Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-19:07 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven pää Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja Saarinen Mikko Varapuheenjohtaja Aarrelampi Hannu Jäsen Arvola Pekka Jäsen Kuntsi Eva Jäsen Ovaska Joanna Jäsen Pyykkönen Maija-Liisa Jäsen Lindfors Markku Varajäsen Larmo Seppo Valtuuston pj. Kanerva Hans Valtuuston I varapj. Heikkilä Hannu Kuntayhtymän johtaja Laurila Hannu Talous- ja hal lin to joh taja Heikkilä Eija JUKO työntekijöiden edus ta ja Hjelt Kaisa JHL työntekijöiden edus ta ja Koivulammi Maarit Jyty työntekijöiden edus ta ja Manninen Anneli Asiantuntija Paikalla 33 klo Allekirjoitukset Juha Salo puheenjohtaja Käsitellyt asiat :t Hannu Laurila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Joanna Ovaska Maija-Liisa Pyykkönen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Maarit Flinck

2 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 2

3 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 33 Ennakointi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä 5 34 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 35 Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen 36 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän raportista Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen Seija Ronimuksen oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan valintaa Keudan ammattiopiston Wärtsilänkadun yksikköön Tiedoksi 16

4 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh 31 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yh 32 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joanna Ovaska ja Maija-Liisa Pyyk könen.

6 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ennakointi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä 193/ /2014 Yh 33 Koulutustarjonnan ohjauksessa on 1990-luvun lopulta lähtien ko ros tet tu koulutuksen järjestäjien päätäntävaltaa tarjonnan suun taa mi ses sa. Ajatuksena on ollut päätöksenteon vieminen sinne, missä alu eel li nen työmarkkinatilanne tunnetaan parhaiten. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riö määrittää järjestämisluvalla ennakointitietojen ja to teu tu nees ta koulutuksesta saatujen tietojen perusteella ko ko nais opis ke li ja mää rät. Koulutuksen järjestäjä päättää sitten itsenäisesti aloi tus paik ko jen suuntaamisesta eri koulutusaloille. Koulutustarpeiden ennakointi on tärkeä osa jokaisen koulutuksen järjes tä jän toimintaa. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakoinnin ta voittee na on osaavan työvoiman kouluttaminen niihin tehtäviin, jois sa sitä tarvitaan. Ennakointia on sekä laadullista että määrällistä. Laa dul li nen ennakointi eli osaamistarpeiden ennakointi tuottaa tietoa tu le vai suuden osaamistarpeista, osaamisen painopisteiden muu tok sis ta, kokonaan uusista osaamisalueista ja työelämän tarvitsemista uu denlai sis ta osaamisyhdistelmistä. Määrällisellä ennakoinnilla eli kou lu tustar pei den ennakoinnilla puolestaan saadaan tietoa työ voi man kysynnän ja ammattirakenteen muutoksista, poistumista sekä eri ammateissa avautuvien työpaikkojen määristä. Keudan toiminta-alueella on tärkeää seurata myös paikallisia työ voima tar pei ta ja reagoida niihin. Tavoitteena on myös taata kaikille nuo rille ammatillinen tutkinto ja aikuisille mahdollisuus kehittää am mat ti tai toaan niin, että työllistyminen ja uralla eteneminen paranevat. Valtakunnallisia ja alueellisia työvoima- ja koulutustarpeita sekä osaamis tar pei ta ennakoivat monet tahot. Ammatillisen koulutuksen puo lel la Opetushallituksen ennakointiyksikkö tekee ennakointityötä apu naan laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tut ki mus laitok set, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt. Uudenmaan liiton lakisääteisenä tehtävänä on ennakoida Uu den maan ja sen osien tulevaa kehitystä eri näkökulmista. Uudenmaan liit to valmistelee pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden osal ta opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain Uudenmaan kou lu tus tar jon nan määrälliset tavoitteet, joita ministeriö hyödyntää val ta kun nal li ses sa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelussa. Uu den maan liitto on mukana Uudenmaan Ennakointikamarin ja PKS En na koin nin työssä. Ennakointikamari on kehittynyt va kiin tu neek si yhteistyömuodoksi, joka tuo elinkeinoelämän ja koulutuksen jär jes tä jät yhteiseen pöytään, edistää ammatillisen koulutuksen työ elä mä vas taavuut ta, parantaa koulutuksen järjestäjien mah dol li suuk sia kehittää opetussisältöjä ja lisätä alakohtaista yhteistyötä. En na koin ti ka ma ri täydentää Uudenmaan liiton maakunnallista en na koin tia ja tuottaa

7 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus laadullista tietoa vuoden 2013 alussa toimintansa aloit ta neel le PKS Ennakoinnille. Keuda on mukana ennakointikamarin työs sä. Ennakointikamarin projektipäällikkö työskentelee Helsingin seu dun kauppakamarissa. Keudan ennakointitoimintaa johtaa kehitysjohtaja Anneli Manninen. Toi min ta sään nös sä kehitysjohtajan toimenkuva on vahvasti pai not tu nut ennakointityöhön ja sitä tukeviin asiakokonaisuuksiin. Kehitysjohtajan tehtävät toimintasäännössä: 1. vastaa ennakoinnin toteuttamisesta ja ennakointitiedon tuot ta mi sesta yhteistyössä työelämän kanssa sekä valmistelee kun ta yh ty män määrälliset ja laadulliset ennakointikatsaukset 2. toimii kuntayhtymän edustajana valtakunnallisessa, maa kun nal li sessa ja alueellisessa ennakointiyhteistyössä 3. valmistelee aluevaikuttavuuden kehittämissuunnitelman sekä edistää alueellista yhteistyötä ja yrittäjyyttä asetettujen alue ke hi tys lin jaus ten mukaisesti; 4. kehittää kuntayhtymän sisäistä yhteistyötä ja innovaatio- ja tuo te kehi tys toi min taa sekä hallinnoi strategista projektisalkkua omalla vas tuualu eel laan; 5. suunnittelee ja toteuttaa vastuualueensa sidosryhmäviestintää; 6. toimii tarvittaessa esimiehenä. Kehitysjohtajan ylläpitämät Keudan sisäisen intranetin En na koin ti si vut ovat muodostumassa varsin kattaviksi ja siellä on paljon tietoa se kä määrällisen että laadullisen koulutussuunnittelun pohjaksi. En na koin tikat saus ten lisäksi on tuotettu erillisiä selvityksiä mm. lo gis tii kan ja teknologia-alan työvoimatarpeista. Ennakointityötä tehdään mo nis sa muissakin kuin aikaisemmin mainituissa yh teis työ foo ru meis sa. Niistä tärkeimpiä on ollut Laurean Futures Lab Cofi, jonka hank keis sa Manninen on jatkuvasti ollut mukana viimeisten vuosien ai ka na. Kuntayhtymän ammatilliset neuvottelukunnat ja niissä jäseninä ole vat yli 100 elinkeinoelämän edustajaa tuovat oman merkittävän li sän sä ja apunsa ennakointityöhön. Kun neuvottelukuntatoiminnassa on mukana noin 50 opetushenkilökunnan ja Keudan johdon edus ta jaa, siirtyy tieto luontevasti osaksi toimintaamme. Yhtymähallituksen merkittävänä tehtävänä on vuosittain päättää kun tayh ty män aloituspaikkojen määrästä yksiköittäin ja aloi tus ryh mit täin. Päätös vuoden 2015 aloituspaikoista tehdään elokuussa Liitteenä on alustava suunnitelma Keudan ammattiopiston aloi tus paikois ta vuodelle Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus perehtyy kuntayhtymän ennakointityöhön. En na koin ti työ tä sekä sen menetelmiä ja tuloksia esittelee ke hi tys joh taja Anneli Manninen. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys.

8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 165/ /2014 Yh 34 Laurea -ammattikorkeakoulu Oy pyydänyt omistajayhteisöjä hy väk symään liitteenä olevan osakas-ja yhteistyösopimuksen ja il moit ta maan päätöksestä Laurea-ammattikorkeakoululle mahdollisimman pi kai sesti. Valtioneuvosto on jättänyt esityksen eduskunnalle am mat ti kor kea kou lulain muuttamisesta. Lakimuutos on määrä hyväksyä kesäkuun 2014 aikana. Lakiesityksessä määrätään: "Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yh teis kun ta elä män ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toi mi lu van mukaisen tehtävän tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös työ- ja elinkeinoelämänasiantuntemusta. Rehtori ei voi olla hal li tuk sen jäsen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toi nen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaa leil la. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta mää rä tään tarkemmin johtosäännöllä ja opiskelijoihin kuuluvan halli tuk sen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan sään nöis sä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat. " Nyt voimassa olevassa osakas - ja yhteistoimintasopimuksessa on koh ta: "Hallituksen jäsenet, joita on yhtiökokouksen hyväksymän yh tiö jär jes tyk sen mukaan enintään seitsemän (7) varsinaista jä sentä, valitaan koulutuksen elinkeinopolitiikan, alueellisen in no vaa tio toimin nan ja aluekehityksen asiantuntemusta edustavista henkilöistä. " Laurea -ammattikorkeakoulun omistajayhteisöjen edustajien kes kus telu ti lai suu des sa käsiteltiin mahdollista tarvetta muuttaa osakas so pi mus ta. Tilaisuudessa läsnä olleet omistajien edustajat to te si vat mielipiteenään, että sopimuksessa mainittaisiin: "Hallituksen jäsenmäärä on enintään 9 jäsentä" Tällöin omistajayhteisöjen vuonna 2004 esittämää hallituksen jä senmää rää voitaisiin lisätä lain edellyttämillä henkilöstön ja opis ke li joi den valitsemilla jäsenillä. Kelpoisuusvaatimukset on esitetty laissa, jo ten ne lienevät osakassopimuksessa tarpeettomia.

9 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lisäksi sopimusta esitetään muutettavaksi teknisluontoisilta kor jauk silla, joten se saadaan vastaamaan muuttunutta Laurea am mat ti kor keakou lun sisäistä organisaatiota. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että am mat ti kor kea kou lu osake yh tiöt raportoivat yhtiöjärjestyksistään ja osa kas so pi muk sis taan mennessä. Yhtiöjärjestysmuutoksia varten tullaan jär jes tä mään ylimääräinen yhtiökokous 18.8 klo Näin yhtiöiden toi mi lu vat voidaan uusia vuoden 2015 alusta ilman erillistä hakemusta. Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Laurea -am mat tikor kea kou lu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys. Päätös tarkistettiin ko koukses sa.

10 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen 184/ /2014 Yh 35 Laurea -ammattikorkeakoulun hallitus esittää yhtiökokoukselle (liite), että Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:n yh tiö jär jes tys tä muutetaan lainsäädännön muuttumisen vuoksi liitteen mu kai ses ti. Liitteessä on pykälittäin vanha ja uusi yhtiöjärjestys. Toisessa liit tees sä on on perusteltu esitetyt muutokset. Yhtiökokouksessa päätetään myös hallituksen jäsenten ko kous palkkiois ta (liite), jotka yhtiökokous jätti edelleen valmisteltavaksi ko koukses saan Palkkioiden tasoon ei esitetä muutosta. Muu tokset koskevat kokouspalkkioiden maksamista myös FUAS:n hal li tuk sen kokouksista. Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus päättää hyväksyä Laurea -am mat ti kor keakou lun yhtiöjärjestyksen muutokset ja hallituksen kokouspalkkiot ja valitsee yhtiökokousedustajan. Hyväksyttiin Laurea -ammattikorkeakoulun yhtiöjärjestyksen muu tok set. Yhtiökokousedustajaksi valittiin kuntayhtymän johtaja Hannu Heik ki lä. Päätös tarkistettiin kokouksessa.

11 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lausunto metropolihallintolakia val mis te levan työryhmän raportista 206/ /2014 Yh 36 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa (liite) met ro po li lain sää dän töä valmistelevan työryhmän raportista mennessä. Työryhmä on raportissaan (liite) arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeudellisesti toteuttaa joko hallintoalueella toteutettuna it se hallin to jär jes tel mä nä tai pakkokuntayhtymänä, jossa on vaaleilla va lit tu valtuusto. Väliraportissa esitetään kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa met ro po lihal lin non perustamiseksi. Toinen on vähimmäistehtävät- malli, jo hon kuuluisi 16 kuntaa. Toinen on laaja malli, johon kuuluisi 10 kun taa. Vain 16 kuntaa käsittävässä vähimmäistehtävät- mallissa ovat kaik ki Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistajakunnat mu ka na. Valtiovarainministeriö pyytää lausunnonantajia arvioimaan: 1 a. vastaavatko työryhmän esittämät vähimmäistehtävät-malli ja laa ja malli metropolialueen erityisiin haasteisiin myös pidemmällä ai ka vä lil lä sekä kuntien ja alueen kokonaisedun näkökulmasta. 1 b. Kumpaa vaihtoehtoisista malleista lausunnonantaja pitää tar koituk sen mu kai sem pa na toteutustapana metropolihallinnon pe rus ta misek si. 1 c. mikäli kumpaakaan työryhmän esittämistä malleista ei pidetä tarkoi tuk sen mu kai se na, pyydetään lausunnonantajaa esittämään vaih toeh toi nen toteutustapa hallituksen linjauksen esittämän met ro po li hal linnon perustamiseksi. Kuntayhtymän näkökulmasta vähimmäistehtävät-malli palvelee pa remmin Keski-Uudenmaan aluetta. Ko. malli antaa myös riittävät mah dol lisuu det kehittää metropolialuetta hallituksen tehtävänannon poh jal ta keskittyessään pääosin strategisten tehtävien hoitoon. Kummassakin mallissa Uudenmaan maakunta jaetaan tar peet to mas ti ja rakennetaan kallista uutta byrokratiaa. Nykyinen Uu den maan liiton alue olisi ratkaisuna parempi. Uudenmaan liiton hal lin to mal lia tulisi kehittää niin, että sen toimivalta ja hallinto olisi lähellä työ ryh män esittämää vähimmäistehtävät-mallia. Valtiovarainministeriö pyytää edelleen kohdassa 2. tekemään mo lempia malleja koskevia ehdotuksia sekä vaihtoehtoisten mallien tar kempaa arviointia.

12 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskuntayhtymän kannalta on tärkeää arvioida sitä miten toi sen asteen koulutuksen järjestämisvastuu on ajateltu olevan eri vaih to ehdois sa. Väliraportissa on sivulla 28 ja 61 todettu, että "Toi sen asteen koulutuksen järjestämisvastuu on luonteeltaan seu dul lis ta, jopa valtakunnallista, joten se voisi soveltua myös met ro po li hal lin nol le". Lisäksi sivulla 81 olevassa vertailutaulukossa on laajan mal lin kohdalla maininta toisen asteen koulutuksesta. Uudellamaalla on 38 sellaista ammatillisen peruskoulutuksen jär jes täjää, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut järjestämisluvan. Näis tä koulutuksen järjestäjistä on 7 kunnallista ja niillä on vuonna 2015 yhteensä ammatillisen peruskoulutuksen jär jes tä mis lu pa paikkaa. Alueella on 31 yksityistä koulutuksen järjestäjää, joilla on yh teen sä järjestämislupapaikkaa. Kunnallisista järjestäjistä kolme eli Helsingin kaupunki, Espoon seu dun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Keski-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh tymä, kuuluvat Suomen 10 suurimman koulutuksen järjestäjän jouk koon. Yhdistämällä kunnalliset koulutuksen järjestäjät saataisiin ai kaan jopa Euroopan oloissa giganttimainen koulutuksen järjestäjä, jo ka toisi mukanaan monia ongelmia hallinnon, koulutuksen ta voi tet ta vuu den ja alueen asukkaiden tasa-arvoisen kohtelun kannalta. Kun nal li nen monopoli ei olisi myöskään hyvä ajatellen kilpailun säi ly mis tä koulutusmarkkinoilla. Alueelle tosin jäisi 31 yksityistä kou lu tuk sen järjestäjää. Hyviä ja tuloksellisia ammatillisen koulutuksen jär jes tä jä or ga ni saa tioi ta ja toimintamalleja ei kannata aliarvioida, purkaa tai lakkauttaa mie li kuvien tai ideologisten syiden perusteella. Kuntayhtymä on erin omai nen koulutuksen järjestäjäorganisaatio ammatillisen kou lu tuk sen järjestämiseksi. Se on läpinäkyvä, kevyt ja nopea, joustava ja te ho kas toimintaorganisaatio omistajien tahtomalla tavalla. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä pitää tärkeänä mo ni muo tois ta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa ja sen jatkuvuutta. Se on osoittautunut hyväksi kokonaisuudeksi niihin muuttuviin haas tei siin vastaamisessa, jotka kohdistuvat ammatilliselle kou lu tuk sel le.toisen asteen koulutuksen yhteistoimintaverkot ovat met ro po li alu eel la toimivia ja koulutuksen järjestäjien hankeyhteistyö on Uu del la maal la laajaa. Metropolihallinnon kokoinen ammatillisen koulutuksen jär jes tä jä ei toisi alueelle mitään lisäarvoa. Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus päättää antaa esittelykohdan mukaisen lausun non metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän ra por tis ta. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys.

13 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen 186/ /2014 Yh 37 Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan ( 18) yh ty mähal li tus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden va kuut ta mi ses ta. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toi mi eli mil le ja viranhaltijoille. Käytännössä yhtymähallitus on de le goi nut toimivaltaansa kun ta yh ty män toimintasäännössä, jonka mu kaan mm. kuntayhtymän johtaja vas taa sisäisestä valvonnasta ja ris kien hal lin nas ta kou lu tus kun ta yh ty mäs sä. Osana sisäisen valvonnan järjestämisvastuuta kuntayhtymässä on yh tymä hal li tuk sen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Ohje on luon teeltaan yleisohje, joka täydentää kuntayhtymän muita ohjeita ja sään tö jä. Siinä on kuitenkin määritelty tarkemmin mm. sisäisen val von nan järjestämisvastuu, toiminnan tavoitteet sekä joitain sisäisen val von nan erityismääräyksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kun nal le ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toimin ta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriy te tä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn to teut ta mis ta. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan joh don ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen ta voittei den toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tar koi tukse na on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hal lin taa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja me net te ly ta po ja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät var mis tamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nouda te taan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Kuntayhtymän voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on tullut voimaan Se on pääosin edelleen ajan tasalla, mutta kaipaa joita kin päivityksiä johtuen sekä or ga ni saa tio uu dis tu kses ta sekä hal lin toja toimintasäännön mää räyk sis tä. Erityisesti muutokset kos ke vat kohtaa 5.3 Opetuksen seuranta. Asian valmistelussa on myös otettu huomioon Suomen Kuntaliiton julkai se ma suositus kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kos ke-

14 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtaja: vien säännösten toimeenpanosta. Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy noudatettavaksi al kaen kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

15 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Seija Ronimuksen oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan valintaa Keudan am mat tiopis ton Wärtsilänkadun yksikköön 90/ /2014 Yh 38 Seija Ronimus hakee oikaisua päivätyllä oi kai su vaa ti muk sellaan (liite) Keudan ammattiopiston rehtorin päätökseen ( 13/2014) kos kien opinto-ohjaajan valintaa Keudan am mat ti opis ton Wärtsilänkadun yksikköön. Oikaisuvaatimuksessaan Ronimus vaatii rehtorin vi ran hal ti ja pää tök sen opinto-ohjaajan valitsemisesta Keudan ammattiopistoon Jär ven pään Wärtsilänkadulle kumoamista ja viran avaamista uudelleen haet ta vaksi. Oikaisuvaatimustaan Ronimus perustelee mm. sillä, että hän on toi minut kahden lukuvuoden ajan Keudan Järvenpään Wärtsilänkadun teknii kan ja liikenteen alan yksikössä opinto-ohjaajan sijaisena ja et tä häntä ei ole kohdeltu oikeudenmukaisesti viran täytöstä pää tet täes sä. Rehtori Pekka Aittoniemen viranhaltijapäätös opinto-ohjaajan viran täyt tä mi ses tä sekä vastine oikaisuvaatimukseen ovat liitteenä. Keudan ammattipistossa Järvenpään Wärtsilänkadun yksikössä oli haettavana opinto-ohjaajan virka. Virka vapautui si tä aiemmin hoi ta neen opinto-ohjaajan Johanna Leinosen tullessa va li tuksi ai kuis opis ton opinto-ohjaajaksi. Seija Ronimus on hoitanut ky seis tä virkaa määräaikaisena sijaisena lukuvuodet ja , joista lukuvuoden epäpätevänä. Mää rä ai kaan men nes sä ko. virkaan tuli yhteensä 44 hakemusta, vi ran kel poi suus eh dot täyttäviä hakijoita oli 22. Kelpoisuuden omaa vien haki joi den so vel tu vuu den arviointi ja päätös haastatteluun kut sut ta vis ta tapah tui ver taa mal la hakijoiden ammatillisen koulutuksen tun te mus ta ja ko ke mus ta ohjaustyöstä. Haastatteluun, jonka pitivät apu lais reh to ri Kim mo Mantela ja opiskelija-asioiden päällikkö Erja Kär nä, kut sut tiin vii si hakijaa. Virkaan valittiin alkaen opinto-ohjaaja, insinööri (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja Varpu Karhumäki, joka täytti tehtävän edel lyt tä mät kelpoisuusvaatimukset. Ammattiopiston rehtorin te ke mässä viranhaltijapäätöksessä on myös todettu valinnan perusteet. Vakinaista kunnallista virkaa ei voida täyttää ilman julkista hakua. Tästä on olemassa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2009 (KHO:2009:93). Sen mukaan henkilöä ei voida valita virkaan il man julkista hakua, vaikka henkilö olisi jo hoitanut vastaavia teh tä viä. Tätä periaatetta on noudatettu myös Keudassa vuodesta 2009 al kaen. Viran täyttö on perustunut avoimeen hakuun, hakijoiden vertailuun ja

16 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtaja: haas tat te lui hin. Näiden perusteella on arvioitu, että Varpu Kar hu mä ki on soveltuvin hoitamaan ko. virkaa ja ammattiopiston rehtori on teh nyt valintapäätöksen. Viran täytössä ja siihen liittyvässä hallintomenettelyssä ei myöskään ole tapahtunut mitään sellaista, että virka olisi avattava uudelleen haetta vak si. Esitän, että yhtymähallitus päättää todeta Seija Ronimuksen oi kai suvaa ti muk sen aiheettomaksi. Lisäksi esitän, että yhtymähallitus tar kastaa tehdyn päätöksen kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

17 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksi Yh 39 Keuda osallistuu OKM:n laatupalkintokilpailuun 2014, jonka eri tyis teema tänä vuonna on koulutuksen läpäisyn edistäminen ja kes keyt tä misen vähentäminen. Laatupalkintohakemus on liitteenä. Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksyllä 2014 (liite). Tulos- ja toimialueiden esimiesten päätökset ajalta (liite). Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Muutoksenhaku, valitusosoite ja muutoksenhaku hankinta-asioissa Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 31, 32, 33, 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla Pykälät: 34, 35, 36, 37 Hallintolainkäyttölain 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Kirjaamo, Yhtymähallitus, Si be li uk sen väylä 55 A, Järvenpää, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pykälät: 34, 35, 36, 37, 38 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu yleises ti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito distuksen osoitta ma na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Säh köisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al le kirjoi tet ta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikai su vaa ti mus ajan päättymistä. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) se kä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa ha kea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätök seen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oi kaisu vaa ti mus ta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

19 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

20 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät: 38 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan va lit ta jan antama valtakirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla va li tus asia kir jat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suis ta annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

21 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI (HAKEMUSOSOITUS) Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (356/1995) nojalla sillä pe rus teel la, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/ 1992) vastainen. Va li tus kiel to perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1247/ 1997) 9 a. (Va li tus kiel to ei estä valittamasta sillä perusteella, että päätös on esimerkiksi kuntalain vastainen.) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Telekopio: Pykälät: - Asian saattaminen markkinaoikeuteen Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjes tön julkisia han kin to ja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se jota asia koskee tai muu julki sista han kin noista annetun lain 9 a :ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkina oikeuden kä si tel tä väksi ja käyttää asiassa puhevaltaa. Markkinaoikeus ei käsittele hakemusta, joka koskee jul ki sis ta hankin noista annetun lain 2 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yksi kön han kin ta me net te lyä, jos han kinta liittyy asetuksessa määriteltyyn peruspalvelutoimintaa (asetus kynnysarvot ylit tä vis tä vesi-, energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 381/ 1998) ja han kinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi. Ha ki jan on ennen hake muksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoi tettava hankintayksikölle kir jal li ses ti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hake mus on tehtävä kirjallisesti 14 päi vän kuluessa siitä, kun eh dokas tai tarjoaja on saanut kirjalli sesti tiedon hänen sulkemisestaan tar jous kil pai lus ta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpai lun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kir jal li sen ohjeen asian saattami sesta markkinaoikeu den käsiteltäväksi (hakemusosoitus). Han kin ta so pi mus ei estä hakemuksen kä sittelyä. Tarjoa jien katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua asiakir jan lähet tämisestä. Markkinaoikeuden käytettävissä ole vis ta seuraamuksista on säädetty 9 :ssä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee hakijan vaatimukset ja nii den pe rus teet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puheval taa käyt tää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, ha kemuk ses sa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhe lin nu me ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on lii tettävä päätös, jota vaa di taan muutetta vaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajan kohdasta. Hakemukseen on lii tet tä vä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Hakemus on toi mitettava markkinaoikeudelle vii meis tään 14. päivänä tarjouskilpai lusta sulkemista koskevan ratkaisun tai tarjouskilpailua koskevan pää tök sen tiedoksisaantipäivästä lukien tiedoksisaanti päivää lukuun ottamatta. Jos vi reil le pa no ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau an tai, saa asiakirjat toimittaa markkina oikeudel le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omal la vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vireille panoajan päättymistä. Lisätietoja (esim. hankintasopimuksen tekemisajankohta) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua mark ki na oi keu des sa 226 eu roa.

22 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/

23 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Tiedoksianto Pöytäkirjan nähtävänäpito Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) asianosaisille Annettu postin kuljetettavaksi, pvm./ tiedoksiantaja: