Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-19:07 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven pää Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja Saarinen Mikko Varapuheenjohtaja Aarrelampi Hannu Jäsen Arvola Pekka Jäsen Kuntsi Eva Jäsen Ovaska Joanna Jäsen Pyykkönen Maija-Liisa Jäsen Lindfors Markku Varajäsen Larmo Seppo Valtuuston pj. Kanerva Hans Valtuuston I varapj. Heikkilä Hannu Kuntayhtymän johtaja Laurila Hannu Talous- ja hal lin to joh taja Heikkilä Eija JUKO työntekijöiden edus ta ja Hjelt Kaisa JHL työntekijöiden edus ta ja Koivulammi Maarit Jyty työntekijöiden edus ta ja Manninen Anneli Asiantuntija Paikalla 33 klo Allekirjoitukset Juha Salo puheenjohtaja Käsitellyt asiat :t Hannu Laurila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Joanna Ovaska Maija-Liisa Pyykkönen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Maarit Flinck

2 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 2

3 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 33 Ennakointi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä 5 34 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 35 Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen 36 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän raportista Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen Seija Ronimuksen oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan valintaa Keudan ammattiopiston Wärtsilänkadun yksikköön Tiedoksi 16

4 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh 31 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yh 32 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joanna Ovaska ja Maija-Liisa Pyyk könen.

6 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ennakointi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä 193/ /2014 Yh 33 Koulutustarjonnan ohjauksessa on 1990-luvun lopulta lähtien ko ros tet tu koulutuksen järjestäjien päätäntävaltaa tarjonnan suun taa mi ses sa. Ajatuksena on ollut päätöksenteon vieminen sinne, missä alu eel li nen työmarkkinatilanne tunnetaan parhaiten. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riö määrittää järjestämisluvalla ennakointitietojen ja to teu tu nees ta koulutuksesta saatujen tietojen perusteella ko ko nais opis ke li ja mää rät. Koulutuksen järjestäjä päättää sitten itsenäisesti aloi tus paik ko jen suuntaamisesta eri koulutusaloille. Koulutustarpeiden ennakointi on tärkeä osa jokaisen koulutuksen järjes tä jän toimintaa. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakoinnin ta voittee na on osaavan työvoiman kouluttaminen niihin tehtäviin, jois sa sitä tarvitaan. Ennakointia on sekä laadullista että määrällistä. Laa dul li nen ennakointi eli osaamistarpeiden ennakointi tuottaa tietoa tu le vai suuden osaamistarpeista, osaamisen painopisteiden muu tok sis ta, kokonaan uusista osaamisalueista ja työelämän tarvitsemista uu denlai sis ta osaamisyhdistelmistä. Määrällisellä ennakoinnilla eli kou lu tustar pei den ennakoinnilla puolestaan saadaan tietoa työ voi man kysynnän ja ammattirakenteen muutoksista, poistumista sekä eri ammateissa avautuvien työpaikkojen määristä. Keudan toiminta-alueella on tärkeää seurata myös paikallisia työ voima tar pei ta ja reagoida niihin. Tavoitteena on myös taata kaikille nuo rille ammatillinen tutkinto ja aikuisille mahdollisuus kehittää am mat ti tai toaan niin, että työllistyminen ja uralla eteneminen paranevat. Valtakunnallisia ja alueellisia työvoima- ja koulutustarpeita sekä osaamis tar pei ta ennakoivat monet tahot. Ammatillisen koulutuksen puo lel la Opetushallituksen ennakointiyksikkö tekee ennakointityötä apu naan laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tut ki mus laitok set, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt. Uudenmaan liiton lakisääteisenä tehtävänä on ennakoida Uu den maan ja sen osien tulevaa kehitystä eri näkökulmista. Uudenmaan liit to valmistelee pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden osal ta opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain Uudenmaan kou lu tus tar jon nan määrälliset tavoitteet, joita ministeriö hyödyntää val ta kun nal li ses sa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelussa. Uu den maan liitto on mukana Uudenmaan Ennakointikamarin ja PKS En na koin nin työssä. Ennakointikamari on kehittynyt va kiin tu neek si yhteistyömuodoksi, joka tuo elinkeinoelämän ja koulutuksen jär jes tä jät yhteiseen pöytään, edistää ammatillisen koulutuksen työ elä mä vas taavuut ta, parantaa koulutuksen järjestäjien mah dol li suuk sia kehittää opetussisältöjä ja lisätä alakohtaista yhteistyötä. En na koin ti ka ma ri täydentää Uudenmaan liiton maakunnallista en na koin tia ja tuottaa

7 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus laadullista tietoa vuoden 2013 alussa toimintansa aloit ta neel le PKS Ennakoinnille. Keuda on mukana ennakointikamarin työs sä. Ennakointikamarin projektipäällikkö työskentelee Helsingin seu dun kauppakamarissa. Keudan ennakointitoimintaa johtaa kehitysjohtaja Anneli Manninen. Toi min ta sään nös sä kehitysjohtajan toimenkuva on vahvasti pai not tu nut ennakointityöhön ja sitä tukeviin asiakokonaisuuksiin. Kehitysjohtajan tehtävät toimintasäännössä: 1. vastaa ennakoinnin toteuttamisesta ja ennakointitiedon tuot ta mi sesta yhteistyössä työelämän kanssa sekä valmistelee kun ta yh ty män määrälliset ja laadulliset ennakointikatsaukset 2. toimii kuntayhtymän edustajana valtakunnallisessa, maa kun nal li sessa ja alueellisessa ennakointiyhteistyössä 3. valmistelee aluevaikuttavuuden kehittämissuunnitelman sekä edistää alueellista yhteistyötä ja yrittäjyyttä asetettujen alue ke hi tys lin jaus ten mukaisesti; 4. kehittää kuntayhtymän sisäistä yhteistyötä ja innovaatio- ja tuo te kehi tys toi min taa sekä hallinnoi strategista projektisalkkua omalla vas tuualu eel laan; 5. suunnittelee ja toteuttaa vastuualueensa sidosryhmäviestintää; 6. toimii tarvittaessa esimiehenä. Kehitysjohtajan ylläpitämät Keudan sisäisen intranetin En na koin ti si vut ovat muodostumassa varsin kattaviksi ja siellä on paljon tietoa se kä määrällisen että laadullisen koulutussuunnittelun pohjaksi. En na koin tikat saus ten lisäksi on tuotettu erillisiä selvityksiä mm. lo gis tii kan ja teknologia-alan työvoimatarpeista. Ennakointityötä tehdään mo nis sa muissakin kuin aikaisemmin mainituissa yh teis työ foo ru meis sa. Niistä tärkeimpiä on ollut Laurean Futures Lab Cofi, jonka hank keis sa Manninen on jatkuvasti ollut mukana viimeisten vuosien ai ka na. Kuntayhtymän ammatilliset neuvottelukunnat ja niissä jäseninä ole vat yli 100 elinkeinoelämän edustajaa tuovat oman merkittävän li sän sä ja apunsa ennakointityöhön. Kun neuvottelukuntatoiminnassa on mukana noin 50 opetushenkilökunnan ja Keudan johdon edus ta jaa, siirtyy tieto luontevasti osaksi toimintaamme. Yhtymähallituksen merkittävänä tehtävänä on vuosittain päättää kun tayh ty män aloituspaikkojen määrästä yksiköittäin ja aloi tus ryh mit täin. Päätös vuoden 2015 aloituspaikoista tehdään elokuussa Liitteenä on alustava suunnitelma Keudan ammattiopiston aloi tus paikois ta vuodelle Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus perehtyy kuntayhtymän ennakointityöhön. En na koin ti työ tä sekä sen menetelmiä ja tuloksia esittelee ke hi tys joh taja Anneli Manninen. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys.

8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 165/ /2014 Yh 34 Laurea -ammattikorkeakoulu Oy pyydänyt omistajayhteisöjä hy väk symään liitteenä olevan osakas-ja yhteistyösopimuksen ja il moit ta maan päätöksestä Laurea-ammattikorkeakoululle mahdollisimman pi kai sesti. Valtioneuvosto on jättänyt esityksen eduskunnalle am mat ti kor kea kou lulain muuttamisesta. Lakimuutos on määrä hyväksyä kesäkuun 2014 aikana. Lakiesityksessä määrätään: "Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yh teis kun ta elä män ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toi mi lu van mukaisen tehtävän tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös työ- ja elinkeinoelämänasiantuntemusta. Rehtori ei voi olla hal li tuk sen jäsen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toi nen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaa leil la. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta mää rä tään tarkemmin johtosäännöllä ja opiskelijoihin kuuluvan halli tuk sen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan sään nöis sä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat. " Nyt voimassa olevassa osakas - ja yhteistoimintasopimuksessa on koh ta: "Hallituksen jäsenet, joita on yhtiökokouksen hyväksymän yh tiö jär jes tyk sen mukaan enintään seitsemän (7) varsinaista jä sentä, valitaan koulutuksen elinkeinopolitiikan, alueellisen in no vaa tio toimin nan ja aluekehityksen asiantuntemusta edustavista henkilöistä. " Laurea -ammattikorkeakoulun omistajayhteisöjen edustajien kes kus telu ti lai suu des sa käsiteltiin mahdollista tarvetta muuttaa osakas so pi mus ta. Tilaisuudessa läsnä olleet omistajien edustajat to te si vat mielipiteenään, että sopimuksessa mainittaisiin: "Hallituksen jäsenmäärä on enintään 9 jäsentä" Tällöin omistajayhteisöjen vuonna 2004 esittämää hallituksen jä senmää rää voitaisiin lisätä lain edellyttämillä henkilöstön ja opis ke li joi den valitsemilla jäsenillä. Kelpoisuusvaatimukset on esitetty laissa, jo ten ne lienevät osakassopimuksessa tarpeettomia.

9 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lisäksi sopimusta esitetään muutettavaksi teknisluontoisilta kor jauk silla, joten se saadaan vastaamaan muuttunutta Laurea am mat ti kor keakou lun sisäistä organisaatiota. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että am mat ti kor kea kou lu osake yh tiöt raportoivat yhtiöjärjestyksistään ja osa kas so pi muk sis taan mennessä. Yhtiöjärjestysmuutoksia varten tullaan jär jes tä mään ylimääräinen yhtiökokous 18.8 klo Näin yhtiöiden toi mi lu vat voidaan uusia vuoden 2015 alusta ilman erillistä hakemusta. Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Laurea -am mat tikor kea kou lu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys. Päätös tarkistettiin ko koukses sa.

10 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen 184/ /2014 Yh 35 Laurea -ammattikorkeakoulun hallitus esittää yhtiökokoukselle (liite), että Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:n yh tiö jär jes tys tä muutetaan lainsäädännön muuttumisen vuoksi liitteen mu kai ses ti. Liitteessä on pykälittäin vanha ja uusi yhtiöjärjestys. Toisessa liit tees sä on on perusteltu esitetyt muutokset. Yhtiökokouksessa päätetään myös hallituksen jäsenten ko kous palkkiois ta (liite), jotka yhtiökokous jätti edelleen valmisteltavaksi ko koukses saan Palkkioiden tasoon ei esitetä muutosta. Muu tokset koskevat kokouspalkkioiden maksamista myös FUAS:n hal li tuk sen kokouksista. Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus päättää hyväksyä Laurea -am mat ti kor keakou lun yhtiöjärjestyksen muutokset ja hallituksen kokouspalkkiot ja valitsee yhtiökokousedustajan. Hyväksyttiin Laurea -ammattikorkeakoulun yhtiöjärjestyksen muu tok set. Yhtiökokousedustajaksi valittiin kuntayhtymän johtaja Hannu Heik ki lä. Päätös tarkistettiin kokouksessa.

11 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lausunto metropolihallintolakia val mis te levan työryhmän raportista 206/ /2014 Yh 36 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa (liite) met ro po li lain sää dän töä valmistelevan työryhmän raportista mennessä. Työryhmä on raportissaan (liite) arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeudellisesti toteuttaa joko hallintoalueella toteutettuna it se hallin to jär jes tel mä nä tai pakkokuntayhtymänä, jossa on vaaleilla va lit tu valtuusto. Väliraportissa esitetään kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa met ro po lihal lin non perustamiseksi. Toinen on vähimmäistehtävät- malli, jo hon kuuluisi 16 kuntaa. Toinen on laaja malli, johon kuuluisi 10 kun taa. Vain 16 kuntaa käsittävässä vähimmäistehtävät- mallissa ovat kaik ki Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistajakunnat mu ka na. Valtiovarainministeriö pyytää lausunnonantajia arvioimaan: 1 a. vastaavatko työryhmän esittämät vähimmäistehtävät-malli ja laa ja malli metropolialueen erityisiin haasteisiin myös pidemmällä ai ka vä lil lä sekä kuntien ja alueen kokonaisedun näkökulmasta. 1 b. Kumpaa vaihtoehtoisista malleista lausunnonantaja pitää tar koituk sen mu kai sem pa na toteutustapana metropolihallinnon pe rus ta misek si. 1 c. mikäli kumpaakaan työryhmän esittämistä malleista ei pidetä tarkoi tuk sen mu kai se na, pyydetään lausunnonantajaa esittämään vaih toeh toi nen toteutustapa hallituksen linjauksen esittämän met ro po li hal linnon perustamiseksi. Kuntayhtymän näkökulmasta vähimmäistehtävät-malli palvelee pa remmin Keski-Uudenmaan aluetta. Ko. malli antaa myös riittävät mah dol lisuu det kehittää metropolialuetta hallituksen tehtävänannon poh jal ta keskittyessään pääosin strategisten tehtävien hoitoon. Kummassakin mallissa Uudenmaan maakunta jaetaan tar peet to mas ti ja rakennetaan kallista uutta byrokratiaa. Nykyinen Uu den maan liiton alue olisi ratkaisuna parempi. Uudenmaan liiton hal lin to mal lia tulisi kehittää niin, että sen toimivalta ja hallinto olisi lähellä työ ryh män esittämää vähimmäistehtävät-mallia. Valtiovarainministeriö pyytää edelleen kohdassa 2. tekemään mo lempia malleja koskevia ehdotuksia sekä vaihtoehtoisten mallien tar kempaa arviointia.

12 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskuntayhtymän kannalta on tärkeää arvioida sitä miten toi sen asteen koulutuksen järjestämisvastuu on ajateltu olevan eri vaih to ehdois sa. Väliraportissa on sivulla 28 ja 61 todettu, että "Toi sen asteen koulutuksen järjestämisvastuu on luonteeltaan seu dul lis ta, jopa valtakunnallista, joten se voisi soveltua myös met ro po li hal lin nol le". Lisäksi sivulla 81 olevassa vertailutaulukossa on laajan mal lin kohdalla maininta toisen asteen koulutuksesta. Uudellamaalla on 38 sellaista ammatillisen peruskoulutuksen jär jes täjää, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut järjestämisluvan. Näis tä koulutuksen järjestäjistä on 7 kunnallista ja niillä on vuonna 2015 yhteensä ammatillisen peruskoulutuksen jär jes tä mis lu pa paikkaa. Alueella on 31 yksityistä koulutuksen järjestäjää, joilla on yh teen sä järjestämislupapaikkaa. Kunnallisista järjestäjistä kolme eli Helsingin kaupunki, Espoon seu dun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Keski-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh tymä, kuuluvat Suomen 10 suurimman koulutuksen järjestäjän jouk koon. Yhdistämällä kunnalliset koulutuksen järjestäjät saataisiin ai kaan jopa Euroopan oloissa giganttimainen koulutuksen järjestäjä, jo ka toisi mukanaan monia ongelmia hallinnon, koulutuksen ta voi tet ta vuu den ja alueen asukkaiden tasa-arvoisen kohtelun kannalta. Kun nal li nen monopoli ei olisi myöskään hyvä ajatellen kilpailun säi ly mis tä koulutusmarkkinoilla. Alueelle tosin jäisi 31 yksityistä kou lu tuk sen järjestäjää. Hyviä ja tuloksellisia ammatillisen koulutuksen jär jes tä jä or ga ni saa tioi ta ja toimintamalleja ei kannata aliarvioida, purkaa tai lakkauttaa mie li kuvien tai ideologisten syiden perusteella. Kuntayhtymä on erin omai nen koulutuksen järjestäjäorganisaatio ammatillisen kou lu tuk sen järjestämiseksi. Se on läpinäkyvä, kevyt ja nopea, joustava ja te ho kas toimintaorganisaatio omistajien tahtomalla tavalla. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä pitää tärkeänä mo ni muo tois ta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa ja sen jatkuvuutta. Se on osoittautunut hyväksi kokonaisuudeksi niihin muuttuviin haas tei siin vastaamisessa, jotka kohdistuvat ammatilliselle kou lu tuk sel le.toisen asteen koulutuksen yhteistoimintaverkot ovat met ro po li alu eel la toimivia ja koulutuksen järjestäjien hankeyhteistyö on Uu del la maal la laajaa. Metropolihallinnon kokoinen ammatillisen koulutuksen jär jes tä jä ei toisi alueelle mitään lisäarvoa. Kuntayhtymän johtaja: Päätös: Esitän, että yhtymähallitus päättää antaa esittelykohdan mukaisen lausun non metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän ra por tis ta. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys.

13 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen 186/ /2014 Yh 37 Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan ( 18) yh ty mähal li tus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden va kuut ta mi ses ta. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toi mi eli mil le ja viranhaltijoille. Käytännössä yhtymähallitus on de le goi nut toimivaltaansa kun ta yh ty män toimintasäännössä, jonka mu kaan mm. kuntayhtymän johtaja vas taa sisäisestä valvonnasta ja ris kien hal lin nas ta kou lu tus kun ta yh ty mäs sä. Osana sisäisen valvonnan järjestämisvastuuta kuntayhtymässä on yh tymä hal li tuk sen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Ohje on luon teeltaan yleisohje, joka täydentää kuntayhtymän muita ohjeita ja sään tö jä. Siinä on kuitenkin määritelty tarkemmin mm. sisäisen val von nan järjestämisvastuu, toiminnan tavoitteet sekä joitain sisäisen val von nan erityismääräyksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kun nal le ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toimin ta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriy te tä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn to teut ta mis ta. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan joh don ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen ta voittei den toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tar koi tukse na on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hal lin taa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja me net te ly ta po ja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät var mis tamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nouda te taan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Kuntayhtymän voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on tullut voimaan Se on pääosin edelleen ajan tasalla, mutta kaipaa joita kin päivityksiä johtuen sekä or ga ni saa tio uu dis tu kses ta sekä hal lin toja toimintasäännön mää räyk sis tä. Erityisesti muutokset kos ke vat kohtaa 5.3 Opetuksen seuranta. Asian valmistelussa on myös otettu huomioon Suomen Kuntaliiton julkai se ma suositus kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kos ke-

14 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtaja: vien säännösten toimeenpanosta. Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy noudatettavaksi al kaen kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

15 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Seija Ronimuksen oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan valintaa Keudan am mat tiopis ton Wärtsilänkadun yksikköön 90/ /2014 Yh 38 Seija Ronimus hakee oikaisua päivätyllä oi kai su vaa ti muk sellaan (liite) Keudan ammattiopiston rehtorin päätökseen ( 13/2014) kos kien opinto-ohjaajan valintaa Keudan am mat ti opis ton Wärtsilänkadun yksikköön. Oikaisuvaatimuksessaan Ronimus vaatii rehtorin vi ran hal ti ja pää tök sen opinto-ohjaajan valitsemisesta Keudan ammattiopistoon Jär ven pään Wärtsilänkadulle kumoamista ja viran avaamista uudelleen haet ta vaksi. Oikaisuvaatimustaan Ronimus perustelee mm. sillä, että hän on toi minut kahden lukuvuoden ajan Keudan Järvenpään Wärtsilänkadun teknii kan ja liikenteen alan yksikössä opinto-ohjaajan sijaisena ja et tä häntä ei ole kohdeltu oikeudenmukaisesti viran täytöstä pää tet täes sä. Rehtori Pekka Aittoniemen viranhaltijapäätös opinto-ohjaajan viran täyt tä mi ses tä sekä vastine oikaisuvaatimukseen ovat liitteenä. Keudan ammattipistossa Järvenpään Wärtsilänkadun yksikössä oli haettavana opinto-ohjaajan virka. Virka vapautui si tä aiemmin hoi ta neen opinto-ohjaajan Johanna Leinosen tullessa va li tuksi ai kuis opis ton opinto-ohjaajaksi. Seija Ronimus on hoitanut ky seis tä virkaa määräaikaisena sijaisena lukuvuodet ja , joista lukuvuoden epäpätevänä. Mää rä ai kaan men nes sä ko. virkaan tuli yhteensä 44 hakemusta, vi ran kel poi suus eh dot täyttäviä hakijoita oli 22. Kelpoisuuden omaa vien haki joi den so vel tu vuu den arviointi ja päätös haastatteluun kut sut ta vis ta tapah tui ver taa mal la hakijoiden ammatillisen koulutuksen tun te mus ta ja ko ke mus ta ohjaustyöstä. Haastatteluun, jonka pitivät apu lais reh to ri Kim mo Mantela ja opiskelija-asioiden päällikkö Erja Kär nä, kut sut tiin vii si hakijaa. Virkaan valittiin alkaen opinto-ohjaaja, insinööri (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja Varpu Karhumäki, joka täytti tehtävän edel lyt tä mät kelpoisuusvaatimukset. Ammattiopiston rehtorin te ke mässä viranhaltijapäätöksessä on myös todettu valinnan perusteet. Vakinaista kunnallista virkaa ei voida täyttää ilman julkista hakua. Tästä on olemassa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2009 (KHO:2009:93). Sen mukaan henkilöä ei voida valita virkaan il man julkista hakua, vaikka henkilö olisi jo hoitanut vastaavia teh tä viä. Tätä periaatetta on noudatettu myös Keudassa vuodesta 2009 al kaen. Viran täyttö on perustunut avoimeen hakuun, hakijoiden vertailuun ja

16 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtaja: haas tat te lui hin. Näiden perusteella on arvioitu, että Varpu Kar hu mä ki on soveltuvin hoitamaan ko. virkaa ja ammattiopiston rehtori on teh nyt valintapäätöksen. Viran täytössä ja siihen liittyvässä hallintomenettelyssä ei myöskään ole tapahtunut mitään sellaista, että virka olisi avattava uudelleen haetta vak si. Esitän, että yhtymähallitus päättää todeta Seija Ronimuksen oi kai suvaa ti muk sen aiheettomaksi. Lisäksi esitän, että yhtymähallitus tar kastaa tehdyn päätöksen kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

17 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksi Yh 39 Keuda osallistuu OKM:n laatupalkintokilpailuun 2014, jonka eri tyis teema tänä vuonna on koulutuksen läpäisyn edistäminen ja kes keyt tä misen vähentäminen. Laatupalkintohakemus on liitteenä. Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksyllä 2014 (liite). Tulos- ja toimialueiden esimiesten päätökset ajalta (liite). Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Muutoksenhaku, valitusosoite ja muutoksenhaku hankinta-asioissa Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 31, 32, 33, 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla Pykälät: 34, 35, 36, 37 Hallintolainkäyttölain 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Kirjaamo, Yhtymähallitus, Si be li uk sen väylä 55 A, Järvenpää, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pykälät: 34, 35, 36, 37, 38 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu yleises ti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito distuksen osoitta ma na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Säh köisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al le kirjoi tet ta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikai su vaa ti mus ajan päättymistä. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) se kä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa ha kea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätök seen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oi kaisu vaa ti mus ta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

19 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

20 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät: 38 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan va lit ta jan antama valtakirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla va li tus asia kir jat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suis ta annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

21 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI (HAKEMUSOSOITUS) Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (356/1995) nojalla sillä pe rus teel la, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/ 1992) vastainen. Va li tus kiel to perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1247/ 1997) 9 a. (Va li tus kiel to ei estä valittamasta sillä perusteella, että päätös on esimerkiksi kuntalain vastainen.) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Telekopio: Pykälät: - Asian saattaminen markkinaoikeuteen Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjes tön julkisia han kin to ja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se jota asia koskee tai muu julki sista han kin noista annetun lain 9 a :ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkina oikeuden kä si tel tä väksi ja käyttää asiassa puhevaltaa. Markkinaoikeus ei käsittele hakemusta, joka koskee jul ki sis ta hankin noista annetun lain 2 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yksi kön han kin ta me net te lyä, jos han kinta liittyy asetuksessa määriteltyyn peruspalvelutoimintaa (asetus kynnysarvot ylit tä vis tä vesi-, energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 381/ 1998) ja han kinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi. Ha ki jan on ennen hake muksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoi tettava hankintayksikölle kir jal li ses ti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hake mus on tehtävä kirjallisesti 14 päi vän kuluessa siitä, kun eh dokas tai tarjoaja on saanut kirjalli sesti tiedon hänen sulkemisestaan tar jous kil pai lus ta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpai lun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kir jal li sen ohjeen asian saattami sesta markkinaoikeu den käsiteltäväksi (hakemusosoitus). Han kin ta so pi mus ei estä hakemuksen kä sittelyä. Tarjoa jien katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua asiakir jan lähet tämisestä. Markkinaoikeuden käytettävissä ole vis ta seuraamuksista on säädetty 9 :ssä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee hakijan vaatimukset ja nii den pe rus teet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puheval taa käyt tää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, ha kemuk ses sa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhe lin nu me ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on lii tettävä päätös, jota vaa di taan muutetta vaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajan kohdasta. Hakemukseen on lii tet tä vä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Hakemus on toi mitettava markkinaoikeudelle vii meis tään 14. päivänä tarjouskilpai lusta sulkemista koskevan ratkaisun tai tarjouskilpailua koskevan pää tök sen tiedoksisaantipäivästä lukien tiedoksisaanti päivää lukuun ottamatta. Jos vi reil le pa no ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau an tai, saa asiakirjat toimittaa markkina oikeudel le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omal la vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vireille panoajan päättymistä. Lisätietoja (esim. hankintasopimuksen tekemisajankohta) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua mark ki na oi keu des sa 226 eu roa.

22 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/

23 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Tiedoksianto Pöytäkirjan nähtävänäpito Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) asianosaisille Annettu postin kuljetettavaksi, pvm./ tiedoksiantaja:

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Peltola-rakennus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Peltola-rakennus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 Yhtymähallitus Aika 13.01.2016 klo 17:30-18:40 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Peltola-rakennus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää Osallistujat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus Aika 24.04.2014 klo 17:30-18:50 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot