SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET. Henkilöstöpalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELUKAUDEN 2013-2017 TAVOITTEET. Henkilöstöpalvelut"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TOIMIALAfVASTUUALUE SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET Henkilöstöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminenja kehittäminen (määrä, rakenne, osaaminen, yms). Henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen koko Koko kaupungin työhyvinvointisuunnitelma kaupungin tasolla pohjautuen työyksikköjen laadittu kehittämissuunnitelmiin Työyksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien seuranta osana henkilöstöraporttia Pienimuotoiset kyselyt henkilöstölle Työkykyä tukevien toimintamallien ja toimenpiteiden kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen Sairauspoissaolojen määrä alhaisempi kuin kunta-alalla keskimäärin Varhaisen tuen toimintamallin mukaisten keskustelujen vaikutus sairauspoissaoloihin ( yksilötasolla, työyksikkötasolla )

2 Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (2/34) Mittarit Tavoite 2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamistarpeiden tunnistaminen yksilö- ja Kehityskeskustelut (yksilö/ tiimi) 100 % työyksikkötasolla Työpaikkakokoukset käytössä kaikissa työyksiköissä Koulutussuunnitelmat laadittu työyksikkötasolla Rekrytointiprosessin kehittäminen. KuntaRekry otettu käyttöön Rekrytointiohjeistus laadittu Tavoite 3 Johtamisen kehittäminen Johdon valmennusohjelmien sisällön Esimiesten koulutustilaisuuksien määrä ja kehittäminen (JET, esimiesfoorumit). sisältö Kaikki esimiehet osallistuvat vuoden aikana koulutukseen! valmennukseen Palaute valmennusohjelmista Esimiesvalmiuksien tukeminen (esimiestyön eri osa-alueet mm. sopimusosaaminen, talous, haukinnat, toimintamallit! ohjeistukset, työsuojelu jne) Esimiespassi pilotoitu

3 Kaupunginhallitus liite nro 1 (3/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (3/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Maankäyttöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: - Vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmienja kaavojen laadinnasta - Luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnitteulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella - Vastata maapolitiikasta ja osallistua kaupunkikuvaan vaikuttavien toimenpiteiden arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä tonttipalvelun, kunnallistekniikan yksikön ja rakennusvalvonnan kanssa Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Vetovoimaiset asuin-, liike- ja työpaikkatontit Monipuolistetaan tonttitarjontaa ja kehitetään Hirvimäen asemakaava (Hirvaskangas) ja asumisen vaihtoehtoisia malleja Länsiportin asemakaava (Äänekosken keskusta) kaupunginvaltuustossa vuoden loppuun mennessä Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Ideoidaan, laaditaan ja markkinoidaan Kolme suunnitelmaa valmiina vuoden toteuttajille ympäristön kohentamiseen loppuun menessä liittyviä suunnitelmia ja hankkeita Tavoite 3 Keskustojen vetovoimaisuuden lisääminen Laaditaan Suolahden Wanhan Aseman Wanhan Aseman asemakaava ympäristön alueen kulttuurihistoriallista ehdotusvaiheessa vuoden loppuun mennessä merkitystä korostava asemakaava Tavoite 4 Taloudellisuutta, toimivuutta ja Laaditaan maankäytön ja asumisen Suunnitelmat kaupunginvaltuustossa vuoden ympäristötekijöitä painottava toteuttamisohjelma ja viimeistellään loppuun mennessä yhdyskuntarakenne Äänekoski osayleiskaava

4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (4/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (4/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Ruokapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tuottaa ja tarjota terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti suomalaiset ravitsemussuositukset ja ruokakulttuuri.koulu- ja päiväkotiruokailun tavoitteena on ylläpitää lapsen / oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Ruoka on iso osa myös vanhusten terveyttä ja, hyvinvointia. Valmistamme päivittäin aterioita myös kotiin toimitettavaksi. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Aromi ruokatuotanto- ohjelma Aromin käyttö tuotannonohj auksessa, uusitun Vakioidut ruokaohj eet (tasalaatuisuus), Aromin tuomat uudet mahdollisuudet ravintoainelaskelmat, arkityöhön asiakastyytyväisyyskyslyt Tuotannonohjauksen yhtenäistäminen, asiakkaat samanvertaisessa asemassa Tavoite 2 Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen Asiakaspalvelun korostaminen Säännölliset asiakaspalaverit ja kaikkia ruokapalveluhenkilöstölle, henkilöstön asiakasryhmiä koskevat tukeminen ja opastaminen asikaspalvelutyössä asiakastyytyväisyyskyselyt ja niiden dokumentointi. Päivittäisen asiakaspalautteen kerääminen. Tavoite 3 Henkilöstön ammattiylpeyden kohentaminen Kehityskeskustelut, täydennyskoulutukset, Säännölliset työpaikkapalaverit, henkilöstön vastuuttaminen, työssä kehityskeskustelut, toiselta oppiminen, vihtymisen lisääminen,myönteisen palautteen työkierto lisääminen, alaistaitojen koulutusta

5 Kaupunginhallitus liite nro 1 (5/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (5/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Keittiöverkko suunnittelu Tarkentaa keittiörakennetta, tehdään Nykytilanteen kartoitus, tehdä toimiva muutoksia tuotannollisesti, pienten keittiöiden keittiöverkkokonaisuus vuosille osalta

6 Kaupunginhallitus liite nro 1 (6/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (6/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALANASTUUALUE Työllisyysyksikkö TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Työllisyyteen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen ja kehittäminen siten, että yhä useampi nuori ja pitkäaikaistyötön on erilaisissa aktiivitoimenpiteissä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Selkeytetään ja sovitaan välityömarkkinoilla Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä kasvaa Pitkäaikaistyöttömienja syrjäytymisuhan alla toimivien toimijoiden roolit (työpaja, Typ, Esim. kuntouttavassa työtoiminnassa olevien olevien henkilöiden ohjausta 3.sektorin toimijat). määrää lisätään (30-50 hlöälkk) ja kehitetään aktiivitoimenpiteisiin tehostetaan yhteistyössä tavoitteellisemmaksi - asiakkaan tilanteen yhteistyöverkostojen kanssa Tehostetaan toimijoiden ydinosaamista mukaiset kuten työelämäsuuntautuneisuus, Tehostetaan poikkihallinnollista yhteistyötä Vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla elämänhallinnalliset ja terveydelliset kaupungin sisällä esim. aikuissosiaalityön toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja sisältöä kanssa toimenpiteiden vaikuttavuuden ja Kuntouttavien toimipaikkojen lisääminen sekä asiakaslähtöisyyden parantamiseksi Tarkastellaanja selvitetään 3.sektorin kaupungin omissa yksiköissä että 3.sektorilla työllisyyden hoitoon liittyvä ostopalvelusopimuksia. Verkostojen kanssa tehtävän työn Selvitetään pitkäaikaistyöttömien ja oppisopimuskoulutusten kuntalisien vaikuttavuutta Jatketaan Kelan listalla olevien työttömien työnhakijoiden haastatteluja yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. suunnitelmallinen kehittäminen - kehitetään mm. dokumentointia Toimenpiteissä olleidenjatko-ohjauksien määrä ja vaikuttavuus asiakkaan elämäntilanteeseen esim. työllistymiseen, opiskeluun tai eläkeselvittelyihin

7 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Nuorisotakuuseen vastaaminen yhteistyössä Kehitetään työpajan toimintaa kohderyhmänä Työpajalta jatko-ohjauksien määrämuiden asiasta vastaavien toimijoiden kanssa työttömät tai opiskelupaikkaa vailla olevat opiskelemaan, avoimille työmarkkinoille tai nuoret ja nuoret aikuiset muihin jatkoselvittelyihin asiakkaan tilanteen Starttipaj atoiminnan vakiinnuttaminen ja tarpeen mukaan. matalankynnyksen toimintana alle 25- Kirj allisen jatkosuunnitelman vuotiaille vailla opiskelu- tai työpaikkaa tekeminen pajajakson jälkeen oleville syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Typ:n asiakasmäärä noin 200 asiakasta Lisätään Typ:n asiakasmäärää huomioiden vuositasolla Kelan 500 päivän listalla olevat työttömät Jatkotoimenpiteisiin ohjautuvien työnhakijat määrä Kehitetään ja tiivistetään Typ:nja Kelan Typ- asiakkuuden keskeyttäneiden välistä yhteistyötä esim. ammatillisen määrä kuntoutuksenja Kelan työkykyneuvojan palvelujen osalta Oppilaitosyhteistyön kehittäminen esim. POKE:n, Keski-Suomen Opiston kanssa Hyödynnetään seutukunnalla toimivien hankkeiden tuloksia ja otetaan niiden tuottamat hyvät käytännöt käyttöön (esim. Etumatka, Kierto ja Paikko- ja Nuorten uusi kanava työelämään-hanke) Kaupunginhallitus liite nro 1 (7/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (7/34) Toimenpiteiden vaikuttavuus - oikea asiakasohjautuvuus asiakkaan tilanteen mukaisesti Työpaj an asiakaskunnan ikärakenne pääsääntöisesti vastaa nuorisotakuun ikärajaa Yhteistyön määrä ja laatu oppilaitosten kanssa mm. POKE:nja Keski-Suomen Opisto:n kanssa Typ:n ostopalvelusopimukset Typ:n asiakkaille Henkilöstön ammatillisen osaamisen tason ylläpito ja kehittäminen motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

8 Kaupunginhallitus liite nro 1 (8/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (8/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 3 Yhteistyön lisääminen paikallisten pk- Yrityskontaktien määrä ja tulokset - käyntien Yritysyhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. määrä suhteessa toteutuneisiin asiakkaiden sijoittumisiin yrityksiin Tavoite 4

9 Kaupunginhallitus liite nro 1 (9/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (9/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAlV ASTUUALUE: Perusturva/Perhepalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatustaja neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiske1ijaterveydenhuoltoa. Painopisteenä perustehtävän toteuttamisessa on ennalta ehkäisevä toiminta, varhainen tuki ja kuntoutus moni ammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Kehitetään perhepalveluiden palvelukoko- Ennalta ehkäisevän perhetyön, päivähoidon Lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneiden naisuutta siten, että lapsiperheet saavat kevyempien hoitomuotojen ja perheiden määrä peruspalvelut (ennaltaehkäisevä tervey- perhekeskuksen toiminnan kehittämistä Kevyempien hoitomuotojen ryhmien määrä ja denhuolto, päivähoito, esiopetus, perhekeskus) jatketaan vuonna 2012 tehtyj en päätösten toteuttamistavat eri taaj amissa laadukkaasti ja matalan kynnyksen mukaisesti. periaatteella Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käytön Yksikkökohtaiset suunnitelmat käytössä. vakiintuminen arjessa. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon painopistealueena ennaltaehkäisevä työ. Äitiysneuvolan kotikäyntien toteutuminen Moniammatillisten perhevalmennusryhmien toteutuminen Ivuosi sekä perhevalmennukseen osallistuneiden ensimmäistä lastaan odottavien perheiden

10 Kaupunginhallitus liite nro 1 (10/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (10/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit määrä Tavoite 2 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoava Eri toimialojen yhdensuuntaisten toiminta- ja Lapsiin suunnattu tuen kolmiportainen malli moniammatillinen palveluverkosto noudattaa yhteistyökäytäntöjen vakiinnuttaminen arvioitu moniammatillisesti yhdensuuntaisia lapsi- ja perhelähtöisiä varhaisen tuen ja varhaiskasvatuksen tavoitteita (yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi) Laajojen terveystarkastusten toteuttaminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa asetuksen mukaisesti Uuden organisaation ( kasvun ja kasvatuksen toimiala) yhteisten toimintalinjausten, periaatteiden ja toimintatapojen laatiminen yhteistyössä toimialan muiden toimijoiden kanssa Oppilashuollon toimivuuden arviointi varhaiskasvatuksessa toteutunut Yhteinen 4- ja S-vuotiaan lapsen kehityksen tukeminen -lomake on käytössä lastenneuvolassa ja varhaiskasvatuksessa Lasten ja nuorten mielenterveysfoorumi toteutettu Laajojen terveystarkastusten toteutuminen

11 Kaupunginhallitus liite nro 1 (11/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (11/34) TOIMIALANASTUUALUE: Perusturva/ Aikuispalveluiden vastuualue, terveys palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kaupungin asukkaiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen; syrjäytymisen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä tarpeenmukainen sairaanhoito ja huolenpito. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Tavoite 1.1 Terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen Kiireellinen hoito: uusien toimintamallien Kiireellinen hoito: ja oikea kohdentuminen vakiinnuttaminen - käyntimäärät (AB,C,D,E) - ajanvaraukseton ensiapu/triage - kiireettömät potilaat hoidetaan pääsääntöisesti aluevastaanotolla - tehtävän siirrot ja niihin liittyvä koulutus - reseptihoitajan vastaanotto aamupäivisin Listautumismallin,valmistelu ja uuden Kiireetön hoito: Kiireetön hoito: toimintamallin osittainen pilotointi - hoitokäytäntöjen päivittäminen - Conmedicin-Iaatukyselyn vastausten - pitkäaikaissairaiden potilaiden hyödyntäminen (2011 ja 2012) -- reseptien uusintakäytännön - laatukyselyn kehittäminen aluehoitajan toistaminen/laajentaminen vastaanotolla - uuden toimintamallin suunnittelu pohjautuen realistiseen lääkäritilanteeseen - Medinet käyttöön - Takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen

12 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Pika-inr käyttöönotto E-resepti käytössä Gouluk. 2012) Fysioterapeutin suora vastaanotto subakuuttien potilaiden toimintamallin pilotointi Kaupunginhallitus liite nro 1 (12/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (12/34) Mittarit Tavoite 1.2 Yhden yhteydenoton periaate ja päällekkäisyyksien poistaminen Tavoite 1.3 Potilaan/asiakkaan ohjaaminen omaehtoiseen terveyden edistämiseen Ensimmäisen yhteydenoton perusteella käynnistetään tarkoituksen mukainen tutkimus- ja hoitoketju Terveyden edistämisen näkökulman huomiointi jokaisessa potilaskontaktissa Avo-Hilmo Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Conmedic-laatukysely Tavoite 1.4 Potilas/asiakaslähtöisen hoidon jatkuvuuden ja laadun parantaminen Omahoidon tukeminen hoitosuunnitelman käyttöönotto Laadukkaat hoitosuunnitelmat Tavoite 1.5 Talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen Tavoite 1.6 Työssä jaksamisen tukeminen Ensiapukeskeisyyden vähentäminen lääkärin päivystyskäyntien määrä enintään 25 % kaikista käynneistä resurssien tehokkaampi käyttö Yhteisten voimavarana hoitavan tahon näkökulma potilasnäkökulma Käyntimäärät Sijaismäärärahat Talousarvion toteutuminen Kehityskeskustelut

13 Kaupunginhallitus liite nro 1 (13/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (13/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Tavoite 2.1 Akuuttia perusterveydenhuollon tasoista Päivystyksestä, vastaanotoilta ja muualta Kitkalaskutuspäivien määrä (tavoite< sairaalahoitoa tarvitsevat hoidetaan jatkohoitoon tulevat otetaan sairaalaan 20pv/vuosi) terveyskeskussairaalassa viiveettä. Läheteseuranta KSKS:aan, syynä sairaalan paikkatilanne Tavoite 2.2 Sairaalassa hoidetaan lyhytaikaista! Potilaan kuntoutuminen voimavarojensa Keskimääräinen hoitoaika «10 pv) akuuttihoitoa tarvitsevia ja kuntoutuvia puitteissa ja onnistunut kotiutuminen. Hilmo -tiedot (PSH-potilaat, sijoittumiset potilaita sekä pitkäaikaishoidossa olevia Tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan jatkohoitopaikkoihin, kotitutuminen) potilaita, joilla on sairaalahoidon tarve j älj estyminen. Akuutti ja jatkohoidon toteutuminen suunnitellusti. Tavoite 2.3 Henkilökunnan työhyvinvointi Hoitotyötä toteutetaan tiimityönä. Sairauspoissaolot Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen. Varhainen puuttuminen työhön liittyvissä ongelmissa. Tiimivastaavien palaverit Työhyvinvointikysely Tavoite 2.4 Henkilökunnan ammatillisen osaamisen Vakanssien täyttäminen vakituisella Täyttöluvat varmistaminen henkilöstöllä. Hoitajilla on voimassaoleva lääkehoidon Lääkehoidon lupien voimassaolo osaaminenllupatodistus. Täydennyskoulutus vuosittain (min. 3 tp/tt). Täydennyskoulutuspäivien seuranta /3- IOpv/tt).- --

14 Kaupunginhallitus liite nro 1 (14/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (14/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 3 Akuutin hammashoidon järjestäminen Käynnin toteutuminen vuorokauden sisällä Tavoite 3.1 päivittäin yhteydenotosta Akuutin hammashoidon järjestäminen päivittäin Tavoite 3.2 Kiireettömän lakisääteisen suun Lakisääteisten suun terveydenhuollon DMF -INDEKSI: reikiintyneiden, poistettujen terveydenhuollon järjestäminen siten, että palveluiden järjestäminen alle 18-vuotiaille. ja paikattujen hampaiden määrät 5-, 12- ja jonotusaika on alle puoli vuotta 18-vuotiailla Kiireettömän lakisääteisen suun terveydenhuollon järjestäminen alle 6 kk Vuosittainen käyntimäärä potilaskäyntiä, hammashoidon kattavuus on ikäluokissa 0-17-vuotiaat 70 %, vuotiaat 35 % ja yli 48-vuotiaat 40 % Hoidon aloituksen toteutuminen 6 kk sisällä yhteydenotosta. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Käyntisuoritteet

15 Kaupunginhallitus liite nro 1 (15/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (15/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Tavoite 4.1 Mielenterveys- ja päihdetyön kehittyminen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Suunnitelma tehtynä keväällä 2013 kuntalaisten tarpeita vastaavaksi Nuorten aikuisten aktiivinen hoitaminen. Hoito pohjautuu yksilölliseen arvioon, hoitojakson tavoitteellisuuden, keston ja sisällön optimointiin. Vakaassa tilanteessa olevien potilaiden vuosiseurantojenl hoidon siirto perusterveydenhuoltoon v. käyntimäärät, hoidon aloitukset ja lopetukset v. käyntimäärät, hoidon aloitukset ja lopetukset Siirtojen lukumäärä Mielenterveyspalveluihin ei ole jonoa Tavoite 4.2 Mielenterveyspalvelujen tuottavuusohjelman Kotiinjalkautuvan toimintamallin Aikuispsykiatrian hoitopäivien määrä toteuttaminen kehittäminen Ympärivuorokautisen hoidon suoritemäärä ja Psykiatrisen ympärivuorokautisen kustannukset asumispalvelun käytön vähentäminen. Tavoite 4.3 Perusterveydenhuollon, mielenterveys- ja Yhteisen toimintasuunnitelman tekeminen Suunnitelma valmiina vuoden 2013 päihdepalveluiden yhteistyö kehittyy ottaen huomioon rakenteelliset ja loppupuolella saumattomaksi toiminnaksi asiakkaan toiminnalliset muutokset toimitilojen tutkimuksessa ja hoidossa muuttuessa

16 I TOIMIALANASTUUALUE: Kaupunginhallitus liite nro 1 (16/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (16/34) Perusturva/aikuispalvelut/sosiaalityö TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ Edistää ja ylläpitää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta järjestämällä kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon lainsäädännön mukaiset aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja lastenvalvojan sekä vammaishuollon palvelut I ja vastata toimeentulotuen antamisesta. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Aikuissosiaalityö: Sosiaalityön palvelut on järjestetty siten, että 1. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi Lakisääteiset määräajat toteutuvat ne toimivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutetaan suunnitelmallisesti ja toimeentulotuen myöntämisessä. osana moniammatillista palvelujärjestelmää. yhteistyössä työllisyysyksikön ja tetoimiston kanssa Aktivointisuunnitelmien lukumäärä on 2. Kuntouttavan työtoiminnan kasvanut. asiakasmäärää lisätään ja kuntoutusjaksoihin sisällytetään Passiivista työmarkkinatukea saavien määrä suunnitelmallista ryhmätoimintaa. on laskenut. Kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut. Toimeentulotukityötä on edelleen siirretty etuuskäsittelyyn, johon on osoitettu tähän tarvittavat resurssit. Lastensuojelu 3. Lastensuojelun uuden Lakisääteiset määräajat toteutuvat palvelurakenteen mukaisia työtapoja lastensuojelussa. toteutetaan lastensuojelun avohuollossa. 4. Nuorten jälkihuollon ja tukiasumisen intenssiivijaksoina. uudet työtavat ovat käytössä. Lastensuojelun perhetyön asiakasmäärä on kasvanut. Perhetyötä toteutetaan myös

17 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Kaupunginhallitus liite nro 1 (17/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (17/34) 5. Sijaishuollon tukea ja seurantaa on Nuortenjälkihuollonja tukiasumisen toteutus vahvistettu perhehoidossa. ja asiakasmäärä. Perhehoitajien saaman tuen määrä ja laatu. - Vammaispalvelu 6. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä Lakisääteiset määräajat toteutuvat avustajatoiminta on ensisijaista ja vammaispalvelussa. järjestelyissä hyödynnetään vammaispalvelun hoitajan työpanosta. Henkilökohtaisen avun ostopalvelut ovat 7. Vammaisten perhehoitoa lisätään vähentyneet. lyhytaikaisen hoidon järjestelyissä. 8. Kotirannan palvelutaio ja Kalevankoti Asukasprofiilin muutos Kotirannassa ja tukiasuntoineen vastaa ei Kalevankodissa, tukiasuntojen määrä. ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeisiin.

18 TOIMIALANASTUUALUE: PerusturvaNanhuspalvelut Kaupunginhallitus liite nro 1 (18/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (18/34) TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Vanhuspalveluiden vastuualue tarjoaa äänekoskelaisille ikäihmisille eriasteisia hoito-, hoivaja tukipalveluita siten, että ne tukevat asukkaan mahdollisuutta selvitä kotona toiminnan vajauksista huolimatta silloin kun ns. peruspalvelut eivät riitä. Tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa järjestetään sitten, kun kotihoito ei ole enää mahdollista. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Kotona pärjäämisen tukeminen siten, että Asiakkuuksien ohjautuminen kotihoitoon Kotihoidon asiakaskunta muuttunut tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lautakuunan hyväksymien uusien kriteerien kriteereiden ja tavoitteiden mukaiseksi tarve vähenee valtakunnallisen pohjalta laatusuosituksen tasolle (laitoshoidossa 3 % ja tehostetussa palveluasumisessa 5-6 % yli 75- Perustetaan seniorikeskus, jonka yhteydessä Seniorikeskus toiminnassa ja palveluilla vuotiaista) koordinoidaan vapaaehtoistyötä ja kehitetään vastataan asiakkaiden tarpeisiin päiväkeskustoimintoja (asiakaskyselyt) Minimoidaan epätarkoituksenmukaista vanhusten sairaalahoitoa profiloimalla Kuntolan toimintaa ja hyödyntämällä Niittywillan intervallipaikkoja Laitospaikkojen muuttaminen palveluasumisen paikoiksi. Palveluprosessien ja hoitoketjujen kehittäminen siten että keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen tukeminen Kotihoidon henkilöstön työaj an suurempi kohdentaminen suoraan asiakastyöhön Vuodeosaston pitkäaikaissairaanhoidon hoitopäivät toteutuneet suoritetavoitteiden mukaisina Konginkankaan palvelukeskuksessa palveluasuntoja vuoden loppuun 20 kpl, yksiköiden käyttöasteet 100 % Uusien ympärivuorokautisten sijoitusten määrän kehitys Työajan suhde asiakkaiden saamiin hoitoaikoihin

19 Kaupunginhallitus liite nro 1 (19/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (19/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Sivistystoimiala/ opetus palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Perusopetuksen perustehtävä on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lukiokoulutuksen perustehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin.jatko-opintoihin. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Opetus- ja kulttuuri ministeriön Koulut ovat valmistelleet lukuvuoden Perusopetuksessa toimiva laatujärjestelmä, laatukriteerien pohjalta on laadittu 20 I 4 työsuunnitelman laatukorttien joka ohjaa koulujen toimintaa arvioinnin ja Äänekosken opetuspalveluihin soveltuva pohjalta. työsuunnitelmien avulla. suunnitelma laatujärjestelmästä. Tavoite 2 Opetussuunnitelmien uudistaminen Tavoite 3 Erityisopetuksen koordinointi on järjestetty Erityisopetuksen koordinointi ratkaistu. Kaikilla oppilailla, huolimatta kouluasteesta Kelpo-hankkeen päätyttyä. Nivelvaihetyössä käytössä uusia ja koulun sijainnista, on riittävä ja oikea- Nivelvaihetyö tehostunut. toimintatapoja. aikainen tuki. Kodin ja koulun välinen tiedonsiirto Wilman sähköiset tiedonsiirtomenetelmät tehostunut. käytössä kaikissa kouluissa.

20 Kaupunginhallitus liite nro 1 (20/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (20/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Telakkakadun koulun toimiessa yhdessä Alue tiimit kokoontuneet vähintään 4 kertaa. Perusopetuksen koulut muodostavat toimipisteessä aloitetaan aluetiimien Sovittu yhteisiä toimintatapoja. yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden mukaan työskentely. Laadittu suunnitelma toiminnan aluetiimit. kehittämisestä. Tavoite 5 Kasvun ja kasvatuksen toimialan keskeiset Kasvun ja kasvatuksen toimiala on määritellyt toimintatavat on käyty yhteisesti lävitse. Arvo arvonsa, visionsa ja luonut yhteisen ja visio -työskentely käynnistetty. strategian. Tavoite 6 Laatukriteeristö valmistuu ja otetaan asteittain Lukiokoulutuksessa maakunnallinen toimiva käyttöön. Laatukriteeristön arvioinnit. laatujärjestelmä, joka ohjaa lukion toimintaa Jokaisen opiskelijan kohdalla henkilökohtai- Kirjatut opiskelijakohtaiset suunnitelmat. arvioinnin ja työsuunnitelmien avulla. nen opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoi- Yhteistoiminta Pokenja Keski-Suomen Äänekosken toisen asteen oppilaitosten tussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Opiston kanssa. välinen monipuolinen yhteistyö laajentuu ja Yhteistyö paikallisten toisen asteen Työelämä- ja yrityskontaktit. näin takaa joustavat valinnat sekä lukiossa, oppilaitosten kanssa opettaja-, opiskelija- ja Myönteinen toiminta ja näkyvyys Pokella että Keski-Suomen Opistossa. kurssitasolla. maakunnassa. Lukion työelämä- ja yrittäjälähtöisyys Työelämä- ja yrittäjyysmalli lukion vakiintuu osaksi toimintaa ja vuosikellossa ja käytössä. opetussuunnitelmaa. Kansainvälisyysohjelma toteutuu KansainvälisyyskäsikiIj a ja suunnitelman mukaisesti kansainvälisyysohjelma osana toimintaa ja opetussuunnitelmaa. I

21 ~-- Kaupunginhallitus liite nro 1 (21/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (21/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Kirjastopalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksen kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Samoin edistää vuorovaikuttaisten verkkopalvelujenja niiden sisältöjen kehittymistä Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Lukemisharrastuksen lisääminen Aikuisten ja nuorten lukemisharrastuksen Kitjallisuustapahtumien osallistujat edistäminen mm. erilaisten tapahtumien, Aikuisten lainausmäärän kehitys valikoimaluetteloiden ja näyttelyiden avulla. Kertomakirjallisuuden lainauksen kehitys Tavoite 2 Aalto-kirjastojen yhteistyön vahvistaminen Markkinoinnin tehostaminen. - asiakkailla käytössä monipuoliset, - kaikkien Keski-Suomen kirjastojen Sosiaalisen median näkökulma: vuorovaikutteiset yhteisjärjestelmä tavoitteena sisällöntuotanto ja asiakkaiden verkkopalvelumahdollisuudet osallistumismahdollisuus. - Auroran ja Arenan käyttöönotto Palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus. - osallistuminen näiden sisällöntuotantoon Tavoite 3 Kirjastopalvelujen uudelleenorganisointi, kun Kartoitetaan tarve/mahdollisuudet korvaaviin - kartoitus tehty kirjastoautopalvelut loppuivat palveluihin kirjastoauton tilalle - esim. siirtokokoelmia näillä kouluilla

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus liite nro 1 (22/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (22/34) SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Kulttuuritoimi TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Edistää, tukea ja organisoida kulttuuritoimintaa kunnassa. Järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Luoda yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa avustustoiminnalla mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammattitaitoiselle taidetoiminnalle. Koordinoida ja organisoida paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä sekä kotiseututyötä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2012 Mittarit Tavoite 1 Sopimuksen uusiminen Yhteistyösopimuksella Tmi FunKinoksen Esityksiä on jäjjestetty eri kohderylunille elokuvateatteritoiminnan jäjjestämisestä kanssa taataan monipuolinen elokuvataijonta, Kävijämäärät mitataan ja arvioidaan Mikkosalissa myös päivänäytöksiä eri kohderylunille. Tavoite 2 Kaupungin taidekokoelmasta 1/3 2/3 uudistamistyöstä on suoritettu Taidekokoelmien ja kulttuurihistoriallisen inventoidaan, tarvittavin osin kunnostetaan ja aineiston kokoelmahailinnan tehostaminen ja selvitetään sijoittelu. uudistaminen KulttuurihistoriaIlisen museon esinevarastoista on 1/3 inventoitu ja tarvittaviita osin uudelleen sijoitettu. 1/3 kokoelmatietokantaa uudistetaan. Tavoite 3 Taidemuseolla on 1-2 vaihtuvaa näyttelyä. Näyttelyiden määrä on tavoitteiden mukainen. Kaupungin kulttuurihistoriailisen museon KulttuurihistoriaIlisen museon jatko Kävijämäärät mitataan ja arvioidaan. näyttelytoiminnan jatkumisen ratkaiseminen. selvitetty. Tiedetään miten jatketaan Onko kulttuurihistoriallinen museo olemassa tulevaisuudessa. vai eikö ole?

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus liite nro 1 (23/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (23/34) SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Vapaa-aikatoimi/ Ala-Keiteleen musiikkiopisto TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Antaa mahdollisimman laadukasta musiikin- ja soitonopetusta, joka ottaa huomioon oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja. Päämääränä on soitto- ja laulutaidon perusteiden oppiminen, niiden edelleen kehittäminen sekä elinikäisen myönteisen musiikkisuhteen luominen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) Tavoite 1 Varhaisiän musiikkikasvatuksen (VaMu) - Käynnistetään erityyppisiä Toteutuneet erilaiset muskariryhmät opetuksen monipuolistaminen ja musiikkileikkikoulu-ryhmiä. syksyllä 2012 toteutui opetussuunnitelman uudistaminen. - Toimintaan otetaan mukaan myös alle * 11 (2011/10) perusryhmää Tavoite pysyy samana ja tätä kehitystyötä kolmevuotiaat lapset. * 3 (2011/3) vanhempi/lapsiryhmää jatketaan edelleen. - Tarjotaan toimialueella asuville pienille Oppilasmäärät eri ryhmissä lapsille eri instrumenttien valmennusryhmiä - keväällä VaMussa 145 oppilasta - syksyllä VaMussa 162 oppilasta Vuodelle 2012 arvioitu oppilaskeskiarvo oppilasta toteutui (153,5 opp.) Toteutuneet instrumenttiopetuksen valmennusryhmät - syksyllä 2012 aloitti viulu-, kantele-, harmonikka-, rytmi- ja bändireppuryhmissä yhteensä 18 oppilasta Alkeisopetuksen toteutuminen - alkeisopetuksessa aloitti 29 (2011/24) oppilasta sekä yksilö- että ryhmäopetuksissa Oppilaiden ikä jakautuminen eri ryhmissä - instrumenttiopetuksessa alle 7 -vuotiaita aloitti 14 oppilasta ja vuotiaita 12 oppilasta

24 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) Tavoite 2 Toimitilojen saattaminen nykytarpeita - Toimialueen eri opetuspisteissä kartoitetaan Toteutuneet opetuspaikat ja niiden soveltuvuus vastaavaksi. kaikki mahdolliset opetuskäyttöön soveltuvat annettuun opetukseen Tavoite pysyy samana. Tilakartoitusta tilat / Laukaassa tilakartoitus tehty. jatketaan edelleen. - Selvitetään nykyisin pääopetuspisteenä Nykyisissä tiloissa jatketaan. Uuden olevan VPK -talon, autotallin ja piha-alueen alakoulun suunnittelutyöryhmässä ou muutosmahdollisuudet tarpeita vastaaviksi luvattu ottaa huomioon myös - Laaditaan VPK:n tontin alueen kiinteistöjen musiikkiopiston tarpeet. ja piha-alueen muutossuunnitelma yhdessä / Äänekoskella Teken tiloista ei VPK.n kanssa apua, koska päivähoidon tarpeet veivät vapautuneet tilat. Hiskin yläasteelta vuodenvaihteessa vapautuvia tiloja on kartoitettu mahdolliseen musiikkileik-kikoulun ja ryhmäopetuksen käyttööu viimeistään alkaen. Valmis VPK: n tontin ja kiinteistön kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden aikataulu / Alustavat keskustelut on käyunitetty VPK:n kanssa. Suunnittelua.ia keskustelua iatketaan. Tavoite 3 Henkilöstörakenteen edelleen kehittäminen ja - päätoimisten ja yhteispäätoimisten Viranhaltijoiden määrä vastuun jakaminen henkilöstön kanssa opettajien määrän pitäminen nykyisellä - Opettajaviranhaltijoita 11 Tavoite pysyy samana. tasolla Päätoimisten ja yhteispäätoimisten sekä - Kartoitetaan henkilökunnan osaaminen ja sivutoimisten tuntiopettajien määrä kiinnostus vastuun jakamisesta Kaupunginhallitus liite nro 1 (24/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (24/34) oppilaitoksessa - Saadaan sopivat henkilöt tarvittaviin - Päätoimisia tai yhteispäätoimisia tehtäviin opettajia on 6 - Sivutoimisia 6 opettajaa Arjen sujuvuus - Opettajille on annettu heidän oman kiinnostuksen mukaan vastuuta, jotka helpottavat koko henkilökunnan arjen sujuvuutta (mm. ATK.-"astuuhenkilö)

25 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) - Äly taulut on otettu opetuskäyttöön - ATK -laitteistoa uudistettu - nyt jokaisessa päätoimipisteen luokassa on tietokone ja tarvittavat ohjelmistot. Useammassa opetuspisteessä opettavilla on ollut mahdollisuus saada kannettava Mac -pohjainen tietokone opetuskäyttöön - tällä hetkellä henkilökohtaisia kannettavia koneita on 4 kpl. Työtyytyväisyys - Siirtyminen kannettaviin Macpohjaisiin koneisiin on parantanut ohjelmistojen toimivuutta ja näin ollen arjen työ on helpottunut. Äly taulut ovat tuoneet oman lisänsä mm. luokkatuntien toteuttamistapoihin. Tavoite 4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (25/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (25/34)

26 Kaupunginhallitus liite nro 1 (26/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (26/34) Tavoite 1. Ennaltaehkäisevän,monipuolisen ja varhaisen puuttumisen työn turvaaminen/kehittäminen Kehitetään yhteistyötä perusopetuksen, toisen jatkuva nuorisosihteeri toteutuneen yhteistyön asteen sekä sosiaali - ja nuorisotyöntekijät määrä terveyspalvelujen kanssa henkilöstö määrä ja Laaditaan nuorisopalvelujen nuorisosihteeri rakenne henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön osaaminen koulutussuunnitelma henkilöstön työssä jaksaminen ja hyvinvointi Huolehditaan nuorisotilojen jatkuva nuorisosihteeri turvallisuussuunnitelmat kunnossa pidosta sekä niiden nuorisotyöntekijät ilmoitukset eri tilanteista turvallisuudesta Uusi organisaatio 2013 Suunnitelma tekeillä ja lausunto kierroksella Kaikissa tiloissa turvallisuussuunnitelmat Kehitetään ja lisätään nuorisosihteeri tapahtumien ja kulttuurisen nuorisotyön nuorisotyöntekijät toimintojen määrä laajuutta Kansainvälisen nuorisotyön jatkuva nuorisosihteeri lähetettyjen toiminnan kehittäminen nuorisotyöntekijät vastaanotettujen vapaaehtoisten määrä kumppanien määrä leirivuorokausien määrä Youth in Action ohjelman kpl vapaaehtoistyöntekijöitä 7 leiri vuorokautta 8 osallistujaa koulutuksiin

27 Kaupunginhallitus liite nro 1 (27/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (27/34) koulutuksiin osallistujien määrät Jatketaan vaihtoehtoisten jatkuva nuorisosihteeri uusien toimintamallien rahoitusmallien hakemista ja määrä ja rahoitusten uusien toimintamallien määrä kehittämistä Nuorisotiedotuksen jatko hanke Yhden henkilöresurssin lisäys etsivää nuorisotyöhön Tavoite 2. Lasten ja nuorten osallistumis - ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen Nuorten osallisuuden jatkuva nuorisosihteeri nuorisovaltuuston kehittäminen nuorisotyöntekijät lausuntojen määrä. tapaamisten määrä/nuorten määrä. Nuorisotilojen talotoimikuntien määrä Nuorisotiedotuksen jatkuva nuorisosihteeri nuorisotiedotuksen kehittäminen ja nuorisotyöntekijät kävijämäärät ja laajentaminen vakituiseksi toimintojen määrä nuorisopalveluiden vakituisen henkilöstön toiminnaksi määrä toiminnassa Jatkohanke 9/2012-6/2013 Vakituinen työntekijä osallistuu nuorisotiedotus koulutukseen

28 Kaupunginhallitus liite nro 1 (28/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (28/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALANASTUUALUE Liikuntapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Liikuntapalveluiden tuottaminen kaikille kuntalaisille ylläpitäen liikuntapaikkoja ja järjestäen ohjattua palvelua ottaen huomioon lasten kilpa-, kunto- ja erityisryhmien tarpeet. Toiminnan järjestämisessä on selkeä työnjako; kaupunki luo edellytykset, järjestöt vastaavat pääsääntöisesti toiminnan järjestämisestä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Eri liikuntapaikkojen käyttöasteen Edulliset käyttömaksut eri tiloille ja Tilojen aukiolopäivät pitäminen korkealla tasolla. aukioloajat oikeassa suhteessa Kävijämäärät Tavoite 2 henkilöstön määrään. Seurojen tukeminen avustuksin. Euroalkävijä Tilaisuuksien määrät eri tiloilla Terveys- ja erityisliikuntatoiminnan Jatketaan edelleen projektia opetus- ja Liikuntaryhmien määrät edelleen tehostaminen ja tavoitteena kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Jä~estetyt tilaisuudet ja niissä terveysliikuntakoordinaattorin Tasoryhmät samanlaiset perusturvan osallistujat vakinaistaminen. kanssa. Liikuntakalenterin julkaiseminen. Tavoite 3 Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Liikuntapalveluihin liittyvien foorumien Palaute foorumeista käynnistäminen. Osallistuneiden määrä

29 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (29/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (29/34) Seuratoiminnan tukeminen Painotusta avustamisessa nuoriso- ja Nuorisoliikunnan määrä nuorisoliikunnassa ja terveyttä edistävässä terveysliikuntaan. Seurojen nuorisojäsenten määrä liikunnassa. Järjestetyt harjoitukset Imagohyöty kaupungille Haetaan yhdessä seurojen kanssa Valtakunnallisia tapahtumia 1-3 vuosittain Tilaisuuksien määrä/vuosi valtakunnallisia tapahtumia Äänekoskelle. Äänekoskella.

30 Kaupunginhallitus liite nro 1 (30/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (30/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniset palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kunnallistekniikan vastuualue vastaa katujen ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätehuollon järjestämisestä, satamista sekä konekeskuksesta Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Hirvaskankaan alueen jatkokehittäminen Kunnallistekniikan toteuttaminen Toteutuneet kohteet hyväksyttävien sopimusten mukaisesti. Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Uuden terveyskeskuksen ympäristön Toteutuneet työt liikenneolosuhteiden parantaminen Tavoite 3 Organisaatiomuutos Toteutetaan organisaatiomuutos tavoitteiden Organisaatiomuutoksen toteutuminen mukaisesti. Tavoite 4 Vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelman valmistuminen Suunnitelman valmistuminen syksyllä 2013.

31 Kaupunginhallitus liite nro 1 (31/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (31/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala, tiiapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tilapalvelut vastaa kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteemme on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Rakennushankkeiden onnistunut ja Terveyskeskushankkeen aikataulunmukainen Aikataulun toteutuminen kustannustehokas läpivienti rakentaminen Tavoite 2 Organisaatiomuutos Toteutetaan organisaatiomuutos tavoitteiden Organisaatiomuutoksen toteutuminen mukaisesti Tavoite 3 Kiinteistöjen suunnittelu- ja huoltosopimukset Sopimusten kilpailuttaminen Toteutuneet kilpailutukset

32 - ~- - Kaupunginhallitus liite nro 1 (32/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (32/34) ÄÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Tekninen toimiala, tonttipalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tonttipalvelut huolehtii omakotitonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueella, kartta-asioista, rakennusvalvonnan mittauksista, osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Järjestelmällä saadaan tehostettua Webmap -palvelun käyttöönotto paikkatiedon jakelua ja käyttöä kunnan Palvelu avattu 2013 sisäisessä käytössä. Käytössä täydessä laajuudessa 2014 Järjestelmään tulee myös internet karttapalvelinjonka avulla voidaan luovuttaa paikkatietoa myös asukkaille ja yrityksille. Tavoite 2 Suolahden taajaman ajantasa-asemakaava Ajantasa-asemakaavan siirtäminen sähköiseen Kartta valmis 2013 muotoon. Tarkistukset ja määräykset 2014 Tavoite ~- - ~- - ~- --

33 Kaupunginhallitus liite nro 1 (33/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (33/34) ÄÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAlV ASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala / ympäristövalvonta TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tehtävänä on huolehtia ympäristölautakunnan alaisesta lupa- ja valvontatehtävistä sekä rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksesta ja neuvonnasta tavoitteena edistää hyvää rakentamistapaaja kaupunkikuvaa sekä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Hyväksytyn ympäristöpolitiikan Jatketaan ympäristöohjelman valmistelua Ympäristövalvonnan vastuualueen osalta näkyvät vastuualueen summittelussa työryhmissä kaikilla aihealuilla: toimenpiteet ympäristöohjelmaa varten on ja päätöksenteossa määritelty Kaupunkiympäristön laadun parantaminen (myös omana tavoitteenaan) Energiaviisas toiminta Ympäristö turvallisuuden edistäminen Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen Ympäristökasvatuksen-, -osaamisen ja -tietoisuuden vahvistaminen.-

34 Kaupunginhallitus liite nro 1 (34/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (34/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laatua parannetaan Aktiivista ympäristönhoidon valvontaa kohdennetaan kaupunkikuvallisesti merkittäville alueille Katselmuspöytäkirjat Rakennuslupahakemusten tasoa kehitetään edelleen Pihasuunnitelmien määrä Arkkitehtitasoisen rakennussuunnittelun määrä Tavoite 3 Maisematyölupaprosessin kuvaus ja Uusi ohjeistus käytössä, arviokäyntien Huolehditaan vastuualuee\le asiakasohjeistuksen selkeyttäminen vähentyminen organisaatiomuutoksen jälkeen jäävien ydinprosessien toimivuudesta.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN 2013 2017 TAVOITTEET

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN 2013 2017 TAVOITTEET 1 Perusturvalautakunta 26.9.2012 liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN 2013 2017 TAVOITTEET TOIMIALA/VASTUUALUE: Perusturva/Perhepalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Lasten, nuorten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Perusturvalatukunta 27.3.2013 liite nro 2. Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Perusturvalatukunta 27.3.2013 liite nro 2. Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta 1 Äänekoski Perusturvalatukunta 27.3.2013 liite nro 2 1. Hyvinvointikertomus Kunta Äänekoski Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Äänekosken kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski. Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013 Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Uudistuksen tavoitteita / periaatteita Strateginen johtaminen ja

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Palvelujen järjestämisen viitekehys Palvelusuunnitelma 2010 2013 2009 Kaikki palvelut paitsi sairaanhoito

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena terveydenhoitaja Johanna Moilala Mikä on hyvinvointineuvola? Hyvinvointineuvolan ideana on toimia kuin pienten kuntien palveluiden; saman katon alla, josta

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 Perusturvalautakunta 14 25.02.2015 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen, terveyserojen kaventaminen Terveyttä

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot