SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET. Henkilöstöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELUKAUDEN 2013-2017 TAVOITTEET. Henkilöstöpalvelut"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TOIMIALAfVASTUUALUE SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET Henkilöstöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminenja kehittäminen (määrä, rakenne, osaaminen, yms). Henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen koko Koko kaupungin työhyvinvointisuunnitelma kaupungin tasolla pohjautuen työyksikköjen laadittu kehittämissuunnitelmiin Työyksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien seuranta osana henkilöstöraporttia Pienimuotoiset kyselyt henkilöstölle Työkykyä tukevien toimintamallien ja toimenpiteiden kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen Sairauspoissaolojen määrä alhaisempi kuin kunta-alalla keskimäärin Varhaisen tuen toimintamallin mukaisten keskustelujen vaikutus sairauspoissaoloihin ( yksilötasolla, työyksikkötasolla )

2 Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (2/34) Mittarit Tavoite 2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamistarpeiden tunnistaminen yksilö- ja Kehityskeskustelut (yksilö/ tiimi) 100 % työyksikkötasolla Työpaikkakokoukset käytössä kaikissa työyksiköissä Koulutussuunnitelmat laadittu työyksikkötasolla Rekrytointiprosessin kehittäminen. KuntaRekry otettu käyttöön Rekrytointiohjeistus laadittu Tavoite 3 Johtamisen kehittäminen Johdon valmennusohjelmien sisällön Esimiesten koulutustilaisuuksien määrä ja kehittäminen (JET, esimiesfoorumit). sisältö Kaikki esimiehet osallistuvat vuoden aikana koulutukseen! valmennukseen Palaute valmennusohjelmista Esimiesvalmiuksien tukeminen (esimiestyön eri osa-alueet mm. sopimusosaaminen, talous, haukinnat, toimintamallit! ohjeistukset, työsuojelu jne) Esimiespassi pilotoitu

3 Kaupunginhallitus liite nro 1 (3/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (3/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Maankäyttöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: - Vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmienja kaavojen laadinnasta - Luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnitteulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella - Vastata maapolitiikasta ja osallistua kaupunkikuvaan vaikuttavien toimenpiteiden arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä tonttipalvelun, kunnallistekniikan yksikön ja rakennusvalvonnan kanssa Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Vetovoimaiset asuin-, liike- ja työpaikkatontit Monipuolistetaan tonttitarjontaa ja kehitetään Hirvimäen asemakaava (Hirvaskangas) ja asumisen vaihtoehtoisia malleja Länsiportin asemakaava (Äänekosken keskusta) kaupunginvaltuustossa vuoden loppuun mennessä Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Ideoidaan, laaditaan ja markkinoidaan Kolme suunnitelmaa valmiina vuoden toteuttajille ympäristön kohentamiseen loppuun menessä liittyviä suunnitelmia ja hankkeita Tavoite 3 Keskustojen vetovoimaisuuden lisääminen Laaditaan Suolahden Wanhan Aseman Wanhan Aseman asemakaava ympäristön alueen kulttuurihistoriallista ehdotusvaiheessa vuoden loppuun mennessä merkitystä korostava asemakaava Tavoite 4 Taloudellisuutta, toimivuutta ja Laaditaan maankäytön ja asumisen Suunnitelmat kaupunginvaltuustossa vuoden ympäristötekijöitä painottava toteuttamisohjelma ja viimeistellään loppuun mennessä yhdyskuntarakenne Äänekoski osayleiskaava

4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (4/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (4/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Ruokapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tuottaa ja tarjota terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti suomalaiset ravitsemussuositukset ja ruokakulttuuri.koulu- ja päiväkotiruokailun tavoitteena on ylläpitää lapsen / oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Ruoka on iso osa myös vanhusten terveyttä ja, hyvinvointia. Valmistamme päivittäin aterioita myös kotiin toimitettavaksi. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Aromi ruokatuotanto- ohjelma Aromin käyttö tuotannonohj auksessa, uusitun Vakioidut ruokaohj eet (tasalaatuisuus), Aromin tuomat uudet mahdollisuudet ravintoainelaskelmat, arkityöhön asiakastyytyväisyyskyslyt Tuotannonohjauksen yhtenäistäminen, asiakkaat samanvertaisessa asemassa Tavoite 2 Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen Asiakaspalvelun korostaminen Säännölliset asiakaspalaverit ja kaikkia ruokapalveluhenkilöstölle, henkilöstön asiakasryhmiä koskevat tukeminen ja opastaminen asikaspalvelutyössä asiakastyytyväisyyskyselyt ja niiden dokumentointi. Päivittäisen asiakaspalautteen kerääminen. Tavoite 3 Henkilöstön ammattiylpeyden kohentaminen Kehityskeskustelut, täydennyskoulutukset, Säännölliset työpaikkapalaverit, henkilöstön vastuuttaminen, työssä kehityskeskustelut, toiselta oppiminen, vihtymisen lisääminen,myönteisen palautteen työkierto lisääminen, alaistaitojen koulutusta

5 Kaupunginhallitus liite nro 1 (5/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (5/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Keittiöverkko suunnittelu Tarkentaa keittiörakennetta, tehdään Nykytilanteen kartoitus, tehdä toimiva muutoksia tuotannollisesti, pienten keittiöiden keittiöverkkokonaisuus vuosille osalta

6 Kaupunginhallitus liite nro 1 (6/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (6/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALANASTUUALUE Työllisyysyksikkö TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Työllisyyteen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen ja kehittäminen siten, että yhä useampi nuori ja pitkäaikaistyötön on erilaisissa aktiivitoimenpiteissä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Selkeytetään ja sovitaan välityömarkkinoilla Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä kasvaa Pitkäaikaistyöttömienja syrjäytymisuhan alla toimivien toimijoiden roolit (työpaja, Typ, Esim. kuntouttavassa työtoiminnassa olevien olevien henkilöiden ohjausta 3.sektorin toimijat). määrää lisätään (30-50 hlöälkk) ja kehitetään aktiivitoimenpiteisiin tehostetaan yhteistyössä tavoitteellisemmaksi - asiakkaan tilanteen yhteistyöverkostojen kanssa Tehostetaan toimijoiden ydinosaamista mukaiset kuten työelämäsuuntautuneisuus, Tehostetaan poikkihallinnollista yhteistyötä Vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla elämänhallinnalliset ja terveydelliset kaupungin sisällä esim. aikuissosiaalityön toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja sisältöä kanssa toimenpiteiden vaikuttavuuden ja Kuntouttavien toimipaikkojen lisääminen sekä asiakaslähtöisyyden parantamiseksi Tarkastellaanja selvitetään 3.sektorin kaupungin omissa yksiköissä että 3.sektorilla työllisyyden hoitoon liittyvä ostopalvelusopimuksia. Verkostojen kanssa tehtävän työn Selvitetään pitkäaikaistyöttömien ja oppisopimuskoulutusten kuntalisien vaikuttavuutta Jatketaan Kelan listalla olevien työttömien työnhakijoiden haastatteluja yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. suunnitelmallinen kehittäminen - kehitetään mm. dokumentointia Toimenpiteissä olleidenjatko-ohjauksien määrä ja vaikuttavuus asiakkaan elämäntilanteeseen esim. työllistymiseen, opiskeluun tai eläkeselvittelyihin

7 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Nuorisotakuuseen vastaaminen yhteistyössä Kehitetään työpajan toimintaa kohderyhmänä Työpajalta jatko-ohjauksien määrämuiden asiasta vastaavien toimijoiden kanssa työttömät tai opiskelupaikkaa vailla olevat opiskelemaan, avoimille työmarkkinoille tai nuoret ja nuoret aikuiset muihin jatkoselvittelyihin asiakkaan tilanteen Starttipaj atoiminnan vakiinnuttaminen ja tarpeen mukaan. matalankynnyksen toimintana alle 25- Kirj allisen jatkosuunnitelman vuotiaille vailla opiskelu- tai työpaikkaa tekeminen pajajakson jälkeen oleville syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Typ:n asiakasmäärä noin 200 asiakasta Lisätään Typ:n asiakasmäärää huomioiden vuositasolla Kelan 500 päivän listalla olevat työttömät Jatkotoimenpiteisiin ohjautuvien työnhakijat määrä Kehitetään ja tiivistetään Typ:nja Kelan Typ- asiakkuuden keskeyttäneiden välistä yhteistyötä esim. ammatillisen määrä kuntoutuksenja Kelan työkykyneuvojan palvelujen osalta Oppilaitosyhteistyön kehittäminen esim. POKE:n, Keski-Suomen Opiston kanssa Hyödynnetään seutukunnalla toimivien hankkeiden tuloksia ja otetaan niiden tuottamat hyvät käytännöt käyttöön (esim. Etumatka, Kierto ja Paikko- ja Nuorten uusi kanava työelämään-hanke) Kaupunginhallitus liite nro 1 (7/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (7/34) Toimenpiteiden vaikuttavuus - oikea asiakasohjautuvuus asiakkaan tilanteen mukaisesti Työpaj an asiakaskunnan ikärakenne pääsääntöisesti vastaa nuorisotakuun ikärajaa Yhteistyön määrä ja laatu oppilaitosten kanssa mm. POKE:nja Keski-Suomen Opisto:n kanssa Typ:n ostopalvelusopimukset Typ:n asiakkaille Henkilöstön ammatillisen osaamisen tason ylläpito ja kehittäminen motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

8 Kaupunginhallitus liite nro 1 (8/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (8/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 3 Yhteistyön lisääminen paikallisten pk- Yrityskontaktien määrä ja tulokset - käyntien Yritysyhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. määrä suhteessa toteutuneisiin asiakkaiden sijoittumisiin yrityksiin Tavoite 4

9 Kaupunginhallitus liite nro 1 (9/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (9/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAlV ASTUUALUE: Perusturva/Perhepalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatustaja neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiske1ijaterveydenhuoltoa. Painopisteenä perustehtävän toteuttamisessa on ennalta ehkäisevä toiminta, varhainen tuki ja kuntoutus moni ammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Kehitetään perhepalveluiden palvelukoko- Ennalta ehkäisevän perhetyön, päivähoidon Lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneiden naisuutta siten, että lapsiperheet saavat kevyempien hoitomuotojen ja perheiden määrä peruspalvelut (ennaltaehkäisevä tervey- perhekeskuksen toiminnan kehittämistä Kevyempien hoitomuotojen ryhmien määrä ja denhuolto, päivähoito, esiopetus, perhekeskus) jatketaan vuonna 2012 tehtyj en päätösten toteuttamistavat eri taaj amissa laadukkaasti ja matalan kynnyksen mukaisesti. periaatteella Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käytön Yksikkökohtaiset suunnitelmat käytössä. vakiintuminen arjessa. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon painopistealueena ennaltaehkäisevä työ. Äitiysneuvolan kotikäyntien toteutuminen Moniammatillisten perhevalmennusryhmien toteutuminen Ivuosi sekä perhevalmennukseen osallistuneiden ensimmäistä lastaan odottavien perheiden

10 Kaupunginhallitus liite nro 1 (10/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (10/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit määrä Tavoite 2 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoava Eri toimialojen yhdensuuntaisten toiminta- ja Lapsiin suunnattu tuen kolmiportainen malli moniammatillinen palveluverkosto noudattaa yhteistyökäytäntöjen vakiinnuttaminen arvioitu moniammatillisesti yhdensuuntaisia lapsi- ja perhelähtöisiä varhaisen tuen ja varhaiskasvatuksen tavoitteita (yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi) Laajojen terveystarkastusten toteuttaminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa asetuksen mukaisesti Uuden organisaation ( kasvun ja kasvatuksen toimiala) yhteisten toimintalinjausten, periaatteiden ja toimintatapojen laatiminen yhteistyössä toimialan muiden toimijoiden kanssa Oppilashuollon toimivuuden arviointi varhaiskasvatuksessa toteutunut Yhteinen 4- ja S-vuotiaan lapsen kehityksen tukeminen -lomake on käytössä lastenneuvolassa ja varhaiskasvatuksessa Lasten ja nuorten mielenterveysfoorumi toteutettu Laajojen terveystarkastusten toteutuminen

11 Kaupunginhallitus liite nro 1 (11/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (11/34) TOIMIALANASTUUALUE: Perusturva/ Aikuispalveluiden vastuualue, terveys palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kaupungin asukkaiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen; syrjäytymisen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä tarpeenmukainen sairaanhoito ja huolenpito. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Tavoite 1.1 Terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen Kiireellinen hoito: uusien toimintamallien Kiireellinen hoito: ja oikea kohdentuminen vakiinnuttaminen - käyntimäärät (AB,C,D,E) - ajanvaraukseton ensiapu/triage - kiireettömät potilaat hoidetaan pääsääntöisesti aluevastaanotolla - tehtävän siirrot ja niihin liittyvä koulutus - reseptihoitajan vastaanotto aamupäivisin Listautumismallin,valmistelu ja uuden Kiireetön hoito: Kiireetön hoito: toimintamallin osittainen pilotointi - hoitokäytäntöjen päivittäminen - Conmedicin-Iaatukyselyn vastausten - pitkäaikaissairaiden potilaiden hyödyntäminen (2011 ja 2012) -- reseptien uusintakäytännön - laatukyselyn kehittäminen aluehoitajan toistaminen/laajentaminen vastaanotolla - uuden toimintamallin suunnittelu pohjautuen realistiseen lääkäritilanteeseen - Medinet käyttöön - Takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen

12 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Pika-inr käyttöönotto E-resepti käytössä Gouluk. 2012) Fysioterapeutin suora vastaanotto subakuuttien potilaiden toimintamallin pilotointi Kaupunginhallitus liite nro 1 (12/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (12/34) Mittarit Tavoite 1.2 Yhden yhteydenoton periaate ja päällekkäisyyksien poistaminen Tavoite 1.3 Potilaan/asiakkaan ohjaaminen omaehtoiseen terveyden edistämiseen Ensimmäisen yhteydenoton perusteella käynnistetään tarkoituksen mukainen tutkimus- ja hoitoketju Terveyden edistämisen näkökulman huomiointi jokaisessa potilaskontaktissa Avo-Hilmo Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Conmedic-laatukysely Tavoite 1.4 Potilas/asiakaslähtöisen hoidon jatkuvuuden ja laadun parantaminen Omahoidon tukeminen hoitosuunnitelman käyttöönotto Laadukkaat hoitosuunnitelmat Tavoite 1.5 Talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen Tavoite 1.6 Työssä jaksamisen tukeminen Ensiapukeskeisyyden vähentäminen lääkärin päivystyskäyntien määrä enintään 25 % kaikista käynneistä resurssien tehokkaampi käyttö Yhteisten voimavarana hoitavan tahon näkökulma potilasnäkökulma Käyntimäärät Sijaismäärärahat Talousarvion toteutuminen Kehityskeskustelut

13 Kaupunginhallitus liite nro 1 (13/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (13/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Tavoite 2.1 Akuuttia perusterveydenhuollon tasoista Päivystyksestä, vastaanotoilta ja muualta Kitkalaskutuspäivien määrä (tavoite< sairaalahoitoa tarvitsevat hoidetaan jatkohoitoon tulevat otetaan sairaalaan 20pv/vuosi) terveyskeskussairaalassa viiveettä. Läheteseuranta KSKS:aan, syynä sairaalan paikkatilanne Tavoite 2.2 Sairaalassa hoidetaan lyhytaikaista! Potilaan kuntoutuminen voimavarojensa Keskimääräinen hoitoaika «10 pv) akuuttihoitoa tarvitsevia ja kuntoutuvia puitteissa ja onnistunut kotiutuminen. Hilmo -tiedot (PSH-potilaat, sijoittumiset potilaita sekä pitkäaikaishoidossa olevia Tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan jatkohoitopaikkoihin, kotitutuminen) potilaita, joilla on sairaalahoidon tarve j älj estyminen. Akuutti ja jatkohoidon toteutuminen suunnitellusti. Tavoite 2.3 Henkilökunnan työhyvinvointi Hoitotyötä toteutetaan tiimityönä. Sairauspoissaolot Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen. Varhainen puuttuminen työhön liittyvissä ongelmissa. Tiimivastaavien palaverit Työhyvinvointikysely Tavoite 2.4 Henkilökunnan ammatillisen osaamisen Vakanssien täyttäminen vakituisella Täyttöluvat varmistaminen henkilöstöllä. Hoitajilla on voimassaoleva lääkehoidon Lääkehoidon lupien voimassaolo osaaminenllupatodistus. Täydennyskoulutus vuosittain (min. 3 tp/tt). Täydennyskoulutuspäivien seuranta /3- IOpv/tt).- --

14 Kaupunginhallitus liite nro 1 (14/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (14/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 3 Akuutin hammashoidon järjestäminen Käynnin toteutuminen vuorokauden sisällä Tavoite 3.1 päivittäin yhteydenotosta Akuutin hammashoidon järjestäminen päivittäin Tavoite 3.2 Kiireettömän lakisääteisen suun Lakisääteisten suun terveydenhuollon DMF -INDEKSI: reikiintyneiden, poistettujen terveydenhuollon järjestäminen siten, että palveluiden järjestäminen alle 18-vuotiaille. ja paikattujen hampaiden määrät 5-, 12- ja jonotusaika on alle puoli vuotta 18-vuotiailla Kiireettömän lakisääteisen suun terveydenhuollon järjestäminen alle 6 kk Vuosittainen käyntimäärä potilaskäyntiä, hammashoidon kattavuus on ikäluokissa 0-17-vuotiaat 70 %, vuotiaat 35 % ja yli 48-vuotiaat 40 % Hoidon aloituksen toteutuminen 6 kk sisällä yhteydenotosta. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Käyntisuoritteet

15 Kaupunginhallitus liite nro 1 (15/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (15/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Tavoite 4.1 Mielenterveys- ja päihdetyön kehittyminen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Suunnitelma tehtynä keväällä 2013 kuntalaisten tarpeita vastaavaksi Nuorten aikuisten aktiivinen hoitaminen. Hoito pohjautuu yksilölliseen arvioon, hoitojakson tavoitteellisuuden, keston ja sisällön optimointiin. Vakaassa tilanteessa olevien potilaiden vuosiseurantojenl hoidon siirto perusterveydenhuoltoon v. käyntimäärät, hoidon aloitukset ja lopetukset v. käyntimäärät, hoidon aloitukset ja lopetukset Siirtojen lukumäärä Mielenterveyspalveluihin ei ole jonoa Tavoite 4.2 Mielenterveyspalvelujen tuottavuusohjelman Kotiinjalkautuvan toimintamallin Aikuispsykiatrian hoitopäivien määrä toteuttaminen kehittäminen Ympärivuorokautisen hoidon suoritemäärä ja Psykiatrisen ympärivuorokautisen kustannukset asumispalvelun käytön vähentäminen. Tavoite 4.3 Perusterveydenhuollon, mielenterveys- ja Yhteisen toimintasuunnitelman tekeminen Suunnitelma valmiina vuoden 2013 päihdepalveluiden yhteistyö kehittyy ottaen huomioon rakenteelliset ja loppupuolella saumattomaksi toiminnaksi asiakkaan toiminnalliset muutokset toimitilojen tutkimuksessa ja hoidossa muuttuessa

16 I TOIMIALANASTUUALUE: Kaupunginhallitus liite nro 1 (16/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (16/34) Perusturva/aikuispalvelut/sosiaalityö TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ Edistää ja ylläpitää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta järjestämällä kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon lainsäädännön mukaiset aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja lastenvalvojan sekä vammaishuollon palvelut I ja vastata toimeentulotuen antamisesta. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Aikuissosiaalityö: Sosiaalityön palvelut on järjestetty siten, että 1. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi Lakisääteiset määräajat toteutuvat ne toimivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutetaan suunnitelmallisesti ja toimeentulotuen myöntämisessä. osana moniammatillista palvelujärjestelmää. yhteistyössä työllisyysyksikön ja tetoimiston kanssa Aktivointisuunnitelmien lukumäärä on 2. Kuntouttavan työtoiminnan kasvanut. asiakasmäärää lisätään ja kuntoutusjaksoihin sisällytetään Passiivista työmarkkinatukea saavien määrä suunnitelmallista ryhmätoimintaa. on laskenut. Kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut. Toimeentulotukityötä on edelleen siirretty etuuskäsittelyyn, johon on osoitettu tähän tarvittavat resurssit. Lastensuojelu 3. Lastensuojelun uuden Lakisääteiset määräajat toteutuvat palvelurakenteen mukaisia työtapoja lastensuojelussa. toteutetaan lastensuojelun avohuollossa. 4. Nuorten jälkihuollon ja tukiasumisen intenssiivijaksoina. uudet työtavat ovat käytössä. Lastensuojelun perhetyön asiakasmäärä on kasvanut. Perhetyötä toteutetaan myös

17 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Kaupunginhallitus liite nro 1 (17/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (17/34) 5. Sijaishuollon tukea ja seurantaa on Nuortenjälkihuollonja tukiasumisen toteutus vahvistettu perhehoidossa. ja asiakasmäärä. Perhehoitajien saaman tuen määrä ja laatu. - Vammaispalvelu 6. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä Lakisääteiset määräajat toteutuvat avustajatoiminta on ensisijaista ja vammaispalvelussa. järjestelyissä hyödynnetään vammaispalvelun hoitajan työpanosta. Henkilökohtaisen avun ostopalvelut ovat 7. Vammaisten perhehoitoa lisätään vähentyneet. lyhytaikaisen hoidon järjestelyissä. 8. Kotirannan palvelutaio ja Kalevankoti Asukasprofiilin muutos Kotirannassa ja tukiasuntoineen vastaa ei Kalevankodissa, tukiasuntojen määrä. ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeisiin.

18 TOIMIALANASTUUALUE: PerusturvaNanhuspalvelut Kaupunginhallitus liite nro 1 (18/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (18/34) TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Vanhuspalveluiden vastuualue tarjoaa äänekoskelaisille ikäihmisille eriasteisia hoito-, hoivaja tukipalveluita siten, että ne tukevat asukkaan mahdollisuutta selvitä kotona toiminnan vajauksista huolimatta silloin kun ns. peruspalvelut eivät riitä. Tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa järjestetään sitten, kun kotihoito ei ole enää mahdollista. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Kotona pärjäämisen tukeminen siten, että Asiakkuuksien ohjautuminen kotihoitoon Kotihoidon asiakaskunta muuttunut tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lautakuunan hyväksymien uusien kriteerien kriteereiden ja tavoitteiden mukaiseksi tarve vähenee valtakunnallisen pohjalta laatusuosituksen tasolle (laitoshoidossa 3 % ja tehostetussa palveluasumisessa 5-6 % yli 75- Perustetaan seniorikeskus, jonka yhteydessä Seniorikeskus toiminnassa ja palveluilla vuotiaista) koordinoidaan vapaaehtoistyötä ja kehitetään vastataan asiakkaiden tarpeisiin päiväkeskustoimintoja (asiakaskyselyt) Minimoidaan epätarkoituksenmukaista vanhusten sairaalahoitoa profiloimalla Kuntolan toimintaa ja hyödyntämällä Niittywillan intervallipaikkoja Laitospaikkojen muuttaminen palveluasumisen paikoiksi. Palveluprosessien ja hoitoketjujen kehittäminen siten että keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen tukeminen Kotihoidon henkilöstön työaj an suurempi kohdentaminen suoraan asiakastyöhön Vuodeosaston pitkäaikaissairaanhoidon hoitopäivät toteutuneet suoritetavoitteiden mukaisina Konginkankaan palvelukeskuksessa palveluasuntoja vuoden loppuun 20 kpl, yksiköiden käyttöasteet 100 % Uusien ympärivuorokautisten sijoitusten määrän kehitys Työajan suhde asiakkaiden saamiin hoitoaikoihin

19 Kaupunginhallitus liite nro 1 (19/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (19/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Sivistystoimiala/ opetus palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Perusopetuksen perustehtävä on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lukiokoulutuksen perustehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin.jatko-opintoihin. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Opetus- ja kulttuuri ministeriön Koulut ovat valmistelleet lukuvuoden Perusopetuksessa toimiva laatujärjestelmä, laatukriteerien pohjalta on laadittu 20 I 4 työsuunnitelman laatukorttien joka ohjaa koulujen toimintaa arvioinnin ja Äänekosken opetuspalveluihin soveltuva pohjalta. työsuunnitelmien avulla. suunnitelma laatujärjestelmästä. Tavoite 2 Opetussuunnitelmien uudistaminen Tavoite 3 Erityisopetuksen koordinointi on järjestetty Erityisopetuksen koordinointi ratkaistu. Kaikilla oppilailla, huolimatta kouluasteesta Kelpo-hankkeen päätyttyä. Nivelvaihetyössä käytössä uusia ja koulun sijainnista, on riittävä ja oikea- Nivelvaihetyö tehostunut. toimintatapoja. aikainen tuki. Kodin ja koulun välinen tiedonsiirto Wilman sähköiset tiedonsiirtomenetelmät tehostunut. käytössä kaikissa kouluissa.

20 Kaupunginhallitus liite nro 1 (20/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (20/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Telakkakadun koulun toimiessa yhdessä Alue tiimit kokoontuneet vähintään 4 kertaa. Perusopetuksen koulut muodostavat toimipisteessä aloitetaan aluetiimien Sovittu yhteisiä toimintatapoja. yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden mukaan työskentely. Laadittu suunnitelma toiminnan aluetiimit. kehittämisestä. Tavoite 5 Kasvun ja kasvatuksen toimialan keskeiset Kasvun ja kasvatuksen toimiala on määritellyt toimintatavat on käyty yhteisesti lävitse. Arvo arvonsa, visionsa ja luonut yhteisen ja visio -työskentely käynnistetty. strategian. Tavoite 6 Laatukriteeristö valmistuu ja otetaan asteittain Lukiokoulutuksessa maakunnallinen toimiva käyttöön. Laatukriteeristön arvioinnit. laatujärjestelmä, joka ohjaa lukion toimintaa Jokaisen opiskelijan kohdalla henkilökohtai- Kirjatut opiskelijakohtaiset suunnitelmat. arvioinnin ja työsuunnitelmien avulla. nen opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoi- Yhteistoiminta Pokenja Keski-Suomen Äänekosken toisen asteen oppilaitosten tussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Opiston kanssa. välinen monipuolinen yhteistyö laajentuu ja Yhteistyö paikallisten toisen asteen Työelämä- ja yrityskontaktit. näin takaa joustavat valinnat sekä lukiossa, oppilaitosten kanssa opettaja-, opiskelija- ja Myönteinen toiminta ja näkyvyys Pokella että Keski-Suomen Opistossa. kurssitasolla. maakunnassa. Lukion työelämä- ja yrittäjälähtöisyys Työelämä- ja yrittäjyysmalli lukion vakiintuu osaksi toimintaa ja vuosikellossa ja käytössä. opetussuunnitelmaa. Kansainvälisyysohjelma toteutuu KansainvälisyyskäsikiIj a ja suunnitelman mukaisesti kansainvälisyysohjelma osana toimintaa ja opetussuunnitelmaa. I

21 ~-- Kaupunginhallitus liite nro 1 (21/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (21/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Kirjastopalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksen kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Samoin edistää vuorovaikuttaisten verkkopalvelujenja niiden sisältöjen kehittymistä Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Lukemisharrastuksen lisääminen Aikuisten ja nuorten lukemisharrastuksen Kitjallisuustapahtumien osallistujat edistäminen mm. erilaisten tapahtumien, Aikuisten lainausmäärän kehitys valikoimaluetteloiden ja näyttelyiden avulla. Kertomakirjallisuuden lainauksen kehitys Tavoite 2 Aalto-kirjastojen yhteistyön vahvistaminen Markkinoinnin tehostaminen. - asiakkailla käytössä monipuoliset, - kaikkien Keski-Suomen kirjastojen Sosiaalisen median näkökulma: vuorovaikutteiset yhteisjärjestelmä tavoitteena sisällöntuotanto ja asiakkaiden verkkopalvelumahdollisuudet osallistumismahdollisuus. - Auroran ja Arenan käyttöönotto Palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus. - osallistuminen näiden sisällöntuotantoon Tavoite 3 Kirjastopalvelujen uudelleenorganisointi, kun Kartoitetaan tarve/mahdollisuudet korvaaviin - kartoitus tehty kirjastoautopalvelut loppuivat palveluihin kirjastoauton tilalle - esim. siirtokokoelmia näillä kouluilla

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus liite nro 1 (22/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (22/34) SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Kulttuuritoimi TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Edistää, tukea ja organisoida kulttuuritoimintaa kunnassa. Järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Luoda yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa avustustoiminnalla mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammattitaitoiselle taidetoiminnalle. Koordinoida ja organisoida paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä sekä kotiseututyötä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2012 Mittarit Tavoite 1 Sopimuksen uusiminen Yhteistyösopimuksella Tmi FunKinoksen Esityksiä on jäjjestetty eri kohderylunille elokuvateatteritoiminnan jäjjestämisestä kanssa taataan monipuolinen elokuvataijonta, Kävijämäärät mitataan ja arvioidaan Mikkosalissa myös päivänäytöksiä eri kohderylunille. Tavoite 2 Kaupungin taidekokoelmasta 1/3 2/3 uudistamistyöstä on suoritettu Taidekokoelmien ja kulttuurihistoriallisen inventoidaan, tarvittavin osin kunnostetaan ja aineiston kokoelmahailinnan tehostaminen ja selvitetään sijoittelu. uudistaminen KulttuurihistoriaIlisen museon esinevarastoista on 1/3 inventoitu ja tarvittaviita osin uudelleen sijoitettu. 1/3 kokoelmatietokantaa uudistetaan. Tavoite 3 Taidemuseolla on 1-2 vaihtuvaa näyttelyä. Näyttelyiden määrä on tavoitteiden mukainen. Kaupungin kulttuurihistoriailisen museon KulttuurihistoriaIlisen museon jatko Kävijämäärät mitataan ja arvioidaan. näyttelytoiminnan jatkumisen ratkaiseminen. selvitetty. Tiedetään miten jatketaan Onko kulttuurihistoriallinen museo olemassa tulevaisuudessa. vai eikö ole?

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus liite nro 1 (23/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (23/34) SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Vapaa-aikatoimi/ Ala-Keiteleen musiikkiopisto TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Antaa mahdollisimman laadukasta musiikin- ja soitonopetusta, joka ottaa huomioon oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja. Päämääränä on soitto- ja laulutaidon perusteiden oppiminen, niiden edelleen kehittäminen sekä elinikäisen myönteisen musiikkisuhteen luominen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) Tavoite 1 Varhaisiän musiikkikasvatuksen (VaMu) - Käynnistetään erityyppisiä Toteutuneet erilaiset muskariryhmät opetuksen monipuolistaminen ja musiikkileikkikoulu-ryhmiä. syksyllä 2012 toteutui opetussuunnitelman uudistaminen. - Toimintaan otetaan mukaan myös alle * 11 (2011/10) perusryhmää Tavoite pysyy samana ja tätä kehitystyötä kolmevuotiaat lapset. * 3 (2011/3) vanhempi/lapsiryhmää jatketaan edelleen. - Tarjotaan toimialueella asuville pienille Oppilasmäärät eri ryhmissä lapsille eri instrumenttien valmennusryhmiä - keväällä VaMussa 145 oppilasta - syksyllä VaMussa 162 oppilasta Vuodelle 2012 arvioitu oppilaskeskiarvo oppilasta toteutui (153,5 opp.) Toteutuneet instrumenttiopetuksen valmennusryhmät - syksyllä 2012 aloitti viulu-, kantele-, harmonikka-, rytmi- ja bändireppuryhmissä yhteensä 18 oppilasta Alkeisopetuksen toteutuminen - alkeisopetuksessa aloitti 29 (2011/24) oppilasta sekä yksilö- että ryhmäopetuksissa Oppilaiden ikä jakautuminen eri ryhmissä - instrumenttiopetuksessa alle 7 -vuotiaita aloitti 14 oppilasta ja vuotiaita 12 oppilasta

24 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) Tavoite 2 Toimitilojen saattaminen nykytarpeita - Toimialueen eri opetuspisteissä kartoitetaan Toteutuneet opetuspaikat ja niiden soveltuvuus vastaavaksi. kaikki mahdolliset opetuskäyttöön soveltuvat annettuun opetukseen Tavoite pysyy samana. Tilakartoitusta tilat / Laukaassa tilakartoitus tehty. jatketaan edelleen. - Selvitetään nykyisin pääopetuspisteenä Nykyisissä tiloissa jatketaan. Uuden olevan VPK -talon, autotallin ja piha-alueen alakoulun suunnittelutyöryhmässä ou muutosmahdollisuudet tarpeita vastaaviksi luvattu ottaa huomioon myös - Laaditaan VPK:n tontin alueen kiinteistöjen musiikkiopiston tarpeet. ja piha-alueen muutossuunnitelma yhdessä / Äänekoskella Teken tiloista ei VPK.n kanssa apua, koska päivähoidon tarpeet veivät vapautuneet tilat. Hiskin yläasteelta vuodenvaihteessa vapautuvia tiloja on kartoitettu mahdolliseen musiikkileik-kikoulun ja ryhmäopetuksen käyttööu viimeistään alkaen. Valmis VPK: n tontin ja kiinteistön kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden aikataulu / Alustavat keskustelut on käyunitetty VPK:n kanssa. Suunnittelua.ia keskustelua iatketaan. Tavoite 3 Henkilöstörakenteen edelleen kehittäminen ja - päätoimisten ja yhteispäätoimisten Viranhaltijoiden määrä vastuun jakaminen henkilöstön kanssa opettajien määrän pitäminen nykyisellä - Opettajaviranhaltijoita 11 Tavoite pysyy samana. tasolla Päätoimisten ja yhteispäätoimisten sekä - Kartoitetaan henkilökunnan osaaminen ja sivutoimisten tuntiopettajien määrä kiinnostus vastuun jakamisesta Kaupunginhallitus liite nro 1 (24/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (24/34) oppilaitoksessa - Saadaan sopivat henkilöt tarvittaviin - Päätoimisia tai yhteispäätoimisia tehtäviin opettajia on 6 - Sivutoimisia 6 opettajaa Arjen sujuvuus - Opettajille on annettu heidän oman kiinnostuksen mukaan vastuuta, jotka helpottavat koko henkilökunnan arjen sujuvuutta (mm. ATK.-"astuuhenkilö)

25 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) - Äly taulut on otettu opetuskäyttöön - ATK -laitteistoa uudistettu - nyt jokaisessa päätoimipisteen luokassa on tietokone ja tarvittavat ohjelmistot. Useammassa opetuspisteessä opettavilla on ollut mahdollisuus saada kannettava Mac -pohjainen tietokone opetuskäyttöön - tällä hetkellä henkilökohtaisia kannettavia koneita on 4 kpl. Työtyytyväisyys - Siirtyminen kannettaviin Macpohjaisiin koneisiin on parantanut ohjelmistojen toimivuutta ja näin ollen arjen työ on helpottunut. Äly taulut ovat tuoneet oman lisänsä mm. luokkatuntien toteuttamistapoihin. Tavoite 4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (25/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (25/34)

26 Kaupunginhallitus liite nro 1 (26/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (26/34) Tavoite 1. Ennaltaehkäisevän,monipuolisen ja varhaisen puuttumisen työn turvaaminen/kehittäminen Kehitetään yhteistyötä perusopetuksen, toisen jatkuva nuorisosihteeri toteutuneen yhteistyön asteen sekä sosiaali - ja nuorisotyöntekijät määrä terveyspalvelujen kanssa henkilöstö määrä ja Laaditaan nuorisopalvelujen nuorisosihteeri rakenne henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön osaaminen koulutussuunnitelma henkilöstön työssä jaksaminen ja hyvinvointi Huolehditaan nuorisotilojen jatkuva nuorisosihteeri turvallisuussuunnitelmat kunnossa pidosta sekä niiden nuorisotyöntekijät ilmoitukset eri tilanteista turvallisuudesta Uusi organisaatio 2013 Suunnitelma tekeillä ja lausunto kierroksella Kaikissa tiloissa turvallisuussuunnitelmat Kehitetään ja lisätään nuorisosihteeri tapahtumien ja kulttuurisen nuorisotyön nuorisotyöntekijät toimintojen määrä laajuutta Kansainvälisen nuorisotyön jatkuva nuorisosihteeri lähetettyjen toiminnan kehittäminen nuorisotyöntekijät vastaanotettujen vapaaehtoisten määrä kumppanien määrä leirivuorokausien määrä Youth in Action ohjelman kpl vapaaehtoistyöntekijöitä 7 leiri vuorokautta 8 osallistujaa koulutuksiin

27 Kaupunginhallitus liite nro 1 (27/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (27/34) koulutuksiin osallistujien määrät Jatketaan vaihtoehtoisten jatkuva nuorisosihteeri uusien toimintamallien rahoitusmallien hakemista ja määrä ja rahoitusten uusien toimintamallien määrä kehittämistä Nuorisotiedotuksen jatko hanke Yhden henkilöresurssin lisäys etsivää nuorisotyöhön Tavoite 2. Lasten ja nuorten osallistumis - ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen Nuorten osallisuuden jatkuva nuorisosihteeri nuorisovaltuuston kehittäminen nuorisotyöntekijät lausuntojen määrä. tapaamisten määrä/nuorten määrä. Nuorisotilojen talotoimikuntien määrä Nuorisotiedotuksen jatkuva nuorisosihteeri nuorisotiedotuksen kehittäminen ja nuorisotyöntekijät kävijämäärät ja laajentaminen vakituiseksi toimintojen määrä nuorisopalveluiden vakituisen henkilöstön toiminnaksi määrä toiminnassa Jatkohanke 9/2012-6/2013 Vakituinen työntekijä osallistuu nuorisotiedotus koulutukseen

28 Kaupunginhallitus liite nro 1 (28/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (28/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALANASTUUALUE Liikuntapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Liikuntapalveluiden tuottaminen kaikille kuntalaisille ylläpitäen liikuntapaikkoja ja järjestäen ohjattua palvelua ottaen huomioon lasten kilpa-, kunto- ja erityisryhmien tarpeet. Toiminnan järjestämisessä on selkeä työnjako; kaupunki luo edellytykset, järjestöt vastaavat pääsääntöisesti toiminnan järjestämisestä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Eri liikuntapaikkojen käyttöasteen Edulliset käyttömaksut eri tiloille ja Tilojen aukiolopäivät pitäminen korkealla tasolla. aukioloajat oikeassa suhteessa Kävijämäärät Tavoite 2 henkilöstön määrään. Seurojen tukeminen avustuksin. Euroalkävijä Tilaisuuksien määrät eri tiloilla Terveys- ja erityisliikuntatoiminnan Jatketaan edelleen projektia opetus- ja Liikuntaryhmien määrät edelleen tehostaminen ja tavoitteena kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Jä~estetyt tilaisuudet ja niissä terveysliikuntakoordinaattorin Tasoryhmät samanlaiset perusturvan osallistujat vakinaistaminen. kanssa. Liikuntakalenterin julkaiseminen. Tavoite 3 Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Liikuntapalveluihin liittyvien foorumien Palaute foorumeista käynnistäminen. Osallistuneiden määrä

29 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (29/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (29/34) Seuratoiminnan tukeminen Painotusta avustamisessa nuoriso- ja Nuorisoliikunnan määrä nuorisoliikunnassa ja terveyttä edistävässä terveysliikuntaan. Seurojen nuorisojäsenten määrä liikunnassa. Järjestetyt harjoitukset Imagohyöty kaupungille Haetaan yhdessä seurojen kanssa Valtakunnallisia tapahtumia 1-3 vuosittain Tilaisuuksien määrä/vuosi valtakunnallisia tapahtumia Äänekoskelle. Äänekoskella.

30 Kaupunginhallitus liite nro 1 (30/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (30/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniset palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kunnallistekniikan vastuualue vastaa katujen ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätehuollon järjestämisestä, satamista sekä konekeskuksesta Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Hirvaskankaan alueen jatkokehittäminen Kunnallistekniikan toteuttaminen Toteutuneet kohteet hyväksyttävien sopimusten mukaisesti. Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Uuden terveyskeskuksen ympäristön Toteutuneet työt liikenneolosuhteiden parantaminen Tavoite 3 Organisaatiomuutos Toteutetaan organisaatiomuutos tavoitteiden Organisaatiomuutoksen toteutuminen mukaisesti. Tavoite 4 Vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelman valmistuminen Suunnitelman valmistuminen syksyllä 2013.

31 Kaupunginhallitus liite nro 1 (31/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (31/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala, tiiapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tilapalvelut vastaa kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteemme on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Rakennushankkeiden onnistunut ja Terveyskeskushankkeen aikataulunmukainen Aikataulun toteutuminen kustannustehokas läpivienti rakentaminen Tavoite 2 Organisaatiomuutos Toteutetaan organisaatiomuutos tavoitteiden Organisaatiomuutoksen toteutuminen mukaisesti Tavoite 3 Kiinteistöjen suunnittelu- ja huoltosopimukset Sopimusten kilpailuttaminen Toteutuneet kilpailutukset

32 - ~- - Kaupunginhallitus liite nro 1 (32/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (32/34) ÄÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Tekninen toimiala, tonttipalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tonttipalvelut huolehtii omakotitonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueella, kartta-asioista, rakennusvalvonnan mittauksista, osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Järjestelmällä saadaan tehostettua Webmap -palvelun käyttöönotto paikkatiedon jakelua ja käyttöä kunnan Palvelu avattu 2013 sisäisessä käytössä. Käytössä täydessä laajuudessa 2014 Järjestelmään tulee myös internet karttapalvelinjonka avulla voidaan luovuttaa paikkatietoa myös asukkaille ja yrityksille. Tavoite 2 Suolahden taajaman ajantasa-asemakaava Ajantasa-asemakaavan siirtäminen sähköiseen Kartta valmis 2013 muotoon. Tarkistukset ja määräykset 2014 Tavoite ~- - ~- - ~- --

33 Kaupunginhallitus liite nro 1 (33/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (33/34) ÄÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAlV ASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala / ympäristövalvonta TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tehtävänä on huolehtia ympäristölautakunnan alaisesta lupa- ja valvontatehtävistä sekä rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksesta ja neuvonnasta tavoitteena edistää hyvää rakentamistapaaja kaupunkikuvaa sekä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Hyväksytyn ympäristöpolitiikan Jatketaan ympäristöohjelman valmistelua Ympäristövalvonnan vastuualueen osalta näkyvät vastuualueen summittelussa työryhmissä kaikilla aihealuilla: toimenpiteet ympäristöohjelmaa varten on ja päätöksenteossa määritelty Kaupunkiympäristön laadun parantaminen (myös omana tavoitteenaan) Energiaviisas toiminta Ympäristö turvallisuuden edistäminen Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen Ympäristökasvatuksen-, -osaamisen ja -tietoisuuden vahvistaminen.-

34 Kaupunginhallitus liite nro 1 (34/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (34/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laatua parannetaan Aktiivista ympäristönhoidon valvontaa kohdennetaan kaupunkikuvallisesti merkittäville alueille Katselmuspöytäkirjat Rakennuslupahakemusten tasoa kehitetään edelleen Pihasuunnitelmien määrä Arkkitehtitasoisen rakennussuunnittelun määrä Tavoite 3 Maisematyölupaprosessin kuvaus ja Uusi ohjeistus käytössä, arviokäyntien Huolehditaan vastuualuee\le asiakasohjeistuksen selkeyttäminen vähentyminen organisaatiomuutoksen jälkeen jäävien ydinprosessien toimivuudesta.