SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET. Henkilöstöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELUKAUDEN 2013-2017 TAVOITTEET. Henkilöstöpalvelut"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TOIMIALAfVASTUUALUE SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET Henkilöstöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminenja kehittäminen (määrä, rakenne, osaaminen, yms). Henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen koko Koko kaupungin työhyvinvointisuunnitelma kaupungin tasolla pohjautuen työyksikköjen laadittu kehittämissuunnitelmiin Työyksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien seuranta osana henkilöstöraporttia Pienimuotoiset kyselyt henkilöstölle Työkykyä tukevien toimintamallien ja toimenpiteiden kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen Sairauspoissaolojen määrä alhaisempi kuin kunta-alalla keskimäärin Varhaisen tuen toimintamallin mukaisten keskustelujen vaikutus sairauspoissaoloihin ( yksilötasolla, työyksikkötasolla )

2 Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (2/34) Mittarit Tavoite 2 Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Osaamistarpeiden tunnistaminen yksilö- ja Kehityskeskustelut (yksilö/ tiimi) 100 % työyksikkötasolla Työpaikkakokoukset käytössä kaikissa työyksiköissä Koulutussuunnitelmat laadittu työyksikkötasolla Rekrytointiprosessin kehittäminen. KuntaRekry otettu käyttöön Rekrytointiohjeistus laadittu Tavoite 3 Johtamisen kehittäminen Johdon valmennusohjelmien sisällön Esimiesten koulutustilaisuuksien määrä ja kehittäminen (JET, esimiesfoorumit). sisältö Kaikki esimiehet osallistuvat vuoden aikana koulutukseen! valmennukseen Palaute valmennusohjelmista Esimiesvalmiuksien tukeminen (esimiestyön eri osa-alueet mm. sopimusosaaminen, talous, haukinnat, toimintamallit! ohjeistukset, työsuojelu jne) Esimiespassi pilotoitu

3 Kaupunginhallitus liite nro 1 (3/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (3/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Maankäyttöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: - Vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmienja kaavojen laadinnasta - Luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnitteulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella - Vastata maapolitiikasta ja osallistua kaupunkikuvaan vaikuttavien toimenpiteiden arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä tonttipalvelun, kunnallistekniikan yksikön ja rakennusvalvonnan kanssa Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Vetovoimaiset asuin-, liike- ja työpaikkatontit Monipuolistetaan tonttitarjontaa ja kehitetään Hirvimäen asemakaava (Hirvaskangas) ja asumisen vaihtoehtoisia malleja Länsiportin asemakaava (Äänekosken keskusta) kaupunginvaltuustossa vuoden loppuun mennessä Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Ideoidaan, laaditaan ja markkinoidaan Kolme suunnitelmaa valmiina vuoden toteuttajille ympäristön kohentamiseen loppuun menessä liittyviä suunnitelmia ja hankkeita Tavoite 3 Keskustojen vetovoimaisuuden lisääminen Laaditaan Suolahden Wanhan Aseman Wanhan Aseman asemakaava ympäristön alueen kulttuurihistoriallista ehdotusvaiheessa vuoden loppuun mennessä merkitystä korostava asemakaava Tavoite 4 Taloudellisuutta, toimivuutta ja Laaditaan maankäytön ja asumisen Suunnitelmat kaupunginvaltuustossa vuoden ympäristötekijöitä painottava toteuttamisohjelma ja viimeistellään loppuun mennessä yhdyskuntarakenne Äänekoski osayleiskaava

4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (4/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (4/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Ruokapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tuottaa ja tarjota terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti suomalaiset ravitsemussuositukset ja ruokakulttuuri.koulu- ja päiväkotiruokailun tavoitteena on ylläpitää lapsen / oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Ruoka on iso osa myös vanhusten terveyttä ja, hyvinvointia. Valmistamme päivittäin aterioita myös kotiin toimitettavaksi. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Aromi ruokatuotanto- ohjelma Aromin käyttö tuotannonohj auksessa, uusitun Vakioidut ruokaohj eet (tasalaatuisuus), Aromin tuomat uudet mahdollisuudet ravintoainelaskelmat, arkityöhön asiakastyytyväisyyskyslyt Tuotannonohjauksen yhtenäistäminen, asiakkaat samanvertaisessa asemassa Tavoite 2 Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen Asiakaspalvelun korostaminen Säännölliset asiakaspalaverit ja kaikkia ruokapalveluhenkilöstölle, henkilöstön asiakasryhmiä koskevat tukeminen ja opastaminen asikaspalvelutyössä asiakastyytyväisyyskyselyt ja niiden dokumentointi. Päivittäisen asiakaspalautteen kerääminen. Tavoite 3 Henkilöstön ammattiylpeyden kohentaminen Kehityskeskustelut, täydennyskoulutukset, Säännölliset työpaikkapalaverit, henkilöstön vastuuttaminen, työssä kehityskeskustelut, toiselta oppiminen, vihtymisen lisääminen,myönteisen palautteen työkierto lisääminen, alaistaitojen koulutusta

5 Kaupunginhallitus liite nro 1 (5/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (5/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Keittiöverkko suunnittelu Tarkentaa keittiörakennetta, tehdään Nykytilanteen kartoitus, tehdä toimiva muutoksia tuotannollisesti, pienten keittiöiden keittiöverkkokonaisuus vuosille osalta

6 Kaupunginhallitus liite nro 1 (6/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (6/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALANASTUUALUE Työllisyysyksikkö TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Työllisyyteen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen ja kehittäminen siten, että yhä useampi nuori ja pitkäaikaistyötön on erilaisissa aktiivitoimenpiteissä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Selkeytetään ja sovitaan välityömarkkinoilla Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä kasvaa Pitkäaikaistyöttömienja syrjäytymisuhan alla toimivien toimijoiden roolit (työpaja, Typ, Esim. kuntouttavassa työtoiminnassa olevien olevien henkilöiden ohjausta 3.sektorin toimijat). määrää lisätään (30-50 hlöälkk) ja kehitetään aktiivitoimenpiteisiin tehostetaan yhteistyössä tavoitteellisemmaksi - asiakkaan tilanteen yhteistyöverkostojen kanssa Tehostetaan toimijoiden ydinosaamista mukaiset kuten työelämäsuuntautuneisuus, Tehostetaan poikkihallinnollista yhteistyötä Vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla elämänhallinnalliset ja terveydelliset kaupungin sisällä esim. aikuissosiaalityön toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja sisältöä kanssa toimenpiteiden vaikuttavuuden ja Kuntouttavien toimipaikkojen lisääminen sekä asiakaslähtöisyyden parantamiseksi Tarkastellaanja selvitetään 3.sektorin kaupungin omissa yksiköissä että 3.sektorilla työllisyyden hoitoon liittyvä ostopalvelusopimuksia. Verkostojen kanssa tehtävän työn Selvitetään pitkäaikaistyöttömien ja oppisopimuskoulutusten kuntalisien vaikuttavuutta Jatketaan Kelan listalla olevien työttömien työnhakijoiden haastatteluja yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. suunnitelmallinen kehittäminen - kehitetään mm. dokumentointia Toimenpiteissä olleidenjatko-ohjauksien määrä ja vaikuttavuus asiakkaan elämäntilanteeseen esim. työllistymiseen, opiskeluun tai eläkeselvittelyihin

7 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Nuorisotakuuseen vastaaminen yhteistyössä Kehitetään työpajan toimintaa kohderyhmänä Työpajalta jatko-ohjauksien määrämuiden asiasta vastaavien toimijoiden kanssa työttömät tai opiskelupaikkaa vailla olevat opiskelemaan, avoimille työmarkkinoille tai nuoret ja nuoret aikuiset muihin jatkoselvittelyihin asiakkaan tilanteen Starttipaj atoiminnan vakiinnuttaminen ja tarpeen mukaan. matalankynnyksen toimintana alle 25- Kirj allisen jatkosuunnitelman vuotiaille vailla opiskelu- tai työpaikkaa tekeminen pajajakson jälkeen oleville syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Typ:n asiakasmäärä noin 200 asiakasta Lisätään Typ:n asiakasmäärää huomioiden vuositasolla Kelan 500 päivän listalla olevat työttömät Jatkotoimenpiteisiin ohjautuvien työnhakijat määrä Kehitetään ja tiivistetään Typ:nja Kelan Typ- asiakkuuden keskeyttäneiden välistä yhteistyötä esim. ammatillisen määrä kuntoutuksenja Kelan työkykyneuvojan palvelujen osalta Oppilaitosyhteistyön kehittäminen esim. POKE:n, Keski-Suomen Opiston kanssa Hyödynnetään seutukunnalla toimivien hankkeiden tuloksia ja otetaan niiden tuottamat hyvät käytännöt käyttöön (esim. Etumatka, Kierto ja Paikko- ja Nuorten uusi kanava työelämään-hanke) Kaupunginhallitus liite nro 1 (7/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (7/34) Toimenpiteiden vaikuttavuus - oikea asiakasohjautuvuus asiakkaan tilanteen mukaisesti Työpaj an asiakaskunnan ikärakenne pääsääntöisesti vastaa nuorisotakuun ikärajaa Yhteistyön määrä ja laatu oppilaitosten kanssa mm. POKE:nja Keski-Suomen Opisto:n kanssa Typ:n ostopalvelusopimukset Typ:n asiakkaille Henkilöstön ammatillisen osaamisen tason ylläpito ja kehittäminen motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

8 Kaupunginhallitus liite nro 1 (8/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (8/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 3 Yhteistyön lisääminen paikallisten pk- Yrityskontaktien määrä ja tulokset - käyntien Yritysyhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. määrä suhteessa toteutuneisiin asiakkaiden sijoittumisiin yrityksiin Tavoite 4

9 Kaupunginhallitus liite nro 1 (9/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (9/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAlV ASTUUALUE: Perusturva/Perhepalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatustaja neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiske1ijaterveydenhuoltoa. Painopisteenä perustehtävän toteuttamisessa on ennalta ehkäisevä toiminta, varhainen tuki ja kuntoutus moni ammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Kehitetään perhepalveluiden palvelukoko- Ennalta ehkäisevän perhetyön, päivähoidon Lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneiden naisuutta siten, että lapsiperheet saavat kevyempien hoitomuotojen ja perheiden määrä peruspalvelut (ennaltaehkäisevä tervey- perhekeskuksen toiminnan kehittämistä Kevyempien hoitomuotojen ryhmien määrä ja denhuolto, päivähoito, esiopetus, perhekeskus) jatketaan vuonna 2012 tehtyj en päätösten toteuttamistavat eri taaj amissa laadukkaasti ja matalan kynnyksen mukaisesti. periaatteella Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käytön Yksikkökohtaiset suunnitelmat käytössä. vakiintuminen arjessa. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon painopistealueena ennaltaehkäisevä työ. Äitiysneuvolan kotikäyntien toteutuminen Moniammatillisten perhevalmennusryhmien toteutuminen Ivuosi sekä perhevalmennukseen osallistuneiden ensimmäistä lastaan odottavien perheiden

10 Kaupunginhallitus liite nro 1 (10/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (10/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit määrä Tavoite 2 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoava Eri toimialojen yhdensuuntaisten toiminta- ja Lapsiin suunnattu tuen kolmiportainen malli moniammatillinen palveluverkosto noudattaa yhteistyökäytäntöjen vakiinnuttaminen arvioitu moniammatillisesti yhdensuuntaisia lapsi- ja perhelähtöisiä varhaisen tuen ja varhaiskasvatuksen tavoitteita (yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi) Laajojen terveystarkastusten toteuttaminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa asetuksen mukaisesti Uuden organisaation ( kasvun ja kasvatuksen toimiala) yhteisten toimintalinjausten, periaatteiden ja toimintatapojen laatiminen yhteistyössä toimialan muiden toimijoiden kanssa Oppilashuollon toimivuuden arviointi varhaiskasvatuksessa toteutunut Yhteinen 4- ja S-vuotiaan lapsen kehityksen tukeminen -lomake on käytössä lastenneuvolassa ja varhaiskasvatuksessa Lasten ja nuorten mielenterveysfoorumi toteutettu Laajojen terveystarkastusten toteutuminen

11 Kaupunginhallitus liite nro 1 (11/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (11/34) TOIMIALANASTUUALUE: Perusturva/ Aikuispalveluiden vastuualue, terveys palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kaupungin asukkaiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen; syrjäytymisen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä tarpeenmukainen sairaanhoito ja huolenpito. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Tavoite 1.1 Terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen Kiireellinen hoito: uusien toimintamallien Kiireellinen hoito: ja oikea kohdentuminen vakiinnuttaminen - käyntimäärät (AB,C,D,E) - ajanvaraukseton ensiapu/triage - kiireettömät potilaat hoidetaan pääsääntöisesti aluevastaanotolla - tehtävän siirrot ja niihin liittyvä koulutus - reseptihoitajan vastaanotto aamupäivisin Listautumismallin,valmistelu ja uuden Kiireetön hoito: Kiireetön hoito: toimintamallin osittainen pilotointi - hoitokäytäntöjen päivittäminen - Conmedicin-Iaatukyselyn vastausten - pitkäaikaissairaiden potilaiden hyödyntäminen (2011 ja 2012) -- reseptien uusintakäytännön - laatukyselyn kehittäminen aluehoitajan toistaminen/laajentaminen vastaanotolla - uuden toimintamallin suunnittelu pohjautuen realistiseen lääkäritilanteeseen - Medinet käyttöön - Takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen

12 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Pika-inr käyttöönotto E-resepti käytössä Gouluk. 2012) Fysioterapeutin suora vastaanotto subakuuttien potilaiden toimintamallin pilotointi Kaupunginhallitus liite nro 1 (12/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (12/34) Mittarit Tavoite 1.2 Yhden yhteydenoton periaate ja päällekkäisyyksien poistaminen Tavoite 1.3 Potilaan/asiakkaan ohjaaminen omaehtoiseen terveyden edistämiseen Ensimmäisen yhteydenoton perusteella käynnistetään tarkoituksen mukainen tutkimus- ja hoitoketju Terveyden edistämisen näkökulman huomiointi jokaisessa potilaskontaktissa Avo-Hilmo Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Conmedic-laatukysely Tavoite 1.4 Potilas/asiakaslähtöisen hoidon jatkuvuuden ja laadun parantaminen Omahoidon tukeminen hoitosuunnitelman käyttöönotto Laadukkaat hoitosuunnitelmat Tavoite 1.5 Talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen Tavoite 1.6 Työssä jaksamisen tukeminen Ensiapukeskeisyyden vähentäminen lääkärin päivystyskäyntien määrä enintään 25 % kaikista käynneistä resurssien tehokkaampi käyttö Yhteisten voimavarana hoitavan tahon näkökulma potilasnäkökulma Käyntimäärät Sijaismäärärahat Talousarvion toteutuminen Kehityskeskustelut

13 Kaupunginhallitus liite nro 1 (13/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (13/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Tavoite 2.1 Akuuttia perusterveydenhuollon tasoista Päivystyksestä, vastaanotoilta ja muualta Kitkalaskutuspäivien määrä (tavoite< sairaalahoitoa tarvitsevat hoidetaan jatkohoitoon tulevat otetaan sairaalaan 20pv/vuosi) terveyskeskussairaalassa viiveettä. Läheteseuranta KSKS:aan, syynä sairaalan paikkatilanne Tavoite 2.2 Sairaalassa hoidetaan lyhytaikaista! Potilaan kuntoutuminen voimavarojensa Keskimääräinen hoitoaika «10 pv) akuuttihoitoa tarvitsevia ja kuntoutuvia puitteissa ja onnistunut kotiutuminen. Hilmo -tiedot (PSH-potilaat, sijoittumiset potilaita sekä pitkäaikaishoidossa olevia Tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan jatkohoitopaikkoihin, kotitutuminen) potilaita, joilla on sairaalahoidon tarve j älj estyminen. Akuutti ja jatkohoidon toteutuminen suunnitellusti. Tavoite 2.3 Henkilökunnan työhyvinvointi Hoitotyötä toteutetaan tiimityönä. Sairauspoissaolot Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen. Varhainen puuttuminen työhön liittyvissä ongelmissa. Tiimivastaavien palaverit Työhyvinvointikysely Tavoite 2.4 Henkilökunnan ammatillisen osaamisen Vakanssien täyttäminen vakituisella Täyttöluvat varmistaminen henkilöstöllä. Hoitajilla on voimassaoleva lääkehoidon Lääkehoidon lupien voimassaolo osaaminenllupatodistus. Täydennyskoulutus vuosittain (min. 3 tp/tt). Täydennyskoulutuspäivien seuranta /3- IOpv/tt).- --

14 Kaupunginhallitus liite nro 1 (14/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (14/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 3 Akuutin hammashoidon järjestäminen Käynnin toteutuminen vuorokauden sisällä Tavoite 3.1 päivittäin yhteydenotosta Akuutin hammashoidon järjestäminen päivittäin Tavoite 3.2 Kiireettömän lakisääteisen suun Lakisääteisten suun terveydenhuollon DMF -INDEKSI: reikiintyneiden, poistettujen terveydenhuollon järjestäminen siten, että palveluiden järjestäminen alle 18-vuotiaille. ja paikattujen hampaiden määrät 5-, 12- ja jonotusaika on alle puoli vuotta 18-vuotiailla Kiireettömän lakisääteisen suun terveydenhuollon järjestäminen alle 6 kk Vuosittainen käyntimäärä potilaskäyntiä, hammashoidon kattavuus on ikäluokissa 0-17-vuotiaat 70 %, vuotiaat 35 % ja yli 48-vuotiaat 40 % Hoidon aloituksen toteutuminen 6 kk sisällä yhteydenotosta. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Käyntisuoritteet

15 Kaupunginhallitus liite nro 1 (15/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (15/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Tavoite 4.1 Mielenterveys- ja päihdetyön kehittyminen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Suunnitelma tehtynä keväällä 2013 kuntalaisten tarpeita vastaavaksi Nuorten aikuisten aktiivinen hoitaminen. Hoito pohjautuu yksilölliseen arvioon, hoitojakson tavoitteellisuuden, keston ja sisällön optimointiin. Vakaassa tilanteessa olevien potilaiden vuosiseurantojenl hoidon siirto perusterveydenhuoltoon v. käyntimäärät, hoidon aloitukset ja lopetukset v. käyntimäärät, hoidon aloitukset ja lopetukset Siirtojen lukumäärä Mielenterveyspalveluihin ei ole jonoa Tavoite 4.2 Mielenterveyspalvelujen tuottavuusohjelman Kotiinjalkautuvan toimintamallin Aikuispsykiatrian hoitopäivien määrä toteuttaminen kehittäminen Ympärivuorokautisen hoidon suoritemäärä ja Psykiatrisen ympärivuorokautisen kustannukset asumispalvelun käytön vähentäminen. Tavoite 4.3 Perusterveydenhuollon, mielenterveys- ja Yhteisen toimintasuunnitelman tekeminen Suunnitelma valmiina vuoden 2013 päihdepalveluiden yhteistyö kehittyy ottaen huomioon rakenteelliset ja loppupuolella saumattomaksi toiminnaksi asiakkaan toiminnalliset muutokset toimitilojen tutkimuksessa ja hoidossa muuttuessa

16 I TOIMIALANASTUUALUE: Kaupunginhallitus liite nro 1 (16/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (16/34) Perusturva/aikuispalvelut/sosiaalityö TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ Edistää ja ylläpitää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta järjestämällä kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon lainsäädännön mukaiset aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja lastenvalvojan sekä vammaishuollon palvelut I ja vastata toimeentulotuen antamisesta. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Aikuissosiaalityö: Sosiaalityön palvelut on järjestetty siten, että 1. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi Lakisääteiset määräajat toteutuvat ne toimivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutetaan suunnitelmallisesti ja toimeentulotuen myöntämisessä. osana moniammatillista palvelujärjestelmää. yhteistyössä työllisyysyksikön ja tetoimiston kanssa Aktivointisuunnitelmien lukumäärä on 2. Kuntouttavan työtoiminnan kasvanut. asiakasmäärää lisätään ja kuntoutusjaksoihin sisällytetään Passiivista työmarkkinatukea saavien määrä suunnitelmallista ryhmätoimintaa. on laskenut. Kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut. Toimeentulotukityötä on edelleen siirretty etuuskäsittelyyn, johon on osoitettu tähän tarvittavat resurssit. Lastensuojelu 3. Lastensuojelun uuden Lakisääteiset määräajat toteutuvat palvelurakenteen mukaisia työtapoja lastensuojelussa. toteutetaan lastensuojelun avohuollossa. 4. Nuorten jälkihuollon ja tukiasumisen intenssiivijaksoina. uudet työtavat ovat käytössä. Lastensuojelun perhetyön asiakasmäärä on kasvanut. Perhetyötä toteutetaan myös

17 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Kaupunginhallitus liite nro 1 (17/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (17/34) 5. Sijaishuollon tukea ja seurantaa on Nuortenjälkihuollonja tukiasumisen toteutus vahvistettu perhehoidossa. ja asiakasmäärä. Perhehoitajien saaman tuen määrä ja laatu. - Vammaispalvelu 6. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä Lakisääteiset määräajat toteutuvat avustajatoiminta on ensisijaista ja vammaispalvelussa. järjestelyissä hyödynnetään vammaispalvelun hoitajan työpanosta. Henkilökohtaisen avun ostopalvelut ovat 7. Vammaisten perhehoitoa lisätään vähentyneet. lyhytaikaisen hoidon järjestelyissä. 8. Kotirannan palvelutaio ja Kalevankoti Asukasprofiilin muutos Kotirannassa ja tukiasuntoineen vastaa ei Kalevankodissa, tukiasuntojen määrä. ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeisiin.

18 TOIMIALANASTUUALUE: PerusturvaNanhuspalvelut Kaupunginhallitus liite nro 1 (18/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (18/34) TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Vanhuspalveluiden vastuualue tarjoaa äänekoskelaisille ikäihmisille eriasteisia hoito-, hoivaja tukipalveluita siten, että ne tukevat asukkaan mahdollisuutta selvitä kotona toiminnan vajauksista huolimatta silloin kun ns. peruspalvelut eivät riitä. Tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa järjestetään sitten, kun kotihoito ei ole enää mahdollista. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Kotona pärjäämisen tukeminen siten, että Asiakkuuksien ohjautuminen kotihoitoon Kotihoidon asiakaskunta muuttunut tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lautakuunan hyväksymien uusien kriteerien kriteereiden ja tavoitteiden mukaiseksi tarve vähenee valtakunnallisen pohjalta laatusuosituksen tasolle (laitoshoidossa 3 % ja tehostetussa palveluasumisessa 5-6 % yli 75- Perustetaan seniorikeskus, jonka yhteydessä Seniorikeskus toiminnassa ja palveluilla vuotiaista) koordinoidaan vapaaehtoistyötä ja kehitetään vastataan asiakkaiden tarpeisiin päiväkeskustoimintoja (asiakaskyselyt) Minimoidaan epätarkoituksenmukaista vanhusten sairaalahoitoa profiloimalla Kuntolan toimintaa ja hyödyntämällä Niittywillan intervallipaikkoja Laitospaikkojen muuttaminen palveluasumisen paikoiksi. Palveluprosessien ja hoitoketjujen kehittäminen siten että keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen tukeminen Kotihoidon henkilöstön työaj an suurempi kohdentaminen suoraan asiakastyöhön Vuodeosaston pitkäaikaissairaanhoidon hoitopäivät toteutuneet suoritetavoitteiden mukaisina Konginkankaan palvelukeskuksessa palveluasuntoja vuoden loppuun 20 kpl, yksiköiden käyttöasteet 100 % Uusien ympärivuorokautisten sijoitusten määrän kehitys Työajan suhde asiakkaiden saamiin hoitoaikoihin

19 Kaupunginhallitus liite nro 1 (19/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (19/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Sivistystoimiala/ opetus palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Perusopetuksen perustehtävä on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lukiokoulutuksen perustehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin.jatko-opintoihin. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Opetus- ja kulttuuri ministeriön Koulut ovat valmistelleet lukuvuoden Perusopetuksessa toimiva laatujärjestelmä, laatukriteerien pohjalta on laadittu 20 I 4 työsuunnitelman laatukorttien joka ohjaa koulujen toimintaa arvioinnin ja Äänekosken opetuspalveluihin soveltuva pohjalta. työsuunnitelmien avulla. suunnitelma laatujärjestelmästä. Tavoite 2 Opetussuunnitelmien uudistaminen Tavoite 3 Erityisopetuksen koordinointi on järjestetty Erityisopetuksen koordinointi ratkaistu. Kaikilla oppilailla, huolimatta kouluasteesta Kelpo-hankkeen päätyttyä. Nivelvaihetyössä käytössä uusia ja koulun sijainnista, on riittävä ja oikea- Nivelvaihetyö tehostunut. toimintatapoja. aikainen tuki. Kodin ja koulun välinen tiedonsiirto Wilman sähköiset tiedonsiirtomenetelmät tehostunut. käytössä kaikissa kouluissa.

20 Kaupunginhallitus liite nro 1 (20/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (20/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Telakkakadun koulun toimiessa yhdessä Alue tiimit kokoontuneet vähintään 4 kertaa. Perusopetuksen koulut muodostavat toimipisteessä aloitetaan aluetiimien Sovittu yhteisiä toimintatapoja. yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden mukaan työskentely. Laadittu suunnitelma toiminnan aluetiimit. kehittämisestä. Tavoite 5 Kasvun ja kasvatuksen toimialan keskeiset Kasvun ja kasvatuksen toimiala on määritellyt toimintatavat on käyty yhteisesti lävitse. Arvo arvonsa, visionsa ja luonut yhteisen ja visio -työskentely käynnistetty. strategian. Tavoite 6 Laatukriteeristö valmistuu ja otetaan asteittain Lukiokoulutuksessa maakunnallinen toimiva käyttöön. Laatukriteeristön arvioinnit. laatujärjestelmä, joka ohjaa lukion toimintaa Jokaisen opiskelijan kohdalla henkilökohtai- Kirjatut opiskelijakohtaiset suunnitelmat. arvioinnin ja työsuunnitelmien avulla. nen opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoi- Yhteistoiminta Pokenja Keski-Suomen Äänekosken toisen asteen oppilaitosten tussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Opiston kanssa. välinen monipuolinen yhteistyö laajentuu ja Yhteistyö paikallisten toisen asteen Työelämä- ja yrityskontaktit. näin takaa joustavat valinnat sekä lukiossa, oppilaitosten kanssa opettaja-, opiskelija- ja Myönteinen toiminta ja näkyvyys Pokella että Keski-Suomen Opistossa. kurssitasolla. maakunnassa. Lukion työelämä- ja yrittäjälähtöisyys Työelämä- ja yrittäjyysmalli lukion vakiintuu osaksi toimintaa ja vuosikellossa ja käytössä. opetussuunnitelmaa. Kansainvälisyysohjelma toteutuu KansainvälisyyskäsikiIj a ja suunnitelman mukaisesti kansainvälisyysohjelma osana toimintaa ja opetussuunnitelmaa. I

21 ~-- Kaupunginhallitus liite nro 1 (21/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (21/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Kirjastopalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksen kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Samoin edistää vuorovaikuttaisten verkkopalvelujenja niiden sisältöjen kehittymistä Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Lukemisharrastuksen lisääminen Aikuisten ja nuorten lukemisharrastuksen Kitjallisuustapahtumien osallistujat edistäminen mm. erilaisten tapahtumien, Aikuisten lainausmäärän kehitys valikoimaluetteloiden ja näyttelyiden avulla. Kertomakirjallisuuden lainauksen kehitys Tavoite 2 Aalto-kirjastojen yhteistyön vahvistaminen Markkinoinnin tehostaminen. - asiakkailla käytössä monipuoliset, - kaikkien Keski-Suomen kirjastojen Sosiaalisen median näkökulma: vuorovaikutteiset yhteisjärjestelmä tavoitteena sisällöntuotanto ja asiakkaiden verkkopalvelumahdollisuudet osallistumismahdollisuus. - Auroran ja Arenan käyttöönotto Palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus. - osallistuminen näiden sisällöntuotantoon Tavoite 3 Kirjastopalvelujen uudelleenorganisointi, kun Kartoitetaan tarve/mahdollisuudet korvaaviin - kartoitus tehty kirjastoautopalvelut loppuivat palveluihin kirjastoauton tilalle - esim. siirtokokoelmia näillä kouluilla

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus liite nro 1 (22/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (22/34) SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Kulttuuritoimi TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Edistää, tukea ja organisoida kulttuuritoimintaa kunnassa. Järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Luoda yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa avustustoiminnalla mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammattitaitoiselle taidetoiminnalle. Koordinoida ja organisoida paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä sekä kotiseututyötä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2012 Mittarit Tavoite 1 Sopimuksen uusiminen Yhteistyösopimuksella Tmi FunKinoksen Esityksiä on jäjjestetty eri kohderylunille elokuvateatteritoiminnan jäjjestämisestä kanssa taataan monipuolinen elokuvataijonta, Kävijämäärät mitataan ja arvioidaan Mikkosalissa myös päivänäytöksiä eri kohderylunille. Tavoite 2 Kaupungin taidekokoelmasta 1/3 2/3 uudistamistyöstä on suoritettu Taidekokoelmien ja kulttuurihistoriallisen inventoidaan, tarvittavin osin kunnostetaan ja aineiston kokoelmahailinnan tehostaminen ja selvitetään sijoittelu. uudistaminen KulttuurihistoriaIlisen museon esinevarastoista on 1/3 inventoitu ja tarvittaviita osin uudelleen sijoitettu. 1/3 kokoelmatietokantaa uudistetaan. Tavoite 3 Taidemuseolla on 1-2 vaihtuvaa näyttelyä. Näyttelyiden määrä on tavoitteiden mukainen. Kaupungin kulttuurihistoriailisen museon KulttuurihistoriaIlisen museon jatko Kävijämäärät mitataan ja arvioidaan. näyttelytoiminnan jatkumisen ratkaiseminen. selvitetty. Tiedetään miten jatketaan Onko kulttuurihistoriallinen museo olemassa tulevaisuudessa. vai eikö ole?

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus liite nro 1 (23/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (23/34) SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Vapaa-aikatoimi/ Ala-Keiteleen musiikkiopisto TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Antaa mahdollisimman laadukasta musiikin- ja soitonopetusta, joka ottaa huomioon oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja. Päämääränä on soitto- ja laulutaidon perusteiden oppiminen, niiden edelleen kehittäminen sekä elinikäisen myönteisen musiikkisuhteen luominen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) Tavoite 1 Varhaisiän musiikkikasvatuksen (VaMu) - Käynnistetään erityyppisiä Toteutuneet erilaiset muskariryhmät opetuksen monipuolistaminen ja musiikkileikkikoulu-ryhmiä. syksyllä 2012 toteutui opetussuunnitelman uudistaminen. - Toimintaan otetaan mukaan myös alle * 11 (2011/10) perusryhmää Tavoite pysyy samana ja tätä kehitystyötä kolmevuotiaat lapset. * 3 (2011/3) vanhempi/lapsiryhmää jatketaan edelleen. - Tarjotaan toimialueella asuville pienille Oppilasmäärät eri ryhmissä lapsille eri instrumenttien valmennusryhmiä - keväällä VaMussa 145 oppilasta - syksyllä VaMussa 162 oppilasta Vuodelle 2012 arvioitu oppilaskeskiarvo oppilasta toteutui (153,5 opp.) Toteutuneet instrumenttiopetuksen valmennusryhmät - syksyllä 2012 aloitti viulu-, kantele-, harmonikka-, rytmi- ja bändireppuryhmissä yhteensä 18 oppilasta Alkeisopetuksen toteutuminen - alkeisopetuksessa aloitti 29 (2011/24) oppilasta sekä yksilö- että ryhmäopetuksissa Oppilaiden ikä jakautuminen eri ryhmissä - instrumenttiopetuksessa alle 7 -vuotiaita aloitti 14 oppilasta ja vuotiaita 12 oppilasta

24 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) Tavoite 2 Toimitilojen saattaminen nykytarpeita - Toimialueen eri opetuspisteissä kartoitetaan Toteutuneet opetuspaikat ja niiden soveltuvuus vastaavaksi. kaikki mahdolliset opetuskäyttöön soveltuvat annettuun opetukseen Tavoite pysyy samana. Tilakartoitusta tilat / Laukaassa tilakartoitus tehty. jatketaan edelleen. - Selvitetään nykyisin pääopetuspisteenä Nykyisissä tiloissa jatketaan. Uuden olevan VPK -talon, autotallin ja piha-alueen alakoulun suunnittelutyöryhmässä ou muutosmahdollisuudet tarpeita vastaaviksi luvattu ottaa huomioon myös - Laaditaan VPK:n tontin alueen kiinteistöjen musiikkiopiston tarpeet. ja piha-alueen muutossuunnitelma yhdessä / Äänekoskella Teken tiloista ei VPK.n kanssa apua, koska päivähoidon tarpeet veivät vapautuneet tilat. Hiskin yläasteelta vuodenvaihteessa vapautuvia tiloja on kartoitettu mahdolliseen musiikkileik-kikoulun ja ryhmäopetuksen käyttööu viimeistään alkaen. Valmis VPK: n tontin ja kiinteistön kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden aikataulu / Alustavat keskustelut on käyunitetty VPK:n kanssa. Suunnittelua.ia keskustelua iatketaan. Tavoite 3 Henkilöstörakenteen edelleen kehittäminen ja - päätoimisten ja yhteispäätoimisten Viranhaltijoiden määrä vastuun jakaminen henkilöstön kanssa opettajien määrän pitäminen nykyisellä - Opettajaviranhaltijoita 11 Tavoite pysyy samana. tasolla Päätoimisten ja yhteispäätoimisten sekä - Kartoitetaan henkilökunnan osaaminen ja sivutoimisten tuntiopettajien määrä kiinnostus vastuun jakamisesta Kaupunginhallitus liite nro 1 (24/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (24/34) oppilaitoksessa - Saadaan sopivat henkilöt tarvittaviin - Päätoimisia tai yhteispäätoimisia tehtäviin opettajia on 6 - Sivutoimisia 6 opettajaa Arjen sujuvuus - Opettajille on annettu heidän oman kiinnostuksen mukaan vastuuta, jotka helpottavat koko henkilökunnan arjen sujuvuutta (mm. ATK.-"astuuhenkilö)

25 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit (tilanne 2012) - Äly taulut on otettu opetuskäyttöön - ATK -laitteistoa uudistettu - nyt jokaisessa päätoimipisteen luokassa on tietokone ja tarvittavat ohjelmistot. Useammassa opetuspisteessä opettavilla on ollut mahdollisuus saada kannettava Mac -pohjainen tietokone opetuskäyttöön - tällä hetkellä henkilökohtaisia kannettavia koneita on 4 kpl. Työtyytyväisyys - Siirtyminen kannettaviin Macpohjaisiin koneisiin on parantanut ohjelmistojen toimivuutta ja näin ollen arjen työ on helpottunut. Äly taulut ovat tuoneet oman lisänsä mm. luokkatuntien toteuttamistapoihin. Tavoite 4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (25/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (25/34)

26 Kaupunginhallitus liite nro 1 (26/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (26/34) Tavoite 1. Ennaltaehkäisevän,monipuolisen ja varhaisen puuttumisen työn turvaaminen/kehittäminen Kehitetään yhteistyötä perusopetuksen, toisen jatkuva nuorisosihteeri toteutuneen yhteistyön asteen sekä sosiaali - ja nuorisotyöntekijät määrä terveyspalvelujen kanssa henkilöstö määrä ja Laaditaan nuorisopalvelujen nuorisosihteeri rakenne henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön osaaminen koulutussuunnitelma henkilöstön työssä jaksaminen ja hyvinvointi Huolehditaan nuorisotilojen jatkuva nuorisosihteeri turvallisuussuunnitelmat kunnossa pidosta sekä niiden nuorisotyöntekijät ilmoitukset eri tilanteista turvallisuudesta Uusi organisaatio 2013 Suunnitelma tekeillä ja lausunto kierroksella Kaikissa tiloissa turvallisuussuunnitelmat Kehitetään ja lisätään nuorisosihteeri tapahtumien ja kulttuurisen nuorisotyön nuorisotyöntekijät toimintojen määrä laajuutta Kansainvälisen nuorisotyön jatkuva nuorisosihteeri lähetettyjen toiminnan kehittäminen nuorisotyöntekijät vastaanotettujen vapaaehtoisten määrä kumppanien määrä leirivuorokausien määrä Youth in Action ohjelman kpl vapaaehtoistyöntekijöitä 7 leiri vuorokautta 8 osallistujaa koulutuksiin

27 Kaupunginhallitus liite nro 1 (27/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (27/34) koulutuksiin osallistujien määrät Jatketaan vaihtoehtoisten jatkuva nuorisosihteeri uusien toimintamallien rahoitusmallien hakemista ja määrä ja rahoitusten uusien toimintamallien määrä kehittämistä Nuorisotiedotuksen jatko hanke Yhden henkilöresurssin lisäys etsivää nuorisotyöhön Tavoite 2. Lasten ja nuorten osallistumis - ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen Nuorten osallisuuden jatkuva nuorisosihteeri nuorisovaltuuston kehittäminen nuorisotyöntekijät lausuntojen määrä. tapaamisten määrä/nuorten määrä. Nuorisotilojen talotoimikuntien määrä Nuorisotiedotuksen jatkuva nuorisosihteeri nuorisotiedotuksen kehittäminen ja nuorisotyöntekijät kävijämäärät ja laajentaminen vakituiseksi toimintojen määrä nuorisopalveluiden vakituisen henkilöstön toiminnaksi määrä toiminnassa Jatkohanke 9/2012-6/2013 Vakituinen työntekijä osallistuu nuorisotiedotus koulutukseen

28 Kaupunginhallitus liite nro 1 (28/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (28/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALANASTUUALUE Liikuntapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Liikuntapalveluiden tuottaminen kaikille kuntalaisille ylläpitäen liikuntapaikkoja ja järjestäen ohjattua palvelua ottaen huomioon lasten kilpa-, kunto- ja erityisryhmien tarpeet. Toiminnan järjestämisessä on selkeä työnjako; kaupunki luo edellytykset, järjestöt vastaavat pääsääntöisesti toiminnan järjestämisestä. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Eri liikuntapaikkojen käyttöasteen Edulliset käyttömaksut eri tiloille ja Tilojen aukiolopäivät pitäminen korkealla tasolla. aukioloajat oikeassa suhteessa Kävijämäärät Tavoite 2 henkilöstön määrään. Seurojen tukeminen avustuksin. Euroalkävijä Tilaisuuksien määrät eri tiloilla Terveys- ja erityisliikuntatoiminnan Jatketaan edelleen projektia opetus- ja Liikuntaryhmien määrät edelleen tehostaminen ja tavoitteena kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Jä~estetyt tilaisuudet ja niissä terveysliikuntakoordinaattorin Tasoryhmät samanlaiset perusturvan osallistujat vakinaistaminen. kanssa. Liikuntakalenterin julkaiseminen. Tavoite 3 Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Liikuntapalveluihin liittyvien foorumien Palaute foorumeista käynnistäminen. Osallistuneiden määrä

29 Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (29/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (29/34) Seuratoiminnan tukeminen Painotusta avustamisessa nuoriso- ja Nuorisoliikunnan määrä nuorisoliikunnassa ja terveyttä edistävässä terveysliikuntaan. Seurojen nuorisojäsenten määrä liikunnassa. Järjestetyt harjoitukset Imagohyöty kaupungille Haetaan yhdessä seurojen kanssa Valtakunnallisia tapahtumia 1-3 vuosittain Tilaisuuksien määrä/vuosi valtakunnallisia tapahtumia Äänekoskelle. Äänekoskella.

30 Kaupunginhallitus liite nro 1 (30/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (30/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniset palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kunnallistekniikan vastuualue vastaa katujen ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätehuollon järjestämisestä, satamista sekä konekeskuksesta Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Hirvaskankaan alueen jatkokehittäminen Kunnallistekniikan toteuttaminen Toteutuneet kohteet hyväksyttävien sopimusten mukaisesti. Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laadun parantaminen Uuden terveyskeskuksen ympäristön Toteutuneet työt liikenneolosuhteiden parantaminen Tavoite 3 Organisaatiomuutos Toteutetaan organisaatiomuutos tavoitteiden Organisaatiomuutoksen toteutuminen mukaisesti. Tavoite 4 Vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelman valmistuminen Suunnitelman valmistuminen syksyllä 2013.

31 Kaupunginhallitus liite nro 1 (31/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (31/34) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAfVASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala, tiiapalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tilapalvelut vastaa kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteemme on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Rakennushankkeiden onnistunut ja Terveyskeskushankkeen aikataulunmukainen Aikataulun toteutuminen kustannustehokas läpivienti rakentaminen Tavoite 2 Organisaatiomuutos Toteutetaan organisaatiomuutos tavoitteiden Organisaatiomuutoksen toteutuminen mukaisesti Tavoite 3 Kiinteistöjen suunnittelu- ja huoltosopimukset Sopimusten kilpailuttaminen Toteutuneet kilpailutukset

32 - ~- - Kaupunginhallitus liite nro 1 (32/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (32/34) ÄÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAJVASTUUALUE Tekninen toimiala, tonttipalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tonttipalvelut huolehtii omakotitonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueella, kartta-asioista, rakennusvalvonnan mittauksista, osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Järjestelmällä saadaan tehostettua Webmap -palvelun käyttöönotto paikkatiedon jakelua ja käyttöä kunnan Palvelu avattu 2013 sisäisessä käytössä. Käytössä täydessä laajuudessa 2014 Järjestelmään tulee myös internet karttapalvelinjonka avulla voidaan luovuttaa paikkatietoa myös asukkaille ja yrityksille. Tavoite 2 Suolahden taajaman ajantasa-asemakaava Ajantasa-asemakaavan siirtäminen sähköiseen Kartta valmis 2013 muotoon. Tarkistukset ja määräykset 2014 Tavoite ~- - ~- - ~- --

33 Kaupunginhallitus liite nro 1 (33/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (33/34) ÄÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET TOIMIALAlV ASTUUALUE Tekninen ja ympäristötoimiala / ympäristövalvonta TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tehtävänä on huolehtia ympäristölautakunnan alaisesta lupa- ja valvontatehtävistä sekä rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksesta ja neuvonnasta tavoitteena edistää hyvää rakentamistapaaja kaupunkikuvaa sekä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 1 Hyväksytyn ympäristöpolitiikan Jatketaan ympäristöohjelman valmistelua Ympäristövalvonnan vastuualueen osalta näkyvät vastuualueen summittelussa työryhmissä kaikilla aihealuilla: toimenpiteet ympäristöohjelmaa varten on ja päätöksenteossa määritelty Kaupunkiympäristön laadun parantaminen (myös omana tavoitteenaan) Energiaviisas toiminta Ympäristö turvallisuuden edistäminen Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen Ympäristökasvatuksen-, -osaamisen ja -tietoisuuden vahvistaminen.-

34 Kaupunginhallitus liite nro 1 (34/34) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (34/34) Suunnittelukauden Sitovat vuodelle 2013 Mittarit Tavoite 2 Kaupunkiympäristön laatua parannetaan Aktiivista ympäristönhoidon valvontaa kohdennetaan kaupunkikuvallisesti merkittäville alueille Katselmuspöytäkirjat Rakennuslupahakemusten tasoa kehitetään edelleen Pihasuunnitelmien määrä Arkkitehtitasoisen rakennussuunnittelun määrä Tavoite 3 Maisematyölupaprosessin kuvaus ja Uusi ohjeistus käytössä, arviokäyntien Huolehditaan vastuualuee\le asiakasohjeistuksen selkeyttäminen vähentyminen organisaatiomuutoksen jälkeen jäävien ydinprosessien toimivuudesta.

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille,

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille, Opetuspalvelut Toiminnallis et tavoitteet Suunnittelukauden 2014-2017 tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Perus opetuks es s a on toim iva laatu- Lukuvuoden 2015-2016 laatutavoitteet

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot