maininki Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä elämää saarissa KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä elämää saarissa KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2010 KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014 MARJA-LIISA SALMINEN SUOSII SAARELAISTA SALLI VAHTERAN SYYSKUU Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä maininki 1

2 syyskuu 2010 Otetaan tilaisuudesta sekä vaari että muori!"#$%&$'"(#"&&"#)$*)#'+,'(+#&++(()&))*#(,(+((+-)#().,-)&&"#"//"$#,/"#$%)*#.)00,1#2$3#4)$00)# /,..+(+/,'#,/$'$#*505$'(6#.)7"&.$#1#8)0$#,*#)$0)&,$*"*#&,($4))((,7$#&++(,0'"*#065**$'(6&$'""*# -)#*5(#/)0$#.)0,(())#&,*"*#'))7"/)$'"*#&$"(($&66*#-6("4"'$%+,/(,*')#++'$0'$1#9+:$'(+'#4,$#&)0'))# 7)%))#-)#4)$4))3#&+(()#5%(6#/)$//)#4,$&&"#*5(#(5;'(66#46/((6&6((;&55:"'(6#%54""*1 <)#()$())#,//)#0,70")#)$0)1#="'6/"%:"''6&&"#!"#$%&$'(#)**("#0$7-,$(($#)&&)(($/)$'"*#*60;0+/> 0,,**""(#($"(,)#-6("4"'$-67-"'("/&$"*#++:$'()&$'"'()1#?"#,*#)-)*0,%()$*"*#-)#0$*00$*"*#)'$)#&,*"/> /"#,&)0,($)'+-)//"1#A)/&$$()#7"'".("-6#"$#,/"#4))*#0+*0$*#()/,*#-)#.$%)&))*#()7.""(#-)#":"//5(50'"(# )**"((+$%$*#4))($&+0'$$*#*6%:"*#&+$'(+(()4)(#0/)''$'()#'$//$')/))(($)1#?$$*6#($/)*(""'')#,*#%"/..,# 0$+0+'(+)#/)$*/))($-,$%$*#-)#4$7)*,&)$'$$*1#!$*+//"#,."("(($$*#/).'"*)3#"((6#)$*)#0+*#,',$(())#-,()0+()#'55((646//6#',7&"//)3#*$$*#*"/-6#',7> &")#-66#,',$(()&))*#0,%($#,&))#*).))1#B$$*#'"#()$())#,//)#(6''6#-6("4"'$)'$)'')0$*1#C*#%,+0+(("/"> 4))#&,$(($)#D$"()7$)3#&))()/,+(()#()$#*)).+7$)1#E"/.,$*()#-)#(+/,0'"00)$*()#,*#'$/($#)/,$(())#$('"'(61#!$(6#4,$#("%:6#-)#&$(6#-6((66#("0"&6((6#.+%())&&)*#&"7"*3#'$*$/"46((;&$"*#+$&)4"'$"*#-)#-6/0$> 0)'4+&&"#0$70)'4"($'"*#(+/"4)$'++:"*#"(""*1#9+'$#-6("4"'$)'"(+'#()7-,))# &"$//"#0$+0+(("/+*#'$-)'()#($/)$'++:"*#4)$0+(())#%54$*#0,*07""(($'"'($#/6> %$4"'$"&&"#0+*(,,*1#C("())*#'$$'#(6'(6#($/)$'++:"'()#4))7$#-)#4$"/6#&+,> 7$0$*#-)#.$'("(66*#,&)(#*+70)(#4$$&"$'"*#.66//"#4$7""'""*F! Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku TURKU kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Raila Soininen 4 Jätevedet Marian blogi 11 Harrikoita saarilla 12 Minä hirvensalolainen, Jarmo Laivoranta 17 Vuoden luotolainen, Marja-Liisa Salminen 22 Salli Vahteran syyskuu 2 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 3 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

3 kutsuvieras Kesämuistoja Tänä keväänä oli lämmin toukokuu, joten perunoiden istutuksesta tuli mukava yhteinen juttu. Siihen valmistauduttiin huolella. Perunat oli laitettu itämään hyvissä ajoin. Sitten varsinaisena istutuspäivänä veljien lapsia ja lastenlapsia saapui paikalle, traktorit ja perunanistutuskone otettiin käyttöön. Tapahtuma oli kuin hauska näytelmä, sillä me istutimme vain vajaat parikymmentä vakoa perunoita. Eihän se määrä, vaan itse perunanistutus oli pääasia, jotta nämä pienet saisivat tuntumaa siitä, missä peruna kasvaa ja miten monta vaihetta on ennen kuin peruna on omalla lautasella. No meidän lapset ovat vielä niin pieniä, että tärkeintä olivat traktorit ja peräkärryn kyyti. Jälkeenpäin ihmeteltiin traktoria, istuttiin yhdessä ja erikseen traktorin istuimella, kokeiltiin ratin toimivuutta ja tietysti tyyttiä, kuten kuvasta näkyy. Perunat kasvavat kesän ajan ja nyt syksyllä nostamme perunat mahdollisesti samalla joukolla. Tein merimatkan Ruissaloon Ruissalo-lautalla veljeni tyttärenpojan kanssa. Turun linnan kohdalla kerroin hänelle, miten minä lapsena kuljin Raunistulasta Hirvensaloon. Matka aloitettiin Pohjolasta raitiotievaunulla, Turun linnan kohdalta jäätiin kyydistä, samalta kohtaan Aurajoesta lähti moottorivene Hirvensalon laituriin, josta jatkoimme matkaa isän ohjastamalla hevoskyydillä meidän uuteen kotiin. Toki Hirvensaloon kulki lossikin, mutta kyseinen matka oli meille helpompi toteuttaa. Nämä muistikuvat palautuivat mieleeni, kun pyöräilin Hirvensalon sillan yli ja katselin sataman suuria laivoja ja pienempiä moottoriveneitä Pitkäsalmessa sekä jatkuvaa autovirtaa sillalla. On hyvä pysyä mukana ajanvirrassa, mutta välillä voi katsella ympäristöä myös lasten silmin. Raila Soininen Pyöräilevä eläkeläinen Jätevedet 2014 Meidänkin saarillamme asukkaat ja mökkeilijätkin painivat uuden jätevesiasetuksen kynnyksellä. Selkeää, kansanomaista tietoa siitä, mitä kenenkin pitää tehdä ja mikä ratkaisu valita, on vaikea löytää. Aikaa ei ole jäljellä kuin vajaat kolme ja puoli vuotta, eikä prosessikaan ole aivan läpihuutojuttu. Kakskertalainen Juhani Vähäsalo esittelee, miten he päätyivät hiljattain käyttöönotettuun ratkaisuunsa. JÄTEVEDEN KÄSITTELYSSÄ LIEVENTÄVÄT TEKIJÄT C&))#-6("4"'$-67-"'("/&66#"$#()74$('"#++'$)#()$#7)0"*())#&$06/$#GH# 0$$*("$'(;#'$-)$('""#)/+""//)3#-,%,*#0+**)//$*"*#4$"&67$4"70,'(,# (+/""#+/,((+&))*#4$$:"*#4+,:"*#0+/+"'')3#IH#0$$*("$'(;*#%)/($-)# ()$#)'+0)'#,*#JK#4+,(()#(65((6*5(#()$#LH#"/6&6($/)*(""'""*#/$$((5> 4$"*#'"$00,-"*#"/$#','$))/$'"*#'+,7$(+'"'(""*#4+,0'$#()$#-,'#46> %6$'("*#.66'(;-"*#4+,0'$#,*#0,%(++(,*()#4))($)#0$$*("$'(;*#%)/($> -))#$*4"'(,$&))*#++(""*#-67-"'("/&66*1# ="'6)'+**,(3#-,$'')#,*#065(;''6#0+$4)065&6/6(#-)#-6("4"'$#,*# 4)$*#($'0)+'>#-)#."'+4"((6#.66'"46(#/+,**,//$'"'($#%"/.,&&)//)# 0+$*#5&.67$4+,($'"(#0$$*("$'(;(3#-,$'')#,*#065(;''6#4"'$065&6/6(1# VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS?"/0"$(6#,%-"$()#"7$#4)$%(,"%:,$'()#,*#4)$0")#/))($)#-++7$#'$0'$3# "((6#-6("4"'$7)(0)$'+(#4)/$())*#)$*)#)'+0)'>#-)#0$$*("$'(;0,%()$'"'> ($1#M)(0)$'++*#4)$0+(()4)(#&++*#&+)'')#0$$*("$'(;*#0,0,3#'$-)$*($# -)#&))."761# N'+00)$/()#4)):$())*#*5(#0$$*("$'(;0,%()$'()#'"/4$(5'(6#-6> ("4"'$-67-"'("/&6'(63#'"*#065(;'(6#-)#%+,//,'()1#<67-"'("/&6*# ++'$&$*"*#4))($$#&5;'#(,$&"*.$:"/+4)*#0)+.+*O$*#7)0"**+'> 4)/4,**)'()3#&$(6#4)7("*#(+/""#,//)#/)):$((+#-6("4"'$'++**$("/> &)1#P0'$*0"7()$'"*#-67-"'("/&6*#%)*00$4)#()$#)'$))*#%54$*#$('"#."7"%(5*5(#4,$#/))($)#'++**$("/&)*#$('"0$*3#&+(()#+'"$&&$("*# '++**$("/&)#0)**)(())#(""((66#)/))#)'$)*(+*("4)//)#'++**$(("/$> -)//)1#N&&)(($/)$'"*#0,*'+/())($,#($"("*0$*#&)0'))3#&+(()#.$(06> )$0)$'7)(0)$'+*)#'"#4,$#(+//)#":+//$'"&&)0'$1 A6%6')/,*#."7%"#(+(0$#&)%:,//$'++:"(#/$$((56#=)0'0"7()>?)> ()4)#A"'$,'++'0+**)*#."7+'()&))*#++(""*#4$"&67$4"70,'(,,*1# E"$:6*#0,%:)//))*#'"#0))(+$#4)$0"+(""*#.66'(6#06'$0'$#$('"#.66>.+(0$'(,,*1#8$$((5&$*"*#,/$'$#4))($*+(#/,+%$**)(#/6.$#0)//$,*#.$> :"&&6/(6#&)(0)/()3#&$06#,/$'$#*,'()*+(#0+'()**+0'$)1# ="'66*#&"**"''6#A"'$,'++'0+**)*#++(""*#4"70,'(,,*#,/$#/$$((5*5(#VIS#0$$*("$'(;61#8$'6($"(,)#,',$((""'')#WWW1!"#$"%&"''"!'()*+,+ SUUNNITELMASTA LUPAAN A6%6')/,(#(""(($46(#-6("4"'$'++**$("/&)*')#)&&)(($/)$> '"//)3#-,0)#.66(5$#,&))*#.$"*.+%:$'()&,&)//$$*1#D+%:$'> ()&,*#0,0,/+,00)#&6676(66*#)'+$**"/$;$:"*#."7+'(""//)# 7$$..+&)(()#)'+00)$:"*#()$#4":"*0+/+(+0'"*#&6676'(61# A6%6')/,$//)#/)$(("$'(,*#.$($#4)'()()#'"$('"&6*#%"*O"*#4"> :"*0+/+(+'()3#4)$00)#()/,+:"'')#)'++#4)$*#0,/&"#$%&$'> (6#-)#4":"*0+/+(+'#,*#)'+**"/$;0,%()$'()#)74$,()#.)/-,*#.$"*"&.$1 Alueen vanha ja erittäin tiheä mökkikanta sijaitsee hyvin lähellä vesistöjä ja puhdistusjärjestelmät ovat 07)($)#,/$#.7,'"''$'')#%))'()4$*()1#D$"*$6066*#)'$,$()#"$# 4,$*+(#%,$())#.+%"/$&$('"#4))*#7)0"**+'4)/4,**)'')#(+/$# -+,'(+)#+'")&.))*#,((""'""*1#8,.+/()#-,#4)/$((+#.+%:$'> ()&,#.66("(($$*#4)$%())#4)'())4))*3#&+(()#+/0,&$(,$(+0> '"/())*#%$"&)*#"7$/)$'""*#&)//$$*#-)#/+.).7,'"''$#/6%($# ++:"//""*#065*($$*1#M)0"**+'4)/4,*()#)*())#'$$'#/+4)*#.+%:$'()&,&)//$0,%()$'"'($#-)#'"*#4)$%()&$*"*#'++**$> ("/&$'()#"$#,//+(#)$4)*#%"/..,)1# <+%)*$#"%:,(())3#"((6#,/$'$#.)/-,*#%"/.,&.))3#-,'#7)> 0"**+'4)/4,**)//)#,/$'$#/$'()#05'"$'"''6#0+**)'')#%5> 460'5(5$'(6#.+%:$'()&,$'()3#-,$'()#0+/+(()-)#4,$'$#"**)/()# 4)/$()#4)7&)'($#%5460'5((646*#&)//$*1#B6$*#46/(5((6$'$$*# )$0)&,$'"/()#.)."7$*.5;7$(("/5/(6#-)#&+$/()#5//6(50'$/(61# 2**)/()#&667$("//5(#/$'()(#"$46(#0+$("*0))*#,/"#')//$((+-)# 29R*#-)#0)*')//$'("*#0$/.)$/+'66**;'("*#4+,0'$1# N$0))#A6%6')/,$//)#,/$'$#,//+(#.+%:$'()&,*#++'$&$> '""*#4+,(""*#ISGT#'))00)3#&+(()#0,'0)#/+.)#,/$#%)*0$(> (+#-,#)$0)$'"&&$*3#'"#,/$#+&."+(+&)'')#(6&6*#4+,:"*# &+(()#'"#,/$'$#&)0')*+(#/$'66#"+7,-)1#D+%:$'()&,.7,-"0($# 4$"($$*#'$$'#/,..++*3#4)$00)#&"/0,$'"/()#.$,*""7$(5;/(6#'"# '"(0$*1#U('"#-67-"'("/&6*#)'"*()&$*"*#.$%))*#4"$#/5%$&> &6*#)-)*3#4)$*#.)7$#.6$4661 +,*-(.('/,$-#-6("4"'$-67-"'("/&6*#++'$&$'"'')#7$$.>.+4)(#4)/$(()4)'()#&"*"("/&6'(6#"/$#0$$*("$'(;0,%()$'$'()# 4))($&+0'$'()1#C*#05'"#'$(("*#,&)*#.$"*.+%:$'()&,*#++> '$&$'"'()#()$#4$"&67$4"70,'(,,*#/$$((5&$'"'(63#*,+'""#%$*> ()#(+%)*'$$*#"+7,$%$*1#P0'$*0"7()$'$&&$//))*#-67-"'("/> &6*#%$*()#4)$%("/""#&++()&)'()#(+%)**"'()#)$*)#7"$/++*# GS#SSS#"+7,,*1#<67-"'("/&6*#++'$&$'0+'()**+0'"(#0,,'> (+4)(#'++**$(("/+.)/00$,$'()3#/+.)&)0'+$'()#'"06#'"*#-6/> 0""*#$('"#-67-"'("/&6'(6#-)#'"*#7)0"*()&$'"'()1#D$(66#&5;'# &+$'())#%+,/(,>#-)#&++(#4+,'$(()$'"(#065((;0+'()**+0'"(1 KUKA (5&$'(6#4)/4,())*#-)#&$("*#*5(#)'"**"(()4)(#/)$(("$'(,(# (65((646(#)'"(+0'"*#4))($&+0'"(#(+/"4)$'++:"'')0$*1#E"$> 4"7()$/+'')#*505$'"(#.$"*.+%:$'()&,(#')$4)(#)*0)7)*# (+,&$,*1#P0'$066*#("'($''6#&+0)*)#,//"$'()#0)%:"0')'()#.+%:$'()&,'()#"$#(65((6*5(#)'"(+0'"*#&+0)$'$)#.66'(;()> ',-)1#?$/($#/)$((""(#,4)(#4$7)*,&)$'("*#%5460'5&$61#D+%> :$'()&,$:"*#5//6.$:,'')#0,"(($$*#&5;'#4)'(,$*065&$'$61# A6%6')/,-"*#%)*00$&)#++'$#.+%:$'()&,&)//$#"$#4)7'$> *)$'"'($#,//+(#&+0)*)#05'"$'"''6#("'($''63#"$06#%"$//6#,/"# 4 maininki maininki 5

4 4$"/6#0"7(5*5(#/)$((""'()#0,0"&+'()#()$#("'($(+/,0'$)1# D+(0"*#.66'(6#)$*)0$*#(+/""#0$70)'()#4"((63#&$06#,*# -,#$',#.)7)**+'#"*($'""*1#N**"((+$%$*#.66'(;7)-,$%$*#.66'"&$*"*#&)700$*,$//)#,/"4$//)#(+,(("$//)3#)$*)0$*# M)0"**+'&))$/&)*#("'($*#&+0))*3#,*#4)$0"))#-)#,*> 0$*#"%:,("((+#-,.)#.66'(;7)-,-"*#%"/.,(()&$'()3#)$*)> 0$*#(5..$7)-,-"*#'+%(""*1#!+$'(+("())*#&5;'3#"(("$46(# )$*)#0+**)//$'"(0))*#-6((""*06'$(("/5/)$(,0'"(#.66'""# ()+,(()#4)):$((+$%$*#7)-,$%$*1#?++7$*#()$("0,%()#4":"*.+%:$'(+0'"'')#,*#,//+(# 4"'$065&6/;$:"*#0"0'$&$*"*1#2*'$*#()7.""(#%)/+())*# %++%:"//)#4":"//6#-)#'"*#-6/0""*#%))'(""*)#,*3#&$("*# Edelleen helpointa ja halvinta olisi nostaa kuiva- ja kompostikäymälät kunniaan. "7,("//)#(+,(,0'"(#4":"'(6#"/$#(,$'$*#')*,"*#.+%:$'> ())#4"'$#*,.")'($#++:"//""*1#=+*#065&6/64":"(#-)# %)7&))(#."'+4":"(#-,%:"())*#')&))*#-67-"'("/&66*3# 4)):$())*#'5'(""&$/(6#&"/0,$'()#0).)'$(""(($)#4)7'$*> 0$*3#0+*#-,0)$'"//)#0$$*("$'(;//6#.$(66#,//)#,&)*')1#C*# &5;'#"%:,("((+#,&)0,($)'+00)$//"#&)%:,//$'++(()3# "((6#4":"(#-,%:"(()$'$$*#"7$#.$'("$'$$*3#%)7&))(#&))'+>,:)(()&,,*#-)#065&6/64":"(#(5%-"**"((64$$*#'6$/$;$> %$*3#&$06#())'#4))($'$#()/,$'')#.+(0$'(,-"*#++:"//""*> '++**$(("/+)1?++**$(("/+*#)//)#,*#4$"/6#4)/4,*()-67-"'("/&63#&$> ("*#)'"(+'("*#(,("+(()&$'()#(+//))*#4)/4,&))*1#B65(> (""*,((,-67-"'("/&6(#,4)(#0)//$$()#-)#)'$)*(+*($-,$:"*# 0,+/+(()&$'""*#0+/++#4)7,-)1#="*"//"#4)/4,*()4)'(++# )'"((++3#'"/4$66#4)'()#(+/"4)$'++:"'')1 VESISTÖN HYVINVOINTI N'"(+'0,+0"7,$()#(+(0$"'')3#,&))#-67-"'("/&66#.,%($> "'')#-)#"+7,4)7,-)#0"76("''63#X,0+'#$('"#()70,$(+0'"'()# -66#&,*"'($#()0)>)/)//"1#A)$0+(+'#5&.67$'(;;*#,*#'"/> 463#4)$00"$#'"#'"+7)+'()#50'$*,&))*#5%:"*#()/,+:"*#.66'(;$'(6#,/$'$0))*1# 2:"//""*#%"/.,$*()#-)#%)/4$*()#,/$'$#*,'())#0+$4)># -)#0,&.,'($065&6/6(#0+**$))*1#M,%0")#4)/$('$'$#'"*# 4)$%(,"%:,0'$#&5;'#4)0$(+$'""*#)'+*(,,*3#-)#)$*)0$*# 0"'6)'+**,$//)#'"#,*#"%:,((,&)*#065(6**;//$*"*1# M)0"**+'&))$/&)*#.$"*.+%:$'()&,$:"*#%+,/(,065> (6*(;-6#-)#065((;0+'()**+0'$)#(+(0$(()"'')3#&;0$*# 0,&.,'($065&6/6*#Y&+//)*Y#(5%-"*(6&$*"*#4)$0+(> ())#5//6((6"*#%"/.,/()1##A"'$4"'')*#.++((+"'')#,4)(# %)7&))(#-6("4":"(#.+%:$'("(()4$'')#&,*$*)$'$&&$*# 0"$*,$*3#"$06#&)(($#,/"#5%(6#%"706'($#0+00)7,'')1#?$/($# &5;'#&;00"$/$-;$//6#,*#'55(6#."7"%(56#-6("4"'$'++*> *$("/&$"*')#/))($&$'""*1#N/+""*#4)*%)#-)#"7$((6$*# ($%"6#&;00$0)*()#'$-)$('""#%54$*#/6%"//6#4"'$'(;-6#-)#.+%:$'(+'-67-"'("/&6(#,4)(#&$(6((;&6(1 B,.")'($#-)#%"/.,'($#,&$$*#.66'(;$%$*#.5'(55#4)$> 0+(()&))*#,&)//)#0+/+(+'065((65(5&$'"//61#E)-)> )'+(+')/+"$//)#."'+)$*"4)/$**,$//)#,*#(,:"//)#&"70$> (5'(63#*"#"$46(#4)$*#'66'(6#/+,*(,)#4))*#&5;'#$%&$'"*# ("74"5((6#-)#0,0,#-67-"'("/&661#20,/,O$'("*#."'+)$> *"$:"*#4)/$0,$&)#,*#-,#"7$((6$*#7+*')'#-)#%$**)(#0+> /+(()-$//"#0,%(++//$'$)3#&$06/$#4)*%)*#0)*')*#()$0)> )$*"$'$$*3#',,:))*#-)#"($00))*#"$#%)/+()#50'$*,&))*# (+74)+(+)1#0$"%#,,**,-1--2,",,*%1*1332*%4)$3,$-(% 522"-671*%8((-))*9%1,%5)4:,"-)"72'71"-183,8-2#22*% 7$):)--(,",%/((-,3((*%,431,-2; "#$%&#'&()! *%&'+'$#*%,*'$&'-.%/! $'-+#&01$'/! *)! $22//#&'-.)/!-))&#.#$'$&)3!-2+)/!4)1'.#$'$&)!$'1%!!"#$%&'()$#%(#$)*+,#$%&'---.(!/01#$%2.3 Teksti ja kuvat: Tiina Törnström Juhani Vähäsalo esittelee valitsemaansa järjestelmää. Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Kirpeää syyskuuta! Syyskuussa Ruokatoriltamme: /kg /kg /kg /kg Mestaripalvin Maalaispalvikinkku Kotikeittiön savulohisalaatti Kotikeittiön Janssoninkiusaus Paistetut silakkapihvit Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, TURKU 6 maininki maininki 7

5 SYYSKUUSSA VIHREÄT PÄIVÄT! Nyt meillä myös täydellinen sidontapalvelu ja leikkokukat! Ja viikosta 35 alkaen TALO TÄYNNÄ KUKKASIPULEITA! Tuhannen ja yhden värin vaihtoehdot Kesän alkaessa tonttimme alkoi hiljalleen muistuttamaan oikeaa rakennustyömaata: korkeat harkko- ja eristelevypinot olivat merkki siitä, että talomme alkaisi pikkuhiljaa muotoutua muuallekin kuin arkkitehdin paperille ja lupakuviin. Ja sitä mukaa kun harkko toisensa jälkeen asettui pystytysporukan toimesta oikealle paikalle oli myös meidän aika ryhtyä tekemään sisustussuunnitelmia. Lattiat, kaakelit ja muut pintamateriaalit sekä keittiösuunnitelmat tuottivat melkoista päänvaivaa kesäkuukausina. Vaihtoehtojen suuri määrä lisäsi vaikeusastetta: olisi ollut paljon helpompaa tehdä valinta parin sopivan vaihtoehdon välillä, mutta aina jostain esitteestä tai joltain nettisivulta löytyi taas lisää houkuttelevia mallivaihtoehtoja. Lisäksi esitteiden ja netin kuvat eivät tunnetusti vastaa aina todellisuutta, joten malleja piti päästä katsomaan myymälöihin. Kuumina kesäpäivinä nuo myymälät eivät kuitenkaan olleet syystä tai toisesta kolmen lapsen katraan mielipaikkoja. Oman haasteensa esimerkiksi laattojen valinnalle antoi 2-vuotiaan uhmaikäisen juoksuharjoitukset Pukkilan tehtaanmyymälässä. Toisin kuin pintamateriaalien pohtiminen, keittiön suunnittelu osoittautui helpoksi Gloria-keittiöiden Toni Nurmen ansiosta. Koko homma kävi kätevästi Tonin tullessa kotikäynnille, eikä meidän näin ollen tarvinnut lähteä suunnistamaan keittiömyymälästä toiseen. Näin raumalaislähtöisenä oli lisäksi mukava tukea vanhan kotipaikkakunnan yrittäjyyttä. Hyvät neuvot ja ensiluokkainen palvelu vakuuttivat meidät ottamaan kaikki kiintokalusteet samasta paikasta. Samaan aikaan tontilla kesähelteet olivat omiaan vaikeuttamaan myös rakennuksen kimpussa huhkivien työmiesten urakkaa. 25-kiloisten harkkojen latominen 30 asteen lämmössä oli hatunnoston arvoinen suoritus, etenkin kun työn jälki oli äärimmäisen hyvää ja aikataulut pitivät täsmällisesti kutinsa. Heinäkuun alkuun mennessä oli ensimmäinen kerros tehty ja toinen kerros puolestaan oli pystyssä hyvin ansaittujen kesälomien jälkeen elokuun alussa. Ei auttanut muu kuin alkaa suunnittelemaan harjakaisia... Syysiltojen pidetessä on aika laittaa pihavalaistus kuntoon! Hanki nyt laadukkaat ja kestävät ulkovalaisimet Sähköextran mallistosta. Samalla saat tarpeitasi vastaavaa yksilöllistä palvelua. Kauttamme myös asennuspalvelu. Sähköextra Oy Tierankatu 8, Turku Puh (02) Fax (02) Avoinna ma pe VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 ENERGIA LÄMMITYS SÄHKÖ VALAISIMET VALO 8 maininki maininki 9

6 !!"#$%!&#"$'"($ )*+"'+,&#(# %A $&&*#>% % * $ % " 'BB-+.$$)'+# 2; C;(D(:; "-$./011//$2345$6744$ : )*&++"$$"", &-&+.*// /0$(1//$$* 2/)*(-/ )030$0#!""#$%$ $&'( F-D'(+GHI+CE+)*'&*E+BA..AE,-6C-(J+A-)C+,A%&*..A+6CC))CD'..A+K*E(''E'#!"##$%&'("#)"*+,("-&'.*/'&'+(%-'%$&-%0$+&"(11(234(56( 6CC))CD'+LA+(;%,<6CC))CD'+,'*DD;));B;)+%-,,A*E*D>'AE0+LC)*E+BC')+ "/.$'$&-("-&'.*/'(7(228639(56("/.$'$&-()')'+"$%0$+&"(18(:88639(5; EA-))'A+5/M+%BJE+)*%C()A0+/ ,6+,-.-)-,(*()A0+:CD)AA))C6A()A+!"#$%&'()*))$++,-.-)-(+/01# ,60+789#:;;()<)+1=#=/+>4,6?+ <*/.*&-#'"()'*"='##*(+>&(?*$##*; Laadukkaat merihenkiset tekstiilit Meredinistä Harrikat saarilla K romin kiiltoa, komeita pyöriä ja vielä komeampia kuskeja vietti elokuussa viikonloppua Kakskerrassa Harjattulassa. H.O.G. Turku Rally 2010 kokosi 160 pyörää ja 220 harrikoitten ystävää Suomesta, Norjasta, Venäjältä ja Kanadasta saartemme hienoihin maastoihin. Tapahtuma järjestetään kerran vuodessa, ensi vuonna emme voi nähdä pyöriä kotimaisemissa, vaan ne nähdäkseen on suunnattava Loimaalle. Puolalankatu 6, Turku 10 maininki Nahkaliivisten miesten ja puunattujen pyörien hohtoa saattoi ihailla myös Turku Bikerfestissä Hirvensalon Peurakalliolla Hirvensalopäivien aikaan. Kaksipyöräistä väkeä viihdyttivät lukuisat bändit ja kuuma sauna kylpytynnyreineen. Telttamajoitus varmisti camp-hengen ja luonnonläheisen meiningin; hirvensalolainen taivas kun tarjosi sekä paistetta että vettä. Kuvat: Kimmo Lehto, Turku H.O.G Chapter, Pirjo Huttunen maininki 11

7 Jarmo Laivoranta valitsi lokakuun Mainingin keskiaukeamalle urheiluhenkisen leijonan... Pihapaviljongissa syödään ja kokataan keväällä heti kun tarjetaan. Siellä viihdytään esimerkiksi aamupalalla aina siihen saakka, kun pakkaset tulevat syksyllä. Palvelemme toinen minä hirvensalolainen toistamme Jarmo Laivorannan ja Anneli Sukari-Laivorannan yhteispeli on suorastaan hämmentävää. Upealla paikalla Maanpäässä, mäntyjen ja kallioiden sylissä, asuu onnellinen pari. Kun Jarmo Laivoranta alkaa kertoa, Anneli Sukari-Laivoranta täydentää - ja päinvastoin. Niin on käynyt myös Laivorannan räiskälereseptille. Se oli Jarmon bravuuri, minkä Anneli täydensi hyppysellisellä vaniljasokeria. L)$4,7)*(,-"*#0"'6*#-)#4$"/6#'50'5*0$*#0"'0$>.$'("#,*#.$%)0"$(($;1#?$**"3#)+7$*0,$'""*3#/)'$> $00+*)$'""*# 0"$())'""*3# &"**66*# 0"466//6# %"($#0+*#()7-"())*1#D)4$/-,*O$'')#*)+($())*#))&+(+$> &))*#4)$00)#.++7,)3#0+**,*#)$*"0'$'()1#<)#'50'5//6# '$"//6#0,0)())*#":"//""*R#'$'60"$(($;;*#'$$775(66*3#0+*#.)00)*"*#)/0))#0$.7$'("//6#4)7.)$()1 =,(,*)#(5;(#("%:66*#5%:"''63#"//"$#-,&.$0+&.$#'$(> ("*#)$4)*#0+$*#')/))#"%:$#"*'$*1# >!"#.)/4"/"&&"#(,$*"*#(,$'()&&"3#8)$4,7)**)(# *)+7)4)(1 PIHALLA SORMET MULLASSA >!"#(506(66*#&,/"&&)(#%$74"6'($##.$%)%,&&$'()1 >=+*#.$%)*#'))#"*'$*#%5466*#0+*(,,*3#'"*#%,$()> &$*"*#,*#%"/..,)3#<)7&,#8)$4,7)*()#(,("))1# >?$(("*#(65(55#("%:6#)$0)#)-,$*#0$"77,'#-)#0)(',)3# &$(6#.$(66#("%:61#<,'#.66'(66#.)%))*#0+*(,,*3#7$00)> 7+,%,(#-++7(+&))*#'546//"3#'"#"$#,/"0))*#"*66#%"/.>.,)1 D$%)'()#/;5(55#*$$*#.6675*6.+$()3#,&"*).+$()#0+$*# "'$&"70$0'$#&+'($00)."*')$()1#?)(,)#0)'4))#-)#05.> '55#"7$#)$0))*1 >#=)$00$#4$%)**"0'"(#-)#."7+*)(#,*#$('"/(61 8"$46*.66//"#/)$("())*#4$%7"66#,&)'()#.$%)'()1#?$(6# 065("(66*#*++0)$/"&)(()3#')/))(("-)#-)#57(("-6#,*#60> 0$6#5%(6#.)0'+/($#0+$*#$('"#/"$.661#!60$&)*'$0,$()#0)'4))#50'$#7$*(""//$*"*R#4+,'$# '$(("*#')(,#,/$#KI#.+,/"*#/$(7)*#7)'$))1#?))#*6%:6#,*0,# (6&6#'50'5#5%(6#)*("/$)'1 >!"('6&)*'$0)(#4)*$/-)-66("/;*#0)*'')3#'"#,*#50'$# <)7&,*#Q7)4++7"$'()3#N**"/$#0"%++1#?"#,*#'$$(6#%)7> 4$*)$*"*#&)7-)3#"((6#'"*#&)0+#.)7)*""#.)00)'"'')1 D$%)#,*#"/646#-)#'$//6#,*#065((;6R >8).'"*/).'"(#.$(646(#/"$00$&;0$*#0+**,'')1# SALARAKKAISTA YHDEN KATON ALLE P%("$*"*#()7$*)#)/0,$#'"*#-6/0""*3#0+*#8)$4,7)**)*# 4)$&,#0+,/$#4)$0"))*#')$7)+(""*1#8)$4,7)*()#.55'$# ')&)*)#'50'5*6#N**"/$#?+0)7$)#0+**)//$'4))/$"%> :,00))0'$#-)#'$(("*#&5;%"&&$*#75%&6*#'$%(""7$0'$1 =66**"0,%()#,/$#5%("$*"*#/"%($-+(+*#0$7-,$(+'+7)0> 0)#A)00)>?+,&"*#?)*,&$$*#5;(6#&5;("*1 >?"#,/$#7)00)+(()#"*'$#'$/&650'"//63#<)7&,#8)$4,> 7)*()#&+$'("/""1 N$0))#0+$("*0$*#0+/+$3#'$//6#N**"/$#?+0)7$#,/$#4$"/6# 0"'0"//6#,&))#"7,.7,'"''$))*1# >C/($$*#')/)7)00)$()3#8)$4,7)**)(#(,(")4)(#()$.)> /""*')#)/0+4)$%""'()1# =+*#0)$00$#,/$#'"/4663#,/$#0)$00$#&5;'#<)7&,//"#-)# N**"/$//"#'"/4661 >=)$00$#&"*$#"*"&&6*#0+$*#%54$*1# 9+'."7%""*#'5*(5&$*"*#"$#,/"#0)(0)$''+(#"*($'$6# 5'(6455''+%("$()#-)#"/6&66*#0++/++#.)/-,*#$%&$'$61#!+$//"#,/$#)$0)*))*#5//6(5'3#"((6#*6&6#0)0'$#&)'0+> /)$'()#.$'($46(#%5*((55*'6#5%(""*#-)#%"$'(6#(+/$#(+70+> /)$'$)#-)#'))7"/)$'$)R >!$*+//)#,/$#!)'0+'')#0,($3#&$''6#"*#4,$*+(#)'+)# 50'$*#4)$&,*#0+,/(+)1#M)0"*'$*#()/4$)'+(()4)*#&;> 0$*#7)**)//"1#N**"/$//)#.+,/"'())*#,/$#,&)#%$"*,#.)$00)1#=)$00$#$/&)*#&++()#/++/$4)(3#"((6#4)/$())*# *6$'(6#-,&.$0+&.$1 >!$*6#()$'$*#"%:,(())3#"((6#&$/(6#(+*(+$'$3#"((6#%)*> 0$(()$'$$*#5%("$*"*3#<)7&,#8)$4,7)*()#(,("))1 &$'()#*505$'"*#.)$0)*1 0)(',&))*1# D)$00)# (+*(+$# %"($#,&)/()3# &+(()#(66//6#.$($#*65((66#'$/(6#0+$*#,/$'$#'$(7++*))#'5;> *5(3#<)7&,#8)$4,7)*()#*)+7))1 >D5'6%:5$*#(+,**"#($"*#.,'0""*#-)# 05'5$*#N**"/$/()3#"((6#&$(6#("%:66*1# >A)'()'$*3#"((6#,'("())*1 TALO REMONTOITIIN PERUSTEELLISESTI >D$%)//)#,/$# )/0++*# %+7-)*# *60;$'(63# Jarmo Laivorannan muurinpohjaletut ovat yksi hänen bravuurinsa. Resepti aika jämerään taikinaan pannaria tai lättyjä on tämä: 4 kappaletta munia, 1 desilitra juoksevaa Sunnuntaita, 5 rkl sokeria, 1 tl suolaa, ½ litraa maitoa sekä vehnäjauhoja ja vaniljasokeria oman maun mukaan. Oltiin salarakkaita, Laivorannat toteavat taipaleensa alkuvaiheesta. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI maininki 13

8 Uusperheen syntyminen ei ole katkaissut entisiä ystävyyssuhteita 0+*#4)7)'(,($/)#/,+%$(($$*1 >2&&"#,/"#&$(66*#4,+%,(()-$)#"0,> /,O$'"'($3#&+(()#&"$//6#,*#"0,0,&.,'> (,$4)#4"'')3#-,'()#4$"7))(#$%&"(("/"46(3# "((6#"$%6*#(6&6#&$(66*#%)$'"1#=,&.,'> (,$&&"#0)$00$#Q$,-6((""(#-)#&"$//6#,*#.+$//)#/6&&$("((646#$',#()00)1 P//6((6"*#%))'()(("/+*#0"'0"5((66#."+7)1#A)/,0+> 4))*#'"#"$#'"*(66*#'+,'(+3#&+(()#,')//$'(++#%))'()(("> /++*#.$%)*#(,$'"/()#7"+*)/()#-)#4)%4$'())3#"((6#!))*>.66''6#"/"(66*#',4+'')#/+,**,*#0)*'')1 >!"$:6*#%)77)'(+0'"*)#,*#&"('6*%,$(,3#N**"/$#?+0)7$>8)$4,7)*()#0"7(,,1#C&)'')#&"('6''6#,*#(,> (+((+#$'(+(()&))*#()$&$)#-)#%,$()&))*#&"('661#?$$(6#,*#'"+7)**+(#&5;'#'"3#"((6#0+*#/,&)&)(0,$//)#0$"7> 7"(66*#)'+*(,)+(,$//)#Z#&"('6(#,4)(#50'$#-+((+3#&$(6# 0)(',())*#-)#$%)$//))*1 >!)(0,-)#("%:66*3#0+*#.,/$($$0)'')#,*#%$/-)$'"&.))1 <)7&,#8)$4,7)*()#&667$(("/""#$('"3#"((6#,*#7)0"*> *+')/)*#')().7,'"*(($*"*#57$((6-6#Z#&+(()#*5(#*,//)#.7,'"*(($)#(5;''61#8+,(()&+'("%(646(#,4)(#%6*"*#-+(> (+*')#-)#.)/,#*$$%$*#'5*(5$#-,#/).'"*)1 >!+$'()*#0+*#<,%*#[1#="**":5#4)/$(($$*#.7"'$:"*> ($0'$1#GG>4+,($))//"#.$00+.,-)//"#%6*#,/$#$:,/$1# 8)$4,7)*()#&+$'())#("%*""*'6#4))/$(5;(6#&5;'#'$/> /,$*3#0+*#97%,#="00,*"*#4)/$(($$*#.7"'$:"*($0'$1 >9/,'.6$*'++*()+(+*+(#$%&$*"*3#N**"/$#?+0)7$> 8)$4,7)*()#0$("5((661 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN?"+7))4)*#0++0)+:"*#'))7"/)$'"*#$*(,%$&,*)#,*# +7%"$/+#%"*0""*#-)#4"7""*1#!+(()#.)//,#,*#%)//+'')# "%06#4$"/60$*#.)7"&&$*#'"+7))4)//)#'+0+.,/4"//)1# 2/6&6#"$#'$/($#,/"#$%)*#."/0066#+7%"$/+)3#'$$%"*#&)%> (++#&5;'#(,$&$*())#%546*("0"46$'55:"''63#/"$-,*)> %"*0""*1#>27$((6$*#"/6&6*&5;*("$*"*#$%&$*"*3#8)$> 4,7)*()#/+,**"%($$1# Teksti ja kuvat: Sini Silván Kuka: Jarmo Laivoranta, sataprosenttinen yrittäjä, jonka aika kuluu kuitenkin luottamustehtävien hoitoon. Valtuustotehtäviä on ennättänyt olla niin Lokalahdella, Maskussa kuin Turussa yli 30 vuoden ajalla. Uusperheeseen Anneli Sukari- Laivorannan kanssa voi laskea kaikkiaan seitsemän lasta ja yhdeksän lastenlasta. Harrastukset: ykkösenä ovat lapsenlapset, joiden kanssa yritetään olla tasapuolisesti, avantouinti, puutarhanhoito, metsänhoito ja matkailu niin polkupyörän selässä kuin asuntoautolla. Parasta saarilla: rauha ja luonto Oma saarihistoria: Yhteisen kodin etsintä toi Maanpäähän. -Meidän mottomme on, että on yksi elämä, tänään voi olla viimeinen päivä, sitä ei kannata pilata turhalla riitelyllä, Laivorannat tuumaavat. MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA Bendersin!"#$%&'$()*"!"+$,-')'$()*"!"./&0$$**$'$()*!"&12%$3&-*))* ""456"'&*,/&')00,-*,2**))*!"'2/$-*)'$()*"!"#$%&-)#)+$*"!"%$)'&*"!"5,++&*" PIHAT SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN! MYYNTI JA NÄYTTELYALUE Vahdontie 163, Rusko Puh kivi.fi Kauniit LOEWE televisiot ja äänijärjestelmät. Katso, kuuntele ja tallenna - kaikki yhdellä säätimellä. Kerttulinkatu 16, Turku, puh. (02) maininki maininki 15

9 Nyt joukolla reippailemaan HIPPO-perheliikuntatapahtumaan Tiistaina klo Turun Urheilupuistoon, Paavo Nurmen stadionin yläkentälle. Osallistumispassien jako Lähtö-rastilla klo Avajaissanat klo 17. Verryttelyjumpat klo 17 ja Liikuntarastit suljetaan klo 19. Syksyinen Hippulat vinkumaan! -liikuntatapahtuma saa hymyn niin lasten kuin aikuistenkin huulille! Testaa taitojasi sokkoradalla, purkkikävelyssä, tarkkuusheitossa ja muilla hauskoilla rasteilla. Mukana menossa myös Hanna ja Henri Hippo. Ilmoittaudu mukaan mennessä osoitteessa op.fi /turunseutu tai p Tapahtuman järjestää Turun Seudun Osuuspankki yhdessä Turun Urheiluliiton kanssa. Tervetuloa nauttimaan iloisesta liikkumisesta! Nuori Suomi ja OP-Pohjola-ryhmä kannustavat perheitä liikkumaan yhdessä eri puolilla Suomea järjestettävissä Hippulat vinkumaan! -tapahtumissa. OP-Pohjola-ryhmä on yksi kolmesta Nuoren Suomen valtakunnallisesta pääyhteistyökumppanista. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Syyskuussa herkutellaan viinirypäleillä. Eteläisen julkisivun puolella kiipeää kaksi viinirypäleen tainta, toinen Zilga ja toinen Beta. Ikää niillä on kymmenen vuotta ja hyvin ovat kestävät saariston talvetkin. Vuoden Luotolainen Viime vuonna Hirvensalopäivillä nimetty Vuoden Luotolainen, Marja-Liisa Salminen, pitää yhteen hiileen puhaltamista tärkeänä paikallisissa asioissa. L)'("*/)'("*#')*,**)*#&+0))*#.$(66#0+/0")# Y/6.$#(+%)*'$"*#4)7-,-"*#&"('6*Y3#-,(()#.66'> (66*#!)7-)>8$$')#?)/&$'"*#/+,#E$74"*')/,'> ')1#=)(+4)/,(#"$46(#5/"(5#)$4)*#(6**"#)'($3#4)$00)#*"# )/+""//"#&++(,$*#'))($$*#05/65%:$'(50'"*#&5;(61#U:")# =)$'()7*$"&"*#N/$()/,*#05/65%:$'(50'"//"#'5*(5$3# 0+*#)/+""*#0"%$(5''++*())*#%)/+(($$*#5%("$'4,$&$*# 4)$0+(())1#P%:$'(50'"*#*$&$''6#,*#&++*#&+)'')#0,> %"**"((+#+$&)7)*())#'"06#-)/0).)//,0"*((661#?"+7))> 4)*)#%))'(""*)#,*#4"*"4)/0)&)#)/+""//"1 ># N-)("/($$*3# "((6# '$//6# Tärkeää on kannustaa paikallisia yrittäjiä ().))# "'("((6$'$$*# "7,-"*# '5*(5&$*"*# 4)*%,-"*# -)# ++'$"*# )'+00)$:"*# '"06# 0"'6&;00$/6$'("*#46/$//63#!)7-)>8$$')#0"7(,,1#<)#%5> 4$*#,*#,**$'(+((+0$*F Joka talvi kyläyhdistys järjestää laskiaistapahtuman, mikäli vain lunta riittää. Kivimuurin kupeessa Marja-Liisan terassilla syödään hernekeittoa lämmikkeeksi. KAISTARNIEMEEN MOIKOISTEN KAUTTA!)7-)>8$$')#,/$'$#)/+*#."7$*#%)/+**+(#7)0"*())#0,> ($*')#=)$'()7*$"&""*#."7%""*#4)*%)//"#0"'6.)$0)/> /"3#&+(()#/+.))#,/$#)/+0'$#&)%:,(,*()#')):)1#A+,**)# G\KI#%"#7)0"*'$4)(#!,$0,$'$$*#-)#)'+$4)(#'$"//6#%54$"*# *)).+7"$:"*#5&.67;$&6*6#05&&"*"*#4+,(()1##8+.)# =)$'()7*$"&"*#0,:$//"#'))($$*#4$%:,$*#-)#++'$#()/,# *,+'$#4)*%,$%$*#0"'6&)$'"&$$*#G\\S>/+4+*#)/+'')1!)7-)>8$$')#,*#(,$&$*+(#.$(066*#&5;'#E$74"*')> /,*#,&)0,($5%:$'(50'"''63#-,0)#4$$&"#4+,**)#(65(($# VS#4+,(()1#?"*#/$'60'$#%6*#,*#&+0)*)#!)7($*#'"+7)> 0+**)*#'"+7)0+*()*"+4,'(,'')#-)#'$"//6#U*0"7$(,$&$> O$(5'5%:$'(50'"''63#N//"7O$)5%:$'(50'"''6#'"06#4$$'$# :$'(50'"''6#-)#4$"/6#&,*"'')#&++'')0$*1 7,0)+:"'')3#.6$46//6#-)#46%6*#5;//60$*#*+00+"'')*$3#!)7-)>8$$')#*)+7))1 KUKKIA JA POSTIMERKKEJÄ A+,:"*#8+,(,/)$*"*#&+$'(+(())3#&$("*#(670"66#,*# 0)**+'())#.)$0)//$'$)#57$((6-$61#D)/4"/+(#,4)(#/$'66*> (5*""(#%+$&)'($#4$$&"#4+,'$*)#-)#0+*#*"#0"77)*#,*# '))(+3#,/$'$#(,:"//)#".64$$')'()#,//)#065((6&6((6#*$$(61!)7-)>8$$')#$('"#.570$$#%)*00$&))*#&)%:,//$'$&> &)*#.)/-,*#'$/(,-"*#(6/(6#.+,/"*1#=+00$)#%)"())*# <674$'"*#.++()7%)'()3#7+,0))#'))7("*#0)+.,$'()3#/660> 0""(#)$*)#,&)'()#).(""0$'()3#-,.)#.,'($&"70$(0$*#'))> Keitettyä kalaa ja munakastike sekä yrttiperunat 800gr fileinä ahventa, haukea tai kuhaa, muukin käy keitinveteen sitruunamelissaa ja suolaa munakastike 2-3 rkl voita tai mielirasvaa 3-4 rkl vehnäjauhoja n.6dl kalankeitinlientä noin 10 mustaa pippuria tillisilppua 3 munaa keitettynä ja pilkottuna pieneksi keitetyt, kuoritut perunat keitinveden joukkoon reilusti suolaa, runsaasti tuoreita yrttimausteita runsaasti (esim. minttua, lipstikkaa ja sitruunamelissaa kaikkea yhdessä tai erikseen maun mukaan) Keitä kala hiljaa hymyillen yrttien ja suolan kera. Siivilöi liemi talteen. Pidä kala lämpimänä ja tee kastike. Sulata rasva (ei ruskisteta) ja lisää joukkoon vähitellen vehnäjauhot Sekoita hieman, että jauho alkaa sekoittua rasvaan. Lisää kuuma kalaliemi vähitellen koko ajan sekoittaen. Keitä muutama minuutti, lisää munapalaset ja tilli, sekoita. Mausta suolalla tarpeen mukaan. Joskus voit korvata munan vaikka piparjuuritahnalla. Lisää mustapippurirouhetta halukaille kastikkeen päälle. Tarjoile raikkaan salaatin kera. Annos riittää noin 4-5 hengelle. Kastike ja peruna on hyvää kylmänä voileivän päälläkin. 7"*#.+,/"/()F#=)/))#,&))*#.;5(66*# (+/""#&5;'#*)).+7$"*#%)77)'()-)0)/)'()-$/()1#?)/&$'"*#0"$(($;''6#("%:66*#&++("*0$*#.)/-,*#$('"#-)# 0,0"$//))*#7,%0")'($#++'$)#7+,0$)1 8$'6($"(,)#=)$'()7*$"&"*#N/$()/,*#05/65%:$'(50'"'> )-./01)11.&"&%))$$")*.222+"**3$)#$3!&""*+,+.4*35*6 8$$')*#."'($#A+,:"*#8+,(,/)$'"*)#.66((5$#E$74"*')> /,.6$4$//"1#9+'$#A+,:"*#8+,(,/)$*"*#,*#(6'(":"'#<,/(% =$--$*1*3#-,*0)#0+4)#/;5(55#'"+7))4)/()#'$4+/()1# Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Pekka Peltomäen arkistot Parhainta kala on tietenkin ihan tuoreena - varsinkin jos sen saa vaikka naapurilta valmiiksi fileroituna tai itse onkien täältä Hirvensalosta! Kalakyläterveisin, Marja-Liisa Ahvenpolulta 16 maininki maininki 17

10 Hirvensalopäivien kuva-antia Hirvensalopäiviä vietettiin viikonloppuna. Matti Äärilä hääri kameransa kanssa mukana ja napsi Mainingin lukijoille tunnelmapaloja. Hirvensalopäivien ohjelmasta löytyi mm. lentopalloa, runoretkiä, tanssia ja tanssiesityksiä. Uusi Vuoden Luotolainen on Oiva Kottonen. Puolitoistavuotiaan juoksijalupauksen Nelli Saalopin taidonnäyte Hirvensalon Heittolaiset MM-kisoissa Hirvensalon Heiton vähän varttuneemmat suunnistajat osallistuivat heinä-elokuun vaihteessa Sveitsissä veteraanien suunnistuksen MM-kisoihin. Kisat pidettiin Sveitsin länsiosassa, Neuchatelin kaupungin läheisyydessä, Juravuoriston rinteillä. Kilpailuihin osallistui n suunnistajaa eri puolilta maailmaa aina Japanista ja Australiasta asti. Isäntämaan Sveitsin jälkeen oli suomalaisilla suurin osallistujajoukko n. 500 suunnistajaa. Heittolaisia oli mukana 14 hengen ryhmä. Kisoissa oli kaksi osaa: sprintti ja pitkä matka. Sprintti oli kaupunkisuunnistusta, ja varsinaista finaalia edelsi karsintakilpailu. Finaali pidettiin Neuchatelin kaupungissa, jonka keskusta oli kilpailuja varten suljettu liikenteeltä. Rastit löytyivät talojen kulmilta, rappusyvennyksistä, suihkulähteiden vierestä, puistoista ja siltojen alta. Monelle suunnistajalle tällainen kaupunkisuunnistus oli uusi ja samalla hauska ja haastava kokemus. Kaikki karsintakilpailuihin osallistuneet pääsivät loppukilpailuihin, omaa kykyään ja kuntoaan vastaavaan ryhmään. Varsinaisessa pitkän matkan kilpailussa oli kaksi karsintakilpailua ja näiden yhteenlasketun ajan perusteella muodostuivat loppukilpailun ryhmät. Ensimmäinen karsintakilpailu juostiin aika pitkälti lehmien laitumien tuntumassa, välillä poiketen metsäisiin saarekkeisiin, mutta toinen karsintakilpailu oli maas- Kuvassa vasemmalta oikealle: Pentti Tammisaari, Tuuli Kastemaa, Hely Salmenoja, Pertti Salmenoja, Pirjo Järvenranta, Juhani Leino, Heikki Luukka, Pekka Vanne, Satu Leppänen, Tapani Mertsalmi, Reijo Lehtimäki toltaan vaikeaa: tiheää metsää ja louhikkoista kalliomaastoa. Loukkaantumisiakin vaikeassa kalliomaastossa sattui. Loppukilpailu pidettiin Les Cernetsin vuoristokylässä 1300 metrin korkeudessa. Mestaruuksia Heiton suunnistajille ei tällä kertaa tullut, mutta kovan vastuksen annoimme muille suunnistajille. Ensi vuoden kisat pidetään Unkarissa, jossa pustan maasto on ehkä vähän tasaisempaa. Sinne sitten kaikki innostuneet mukaan! Kuva: Kimmo Leppänen *6*7(''89)&*:"0%%&*');<='* #"(/)'*/.$)0%(;'(:)'*08'((/( VAJAAKENTÄLLISILLÄ EI PELISSÄ PÄRJÄÄ! AMMATTITAITOISET PELIMIEHET KAIKILLE KENTILLE. Rakennusmies Nosturinkuljettaja Metallityöntekijä Vaihetyöntekijä Toimistotyöntekijä Vuokratyö on edullisempaa kuin ylitöiden teettäminen Yrityksille tulee usein eteen tilanteita, joissa osa resursseista on poissa pelistä tai töitä on yksinkertaisesti liikaa. Silti aikataulut tai asiakaspalvelu ei näissäkään tilanteissa saa häiriytyä. Joskus haasteista selvitään päivää pidentämällä, mutta oman väen venyttämisessäkin on rajansa, eivätkä katteetkaan yleensä kestä kalliita ylityötunteja. Silloin vuokratyövoima on oiva vaihtoehto.!"#$%&$#'&#$()*+&,$*-(./&$%+(0!).1(2'#3(4/*//&+&5( 62782&+9#&+&+3#(3#&(*:+2233&+&+3#(6;;/#8*&+3#( '#/9&+3*33;8#(6;;+5/*:#&73&9&#< =#&::&(:#&73&9*3(-5535/>&%55$(82:#&+3#(4:+&335&+35( 32&9*:+&#$32#(8#(:27%*33#('#-3*$< Reskontranhoitaja Varastomies Myyjä Keräilijä Autonkuljettaja Kaupan kassa Henkilöstöliigasta saat ammattitaitoiset tuuraajat ongelmatilanteiden ratkaisijoiksi ja myös pidemmäksi aikaa. Vuokratyövoima on riskitön tapa tutustua uuteen henkilöstöön. Henkilökunnastamme saadut kokemukset ovat usein johtaneet siihen, että yritys on palkannut kiireapumme vakituiseksi. Kun tarvitset oikeita osaajia oikeille paikoille, soita tai täytä yhteydenottolomake nettisivuillamme. F$;,0#10G61$F$G,C;00201$F$40";"=561$F$56C#=;02;=1!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"!"#$%&'($)**$$$$$+,-$%&'($)*. /011,"23,4564"$*7**$8.&$8&& Henkilöstöliiga Oy, Multavierunkatu 4, Turku puh tai fax maininki maininki 19

11 Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Lokakuun lehteen ehdit mennessä! Myydään Valkoinen rautasänky 80x200 kullanväriset nupit. (esim. nuorelle tytölle) hinta 80. Matkasänky vauvalle Crago, vähän käytetty 30. Syöttötuoli, koivua. Taittuva malli pyörillä 35. Koulupöytä koivua. (laatikostolla ja kaapilla) 30. Hirvensalossa p !""#$$% Onnea meille! Maininki täyttää syyskuussa kaksi vuotta. 23 lehteä ja vielä useampia juttuja saarelaisten vinkeästä arjesta ja pyhästä. Kiitos tähänastisesta yhteisestä taipaleesta juttuvinkkejä ja palautetta otetaan yhä hartaudella vastaan osoitteessa Syyskuussa tapahtuu Wäiskin Koulu Vanhempainfoorumi klo Wäinö Aaltosenkoulun ruokasalissa. Saarten koulujen koulupsykologi Marjo Ahola alustaa aiheesta : Esimurrosikäisen kohtaaminen. Omasta murrosiästä on aikaa ja maailma on kovin erilainen kuin omassa nuoruudessamme. Tule tapaamaan muita vanhempia ja vaihtamaan mielipiteitä. Tilaisuuden alussa Wäiskin Wanhemmat ry:n sääntömääräinen syyskokous. Kahvitarjoilu ja yli 5-vuotiaille lapsille valvottua ohjelmaa Paavo-hallissa tilaisuuden ajan. Tervetuloa mukaan keskustelemaan meitä lasten vanhempia askarruttavista asioista. Terveisin Wäiskin Wanhemmat r.y Kakskerran tiistaikerho Tiistaikerho on alkanut, kokoonnumme joka tiistai Kakskertatalolla klo Kaikki Satavan ja Kakskerran ikäihmiset tervetuloa Kuvassa Kakskerran tiistaikerholaisia kesätauolla Brinkhallin kartanossa. Kuva: Mirja Rakkolainen viettämään leppoisaa keskipäivän hetkeä. Jos on kysyttävää, kysele tutuilta kerholaisilta tai Marjatalta puh Hirvensalon Urheilutalo Jumpat alkavat: Naiset keskiviikkona 15 pvä syyskuuta klo Vetäjänä fysioterapeutti Tiina Tavasti. Miehet tiistaina 21 pvä syyskuuta klo Ei ennakkoilmoittautumisia, jos kuitenkin herää kysymyksiä, niin soittele Marjatalle puh Hirvensalon Heitto Haarlan koulussa naisten jumppa tiistaisin klo ohjaajana Henna ja torstaisin klo ohjaajana Minna. Tervetuloa jumppaamaan! Aikuinen-lapsijumppa Haarlan koulussa torstaisin klo Ilmoittaumiset ohjaajalle Minna Räisänen, puh (klo jälkeen) tai SIMSALABIM UIMAKOULU JA AQUAGYM Vauva ja Perheuintia Mini 1-3 ja mini 2-5 Miniperheuintia Satu-uintia ja Crawl-uimakoulu 3 kk 10-vuotiaille lapsille SUVITUULI, CARIBIA & MERI-KARINA HIRVENSALO UUSIA KURSSEJA ALKAEN! Varaukset:!!!"#$%#&'&($%") $*+,-#$%#&'&($%") SATAVAN KYLÄKAUPASSA TAPAHTUU LAUANTAINA Tilaisuus alkaa klo Tarjolla grillattua Chef Votkinin makkaraa, kahvit ja muuta mukavaa! Huutokauppa alkaa klo 14.00, taidetta, taloustavaraa, ym. Tervetuloa! SATAVAN KYLÄKAUPPA Kakskerrantie 679, Turku puh: HUUTO KAUPPA! Nyt myös kotiinkuljetukset! AVOINNA JOKA PÄIVÄ maininki maininki 21

12 Syyskuussa tapahtuu Seurakunta Hirvensalon kirkossa su klo 17. Yrittäjän päivänä kaikille avoin, mutta yrittäjille suunnattu Missiomessu. Teemana Miksi kiittäisin? Mistä kiittäisin? Mukana mm. Lasse Vahtola ja Anna Liinamaa. Yrittäjän alttari. Ohjelmassa laulua ja puhetta, mahdollisuus rukouspalveluun, ehtoollinen, lastenhoito ja iltapala Hirvensalon kirkossa Rukouspysäkki klo , ja Tule rukoilemaan yhdessä toisten kanssa klo Hennalassa (Hennalantie 10) Naisten ja tyttöjen hyvän olon Missiotreffit. Ohjelmassa mm. luomakuntakävely Hennalan maastossa (Hannele Siltala), jalkahoitoa (Virve Anttila. Ota mukaan oma vati ja pyyhe), ravintoa hengelle ja ruumiille. Mukana myös Liisa Kuusela. Partio Perinteikäs tyttölippukunta Louhen Tytöt ry Toivottaa kaikki reippaat partiotytöt (7 vuotta tai vanhemmat) mukaan aktiiviseen toimintaansa syksyllä 2010! Toivotamme myös kaikki johtajaikäiset uudet jäsenet toimintaamme mukaan. Lippukunnasta löytyy aina mielenkiintoisia pestejä reippaille johtajille. Toimimme Hirvensalon seurakuntakeskuksen tiloissa osoitteessa Honkaistentie 85. Ota rohkeasti yhteyttä/ilmoittaudu: Sari tai LOKAKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Turussa Sallin harjoitusmaastona on toiminut taustalla oleva Hirvensalon ykkösrinne. Syyskuu Kuusamossa Sallin syyskuu Salli Vahteran syksy alkaa uuteen ympäristöön ja kouluun totuttautumisella sekä tulevaan laskukauteen valmistautumisella. H$74"*')/,'()#0,(,$'$*#,/"4)#?)//$#A)%("7)#4)$%(,$#"/,> 0++'')#,',$("(()#0,+/+*#-)#.)7"&.$"*#%)7-,$(+'&)%> :,//$'++0'$"*#."76''6#-)#&++(($#=++')&,,*3#0+*#'++7>.+-,(("/+*#-)#.+-,(("/+*#%)77)'()&$*"*#4"$#%6*"(#)/..$/)-"$%$*# "7$0,$'(+*""'""*#/+0$,,*1#?55'0++#'+-++0$*#?)//$/()#++'$$*#0+4$>,$%$*#(+(+'(+"'')1#!++(#+7%"$/+/+0$,/)$'"(#-)#'"+(+#,4)(#,**"0'$# "**"'(66*#(+((+-)#0$/.)$/+>#-)#%)7-,$(+'&)(0,$/() "!''""*.)&)'))$/$(.'')$$(.9*%!!**(.5*.)$$(.:1#%-.!'%> 5%(""*'6#*,$*#IS#(+*($)#4$$0,'')1#=$/.)$/+0)+'$#)/0))#&)77)'> -,+/+0++'')#-)#()4,$((""*)#,*#.)7)*())#D,%-,$'&)$:"*#[U?>0$/>.)$/+$'')#.$'("$(6#'"06#'$-,$((+)#4$$:"*#.)7%))*#-,+00,,*3#?)//$# /$'())1 LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Neitsyt Viimeisetkin kesälomat alkaa olla vietetty ja astumme arjen valtakauteen. Tämä on Neitsyitten kulta-aikaa. Neitsyt on arjen spesialisti ja hän suorastaan kukoistaa asioiden ja analyysien keskellä. Neitsyt-luonne turhautuu nopeasti, jos mitään analysoitavaa ei olekaan ja siksi voitkin lahjoa Neitsyt-ystävääsi kauniisti pakatulla Hirvensalon osayleiskaavalla. SATSAUS OMAAN LAJIIN?)//$#,*#%)77)'()*+(#/)'0"(("/+)#.$"*"'(6#/6%($"*#-)#0$/.)$//+(# KZ\>4+,($))'()#'))00)1#=+/+4)#0"'6#-)#4$$&"#()/4$#,4)(#&"**""(# D,%-,$'>?+,&"'')#-)#+/0,&)$//)#/"$7"$//"*#'"06#0$/.)$//"*3#-,("*#.66(;'#)/..$/+0$,,*#&"*"&$'"'(6#"$#,//+(#,&)*#$06/+,00)*')# 4)%4$&&)//"#'++7.+-,(("/$-)//"#4)$0")1 7.;(."$.#-:-(.9$/&))*#**.<''))**.9&%".!&)&*=.<'))*.<10". -6**$((64661#C**"0'$#0,+/+*#)'+*(,/)'')#,*#4)/&$$*)#":"//$'"*# (+/"*#&5;'#'+,7$(()&))*#4$$&"$'"*#-)0',*#0+7''$(#N+7)-,"*#/+0$>,,*3#%6*#0"7(,,1 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä 22 maininki Ajanvaraus optikolle p. (02) maininki 23

13 24 maininki

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Fortini täydennysravintojuoma Fortini Multi Fibre -täydennysravintojuomia voi nauttia jääkaappikylminä raikkaina pirtelöinä sellaisenaan. Joskus tarvitaan kuitenkin

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Sikahyvää ruokaa villisiasta!

Sikahyvää ruokaa villisiasta! à la Tapio Kangas Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hanke Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa 2010 2012 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta Menu Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat Valkosuklaa-karpalo pannacotta 8 Savuporopiirakka Pohja: 150 g pehmeää margariinia 1½ dl kaurahiutaleita 2½ dl vehnäjauhoja 1 dl juustoraastetta

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 Puheenjohtajan palsta Hei kaikille venesjärveläisille ja lehden lukijoille. Nyt se ISOKESÄ vihdoin alkoi. Niin ainakin omat lapset sanoivat

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu?

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Vuoden 2012 Runebergin päivä sattuu sunnuntaille, joten valtaosalla suomalaisista on hyvin aikaa leipoa ja loihtia maittavat leivonnaiset itse. Kokeile

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Takuuvarma resepti jokaiselle päivälle! Max 12 v.

Takuuvarma resepti jokaiselle päivälle! Max 12 v. Nappaa mukaan! Helposti makua teidänkin perheen lempiruokiin. Takuuvarma resepti jokaiselle päivälle! Max 12 v. MAANANTAI Nam! Perunasoseen kanssa tosi hyvää. Tällä lähtee viikko hyvin käyntiin! Pehmeä

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE Omenainen vinaigrette ja juustosalaatti Broilerin rintafileetä mangokastikkeessa Porsaan noisetit omenakermakastikkeessa Aprikoosileivokset Mangojuustokakku Kevyt Melba-jälkiruoka

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 /Nuorisojaosto Ajankohtaista: Oletko kiinnostunut lähtemään yhden yön retkelle syyskuun viikonloppuna? Mukaan sunnuntain 28.6. Gullö Rundiin Tammisaareen?

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Lihakeitto 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Pane liha veteen kiehumaan. Kuori pintaan muodostuva vaahto ja lisää

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI LISÄÄ REILUSTI SÄHKÖNKULUTUSTA SEURAA PALJONKO JA SÄÄSTÄ Pimenevät illat ja talven alku

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi (+37 astetta). Liota joukkoon hiiva, suola ja sokeri.

Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi (+37 astetta). Liota joukkoon hiiva, suola ja sokeri. Focaccia (italialainen peltileipä) Focaccia on yksi omista suosikeistani, se on edullista ja helppoa valmistaa, eikä siihen tarvita voita tai leikkelettä päälle vaan se on valmista sellaisenaan. Focaccialla

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE

SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE Jaoston terveiset; SalPa taitoluistelun kausi on käynnissä The Swans-logon alla. Kausi on taitoluistelujaoston 40-vuosi. Jaosto on perustettu 1978. Tervetuloa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

KYLMÄT A LKUPALAT 18 19

KYLMÄT A LKUPALAT 18 19 KYLMÄT ALKUPALAT 18 19 Okroška eli kotikaljakeitto Kuudelle Salaatti 4 suurta keitettyä perunaa 1 avomaankurkku 6 suurta retiisiä 200 g keitettyä kieltä tai keittokinkkua 4 keitettyä munaa nippu tilliä

Lisätiedot

Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011

Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011 Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011 Lahnaviettelys Raaka-aineet: 400 g kylmäsavustettua tai lämminsavustettua lahna 2 kovaksi keitettyä kananmunaa 1 keltasipuli 1 dl majoneesia 2 rkl Crème fraîchea 2 rkl

Lisätiedot

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut)

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut) Ranskankermaiset ravunpyrstöt ( 8 annosta ) 1. Valuta 100 g kirjolohen mätiä jääkaapissa yli yön 2. Valuta 2 lasipurkillista ravunpyrstöjä (á noin 200 g) 3. Leikkaa 1 iso tai 2 keskikokoista punasipulia

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Someron Esan uimarin kilpailuohje kilpailumatkoilla pitää käyttää seuran edustusasua aina

Someron Esan uimarin kilpailuohje kilpailumatkoilla pitää käyttää seuran edustusasua aina kilpailumatkoilla pitää käyttää seuran edustusasua aina EDELLINEN PÄIVÄ: pitää syödä hyvin, että jaksaa. KARKIT JA NAPOSTELTAVA OLISI SYYTÄ JÄTTÄÄ POIS. Hyvä tapa varsinkin ennen pääkisoja, on aloittaa

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

ILO- uutiset. Palokan. valloitetaan Turku Gymnaestrada-kenttäohjelmien harjoitukset alkavat marraskuussa. Ensi kesänä

ILO- uutiset. Palokan. valloitetaan Turku Gymnaestrada-kenttäohjelmien harjoitukset alkavat marraskuussa. Ensi kesänä Palokan ILO- Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry Uutiskirje Syyskuu 2017 uutiset Klikkaamalla pääset suoraan uutiseen tai nettisivulle Katso lasten ryhmien vapaat paikat Kurssit: Bailamama9Months Pilates

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12. Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut.

Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12. Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut. Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12 Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut. Uudenmaan Martat ry on tänä vuonna 85-vuotisjuhlaansa viettävä Suomen suurin marttapiiri, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Vantaan Ladun 25. isänpäivän polkuretki Isänpäivän polkuretki sunnuntaina 13.11.2011.

Vantaan Ladun 25. isänpäivän polkuretki Isänpäivän polkuretki sunnuntaina 13.11.2011. 25. isänpäivän polkuretki Isänpäivän polkuretki sunnuntaina 13.11.2011. Polkuretken teemana on SUUNNISTUS, Bisan majalla suunnistuksenohjausta, voit kokeilla suunnistustaitojasi suunnistusrasteilla Bisan

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Reseptit Likkojen lenkki 2015

Reseptit Likkojen lenkki 2015 Grillattua Hk:n rypsipossua 600 g HK:n rypsiporsaan sisäfilettä 2 tl korianterin siemeniä 1 tl kuminaa 1 tl fenkolinsiemeniä 1 dl hunajaa 1. Puhdista filee kalvoista. 2. Sekoita loput ainekset keskenään

Lisätiedot

Rentoa ruokaa reiluilla astioilla

Rentoa ruokaa reiluilla astioilla Iloa kattaukseen ja ruoanlaittoon toivottaa Kultakeramiikka Rentoa ruokaa reiluilla astioilla grillaa Bistro astioilla! Bistro Kultakeramiikka Oy Putaanportintie 13 44800 Pihtipudas Tel. +358 20 794 03

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

Broileri DENCON FOODS ~ BROILERI 1

Broileri DENCON FOODS ~ BROILERI 1 Broileri DENCON FOODS ~ BROILERI 1 Ihania herkkuja broilerista! Monipuolinen broileri Broilerinlihaa syödään yhä enemmän. Se on terveellistä ja vähärasvaista, ja siinä on runsaasti proteiineja. Lihan mieto

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

espanjalainen kikherne -chorizokeitto

espanjalainen kikherne -chorizokeitto espanjalainen kikherne -chorizokeitto aineet 40 ml oliiviöljyä 150 g chorizomakkaraa, hienonnettuna 175 g sipulia, hienonnettuna 50 g lehtiselleriä, hienonnettuna 100 g tuoretta pinaattia, pestynä ja hienonnettuna

Lisätiedot

Osallistujan palautelomake

Osallistujan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 45 Osallistujan palautelomake 1. Ikäni Kysymykseen vastanneet: 42 (ka: 4,9) (1.1) Alle 7 v 9,5% 4 (1.2) 7 v 14,3% 6 (1.3) 8 v 9,5% 4 (1.4) 9 v 9,5% 4 (1.5) 10 v 14,3% 6 (1.6) 11

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot