maininki Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä elämää saarissa KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä elämää saarissa KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2010 KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014 MARJA-LIISA SALMINEN SUOSII SAARELAISTA SALLI VAHTERAN SYYSKUU Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä maininki 1

2 syyskuu 2010 Otetaan tilaisuudesta sekä vaari että muori!"#$%&$'"(#"&&"#)$*)#'+,'(+#&++(()&))*#(,(+((+-)#().,-)&&"#"//"$#,/"#$%)*#.)00,1#2$3#4)$00)# /,..+(+/,'#,/$'$#*505$'(6#.)7"&.$#1#8)0$#,*#)$0)&,$*"*#&,($4))((,7$#&++(,0'"*#065**$'(6&$'""*# -)#*5(#/)0$#.)0,(())#&,*"*#'))7"/)$'"*#&$"(($&66*#-6("4"'$%+,/(,*')#++'$0'$1#9+:$'(+'#4,$#&)0'))# 7)%))#-)#4)$4))3#&+(()#5%(6#/)$//)#4,$&&"#*5(#(5;'(66#46/((6&6((;&55:"'(6#%54""*1 <)#()$())#,//)#0,70")#)$0)1#="'6/"%:"''6&&"#!"#$%&$'(#)**("#0$7-,$(($#)&&)(($/)$'"*#*60;0+/> 0,,**""(#($"(,)#-6("4"'$-67-"'("/&$"*#++:$'()&$'"'()1#?"#,*#)-)*0,%()$*"*#-)#0$*00$*"*#)'$)#&,*"/> /"#,&)0,($)'+-)//"1#A)/&$$()#7"'".("-6#"$#,/"#4))*#0+*0$*#()/,*#-)#.$%)&))*#()7.""(#-)#":"//5(50'"(# )**"((+$%$*#4))($&+0'$$*#*6%:"*#&+$'(+(()4)(#0/)''$'()#'$//$')/))(($)1#?$$*6#($/)*(""'')#,*#%"/..,# 0$+0+'(+)#/)$*/))($-,$%$*#-)#4$7)*,&)$'$$*1#!$*+//"#,."("(($$*#/).'"*)3#"((6#)$*)#0+*#,',$(())#-,()0+()#'55((646//6#',7&"//)3#*$$*#*"/-6#',7> &")#-66#,',$(()&))*#0,%($#,&))#*).))1#B$$*#'"#()$())#,//)#(6''6#-6("4"'$)'$)'')0$*1#C*#%,+0+(("/"> 4))#&,$(($)#D$"()7$)3#&))()/,+(()#()$#*)).+7$)1#E"/.,$*()#-)#(+/,0'"00)$*()#,*#'$/($#)/,$(())#$('"'(61#!$(6#4,$#("%:6#-)#&$(6#-6((66#("0"&6((6#.+%())&&)*#&"7"*3#'$*$/"46((;&$"*#+$&)4"'$"*#-)#-6/0$> 0)'4+&&"#0$70)'4"($'"*#(+/"4)$'++:"*#"(""*1#9+'$#-6("4"'$)'"(+'#()7-,))# &"$//"#0$+0+(("/+*#'$-)'()#($/)$'++:"*#4)$0+(())#%54$*#0,*07""(($'"'($#/6> %$4"'$"&&"#0+*(,,*1#C("())*#'$$'#(6'(6#($/)$'++:"'()#4))7$#-)#4$"/6#&+,> 7$0$*#-)#.$'("(66*#,&)(#*+70)(#4$$&"$'"*#.66//"#4$7""'""*F! Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku TURKU kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Raila Soininen 4 Jätevedet Marian blogi 11 Harrikoita saarilla 12 Minä hirvensalolainen, Jarmo Laivoranta 17 Vuoden luotolainen, Marja-Liisa Salminen 22 Salli Vahteran syyskuu 2 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 3 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

3 kutsuvieras Kesämuistoja Tänä keväänä oli lämmin toukokuu, joten perunoiden istutuksesta tuli mukava yhteinen juttu. Siihen valmistauduttiin huolella. Perunat oli laitettu itämään hyvissä ajoin. Sitten varsinaisena istutuspäivänä veljien lapsia ja lastenlapsia saapui paikalle, traktorit ja perunanistutuskone otettiin käyttöön. Tapahtuma oli kuin hauska näytelmä, sillä me istutimme vain vajaat parikymmentä vakoa perunoita. Eihän se määrä, vaan itse perunanistutus oli pääasia, jotta nämä pienet saisivat tuntumaa siitä, missä peruna kasvaa ja miten monta vaihetta on ennen kuin peruna on omalla lautasella. No meidän lapset ovat vielä niin pieniä, että tärkeintä olivat traktorit ja peräkärryn kyyti. Jälkeenpäin ihmeteltiin traktoria, istuttiin yhdessä ja erikseen traktorin istuimella, kokeiltiin ratin toimivuutta ja tietysti tyyttiä, kuten kuvasta näkyy. Perunat kasvavat kesän ajan ja nyt syksyllä nostamme perunat mahdollisesti samalla joukolla. Tein merimatkan Ruissaloon Ruissalo-lautalla veljeni tyttärenpojan kanssa. Turun linnan kohdalla kerroin hänelle, miten minä lapsena kuljin Raunistulasta Hirvensaloon. Matka aloitettiin Pohjolasta raitiotievaunulla, Turun linnan kohdalta jäätiin kyydistä, samalta kohtaan Aurajoesta lähti moottorivene Hirvensalon laituriin, josta jatkoimme matkaa isän ohjastamalla hevoskyydillä meidän uuteen kotiin. Toki Hirvensaloon kulki lossikin, mutta kyseinen matka oli meille helpompi toteuttaa. Nämä muistikuvat palautuivat mieleeni, kun pyöräilin Hirvensalon sillan yli ja katselin sataman suuria laivoja ja pienempiä moottoriveneitä Pitkäsalmessa sekä jatkuvaa autovirtaa sillalla. On hyvä pysyä mukana ajanvirrassa, mutta välillä voi katsella ympäristöä myös lasten silmin. Raila Soininen Pyöräilevä eläkeläinen Jätevedet 2014 Meidänkin saarillamme asukkaat ja mökkeilijätkin painivat uuden jätevesiasetuksen kynnyksellä. Selkeää, kansanomaista tietoa siitä, mitä kenenkin pitää tehdä ja mikä ratkaisu valita, on vaikea löytää. Aikaa ei ole jäljellä kuin vajaat kolme ja puoli vuotta, eikä prosessikaan ole aivan läpihuutojuttu. Kakskertalainen Juhani Vähäsalo esittelee, miten he päätyivät hiljattain käyttöönotettuun ratkaisuunsa. JÄTEVEDEN KÄSITTELYSSÄ LIEVENTÄVÄT TEKIJÄT C&))#-6("4"'$-67-"'("/&66#"$#()74$('"#++'$)#()$#7)0"*())#&$06/$#GH# 0$$*("$'(;#'$-)$('""#)/+""//)3#-,%,*#0+**)//$*"*#4$"&67$4"70,'(,# (+/""#+/,((+&))*#4$$:"*#4+,:"*#0+/+"'')3#IH#0$$*("$'(;*#%)/($-)# ()$#)'+0)'#,*#JK#4+,(()#(65((6*5(#()$#LH#"/6&6($/)*(""'""*#/$$((5> 4$"*#'"$00,-"*#"/$#','$))/$'"*#'+,7$(+'"'(""*#4+,0'$#()$#-,'#46> %6$'("*#.66'(;-"*#4+,0'$#,*#0,%(++(,*()#4))($)#0$$*("$'(;*#%)/($> -))#$*4"'(,$&))*#++(""*#-67-"'("/&66*1# ="'6)'+**,(3#-,$'')#,*#065(;''6#0+$4)065&6/6(#-)#-6("4"'$#,*# 4)$*#($'0)+'>#-)#."'+4"((6#.66'"46(#/+,**,//$'"'($#%"/.,&&)//)# 0+$*#5&.67$4+,($'"(#0$$*("$'(;(3#-,$'')#,*#065(;''6#4"'$065&6/6(1# VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS?"/0"$(6#,%-"$()#"7$#4)$%(,"%:,$'()#,*#4)$0")#/))($)#-++7$#'$0'$3# "((6#-6("4"'$7)(0)$'+(#4)/$())*#)$*)#)'+0)'>#-)#0$$*("$'(;0,%()$'"'> ($1#M)(0)$'++*#4)$0+(()4)(#&++*#&+)'')#0$$*("$'(;*#0,0,3#'$-)$*($# -)#&))."761# N'+00)$/()#4)):$())*#*5(#0$$*("$'(;0,%()$'()#'"/4$(5'(6#-6> ("4"'$-67-"'("/&6'(63#'"*#065(;'(6#-)#%+,//,'()1#<67-"'("/&6*# ++'$&$*"*#4))($$#&5;'#(,$&"*.$:"/+4)*#0)+.+*O$*#7)0"**+'> 4)/4,**)'()3#&$(6#4)7("*#(+/""#,//)#/)):$((+#-6("4"'$'++**$("/> &)1#P0'$*0"7()$'"*#-67-"'("/&6*#%)*00$4)#()$#)'$))*#%54$*#$('"#."7"%(5*5(#4,$#/))($)#'++**$("/&)*#$('"0$*3#&+(()#+'"$&&$("*# '++**$("/&)#0)**)(())#(""((66#)/))#)'$)*(+*("4)//)#'++**$(("/$> -)//)1#N&&)(($/)$'"*#0,*'+/())($,#($"("*0$*#&)0'))3#&+(()#.$(06> )$0)$'7)(0)$'+*)#'"#4,$#(+//)#":+//$'"&&)0'$1 A6%6')/,*#."7%"#(+(0$#&)%:,//$'++:"(#/$$((56#=)0'0"7()>?)> ()4)#A"'$,'++'0+**)*#."7+'()&))*#++(""*#4$"&67$4"70,'(,,*1# E"$:6*#0,%:)//))*#'"#0))(+$#4)$0"+(""*#.66'(6#06'$0'$#$('"#.66>.+(0$'(,,*1#8$$((5&$*"*#,/$'$#4))($*+(#/,+%$**)(#/6.$#0)//$,*#.$> :"&&6/(6#&)(0)/()3#&$06#,/$'$#*,'()*+(#0+'()**+0'$)1# ="'66*#&"**"''6#A"'$,'++'0+**)*#++(""*#4"70,'(,,*#,/$#/$$((5*5(#VIS#0$$*("$'(;61#8$'6($"(,)#,',$((""'')#WWW1!"#$"%&"''"!'()*+,+ SUUNNITELMASTA LUPAAN A6%6')/,(#(""(($46(#-6("4"'$'++**$("/&)*')#)&&)(($/)$> '"//)3#-,0)#.66(5$#,&))*#.$"*.+%:$'()&,&)//$$*1#D+%:$'> ()&,*#0,0,/+,00)#&6676(66*#)'+$**"/$;$:"*#."7+'(""//)# 7$$..+&)(()#)'+00)$:"*#()$#4":"*0+/+(+0'"*#&6676'(61# A6%6')/,$//)#/)$(("$'(,*#.$($#4)'()()#'"$('"&6*#%"*O"*#4"> :"*0+/+(+'()3#4)$00)#()/,+:"'')#)'++#4)$*#0,/&"#$%&$'> (6#-)#4":"*0+/+(+'#,*#)'+**"/$;0,%()$'()#)74$,()#.)/-,*#.$"*"&.$1 Alueen vanha ja erittäin tiheä mökkikanta sijaitsee hyvin lähellä vesistöjä ja puhdistusjärjestelmät ovat 07)($)#,/$#.7,'"''$'')#%))'()4$*()1#D$"*$6066*#)'$,$()#"$# 4,$*+(#%,$())#.+%"/$&$('"#4))*#7)0"**+'4)/4,**)'')#(+/$# -+,'(+)#+'")&.))*#,((""'""*1#8,.+/()#-,#4)/$((+#.+%:$'> ()&,#.66("(($$*#4)$%())#4)'())4))*3#&+(()#+/0,&$(,$(+0> '"/())*#%$"&)*#"7$/)$'""*#&)//$$*#-)#/+.).7,'"''$#/6%($# ++:"//""*#065*($$*1#M)0"**+'4)/4,*()#)*())#'$$'#/+4)*#.+%:$'()&,&)//$0,%()$'"'($#-)#'"*#4)$%()&$*"*#'++**$> ("/&$'()#"$#,//+(#)$4)*#%"/..,)1# <+%)*$#"%:,(())3#"((6#,/$'$#.)/-,*#%"/.,&.))3#-,'#7)> 0"**+'4)/4,**)//)#,/$'$#/$'()#05'"$'"''6#0+**)'')#%5> 460'5(5$'(6#.+%:$'()&,$'()3#-,$'()#0+/+(()-)#4,$'$#"**)/()# 4)/$()#4)7&)'($#%5460'5((646*#&)//$*1#B6$*#46/(5((6$'$$*# )$0)&,$'"/()#.)."7$*.5;7$(("/5/(6#-)#&+$/()#5//6(50'$/(61# 2**)/()#&667$("//5(#/$'()(#"$46(#0+$("*0))*#,/"#')//$((+-)# 29R*#-)#0)*')//$'("*#0$/.)$/+'66**;'("*#4+,0'$1# N$0))#A6%6')/,$//)#,/$'$#,//+(#.+%:$'()&,*#++'$&$> '""*#4+,(""*#ISGT#'))00)3#&+(()#0,'0)#/+.)#,/$#%)*0$(> (+#-,#)$0)$'"&&$*3#'"#,/$#+&."+(+&)'')#(6&6*#4+,:"*# &+(()#'"#,/$'$#&)0')*+(#/$'66#"+7,-)1#D+%:$'()&,.7,-"0($# 4$"($$*#'$$'#/,..++*3#4)$00)#&"/0,$'"/()#.$,*""7$(5;/(6#'"# '"(0$*1#U('"#-67-"'("/&6*#)'"*()&$*"*#.$%))*#4"$#/5%$&> &6*#)-)*3#4)$*#.)7$#.6$4661 +,*-(.('/,$-#-6("4"'$-67-"'("/&6*#++'$&$'"'')#7$$.>.+4)(#4)/$(()4)'()#&"*"("/&6'(6#"/$#0$$*("$'(;0,%()$'$'()# 4))($&+0'$'()1#C*#05'"#'$(("*#,&)*#.$"*.+%:$'()&,*#++> '$&$'"'()#()$#4$"&67$4"70,'(,,*#/$$((5&$'"'(63#*,+'""#%$*> ()#(+%)*'$$*#"+7,$%$*1#P0'$*0"7()$'$&&$//))*#-67-"'("/> &6*#%$*()#4)$%("/""#&++()&)'()#(+%)**"'()#)$*)#7"$/++*# GS#SSS#"+7,,*1#<67-"'("/&6*#++'$&$'0+'()**+0'"(#0,,'> (+4)(#'++**$(("/+.)/00$,$'()3#/+.)&)0'+$'()#'"06#'"*#-6/> 0""*#$('"#-67-"'("/&6'(6#-)#'"*#7)0"*()&$'"'()1#D$(66#&5;'# &+$'())#%+,/(,>#-)#&++(#4+,'$(()$'"(#065((;0+'()**+0'"(1 KUKA (5&$'(6#4)/4,())*#-)#&$("*#*5(#)'"**"(()4)(#/)$(("$'(,(# (65((646(#)'"(+0'"*#4))($&+0'"(#(+/"4)$'++:"'')0$*1#E"$> 4"7()$/+'')#*505$'"(#.$"*.+%:$'()&,(#')$4)(#)*0)7)*# (+,&$,*1#P0'$066*#("'($''6#&+0)*)#,//"$'()#0)%:"0')'()#.+%:$'()&,'()#"$#(65((6*5(#)'"(+0'"*#&+0)$'$)#.66'(;()> ',-)1#?$/($#/)$((""(#,4)(#4$7)*,&)$'("*#%5460'5&$61#D+%> :$'()&,$:"*#5//6.$:,'')#0,"(($$*#&5;'#4)'(,$*065&$'$61# A6%6')/,-"*#%)*00$&)#++'$#.+%:$'()&,&)//$#"$#4)7'$> *)$'"'($#,//+(#&+0)*)#05'"$'"''6#("'($''63#"$06#%"$//6#,/"# 4 maininki maininki 5

4 4$"/6#0"7(5*5(#/)$((""'()#0,0"&+'()#()$#("'($(+/,0'$)1# D+(0"*#.66'(6#)$*)0$*#(+/""#0$70)'()#4"((63#&$06#,*# -,#$',#.)7)**+'#"*($'""*1#N**"((+$%$*#.66'(;7)-,$%$*#.66'"&$*"*#&)700$*,$//)#,/"4$//)#(+,(("$//)3#)$*)0$*# M)0"**+'&))$/&)*#("'($*#&+0))*3#,*#4)$0"))#-)#,*> 0$*#"%:,("((+#-,.)#.66'(;7)-,-"*#%"/.,(()&$'()3#)$*)> 0$*#(5..$7)-,-"*#'+%(""*1#!+$'(+("())*#&5;'3#"(("$46(# )$*)#0+**)//$'"(0))*#-6((""*06'$(("/5/)$(,0'"(#.66'""# ()+,(()#4)):$((+$%$*#7)-,$%$*1#?++7$*#()$("0,%()#4":"*.+%:$'(+0'"'')#,*#,//+(# 4"'$065&6/;$:"*#0"0'$&$*"*1#2*'$*#()7.""(#%)/+())*# %++%:"//)#4":"//6#-)#'"*#-6/0""*#%))'(""*)#,*3#&$("*# Edelleen helpointa ja halvinta olisi nostaa kuiva- ja kompostikäymälät kunniaan. "7,("//)#(+,(,0'"(#4":"'(6#"/$#(,$'$*#')*,"*#.+%:$'> ())#4"'$#*,.")'($#++:"//""*1#=+*#065&6/64":"(#-)# %)7&))(#."'+4":"(#-,%:"())*#')&))*#-67-"'("/&66*3# 4)):$())*#'5'(""&$/(6#&"/0,$'()#0).)'$(""(($)#4)7'$*> 0$*3#0+*#-,0)$'"//)#0$$*("$'(;//6#.$(66#,//)#,&)*')1#C*# &5;'#"%:,("((+#,&)0,($)'+00)$//"#&)%:,//$'++(()3# "((6#4":"(#-,%:"(()$'$$*#"7$#.$'("$'$$*3#%)7&))(#&))'+>,:)(()&,,*#-)#065&6/64":"(#(5%-"**"((64$$*#'6$/$;$> %$*3#&$06#())'#4))($'$#()/,$'')#.+(0$'(,-"*#++:"//""*> '++**$(("/+)1?++**$(("/+*#)//)#,*#4$"/6#4)/4,*()-67-"'("/&63#&$> ("*#)'"(+'("*#(,("+(()&$'()#(+//))*#4)/4,&))*1#B65(> (""*,((,-67-"'("/&6(#,4)(#0)//$$()#-)#)'$)*(+*($-,$:"*# 0,+/+(()&$'""*#0+/++#4)7,-)1#="*"//"#4)/4,*()4)'(++# )'"((++3#'"/4$66#4)'()#(+/"4)$'++:"'')1 VESISTÖN HYVINVOINTI N'"(+'0,+0"7,$()#(+(0$"'')3#,&))#-67-"'("/&66#.,%($> "'')#-)#"+7,4)7,-)#0"76("''63#X,0+'#$('"#()70,$(+0'"'()# -66#&,*"'($#()0)>)/)//"1#A)$0+(+'#5&.67$'(;;*#,*#'"/> 463#4)$00"$#'"#'"+7)+'()#50'$*,&))*#5%:"*#()/,+:"*#.66'(;$'(6#,/$'$0))*1# 2:"//""*#%"/.,$*()#-)#%)/4$*()#,/$'$#*,'())#0+$4)># -)#0,&.,'($065&6/6(#0+**$))*1#M,%0")#4)/$('$'$#'"*# 4)$%(,"%:,0'$#&5;'#4)0$(+$'""*#)'+*(,,*3#-)#)$*)0$*# 0"'6)'+**,$//)#'"#,*#"%:,((,&)*#065(6**;//$*"*1# M)0"**+'&))$/&)*#.$"*.+%:$'()&,$:"*#%+,/(,065> (6*(;-6#-)#065((;0+'()**+0'$)#(+(0$(()"'')3#&;0$*# 0,&.,'($065&6/6*#Y&+//)*Y#(5%-"*(6&$*"*#4)$0+(> ())#5//6((6"*#%"/.,/()1##A"'$4"'')*#.++((+"'')#,4)(# %)7&))(#-6("4":"(#.+%:$'("(()4$'')#&,*$*)$'$&&$*# 0"$*,$*3#"$06#&)(($#,/"#5%(6#%"706'($#0+00)7,'')1#?$/($# &5;'#&;00"$/$-;$//6#,*#'55(6#."7"%(56#-6("4"'$'++*> *$("/&$"*')#/))($&$'""*1#N/+""*#4)*%)#-)#"7$((6$*# ($%"6#&;00$0)*()#'$-)$('""#%54$*#/6%"//6#4"'$'(;-6#-)#.+%:$'(+'-67-"'("/&6(#,4)(#&$(6((;&6(1 B,.")'($#-)#%"/.,'($#,&$$*#.66'(;$%$*#.5'(55#4)$> 0+(()&))*#,&)//)#0+/+(+'065((65(5&$'"//61#E)-)> )'+(+')/+"$//)#."'+)$*"4)/$**,$//)#,*#(,:"//)#&"70$> (5'(63#*"#"$46(#4)$*#'66'(6#/+,*(,)#4))*#&5;'#$%&$'"*# ("74"5((6#-)#0,0,#-67-"'("/&661#20,/,O$'("*#."'+)$> *"$:"*#4)/$0,$&)#,*#-,#"7$((6$*#7+*')'#-)#%$**)(#0+> /+(()-$//"#0,%(++//$'$)3#&$06/$#4)*%)*#0)*')*#()$0)> )$*"$'$$*3#',,:))*#-)#"($00))*#"$#%)/+()#50'$*,&))*# (+74)+(+)1#0$"%#,,**,-1--2,",,*%1*1332*%4)$3,$-(% 522"-671*%8((-))*9%1,%5)4:,"-)"72'71"-183,8-2#22*% 7$):)--(,",%/((-,3((*%,431,-2; "#$%&#'&()! *%&'+'$#*%,*'$&'-.%/! $'-+#&01$'/! *)! $22//#&'-.)/!-))&#.#$'$&)3!-2+)/!4)1'.#$'$&)!$'1%!!"#$%&'()$#%(#$)*+,#$%&'---.(!/01#$%2.3 Teksti ja kuvat: Tiina Törnström Juhani Vähäsalo esittelee valitsemaansa järjestelmää. Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Kirpeää syyskuuta! Syyskuussa Ruokatoriltamme: /kg /kg /kg /kg Mestaripalvin Maalaispalvikinkku Kotikeittiön savulohisalaatti Kotikeittiön Janssoninkiusaus Paistetut silakkapihvit Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, TURKU 6 maininki maininki 7

5 SYYSKUUSSA VIHREÄT PÄIVÄT! Nyt meillä myös täydellinen sidontapalvelu ja leikkokukat! Ja viikosta 35 alkaen TALO TÄYNNÄ KUKKASIPULEITA! Tuhannen ja yhden värin vaihtoehdot Kesän alkaessa tonttimme alkoi hiljalleen muistuttamaan oikeaa rakennustyömaata: korkeat harkko- ja eristelevypinot olivat merkki siitä, että talomme alkaisi pikkuhiljaa muotoutua muuallekin kuin arkkitehdin paperille ja lupakuviin. Ja sitä mukaa kun harkko toisensa jälkeen asettui pystytysporukan toimesta oikealle paikalle oli myös meidän aika ryhtyä tekemään sisustussuunnitelmia. Lattiat, kaakelit ja muut pintamateriaalit sekä keittiösuunnitelmat tuottivat melkoista päänvaivaa kesäkuukausina. Vaihtoehtojen suuri määrä lisäsi vaikeusastetta: olisi ollut paljon helpompaa tehdä valinta parin sopivan vaihtoehdon välillä, mutta aina jostain esitteestä tai joltain nettisivulta löytyi taas lisää houkuttelevia mallivaihtoehtoja. Lisäksi esitteiden ja netin kuvat eivät tunnetusti vastaa aina todellisuutta, joten malleja piti päästä katsomaan myymälöihin. Kuumina kesäpäivinä nuo myymälät eivät kuitenkaan olleet syystä tai toisesta kolmen lapsen katraan mielipaikkoja. Oman haasteensa esimerkiksi laattojen valinnalle antoi 2-vuotiaan uhmaikäisen juoksuharjoitukset Pukkilan tehtaanmyymälässä. Toisin kuin pintamateriaalien pohtiminen, keittiön suunnittelu osoittautui helpoksi Gloria-keittiöiden Toni Nurmen ansiosta. Koko homma kävi kätevästi Tonin tullessa kotikäynnille, eikä meidän näin ollen tarvinnut lähteä suunnistamaan keittiömyymälästä toiseen. Näin raumalaislähtöisenä oli lisäksi mukava tukea vanhan kotipaikkakunnan yrittäjyyttä. Hyvät neuvot ja ensiluokkainen palvelu vakuuttivat meidät ottamaan kaikki kiintokalusteet samasta paikasta. Samaan aikaan tontilla kesähelteet olivat omiaan vaikeuttamaan myös rakennuksen kimpussa huhkivien työmiesten urakkaa. 25-kiloisten harkkojen latominen 30 asteen lämmössä oli hatunnoston arvoinen suoritus, etenkin kun työn jälki oli äärimmäisen hyvää ja aikataulut pitivät täsmällisesti kutinsa. Heinäkuun alkuun mennessä oli ensimmäinen kerros tehty ja toinen kerros puolestaan oli pystyssä hyvin ansaittujen kesälomien jälkeen elokuun alussa. Ei auttanut muu kuin alkaa suunnittelemaan harjakaisia... Syysiltojen pidetessä on aika laittaa pihavalaistus kuntoon! Hanki nyt laadukkaat ja kestävät ulkovalaisimet Sähköextran mallistosta. Samalla saat tarpeitasi vastaavaa yksilöllistä palvelua. Kauttamme myös asennuspalvelu. Sähköextra Oy Tierankatu 8, Turku Puh (02) Fax (02) Avoinna ma pe VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 ENERGIA LÄMMITYS SÄHKÖ VALAISIMET VALO 8 maininki maininki 9

6 !!"#$%!&#"$'"($ )*+"'+,&#(# %A $&&*#>% % * $ % " 'BB-+.$$)'+# 2; C;(D(:; "-$./011//$2345$6744$ : )*&++"$$"", &-&+.*// /0$(1//$$* 2/)*(-/ )030$0#!""#$%$ $&'( F-D'(+GHI+CE+)*'&*E+BA..AE,-6C-(J+A-)C+,A%&*..A+6CC))CD'..A+K*E(''E'#!"##$%&'("#)"*+,("-&'.*/'&'+(%-'%$&-%0$+&"(11(234(56( 6CC))CD'+LA+(;%,<6CC))CD'+,'*DD;));B;)+%-,,A*E*D>'AE0+LC)*E+BC')+ "/.$'$&-("-&'.*/'(7(228639(56("/.$'$&-()')'+"$%0$+&"(18(:88639(5; EA-))'A+5/M+%BJE+)*%C()A0+/ ,6+,-.-)-,(*()A0+:CD)AA))C6A()A+!"#$%&'()*))$++,-.-)-(+/01# ,60+789#:;;()<)+1=#=/+>4,6?+ <*/.*&-#'"()'*"='##*(+>&(?*$##*; Laadukkaat merihenkiset tekstiilit Meredinistä Harrikat saarilla K romin kiiltoa, komeita pyöriä ja vielä komeampia kuskeja vietti elokuussa viikonloppua Kakskerrassa Harjattulassa. H.O.G. Turku Rally 2010 kokosi 160 pyörää ja 220 harrikoitten ystävää Suomesta, Norjasta, Venäjältä ja Kanadasta saartemme hienoihin maastoihin. Tapahtuma järjestetään kerran vuodessa, ensi vuonna emme voi nähdä pyöriä kotimaisemissa, vaan ne nähdäkseen on suunnattava Loimaalle. Puolalankatu 6, Turku 10 maininki Nahkaliivisten miesten ja puunattujen pyörien hohtoa saattoi ihailla myös Turku Bikerfestissä Hirvensalon Peurakalliolla Hirvensalopäivien aikaan. Kaksipyöräistä väkeä viihdyttivät lukuisat bändit ja kuuma sauna kylpytynnyreineen. Telttamajoitus varmisti camp-hengen ja luonnonläheisen meiningin; hirvensalolainen taivas kun tarjosi sekä paistetta että vettä. Kuvat: Kimmo Lehto, Turku H.O.G Chapter, Pirjo Huttunen maininki 11

7 Jarmo Laivoranta valitsi lokakuun Mainingin keskiaukeamalle urheiluhenkisen leijonan... Pihapaviljongissa syödään ja kokataan keväällä heti kun tarjetaan. Siellä viihdytään esimerkiksi aamupalalla aina siihen saakka, kun pakkaset tulevat syksyllä. Palvelemme toinen minä hirvensalolainen toistamme Jarmo Laivorannan ja Anneli Sukari-Laivorannan yhteispeli on suorastaan hämmentävää. Upealla paikalla Maanpäässä, mäntyjen ja kallioiden sylissä, asuu onnellinen pari. Kun Jarmo Laivoranta alkaa kertoa, Anneli Sukari-Laivoranta täydentää - ja päinvastoin. Niin on käynyt myös Laivorannan räiskälereseptille. Se oli Jarmon bravuuri, minkä Anneli täydensi hyppysellisellä vaniljasokeria. L)$4,7)*(,-"*#0"'6*#-)#4$"/6#'50'5*0$*#0"'0$>.$'("#,*#.$%)0"$(($;1#?$**"3#)+7$*0,$'""*3#/)'$> $00+*)$'""*# 0"$())'""*3# &"**66*# 0"466//6# %"($#0+*#()7-"())*1#D)4$/-,*O$'')#*)+($())*#))&+(+$> &))*#4)$00)#.++7,)3#0+**,*#)$*"0'$'()1#<)#'50'5//6# '$"//6#0,0)())*#":"//""*R#'$'60"$(($;;*#'$$775(66*3#0+*#.)00)*"*#)/0))#0$.7$'("//6#4)7.)$()1 =,(,*)#(5;(#("%:66*#5%:"''63#"//"$#-,&.$0+&.$#'$(> ("*#)$4)*#0+$*#')/))#"%:$#"*'$*1# >!"#.)/4"/"&&"#(,$*"*#(,$'()&&"3#8)$4,7)**)(# *)+7)4)(1 PIHALLA SORMET MULLASSA >!"#(506(66*#&,/"&&)(#%$74"6'($##.$%)%,&&$'()1 >=+*#.$%)*#'))#"*'$*#%5466*#0+*(,,*3#'"*#%,$()> &$*"*#,*#%"/..,)3#<)7&,#8)$4,7)*()#(,("))1# >?$(("*#(65(55#("%:6#)$0)#)-,$*#0$"77,'#-)#0)(',)3# &$(6#.$(66#("%:61#<,'#.66'(66#.)%))*#0+*(,,*3#7$00)> 7+,%,(#-++7(+&))*#'546//"3#'"#"$#,/"0))*#"*66#%"/.>.,)1 D$%)'()#/;5(55#*$$*#.6675*6.+$()3#,&"*).+$()#0+$*# "'$&"70$0'$#&+'($00)."*')$()1#?)(,)#0)'4))#-)#05.> '55#"7$#)$0))*1 >#=)$00$#4$%)**"0'"(#-)#."7+*)(#,*#$('"/(61 8"$46*.66//"#/)$("())*#4$%7"66#,&)'()#.$%)'()1#?$(6# 065("(66*#*++0)$/"&)(()3#')/))(("-)#-)#57(("-6#,*#60> 0$6#5%(6#.)0'+/($#0+$*#$('"#/"$.661#!60$&)*'$0,$()#0)'4))#50'$#7$*(""//$*"*R#4+,'$# '$(("*#')(,#,/$#KI#.+,/"*#/$(7)*#7)'$))1#?))#*6%:6#,*0,# (6&6#'50'5#5%(6#)*("/$)'1 >!"('6&)*'$0)(#4)*$/-)-66("/;*#0)*'')3#'"#,*#50'$# <)7&,*#Q7)4++7"$'()3#N**"/$#0"%++1#?"#,*#'$$(6#%)7> 4$*)$*"*#&)7-)3#"((6#'"*#&)0+#.)7)*""#.)00)'"'')1 D$%)#,*#"/646#-)#'$//6#,*#065((;6R >8).'"*/).'"(#.$(646(#/"$00$&;0$*#0+**,'')1# SALARAKKAISTA YHDEN KATON ALLE P%("$*"*#()7$*)#)/0,$#'"*#-6/0""*3#0+*#8)$4,7)**)*# 4)$&,#0+,/$#4)$0"))*#')$7)+(""*1#8)$4,7)*()#.55'$# ')&)*)#'50'5*6#N**"/$#?+0)7$)#0+**)//$'4))/$"%> :,00))0'$#-)#'$(("*#&5;%"&&$*#75%&6*#'$%(""7$0'$1 =66**"0,%()#,/$#5%("$*"*#/"%($-+(+*#0$7-,$(+'+7)0> 0)#A)00)>?+,&"*#?)*,&$$*#5;(6#&5;("*1 >?"#,/$#7)00)+(()#"*'$#'$/&650'"//63#<)7&,#8)$4,> 7)*()#&+$'("/""1 N$0))#0+$("*0$*#0+/+$3#'$//6#N**"/$#?+0)7$#,/$#4$"/6# 0"'0"//6#,&))#"7,.7,'"''$))*1# >C/($$*#')/)7)00)$()3#8)$4,7)**)(#(,(")4)(#()$.)> /""*')#)/0+4)$%""'()1# =+*#0)$00$#,/$#'"/4663#,/$#0)$00$#&5;'#<)7&,//"#-)# N**"/$//"#'"/4661 >=)$00$#&"*$#"*"&&6*#0+$*#%54$*1# 9+'."7%""*#'5*(5&$*"*#"$#,/"#0)(0)$''+(#"*($'$6# 5'(6455''+%("$()#-)#"/6&66*#0++/++#.)/-,*#$%&$'$61#!+$//"#,/$#)$0)*))*#5//6(5'3#"((6#*6&6#0)0'$#&)'0+> /)$'()#.$'($46(#%5*((55*'6#5%(""*#-)#%"$'(6#(+/$#(+70+> /)$'$)#-)#'))7"/)$'$)R >!$*+//)#,/$#!)'0+'')#0,($3#&$''6#"*#4,$*+(#)'+)# 50'$*#4)$&,*#0+,/(+)1#M)0"*'$*#()/4$)'+(()4)*#&;> 0$*#7)**)//"1#N**"/$//)#.+,/"'())*#,/$#,&)#%$"*,#.)$00)1#=)$00$#$/&)*#&++()#/++/$4)(3#"((6#4)/$())*# *6$'(6#-,&.$0+&.$1 >!$*6#()$'$*#"%:,(())3#"((6#&$/(6#(+*(+$'$3#"((6#%)*> 0$(()$'$$*#5%("$*"*3#<)7&,#8)$4,7)*()#(,("))1 &$'()#*505$'"*#.)$0)*1 0)(',&))*1# D)$00)# (+*(+$# %"($#,&)/()3# &+(()#(66//6#.$($#*65((66#'$/(6#0+$*#,/$'$#'$(7++*))#'5;> *5(3#<)7&,#8)$4,7)*()#*)+7))1 >D5'6%:5$*#(+,**"#($"*#.,'0""*#-)# 05'5$*#N**"/$/()3#"((6#&$(6#("%:66*1# >A)'()'$*3#"((6#,'("())*1 TALO REMONTOITIIN PERUSTEELLISESTI >D$%)//)#,/$# )/0++*# %+7-)*# *60;$'(63# Jarmo Laivorannan muurinpohjaletut ovat yksi hänen bravuurinsa. Resepti aika jämerään taikinaan pannaria tai lättyjä on tämä: 4 kappaletta munia, 1 desilitra juoksevaa Sunnuntaita, 5 rkl sokeria, 1 tl suolaa, ½ litraa maitoa sekä vehnäjauhoja ja vaniljasokeria oman maun mukaan. Oltiin salarakkaita, Laivorannat toteavat taipaleensa alkuvaiheesta. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI maininki 13

8 Uusperheen syntyminen ei ole katkaissut entisiä ystävyyssuhteita 0+*#4)7)'(,($/)#/,+%$(($$*1 >2&&"#,/"#&$(66*#4,+%,(()-$)#"0,> /,O$'"'($3#&+(()#&"$//6#,*#"0,0,&.,'> (,$4)#4"'')3#-,'()#4$"7))(#$%&"(("/"46(3# "((6#"$%6*#(6&6#&$(66*#%)$'"1#=,&.,'> (,$&&"#0)$00$#Q$,-6((""(#-)#&"$//6#,*#.+$//)#/6&&$("((646#$',#()00)1 P//6((6"*#%))'()(("/+*#0"'0"5((66#."+7)1#A)/,0+> 4))*#'"#"$#'"*(66*#'+,'(+3#&+(()#,')//$'(++#%))'()(("> /++*#.$%)*#(,$'"/()#7"+*)/()#-)#4)%4$'())3#"((6#!))*>.66''6#"/"(66*#',4+'')#/+,**,*#0)*'')1 >!"$:6*#%)77)'(+0'"*)#,*#&"('6*%,$(,3#N**"/$#?+0)7$>8)$4,7)*()#0"7(,,1#C&)'')#&"('6''6#,*#(,> (+((+#$'(+(()&))*#()$&$)#-)#%,$()&))*#&"('661#?$$(6#,*#'"+7)**+(#&5;'#'"3#"((6#0+*#/,&)&)(0,$//)#0$"7> 7"(66*#)'+*(,)+(,$//)#Z#&"('6(#,4)(#50'$#-+((+3#&$(6# 0)(',())*#-)#$%)$//))*1 >!)(0,-)#("%:66*3#0+*#.,/$($$0)'')#,*#%$/-)$'"&.))1 <)7&,#8)$4,7)*()#&667$(("/""#$('"3#"((6#,*#7)0"*> *+')/)*#')().7,'"*(($*"*#57$((6-6#Z#&+(()#*5(#*,//)#.7,'"*(($)#(5;''61#8+,(()&+'("%(646(#,4)(#%6*"*#-+(> (+*')#-)#.)/,#*$$%$*#'5*(5$#-,#/).'"*)1 >!+$'()*#0+*#<,%*#[1#="**":5#4)/$(($$*#.7"'$:"*> ($0'$1#GG>4+,($))//"#.$00+.,-)//"#%6*#,/$#$:,/$1# 8)$4,7)*()#&+$'())#("%*""*'6#4))/$(5;(6#&5;'#'$/> /,$*3#0+*#97%,#="00,*"*#4)/$(($$*#.7"'$:"*($0'$1 >9/,'.6$*'++*()+(+*+(#$%&$*"*3#N**"/$#?+0)7$> 8)$4,7)*()#0$("5((661 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN?"+7))4)*#0++0)+:"*#'))7"/)$'"*#$*(,%$&,*)#,*# +7%"$/+#%"*0""*#-)#4"7""*1#!+(()#.)//,#,*#%)//+'')# "%06#4$"/60$*#.)7"&&$*#'"+7))4)//)#'+0+.,/4"//)1# 2/6&6#"$#'$/($#,/"#$%)*#."/0066#+7%"$/+)3#'$$%"*#&)%> (++#&5;'#(,$&$*())#%546*("0"46$'55:"''63#/"$-,*)> %"*0""*1#>27$((6$*#"/6&6*&5;*("$*"*#$%&$*"*3#8)$> 4,7)*()#/+,**"%($$1# Teksti ja kuvat: Sini Silván Kuka: Jarmo Laivoranta, sataprosenttinen yrittäjä, jonka aika kuluu kuitenkin luottamustehtävien hoitoon. Valtuustotehtäviä on ennättänyt olla niin Lokalahdella, Maskussa kuin Turussa yli 30 vuoden ajalla. Uusperheeseen Anneli Sukari- Laivorannan kanssa voi laskea kaikkiaan seitsemän lasta ja yhdeksän lastenlasta. Harrastukset: ykkösenä ovat lapsenlapset, joiden kanssa yritetään olla tasapuolisesti, avantouinti, puutarhanhoito, metsänhoito ja matkailu niin polkupyörän selässä kuin asuntoautolla. Parasta saarilla: rauha ja luonto Oma saarihistoria: Yhteisen kodin etsintä toi Maanpäähän. -Meidän mottomme on, että on yksi elämä, tänään voi olla viimeinen päivä, sitä ei kannata pilata turhalla riitelyllä, Laivorannat tuumaavat. MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA Bendersin!"#$%&'$()*"!"+$,-')'$()*"!"./&0$$**$'$()*!"&12%$3&-*))* ""456"'&*,/&')00,-*,2**))*!"'2/$-*)'$()*"!"#$%&-)#)+$*"!"%$)'&*"!"5,++&*" PIHAT SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN! MYYNTI JA NÄYTTELYALUE Vahdontie 163, Rusko Puh kivi.fi Kauniit LOEWE televisiot ja äänijärjestelmät. Katso, kuuntele ja tallenna - kaikki yhdellä säätimellä. Kerttulinkatu 16, Turku, puh. (02) maininki maininki 15

9 Nyt joukolla reippailemaan HIPPO-perheliikuntatapahtumaan Tiistaina klo Turun Urheilupuistoon, Paavo Nurmen stadionin yläkentälle. Osallistumispassien jako Lähtö-rastilla klo Avajaissanat klo 17. Verryttelyjumpat klo 17 ja Liikuntarastit suljetaan klo 19. Syksyinen Hippulat vinkumaan! -liikuntatapahtuma saa hymyn niin lasten kuin aikuistenkin huulille! Testaa taitojasi sokkoradalla, purkkikävelyssä, tarkkuusheitossa ja muilla hauskoilla rasteilla. Mukana menossa myös Hanna ja Henri Hippo. Ilmoittaudu mukaan mennessä osoitteessa op.fi /turunseutu tai p Tapahtuman järjestää Turun Seudun Osuuspankki yhdessä Turun Urheiluliiton kanssa. Tervetuloa nauttimaan iloisesta liikkumisesta! Nuori Suomi ja OP-Pohjola-ryhmä kannustavat perheitä liikkumaan yhdessä eri puolilla Suomea järjestettävissä Hippulat vinkumaan! -tapahtumissa. OP-Pohjola-ryhmä on yksi kolmesta Nuoren Suomen valtakunnallisesta pääyhteistyökumppanista. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Syyskuussa herkutellaan viinirypäleillä. Eteläisen julkisivun puolella kiipeää kaksi viinirypäleen tainta, toinen Zilga ja toinen Beta. Ikää niillä on kymmenen vuotta ja hyvin ovat kestävät saariston talvetkin. Vuoden Luotolainen Viime vuonna Hirvensalopäivillä nimetty Vuoden Luotolainen, Marja-Liisa Salminen, pitää yhteen hiileen puhaltamista tärkeänä paikallisissa asioissa. L)'("*/)'("*#')*,**)*#&+0))*#.$(66#0+/0")# Y/6.$#(+%)*'$"*#4)7-,-"*#&"('6*Y3#-,(()#.66'> (66*#!)7-)>8$$')#?)/&$'"*#/+,#E$74"*')/,'> ')1#=)(+4)/,(#"$46(#5/"(5#)$4)*#(6**"#)'($3#4)$00)#*"# )/+""//"#&++(,$*#'))($$*#05/65%:$'(50'"*#&5;(61#U:")# =)$'()7*$"&"*#N/$()/,*#05/65%:$'(50'"//"#'5*(5$3# 0+*#)/+""*#0"%$(5''++*())*#%)/+(($$*#5%("$'4,$&$*# 4)$0+(())1#P%:$'(50'"*#*$&$''6#,*#&++*#&+)'')#0,> %"**"((+#+$&)7)*())#'"06#-)/0).)//,0"*((661#?"+7))> 4)*)#%))'(""*)#,*#4"*"4)/0)&)#)/+""//"1 ># N-)("/($$*3# "((6# '$//6# Tärkeää on kannustaa paikallisia yrittäjiä ().))# "'("((6$'$$*# "7,-"*# '5*(5&$*"*# 4)*%,-"*# -)# ++'$"*# )'+00)$:"*# '"06# 0"'6&;00$/6$'("*#46/$//63#!)7-)>8$$')#0"7(,,1#<)#%5> 4$*#,*#,**$'(+((+0$*F Joka talvi kyläyhdistys järjestää laskiaistapahtuman, mikäli vain lunta riittää. Kivimuurin kupeessa Marja-Liisan terassilla syödään hernekeittoa lämmikkeeksi. KAISTARNIEMEEN MOIKOISTEN KAUTTA!)7-)>8$$')#,/$'$#)/+*#."7$*#%)/+**+(#7)0"*())#0,> ($*')#=)$'()7*$"&""*#."7%""*#4)*%)//"#0"'6.)$0)/> /"3#&+(()#/+.))#,/$#)/+0'$#&)%:,(,*()#')):)1#A+,**)# G\KI#%"#7)0"*'$4)(#!,$0,$'$$*#-)#)'+$4)(#'$"//6#%54$"*# *)).+7"$:"*#5&.67;$&6*6#05&&"*"*#4+,(()1##8+.)# =)$'()7*$"&"*#0,:$//"#'))($$*#4$%:,$*#-)#++'$#()/,# *,+'$#4)*%,$%$*#0"'6&)$'"&$$*#G\\S>/+4+*#)/+'')1!)7-)>8$$')#,*#(,$&$*+(#.$(066*#&5;'#E$74"*')> /,*#,&)0,($5%:$'(50'"''63#-,0)#4$$&"#4+,**)#(65(($# VS#4+,(()1#?"*#/$'60'$#%6*#,*#&+0)*)#!)7($*#'"+7)> 0+**)*#'"+7)0+*()*"+4,'(,'')#-)#'$"//6#U*0"7$(,$&$> O$(5'5%:$'(50'"''63#N//"7O$)5%:$'(50'"''6#'"06#4$$'$# :$'(50'"''6#-)#4$"/6#&,*"'')#&++'')0$*1 7,0)+:"'')3#.6$46//6#-)#46%6*#5;//60$*#*+00+"'')*$3#!)7-)>8$$')#*)+7))1 KUKKIA JA POSTIMERKKEJÄ A+,:"*#8+,(,/)$*"*#&+$'(+(())3#&$("*#(670"66#,*# 0)**+'())#.)$0)//$'$)#57$((6-$61#D)/4"/+(#,4)(#/$'66*> (5*""(#%+$&)'($#4$$&"#4+,'$*)#-)#0+*#*"#0"77)*#,*# '))(+3#,/$'$#(,:"//)#".64$$')'()#,//)#065((6&6((6#*$$(61!)7-)>8$$')#$('"#.570$$#%)*00$&))*#&)%:,//$'$&> &)*#.)/-,*#'$/(,-"*#(6/(6#.+,/"*1#=+00$)#%)"())*# <674$'"*#.++()7%)'()3#7+,0))#'))7("*#0)+.,$'()3#/660> 0""(#)$*)#,&)'()#).(""0$'()3#-,.)#.,'($&"70$(0$*#'))> Keitettyä kalaa ja munakastike sekä yrttiperunat 800gr fileinä ahventa, haukea tai kuhaa, muukin käy keitinveteen sitruunamelissaa ja suolaa munakastike 2-3 rkl voita tai mielirasvaa 3-4 rkl vehnäjauhoja n.6dl kalankeitinlientä noin 10 mustaa pippuria tillisilppua 3 munaa keitettynä ja pilkottuna pieneksi keitetyt, kuoritut perunat keitinveden joukkoon reilusti suolaa, runsaasti tuoreita yrttimausteita runsaasti (esim. minttua, lipstikkaa ja sitruunamelissaa kaikkea yhdessä tai erikseen maun mukaan) Keitä kala hiljaa hymyillen yrttien ja suolan kera. Siivilöi liemi talteen. Pidä kala lämpimänä ja tee kastike. Sulata rasva (ei ruskisteta) ja lisää joukkoon vähitellen vehnäjauhot Sekoita hieman, että jauho alkaa sekoittua rasvaan. Lisää kuuma kalaliemi vähitellen koko ajan sekoittaen. Keitä muutama minuutti, lisää munapalaset ja tilli, sekoita. Mausta suolalla tarpeen mukaan. Joskus voit korvata munan vaikka piparjuuritahnalla. Lisää mustapippurirouhetta halukaille kastikkeen päälle. Tarjoile raikkaan salaatin kera. Annos riittää noin 4-5 hengelle. Kastike ja peruna on hyvää kylmänä voileivän päälläkin. 7"*#.+,/"/()F#=)/))#,&))*#.;5(66*# (+/""#&5;'#*)).+7$"*#%)77)'()-)0)/)'()-$/()1#?)/&$'"*#0"$(($;''6#("%:66*#&++("*0$*#.)/-,*#$('"#-)# 0,0"$//))*#7,%0")'($#++'$)#7+,0$)1 8$'6($"(,)#=)$'()7*$"&"*#N/$()/,*#05/65%:$'(50'"'> )-./01)11.&"&%))$$")*.222+"**3$)#$3!&""*+,+.4*35*6 8$$')*#."'($#A+,:"*#8+,(,/)$'"*)#.66((5$#E$74"*')> /,.6$4$//"1#9+'$#A+,:"*#8+,(,/)$*"*#,*#(6'(":"'#<,/(% =$--$*1*3#-,*0)#0+4)#/;5(55#'"+7))4)/()#'$4+/()1# Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Pekka Peltomäen arkistot Parhainta kala on tietenkin ihan tuoreena - varsinkin jos sen saa vaikka naapurilta valmiiksi fileroituna tai itse onkien täältä Hirvensalosta! Kalakyläterveisin, Marja-Liisa Ahvenpolulta 16 maininki maininki 17

10 Hirvensalopäivien kuva-antia Hirvensalopäiviä vietettiin viikonloppuna. Matti Äärilä hääri kameransa kanssa mukana ja napsi Mainingin lukijoille tunnelmapaloja. Hirvensalopäivien ohjelmasta löytyi mm. lentopalloa, runoretkiä, tanssia ja tanssiesityksiä. Uusi Vuoden Luotolainen on Oiva Kottonen. Puolitoistavuotiaan juoksijalupauksen Nelli Saalopin taidonnäyte Hirvensalon Heittolaiset MM-kisoissa Hirvensalon Heiton vähän varttuneemmat suunnistajat osallistuivat heinä-elokuun vaihteessa Sveitsissä veteraanien suunnistuksen MM-kisoihin. Kisat pidettiin Sveitsin länsiosassa, Neuchatelin kaupungin läheisyydessä, Juravuoriston rinteillä. Kilpailuihin osallistui n suunnistajaa eri puolilta maailmaa aina Japanista ja Australiasta asti. Isäntämaan Sveitsin jälkeen oli suomalaisilla suurin osallistujajoukko n. 500 suunnistajaa. Heittolaisia oli mukana 14 hengen ryhmä. Kisoissa oli kaksi osaa: sprintti ja pitkä matka. Sprintti oli kaupunkisuunnistusta, ja varsinaista finaalia edelsi karsintakilpailu. Finaali pidettiin Neuchatelin kaupungissa, jonka keskusta oli kilpailuja varten suljettu liikenteeltä. Rastit löytyivät talojen kulmilta, rappusyvennyksistä, suihkulähteiden vierestä, puistoista ja siltojen alta. Monelle suunnistajalle tällainen kaupunkisuunnistus oli uusi ja samalla hauska ja haastava kokemus. Kaikki karsintakilpailuihin osallistuneet pääsivät loppukilpailuihin, omaa kykyään ja kuntoaan vastaavaan ryhmään. Varsinaisessa pitkän matkan kilpailussa oli kaksi karsintakilpailua ja näiden yhteenlasketun ajan perusteella muodostuivat loppukilpailun ryhmät. Ensimmäinen karsintakilpailu juostiin aika pitkälti lehmien laitumien tuntumassa, välillä poiketen metsäisiin saarekkeisiin, mutta toinen karsintakilpailu oli maas- Kuvassa vasemmalta oikealle: Pentti Tammisaari, Tuuli Kastemaa, Hely Salmenoja, Pertti Salmenoja, Pirjo Järvenranta, Juhani Leino, Heikki Luukka, Pekka Vanne, Satu Leppänen, Tapani Mertsalmi, Reijo Lehtimäki toltaan vaikeaa: tiheää metsää ja louhikkoista kalliomaastoa. Loukkaantumisiakin vaikeassa kalliomaastossa sattui. Loppukilpailu pidettiin Les Cernetsin vuoristokylässä 1300 metrin korkeudessa. Mestaruuksia Heiton suunnistajille ei tällä kertaa tullut, mutta kovan vastuksen annoimme muille suunnistajille. Ensi vuoden kisat pidetään Unkarissa, jossa pustan maasto on ehkä vähän tasaisempaa. Sinne sitten kaikki innostuneet mukaan! Kuva: Kimmo Leppänen *6*7(''89)&*:"0%%&*');<='* #"(/)'*/.$)0%(;'(:)'*08'((/( VAJAAKENTÄLLISILLÄ EI PELISSÄ PÄRJÄÄ! AMMATTITAITOISET PELIMIEHET KAIKILLE KENTILLE. Rakennusmies Nosturinkuljettaja Metallityöntekijä Vaihetyöntekijä Toimistotyöntekijä Vuokratyö on edullisempaa kuin ylitöiden teettäminen Yrityksille tulee usein eteen tilanteita, joissa osa resursseista on poissa pelistä tai töitä on yksinkertaisesti liikaa. Silti aikataulut tai asiakaspalvelu ei näissäkään tilanteissa saa häiriytyä. Joskus haasteista selvitään päivää pidentämällä, mutta oman väen venyttämisessäkin on rajansa, eivätkä katteetkaan yleensä kestä kalliita ylityötunteja. Silloin vuokratyövoima on oiva vaihtoehto.!"#$%&$#'&#$()*+&,$*-(./&$%+(0!).1(2'#3(4/*//&+&5( 62782&+9#&+&+3#(3#&(*:+2233&+&+3#(6;;/#8*&+3#( '#/9&+3*33;8#(6;;+5/*:#&73&9&#< =#&::&(:#&73&9*3(-5535/>&%55$(82:#&+3#(4:+&335&+35( 32&9*:+&#$32#(8#(:27%*33#('#-3*$< Reskontranhoitaja Varastomies Myyjä Keräilijä Autonkuljettaja Kaupan kassa Henkilöstöliigasta saat ammattitaitoiset tuuraajat ongelmatilanteiden ratkaisijoiksi ja myös pidemmäksi aikaa. Vuokratyövoima on riskitön tapa tutustua uuteen henkilöstöön. Henkilökunnastamme saadut kokemukset ovat usein johtaneet siihen, että yritys on palkannut kiireapumme vakituiseksi. Kun tarvitset oikeita osaajia oikeille paikoille, soita tai täytä yhteydenottolomake nettisivuillamme. F$;,0#10G61$F$G,C;00201$F$40";"=561$F$56C#=;02;=1!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"!"#$%&'($)**$$$$$+,-$%&'($)*. /011,"23,4564"$*7**$8.&$8&& Henkilöstöliiga Oy, Multavierunkatu 4, Turku puh tai fax maininki maininki 19

11 Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Lokakuun lehteen ehdit mennessä! Myydään Valkoinen rautasänky 80x200 kullanväriset nupit. (esim. nuorelle tytölle) hinta 80. Matkasänky vauvalle Crago, vähän käytetty 30. Syöttötuoli, koivua. Taittuva malli pyörillä 35. Koulupöytä koivua. (laatikostolla ja kaapilla) 30. Hirvensalossa p !""#$$% Onnea meille! Maininki täyttää syyskuussa kaksi vuotta. 23 lehteä ja vielä useampia juttuja saarelaisten vinkeästä arjesta ja pyhästä. Kiitos tähänastisesta yhteisestä taipaleesta juttuvinkkejä ja palautetta otetaan yhä hartaudella vastaan osoitteessa Syyskuussa tapahtuu Wäiskin Koulu Vanhempainfoorumi klo Wäinö Aaltosenkoulun ruokasalissa. Saarten koulujen koulupsykologi Marjo Ahola alustaa aiheesta : Esimurrosikäisen kohtaaminen. Omasta murrosiästä on aikaa ja maailma on kovin erilainen kuin omassa nuoruudessamme. Tule tapaamaan muita vanhempia ja vaihtamaan mielipiteitä. Tilaisuuden alussa Wäiskin Wanhemmat ry:n sääntömääräinen syyskokous. Kahvitarjoilu ja yli 5-vuotiaille lapsille valvottua ohjelmaa Paavo-hallissa tilaisuuden ajan. Tervetuloa mukaan keskustelemaan meitä lasten vanhempia askarruttavista asioista. Terveisin Wäiskin Wanhemmat r.y Kakskerran tiistaikerho Tiistaikerho on alkanut, kokoonnumme joka tiistai Kakskertatalolla klo Kaikki Satavan ja Kakskerran ikäihmiset tervetuloa Kuvassa Kakskerran tiistaikerholaisia kesätauolla Brinkhallin kartanossa. Kuva: Mirja Rakkolainen viettämään leppoisaa keskipäivän hetkeä. Jos on kysyttävää, kysele tutuilta kerholaisilta tai Marjatalta puh Hirvensalon Urheilutalo Jumpat alkavat: Naiset keskiviikkona 15 pvä syyskuuta klo Vetäjänä fysioterapeutti Tiina Tavasti. Miehet tiistaina 21 pvä syyskuuta klo Ei ennakkoilmoittautumisia, jos kuitenkin herää kysymyksiä, niin soittele Marjatalle puh Hirvensalon Heitto Haarlan koulussa naisten jumppa tiistaisin klo ohjaajana Henna ja torstaisin klo ohjaajana Minna. Tervetuloa jumppaamaan! Aikuinen-lapsijumppa Haarlan koulussa torstaisin klo Ilmoittaumiset ohjaajalle Minna Räisänen, puh (klo jälkeen) tai SIMSALABIM UIMAKOULU JA AQUAGYM Vauva ja Perheuintia Mini 1-3 ja mini 2-5 Miniperheuintia Satu-uintia ja Crawl-uimakoulu 3 kk 10-vuotiaille lapsille SUVITUULI, CARIBIA & MERI-KARINA HIRVENSALO UUSIA KURSSEJA ALKAEN! Varaukset:!!!"#$%#&'&($%") $*+,-#$%#&'&($%") SATAVAN KYLÄKAUPASSA TAPAHTUU LAUANTAINA Tilaisuus alkaa klo Tarjolla grillattua Chef Votkinin makkaraa, kahvit ja muuta mukavaa! Huutokauppa alkaa klo 14.00, taidetta, taloustavaraa, ym. Tervetuloa! SATAVAN KYLÄKAUPPA Kakskerrantie 679, Turku puh: HUUTO KAUPPA! Nyt myös kotiinkuljetukset! AVOINNA JOKA PÄIVÄ maininki maininki 21

12 Syyskuussa tapahtuu Seurakunta Hirvensalon kirkossa su klo 17. Yrittäjän päivänä kaikille avoin, mutta yrittäjille suunnattu Missiomessu. Teemana Miksi kiittäisin? Mistä kiittäisin? Mukana mm. Lasse Vahtola ja Anna Liinamaa. Yrittäjän alttari. Ohjelmassa laulua ja puhetta, mahdollisuus rukouspalveluun, ehtoollinen, lastenhoito ja iltapala Hirvensalon kirkossa Rukouspysäkki klo , ja Tule rukoilemaan yhdessä toisten kanssa klo Hennalassa (Hennalantie 10) Naisten ja tyttöjen hyvän olon Missiotreffit. Ohjelmassa mm. luomakuntakävely Hennalan maastossa (Hannele Siltala), jalkahoitoa (Virve Anttila. Ota mukaan oma vati ja pyyhe), ravintoa hengelle ja ruumiille. Mukana myös Liisa Kuusela. Partio Perinteikäs tyttölippukunta Louhen Tytöt ry Toivottaa kaikki reippaat partiotytöt (7 vuotta tai vanhemmat) mukaan aktiiviseen toimintaansa syksyllä 2010! Toivotamme myös kaikki johtajaikäiset uudet jäsenet toimintaamme mukaan. Lippukunnasta löytyy aina mielenkiintoisia pestejä reippaille johtajille. Toimimme Hirvensalon seurakuntakeskuksen tiloissa osoitteessa Honkaistentie 85. Ota rohkeasti yhteyttä/ilmoittaudu: Sari tai LOKAKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Turussa Sallin harjoitusmaastona on toiminut taustalla oleva Hirvensalon ykkösrinne. Syyskuu Kuusamossa Sallin syyskuu Salli Vahteran syksy alkaa uuteen ympäristöön ja kouluun totuttautumisella sekä tulevaan laskukauteen valmistautumisella. H$74"*')/,'()#0,(,$'$*#,/"4)#?)//$#A)%("7)#4)$%(,$#"/,> 0++'')#,',$("(()#0,+/+*#-)#.)7"&.$"*#%)7-,$(+'&)%> :,//$'++0'$"*#."76''6#-)#&++(($#=++')&,,*3#0+*#'++7>.+-,(("/+*#-)#.+-,(("/+*#%)77)'()&$*"*#4"$#%6*"(#)/..$/)-"$%$*# "7$0,$'(+*""'""*#/+0$,,*1#?55'0++#'+-++0$*#?)//$/()#++'$$*#0+4$>,$%$*#(+(+'(+"'')1#!++(#+7%"$/+/+0$,/)$'"(#-)#'"+(+#,4)(#,**"0'$# "**"'(66*#(+((+-)#0$/.)$/+>#-)#%)7-,$(+'&)(0,$/() "!''""*.)&)'))$/$(.'')$$(.9*%!!**(.5*.)$$(.:1#%-.!'%> 5%(""*'6#*,$*#IS#(+*($)#4$$0,'')1#=$/.)$/+0)+'$#)/0))#&)77)'> -,+/+0++'')#-)#()4,$((""*)#,*#.)7)*())#D,%-,$'&)$:"*#[U?>0$/>.)$/+$'')#.$'("$(6#'"06#'$-,$((+)#4$$:"*#.)7%))*#-,+00,,*3#?)//$# /$'())1 LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Neitsyt Viimeisetkin kesälomat alkaa olla vietetty ja astumme arjen valtakauteen. Tämä on Neitsyitten kulta-aikaa. Neitsyt on arjen spesialisti ja hän suorastaan kukoistaa asioiden ja analyysien keskellä. Neitsyt-luonne turhautuu nopeasti, jos mitään analysoitavaa ei olekaan ja siksi voitkin lahjoa Neitsyt-ystävääsi kauniisti pakatulla Hirvensalon osayleiskaavalla. SATSAUS OMAAN LAJIIN?)//$#,*#%)77)'()*+(#/)'0"(("/+)#.$"*"'(6#/6%($"*#-)#0$/.)$//+(# KZ\>4+,($))'()#'))00)1#=+/+4)#0"'6#-)#4$$&"#()/4$#,4)(#&"**""(# D,%-,$'>?+,&"'')#-)#+/0,&)$//)#/"$7"$//"*#'"06#0$/.)$//"*3#-,("*#.66(;'#)/..$/+0$,,*#&"*"&$'"'(6#"$#,//+(#,&)*#$06/+,00)*')# 4)%4$&&)//"#'++7.+-,(("/$-)//"#4)$0")1 7.;(."$.#-:-(.9$/&))*#**.<''))**.9&%".!&)&*=.<'))*.<10". -6**$((64661#C**"0'$#0,+/+*#)'+*(,/)'')#,*#4)/&$$*)#":"//$'"*# (+/"*#&5;'#'+,7$(()&))*#4$$&"$'"*#-)0',*#0+7''$(#N+7)-,"*#/+0$>,,*3#%6*#0"7(,,1 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä 22 maininki Ajanvaraus optikolle p. (02) maininki 23

13 24 maininki