maininki Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä elämää saarissa KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä elämää saarissa KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2010 KUVIA HIRVENSALO- PÄIVILTÄ SIVULLA 18 JÄTEVESIASETUS 2014 MARJA-LIISA SALMINEN SUOSII SAARELAISTA SALLI VAHTERAN SYYSKUU Jarmo ja Anneli Laivorannan yhteispeliä Maanpäässä maininki 1

2 syyskuu 2010 Otetaan tilaisuudesta sekä vaari että muori!"#$%&$'"(#"&&"#)$*)#'+,'(+#&++(()&))*#(,(+((+-)#().,-)&&"#"//"$#,/"#$%)*#.)00,1#2$3#4)$00)# /,..+(+/,'#,/$'$#*505$'(6#.)7"&.$#1#8)0$#,*#)$0)&,$*"*#&,($4))((,7$#&++(,0'"*#065**$'(6&$'""*# -)#*5(#/)0$#.)0,(())#&,*"*#'))7"/)$'"*#&$"(($&66*#-6("4"'$%+,/(,*')#++'$0'$1#9+:$'(+'#4,$#&)0'))# 7)%))#-)#4)$4))3#&+(()#5%(6#/)$//)#4,$&&"#*5(#(5;'(66#46/((6&6((;&55:"'(6#%54""*1 <)#()$())#,//)#0,70")#)$0)1#="'6/"%:"''6&&"#!"#$%&$'(#)**("#0$7-,$(($#)&&)(($/)$'"*#*60;0+/> 0,,**""(#($"(,)#-6("4"'$-67-"'("/&$"*#++:$'()&$'"'()1#?"#,*#)-)*0,%()$*"*#-)#0$*00$*"*#)'$)#&,*"/> /"#,&)0,($)'+-)//"1#A)/&$$()#7"'".("-6#"$#,/"#4))*#0+*0$*#()/,*#-)#.$%)&))*#()7.""(#-)#":"//5(50'"(# )**"((+$%$*#4))($&+0'$$*#*6%:"*#&+$'(+(()4)(#0/)''$'()#'$//$')/))(($)1#?$$*6#($/)*(""'')#,*#%"/..,# 0$+0+'(+)#/)$*/))($-,$%$*#-)#4$7)*,&)$'$$*1#!$*+//"#,."("(($$*#/).'"*)3#"((6#)$*)#0+*#,',$(())#-,()0+()#'55((646//6#',7&"//)3#*$$*#*"/-6#',7> &")#-66#,',$(()&))*#0,%($#,&))#*).))1#B$$*#'"#()$())#,//)#(6''6#-6("4"'$)'$)'')0$*1#C*#%,+0+(("/"> 4))#&,$(($)#D$"()7$)3#&))()/,+(()#()$#*)).+7$)1#E"/.,$*()#-)#(+/,0'"00)$*()#,*#'$/($#)/,$(())#$('"'(61#!$(6#4,$#("%:6#-)#&$(6#-6((66#("0"&6((6#.+%())&&)*#&"7"*3#'$*$/"46((;&$"*#+$&)4"'$"*#-)#-6/0$> 0)'4+&&"#0$70)'4"($'"*#(+/"4)$'++:"*#"(""*1#9+'$#-6("4"'$)'"(+'#()7-,))# &"$//"#0$+0+(("/+*#'$-)'()#($/)$'++:"*#4)$0+(())#%54$*#0,*07""(($'"'($#/6> %$4"'$"&&"#0+*(,,*1#C("())*#'$$'#(6'(6#($/)$'++:"'()#4))7$#-)#4$"/6#&+,> 7$0$*#-)#.$'("(66*#,&)(#*+70)(#4$$&"$'"*#.66//"#4$7""'""*F! Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku TURKU kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Raila Soininen 4 Jätevedet Marian blogi 11 Harrikoita saarilla 12 Minä hirvensalolainen, Jarmo Laivoranta 17 Vuoden luotolainen, Marja-Liisa Salminen 22 Salli Vahteran syyskuu 2 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 3 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

3 kutsuvieras Kesämuistoja Tänä keväänä oli lämmin toukokuu, joten perunoiden istutuksesta tuli mukava yhteinen juttu. Siihen valmistauduttiin huolella. Perunat oli laitettu itämään hyvissä ajoin. Sitten varsinaisena istutuspäivänä veljien lapsia ja lastenlapsia saapui paikalle, traktorit ja perunanistutuskone otettiin käyttöön. Tapahtuma oli kuin hauska näytelmä, sillä me istutimme vain vajaat parikymmentä vakoa perunoita. Eihän se määrä, vaan itse perunanistutus oli pääasia, jotta nämä pienet saisivat tuntumaa siitä, missä peruna kasvaa ja miten monta vaihetta on ennen kuin peruna on omalla lautasella. No meidän lapset ovat vielä niin pieniä, että tärkeintä olivat traktorit ja peräkärryn kyyti. Jälkeenpäin ihmeteltiin traktoria, istuttiin yhdessä ja erikseen traktorin istuimella, kokeiltiin ratin toimivuutta ja tietysti tyyttiä, kuten kuvasta näkyy. Perunat kasvavat kesän ajan ja nyt syksyllä nostamme perunat mahdollisesti samalla joukolla. Tein merimatkan Ruissaloon Ruissalo-lautalla veljeni tyttärenpojan kanssa. Turun linnan kohdalla kerroin hänelle, miten minä lapsena kuljin Raunistulasta Hirvensaloon. Matka aloitettiin Pohjolasta raitiotievaunulla, Turun linnan kohdalta jäätiin kyydistä, samalta kohtaan Aurajoesta lähti moottorivene Hirvensalon laituriin, josta jatkoimme matkaa isän ohjastamalla hevoskyydillä meidän uuteen kotiin. Toki Hirvensaloon kulki lossikin, mutta kyseinen matka oli meille helpompi toteuttaa. Nämä muistikuvat palautuivat mieleeni, kun pyöräilin Hirvensalon sillan yli ja katselin sataman suuria laivoja ja pienempiä moottoriveneitä Pitkäsalmessa sekä jatkuvaa autovirtaa sillalla. On hyvä pysyä mukana ajanvirrassa, mutta välillä voi katsella ympäristöä myös lasten silmin. Raila Soininen Pyöräilevä eläkeläinen Jätevedet 2014 Meidänkin saarillamme asukkaat ja mökkeilijätkin painivat uuden jätevesiasetuksen kynnyksellä. Selkeää, kansanomaista tietoa siitä, mitä kenenkin pitää tehdä ja mikä ratkaisu valita, on vaikea löytää. Aikaa ei ole jäljellä kuin vajaat kolme ja puoli vuotta, eikä prosessikaan ole aivan läpihuutojuttu. Kakskertalainen Juhani Vähäsalo esittelee, miten he päätyivät hiljattain käyttöönotettuun ratkaisuunsa. JÄTEVEDEN KÄSITTELYSSÄ LIEVENTÄVÄT TEKIJÄT C&))#-6("4"'$-67-"'("/&66#"$#()74$('"#++'$)#()$#7)0"*())#&$06/$#GH# 0$$*("$'(;#'$-)$('""#)/+""//)3#-,%,*#0+**)//$*"*#4$"&67$4"70,'(,# (+/""#+/,((+&))*#4$$:"*#4+,:"*#0+/+"'')3#IH#0$$*("$'(;*#%)/($-)# ()$#)'+0)'#,*#JK#4+,(()#(65((6*5(#()$#LH#"/6&6($/)*(""'""*#/$$((5> 4$"*#'"$00,-"*#"/$#','$))/$'"*#'+,7$(+'"'(""*#4+,0'$#()$#-,'#46> %6$'("*#.66'(;-"*#4+,0'$#,*#0,%(++(,*()#4))($)#0$$*("$'(;*#%)/($> -))#$*4"'(,$&))*#++(""*#-67-"'("/&66*1# ="'6)'+**,(3#-,$'')#,*#065(;''6#0+$4)065&6/6(#-)#-6("4"'$#,*# 4)$*#($'0)+'>#-)#."'+4"((6#.66'"46(#/+,**,//$'"'($#%"/.,&&)//)# 0+$*#5&.67$4+,($'"(#0$$*("$'(;(3#-,$'')#,*#065(;''6#4"'$065&6/6(1# VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS?"/0"$(6#,%-"$()#"7$#4)$%(,"%:,$'()#,*#4)$0")#/))($)#-++7$#'$0'$3# "((6#-6("4"'$7)(0)$'+(#4)/$())*#)$*)#)'+0)'>#-)#0$$*("$'(;0,%()$'"'> ($1#M)(0)$'++*#4)$0+(()4)(#&++*#&+)'')#0$$*("$'(;*#0,0,3#'$-)$*($# -)#&))."761# N'+00)$/()#4)):$())*#*5(#0$$*("$'(;0,%()$'()#'"/4$(5'(6#-6> ("4"'$-67-"'("/&6'(63#'"*#065(;'(6#-)#%+,//,'()1#<67-"'("/&6*# ++'$&$*"*#4))($$#&5;'#(,$&"*.$:"/+4)*#0)+.+*O$*#7)0"**+'> 4)/4,**)'()3#&$(6#4)7("*#(+/""#,//)#/)):$((+#-6("4"'$'++**$("/> &)1#P0'$*0"7()$'"*#-67-"'("/&6*#%)*00$4)#()$#)'$))*#%54$*#$('"#."7"%(5*5(#4,$#/))($)#'++**$("/&)*#$('"0$*3#&+(()#+'"$&&$("*# '++**$("/&)#0)**)(())#(""((66#)/))#)'$)*(+*("4)//)#'++**$(("/$> -)//)1#N&&)(($/)$'"*#0,*'+/())($,#($"("*0$*#&)0'))3#&+(()#.$(06> )$0)$'7)(0)$'+*)#'"#4,$#(+//)#":+//$'"&&)0'$1 A6%6')/,*#."7%"#(+(0$#&)%:,//$'++:"(#/$$((56#=)0'0"7()>?)> ()4)#A"'$,'++'0+**)*#."7+'()&))*#++(""*#4$"&67$4"70,'(,,*1# E"$:6*#0,%:)//))*#'"#0))(+$#4)$0"+(""*#.66'(6#06'$0'$#$('"#.66>.+(0$'(,,*1#8$$((5&$*"*#,/$'$#4))($*+(#/,+%$**)(#/6.$#0)//$,*#.$> :"&&6/(6#&)(0)/()3#&$06#,/$'$#*,'()*+(#0+'()**+0'$)1# ="'66*#&"**"''6#A"'$,'++'0+**)*#++(""*#4"70,'(,,*#,/$#/$$((5*5(#VIS#0$$*("$'(;61#8$'6($"(,)#,',$((""'')#WWW1!"#$"%&"''"!'()*+,+ SUUNNITELMASTA LUPAAN A6%6')/,(#(""(($46(#-6("4"'$'++**$("/&)*')#)&&)(($/)$> '"//)3#-,0)#.66(5$#,&))*#.$"*.+%:$'()&,&)//$$*1#D+%:$'> ()&,*#0,0,/+,00)#&6676(66*#)'+$**"/$;$:"*#."7+'(""//)# 7$$..+&)(()#)'+00)$:"*#()$#4":"*0+/+(+0'"*#&6676'(61# A6%6')/,$//)#/)$(("$'(,*#.$($#4)'()()#'"$('"&6*#%"*O"*#4"> :"*0+/+(+'()3#4)$00)#()/,+:"'')#)'++#4)$*#0,/&"#$%&$'> (6#-)#4":"*0+/+(+'#,*#)'+**"/$;0,%()$'()#)74$,()#.)/-,*#.$"*"&.$1 Alueen vanha ja erittäin tiheä mökkikanta sijaitsee hyvin lähellä vesistöjä ja puhdistusjärjestelmät ovat 07)($)#,/$#.7,'"''$'')#%))'()4$*()1#D$"*$6066*#)'$,$()#"$# 4,$*+(#%,$())#.+%"/$&$('"#4))*#7)0"**+'4)/4,**)'')#(+/$# -+,'(+)#+'")&.))*#,((""'""*1#8,.+/()#-,#4)/$((+#.+%:$'> ()&,#.66("(($$*#4)$%())#4)'())4))*3#&+(()#+/0,&$(,$(+0> '"/())*#%$"&)*#"7$/)$'""*#&)//$$*#-)#/+.).7,'"''$#/6%($# ++:"//""*#065*($$*1#M)0"**+'4)/4,*()#)*())#'$$'#/+4)*#.+%:$'()&,&)//$0,%()$'"'($#-)#'"*#4)$%()&$*"*#'++**$> ("/&$'()#"$#,//+(#)$4)*#%"/..,)1# <+%)*$#"%:,(())3#"((6#,/$'$#.)/-,*#%"/.,&.))3#-,'#7)> 0"**+'4)/4,**)//)#,/$'$#/$'()#05'"$'"''6#0+**)'')#%5> 460'5(5$'(6#.+%:$'()&,$'()3#-,$'()#0+/+(()-)#4,$'$#"**)/()# 4)/$()#4)7&)'($#%5460'5((646*#&)//$*1#B6$*#46/(5((6$'$$*# )$0)&,$'"/()#.)."7$*.5;7$(("/5/(6#-)#&+$/()#5//6(50'$/(61# 2**)/()#&667$("//5(#/$'()(#"$46(#0+$("*0))*#,/"#')//$((+-)# 29R*#-)#0)*')//$'("*#0$/.)$/+'66**;'("*#4+,0'$1# N$0))#A6%6')/,$//)#,/$'$#,//+(#.+%:$'()&,*#++'$&$> '""*#4+,(""*#ISGT#'))00)3#&+(()#0,'0)#/+.)#,/$#%)*0$(> (+#-,#)$0)$'"&&$*3#'"#,/$#+&."+(+&)'')#(6&6*#4+,:"*# &+(()#'"#,/$'$#&)0')*+(#/$'66#"+7,-)1#D+%:$'()&,.7,-"0($# 4$"($$*#'$$'#/,..++*3#4)$00)#&"/0,$'"/()#.$,*""7$(5;/(6#'"# '"(0$*1#U('"#-67-"'("/&6*#)'"*()&$*"*#.$%))*#4"$#/5%$&> &6*#)-)*3#4)$*#.)7$#.6$4661 +,*-(.('/,$-#-6("4"'$-67-"'("/&6*#++'$&$'"'')#7$$.>.+4)(#4)/$(()4)'()#&"*"("/&6'(6#"/$#0$$*("$'(;0,%()$'$'()# 4))($&+0'$'()1#C*#05'"#'$(("*#,&)*#.$"*.+%:$'()&,*#++> '$&$'"'()#()$#4$"&67$4"70,'(,,*#/$$((5&$'"'(63#*,+'""#%$*> ()#(+%)*'$$*#"+7,$%$*1#P0'$*0"7()$'$&&$//))*#-67-"'("/> &6*#%$*()#4)$%("/""#&++()&)'()#(+%)**"'()#)$*)#7"$/++*# GS#SSS#"+7,,*1#<67-"'("/&6*#++'$&$'0+'()**+0'"(#0,,'> (+4)(#'++**$(("/+.)/00$,$'()3#/+.)&)0'+$'()#'"06#'"*#-6/> 0""*#$('"#-67-"'("/&6'(6#-)#'"*#7)0"*()&$'"'()1#D$(66#&5;'# &+$'())#%+,/(,>#-)#&++(#4+,'$(()$'"(#065((;0+'()**+0'"(1 KUKA (5&$'(6#4)/4,())*#-)#&$("*#*5(#)'"**"(()4)(#/)$(("$'(,(# (65((646(#)'"(+0'"*#4))($&+0'"(#(+/"4)$'++:"'')0$*1#E"$> 4"7()$/+'')#*505$'"(#.$"*.+%:$'()&,(#')$4)(#)*0)7)*# (+,&$,*1#P0'$066*#("'($''6#&+0)*)#,//"$'()#0)%:"0')'()#.+%:$'()&,'()#"$#(65((6*5(#)'"(+0'"*#&+0)$'$)#.66'(;()> ',-)1#?$/($#/)$((""(#,4)(#4$7)*,&)$'("*#%5460'5&$61#D+%> :$'()&,$:"*#5//6.$:,'')#0,"(($$*#&5;'#4)'(,$*065&$'$61# A6%6')/,-"*#%)*00$&)#++'$#.+%:$'()&,&)//$#"$#4)7'$> *)$'"'($#,//+(#&+0)*)#05'"$'"''6#("'($''63#"$06#%"$//6#,/"# 4 maininki maininki 5

4 4$"/6#0"7(5*5(#/)$((""'()#0,0"&+'()#()$#("'($(+/,0'$)1# D+(0"*#.66'(6#)$*)0$*#(+/""#0$70)'()#4"((63#&$06#,*# -,#$',#.)7)**+'#"*($'""*1#N**"((+$%$*#.66'(;7)-,$%$*#.66'"&$*"*#&)700$*,$//)#,/"4$//)#(+,(("$//)3#)$*)0$*# M)0"**+'&))$/&)*#("'($*#&+0))*3#,*#4)$0"))#-)#,*> 0$*#"%:,("((+#-,.)#.66'(;7)-,-"*#%"/.,(()&$'()3#)$*)> 0$*#(5..$7)-,-"*#'+%(""*1#!+$'(+("())*#&5;'3#"(("$46(# )$*)#0+**)//$'"(0))*#-6((""*06'$(("/5/)$(,0'"(#.66'""# ()+,(()#4)):$((+$%$*#7)-,$%$*1#?++7$*#()$("0,%()#4":"*.+%:$'(+0'"'')#,*#,//+(# 4"'$065&6/;$:"*#0"0'$&$*"*1#2*'$*#()7.""(#%)/+())*# %++%:"//)#4":"//6#-)#'"*#-6/0""*#%))'(""*)#,*3#&$("*# Edelleen helpointa ja halvinta olisi nostaa kuiva- ja kompostikäymälät kunniaan. "7,("//)#(+,(,0'"(#4":"'(6#"/$#(,$'$*#')*,"*#.+%:$'> ())#4"'$#*,.")'($#++:"//""*1#=+*#065&6/64":"(#-)# %)7&))(#."'+4":"(#-,%:"())*#')&))*#-67-"'("/&66*3# 4)):$())*#'5'(""&$/(6#&"/0,$'()#0).)'$(""(($)#4)7'$*> 0$*3#0+*#-,0)$'"//)#0$$*("$'(;//6#.$(66#,//)#,&)*')1#C*# &5;'#"%:,("((+#,&)0,($)'+00)$//"#&)%:,//$'++(()3# "((6#4":"(#-,%:"(()$'$$*#"7$#.$'("$'$$*3#%)7&))(#&))'+>,:)(()&,,*#-)#065&6/64":"(#(5%-"**"((64$$*#'6$/$;$> %$*3#&$06#())'#4))($'$#()/,$'')#.+(0$'(,-"*#++:"//""*> '++**$(("/+)1?++**$(("/+*#)//)#,*#4$"/6#4)/4,*()-67-"'("/&63#&$> ("*#)'"(+'("*#(,("+(()&$'()#(+//))*#4)/4,&))*1#B65(> (""*,((,-67-"'("/&6(#,4)(#0)//$$()#-)#)'$)*(+*($-,$:"*# 0,+/+(()&$'""*#0+/++#4)7,-)1#="*"//"#4)/4,*()4)'(++# )'"((++3#'"/4$66#4)'()#(+/"4)$'++:"'')1 VESISTÖN HYVINVOINTI N'"(+'0,+0"7,$()#(+(0$"'')3#,&))#-67-"'("/&66#.,%($> "'')#-)#"+7,4)7,-)#0"76("''63#X,0+'#$('"#()70,$(+0'"'()# -66#&,*"'($#()0)>)/)//"1#A)$0+(+'#5&.67$'(;;*#,*#'"/> 463#4)$00"$#'"#'"+7)+'()#50'$*,&))*#5%:"*#()/,+:"*#.66'(;$'(6#,/$'$0))*1# 2:"//""*#%"/.,$*()#-)#%)/4$*()#,/$'$#*,'())#0+$4)># -)#0,&.,'($065&6/6(#0+**$))*1#M,%0")#4)/$('$'$#'"*# 4)$%(,"%:,0'$#&5;'#4)0$(+$'""*#)'+*(,,*3#-)#)$*)0$*# 0"'6)'+**,$//)#'"#,*#"%:,((,&)*#065(6**;//$*"*1# M)0"**+'&))$/&)*#.$"*.+%:$'()&,$:"*#%+,/(,065> (6*(;-6#-)#065((;0+'()**+0'$)#(+(0$(()"'')3#&;0$*# 0,&.,'($065&6/6*#Y&+//)*Y#(5%-"*(6&$*"*#4)$0+(> ())#5//6((6"*#%"/.,/()1##A"'$4"'')*#.++((+"'')#,4)(# %)7&))(#-6("4":"(#.+%:$'("(()4$'')#&,*$*)$'$&&$*# 0"$*,$*3#"$06#&)(($#,/"#5%(6#%"706'($#0+00)7,'')1#?$/($# &5;'#&;00"$/$-;$//6#,*#'55(6#."7"%(56#-6("4"'$'++*> *$("/&$"*')#/))($&$'""*1#N/+""*#4)*%)#-)#"7$((6$*# ($%"6#&;00$0)*()#'$-)$('""#%54$*#/6%"//6#4"'$'(;-6#-)#.+%:$'(+'-67-"'("/&6(#,4)(#&$(6((;&6(1 B,.")'($#-)#%"/.,'($#,&$$*#.66'(;$%$*#.5'(55#4)$> 0+(()&))*#,&)//)#0+/+(+'065((65(5&$'"//61#E)-)> )'+(+')/+"$//)#."'+)$*"4)/$**,$//)#,*#(,:"//)#&"70$> (5'(63#*"#"$46(#4)$*#'66'(6#/+,*(,)#4))*#&5;'#$%&$'"*# ("74"5((6#-)#0,0,#-67-"'("/&661#20,/,O$'("*#."'+)$> *"$:"*#4)/$0,$&)#,*#-,#"7$((6$*#7+*')'#-)#%$**)(#0+> /+(()-$//"#0,%(++//$'$)3#&$06/$#4)*%)*#0)*')*#()$0)> )$*"$'$$*3#',,:))*#-)#"($00))*#"$#%)/+()#50'$*,&))*# (+74)+(+)1#0$"%#,,**,-1--2,",,*%1*1332*%4)$3,$-(% 522"-671*%8((-))*9%1,%5)4:,"-)"72'71"-183,8-2#22*% 7$):)--(,",%/((-,3((*%,431,-2; "#$%&#'&()! *%&'+'$#*%,*'$&'-.%/! $'-+#&01$'/! *)! $22//#&'-.)/!-))&#.#$'$&)3!-2+)/!4)1'.#$'$&)!$'1%!!"#$%&'()$#%(#$)*+,#$%&'---.(!/01#$%2.3 Teksti ja kuvat: Tiina Törnström Juhani Vähäsalo esittelee valitsemaansa järjestelmää. Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Kirpeää syyskuuta! Syyskuussa Ruokatoriltamme: /kg /kg /kg /kg Mestaripalvin Maalaispalvikinkku Kotikeittiön savulohisalaatti Kotikeittiön Janssoninkiusaus Paistetut silakkapihvit Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, TURKU 6 maininki maininki 7

5 SYYSKUUSSA VIHREÄT PÄIVÄT! Nyt meillä myös täydellinen sidontapalvelu ja leikkokukat! Ja viikosta 35 alkaen TALO TÄYNNÄ KUKKASIPULEITA! Tuhannen ja yhden värin vaihtoehdot Kesän alkaessa tonttimme alkoi hiljalleen muistuttamaan oikeaa rakennustyömaata: korkeat harkko- ja eristelevypinot olivat merkki siitä, että talomme alkaisi pikkuhiljaa muotoutua muuallekin kuin arkkitehdin paperille ja lupakuviin. Ja sitä mukaa kun harkko toisensa jälkeen asettui pystytysporukan toimesta oikealle paikalle oli myös meidän aika ryhtyä tekemään sisustussuunnitelmia. Lattiat, kaakelit ja muut pintamateriaalit sekä keittiösuunnitelmat tuottivat melkoista päänvaivaa kesäkuukausina. Vaihtoehtojen suuri määrä lisäsi vaikeusastetta: olisi ollut paljon helpompaa tehdä valinta parin sopivan vaihtoehdon välillä, mutta aina jostain esitteestä tai joltain nettisivulta löytyi taas lisää houkuttelevia mallivaihtoehtoja. Lisäksi esitteiden ja netin kuvat eivät tunnetusti vastaa aina todellisuutta, joten malleja piti päästä katsomaan myymälöihin. Kuumina kesäpäivinä nuo myymälät eivät kuitenkaan olleet syystä tai toisesta kolmen lapsen katraan mielipaikkoja. Oman haasteensa esimerkiksi laattojen valinnalle antoi 2-vuotiaan uhmaikäisen juoksuharjoitukset Pukkilan tehtaanmyymälässä. Toisin kuin pintamateriaalien pohtiminen, keittiön suunnittelu osoittautui helpoksi Gloria-keittiöiden Toni Nurmen ansiosta. Koko homma kävi kätevästi Tonin tullessa kotikäynnille, eikä meidän näin ollen tarvinnut lähteä suunnistamaan keittiömyymälästä toiseen. Näin raumalaislähtöisenä oli lisäksi mukava tukea vanhan kotipaikkakunnan yrittäjyyttä. Hyvät neuvot ja ensiluokkainen palvelu vakuuttivat meidät ottamaan kaikki kiintokalusteet samasta paikasta. Samaan aikaan tontilla kesähelteet olivat omiaan vaikeuttamaan myös rakennuksen kimpussa huhkivien työmiesten urakkaa. 25-kiloisten harkkojen latominen 30 asteen lämmössä oli hatunnoston arvoinen suoritus, etenkin kun työn jälki oli äärimmäisen hyvää ja aikataulut pitivät täsmällisesti kutinsa. Heinäkuun alkuun mennessä oli ensimmäinen kerros tehty ja toinen kerros puolestaan oli pystyssä hyvin ansaittujen kesälomien jälkeen elokuun alussa. Ei auttanut muu kuin alkaa suunnittelemaan harjakaisia... Syysiltojen pidetessä on aika laittaa pihavalaistus kuntoon! Hanki nyt laadukkaat ja kestävät ulkovalaisimet Sähköextran mallistosta. Samalla saat tarpeitasi vastaavaa yksilöllistä palvelua. Kauttamme myös asennuspalvelu. Sähköextra Oy Tierankatu 8, Turku Puh (02) Fax (02) Avoinna ma pe VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 ENERGIA LÄMMITYS SÄHKÖ VALAISIMET VALO 8 maininki maininki 9

6 !!"#$%!&#"$'"($ )*+"'+,&#(# %A $&&*#>% % * $ % " 'BB-+.$$)'+# 2; C;(D(:; "-$./011//$2345$6744$ : )*&++"$$"", &-&+.*// /0$(1//$$* 2/)*(-/ )030$0#!""#$%$ $&'( F-D'(+GHI+CE+)*'&*E+BA..AE,-6C-(J+A-)C+,A%&*..A+6CC))CD'..A+K*E(''E'#!"##$%&'("#)"*+,("-&'.*/'&'+(%-'%$&-%0$+&"(11(234(56( 6CC))CD'+LA+(;%,<6CC))CD'+,'*DD;));B;)+%-,,A*E*D>'AE0+LC)*E+BC')+ "/.$'$&-("-&'.*/'(7(228639(56("/.$'$&-()')'+"$%0$+&"(18(:88639(5; EA-))'A+5/M+%BJE+)*%C()A0+/ ,6+,-.-)-,(*()A0+:CD)AA))C6A()A+!"#$%&'()*))$++,-.-)-(+/01# ,60+789#:;;()<)+1=#=/+>4,6?+ <*/.*&-#'"()'*"='##*(+>&(?*$##*; Laadukkaat merihenkiset tekstiilit Meredinistä Harrikat saarilla K romin kiiltoa, komeita pyöriä ja vielä komeampia kuskeja vietti elokuussa viikonloppua Kakskerrassa Harjattulassa. H.O.G. Turku Rally 2010 kokosi 160 pyörää ja 220 harrikoitten ystävää Suomesta, Norjasta, Venäjältä ja Kanadasta saartemme hienoihin maastoihin. Tapahtuma järjestetään kerran vuodessa, ensi vuonna emme voi nähdä pyöriä kotimaisemissa, vaan ne nähdäkseen on suunnattava Loimaalle. Puolalankatu 6, Turku 10 maininki Nahkaliivisten miesten ja puunattujen pyörien hohtoa saattoi ihailla myös Turku Bikerfestissä Hirvensalon Peurakalliolla Hirvensalopäivien aikaan. Kaksipyöräistä väkeä viihdyttivät lukuisat bändit ja kuuma sauna kylpytynnyreineen. Telttamajoitus varmisti camp-hengen ja luonnonläheisen meiningin; hirvensalolainen taivas kun tarjosi sekä paistetta että vettä. Kuvat: Kimmo Lehto, Turku H.O.G Chapter, Pirjo Huttunen maininki 11

7 Jarmo Laivoranta valitsi lokakuun Mainingin keskiaukeamalle urheiluhenkisen leijonan... Pihapaviljongissa syödään ja kokataan keväällä heti kun tarjetaan. Siellä viihdytään esimerkiksi aamupalalla aina siihen saakka, kun pakkaset tulevat syksyllä. Palvelemme toinen minä hirvensalolainen toistamme Jarmo Laivorannan ja Anneli Sukari-Laivorannan yhteispeli on suorastaan hämmentävää. Upealla paikalla Maanpäässä, mäntyjen ja kallioiden sylissä, asuu onnellinen pari. Kun Jarmo Laivoranta alkaa kertoa, Anneli Sukari-Laivoranta täydentää - ja päinvastoin. Niin on käynyt myös Laivorannan räiskälereseptille. Se oli Jarmon bravuuri, minkä Anneli täydensi hyppysellisellä vaniljasokeria. L)$4,7)*(,-"*#0"'6*#-)#4$"/6#'50'5*0$*#0"'0$>.$'("#,*#.$%)0"$(($;1#?$**"3#)+7$*0,$'""*3#/)'$> $00+*)$'""*# 0"$())'""*3# &"**66*# 0"466//6# %"($#0+*#()7-"())*1#D)4$/-,*O$'')#*)+($())*#))&+(+$> &))*#4)$00)#.++7,)3#0+**,*#)$*"0'$'()1#<)#'50'5//6# '$"//6#0,0)())*#":"//""*R#'$'60"$(($;;*#'$$775(66*3#0+*#.)00)*"*#)/0))#0$.7$'("//6#4)7.)$()1 =,(,*)#(5;(#("%:66*#5%:"''63#"//"$#-,&.$0+&.$#'$(> ("*#)$4)*#0+$*#')/))#"%:$#"*'$*1# >!"#.)/4"/"&&"#(,$*"*#(,$'()&&"3#8)$4,7)**)(# *)+7)4)(1 PIHALLA SORMET MULLASSA >!"#(506(66*#&,/"&&)(#%$74"6'($##.$%)%,&&$'()1 >=+*#.$%)*#'))#"*'$*#%5466*#0+*(,,*3#'"*#%,$()> &$*"*#,*#%"/..,)3#<)7&,#8)$4,7)*()#(,("))1# >?$(("*#(65(55#("%:6#)$0)#)-,$*#0$"77,'#-)#0)(',)3# &$(6#.$(66#("%:61#<,'#.66'(66#.)%))*#0+*(,,*3#7$00)> 7+,%,(#-++7(+&))*#'546//"3#'"#"$#,/"0))*#"*66#%"/.>.,)1 D$%)'()#/;5(55#*$$*#.6675*6.+$()3#,&"*).+$()#0+$*# "'$&"70$0'$#&+'($00)."*')$()1#?)(,)#0)'4))#-)#05.> '55#"7$#)$0))*1 >#=)$00$#4$%)**"0'"(#-)#."7+*)(#,*#$('"/(61 8"$46*.66//"#/)$("())*#4$%7"66#,&)'()#.$%)'()1#?$(6# 065("(66*#*++0)$/"&)(()3#')/))(("-)#-)#57(("-6#,*#60> 0$6#5%(6#.)0'+/($#0+$*#$('"#/"$.661#!60$&)*'$0,$()#0)'4))#50'$#7$*(""//$*"*R#4+,'$# '$(("*#')(,#,/$#KI#.+,/"*#/$(7)*#7)'$))1#?))#*6%:6#,*0,# (6&6#'50'5#5%(6#)*("/$)'1 >!"('6&)*'$0)(#4)*$/-)-66("/;*#0)*'')3#'"#,*#50'$# <)7&,*#Q7)4++7"$'()3#N**"/$#0"%++1#?"#,*#'$$(6#%)7> 4$*)$*"*#&)7-)3#"((6#'"*#&)0+#.)7)*""#.)00)'"'')1 D$%)#,*#"/646#-)#'$//6#,*#065((;6R >8).'"*/).'"(#.$(646(#/"$00$&;0$*#0+**,'')1# SALARAKKAISTA YHDEN KATON ALLE P%("$*"*#()7$*)#)/0,$#'"*#-6/0""*3#0+*#8)$4,7)**)*# 4)$&,#0+,/$#4)$0"))*#')$7)+(""*1#8)$4,7)*()#.55'$# ')&)*)#'50'5*6#N**"/$#?+0)7$)#0+**)//$'4))/$"%> :,00))0'$#-)#'$(("*#&5;%"&&$*#75%&6*#'$%(""7$0'$1 =66**"0,%()#,/$#5%("$*"*#/"%($-+(+*#0$7-,$(+'+7)0> 0)#A)00)>?+,&"*#?)*,&$$*#5;(6#&5;("*1 >?"#,/$#7)00)+(()#"*'$#'$/&650'"//63#<)7&,#8)$4,> 7)*()#&+$'("/""1 N$0))#0+$("*0$*#0+/+$3#'$//6#N**"/$#?+0)7$#,/$#4$"/6# 0"'0"//6#,&))#"7,.7,'"''$))*1# >C/($$*#')/)7)00)$()3#8)$4,7)**)(#(,(")4)(#()$.)> /""*')#)/0+4)$%""'()1# =+*#0)$00$#,/$#'"/4663#,/$#0)$00$#&5;'#<)7&,//"#-)# N**"/$//"#'"/4661 >=)$00$#&"*$#"*"&&6*#0+$*#%54$*1# 9+'."7%""*#'5*(5&$*"*#"$#,/"#0)(0)$''+(#"*($'$6# 5'(6455''+%("$()#-)#"/6&66*#0++/++#.)/-,*#$%&$'$61#!+$//"#,/$#)$0)*))*#5//6(5'3#"((6#*6&6#0)0'$#&)'0+> /)$'()#.$'($46(#%5*((55*'6#5%(""*#-)#%"$'(6#(+/$#(+70+> /)$'$)#-)#'))7"/)$'$)R >!$*+//)#,/$#!)'0+'')#0,($3#&$''6#"*#4,$*+(#)'+)# 50'$*#4)$&,*#0+,/(+)1#M)0"*'$*#()/4$)'+(()4)*#&;> 0$*#7)**)//"1#N**"/$//)#.+,/"'())*#,/$#,&)#%$"*,#.)$00)1#=)$00$#$/&)*#&++()#/++/$4)(3#"((6#4)/$())*# *6$'(6#-,&.$0+&.$1 >!$*6#()$'$*#"%:,(())3#"((6#&$/(6#(+*(+$'$3#"((6#%)*> 0$(()$'$$*#5%("$*"*3#<)7&,#8)$4,7)*()#(,("))1 &$'()#*505$'"*#.)$0)*1 0)(',&))*1# D)$00)# (+*(+$# %"($#,&)/()3# &+(()#(66//6#.$($#*65((66#'$/(6#0+$*#,/$'$#'$(7++*))#'5;> *5(3#<)7&,#8)$4,7)*()#*)+7))1 >D5'6%:5$*#(+,**"#($"*#.,'0""*#-)# 05'5$*#N**"/$/()3#"((6#&$(6#("%:66*1# >A)'()'$*3#"((6#,'("())*1 TALO REMONTOITIIN PERUSTEELLISESTI >D$%)//)#,/$# )/0++*# %+7-)*# *60;$'(63# Jarmo Laivorannan muurinpohjaletut ovat yksi hänen bravuurinsa. Resepti aika jämerään taikinaan pannaria tai lättyjä on tämä: 4 kappaletta munia, 1 desilitra juoksevaa Sunnuntaita, 5 rkl sokeria, 1 tl suolaa, ½ litraa maitoa sekä vehnäjauhoja ja vaniljasokeria oman maun mukaan. Oltiin salarakkaita, Laivorannat toteavat taipaleensa alkuvaiheesta. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI maininki 13

8 Uusperheen syntyminen ei ole katkaissut entisiä ystävyyssuhteita 0+*#4)7)'(,($/)#/,+%$(($$*1 >2&&"#,/"#&$(66*#4,+%,(()-$)#"0,> /,O$'"'($3#&+(()#&"$//6#,*#"0,0,&.,'> (,$4)#4"'')3#-,'()#4$"7))(#$%&"(("/"46(3# "((6#"$%6*#(6&6#&$(66*#%)$'"1#=,&.,'> (,$&&"#0)$00$#Q$,-6((""(#-)#&"$//6#,*#.+$//)#/6&&$("((646#$',#()00)1 P//6((6"*#%))'()(("/+*#0"'0"5((66#."+7)1#A)/,0+> 4))*#'"#"$#'"*(66*#'+,'(+3#&+(()#,')//$'(++#%))'()(("> /++*#.$%)*#(,$'"/()#7"+*)/()#-)#4)%4$'())3#"((6#!))*>.66''6#"/"(66*#',4+'')#/+,**,*#0)*'')1 >!"$:6*#%)77)'(+0'"*)#,*#&"('6*%,$(,3#N**"/$#?+0)7$>8)$4,7)*()#0"7(,,1#C&)'')#&"('6''6#,*#(,> (+((+#$'(+(()&))*#()$&$)#-)#%,$()&))*#&"('661#?$$(6#,*#'"+7)**+(#&5;'#'"3#"((6#0+*#/,&)&)(0,$//)#0$"7> 7"(66*#)'+*(,)+(,$//)#Z#&"('6(#,4)(#50'$#-+((+3#&$(6# 0)(',())*#-)#$%)$//))*1 >!)(0,-)#("%:66*3#0+*#.,/$($$0)'')#,*#%$/-)$'"&.))1 <)7&,#8)$4,7)*()#&667$(("/""#$('"3#"((6#,*#7)0"*> *+')/)*#')().7,'"*(($*"*#57$((6-6#Z#&+(()#*5(#*,//)#.7,'"*(($)#(5;''61#8+,(()&+'("%(646(#,4)(#%6*"*#-+(> (+*')#-)#.)/,#*$$%$*#'5*(5$#-,#/).'"*)1 >!+$'()*#0+*#<,%*#[1#="**":5#4)/$(($$*#.7"'$:"*> ($0'$1#GG>4+,($))//"#.$00+.,-)//"#%6*#,/$#$:,/$1# 8)$4,7)*()#&+$'())#("%*""*'6#4))/$(5;(6#&5;'#'$/> /,$*3#0+*#97%,#="00,*"*#4)/$(($$*#.7"'$:"*($0'$1 >9/,'.6$*'++*()+(+*+(#$%&$*"*3#N**"/$#?+0)7$> 8)$4,7)*()#0$("5((661 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN?"+7))4)*#0++0)+:"*#'))7"/)$'"*#$*(,%$&,*)#,*# +7%"$/+#%"*0""*#-)#4"7""*1#!+(()#.)//,#,*#%)//+'')# "%06#4$"/60$*#.)7"&&$*#'"+7))4)//)#'+0+.,/4"//)1# 2/6&6#"$#'$/($#,/"#$%)*#."/0066#+7%"$/+)3#'$$%"*#&)%> (++#&5;'#(,$&$*())#%546*("0"46$'55:"''63#/"$-,*)> %"*0""*1#>27$((6$*#"/6&6*&5;*("$*"*#$%&$*"*3#8)$> 4,7)*()#/+,**"%($$1# Teksti ja kuvat: Sini Silván Kuka: Jarmo Laivoranta, sataprosenttinen yrittäjä, jonka aika kuluu kuitenkin luottamustehtävien hoitoon. Valtuustotehtäviä on ennättänyt olla niin Lokalahdella, Maskussa kuin Turussa yli 30 vuoden ajalla. Uusperheeseen Anneli Sukari- Laivorannan kanssa voi laskea kaikkiaan seitsemän lasta ja yhdeksän lastenlasta. Harrastukset: ykkösenä ovat lapsenlapset, joiden kanssa yritetään olla tasapuolisesti, avantouinti, puutarhanhoito, metsänhoito ja matkailu niin polkupyörän selässä kuin asuntoautolla. Parasta saarilla: rauha ja luonto Oma saarihistoria: Yhteisen kodin etsintä toi Maanpäähän. -Meidän mottomme on, että on yksi elämä, tänään voi olla viimeinen päivä, sitä ei kannata pilata turhalla riitelyllä, Laivorannat tuumaavat. MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA Bendersin!"#$%&'$()*"!"+$,-')'$()*"!"./&0$$**$'$()*!"&12%$3&-*))* ""456"'&*,/&')00,-*,2**))*!"'2/$-*)'$()*"!"#$%&-)#)+$*"!"%$)'&*"!"5,++&*" PIHAT SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN! MYYNTI JA NÄYTTELYALUE Vahdontie 163, Rusko Puh kivi.fi Kauniit LOEWE televisiot ja äänijärjestelmät. Katso, kuuntele ja tallenna - kaikki yhdellä säätimellä. Kerttulinkatu 16, Turku, puh. (02) maininki maininki 15

9 Nyt joukolla reippailemaan HIPPO-perheliikuntatapahtumaan Tiistaina klo Turun Urheilupuistoon, Paavo Nurmen stadionin yläkentälle. Osallistumispassien jako Lähtö-rastilla klo Avajaissanat klo 17. Verryttelyjumpat klo 17 ja Liikuntarastit suljetaan klo 19. Syksyinen Hippulat vinkumaan! -liikuntatapahtuma saa hymyn niin lasten kuin aikuistenkin huulille! Testaa taitojasi sokkoradalla, purkkikävelyssä, tarkkuusheitossa ja muilla hauskoilla rasteilla. Mukana menossa myös Hanna ja Henri Hippo. Ilmoittaudu mukaan mennessä osoitteessa op.fi /turunseutu tai p Tapahtuman järjestää Turun Seudun Osuuspankki yhdessä Turun Urheiluliiton kanssa. Tervetuloa nauttimaan iloisesta liikkumisesta! Nuori Suomi ja OP-Pohjola-ryhmä kannustavat perheitä liikkumaan yhdessä eri puolilla Suomea järjestettävissä Hippulat vinkumaan! -tapahtumissa. OP-Pohjola-ryhmä on yksi kolmesta Nuoren Suomen valtakunnallisesta pääyhteistyökumppanista. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Syyskuussa herkutellaan viinirypäleillä. Eteläisen julkisivun puolella kiipeää kaksi viinirypäleen tainta, toinen Zilga ja toinen Beta. Ikää niillä on kymmenen vuotta ja hyvin ovat kestävät saariston talvetkin. Vuoden Luotolainen Viime vuonna Hirvensalopäivillä nimetty Vuoden Luotolainen, Marja-Liisa Salminen, pitää yhteen hiileen puhaltamista tärkeänä paikallisissa asioissa. L)'("*/)'("*#')*,**)*#&+0))*#.$(66#0+/0")# Y/6.$#(+%)*'$"*#4)7-,-"*#&"('6*Y3#-,(()#.66'> (66*#!)7-)>8$$')#?)/&$'"*#/+,#E$74"*')/,'> ')1#=)(+4)/,(#"$46(#5/"(5#)$4)*#(6**"#)'($3#4)$00)#*"# )/+""//"#&++(,$*#'))($$*#05/65%:$'(50'"*#&5;(61#U:")# =)$'()7*$"&"*#N/$()/,*#05/65%:$'(50'"//"#'5*(5$3# 0+*#)/+""*#0"%$(5''++*())*#%)/+(($$*#5%("$'4,$&$*# 4)$0+(())1#P%:$'(50'"*#*$&$''6#,*#&++*#&+)'')#0,> %"**"((+#+$&)7)*())#'"06#-)/0).)//,0"*((661#?"+7))> 4)*)#%))'(""*)#,*#4"*"4)/0)&)#)/+""//"1 ># N-)("/($$*3# "((6# '$//6# Tärkeää on kannustaa paikallisia yrittäjiä ().))# "'("((6$'$$*# "7,-"*# '5*(5&$*"*# 4)*%,-"*# -)# ++'$"*# )'+00)$:"*# '"06# 0"'6&;00$/6$'("*#46/$//63#!)7-)>8$$')#0"7(,,1#<)#%5> 4$*#,*#,**$'(+((+0$*F Joka talvi kyläyhdistys järjestää laskiaistapahtuman, mikäli vain lunta riittää. Kivimuurin kupeessa Marja-Liisan terassilla syödään hernekeittoa lämmikkeeksi. KAISTARNIEMEEN MOIKOISTEN KAUTTA!)7-)>8$$')#,/$'$#)/+*#."7$*#%)/+**+(#7)0"*())#0,> ($*')#=)$'()7*$"&""*#."7%""*#4)*%)//"#0"'6.)$0)/> /"3#&+(()#/+.))#,/$#)/+0'$#&)%:,(,*()#')):)1#A+,**)# G\KI#%"#7)0"*'$4)(#!,$0,$'$$*#-)#)'+$4)(#'$"//6#%54$"*# *)).+7"$:"*#5&.67;$&6*6#05&&"*"*#4+,(()1##8+.)# =)$'()7*$"&"*#0,:$//"#'))($$*#4$%:,$*#-)#++'$#()/,# *,+'$#4)*%,$%$*#0"'6&)$'"&$$*#G\\S>/+4+*#)/+'')1!)7-)>8$$')#,*#(,$&$*+(#.$(066*#&5;'#E$74"*')> /,*#,&)0,($5%:$'(50'"''63#-,0)#4$$&"#4+,**)#(65(($# VS#4+,(()1#?"*#/$'60'$#%6*#,*#&+0)*)#!)7($*#'"+7)> 0+**)*#'"+7)0+*()*"+4,'(,'')#-)#'$"//6#U*0"7$(,$&$> O$(5'5%:$'(50'"''63#N//"7O$)5%:$'(50'"''6#'"06#4$$'$# :$'(50'"''6#-)#4$"/6#&,*"'')#&++'')0$*1 7,0)+:"'')3#.6$46//6#-)#46%6*#5;//60$*#*+00+"'')*$3#!)7-)>8$$')#*)+7))1 KUKKIA JA POSTIMERKKEJÄ A+,:"*#8+,(,/)$*"*#&+$'(+(())3#&$("*#(670"66#,*# 0)**+'())#.)$0)//$'$)#57$((6-$61#D)/4"/+(#,4)(#/$'66*> (5*""(#%+$&)'($#4$$&"#4+,'$*)#-)#0+*#*"#0"77)*#,*# '))(+3#,/$'$#(,:"//)#".64$$')'()#,//)#065((6&6((6#*$$(61!)7-)>8$$')#$('"#.570$$#%)*00$&))*#&)%:,//$'$&> &)*#.)/-,*#'$/(,-"*#(6/(6#.+,/"*1#=+00$)#%)"())*# <674$'"*#.++()7%)'()3#7+,0))#'))7("*#0)+.,$'()3#/660> 0""(#)$*)#,&)'()#).(""0$'()3#-,.)#.,'($&"70$(0$*#'))> Keitettyä kalaa ja munakastike sekä yrttiperunat 800gr fileinä ahventa, haukea tai kuhaa, muukin käy keitinveteen sitruunamelissaa ja suolaa munakastike 2-3 rkl voita tai mielirasvaa 3-4 rkl vehnäjauhoja n.6dl kalankeitinlientä noin 10 mustaa pippuria tillisilppua 3 munaa keitettynä ja pilkottuna pieneksi keitetyt, kuoritut perunat keitinveden joukkoon reilusti suolaa, runsaasti tuoreita yrttimausteita runsaasti (esim. minttua, lipstikkaa ja sitruunamelissaa kaikkea yhdessä tai erikseen maun mukaan) Keitä kala hiljaa hymyillen yrttien ja suolan kera. Siivilöi liemi talteen. Pidä kala lämpimänä ja tee kastike. Sulata rasva (ei ruskisteta) ja lisää joukkoon vähitellen vehnäjauhot Sekoita hieman, että jauho alkaa sekoittua rasvaan. Lisää kuuma kalaliemi vähitellen koko ajan sekoittaen. Keitä muutama minuutti, lisää munapalaset ja tilli, sekoita. Mausta suolalla tarpeen mukaan. Joskus voit korvata munan vaikka piparjuuritahnalla. Lisää mustapippurirouhetta halukaille kastikkeen päälle. Tarjoile raikkaan salaatin kera. Annos riittää noin 4-5 hengelle. Kastike ja peruna on hyvää kylmänä voileivän päälläkin. 7"*#.+,/"/()F#=)/))#,&))*#.;5(66*# (+/""#&5;'#*)).+7$"*#%)77)'()-)0)/)'()-$/()1#?)/&$'"*#0"$(($;''6#("%:66*#&++("*0$*#.)/-,*#$('"#-)# 0,0"$//))*#7,%0")'($#++'$)#7+,0$)1 8$'6($"(,)#=)$'()7*$"&"*#N/$()/,*#05/65%:$'(50'"'> )-./01)11.&"&%))$$")*.222+"**3$)#$3!&""*+,+.4*35*6 8$$')*#."'($#A+,:"*#8+,(,/)$'"*)#.66((5$#E$74"*')> /,.6$4$//"1#9+'$#A+,:"*#8+,(,/)$*"*#,*#(6'(":"'#<,/(% =$--$*1*3#-,*0)#0+4)#/;5(55#'"+7))4)/()#'$4+/()1# Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Pekka Peltomäen arkistot Parhainta kala on tietenkin ihan tuoreena - varsinkin jos sen saa vaikka naapurilta valmiiksi fileroituna tai itse onkien täältä Hirvensalosta! Kalakyläterveisin, Marja-Liisa Ahvenpolulta 16 maininki maininki 17

10 Hirvensalopäivien kuva-antia Hirvensalopäiviä vietettiin viikonloppuna. Matti Äärilä hääri kameransa kanssa mukana ja napsi Mainingin lukijoille tunnelmapaloja. Hirvensalopäivien ohjelmasta löytyi mm. lentopalloa, runoretkiä, tanssia ja tanssiesityksiä. Uusi Vuoden Luotolainen on Oiva Kottonen. Puolitoistavuotiaan juoksijalupauksen Nelli Saalopin taidonnäyte Hirvensalon Heittolaiset MM-kisoissa Hirvensalon Heiton vähän varttuneemmat suunnistajat osallistuivat heinä-elokuun vaihteessa Sveitsissä veteraanien suunnistuksen MM-kisoihin. Kisat pidettiin Sveitsin länsiosassa, Neuchatelin kaupungin läheisyydessä, Juravuoriston rinteillä. Kilpailuihin osallistui n suunnistajaa eri puolilta maailmaa aina Japanista ja Australiasta asti. Isäntämaan Sveitsin jälkeen oli suomalaisilla suurin osallistujajoukko n. 500 suunnistajaa. Heittolaisia oli mukana 14 hengen ryhmä. Kisoissa oli kaksi osaa: sprintti ja pitkä matka. Sprintti oli kaupunkisuunnistusta, ja varsinaista finaalia edelsi karsintakilpailu. Finaali pidettiin Neuchatelin kaupungissa, jonka keskusta oli kilpailuja varten suljettu liikenteeltä. Rastit löytyivät talojen kulmilta, rappusyvennyksistä, suihkulähteiden vierestä, puistoista ja siltojen alta. Monelle suunnistajalle tällainen kaupunkisuunnistus oli uusi ja samalla hauska ja haastava kokemus. Kaikki karsintakilpailuihin osallistuneet pääsivät loppukilpailuihin, omaa kykyään ja kuntoaan vastaavaan ryhmään. Varsinaisessa pitkän matkan kilpailussa oli kaksi karsintakilpailua ja näiden yhteenlasketun ajan perusteella muodostuivat loppukilpailun ryhmät. Ensimmäinen karsintakilpailu juostiin aika pitkälti lehmien laitumien tuntumassa, välillä poiketen metsäisiin saarekkeisiin, mutta toinen karsintakilpailu oli maas- Kuvassa vasemmalta oikealle: Pentti Tammisaari, Tuuli Kastemaa, Hely Salmenoja, Pertti Salmenoja, Pirjo Järvenranta, Juhani Leino, Heikki Luukka, Pekka Vanne, Satu Leppänen, Tapani Mertsalmi, Reijo Lehtimäki toltaan vaikeaa: tiheää metsää ja louhikkoista kalliomaastoa. Loukkaantumisiakin vaikeassa kalliomaastossa sattui. Loppukilpailu pidettiin Les Cernetsin vuoristokylässä 1300 metrin korkeudessa. Mestaruuksia Heiton suunnistajille ei tällä kertaa tullut, mutta kovan vastuksen annoimme muille suunnistajille. Ensi vuoden kisat pidetään Unkarissa, jossa pustan maasto on ehkä vähän tasaisempaa. Sinne sitten kaikki innostuneet mukaan! Kuva: Kimmo Leppänen *6*7(''89)&*:"0%%&*');<='* #"(/)'*/.$)0%(;'(:)'*08'((/( VAJAAKENTÄLLISILLÄ EI PELISSÄ PÄRJÄÄ! AMMATTITAITOISET PELIMIEHET KAIKILLE KENTILLE. Rakennusmies Nosturinkuljettaja Metallityöntekijä Vaihetyöntekijä Toimistotyöntekijä Vuokratyö on edullisempaa kuin ylitöiden teettäminen Yrityksille tulee usein eteen tilanteita, joissa osa resursseista on poissa pelistä tai töitä on yksinkertaisesti liikaa. Silti aikataulut tai asiakaspalvelu ei näissäkään tilanteissa saa häiriytyä. Joskus haasteista selvitään päivää pidentämällä, mutta oman väen venyttämisessäkin on rajansa, eivätkä katteetkaan yleensä kestä kalliita ylityötunteja. Silloin vuokratyövoima on oiva vaihtoehto.!"#$%&$#'&#$()*+&,$*-(./&$%+(0!).1(2'#3(4/*//&+&5( 62782&+9#&+&+3#(3#&(*:+2233&+&+3#(6;;/#8*&+3#( '#/9&+3*33;8#(6;;+5/*:#&73&9&#< =#&::&(:#&73&9*3(-5535/>&%55$(82:#&+3#(4:+&335&+35( 32&9*:+&#$32#(8#(:27%*33#('#-3*$< Reskontranhoitaja Varastomies Myyjä Keräilijä Autonkuljettaja Kaupan kassa Henkilöstöliigasta saat ammattitaitoiset tuuraajat ongelmatilanteiden ratkaisijoiksi ja myös pidemmäksi aikaa. Vuokratyövoima on riskitön tapa tutustua uuteen henkilöstöön. Henkilökunnastamme saadut kokemukset ovat usein johtaneet siihen, että yritys on palkannut kiireapumme vakituiseksi. Kun tarvitset oikeita osaajia oikeille paikoille, soita tai täytä yhteydenottolomake nettisivuillamme. F$;,0#10G61$F$G,C;00201$F$40";"=561$F$56C#=;02;=1!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20"!"#$%&'($)**$$$$$+,-$%&'($)*. /011,"23,4564"$*7**$8.&$8&& Henkilöstöliiga Oy, Multavierunkatu 4, Turku puh tai fax maininki maininki 19

11 Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Lokakuun lehteen ehdit mennessä! Myydään Valkoinen rautasänky 80x200 kullanväriset nupit. (esim. nuorelle tytölle) hinta 80. Matkasänky vauvalle Crago, vähän käytetty 30. Syöttötuoli, koivua. Taittuva malli pyörillä 35. Koulupöytä koivua. (laatikostolla ja kaapilla) 30. Hirvensalossa p !""#$$% Onnea meille! Maininki täyttää syyskuussa kaksi vuotta. 23 lehteä ja vielä useampia juttuja saarelaisten vinkeästä arjesta ja pyhästä. Kiitos tähänastisesta yhteisestä taipaleesta juttuvinkkejä ja palautetta otetaan yhä hartaudella vastaan osoitteessa Syyskuussa tapahtuu Wäiskin Koulu Vanhempainfoorumi klo Wäinö Aaltosenkoulun ruokasalissa. Saarten koulujen koulupsykologi Marjo Ahola alustaa aiheesta : Esimurrosikäisen kohtaaminen. Omasta murrosiästä on aikaa ja maailma on kovin erilainen kuin omassa nuoruudessamme. Tule tapaamaan muita vanhempia ja vaihtamaan mielipiteitä. Tilaisuuden alussa Wäiskin Wanhemmat ry:n sääntömääräinen syyskokous. Kahvitarjoilu ja yli 5-vuotiaille lapsille valvottua ohjelmaa Paavo-hallissa tilaisuuden ajan. Tervetuloa mukaan keskustelemaan meitä lasten vanhempia askarruttavista asioista. Terveisin Wäiskin Wanhemmat r.y Kakskerran tiistaikerho Tiistaikerho on alkanut, kokoonnumme joka tiistai Kakskertatalolla klo Kaikki Satavan ja Kakskerran ikäihmiset tervetuloa Kuvassa Kakskerran tiistaikerholaisia kesätauolla Brinkhallin kartanossa. Kuva: Mirja Rakkolainen viettämään leppoisaa keskipäivän hetkeä. Jos on kysyttävää, kysele tutuilta kerholaisilta tai Marjatalta puh Hirvensalon Urheilutalo Jumpat alkavat: Naiset keskiviikkona 15 pvä syyskuuta klo Vetäjänä fysioterapeutti Tiina Tavasti. Miehet tiistaina 21 pvä syyskuuta klo Ei ennakkoilmoittautumisia, jos kuitenkin herää kysymyksiä, niin soittele Marjatalle puh Hirvensalon Heitto Haarlan koulussa naisten jumppa tiistaisin klo ohjaajana Henna ja torstaisin klo ohjaajana Minna. Tervetuloa jumppaamaan! Aikuinen-lapsijumppa Haarlan koulussa torstaisin klo Ilmoittaumiset ohjaajalle Minna Räisänen, puh (klo jälkeen) tai SIMSALABIM UIMAKOULU JA AQUAGYM Vauva ja Perheuintia Mini 1-3 ja mini 2-5 Miniperheuintia Satu-uintia ja Crawl-uimakoulu 3 kk 10-vuotiaille lapsille SUVITUULI, CARIBIA & MERI-KARINA HIRVENSALO UUSIA KURSSEJA ALKAEN! Varaukset:!!!"#$%#&'&($%") $*+,-#$%#&'&($%") SATAVAN KYLÄKAUPASSA TAPAHTUU LAUANTAINA Tilaisuus alkaa klo Tarjolla grillattua Chef Votkinin makkaraa, kahvit ja muuta mukavaa! Huutokauppa alkaa klo 14.00, taidetta, taloustavaraa, ym. Tervetuloa! SATAVAN KYLÄKAUPPA Kakskerrantie 679, Turku puh: HUUTO KAUPPA! Nyt myös kotiinkuljetukset! AVOINNA JOKA PÄIVÄ maininki maininki 21

12 Syyskuussa tapahtuu Seurakunta Hirvensalon kirkossa su klo 17. Yrittäjän päivänä kaikille avoin, mutta yrittäjille suunnattu Missiomessu. Teemana Miksi kiittäisin? Mistä kiittäisin? Mukana mm. Lasse Vahtola ja Anna Liinamaa. Yrittäjän alttari. Ohjelmassa laulua ja puhetta, mahdollisuus rukouspalveluun, ehtoollinen, lastenhoito ja iltapala Hirvensalon kirkossa Rukouspysäkki klo , ja Tule rukoilemaan yhdessä toisten kanssa klo Hennalassa (Hennalantie 10) Naisten ja tyttöjen hyvän olon Missiotreffit. Ohjelmassa mm. luomakuntakävely Hennalan maastossa (Hannele Siltala), jalkahoitoa (Virve Anttila. Ota mukaan oma vati ja pyyhe), ravintoa hengelle ja ruumiille. Mukana myös Liisa Kuusela. Partio Perinteikäs tyttölippukunta Louhen Tytöt ry Toivottaa kaikki reippaat partiotytöt (7 vuotta tai vanhemmat) mukaan aktiiviseen toimintaansa syksyllä 2010! Toivotamme myös kaikki johtajaikäiset uudet jäsenet toimintaamme mukaan. Lippukunnasta löytyy aina mielenkiintoisia pestejä reippaille johtajille. Toimimme Hirvensalon seurakuntakeskuksen tiloissa osoitteessa Honkaistentie 85. Ota rohkeasti yhteyttä/ilmoittaudu: Sari tai LOKAKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Turussa Sallin harjoitusmaastona on toiminut taustalla oleva Hirvensalon ykkösrinne. Syyskuu Kuusamossa Sallin syyskuu Salli Vahteran syksy alkaa uuteen ympäristöön ja kouluun totuttautumisella sekä tulevaan laskukauteen valmistautumisella. H$74"*')/,'()#0,(,$'$*#,/"4)#?)//$#A)%("7)#4)$%(,$#"/,> 0++'')#,',$("(()#0,+/+*#-)#.)7"&.$"*#%)7-,$(+'&)%> :,//$'++0'$"*#."76''6#-)#&++(($#=++')&,,*3#0+*#'++7>.+-,(("/+*#-)#.+-,(("/+*#%)77)'()&$*"*#4"$#%6*"(#)/..$/)-"$%$*# "7$0,$'(+*""'""*#/+0$,,*1#?55'0++#'+-++0$*#?)//$/()#++'$$*#0+4$>,$%$*#(+(+'(+"'')1#!++(#+7%"$/+/+0$,/)$'"(#-)#'"+(+#,4)(#,**"0'$# "**"'(66*#(+((+-)#0$/.)$/+>#-)#%)7-,$(+'&)(0,$/() "!''""*.)&)'))$/$(.'')$$(.9*%!!**(.5*.)$$(.:1#%-.!'%> 5%(""*'6#*,$*#IS#(+*($)#4$$0,'')1#=$/.)$/+0)+'$#)/0))#&)77)'> -,+/+0++'')#-)#()4,$((""*)#,*#.)7)*())#D,%-,$'&)$:"*#[U?>0$/>.)$/+$'')#.$'("$(6#'"06#'$-,$((+)#4$$:"*#.)7%))*#-,+00,,*3#?)//$# /$'())1 LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Neitsyt Viimeisetkin kesälomat alkaa olla vietetty ja astumme arjen valtakauteen. Tämä on Neitsyitten kulta-aikaa. Neitsyt on arjen spesialisti ja hän suorastaan kukoistaa asioiden ja analyysien keskellä. Neitsyt-luonne turhautuu nopeasti, jos mitään analysoitavaa ei olekaan ja siksi voitkin lahjoa Neitsyt-ystävääsi kauniisti pakatulla Hirvensalon osayleiskaavalla. SATSAUS OMAAN LAJIIN?)//$#,*#%)77)'()*+(#/)'0"(("/+)#.$"*"'(6#/6%($"*#-)#0$/.)$//+(# KZ\>4+,($))'()#'))00)1#=+/+4)#0"'6#-)#4$$&"#()/4$#,4)(#&"**""(# D,%-,$'>?+,&"'')#-)#+/0,&)$//)#/"$7"$//"*#'"06#0$/.)$//"*3#-,("*#.66(;'#)/..$/+0$,,*#&"*"&$'"'(6#"$#,//+(#,&)*#$06/+,00)*')# 4)%4$&&)//"#'++7.+-,(("/$-)//"#4)$0")1 7.;(."$.#-:-(.9$/&))*#**.<''))**.9&%".!&)&*=.<'))*.<10". -6**$((64661#C**"0'$#0,+/+*#)'+*(,/)'')#,*#4)/&$$*)#":"//$'"*# (+/"*#&5;'#'+,7$(()&))*#4$$&"$'"*#-)0',*#0+7''$(#N+7)-,"*#/+0$>,,*3#%6*#0"7(,,1 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä 22 maininki Ajanvaraus optikolle p. (02) maininki 23

13 24 maininki

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE Omenainen vinaigrette ja juustosalaatti Broilerin rintafileetä mangokastikkeessa Porsaan noisetit omenakermakastikkeessa Aprikoosileivokset Mangojuustokakku Kevyt Melba-jälkiruoka

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut)

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut) Ranskankermaiset ravunpyrstöt ( 8 annosta ) 1. Valuta 100 g kirjolohen mätiä jääkaapissa yli yön 2. Valuta 2 lasipurkillista ravunpyrstöjä (á noin 200 g) 3. Leikkaa 1 iso tai 2 keskikokoista punasipulia

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Suinulan Sanomat Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Aiemmin esillä ollut Kuorevesi-järven kalastusyhtymä on saanut lisää mukaantulijoita. Nyt ovat mukana Suinula, Kavala,

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat Andörja 27.07.08 Matkalle lähdettiin Turusta perjantaina klo 1800. Alku sujui hankalasti koska Villen kalsarit jäi Mietoisiin. Ajomatkaa kertyi kaiken kaikkiaan noin 1500 kilometriä. Perillä oltiin joskus

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua!

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! VOITTAJAMENU: Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, munavoi ja tilliöljy Rukiiset paistetut muikut, pottuvoi ja marinoidut porkkananauhat

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

KILPAILUVIIKONLOPPU. www.oifbadminton.org

KILPAILUVIIKONLOPPU. www.oifbadminton.org KILPAILUVIIKONLOPPU - ENNEN KISAA HYVISSÄ AJOIN - EDELLINEN PÄIVÄ - KILPAILUPÄIVÄN AAMU - MATKA - KILPAILUPAIKALLA ENNEN PELEJÄ - PELIEN KESTÄESSÄ - PELIEN JÄLKEEN - KOTIMATKA ENNEN KISAA HYVISSÄ AJOIN

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS Hämeen Naisvoimistelijat ry:n jäsentiedote 1/2017 www.hameennaisvoimistelijat.fi HIKOILE, NAUTI VIRKISTY! Kevään jumpat 9.1. 14.5.2017 Kevään jumppakausi alkaa maanantaina 9.1.2017. Ensimmäisellä jumppaviikolla

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2014-2015 MAA- NANTAI - - - - - - 21.30 21.30-22.00 PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu PoU/yleisurheilu

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012 MAA- NANTAI - Sulkapallo JHL Sulkapallo JHL - JHL JHL JHL - - - 21.30 21.30-22.00 KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen Ryhmäetu Kun varaat kokous- tai ryhmämatkan vähintään 20 hengelle. Kysy lisää! Maisemanvaihdos piristää Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016 Sormisyötäviä ja vihershotteja Laajensimme kokoustarjoiluja.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Näsin Uistajat ry Kalaruokakurssi 17.03.2011

Näsin Uistajat ry Kalaruokakurssi 17.03.2011 Näsin Uistajat ry Kalaruokakurssi 17.03.2011 Järjestäjät: Riina Finnberg Teija Isokallio Nina Kuusela Tässä kohtaa ei vielä tiedetty, millainen ilta olisi edessä? Apujoukot olivat jo hiukan tehneet taustatyötä

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005 Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta Tanssiesitysten lomassa suoritettiin menestyksekkäästi F-katselmus

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015 Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.7. 1.8.2015 Muutokset ja lisäykset ohjelmaan mahdollisia, päivitetty ohjelma löytyy myös Facebookista ja osoitteesta

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

ALAKOULUN LIIKUNTADIPLOMI

ALAKOULUN LIIKUNTADIPLOMI 1(19) LIITE 1. Alakoulun liikuntadiplomi ALAKOULUN LIIKUNTADIPLOMI Nimi: 2(19) SISÄLTÖ 1 LIIKKUMISKERRAT... 2 2 TEHTÄVÄKIRJA... 2 2.1 Kehonkuvani... 5 2.2 Ruokalautasmalli... 6 2.3 Oma ruokalautasmalli...

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot