Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Suma Coffeeclean Tarkistus: Versio 07 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Suma Coffeeclean 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt: Ainoastaan ammattikäyttöön AISE-P307 - Saostumien poistoaine. Manuaalinen prosessi AISE-P309 - Saostumien poistoaine. Kastoprosessi Ei-teollinen kiertopesu (CIP) prosessi Käyttötavat, joita ei suositella Ei ole suositeltavaa käyttää tuotetta muuten kuin tunnistetuilla tavoilla Toimialakoodi (TOL): I 56 - Ravitsemistoiminta Käyttötarkoituskoodi (KT): 9 - Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Diversey Suomi Oy Yhteystiedot Kaurakatu 48 B, Turku, PL 311, Turku, Puhelin: , Telefax: Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus HUS puh (09) , PL 340, HUS (Helsinki), telefax (09) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuote on luokiteltu ja etiketöity voimassaolevan direktiivin 1999/45/EY mukaisesti. Tuotteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi C - Syövyttävä Varoituslausekkeet R31 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R34 - Syövyttävää. 2.2 Merkinnät C - Syövyttävä Sisältää Varoituslausekkeet R31 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R34 - Syövyttävää. Turvallisuustoimenpidelausekkeet S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S28a - Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. S45 - Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S36/37/39 - Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. 2.3 Muut vaarat Ei muita tunnettuja vaaroja. Tuote ei täytä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIII mukaisia PBT- tai vpvb-aineita koskevia kriteereitä. Sivu 1 / 10

2 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Aineosat EY-numero CAS-numero REACH-numero Luokitus Luokitus (EY) 1272/ C; R22-35 Skin Corr. 1A (H314) Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 4 (H302) C,N; R Skin Corr. 1B (H314) Aquatic Acute 1 (H400) (EUH031) Lisätietoja Painoprosen tti * polymeeri Ota huomioon mahdollisten R-, H- ja EUH-lauseiden tekstit kohdasta 16. Mahdolliset altistumisen raja-arvot kohdassa 8.1. [1] Vapautettu: ioniseos. Katso asetus (EY) No 1907/2006, liite V, kohta 3 ja 4. Tämä suola on mahdollisesti läsnä, perustuen laskennalliseen menetelmään ja mukana vain luokitus- ja etiketöintisyistä. Jokainen ioniseoksen lähtöaine on vaatimusten mukaisesti rekisteröity. [2] Vapautettu: mukana asetuksen (EY) No 1907/2006 liitteessä IV. [3] Vapautettu: Liite V asetus (EY) No 1907/2006. [4] Vapautettu: polymeeri. Katso artikla 2(9) asetuksessa (EY) No 1907/2006. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset tiedot Hengitys Ihokosketus Roiskeet silmiin Nieleminen Henkilösuojaimet ensiavun antajalle: Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Poista tuote suusta huuhtelemalla. Juo välittömästi 1-2 lasillista vettä tai maitoa. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Suositellaan kohdassa 8.2 mainittuja henkilösuojaimia. 4.2 Tärkeimmät oireet ja, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys Voi aiheuttaa keuhkoputkispasmaa klooriherkille henkilöille. Voimakkaasti ärsyttävää, voi aiheuttaa hengitystieärsytystä. Ihokosketus Syövyttävää. Roiskeet silmiin Aiheuttaa vaikeita tai pysyviä vaurioita. Nieleminen Syövyttävää. Tuotteen nieleminen aiheuttaa voimakkaan syövyttävän vaikutuksen suun- ja kurkunalueelle sekä ruokatorveen ja vatsalaukkuun. Herkistyminen Ei tunnettuja vaikutuksia. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet kliinisistä tutkimuksista ja lääketieteellisestä seurannasta. Mahdolliset erityiset toksikologiset tiedot ovat kohdassa 11. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Hiilidioksidi. Jauhe. Vesiruisku. Sammuta suuremmat tulipalot vedellä tai alkoholinkestävällä vaahdolla. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei tunnettuja vaaravaikutuksia. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Kuten yleisesti tulipaloissa: sammutushenkilöstölle sopivat hengityksensuojaimet, suojavaatteet, suojakäsineet ja silmien- tai kasvojensuojaimet. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Jos onnettomuus on tapahtunut suljetussa tilassa, on käytettävä sopivaa hengityssuojaa. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimenpiteet Älä päästä viemäriverkostoon äläkä pinta- tai pohjaveteen. Laimennettava runsaalla vedellä. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytä sopivaan imukykyiseen materiaaliin kuten hiekka, piimaa, sahajauho. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ota huomioon kohdasta 8.2 henkilökohtaiset suojaimet. Jätteiden käsittelyyn liittyvät huomiot kohdassa 13. Sivu 2 / 10

3 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Älä sekoita muihin tuotteisiin, ellei Diversey ole näin neuvonut. Ota huomioon yleiset työhygieniaohjeet kohdasta 8.2. Ota huomioon ympäristön altistuksen torjunta kohdasta 8.2. Ota huomioon yhteensopimattomat materiaalit kohdasta Tulipalon ja räjähdyksen torjunta Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastotilojen vaatimukset: Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Yhteisvarastointi varastotiloissa: Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Varastoi erillään hapoista. Normaalit varastointiolosuhteet Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Ota huomioon vältettävät olosuhteet kohdasta Erityinen loppukäyttö Erityistä loppukäyttöä ei. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) Ilman raja-arvot, jos : Aineosat Pitkän altistusajan raja-arvo(t) Hetkellisen altistusajan raja-arvo(t) Kattoarvo(t) 2 mg/m 3 2 mg/m 3 Biologiset raja-arvot, jos : Suositeltavat altistumisen arviointimenetelmät, jos : Altistusarvot käyttöolosuhteissa, jos : DNEL/DMEL- ja PNEC-arvot Ihmisen altistuminen DNEL suun kautta - Kuluttaja (mg/kg bw) Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen DNEL ihon kautta altistuminen - Työntekijä Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - (mg/kg bw) Pitkävaikutteinen - (mg/kg bw) 0.5 % DNEL ihon kautta - Kuluttaja Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - (mg/kg bw) (mg/kg bw) 0.5 % DNEL hengitysteitse altistuminen - Työntekijä (mg/m 3 ) Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen Sivu 3 / 10

4 DNEL altistuminen hengitysteitse - Kuluttaja (mg/m 3 ) Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen Ympäristöaltistuminen Ympäristöaltistuminen - PNEC Aineosat Pintavesi, makea Pintavesi, merivesi Ajoittainen Jätevedenpuhdistuslaitos Ympäristöaltistuminen - PNEC, jatkuu Aineosat Sedimentti, makea Sedimentti, merivesi Maaperä (mg/kg) Ilma (mg/m 3 ) vesi (mg/kg) (mg/kg) Altistumisen ehkäiseminen Yleiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Seuraavat tiedot koskevat kohdassa 1.2 ilmoitettuja käyttötarkoituksia. Jos, katso sovellus- ja käsittelyohjeet tuotelehdestä. Seuraavat turvatoimet koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Suositeltavat turvatoimet käsiteltäessä tiivistettä eli laimentamatonta tuotetta: Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Asianmukaiset yleiset torjuntatoimenpiteet: Käytä vain hyvin ilmastoidulla alueella. Tässä kohdassa mainittuja henkilösuojaimia ei vaadita, jos tuote laimennetaan käyttämällä annostelujärjestelmää (poissulkien roiskevaaran tai ihon suoran altistumisen tuotteelle). Mikäli mahdollista: käytä automatisoitua/suljettua järjestelmää ja peitä avoimet säiliöt. Siirrettävä putkistoissa. Täyttö automaattisten järjestelmien avulla. Kun tuotetta käsitellään manuaalisesti, on käytettävä apuvälineitä. Vältettävä suoraa kontaktia ja/tai roiskeita, mikäli mahdollista. Kouluta henkilökuntaa. Henkilösuojaimet Silmien tai kasvojen suojaus: Sivusuojalliset sangalliset tai tiiviisti asettuvat suojalasit (EN 166). Käsien suojaus: Kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN 374) Varmista käsinetoimittajalta ohjeet koskien läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa Ota huomioon paikalliset käyttöolosuhteet, kuten roiskeriskit, viiltoriskit, kontaktiaika ja lämpötila Ehdotetut suojakäsineet pitempiaikaiseen kontaktiin: Materiaali: butyylikumi Läpäisyaika: >= 480 min Materiaalin paksuus: >= 0,7 mm Ehdotetut suojakäsineet roiskevaaraan: Materiaali: nitriilikumi Läpäisyaika: >= 30 min Materiaalin paksuus: >= 0,4 mm Ihonsuojaus: Hengityksensuojaus: Ympäristöaltistumisen torjuminen: Keskusteltaessa suojakäsineiden toimittajan kanssa voidaan valita myös erilaiset, mutta saman suojan antavat suojakäsineet Käytettävä kemikaalinkestävää vaatetusta ja saappaita, jos on olemassa suoran ihokontaktin tai roiskealtistumisen mahdollisuus. Jos nestemäisille hiukkasille tai roiskeille altistumista ei voida välttää, käytettävä: puolinaamari (EN 140) varustettuna hiukkassuodattimella P2 (EN 143) tai kokonaamari (EN 136) varustettuna hiukkassuodattimella P1 (EN 143). Ota huomioon paikalliset käyttöolosuhteet. Keskusteltaessa hengityksensuojalaitteiden toimittajan kanssa voidaan valita myös erilainen, mutta saman suojan antava hengityksensuojain. Ei saa päästää viemäriin laimentamattomana. Suositeltavat turvatoimet käsiteltäessä laimennettua tuotetta: Suositeltu maksimipitoisuus (%): 5 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suljetuissa järjestelmissä. Sivu 4 / 10

5 Asianmukaiset yleiset torjuntatoimenpiteet: Henkilösuojaimet. Silmien tai kasvojen suojaus: Käsien suojaus: Ihonsuojaus: Hengityksensuojaus: Ympäristöaltistumisen torjuminen: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa. Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Ihon suojaaminen suositeltavaa pitkäaikaisessa kosketuksessa Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos tuotetta käytetään suljetussa järjestelmässä, kuten suositeltu, niin hengityksensuojainta ei tarvita Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Neste Väri Kirkas hailakan keltainen Haju Kloori ph: > 12 (laimentamaton) Kiehumispiste/kiehumisalue ( C): Ei määritetty Leimahduspiste ( C): Ei määritettävissä. Syttyvyys Ei syttyvä. Ominaispaino: 1.19 g/cm³ (20 C) Liukoisuus: Vesi Liukoisuus: Täysin sekoittuva Räjähtävyys Ei räjähtävä. Hapettavat ominaisuudet: Ei hapettava. 9.2 Muut tiedot Ei muuta oleellista tietoa KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa Varallisten reaktioiden mahdollisuus Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa Vältettävät olosuhteet Ei tunnettuja vältettäviä olosuhteita normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa Yhteensopimattomat materiaalit Reagoi happamien aineiden kanssa vapauttaen myrkyllistä kloorikaasua Vaaralliset hajoamistuotteet Kloori. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Seokset Testituloksia ei ole seokselle Alla listattuna olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista. Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys suun kautta (mg/kg) Lajit: Menetelmä Altistumisaika LD 333 Rotta OECD 425 LD > 1100 Rotta Menetelmää ei annettu Välitön myrkyllisyys ihon kautta (mg/kg) Sivu 5 / 10

6 LD > Kani Menetelmää ei annettu Välitön myrkyllisyys hengityksen kautta LC > 10.5 Rotta OECD 403 (EU B.2) 1 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ihoärsyttävyys ja -syövyttävyys Aineosat Tulos Syövyttävä Kani Draizen testi Syövyttävä Kani Menetelmää ei annettu Silmä-ärsyttävyys ja -syövyttävyys Aineosat Tulos Syövyttävä Menetelmää ei annettu Vakava vaurio Kani Menetelmää ei annettu Ärsyttävyys ja syövyttävyys hengityselimille Aineosat Tulos Ärsyttää hengityselimiä Herkistyminen Herkistyminen ihokosketuksessa Aineosat Tulos Ei herkistävä Marsu Menetelmää ei annettu Ei herkistävä Marsu Menetelmää ei annettu Herkistyminen hengitysteitse Aineosat Tulos Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys Subakuutti tai subkrooninen myrkyllisyys suun kautta (mg/kg bw/d) (päiviä) NOAEL Rotta Menetelmää ei annettu 90 Erityiset ja kohde-elimet Subkrooninen myrkyllisyys ihon kautta (mg/kg bw/d) (päiviä) Erityiset ja kohde-elimet Subkrooninen myrkyllisyys hengityksen kautta (mg/kg bw/d) (päiviä) Erityiset ja kohde-elimet Krooninen myrkyllisyys Aineosat Altistumisreitti Päätepiste Arvo (mg/kg bw/d) Lajit Menetelmä Altistumisaika (päiviä) Erityiset ja kohde-elimet Huomautus Sivu 6 / 10

7 Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset Tietoa seoksesta: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Saatavilla olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista Syöpää aiheuttavat Aineosat Vaikutus Ei näyttöä syöpää aiheuttavista ominaisuuksista, negatiiviset testitulokset Ei näyttöä syöpää aiheuttavista ominaisuuksista, negatiiviset testitulokset Mutageenisuus Aineosat Tulos (in-vitro) Menetelmä (in vitro) Ei näyttöä perimään vaikuttavista ominaisuuksista, Menetelmää ei negatiiviset testitulokset annettu Ei näyttöä perimään vaikuttavista ominaisuuksista, todistusnäyttö Menetelmää ei annettu Tulos (in-vivo) Ei näyttöä perimään vaikuttavista ominaisuuksista, negatiiviset testitulokset Menetelmä (in-vivo) Menetelmää ei annettu Lisääntymismyrkyllisyys Aineosat Päätepiste Erityinen vaikutus Arvo (mg/kg bw/d) Huomautuksia ja muita raportoituja vaikutuksia Ei näyttöä myrkyllisyydestä lisääntymiselle NOAEL Kehitysmyrkyllisyys 5 (Cl) Rotta Ei tunnettu Ei näyttöä myrkyllisyydestä lisääntymiselle Mahdolliset haitalliset terveys ja oireet Mahdolliset tuotteeseen liittyvät ja oireet löytyvät osiosta 4.2. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Seokset Seokselle ei ole saatavissa testitietoja. Saatavilla olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista Välitön myrkyllisyys vesieliöille Välitön myrkyllisyys vesieliöille - kalat LC 80 Eri lajit Menetelmää ei annettu 24 LC 0.06 Eri lajit Menetelmää ei annettu 96 Välitön myrkyllisyys vesieliöille - äyriäiset EC Daphnia magna Straus EC Ei määritelty Menetelmää ei annettu 48 Välitön myrkyllisyys vesieliöille - levät NOEC Ei määritetty Menetelmää ei annettu 168 Välitön myrkyllisyys vesieliöille - meren eliöt (päiviä) Vaikutus jätevedenpuhdistuslaitoksiin - myrkyllisyys bakteereille Mikrobisiirros Menetelmä Altistumisaika Aktiiviliete Menetelmää ei annettu Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Sivu 7 / 10

8 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - kalat NOEC 0.04 Menidia pelinsulae Lajit Menetelmä Tunnettuja vaikutuksia Menetelmää ei annettu 96 tunti(a) Tunnettuja vaikutuksia Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - äyriäiset Tunnettuja vaikutuksia Myrkyllisyys muille bentaalisille vesiorganismeille, mukaan lukien sedimentissä eläville organismeille, jos : Maaperämyrkyllisyys Maaperämyrkyllisyys - lierot, jos : Maaperämyrkyllisyys - kasvit, jos : Maaperämyrkyllisyys - linnut, jos : Maaperämyrkyllisyys - hyödylliset hyönteiset, jos : Maaperämyrkyllisyys - maaperän bakteerit, jos : 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Abioottinen hajoaminen Abioottinen hajoavuus - valohajoavuus ilmassa, jos : Aineosat Puoliintumisaika Menetelmä Arviointi Huomautus 115 päivä(ä) Epäsuora valohapettuminen Abioottinen hajoavuus - hydrolyysi, jos : Abioottinen hajoaminen - muut prosessit, jos : Biologinen hajoaminen Nopea biohajoavuus - aerobiset olosuhteet Aineosat Mikrobisiirros Analyyttinen menetelmä DT Menetelmä Arviointi Ei sovellettavissa (epäorgaaninen aine) Ei sovellettavissa (epäorgaaninen aine) Nopea biohajoavuus - anaerobiset ja meriolosuhteet, jos : Hajoavuus oleellisissa ympäristöolosuhteissa, jos : 12.3 Biokertyvyys n-oktanoli/vesi jakokerroin (log Kow) Aineosat Arvo Menetelmä Arviointi Huomautus Ei oleellista, ei biokertyvyyttä Ei odotettavissa biokertyvyyttä Biokertyvyystekijä (BCF) Aineosat Arvo Lajit Menetelmä Arviointi Huomautus 12.4 Liikkuvuus maaperässä Adsorptio/desorptio maaperään tai sedimenttiin Aineosat Adsorptiokerroin Log Koc Desorptiokerroin Log Koc(des) Menetelmä Maaperä / sedimentti tyyppi Arviointi Vähäinen mahdollisuus adsorptoitua maaperään 1.12 Todennäköisesti suuri liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Sivu 8 / 10

9 Mahdolliset aineet, jotka täyttävät PBT/vPvB kriterit, on listattu osiossa Muut haitalliset Ei muita tunnettuja haitallisia vaikutuksia. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä Hävitä paikallisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. tuotteista Euroopan jäteluokituslista: * - emäkset. Tyhjä pakkaus Suositus: Sopivat puhdistusaineet Hävitä paikallisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Vesi, johon tarpeen mukaan lisätään pesuainetta. KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA 14.1 YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. (, hypokloriitti ) Caustic alkali liquid, n.o.s. ( potassium hydroxide, hypochlorite ) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Luokka: 8 Etiketti: Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen: Ei Meriä saastuttava aine Ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei tunneta Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: Tuotetta ei kuljeteta tankkikuljetuksena. Muut oleelliset tiedot: ADR Luokitustunnus C5 Tunneli-rajoitus-koodi E Vaaran numero 80 IMO/IMDG EmS F-A, S-B Tuote on luokiteltu, merkitty ja pakattu ADR-vaatimusten ja IMDG-merikuljetussäännöstön mukaisesti. Tämän luokan aineet, pienissä yhdistelmäpakkauksissa, eivät ole näiden määräysten alaisia, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Koostumus EY:n pesuaineasetuksen 648/2004 mukaan: fosfaatit 5-15% klooripohjaiset valkaisuaineet, fosfonaatit < 5% 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty seokselle KOHTA 16: Muut tiedot Tämän dokumentin informaatio perustuu parhaaseen mme olevaan tietoon. Se ei kuitenkaan ole tuotteen erillisten ominaisuuksien tae eikä ole juridisesti sitova sopimus. KTT koodi: MSDS3465 Versio 07 Tarkistus: Sivu 9 / 10

10 Syy version päivitykseen Yleisilme muokattu noudattamaan asetusta (EY) nro 1907/2006, liitettä II Kohdassa 3 mainittujen R-, H- ja EUH-lauseiden täydellinen muoto R35-Voimakkaastisyövytävää. R22-Terveydelehaitalistanieltynä. R34-Syövytävää. R-Eritäinmyrkylistävesieliöile. R31-Kehitäämyrkylistäkaasuahaponkanssa. H302-Haitalistanieltynä. H314-Voimakkaastiihoasyövytävääjasilmiävaurioitavaa. H400-Eritäinmyrkylistävesieliöile. EUH031-Kehitäämyrkylistäkaasuahaponkanssa. Lyhenteet ja akronyymit: AISE-TheinternationalAssociationforSoaps,DetergentsandMaintenanceProducts,Euroopanpesu-japuhdistusaineteolisuudenjärjestö DNEL-Johdetuonaltistumistaso EUH-CLPkohtaisetvaaralausekkeet PBT-Hitaastihajoava,biokertyväjamyrkylinen PNEC-Arvioituonpitoisuus REACHnumber-REACHrekisteröintinumero,ilmantoimitajastakertovaaloppuosaa vpvb-eritäinhitaastihajoavajaeritäinvoimakkaastibiokertyvä Turvallisuustiedotteen loppu Sivu 10 / 10