Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja (235) Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy Ympäristönsuojelu, Fredrik Klingstedt : 1. Asia Savonlinja Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 35 :ssä tarkoitetun ympäristölupahakemuksen Turun kaupungin ympäristönsuojelun tulosalueelle. Hakemus koskee linja-autovarikko ja huoltokorjaamotoimintaa osoitteessa Fiskarsinkatu 5, Turku (kiinteistöt: ja ). 2. Hakija Savonlinja Oy PL Mikkeli Y-tunnus Toiminnan sijainti Osoite: Fiskarsinkatu 5, Turku Kiinteistöt: ja Luvan hakemisen peruste Toiminnassa on kyse yli 50 linja-auton varikosta, joka on ympäristöluvanvaraista toimintaa ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 momentin kohdan 12 c mukaan. 5. Lupaviranomaisen toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen kohdan 7 1 momentin kohdan 12 b mukaan. Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on delegoinut ympäristönsuojelujohtajalle päätösvallan ratkaista ympäristönsuojelulain 28 :n mukaiset ympäristöluvat. 6. Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun , jolloin se on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty toimintaa koskevilla sertifikaattitiedoilla

2 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 2 7. Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka, maaperä ja alueen kaavoitustilanne Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle ei aiemmin ole myönnetty kyseisessä kohteessa ympäristölupaa. Kiinteistö sijaitsee Lausteen kaupunginosassa alueella jossa on mm. pienteollisuus- ja varastotoimintaa. Hakijan naapurikiinteistöjen toiminta on samanlaatuista lukuun ottamatta Mustionkadun varrella sijaitsevaa Perhekuntoutuskeskus Laustetta, jonka toiminta on osittain verrattavissa asumiseen. Lähimmät asumiseen käytettävät rakennukset sijaitsevat noin 60 metrin etäisyydellä varikosta. Kiinteistö ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesi- (Kaarningon pohjavesialue) ja luonnonsuojelualueet (Erik Jämsän puiston pähkinäpensaslehto) sijaitsevat noin 1,1 km etäisyydellä vastaanottopisteestä. Maaperäkartan (GTK) perusteella kohteen alueella luonnonmaa on savea. Ympäristönsuojeluun ei ole toimitettu tietoja alueella tehdyistä mahdollisista maaperätutkimuksista. Turun yleiskaavassa 2020 alue on merkitty Tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi (T): Työpaikka-alue, joka varataan pääasiassa teollisen tuotannon ja varastotilojen sekä niihin liittyvien liike- ja toimistotilojen sekä julkisten palvelujen, virkistyksen, yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön voimaan tulleessa asemakaavassa alue on Teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialuetta (TT). 8. Hakemuksen mukainen toiminta Savonlinja Oy on siirtynyt hakemusta koskevaan toimipisteeseen lokakuussa Toimipisteen toimintakokonaisuuteen kuuluu mm. varikko-alue, kylmä paikoitushalli ja huolto- sekä pesuhalli. Toimialue on noin 2,7 ha. Linja-autojen tankkausta varten varikon alueella sijaitsee Oy Teboil Ab:n automaattinen jakeluasema, jolle on myönnetty erillinen ympäristölupa. Yrityksellä on noin 95 linja-autoa käytössään. Linja-autojen huolto- ja korjaamotoiminnot suoritetaan arkisin klo välisenä aikana. Siivous ja pesutoimintaa varikolla on klo välisenä aikana. Vuoden aikana pestään ja siivotaan noin linjaautoa. Piha-alue on suurilta osin asfaltoitu ja sitä on lisätty kesän 2014 aikana. Varikolla on tällä hetkellä 25 kpl linja-autojen lämmityspaikkaa (lämmityspistoke) ja tavoitteena on että lämmityspaikkojen kokonaismäärä nousee 40 kappaleeseen. 9. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden ehkäiseminen sekä riskinarvio Ilma- ja melupäästöt Suurin osa yrityksen linja-autokalustosta on varustettu EURO 5 ja 6 luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä moottoreilla. Pakokaasujen minimoimiseksi

3 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 3 autot kytketään talviaikaan lämmitystolppiin ja käytetään autojen varusteisiin kuuluvaa lisälämmitintä. Säännöllinen määräaikaishuolto-ohjelma takaa kaluston hyvän teknisen kunnon ja vähäpäästöisyyden. Linja-autojen polttoaineen kulutusta seurataan ATK-järjestelmän avulla jatkuvasti. Linja-autojen melupäästöt täyttävät valmistajien ja lainsäädännön asettamat normit. Melupäästöjä minimoidaan porrastamalla aamuliikenteen lähtöaikoja klo 4.30 alkaen. Vesipäästöt Kiinteistö on liitetty Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Piha-alueen pintavedet johdetaan tarkastuskaivoilla varustetun erottimen kautta hulevesiviemäriin. Toimipisteessä on linja-autojen pesulinja, jossa hyödynnetään uutta painehuuhtelutekniikkaa, joka säästää vettä perinteiseen harjapesuun nähden n. 50 %. Käytettävät pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä. Huolto- ja pesuhallissa syntyvät jätevedet ohjataan erottimen kautta jätevesiviemäriin. Syntyvät jätteet Toiminnassa syntyy mm. seuraavia erilleen kerättäviä jätejakeita: keräyspaperi kaupan ja teollisuuden pakkausjäte jarru- ja jäähdytinnestejäte käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus alle 10 %) loisteputket öljyinen jäte (pasta/kiinteä) Yrityksen jätehuolto sekä jäteöljy- ja erotinkaivojen tyhjennykset on annettu jätehuoltoyrityksen hoidettavaksi. Jätevirroista pidetään kirjaa. Savonlinja Oy:lle on myönnetty sertifikaatti, joka varmentaa, että mm. organisaation Savonlinja Oy ja SL-Autolinjat, Turku, ympäristöjärjestelmä täyttää standardin ISO 14001:2004 vaatimukset. Sertifikaatti on voimassa asti. Arvio ympäristöriskeistä Öljyt, nesteet ja muut kemikaalit varastoidaan pääsääntöisesti niitä varten toimitettuihin säiliöihin huoltohallissa joiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Moottoriöljy säilytetään kahdessa muovisessa 2 m 3 öljysäiliössä jotka on allastettu. Jäteöljyt johdetaan maanalaiseen 3 m 3 jäteöljysäiliöön. Jäähdytin- ja jarrunesteet säilytetään IBC konteissa. Käyttöturvatiedotteet pidetään kemikaalien välittömässä läheisyydessä. Varikolle on laadittu kemikaaliluettelo, joka sisältää R-lausekkeet. Korjaamohalli on varustettu erotinkaivoilla mahdollisten vuotojen varalta. Korjaamo- ja autojen säilytysalueella on varastoituna imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalta. Määräaikaishuolto-ohjelmaan kuuluu polttoneste- ja muiden nestesäiliöiden, putkien ja letkujen kunnon tarkastus vuotojen ehkäisemiseksi. Varikolla syntyvät jätteet lajitellaan ja laitetaan niitä varten varattuihin astioihin. 10. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä Korjaamon koneet ja laitteet ovat suurelta osin uusia, turvallisia ja vähän energiaa kuluttavia: kompressori, nostimet jne.. Henkilöstön ammattitaitoa pi-

4 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 4 detään yllä jatkuvalla koulutuksella. Kiinteistö on kaukolämmössä ja varustettu lämmön talteenottotekniikalla. Energian kulutusta seurataan jatkuvasti ja rakennusautomaatiota huolletaan säännöllisesti energian kulutuksen minimoimiseksi. Yrityksen työvuorosuunnittelu, varaosa- ja huoltotoiminnot ovat jatkuvan seurannan alla ATK-järjestelmien avulla. 11. Toiminnan tarkkailu Korjaamolla on pakokaasuanalysaattori ja linja-autokalustolle on laadittu määräaikaishuoltojärjestelmä. Yritys on laatinut toimipisteelle ympäristö- ja turvallisuuskartoituksen, joka sisältää tarkastuslistan. 12. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristönsuojelu on tiedottanut asian vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Turun kaupungin ilmoitustaululla välisenä aikana ja ilmoittamalla asiasta sanomalehdissä. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Turun kaupungin ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5:ssä. Hakemuksesta annettiin tieto kirjeitse 14 naapurikiinteistön omistajalle, haltijalle tai vuokralaiselle. Tarkastukset Ympäristönsuojelu on tehnyt tarkastuksen varikolla Tarkastuksessa käytiin läpi toimintaa koskevaa alustavaa ympäristölupahakemusta ja sovittiin tarvittavista täydennyksistä. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet Lupahakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta pyydettiin lausuntoa Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta, kaupunkisuunnittelulta, vesiliikelaitokselta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Vesiliikelaitos on ilmoittanut, ettei se lausu asiassa. Ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan, että suurimpina terveyshaittoina ovat pakokaasupäästöt ja melu. Ympäristöterveydenhuoltoon tulee säännöllisesti valituksia linja-autojen tyhjäkäytöstä, valitukset eivät ole keskittyneet tähän varikkoon. Joka tapauksessa tyhjäkäyntiin tulee kiinnittää eritystä huomiota ja sitä ei saa sallia varikkoalueella. Toiminta on järjestettävä niin, että se ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Melu ei saa ylittää lähiasutuksen luona 50 db:n rajaa yöaikana ja päiväaikana 55 db:n. Muutoin ympäristöterveydenhuolto ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle. Pelastuslaitos ilmoittaa lausuntonaan, että kohteessa tehdään palotarkastuksia pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontaväli on määritelty 36 kuukaudeksi. Pelastuslaitoksen viimeinen valvontakäynti (yleinen palotarkastus) on tehty Ympäristöluvan aineistossa olevassa kemikaaliluettelossa ei ole esitetty kemikaalimääriä. Tontilla sijaitseva polttoaineen jakelupiste on kemikaalien vähäisen varastoinnin perusteella kemikaaliilmoitusvelvollinen. Polttoaineen jakelupiste velvoittaa kiinteistölle laadittavaksi pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelmassa tulee arvioida toiminnasta ympäristölle aiheutuvat vaarat ja selvittää tämän perusteella omatoimisen varautumisen järjestelyt.

5 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 5 Kaupunkisuunnittelu toteaa lausunnossaan, että melu- ja hajupäästöjen lähteenä ovat varikkoalueella siirrettävät linja-autot. Hakijan naapurikiinteistöjen toiminta on samanlaatuista lukuun ottamatta Mustionkadun varrella sijaitsevaa Perhekuntoutuskeskus Laustetta. Tämä on yksityinen, voittoa tavoittelematon lastensuojelupalveluiden asiantuntija, jonka toiminnan tavoitteena on lapsen hyvinvointi. Tiloissa on toistakymmentä asiakaspaikkaa (asuinpaikkaa) lapsille ja nuorille sekä perheille. Toiminta on osittain verrattavissa asumiseen. Alueelle, jossa Perhekuntoutus Lauste toimii, on tullut voimaan uusi asemakaava (työnimi: Pinjaistenpuisto, diario ). Perhekuntoutuskeskus Lausteen aluetta koskee seuraavanlainen kaavamääräys: Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (A-1/s). Alueelle saa rakentaa asuin-/asuntola-, toimisto- ja toimitilarakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia verstas- ja varastorakennuksia. Kaava mahdollistaa mm. Perhekuntoutus Lausteen laajentaa toimintaansa A- 1/s -korttelialueella uusilla asuinrakennuksilla. Varikkoalue sijaitsee noin 60 metrin etäisyydellä lähimmästä uudesta rakentamattomasta rakennusalasta ja jo olemassa olevista rakennuksista. Varikkoalueella tapahtuva toiminta aiheuttaa melua ja pakokaasupäästöjä. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot eivät saa toiminnan johdosta ylittyä asuinalueella ja pakokaasujen leviämisen estämiseksi tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet. Kaupunkisuunnittelulla ei ole muuta huomautettavaa. Hakija on jättänyt vastineensa annetuista lausunnoista. Vastineessa esitetään mm. seuraavaa: Yhtiön kalusto on vähäpäästöistä EURO 5 ja 6 luokkaan kuuluvia kaupunkibusseja. Autojen tyhjäkäyntiin kiinnitetään varikolla erityistä huomiota. Lämmitystolppia on varikolla 25 kappaletta ja määrää lisätään noin 40 kappaleeseen. Varikon pihan asfaltointia on lisätty kesän 2014 aikana. Kiinteistöön on parhaillaan työn alla pelastussuunnitelma joka valmistuu syksyn aikana. Jakeluasema toimii erillisen ympäristöluvan mukaisesti. Jätehuolto ja erotinkaivojen tyhjennykset on ulkoistettu Lassila & Tikanoja Oyj:lle, joka toimittaa vuosittain raportit jätemääristä. Jätteet lajitellaan varikolla omiin keräilypisteisiin joista yhtiö noutaa ne. Huoltotoiminnassa tarvittavat öljyt, nesteet ja kemikaalit säilytetään niitä varten toimitetuissa säiliöissä joiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Toimipaikkaan on laadittu kemikaaliluettelo jota päivitetään tarpeen mukaan. Käyttöturvatiedotteet ovat helposti käyttäjien saatavilla. Autojen pesussa käytetään painehuuhtelutekniikka joka säästää vetää perinteiseen harjapesuun nähden noin 50 %. Pesuvedet johdetaan erotinkaivon kautta jätevesiviemäriin. Huolto- ja korjaustoimintoja ohjataan ATK-ohjelman avulla, jonka ansiosta määräaikaishuollot ja muut toimenpiteet suoritetaan säännöllisesti. Päätös Päätän myöntää Savonlinja Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan linja-autovarikkotoimintaan osoitteessa Fiskarsinkatu 5, Turku (kiinteistörekisteritunnukset: ja ). Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

6 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 6 Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi Ilma- ja melupäästöt 1. Varikkotoiminnasta ei saa aiheutua merkittävää meluhaittaa ympäröiville alueille. Toiminta on järjestettävä siten, että melu ei päiväaikaan ylitä ekvivalenttitasoa LAeq 55 db(a);n lähimmän asuinkiinteistön tai siihen rinnastettavan kiinteistön kohdalla eikä yöaikana 50 db(a):n tasoa 2. Varikkoalueen mistään toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöä häiritsevää pölyämistä. 3. Toiminnassa tulee välttää linja-autojen kylmäkäynnistyksiä ja pitkäkestoista joutokäyntiä. Linja-autoja saa joutokäyttää varikkoalueella normaaliolosuhteissa enintään kaksi minuuttia ennen liikkeellelähtöä. Poikkeustilanteet, joissa useiden linja-autojen moottoreita joudutaan joutokäyttämään pidempään, on kirjattava varikon käyttöpäiväkirjaan ja selvitettävä syy normaalikäytännöstä poikkeamiseen Jätevedet 4. Linja-autojen pesuhallissa ja huoltohallissa syntyvät pesuvedet (jätevedet) on käsiteltävä hiekan- ja öljynerottimessa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa ennen niiden johtamista jätevesiviemäriin. Piha-alueen hulevedet on johdettava hiekan- ja öljynerottimeen tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan laitteistoon ennen niiden johtamista hulevesiviemäriin tai vesistöön. Erotinlaitteistot on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälyttimellä ja erotinsäiliöt on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Säiliöistä tyhjennetyt lietteet, sakat, hiekat ja öljyiset vedet on käsiteltävä vaarallisina jätteinä ja toimitettava vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. 5. Jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laadun on täytettävä vesiliikelaitoksen asettamat vaatimukset ja raja-arvot viemäriin johdettavista jätevesistä. 6. Pesutoiminnassa saa käyttää vain sellaisia liuotinpitoisia pesuaineita tai - aineiden yhdistelmiä, joiden joutuminen jätevesiviemäriin voidaan estää öljynerottimen avulla. Jätteet ja kemikaalit 7. Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastointi ja säilytys tulee järjestää varikolla siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, viemäriin, rakennusten rakenteisiin tai muuhun ympäristöön on estetty. Kemikaaliluetteloa on päivitettävä säännöllisesti ja siinä on ilmoitettava myös toimipisteessä säilytettävien kemikaalien määrät. Vaaralliset jätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan lukitussa tilassa tai siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa. Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastotiloissa on oltava nestetiivis pinnoite ja tilat on varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyksin tai valuma-altain. Varastotiloissa ja lastauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja työkaluja mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. Vuotaneet aineet, tulee kerätä talteen viipymättä ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

7 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 7 8. Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää varikolla 12 kuukautta pidempään ja niistä on pidettävä kirjaa. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista on laadittava kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siirtoasiakirja. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Kopiot siirtoasiakirjoista on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 9. Varikon toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi, käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa 10. Kiinteistöillä olevat öljysäiliöt on tarkastettava annetun kuntoluokan mukaan tai 10 vuoden väliajoin siten, että ensimmäinen tarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 11. Linja-autot on pysäköitävä pinnoitetulle kentälle (pysäköintikenttä). Linjaautojen pysäköintikentän kuntoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja linja-autoista valuneet nestevuodot, kuten poltto- ja voiteluainevuodot, on siivottava välittömästi. Pysäköintikentällä tulee olla nopeasti saatavilla imeytysainetta tähän tarkoitukseen. Tarkkailu- ja valvontamääräykset 12. Varikon ympäristössä tulee tarvittaessa suorittaa melumittauksia ympäristönsuojelun kanssa sovittavalla tavalla. 13. Toiminnanharjoittajan on toimitettava ympäristönsuojelulle suunnitelma linja-autojen kylmäkäynnistysten minimoimiseksi viimeistään Suunnitelmasta on käytävä ilmi millä aikataululla yrityksen kalusto saadaan pääosin lohkolämmitysjärjestelmän tai muun vastaavaan tarkoitukseen soveltuvan järjestelmän piiriin. 14. Pesuhallissa syntyvän pesuveden (jäteveden) laatu on tarkastettava ottamalla erotinlaitteiston jälkeen jätevesiviemäriin johdettavasta vedestä näyte mennessä. Ulkopuolisen asiantuntijan ottamasta ja analysoimasta vesinäytteestä on määritettävä vähintään seuraavat komponentit: ph-luku kiintoaine kokonaishiilivetypitoisuus (C 10 -C 40 ) TVOC Vesinäytteen tulosten perusteella ympäristönsuojelu voi antaa tarkempia ohjeita tai määräyksiä pesuvesien esikäsittelemiseksi ennen niiden johtamista viemäriin. Mikäli jätevesien laatu poikkeaa merkittävästi tavanomaisista jäte-

8 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 8 vesistä, tulee toiminnanharjoittajan sopia poikkeavien jätevesien johtamisesta vesiliikelaitoksen kanssa. 15. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: Toimipisteessä käytettyjen kemikaalien laji sekä vuosittaiset kulutusja varastointimäärät Varikon toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat Linja-autopesujen ja pesuun käytetyn veden vuosittainen määrä Erotinlaitteistojen tarkastusajankohdat ja tyhjennykset Varikolla havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat voineet aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 16. Luvanhaltijan on viivytyksettä pelastuslaitoksen lisäksi ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Luvanhaltijan tulee toiminnassaan noudattaa Varsinais- Suomen pelastuslaitokselle toimitettua ja hyväksyttyä pelastussuunnitelmaa. Toiminnan lopettaminen 17. Luvanhaltijan tulee ennen toiminnan loppumista huolehtia varikkoalueen puhdistamisesta sekä siellä mahdollisesti olevien jätteiden sekä käytöstä poistuneiden koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muiden esineiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Puhdistamisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojelulle, joka voi tarkastaa varikkoalueen siisteyden ja tarvittaessa antaa määräyksiä alueen puhdistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnan loppuessa on kiinteistöjen maaperän mahdollinen pilaantuneisuus- ja puhdistustarve arvioitava ja mikäli maaperä todetaan pilaantuneeksi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perustelut Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää toiminta ympäristönsuojeluja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toiminta on asemakaavan mukainen. Ympäristöterveydenhuollon ja kaupunkisuunnittelun lausunnot on huomioitu päätöksen määräyksissä nro 1,2 ja 3. pelastuslaitoksen lausunto on huomioitu määräyksissä 7 ja 16. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet

9 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 9 Ilma- ja melupäästöjä koskevat määräykset on annettu varikko- ja sen oheistoiminnoista ympäristölle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Toiminnoista mahdollisesti aiheutuvaa pölyämistä voidaan vähentää huolehtimalla varikkoalueen riittävästä puhdistamisesta esimerkiksi lakaisukoneella. Välttämällä linja-autojen kylmäkäynnistyksiä ja pitkiä joutokäyntejä sekä porrastamalla aamulähtöjä ehkäistään paikallisen ilmanlaadun heikkenemistä ja vähennetään lähialueille aiheutuvia meluhaittoja. (Määräykset 1-3) Toiminnassa saattaa syntyä haitta-aineita sisältäviä jäte- ja hulevesiä, joiden johtaminen viemäriin vaatii esikäsittelyä jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamiseksi sekä vesistön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Määräykset 4-6) Jätteiden asianmukaisen käsittelyn, varastoinnin ja edelleen toimittamisen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista. Kemikaaleja ja linja-autojen pysäköintiä koskevat määräykset on annettu maaperän ja edelleen pohja- ja pintavesien suojelemiseksi sekä kemikaaleja koskevan lainsäädännön toteuttamiseksi (Määräykset 7-11) Tarkkailu- ja valvontamääräykset on annettu toiminnan vaikutusten seuraamiseksi ja lupapäätöksen valvonnan kannalta tarpeellisten tietojen saamiseksi. Melun tarkistusmittauksilla varmistetaan lupamääräyksen noudattaminen. Lisämittauksia voidaan pyytää tekemään esimerkiksi tilanteissa, joissa melusta on valitettu viranomaisille tai on muu syy epäillä määräyksen mukaisen tason ylittyneen. Jäteveden laadun selvittäminen on osa toiminnan valvontaa, jolla varmistetaan erottimien toiminta ja, että pesuhallissa syntyvää jätevettä voidaan johtaa viemäriin aiheuttamatta haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. (Määräykset 12-16) Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä maaperän pilaantuneisuuden arvioimisesta. (Määräys 16) Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) Jätelaki (646/2011) Jäteasetus (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) VNp melutason ohjearvoista 1992/993 Luvan voimassaolo Lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

10 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 10 Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta ympäristölupaa. Lupamääräysten tarkistaminen Luvanhaltijan on mennessä tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemuksessa on esitettävä selvitys toiminnan aikana mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ole tehty määräaikaan mennessä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Ympäristölupamaksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 3813,52 euron maksu, joka sisältää hakemuksen kuuluttamisesta sanomalehdissä aiheutuneet 1653,52 euron kustannukset. Olli-Pekka Mäki vt. ympäristönsuojelujohtaja Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Jakelu ao Savonlinja Oy tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta tied Koskentaka Liisa

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lounais-Suomen Hakelämpö Oy (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Lounais-Suomen Hakelämpö Oy (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 7589-2011 (235) Ympäristölupahakemus / Lounais-Suomen Hakelämpö Oy (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 446 Ympäristönsuojelutoimisto 24.10.2011 / Helena Pakkala ja Fredrik Klingstedt

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 11.04.2006 4 Ymp 2512-2006 (235) Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj Tiivistelmä: - Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 332 08.05.2007 4 Ymp 1472-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Shell Ab, Pansiontie 14 Tiivistelmä: - Ympkaalk 332 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Schenker Cargo Oy, Kuorma-autovarikko, Nosturinkatu 6

Ympäristölupahakemus / Schenker Cargo Oy, Kuorma-autovarikko, Nosturinkatu 6 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 593 27.09.2005 2 Ymp 8204-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Schenker Cargo Oy, Kuorma-autovarikko, Nosturinkatu 6 Ympkaalk 593 Tiivistelmä:

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto

Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto 113 17.12.2015 Päätös Ilotulitus Oy:n ja D1 Ultimate-GT:n maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvoilla ajamiseen Kemin Mansikkanokan merialueen jäällä 447/11.01.03/2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 601 12.09.2006 6 Ymp 8069-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 601 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15

Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 823 07.12.2004 1 Ymp 13321-2003 (235) Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 Ympkaalk 823 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041)

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 15.04.2003 3 Ymp 8420-2002 (235, 222) Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) Ympkaalk 264 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot