Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja (235) Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy Ympäristönsuojelu, Fredrik Klingstedt : 1. Asia Savonlinja Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 35 :ssä tarkoitetun ympäristölupahakemuksen Turun kaupungin ympäristönsuojelun tulosalueelle. Hakemus koskee linja-autovarikko ja huoltokorjaamotoimintaa osoitteessa Fiskarsinkatu 5, Turku (kiinteistöt: ja ). 2. Hakija Savonlinja Oy PL Mikkeli Y-tunnus Toiminnan sijainti Osoite: Fiskarsinkatu 5, Turku Kiinteistöt: ja Luvan hakemisen peruste Toiminnassa on kyse yli 50 linja-auton varikosta, joka on ympäristöluvanvaraista toimintaa ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 momentin kohdan 12 c mukaan. 5. Lupaviranomaisen toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen kohdan 7 1 momentin kohdan 12 b mukaan. Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on delegoinut ympäristönsuojelujohtajalle päätösvallan ratkaista ympäristönsuojelulain 28 :n mukaiset ympäristöluvat. 6. Asian vireilletulo Lupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun , jolloin se on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty toimintaa koskevilla sertifikaattitiedoilla

2 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 2 7. Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka, maaperä ja alueen kaavoitustilanne Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle ei aiemmin ole myönnetty kyseisessä kohteessa ympäristölupaa. Kiinteistö sijaitsee Lausteen kaupunginosassa alueella jossa on mm. pienteollisuus- ja varastotoimintaa. Hakijan naapurikiinteistöjen toiminta on samanlaatuista lukuun ottamatta Mustionkadun varrella sijaitsevaa Perhekuntoutuskeskus Laustetta, jonka toiminta on osittain verrattavissa asumiseen. Lähimmät asumiseen käytettävät rakennukset sijaitsevat noin 60 metrin etäisyydellä varikosta. Kiinteistö ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesi- (Kaarningon pohjavesialue) ja luonnonsuojelualueet (Erik Jämsän puiston pähkinäpensaslehto) sijaitsevat noin 1,1 km etäisyydellä vastaanottopisteestä. Maaperäkartan (GTK) perusteella kohteen alueella luonnonmaa on savea. Ympäristönsuojeluun ei ole toimitettu tietoja alueella tehdyistä mahdollisista maaperätutkimuksista. Turun yleiskaavassa 2020 alue on merkitty Tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi (T): Työpaikka-alue, joka varataan pääasiassa teollisen tuotannon ja varastotilojen sekä niihin liittyvien liike- ja toimistotilojen sekä julkisten palvelujen, virkistyksen, yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön voimaan tulleessa asemakaavassa alue on Teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialuetta (TT). 8. Hakemuksen mukainen toiminta Savonlinja Oy on siirtynyt hakemusta koskevaan toimipisteeseen lokakuussa Toimipisteen toimintakokonaisuuteen kuuluu mm. varikko-alue, kylmä paikoitushalli ja huolto- sekä pesuhalli. Toimialue on noin 2,7 ha. Linja-autojen tankkausta varten varikon alueella sijaitsee Oy Teboil Ab:n automaattinen jakeluasema, jolle on myönnetty erillinen ympäristölupa. Yrityksellä on noin 95 linja-autoa käytössään. Linja-autojen huolto- ja korjaamotoiminnot suoritetaan arkisin klo välisenä aikana. Siivous ja pesutoimintaa varikolla on klo välisenä aikana. Vuoden aikana pestään ja siivotaan noin linjaautoa. Piha-alue on suurilta osin asfaltoitu ja sitä on lisätty kesän 2014 aikana. Varikolla on tällä hetkellä 25 kpl linja-autojen lämmityspaikkaa (lämmityspistoke) ja tavoitteena on että lämmityspaikkojen kokonaismäärä nousee 40 kappaleeseen. 9. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden ehkäiseminen sekä riskinarvio Ilma- ja melupäästöt Suurin osa yrityksen linja-autokalustosta on varustettu EURO 5 ja 6 luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä moottoreilla. Pakokaasujen minimoimiseksi

3 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 3 autot kytketään talviaikaan lämmitystolppiin ja käytetään autojen varusteisiin kuuluvaa lisälämmitintä. Säännöllinen määräaikaishuolto-ohjelma takaa kaluston hyvän teknisen kunnon ja vähäpäästöisyyden. Linja-autojen polttoaineen kulutusta seurataan ATK-järjestelmän avulla jatkuvasti. Linja-autojen melupäästöt täyttävät valmistajien ja lainsäädännön asettamat normit. Melupäästöjä minimoidaan porrastamalla aamuliikenteen lähtöaikoja klo 4.30 alkaen. Vesipäästöt Kiinteistö on liitetty Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Piha-alueen pintavedet johdetaan tarkastuskaivoilla varustetun erottimen kautta hulevesiviemäriin. Toimipisteessä on linja-autojen pesulinja, jossa hyödynnetään uutta painehuuhtelutekniikkaa, joka säästää vettä perinteiseen harjapesuun nähden n. 50 %. Käytettävät pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä. Huolto- ja pesuhallissa syntyvät jätevedet ohjataan erottimen kautta jätevesiviemäriin. Syntyvät jätteet Toiminnassa syntyy mm. seuraavia erilleen kerättäviä jätejakeita: keräyspaperi kaupan ja teollisuuden pakkausjäte jarru- ja jäähdytinnestejäte käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus alle 10 %) loisteputket öljyinen jäte (pasta/kiinteä) Yrityksen jätehuolto sekä jäteöljy- ja erotinkaivojen tyhjennykset on annettu jätehuoltoyrityksen hoidettavaksi. Jätevirroista pidetään kirjaa. Savonlinja Oy:lle on myönnetty sertifikaatti, joka varmentaa, että mm. organisaation Savonlinja Oy ja SL-Autolinjat, Turku, ympäristöjärjestelmä täyttää standardin ISO 14001:2004 vaatimukset. Sertifikaatti on voimassa asti. Arvio ympäristöriskeistä Öljyt, nesteet ja muut kemikaalit varastoidaan pääsääntöisesti niitä varten toimitettuihin säiliöihin huoltohallissa joiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Moottoriöljy säilytetään kahdessa muovisessa 2 m 3 öljysäiliössä jotka on allastettu. Jäteöljyt johdetaan maanalaiseen 3 m 3 jäteöljysäiliöön. Jäähdytin- ja jarrunesteet säilytetään IBC konteissa. Käyttöturvatiedotteet pidetään kemikaalien välittömässä läheisyydessä. Varikolle on laadittu kemikaaliluettelo, joka sisältää R-lausekkeet. Korjaamohalli on varustettu erotinkaivoilla mahdollisten vuotojen varalta. Korjaamo- ja autojen säilytysalueella on varastoituna imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalta. Määräaikaishuolto-ohjelmaan kuuluu polttoneste- ja muiden nestesäiliöiden, putkien ja letkujen kunnon tarkastus vuotojen ehkäisemiseksi. Varikolla syntyvät jätteet lajitellaan ja laitetaan niitä varten varattuihin astioihin. 10. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä Korjaamon koneet ja laitteet ovat suurelta osin uusia, turvallisia ja vähän energiaa kuluttavia: kompressori, nostimet jne.. Henkilöstön ammattitaitoa pi-

4 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 4 detään yllä jatkuvalla koulutuksella. Kiinteistö on kaukolämmössä ja varustettu lämmön talteenottotekniikalla. Energian kulutusta seurataan jatkuvasti ja rakennusautomaatiota huolletaan säännöllisesti energian kulutuksen minimoimiseksi. Yrityksen työvuorosuunnittelu, varaosa- ja huoltotoiminnot ovat jatkuvan seurannan alla ATK-järjestelmien avulla. 11. Toiminnan tarkkailu Korjaamolla on pakokaasuanalysaattori ja linja-autokalustolle on laadittu määräaikaishuoltojärjestelmä. Yritys on laatinut toimipisteelle ympäristö- ja turvallisuuskartoituksen, joka sisältää tarkastuslistan. 12. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristönsuojelu on tiedottanut asian vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Turun kaupungin ilmoitustaululla välisenä aikana ja ilmoittamalla asiasta sanomalehdissä. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Turun kaupungin ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5:ssä. Hakemuksesta annettiin tieto kirjeitse 14 naapurikiinteistön omistajalle, haltijalle tai vuokralaiselle. Tarkastukset Ympäristönsuojelu on tehnyt tarkastuksen varikolla Tarkastuksessa käytiin läpi toimintaa koskevaa alustavaa ympäristölupahakemusta ja sovittiin tarvittavista täydennyksistä. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet Lupahakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta pyydettiin lausuntoa Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta, kaupunkisuunnittelulta, vesiliikelaitokselta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Vesiliikelaitos on ilmoittanut, ettei se lausu asiassa. Ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan, että suurimpina terveyshaittoina ovat pakokaasupäästöt ja melu. Ympäristöterveydenhuoltoon tulee säännöllisesti valituksia linja-autojen tyhjäkäytöstä, valitukset eivät ole keskittyneet tähän varikkoon. Joka tapauksessa tyhjäkäyntiin tulee kiinnittää eritystä huomiota ja sitä ei saa sallia varikkoalueella. Toiminta on järjestettävä niin, että se ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Melu ei saa ylittää lähiasutuksen luona 50 db:n rajaa yöaikana ja päiväaikana 55 db:n. Muutoin ympäristöterveydenhuolto ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle. Pelastuslaitos ilmoittaa lausuntonaan, että kohteessa tehdään palotarkastuksia pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontaväli on määritelty 36 kuukaudeksi. Pelastuslaitoksen viimeinen valvontakäynti (yleinen palotarkastus) on tehty Ympäristöluvan aineistossa olevassa kemikaaliluettelossa ei ole esitetty kemikaalimääriä. Tontilla sijaitseva polttoaineen jakelupiste on kemikaalien vähäisen varastoinnin perusteella kemikaaliilmoitusvelvollinen. Polttoaineen jakelupiste velvoittaa kiinteistölle laadittavaksi pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelmassa tulee arvioida toiminnasta ympäristölle aiheutuvat vaarat ja selvittää tämän perusteella omatoimisen varautumisen järjestelyt.

5 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 5 Kaupunkisuunnittelu toteaa lausunnossaan, että melu- ja hajupäästöjen lähteenä ovat varikkoalueella siirrettävät linja-autot. Hakijan naapurikiinteistöjen toiminta on samanlaatuista lukuun ottamatta Mustionkadun varrella sijaitsevaa Perhekuntoutuskeskus Laustetta. Tämä on yksityinen, voittoa tavoittelematon lastensuojelupalveluiden asiantuntija, jonka toiminnan tavoitteena on lapsen hyvinvointi. Tiloissa on toistakymmentä asiakaspaikkaa (asuinpaikkaa) lapsille ja nuorille sekä perheille. Toiminta on osittain verrattavissa asumiseen. Alueelle, jossa Perhekuntoutus Lauste toimii, on tullut voimaan uusi asemakaava (työnimi: Pinjaistenpuisto, diario ). Perhekuntoutuskeskus Lausteen aluetta koskee seuraavanlainen kaavamääräys: Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (A-1/s). Alueelle saa rakentaa asuin-/asuntola-, toimisto- ja toimitilarakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia verstas- ja varastorakennuksia. Kaava mahdollistaa mm. Perhekuntoutus Lausteen laajentaa toimintaansa A- 1/s -korttelialueella uusilla asuinrakennuksilla. Varikkoalue sijaitsee noin 60 metrin etäisyydellä lähimmästä uudesta rakentamattomasta rakennusalasta ja jo olemassa olevista rakennuksista. Varikkoalueella tapahtuva toiminta aiheuttaa melua ja pakokaasupäästöjä. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot eivät saa toiminnan johdosta ylittyä asuinalueella ja pakokaasujen leviämisen estämiseksi tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet. Kaupunkisuunnittelulla ei ole muuta huomautettavaa. Hakija on jättänyt vastineensa annetuista lausunnoista. Vastineessa esitetään mm. seuraavaa: Yhtiön kalusto on vähäpäästöistä EURO 5 ja 6 luokkaan kuuluvia kaupunkibusseja. Autojen tyhjäkäyntiin kiinnitetään varikolla erityistä huomiota. Lämmitystolppia on varikolla 25 kappaletta ja määrää lisätään noin 40 kappaleeseen. Varikon pihan asfaltointia on lisätty kesän 2014 aikana. Kiinteistöön on parhaillaan työn alla pelastussuunnitelma joka valmistuu syksyn aikana. Jakeluasema toimii erillisen ympäristöluvan mukaisesti. Jätehuolto ja erotinkaivojen tyhjennykset on ulkoistettu Lassila & Tikanoja Oyj:lle, joka toimittaa vuosittain raportit jätemääristä. Jätteet lajitellaan varikolla omiin keräilypisteisiin joista yhtiö noutaa ne. Huoltotoiminnassa tarvittavat öljyt, nesteet ja kemikaalit säilytetään niitä varten toimitetuissa säiliöissä joiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Toimipaikkaan on laadittu kemikaaliluettelo jota päivitetään tarpeen mukaan. Käyttöturvatiedotteet ovat helposti käyttäjien saatavilla. Autojen pesussa käytetään painehuuhtelutekniikka joka säästää vetää perinteiseen harjapesuun nähden noin 50 %. Pesuvedet johdetaan erotinkaivon kautta jätevesiviemäriin. Huolto- ja korjaustoimintoja ohjataan ATK-ohjelman avulla, jonka ansiosta määräaikaishuollot ja muut toimenpiteet suoritetaan säännöllisesti. Päätös Päätän myöntää Savonlinja Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan linja-autovarikkotoimintaan osoitteessa Fiskarsinkatu 5, Turku (kiinteistörekisteritunnukset: ja ). Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

6 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 6 Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi Ilma- ja melupäästöt 1. Varikkotoiminnasta ei saa aiheutua merkittävää meluhaittaa ympäröiville alueille. Toiminta on järjestettävä siten, että melu ei päiväaikaan ylitä ekvivalenttitasoa LAeq 55 db(a);n lähimmän asuinkiinteistön tai siihen rinnastettavan kiinteistön kohdalla eikä yöaikana 50 db(a):n tasoa 2. Varikkoalueen mistään toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöä häiritsevää pölyämistä. 3. Toiminnassa tulee välttää linja-autojen kylmäkäynnistyksiä ja pitkäkestoista joutokäyntiä. Linja-autoja saa joutokäyttää varikkoalueella normaaliolosuhteissa enintään kaksi minuuttia ennen liikkeellelähtöä. Poikkeustilanteet, joissa useiden linja-autojen moottoreita joudutaan joutokäyttämään pidempään, on kirjattava varikon käyttöpäiväkirjaan ja selvitettävä syy normaalikäytännöstä poikkeamiseen Jätevedet 4. Linja-autojen pesuhallissa ja huoltohallissa syntyvät pesuvedet (jätevedet) on käsiteltävä hiekan- ja öljynerottimessa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa ennen niiden johtamista jätevesiviemäriin. Piha-alueen hulevedet on johdettava hiekan- ja öljynerottimeen tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan laitteistoon ennen niiden johtamista hulevesiviemäriin tai vesistöön. Erotinlaitteistot on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälyttimellä ja erotinsäiliöt on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Säiliöistä tyhjennetyt lietteet, sakat, hiekat ja öljyiset vedet on käsiteltävä vaarallisina jätteinä ja toimitettava vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. 5. Jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laadun on täytettävä vesiliikelaitoksen asettamat vaatimukset ja raja-arvot viemäriin johdettavista jätevesistä. 6. Pesutoiminnassa saa käyttää vain sellaisia liuotinpitoisia pesuaineita tai - aineiden yhdistelmiä, joiden joutuminen jätevesiviemäriin voidaan estää öljynerottimen avulla. Jätteet ja kemikaalit 7. Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastointi ja säilytys tulee järjestää varikolla siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, viemäriin, rakennusten rakenteisiin tai muuhun ympäristöön on estetty. Kemikaaliluetteloa on päivitettävä säännöllisesti ja siinä on ilmoitettava myös toimipisteessä säilytettävien kemikaalien määrät. Vaaralliset jätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan lukitussa tilassa tai siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa. Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastotiloissa on oltava nestetiivis pinnoite ja tilat on varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyksin tai valuma-altain. Varastotiloissa ja lastauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja työkaluja mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. Vuotaneet aineet, tulee kerätä talteen viipymättä ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

7 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 7 8. Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää varikolla 12 kuukautta pidempään ja niistä on pidettävä kirjaa. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista on laadittava kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siirtoasiakirja. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Kopiot siirtoasiakirjoista on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 9. Varikon toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi, käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa 10. Kiinteistöillä olevat öljysäiliöt on tarkastettava annetun kuntoluokan mukaan tai 10 vuoden väliajoin siten, että ensimmäinen tarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 11. Linja-autot on pysäköitävä pinnoitetulle kentälle (pysäköintikenttä). Linjaautojen pysäköintikentän kuntoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja linja-autoista valuneet nestevuodot, kuten poltto- ja voiteluainevuodot, on siivottava välittömästi. Pysäköintikentällä tulee olla nopeasti saatavilla imeytysainetta tähän tarkoitukseen. Tarkkailu- ja valvontamääräykset 12. Varikon ympäristössä tulee tarvittaessa suorittaa melumittauksia ympäristönsuojelun kanssa sovittavalla tavalla. 13. Toiminnanharjoittajan on toimitettava ympäristönsuojelulle suunnitelma linja-autojen kylmäkäynnistysten minimoimiseksi viimeistään Suunnitelmasta on käytävä ilmi millä aikataululla yrityksen kalusto saadaan pääosin lohkolämmitysjärjestelmän tai muun vastaavaan tarkoitukseen soveltuvan järjestelmän piiriin. 14. Pesuhallissa syntyvän pesuveden (jäteveden) laatu on tarkastettava ottamalla erotinlaitteiston jälkeen jätevesiviemäriin johdettavasta vedestä näyte mennessä. Ulkopuolisen asiantuntijan ottamasta ja analysoimasta vesinäytteestä on määritettävä vähintään seuraavat komponentit: ph-luku kiintoaine kokonaishiilivetypitoisuus (C 10 -C 40 ) TVOC Vesinäytteen tulosten perusteella ympäristönsuojelu voi antaa tarkempia ohjeita tai määräyksiä pesuvesien esikäsittelemiseksi ennen niiden johtamista viemäriin. Mikäli jätevesien laatu poikkeaa merkittävästi tavanomaisista jäte-

8 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 8 vesistä, tulee toiminnanharjoittajan sopia poikkeavien jätevesien johtamisesta vesiliikelaitoksen kanssa. 15. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: Toimipisteessä käytettyjen kemikaalien laji sekä vuosittaiset kulutusja varastointimäärät Varikon toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat Linja-autopesujen ja pesuun käytetyn veden vuosittainen määrä Erotinlaitteistojen tarkastusajankohdat ja tyhjennykset Varikolla havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat voineet aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 16. Luvanhaltijan on viivytyksettä pelastuslaitoksen lisäksi ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Luvanhaltijan tulee toiminnassaan noudattaa Varsinais- Suomen pelastuslaitokselle toimitettua ja hyväksyttyä pelastussuunnitelmaa. Toiminnan lopettaminen 17. Luvanhaltijan tulee ennen toiminnan loppumista huolehtia varikkoalueen puhdistamisesta sekä siellä mahdollisesti olevien jätteiden sekä käytöstä poistuneiden koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muiden esineiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Puhdistamisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojelulle, joka voi tarkastaa varikkoalueen siisteyden ja tarvittaessa antaa määräyksiä alueen puhdistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnan loppuessa on kiinteistöjen maaperän mahdollinen pilaantuneisuus- ja puhdistustarve arvioitava ja mikäli maaperä todetaan pilaantuneeksi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perustelut Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää toiminta ympäristönsuojeluja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toiminta on asemakaavan mukainen. Ympäristöterveydenhuollon ja kaupunkisuunnittelun lausunnot on huomioitu päätöksen määräyksissä nro 1,2 ja 3. pelastuslaitoksen lausunto on huomioitu määräyksissä 7 ja 16. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet

9 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 9 Ilma- ja melupäästöjä koskevat määräykset on annettu varikko- ja sen oheistoiminnoista ympäristölle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Toiminnoista mahdollisesti aiheutuvaa pölyämistä voidaan vähentää huolehtimalla varikkoalueen riittävästä puhdistamisesta esimerkiksi lakaisukoneella. Välttämällä linja-autojen kylmäkäynnistyksiä ja pitkiä joutokäyntejä sekä porrastamalla aamulähtöjä ehkäistään paikallisen ilmanlaadun heikkenemistä ja vähennetään lähialueille aiheutuvia meluhaittoja. (Määräykset 1-3) Toiminnassa saattaa syntyä haitta-aineita sisältäviä jäte- ja hulevesiä, joiden johtaminen viemäriin vaatii esikäsittelyä jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamiseksi sekä vesistön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Määräykset 4-6) Jätteiden asianmukaisen käsittelyn, varastoinnin ja edelleen toimittamisen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista. Kemikaaleja ja linja-autojen pysäköintiä koskevat määräykset on annettu maaperän ja edelleen pohja- ja pintavesien suojelemiseksi sekä kemikaaleja koskevan lainsäädännön toteuttamiseksi (Määräykset 7-11) Tarkkailu- ja valvontamääräykset on annettu toiminnan vaikutusten seuraamiseksi ja lupapäätöksen valvonnan kannalta tarpeellisten tietojen saamiseksi. Melun tarkistusmittauksilla varmistetaan lupamääräyksen noudattaminen. Lisämittauksia voidaan pyytää tekemään esimerkiksi tilanteissa, joissa melusta on valitettu viranomaisille tai on muu syy epäillä määräyksen mukaisen tason ylittyneen. Jäteveden laadun selvittäminen on osa toiminnan valvontaa, jolla varmistetaan erottimien toiminta ja, että pesuhallissa syntyvää jätevettä voidaan johtaa viemäriin aiheuttamatta haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. (Määräykset 12-16) Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä maaperän pilaantuneisuuden arvioimisesta. (Määräys 16) Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) Jätelaki (646/2011) Jäteasetus (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) VNp melutason ohjearvoista 1992/993 Luvan voimassaolo Lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

10 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 10 Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta ympäristölupaa. Lupamääräysten tarkistaminen Luvanhaltijan on mennessä tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemuksessa on esitettävä selvitys toiminnan aikana mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ole tehty määräaikaan mennessä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Ympäristölupamaksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 3813,52 euron maksu, joka sisältää hakemuksen kuuluttamisesta sanomalehdissä aiheutuneet 1653,52 euron kustannukset. Olli-Pekka Mäki vt. ympäristönsuojelujohtaja Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Jakelu ao Savonlinja Oy tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta tied Koskentaka Liisa