Aineettoman palkitsemisen muotoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aineettoman palkitsemisen muotoja"

Transkriptio

1 Aineeton palkitseminen on johtamisen työväline jolla edesautetaan työn imua. Sen avulla voidaan kannustaa työntekijöitä muutoksiin ja uudistuksiin sekä tukea organisaation strategian toteutumista. Aineettoman palkitsemisen hyödyt Antaa palkalle lisäarvoa Lisää sosiaalista ja psyykkistä työhyvinvointia Lisää työntekijöiden arvostuksen ja turvallisuuden tunnetta Motivoi henkilöstöä Kiinnittää huomiota perustehtävään Lisää työn mielekkyyttä Vaikuttaa positiivisesti työyhteisöön ja työ Onnistuneen palkitsemisen edellytykset Suunnitelmallisuus Ulottuu ryhmä ja yksilötasolle Hyvä esimiessuhde Esimiehen hyvät vuorovaikutus taidot Alaisten tuntemus. Minkä kukin kokee palkitsevaksi? Mistä kukin motivoituu? Tasa-arvoisuuden ja tasapäisyyden toisistaan erottamista ympäristöön Työelämän haasteiden muuttuessa aineettoman palkitsemisen muotoihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Aineettoman palkitsemisen muotoja Henkilöstön arvostus Palaute Kiitos Julkinen tunnustus hyvin tehdystä työstä Symboliset eleet ( juhlat ja muistamiset) Erilaiset työjärjestelyt ja joustot Osaamisen, elämäntilanteen ja iän huomioiminen työn sisällön suunnittelussa Vaikutusmahdollisuus Kehitysmahdollisuus Haasteet Slow life eli työn leppoistaminen Aineeton palkitseminen Työn määrä ja laatu Organisaation arvot ja toiminta Pitkän aikavälin kannustimet Eläkejärjestelyt Optiot, osakejärjestelmät ja palkkiot Luontaisedut ja muut edut Harrastusten tukeminen Lastenhoidon järjestelyt Lyhyen aikavälin tavoitteet Aloitepalkkiot Tunnustuspalkkiot Peruspalkka Palkankorotukset Ylityökorvaukset Kokonaispalkitseminen Hanna Kuukasjärvi & Liisi Hietanen VT12A

2 Tavoitteena AKTIIVISEN TUEN KESKUSTELU: selvittää työntekijän työkyvyn Esimiehen ja työntekijän välillä nykyinen tila ja tavoitetila HUOLI asia voi koskea: -terveyttä -työtä -työyhteisöä -johtamista -yksityiselämää Satu Kotonen ja Salla Ojala VT12A Aktiivisen tuen keskustelulomake Keskustelun jälkeen: - tehdään sovitut toimenpiteet - seurataan työntekijän tilannetta ja pidetään sovittu seurantatapaaminen Arvioidaan mahdollisuuksia ja keinoja työkyvyn säilyttämiseksi ja tukemiseksi Keskustelu kirjataan ja työntekijän suostumuksella toimitetaan työterveyshuoltoon, yli 30 päivän sairasloma toimitetaan aina

3 Työhyvinvointi on jokaisen työyhteisön jäsenen etu. Varhaisessa vaiheessa ongelmatilanteisiin puuttuminen on olennaista työhyvinvoinnin kannalta. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on tasapuolinen vastuu hyvinvoinnin takaamiseksi. Esimies on tärkeässä asemassa ongelmatilanteisiin puuttumisessa sekä niiden ratkomisessa. Ensisijaisesti ongelmien käsittely tapahtuu työyhteisön sisällä. Työyhteisön ongelmat johtuvat usein työjärjestelyistä, jotka Ehkäisy Ongelmatilanteissa osapuolet kutsutaan kuuluvat esimiehen vastuualueeseen. Taustalla on usein tietämättömyys ja Välitön puuttuminen mahdollisimman pian esimiehen toimesta koolle, jossa käydään läpi väärinymmärrys. Epäkohtien selvittäminen vaatii Työyhteisö tilanteen kulku, sovitaan kuinka jatkossa toimitaan esimieheltä välittömiä sekä seuraavasta toimenpiteitä, jotta vältytään Tasa-arvo tapaamisesta. suurilta ongelmilta. Tapauskohtaisesti Asiallisuus keskusteluun otetaan mukaan työyhteisö. Työturvallisuuslaissa Tasapuolisuus Esimiehen tulee toimia määritellään esimiestä ja tilanteessa tasapuolisesti, työntekijöitä koskevat Torjunta harkittava uudelleen velvoitteet. Esimies on järjestelyä töiden tai avainasemassa ongelmien työympäristön suhteen. ehkäisemisessä, torjunnassa ja poistamisessa sekä työyhteisön ristiriitojen ja ongelmien hoitamisessa edellyttää jatkuvaa työyhteisön tarkastelua ja välitöntä ongelmaan puuttumista. Ripeä puuttuminen ja tarkka dokumentointi on ensiarvoista. Esimiehen on suhtauduttava asiallisesti työntekijäänsä, joka TYÖ HYVINVOINTI Jatkossa esimies seuraa tilannetta ja huolehtii seurantapalaverista. Mikäli tilanne ei ratkea työyhteisön kesken, suositellaan ulkopuolista apua mahdollisimman varhaisessa kokee epäasiallista kohtelua. Mikäli esimies laiminlyö Johtaminen Seuranta vaiheessa, esimerkiksi: työterveyshuolto, tehtäviään on asia vietävä työsuojeluvaltuutettu, hänen esimiehensä työsuojeluaisamies tai käsiteltäviksi. luottamusmies. Ulkopuolinen apu Poistaminen Iina-Mari Hakonen

4 Vuonna 1986 perustetiin Australiaan Thornlandiin suomalaistaustaisille iäkkäille lepokoti. Nykyään yhdistyksen toimintaan kuuluvat lepokodin lisäksi kotihoito ja eläkeläisten. kylä. Lepokodissa on 45 paikkaa, kolme eri osastoa.. Canberra Kotihoito Vapaaehtoiset Australian Finnish Rest Home Associaton Inc (AFRHA) Johtokunta Suomalaistaustaisia. Toimitusjohtaja Australialainen IT, laskutus, vastaanotto, henkilökunta FinnCare Kotihoito, Kuljetukset, Hobby House Finlandia Village Finlandia Villas Ruokapalvelu Huolto Ympäristö Koordinaattori Kliinisen hoidon koordinaattori Omatoimiset iäkkäät Fysioterapia Henkilökunta Sairaanhoitajat Lähihoitajat Lifestyle Pesrsonal Care Workers Kristiina Terhemaa Vanhustyö / geronomi VT12A

5 1. Mitä pitäisi osata? Määritellään perustehtävän kannalta ensisijaisesti kehitettävät osaamiset. Asetetaan tavoitteita. 2. Mitä osataan, mitä pitäisi kehittää? Tunnistetaan olemassa oleva osaaminen ja sen kehittämistarpeet. 3. Kuinka kehitetään? Laaditaan kehittämissuunnitelmia. 5. Kuinka onnistuttiin? Arvioidaan suunnitelmien toteutumista ja toteutuneen vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin. 4. Kehitetään! Toteutetaan suunnitelmaa, tehdään tarvittavia muutoksia. Saila Rossi VT13SA

6 Yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken! Mitä moniammatillisuus on parhaimmillaan? Perusedellytykset yhteistyölle: Työryhmän eri ammattikuntien yhteiset tavoitteet. Yhteistyötä toisen ammattitaitoa kunnioittaen ja siihen luottaen. Ryhmän jäsen ymmärtää muiden osuuden ja yhteisen kokonaisuuden. Tarkastelua jokaisen asiantuntijan tieteenalasta katsoen. Ryhmän jäsenet pitävät toisiltaan oppimista voimavarana tai yhteisenä Ammattiryhmien yhdistämistä osaavaksi kokonaisuudeksi, yksimielisyyteen pyrkien. pätevyytenä. Tavoitteena ovat asiakkaan tarpeet. Tiimityötä. Osaamisen jakamista ja yhdistämistä. Johdon haasteita Osaamisen yhdistäminen ja jakaminen Työntekijöiden ehdoton sitoutuminen. ESIMIES Vaikutuskeinot ryhmän yhteistoimintaan. Työkentän nopeat muutokset, sekä hitaat prosessit. Tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen Vanhojen rakenteiden murtaminen ja uusien yhdisteleminen. Yhteinen rajattu tehtävä Yhteinen suunnittelu Työnjaon kehittäminen Koulutus Työntekijöiden vaihtuvuus Esimiehen kiinnostus Työn kuormittavuus Ylimmän johdon tuki Henkilöstömitoitukset Rahoituksen puute

7 Näkökulman vaihtamisen taito(reframing) Nämä ovat periaatteeni, jos et pidä niistä, minulla on muitakin (Gourcho Marx) Hyvinvoiva työyhteisö vaatii työtä Vastuussa olemme me jokainen niin organisaatio, esimiehet kuin työntekijät Avainsana on toisen ihmisen ymmärtäminen ehkä vielä suurempi haaste on oman itsen ymmärtäminen Näkökulman vaihtamisen taitoa eli kykyä tehdä uusia tulkintoja tarvitsemme kaikki. Erityisen suotava taito sen on johtoasemassa oleville Työyhteisökeitos Oletko kauhan varressa? Mitä hyvää haluat? Mitä olet valmis sen hyvän eteen tekemään? Älä tee toisille kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. Heillä ei ehkä ole sama maku (G.B. Shaw) Ajattelemme ja hahmotamme maailmaamme käsitteiden avulla. Käsitteisiin on varastoitunut koko aiempi elämänkokemuksemme ja historiamme Ennakkokäsitykset ja esiymmärryksemme mahdollistavat maailman ymmärtämisen ja ovat suojanamme liialliselta informaatiolta ja niiden avulla kykenemme erottamaan olennaisen KUITENKIN Tarvitsemme dialogia, toisten erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja vastaväitteitä voidaksemme nähdä rajoittuneen minämme yli ja tarkastella asioita eri valossa laajentaen rajoittunutta ymmärrystämme Eivät asiat sinänsä vaivaa meitä vaan käsitykset, jotka meillä on näistä asioista (Epikteos N jkr.) Hermes taikasauvoineen, josta on johdettu sana hermeneutiikka eli tulkintaoppi Lisää näkökulman vaihtamisen taidosta: Antti. S. Mattila. Näkökulman vaihtamisen taito. WSOY 2006 Jaana Penttilä geronomiopiskelija Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2015

8 ORGANISAATIOMUUTOSTA TUKEVAT TEKIJÄT VETTÄ ETEENPÄIN KATSOMINEN TOIMIVA ORGANISAATIO OIKEA MAAPERÄ TOIMIVA TYÖYHTEISÖ, INNOSTAVA TYÖ, VÄLITÖN SUHDE ESIMIEHEEN

9 Osaamisen kehittäminen Osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää Henkilöstökoulutuksilla Työtehtävien kierrättämisellä Perehdyttämisellä Mentoroinnilla Osaamisen kehittämisvastuu on kaikilla Henkilöstö yhteistyössä johdon kanssa Hyvä osaamisen kehittäminen johtaa Tuottavuuden kasvuun Innovaatioihin Sairauspoissaolojen vähentymiseen Mielekkyyden lisääntymiseen Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii tietotaitojen päivittämistä säännöllisesti! Suvi Piensalo-Seppälä, Birgitte Vähä-Impola

10 Process Communication Model tai lyhyesti PCM on kansainvälisesti arvostettu, positiiviseen psykologiaan ja yli 40 vuoden tieteelliseen tutkimukseen perustuva kommunikointitaitojen, motivaatiojohtamisen ja stressin-hallintataitojen menetelmä, jonka on kehittänyt tohtori, psykologi Taibi Kahler, USA.. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne organisaatiot, jotka tuntevat henkilöstönsä ja asiakkaansa persoonallisuuden tasolla Sosiaalisesti älykäs organisaatio tietää mikä ihmistä motivoi - ja osaa käyttää tätä tietoa henkilöstön ja asiakkaiden hyödyksi Vanhustyön menetelmien soveltaminen ja kehittäminen, Organisaatio- ja henkilöstöhallinto, Sari Wahlsten VT12A

11 Perehdytys Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhön liittyvät odotukset. Työnopastukseen kuuluvat itse työn tekemiseen liittyvät asiat. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää työn oppimiseen kuluvaa aikaa ja lisää työntekijän sitoutumista ja työturvallisuutta. Toimivassa työyhteisössä jokainen huolehtii perehdytyksestä ja työnopastuksesta omalta osaltaan koko työyhteisön kesken. Myös työturvallisuuslaki määrittää perehdytyksen sisältöä. Perehdytystä tarvitaan kun *uusi työntekijä aloittaa *työntekijä on ollut pitkään poissa *työtehtävät muuttuvat *otetaan käyttöön uusia menetelmiä tai välineitä Hyvän perehdyttämisen hyödyt näkyvät innostumisena, kiinnostumisena ja haluna oppia uutta. Hyvän perehdyttämisen hyötyjä ovat myös sitoutuminen ja osaamisen lisääntyminen. Hyvä perehdyttäminen on dialogista varaa aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Sekä perehdyttäjä että perehdytettävä ovat vastuussa omalta osaltaan prosessin onnistumisesta. Perehdyttäjä on luotettava tukihenkilö usein vielä perehdytysjakson jälkeenkin. Perehdyttämisen tukena kannattaa käyttää jäsenneltyjä tarkistuslistoja. Perehdyttämisen tarpeet vaihtelevat esim. työsuhteen pituuden mukaan. Perehdytys kannattaa aikatauluttaa: 1. viikon tärkeät asiat, 1. kuukauden tärkeät asiat ja esim. lähikuukausien asiat. Työpaikalle kannattaa koota perehdytyskansio joka pidetään ajantasalla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys säästää aikaa ja parantaa työviihtyvyyttä Linkkejä: Teksti: Satu Rautakangas & Sari Sutela

12 Rakentava palaute työyhteisön kulmakivi Toimintaa ohjaava ja motivoiva Mahdollisuus muutokseen ja korjaavaan Vuorovaikutteinen toimintaan Seuranta palautteen määrästä ja Kehittymistä ja kasvua tukeva laadusta Kehua tai kritiikkiä Avoin käsittely Virpi Uotinen VT12A

13 Sisäinen yrittäjyys on moderni ajattelutapa, joka tähtää myönteiseen kehitykseen. Työyhteisö menestyy vain jos sen joukkuehenki on hyvä ja jokainen tekee parhaansa. Sisäisestä yrittäjyydestä hyötyy sekä yritys että henkilöstö. Sisäinen yrittäjyys ei ole persoonallisuuden ominaisuus, vaan ympäristöön sidoksissa oleva asenne. Sisäinen yrittäjyys tarvitsee rohkeita ja päättäväisiä yksilöitä sekä organisaatiota, joka tukee heidän päämääriään. Sisäinen yrittäjä on innovatiivinen ja yritteliäs. Hän suhtautuu työhönsä yhtä innostuneesti, sitoutuneesti ja aloitteellisesti kuin työskentelisi omassa yrityksessään. Työtoverista ja hänen tekemisistä välittäminen sekä työn jakaminen vähentää työn kuormittavuutta ja parantaa työssä jaksamista. Työntekijä vastaan työnantaja -laatuinen ajattelu on häviämässä. Halu kehittää itseään ja osaamistaan IDEOITA. Tiimi voi menestyä vain jos Sisäisessä yrittäjyydessä päätoimija on yksilö itse. sen joukkuehenki on hyvä ja yksilötason suoritukset ovat huipussaan. Sisäinen yrittäjyys parantaa henkilöstön palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Näitä tarvitaan työelämän jatkuvassa muutoksessa. Tiimi ei ole vain jäsentensä summa. Sisäinen yrittäjyys tekee yrityksestä entistä kilpailukykyisemmän ja muuttuville markkinoille paremmin soveltuvan. Elina Karvonen Elina Taipale VT12A

14 Tiimityö hoitotyössä Yleistä Oppivan organisaation toimintamalli Laatujohtaminen ja tulosjohtaminen Verkostojen hyödyntäminen Henkilöstö voimavarana Esimiehen tehtävät: Kannustaminen Vastuun ja vallan antaminen Tukeminen ja luottaminen Erilaisuus korostuu Persoonallisuus Belbinin roolimalli Vahvuudet Työskentelytavat Vastuualueet Erilaiset roolit Osaamisalueet, esim. tiiminvetäjä, atk-tukikäyttäjä jne. Työhön liittyvät tekijät Asiakaslähtöisyys Ammattiosaaminen Koulutus Lait, asetukset Omavalvonta Työsuhde- ja henkilöstöasiat Työolosuhteet Tiimin menestystekijät Kiinteys ja ilmapiiri Yhteiset tavoitteet Johtajuus ja päätöksenteko Työn- ja vastuunjako Palaute Sosiaalinen tuki ja työssä jaksaminen Vuorovaikutus Vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen Erilaisuus- voimavarana Hiljainen tieto, tiedon jakaminen Tulokset Asiakastyytyväisyys Toimiva ja tuottava tiimi Työhyvinvointi Laadukkaat palvelut Tehnyt: Heli Laitinen ja Päivi Meskanen Vanhustyön koulutusohjelma VT12A Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekninen tuki: Jesse Sistonen

15 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta Tiesitkö tämän? Työhyvinvoinnin kannalta vuoro- vaikutuksella on tärkeä merkitys. Vuorovaikutteisessa työyhteisössä toimitaan vastuullisesti, autetaan toisia ja työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen.. Suurin osa viesteistämme välittyy sanattomasti (ilmeet, eleet, asennot) Sähköinen viestintä ei ole riittävän vuorovaikutuksellista viestintää nyky- muodossaan Vuorovaikutustaitojesi avulla voit olla sillan rakentajana työyhteisössäsi. Millainen viestijä olet? Assertiivinen: Osaat ilmaista itsesi myönteisesti ja vakuuttavasti. Pidät kiinni omista oikeuksistasi loukkaamatta muita, rehellisesti Epäassertiivinen: Olet passiivinen ja alistuva, et ole sitoutunut keskustelun aiheeseen tai keskustelukumppaneihin. Aggressiivinen: Pyrit kuulijoiden hallitsemiseen ja dominointiin, mutta myös näytät mieltäsi tuhahdellen ja mököttäen. Oletko vuorovaikutteinen esimies? Tunnet itsesi ja tutustut työntekijöihisi Perustat johtamisesi neuvottelun ilmapiiriin Kannustat työyhteisöä avoimeen tiedonjakamiseen Edistät työyhteisön vuorovaikutusta, ylläpidät yhteishenkeä Tunnistat työyhteisön haasteelliset tilanteet ja tartut niihin varhaisessa vaiheessa. Onnistunutta vuorovaikutusta ylläpitäviä keinoja: Arvostava läsnäolo Kuulluksi tuleminen Rakentava palaute Avoin ja kannustava ilmapiiri Työpaikkapalaverit Työnohjaus Tyhy-toiminta Kehityskeskustelut Yhteisöllisyys, me henki Vuorovaikutustaidoista tärkeimpiä on aktiivisen kuuntelemisen taito Vuorovaikutustaitojen kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse rohkeudesta astua ulos omalta mukavuusalueeltaan ja voittaa pelkonsa Mieti mitä Sinä viet mukanasi työyhteisöön? Johtaminen on viestintää, telepatia ei toimi Vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttää itsensä johtamisen taitoa Anja Junni & Anna-Mari Siekkinen VT12A

16 Korkein porras 5 mahdollista saavuttaa, porras portaalta! Joka Malli perustuu Maslowin tarvehierarkia -teoriaan. portaalle koottu työhyvinvointia edistäviä tekijöitä! 1.Psykofysiologiset perustarpeet 2.Turvallisuuden tarve 3.Liittymisen tarve 4.Arvostuksen tarve 5.Itsensä toteuttamisen Huomioidaan työntekijä, ympäristö sekä koko henkilöstö! tarve Anne Penttilä & Marja Sutinen 2015 Tähän voi tuoda muita aiheeseen liittyviä logoja.

17 Työhyvinvointi Mitä? työntekijät ja työyhteisö tekevät turvallista terveellistä mielekästä työtä kuuluu yhdenvertaisuus ergonomia säännöllinen työaika työterveydenhuolto työsuojelu perhe, lähiyhteisö yhteiskunta Miten? johtaminen ilmapiiri ammattitaito työ lisää hyvä, innostava, motivoiva johtaminen avoin, suvaitseva, luottamuksellinen ilmapiiri ammatillisen osaamisen ylläpitäminen mielenkiintoista, vaihtelevaa, vastuullista palkitsevaa ja kehittävää hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara vaikuttaa kilpailukykyyn taloudelliseen tulokseen maineeseen Vastuu työnantaja esimies työntekijät yhteiset pelisäännöt ja toimiva vuorovaikutus organisaation kaikilla tasoilla Hyvin johdettu organisaatio Marja Lehmusmetsä, Tarja Niemi Kyamk VT12A

18 Oletko työssäsi innostunut vai leipääntynyt? Etkö koe työtäsi tai työpanostasi merkitykselliseksi? Työtä ei tehdä terveyden tai muun elämän kustannuksella, vaan työ ja muu elämä rikastuttavat toisiaan. Työn imu = Kun työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan ja työyhteisössä kuplii innostus ja työolot ovat kohdallaan. Arvosta työtäsi Mahdollisuus oppia ja kehittyä Työpaikan tulee arvostaa ja tukea Hyvä ilmapiiri Kannustava johtaminen Kodin voimavarat Yksilölliset voimavarat Palautuminen Pia Mikkola VT12A

19 Työssä jaksamisen tukikeinoja vanhustyössä Työaika-autonomialla pyritään huomioimaan työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen-> työssä jaksaminen parempaa, vuorotyön haitat vähenevät, psyykkinen jaksaminen parempaa sekä työyhteisön yhteisöllisyys kehittyy Työhyvinvoinnin mittaamiseen tarkoitettujen työkalujen käyttö työssäjaksamisen edistämiseksi ja työurien pidentämiseksi Kehitetään perehdyttämisen ja mentoroinnin käytäntöjä HOITOTYÖNTEKIJÄ MERKITYS TYÖHYVINVOINTI Huolehditaan henkilöstön työterveyshuollosta ja muista lakisääteisistä ja vapaaehtoisista työhyvinvoinnin varmistamiseen liittyvistä keinoista TYÖAIKA-AUTONOMIA Noudatetaan palkkauksessa työntekijöiden keskinäistä oikeudenmukaisuutta ja palkitaan hyvistä työsuorituksista YHTEISÖLLISYYS Työhyvinvointimalli Työyhteisöjen sisäisen yhteistyön parantaminen eri ammattiryhmien kesken Joustava johtaminen Erilaisuus voimavarana! Osallistava, valtuuttava, työntekijä-lähtöinen johtajuus on yhteydessä työhön sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen. Myös esimiehen ja työntekijän välinen onnistunut vuorovaikutus vähentää stressiä. Johtamisen oikeudenmukaisuus on yhteydessä hyvään terveyteen, vähäisiin psyykkisiin rasitusoireisiin ja sairauspoissaoloihin. Lähde: TTL, Juhani Ilmarinen Sanna Koral VT12A

20 Työpaikoilla on helppoa luoda yhteisiä työsuojelukäytäntöjä ja toimintatapoja kun työsuojelu pidetään osana jokapäiväistä työntekoa. Järjestelmällinen ja tehokas työsuojelu perustuu vaarojen arviointiin työpaikalla. MUISTA TURVALLISUUS TYÖSSÄSI! Tiedosta mitä on TURVALLINEN POTILAAN HOITO! Posterin tekijä: Anna-Kaisa Sinkkonen. Muista asiakkaan itsemääräämisoikeus, laki säätelee toimintaa. MUISTA OMA TURVALLISUUTESI HOITAJANA! Suunnittele oma turvallisuutesi, Palo- ja pelastusturvallisuus, toimitilaturvallisuus, henkilöturvallisuus. mihin mahdollisesti pakenet jos uhkaava asiakas on läsnä. MUISTA hälytysjärjestelmä, hälytä itsellesi apua tarvittaessa. ASIANMUKAISET JA SIISTIT TYÖVAATTEET, puhtaat kädet, siistit kynnet, ei koruja! Työturvallisuuslaki /738: 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 18 Työntekijän yleiset velvollisuudet Kun poistut työpaikalta, tiedosta ympäristössä mahdollisesti olevat vaarat! Mitä vaan voi tapahtua, kuka vaan voi tulla. Tee siis itsellesi valmiiksi toimintasuunnitelma, mitä tehdä, mihin yhteys jos vaara uhkaa! Tätä asiaa tukee säännöllinen turvallisuuskoulutus, asiat pysyvät mielessä! Tähän voi tuoda muita aiheeseen liittyviä logoja.

21 Eräiden vaativien alojen työntekijöiden ohjaus työhön liittyvien psyykkisten ongelmien korjaamiseksi. Työnohjaus ymmärretään oppimisprosessiksi, joka syntyy ohjattavan ja ohjaajan välille. Tavoitteena on ohjattavan ammattitaidon lisääminen, henkinen ja persoonallinen kasvu sekä työn ongelmatilanteiden hallinta. (Suomenkielen perussanakirja) Työnohjaus on oman työn arviointia ja uudistamista tavoitteellisen työskentelyn kautta. yksilö, ryhmä tai työyhteisö antaa ulkopuolista näkökulmaa keskeisin menetelmä on Työnohjauksen tavoitteet tukee työssä jaksamista ja onnistumista avaa näkökulmia auttaa ajanhallinnassa antaa avaimia ristiriitojen käsittelyyn tukee ammatillista kehittymistä keskustelu kestää vähintään vuoden, 3-6 viikon välein 1-1,5h/krt luottamuksellista Työnohjauksen vaikutuksia työn laatu ja tehokkuus paranee asiakastyytyväisyys paranee työntekijän ammatillinen identiteetti, työssä jaksaminen, työmotivaatio ja ammatillinen kasvu vahvistuvat muilta oppiminen mahdollistuu työyhteisön ilmapiiri paranee poissaolot vähenevät työssä löydetään yhteisiä merkityksiä ja perustehtävä jäsentyy työn laatua voidaan määritellä yhdessä esimiestyö kehittyy Petra Karhulahti & Juha Heiskanen

22 Auttaa työyhteisöä voimaan hyvin ja saamaan lisää innovatiivisuutta ja kehittymistä eri alueilla työssä! Kun yhteisön perustehtävän toteutuminen ei jostain syystä ole mahdollista tarvitaan työnohjausta Yhteisön ilmapiiri on huono, kriisit yhteisössä, johtajuus/alaisuus ongelmat yms. tarvitaan työnohjausta Työnohjaaja + ohjattava/ ohjattavat yksilö-, ryhmä- tai yhteisöohjaus Johtajille työnohjaus tarjoaa johtamisen haasteisiin keskittyvää tarkastelua Työnohjaus tarjoaa työkaluja henkilöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä lisää itsetuntemusta. Työnohjaajan tehtävä on toimia ohjattavien tukihenkilönä ja valmentajana Työnohjaus suoritetaan yksilö-, ryhmä- tai yhteisöohjauksena Yhteisön kehittäminen työssä jaksaminen tavoitteiden saavuttaminen Vuorovaikutus Nina Vihavainen, VT12A

23 Hoito- ja palvelukoti Suhola sijaitsee Anjalan kylässä noin puolen kilometrin päässä Luumäen kirkolta luonnonkauniissa Ristvuoren pappilan pihapiirissä. Suhola on yksitoistapaikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yhteisöllisyys Suholassa koostuu Toimivista suhteista työtovereihin Yhteenkuuluvuuden tunteesta Vuorovaikutuksesta Tiimityöstä Ilmapiiristä Eettisyydestä Yhteisöllisyys ei ulotu vain henkilökuntaan vaan myös talon asukkaisiin ja heidän omaisiin. Toiminnan pääperiaatteet inhimillisyys ja onnellinen vanhuus. Tähän voi tuoda muita aiheeseen liittyviä logoja. Posterin tehnyt: