Aineettoman palkitsemisen muotoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aineettoman palkitsemisen muotoja"

Transkriptio

1 Aineeton palkitseminen on johtamisen työväline jolla edesautetaan työn imua. Sen avulla voidaan kannustaa työntekijöitä muutoksiin ja uudistuksiin sekä tukea organisaation strategian toteutumista. Aineettoman palkitsemisen hyödyt Antaa palkalle lisäarvoa Lisää sosiaalista ja psyykkistä työhyvinvointia Lisää työntekijöiden arvostuksen ja turvallisuuden tunnetta Motivoi henkilöstöä Kiinnittää huomiota perustehtävään Lisää työn mielekkyyttä Vaikuttaa positiivisesti työyhteisöön ja työ Onnistuneen palkitsemisen edellytykset Suunnitelmallisuus Ulottuu ryhmä ja yksilötasolle Hyvä esimiessuhde Esimiehen hyvät vuorovaikutus taidot Alaisten tuntemus. Minkä kukin kokee palkitsevaksi? Mistä kukin motivoituu? Tasa-arvoisuuden ja tasapäisyyden toisistaan erottamista ympäristöön Työelämän haasteiden muuttuessa aineettoman palkitsemisen muotoihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Aineettoman palkitsemisen muotoja Henkilöstön arvostus Palaute Kiitos Julkinen tunnustus hyvin tehdystä työstä Symboliset eleet ( juhlat ja muistamiset) Erilaiset työjärjestelyt ja joustot Osaamisen, elämäntilanteen ja iän huomioiminen työn sisällön suunnittelussa Vaikutusmahdollisuus Kehitysmahdollisuus Haasteet Slow life eli työn leppoistaminen Aineeton palkitseminen Työn määrä ja laatu Organisaation arvot ja toiminta Pitkän aikavälin kannustimet Eläkejärjestelyt Optiot, osakejärjestelmät ja palkkiot Luontaisedut ja muut edut Harrastusten tukeminen Lastenhoidon järjestelyt Lyhyen aikavälin tavoitteet Aloitepalkkiot Tunnustuspalkkiot Peruspalkka Palkankorotukset Ylityökorvaukset Kokonaispalkitseminen Hanna Kuukasjärvi & Liisi Hietanen VT12A

2 Tavoitteena AKTIIVISEN TUEN KESKUSTELU: selvittää työntekijän työkyvyn Esimiehen ja työntekijän välillä nykyinen tila ja tavoitetila HUOLI asia voi koskea: -terveyttä -työtä -työyhteisöä -johtamista -yksityiselämää Satu Kotonen ja Salla Ojala VT12A Aktiivisen tuen keskustelulomake Keskustelun jälkeen: - tehdään sovitut toimenpiteet - seurataan työntekijän tilannetta ja pidetään sovittu seurantatapaaminen Arvioidaan mahdollisuuksia ja keinoja työkyvyn säilyttämiseksi ja tukemiseksi Keskustelu kirjataan ja työntekijän suostumuksella toimitetaan työterveyshuoltoon, yli 30 päivän sairasloma toimitetaan aina

3 Työhyvinvointi on jokaisen työyhteisön jäsenen etu. Varhaisessa vaiheessa ongelmatilanteisiin puuttuminen on olennaista työhyvinvoinnin kannalta. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on tasapuolinen vastuu hyvinvoinnin takaamiseksi. Esimies on tärkeässä asemassa ongelmatilanteisiin puuttumisessa sekä niiden ratkomisessa. Ensisijaisesti ongelmien käsittely tapahtuu työyhteisön sisällä. Työyhteisön ongelmat johtuvat usein työjärjestelyistä, jotka Ehkäisy Ongelmatilanteissa osapuolet kutsutaan kuuluvat esimiehen vastuualueeseen. Taustalla on usein tietämättömyys ja Välitön puuttuminen mahdollisimman pian esimiehen toimesta koolle, jossa käydään läpi väärinymmärrys. Epäkohtien selvittäminen vaatii Työyhteisö tilanteen kulku, sovitaan kuinka jatkossa toimitaan esimieheltä välittömiä sekä seuraavasta toimenpiteitä, jotta vältytään Tasa-arvo tapaamisesta. suurilta ongelmilta. Tapauskohtaisesti Asiallisuus keskusteluun otetaan mukaan työyhteisö. Työturvallisuuslaissa Tasapuolisuus Esimiehen tulee toimia määritellään esimiestä ja tilanteessa tasapuolisesti, työntekijöitä koskevat Torjunta harkittava uudelleen velvoitteet. Esimies on järjestelyä töiden tai avainasemassa ongelmien työympäristön suhteen. ehkäisemisessä, torjunnassa ja poistamisessa sekä työyhteisön ristiriitojen ja ongelmien hoitamisessa edellyttää jatkuvaa työyhteisön tarkastelua ja välitöntä ongelmaan puuttumista. Ripeä puuttuminen ja tarkka dokumentointi on ensiarvoista. Esimiehen on suhtauduttava asiallisesti työntekijäänsä, joka TYÖ HYVINVOINTI Jatkossa esimies seuraa tilannetta ja huolehtii seurantapalaverista. Mikäli tilanne ei ratkea työyhteisön kesken, suositellaan ulkopuolista apua mahdollisimman varhaisessa kokee epäasiallista kohtelua. Mikäli esimies laiminlyö Johtaminen Seuranta vaiheessa, esimerkiksi: työterveyshuolto, tehtäviään on asia vietävä työsuojeluvaltuutettu, hänen esimiehensä työsuojeluaisamies tai käsiteltäviksi. luottamusmies. Ulkopuolinen apu Poistaminen Iina-Mari Hakonen

4 Vuonna 1986 perustetiin Australiaan Thornlandiin suomalaistaustaisille iäkkäille lepokoti. Nykyään yhdistyksen toimintaan kuuluvat lepokodin lisäksi kotihoito ja eläkeläisten. kylä. Lepokodissa on 45 paikkaa, kolme eri osastoa.. Canberra Kotihoito Vapaaehtoiset Australian Finnish Rest Home Associaton Inc (AFRHA) Johtokunta Suomalaistaustaisia. Toimitusjohtaja Australialainen IT, laskutus, vastaanotto, henkilökunta FinnCare Kotihoito, Kuljetukset, Hobby House Finlandia Village Finlandia Villas Ruokapalvelu Huolto Ympäristö Koordinaattori Kliinisen hoidon koordinaattori Omatoimiset iäkkäät Fysioterapia Henkilökunta Sairaanhoitajat Lähihoitajat Lifestyle Pesrsonal Care Workers Kristiina Terhemaa Vanhustyö / geronomi VT12A

5 1. Mitä pitäisi osata? Määritellään perustehtävän kannalta ensisijaisesti kehitettävät osaamiset. Asetetaan tavoitteita. 2. Mitä osataan, mitä pitäisi kehittää? Tunnistetaan olemassa oleva osaaminen ja sen kehittämistarpeet. 3. Kuinka kehitetään? Laaditaan kehittämissuunnitelmia. 5. Kuinka onnistuttiin? Arvioidaan suunnitelmien toteutumista ja toteutuneen vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin. 4. Kehitetään! Toteutetaan suunnitelmaa, tehdään tarvittavia muutoksia. Saila Rossi VT13SA

6 Yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken! Mitä moniammatillisuus on parhaimmillaan? Perusedellytykset yhteistyölle: Työryhmän eri ammattikuntien yhteiset tavoitteet. Yhteistyötä toisen ammattitaitoa kunnioittaen ja siihen luottaen. Ryhmän jäsen ymmärtää muiden osuuden ja yhteisen kokonaisuuden. Tarkastelua jokaisen asiantuntijan tieteenalasta katsoen. Ryhmän jäsenet pitävät toisiltaan oppimista voimavarana tai yhteisenä Ammattiryhmien yhdistämistä osaavaksi kokonaisuudeksi, yksimielisyyteen pyrkien. pätevyytenä. Tavoitteena ovat asiakkaan tarpeet. Tiimityötä. Osaamisen jakamista ja yhdistämistä. Johdon haasteita Osaamisen yhdistäminen ja jakaminen Työntekijöiden ehdoton sitoutuminen. ESIMIES Vaikutuskeinot ryhmän yhteistoimintaan. Työkentän nopeat muutokset, sekä hitaat prosessit. Tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen Vanhojen rakenteiden murtaminen ja uusien yhdisteleminen. Yhteinen rajattu tehtävä Yhteinen suunnittelu Työnjaon kehittäminen Koulutus Työntekijöiden vaihtuvuus Esimiehen kiinnostus Työn kuormittavuus Ylimmän johdon tuki Henkilöstömitoitukset Rahoituksen puute

7 Näkökulman vaihtamisen taito(reframing) Nämä ovat periaatteeni, jos et pidä niistä, minulla on muitakin (Gourcho Marx) Hyvinvoiva työyhteisö vaatii työtä Vastuussa olemme me jokainen niin organisaatio, esimiehet kuin työntekijät Avainsana on toisen ihmisen ymmärtäminen ehkä vielä suurempi haaste on oman itsen ymmärtäminen Näkökulman vaihtamisen taitoa eli kykyä tehdä uusia tulkintoja tarvitsemme kaikki. Erityisen suotava taito sen on johtoasemassa oleville Työyhteisökeitos Oletko kauhan varressa? Mitä hyvää haluat? Mitä olet valmis sen hyvän eteen tekemään? Älä tee toisille kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. Heillä ei ehkä ole sama maku (G.B. Shaw) Ajattelemme ja hahmotamme maailmaamme käsitteiden avulla. Käsitteisiin on varastoitunut koko aiempi elämänkokemuksemme ja historiamme Ennakkokäsitykset ja esiymmärryksemme mahdollistavat maailman ymmärtämisen ja ovat suojanamme liialliselta informaatiolta ja niiden avulla kykenemme erottamaan olennaisen KUITENKIN Tarvitsemme dialogia, toisten erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja vastaväitteitä voidaksemme nähdä rajoittuneen minämme yli ja tarkastella asioita eri valossa laajentaen rajoittunutta ymmärrystämme Eivät asiat sinänsä vaivaa meitä vaan käsitykset, jotka meillä on näistä asioista (Epikteos N jkr.) Hermes taikasauvoineen, josta on johdettu sana hermeneutiikka eli tulkintaoppi Lisää näkökulman vaihtamisen taidosta: Antti. S. Mattila. Näkökulman vaihtamisen taito. WSOY 2006 Jaana Penttilä geronomiopiskelija Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2015

8 ORGANISAATIOMUUTOSTA TUKEVAT TEKIJÄT VETTÄ ETEENPÄIN KATSOMINEN TOIMIVA ORGANISAATIO OIKEA MAAPERÄ TOIMIVA TYÖYHTEISÖ, INNOSTAVA TYÖ, VÄLITÖN SUHDE ESIMIEHEEN

9 Osaamisen kehittäminen Osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää Henkilöstökoulutuksilla Työtehtävien kierrättämisellä Perehdyttämisellä Mentoroinnilla Osaamisen kehittämisvastuu on kaikilla Henkilöstö yhteistyössä johdon kanssa Hyvä osaamisen kehittäminen johtaa Tuottavuuden kasvuun Innovaatioihin Sairauspoissaolojen vähentymiseen Mielekkyyden lisääntymiseen Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii tietotaitojen päivittämistä säännöllisesti! Suvi Piensalo-Seppälä, Birgitte Vähä-Impola

10 Process Communication Model tai lyhyesti PCM on kansainvälisesti arvostettu, positiiviseen psykologiaan ja yli 40 vuoden tieteelliseen tutkimukseen perustuva kommunikointitaitojen, motivaatiojohtamisen ja stressin-hallintataitojen menetelmä, jonka on kehittänyt tohtori, psykologi Taibi Kahler, USA.. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne organisaatiot, jotka tuntevat henkilöstönsä ja asiakkaansa persoonallisuuden tasolla Sosiaalisesti älykäs organisaatio tietää mikä ihmistä motivoi - ja osaa käyttää tätä tietoa henkilöstön ja asiakkaiden hyödyksi Vanhustyön menetelmien soveltaminen ja kehittäminen, Organisaatio- ja henkilöstöhallinto, Sari Wahlsten VT12A

11 Perehdytys Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhön liittyvät odotukset. Työnopastukseen kuuluvat itse työn tekemiseen liittyvät asiat. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää työn oppimiseen kuluvaa aikaa ja lisää työntekijän sitoutumista ja työturvallisuutta. Toimivassa työyhteisössä jokainen huolehtii perehdytyksestä ja työnopastuksesta omalta osaltaan koko työyhteisön kesken. Myös työturvallisuuslaki määrittää perehdytyksen sisältöä. Perehdytystä tarvitaan kun *uusi työntekijä aloittaa *työntekijä on ollut pitkään poissa *työtehtävät muuttuvat *otetaan käyttöön uusia menetelmiä tai välineitä Hyvän perehdyttämisen hyödyt näkyvät innostumisena, kiinnostumisena ja haluna oppia uutta. Hyvän perehdyttämisen hyötyjä ovat myös sitoutuminen ja osaamisen lisääntyminen. Hyvä perehdyttäminen on dialogista varaa aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Sekä perehdyttäjä että perehdytettävä ovat vastuussa omalta osaltaan prosessin onnistumisesta. Perehdyttäjä on luotettava tukihenkilö usein vielä perehdytysjakson jälkeenkin. Perehdyttämisen tukena kannattaa käyttää jäsenneltyjä tarkistuslistoja. Perehdyttämisen tarpeet vaihtelevat esim. työsuhteen pituuden mukaan. Perehdytys kannattaa aikatauluttaa: 1. viikon tärkeät asiat, 1. kuukauden tärkeät asiat ja esim. lähikuukausien asiat. Työpaikalle kannattaa koota perehdytyskansio joka pidetään ajantasalla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys säästää aikaa ja parantaa työviihtyvyyttä Linkkejä: Teksti: Satu Rautakangas & Sari Sutela

12 Rakentava palaute työyhteisön kulmakivi Toimintaa ohjaava ja motivoiva Mahdollisuus muutokseen ja korjaavaan Vuorovaikutteinen toimintaan Seuranta palautteen määrästä ja Kehittymistä ja kasvua tukeva laadusta Kehua tai kritiikkiä Avoin käsittely Virpi Uotinen VT12A

13 Sisäinen yrittäjyys on moderni ajattelutapa, joka tähtää myönteiseen kehitykseen. Työyhteisö menestyy vain jos sen joukkuehenki on hyvä ja jokainen tekee parhaansa. Sisäisestä yrittäjyydestä hyötyy sekä yritys että henkilöstö. Sisäinen yrittäjyys ei ole persoonallisuuden ominaisuus, vaan ympäristöön sidoksissa oleva asenne. Sisäinen yrittäjyys tarvitsee rohkeita ja päättäväisiä yksilöitä sekä organisaatiota, joka tukee heidän päämääriään. Sisäinen yrittäjä on innovatiivinen ja yritteliäs. Hän suhtautuu työhönsä yhtä innostuneesti, sitoutuneesti ja aloitteellisesti kuin työskentelisi omassa yrityksessään. Työtoverista ja hänen tekemisistä välittäminen sekä työn jakaminen vähentää työn kuormittavuutta ja parantaa työssä jaksamista. Työntekijä vastaan työnantaja -laatuinen ajattelu on häviämässä. Halu kehittää itseään ja osaamistaan IDEOITA. Tiimi voi menestyä vain jos Sisäisessä yrittäjyydessä päätoimija on yksilö itse. sen joukkuehenki on hyvä ja yksilötason suoritukset ovat huipussaan. Sisäinen yrittäjyys parantaa henkilöstön palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Näitä tarvitaan työelämän jatkuvassa muutoksessa. Tiimi ei ole vain jäsentensä summa. Sisäinen yrittäjyys tekee yrityksestä entistä kilpailukykyisemmän ja muuttuville markkinoille paremmin soveltuvan. Elina Karvonen Elina Taipale VT12A

14 Tiimityö hoitotyössä Yleistä Oppivan organisaation toimintamalli Laatujohtaminen ja tulosjohtaminen Verkostojen hyödyntäminen Henkilöstö voimavarana Esimiehen tehtävät: Kannustaminen Vastuun ja vallan antaminen Tukeminen ja luottaminen Erilaisuus korostuu Persoonallisuus Belbinin roolimalli Vahvuudet Työskentelytavat Vastuualueet Erilaiset roolit Osaamisalueet, esim. tiiminvetäjä, atk-tukikäyttäjä jne. Työhön liittyvät tekijät Asiakaslähtöisyys Ammattiosaaminen Koulutus Lait, asetukset Omavalvonta Työsuhde- ja henkilöstöasiat Työolosuhteet Tiimin menestystekijät Kiinteys ja ilmapiiri Yhteiset tavoitteet Johtajuus ja päätöksenteko Työn- ja vastuunjako Palaute Sosiaalinen tuki ja työssä jaksaminen Vuorovaikutus Vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen Erilaisuus- voimavarana Hiljainen tieto, tiedon jakaminen Tulokset Asiakastyytyväisyys Toimiva ja tuottava tiimi Työhyvinvointi Laadukkaat palvelut Tehnyt: Heli Laitinen ja Päivi Meskanen Vanhustyön koulutusohjelma VT12A Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekninen tuki: Jesse Sistonen

15 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta Tiesitkö tämän? Työhyvinvoinnin kannalta vuoro- vaikutuksella on tärkeä merkitys. Vuorovaikutteisessa työyhteisössä toimitaan vastuullisesti, autetaan toisia ja työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen.. Suurin osa viesteistämme välittyy sanattomasti (ilmeet, eleet, asennot) Sähköinen viestintä ei ole riittävän vuorovaikutuksellista viestintää nyky- muodossaan Vuorovaikutustaitojesi avulla voit olla sillan rakentajana työyhteisössäsi. Millainen viestijä olet? Assertiivinen: Osaat ilmaista itsesi myönteisesti ja vakuuttavasti. Pidät kiinni omista oikeuksistasi loukkaamatta muita, rehellisesti Epäassertiivinen: Olet passiivinen ja alistuva, et ole sitoutunut keskustelun aiheeseen tai keskustelukumppaneihin. Aggressiivinen: Pyrit kuulijoiden hallitsemiseen ja dominointiin, mutta myös näytät mieltäsi tuhahdellen ja mököttäen. Oletko vuorovaikutteinen esimies? Tunnet itsesi ja tutustut työntekijöihisi Perustat johtamisesi neuvottelun ilmapiiriin Kannustat työyhteisöä avoimeen tiedonjakamiseen Edistät työyhteisön vuorovaikutusta, ylläpidät yhteishenkeä Tunnistat työyhteisön haasteelliset tilanteet ja tartut niihin varhaisessa vaiheessa. Onnistunutta vuorovaikutusta ylläpitäviä keinoja: Arvostava läsnäolo Kuulluksi tuleminen Rakentava palaute Avoin ja kannustava ilmapiiri Työpaikkapalaverit Työnohjaus Tyhy-toiminta Kehityskeskustelut Yhteisöllisyys, me henki Vuorovaikutustaidoista tärkeimpiä on aktiivisen kuuntelemisen taito Vuorovaikutustaitojen kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse rohkeudesta astua ulos omalta mukavuusalueeltaan ja voittaa pelkonsa Mieti mitä Sinä viet mukanasi työyhteisöön? Johtaminen on viestintää, telepatia ei toimi Vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttää itsensä johtamisen taitoa Anja Junni & Anna-Mari Siekkinen VT12A

16 Korkein porras 5 mahdollista saavuttaa, porras portaalta! Joka Malli perustuu Maslowin tarvehierarkia -teoriaan. portaalle koottu työhyvinvointia edistäviä tekijöitä! 1.Psykofysiologiset perustarpeet 2.Turvallisuuden tarve 3.Liittymisen tarve 4.Arvostuksen tarve 5.Itsensä toteuttamisen Huomioidaan työntekijä, ympäristö sekä koko henkilöstö! tarve Anne Penttilä & Marja Sutinen 2015 Tähän voi tuoda muita aiheeseen liittyviä logoja.

17 Työhyvinvointi Mitä? työntekijät ja työyhteisö tekevät turvallista terveellistä mielekästä työtä kuuluu yhdenvertaisuus ergonomia säännöllinen työaika työterveydenhuolto työsuojelu perhe, lähiyhteisö yhteiskunta Miten? johtaminen ilmapiiri ammattitaito työ lisää hyvä, innostava, motivoiva johtaminen avoin, suvaitseva, luottamuksellinen ilmapiiri ammatillisen osaamisen ylläpitäminen mielenkiintoista, vaihtelevaa, vastuullista palkitsevaa ja kehittävää hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara vaikuttaa kilpailukykyyn taloudelliseen tulokseen maineeseen Vastuu työnantaja esimies työntekijät yhteiset pelisäännöt ja toimiva vuorovaikutus organisaation kaikilla tasoilla Hyvin johdettu organisaatio Marja Lehmusmetsä, Tarja Niemi Kyamk VT12A

18 Oletko työssäsi innostunut vai leipääntynyt? Etkö koe työtäsi tai työpanostasi merkitykselliseksi? Työtä ei tehdä terveyden tai muun elämän kustannuksella, vaan työ ja muu elämä rikastuttavat toisiaan. Työn imu = Kun työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan ja työyhteisössä kuplii innostus ja työolot ovat kohdallaan. Arvosta työtäsi Mahdollisuus oppia ja kehittyä Työpaikan tulee arvostaa ja tukea Hyvä ilmapiiri Kannustava johtaminen Kodin voimavarat Yksilölliset voimavarat Palautuminen Pia Mikkola VT12A

19 Työssä jaksamisen tukikeinoja vanhustyössä Työaika-autonomialla pyritään huomioimaan työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen-> työssä jaksaminen parempaa, vuorotyön haitat vähenevät, psyykkinen jaksaminen parempaa sekä työyhteisön yhteisöllisyys kehittyy Työhyvinvoinnin mittaamiseen tarkoitettujen työkalujen käyttö työssäjaksamisen edistämiseksi ja työurien pidentämiseksi Kehitetään perehdyttämisen ja mentoroinnin käytäntöjä HOITOTYÖNTEKIJÄ MERKITYS TYÖHYVINVOINTI Huolehditaan henkilöstön työterveyshuollosta ja muista lakisääteisistä ja vapaaehtoisista työhyvinvoinnin varmistamiseen liittyvistä keinoista TYÖAIKA-AUTONOMIA Noudatetaan palkkauksessa työntekijöiden keskinäistä oikeudenmukaisuutta ja palkitaan hyvistä työsuorituksista YHTEISÖLLISYYS Työhyvinvointimalli Työyhteisöjen sisäisen yhteistyön parantaminen eri ammattiryhmien kesken Joustava johtaminen Erilaisuus voimavarana! Osallistava, valtuuttava, työntekijä-lähtöinen johtajuus on yhteydessä työhön sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen. Myös esimiehen ja työntekijän välinen onnistunut vuorovaikutus vähentää stressiä. Johtamisen oikeudenmukaisuus on yhteydessä hyvään terveyteen, vähäisiin psyykkisiin rasitusoireisiin ja sairauspoissaoloihin. Lähde: TTL, Juhani Ilmarinen Sanna Koral VT12A

20 Työpaikoilla on helppoa luoda yhteisiä työsuojelukäytäntöjä ja toimintatapoja kun työsuojelu pidetään osana jokapäiväistä työntekoa. Järjestelmällinen ja tehokas työsuojelu perustuu vaarojen arviointiin työpaikalla. MUISTA TURVALLISUUS TYÖSSÄSI! Tiedosta mitä on TURVALLINEN POTILAAN HOITO! Posterin tekijä: Anna-Kaisa Sinkkonen. Muista asiakkaan itsemääräämisoikeus, laki säätelee toimintaa. MUISTA OMA TURVALLISUUTESI HOITAJANA! Suunnittele oma turvallisuutesi, Palo- ja pelastusturvallisuus, toimitilaturvallisuus, henkilöturvallisuus. mihin mahdollisesti pakenet jos uhkaava asiakas on läsnä. MUISTA hälytysjärjestelmä, hälytä itsellesi apua tarvittaessa. ASIANMUKAISET JA SIISTIT TYÖVAATTEET, puhtaat kädet, siistit kynnet, ei koruja! Työturvallisuuslaki /738: 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 18 Työntekijän yleiset velvollisuudet Kun poistut työpaikalta, tiedosta ympäristössä mahdollisesti olevat vaarat! Mitä vaan voi tapahtua, kuka vaan voi tulla. Tee siis itsellesi valmiiksi toimintasuunnitelma, mitä tehdä, mihin yhteys jos vaara uhkaa! Tätä asiaa tukee säännöllinen turvallisuuskoulutus, asiat pysyvät mielessä! Tähän voi tuoda muita aiheeseen liittyviä logoja.

21 Eräiden vaativien alojen työntekijöiden ohjaus työhön liittyvien psyykkisten ongelmien korjaamiseksi. Työnohjaus ymmärretään oppimisprosessiksi, joka syntyy ohjattavan ja ohjaajan välille. Tavoitteena on ohjattavan ammattitaidon lisääminen, henkinen ja persoonallinen kasvu sekä työn ongelmatilanteiden hallinta. (Suomenkielen perussanakirja) Työnohjaus on oman työn arviointia ja uudistamista tavoitteellisen työskentelyn kautta. yksilö, ryhmä tai työyhteisö antaa ulkopuolista näkökulmaa keskeisin menetelmä on Työnohjauksen tavoitteet tukee työssä jaksamista ja onnistumista avaa näkökulmia auttaa ajanhallinnassa antaa avaimia ristiriitojen käsittelyyn tukee ammatillista kehittymistä keskustelu kestää vähintään vuoden, 3-6 viikon välein 1-1,5h/krt luottamuksellista Työnohjauksen vaikutuksia työn laatu ja tehokkuus paranee asiakastyytyväisyys paranee työntekijän ammatillinen identiteetti, työssä jaksaminen, työmotivaatio ja ammatillinen kasvu vahvistuvat muilta oppiminen mahdollistuu työyhteisön ilmapiiri paranee poissaolot vähenevät työssä löydetään yhteisiä merkityksiä ja perustehtävä jäsentyy työn laatua voidaan määritellä yhdessä esimiestyö kehittyy Petra Karhulahti & Juha Heiskanen

22 Auttaa työyhteisöä voimaan hyvin ja saamaan lisää innovatiivisuutta ja kehittymistä eri alueilla työssä! Kun yhteisön perustehtävän toteutuminen ei jostain syystä ole mahdollista tarvitaan työnohjausta Yhteisön ilmapiiri on huono, kriisit yhteisössä, johtajuus/alaisuus ongelmat yms. tarvitaan työnohjausta Työnohjaaja + ohjattava/ ohjattavat yksilö-, ryhmä- tai yhteisöohjaus Johtajille työnohjaus tarjoaa johtamisen haasteisiin keskittyvää tarkastelua Työnohjaus tarjoaa työkaluja henkilöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä lisää itsetuntemusta. Työnohjaajan tehtävä on toimia ohjattavien tukihenkilönä ja valmentajana Työnohjaus suoritetaan yksilö-, ryhmä- tai yhteisöohjauksena Yhteisön kehittäminen työssä jaksaminen tavoitteiden saavuttaminen Vuorovaikutus Nina Vihavainen, VT12A

23 Hoito- ja palvelukoti Suhola sijaitsee Anjalan kylässä noin puolen kilometrin päässä Luumäen kirkolta luonnonkauniissa Ristvuoren pappilan pihapiirissä. Suhola on yksitoistapaikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yhteisöllisyys Suholassa koostuu Toimivista suhteista työtovereihin Yhteenkuuluvuuden tunteesta Vuorovaikutuksesta Tiimityöstä Ilmapiiristä Eettisyydestä Yhteisöllisyys ei ulotu vain henkilökuntaan vaan myös talon asukkaisiin ja heidän omaisiin. Toiminnan pääperiaatteet inhimillisyys ja onnellinen vanhuus. Tähän voi tuoda muita aiheeseen liittyviä logoja. Posterin tehnyt:

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Henry ry 12.3.2013 Paula Syväniemi Proponsio Ikäjohtaminen Työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä Tohtorit ja työelämä 29.10.2008 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua esimiehen ja hänen alaisensa välistä keskustelua,

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen

Työhyvinvoinnin johtaminen Työhyvinvoinnin johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 20.4.2016 Hanna.pratsch@ttk.fi P. 050 544 4889 Työhyvinvoinnin määritelmä Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija

Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen - läsnäoloa ja uudistumista. Uudista ja uudistu 24.9.2009 Marjaana Suutarinen

Työhyvinvoinnin johtaminen - läsnäoloa ja uudistumista. Uudista ja uudistu 24.9.2009 Marjaana Suutarinen Työhyvinvoinnin johtaminen - läsnäoloa ja uudistumista Uudista ja uudistu 24.9.2009 Marjaana Suutarinen Sisältö Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvoinnin Mallit Vastuutasot Suunnitelma Läsnäolo ja uudistuminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3 MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Oheisen tekstin tarkoituksena on vastata kysymykseen, mitä työnohjaus on?. Teksti ei millään muotoa tee oikeutta työnohjauksen monimuotoisuudelle ja jättää luonnostaankin määritelmän

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot