HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus :45. AIKA klo 14:00 - Kaupungintalo PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 107. Kaupunginhallitus 11.03.2013 15:45. AIKA 11.03.2013 klo 14:00 - Kaupungintalo PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-15:45 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Haapaveden Maataloussäätiön varojen luovuttaminen 111 Haapaveden 4H-yhdistykselle 64 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahasta Henkilökunnan aloitteiden palkitseminen Vakanssien täyttöluvat Kirjelmät 116 Pöytkirjan tarkastajat:

2 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LASNÄ Rytky Erkki puheenjohtaja Halla-aho Heikki 1 vpj. Saukko Viljo II vpj. Mäkinen Anri Repo Martti Ristimaa Seija Savikoski Outi Tallgren Anja Vuoren maa Heino Vinkki Esko Rantakangas Antti valt. pj Riuttanen Hannu valt. 1 vpj. Viinala Jarmo valt. II vpj. Luukkonen Jouko esittelijä Kananen Heidi pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Heidi Kananen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heino Vuorenmaa Esko Vinkki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Leena Pirttikangas Pöytäkirjan tarkastajat:

3 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 61 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytkirjan tarkastajat:

4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 62 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan klo Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Heino Vuorenmaan ja Esko Vinkin. Pöytäkirjan tarkastajat:

5 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Haapaveden Maataloussäätiön varojen luovuttaminen Haapaveden 4H-yhdistykselle KhaII 63 Haapaveden Maataloussäätiö on kokouksessaan päättä nyt lakkauttaa säätiön toiminnan. Hallitus on lopettanut säätiön toi minnan vuoden 2012 joulukuussa ja jäljelle jääneet 776,57 euroa luovutettiin säädekirjan mukaisesti Haapaveden kaupungille. Haapa veden maataloussäätiö esittää Haapaveden kaupungille toivomuk sen, että varat luovutetaan tulevaisuudessa lyhentämättöminä Haa paveden 4H-yhdistykselle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Haapaveden Maataloussäätiön esityksen mukaisesti luovuttaa maataloussäätiön kaupungille luovuttamat va rat lyhentämättöminä Haapaveden 4H-yhdistykselle. Pöytäkirjan tarkastajat:

6 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Paikallinen virka- ja työehtosopim us hälytysrahasta Khall 64 Haapaveden kaupungissa on vuonna 2012 ollut voimassa paikalli nen virka- ja työehtosopimus hälytysrahasta määräajan saakka. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tuon sopimuksen kokouksessaan. Henkilöstöjärjestöjen kanssa on neuvoteltu hälytysrahasta vuodelle Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan päättänyt neuvotella uudesta sopimuksesta ja henkilöstöjärjestöjen kanssa on pidetyssä kokouksessa päästy sopimukseen. Sopimusluonnos on liitteenä nro 35/2013. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 7 luvun 21 :n 9. kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää virka- ja työehtosopimusten te kemisestä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen nro 35/2013 mukaisen paikalli sen virka- ja työehtosopimuksen. Liitteet Liite 35 Paikallinen virka- ja työehtosopimusluonnos hälytysra hasta/vuoronva i htokorva uksesta Pöytkirjan tarkastajat:

7 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Henkilökunnan aloitteiden palkitseminen Yhtmk Haapaveden kaupungin aloitetoiminnan sääntöjen mukaan johtoryh mä käsittelee tulleet henkilöstön aloitteet ja tekee niistä esityksiä yh teistyötoimikunnalle. Yhteistyötoimikunta päättää palkkiosta kussa kin tapauksessa huomioiden aloitteen toteuttamiskelpoisuuden, siitä koituvan säästön tai muun hyödyn sekä merkityksen turvallisuuden tai viihtyisyyden lisääntymiseksi. Aloite voidaan myös palkita, mikäli se on antanut herätteen jonkin hyödyllisen asian tutkimiseen tai on muuten kiitettävä yritys kaupungin toimintaan kuuluvien ongelmien ratkaisemiseksi. Sellaista aloitetta ei voida palkita, jonka esittäminen kuuluisi muutenkin ao. henkilön toimenkuvaan. Johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan esittää yhteis työtoimikunnalle seuraavia aloitteita palkittavaksi: - Lomatoimiston henkilökunta: Liikuntasuoritusten palkitseminen 100 eur - Liisa Litzen-Linna: Digitointilaitteet kirjastoon 100 eur. Esityslistan liitteenä ovat kaikki vuonna 2012 tehdyt aloitteet. Ehdotus: Palkitaan seuraavat aloitteet: - Lomatoimiston henkilökunta: Liikuntasuoritusten palkitseminen 100 eur - Liisa Litzen-Linna: Digitointilaitteet kirjastoon 100 eur. Yhteistyötoimikunta päättää saattaa asian kaupunginhallitukselle tie doksi. Todettiin, että lomatoimiston henkilökunnan aloite on jo olemassa olevaa toimintaa. Sen vuoksi päätettiin esittää palkittavaksi Liisa Lit zen-linnan aloite (100 euroa). Khall 65 Esityslistan liitteenä nro 36/2013 on henkilöstön vuonna 2012 jättä mät aloitteet. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tehdyt aloitteet ja palkitse misen. Pöytkirjan tarkastajat:

8 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Liitteet Liite 36 Henkilöstön aloitteet 2012 Pöytkirjan tarkastajat:

9 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Vakanssien täyttöluvat KhaII 66 Seuraaville vakansseille on haettu täyttölupaa: 1. Lähihoitaja (KOT PU T) (uusi toimi) Pulkkilan kotihoi toon määräaikaisesti vuoden 2013 loppuun. 2. Lähihoitaja (vanha toimi) Siikalatvan vanhuspalveluihin/asumis palvelut Rantsila toistaiseksi. 3. Sairaanhoitaja (vanha toimi, aiemmin perushoitaja) Pyhännän ko tisairaan hoitoon toistaiseksi. Vakanssien täyttölupahakemukset ovat esityslistan liitteenä nro 37/2013. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää em. vakansseille täyttöluvat. Liitteet Liite 37 Vakanssien täyttölupahakemukset Pöytkirjan tarkastajat:

10 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kirjelmät Khall Keva: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päatösten tiedoksianto yhteisöille. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituk sen kokouksen pöytäkirja. Saapunut Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuuston ko kouksen esityslista. Saapunut Ylivieskan kaupunki: Selvitys talous -ja velkaneuvonnan toimin nasta vuodelta 2012 ja budjetti vuodelle Saapunut Aluehallintovirasto: Lieffeen termisen kuivainlaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Haapavesi. Saapu nut Jokilaaksojen pelastuslaitos: Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen esityslista. Saapunut FCG: Kaupungin -ja kunnanhallitusten koulutuspäivät. 8. Jokilaaksojen pelastuslaitos: Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tilin päätös ja kuntien maksuosuudet vuodelta Saapunut Leader Keskipiste: Leader-tuen maksatushakemus: Haapave den-siikalatvan seudun kuntayhtymä Oppia perinteistä -hanke. Saapunut Opetus- ja kulttuuriministeriö: 1nvestointiavustuksen myöntämi nen. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Päätös hanketuen maksami sesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Hanke: Haapave den haja-asutusalueiden jätevesihuolto. Saapunut Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus katsoo kirjelmät tietoonsa saatetuksi. Pöytäkirjan tarkastajat:

11 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISU VAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista paatöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 61,62,67 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 63, 64, 65, 66 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi viranomainen ja -aika Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI 1 PL 40, HAAPAVESI, sähköposti: haapaveden.kaupunki(dhaapavesi.fi, faksi: Pykälät 63, 64, 65, 66 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatim usaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisu vaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjan tarkastajat:

12 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdos ta annettuun paätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, OULU 1 PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Oikaisu- - vaatimus-! - valituskirjelmän si- - sältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässälvalituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaabmuskirjelmässa/valituskirjelmassa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus tajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oi kaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmäänlvalituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen teki jä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tiitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle vii meistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 eu roa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohjelvalitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjan tarkastajat: