KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 115 (138) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 115 (138) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 115 (138) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Kuusinen Katja, pj. - Kaartinen Katariina x Mehto Antti, vpj. x Rossi Esa - Jämsen Reijo x Pakarinen Teemu - Minkkinen Mirja x Valkonen Olavi - Oittinen Heikki x Väisänen Simo - Suokivi Raija x Huikari Riitta - Vainio Merja x Minkkinen Päivi - Valtuuston pj. Karhunen Pekka x Valtuuston I vpj. Laaksonen Vappu x Valtuuston II vpj. Pynnönen Pekka x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja, esittelijä Varis Leena, va, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Antti Mehto Leena Varis LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Mirja Minkkisen ja Heikki Oittisen. Tarkastusaika Konnevedellä Mirja Minkkinen Heikki Oittinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Leena Varis

2 Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA Kh. 83 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Kuntalain 56 :n mukaan Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön sellaisinaan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus POSTINUMERON MUUTOS Kh. 84 Esityslistan liite 1 Sauvonniemen Tila Oy pyytää kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin Konneveden kunnassa sijaitsevan Sauvonniementien ja Sauvonniemenrantanimisen tien postinumeron muuttamiseksi siten, että uusi postinumero on Konnevesi. Sauvonniemen Tilan muutoshakemus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää puoltaa Sauvonniemen Tila Oy:n muutoshakemusta. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KODINHOITAJAN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN JA LUVAN ANTAMINEN LÄHIHOITAJAN PALKKAAMISEEN Kh. 85 Kodinhoitaja Seija Honkonen jää eläkkeelle Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kunnanhallitus lakkauttaa kodinhoitajan toimen lukien ja antaa lautakunnalle luvan palkata lähihoitaja lukien toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnanhallitus päättää lakkauttaa kodinhoitajan toimen lukien ja antaa samalla lautakunnalle luvan palkata lähihoitaja lukien toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus KOTISIVUJEN UUDISTAMINEN Kh. 86 Konneveden kunnan nykyiset kotisivut ovat osittain vanhentuneet, joten ne pitäisi uudistaa. Sivujen ulkoasu tulisi nykyaikaistaa ja sivujen päivitettävyyttä helpottaa. Esityslistojen laittaminen kotisivuille nykyisellä sivutyökalulla ei ole mahdollista. Kuntalaisten tulisi saada sivuilta erilaisia lomakkeita käyttöönsä. Valtuuston päätöksellään hyväksymässä Konneveden kunnan kuntastrategiassa vuosille yksi strateginen päämäärä on tiedottamisen kehittäminen. Päämäärän kriittiset menestystekijät ovat ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen tehostaminen sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. Yksi sähköisten palvelujen kehittämisen mittari ovat sähköiset lomakkeet. Sosiaaliasiamiehet suosittelevat vuodelta 2010 antamassaan selvityksessä, että kunnat informoivat kuntalaisia sosiaalihuollon palveluista ja huolehtivat siitä, että palvelun hakemista varten on lomake ja sen saa myös sähköisessä muodossa kunnan kotisivuilta. Myös muistutuslomakkeiden tulisi sosiaaliasiamiesten mielestä olla helposti saavavilla. Kunnanhallitus päättää, että kunta uudistaa kotisivunsa. Kunta pyytää kotisivujen uudistamisesta tarjouksen vähintään kolmelta yritykseltä. Tarjousten hyväksymisestä päättää kunnansihteeri. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus LAUKAAN KONNEVEDEN TYÖVOIMAN MONIAMMATILLISEN PALVELUPISTEEN KEHITTÄMISHANKE Kh. 87 Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret työnhakijat, etuusasiakkaat Laukaassa ja Konnevedellä sekä alueen työllisyydenhoidosta, työttömien ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavat eri viranomaistoimijat. Muita kohderyhmiä ovat kaikki työllisyydenhoidon toimijat ja hankkeet Keski-Suomen alueella ja koko Suomessa. Hankkeen tavoitteena asiakkaiden tarpeista lähtevän moniammatillisen asiakaspalvelumallin vahvistaminen ja edelleen kehittäminen Laukaassa ja Konnevedellä sekä asiakkaiden tehokas aktivointi ja ohjaus eri aktivointitoimiin tai muihin soveltuviin työllistymistä edistäviin palveluihin. Määrällisenä tavoitteena on vuodessa 60 uutta työpaikkaa, joista kokoaikaisia olisi 20 ja kausiluonteisia 40. Hankkeen tavoitteet tukevat Keski-Suomen maakuntaohjelman vuosien strategisia tavoitteita, joita ovat osaamisen vahvistaminen, työllisyys, palveluiden saatavuus, sektorirajat ylittävä yhteistyö palveluiden tehostamiseksi ja turvaamiseksi maaseutualueilla sekä yhteisöllisyys ja osallistuminen. Hankkeen päävaiheet ovat seuraavat: - pilottihankkeen käytännön ja mittariston suunnittelu, käynnistäminen, markkinointi, tiedottaminen ja viranomaistoimijoiden välisen verkostokoulutuksen suunnittelu (syksy 2011) - toimintatavan käytännön aloitus, hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja viranomaistoimijoiden välisen verkostokoulutuksen aloittaminen sekä hankkeen vaikuttavuutta arvioivien mittareiden käyttöönotto (vuosi 2012) - toimintamallin juurruttaminen alueelle ja hyvien käytäntöjen levittäminen kansallisesti (benchmarking), hankkeen vaikuttavuuden arviointi sekä jatkosuunnitelma (vuosi 2013). Palvelupisteen tavoitteena on - valtion ja kunnan työllisyydenhoidon palveluiden saaminen entistä paremmin saman katon alle - määrällisesti ja laadullisesti korkeatasoinen asiakasohjaus - nopea siirtyminen palveluiden piiristä aktivointitoimiin - yksilön ja yhteiskunnan kannalta tehokkaan ja vaikuttavan työllisyydenhoidon toimintamallin luominen - tiedon kerääminen toimintamallin tehokkuudesta ja - mallin testaaminen ja monistamisen mahdollisuuden selvittäminen.

7 Kunnanhallitus Hankkeen suunniteltu toteutusaika on ja sen toteutusalue on Keski-Suomen maakunta, erityisesti Laukaa ja Konnevesi. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannusarvio on enintään noin euroa. Rahoitus jakautuisi siten, että kuntien osuus olisi 30 % ja Keski- Suomen liiton osuus 70 %. Kuntien osuus on tarkoitus jakaa kuntien asukaslukujen suhteessa. Kunnanhallitus päättää, että Konneveden kunta lähtee mukaan Laukaan Konneveden työvoiman moniammatillisen palvelupisteen kehittämishankkeeseen ja sitoutuu hankkeen kuntaosuuden maksamiseen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus MVH-ASUNNOT OY:N JA KONNEVEDEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS Kh. 88 Esityslistan liite 2 Esityslistan liitteenä on MVH-Asunnot Oy:n ja Konneveden kunnan välinen maanvuokrasopimusluonnos. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen maanvuokrasopimuksen Konneveden kunnan puolesta. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus ALE-MAKASIINI MATTI RIIKONEN OY:N HAKEMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI Kh. 89 Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy hakee vapautusta kiinteistöveron suorittamisesta. Hakemus koskee Konneveden keskustassa sijaitsevaa Pankkila-nimistä tilaa RN:o 26:71 ja sillä sijaitsevaa rakennusta. Keski-Suomen työsuojelupiiri on vuonna 1994 vaatinut rakennukseen korjaustoimenpiteitä muun muassa kosteusvaurioista aiheutuvien terveyshaittojen poistamiseksi, jotta rakennusta voitaisiin käyttää edelleen myymälärakennuksena. Keski-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään numero LA-479 asettanut rakennuksen toimenpidekieltoon. Kiinteistöverolain 37 :n (1560/95) mukaan kiinteistöverosta vapauttamisesta ja veron suorittamisen lykkäämisestä on voimassa, mitä verotusmenettelystä annetun lain 10 luvussa säädetään kunnallisverosta. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 88 :n (238/2008) mukaan kunta voi myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnallisverosta seuraavilla perusteilla (1274/2002): 1. jos verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; 2. jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa ja jos veron periminen olisi ilmeisesti kohtuutonta; 3. jos verovelvollisen on katsottava erehtyneen veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä tai 4. jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta. Jos 1 momentissa mainitusta verosta on myönnetty vapautusta, vapautuspäätös koskee myös veronlisäystä, viivästyskorkoa, viivästyskorkoa vastaavaa korkoa, jäämämaksua, viivekorkoa, lykkäyskorkoa, yhteisökorkoa ja jäännösveron korkoa (238/2008).

10 Kunnanhallitus Konneveden kunnan hallintosäännön 26 :n mukaan kunnanhallitus ratkaisee muun muassa asiat, jotka koskevat vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron, kiinteistöveron, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksujen sekä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta. Kunnanhallitus päättää vapauttaa Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy:n kiinteistöveron suorittamisesta Pankkila-nimisen tilan RN:o 26:71 ja sillä sijaitsevan rakennuksen osalta. koskee vuodelta 2011 maksuunpantua kiinteistöveroa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti..

11 Kunnanhallitus LAUKAAN JA KONNEVEDEN KUNTALIITOS- JA KUNTAYHTEISTYÖSELVI- TYKSEN KÄYNNISTÄMINEN Kh. 90 Esityslistan liite 3 ja 4 Uuden hallituksen hyväksymässä ohjelmassa käsitellään kuntapolitiikkaa ja hallinnon kehittämistä ottamalla kantaa mm. kunta- ja palvelurakenteiden uudistamiseen, kuntien tulopohjan vahvistamiseen, tuottavuuden parantamiseen ja kuntien tehtävien laajentamisen rajoittamiseen. Hallitusohjelma tähtää kohti nykyistä vahvempia peruskuntia. Yhtenä isona tavoitteena hallitus nimeää yhteistoimintarakenteiden tarpeen vähentymisen. Tällä pyritään selkeyteen, yksinkertaisuuteen ja paikallisen demokratian kasvuun. Tavoitellun kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit hallituksen on tarkoitus määritellä vuoden 2011 loppuun mennessä valmistuvalla rakennelailla, joka tulee korvaamaan nyt voimassa olevan puitelain. Tavoiteltua kuntauudistusta koskevasta lainsäädännöstä ja kuntatalouden rahoitusjärjestelmistä pyritään poistamaan kuntaliitoksia vaikeuttavat tekijät. Hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä mm. koko maan kattavalla selvityksellä, jolla kunkin alueen tarkoituksenmukaista kuntaja palvelurakennetta tutkitaan. Ohjelman mukaan alueiden keskinäinen erilaisuus huomioidaan työssä. Kuntaliitto on valmistellut runsaasti kuntaliitoksiin liittyvää pohjatietoa ja materiaalia. Kuntaliiton mukaan kuntien yhdistymisselvityksen ensimmäinen askel otetaan, kun ajatus muutostarpeen selvittämisestä on noussut esiin. Alustavat tunnustelukeskustelut Laukaan ja Konneveden kuntien hallitusten puheenjohtajistojen ja kuntajohtajien välillä johtivat kevään 2011 aikana siihen, että Laukaan ja Konneveden valtuustot pitivät yhteisen seminaarin, jossa alustavan virkamiesvalmistelun pohjalta keskusteltiin yhteistyönäkymistä. Seminaarin tuloksena kunnanhallitukset ja virkamiehet velvoitettiin jatkamaan perustiedon keräämistä ja valmistelua. Valtuustoseminaari ohjeisti valmistelemaan kuntien välisen yhteistyön syventämistä, joka mahdollisesti johtaa kuntaliitosselvitykseen. Kesän 2011 aikana on virkamiespainotteisesti tehty lisäselvityksiä ja vertailuja. Tehdyt selvitykset tukevat kuntaliitosselvityksen käynnistämistä, josta tulisi päättää mahdollisimman pian. Kuntaliitosselvitykseen on varattava riittävästi aikaa. Samanaikaisesti yhteiskunnan luoma muutostarve ja -paine asettavat tiukat aikarajat valmistelulle. Mm Paras-lain (tulevan rakennelain) mukaiset valmistelut ovat kunnissa käynnissä. Mahdollinen Laukaan ja Konneveden yhteinen tulevaisuus on huomioitava esimerkiksi sosiaalitoimen järjestämisestä päätettäessä.

12 Kunnanhallitus Elokuun 2011 loppuun mennessä on valtuuston vastattava kysymykseen sosiaalitoimen järjestämisestä jatkossa ja samassa yhteydessä otettava alustavasti kantaa myös mahdolliseen kuntaliitosselvitykseen. Kuntaliitto peräänkuuluttaa riittävää sitoutumista ja myös eriävien näkökulmien esiinnostamista selvitysten aikana. Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto ovat Kuntaliiton mukaan ratkaisevassa poliittisessa vastuussa yhteistyöneuvottelujen edetessä. Mahdollisten liitoskumppaneiden erilaisetkin tavoitteet on huomioitava. Sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuuden järjestelyjä koskevat kysymykset ovat varmasti yksittäisessä avainasemassa valmistelussa ja päätöksenteossa jo valtionhallinnonkin ohjaamana ja velvoittamana. Laukaan ja Konneveden yhdistymistä pohdittaessa avoimeksi kysymykseksi jää se, miten paljon valtio antaa todellisuudessa arvoa ns. vapaaehtoisuudelle kuntarakenteiden ja -jaon muutoksessa. Tuleeko esim. sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueiden vähimmäisasukasmäärä pysymään :ssa? Tämänhetkinen julkinen keskustelu ohjaa voimakkaasti kohti yhä isompia yksiköitä. Voidaanko kunnissa lähteä siitä olettamuksesta, että liittymällä vapaaehtoisesti yhteen vältetään jatkossa yhä vaativammat yhdistymispaineet. Hallitusohjelmassa ei ole annettu uusia asukaslukurajoja, joiden täyttyessä kunta voisi olla varma tulevasta itsenäisyydestään, mutta arvioita yhä isommista yksiköistä ja pienemmistä kuntamääristä on julkisuudessa esiintynyt. Laukaan ja Konneveden yhteinen asukasmäärä on hieman yli asukasta. Nykyisellään tämä oikeuttaisi kuntakoossa Suomessa sijalle 51. Mikäli Laukaan ja Konneveden kunnat päätyvät etenemään kuntaliitosselvitykseen, on valmistelua varten perustettava ohjausryhmä. Ohjausryhmään tulee nimetä riittävän kattava edustus molemmista kunnista. Kuntaliiton mukaan vastaavien ohjausryhmien kokoonpanoihin ovat tyypillisesti kuuluneet johtavat luottamushenkilöt, kuntajohtajat ja henkilöstön edustus. Ohjausryhmän kokoonpanoa laadittaessa on syytä ottaa huomioon kattava eri puolueiden ja valtuustoryhmien edustus. Kuntajakolaki vaatii, että yhdistymissopimus sekä siihen liittyvän suunnitelman valmistelu pitää toteuttaa yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Selvitysorganisaation valmistelutyö on laaja. Kuntaliitto suositteleekin, että ohjausryhmä nimeää avukseen tehtäväkohtaisia työryhmiä. Selvitystyön tekemiseen Kuntaliitto esittää kolmea vaihtoehtoista mallia: 1. kunnat tekevät selvitystyön kokonaan omana työnään 2. kunnat palkkaavat avukseen ulkopuolisen selvityshenkilön, joko konsultin tai muun asiantuntijan 3. valtiovarainministeriö asettaa kuntajakolain 8 :n mukaisesti virkavas-

13 Kunnanhallitus tuulla toimivan kuntajakoselvittäjän tai selvittäjiä. Kuntaliitosselvitystyön keskeisin tavoite on tuottaa tietoa muutostarpeen arvioinnin tueksi. Selvitystyön aikana on tärkeää nostaa esiin molempien kuntien asettamat reunaehdot mahdolliselle liitokselle; millaisiin kompromisseihin ollaan valmiita suostumaan. Selvitystyön tulokset, ohjausryhmässä tuotettu tukitieto, reunaehdot ja yhteinen keskustelu luovat edellytykset ratkaista, onko kuntaliitos toteutettava. Ohjausryhmän selvitystyössä ei voida keskittyä vain nykyhetkeen, vaan vaikutuksia on osattava arvioida pitkälle tulevaisuuteen. Väestö-, talousja toimintaympäristöasiat on otettava laajasti huomioon. Kuntaliiton mukaan yleensä kuntaliitosselvityksessä huomioidaan perustavanlaatuisesti myös tulevan liitoskunnan palvelujen ja hallinnon järjestäminen. Visiot syntyvät erilaisia vaihtoehtoja vertailemalla. Käytännössä ohjausryhmän tulisi esitellä työnsä tuloksena ehdotus palvelujen ja hallinnon järjestämissopimuksesta. Tämä dokumentti toimii kuntien mahdollisena yhdistymissopimuksena. Vaikka varsinaiseen kuntaliitokseen ei selvityksen perusteella päädyttäisi, voidaan esiin nousseet yhteistyömahdollisuudet joka tapauksessa hyödyntää jatkossa. Näillä vaiheilla kuntaliitosselvitysprosessissa alkaa muodostua näkemys uudesta yhteisestä kunnasta, johon molemmat liitoskumppanit voivat sitoutua. Tämän näkemyksen perusteena ovat selvitystyössä esiin nousseet reunaehdot ja liitoskumppaneiden vaatimat tavoitteet yhteiselle kunnalle. Kuntaliitto on kirjannut kuntaliitosselvityksen perusasiat seuraavasti: 1. kuntien toimintaedellytysten kehitys 2. kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista 3. palvelu- ja henkilöstötarpeiden ennakointi 4. vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 5. vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin 6. vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn 7. kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa 8. visio uudesta kunnasta.. Esityslistan oheisaineistona jaetaan tietoa Laukaan ja Konneveden kunnista. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Laukaan ja Konneveden kunnat tekevät kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvityksen. Selvitys tehdään kuntien omana työnä, ilman ulkopuolista konsulttia. Selvitys tulee

14 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sellaisessa aikataulussa, että mahdollisista jatkotoimista voidaan päättää vuoden 2011 tilinpäätösvaltuustossa. Kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvitystä tekevään ohjausryhmään nimetään kunnanhallituksen puheenjohtajisto, valtuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien edustajat (1/ryhmä), kunnanjohtaja, johtavat virkamiehet ja henkilöstön edustaja. Ohjausryhmä voi perustaa tarvittaessa alaisiaan työryhmiä ja päättää niiden kokoonpanoista. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN SOSIAALIPALVELUJEN OSALTA JA SITÄ KOSKEVAAN VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN KYSELYYN VASTAAMINEN Kh. 91 Esityslistan liite 5 Eduskunta on maaliskuussa 2011 hyväksynyt Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin (ns. puitelaki) ja sosiaalihuoltolakiin muutokset, joiden tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyn väestöpohjavaatimuksen toteutuminen kunnissa. Tavoitteena on turvata, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen olisi vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta maan kaikissa osissa. Tavoitteena on myös varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat puitelain nojalla perustettavilla yhteistoimintaalueilla toiminnallisen ja vastuiltaan selkeän kokonaisuuden, jossa sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuus ei palvelujen järjestämisen näkökulmasta perusteettomasti hajoaisi järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Puitelain 5 :n 3 momentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta- alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin asukasta. Yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Sosiaalihuollon palvelut tulee järjestää vähintään asukkaan väestöpohjalla viimeistään Laki edellyttää, että kuntien valtuustot tekevät näiden velvoitteiden täyttämisestä sitovat päätökset mennessä. Kuntien päätöksenteon tilanne kartoitetaan Valtiovarainministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteisellä sähköisellä kyselyllä, johon vastaus tulee palauttaa klo mennessä. Vastausten saamisen jälkeen miniteriöt käynnistävät syksyllä 2011 neuvottelut sellaisten kuntien kanssa, jotka eivät täytä puitelain velvoitteita. Valtioneuvosto voi tarvittaessa velvoittaa kunnat yhteistoimintaan. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle oikeuden poiketa sosiaalihuollon tehtävien siirrosta, jos alueella ollaan muodostamassa viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä puitelain vaatimukset täyttävää kuntaliitosta tai järjestämässä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä vielä suuremmissa kokonaisuuksissa. Poikkeamisoikeutta tulee hakea erikseen mennessä STM:n myöhemmin antamisen ohjeiden mukaisesti. Seututerveyskeskuskuntien yhteinen ohjausryhmä on käsitellyt linjauksia ja sähköisen kyselyn vastauksia kokouksessaan ja tehnyt ehdotuksen vastaukseksi siten, että kaikki kunnat vastaisivat samalla tavalla. Konneveden kunta on ollut mukana laatimassa tätä

16 Kunnanhallitus vastausehdotusta. Tämän jälkeen Laukaan ja Konneveden kuntien kuntayhteistyön valmistelu on kesän aikana edennyt. Valmistelun pohjalta on päädytty esittämään kuntien hallituksille ja valtuustoille kuntaliitosselvityksen pikaista käynnistämistä. Mahdollinen yhteinen kunta täyttäisi lain mukaisen vaatimuksen ihmisen väestöpohjasta. Näillä perusteilla Konneveden kunnalla on mahdollisuus harkita erilaista vastausta ministeriölle kuin seututerveyskeskuksen ohjausryhmä on kunnille ehdottanut. Sekä Laukaan että Konneveden kunnanhallitukset ovat käsitelleet kuntaliitosselvityksen käynnistämistä kokouksissaan Esityslistan oheisaineistona jaetaan 1. Valtiovarainministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön kirje ; Tietojen toimittaminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämisestä, sekä 2. Kyselylomake; Tietojen toimittaminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämisestä sekä 3. Kyselyn vastausehdotus. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. Konneveden kunta ei siirrä sosiaalihuollon palveluja lukien Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestettäväksi 2. Valtiovarainministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön sähköiseen kyselyyn vastataan oheisaineistona (valtuustossa liitteenä) olevan vastausehdotuksen mukaisesti. Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Muutettu ehdotus 1. Konneveden kunta siirtää yhteistoiminta-alueelle kaikki sosiaalihuollon palvelut, paitsi lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitetut tehtävät lukien. Kunta kuitenkin varaa mahdollisuuden järjestää sosiaalihuollon palvelut yhteistoiminta-alueella tai yhdistyneessä kunnassa, mikäli käynnistetty kuntaliitosselvitys johtaa kuntaliitokseen Laukaan kanssa. 2. Valtiovarainministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön sähköiseen kyselyyn vastataan oheisaineistona (valtuustossa liitteenä) olevan vastausehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus MUISTISAIRAIDEN ASUMISYKSIKÖN TILOJEN VÄLIVUOKRAUS Sosiaali- ja terveysltk MVH -asunnot Oy rakennuttaa Konneveden Kuuselantielle muistisairaiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen yksikön, jonka hoivapalvelut tuottaa Mediverkko Hoivapalvelut Oy. MVH -asunnot Oy esittää, että kunta vuokraa rakennettavan palvelutalon kokonaisuudessaan mukaan lukien asunnot, asukkaille yhteiset palvelutilat, hoivapalvelun tuottajan käytössä olevat muut tilat, sosiaaliset ja tekniset tilat sekä piha-alueet, ja vuokraa asunnot asukkaille alivuokrasopimuksella. Tämän menettelyn avulla asukkailta perittävä vuokra muodostuu pienemmäksi kuin suoralla vuokrauksella. Jos välivuokrasopimus tehdään, MVH asunnot Oy laskuttaa vuokran kunnalta arvonlisäverollisena. Vuokran suuruus määräytyy kohteen lopullisten kustannusten ja lainamäärien vahvistuttua. Kun kunta ali- tai edelleen vuokraa tiloja asumispalvelun asiakkaille tai hoivapalvelun tuottajalle, perittävä vuokra ei saa olla isompi kuin kunnan samoista tiloista maksama vuokra. Kunnan toimesta tapahtuva asuntojen vuokraus asukkaille on sosiaalihuollon asumispalvelua ja kunta voi hakea arvonlisäveron palautuksen maksamaansa vuokraan sisältyvästä verosta. Asukkailta perittävään vuokraan ei lisätä arvonlisäveroa. Esimerkkilaskelmassa, jossa kiinteistön hinta/asukas on euroa, asukkaan vuokraksi muodostuu suoralla vuokrauksella 612 euroa kuukaudessa ja välivuokrausmenettelyllä 498 euroa kuukaudessa. Jos kunta vuokraa kiinteistön, ylläpitoon liittyvistä tehtävistä tehdään sopimus Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa. Tämän ylläpitosopimuksen mukaan Mediverkko Hoivapalvelut Oy huolehtii kiinteistöön liittyvien tehtävien lisäksi myös asukkaiden vuokrasopimuksista, vuokranmaksuliikenteestä ja muusta vuokrankantoon liittyvistä toiminnoista. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ehdotettu välivuokrausmenettely hyväksytään. : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh. 92 Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotetun välivuokrausmenettelyn.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus MÄÄRÄAIKAISEN ESIKOULUOPETTAJAN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN Siv.ltk Määräaikaisen työsopimuksen perusteista säädetään työsopimuslaissa(55/2001 ja 1224/2010). Sen mukaan pääsääntönä ovat toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ja määräaikainen työsopimus voidaan solmia vain, jos työnantajalla on siihen perusteltu syy. Työsopimuslain 1 luvun 3 :n 3 momentin mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Esikoulunopettajan tehtävä Konneveden kunnassa on kaksi vakinaista esikoulunopettajan tehtävää ja yksi useiden vuosien ajan määräaikaisesti hoidettu esikoulunopettajan tehtävä. Lukuvuonna on toiminut kaksi esikouluryhmää, toinen kirkonkylän koululla ja toinen Hytölän koululla. Lukuvuonna esikoululaisia on niin paljon, että kirkonkylän koululla joudutaan perustamaan kaksi esiopetusryhmää ja Hytölän koululle yksi ja näin ollen tarvitaan myös kolme esikoulunopettajaa. Lukuvuoden osalta oppilasennusteet näyttävät siltä, että esiopetusryhmiä perustetaan kaksi, toinen kirkonkylälle ja toinen Hytölän koululle. Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /986, 7 määritellään esiopetusta antava opettajan kelpoisuus: Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on tämän asetuksen mukaan kelpoinen antamaan luokanopetusta. ( /865) Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita, esiopetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut: 1) soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä joko yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 :ssä tarkoitetut 35 opintoviikon laajuiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; taikka 2) lastentarhanopettajan tutkinnon. ( /865) Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita, esiopetusta

21 Kunnanhallitus on kelpoinen antamaan myös se, joka 1 päivänä elokuuta 2000 toimii tai viimeisen kolmen vuoden aikana ennen mainittua päivää on yhteensä vähintään vuoden ajan toiminut sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992) 4 :ssä tarkoitetuissa päiväkodin johtotehtävissä tai päivähoidon laajaa tietoutta edellyttävissä hoito-, huolenpito-, kasvatus-, opetus- tai kuntoutustehtävissä ja joka on suorittanut sosiaalikasvattajan opistoasteisen tutkinnon. Lisäksi edellytetään, että se, joka täyttää edellä todetut edellytykset, on suorittanut yliopiston tai sen kanssa yhteistyössä toimivan muun koulutuksen järjestäjän ennen vuotta 2004 järjestämät, opetusministeriön hyväksymät 15 opintoviikon laajuiset esiopetuksen opinnot. ( /327) Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita, esiopetusta on kelpoinen antamaan myös se, joka on vuoden 1995 jälkeen suorittanut sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan opistoasteisen tutkinnon taikka sosionomin tutkinnon (AMK) ja jonka tutkintoon sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja yhteensä vähintään 50 opintoviikkoa ja joka on mainitun tutkinnon lisäksi suorittanut edellä tarkoitetut esiopetuksen opinnot. Jos sillä, joka on suorittanut tässä momentissa tarkoitetun sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan tutkinnon, ei ole 3 momentissa tarkoitettua työkokemusta, esiopetuksen opinnot ovat kuitenkin laajuudeltaan 20 opintoviikkoa. Sen, joka on suorittanut tässä momentissa tarkoitetun sosionomin tutkinnon, tulee olla valittu ammattikorkeakouluun viimeistään vuonna ( /327) Tarja Kortman Nieminen on toiminut Konneveden kunnan palveluksessa useiden vuosien ajan hoitaen esikoulunopettajan viransijaisuuksia Konneveden kirkonkylän alakoululla ja Hytölän koululla. Liitteenä yhteenveto työssäolojaksoilta Konneveden kunnassa (LIITE 7). Työsopimukset/ viranhoitomääräykset on tehty vuosittain määräaikaisesti. Viimeisin määräaikainen sopimus on voimassa asti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että työt tulevat jatkumaan lukuvuonna , mutta seuraavan lukuvuoden osalta esikoulunopettajia tarvitaan kaksi. LIITE 7 Tarja Kortman-Niemisen työssäolojaksot Konneveden kunnan palveluksessa Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus: ehdotus tehdään kokouksessa. Vs. sivistystoimenjohtajan kokouksessa tehty ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa Tarja Kortman- Niemisen hoitaman esikouluopettajan tehtävän vakinaistamiseen alkaen toistaiseksi. Palkkaus määräytyy OVTESin mukaan.

22 Kunnanhallitus : Hyväksyttiin. Kh. 93 Kunnanhallitus päättää antaa sivistyslautakunnalle luvan Tarja Kortman-Niemisen hoitaman esikouluopettajan tehtävän vakinaistamiseen alkaen toistaiseksi. Palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN HYVÄSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ Kh Konneveden kunta palkitsi henkilöstönsä vuoden 2009 hyvästä tilinpäätöksestä yhdellä ylimääräisellä palkallisella vapaapäivällä. Ammattiliittojen luottamusmiehet ovat ehdottaneet, että kunta palkitsisi henkilöstönsä tänä vuonna joko 200 eurolla tai yhdellä ylimääräisellä palkallisella vapaapäivällä. Kunnan johtoryhmä käsitteli palkitsemisasiaa kokouksessaan Johtoryhmä päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta palkitsisi henkilöstönsä vuoden 2010 hyvästä tilinpäätöksestä siten, että viranhaltijat ja työntekijät voisivat käyttää konnevetisten palveluntarjoajien hyvinvointi- ja fysioterapiapalveluja kaksi ylimääräistä kertaa ilman omavastuuosuutta. Kunnanhallitus päättää, että kunta palkitsee henkilöstönsä vuoden 2010 hyvästä tilinpäätöksestä siten, että viranhaltijat ja työntekijät voivat käyttää konnevetisten palveluntarjoajien hyvinvointi- ja fysioterapiapalveluja kaksi ylimääräistä kertaa ilman omavastuuosuutta. Palkitseminen koskee niitä viranhaltijoita ja työntekijöitä, jotka olivat vuonna 2010 vähintään kuusi kuukautta Konneveden kunnan palveluksessa ja joiden palvelussuhde jatkuu edelleen. Ylimääräiset hyvinvointi- ja fysioterapiapalvelut on hyödynnettävä vuoden 2011 loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kh. 94 Kunnanhallitus päätti, että tehty päätös koskee myös niitä terveyskeskuksen ja vanhainkodin työntekijöitä, jotka olivat vuonna 2010 vähintään kuusi kuukautta Konneveden kunnan palveluksessa ja joiden palvelussuhde kuntaan oli voimassa Ylimääräiset hyvinvointi- ja fysioterapiapalvelut on hyödynnettävä vuoden 2011 loppuun mennessä.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.