Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa"

Transkriptio

1 Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 50/2009

2 anna-liisa elo jenni ervasti mia teräsaho petri hemmilä jukka lipponen aino salimäki Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 50/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 50/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 50/2009 MEE Publications Employment and entrepreneurship 50/2009 Tekijät Författare Authors Anna-Liisa Elo, Jenni Ervasti, Mia Teräsaho, Petri Hemmilä, Jukka Lipponen, Aino Salimäki Julkaisuaika Publiceringstid Date Syyskuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa Tiivistelmä Referat Abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten palkitsemisen oikeudenmukaisuus on yhteydessä organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Samalla selvitettiin, miten työntekijät kokevat uuden työn vaativuuteen ja yksilön pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä (n=1649, vastausprosentti 43 %) kahdessa yliopistossa (monialayliopisto ja teknillinen yliopisto), joissa myös arvioitiin järjestelmällisesti toiminnan tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuutta tutkittiin sekä objektiivisella mittarilla (laitosten tulospisteet) että itsearviointiin perustuvalla kyselymenetelmällä. Myös palkkauksen oikeudenmukaisuutta, psykososiaalisia työoloja sekä koettua hyvinvointia tutkittiin kyselyllä. Analyysimenetelmänä yhteyksiä selittävissä malleissa oli lineaarinen hierarkkinen regressioanalyysi. Frekvenssijakaumiin perustuvat kuvailevat tulokset osoittivat, että noin viidesosa vastaajista suhtautui uuteen palkkausjärjestelmään myönteisesti ja puolet suhtautui siihen kielteisesti ja koki sen epäoikeudenmukaiseksi. Palkitsemisen oikeudenmukaisuuskokemukset olivat lievästi yhteydessä toiminnan tuloksellisuuteen. Kuitenkin organisaation päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuus oli koettuun tuloksellisuuteen voimakkaammin yhteydessä. Stressioireita koettiin paljon. Hyvinvointi, eli koettu terveydentila, stressioireet tai myönteinen työn imu ei ollut yhteydessä palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen. Hyvinvointi oli sen sijaan yhteydessä organisaation päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen ja lisäksi työn vaatimuksiin ja työntekijän vaikutusmahdollisuuksiin. Organisaation päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuus osoittautui keskeiseksi tekijäksi sekä tuloksellisuuden että hyvinvoinnin selittäjänä. Sen kehittäminen olisikin avainasia. Työyhteisöissä ja koko yliopistolla kannattaa panostaa sekä toiminnan tuloksellisuuden että hyvinvoinnin vuoksi oikean tiedon jakamiseen organisaation asioista, päätösvirheiden avoimeen korjaamiseen, johdonmukaisuuteen ja kaikkien kuulemiseen. Se lisännee myös kokemuksia palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Strategia- ja ennakointiyksikkö/päivi Järviniemi, puh Asiasanat Nyckelord Key words hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, palkitseminen, psykososiaaliset työolot, tuloksellisuus, työn imu, UPJ, uusi palkkausjärjestelmä, yliopisto, YPJ ISSN ISBN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 68 Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 15 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

5

6 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja/työ- ja yrittäjyys -sarjan 50. niteenä julkaistaan uuden palkkausjärjestelmän mukaisen palkitsemisen, organisaation tuloksellisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä selvittävä tutkimusraportti. Se sisältää kahden julkisen sektorin laitoksen, yliopiston palkkausjärjestelmän uudistamisen jälkeen kerätyn kyselyaineiston analyysin tulokset ja kehittämissuositukset. Raportin sisällöstä vastaavat professori Anna-Liisa Elo sekä tutkijat Mia Teräsaho ja Jenni Ervasti. Tutkimus on tehty Työterveyslaitoksessa, joskin yhteistyökumppaneina on ollut myös työelämän palkitsemisen tutkijoita Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratoriosta. Työhyvinvoinnin, työn tuottavuuden ja organisaation tuloksellisuuden välisistä positiivisista yhteyksistä on käyty runsaasti keskustelua työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnan piirissä. Asiaa on selvitetty kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden ja uusien empiiristen tutkimusaineistojen avulla laajasti. Myös työelämän julkisin varoin tuettu kehittämistoiminta on perustunut pitkälti tähän viitekehykseen. Uutena käsitteenä on 2000-luvulla omaksuttu työelämän innovatiivisuus. Työnantajan ja työntekijöiden keskinäinen sitoutuminen ja siten yhteisten päämäärien omaksuminen on tärkeää sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin kannalta yksilöiden fyysisen ja henkisen terveyden merkitystä unohtamatta. Puhutaan hyvien psykososiaalisten työolojen ja kehittämismyönteisen asenteen merkityksestä työn imulle. Keskeisiä ovat henkilöstön hyvät vaikutusmahdollisuudet eli osallistaminen ja muutoksien onnistunut johtaminen, mikä heijastuu mm. sairauspoissaolojen määrässä. Tämän tutkimuksen mukaan olennaisinta on organisaation päätöksenteon oikeudenmukaisuuden kehittäminen yleensä, ei ainoastaan palkitsemisen suhteen. Tutkimus on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana työpolitiikan tutkimusprojektina vuoden 2008 alusta lähtien. Sen ohjausryhmään ovat kuuluneet tutkija Ulla Aitta (Akava), työmarkkinalakimies Joanna Autiovuori (Valtion työmarkkinalaitos), asiamies Marketta Honkanen (Tieteentekijöiden liitto), vanhempi tutkija Irja Kandolin ja projektisihteeri Annikki Smolander (Työterveyslaitos) sekä tutkimuskoordinaattori Minna Suvanto, erikoissuunnittelija Pekka Ylöstalo ja allekirjoittanut ryhmän puheenjohtajana (Työ- ja elinkeinoministeriö). Helsingissä elokuussa 2009 Päivi Järviniemi Työmarkkinaneuvos

7 Tekijöiden alkusanat Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta -tutkimuksen idea perustui aiempiin tutkimushavaintoihin oikeudenmukaisuuden, työn palkitsevuuden ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä sekä hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisistä yhteyksistä. Työministeriön työpoliittisen tutkimusohjelman piirissä tutkimuksen aihe todettiin ajankohtaiseksi ja mielenkiintoiseksi ja ministeriö päätti tilata tutkimuksen tutkijoiden suunnitelman pohjalta. Tutkimus toteuttiin yliopistomaailmassa, koska siellä on kehitetty toiminnan tuloksellisuuden objektiivisia mittareita laitostasolla. Projektin vetäjänä toimi professori FT Anna-Liisa Elo (Työterveyslaitos/Tampereen yliopisto) ja tutkijana VTM Mia Teräsaho saakka ja tämän jälkeen KM Jenni Ervasti (Työterveyslaitos). Petri Hemmilä (Työterveyslaitos) teki laadullisen analyysin. Yhteistyökumppaneina olivat yliassistentti (vt.) FT Aino Salimäki (Hanken School of Economics), professori ja VTT Jukka Lipponen (Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratorio). Mia Teräsahon ja Jenni Ervastin panos oli keskeinen tutkimuksen toteutuksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä käytännön työelämässä että tieteellisessä keskustelussa. Tämä poikkileikkaustutkimmus tuotti uutta tietoa palkitsemisen oikeudenmukaisuuden, organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Käytännön työelämää tutkimus hyödyttää, sillä selvittämällä palkitsemiseen liittyvien ja muiden oikeudenmukaisuuskokemusten yhteyksiä organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin saadaan tietoa, joka antaa suuntaviivoja sekä palkkausjärjestelmän, ennen kaikkea sen soveltamisen, että työyhteisön ja esimiesten toimintatapojen kehittämiselle. Esitämme parhaat kiitoksemme kohdeorganisaatioille, tutkimukseen osallistuneille, tutkimuksen ohjausryhmän jäsenille ja asiantuntijoille, joiden hyödyllinen palaute ja kannustus auttoi suuntaamaan ja toteuttamaan tutkimuksen onnistuneesti. Helsingissä Tekijät

8 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Tekijöiden alkusanat Johdanto Palkitsemisen oikeudenmukaisuus, toiminnan tuloksellisuus ja hyvinvointi Organisaation toiminnan tuloksellisuus ja sen yhteys hyvinvointiin Oikeudenmukaisuus ja sen yhteys hyvinvointiin ja organisaation toiminnan tuloksellisuuteen Kokemukset työn vaativuuteen ja yksilön pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuvasta pakkausjärjestelmästä Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimusasetelma ja -menetelmät Kohderyhmä ja aineiston keruu Katoanalyysi Mittarit Palkitseminen Organisaation toiminnan tuloksellisuus Psykososiaaliset työolot Hyvinvointi Analyysimenetelmät Tulokset Erosivatko kokemukset yliopiston palkkausjärjestelmästä ja palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja hyvinvoinnista eri vastaajaryhmissä? Näkemykset palkkauksesta ja palkkausjärjestelmästä eri vastaajaryhmissä Palkitsemisen oikeudenmukaisuus Psykososiaaliset työolot eri vastaajaryhmissä Liiallinen työmäärä ja vaikutusmahdollisuudet työhön Päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuus Stressioireet, terveydentila ja työn imu eri vastaajaryhmissä Toiminnan koettu tuloksellisuus ja innovatiivisuus eri vastaajaryhmissä... 33

9 3.1.5 Yhteenveto palkkausjärjestelmä-, hyvinvointi- ja tuloksellisuuskokemuksista eri vastaajaryhmissä Miten palkitsemisen oikeudenmukaisuuskokemukset selittivät organisaation toiminnan tuloksellisuutta ja yksilöiden hyvinvointia? Selittikö palkitsemisen oikeudenmukaisuus toiminnan tuloksellisuutta ja innovatiivisuutta? Palkan jaon oikeudenmukaisuus koetun tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden selittäjänä Palkitsemisen menettelytapojen oikeudenmukaisuus koetun tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden selittäjänä Mitkä tekijät olivat yhteydessä laitostason tuloksellisuuteen? Selittikö palkitsemisen menettelytapojen oikeudenmukaisuus hyvinvointia? Yhteenveto palkitsemisen oikeudenmukaisuuden yhteyksistä toiminnan tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin Miten kohdeyliopistojen työntekijät kokivat uuden palkkausjärjestelmän heidän vapaamuotoisten kommenttiensa valossa? Miten vastaajat kommentoivat palkan jaon oikeudenmukaisuutta uudessa palkkausjärjestelmässä? Miten vastaajat kommentoivat palkitsemisen menettelytapojen oikeudenmukaisuutta? Yhteenveto vastaajien vapaamuotoisista kommenteista Pohdinta Uusi palkkausjärjestelmä ja palkitsemisen oikeudenmukaisuus Psykososiaaliset työolot ja hyvinvointi Toiminnan tuloksellisuus Palkitsemisen oikeudenmukaisuuden yhteys koettuun toiminnan tuloksellisuuteen Palkitsemisen menettelytapojen oikeudenmukaisuuden yhteys hyvinvointiin eli koettuun terveyteen, stressioireisiin ja työn imuun Tutkimuksen arviointia Johtopäätökset Lähteet... 63

10 1 Johdanto 1.1 Palkitsemisen oikeudenmukaisuus, toiminnan tuloksellisuus ja hyvinvointi Organisaation rakenteiden muuttamisella ja työn tekemistä ohjaavilla uusilla järjestelmillä pyritään lisäämään organisaation toiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta, mutta muutosvaiheessa työkuormitus usein kasvaa. Merkittävä viimeaikainen muutos julkisella sektorilla on ollut uusi työn vaativuuteen ja työntekijän pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Julkisella sektorilla suoriutumiserojen korostaminen palkkauksessa on uutta suomalaisessa työelämässä. Erityisesti henkisessä asiantuntijatyössä, joka perustuu yhä enemmän yhteistyöhön ja verkostoitumiseen ja jossa työntekijän omat arvot vaikuttavat työssä tehtäviin valintoihin, suoriutumisen arviointi on vaativaa. Myöskään yhteys palkitsemisen oikeudenmukaisuuden, organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja yksilön hyvinvoinnin välillä ei ole yksiselitteinen. Palkitsemisen epäoikeudenmukaisuus työssä on osoittautunut viimeaikaisissa tutkimuksissa keskeiseksi terveyden riskitekijäksi. Ponnistelu-palkitsevuus -epätasapainoon perustuvan stressimallin mukaan stressi syntyy työn vaatimien ponnistelujen (työn vaatimukset ja velvollisuudet) ja työn palkitsevuuden (mm. palkka, itsearvostus, työn turvallisuus ja etenemismahdollisuudet) välisestä epätasapainosta (Siegrist, 1996). Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta haitallista on ponnisteluihin nähden liian vähäinen työn palkitsevuus. Kyse voi olla henkisestä, sosiaalisesta tai taloudellisesta palkitsevuudesta. Työntekijän ylisitoutuminen työhön voi osaltaan lisätä stressiä (mt.) Tyytymättömyys rahalliseen palkitsemiseen ennustikin työuupumusta sosiaalityöntekijöillä (Siefert ym. 1991) ja koettu palkkauksen epäoikeudenmukaisuus oli yhteydessä vähentyneeseen hyvinvointiin, lisääntyneeseen masennukseen ja somaattisiin oireisiin erityisesti silloin, kun palkalla oli vastaajalle suuri merkitys (Shaw & Gupta, 2001). Tuloksellisuuden ja tuottavuuden käsitteet rinnastetaan usein. Pelkistetyimmillään tuottavuus tarkoittaa panosten ja tuotosten suhdetta. Yksityissektorilla käytetään useimmiten käsitettä tuottavuus, sillä toiminnan tavoitteena on mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos, liikevoitto ja kilpailukyky. Koska julkisella sektorilla tuottavuuden mittaaminen on osoittautunut ongelmalliseksi (Järviniemi, 2004), puhutaan julkisella sektorilla mieluummin tuloksellisuudesta. Tämä vastaa lähinnä kansainvälistä organisaation suoriutuminen käsitettä (organizational performance). Valtion tulosohjausta käsittelevässä käsikirjassa (2005) tuloksellisuuden peruskäsitteet, joilla julkista toimintaa arvioidaan ja tuloksia raportoidaan, muodostuvat neljästä peruskriteeristä. Ne ovat: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta. 9

11 Lisäksi korostetaan, että tulokset on saatava aikaan käyttämällä henkilöstövoimavaroja viisaasti ja osaamista kaiken aikaa kehittäen sekä toimintaprosesseja jatkuvasti parantaen. Tuloskäsitteistöön kuuluu organisaation henkisten voimavarojen hallinta, kuten henkilöstön osaamisen, työkyvyn ja työmotivaation sekä johtamisen kehittäminen. Kansallisen tuottavuuden tutkimusohjelman ( ) johtoryhmässä palvelujen tuloksellisuuden osatekijöiksi todettiin palvelujen vaikuttavuus, riittävyys ja kohdentuvuus, laatu ja asiakastyytyväisyys, palvelujen saatavuus ja palveluyksiköiden keskinäinen yhteistyö, tuottavuus, taloudellisuus ja palveluprosessien sujuvuus sekä henkilöstön aikaansaannoskyky (osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky) (Järviniemi, 2004). Aikaansaannoskykyä, erityisesti yksilön ominaisuuksia, voidaan pitää myös edellytyksinä tulokselliselle toiminnalle. Laajasti määritellyn tuloksellisuuden mittaaminen on luonnollisesti vaikeaa. Joitain osa-alueita voidaan mitata objektiivisesti, mutta myös subjektiiviset arviot ovat osoittautuneet päteviksi. Kun on tutkittu tuloksellisuuden ja terveyden tai hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä, useimmiten on käytetty subjektiivisia tuloksellisuusmittareita. Objektiiviset tuloksellisuusmittarit perustuvat tavallisimmin seurantaan ja heijastavat siis mennyttä aikaa kun taas terveys/hyvinvointitiedot on koottu tietyllä hetkellä esimerkiksi kyselyllä (Ervasti & Elo, 2006). Hyvinvoinnilla on perinteisesti tarkoitettu yksilön kokemusta omasta voinnistaan, mutta työhyvinvoinnilla tarkoitetaan myös hyvinvoinnin edellytyksiä työympäristössä ja työn sisällössä. Silloin työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä (Työterveyslaitoksen johtoryhmä 2009). Yksilön hyvää vointia on usein kuvattu oireiden ja sairauksien puuttumisen kautta, sairauspoissaolojen vähäisyytenä sekä koettuna terveytenä, työkykyisyytenä ja myönteisenä työn imuna (Kinnunen & Feldt 2005). Viime aikoina on alettu painottaa yksilön voinnin ja työympäristön myönteisiä puolia, kun on asetettu tavoitteita työssä jatkamiselle ja voimavarojen vahvistamiselle työpaikalla. Työn imun kokemusten, kuten tarmokkuuden ja omistautumisen työlle sekä voimavaroja tarjoavan työympäristön on ajateltu luovan tuloksellisen ja innovatiivisen toiminnan perustan. Hyvä psykososiaalinen työympäristö tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja hallita omaa työtään, saada tukea esimieheltä ja työtoverilta sekä oikeudenmukaisuuteen perustuvat menettelytavat organisaatiossa (Karasek & Theorell 1990; Siegrist 1996). Nykyisten johtamisteorioiden ja -mallien mukaan tuloksellisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämisen tulisi olla tasapainossa (Otala & Ahonen, 2005). Työmarkkinajärjestöjen vuonna 2007 perustama foorumi, Tuottavuuden kehittämisen pyöreä pöytä ottikin tavoitteekseen tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisen kehittämisen (Sihteeristön katsaus, 2007). Tältä pohjalta voidaan ajatella, että uuden palkkausjärjestelmän tulisi tukea sekä toiminnan tuloksellisuutta että hyvinvointia. Julkista sektoria ja erityisesti yliopiston uutta palkkausjärjestelmää koskevat tutkimukset ovat keskittyneet koko järjestelmän hyväksyttävyyteen, 10

12 oikeudenmukaisuuteen ja parannusehdotuksiin. Palkitsemisen oikeudenmukaisuuden, organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä ei ole tutkittu uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. 1.2 Organisaation toiminnan tuloksellisuus ja sen yhteys hyvinvointiin Hyvinvoinnin myönteistä vaikutusta tuottavuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen pidetään nykyisin lähes itsestään selvänä. Silti tutkimusnäyttö näiden välisestä yhteydestä, saatikka pitkittäisasetelmassa objektiivisin tuloksellisuusmittarein tuotettu tieto, on melko vähäistä. Yliopistotyössä työhön liittyvät stressireaktiot olivat yhteydessä yliopistomaailman objektiivisiin suoritemittareihin, kuten rahoituksen leikkauksiin, epäedulliseen henkilöstön määrä per opiskelija -suhteeseen ja heikompiin investointituottoihin (Winefield ym. 2003). Myös tilannetekijät ja yksilölliset tekijät vaikuttavat tuloksellisuuden ja stressin väliseen yhteyteen. Esimerkiksi työn aikapaineiden, työntekijöiden A-tyyppisyyden ja kilpailevuuden on havaittu toimivan välittäjinä (Jamal & Baba, 2001). Meta-analyysi työuupumuksen ja objektiivisesti mitatun tuloksellisuuden (esimiesten tai kollegojen arviointeihin tai suoritemittareihin perustuen) suhteesta osoitti, että työuupumuksen vähentäminen saattaa hyödyttää sekä organisaatiota että sen asiakkaita (Taris, 2006). Työuupumuksen ja tuloksellisuuden suhde saattaa olla myös kaksisuuntainen. Esimerkiksi heikko asiakastyytyväisyys voi johtaa vähentyneeseen ammatilliseen itsetuntoon ja vetäytyvään käytökseen (mt.). Organisaatiositoutuminen (työntekijän sitoutuminen organisaatioon sekä organisaation sitoutuminen työntekijään) on osoittautunut tärkeäksi välittäväksi tekijäksi hyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä (von Bonsdorff ym., 2009; Donald ym., 2005; Jamal, 1985). Hyvinvointi on yhteydessä sitoutumiseen, joka puolestaan on yhteydessä tuloksellisuuteen. Myös henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden merkitys tuottavuudelle on noussut esiin (Mäki-Fränti, 2009). Uusimmat kotimaiset pitkittäistutkimukset ovatkin osoittaneet, että työntekijöiden henkisillä voimavaroilla ja työkyvyllä on selkeä yhteys tuottavuuden kasvuun (Mäki-Fränti, 2009) ja että toteutunut kilpailukyky heijastuu henkilöstön hyvinvointiin (von Bonsdorff ym., 2009). Myös yksilön hyvinvointiin vaikuttavat psykososiaaliset työolot ovat monin tavoin yhteydessä yrityksen taloudelliseen tulokseen kirjallisuuskatsauksen mukaan (Bond ym., 2006). Esimerkiksi hyvät vaikutusmahdollisuudet, hyvin suunnitellut työroolit, sosiaalinen tuki sekä tehokas muutosjohtajuus ja kommukaatio lisäävät toiminnan tuloksellisuutta ja vähentävät sairauspoissaoloja (mt.). Psykososiaaliseen työympäristöön kohdistuvilla interventioilla on saavutettu taloudellista hyötyä vähentyneiden sairauspoissaolojen ja parantuneen itse arvioidun tuottavuuden kautta (Ervasti & Elo, 2006). Psykososiaalisen työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittäminen parantaa organisaation toiminnan tuloksellisuutta siis myös suoraan eikä 11

13 ainoastaan välillisesti vähentyneiden kustannusten kuten sairauspoissaolojen aiheuttamien kustannusten kautta. Työntekijöiden osallistumisen määrä työyhteisön hyvinvointipainotteiseen kehittämiseen ennusti myös osallistujien omia myönteisiä arvioita toteutetun hyvinvointiohjelman vaikutuksesta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen vielä kahdeksan vuotta myöhemmin. (Ervasti, Hussi & Elo, 2007). Työyhteisö- ja johtamisinterventioiden vaikuttavuutta koskevissa tutkimuksissa erityyppiset osallistavat interventiot paransivat työilmapiiriä ja tiedonkulkua, mikä organisaatioteorioiden mukaan vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen (Elo, Ervasti, Kuosma & Mattila 2008). Myös interventioihin osallistuvien ikä, asema organisaatiossa, koulutustaso tai sukupuoli vaikutti siihen, kuinka hyviä tuloksia tietyllä kehittämisinterventiolla saavutettiin (Elo ym. 2004). Lisäksi organisaation taloudellinen tilanne kehittämishankkeen aikana sääteli hyvinvoinnin paranemista siten, että työyhteisön huono taloudellinen lähtötilanne (taloudelliset uhat) johti heikompiin kehittämistuloksiin. Kehittämistavoitteita saavutettiin paremmin siellä, missä taloudellinen näkymä oli kehittämisen lähtötilanteessa hyvä (Elo & Ervasti, 2007). Työyhteisöön liittyvät ja yksilölliset taustatekijät säätelevät mahdollisesti myös uuden palkkausjärjestelmän (UPJ, nykyisin YPJ, yliopiston palkkausjärjestelmä) soveltamisen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kokemuksia ja tätä kautta järjestelmän vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen. 1.3 Oikeudenmukaisuus ja sen yhteys hyvinvointiin ja organisaation toiminnan tuloksellisuuteen Oikeudenmukaisuuden tutkimus lähti liikkeelle jakavan oikeudenmukaisuuden käsitteestä. Adams (1965, sit. Colquitt ym., 2001) esitti tasasuhtateorian (equity theory), jonka mukaan työntekijä vertaa panoksensa suhdetta saamaansa palkkioon, esimerkiksi palkkaan. Myöhemmin oikeusprosessien tutkimuksissa havaittiin (Thibaut & Walker, 1975), että tulosten jakamisen lisäksi tärkeää on myös menettelytapojen oikeudenmukaisuus. Ihmiset, jotka oikeusprosessin aikana saivat sanoa sanansa omassa asiassaan ja tulivat kuulluiksi, olivat tyytyväisempiä oikeuden päätöksiin kuin ne, joilla tätä mahdollisuutta ei ollut, riippumatta prosessin lopputuloksesta heidän itsensä kannalta (mt.). Tätä kuulluksi tulemisen periaatetta alettiin tutkia myös työpaikoilla. Havaittiin, että ihmiset kokevat menettelytavat oikeudenmukaiseksi, jos päätökset pyritään tekemään mahdollisimman puolueettoman ja oikean tiedon perusteella, kaikkia kohdellaan samalla tavalla tai samojen sääntöjen mukaan, mahdollisuudet henkilökohtaisten etujen ajamiseen on estetty, ja kaikkia, joita päätös koskee, kuullaan, tai he saavat sanoa asiasta mielipiteensä ja jos epäonnistuneet tai väärin perustein tehdyt päätökset voidaan purkaa (Leventhal, 1980; Moorman, 1991; Elovainio ym., 2002b). Viimeisin lisäys oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa on vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden käsite. Bies ja Moagin (1986, sit. Colquitt ym., 2001) mukaan 12

14 jakavan ja menettelytapojen oikeudenmukaisuuden lisäksi tärkeää on se, kuinka ihmisiä kohdellaan ja miten menettelytapoja toteutetaan. Tämä nimettiin vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudeksi (interactional justice). Viimeaikoina tämä vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden käsite on edelleen jaettu koskemaan sitä, kuinka ystävällisesti ja kunnioittavasti esimies kohtelee alaisiaan (interpersonal justice) sekä kuinka hyvin työntekijät saavat tietoa menettelytavoista (informational justice). Vaikka menettelytapojen oikeudenmukaisuus on usein riippuvainen lopputuloksen myönteisyydestä itselle (Lind & Tyler, 1988; Tyler, 1990), Colquittin ja muiden (2001) meta-analyysi osoitti, että sekä menettelytapojen oikeudenmukaisuudella että vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella oli itsenäistä selitysvoimaa mm. suhteessa työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja toiminnan tuloksellisuuteen. Jakava oikeudenmukaisuus, menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus vaikuttivat kaikki omalla tavallaan oikeudenmukaisuuskokemuksen määräytymiseen. Kun menettelytapojen oikeudenmukaisuus oli huomioitu, vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden ja erityisesti tiedonsaannin oikeudenmukaisuuden merkitys esimerkiksi työtyytyväisyydelle ja sitoutumiselle oli kuitenkin vähäinen (mt.). Organisaation menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden yhteyttä hyvinvointiin on tutkittu paljon. On havaittu, että menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella on stressiin voimakkaampi yhteys kuin jakavalla oikeudenmukaisuudella (Judge & Colquitt, 2004). Kivimäen ja kumppaneiden (2003) tutkimuksessa havaittiin, että menettelytapojen oikeudenmukaisuus vaikutti terveyteen enemmän kuin vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus. Heikoksi koettu menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus olivat yhteydessä koettuihin stressioireisiin ja heikkoon työkykyyn etenkin, kun työ koettiin epävarmaksi (Kausto ym. 2003). Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden on havaittu ennustavan sairauspoissaoloja, vaikka muiden psykososiaalisten työolojen määrällisen ylikuormituksen, vaikutusmahdollisuuksien ja sosiaalisen tuen vaikutus vakioitiin (Elovainio ym., 2002a). Laajoissa meta-analyyseissa (Colquitt ym., 2001, Cohen-Charash & Spector, 2001) menettelytapojen (procedural) oikeudenmukaisuudella havaittiin kohtalainen yhteys tuloksellisuuteen. Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella, jakavalla oikeudenmukaisuudella sekä tiedonsaannin oikeudenmukaisuudella oli heikko yhteys tuloksellisuuteen (Colquitt ym., 2001). Kirjoittajat kuitenkin huomauttivat, että menettelytapojen oikeudenmukaisuutta (procedural justice) on tutkittu paljon enemmän suhteessa työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen kuin organisaation toiminnan tuloksellisuuteen (performance). Tuoreessa suomalaisessa pitkittäistutkimuksessa jakavan oikeudenmukaisuuden kokemus ennusti tuloksellisuutta yliopistotyössä työyksikkötasolla, kun lähtötason tuloksellisuus ja laitoskoko oli otettu huomioon. Osittaista tukea sai myös oletus, että menettelytapojen oikeudenmukaisuudella on yhteys tuloksellisuuteen. Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella ei havaittu yhteyttä tuloksellisuuteen (Lipponen, 2009). 13

15 Kokemukset menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta olivat heikentyneet kuntatyöntekijöillä 2000-luvulla, mutta kokemus vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudesta oli parantunut (Linna, 2008). Epävarmoina aikoina oikeudenmukaisuuden merkitys korostui. Kokemuksia päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta ajateltiin voitavan muuttaa hyödylliseksi koettujen kehityskeskustelujen ja osallistavan kehittämistoiminnan avulla (mt.) Myös uutta julkisen sektorin palkkausjärjestelmää koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että palkkausjärjestelmään liittyvä keskustelu esimiehen kanssa koettiin hyödylliseksi (Salimäki & Nylander 2006). 1.4 Kokemukset työn vaativuuteen ja yksilön pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuvasta pakkausjärjestelmästä Uusi palkkausjärjestelmä (UPJ/YPJ) otettiin yliopistoissa käyttöön Sen tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta, parantaa yliopistojen palkkakilpailukykyä työnantajana sekä tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä ja entistä vaativampiin tehtäviin hakeutumista, kannustaa henkilöstöä parempiin työsuorituksiin sekä kehittää ja parantaa esimiestyötä ja johtamista. Uudessa palkkausjärjestelmässä työntekijän palkkaus muodostuu tehtävän vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja työntekijön pätevyyteen ja työstä suoriutumiseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävien vaativuustason perusteella. Käytössä on kaksi arviointijärjestelmää, opetus- ja tutkimushenkilökunnan sekä muun henkilökunnan järjestelmä. Henkilökohtainen palkanosa voi olla nykyisin enintään 48 % työntekijän tehtäväkohtaisesta palkanosastaan. Työntekijällä, joka oli uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana yliopiston vakinaisessa palvelussuhteessa, oli oikeus euromääräiseen takuupalkkaan. (UPJ-käsikirja, 2006.) Palkkauudistuksen myötä henkilö käy arviointikeskustelun oman esimiehensä kanssa, jonka jälkeen yksikön johtaja (dekaani) antaa näkemyksensä tehtävän vaativuustasosta. Tämän jälkeen arviointiryhmä tekee ehdotuksen tehtävän vaativuustasosta. Lopullisen päätöksen tehtävän vaativuustasosta tekee työnantaja. Työntekijän henkilökohtaista työstä suoriutumista arvioidaan säännöllisen arviointikeskustelun yhteydessä. Arviointikeskustelu on tärkeä osa esimiestyötä ja henkilöstöjohtamista sekä työntekijän ja hänen esimiehensä välistä vuorovaikutusta. Laitosjohtaja tai lähiesimies tarkistaa työntekijän listaamat ansiot ja tekee alustavan lausunnon, jonka jälkeen työnantajan määräämä elin tai virkamies (esimerkiksi dekaani, henkilöstöhallinto, tieteellisen laadun arviointipaneeli tai rehtori) suhteuttaa ansiot muiden saman vertailuryhmän vastaavissa tehtävissä toimivien ansioihin. (UPJ-käsikirja, 2006.) Uusi palkkausjärjestelmä asettaa näin esimiesten toiminnalle suuria vaatimuksia, jotta työpaikan ilmapiiri ei heikkenisi epäoikeudenmukaisiksi koettujen 14

16 menettelytapojen vuoksi (Salimäki & Vartiainen, 2007). Kunta-alan tulospalkkauksen kehittämisprojektissa ja Helsingin teknillisen korkeakoulun henkilöstötutkimuksessa todettiin, että viime kädessä työntekijöille tärkeintä on aineeton palkitseminen, kuten arvostus, osallistuminen ja vaikuttaminen sekä kehittymismahdollisuudet (Salimäki & Nylander, 2006; Ylikorkala ym., 2005). Tutkimuksissa on noussut esiin erityisesti uuden palkkausjärjestelmän soveltamisen ja suorituksen arvioinnin perusteiden kehittämisen tärkeys. Järjestelmän soveltamisessa johtamisen ja esimiehen toiminnan merkitys korostuu. (Huuhtanen ym., 2005; Salimäki & Nylander, 2006; Salimäki & Holmborg, 2007.) Tutkimusten mukaan ihmiset yleisesti hyväksyvät, että palkka määräytyy suoriutumisen perusteella (Salimäki, 2009). Lisäksi on todettu, että suoriutumiseen perustuvalla palkkauksella on huomattava vaikutus yksilöiden suoriutumiseen (Rynes ym., 2005) ja että palkalla on suurempi vaikutus työntekoon kuin ihmiset yleensä haluavat myöntää (Rynes ym., 2004). Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselyssä (2007) palkkaansa piti liian pienenä 49 %, sopivana 50 % ja liian suurena 1 % vastaajista. Vastaajista 53 % koki palkkausjärjestelmää sovelletun oikein omalla kohdallaan. (Puhakka & Rautopuro, 2008). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Työolobarometrin (Ylöstalo & Jukka, 2008) mukaan valtion työntekijöistä palkkaustaan piti vuonna 2007 melko oikeudenmukaisena 63 % ja erittäin oikeudenmukaisena 11 %. Osuudet olivat hieman korkeammat kuin vuonna Palkkaustaan piti melko kilpailukykyisenä valtion työntekijöistä 23 % ja erittäin kilpailukykyisenä 6 %. Näissä osuuksissa oli laskua vuoden 2005 lukuihin verrattuna. Valtion työntekijöistä 47 % oli samaa mieltä siitä, että palkkaus on oikeista asioista palkitsevaa. Luvut pysyivät vuoden 2005 tasolla. Palkkausta piti kannustavana valtion työntekijöistä 47 %. Tutkimustulosten mukaan uutta suoriutumiseen perustuvaa palkkausjärjestelmää pidetään tarpeellisena ja uuden järjestelmän on koettu keskimäärin tukevan tuloksellista toimintaa sekä olevan kannustavampi ja joustavampi verrattuna vanhaan järjestelmään, joka perustui kokemuksen myötä kertyviin ikälisiin (Huuhtanen ym., 2005; Salimäki & Nylander, 2006). Toisaalta on pelätty, että järjestelmästä tulee liian byrokraattinen. Järjestelmä on myös herättänyt epäluuloja, pelkoja ja jossain määrin myös ylimitoitettuja odotuksia. Järjestelmää kohtaa on myös esitetty kritiikkiä. (Huuhtanen ym., 2005; Majuri, 2007; Salimäki & Nylander, 2006.) Korjausehdotuksina on mm. esitetty, että tulisi tarkistaa, soveltuuko suoritusarvioiden tekeminen julkisen vallan käyttöön liittyviin viranomaistehtäviin. Lisäksi tulisi pohtia, voisiko arvioinnit tehdä esimiehen sijaan ammattitaitoinen ryhmä tai lautakunta ja pitäisikö vaativuusluokkien määrää lisätä. (Majuri, 2007.) Yliopistotyöntekijät pitivät UPJ:n keskeisinä kehittämiskohteina objektiivisuuden, läpinäkyvyyden ja joustavuuden lisäämistä (Salimäki & Holmborg, 2007). Huuhtasen ja kumppaneiden tutkimuksessa (2005) valtion organisaatioissa UPJ:n hyväksyttävyyteen henkilöstön keskuudessa vaikutti eniten järjestelmän yhdenmukainen ja oikeudenmukainen soveltaminen. Suoriutumiseen perustuvaan palkkaukseen liittyvät ongelmat näyttäytyvät 15

17 samankaltaisina myös kansainvälisesti (Campbell, Campbell & Chia, 1998, sit. Salimäki & Holmborg, 2007). Harjoittamalla oikeudenmukaista johtamista huolehditaan työntekijöiden ja koko organisaation hyvinvoinnista. Epäoikeudenmukaiseksi koetun johtamisen seuraukset voivat olla kohtalokkaat myös koko organisaation toiminnan laadulle ja tuottavuudelle (Linna, 2008). Julkisen sektorin uusi palkkausjärjestelmä muuttaa olennaisesti palkitsemisen perusteita ja sillä voi olla syvällisiä vaikutuksia oikeudenmukaisuuskokemuksiin. Julkisuudessa käyty keskustelu ei aina ole vahvistanut käsitystä, että järjestelmälle asetetut oikeudenmukaisuuden ja tuottavuuden lisäämisen tavoitteet olisi saavutettu. Toisaalta on todennäköistä, että ne, jotka kokevat uuden järjestelmän oikeudenmukaiseksi, eivät tuo tätä esille yhtä voimakkaasti kuin epäoikeudenmukaisuutta kokeneet tai sitä etukäteen pelänneet. 1.5 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten palkitsemisen oikeudenmukaisuus on yhteydessä organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Samalla selvitetään, miten työntekijät kokevat uuden työn vaativuuteen ja yksilön pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän (UPJ/ YPJ). Tässä tutkimuksessa tutkittiin vain päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuuden (procedural justice) yhteyksiä hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Palkitsemisen oikeudenmukaisuutta tutkittiin suhteessa 1) palkan jaon oikeudenmukaisuuteen (distributive justice) eli kuinka oikeudenmukainen palkka on suhteessa panokseen, työhön ja työssä suoriutumiseen ja 2) palkkauksen menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen (procedural justice) eli kuinka oikeudenmukaiseksi menettelyt palkkauksen määrittelyssä koetaan. Erityisesti tutkittiin missä määrin nämä kokemukset selittävät toiminnan tuloksellisuutta ja hyvinvointia (kuva 1). Vaikka aineettomana palkitsemisena on toisinaan pidetty myös osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, tässä tutkimuksessa ne käsitettiin psykososiaalisen työympäristön piirteiksi, ei palkitsemiseksi. Psykososiaalisista työoloista otettiin huomioon vaikutusmahdollisuudet, liiallinen työmäärä ja organisaation päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuus. Toiminnan tuloksellisuutta tarkasteltiin sekä subjektiivisin (kysely) että objektiivisin (tulospisteet) mittarein. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tutkittujen ilmiöiden välisistä suhteista, mikä auttaisi uuden palkkausjärjestelmän soveltamisessa sekä työyhteisöjen ja esimiesten toimintatapojen kehittämisessä. Valtionhallinnon tulosohjauksen kehittämisessä painotetaan toiminnan tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin tasapainoista kehittämistä. Uutta palkkausjärjestelmää voidaan pitää suurena organisaatiomuutoksena. Sen soveltamisen käytäntöön tulisi vaikuttaa myönteisesti sekä toiminnan tuloksellisuuteen että hyvinvointiin. 16

18 Kuva 1. Palkitsemisen oikeudenmukaisuuskokemukset, organisaation toiminnan tuloksellisuus ja yksilön hyvinvointi. Taustatekijät Palkitsemisen oikeudenmukaisuus Organisaation toiminnan subjektiivinen ja objektiivinen tuloksellisuus Yksilön hyvinvointi Psykososiaaliset työolot Tutkimuskysymykset ovat: 1 Eroavatko kokemukset palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja hyvinvoinnista vastaajien iän, sukupuolen, työsuhdemuodon, henkilöstöryhmän tai esimiesaseman mukaan? 2 Onko palkitsemisen oikeudenmukaisuus yhteydessä toiminnan tuloksellisuuteen? a Selittääkö palkan jaon tai palkitsemisen menettelytapojen oikeudenmukaisuus toiminnan koettua tuloksellisuutta? b Miten tutkimuksen keskeisimmät muuttujat ovat laitostasolla yhteydessä laitosten tulospisteisiin? 3 Onko palkitsemisen menettelytapojen oikeudenmukaisuus yhteydessä hyvinvointiin, eli terveyteen, vähäisiin stressioireisiin ja työn imuun? 4 Mitkä uutta palkkausjärjestelmää koskevat teemat nousevat esiin vastaajien vapaamuotoisissa kommenteissa? Ovatko teemat erilaisia riippuen palkkaneuvottelun lopputuloksesta? 17

19 2 Tutkimusasetelma ja -menetelmät 2.1 Kohderyhmä ja aineiston keruu Tämä poikkileikkaustutkimus tehtiin sähköisen kyselyjärjestelmän (Digium) avulla kahden yliopiston (monialayliopisto ja teknillinen yliopisto) UPJ/YPJ:n piiriin kuuluvalle suomenkieliselle henkilöstölle (N=3847) touko-syyskuussa Kyselyn aikana lähetettiin kolme muistutusta. Kyselystä tiedotettiin kohdeyliopistoissa mm. henkilöstölehtien ja intranetin välityksellä. Lisäksi molemmista kohdeyliopistoista saatiin laitoskohtaiset tuloksellisuustiedot. Kohdeyliopistojen henkilöstöhallinnon edustajat ja luottamushenkilöt olivat mukana tutkimuksen toteutuksen suunnittelussa. Kyselyyn vastasi henkilöä eli vastausprosentti oli 43 %. Vastaajista 58 % oli naisia ja 42 % miehiä (Taulukko 1). Vastaajien ikä vaihteli vuoden välillä, keskiiän ollessa 42 vuotta (keskihajonta 11 vuotta). Opetushenkilökuntaan (mm. professorit, lehtorit, yliopistonlehtorit, yliassistentit, assistentit, päätoimiset tuntiopettajat ja opettajat) vastaajista kuului 25 %, tutkimushenkilökuntaan (mm. vanhemmat tutkijat, erikoistutkijat, tutkijat ja tutkijakoulutettavat) 31 %, tukipalveluihin (mm. tutkimusapulaiset, opetusta ja tutkimusta avustava henkilökunta, kirjastohenkilökunta, atk-henkilökunta, kiinteistö- ja huoltohenkilökunta) 24 % sekä hallinto- ja toimistohenkilökuntaan (mm. laitos-, osasto- ja toimistosihteerit, kehittämis- ja tiedekuntapäälliköt sekä muu hallintohenkilökunta) 20 %. Vastaajista opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkausjärjestelmän piiriin kuului 60 % ja muun henkilökunnan (mm. hallinto) palkkausjärjestelmään 40 %. Vastaajista määräaikaisia työntekijöitä oli 58 % ja vakituisia 42 %. Vastaajat olivat keskimäärin toimineet nykyisessä tehtävässään seitsemän vuotta (keskihajonta 8 vuotta). 18

20 Taulukko 1. Tunnuslukuja vastaajista (n = 1 649) n % Sukupuoli Mies Nainen Ikä 29 v. tai alle v v v v. tai yli Koulutustaso Peruskoulu, kansakoulu, ammattikoulu tai lukio Opisto tai ammattikorkeakoulu Korkeakoulu tai yliopisto Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto Henkilöstöryhmä Opetushenkilökunta Tutkimushenkilökunta Tukipalvelut Hallinto- ja toimistohenkilökunta Palkkausjärjestelmä Opetus- ja tutkimushenkilökunnan järjestelmä Muun henkilökunnan järjestelmä Palkkaneuvottelun lopputulos a) Takuupalkka Korkeampi palkka kuin ennen UPJ/YPJ:tä Työsuhde Vakituinen Määräaikainen Esimiesasema Ei Kyllä a) Vastanneista 27 % koki palkan pysyneen samana (ovat luokassa korkeampi palkka kuin ennen UPJ/YPJ:tä). 2.2 Katoanalyysi Katoanalyysin perusteella voitiin todeta, että vastaajia oli kaikista ryhmistä melko tasaisesti suhteessa perusjoukkoon eli otos oli edustava. Kuitenkin tukihenkilöstöön kuuluvat olivat aliedustettuna sekä takuupalkalle jääneiden ja naisten osuus kyselytutkimukseen vastaajista oli hieman suurempi kuin perusjoukossa. Teknillisessä yliopistossa alle 30-vuotiaat olivat aliedustettuna suhteessa perusjoukkoon. (Taulukko 2). 19

21 Taulukko 2. Vastaajien osuudet eri taustatietoryhmissä verrattuna koko henkilöstön osuuksiin. Monialayliopisto (n = 911) Teknillinen yliopisto 2 (n = 738) Vastanneet (%) Koko henkilöstö (%) Vastanneet (%) Koko henkilöstö (%) Henkilöstöryhmä Opetushenkilökunta Tutkimushenkilökunta Tukipalvelut Hallinto- ja toimistohenkilökunta Sukupuoli Mies Nainen Ikä 29 v. tai alle v v v v. tai yli Työsuhde Vakituinen Määräaikainen Palkkausjärjestelmä Opetus- ja tutkimushenkilökunnan järjestelmä Muun henkilökunnan järjestelmä Palkkaneuvottelun lopputulos Takuupalkka Korkeampi palkka kuin ennen UPJ/YPJ:tä Mittarit Tutkimuksessa käytettiin suurelta osin aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä ja validoituja mittareita. Summamuuttujat muodostettiin laskemalla yhteen niiden asteikkoon kuuluvien kysymysten arvo, joihin vastaaja oli vastannut ja jakamalla tulos kysymysten määrällä. Kyselylomakkeessa kysyttiin taustakysymysten lisäksi kysymyksiä neljältä osa-alueelta: palkkaus ja palkitsemisen oikeudenmukaisuus, organisaation toiminnan tuloksellisuus, psykososiaaliset työolot ja hyvinvointi. (Kuva 2.) Taustakysymyksiä olivat: tiedekunta ja laitos, jolla henkilö työskenteli, esimiesasema, henkilöstöryhmä, sukupuoli, syntymävuosi, työsuhde (vakituinen/määräaikainen), palkkausjärjestelmä (opetus- ja tutkimushenkilökunta/muu henkilökunta) ja suoriutumistaso, jonka perusteella henkilökohtainen palkanosa määräytyi (suoriutumistasot asteikolla 1 9, jossa 1 = 0% ja 9 = 46 %). 20

22 Kuva 2. Tutkimuksen malli ja mittarit (kyselymittarit ja laitosten tulospisteet). Osioiden määrä suluissa Palkitsemisen oikeudenmukaisuus: - jaon (3) -menettelytavat (7) -tiedonsaannin (5) suhtautuminen palkkausjärjestelmään (1), tyytyväisyys palkkaan (5) ja palkkausjärjestelmään (2) sekä palkkapäätökseen vaikuttaneet tahot (7) arvio palkkausjärjestelmän vaikutuksista (5) ja uuden palkkausjärjestelmän vaikutus työintoon (1) tiedekunta ja laitos, esimiesasema, työsuhde, henkilöstöryhmä, ikä, sukupuoli palkkausjärjestelmä (3) ja palkkaneuvottelun lopputulos (1) Laitosten tulospisteet Toiminnan koettu tuloksellisuus: -oma (4) -työyksikön/laitoksen (7) Taustatekijät työyhteisön innovatiivisuus (4) P alkits emis en oikeudenmukais uus Organis aation toiminnan tuloksellisuus Yksilön hyvinvointi Työn imu: Psykososiaaliset työolot työlle omistautuminen (8) tarmokkuus (8) Organisaation oikeudenmukaisuus: -päätöksenteon menettelytavat (4) -vuorovaikutus (4) liiallinen työmäärä (2) ja vaikutusmahdollisuudet (6) stressioireet (1) ja koettu terveydentila (1) 21

23 2.3.1 Palkitseminen Suhtautuminen palkkausjärjestelmään Suhtautumista palkkausjärjestelmään (UPJ/YPJ) kysyttiin kysymyksellä Minkälainen on suhtautumisesi palkkausjärjestelmään kokonaisuudessaan? (Salimäki ja Holmborg, 2007). Kysymyksen asteikko oli 5-portainen (1 = erittäin kielteinen 5 = erittäin myönteinen). Tyytyväisyys palkkaan ja palkkausjärjestelmään Palkkatyytyväisyyden mittari koostui viidestä kysymyksestä (αα =.88) ja tyytyväisyys palkkausjärjestelmään kahdesta kysymyksestä (α =.71). Kysymysten asteikko oli 5-portainen, jossa 1 = täysin eri mieltä 5 = täysin samaa mieltä (eli tyytyväinen). Kysymykset perustuivat kahteen palkkatyytyväisyysmittariin, joita mm. Salimäki ja Holmborg (2007) ovat käyttäneet omassa tutkimuksessaan. Palkkapäätökseen vaikuttavat tahot Palkkapäätökseen vaikuttavat yliopistojen palkkausjärjestelmässä useat tahot. Tutkimuksessa kysyttiin, missä määrin palkkauudistuksen tulos on ollut riippuvainen kyseisistä tahoista. Tahoja oli seitsemän (mm. esimiehen näkemys, yksikön tai osaston näkemys, arviointiryhmän päätös ja budjetti, josta palkka maksetaan) (Salimäki ja Holmborg, 2007). Vastausasteikko oli 5-portainen (1 = ei lainkaan - 5 = erittäin paljon). Arvio palkkausjärjestelmän vaikutuksista Tutkimuksella haluttiin selvittää, uskovatko vastaajat, että palkkausjärjestelmällä on mahdollisesti myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia. Kysyttiin arvioita palkkauudistuksen vaikutuksesta palkkakehitykseen, johtamiseen ja esimiestyöhön, urakehitysmahdollisuuksiin, tasa-arvoon yliopistossa sekä työyhteisön ilmapiiriin (Salimäki & Holmborg, 2007). Asteikko oli 5-portainen (1 = erittäin kielteisesti - 5 = erittäin myönteisesti). Palkitsemisen oikeudenmukaisuus Palkitsemisen koetun oikeudenmukaisuuden kysymykset perustuivat Colquittin (2001) oikeudenmukaisuusmittariin, jonka Salimäki ja Holmborg (2007) ovat muokanneet mittaamaan palkitsemisen oikeudenmukaisuutta. Palkitsemisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet tässä tutkimuksessa olivat 1) jaon oikeudenmukaisuus (distributive justice, 3 osiota, αα =.92) eli kuinka oikeudenmukainen palkka on suhteessa panokseen, työhön ja työssä suoriutumiseen ja 2) menettelytapojen oikeudenmukaisuus (procedural justice, 7 osiota, α =.81) eli kuinka oikeudenmukaiseksi menettelyt palkkauksen määrittelyssä koetaan. Asteikko oli 5-portainen, jossa 1 = täysin eri mieltä 5 = täysin samaa mieltä (eli kokee palkitsemisen oikeudenmukaisena). Kuvailevissa tuloksissa käytettiin jaottelua, jossa summamuuttujan arvo alle 22

24 3 kuvasi palkitsemisen epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja summamuuttujan arvo yli 3 kuvasi oikeudenmukaisuuden kokemusta. Palkkaneuvottelun lopputulos Vastaajia pyydettiin kertomaan kokemuksensa palkkaneuvottelun lopputuloksesta (UPJ:n henkilökohtainen palkkavaikutus), eli vertaamaamaan omaa nykyistä UPJ/ YPJ palkkaansa aiempaan (takuupalkka/sama palkka/korkeampi palkka kuin ennen UPJ/YPJ:tä). Todellisuudessa kenelläkään ei ollut täsmälleen sama palkka kuin aiemmin. Salimäen (2009) tutkimuksen mukaan palkankorotuksen tulee olla noin 8 %, jotta se on merkittävä Organisaation toiminnan tuloksellisuus Organisaation toiminnan tuloksellisuuden mittaamisessa käytettiin subjektiivisia ja objektiivisia tuloksellisuuden mittareita. Subjektiivisilla tuloksellisuusmittareilla mitataan näkemyksiä ja arvioita tuloksellisuudesta (Ervasti & Elo, 2006). Objektiivisina tuloksellisuusmittareina käytettiin kohdeyliopistojen laitosten tulospisteitä. Objektiiviset mittarit kertovat laitoskohtaisesta tuloksellisuudesta. Toiminnan koettu tuloksellisuus Toiminnan tuloksellisuuden subjektiiviset mittarit muodostettiin kirjallisuuden pohjalta (Antikainen, 2006; Ervasti & Elo, 2006; EFQM; Ramstad & Alasoini, 2005; Lönnqvist ym., 2005; Lönnqvist, 2004; Kaplan & Norton, 1996). Toiminnan tuloksellisuuden subjektiivisen mittarin (17 kysymystä, asteikko 1 5 jossa 1 = erittäin harvoin tai ei koskaan 5 = erittäin usein tai aina) käsitteellistä rakennetta selvitettiin pääkomponenttianalyysilla (varimax-rotaatio). Pääkomponenttianalyysin perusteella muodostettiin kolme summamuuttujaa. (Taulukko 3.) Työyksikön/laitoksen toiminnan koettuun tuloksellisuuteen (7 osiota, α =.83) liittyivät mm. yhteiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen, omien ja työyksikön tavoitteiden yhteneväisyys, henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Oman toiminnan koettua tuloksellisuutta mittaavia kysymyksiä oli alun perin seitsemän, mutta pääkomponenttianalyysitarkastelun perusteella kaksi osiota poistettiin, koska nämä latautuivat monelle eri faktorille. Muuttuja Laitokseni/ työyksikköni tavoitteet ovat yhteneväiset omien tavoitteideni kanssa latautui odotusten vastaisesti työyksikön/laitoksen toiminnan tuloksellisuutta kuvaavaan faktoriin. Lopulliseen muuttujaan jäi neljä osiota (αα =.64). Oman toiminnan tuloksellisuutta kuvasi mm. oman työn laatu ja organisointi ja omien sovittujen tavoitteiden saavuttaminen. Kolmas faktori kuvasi yliopiston työnantajakuvaa (4 osiota, α =.81), ja siihen liittyi mm. omat ja muiden käsitykset yliopistosta työnantajana ja aloitteiden tehokas toteuttaminen. (Taulukko 3.) Tutkimuksessa käytettiin kuitenkin ainoastaan oman ja työyksikön/laitoksen toiminnan koettu tuloksellisuus -muuttujia. 23

25 Koetun tuloksellisuuden mittareiden asteikko oli 5-portainen (1 = erittäin harvoin tai ei koskaan 5 = erittäin usein tai aina). Kuvailevissa tuloksissa käytettiin jaottelua, jossa summamuuttujan arvo alle 3 kuvasi heikkoa arvioita oman tai työyksikön/ laitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja summamuuttujan arvo yli 3 kuvasi hyvää arviota oman tai työyksikön/laitoksen toiminnan tuloksellisuudesta. Työyhteisön innovatiivisuus Innovatiivisuutta tutkittiin neljällä kysymyksellä (kannustetaan kokeilemaan uusia asioita, tehdään jatkuvasti parannuksia toimintaan, kokeilujen tuloksista tiedotetaan, ollaan valmiita muuttamaan toimintaa tarvittaessa, α =.87), jotka ovat Terve Organisaatio -kyselyn (Lindström ym., 1997) toiminnan jatkuva parantaminen -mittarista. Kysymysten asteikko on 5-portainen (1 = ei koskaan 5 = erittäin usein). Laitostason tuloksellisuus: tulospisteet Organisaation toiminnan tuloksellisuuden objektiivisena mittarina olivat laitosten tulospisteet. Tulospisteet määräytyivät mm. opintopisteiden, tutkintojen, diplomitöiden, väitöskirjojen, julkaisujen, kansainvälisen opiskelijavaihdon ja käytetyn ulkoisen rahoituksen määrän perusteella. Tulospisteytys oli kuitenkin erilainen molemmissa yliopistossa. Monialayliopistossa tuloksellisuusarvioinneissa tarkastellaan yksikön/laitoksen tuloksellisuutta opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Arvioinneissa tarkastellaan sekä määrällistä että laadullista kehitystä. Suoritteet/tulokset esimerkiksi perus- ja jatko-opiskelijoiden määrät tai julkaisumäärät suhteutetaan opetushenkilöstön tai professorien määrään suoritteesta riippuen. Arvioinnit tehdään asteikolla 1 5. Tätä tutkimusta varten laitokset luokiteltiin yliopiston toimesta kolmeen luokkaan (1 = matala, 2 = kohtalainen, 3 = korkea tuloksellisuus). Teknillisessä yliopistossa alkuperäisissä tulospisteissä otetaan huomioon vain suoritteet/tulokset, joita ei suhteuteta henkilöstömääriin. Tätä tutkimusta varten laitokset luokiteltiin kolmeen luokkaan kuten edellä. Sijoittelussa käytettiin hyödyksi kahta arvoa; kokonaistulospisteet/ laitoksen kokonaishenkilötyövuodet ja tulospisteet ilman opintopisteistä saatuja tulospisteitä/ laitoksen kokonaishenkilötyövuodet. Jälkimmäinen otettiin avuksi, sillä yliopistossa osa laitoksista ei tuota juurikaan opetusta ja toisaalta osa järjestää massakursseja. Tulospisteet luokiteltiin kummassakin yliopistossa kolmeen luokkaan ensin kahden riippumattoman arvioijan toimesta. Sen jälkeen lopputulos neuvoteltiin. Luokittelun tavoitteena oli yliopistojen välinen yhteismitallisuus. Kuitenkin alustavissa analyyseissa huomattiin, että tulospisteiden yhteydet muihin muuttujiin erosivat selvästi moniala- ja teknillisessä yliopistossa. Näin ollen tulospisteitä koskevat analyysit päätettiin tehdä erikseen molemmissa yliopistoissa. 24