Henkilöstöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöstrategia 2011-2015"

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Päivitys hyväksytty Henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet 3. Henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta ja arviointi

2 Sisältö Henkilöstöstrategian lähtökohdat Taustalla liiton toiminta-ajatus, arvot ja visio Henkilöstön vahvuudet ja kehittämiskohteet Henkilöstön määrä ja rakenne nyt ja tulevaisuudessa Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet Henkilöstövoimavarojen suunnittelu, hallinta ja kehittäminen Työsuhteet Yhteistoimintamenettely ja henkilöstön luottamushenkilö Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio Työn organisointi Työaika, - paikka ja välineet Palkkausjärjestelmä Esimiestyö ja johtaminen Henkilöstön osallistumisen edistäminen Henkilöstön palkitseminen, tunnustusten antaminen, työn arviointi Työhyvinvoinnin edistäminen Kehityskeskustelut Työnohjaus Osaaminen ja osaamisen kehittäminen osana liiton henkilöstöstrategiaa Henkilöstön perehdyttäminen Koulutus Henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta ja arviointi... 12

3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 3 Omaishoitajat ja Läheiset - Liiton henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin ( ) henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen kehittämissuunnitelma, jonka perustana ovat liiton strategia ja henkilöstöpoliittiset periaatteet. Henkilöstöstrategia lähtee sekä liiton toiminnan että henkilöstön tarpeista tukien niitä molempia. Se luo puitteet liiton perustehtävän toteuttamiseen, jonka edellytyksenä on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiassa määritellään, miten henkilöstönäkökulma otetaan huomioon liiton toiminnassa ja miten sen avulla toimitaan yhteisten periaatteiden toteutumiseksi. Toimintaympäristössä korostuu yhteistyöhalukkuus ja toisten kunnioittaminen. Henkilöstöstrategia sisältää ne strategiset päätökset, joilla pyritään varmistamaan niin tarvittava osaamis- ja suoritustaso kuin työhyvinvointi. Strategiassa määritellään henkilöstöpoliittiset päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. Henkilöstöstrategia on johtamisen ja liiton henkilöstön työväline yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. Sen avulla jokainen työntekijä voi arvioida johtamista ja tilannettaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategian onnistunut toteutuminen näkyy henkilöstön toimintaedellytysten, tyytyväisyyden ja työn tulosten parantumisessa. Työhyvinvointia tukevan johtamisen kulmakiviä ovat selkeä töiden järjestely, työntekoa palveleva johtaminen, lähiesimiestyö, osaamisen kehittäminen, työntekoa tukeva organisaatio, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen. Henkilöstöstrategiassa otetaan huomioon liiton hallintosäännössä ja henkilöstökäytännöt ohjeistuksessa olevat linjaukset ja käytännöt. 1.1 Taustalla liiton toiminta-ajatus, arvot ja visio Kaiken liitossa tehtävän strategiatyön taustalla ovat liiton toiminta-ajatus, arvot ja perustehtävä. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheiden asema paranee on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n perustehtävät ulottuvat omaishoitoperheen tukemisen tasolta yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolle. Henkilöstöstrategian lähtökohtana ovat siten Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstöpoliittiset periaatteet sekä arvot. Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstöpoliittiset periaatteet: osaaminen ja osaamisen kehittäminen henkilökunnan määrän ja rakenteen tarkoituksenmukainen mitoitus avoin ja aktiivinen vuorovaikutus arvostava ilmapiiri henkilöstöön luottaminen

4 Omaishoitajat ja Läheiset Liiton arvot: Avoimuus Avoimuudella tarkoitetaan, että liiton toiminta on totuudenmukaista. Liitto toimii vuorovaikutteisesti sekä suuntautuu toiminnassaan ulospäin. Toiminta on perusteltua ja siinä pyritään tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Vastuullisuus Vastuullisuudella tarkoitetaan, että perustehtävä ohjaa kaikkea toimintaa. Toiminta on asiantuntevaa, vaikuttavaa ja suunnitelmallista sekä omat rajat tuntevaa. Herkkyys Herkkyydellä tarkoitetaan, että toimitaan ajan hermolla, ennakoiden muutoksia ja niiden seurauksia. Toiminnassa huomioidaan kentän viestit ja reagoidaan niihin. Toiminnassa pyritään joustavuuteen, inhimillisyyteen ja ihmisläheisyyteen. Kumppanuus Kumppanuudella tarkoitetaan, että toimimme yhteistyössä, verkostoituen ja vastavuoroisesti. Toiminnassa arvostetaan monen tasoista ja monialaista asiantuntemusta, jakaen ja välittäen omaishoitoon liittyvää tietoa. 4 Liiton strategiassa vuosille liiton visiona on olla vuoden 2015 lopussa: vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja näkyvä, uskottava ja asiantunteva omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tukeva yhdistysten tasapuolinen tukija ja yhteistyökumppani paikallisyhdistysten itsenäisyyttä ja verkostoitumista edistävä omaishoitoa koskevan kokemus- ja tutkimustiedon tietopankki 1.2 Henkilöstön vahvuudet ja kehittämiskohteet Henkilökunnan nykyiset vahvuudet: asiantuntijuus ja osaaminen korkea motivaatio halu kehittyä yhteistyöhalukkuus ja toisten kunnioittaminen Tulevaisuuden haasteet ja kehittämiskohteet: toimintaympäristön muutokset ja rahoittajan linjaukset tarve pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun henkilöstön rekrytoinnin ja sitoutumisen haasteet henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen rakenteiden, prosessien ja toiminnan kehittäminen johtamis- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen

5 Tulevaisuuden tavoitteena on, että liiton henkilöstö pysyy ajan hermolla: on innovatiivinen, työhön motivoitunut, kehittää liiton toimintaa sekä osaa kannustaa ja tukea toinen toistaan. Strategiakaudella panostetaan henkilökunnan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin esimerkiksi uusien tehtävien vastaanottamiseen. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2011 (Innolink Oy) ja tullaan toteuttamaan seuraavan kerran vuoden 2015 keväällä Henkilöstön määrä ja rakenne nyt ja tulevaisuudessa Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstösuunnittelussa huomioidaan henkilöstörakenteen muutokset, jotka ovat tulossa esimerkiksi henkilökunnan eläköitymisen vuoksi. Sukupolven vaihdokseen ja osaamisen siirtämiseen varaudutaan ennakkoon työjärjestelyin. Liitossa on myös laadittu Ikäohjelma. Ennakoimattomiin muutoksiin varaudutaan kehittämällä sijaisjärjestelyjä ja jakamalla osaamista työtovereiden kesken Liiton organisaatio ja henkilökunta Strategiakauden alussa liiton palveluksessa oli 17 henkilöä. Lisäksi liiton toiminnassa on mukana useita kymmeniä palkkiotoimisia henkilöitä (esim. lomaohjaajat). Vuonna 2013 Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstön vahvuus on 18 kokoaikaista (1 lyhennettyä työaikaa tekevä). Liiton organisaatiokaavio on kuviossa 1 seuraavalla sivulla. Paikallisyhdistykset valitsevat liiton hallituksen ja puheenjohtajan liiton virallisessa kokouksessa. Hallitus toimii työnantajakollegiona virallisen kokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jossa hallituksen asema työnantajana on aina huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Liiton organisaatiossa koko henkilökunnan esimiehenä ja työnantajan edustajana on toiminnanjohtaja. Jokaisella tiimiläisellä on omalla sektorillaan lähiesimies, joka on myös liiton johtoryhmän jäsen. Kuvio 1: Liiton organisaatio 2013

6 1.3.2 Henkilöstösuunnitelma : 19 kokoaikaista työntekijää sekä 1 osa-aikainen työntekijä (EUCA-konferenssi) : 19 kokoaikaista työntekijää sekä mahdollisesti 1-2 (mahdolliset hankkeet) kokoaikaista työntekijää. Henkilöstön määrään vaikuttavat Ray:n myöntämät avustukset ja hankkeet. 2. Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet Liiton henkilöstöstrategiassa henkilöstö nähdään keskeisenä voimavarana liiton perustehtävän toteuttamiselle. Henkilöstöstrategiassa määritellään liiton toimintamuotojen ja perustehtävän toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset henkilöstövoimavarat, työskentelyolosuhteet sekä tavat ja keinot, joilla henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja motivaatiota ylläpidetään. Henkilöstöstrategian yleiset tavoitteet ovat: henkilökunta on sitoutunut liiton perustehtävään, arvoihin ja tavoitteisiin henkilökunta on motivoitunutta henkilökunta on ammattitaitoista ja osaavaa henkilöresurssit ovat tasapainossa toimintoihin nähden henkilökunta viihtyy työssään, kokee sen mielekkääksi ja osaamistaan vastaavaksi työskentelyilmapiiri on innostava liitossa panostetaan henkilöstön osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen johtaminen on oikeudenmukaista, johdonmukaista ja tasavertaista 2.1 Henkilöstövoimavarojen suunnittelu, hallinta ja kehittäminen Henkilöstövoimavarojen suunnittelun tavoitteena on turvata riittävät henkilöstöresurssit sekä pysyvä, osaava, tehokkaasti työskentelevä ja motivoitunut henkilökunta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintamallien luominen mahdollistavat henkilökunnan osaamisen hyödyntämisen. Tavoitteena on motivoitunut ja osaava henkilökunta. Sukupolven vaihdokseen ja osaamisen siirtämiseen varaudutaan ennakkoon työjärjestelyin. Kehityskeskusteluissa mietitään mielekkäitä toimenkuvia ja työntekijän ammatillisen kehittymisen tukemista. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja ovat kaikkien tiedossa. Liitossa kehitetään, ylläpidetään ja jaetaan osaamista. Näin toimitaan liiton vision mukaisesti vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana, omaishoidon asiantuntijana sekä omaishoitajien ja yhdistysten osallisuutta tukevana yhteistyökumppanina. Osaamista täydennetään yhteistyöllä ja verkostoitumalla liiton ulkopuolisten osaajien kanssa.

7 2.1.1 Rekrytointiperiaatteet Omaishoitajat ja Läheiset Liitto toimi rekrytoinnissa avoimesti hallintosäännön ja henkilöstöpoliittisten ohjeiden mukaisesti. Rekrytointiperiaatteena on liitossa olemassa olevan osaamisen turvaaminen antamalla mahdollisuus avautuneiden työtehtävien hakemiseen liiton henkilökunnalle. Henkilökunnalle pyritään järjestämään tilaisuus työkiertoon mahdollisuuksien mukaan. Näin työntekijät voivat kehittyä työssään ja ottaa vastaan uudenlaisia haasteita. 7 Työntekijöitä haettaessa määritellään vaadittava koulutus- ja kokemustaso aina tehtäväkohtaisesti. Liitossa arvostetaan hakijoilla olevaa kokemusta omaishoitajuudesta, mutta se ei ole edellytys valituksi tulemiselle. Uusia työntekijöitä haetaan sekä liiton sisäisenä hakuna että avoimena hakuna. Haastateltavien alustavasta valinnasta vastaa avoinna olevan tehtävän vaativuustason mukaan toiminnanjohtaja yhdessä ao. tiimiesimiehen ja tarvittaessa hallituksen edustajan kanssa. Haastattelut suorittaa samoin toiminnanjohtaja yhdessä tiimiesimiehen kanssa sekä liiton hallitus kulloinkin täytettävän tehtävän vaatimustason mukaisesti Työsuhteet Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry pyrkii tarjoamaan vakituisia työsuhteita yhtenä sitoutumista ja motivaatiota lisäävänä tekijänä. Tavoitteena on säilyttää työpaikat eli määräaikaisia työsuhteita solmitaan vain projektiluontoiseen työhön. Lisäksi liitossa kiinnitetään huomiota ikäjohtamiseen ja työkiertoon. Tällä tavalla voidaan pitää huolta oman järjestön kulttuurin ja ns. hiljaisen tiedon siirtymisestä ja säilymisestä Yhteistoimintamenettely ja henkilöstön luottamushenkilö Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintaa, työnantajan ja työntekijöiden välistä vapaamuotoista neuvottelua, voidaan toteuttaa koska tahansa. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää työpaikan toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Liiton henkilökunta on valinnut edustajakseen työsuhdeasioissa keskuudestaan luottamushenkilön. Luottamushenkilön tai luottamusmiehen valinta tapahtuu vuosittain. Lisäksi henkilöstöllä on edustaja liiton hallituksen kokouksissa Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio Liitto on tehnyt työterveyshuollosta sopimukset yksityisten lääkärikeskusten kanssa. Sopimukset koskevat kaikkia liiton toimistoja ja ovat samantasoisia jokaisella alueella. Sopimuksia päivitetään säännöllisesti. Liitossa on tehty työsuojelun toimintasuunnitelma (liitteenä), joka tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. Työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutetut valitaan vaaleilla kaksivuotiskaudeksi. Vaali on viimeksi suoritettu pitkässä tiimissä. Luottamushenkilö valitaan vuodeksi kerrallaan. Vaali on suoritettu pitkässä tiimissä.

8 Liiton työsuojeluorganisaatio on seuraava: työsuojelupäällikkö: Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, keskustoimisto ( alkaen) työsuojeluvaltuutettu: Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, keskustoimisto varatyösuojeluvaltuutettu Paula Väisänen, palvelu- ja taloussihteeri, keskustoimisto varatyösuojeluvaltuutettu Malla Heino, koulutussuunnittelija, keskustoimisto luottamushenkilö Matti Mäkelä, aluevastaava, Salon toimisto Työn organisointi Työn oikealla organisoimisella turvataan edellytykset ja työn vaatima osaaminen. Liitossa työtä tehdään tiimeissä ja tiimien välillä tehdään yhteistyötä. Yhteistyötä tuetaan järjestämällä tiimikokoontumisia ja koko henkilökunnan sekä henkilökunnan ja hallituksen yhteisiä tilaisuuksia säännöllisesti. Jokaiselle työntekijälle on laadittu toimenkuvat, joita päivitetään vähintään vuosittain ja useamminkin tarvittaessa. Toimenkuvissa pyritään huomioimaan henkilöiden osaaminen ja kehittymisen tavoitteet. Toimintasuunnitelmat ohjaavat työn tekemistä. Ennalta-arvaamattomien ja välttämättömien tehtävien vaatimaa aikaa pyritään huomiomaan jättämällä toimintasuunnitelmiin väljyyttä. Tavoitteena on, että liiton henkilöstöresurssit ovat tasapainossa liitossa toteutettavien toimintojen osalta ja ettei kenenkään yksittäisen työntekijän työpanos muodostu kohtuuttomaksi Työaika, - paikka ja välineet Liitossa noudatetaan liukuvaa työaikaa. Työajoissa pyritään joustavuuteen ja työntekijän toiveiden huomioon ottamiseen mahdollisuuksien mukaan. Samalla huolehditaan, etteivät työntekijöiden tuntikertymät muodostu liian suuriksi. Liitossa on määritelty tasaustuntijärjestelmä. Työajat ja tasaustuntikäytännöt on tarkkaan määritelty liiton henkilöstöohjeessa. Työvälineitä, kuten atk-laitteita uusitaan tarvittaessa resurssien mukaan. Tavoitteena on, että työn tekeminen muodostuu välineiden tms. osalta mahdollisimman vaivattomaksi. Myös työergonomiaan kiinnitetään huomiota esimerkiksi työfysioterapeutti voi käydä pyydettäessä arviomassa työskentelyasentoa tms. asioita Palkkausjärjestelmä Liitossa palkat määräytyvät vaativuusluokituksen sekä erillisten henkilökohtaisten lisien perusteella työehtosopimuksen (järjestösopimus) mukaisesti. Ylityökertymiä ei korvata rahassa vaan aikana. Liitossa on luontaisetuna käytössä lounassetelit sekä osalla henkilökunnasta (kouluttava henkilökunta) puhelinetu. Liikunta- ja kulttuuriseteliä kokeillaan vuosina 2012 ja 2013.

9 2.2.3 Esimiestyö ja johtaminen Johtoryhmä muodostuu tiimiesimiehistä sekä toiminnanjohtajasta. Johtoryhmän vastuulla on kokonaissuunnittelun koordinointi vuoden alussa, kokonaissuunnittelun peilaaminen, eettinen tiedottaminen, aikataulut, tiimien jäsenten tasapuolinen kohtelu, toisten tukeminen ja ymmärtäminen, toimintaperiaatteiden luominen erilaisiin henkilöstökysymyksiin ja salassapitoon. 9 johtamisjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on: selkeä johtamisjärjestelmä, vastuut ja roolit tiedonkulun parantaminen molemminpuolinen palautteiden antaminen ja kehityskeskustelut 2.3 Henkilöstön osallistumisen edistäminen Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudella tuetaan henkilöstön työmotivaatiota ja työhön sitoutumista sekä ylläpidetään työilmapiiriä ja me-henkeä. Henkilöstön ensisijaisena vaikutuskanavana on oma tiimi ja lähiesimies. On tärkeää, että liitossa työyhteisön pelisäännöt ovat selkeät, tasapuoliset ja kaikkien tiedossa. Sisäisen viestinnän parantaminen on tärkeä periaate. Henkilökunta pääsee osallistumaan tähän työhön. Toimintatapana voi olla vaikka poikkihallinnollisten työryhmien perustaminen tiettyjen asioiden hoitoon kuten henkilöstöä koskevien ohjeistusten päivitykseen. Koko henkilökuntaa koskevat asiat käsitellään henkilökunnan yhteisissä tiimeissä. Henkilökunnan osallistumista tuetaan ja mahdollistetaan yhteisillä tiimipäivillä sekä sähköpostitse tai muuten sähköisen median kautta tapahtuvalla mielipiteiden vaihdolla. Keskustoimistolla järjestettävien toimistokokousten muistiot välitetään alueellisiin toimistoihin. Tiimikokoontumisia pidetään 2-4 kertaa vuodessa. Myös tiimien sisäisiä työkokouksia pidetään tarpeen mukaan. Lisäksi koko henkilökunnan yhteiset tiimipäivät järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Käytössä ovat yhä enemmän myös sähköiset välineet, joiden mahdollistamia keinoja kehitetään edelleen; kalenteri, yhteiset, jaetut tiedostot, videokokoukset yms. Tavoitteet Tavoitteiden saavuttaminen Osallistuminen ja vaikuttaminen jo suunnittelun alussa itseään ja työtään koskeviin päätöksiin Parannetaan tiedonkulkua liitossa Toiminnan ja toimintatapojen arviointi esimerkiksi toimistokokouksessa tehtävien tarkka delegoiminen esimerkiksi nimeämällä vastuuhenkilö Käytäntöjen ja tapojen päivittäminen

10 2.4 Henkilöstön palkitseminen, tunnustusten antaminen, työn arviointi Hyvään henkilöstöjohtamiseen kuuluu työtä koskevan palautteen ja kiitoksen antaminen. Kannustavalla palkitsemisella henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan toimimaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Kannustaminen ja hyvän palautteen antaminen kuuluu koko henkilökunnalle eli kaikkien tulee kannustaa ja tukea toisiaan. Palkitsemisjärjestelmän tulee tukea organisaation vision saavuttamista ja kannustaa henkilöstöä toimimaan arvojen mukaisesti. Liitossa on käytössä palkitsemisjärjestelmä (hallintosääntö). 10 Työn suoritusta ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain RAY:n edellyttämien selvitysten kautta (vuosikatsaukset, raportit) ja esimerkiksi esimiehen ja alaisen sekä tiimien sisäisissä kehityskeskusteluissa. Lisäksi eri toimintasektoreiden työtä esitellään noin kerran vuodessa hallituksen kokouksessa. 2.5 Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin kehittämisellä ja parantamisella vaikutetaan henkilöstön panokseen ja tuottavuuteen. Jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Työhyvinvointia luodaan työpaikalla yhdessä. Se perustuu johtamiseen, osaamiseen ja työnhallintaan sekä osallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös työntekijän muu elämä. Työn, vapaa-ajan, perhe-elämän ja myös omaishoidon yhteensovittaminen edistää työhyvinvointia ja tätä pyritään liitossa tukemaan mahdollisuuksien mukaan. Työhyvinvoinnin parantamiseksi pyritään edistämään: henkilökunnan motivaatiota työskennellä yhteisten päämäärien tavoittamiseksi avointa ja luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä henkilökunnan vastuuta toinen toisistaan, auttamisen ja toisen työn ymmärtämisen ilmapiiriä vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhön työhyvinvointiin liittyvää toimintaa Kehityskeskustelut Kehityskeskusteluissa mietitään mielekkäitä toimenkuvia ja työntekijän ammatillisen kehittymisen tukemista. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja ovat kaikkien tiedossa. Esimiehen ja alaisen kehityskeskustelusta on laadittu pohjapaperi, joka annetaan kehityskeskusteluun tulevalle ennen keskustelua. Kehityskeskustelut käydään vähintään vuosittain. Lisäksi käydään vuosittain koko tiimin kanssa tiimitason kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa esiin nousevia asioita viedään johtoryhmään ja siitä eteenpäin joko työntekijän tai tiimin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Työnohjaus Henkilöstöohjeessa on esitelty liitossa noudatettavat työnohjauskäytännöt. Henkilöstöllä on tietyin edellytyksin mahdollisuus osallistua sekä yksilölliseen että ryhmätyönohjaukseen.

11 2.6 Osaaminen ja osaamisen kehittäminen osana liiton henkilöstöstrategiaa 11 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintamallien luominen mahdollistavat henkilökunnan osaamisen hyödyntämisen. On tärkeää miettiä, miten henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan ja miten niitä kehitetään ja ylläpidetään. Henkilöstösuunnittelulla pystytään siten vaikuttamaan siihen, että liitossa on: oikeanlaista osaamista osaaminen kohdentuu oikein mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Osaaminen voi olla esimerkiksi: ammattitaitoa, eli kykyä yhdistää ammattiin liittyvät tiedot ja taidot tarkoituksenmukaisesti työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden monipuolista käyttämistä toimintaa, jonka avulla saavutetaan tuloksia ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kykyä organisoida työtä, työskennellä ryhmässä, joustaa ja mukautua muutoksiin, arvioida omaa osaamista ja toimintaa, verkostoitua Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on vahvuuksien kehittäminen, ei heikkouksien poistaminen, koska vahvuudet ja onnistumisen kokemukset kantavat. Joskus osaamattomuuden kokemus voi kuitenkin olla sysäys osaamisen kehittämiselle ja on myös tärkeää tunnistaa myös sellaiset heikkoudet, joiden yli ei voi hypätä. Osaamisen kehittäminen lähtee siis sekä vahvuuksista että tarpeista. Koulutuksen lisäksi osaamisen kehittämisen välineitä voivat olla mm. kehityskeskustelut, mentorointi, työn laajentaminen, rikastaminen ja työkierto sekä osaamisen jakaminen Osaamisen jakaminen Osaamista jakamalla päästään hyvistä taidoista hyvään osaamiseen. Samalla kehittyy kyky nähdä, missä tarvitsee toisten tukea ja mitkä asiat voi jättää muiden tehtäväksi. Osaamisen jakaminen edellyttää aikaa, tilaisuuksia olla vuoropuhelussa muiden työntekijöiden kanssa. Osaamisen jakamisen edellytyksenä on myös turvalliseksi koettu ilmapiiri, oman osaamisen esiintuominen vaatii rohkeutta ja ymmärrystä siitä, että osaaminen ei tarkoita asian täydellistä hallintaa vaan kokemusta siitä, että on jollain alueella vahva. Osaamisen jakaminen edellyttää tietoa toisten osaamisesta, toisten osaamisen kunnioittamista ja tilan antamista muiden osaamiselle. Yhteiset työn suunnittelutilaisuudet, työskentely yhdessä sekä yhteiset koulutustilaisuudet ovat tilaisuuksia osaamisen jakamiselle. Osaamisen jakaminen ja työn kehittäminen voi pohjautua myös vahvoiksi osaamisen alueiksi koettuihin asioihin. Yhteiset osaamisen alueet ovat kehittämisen perustana, kun suunnitellusti jaetaan ja kootaan näkemyksiä esimerkiksi koulutusosaamisesta, projektityön osaamisesta tai kirjoittamisosaamisesta.

12 2.7 Henkilöstön perehdyttäminen 12 Uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaa lähiesimies. Perehdytys suunnitellaan etukäteen ja sen kuluessa uusi työntekijä perehdytetään koko liiton toimintaan. Strategiakauden aikana laaditaan/päivitetään kirjallinen perehdytysohjelma. 2.8 Koulutus Henkilökunnan kouluttautumista tuetaan liiton koulutussopimuksen mukaisesti. Koulutussopimuksen noudattamisella turvataan henkilökunnan tasa-arvoisuus kouluttautumismahdollisuuksissa. Koulutussopimus (työehtosopimuksen lisäpöytäkirja) sekä Henkilöstökäytännöt -ohje 2013 antavat tarkemmat soveltamisohjeet toimintatavoista. 3. Henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta ja arviointi Henkilöstöstrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti henkilöstön kanssa esimerkiksi tiimikokoontumisien yhteydessä sekä johtoryhmässä. Strategiaa päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa.

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Henkilöstövisio 2025

Henkilöstövisio 2025 Henkilöstövisio 2025 Kajaani on uudistumiskykyinen osaamis- ja palveluyhteisö, joka vahvistaa vuorovaikutteisella ja kestävällä tavalla tuottavuutta ja hyvinvointia. En usko, että kukaan meistä tekee 10

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

1. Henkilöstöstrategia yliopiston strategian toteuttamisessa. 7. Henkilöstön osallistuminen edistää työhyvinvointia

1. Henkilöstöstrategia yliopiston strategian toteuttamisessa. 7. Henkilöstön osallistuminen edistää työhyvinvointia Lapin yliopiston henkilöstöstrategia SISÄLTÖ 1. Henkilöstöstrategia yliopiston strategian toteuttamisessa 2. Strategiaa tukeva osaaminen 3. Osaamisen rekrytointi 4. Perehdyttäen yliopistoyhteisöön 5. Osaamisen

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot