Henkilöstöstrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöstrategia 2011-2015"

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Päivitys hyväksytty Henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet 3. Henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta ja arviointi

2 Sisältö Henkilöstöstrategian lähtökohdat Taustalla liiton toiminta-ajatus, arvot ja visio Henkilöstön vahvuudet ja kehittämiskohteet Henkilöstön määrä ja rakenne nyt ja tulevaisuudessa Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet Henkilöstövoimavarojen suunnittelu, hallinta ja kehittäminen Työsuhteet Yhteistoimintamenettely ja henkilöstön luottamushenkilö Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio Työn organisointi Työaika, - paikka ja välineet Palkkausjärjestelmä Esimiestyö ja johtaminen Henkilöstön osallistumisen edistäminen Henkilöstön palkitseminen, tunnustusten antaminen, työn arviointi Työhyvinvoinnin edistäminen Kehityskeskustelut Työnohjaus Osaaminen ja osaamisen kehittäminen osana liiton henkilöstöstrategiaa Henkilöstön perehdyttäminen Koulutus Henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta ja arviointi... 12

3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 3 Omaishoitajat ja Läheiset - Liiton henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin ( ) henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen kehittämissuunnitelma, jonka perustana ovat liiton strategia ja henkilöstöpoliittiset periaatteet. Henkilöstöstrategia lähtee sekä liiton toiminnan että henkilöstön tarpeista tukien niitä molempia. Se luo puitteet liiton perustehtävän toteuttamiseen, jonka edellytyksenä on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiassa määritellään, miten henkilöstönäkökulma otetaan huomioon liiton toiminnassa ja miten sen avulla toimitaan yhteisten periaatteiden toteutumiseksi. Toimintaympäristössä korostuu yhteistyöhalukkuus ja toisten kunnioittaminen. Henkilöstöstrategia sisältää ne strategiset päätökset, joilla pyritään varmistamaan niin tarvittava osaamis- ja suoritustaso kuin työhyvinvointi. Strategiassa määritellään henkilöstöpoliittiset päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. Henkilöstöstrategia on johtamisen ja liiton henkilöstön työväline yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. Sen avulla jokainen työntekijä voi arvioida johtamista ja tilannettaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategian onnistunut toteutuminen näkyy henkilöstön toimintaedellytysten, tyytyväisyyden ja työn tulosten parantumisessa. Työhyvinvointia tukevan johtamisen kulmakiviä ovat selkeä töiden järjestely, työntekoa palveleva johtaminen, lähiesimiestyö, osaamisen kehittäminen, työntekoa tukeva organisaatio, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen. Henkilöstöstrategiassa otetaan huomioon liiton hallintosäännössä ja henkilöstökäytännöt ohjeistuksessa olevat linjaukset ja käytännöt. 1.1 Taustalla liiton toiminta-ajatus, arvot ja visio Kaiken liitossa tehtävän strategiatyön taustalla ovat liiton toiminta-ajatus, arvot ja perustehtävä. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheiden asema paranee on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n perustehtävät ulottuvat omaishoitoperheen tukemisen tasolta yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolle. Henkilöstöstrategian lähtökohtana ovat siten Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstöpoliittiset periaatteet sekä arvot. Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstöpoliittiset periaatteet: osaaminen ja osaamisen kehittäminen henkilökunnan määrän ja rakenteen tarkoituksenmukainen mitoitus avoin ja aktiivinen vuorovaikutus arvostava ilmapiiri henkilöstöön luottaminen

4 Omaishoitajat ja Läheiset Liiton arvot: Avoimuus Avoimuudella tarkoitetaan, että liiton toiminta on totuudenmukaista. Liitto toimii vuorovaikutteisesti sekä suuntautuu toiminnassaan ulospäin. Toiminta on perusteltua ja siinä pyritään tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Vastuullisuus Vastuullisuudella tarkoitetaan, että perustehtävä ohjaa kaikkea toimintaa. Toiminta on asiantuntevaa, vaikuttavaa ja suunnitelmallista sekä omat rajat tuntevaa. Herkkyys Herkkyydellä tarkoitetaan, että toimitaan ajan hermolla, ennakoiden muutoksia ja niiden seurauksia. Toiminnassa huomioidaan kentän viestit ja reagoidaan niihin. Toiminnassa pyritään joustavuuteen, inhimillisyyteen ja ihmisläheisyyteen. Kumppanuus Kumppanuudella tarkoitetaan, että toimimme yhteistyössä, verkostoituen ja vastavuoroisesti. Toiminnassa arvostetaan monen tasoista ja monialaista asiantuntemusta, jakaen ja välittäen omaishoitoon liittyvää tietoa. 4 Liiton strategiassa vuosille liiton visiona on olla vuoden 2015 lopussa: vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja näkyvä, uskottava ja asiantunteva omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tukeva yhdistysten tasapuolinen tukija ja yhteistyökumppani paikallisyhdistysten itsenäisyyttä ja verkostoitumista edistävä omaishoitoa koskevan kokemus- ja tutkimustiedon tietopankki 1.2 Henkilöstön vahvuudet ja kehittämiskohteet Henkilökunnan nykyiset vahvuudet: asiantuntijuus ja osaaminen korkea motivaatio halu kehittyä yhteistyöhalukkuus ja toisten kunnioittaminen Tulevaisuuden haasteet ja kehittämiskohteet: toimintaympäristön muutokset ja rahoittajan linjaukset tarve pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun henkilöstön rekrytoinnin ja sitoutumisen haasteet henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen rakenteiden, prosessien ja toiminnan kehittäminen johtamis- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen

5 Tulevaisuuden tavoitteena on, että liiton henkilöstö pysyy ajan hermolla: on innovatiivinen, työhön motivoitunut, kehittää liiton toimintaa sekä osaa kannustaa ja tukea toinen toistaan. Strategiakaudella panostetaan henkilökunnan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin esimerkiksi uusien tehtävien vastaanottamiseen. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2011 (Innolink Oy) ja tullaan toteuttamaan seuraavan kerran vuoden 2015 keväällä Henkilöstön määrä ja rakenne nyt ja tulevaisuudessa Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstösuunnittelussa huomioidaan henkilöstörakenteen muutokset, jotka ovat tulossa esimerkiksi henkilökunnan eläköitymisen vuoksi. Sukupolven vaihdokseen ja osaamisen siirtämiseen varaudutaan ennakkoon työjärjestelyin. Liitossa on myös laadittu Ikäohjelma. Ennakoimattomiin muutoksiin varaudutaan kehittämällä sijaisjärjestelyjä ja jakamalla osaamista työtovereiden kesken Liiton organisaatio ja henkilökunta Strategiakauden alussa liiton palveluksessa oli 17 henkilöä. Lisäksi liiton toiminnassa on mukana useita kymmeniä palkkiotoimisia henkilöitä (esim. lomaohjaajat). Vuonna 2013 Omaishoitajat ja Läheiset Liiton henkilöstön vahvuus on 18 kokoaikaista (1 lyhennettyä työaikaa tekevä). Liiton organisaatiokaavio on kuviossa 1 seuraavalla sivulla. Paikallisyhdistykset valitsevat liiton hallituksen ja puheenjohtajan liiton virallisessa kokouksessa. Hallitus toimii työnantajakollegiona virallisen kokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jossa hallituksen asema työnantajana on aina huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Liiton organisaatiossa koko henkilökunnan esimiehenä ja työnantajan edustajana on toiminnanjohtaja. Jokaisella tiimiläisellä on omalla sektorillaan lähiesimies, joka on myös liiton johtoryhmän jäsen. Kuvio 1: Liiton organisaatio 2013

6 1.3.2 Henkilöstösuunnitelma : 19 kokoaikaista työntekijää sekä 1 osa-aikainen työntekijä (EUCA-konferenssi) : 19 kokoaikaista työntekijää sekä mahdollisesti 1-2 (mahdolliset hankkeet) kokoaikaista työntekijää. Henkilöstön määrään vaikuttavat Ray:n myöntämät avustukset ja hankkeet. 2. Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet Liiton henkilöstöstrategiassa henkilöstö nähdään keskeisenä voimavarana liiton perustehtävän toteuttamiselle. Henkilöstöstrategiassa määritellään liiton toimintamuotojen ja perustehtävän toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiset henkilöstövoimavarat, työskentelyolosuhteet sekä tavat ja keinot, joilla henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja motivaatiota ylläpidetään. Henkilöstöstrategian yleiset tavoitteet ovat: henkilökunta on sitoutunut liiton perustehtävään, arvoihin ja tavoitteisiin henkilökunta on motivoitunutta henkilökunta on ammattitaitoista ja osaavaa henkilöresurssit ovat tasapainossa toimintoihin nähden henkilökunta viihtyy työssään, kokee sen mielekkääksi ja osaamistaan vastaavaksi työskentelyilmapiiri on innostava liitossa panostetaan henkilöstön osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen johtaminen on oikeudenmukaista, johdonmukaista ja tasavertaista 2.1 Henkilöstövoimavarojen suunnittelu, hallinta ja kehittäminen Henkilöstövoimavarojen suunnittelun tavoitteena on turvata riittävät henkilöstöresurssit sekä pysyvä, osaava, tehokkaasti työskentelevä ja motivoitunut henkilökunta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintamallien luominen mahdollistavat henkilökunnan osaamisen hyödyntämisen. Tavoitteena on motivoitunut ja osaava henkilökunta. Sukupolven vaihdokseen ja osaamisen siirtämiseen varaudutaan ennakkoon työjärjestelyin. Kehityskeskusteluissa mietitään mielekkäitä toimenkuvia ja työntekijän ammatillisen kehittymisen tukemista. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja ovat kaikkien tiedossa. Liitossa kehitetään, ylläpidetään ja jaetaan osaamista. Näin toimitaan liiton vision mukaisesti vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana, omaishoidon asiantuntijana sekä omaishoitajien ja yhdistysten osallisuutta tukevana yhteistyökumppanina. Osaamista täydennetään yhteistyöllä ja verkostoitumalla liiton ulkopuolisten osaajien kanssa.

7 2.1.1 Rekrytointiperiaatteet Omaishoitajat ja Läheiset Liitto toimi rekrytoinnissa avoimesti hallintosäännön ja henkilöstöpoliittisten ohjeiden mukaisesti. Rekrytointiperiaatteena on liitossa olemassa olevan osaamisen turvaaminen antamalla mahdollisuus avautuneiden työtehtävien hakemiseen liiton henkilökunnalle. Henkilökunnalle pyritään järjestämään tilaisuus työkiertoon mahdollisuuksien mukaan. Näin työntekijät voivat kehittyä työssään ja ottaa vastaan uudenlaisia haasteita. 7 Työntekijöitä haettaessa määritellään vaadittava koulutus- ja kokemustaso aina tehtäväkohtaisesti. Liitossa arvostetaan hakijoilla olevaa kokemusta omaishoitajuudesta, mutta se ei ole edellytys valituksi tulemiselle. Uusia työntekijöitä haetaan sekä liiton sisäisenä hakuna että avoimena hakuna. Haastateltavien alustavasta valinnasta vastaa avoinna olevan tehtävän vaativuustason mukaan toiminnanjohtaja yhdessä ao. tiimiesimiehen ja tarvittaessa hallituksen edustajan kanssa. Haastattelut suorittaa samoin toiminnanjohtaja yhdessä tiimiesimiehen kanssa sekä liiton hallitus kulloinkin täytettävän tehtävän vaatimustason mukaisesti Työsuhteet Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry pyrkii tarjoamaan vakituisia työsuhteita yhtenä sitoutumista ja motivaatiota lisäävänä tekijänä. Tavoitteena on säilyttää työpaikat eli määräaikaisia työsuhteita solmitaan vain projektiluontoiseen työhön. Lisäksi liitossa kiinnitetään huomiota ikäjohtamiseen ja työkiertoon. Tällä tavalla voidaan pitää huolta oman järjestön kulttuurin ja ns. hiljaisen tiedon siirtymisestä ja säilymisestä Yhteistoimintamenettely ja henkilöstön luottamushenkilö Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintaa, työnantajan ja työntekijöiden välistä vapaamuotoista neuvottelua, voidaan toteuttaa koska tahansa. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää työpaikan toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Liiton henkilökunta on valinnut edustajakseen työsuhdeasioissa keskuudestaan luottamushenkilön. Luottamushenkilön tai luottamusmiehen valinta tapahtuu vuosittain. Lisäksi henkilöstöllä on edustaja liiton hallituksen kokouksissa Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio Liitto on tehnyt työterveyshuollosta sopimukset yksityisten lääkärikeskusten kanssa. Sopimukset koskevat kaikkia liiton toimistoja ja ovat samantasoisia jokaisella alueella. Sopimuksia päivitetään säännöllisesti. Liitossa on tehty työsuojelun toimintasuunnitelma (liitteenä), joka tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. Työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutetut valitaan vaaleilla kaksivuotiskaudeksi. Vaali on viimeksi suoritettu pitkässä tiimissä. Luottamushenkilö valitaan vuodeksi kerrallaan. Vaali on suoritettu pitkässä tiimissä.

8 Liiton työsuojeluorganisaatio on seuraava: työsuojelupäällikkö: Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, keskustoimisto ( alkaen) työsuojeluvaltuutettu: Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, keskustoimisto varatyösuojeluvaltuutettu Paula Väisänen, palvelu- ja taloussihteeri, keskustoimisto varatyösuojeluvaltuutettu Malla Heino, koulutussuunnittelija, keskustoimisto luottamushenkilö Matti Mäkelä, aluevastaava, Salon toimisto Työn organisointi Työn oikealla organisoimisella turvataan edellytykset ja työn vaatima osaaminen. Liitossa työtä tehdään tiimeissä ja tiimien välillä tehdään yhteistyötä. Yhteistyötä tuetaan järjestämällä tiimikokoontumisia ja koko henkilökunnan sekä henkilökunnan ja hallituksen yhteisiä tilaisuuksia säännöllisesti. Jokaiselle työntekijälle on laadittu toimenkuvat, joita päivitetään vähintään vuosittain ja useamminkin tarvittaessa. Toimenkuvissa pyritään huomioimaan henkilöiden osaaminen ja kehittymisen tavoitteet. Toimintasuunnitelmat ohjaavat työn tekemistä. Ennalta-arvaamattomien ja välttämättömien tehtävien vaatimaa aikaa pyritään huomiomaan jättämällä toimintasuunnitelmiin väljyyttä. Tavoitteena on, että liiton henkilöstöresurssit ovat tasapainossa liitossa toteutettavien toimintojen osalta ja ettei kenenkään yksittäisen työntekijän työpanos muodostu kohtuuttomaksi Työaika, - paikka ja välineet Liitossa noudatetaan liukuvaa työaikaa. Työajoissa pyritään joustavuuteen ja työntekijän toiveiden huomioon ottamiseen mahdollisuuksien mukaan. Samalla huolehditaan, etteivät työntekijöiden tuntikertymät muodostu liian suuriksi. Liitossa on määritelty tasaustuntijärjestelmä. Työajat ja tasaustuntikäytännöt on tarkkaan määritelty liiton henkilöstöohjeessa. Työvälineitä, kuten atk-laitteita uusitaan tarvittaessa resurssien mukaan. Tavoitteena on, että työn tekeminen muodostuu välineiden tms. osalta mahdollisimman vaivattomaksi. Myös työergonomiaan kiinnitetään huomiota esimerkiksi työfysioterapeutti voi käydä pyydettäessä arviomassa työskentelyasentoa tms. asioita Palkkausjärjestelmä Liitossa palkat määräytyvät vaativuusluokituksen sekä erillisten henkilökohtaisten lisien perusteella työehtosopimuksen (järjestösopimus) mukaisesti. Ylityökertymiä ei korvata rahassa vaan aikana. Liitossa on luontaisetuna käytössä lounassetelit sekä osalla henkilökunnasta (kouluttava henkilökunta) puhelinetu. Liikunta- ja kulttuuriseteliä kokeillaan vuosina 2012 ja 2013.

9 2.2.3 Esimiestyö ja johtaminen Johtoryhmä muodostuu tiimiesimiehistä sekä toiminnanjohtajasta. Johtoryhmän vastuulla on kokonaissuunnittelun koordinointi vuoden alussa, kokonaissuunnittelun peilaaminen, eettinen tiedottaminen, aikataulut, tiimien jäsenten tasapuolinen kohtelu, toisten tukeminen ja ymmärtäminen, toimintaperiaatteiden luominen erilaisiin henkilöstökysymyksiin ja salassapitoon. 9 johtamisjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on: selkeä johtamisjärjestelmä, vastuut ja roolit tiedonkulun parantaminen molemminpuolinen palautteiden antaminen ja kehityskeskustelut 2.3 Henkilöstön osallistumisen edistäminen Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudella tuetaan henkilöstön työmotivaatiota ja työhön sitoutumista sekä ylläpidetään työilmapiiriä ja me-henkeä. Henkilöstön ensisijaisena vaikutuskanavana on oma tiimi ja lähiesimies. On tärkeää, että liitossa työyhteisön pelisäännöt ovat selkeät, tasapuoliset ja kaikkien tiedossa. Sisäisen viestinnän parantaminen on tärkeä periaate. Henkilökunta pääsee osallistumaan tähän työhön. Toimintatapana voi olla vaikka poikkihallinnollisten työryhmien perustaminen tiettyjen asioiden hoitoon kuten henkilöstöä koskevien ohjeistusten päivitykseen. Koko henkilökuntaa koskevat asiat käsitellään henkilökunnan yhteisissä tiimeissä. Henkilökunnan osallistumista tuetaan ja mahdollistetaan yhteisillä tiimipäivillä sekä sähköpostitse tai muuten sähköisen median kautta tapahtuvalla mielipiteiden vaihdolla. Keskustoimistolla järjestettävien toimistokokousten muistiot välitetään alueellisiin toimistoihin. Tiimikokoontumisia pidetään 2-4 kertaa vuodessa. Myös tiimien sisäisiä työkokouksia pidetään tarpeen mukaan. Lisäksi koko henkilökunnan yhteiset tiimipäivät järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Käytössä ovat yhä enemmän myös sähköiset välineet, joiden mahdollistamia keinoja kehitetään edelleen; kalenteri, yhteiset, jaetut tiedostot, videokokoukset yms. Tavoitteet Tavoitteiden saavuttaminen Osallistuminen ja vaikuttaminen jo suunnittelun alussa itseään ja työtään koskeviin päätöksiin Parannetaan tiedonkulkua liitossa Toiminnan ja toimintatapojen arviointi esimerkiksi toimistokokouksessa tehtävien tarkka delegoiminen esimerkiksi nimeämällä vastuuhenkilö Käytäntöjen ja tapojen päivittäminen

10 2.4 Henkilöstön palkitseminen, tunnustusten antaminen, työn arviointi Hyvään henkilöstöjohtamiseen kuuluu työtä koskevan palautteen ja kiitoksen antaminen. Kannustavalla palkitsemisella henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan toimimaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Kannustaminen ja hyvän palautteen antaminen kuuluu koko henkilökunnalle eli kaikkien tulee kannustaa ja tukea toisiaan. Palkitsemisjärjestelmän tulee tukea organisaation vision saavuttamista ja kannustaa henkilöstöä toimimaan arvojen mukaisesti. Liitossa on käytössä palkitsemisjärjestelmä (hallintosääntö). 10 Työn suoritusta ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain RAY:n edellyttämien selvitysten kautta (vuosikatsaukset, raportit) ja esimerkiksi esimiehen ja alaisen sekä tiimien sisäisissä kehityskeskusteluissa. Lisäksi eri toimintasektoreiden työtä esitellään noin kerran vuodessa hallituksen kokouksessa. 2.5 Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin kehittämisellä ja parantamisella vaikutetaan henkilöstön panokseen ja tuottavuuteen. Jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Työhyvinvointia luodaan työpaikalla yhdessä. Se perustuu johtamiseen, osaamiseen ja työnhallintaan sekä osallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös työntekijän muu elämä. Työn, vapaa-ajan, perhe-elämän ja myös omaishoidon yhteensovittaminen edistää työhyvinvointia ja tätä pyritään liitossa tukemaan mahdollisuuksien mukaan. Työhyvinvoinnin parantamiseksi pyritään edistämään: henkilökunnan motivaatiota työskennellä yhteisten päämäärien tavoittamiseksi avointa ja luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä henkilökunnan vastuuta toinen toisistaan, auttamisen ja toisen työn ymmärtämisen ilmapiiriä vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhön työhyvinvointiin liittyvää toimintaa Kehityskeskustelut Kehityskeskusteluissa mietitään mielekkäitä toimenkuvia ja työntekijän ammatillisen kehittymisen tukemista. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja ovat kaikkien tiedossa. Esimiehen ja alaisen kehityskeskustelusta on laadittu pohjapaperi, joka annetaan kehityskeskusteluun tulevalle ennen keskustelua. Kehityskeskustelut käydään vähintään vuosittain. Lisäksi käydään vuosittain koko tiimin kanssa tiimitason kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa esiin nousevia asioita viedään johtoryhmään ja siitä eteenpäin joko työntekijän tai tiimin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Työnohjaus Henkilöstöohjeessa on esitelty liitossa noudatettavat työnohjauskäytännöt. Henkilöstöllä on tietyin edellytyksin mahdollisuus osallistua sekä yksilölliseen että ryhmätyönohjaukseen.

11 2.6 Osaaminen ja osaamisen kehittäminen osana liiton henkilöstöstrategiaa 11 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintamallien luominen mahdollistavat henkilökunnan osaamisen hyödyntämisen. On tärkeää miettiä, miten henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan ja miten niitä kehitetään ja ylläpidetään. Henkilöstösuunnittelulla pystytään siten vaikuttamaan siihen, että liitossa on: oikeanlaista osaamista osaaminen kohdentuu oikein mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Osaaminen voi olla esimerkiksi: ammattitaitoa, eli kykyä yhdistää ammattiin liittyvät tiedot ja taidot tarkoituksenmukaisesti työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden monipuolista käyttämistä toimintaa, jonka avulla saavutetaan tuloksia ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kykyä organisoida työtä, työskennellä ryhmässä, joustaa ja mukautua muutoksiin, arvioida omaa osaamista ja toimintaa, verkostoitua Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on vahvuuksien kehittäminen, ei heikkouksien poistaminen, koska vahvuudet ja onnistumisen kokemukset kantavat. Joskus osaamattomuuden kokemus voi kuitenkin olla sysäys osaamisen kehittämiselle ja on myös tärkeää tunnistaa myös sellaiset heikkoudet, joiden yli ei voi hypätä. Osaamisen kehittäminen lähtee siis sekä vahvuuksista että tarpeista. Koulutuksen lisäksi osaamisen kehittämisen välineitä voivat olla mm. kehityskeskustelut, mentorointi, työn laajentaminen, rikastaminen ja työkierto sekä osaamisen jakaminen Osaamisen jakaminen Osaamista jakamalla päästään hyvistä taidoista hyvään osaamiseen. Samalla kehittyy kyky nähdä, missä tarvitsee toisten tukea ja mitkä asiat voi jättää muiden tehtäväksi. Osaamisen jakaminen edellyttää aikaa, tilaisuuksia olla vuoropuhelussa muiden työntekijöiden kanssa. Osaamisen jakamisen edellytyksenä on myös turvalliseksi koettu ilmapiiri, oman osaamisen esiintuominen vaatii rohkeutta ja ymmärrystä siitä, että osaaminen ei tarkoita asian täydellistä hallintaa vaan kokemusta siitä, että on jollain alueella vahva. Osaamisen jakaminen edellyttää tietoa toisten osaamisesta, toisten osaamisen kunnioittamista ja tilan antamista muiden osaamiselle. Yhteiset työn suunnittelutilaisuudet, työskentely yhdessä sekä yhteiset koulutustilaisuudet ovat tilaisuuksia osaamisen jakamiselle. Osaamisen jakaminen ja työn kehittäminen voi pohjautua myös vahvoiksi osaamisen alueiksi koettuihin asioihin. Yhteiset osaamisen alueet ovat kehittämisen perustana, kun suunnitellusti jaetaan ja kootaan näkemyksiä esimerkiksi koulutusosaamisesta, projektityön osaamisesta tai kirjoittamisosaamisesta.

12 2.7 Henkilöstön perehdyttäminen 12 Uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaa lähiesimies. Perehdytys suunnitellaan etukäteen ja sen kuluessa uusi työntekijä perehdytetään koko liiton toimintaan. Strategiakauden aikana laaditaan/päivitetään kirjallinen perehdytysohjelma. 2.8 Koulutus Henkilökunnan kouluttautumista tuetaan liiton koulutussopimuksen mukaisesti. Koulutussopimuksen noudattamisella turvataan henkilökunnan tasa-arvoisuus kouluttautumismahdollisuuksissa. Koulutussopimus (työehtosopimuksen lisäpöytäkirja) sekä Henkilöstökäytännöt -ohje 2013 antavat tarkemmat soveltamisohjeet toimintatavoista. 3. Henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta ja arviointi Henkilöstöstrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti henkilöstön kanssa esimerkiksi tiimikokoontumisien yhteydessä sekä johtoryhmässä. Strategiaa päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa.

Henkilöstöstrategia 2011-2015

Henkilöstöstrategia 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty 20.6.2011 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf 1 Henkilöstöstrategia 2011-2015 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian tavoitteet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka. Jari Honkala KM, TM Tutkija 26.1.2013

Hyvä työpaikka. Jari Honkala KM, TM Tutkija 26.1.2013 Hyvä työpaikka Jari Honkala KM, TM Tutkija 26.1.2013 KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma Kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimiskeskuksen yhteistyönä Käyttäjinä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä

Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä Katja Ekman, Jenni Kantola ja Susanna Kultalahti Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Henkilöstöjohtamisen tehtävät Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen suunnittelun tilannekatsaus

Henkilöstöjohtamisen suunnittelun tilannekatsaus Henkilöstöjohtamisen suunnittelun tilannekatsaus Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä Outi Sonkeri 13.12.2017 Henkilöstön siirtymistä koskevat valmistelutoimenpiteet Toteutetaan yhteistyössä maakunta -

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteistyötoimikunta 11.10.2011 9 Kunnanhallitus 8.11.2011 215 Kunnanvaltuusto 15.11.2011 47 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2017-2019 Yhtymähallituksen hyväksymä SISÄLTÖ 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja perusta... 2 1.1 SASKY koulutuskuntayhtymän strategia... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot