KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Sivu 1 (8) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Artikla-no Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuotetyyppi Ihonhoitotuote. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot KTT:n laatija Intersolia Sweden AB Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja OY MOTORAL AB Katuosoite Valuraudankuja 1 FI Helsinki Finland Puhelin Telefaksi Verkkosivu Valmistaja Trion Tensid AB Katuosoite Svederusgatan 1-3 SE Uppsala Puhelin Telefaksi Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Saatavilla virka-ajan ulkopuolella Kyllä Hätänumero 112 / Muut Trion Tensid AB Yhteyshenkilö: William Stomilovic Sähköposti: KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

2 Sivu 2 (8) Kuvaus Tuote luokitellaan kosmetiikkatuotteeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EG) 1223/2009 mukaisesti kosmeettisista tuotteista. Tämän säädöksen mukaisesti käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita. 2.2 Merkinnät Tuote ei vaadi merkintää 2.3 Muut vaarat Voi ärsyttää silmiä niihin joutuessaan. Muut KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Kemikaalin nimi Alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natriumsuolat CAS Nro. EY Nro. REACH Ei beetapineeni Natriumhydroksidi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta H-lausekkeet 10-15% Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 H315, H318 <0,1% Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 H226, H304, H315, H317 <0,1% Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 Aineen lisätiedot Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Iho Silmät Huuhdeltava vedellä. Huuhdo haalealla vedellä. Pidä silmäluomet erillään.

3 Sivu 3 (8) Nieleminen Juo muutama lasillinen vettä. Hakeuduttava sairaalaan, mikäli tuotetta nielaistaan suuria määriä. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Silmät Nieleminen Silmiin päässyt aine voi ärsyttää. Ei vahingoita silmäkudosta. Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa: pahoinvointi ja oksentamista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Ei relevantti. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaar 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Huuhtele alue runsaalla vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Kts. kappale 13 jätteiden käsittelystä. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä Vältä kosketusta seuraaviin aineisiin: silmät. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varjeltava jäätymiseltä.

4 Sivu 4 (8) 7.3 Erityinen loppukäyttö Tätä tuotetta tulee käyttää ainoastaan kohdassa 1.2 kuvailtuihin käyttötarkoituksiin. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen Raja-arvot työpaikan ilmassa Tuote ei sisällä merkittäviä määriä aineita, joiden työpaikkaan liittyviä raja-arvoja tulisi seurata. Ainesosa CASnro Natriumhydroksidi EY Nro Altistuksen rajamg/m3- ppm Lyhytaikainen altistuksen raja mg/m3-ppm Huomautus Lähde Sosiaali- ja erveysministeriön oppaita 2005:10 Vuosi Altistumisen ehkäiseminen Silmien / kasvonsuojain Vältä kosketusta seuraaviin aineisiin: silmät. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ensimmäinen kiehumispiste ja kiehumisalue Haihtumisnopeus Hajoamislämpötila Haju Haju Kynnys Hapettavuus Höyryn tiheys Höyrynpaine Itsesyttymislämpötila Jakaantumiskerroin: n- oktanoli / vesi Leimahduspiste Liukoisuus miellyttävä Tuote on vesiliukoinen. Liukoisuus veteen 100 % Muoto ph-arvon Räjähdysominaisuudet neste

5 Sivu 5 (8) Suhteellinen tiheys Sulamispiste / jäätymispiste Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Tiheys -2 C 1000 kg/m3 Tiivisteen ph ~5-6 Ulkonäkö, fyysinen tila Ulkonäkö, väri Viskositeetti Ylempi / alempi syttyvyys tai räjähdysraja Läpinäkyvä 9.2 Muut tiedot KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuotteella on alhainen myrkyllisyys, jolloin vammojen riski on normaalikäytössä alhainen. Akuutti myrkyllisyys Vakava silmävaurio / ärsytys Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa: pahoinvointi ja oksentamista. Silmiin päässyt aine voi ärsyttää. Ei vahingoita silmäkudosta.

6 Sivu 6 (8) Ärsytys Syövyttävät vaikutukset Herkistyminen Mutageenisyys Karsinogeenisyys Toistuvan annostelun toksisuus Lisääntymiseen vaikuttava myrkyllisyys LD50 Suun kautta beetapineeni ( rotta ): 4700 mg/kg. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Vesi- Välitön myrkyllisyys vesieliöille Välitön myrkyllisyys leville Välitön myrkyllisyys äyriäisille Tuotteella on alhainen myrkyllisyys vesieliöille. Natriumhydroksidi (LC50): (96 h) 48 mg/l. beetapineeni (IC50): (72 h) 0,6 mg/l. Natriumhydroksidi (EC50): (48 h) 30 mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Katsotaan olevan biologisesti helposti hajoava Biokertyvyys Ei biokerry Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Muut Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin. KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteiden käsittelyyn liittyvät Jätteenkäsittelyssä tulee noudattaa paikallisia määräyksiä ja EU-määräyksiä.

7 Sivu 7 (8) näkökohdat Pakkaus Tyhjät pakkaukset ja tuotejäämät tulee käsitellä ympäristön kannalta oikealla tavalla vallitsevien lakien ja määräysten mukaisesti. Yritys on REPAn jäsen. Tyhjennetyt ja puhdistetut pakkaukset voi kierrättää tai polttaa. Muut Jätekoodi (EWC) Muut puhdistusaineet kuin ne, jotka mainitaan kohdassa *. Lisätiedot jätteistä Jätekoodi (EWC) on suositus. Jos tuotetta käsitellään poikkeavalla tavalla, loppukäyttäjä on vastuussa sopivasta EWC-koodista. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-määräykset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(eg) nro 1223/2009 kosmetiikkatuotteista. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(eg) nro 648/2004 pesu- ja puhdistusaineista. Kansalliset määräykset Sosiaali- ja erveysministeriön oppaita 2005:10 Jäteasetus (2011:927) Kemikaaliturvallisuusarviointi

8 Sivu 8 (8) KOHTA 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Seuraaviin osiin on tehty muutoksia: 2, 3, 11, 12, 15, 16. Viittauksia keskeiset kirjallisuutta ja tietolähteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(eg) nro 1223/2009 kosmetiikkatuotteista. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(eg) nro 648/2004 pesu- ja puhdistusaineista. Sosiaali- ja erveysministeriön oppaita 2005:10. Jäteasetus (2011:927). Tietoja on haettu myös sisältyvien aineiden tietoturvaselosteista. C&L Inventory database Lause tarkoittaa Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1 Eye Dam. 1 - Vakava silmävaurio, kategoria 1 Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2 Flam. Liq. 3 - Tulenarat nesteet, kategoria 3 Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2 Skin Sens. 1 - Ihoherkistävyys, kategoria 1 H226 - Syttyvä neste ja höyry. H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.