Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Rakennuslautakunta Maaseutulautakunta Länsirannikon valvontalautakunta Koulutuslautakunta Aikuiskoulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Hoivalautakunta Sosiaalilautakunta Kiinteistölautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Erikoissairaanhoito Kunnanhallitus Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Kunnanhallitus Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Kunnanhallitus Kiinteät jätemaksut Kunnanhallitus Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Kunnanhallitus Myyntivoitot, maanvuokrat ja metsänmyynti Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain Investointitalousarvio, talousarviovertailu Selvitys useamman vuoden aikana toteutettavista investointihankkeista Tuloslaskelma, talousarviovertailu Rahoituslaskelma, talousarviovertailu Verotuotot Valtionosuudet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Kuntakonsernin tuloslaskelma Kuntakonsernin rahoituslaskelma Kuntakonsernin tase LIITETIEDOT Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten liitetiedot KERTYNYT YLIJÄÄMÄ JA VELKATAAKKA VUOSINA 1997, EUROA/ASUKAS SEKÄ OMAVARAISUUS ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilintarkastuskertomus

3 Kunnanjohtajan katsaus Viime tilinpäätöksen yhteydessä totesin katsauksessani, että suuret investoinnit kasvattivat poistoja, jotka puolestaan kuormittivat tulosta. Sama pätee vielä suuremmassa määrin vuoden tilinpäätökseen. Kunnan investointitahti oli vuonna lähes kaksinkertainen, 20 miljoonaa euroa, verrattuna edeltävään vuoteen. Vuonna poistot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Vuonna poistot kasvoivat 5,8 miljoonaan euroon eli 1,1 miljoonalla eurolla yli budjetoidun. Tämä johtuu osittain investoinneista, joiden poistoaika on lyhyt. Irtaimiston, paviljonkien, teiden, viemäröinnin ja uusien toimitilojen (kuten Solgårdin keittiö, Keskuskoulu ja Helsingbyn päiväkoti) poistot kuormittavat kaikki tulosta. oli budjetoinut vuoden alijäämäksi 2,9 miljoonaa euroa. osoittaa nyt, että alijäämä on 3,5 miljoonaa euroa. Sen sijaan vuosikatteesta tuli odotettua parempi, sillä budjetoidun 1,8 miljoonan sijasta vuosikate nousi 2,3 miljoonaan euroon. Verorahoituksen kasvu 4,9 prosentilla oli kelvollinen. Toimintakate kasvoi kuitenkin enemmän eli 7 prosenttia, ja juuri tämä on saanut kunnan talouden epätasapainoon. Mustasaaren kunta on nyt kahtena peräkkäisenä vuotena osoittanut alijäämää: 0,9 miljoonaa euroa vuonna ja 3,5 miljoonaa euroa vuonna. Kunnan kokonaisvelkataakka oli vuodenvaihteessa 42,6 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus on asettanut vuonna 2013 balanssiryhmän tasapainottamaan kunnan taloutta. Ripeä investointitahti johtaa sekä poistojen että käyttömenojen kasvuun. Kunnan suuri kysymys onkin, miten tämä kehitys voidaan pysäyttää. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja Kunnanhallituksen toimintakertomus Yleistä on laadittu kuntalain 8. luvun nojalla. Tämä katsaus sekä raportit talousarvion tavoitteiden toteutumisesta tehtäväalueittain muodostavat kuntalaissa säädetyn toimintakertomuksen. jakautuu neljään pääosioon. Talousarvion toteutuminen sivuilla 8 52 esittää kaikki tavoitearvioinnit ja talousarviovertailut. Ohjausasiakirjan arviointi on tämän osion alussa. laskelmat sivuilla käsittävät kunnan ja kuntakonsernin viralliset tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat. Laskelmien bruttoluvut poikkeavat talousarviovertailuista, sillä laskelmissa on eliminoitu sisäiset tilitapahtumat. Seuraavana tilinpäätöksessä tulevat liitetiedot sivuilla Liitetiedoissa esitellään yksityiskohtaisemmat tilinpäätöslaskelmat. Viimeisenä tilinpäätöksessä on vesihuoltolaitoksen eriytetty tilinpäätös sivuilla Talousarviovertailut esitellään valtuuston vahvistamalla sitovuustasolla, mikä käyttötalousarvion osalta tarkoittaa lautakuntien toimintakatetta ja investointitalousarvion osalta hankekohtaista tai hankeryhmittäistä nettotulosta. Käyttötalousarvion talousarviovertailu on laadittu lyhennettyinä tuloslaskelmina lautakunnittain, mikä antaa enemmän tietoa kuin pelkkien toimintakatteiden esittely. Vuoden aikana talousarviomuutoksia hyväksyttiin käyttötalousarvioon, rahoituslaskelmaan ja investointitalousarvioon. Kaikki talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa sarakkeessa Talousarvio. Tulos, toimintakate ja vuosikate Vuoden tulos on ,31 euroa alijäämäinen. Tulos on budjetoitua heikompi ja myös heikompi kuin mitä vuoden aikana ennustettiin. Alijäämäistä tulosta selittävät kaksi tekijää: Talousarvio oli alun perin vajaat 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosten jälkeen alijäämä kasvoi runsaaseen 2,9 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi poistot olivat runsaat 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Vuosikate oli puoli miljoonaa euroa budjetoitua parempi, joten tuloksesta tuli 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Toimintakate, joka on toiminnan nettokustannus, kasvaa 7,0 % (: + 8,8 %), kun taas verotulojen ja valtionosuuksien summa (= verorahoitus) kasvaa 4,9 % (: + 6,7 %). Tämä johtaa siihen, että vuosikate pienenee 44,0 % (: 24,4 %). Vuosikate pienenee myös, koska rahoituskulut (netto) kasvoivat vuonna. Ylijäämä ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti vuosina 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä/ asukas

4 Kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa vajaat 6,6 miljoonaa euroa eli 347 euroa asukasta kohti. Koko maan asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. Vuosikate on vajaat 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen mutta runsaat 1,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna. Vuosikatteella tarkoitetaan varoja, jotka kunta voi käyttää investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuonna nettoinvestoinnit olivat lähes 19,4 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset 1,6 miljoonaa euroa. Talousarviovertailu Talousarviomuutoksia hyväksyttiin kolmessa valtuuston kokouksessa. Talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa, ja ne ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, maaseutulautakunta, aikuiskoulutuslautakunta ja kiinteistölautakunta ylittivät budjetoidut toimintakatteensa. Myös määräraha kunnan osuuteen perusterveydenhuollosta ylittyi. Budjetoitu toimintakate alittui kokonaistasolla runsaalla 0,8 miljoonalla eurolla. Toteumaprosentiksi tuli 99,1 %. Verot ja valtionosuudet (= verorahoitus) alittivat talousarvion lähes 0,4 miljoonalla eurolla. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä lähes 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Poistot ylittävät talousarvion runsaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Lähes 0,2 miljoonan euron lisäpoisto on tehtävä Björkö skolan lakkauttamisen vuoksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön kolme siirrettävää tilaelementtitaloa. Niiden poistoaika on kuntajaoston uuden ohjeen mukaan 20 vuotta; ja perustusten poistoaika on valtuuston päätöksen mukaan 3 vuotta. Vuoden aikana tehtiin myös poikkeuksellisen mittavia tieinvestointeja, sillä logistiikkakeskuksen investoinnit käynnistyivät ja hevosurheilukeskuksen tieliittymä rakennettiin. Teiden poistoaika on 15 vuotta, mikä näkyy vuoden poistotasossa. Investointitalousarviossa on kaikkiaan kymmenen talousarvioylitystä, joista yhdeksän kuuluu tekniselle lautakunnalle. Ylityksistä annetaan selvitys yhteenvedossa investointitalousarvion toteutumisesta. Kokonaisnettoinvestoinnit alittavat talousarvion vajaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Investointitalousarvion suurin ylitys on runsaat 1,1 miljoonaa euroa, ja se liittyy logistiikkakeskuksen infrastruktuuriin rakentamiseen. Tätä investointia ei ollut budjetoitu lainkaan, sillä rakennushankkeen toteuttamissopimukset selvisivät vasta vuodenvaihteessa /2013. Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että vuoden aikana ei nostettu pitkäaikaisia lainoja, joihin oli budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys oli 12 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 1,5 miljoonaan euroon. Vanhoja lainoja lyhennettiin talousarvion mukaisesti runsaalla 1,6 miljoonalla eurolla. Velkataakka kasvoi näin ollen vajaat 10,4 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 4,5 miljoonalla eurolla. Vaasan radan sähköistyshankkeen rahoitus jäi 5,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi, koska valtio maksoi osuutensa takaisin jo vuoden lopussa eli sovittua tammikuuta 2013 aikaisemmin. Tästä johtui, että kunnan maksuvalmius oli vuodenvaihteessa tilapäisesti hyvä. Liittymismaksuja kertyi lähes 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Rahavarat vähenivät 2,9 miljoonaa euroa budjetoidusta määrästä. Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 144 hengellä (: 231). Väkiluku vuodenvaihteessa /2013 oli henkeä (/: ). Vertailu edellisiin vuosiin (ulkoiset tilitapahtumat) Toimintatuotot kasvoivat 3,8 % eli runsaat 0,8 miljoonaa euroa vuonna. Vuonna toimintatuotot kasvoivat 10 % eli runsaat 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 6,5 % eli 7,0 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin vastaava kasvu oli 9 % eli 8,9 miljoonaa euroa. Toimintakate, joka osoittaa toiminnan nettokustannukset, kasvoi 7,0 % eli 6 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin kasvu oli 8,8 % eli lähes 7 miljoonaa euroa. Verorahoitus, joka on verotulojen ja valtionosuuksien summa, kasvoi lähes 4,4 miljoonalla eurolla (+4,9 %) vuoden aikana. Vuonna verorahoitus kasvoi lähes 5,7 miljoonalla eurolla (+6,7 %); tuloveroprosenttia korotettiin vuonna. Investointimenot kasvoivat 86,8 % eli lähes 9,4 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin investointimenot vähenivät runsaat 0,3 miljoonaa euroa eli 3 %. Investointien suuri kasvu kahteen aiempaan vuoteen verrattuna selittää poistojen voimakkaan lisääntymisen vuonna : poistot kasvoivat 17,1 % eli runsaat 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna poistot kasvoivat 3 % eli runsaat 0,1 miljoonaa euroa. Tase ja rahoituslaskelma Taseen loppusumma on 116,1 miljoonaa euroa (: 108,3 miljoonaa euroa). Jos tulos kirjataan omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi, oma pääoma vähenee runsaaseen 53 miljoonaan euroon. Velkataakka kasvoi vajaat 10,4 miljoonaa euroa 42,6 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Velkataakka kasvoi nyt seitsemättä perättäistä vuotta ja saavuttaa nyt kuudentena perättäisenä vuotena tähänastisen huippunsa. Velkataakka asukasta kohti oli koko maassa euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. 4

5 Velkataakan kehitys asukasta kohti 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Euroa/asukas Omavaraisuus, joka ilmaisee kunnan omien varojen osuuden kaikista sen varoista, pieneni 45,7 %:iin vuonna. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuohjeiden mukaan 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuus merkitsee kuntatalouden huomattavaa velkataakkaa. Omavaraisuus koko maassa oli 64,9 % vuonna 2010 ja 64,2 % vuonna. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Omavaraisuus (%) 78,2 71,3 70,2 67,9 65,4 56,8 52,3 45,7 Omavaraisuus on vähentynyt kahdeksan viime vuoden aikana 33,7 prosenttiyksikköä vuoden 2004 huippulukemista. Eniten omavaraisuus väheni vuonna 2010, jolloin pudotusta oli 8,6 prosenttiyksikköä. Rahoituslaskelma kuvaa, miten kunnan toimintaa ja investointeja on vuoden aikana rahoitettu. Toiminta ja investoinnit käänsivät rahavirran lähes 17,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna. Alijäämäinen rahavirta ja lainanlyhennykset voitiin rahoittaa pitkäaikaisten lainojen 12 miljoonan euron lisäyksellä, kun valtio maksoi joulukuussa takaisin kunnan panoksen Vaasan radan sähköistyshankkeeseen (lähes 4,9 miljoonaa euroa). Rahavarat vähenivät vuoden aikana runsaat 0,8 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2009 valtuusto hyväksyi 10 miljoonan euron kunnallisen takauksen Oy Westenergy Ab:lle. Vuodenvaihteessa kunnan takausvastuu lainasta oli lähes 9,2 miljoonaa euroa. Yhtiön kunnallinen takaus on yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta Vaasan kaupungin osuus on 40 miljoonaa euroa ja Seinäjoen kaupungin osuus 30 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätös ja konsernitase Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien sitovien ohjeiden mukaisesti on laadittu täydellinen konsernitilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Alla esitetään vain konsernitasetta koskevat vertailuluvut. Kuntakonserniin kuuluvat kaikki kuntayhtymät, joiden jäsen kunta on, sekä kunnan tytäryhteisöt Korsholms Bostäder, Smedsby Värmeservice ja Merten Talo. Stormossen, Poronkankaan Vesi ja Kova Login sisältyvät konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöinä. Logistiikkakeskuksen rakentamisesta vastaava Kova Login perustettiin vuonna yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Kunta omistaa yhtiöstä 40 %. Konsernitaseen loppusumma on 137,9 miljoonaa euroa (: 128,9 miljoonaa euroa). Konsernin velkataakka kasvaa 12,3 miljoonalla eurolla 50,0 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Konsernin omavaraisuus laskee 43,6 %:iin. Koko maan asukaskohtainen konsernivelkataakka oli euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. Koko maan kuntakonsernien omavaraisuusaste oli 47,5 % vuonna 2010 ja 47,1 % vuonna. Velkataakan kehitys asukasta kohti sekä kuntakonsernin omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2005 Vuosi Velkataakka euroa/asukas Omavaraisuus (%) ,5 66,0 65,4 63,7 61,1 53,8 49,7 43,6 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vastuu sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan lisäksi tilivelvolliset. Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2010 sisäisen valvonnan ohjeen (KH ). Vuonna kunnassa on tehty päätös organisaationmuutoksesta, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Hallintosääntöä ja muita sääntöjä uusittiin syksyllä uuden organisaation mukaisiksi. Valtuusto hyväksyi uudet säännöt kokouksessaan Sisäisen valvonnan ohjetta päivitetään syksyllä 2013 vastaamaan uutta organisaatiota. Talvella /2013 toteutetaan laaja sisäinen koulutus niin että uusi organisaatio on toimintakykyinen vuonna Qvalia on aloittanut vuoden aikana kunnan alv-käsittelyä koskevan ns. Recovery Auditin. Löytyneet virheet voidaan analysoida ja mahdolliset puutteet ostolaskujen käsittelyssä korjata. 5

6 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51. :ssä säädetyllä otto-oikeudella sekä kunnan yhteistoiminta-alueiden ja kuntayhtymien toimielinten pöytäkirjojen kautta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanhallitukselle ja lautakunnille asetetut sitovat tavoitteet arvioidaan vuosittain kunnan tilinpäätöksessä. Jokaista tehtäväaluetta varten valitaan talousarviovastaavaksi viranhaltija, joka seuraa tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä. Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi toiminnan kehitystä ohjataan ohjausasiakirjalla, joka hyväksytään valtuustossa vuosittain, sekä valtuuston hyväksymillä erilaisilla strategioilla. Kunnanhallitus on toimintavuoden aikana seurannut talousarvion toteutumista neljännesvuosittain laadittavalla talousarvioseurannalla ja tiettyjen kuukausien kohdalla myös talouden kuukausiraporteilla. Valtuusto käsitteli kokouksessaan syyskuussa toiminnan ja talouden arviointia tilanteen mukaan. Valtuusto on kolmessa kokouksessa käsitellyt talousarviomuutoksia vuoden talousarvioon. Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on kehittynyt suotuisasti vuoden aikana ja kehitys jatkuu samanlaisena. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita vuoden aikana, ja kunnanhallituksen arvion mukaan valvonta on ollut toimivaa. Talouden tasapainottaminen Kuntalain vaatimus alijäämän kattamisesta on toteutunut vuoden 2002 tilinpäätöksestä lähtien. Kertynyt ylijäämä on 6,6 miljoonaa euroa, jos tulos käytetään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallituksen arvion mukaan valtuuston vuodeksi asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tätä katsausta seuraa yksityiskohtainen selvitys tavoitteista ja niiden toteutumisesta tehtäväalueittain. Kunnanhallitus arvioi, että toimintaa ja investointeja koskevat taloudelliset tavoitteet, jotka valtuusto asetti talousarviopäätöksissään vuodeksi, ovat suurelta osin toteutuneet. Etenkin edellisvuodesta rivakoitunut investointitahti kasvatti kuitenkin poistoja huomattavasti budjetoitua suuremmiksi, jolloin tuloksestakin tuli budjetoitua heikompi. Vuoden tuloksen käyttö Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,31 euroa siirretään taseeseen tilikauden alijäämäksi. Taseeseen kertynyt ylijäämä on tämän jälkeen ,06 euroa. 6

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 7

8 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan vuosien 2013 prioriteetteja. Ohjausasiakirja nivoo yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä Paraslainsäädännössä ja alueiden käytön valtakunnallisissa tavoitteissa vahvistetut yleiset tavoitteet. Asiakirjan tarkoituksena on nostaa esiin kummankin vuoden keskeisimmät toimenpiteet. Tavoitteena on toteuttaa Mustasaaren strategian toimintasuunnitelma ja saavuttaa strategian keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Pääpaino on ohjausta vaativissa suurissa ja pitkäjänteisissä ä kokonaisuuksissa, joita ei voida luontevasti sisällyttää minkään lautakunnan vastuualueeseen. Yksittäisille lautakunnille asetetut tavoitteet käyvät ilmi talousarvion tekstiosasta. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään kesäkuussa. Ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvioohjeiden kanssa, ja se liitetään talousarviokirjaan. Ohjausasiakirja päivitetään vuosittain. an vaikuttavat trendit Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta kehittää sekä ruotsin- että suomenkielisiä palveluja. Palveluilta vaaditaan entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Myös kunnan talous kiristyy lähitulevaisuudessa. Voimakkaana jatkuva investointitarve lisää velkaantumista. Paine yhtenäisemmän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi Vaasan seudulle kasvaa, samalla kun valtio odottaa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kunnan elinkeinoelämään kohdistuu monia odotuksia, kun laatukäytävä kasvaa moottoritien varteen Vikbyn suuntaan, kun Vaasan uusi pohjoinen sisääntuloväylä rakennetaan ja kun energiayhtiöt kiinnostuvat tuulivoiman rakentamisesta Pohjanmaalle ja Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osa-alueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Henkilöstöstrategia rakentuu johtamiselle, yhteisöllisyydelle ja osaamiselle, terveellisille työpaikoille, onnistuneelle rekrytoinnille ja kilpailukykyisille palkoille. Elinkeinostrategiassa painotetaan, että yrityksille on valmistettava hyvät edellytykset kannattavuuteen, kasvuun ja erikoistumiseen. Yritysten on saatava kaikki kuntapalvelut käyttöönsä nopeasti ja tehokkaasti. Kunnan yrityskeskusten profi lointia kehitetään. Maapoliittisen ohjelman avulla varmistetaan maapolitiikan keinojen johdonmukainen, tehokas ja tasapuolinen hyödyntäminen kunnassa. Ohjelmassa korostetaan maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavojen muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden turvaamisen tärkeyttä. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla halutaan vastaavasti edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä sekä luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle. Paras-uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta ja hillitä kuntien menojen kasvua. Kunnassa tai yhteistoimintaalueella on oltava vähintään noin asukasta. Vuodesta 2015 lukien yhteistoiminta-alueen toimintaan kuuluu perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalitoimi (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta). Vaasan kaupunkiseudun, johon Mustasaarikin kuuluu, on laadittava suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla. etenkin sen rannikolle. Lisäksi kunnan tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille helposti saatavilla olevat palvelut koko kunnassa. Henkilöstön riittävyys ja työssä viihtyminen ovat avainasemassa, jotta kunta pystyy tarjoamaan jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen ja yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja toimintaympäristö, jota ei koeta riittävän luovaksi. Seudun monet positiiviset tekijät pitävät kuitenkin haasteet ja uhkakuvat tasapainossa. Seudulla on maan paras työllisyystilanne ja pienin työttömyys. Energiaklusteri on voimakkaassa kasvussa, ja monialainen yritystoiminta ja elinvoimaiset peruselinkeinot valavat uskoa tulevaisuuteen. Koulutuspaikkojen laaja-alainen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat hyvän pohjan kunnan taloudelle ja mahdollistavat julkisiin palveluihin panostamisen. Pyrkimyksenä on tasapainoinen väestönkasvu, jotta kunnalla on mahdollisuus tarjota helposti saatavilla olevia ja laadukkaita palveluja. Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2013 Peruspalvelut Henkilöstöpolitiikassa keskitytään terveellisiin työpaikkoihin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen. Kunta laatii savuttoman työpaikan periaatteet. Arviointi: on ollut savuton työpaikka 1.1. lukien [KV 26.9.]. Rekrytointiohjelma Kuntarekry otetaan käyttöön keväällä

9 on vuosina 2008 ja 2009 laatinut kunnan palveluille kattavat strategiat, joilla vastataan tuleviin tarpeisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaisratkaisun päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi kunnassa. Päiväkoti- ja koulukokonaisuuksien kaikki suunnittelu perustuu kokonaisratkaisussa esitettyihin periaatteisiin. Arviointi: Norra Korsholms skolan, Tuovilan koulun ja Replot daghemin laajennushankkeet on budjetoitu, ja ne suunnitellaan raportin periaatteiden mukaisesti. kehittää vanhustenhuoltoa ja palveluketjuja vanhusten palveluasumisen ja laitoshoidon linjauksia koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen pohjalta. Periaatepäätös perustuu kunnan vanhuspoliittiseen ohjelmaan (hyväksytty ) sekä pitkäaikaispaikkojen ja asumispalvelujen tarveselvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja kartoitukseen. (Selvitys valmistui tammikuussa 2009 nimellä Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till år 2025.) Selvitysten tuloksena kunnassa lisätään kotihoidon ja kodinomaisen asumisen resursseja ja laitoshoito järjestetään uudelleen. Vuodeosaston I rakennushankkeen toteuttaminen tukee tämänsuuntaista kehitystä. Arviointi: Kunnanhallituksen asettama Mustasaaren terveyskeskushankkeen suunnittelutoimikunta on laatinut terveyskeskuksen muutostöiden ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 17.5., ja valtuusto hyväksyi hankkeen kokonaismenon 14,5 miljoonaa euroa hankeajaksi Rakennustyöt aloitettiin vuonna. laatii hyvinvointistrategian. Arviointi: Yleispiirteisen hyvinvointistrategian laatiminen ja sen sisällyttäminen strategiseen yleiskaavaan on osoittautunut ajateltua vaikeammaksi, minkä vuoksi hyvinvointistrategiaa ei voitu hyväksyä vielä vuonna. Kunnanhallitus on asettanut uuden toimikunnan jatkamaan strategisen yleiskaavan ja hyvinvointistrategian työstämistä. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Asuminen ja elinkeinoelämä Pystyäkseen vastaamaan asumisen ja elinkeinopolitiikan haasteisiin kunta keskittyy maakaupoissa erityisesti välttämättömät investoinnit mahdollistavaan maanhankintaan, Vaasan pohjoisen sisääntuloväylän uuteen linjaukseen liittyvään maanhankintaan sekä maanhankintaan alueelta, jolle on suunnitteilla Vaasan kanssa yhteinen logistiikkakeskus. Logistiikkakeskusta suunnitellaan lentoaseman, rautatien ja Vaasan ohittavan valtatien 8 tulevan linjauksen muodostamaan kolmioon. Tavoitteena on aloittaa logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollisimman pian. ohjaa kaikki logistiikkatoiminnasta kiinnostuneet yritykset uuteen logistiikkakeskukseen. Kuntakeskuksen ideakilpailun ideoita työstetään Sepänkylän osayleiskaavassa. Mahdollisuudet palveluyrityksille tarkoitetun yrityshotellin toteuttamiseksi selvitetään Sepänkylän keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä. Edellytykset tuotantoyritysten start up -hallin rakentamiseen selvitetään. Arviointi: ja Vaasan kaupunki ovat perustaneet logistiikka-alueen yhteistyötä varten Kova Login Ab Oy -nimisen yhtiön. Yhtiön perustava kokous pidettiin 8.3. [KV 8.12.]. Vuoden 2013 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on varattu määräraha yhtiön osakepääomaa varten. Kunnallistekniset työt on aloitettu vuonna, ja alueelta on varattu neljä tonttia. Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu vuonna, ja sen yhteydessä selvitetään yrityshotellin toteuttamista Sepänkylään. Olemassa olevien taajamien jatkokehittämisessä otetaan erityisesti huomioon ikääntyvän väestön tarpeet ja erilaisten asumismuotojen saatavuus. ottaa arvioitavaksi myös sen, miten Koivulahden alueen profiilia voitaisiin kohottaa ohikulkutien toteutuessa. päivittää maapoliittista ohjelmaansa ja laatii strategisen yleiskaavan kunnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Samassa yhteydessä asetetaan tavoitteita asuntotuotannolle. Erityisesti on huomioitava asuntotuotannon tarve Etelä-Mustasaaressa, sillä laatukäytävää ympäröiville alueille luodaan monia uusia työpaikkoja. Arviointi: Ehdotus strategiseksi yleiskaavaksi on ollut nähtävillä Kunnanhallitus on asettanut uuden toimikunnan strategista yleiskaavaa varten. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. toteuttaa kuituverkon kunnan kiinteistöihin Mustasaaren kunnan avoin kuituverkko hankkeen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Kunta voi tarvittaessa selvittää paikallisten toimijoiden kanssa edellytykset kyläkohtaisiin kuituverkkoihin. Arviointi: Vuoden aikana on toteutettu kuituyhteys Oravaisista Vöyrille. Kunnan omistuksessa on nyt Sepänkylästä Vöyrin kautta Oravaisiin ulottuva kuituyhteys. Vuoden aikana rakennettiin myös kuituyhteys Veikkaalaan (kouluun) ja Sulvalle (kouluun ja muihin toimipisteisiin). Kunta omistaa kuituyhteyden Veikkaalaan ja osan yhteydestä Sulvalle. Käyttöoikeus osaan Sulvan kuituyhteyttä on saatu vaihtosopimuksin. Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä pyrkii edistämään kaupan suuryksiköiden sijoittumismahdollisuuksia laatukäytävän varteen ja kuntakeskukseen. Arviointi: Vaihemaakuntakaava 1 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Vaihemaakuntakaava on lähetetty ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 9

10 Kaupunkiseutu toimii jatkossakin aktiivisesti Paras-lainsäädännön tavoitteiden saavuttamiseksi seudulla. Kunta tekee työtä sen hyväksi, että sosiaalitoimi saataisiin lasten päivähoitoa lukuun ottamatta sisällytettyä perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaan. Mustasaari pyrkii myös seudulla yhteisesti laadittavan ja toteutettavan kaupunkiseutusopimuksen ja siihen liittyvän tavoite- ja työohjelman kautta siihen, että kaupunkiseutusuunnitelman maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät tavoitteet täyttyvät. Parantaakseen palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen ottaa käyttöön palvelusetelit. Kunta selvittää myös yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa edellytyksiä rakentaa yhteisiä päiväkoteja ja kouluja Bölen alueelle. Lisäksi kunta selvittää joko yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa tai omana selvityksenään mahdollisuutta pilottihankkeeseen, jossa päiväkodin rakentaisi ja rahoittaisi kolmas osapuoli. Arviointi: toteuttaa yhdessä seudun muiden kuntien kanssa toimenpiteitä, jotka sisältyvät asiakirjaan Vaasanseudun keskeiset kehityslinjat Asiakirja esiteltiin Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnalle Vuonna seudulla on aloitettu työ Vaasan kaupunkiseudun rakennemallin laatimiseksi. Vuoden aikana Sepänkylän ohikulkutien töitä on jatkettu, hallitus on päättänyt Laihian liittymäjärjestelyistä ja logistiikkakeskuksen työt samoin kuin Vaasan sataman kehittäminen ovat edenneet. Hallitus on myöntänyt Vaasan lentologistiikkakeskuksen rakentamiseen 1,34 miljoonaa euroa. Westenergy on toiminnassa. Kunta on ottanut käyttöön palvelusetelit, joilla omaishoitaja voi ostaa hoidettavalleen palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi. Kunta on hyväksynyt maailmanperintöalueelle uuden asiakaspalvelu- ja markkinointiorganisaation. Mustasaaren ja Vaasan yhteisistä päiväkodeista ja kouluista Bölessä on laadittu loppuraportti Loppuraportissa työryhmä toteaa, että yhteinen koulukiinteistö voitaisiin kilpailuttaa kokonaisuutena, toteuttaa yhteisenä kiinteistöyhtiönä tai rakentaa yksityisin varoin, jolloin Vaasan kaupunki ja vuokraisivat koulun. Vaasan kaupunki on asettanut työryhmän selvittämään Böleen suunniteltavan koulun tilantarvetta. Mustasaaren kunnalla on edustaja työryhmässä. Seudun markkinointityö valittiin Suomen parhaaksi. Valtuusto on antanut lausunnon valtiovarainministeriön kuntarakenneselvityksestä. toimii seudullisen strategian muotoilemiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Kokonaisanalyysiin sisällytetään hevosurheilukeskus. Botniahallin pysäköinnin järjestämiseksi laaditaan uusi suunnitelma. Arviointi: Investointiohjelmaan on varattu määräraha jäähallin laajentamiseen. Hevosurheilukeskuksesta on saatu uudet kustannuslaskelmat, jotka arvioidaan. Toiminnan muu kehittäminen Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia viimeistellään. Kunta hyväksyy joukkoliikenteen kehittämisen linjaukset ja työskentelee seudun joukkoliikenteen yhteensovittamisen parantamiseksi. Arviointi: Valtuusto hyväksyi Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategian Kunta noudattaa kaikissa suurissa tuulivoimahankkeissa periaatetta, jonka mukaan paikallisomistus on mahdollistettava ja tuulivoimayhtiöiden on maanomistajille maksamissaan korvauksissa noudatettava oikeudenmukaisuutta tuulivoiman koko tuotantoalueella. Arviointi: Iskmon tuulivoimahankkeen lähtökohtana on korvauksen maksaminen koko tuulivoiman tuotantoalueelta. valvoo aktiivisesti vaihekaavan 2 etenemistä, jotta kunnan etu tulee huomioiduksi tuulivoiman rakentamisessa. Arviointi: Kunnanhallitus on antanut lausunnon vaihemaakuntakaava 2:sta [KST 51/]. toteuttaa ja päivittää vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Arviointi: Valtuusto kokoontui iltakouluun keskustelemaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta; päivittämistyö jatkuu. Kunta pyrkii muodostamaan maailmanperintöalueelle pysyvän organisaation, joka kehittää ja markkinoi aluetta. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Raippaluodon sillan kupeessa sijaitsevan Merten talon toiminta. Arviointi: Vuodesta 2013 alkaen maailmanperintöalueen yhteisestä asiakaspalvelusta ja markkinoinnista vastaa Merenkurkun maailmanperintö ry. laatii arvion sekä lautakunta- että viranhaltijaorganisaatiosta, niin että tarvittavat päätökset voidaan tehdä keväällä. Samassa yhteydessä kiinnitetään huomiota myös konserniohjauksen vahvistamiseen. Arviointi: Valtuusto päätti uudesta lautakunta- ja viranhaltijaorganisaatiosta. Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. 10

11 Toimielin: Tilivelvollinen: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Vastaa presidentinvaalin ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Selkeää informaatiota vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille. Presidentinvaalin vaalitulokset raportoidaan klo ja kunnallisvaalien vaalitulokset klo Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen tulokset raportoitiin klo ja toisen kierroksen tulokset klo Kunnallisvaalien tulokset raportoitiin klo Kehittää edelleen vaalien teknisiä järjestelyjä. Kunta testaa edelleen sähköistä vaaliluetteloa. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään vähintään kolmella äänestysalueella. Sähköistä vaaliluetteloa käytettiin presidentinvaalissa kolmella ja kunnallisvaaleissa seitsemällä äänestysalueella. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 195, TUOTOT YHTEENSÄ ,2 195,4 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,7 348,9-222 Eläkekulut ,7 572,7-52 Muut henkilösivukulut ,1 885, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,1 354, Palvelujen ostot ,8 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 681,9-771 Muut toimintakulut ,9 536, KULUT YHTEENSÄ ,7 281, TOIMINTAKATE , ,3 Ylitys: euroa. Lautakunta vastasi vuoden aikana kolmien vaalien järjestämisestä. Eniten ylittyivät henkilöstökulut. 11

12 Toimielin: Tilivelvollinen: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,0 124,0-161 Eläkekulut ,4 101,6-21 Muut henkilösivukulut ,5 100, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,9 122, Palvelujen ostot ,3 106,6-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 120,0-256 Muut toimintakulut 0 0 0, KULUT YHTEENSÄ ,5 108, TOIMINTAKATE ,5 108,1 12

13 Toimielin: Tilivelvollinen: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Koko kunnan käsittävä strateginen yleiskaava Valtuusto hyväksyy Mustasaaren kunnan strategisen yleiskaavan joulukuussa. Ehdotus oli nähtävillä Strateginen yleiskaava valmistuu keväällä Painopiste yleiskaavoituksessa. Rantaosayleiskaava sekä Tölbyn-Vikbyn ja Granholmsbackenin osayleiskaavat valmistuvat. Valtuusto hyväksyi Granholmsbackenin osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan Tölbyn-Vikbyn osayleiskaava hyväksytään vuonna Sepänkylän osayleiskaava etusijalla. Aloitettu Kaavan laativa konsultti valittu Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Toteutetaan Sepänkylän ohikulkutien linjauksen konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelu on osa Sepänkylän osayleiskaavan tarkistamistyötä. Asemakaavoitus. Asuntoalueiden asemakaavat, seuraavat alueet etusijalla: Hägnäsbacken Tuovilassa, Gädda II Sepänkylässä, asuntoalue Kosköntien varressa Koivulahdessa (sis. Y-tontin), Storgårdsin alue lähellä terveyskeskusta Sepänkylässä (sis. Y-tontin). Hägnäsbacken viedään valtuuston hyväksyttäväksi keväällä Valtuusto hyväksyi Koskövägenin varrella sijaitsevan Mararnan alueen asemakaavan ja Gädda II -alueen asemakaavan Storgårdin kaavan laativa konsultti valittiin Maapoliittinen ohjelma. Valtuusto hyväksyy päivitetyn maapoliittisen ohjelman joulukuussa. Maapoliittinen ohjelma laaditaan valtuuston hyväksyttyä strategisen yleiskaavan. Sepänkylän keskustan kehittäminen. Suunnittelua jatketaan keskustasuunnittelun pohjalta ja laaditaan tiesuunnitelma. Kehittämistyö on osa Sepänkylän keskustan asemakaavatyötä, ja siinä huomioidaan Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen. Asemakaavoitussopimukset tehty Oy Dingmans Ab:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Tiesuunnitelman pohjaksi tulevan asemakaavan laatiminen aloitetaan kevättalvella Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Hyvinvointistrategia Valtuusto hyväksyy Mustasaaren kunnan hyvinvointistrategian joulukuussa. Mustasaaren kunnan hyvinvointistrategia valmistuu keväällä 2013 rinnan strategisen yleiskaavan kanssa. 13

14 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Henkilöstöasiat. Kuntarekry (sähköinen sijais- ja rekrytointipalvelu) otetaan käyttöön työnantajaprofi ilin kohottamiseksi. Mustasaari on toiminut yhtenä projektikunnista, ja Kuntarekry voidaan ottaa käyttöön ruotsiksi ja suomeksi keväällä Terveellinen työpaikka: Tyky-toimintaa jatketaan ja kehitetään olemassa olevilla talousarviovaroilla. Toteutui. Kunnan interaktiivista palveluntarjontaa kehitetään: Viestintä- ja IT-strategia (). Strategiatyöhön sisältyy kunnan verkkosivuston uudistaminen sekä sähköisen asiakaspalvelun ja viranomaisviestinnän kehittäminen. Viestintä- ja IT-strategian laatiminen aloitetaan vuonna Lautakunta- ja viranhaltijaorganisaatio. Valtuusto hyväksyy uuden lautakunta- ja viranhaltijaorganisaation vuonna. Valtuusto hyväksyi uuden lautakunta- ja viranhaltijaorganisaation Joukkoliikenne. Selvitetään naapurikuntien kanssa yhteisen joukkoliikennesuunnittelijan palkkaamista. Selvitystyötä on lykätty tulevaisuuteen, koska Vaasan kaupunki ei ole budjetoinut selvitykseen varoja. Aikataulu epävarma. Mustasaarella on kestävä talous. Vuosikate. Ylijäämäinen varsinaisessa talousarviossa. Vuosikate on ylijäämäinen tilinpäätöksessä ja talousarviossa 2013 sekä taloussuunnitelman kumpanakin vuonna. Konserniohjaus. SÖFUK: Kuninkaankartanon kampusalue toteutetaan. Rakennushanke on aloitettu. Vaasanseudun Areenat: Hevosurheilukeskus etenee suunnitellusti. Kunta on täyttänyt kaikki vuoden sitoumuksensa. Hankkeen jatkosta tulee päättää vuonna 2013, sillä kuntayhtymä ei pysty saattamaan hanketta päätökseen omistajien myöntämän rahoituksen puitteissa. Merten Talo: asemakaava- ja suunnitteluprosessi etenee. Merten talon asemakaava, Bergskäret, hyväksyttiin valtuustossa Korsholms Bostäder: asunto-ohjelma laaditaan rinnakkain hyvinvointistrategian kanssa. Ei laadittu. Smedsby Värmeservice: laajentaa toimintaansa yritystalouden periaatteiden mukaisesti Ei uusia liittymiä vuoden aikana, koska sopivia, taloudellisesti puolusteltavissa olevia kohteita ei löytynyt. 14

15 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaarella on tasapainoinen väestönkasvu. Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Strateginen yleiskaava ja hyvinvointistrategia valmistuvat. Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava ja hyvinvointistrategia valmistuvat keväällä Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Vaasan kanssa yhteinen logistiikkakeskus. Asemakaava valmistuu. Perustetaan toteuttajaorganisaatio. Asemakaava hyväksytty valtuustossa Kova Login Ab Oy päätti neljästä tonttivarauksesta alueella. Infrastruktuurin rakentaminen aloitettiin. Lintuvuoren laajeneminen. Asemakaavoittaminen aloitetaan. Kaavan laativa konsultti valittu Kaavan tavoitteet hyväksytään kehittämisjaostossa helmikuussa Toteutetaan Sepänkylän ohikulkutien linjauksen konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelu toteutetaan. Konseptisuunnittelu toteutetaan osana Sepänkylän keskustan asemakaavoitusta, ja siinä huomioidaan Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Vaasan seudun yhteistyö. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan toimintaohjelma toteutetaan. Panostetaan Vaasan seudun yhteismarkkinointiin. Seudun markkinointityö valittiin Suomen parhaaksi, seudulle laaditaan rakennemalli. Valtatietä 3 parannetaan Laihialla. Valtion panostus lentologistiikkaan. Merenkurkun maailmanperintöalueella on pysyvä organisaatio. Yhteistyösopimus tulee voimaan. Yhteistyösopimus allekirjoitettu

16 Toimielin: Tilivelvollinen: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg KUNNANHALLITUS Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 156, Maksutuotot ,3 36, Tuet ja avustukset ,2 57, Muut toimintatuotot ,1 102, TUOTOT YHTEENSÄ ,9 95,4 Valmistus omaan käyttöön 690 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,7 101, Eläkekulut ,3 77, Muut henkilösivukulut ,0 106, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,3 97, Palvelujen ostot ,6 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 174, Avustukset ,5 90, Muut toimintakulut ,3 88, KULUT YHTEENSÄ ,3 101, TOIMINTAKATE ,6 102, Poistot ,9 Ylitys: euroa. Ylitys johtuu lähinnä siitä, että atk-palvelut ja -materiaalit ylittävät talousarvion, koska lisenssikustannukset ovat kasvaneet ja kunnan verkkoa on päivitetty. 16

17 Toimielin: Tilivelvollinen: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Ben Antell Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Viihtyisät asuinympäristöt: Myönnettyjen lupien seuranta. Myönnettyjen, vuoden aikana umpeutuvien rakennuslupien lopputarkastus. Myönnettyjen rakennuslupien järjestelmällinen valvonta. Rakentajille on lähetetty kehotus vuonna 2006 (188 lupaa) ja vuonna 2007 (167 lupaa) myönnettyjen, lopputarkastamattomien rakennuslupien tarkastamiseksi. Myönnettyihin maaaineslupiin liittyvä ottamisalueen jälkihoidon seuranta. Ottamisalueiden järjestelmällinen valvonta ja maa-aineslupien vuositarkastukset. Viikolla 46 suoritettiin voimassa olevien maa-aineslupien vuositarkastukset ja loppukatselmuksia. Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut: 1. Kenttätyö. Rakennusvalvonnan palvelutasoa nostetaan. Otetaan käyttöön uusia mittauslaitteita. Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisessä maastoon käytetään GPS-laitetta. Topcon GRS-1 -mittauslaitetta käytetään rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisessä. 2. Sähköinen viestintä. Tiedottaminen kuntalaisille. Rakennusvalvonnan tietopaketin työstämistä jatketaan, verkkosivuja päivitetään ja sivut linkitetään lomakearkistoon hakuprosessin helpottamiseksi. Kuulutukset ja tiedotteet julkaistaan verkkosivuilla. Kuntalaisia tiedotetaan myös Mustasaari tiedottaa -lehdessä tai paikallislehdissä. Lomakkeita on uusittu. Lomakkeet voi täyttää sähköisesti. Kuntalaisia tiedotetaan suunnitelman mukaisesti. 3. Asiakasneuvonta ja asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu. Henkilöstön ammattiosaamista kehitetään ja työtekijöille annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen täydennyskoulutukseen. Henkilöstön täydennyskoulutusta, painopisteenä energiatehokkuus ja juridiikka. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus työtilanteen salliessa osallistua tarjolla olevaan täydennyskoulutukseen. Vuoden aikana koko rakennusvalvonnan henkilöstö on osallistunut erityisalansa koulutukseen. Henkilöstöresurssit. Palkataan toinen kokoaikainen toimistosihteeri. Toimistosihteeri palkattiin kokoaikaiseksi 1.3. Kestävä talous. Jätevesineuvonta. Kuntalaisten tiedottaminen järjestetään kuntienvälisen jätevesineuvontahankkeen kautta. Jätevesineuvoja on työskennellyt virastotalossa kolmena päivänä viikossa. Maa-ainestaksa. Rakennuslupataksa. Maa-ainestaksaa on tarkistettu 1.6., maksut pidetään ennallaan vuonna. Rakennuslupataksaa on tarkistettu 1.6., maksut pidetään ennallaan vuonna. Maa-ainestaksa pidettiin ennallaan. Rakennuslupataksa pidettiin ennallaan. 17

18 Toimielin: Tilivelvollinen: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Ben Antell RAKENNUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: 0 Myyntituotot , Maksutuotot ,9 116, Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ ,1 116, Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,5 117, Eläkekulut ,3 88, Muut henkilösivukulut ,5 123, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,9 113, Palvelujen ostot ,0 80, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 94, Muut toimintakulut ,5 102, KULUT YHTEENSÄ ,0 106, TOIMINTAKATE ,8 53,6-833 Poistot ,0 18

19 Toimielin: Tilivelvollinen: MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutusihteeri Christer Öist VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Maaseutulautakunta pyrkii edelleen säilyttämään maatalouden toimintaedellytykset ja siten auttamaan maiseman säilymistä avoimena ja asumiseen houkuttelevana. Kunnan maanviljelijöiden aktiivisuutta lisätään tehokkaalla ja hyvällä palvelulla ja tiedottamisella. 98 % tukeen oikeuttavasta peltoalasta pidetään jatkuvasti viljeltynä. Viljeltyjen ja kesantona olevien peltojen pinta-ala oli yhteensä ha eli yli 99 % peltoalasta. VISIO Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Kunnan maanviljelijöille tarjotaan laadukasta informaatiota, koulutusta ja palvelua eri tukiasioissa. Järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Pidetään 4 5 tiedotusja koulutustilaisuutta. Pidettiin neljä tiedotusja koulutustilaisuutta. Toimipiste säilyy Mustasaaressa maataloushallinnon ja lomituspalvelujen käynnissä olevassa uudistuksessa. Valvotaan toimipisteen säilymistä käynnissä olevissa neuvotteluissa. Toimipisteen säilyminen sisällytetään vuonna 2013 voimaan tulevaan yhteistoimintasopimukseen. Toimipiste säilyy maataloushallinnon ja lomituspalvelujen sivutoimipisteenä. Ylläpidetään lomituspalveluja toimintaalueen maanviljelijöille ja turkistarhaajille. Vastataan toiminta-alueen lomittajatarpeeseen. Toiminta-alueen kotieläinyrittäjille annetaan vähintään 24 ja turkistarhaajille 14 vuosiloma-päivää vuonna. Kotieläinyrittäjät saivat keskimäärin 26,81 ja turkistarhaajat keskimäärin 17,80 vuosilomapäivää. VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Maaseutulautakunta selviytyy nykyisillä henkilöstöresursseilla tukihakemusten käsittelystä ja maksatuksesta maanviljelijöiden talouden turvaamiseksi. Käsitellään maanviljelijöiden tukihakemukset voimassa olevien vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Maanviljelijöille maksetaan tukina 9,5 miljoonaa euroa. Kunnan maanviljelijöille myönnettiin tukina 9,64 miljoonaa euroa. Järjestetään lomituspalvelut toiminta-alueen kaikille maatalousyrittäjille ja turkistarhaajille. Työllistettyjen lomittajien lukumäärä. Työllistetään kokoaikaisesti 16 lomittajaa sekä joitakin tuntipalkkaisia. Työllistettiin kokoaikaisesti 16 lomittajaa sekä joitakin tuntipalkkaisia. 19

20 Toimielin: Tilivelvollinen: MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutusihteeri Christer Öist MAASEUTULAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 101, Maksutuotot ,7 112, Tuet ja avustukset ,7 63, Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ ,7 102,3 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,6 95, Eläkekulut ,6 84, Muut henkilösivukulut ,4 99, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,3 93, Palvelujen ostot ,1 89, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 102, Avustukset ,2 125, Muut toimintakulut ,6 139, KULUT YHTEENSÄ ,6 104, TOIMINTAKATE ,0 133,7 Ylitys: euroa. Mustasaaren maaseutulautakunnan toiminta lakkautettiin , mikä selittää ylityksen suurelta osin. 20

21 Toimielin: Tilivelvollinen: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Vs. ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Laaditaan terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelmat toteutetaan. Suunnitelmat toteutettu 57-prosenttisesti. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan lautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Verkkosivuja on päivitetty jatkuvasti. Pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Hakemukset käsitellään tehokkaasti. Käsittelyaika vuorokausina. Käsittelyaika 90 vuorokautta. Toteutui. Hakemukset, joista on pyydettävä lausuntoja, käsitellään 120 vuorokauden kuluessa. Toteutui. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Tervekuutiedonhallintajärjestelmä: aloitetaan vaiheet Kuti 2 ja Yhti 1. Tervekuutiedonhallintajärjestelmä: vaiheet Kuti 2 ja Yhti 1 ovat valmiit. Toteutui. 21