Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Rakennuslautakunta Maaseutulautakunta Länsirannikon valvontalautakunta Koulutuslautakunta Aikuiskoulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Hoivalautakunta Sosiaalilautakunta Kiinteistölautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Erikoissairaanhoito Kunnanhallitus Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Kunnanhallitus Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Kunnanhallitus Kiinteät jätemaksut Kunnanhallitus Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Kunnanhallitus Myyntivoitot, maanvuokrat ja metsänmyynti Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain Investointitalousarvio, talousarviovertailu Selvitys useamman vuoden aikana toteutettavista investointihankkeista Tuloslaskelma, talousarviovertailu Rahoituslaskelma, talousarviovertailu Verotuotot Valtionosuudet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Kuntakonsernin tuloslaskelma Kuntakonsernin rahoituslaskelma Kuntakonsernin tase LIITETIEDOT Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten liitetiedot KERTYNYT YLIJÄÄMÄ JA VELKATAAKKA VUOSINA 1997, EUROA/ASUKAS SEKÄ OMAVARAISUUS ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilintarkastuskertomus

3 Kunnanjohtajan katsaus Viime tilinpäätöksen yhteydessä totesin katsauksessani, että suuret investoinnit kasvattivat poistoja, jotka puolestaan kuormittivat tulosta. Sama pätee vielä suuremmassa määrin vuoden tilinpäätökseen. Kunnan investointitahti oli vuonna lähes kaksinkertainen, 20 miljoonaa euroa, verrattuna edeltävään vuoteen. Vuonna poistot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Vuonna poistot kasvoivat 5,8 miljoonaan euroon eli 1,1 miljoonalla eurolla yli budjetoidun. Tämä johtuu osittain investoinneista, joiden poistoaika on lyhyt. Irtaimiston, paviljonkien, teiden, viemäröinnin ja uusien toimitilojen (kuten Solgårdin keittiö, Keskuskoulu ja Helsingbyn päiväkoti) poistot kuormittavat kaikki tulosta. oli budjetoinut vuoden alijäämäksi 2,9 miljoonaa euroa. osoittaa nyt, että alijäämä on 3,5 miljoonaa euroa. Sen sijaan vuosikatteesta tuli odotettua parempi, sillä budjetoidun 1,8 miljoonan sijasta vuosikate nousi 2,3 miljoonaan euroon. Verorahoituksen kasvu 4,9 prosentilla oli kelvollinen. Toimintakate kasvoi kuitenkin enemmän eli 7 prosenttia, ja juuri tämä on saanut kunnan talouden epätasapainoon. Mustasaaren kunta on nyt kahtena peräkkäisenä vuotena osoittanut alijäämää: 0,9 miljoonaa euroa vuonna ja 3,5 miljoonaa euroa vuonna. Kunnan kokonaisvelkataakka oli vuodenvaihteessa 42,6 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus on asettanut vuonna 2013 balanssiryhmän tasapainottamaan kunnan taloutta. Ripeä investointitahti johtaa sekä poistojen että käyttömenojen kasvuun. Kunnan suuri kysymys onkin, miten tämä kehitys voidaan pysäyttää. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja Kunnanhallituksen toimintakertomus Yleistä on laadittu kuntalain 8. luvun nojalla. Tämä katsaus sekä raportit talousarvion tavoitteiden toteutumisesta tehtäväalueittain muodostavat kuntalaissa säädetyn toimintakertomuksen. jakautuu neljään pääosioon. Talousarvion toteutuminen sivuilla 8 52 esittää kaikki tavoitearvioinnit ja talousarviovertailut. Ohjausasiakirjan arviointi on tämän osion alussa. laskelmat sivuilla käsittävät kunnan ja kuntakonsernin viralliset tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat. Laskelmien bruttoluvut poikkeavat talousarviovertailuista, sillä laskelmissa on eliminoitu sisäiset tilitapahtumat. Seuraavana tilinpäätöksessä tulevat liitetiedot sivuilla Liitetiedoissa esitellään yksityiskohtaisemmat tilinpäätöslaskelmat. Viimeisenä tilinpäätöksessä on vesihuoltolaitoksen eriytetty tilinpäätös sivuilla Talousarviovertailut esitellään valtuuston vahvistamalla sitovuustasolla, mikä käyttötalousarvion osalta tarkoittaa lautakuntien toimintakatetta ja investointitalousarvion osalta hankekohtaista tai hankeryhmittäistä nettotulosta. Käyttötalousarvion talousarviovertailu on laadittu lyhennettyinä tuloslaskelmina lautakunnittain, mikä antaa enemmän tietoa kuin pelkkien toimintakatteiden esittely. Vuoden aikana talousarviomuutoksia hyväksyttiin käyttötalousarvioon, rahoituslaskelmaan ja investointitalousarvioon. Kaikki talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa sarakkeessa Talousarvio. Tulos, toimintakate ja vuosikate Vuoden tulos on ,31 euroa alijäämäinen. Tulos on budjetoitua heikompi ja myös heikompi kuin mitä vuoden aikana ennustettiin. Alijäämäistä tulosta selittävät kaksi tekijää: Talousarvio oli alun perin vajaat 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosten jälkeen alijäämä kasvoi runsaaseen 2,9 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi poistot olivat runsaat 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Vuosikate oli puoli miljoonaa euroa budjetoitua parempi, joten tuloksesta tuli 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Toimintakate, joka on toiminnan nettokustannus, kasvaa 7,0 % (: + 8,8 %), kun taas verotulojen ja valtionosuuksien summa (= verorahoitus) kasvaa 4,9 % (: + 6,7 %). Tämä johtaa siihen, että vuosikate pienenee 44,0 % (: 24,4 %). Vuosikate pienenee myös, koska rahoituskulut (netto) kasvoivat vuonna. Ylijäämä ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti vuosina 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä/ asukas

4 Kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa vajaat 6,6 miljoonaa euroa eli 347 euroa asukasta kohti. Koko maan asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. Vuosikate on vajaat 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen mutta runsaat 1,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna. Vuosikatteella tarkoitetaan varoja, jotka kunta voi käyttää investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuonna nettoinvestoinnit olivat lähes 19,4 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset 1,6 miljoonaa euroa. Talousarviovertailu Talousarviomuutoksia hyväksyttiin kolmessa valtuuston kokouksessa. Talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa, ja ne ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, maaseutulautakunta, aikuiskoulutuslautakunta ja kiinteistölautakunta ylittivät budjetoidut toimintakatteensa. Myös määräraha kunnan osuuteen perusterveydenhuollosta ylittyi. Budjetoitu toimintakate alittui kokonaistasolla runsaalla 0,8 miljoonalla eurolla. Toteumaprosentiksi tuli 99,1 %. Verot ja valtionosuudet (= verorahoitus) alittivat talousarvion lähes 0,4 miljoonalla eurolla. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä lähes 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Poistot ylittävät talousarvion runsaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Lähes 0,2 miljoonan euron lisäpoisto on tehtävä Björkö skolan lakkauttamisen vuoksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön kolme siirrettävää tilaelementtitaloa. Niiden poistoaika on kuntajaoston uuden ohjeen mukaan 20 vuotta; ja perustusten poistoaika on valtuuston päätöksen mukaan 3 vuotta. Vuoden aikana tehtiin myös poikkeuksellisen mittavia tieinvestointeja, sillä logistiikkakeskuksen investoinnit käynnistyivät ja hevosurheilukeskuksen tieliittymä rakennettiin. Teiden poistoaika on 15 vuotta, mikä näkyy vuoden poistotasossa. Investointitalousarviossa on kaikkiaan kymmenen talousarvioylitystä, joista yhdeksän kuuluu tekniselle lautakunnalle. Ylityksistä annetaan selvitys yhteenvedossa investointitalousarvion toteutumisesta. Kokonaisnettoinvestoinnit alittavat talousarvion vajaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Investointitalousarvion suurin ylitys on runsaat 1,1 miljoonaa euroa, ja se liittyy logistiikkakeskuksen infrastruktuuriin rakentamiseen. Tätä investointia ei ollut budjetoitu lainkaan, sillä rakennushankkeen toteuttamissopimukset selvisivät vasta vuodenvaihteessa /2013. Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että vuoden aikana ei nostettu pitkäaikaisia lainoja, joihin oli budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys oli 12 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 1,5 miljoonaan euroon. Vanhoja lainoja lyhennettiin talousarvion mukaisesti runsaalla 1,6 miljoonalla eurolla. Velkataakka kasvoi näin ollen vajaat 10,4 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 4,5 miljoonalla eurolla. Vaasan radan sähköistyshankkeen rahoitus jäi 5,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi, koska valtio maksoi osuutensa takaisin jo vuoden lopussa eli sovittua tammikuuta 2013 aikaisemmin. Tästä johtui, että kunnan maksuvalmius oli vuodenvaihteessa tilapäisesti hyvä. Liittymismaksuja kertyi lähes 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Rahavarat vähenivät 2,9 miljoonaa euroa budjetoidusta määrästä. Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 144 hengellä (: 231). Väkiluku vuodenvaihteessa /2013 oli henkeä (/: ). Vertailu edellisiin vuosiin (ulkoiset tilitapahtumat) Toimintatuotot kasvoivat 3,8 % eli runsaat 0,8 miljoonaa euroa vuonna. Vuonna toimintatuotot kasvoivat 10 % eli runsaat 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 6,5 % eli 7,0 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin vastaava kasvu oli 9 % eli 8,9 miljoonaa euroa. Toimintakate, joka osoittaa toiminnan nettokustannukset, kasvoi 7,0 % eli 6 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin kasvu oli 8,8 % eli lähes 7 miljoonaa euroa. Verorahoitus, joka on verotulojen ja valtionosuuksien summa, kasvoi lähes 4,4 miljoonalla eurolla (+4,9 %) vuoden aikana. Vuonna verorahoitus kasvoi lähes 5,7 miljoonalla eurolla (+6,7 %); tuloveroprosenttia korotettiin vuonna. Investointimenot kasvoivat 86,8 % eli lähes 9,4 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin investointimenot vähenivät runsaat 0,3 miljoonaa euroa eli 3 %. Investointien suuri kasvu kahteen aiempaan vuoteen verrattuna selittää poistojen voimakkaan lisääntymisen vuonna : poistot kasvoivat 17,1 % eli runsaat 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna poistot kasvoivat 3 % eli runsaat 0,1 miljoonaa euroa. Tase ja rahoituslaskelma Taseen loppusumma on 116,1 miljoonaa euroa (: 108,3 miljoonaa euroa). Jos tulos kirjataan omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi, oma pääoma vähenee runsaaseen 53 miljoonaan euroon. Velkataakka kasvoi vajaat 10,4 miljoonaa euroa 42,6 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Velkataakka kasvoi nyt seitsemättä perättäistä vuotta ja saavuttaa nyt kuudentena perättäisenä vuotena tähänastisen huippunsa. Velkataakka asukasta kohti oli koko maassa euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. 4

5 Velkataakan kehitys asukasta kohti 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Euroa/asukas Omavaraisuus, joka ilmaisee kunnan omien varojen osuuden kaikista sen varoista, pieneni 45,7 %:iin vuonna. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuohjeiden mukaan 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuus merkitsee kuntatalouden huomattavaa velkataakkaa. Omavaraisuus koko maassa oli 64,9 % vuonna 2010 ja 64,2 % vuonna. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Omavaraisuus (%) 78,2 71,3 70,2 67,9 65,4 56,8 52,3 45,7 Omavaraisuus on vähentynyt kahdeksan viime vuoden aikana 33,7 prosenttiyksikköä vuoden 2004 huippulukemista. Eniten omavaraisuus väheni vuonna 2010, jolloin pudotusta oli 8,6 prosenttiyksikköä. Rahoituslaskelma kuvaa, miten kunnan toimintaa ja investointeja on vuoden aikana rahoitettu. Toiminta ja investoinnit käänsivät rahavirran lähes 17,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna. Alijäämäinen rahavirta ja lainanlyhennykset voitiin rahoittaa pitkäaikaisten lainojen 12 miljoonan euron lisäyksellä, kun valtio maksoi joulukuussa takaisin kunnan panoksen Vaasan radan sähköistyshankkeeseen (lähes 4,9 miljoonaa euroa). Rahavarat vähenivät vuoden aikana runsaat 0,8 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2009 valtuusto hyväksyi 10 miljoonan euron kunnallisen takauksen Oy Westenergy Ab:lle. Vuodenvaihteessa kunnan takausvastuu lainasta oli lähes 9,2 miljoonaa euroa. Yhtiön kunnallinen takaus on yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta Vaasan kaupungin osuus on 40 miljoonaa euroa ja Seinäjoen kaupungin osuus 30 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätös ja konsernitase Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien sitovien ohjeiden mukaisesti on laadittu täydellinen konsernitilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Alla esitetään vain konsernitasetta koskevat vertailuluvut. Kuntakonserniin kuuluvat kaikki kuntayhtymät, joiden jäsen kunta on, sekä kunnan tytäryhteisöt Korsholms Bostäder, Smedsby Värmeservice ja Merten Talo. Stormossen, Poronkankaan Vesi ja Kova Login sisältyvät konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöinä. Logistiikkakeskuksen rakentamisesta vastaava Kova Login perustettiin vuonna yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Kunta omistaa yhtiöstä 40 %. Konsernitaseen loppusumma on 137,9 miljoonaa euroa (: 128,9 miljoonaa euroa). Konsernin velkataakka kasvaa 12,3 miljoonalla eurolla 50,0 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Konsernin omavaraisuus laskee 43,6 %:iin. Koko maan asukaskohtainen konsernivelkataakka oli euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. Koko maan kuntakonsernien omavaraisuusaste oli 47,5 % vuonna 2010 ja 47,1 % vuonna. Velkataakan kehitys asukasta kohti sekä kuntakonsernin omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2005 Vuosi Velkataakka euroa/asukas Omavaraisuus (%) ,5 66,0 65,4 63,7 61,1 53,8 49,7 43,6 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vastuu sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan lisäksi tilivelvolliset. Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2010 sisäisen valvonnan ohjeen (KH ). Vuonna kunnassa on tehty päätös organisaationmuutoksesta, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Hallintosääntöä ja muita sääntöjä uusittiin syksyllä uuden organisaation mukaisiksi. Valtuusto hyväksyi uudet säännöt kokouksessaan Sisäisen valvonnan ohjetta päivitetään syksyllä 2013 vastaamaan uutta organisaatiota. Talvella /2013 toteutetaan laaja sisäinen koulutus niin että uusi organisaatio on toimintakykyinen vuonna Qvalia on aloittanut vuoden aikana kunnan alv-käsittelyä koskevan ns. Recovery Auditin. Löytyneet virheet voidaan analysoida ja mahdolliset puutteet ostolaskujen käsittelyssä korjata. 5

6 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51. :ssä säädetyllä otto-oikeudella sekä kunnan yhteistoiminta-alueiden ja kuntayhtymien toimielinten pöytäkirjojen kautta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanhallitukselle ja lautakunnille asetetut sitovat tavoitteet arvioidaan vuosittain kunnan tilinpäätöksessä. Jokaista tehtäväaluetta varten valitaan talousarviovastaavaksi viranhaltija, joka seuraa tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä. Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi toiminnan kehitystä ohjataan ohjausasiakirjalla, joka hyväksytään valtuustossa vuosittain, sekä valtuuston hyväksymillä erilaisilla strategioilla. Kunnanhallitus on toimintavuoden aikana seurannut talousarvion toteutumista neljännesvuosittain laadittavalla talousarvioseurannalla ja tiettyjen kuukausien kohdalla myös talouden kuukausiraporteilla. Valtuusto käsitteli kokouksessaan syyskuussa toiminnan ja talouden arviointia tilanteen mukaan. Valtuusto on kolmessa kokouksessa käsitellyt talousarviomuutoksia vuoden talousarvioon. Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on kehittynyt suotuisasti vuoden aikana ja kehitys jatkuu samanlaisena. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita vuoden aikana, ja kunnanhallituksen arvion mukaan valvonta on ollut toimivaa. Talouden tasapainottaminen Kuntalain vaatimus alijäämän kattamisesta on toteutunut vuoden 2002 tilinpäätöksestä lähtien. Kertynyt ylijäämä on 6,6 miljoonaa euroa, jos tulos käytetään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallituksen arvion mukaan valtuuston vuodeksi asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tätä katsausta seuraa yksityiskohtainen selvitys tavoitteista ja niiden toteutumisesta tehtäväalueittain. Kunnanhallitus arvioi, että toimintaa ja investointeja koskevat taloudelliset tavoitteet, jotka valtuusto asetti talousarviopäätöksissään vuodeksi, ovat suurelta osin toteutuneet. Etenkin edellisvuodesta rivakoitunut investointitahti kasvatti kuitenkin poistoja huomattavasti budjetoitua suuremmiksi, jolloin tuloksestakin tuli budjetoitua heikompi. Vuoden tuloksen käyttö Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,31 euroa siirretään taseeseen tilikauden alijäämäksi. Taseeseen kertynyt ylijäämä on tämän jälkeen ,06 euroa. 6

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 7

8 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan vuosien 2013 prioriteetteja. Ohjausasiakirja nivoo yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä Paraslainsäädännössä ja alueiden käytön valtakunnallisissa tavoitteissa vahvistetut yleiset tavoitteet. Asiakirjan tarkoituksena on nostaa esiin kummankin vuoden keskeisimmät toimenpiteet. Tavoitteena on toteuttaa Mustasaaren strategian toimintasuunnitelma ja saavuttaa strategian keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Pääpaino on ohjausta vaativissa suurissa ja pitkäjänteisissä ä kokonaisuuksissa, joita ei voida luontevasti sisällyttää minkään lautakunnan vastuualueeseen. Yksittäisille lautakunnille asetetut tavoitteet käyvät ilmi talousarvion tekstiosasta. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään kesäkuussa. Ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvioohjeiden kanssa, ja se liitetään talousarviokirjaan. Ohjausasiakirja päivitetään vuosittain. an vaikuttavat trendit Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta kehittää sekä ruotsin- että suomenkielisiä palveluja. Palveluilta vaaditaan entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Myös kunnan talous kiristyy lähitulevaisuudessa. Voimakkaana jatkuva investointitarve lisää velkaantumista. Paine yhtenäisemmän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi Vaasan seudulle kasvaa, samalla kun valtio odottaa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kunnan elinkeinoelämään kohdistuu monia odotuksia, kun laatukäytävä kasvaa moottoritien varteen Vikbyn suuntaan, kun Vaasan uusi pohjoinen sisääntuloväylä rakennetaan ja kun energiayhtiöt kiinnostuvat tuulivoiman rakentamisesta Pohjanmaalle ja Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osa-alueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Henkilöstöstrategia rakentuu johtamiselle, yhteisöllisyydelle ja osaamiselle, terveellisille työpaikoille, onnistuneelle rekrytoinnille ja kilpailukykyisille palkoille. Elinkeinostrategiassa painotetaan, että yrityksille on valmistettava hyvät edellytykset kannattavuuteen, kasvuun ja erikoistumiseen. Yritysten on saatava kaikki kuntapalvelut käyttöönsä nopeasti ja tehokkaasti. Kunnan yrityskeskusten profi lointia kehitetään. Maapoliittisen ohjelman avulla varmistetaan maapolitiikan keinojen johdonmukainen, tehokas ja tasapuolinen hyödyntäminen kunnassa. Ohjelmassa korostetaan maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavojen muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden turvaamisen tärkeyttä. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla halutaan vastaavasti edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä sekä luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle. Paras-uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta ja hillitä kuntien menojen kasvua. Kunnassa tai yhteistoimintaalueella on oltava vähintään noin asukasta. Vuodesta 2015 lukien yhteistoiminta-alueen toimintaan kuuluu perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalitoimi (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta). Vaasan kaupunkiseudun, johon Mustasaarikin kuuluu, on laadittava suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla. etenkin sen rannikolle. Lisäksi kunnan tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille helposti saatavilla olevat palvelut koko kunnassa. Henkilöstön riittävyys ja työssä viihtyminen ovat avainasemassa, jotta kunta pystyy tarjoamaan jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen ja yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja toimintaympäristö, jota ei koeta riittävän luovaksi. Seudun monet positiiviset tekijät pitävät kuitenkin haasteet ja uhkakuvat tasapainossa. Seudulla on maan paras työllisyystilanne ja pienin työttömyys. Energiaklusteri on voimakkaassa kasvussa, ja monialainen yritystoiminta ja elinvoimaiset peruselinkeinot valavat uskoa tulevaisuuteen. Koulutuspaikkojen laaja-alainen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat hyvän pohjan kunnan taloudelle ja mahdollistavat julkisiin palveluihin panostamisen. Pyrkimyksenä on tasapainoinen väestönkasvu, jotta kunnalla on mahdollisuus tarjota helposti saatavilla olevia ja laadukkaita palveluja. Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2013 Peruspalvelut Henkilöstöpolitiikassa keskitytään terveellisiin työpaikkoihin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen. Kunta laatii savuttoman työpaikan periaatteet. Arviointi: on ollut savuton työpaikka 1.1. lukien [KV 26.9.]. Rekrytointiohjelma Kuntarekry otetaan käyttöön keväällä

9 on vuosina 2008 ja 2009 laatinut kunnan palveluille kattavat strategiat, joilla vastataan tuleviin tarpeisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaisratkaisun päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi kunnassa. Päiväkoti- ja koulukokonaisuuksien kaikki suunnittelu perustuu kokonaisratkaisussa esitettyihin periaatteisiin. Arviointi: Norra Korsholms skolan, Tuovilan koulun ja Replot daghemin laajennushankkeet on budjetoitu, ja ne suunnitellaan raportin periaatteiden mukaisesti. kehittää vanhustenhuoltoa ja palveluketjuja vanhusten palveluasumisen ja laitoshoidon linjauksia koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen pohjalta. Periaatepäätös perustuu kunnan vanhuspoliittiseen ohjelmaan (hyväksytty ) sekä pitkäaikaispaikkojen ja asumispalvelujen tarveselvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja kartoitukseen. (Selvitys valmistui tammikuussa 2009 nimellä Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till år 2025.) Selvitysten tuloksena kunnassa lisätään kotihoidon ja kodinomaisen asumisen resursseja ja laitoshoito järjestetään uudelleen. Vuodeosaston I rakennushankkeen toteuttaminen tukee tämänsuuntaista kehitystä. Arviointi: Kunnanhallituksen asettama Mustasaaren terveyskeskushankkeen suunnittelutoimikunta on laatinut terveyskeskuksen muutostöiden ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 17.5., ja valtuusto hyväksyi hankkeen kokonaismenon 14,5 miljoonaa euroa hankeajaksi Rakennustyöt aloitettiin vuonna. laatii hyvinvointistrategian. Arviointi: Yleispiirteisen hyvinvointistrategian laatiminen ja sen sisällyttäminen strategiseen yleiskaavaan on osoittautunut ajateltua vaikeammaksi, minkä vuoksi hyvinvointistrategiaa ei voitu hyväksyä vielä vuonna. Kunnanhallitus on asettanut uuden toimikunnan jatkamaan strategisen yleiskaavan ja hyvinvointistrategian työstämistä. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Asuminen ja elinkeinoelämä Pystyäkseen vastaamaan asumisen ja elinkeinopolitiikan haasteisiin kunta keskittyy maakaupoissa erityisesti välttämättömät investoinnit mahdollistavaan maanhankintaan, Vaasan pohjoisen sisääntuloväylän uuteen linjaukseen liittyvään maanhankintaan sekä maanhankintaan alueelta, jolle on suunnitteilla Vaasan kanssa yhteinen logistiikkakeskus. Logistiikkakeskusta suunnitellaan lentoaseman, rautatien ja Vaasan ohittavan valtatien 8 tulevan linjauksen muodostamaan kolmioon. Tavoitteena on aloittaa logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollisimman pian. ohjaa kaikki logistiikkatoiminnasta kiinnostuneet yritykset uuteen logistiikkakeskukseen. Kuntakeskuksen ideakilpailun ideoita työstetään Sepänkylän osayleiskaavassa. Mahdollisuudet palveluyrityksille tarkoitetun yrityshotellin toteuttamiseksi selvitetään Sepänkylän keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä. Edellytykset tuotantoyritysten start up -hallin rakentamiseen selvitetään. Arviointi: ja Vaasan kaupunki ovat perustaneet logistiikka-alueen yhteistyötä varten Kova Login Ab Oy -nimisen yhtiön. Yhtiön perustava kokous pidettiin 8.3. [KV 8.12.]. Vuoden 2013 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on varattu määräraha yhtiön osakepääomaa varten. Kunnallistekniset työt on aloitettu vuonna, ja alueelta on varattu neljä tonttia. Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu vuonna, ja sen yhteydessä selvitetään yrityshotellin toteuttamista Sepänkylään. Olemassa olevien taajamien jatkokehittämisessä otetaan erityisesti huomioon ikääntyvän väestön tarpeet ja erilaisten asumismuotojen saatavuus. ottaa arvioitavaksi myös sen, miten Koivulahden alueen profiilia voitaisiin kohottaa ohikulkutien toteutuessa. päivittää maapoliittista ohjelmaansa ja laatii strategisen yleiskaavan kunnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Samassa yhteydessä asetetaan tavoitteita asuntotuotannolle. Erityisesti on huomioitava asuntotuotannon tarve Etelä-Mustasaaressa, sillä laatukäytävää ympäröiville alueille luodaan monia uusia työpaikkoja. Arviointi: Ehdotus strategiseksi yleiskaavaksi on ollut nähtävillä Kunnanhallitus on asettanut uuden toimikunnan strategista yleiskaavaa varten. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. toteuttaa kuituverkon kunnan kiinteistöihin Mustasaaren kunnan avoin kuituverkko hankkeen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Kunta voi tarvittaessa selvittää paikallisten toimijoiden kanssa edellytykset kyläkohtaisiin kuituverkkoihin. Arviointi: Vuoden aikana on toteutettu kuituyhteys Oravaisista Vöyrille. Kunnan omistuksessa on nyt Sepänkylästä Vöyrin kautta Oravaisiin ulottuva kuituyhteys. Vuoden aikana rakennettiin myös kuituyhteys Veikkaalaan (kouluun) ja Sulvalle (kouluun ja muihin toimipisteisiin). Kunta omistaa kuituyhteyden Veikkaalaan ja osan yhteydestä Sulvalle. Käyttöoikeus osaan Sulvan kuituyhteyttä on saatu vaihtosopimuksin. Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä pyrkii edistämään kaupan suuryksiköiden sijoittumismahdollisuuksia laatukäytävän varteen ja kuntakeskukseen. Arviointi: Vaihemaakuntakaava 1 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Vaihemaakuntakaava on lähetetty ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 9

10 Kaupunkiseutu toimii jatkossakin aktiivisesti Paras-lainsäädännön tavoitteiden saavuttamiseksi seudulla. Kunta tekee työtä sen hyväksi, että sosiaalitoimi saataisiin lasten päivähoitoa lukuun ottamatta sisällytettyä perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaan. Mustasaari pyrkii myös seudulla yhteisesti laadittavan ja toteutettavan kaupunkiseutusopimuksen ja siihen liittyvän tavoite- ja työohjelman kautta siihen, että kaupunkiseutusuunnitelman maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät tavoitteet täyttyvät. Parantaakseen palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen ottaa käyttöön palvelusetelit. Kunta selvittää myös yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa edellytyksiä rakentaa yhteisiä päiväkoteja ja kouluja Bölen alueelle. Lisäksi kunta selvittää joko yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa tai omana selvityksenään mahdollisuutta pilottihankkeeseen, jossa päiväkodin rakentaisi ja rahoittaisi kolmas osapuoli. Arviointi: toteuttaa yhdessä seudun muiden kuntien kanssa toimenpiteitä, jotka sisältyvät asiakirjaan Vaasanseudun keskeiset kehityslinjat Asiakirja esiteltiin Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnalle Vuonna seudulla on aloitettu työ Vaasan kaupunkiseudun rakennemallin laatimiseksi. Vuoden aikana Sepänkylän ohikulkutien töitä on jatkettu, hallitus on päättänyt Laihian liittymäjärjestelyistä ja logistiikkakeskuksen työt samoin kuin Vaasan sataman kehittäminen ovat edenneet. Hallitus on myöntänyt Vaasan lentologistiikkakeskuksen rakentamiseen 1,34 miljoonaa euroa. Westenergy on toiminnassa. Kunta on ottanut käyttöön palvelusetelit, joilla omaishoitaja voi ostaa hoidettavalleen palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi. Kunta on hyväksynyt maailmanperintöalueelle uuden asiakaspalvelu- ja markkinointiorganisaation. Mustasaaren ja Vaasan yhteisistä päiväkodeista ja kouluista Bölessä on laadittu loppuraportti Loppuraportissa työryhmä toteaa, että yhteinen koulukiinteistö voitaisiin kilpailuttaa kokonaisuutena, toteuttaa yhteisenä kiinteistöyhtiönä tai rakentaa yksityisin varoin, jolloin Vaasan kaupunki ja vuokraisivat koulun. Vaasan kaupunki on asettanut työryhmän selvittämään Böleen suunniteltavan koulun tilantarvetta. Mustasaaren kunnalla on edustaja työryhmässä. Seudun markkinointityö valittiin Suomen parhaaksi. Valtuusto on antanut lausunnon valtiovarainministeriön kuntarakenneselvityksestä. toimii seudullisen strategian muotoilemiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Kokonaisanalyysiin sisällytetään hevosurheilukeskus. Botniahallin pysäköinnin järjestämiseksi laaditaan uusi suunnitelma. Arviointi: Investointiohjelmaan on varattu määräraha jäähallin laajentamiseen. Hevosurheilukeskuksesta on saatu uudet kustannuslaskelmat, jotka arvioidaan. Toiminnan muu kehittäminen Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia viimeistellään. Kunta hyväksyy joukkoliikenteen kehittämisen linjaukset ja työskentelee seudun joukkoliikenteen yhteensovittamisen parantamiseksi. Arviointi: Valtuusto hyväksyi Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategian Kunta noudattaa kaikissa suurissa tuulivoimahankkeissa periaatetta, jonka mukaan paikallisomistus on mahdollistettava ja tuulivoimayhtiöiden on maanomistajille maksamissaan korvauksissa noudatettava oikeudenmukaisuutta tuulivoiman koko tuotantoalueella. Arviointi: Iskmon tuulivoimahankkeen lähtökohtana on korvauksen maksaminen koko tuulivoiman tuotantoalueelta. valvoo aktiivisesti vaihekaavan 2 etenemistä, jotta kunnan etu tulee huomioiduksi tuulivoiman rakentamisessa. Arviointi: Kunnanhallitus on antanut lausunnon vaihemaakuntakaava 2:sta [KST 51/]. toteuttaa ja päivittää vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Arviointi: Valtuusto kokoontui iltakouluun keskustelemaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta; päivittämistyö jatkuu. Kunta pyrkii muodostamaan maailmanperintöalueelle pysyvän organisaation, joka kehittää ja markkinoi aluetta. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Raippaluodon sillan kupeessa sijaitsevan Merten talon toiminta. Arviointi: Vuodesta 2013 alkaen maailmanperintöalueen yhteisestä asiakaspalvelusta ja markkinoinnista vastaa Merenkurkun maailmanperintö ry. laatii arvion sekä lautakunta- että viranhaltijaorganisaatiosta, niin että tarvittavat päätökset voidaan tehdä keväällä. Samassa yhteydessä kiinnitetään huomiota myös konserniohjauksen vahvistamiseen. Arviointi: Valtuusto päätti uudesta lautakunta- ja viranhaltijaorganisaatiosta. Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. 10

11 Toimielin: Tilivelvollinen: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Vastaa presidentinvaalin ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Selkeää informaatiota vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille. Presidentinvaalin vaalitulokset raportoidaan klo ja kunnallisvaalien vaalitulokset klo Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen tulokset raportoitiin klo ja toisen kierroksen tulokset klo Kunnallisvaalien tulokset raportoitiin klo Kehittää edelleen vaalien teknisiä järjestelyjä. Kunta testaa edelleen sähköistä vaaliluetteloa. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään vähintään kolmella äänestysalueella. Sähköistä vaaliluetteloa käytettiin presidentinvaalissa kolmella ja kunnallisvaaleissa seitsemällä äänestysalueella. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 195, TUOTOT YHTEENSÄ ,2 195,4 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,7 348,9-222 Eläkekulut ,7 572,7-52 Muut henkilösivukulut ,1 885, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,1 354, Palvelujen ostot ,8 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 681,9-771 Muut toimintakulut ,9 536, KULUT YHTEENSÄ ,7 281, TOIMINTAKATE , ,3 Ylitys: euroa. Lautakunta vastasi vuoden aikana kolmien vaalien järjestämisestä. Eniten ylittyivät henkilöstökulut. 11

12 Toimielin: Tilivelvollinen: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,0 124,0-161 Eläkekulut ,4 101,6-21 Muut henkilösivukulut ,5 100, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,9 122, Palvelujen ostot ,3 106,6-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 120,0-256 Muut toimintakulut 0 0 0, KULUT YHTEENSÄ ,5 108, TOIMINTAKATE ,5 108,1 12

13 Toimielin: Tilivelvollinen: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Koko kunnan käsittävä strateginen yleiskaava Valtuusto hyväksyy Mustasaaren kunnan strategisen yleiskaavan joulukuussa. Ehdotus oli nähtävillä Strateginen yleiskaava valmistuu keväällä Painopiste yleiskaavoituksessa. Rantaosayleiskaava sekä Tölbyn-Vikbyn ja Granholmsbackenin osayleiskaavat valmistuvat. Valtuusto hyväksyi Granholmsbackenin osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan Tölbyn-Vikbyn osayleiskaava hyväksytään vuonna Sepänkylän osayleiskaava etusijalla. Aloitettu Kaavan laativa konsultti valittu Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Toteutetaan Sepänkylän ohikulkutien linjauksen konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelu on osa Sepänkylän osayleiskaavan tarkistamistyötä. Asemakaavoitus. Asuntoalueiden asemakaavat, seuraavat alueet etusijalla: Hägnäsbacken Tuovilassa, Gädda II Sepänkylässä, asuntoalue Kosköntien varressa Koivulahdessa (sis. Y-tontin), Storgårdsin alue lähellä terveyskeskusta Sepänkylässä (sis. Y-tontin). Hägnäsbacken viedään valtuuston hyväksyttäväksi keväällä Valtuusto hyväksyi Koskövägenin varrella sijaitsevan Mararnan alueen asemakaavan ja Gädda II -alueen asemakaavan Storgårdin kaavan laativa konsultti valittiin Maapoliittinen ohjelma. Valtuusto hyväksyy päivitetyn maapoliittisen ohjelman joulukuussa. Maapoliittinen ohjelma laaditaan valtuuston hyväksyttyä strategisen yleiskaavan. Sepänkylän keskustan kehittäminen. Suunnittelua jatketaan keskustasuunnittelun pohjalta ja laaditaan tiesuunnitelma. Kehittämistyö on osa Sepänkylän keskustan asemakaavatyötä, ja siinä huomioidaan Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen. Asemakaavoitussopimukset tehty Oy Dingmans Ab:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Tiesuunnitelman pohjaksi tulevan asemakaavan laatiminen aloitetaan kevättalvella Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Hyvinvointistrategia Valtuusto hyväksyy Mustasaaren kunnan hyvinvointistrategian joulukuussa. Mustasaaren kunnan hyvinvointistrategia valmistuu keväällä 2013 rinnan strategisen yleiskaavan kanssa. 13

14 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Henkilöstöasiat. Kuntarekry (sähköinen sijais- ja rekrytointipalvelu) otetaan käyttöön työnantajaprofi ilin kohottamiseksi. Mustasaari on toiminut yhtenä projektikunnista, ja Kuntarekry voidaan ottaa käyttöön ruotsiksi ja suomeksi keväällä Terveellinen työpaikka: Tyky-toimintaa jatketaan ja kehitetään olemassa olevilla talousarviovaroilla. Toteutui. Kunnan interaktiivista palveluntarjontaa kehitetään: Viestintä- ja IT-strategia (). Strategiatyöhön sisältyy kunnan verkkosivuston uudistaminen sekä sähköisen asiakaspalvelun ja viranomaisviestinnän kehittäminen. Viestintä- ja IT-strategian laatiminen aloitetaan vuonna Lautakunta- ja viranhaltijaorganisaatio. Valtuusto hyväksyy uuden lautakunta- ja viranhaltijaorganisaation vuonna. Valtuusto hyväksyi uuden lautakunta- ja viranhaltijaorganisaation Joukkoliikenne. Selvitetään naapurikuntien kanssa yhteisen joukkoliikennesuunnittelijan palkkaamista. Selvitystyötä on lykätty tulevaisuuteen, koska Vaasan kaupunki ei ole budjetoinut selvitykseen varoja. Aikataulu epävarma. Mustasaarella on kestävä talous. Vuosikate. Ylijäämäinen varsinaisessa talousarviossa. Vuosikate on ylijäämäinen tilinpäätöksessä ja talousarviossa 2013 sekä taloussuunnitelman kumpanakin vuonna. Konserniohjaus. SÖFUK: Kuninkaankartanon kampusalue toteutetaan. Rakennushanke on aloitettu. Vaasanseudun Areenat: Hevosurheilukeskus etenee suunnitellusti. Kunta on täyttänyt kaikki vuoden sitoumuksensa. Hankkeen jatkosta tulee päättää vuonna 2013, sillä kuntayhtymä ei pysty saattamaan hanketta päätökseen omistajien myöntämän rahoituksen puitteissa. Merten Talo: asemakaava- ja suunnitteluprosessi etenee. Merten talon asemakaava, Bergskäret, hyväksyttiin valtuustossa Korsholms Bostäder: asunto-ohjelma laaditaan rinnakkain hyvinvointistrategian kanssa. Ei laadittu. Smedsby Värmeservice: laajentaa toimintaansa yritystalouden periaatteiden mukaisesti Ei uusia liittymiä vuoden aikana, koska sopivia, taloudellisesti puolusteltavissa olevia kohteita ei löytynyt. 14

15 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaarella on tasapainoinen väestönkasvu. Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Strateginen yleiskaava ja hyvinvointistrategia valmistuvat. Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava ja hyvinvointistrategia valmistuvat keväällä Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Vaasan kanssa yhteinen logistiikkakeskus. Asemakaava valmistuu. Perustetaan toteuttajaorganisaatio. Asemakaava hyväksytty valtuustossa Kova Login Ab Oy päätti neljästä tonttivarauksesta alueella. Infrastruktuurin rakentaminen aloitettiin. Lintuvuoren laajeneminen. Asemakaavoittaminen aloitetaan. Kaavan laativa konsultti valittu Kaavan tavoitteet hyväksytään kehittämisjaostossa helmikuussa Toteutetaan Sepänkylän ohikulkutien linjauksen konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelu toteutetaan. Konseptisuunnittelu toteutetaan osana Sepänkylän keskustan asemakaavoitusta, ja siinä huomioidaan Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Vaasan seudun yhteistyö. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan toimintaohjelma toteutetaan. Panostetaan Vaasan seudun yhteismarkkinointiin. Seudun markkinointityö valittiin Suomen parhaaksi, seudulle laaditaan rakennemalli. Valtatietä 3 parannetaan Laihialla. Valtion panostus lentologistiikkaan. Merenkurkun maailmanperintöalueella on pysyvä organisaatio. Yhteistyösopimus tulee voimaan. Yhteistyösopimus allekirjoitettu

16 Toimielin: Tilivelvollinen: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg KUNNANHALLITUS Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 156, Maksutuotot ,3 36, Tuet ja avustukset ,2 57, Muut toimintatuotot ,1 102, TUOTOT YHTEENSÄ ,9 95,4 Valmistus omaan käyttöön 690 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,7 101, Eläkekulut ,3 77, Muut henkilösivukulut ,0 106, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,3 97, Palvelujen ostot ,6 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 174, Avustukset ,5 90, Muut toimintakulut ,3 88, KULUT YHTEENSÄ ,3 101, TOIMINTAKATE ,6 102, Poistot ,9 Ylitys: euroa. Ylitys johtuu lähinnä siitä, että atk-palvelut ja -materiaalit ylittävät talousarvion, koska lisenssikustannukset ovat kasvaneet ja kunnan verkkoa on päivitetty. 16

17 Toimielin: Tilivelvollinen: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Ben Antell Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Viihtyisät asuinympäristöt: Myönnettyjen lupien seuranta. Myönnettyjen, vuoden aikana umpeutuvien rakennuslupien lopputarkastus. Myönnettyjen rakennuslupien järjestelmällinen valvonta. Rakentajille on lähetetty kehotus vuonna 2006 (188 lupaa) ja vuonna 2007 (167 lupaa) myönnettyjen, lopputarkastamattomien rakennuslupien tarkastamiseksi. Myönnettyihin maaaineslupiin liittyvä ottamisalueen jälkihoidon seuranta. Ottamisalueiden järjestelmällinen valvonta ja maa-aineslupien vuositarkastukset. Viikolla 46 suoritettiin voimassa olevien maa-aineslupien vuositarkastukset ja loppukatselmuksia. Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut: 1. Kenttätyö. Rakennusvalvonnan palvelutasoa nostetaan. Otetaan käyttöön uusia mittauslaitteita. Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisessä maastoon käytetään GPS-laitetta. Topcon GRS-1 -mittauslaitetta käytetään rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisessä. 2. Sähköinen viestintä. Tiedottaminen kuntalaisille. Rakennusvalvonnan tietopaketin työstämistä jatketaan, verkkosivuja päivitetään ja sivut linkitetään lomakearkistoon hakuprosessin helpottamiseksi. Kuulutukset ja tiedotteet julkaistaan verkkosivuilla. Kuntalaisia tiedotetaan myös Mustasaari tiedottaa -lehdessä tai paikallislehdissä. Lomakkeita on uusittu. Lomakkeet voi täyttää sähköisesti. Kuntalaisia tiedotetaan suunnitelman mukaisesti. 3. Asiakasneuvonta ja asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu. Henkilöstön ammattiosaamista kehitetään ja työtekijöille annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen täydennyskoulutukseen. Henkilöstön täydennyskoulutusta, painopisteenä energiatehokkuus ja juridiikka. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus työtilanteen salliessa osallistua tarjolla olevaan täydennyskoulutukseen. Vuoden aikana koko rakennusvalvonnan henkilöstö on osallistunut erityisalansa koulutukseen. Henkilöstöresurssit. Palkataan toinen kokoaikainen toimistosihteeri. Toimistosihteeri palkattiin kokoaikaiseksi 1.3. Kestävä talous. Jätevesineuvonta. Kuntalaisten tiedottaminen järjestetään kuntienvälisen jätevesineuvontahankkeen kautta. Jätevesineuvoja on työskennellyt virastotalossa kolmena päivänä viikossa. Maa-ainestaksa. Rakennuslupataksa. Maa-ainestaksaa on tarkistettu 1.6., maksut pidetään ennallaan vuonna. Rakennuslupataksaa on tarkistettu 1.6., maksut pidetään ennallaan vuonna. Maa-ainestaksa pidettiin ennallaan. Rakennuslupataksa pidettiin ennallaan. 17

18 Toimielin: Tilivelvollinen: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Ben Antell RAKENNUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: 0 Myyntituotot , Maksutuotot ,9 116, Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ ,1 116, Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,5 117, Eläkekulut ,3 88, Muut henkilösivukulut ,5 123, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,9 113, Palvelujen ostot ,0 80, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 94, Muut toimintakulut ,5 102, KULUT YHTEENSÄ ,0 106, TOIMINTAKATE ,8 53,6-833 Poistot ,0 18

19 Toimielin: Tilivelvollinen: MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutusihteeri Christer Öist VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Maaseutulautakunta pyrkii edelleen säilyttämään maatalouden toimintaedellytykset ja siten auttamaan maiseman säilymistä avoimena ja asumiseen houkuttelevana. Kunnan maanviljelijöiden aktiivisuutta lisätään tehokkaalla ja hyvällä palvelulla ja tiedottamisella. 98 % tukeen oikeuttavasta peltoalasta pidetään jatkuvasti viljeltynä. Viljeltyjen ja kesantona olevien peltojen pinta-ala oli yhteensä ha eli yli 99 % peltoalasta. VISIO Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Kunnan maanviljelijöille tarjotaan laadukasta informaatiota, koulutusta ja palvelua eri tukiasioissa. Järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Pidetään 4 5 tiedotusja koulutustilaisuutta. Pidettiin neljä tiedotusja koulutustilaisuutta. Toimipiste säilyy Mustasaaressa maataloushallinnon ja lomituspalvelujen käynnissä olevassa uudistuksessa. Valvotaan toimipisteen säilymistä käynnissä olevissa neuvotteluissa. Toimipisteen säilyminen sisällytetään vuonna 2013 voimaan tulevaan yhteistoimintasopimukseen. Toimipiste säilyy maataloushallinnon ja lomituspalvelujen sivutoimipisteenä. Ylläpidetään lomituspalveluja toimintaalueen maanviljelijöille ja turkistarhaajille. Vastataan toiminta-alueen lomittajatarpeeseen. Toiminta-alueen kotieläinyrittäjille annetaan vähintään 24 ja turkistarhaajille 14 vuosiloma-päivää vuonna. Kotieläinyrittäjät saivat keskimäärin 26,81 ja turkistarhaajat keskimäärin 17,80 vuosilomapäivää. VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Maaseutulautakunta selviytyy nykyisillä henkilöstöresursseilla tukihakemusten käsittelystä ja maksatuksesta maanviljelijöiden talouden turvaamiseksi. Käsitellään maanviljelijöiden tukihakemukset voimassa olevien vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Maanviljelijöille maksetaan tukina 9,5 miljoonaa euroa. Kunnan maanviljelijöille myönnettiin tukina 9,64 miljoonaa euroa. Järjestetään lomituspalvelut toiminta-alueen kaikille maatalousyrittäjille ja turkistarhaajille. Työllistettyjen lomittajien lukumäärä. Työllistetään kokoaikaisesti 16 lomittajaa sekä joitakin tuntipalkkaisia. Työllistettiin kokoaikaisesti 16 lomittajaa sekä joitakin tuntipalkkaisia. 19

20 Toimielin: Tilivelvollinen: MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutusihteeri Christer Öist MAASEUTULAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 101, Maksutuotot ,7 112, Tuet ja avustukset ,7 63, Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ ,7 102,3 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,6 95, Eläkekulut ,6 84, Muut henkilösivukulut ,4 99, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,3 93, Palvelujen ostot ,1 89, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 102, Avustukset ,2 125, Muut toimintakulut ,6 139, KULUT YHTEENSÄ ,6 104, TOIMINTAKATE ,0 133,7 Ylitys: euroa. Mustasaaren maaseutulautakunnan toiminta lakkautettiin , mikä selittää ylityksen suurelta osin. 20

21 Toimielin: Tilivelvollinen: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Vs. ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Laaditaan terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelmat toteutetaan. Suunnitelmat toteutettu 57-prosenttisesti. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan lautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Verkkosivuja on päivitetty jatkuvasti. Pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Hakemukset käsitellään tehokkaasti. Käsittelyaika vuorokausina. Käsittelyaika 90 vuorokautta. Toteutui. Hakemukset, joista on pyydettävä lausuntoja, käsitellään 120 vuorokauden kuluessa. Toteutui. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Tervekuutiedonhallintajärjestelmä: aloitetaan vaiheet Kuti 2 ja Yhti 1. Tervekuutiedonhallintajärjestelmä: vaiheet Kuti 2 ja Yhti 1 ovat valmiit. Toteutui. 21

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot