SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus"

Transkriptio

1 1 SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Muutoshistoria: Lisätty kooste ensimmäisestä heuristisesta evaluoinnista / IL Käyttäjätestauksen skenaariot lisätty / AP Käyttäjätestauksen tuloksia kirjattu ylös / IL Käyttäjätestauksen tuloksia kirjattu ylös / AP Heuristisen evaluoinnin tuloksia kirjattu / AP Dokumentin rakennetta parannettu / IL Heuristisen evaluoinnin ja käyttäjätestauksen analyysiä kirjattu / AP

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto page 1. Teoreettinen viitekehys Käytännön harjoittaminen Heuristinen testaus Järjestelmän esittely ja ohjeistus Itsenäinen arviointi Tulosten analysointi Käyttäjätestaus Skenaariot: Admin käyttöliittymä Skenaariot: Pelijärjestelmän käyttöliittymä 7 2. Käytännön testaus ja tulokset Käyttäjätestaus Tulokset: Admin käyttöliittymä Tulokset: Pelijärjestelmän käyttöliittymä Tulokset: Analyysi Heuristinen testaus Heuristiikkalistaus Heuristisen evaluoinnin tulokset, kierros Heuristisen evaluoinnin tulokset, kierros Yhteenveto 16 Lähteet 16

3 3 Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät tuntevat tuotteensa niin hyvin, että tulevat sokeiksi sen heikkouksille. Sen sijaan käyttäjät, jotka eivät ole kokeilleet tuotetta aikaisemmin, löytävät siitä helposti ongelmia, joita suunnittelijat eivät ole osanneet ennakoida. Heuristinen testaus tarkoittaa menetelmää, jossa asiantuntijat käyvät tuotteen läpi järjestelmällisesti ja vertaavat sitä suunnitteluohjeistoihin eli heuristiikkoihin. Käytettävyyden testaaminen on projektissamme oleellista, sillä olemme rakentamassa nimenomaan käyttöliittymää ja sen on tarkoitus toimia sekä myynnin tukena että malliesimerkkinä vastaavan toiminnallisuuden toteuttamiseksi. 1. Teoreettinen viitekehys 1.1 Käytännön harjoittaminen Käytettävyyttä on ryhdyttävä testaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta tuloksia ehditään hyödyntää järjestelmän toteutuksessa. Käytännöt suoritetaan niin, että ensin käyttöliittymälle tehdään asiantuntijoiden toimesta heuristinen testaus, jotta pahimmat virheet ja epäjohdonmukaisuudet saadaan karsittua. Tämän jälkeen paranneltu käyttöliittymä annetaan kohderyhmälle testattavaksi, jolloin toivottavasti saadaan viimeisetkin käyttöä vaikeuttavat ominaisuudet selville. Koska ensimmäinen kehitysiteraatio (I1) kuluu pääasiassa käyttöliittymän sisäisten toiminnallisuuksien kehittämiseen ja toteuttamiseen, ei varsinaista käyttöliittymää saada vielä lopulliseen muotoonsa. Tämän vuoksi heuristinen testaus suoritetaan ennen toisen kehitysiteraation (I2) puoltaväliä, jolloin käyttöliittymän graafinen ulkoasu muistuttaa jo lopullista tuotetta. Kun heuristinen testaus on suoritettu, käytetään siitä saatua palautetta hyväksi kehittämällä käyttöliittymää paremmaksi. Kun käyttöliittymän parannukset on suoritettu, annetaan tuote testattavaksi kohderyhmälle hyvissä ajoin ennen kehitysiteraation loppumista. Tällöin kehitysryhmälle jää vielä aikaa tehdä lisäparannuksia käyttöliittymään kohderyhmältä saadun palautteen perusteella. Heuristinen testaus voidaan tehdä järjestelmän suunnitelmalle tai varhaiselle prototyypille, joten se tehdään ensin. Sen avulla sadaan karsittua yleisiä käytettävyysongelmia ennen käyttäjätestejä. Heuristisen testauksen tuloksia voidaan myös hyödyntää käyttäjätestien suunnittelussa, jolloin käyttäjätesteistä saadaan mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa.

4 4 1.2 Heuristinen testaus Heuristisessa testauksessa testaajien on otettava huomioon se, kenelle tuote on suunnattu, ja missä käyttötilanteessa sitä käytetään. Tuotteen kohderyhmä on kiinnostunut pelaamisesta ja tuntee kohtuullisen hyvin selainkäyttöliittymät. Laitealustana on pöytätietokone tai set-top box kytkettynä televisioon ja kaukosäädin. Nielsenin mukaan (Nielsen) asiantuntijoita olisi ihanteellisessa tapauksessa viisi. Useammasta ei ole enää oleellista lisähyötyä, mutta vähemmillä virheitä jää todennäköisemmin huomaamatta koska eri testaajat löytävät tyypillisesti myös eri virheitä. Tässä tapauksessa testaajina ei kuitenkaan ole saatavilla niin montaa, vaan testaajina toimivat kolme SEPA-ryhmän jäsentä. (Nielsen) esittelee seuraavat kymmenen heuristiikkaa: Järjestelmän statuksen näkyvyys Järjestelmän ja todellisen maailman yhtenevyys Käyttäjän kontrolli ja vapaus Konsistenssi ja standardit Virheiden estäminen Tunnistaminen ennemin kuin muistaminen Joustavuus ja käytön tehokkuus Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu Auta käyttäjiä tunnistamaan, diagnosoimaan ja selviämään virhetilanteista Apu ja dokumentaatio (Instone) on julkaissut tähän listaan web-käyttöliittymiin liittyen tarkentavat kommentit. Testaajille selostetaan yleisellä tasolla tuotteen idea, ja he käyvät sen pikaisesti läpi muodostaakseen yleiskuvan. Seuraaavksi he käyvät järjestelmän läpi järjestelmällisesti ja vertaavat sitä heuristiikkoihin. Ongelmat kirjataan ylös ja priorisoidaan. Lopuksi testaajat kokoontuvat muun harjoitustyöryhmän kanssa keskustelemaan testauksen tuloksista ja parannusehdotuksista. Järjestelmän suunnittelu ei ollut vielä riittävän pitkällä paperiprototyyppien tekemiseen I1 vaiheen aikana. Testaus suoritetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa I2 vaihetta Järjestelmän esittely ja ohjeistus Heuristisessa testauksessa testaajien kanssa käydään aluksi läpi järjestelmän toiminta yleisellä tasolla. Tämän jälkeen käydään läpi heuristisen testauksen periaatteet. Testaajilta kysytään millä tasolla heidän tietämyksensä aiheesta on ja periaateita voidaan käydä perusteellisemmin läpi mikäli aihe ei ole kaikille tuttu. Testaajille jaetaan muistilista valituista heuristiikoista (Taulukko 1). Käyttöliittymä käydään läpi sarjana paperiprototyyppejä. Ohjaimeksi testiin valittiin kaukosäädin koska tämä on syöttölaitteena haastava ja ihmisille yleisesti kohtuullisen tuttu. Alkuohjeistukseen ja esittelyyn varataan n. 30min.

5 Itsenäinen arviointi Seuraavaksi kukin testaaja arvioi käyttöliittymän ensin itsenäisesti (Riihiaho). Koko prototyyppien sarja käydään läpi jokaista heuristiikkaa kohden erikseen. Havaituista ongelmista merkitään ylös heuristiikan numero jota ongelma rikkoo, arvio ongelman vakavuudesta sekä sanallinen kuvaus ongelmasta (Lomake 1). Kunkin heuristiikan läpikäyntiin varataan n. 6min jolloin koko sarjan läpikäymiseen kuluu yhteensä tunti. Vakavuuden arviointiin käytetään skaalaa (Riihiaho): 5 katastrofaalinen 4 vakava 3 häiritsevä 2 vähäinen l kosmeettinen Tulosten analysointi Lopuksi arvioinnin tulokset käydään yhdessä läpi ja keskustellaan havainnoista sekä mahdollisista ratkaisuehdotuksista. Tähän varataan aikaa n. 30min.

6 6 1.3 Käyttäjätestaus Käyttäjätestauksessa on oleellista. että tuote testataan todellisessä käyttöympäristössä ja testaajina toimivat henkilöt muistuttavat mahdollisimman paljon todellisia loppukäyttäjiä niin sukupuoli- kuin ikäjakaumaltaan että koulutukseltaan. Koehenkilöt testausta varten saadaan peer review ryhmästä, eli vastaavaa projektia toteuttavasta vertaisryhmästä. Onnekkaasti vertaisryhmän jäsenet vastaavat tuotteen kohderyhmää ja näin ollen soveltuvat käyttäjätestauksen koehenkilöiksi. Ikä- ja sukupuolijakauma ryhmässä ei täysin vastaa loppukäyttäjiä, mutta tämä seikka katsottiin toisarvoiseksi. Testauksen aikana tuotetta käytetään joko tietokoneella tai television kautta. Tietokoneella tehtävät testit voidaan toteuttaa jonkun ryhmän jäsenen kotona, ja televisiolla suoritettava testaus asiakkaan tiloissa. Käytettävyystestaus etenee seuraavalla tavalla: Suunnitellaan skenaariot, eli käyttötapauskuvaukset. Niiden on katettava ainakin yleisimmät käyttötilanteet ja tyypilliset virhetilanteet. Esimerkiksi pelin X löytäminen järjestelmästä, sen kuvauksen lukeminen ja lopulta pelin käynnistäminen tai toisen käyttäjän (vaikkapa kaverin) löytäminen järjestelmästä, tämän lisääminen käyttäjän omalle kaverilistalle ja moninpelin aloittaminen kyseisen henkilön kanssa. Arvioidaan käyttötapauksiin kuluva aika ja jaetaan ne tasapuolisesti testihenkilöille. Tärkeimmät testit teetetään kaikilla koekäyttäjillä. Testauksen aikana käyttäjät kertovat ääneen mitä ovat parhaillaan tekemässä, sekä havainnoistaan, kuten mitkä asiat ovat epäselviä, ärsyttäviä tai suoranaisesti järjestelmän käyttöä haittaavia. Ryhmän jäsenet kirjaavat havainnot ylös. Lopuksi testaajille esitetään yleisiä kysymyksiä ja pyydetään arviointia järjestelmän toimivuudesta ja käytettävyydestä. Testauksen aluksi testattaville selitetään järjestelmän käyttötarkoitus, perustoiminnallisuus, käyttökonteksti (tyypillisesti set-top box kaukosäätimellä) sekä kuvataan tyypilliset käyttäjäryhmät. Käytettävyystestauksen jälkeen summataan yleisimmiksi nousseet havainnot ja kommentit käytettävyyden osalta. Lisäksi käydään läpi mahdollisesti ilmenneet virhetilanteet ja muut tärkeiksi koetut puutteet tai epäloogisuudet järjestelmässä. Mikäli testauksessa ilmenee vikoja, joita ei projektin puitteissa pystytä korjaamaan, niistä raportoidaan erikseen asiakkaalle. Käyttäjätestauksen toteutusta ei tässä vaiheessa vielä dokumentissa tarkemmin käsitellä, koska testattava järjestelmä ei ole tarpeeksi kehittyneessä vaiheessa testausta varten. Dokumenttia päivitetään tältä osin kun asia on ajankohtainen.

7 Skenaariot: Admin käyttöliittymä Käyttäjäryhmän kuvaus: Järjestelmän peli-puolen käyttäjät ovat iältään 4-99v ja voivat olla kumpaakin sukupuolta. Tyypillisellä käyttäjällä on perus osaaminen kaukosäädin-käyttöliittymien käytöstä. Ylläpitokäyttöliittymän käyttäjä omaa tyypillisesti hyvät perustiedot selainkäyttöliittymistä. Alkutilanne: Käyttäjä on kirjautunut game-on front-endin ylläpitokäyttöliittymään. Käyttäjä on ylläpitokäyttöliittymän pää-sivulla. Skenaario Kuvaus 1 Tee uusi käyttäjäprofiili (profile) käyttäjätilin (account) account1 alle. 2 Tee tekemästäsi uudesta profiilista käyttäjätilin oletusprofiili. 3 Muuta jonkun profiilin käyttäjätunnusta. 4 Poista käyttäjätililtä account2 profiili "Big brother". 5 Lisää mainos pelille "golf". Käytä kuvana tiedostoa "Desktop/kuva.jpg" ja alt-tekstiksi "golf-kuva". Kohdeikä 10-99v. 6 Muokkaa juuri lisäämääsi mainosta, muuta kohderyhmän iäksi 20-70v. 7 Poista lisäämäsi mainos. 8 Luo uusi tournament pelille "Dino Crisis". Tournamentin tulee alkaa klo päivällä ja loppua klo päivällä. 9 Määritä tournamentin voittaja pelille "Kidz Basketball (Syncstart multiplayer)" 10 Poista tournament peliltä "Chaos Legion". 11 Muuta tournament pelille "Match M" loppumaan klo Skenaariot: Pelijärjestelmän käyttöliittymä Alkutilanne: Käyttäjä on kirjautunut Game-on front-endin pelijärjestelmään. Käyttäjä on pelijärjestelmän etusivulla. Skenaario Kuvaus 1 Aloita mikä tahansa peli mahdollisimman nopeasti 2 Etsi jalkapallopeli ja avaa sen info-sivu 3 Etsi peli Super Munkey Boom 2 ja aloita peli 4 Aloita moninpeli jonkun kanssa 5 Aloita peli Tux Racer kaverin x kanssa 6 Etsi pelin Tux Racer high score tulokset 7 Lisää käyttäjä x kaverilistalle / Liity kaverilistalle 8 Luo moninpelihuone peliä Bomberman world varten 9 Kutsu pelaaja x pelaamaan peliä / Liity peliin 10 Lähetä kaverille tavallinen viesti

8 8 2. Käytännön testaus ja tulokset 2.1 Käyttäjätestaus Aika: Testihenkilöt: John Dannberg, Kalle Kontio, Kimmo Virtanen Tulokset: Admin käyttöliittymä Skenaario Ongelman kuvaus Ratkaisuehdotus 1 Testihenkilö oletti profiilin luomisen tapahtuvan "Edit" toiminnon alla. "List profiles" toimnnon alta ei välttämättä hahmota löytyväksi editointi toiminnallisuuksia. "List profiles" linkin nimi voisi olla "Manage profiles" jolloin sen alta ymmärtää löytyväksi hallinnointi toiminnot. Vaihtoehtoisesti erilliset "Edit" ja "View" linkit joiden alta vastaavasti muokattavissa tai katseltavissa sekä käyttäjätilitiedot että profiilit. 1 Sallii tyhjän sukupuolen Sukupuolen valinta monivalinnalla 1 Profiili ID:n voi kirjoittaa käsin ID:n tulee olla kiinteä 2 Käyttäjä klikkasi i:tä, oletti, että i on eri linkki kuin teksti Poistetaan i 4 Profiilin poisto ei kysy varmistusta Varmistuksien kysyminen ja tiettyjen asioiden tekeminen mahdottomaksi 5 Mainoksen liittäminen peliin epäintuitiivinen / vaikeasti huomattavissa. 8 Tournaments-pelit sekavassa järjestyksessä 8 Kaksi turnausta samalle pelille samaan aikaan mahdollista 9 Turnauksen tulokset omituisessa järjestyksessä 9 Käyttäjä ei ymmärrä pyyntöä, ei löydä mitään mistä ko. toiminto tapahtuu 11 Turnauksen muuttaminen rikki (phpvirheitä) 11 Turnauksen muuttaminen ei onnistu jos turnaus on jo käynnissä 11 Turnauksen lisääminen poistaa kaikki turnauksen tiedot jos jokin input on viallinen Yleistä Ohjeistukset syöttökenttien käyttöön puutteellisia, mm. kentän merkityksen ja syötettävän tiedon formaatin osalta. Lisäohjeistusta syöttöelementtiin linkki. Pelien listaus esim. aakkosjärjestyksessä Pitäisikö olla mahdollista ja onko järkevää? Tulokset järkevään järjestyksesn Paremmat ohjeistukset Korjaus Turnauksen muuttamisen tulee onnistua vaikka se olisi alkanut jo Muiden kohtien tulee säilyä ennallaan. Ohjeistukset kenttien merkityksen ja syötettävän formaatin osalta. Virheitä voidaan välttää ohjaamalla käyttäjän valintoja esim. pudotusvalikoin vapaan syöttötekstin sijaan missä mahdollista. Yleistä Virheilmoitukset puutteellisia. Informatiiviset virheilmoitukset. Yleistä Virheellisen tiedon tapauksessa menetetään kaikki syötetyt arvot. Syötettyjen tietojen säilyttävä myös virheellisestä tiedosta huomautettaessa.

9 Tulokset: Pelijärjestelmän käyttöliittymä Skenaario Ongelman kuvaus Ratkaisuehdotus 4 Testihenkilö löysi multiplayer toggle painikkeen. Peli-infosivulla valitsi kuitenkin Play now Join now :n sijaan. 5 Osasi mennä Lobby osioon ja luoda huoneen kahdelle. Huomautti fontin värin hukkumisesta taustaan. 7 Testihenkilö menee ensin Lobby osioon mistä kaverilista toimintoa ei löydy. Testihenkilön mukaan Lobby ikonista tulee chat/odotushuone tyyppinen vaikutelma. Menee seuraavaksi My profile osioon ja löytää heti My buddy list toiminnon. 9 Testihenkilö menee Profile sivulle ja klikkaa User 3 nimistä linkkiä. Tämä vaihtaakin käyttäjää eikä hakenut käyttäjää viestin lähettämistä varten. Tämän jälkeen yrittää Profile sivun 'Buddy list linkkiä jossa voikin vain lisätä kavereita. Poistetaan layoutista painikkeet jotka eivät ole relevantteja käytetyssä osiossa: yksinpeleistä Join now ja moninpeleistä Play now. Tummennettu tausta tekstin esiintuomiseksi. Lobby toiminnon nimi ja ikoni viittaa vahvasti yhteisölliseen toimintaan. Voitaisiin harkita yhteisöllisten toimintojen siirtämistä Profiles sivulta Lobby :yn. Viestien lähettäminen joko muista täysin erilliseksi osioksi tai yhteisöllisyyteen viittaavan lobby osion alle Tulokset: analyysi Yhteisöllisten toimintojen löytämisessä oli jonkunverran kankeutta. Käyttöliittymää pidettiin kuitenkin senverran pienikokoisena että toiminnon etsimistä muutamasta potentiaalisesta paikasta ensimmäisellä kerralla ei pidetty kohtuuttomana vaivana. Toimintojen kerran löydyttyä käyttöliittymän rakennetta pidettiin kohtuullisen intuitiivisena ja helppona muistaa. Lisäksi tuli ilmi paljon puutteita perustoiminnallisuudessa kuten virheiden käsittelyssä, tietojen syöttämisen ohjaamisessa esim. monivalinnalla ja ohjeistamalla. Nämä ongelmat heijastelevat sekä sitä että toiminnot ovat työ alla, että selkeän yhtenäisen linjan puuttumista käyttöliittymän perustoimintojen suhteen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan kehittäjille pääarkkitehdin puolesta ohjeistus yhtenäisestä linjasta esim. virheidenkäsittelyn tyyppisistä toiminnoista. Pahimmat käyttöliittymän rakenteen loogisuuteen liittyvät ongelmat koskivat yhteisöllisiä toimintoja. Ilmeni että testikäyttäjät yhdistivät Lobby ikonin yhteisöllisiin toimintoihin kuten multipelitoimintoihin ja viestien lähettämiseen. Tällä hetkellä Lobby sivu sisältää listaukset multipeleihin liittymiseen käytettävistä huoneista. Sivua voitaisiin laajentaa käsittämään ainakin viestien lähettämisen tällä hetkellä Profile sivun alla olevista toiminnoista. Tässä vaiheessa Lobby sivun uudelleen organisointia ei kuitenkaan ehditä enää tämän kurssin puitteissa toteuttaa.

10 Heuristinen testaus Heuristiikkalistaus # Heuristiikka Kommentit 1 Järjestelmän statuksen näkyvyys Järjestelmän tulisi pitää käyttäjä perillä sen tilasta kohtuullisen nopealla palautteella. 2 Järjestelmän ja todellisen maailman yhtenevyys Järjestelmän kielen tulisi vastata käyttäjän kieltä. Vältä teknistä kieltä. 3 Käyttäjän kontrolli ja vapaus Anna käyttäjälle mahdollisuus perua helposti tehtyjä valintoja. 4 Konsistenssi ja standardit Käytä samoja termejä vastaavissa tilanteissa. 5 Virheiden estäminen Pyri estämään virhetilanteiden syntyminen. 6 Tunnistaminen ennemin kuin muistaminen Esitä käyttäjälle kaikki kussakin tilanteessa toimimiseen tarvitsema tieto. 7 Joustavuus ja käytön tehokkuus Tarjoa tehokäyttäjälle mahdollisuus oikopolkuihin. 8 Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu 9 Auta käyttäjiä tunnistamaan, diagnosoimaan ja selviämään virhetilanteista Älä esitä tietoa joka on tarpeetonta tai harvoin tarpeen. Kaikki ylimääräinen tieto ja toiminnallisuus kamppailee käyttäjän huomiosta tarpeellisten asioiden kanssa. Virheilmoitusten tulisi olla selkeitä ja ymmärrettävissä. Käyttäjän tulisi tukea käyttäjää ratkaisemaan ongelma. 10 Apu ja dokumentaatio Dokumentaation ja avun tulisi olla helposti käyttäjän saatavilla, sen tulee keskittyä käyttäjän kulloinkin käsillä olevaan tehtävään eikä sen tule olla tarpeettoman laaja. Taulukko 1: heuristiikka listaus (Nielsen)

11 Heuristisen evaluoinnin tulokset, kierros 1 Ensimmäinen heuristinen evaluointi suoritettiin suoraan jo osittain valmiille järjestelmälle. Asiantuntijoina toimivat Ismo Lehmus, Antti Pihamaa ja Tapio Auvinen kehitystiimistä. Vaikka osalla asiantuntijoista on jo valmiiksi kokemusta järjestelmän käytöstä, saadaan hyviä tuloksia mikäli asiantuntijat osaavat pitää mielensä avoimina ja tarkkaavaisina. Evaluointi suoritettiin henkilökohtaisesti ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen asiantuntijaryhmä piti tapaamisen, jossa käytiin läpi asiantuntijoiden tekemät havainnot ja keskusteltiin mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Alla on esitetty taulukko, jossa on kuvattu havaitut virheet, niiden vakavuus sekä korjausehdotukset. Aika: Rikotun heuristii kan numero Ongelman vakavuus Ongelman sanallinen kuvaus Ratkaisuehdotus 1 Vakava Navigoitaessa päävalikosta toisiin valikkoihin, ei ole tietoa siitä, missä valikossa parhaillaan ollaan Selvästi näkyviin mikä valikko on parhaillaan käytössä, esimerkiksi korostamalla aktiivisen valikon linkkiä 5 Vähäinen Nuolet pelilistan sivuilla näkyvät vaikka pelien lukumäärä olisi niin vähäinen, että ne mahtuvat yhdelle sivulle Nuolet piiloon jos pelit mahtuvat yhdelle sivulle 3, 4 Vähäinen / Vakava Back-linkki palauttaa etusivulle eikä edelliselle sivulle / Backlinkki toimii omituisesti jos edellinen valittu linkki ei viekään toiselle sivulle vaan sisältää jonkin toisen toiminnallisuuden Back-linkin toiminnallisuuden korjaus niin, että se ei ota huomioon kaikkia linkkien valintoja jos valinnan seurauksena ei mennäkään toiselle sivulle 1 Häiritsevä Pelilistauksessa alalaidan linkit eivät näy kunnolla jos pelien määrä on liian suuri. Lisäksi valikon ulkoasu muuttuu riippuen listattujen pelien lukumäärästä Tehdään pelilistauksesta pysyvästi tietyn näköinen / kokoinen vaikka pelejä olisikin vähemmän kuin listassa tilaa. 4 Kosmeettine n Pelin kuva etusivulla ei ole linkki vaikka PC:llä käyttäessä helposti olettaa, että on. Ei korjata, järjestelmä on optimoitu STB:tä silmällä pitäen 2 Vakava / Onko lobby ymmärrettävä termi? Virhe on vakava mutta sen korjaus on helppo kun parempi termi

12 12 Vähäinen keksitään 5 Häiritsevä Pelilistoissa voi aakkosista ja genreistä valita sellaisia linkkejä, joiden takana ei ole yhtään peliä tarjolla Poistetaan käytöstä linkit, joiden takana ei ole yhtään peliä 4 Vakava Peli-infon välilehden linkit ovat hyvin eri tyyppisiä kuin muut painikkeet käyttöliittymässä. Löytääkö uusi käyttäjä ne? Visuaalisesti enemmän muita painikkeita vastaavat välilehtipainikkeet. Lisäksi tulee huomioida, että kaikki painikkeet eivät saa olla täysin samanlaisia. 8 Vakava Etusivu on täyteen pakattu erilaista informaatiota, joten siitä saattaa olla vaikea löytää tärkeät asiat. Etusivun vaikutelman rauhoittaminen poistamalla osa painikkeista sekä hyvällä grafiikalla 4 Vähäinen / Kosmeettine n Related games kohta sisältää linkkejä pelien infosivuille, linkit näyttävät tavalliselta tekstiltä eivätkä linkeiltä Selkeästi näkyviin se, että kyseessä on linkkejä 10 Katastrofi Kaikkiin mahdollisiin ongelmiin pitäisi olla saatavilla helposti ohjeistusta. Tällä hetkellä missään ei ole mitään ohjeistusta mihinkään Ohjeistusta saataville, mielellään jokaiselle sivulle/valikolle oma ohjeistuksensa, jonne pääsee linkillä samasta kohtaa jokaista ruutua Katastrofi / vakava Exit ja logout puuttuvat Exit ja logout saataville selkeään paikkaan 7 Häiritsevä Kuinka löytää tietty peli nopeammin? Jos järjestelmässä on paljon pelejä, on vaikeaa navigoida juuri tietyn pelin luo. Esimerkiksi My profile sivulle Favorite games osio. Vähäinen / Kosmeettine n Pääseekö pelilistassa selaamaan listan ympäri eli viimeiseltä ruudulta suoraan ensimmäiselle Valikon toteuttaminen niin, että pystyy 9 Vakava / Katastrofi Ohjeistus kuinka toimia mikäli peli ei käynnistykään. You already have a game running Kaikkien virheilmoitusten läpikäynti ja parannus

13 13 1 Häiritsevä Mikäli pelilistassa on useita sivuja, ei käyttäjä tiedä paljonko pelejä on vielä selattavana Sivunumerot pelilistauksiin Tuloksista suurin osa koskee pelilistauksien navigointia mikä on tämän vaiheen ajankohtaisin ja tärkein käyttöliittymän kehityskohde. Lisäksi huomioita kirjattiin ulkoasun selkeyteen ja ohjeistuksiin liittyen. Lobby toiminnon kehittäminen käyttäjälle intuitiiviseksi on keskustelulle avoimeksi jäänyt aihe mille ei heti keksitty tyydyttävää ratkaisua. Ongelmien vakavuus vaihteli tasaisesti koko skaalalla kosmeettisesta katastrofaaliseen. Vakavien ongelmien suhteellisen runsas läsnäolo selittyy käyttöliittymän keskeneräisyydellä keskeisten toimintojen suhteen vielä tässä vaiheessa. Arvioinnissa tuli sellaisten keskeneräisyydestä johtuvien ongelmien lisäksi jotka luultavasti olisivat triviaaleja ratkaista muutenkin, myös hyviä hankalammin ilman systemaattista läpikäyntiä havaittavia ongelmia mm. konsistenssi ja standardit heuristiikkaan liittyen Heuristisen evaluoinnin tulokset, kierros 2 Aika: Rikotun heuristiikan numero Ongelman vakavuus Ongelman sanallinen kuvaus Ratkaisuehdotus 1, 4 Häiritsevä Navigaatiossa osalla painikkeista on highlight fokuksen kanssa ja osalla ei. Painikkeiden visuaalinen käyttäytyminen mielellään mahdollisimman yhdenmukaista. 1 Vakava Päänavigaatiossa (sivun yläosa), alanavigaatiossa (alin rivi), ja peli-info sivun tabeissa, ei ole indikaatiota siitä mikä osio on valittuna. Korostus kaikkiin painikkeisiin valitun vaihtoehdon osalta. Vähintään sivuille joilla sivun identiteetti ei ilmene esim. otsikkona. 1 Häiritsevä Peliä aloitettaessa tulee status sivu jonka teksti hukkuu taustaan. Tumma taustalaatikko jotta teksti saadaan erilleen taustasta. 1 Häiritsevä Kun vaihtaa profiilia sivulla Profile, järjestelmä avaa etusivun ilman mitään indikaatiota profiilin vaihtamisesta. Pysyttävä profiilisivulla ja annettava indikaatio profiilin vaihtumisesta. 4 Häiritsevä Kielen vaihtaminen tapahtuu klikkaamalla kielen arvoa ja Kieli arvon muuttaminen toteutettava saman mekanismin

14 14 valitsemalla listasta. Tämä myös tallentaa muutoksena kun taas muutoksen tekeminen kaikkiin muihin samassa yhteydessä oleviin arvoihin pitää tallentaa "Save" painikkeella. mukaisesti kuin muutkin. Valinta esim pudotusvalikkona ja tallennus Save painikkeella. 4 Vähäinen My messages toiminto löytyy sekä "Profile" että "Messages" osioiden alta. Kerrannaisuus on ei edistä käyttöliittymän rakenteen selkeyttä. Poistetaan kyseinen toiminto "Profiles" sivulta. 6 Vakava Tekstuaaliset linkit näyttävät tavalliselta tekstiltä eivätkä erotu. Indikaatio, esim. alleviivaus, linkeille. 6 Häiritsevä My buddy list: Jos painaa nappia search kohdasta "Add user to buddy list", päätyy "Send a message" sivulle Kyseisestä painikkeesta pitäsi päästä lisäämään kaveri kaverilistalle. 6 Vähäinen Send a message: Sivulla ei ole "Back" painiketta. Lisää "Back" linkki. 1 Kosmeettine n Send a message: Kun viesti on lähetetty, ilmoitus viestin lähtemisestä tulee sivun yläosaan normaalina tekstinä. Statusviesti tulisi tulla jonnekin muualle kuin sivun pääotsikon yläpuolelle. Mielellään konsistentisti muiden käyttöliittymän status viestien kanssa. 5 Häiritsevä Admin: Ad: Mainoksen pystyy syöttämään järjestelmään antamatta mitään tietoja. Tällainen mainos ei ole mielekäs eikä sen luominen pitäisi onnistua. Estetään mainoksen luominen puutteellisilla syötteillä. 7 Vähäinen Sivulla ei ole saatavilla tietoa tournamentseista. Tournaments tiedot esiin sivulle tai pikalinkki listaussivulle mikäli pelille on tournamentseja. Häiritsevä Back-nappi ei välttämättä toimi kuten voisi olettaa Back-napin toiminnallisuuden korjaaminen

15 15 Vakava Single/multiplayer nappi ei ole selkeä Napin ulkomuodon muuttaminen sellaiseksi, että sen vaikutus selviää käyttäjälle Häiritsevä Viestiä luettaessa ei ole reply-nappia käyttäjän tarvitsee muistaa viestin sisältö ja lähettäjän nimi vastatessaan Reply-napin lisääminen Häiritsevä Viestien lähetysajat eivät näytä oikein Viestien lähetysajan korjaaminen toimivaksi 7 Häiritsevä Ei pikakeinoa löytää ennalta tunnettu peli Favorite games tai vastaava user profileen Vakava Helpit puuttuvat, sivut ovat olemassa mutta tyhjiä Sisällön tuottaminen Kosmeettine n Last played peli ei vaihdu Toiminnallisuuden kuntoon saattaminen 7 Vähäinen Yläpalkin nappuloiden numerot, toimivatko ne? Pikavalintojen kuntoon saattaminen Arvioinnissa tuli pääasiassa ilmi kosmeettisia, kehityksen alla olevien toimintojen puolivalmista tilaa heijastelevia lapsentauteja. Huomattava osa raportoiduista ongelmista oli vakavuusluokkaa häiritsevä ja sen molemmin puolin mistä näkyy nopeasti toimintakuntoon kehitetyn mutta hiomattoman toiminnallisuuden tila. Järjestelmä toimii mutta ongelmat ovat silti kohtuullisen pahoja. Vaikka raportoidut ongelmat olivatkin enimmäkseen melko triviaaleja, oli arviointikierros hyvä kattava katsaus toimintojen käytettävyyteen. Varsinkin projektin loppuvaiheen kiireisessä toiminnallisuuden loppuunsaattamisessa ja stabiloinnissa jää kehittäjältä itseltään käytettävyyden systemaattinen arviointi helposti alemmalle prioriteetille.

16 Yhteenveto Käyttäjätestaus ja heuristiset arviot toimivat ongelmien esiintuomisen kannalta hyvin mutta viimeiset testit ja arviot tulivat osittain liian myöhään jotta kaikki havaitut ongelmat olisi ehditty ottaa huomioon toteutuksessa. Mikäli testattavaksi soveltuvan käyttöliittymän viivästyminen olisi voitu ennakoida, oltaisiin voitu harkita myös testaamista paperiprototyypeillä jolloin tulokset olisi saatu riittävän hyvissä ajoin että kaikkiin ongelmiin olisi ehditty reagoida. Valitettavasti käyttöliittymän toiminnallisuus oli riittävän laaja mielekkääseen käyttäjätestaukseen vasta viimemetreillä. Heuristiset arviot olivat sen verran kevyitä ja hyödyllisiä perus-käytettävyysongelmien paikallistamiseen että niitä olisi voinut tehdä useampiakin. Käyttäjätestaus osoittautui erittäin hyödylliseksi käyttöliittymän loogisuuden ja intuitiivisuuden kartoittamisen kannalta. Järjestelmän kehittämisessä mukana olleiden henkilöiden on erittäin vaikea eläytyä tilanteeseen jossa käyttäjä etsii eri toimintoja ensimmäistä kertaa mistä johtuen käyttäjätestaus ei ole korvattavissa heuristisilla arvioilla vaan molemmilla on paikkansa. Kokonaisuudessaan heuristiset arviot ja käyttäjätesti toimivat hyvin projektin tukena. SEPA:a tekemässä olleet pitivät suoritettuja aktiviteetteja myös arvokkaana käytännön tason kokemuksena käyttäjätestauksen ja heuristisen arvioinnin mahdollisuuksista käyttöliittymäkehityksessä. Lähteet (Turner) Benyon, Turner, Turner 2005: Designing Interactive Systems. People, Activities, Context, Technologies. Addison-Wesley. (Nielsen) Nielsen, J. 1993: Usability engineering. Academic Press, New York. (Riihiaho) Riihiaho, S. 1998: Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä.systeemityö. Systeemityöyhdistys SYTYKE ry. Vol 5, No. 4, ss (Instone) Instone, K. 1997: Usability Heuristics for the Web. (online). Available:

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

SEPA Heuristinen arviointi

SEPA Heuristinen arviointi SEPA Heuristinen arviointi Versio Päivämäärä Muokkaaja Kuvaus 1.00 3.12.2005 Markus Kattilamäki Dokumentti luotu 0.50 Kirsi Rönkkö Alustava dokumentti Wikiin Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmän

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma. Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma. Koordinaattieditori Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Esittely...3 1.1. Testattavan prototyypin käyttötarkoitus ja pääkäyttäjäryhmä...error! Bookmark not defined. 1.2. Testin

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

H5P-työkalut Moodlessa

H5P-työkalut Moodlessa H5P-työkalut Moodlessa 1. H5P-työkalujen käyttöönotto Moodlessa Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Emma Hanhiniemi 1. Klikkaa Moodlen muokkausnäkymässä Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä. 2.

Lisätiedot

Hirviö SEPA-dokumentti Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi

Hirviö SEPA-dokumentti Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi Hirviö Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Nielsenin kymmenen kohdan heuristiikka 3 3 Heuristisen arvioinnin hyödyntäminen projektissa 4 4 Kokemukset ja

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.93

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.93 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 7 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 29.11.2004

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ 29.3.2007 Anne Pirinen Meeri Mäntylä KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ Aikataulu 9.15-11.30, Ag C134.1 Luento-osuus 11.30-12.15 Lounastauko 12.15-14.00, projektitilat Ryhmätöiden teko 14.15-15.45, Ag

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Nelli-portaalin käytettävyys. Saija Lukkarila Pro gradu, kevät 2005 Informaatiotutkimus, OY

Nelli-portaalin käytettävyys. Saija Lukkarila Pro gradu, kevät 2005 Informaatiotutkimus, OY Nelli-portaalin käytettävyys Saija Lukkarila Pro gradu, kevät 2005 Informaatiotutkimus, OY Pro gradu -tutkimus Nelli-portaalin hyödyllisyys tutkimustyöhön liittyvän tiedonhankintaprosessin tukemisessa

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA UUDET NETTISIVUT 1 Oriflamen uudet nettisivut avataan keskiviikkona 11.3. 2 Miksi uudet sivumme ovat PALJON paremmat? Täysin uusi, tämän päivän web-designin vaatimukset täyttävä sivusto. Selkeämpi ja helpompi

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Äly-testipalvelun ohjeet Opettaja.

Äly-testipalvelun ohjeet Opettaja. Äly-testipalvelun ohjeet Opettaja Äly-testipalvelun ohjeet Opettaja Sisällysluettelo Yleistä... Rekisteröityminen / Kirjautuminen... 3 Kotinäkymä... 4 Ryhmät... 5 Tehtävät... 7 Kokeet... Preliminäärit...

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET Käyttöohjeen sisältö Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet ja tiedot: Salasanan luominen Sovelluksen lataaminen ja kirjautuminen Profiilikuvan asettaminen Muumi-hahmon

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Tervetuloa mukaan rakentamaan yr-blogiamme! Lue seuraavat ohjeet ennen artikkelisi julkaisemista. Pääset kirjautumaan sisään osoitteessa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Aija Helsinki 2.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1. Yleistä...3 2. Järjestelmän toiminnot...4 2.1 Rekisteröityminen...4 2.2 Sisäänkirjautuminen...4

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

SEPA PÄIVÄKIRJA HEURISTINEN ARVIOINTI. Eero Kallio 54942R Ilkka Terho 57643U Kaarlo Lahtela 61439P

SEPA PÄIVÄKIRJA HEURISTINEN ARVIOINTI. Eero Kallio 54942R Ilkka Terho 57643U Kaarlo Lahtela 61439P SEPA PÄIVÄKIRJA HEURISTINEN ARVIOINTI Eero Kallio 54942R Ilkka Terho 57643U Kaarlo Lahtela 61439P SEPA päiväkirja Sivu 1 SEPA päiväkirja Sivu 2 SEPA PÄIVÄKIRJAN VERSION HALLINTA Versio Päivämäärä Kirjoittaja

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA PROFIILIT. Hallintakäyttäjän pikaohje

OSAAMISENHALLINTA PROFIILIT. Hallintakäyttäjän pikaohje OSAAMISENHALLINTA PROFIILIT Hallintakäyttäjän pikaohje Profiilipuu ja profiilien lisääminen Profiilipuulla tuotetaan osaamisprofiilit, koulutustausta ja keskustelujen sisällöt. Profiilien hallinta on Asiakashallinta

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Doodle-kalenteriohjelma

Doodle-kalenteriohjelma Doodle-kalenteriohjelma 1. Kyselyyn vastaaminen Avaa linkki www.doodle.com Osallistuaksesi kyselyyn tarvitset linkin kyselyn sivulle, joka voi olla henkilökohtainen tai yleinen riippuen siitä kumman asetuksen

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT Peruskäyttäjän pikaohje Omat tiedot Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Osaamisenhallinnan käyttöönotossa määritellään eri

Lisätiedot

TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE

TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE KÄYTTÖOHJEEN SISÄLTÖ Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet: Salasanan luominen Ryhmien ja käyttäjien luominen Ryhmien ja käyttäjien muokkaaminen ja poistaminen Leikkituokio-ohjeiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto *) Osan luentokalvoista on laatinut Jenni Anttonen syksyllä 2009. Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1 WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Wilmaan sisään osoitteessa https://dila.starsoft.fi 2 Käyttäjätunnuksesi on etunimi.sukunimi Ensimmäisellä

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat 5 viimeisen jutun otsikot ja kirjoittajat sekä jutun alku. - Käyttäjä voi valita kirjoittajan (jutut) tai yhden jutun. Käyttäjävoi

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uutiskirjetyökalun käyttöohjeet. - Campaign Monitor -

Uutiskirjetyökalun käyttöohjeet. - Campaign Monitor - Uutiskirjetyökalun käyttöohjeet - Campaign Monitor - Tervetuloa käyttämään asiakasviestinnän työkalua Campaign Monitoria Käytössäsi on edistyksellinen ja monipuolinen työkalu, jolla toteutat asiakasviestinnän

Lisätiedot