Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016"

Transkriptio

1 1 Jyväskylän yliopiston yliopistopalvelut ver Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon tukena ja tarjoaa yliopistolle keskitettyjä sisäisiä palveluita, jotka tukevat, avustavat ja palvelevat yliopiston opetusta, tutkimusta ja muuta toimintaa. Yliopistopalvelut edistää yliopiston perustoimintojen sisäistä arviointia ja kehittää arviointia tukevia indikaattoreita sekä auttaa tunnistamaan strategisesti keskeisiä kehittämistarpeita ja tukee niihin liittyviä tutkimuspohjaisia kehittämishankkeita. Tavoitteet vuosille Jyväskylän yliopisto keskittyy sopimuskaudella erityisesti kansainvälistymiseen ja tutkimuksen paino-alojen vahvistamiseen, työurien pidentämiseen sekä rakenteelliseen kehittämiseen. Näiden yleisten, koko yliopistolaitosta koskevien tavoitteiden lisäksi yliopistopalvelut edistää yliopiston strategian sekä seuraavien yliopiston sopimien ja/tai yliopistopalveluiden sisäisesti itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista: Koulutus 1. Koulutustarjontaa uudistetaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koulutus rakennetaan selkeistä kokonaisuuksista, millä helpotetaan koulutukseen hakeutumista, edistetään opintojen etenemistä ja lisätään opiskelijan mahdollisuuksia hyödyntää eri alojen opetusta. Yliopistopalvelut edistää aktiivisesti Student Life toimintamallin kehittämistä ja vakiinnuttamista. Student Life toimintamallin avulla tuetaan opiskelijan elämänhallinnan taitoja, opiskelukykyä, valmistautumista työelämään sekä kaikin puolin edistetään opiskelijan hyvinvointia. Tutkimustietoon perustuen kehitetään koulutuksen suunnittelua ja laatua, opintojen ohjausta sekä parannetaan opiskelijoille suunnattuja neuvonta- ja muita opiskelijan tukipalveluita. Erityisenä kehittämiskohteena on luoda uusia toimintamuotoja yhdessä Keski-Suomen aluetoimijoiden

2 2 kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta erityistä huomiota kiinnitetään vieraassa kulttuurissa tapahtuvan opiskelun tukemiseen sekä yleisemmin näiden opiskelijoiden kotouttamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja menettelyihin. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan opintojen aikana kontakti työelämään joko harjoittelun, työelämäopintojen tai työnantajien kanssa tehtävien yhteistyöhankkeiden kautta. Toiminnassa keskitytään laajoille opiskelijajoukoille ja tiedekunnille/laitoksille tarjottaviin palveluihin yksilöohjauksen asemesta. Myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja työelämäpalveluita kehitetään. Valmistuneiden työelämään sijoittumista seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti valtakunnallisena yhteistyönä ja Jyväskylän yliopiston omien tavoitteiden mukaisena toimenpiteenä. Sijoittumisen seuraamisen yhteydessä on mahdollista kartoittaa valmistuneiden osaamisen lisäämis- ja pätevöittämistarvetta yhteistyössä yliopiston aikuiskoulutustoimijoiden kanssa. Yliopistopalvelut tukee uusien, rakenteilla olevien järjestelmien (opiskelijatietojärjestelmä ROTI ja tietovarasto) avulla tiedekuntia opintojen etenemisen seurannassa. 2. Ohjausta tehostetaan, ja opetusjärjestelyt ja -sisällöt tukevat tutkintojen suorittamista ja sitouttavat opiskelijat opintoihin. Opiskelijan toimintaympäristöä ja sähköisiä palveluja parannetaan. Korpin kurssiydin uudistetaan ja integroidaan osaksi opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän kokonaisuutta. TIPTOP hankkeen tuottamien HOPS, AHOT ja Opintojen seuranta palvelut sekä eportfolio -toiminnallisuudet integroidaan osaksi yliopiston sähköistä palvelukokonaisuutta. 3. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuutta sisäänpäässeistä lisätään selkeästi. Uusi valtakunnallinen korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ) otetaan käyttöön vuonna Opintopalveluihin perustetaan keskitetty hakutoimisto, joka yhdessä tiedekuntien ja yliopistopalvelui-

3 3 den muiden toimijoiden kanssa vastaa korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään siirtymisestä ja sen toteutuksesta yliopistossa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelemaan hakevien neuvontaan ja ohjaukseen sekä viestintään opiskelijarekrytoinnissa ja markkinoinnissa. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. Kansainvälisten opiskelijoiden valinnassa osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen UAF-konsortioon ja sen kehittämiseen. Opiskelijalähettilästoiminnasta (Student Ambassadors) kehitetään sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia ja sitouttamista tukeva järjestelmä. Uusien opiskelutietojärjestelmien, opintohallinnon palvelujen ja tiedonsiirtopalvelujen integrointi osaksi KSHJ palvelujen käyttöä. 4. Yliopisto osallistuu valtioneuvoston päättämän koulutuksellisen tasa-arvoohjelman toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema koulutuksellisen tasaarvon toimenpideohjelma tulee valtioneuvostolle hyväksyttäväksi loppuvuodesta Yliopistopalvelut vastaa ohjelman yliopistotason jalkauttamisesta. 5. Yliopisto ottaa käyttöön opiskelijapalautejärjestelmän (YOPALA) 2015 alkaen. Yliopistopalvelut vastaa opiskelijapalautekyselyn käyttöönotosta. Kysely toteutetaan ulkoistettuna palveluna, ja tarvittava järjestelmä hankitaan kansainväliseltä toimijalta. Ratkaisu on kansallinen. Kysely on tarkoitus tehdä kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Tutkimus 1. Yliopisto vahvistaa strategiansa mukaisia tutkimusaloja, korkeatasoisia tutkimusympäristöjä ja huippututkimuksen edellytyksiä. Yliopistopalvelut avustaa kumppanuuksien rakentamisessa tärkeimpien rahoittajien, yhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien kanssa ja kasvattaa yliopistotason hankeosaamista. Hankesalkun ongelmat ratkaistaan. Selvitetään SAPin projektimodulin mahdollisuudet laitoksen hankesalkun seurantaan.

4 4 Yliopistopalvelut uudistaa tutkimustoiminnan seurannan ja raportoinnin järjestelmät sekä tukee julkaisutoiminnan uudistuvia toimintamalleja CRIS arkkitehtuuriin pohjautuen. Tutkimuksen aineistojen, julkaisujen ja tutkimustoiminnan metatietojen säilyttämisestä huolehditaan kansallisesti yhteensopivalla tavalla. Henkilöstöä tuetaan täydentävän rahoituksen hankinnassa. Tulevan täydentävän rahoituksen hankintaa tukee hankkeiden laadukas hallinta koko hankkeen elinkaaren ajan. Täydentävän rahoituksen projektin perustamisessa ohjataan henkilöstöja yleiskustannusten automaattista kirjautumista. Projektien taustatiedoilla ohjataan koko yliopiston talousraportointia sekä verojen kirjauskäsittelyä ja veroilmoituksen laatimista. Rahoittajakohtaista raportointia kehitetään. Koko organisaation talousosaamisen vahvistamistavoitteen saavuttamiseksi selkeytetään yliopistopalveluiden tehtävä- ja vastuunjakoa koulutuksessa ja ohjauksessa 2. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuutta lisätään. Kansainvälisen rahoituksen hakuaktiivisuutta lisätään aktiivisella tiedottamisella, ja hakemusten laadukkuutta tuetaan tarjoamalla asiantuntija-apua, koulutusta ja ohjeistusta. 3. Tutkijankoulutuksessa yhteistyötä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa vahvistetaan, ja tutkijankoulutusta järjestetään enenevästi kansainvälisissä verkostoissa. Yliopistopalveluilla on keskeinen rooli yliopiston tutkijakoulun koordinaattorina ja tohtorikoulutuksen laadun edistäjänä. 4. Tutkijanurajärjestelmää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat tiedekunnille asiantuntija-apua tutkijanurajärjestelmän toteutumisen seurannassa ja henkilöstön rekrytoinnissa.

5 5 5. Julkaisemista lisätään korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä laativat erilaisia julkaisutoiminnan kehittymistä kuvaavia raportteja. 6. Tiedeviestintää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua tiedeviestintään. Media- ja sosiaalisen median -näkyvyyttä lisätään. Erityistä huomiota kiinnitetään verkkoviestinnän tehostamiseen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 1. Yliopisto vahvistaa yhteistyötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden kanssa. Yliopisto toimii aktiivisesti osaamiskeskittymien uuden tiedon tuottajana ja kehittäjänä. Yliopistopalvelut edistää uuteen yritystoimintaan tähtäävää tutkimusta ja tukee yliopistolähtöisten yritystoimintaan tavoittelevien liikeideoiden arviointia, kehittämistä ja yrittäjyyden edistämistä. Yliopistopalveluiden tukitoimenpiteet kohdistuvat yliopistoyhteisön innovatiivisuuden yleiseen edistämiseen, teollisoikeuksien ja keksintöalan neuvontaan, keksintöhankkeiden löytämiseen ja arviointiin sekä keksintöjen teknilliseen, tuotannolliseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Yliopistopalvelut edistää yliopiston roolia merkittävänä innovaatioiden testaajana, tuottajana ja kaupallistajana. Yliopistopalveluiden lakipalvelut avustavat tutkijoita, laitoksia ja tiedekuntia tutkimus- ja koulutustoimintaan liittyviä sopimuksia tehtäessä, niistä neuvoteltaessa ja neuvovat hankintoihin ja immateriaalioikeuksiin ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. 2. Yliopisto vahvistaa sidosryhmä- ja alumnitiedotusta.

6 6 Tiedottamisen uusien kanavien käyttöä tehostetaan. Uutiskirjeet, www palvelut, sidosryhmätilaisuudet sekä ajantasaiset osoiterekisterit edistävät toimintaa. Alumnityötä kansainvälistetään. Kansainvälistyminen 1. Kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat yliopiston painoaloja. Yliopistopalvelut suunnittelee ja edistää kansainvälisiä suhteita sekä strategisesta että käytännön näkökulmasta yhdistäen akateemisen yhteistyön ja koulutusviennin intressit. Strategian mukaista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Euroopan, Aasian, Pohjois- ja Etelä- Amerikan ja Venäjän laadukkaiden yliopistojen kanssa tuetaan terävöittämällä yhteistyösopimusten neuvotteluprosessia. 2. Yliopisto järjestää vieraskielisille opiskelijoille ja vieraskieliselle henkilöstölle tarvittavaa kotimaisten kielten ja kulttuurien opetusta sekä muita palveluita, jotka tukevat integroitumista Suomeen ja korkeakouluyhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. ( ks. Koulutus). Ulkomaisen henkilöstön tukitoimien kehittämiseksi on tehty henkilörekrytointi. 3. Tutkintoihin sisällytetään kansainvälistymistä tukeva osio. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla sekä avustetaan laitoksia kansainvälisenä yhteistyönä toteutettujen tutkinto-ohjelmien käynnistämisessä. Määrällisten tavoitteiden lisäksi painotetaan opiskelijoiden ulkomaanjakson laadullista kehittämistä määrittelemällä ulkomaanjaksoille osaamistavoitteet. 4. Kansainvälinen rekrytointi vahvistuu. Yliopistopalvelut edistää kansainvälistä rekrytointia asiantuntija-apua tarjoamalla. 5. Koulutusvientiä edistetään. Koulutusvientihankemahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan yhteistyössä tiedekuntien ja EduCluster Finland Oy:n kanssa. Toimijoitten yhtenevät koulutusviennin strategiset tavoitteet sekä yhteinen osaamis-

7 7 alueiden ja kohdemaiden fokusointi ovat edellytyksenä menestykselliselle toiminnalle. Koulutusviennin puitesopimuksen mukaiset toimintatavat saadaan käyttöön vuoden 2013 kuluessa. 4. Henkilöstön kehittäminen: 1. Yliopisto on kilpailukykyinen, tasa-arvoinen ja kiinnostava työ- ja opiskeluyhteisö. Yliopistopalvelut tukee yliopiston ja yksiköiden johtoa henkilöstöhallinnon päätöksenteossa sekä tukee urakehityksen toteuttamista. Palkkauksen tasapuolisuus ja oikeellisuus, palkanmaksun virheettömyys ja siihen liittyvien aikataulujen noudattaminen edistävät henkilökunnan luottamusta. Henkilöstöhallinnon yhtenäiset menettelytavat varmistetaan kaikissa palvelukeskuksissa. 2. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työ- ja opiskelukykyyn kiinnitetään erityistä huomiota Student Life - ja Academic Life -ohjelmien tuella. Student Life ( ks.koulutus kohta 1.) Henkilöstön osaamista, osaamisen kehittämistä ja jaksamista tuetaan ja luodaan niiden tueksi erilaisia toimintamalleja. Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys selvitetään yliopisto- ja yksikkötasolla. Yliopistoliikunta edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia laajalla, kehittyvällä ja erilaiset liikkujat huomioivalla palvelulla. Rakenteellinen kehittäminen 1. Rakenteellista kehittämistä jatketaan. Yliopiston palvelurakenteen kehittämiseksi palvelukeskusten yhteistyötä lisätään ja henkilöstö- ja talous- ja opintohallinnon toimintoja selkeytetään ja arvioidaan ennen seuraavaa yliopiston auditointia vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on arvioidaan Certian ja yliopiston välinen tehtävänjako.

8 8 ERPAKEn talous ja henkilöstöhallinnon palveluprosessit kuvataan. Yliopiston digitointipalvelut keskitetään yliopistopalveluihin. Uusien yliopiston toimintaa tukevien järjestelmäratkaisujen avulla hallinnollisten prosessien läpimenoaikoja lyhennetään. Valmistaudutaan sähköisen arkiston (Open text) laajentumiseen taloushallinnossa ja ostolaskujen/muistiotositteiden kierrätyksen järjestelmävaihdokseen. Yliopistopalveluiden yhteistyötä yliopiston muiden yksiköiden kanssa edistetään yhteistyöryhmien avulla ( esim. yo-palvelut-, tietohallinto-, laatu- ja hankehallintoyhteistyöryhmät) Talous ja infrastruktuurit 1. Yliopisto saavuttaa sopimuskauden loppuun mennessä sille sovitut määrälliset ja tunnuslukutavoitteet. Yliopistopalvelut tarjoaa ajantasaista tietoa yliopiston ja sen yksiköiden tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan hyvällä talousbudjetoinnilla. Yliopistopalvelut ylläpitää budjetointijärjestelmää, joka sisältää TTSprosessiin liittyvän budjetoinnin ja itse budjetointia tukevat järjestelmät. Tulosyksikköbudjetoinnin lisäksi järjestelmässä on henkilöstökustannusten ja täydentävän rahoituksen budjetointi. 2. Yliopistopalvelut tukee tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurien modernisointia, yliopiston tukipalvelujen yhtenäistämistä, innovatiivisten ja vetovoimaisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja parantaa toiminnan johtamisen edellytyksiä. Aiempina vuosina tehdyt mittavat kehityshankkeet, kuten SAP- järjestelmän käyttöönotto, IDM palvelujen uudistaminen sekä tietovaraston ja raportoinnin kehittäminen integroidaan täysimääräisesti yliopistopalvelujen toimintamalleihin. Yliopistopalvelut laatii pilvipalvelustrategian ja toimenpideohjelman, jolla ns. IaaS, PaaS ja SaaS toimintojen mahdollisuuksien hyödyntämi-

9 9 nen ja hallinta voidaan toteuttaa yliopiston toimintakykyä ja tehokkuutta lisäävästi. Talous- ja henkilöstöhallinnon IT- infrastruktuuri ja sen tuottama informaatio hyödynnetään täysimääräisesti osaksi yliopiston johtamista ja toiminnanohjauksen kehittämistä. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusrahoittajien ja yhteistyökumppaneiden laatu-, raportointi- ja seurantavaateisiin vastataan tehokkailla johtamisen työkaluilla ja tiedolla johtamisen prosesseilla. Uusia palvelumalleja, yhteistyötapoja ja kustannusrakenteita etsitään muuttuvien palvelutarpeiden tukemisessa. Kampusten IT-infrastruktuuria uudistetaan ja ylläpidetään kansainvälistyvän ja yhä monimuotoisemman toimijajoukon tarpeisiin mukautuen. Hyödynnetään ja turvataan tietotekniikan kuluttajaistumisen, verkottumisen, mobiliteetin ja toimijoiden omien it-laitteiden käyttö osana yliopiston uusimuotoista oppimis- ja tutkimusympäristöä. Uudistetaan koulutuksen ja opintohallinnon tietojärjestelmät integroiduksi sähköisen palvelun ympäristöksi, joka tulee opinnoissa etenemistä, opintojen ohjausta ja työelämään sijoittumista. Hyödynnetään täysimääräisesti kansalliset ja eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ja rahoituslähteet yliopiston IT-infrastruktuurien ja palvelumallien kehittämisessä. 3. Yliopistopalvelut järjestää yliopistoyhteisölle tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä vastaa ja valvoo tilojen asianmukaisesta, turvallisesta ja sujuvasta käytöstä. Yliopistopalvelut kehittävät sopimuskaudella tilojen käytön englanninkielisiä palveluja. Kiinteistöohjelma päivitetään ja korjausohjelma aikataulutetaan. Tila-, korjaus- ja rakentamisprosessit terävöitetään sekä tiedottamista kehitetään. FacilityInfo otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan (ylläpito ja vahtimestaripalvelut, palvelupyynnöt - mittarointi). Yliopiston "oma siivous vakiinnutetaan. Tilakapasiteetti tuotteistetaan.

10 10 Riskienhallinta 1. Riskienhallinta on osa yliopiston johtamisprosessia. Yliopistopalvelut valmistelee yliopiston riskiarvion päivittämisen siten, että hallitus voi käsitellä asian kevään 2013 kuluessa. Samassa yhteydessä arvioidaan tarkoituksenmukaisin tapa kytkeä riskienhallinta osaksi yliopiston normaalia johtamista. Laadunhallinta 1. Yliopiston ulkoinen auditointi toteutetaan vuoden 2015 alussa. Laatukäsikirjat uudistetaan siten, että yliopistotason kirja on yksiköiden kommentoitavissa vuoden 2013 alussa, hyväksyttävissä huhtikuussa 2013 ja se yhdessä yksikkötason laatukäsikirjojen kanssa on käytettävissä yliopiston kokonaisauditoinnissa Auditointi tilataan Korkeakoulujen arviointineuvostolta ( Arviointikeskukselta) Osana kokonaisauditointia vuonna 2013 laadunhallinnan kehittämistoiminta keskittyy opetusta antavien laitosten itsearviointeihin. Muut itsearvioinnit ( johtaminen, palvelutoiminnot, tutkimus ja yvv) toteutetaan marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Itsearviointeja seuravat tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamistoimet. 2. HR Excellence for Researchers ohjelma Yliopistolle laaditaan Euroopan komission HR Excellence for Researchers ohjelman toimintasuunnitelma (action plan). Suunnitelma perustuu vuonna 2012 laadittavaan puuteanalyysiin (gap analysis). Toimintasuunnitelman valmistuttua jätetään hakemus komission HR in Excellence for Researchers tunnuksen saamiseksi. 3. Green Office -ympäristömerkki

11 11 Yliopisto pyrkii kaikissa toiminnoissaan ottamaan ympäristönäkökulman huomioon Green Office -ympäristömerkin saamisen edellyttämällä tavalla. Henkilöstösuunnitelma Yliopistopalvelut on laatinut liitteen 1 mukaisen henkilöstösuunnitelman, josta sopimuskaudelle toteutettaviksi nousevat seuraavat kehittämistoimenpiteet: 1) Kehityskeskustelut käydään ja johtopäätökset raportoidaan toimenpiteiksi. 2) Talous- ja henkilöstöasioiden työn ja osaamisen kehittämisen ohjelma toteutetaan talvella ) Ikäjohtaminen sisältäen 60 vuotta täyttäneen henkilöstön kanssa käytävät keskustelut eläköitymisestä, työssä jaksamisesta ja kouluttautumisesta sekä osaamisen siirtämisestä ja hiljaisen tiedon jakamisesta. 4) Edistetään yhdessätoimimista ja yhteishengenluomista. 5) Edistetään yliopistopalveluiden ja yliopiston muun palvelu- ja hallintohenkilöstön urakierron mahdollisuuksia. 6) Vahvistetaan yliopistopalveluiden kilpailukykyä työpaikkana pitämällä palkkaus kilpailukykyisenä suhteessa maamme muihin yliopistoihin sekä työnkuvat ja tehtävät riittävän haastavina ja mielekkäinä myös yliopistomaailman ulkopuolelta tuleville työntekijöille. Yliopistopalveluiden henkilöstön määrä ja tehtävät on arvioitu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yliopistossa mahdollisesti tapahtuvat organisatoriset muutokset ja keskittämistavoitteet vaikuttavat tulevina vuosina yliopistopalveluiden henkilöstömäärään. HTV Hallintojohtaja 10,50 Henkilöstöpalvelut 0,00 14,25 Opintopalvelut 27,83 Strateginen kehittäminen 14,60 Talouspalvelut 0,00 13,00 Tilapalvelut 43,50 Asiantuntijapalvelut 10,81 13,72 45,80 YO-Paino 10,92 10,48 11,00 IT-Palvelut 92,05 97,98 95,00 Hallinokeskus 131,89 143,26 0,00

12 12 HTV:T YHTEENSÄ 245,67 265,44 275,48 muutos htv 19,8 10,0 % - muutos 8,05 % 3,78 % Hankkeet Liitteeseen 2 on koottu yliopistokeskuksen hanke-esitykset. Budjetti Yliopistokeskuksen budjetti vuodelle 2013 on esitetty liitteessä 3.

13 13 Liite Erillisrahoitusta edellyttävien IT- projektien hanke-esitykset: Osana yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelmaa ja investointisuunnitelmaa vuosille esitetään Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan ja IT-infrastruktuurin laajentaminen vuosina , kokonaissumma avoin toistaiseksi (Investointiesityksestä on erillinen liite) Muut strategisen rahoituksen kohdennusesitykset vuodelle Osa hankkeista on jatkoa aiemmille projekteille: Opintohallinnon ja raportoinnin perusjärjestelmän kehityksen loppuunsaattaminen ja käyttöönotto, lisärahoitus Korppi järjestelmän palvelutason parantaminen Opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän 1. vaihe, Tietovaraston ja yhtenäisten raportointipalvelujen laaja käyttöönotto palvelulaajennuksen työasemalisenssit 2. Investoinesitys 2013: Digitointipalvelu.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET 2016-2020 Laadunohjausryhmä ti 6.9.2016 Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori Tausta Strategian toimenpideohjelma 2015-2016 Tohtorikoulutus

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Aalto-yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Aalto-yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA AALTO-YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Sopimus, kausi Vaasan yliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Vaasan yliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VAASAN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Sopimus, kausi Lapin yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi Lapin yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen

MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen 1 MUUTOKSELLA MAINETTA Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen suunnitelma 2012 2013 Jyväskylän yliopiston kasvatusalan kehittämisen tavoitteena on edistää alan tutkimuksen kansainvälistä tasoa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Tavoitetila 2020 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Sopimus, kausi Jyväskylän yliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Jyväskylän yliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

STRATEGIA

STRATEGIA STRATEGIA 2 0 1 6 2 0 2 0 2 VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Oy yhteenvetona Asiantuntijapalveluita toiminnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Sopimus, kausi Taideyliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Taideyliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAIDEYLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT LIITE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN KAMPUKSEN KRIITTISET MENESTYS- JA EDELLYTYSTEKIJÄT JA NIIDEN TOTEUTUS I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT 1. Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen

Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen Kansainvälisten palveluiden rooli ja tehtävät muutoksessa Maisteriohjelmien palvelut,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Tavoitetila 2020 Suomalainen

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa tavoitteena on luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK)

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK) Tampere3-valmistelutyö Tampere3-tavoite Vararehtorityöryhmä ehdottaa, että TAMK, TTY ja TaY jatkavat Tampere3-prosessia tavoitteenaan ne korvaavan uudenlaisen yliopiston perustaminen Tampereelle. Tutkimus

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW KOTA/AMKOTA-seminaari 23-24.9.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Suunnittelupäällikkö Matti Joensuu Oulun yliopisto OY:n tietovarastopilotti Käynnistyi joulukuussa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset tavoitteet OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN - CENTRIA YRKESHÖGSKOLAS VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Sopimus, kausi Tampereen yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi Tampereen yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot