Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016"

Transkriptio

1 1 Jyväskylän yliopiston yliopistopalvelut ver Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon tukena ja tarjoaa yliopistolle keskitettyjä sisäisiä palveluita, jotka tukevat, avustavat ja palvelevat yliopiston opetusta, tutkimusta ja muuta toimintaa. Yliopistopalvelut edistää yliopiston perustoimintojen sisäistä arviointia ja kehittää arviointia tukevia indikaattoreita sekä auttaa tunnistamaan strategisesti keskeisiä kehittämistarpeita ja tukee niihin liittyviä tutkimuspohjaisia kehittämishankkeita. Tavoitteet vuosille Jyväskylän yliopisto keskittyy sopimuskaudella erityisesti kansainvälistymiseen ja tutkimuksen paino-alojen vahvistamiseen, työurien pidentämiseen sekä rakenteelliseen kehittämiseen. Näiden yleisten, koko yliopistolaitosta koskevien tavoitteiden lisäksi yliopistopalvelut edistää yliopiston strategian sekä seuraavien yliopiston sopimien ja/tai yliopistopalveluiden sisäisesti itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista: Koulutus 1. Koulutustarjontaa uudistetaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koulutus rakennetaan selkeistä kokonaisuuksista, millä helpotetaan koulutukseen hakeutumista, edistetään opintojen etenemistä ja lisätään opiskelijan mahdollisuuksia hyödyntää eri alojen opetusta. Yliopistopalvelut edistää aktiivisesti Student Life toimintamallin kehittämistä ja vakiinnuttamista. Student Life toimintamallin avulla tuetaan opiskelijan elämänhallinnan taitoja, opiskelukykyä, valmistautumista työelämään sekä kaikin puolin edistetään opiskelijan hyvinvointia. Tutkimustietoon perustuen kehitetään koulutuksen suunnittelua ja laatua, opintojen ohjausta sekä parannetaan opiskelijoille suunnattuja neuvonta- ja muita opiskelijan tukipalveluita. Erityisenä kehittämiskohteena on luoda uusia toimintamuotoja yhdessä Keski-Suomen aluetoimijoiden

2 2 kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta erityistä huomiota kiinnitetään vieraassa kulttuurissa tapahtuvan opiskelun tukemiseen sekä yleisemmin näiden opiskelijoiden kotouttamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja menettelyihin. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan opintojen aikana kontakti työelämään joko harjoittelun, työelämäopintojen tai työnantajien kanssa tehtävien yhteistyöhankkeiden kautta. Toiminnassa keskitytään laajoille opiskelijajoukoille ja tiedekunnille/laitoksille tarjottaviin palveluihin yksilöohjauksen asemesta. Myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja työelämäpalveluita kehitetään. Valmistuneiden työelämään sijoittumista seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti valtakunnallisena yhteistyönä ja Jyväskylän yliopiston omien tavoitteiden mukaisena toimenpiteenä. Sijoittumisen seuraamisen yhteydessä on mahdollista kartoittaa valmistuneiden osaamisen lisäämis- ja pätevöittämistarvetta yhteistyössä yliopiston aikuiskoulutustoimijoiden kanssa. Yliopistopalvelut tukee uusien, rakenteilla olevien järjestelmien (opiskelijatietojärjestelmä ROTI ja tietovarasto) avulla tiedekuntia opintojen etenemisen seurannassa. 2. Ohjausta tehostetaan, ja opetusjärjestelyt ja -sisällöt tukevat tutkintojen suorittamista ja sitouttavat opiskelijat opintoihin. Opiskelijan toimintaympäristöä ja sähköisiä palveluja parannetaan. Korpin kurssiydin uudistetaan ja integroidaan osaksi opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän kokonaisuutta. TIPTOP hankkeen tuottamien HOPS, AHOT ja Opintojen seuranta palvelut sekä eportfolio -toiminnallisuudet integroidaan osaksi yliopiston sähköistä palvelukokonaisuutta. 3. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuutta sisäänpäässeistä lisätään selkeästi. Uusi valtakunnallinen korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ) otetaan käyttöön vuonna Opintopalveluihin perustetaan keskitetty hakutoimisto, joka yhdessä tiedekuntien ja yliopistopalvelui-

3 3 den muiden toimijoiden kanssa vastaa korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään siirtymisestä ja sen toteutuksesta yliopistossa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelemaan hakevien neuvontaan ja ohjaukseen sekä viestintään opiskelijarekrytoinnissa ja markkinoinnissa. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. Kansainvälisten opiskelijoiden valinnassa osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen UAF-konsortioon ja sen kehittämiseen. Opiskelijalähettilästoiminnasta (Student Ambassadors) kehitetään sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia ja sitouttamista tukeva järjestelmä. Uusien opiskelutietojärjestelmien, opintohallinnon palvelujen ja tiedonsiirtopalvelujen integrointi osaksi KSHJ palvelujen käyttöä. 4. Yliopisto osallistuu valtioneuvoston päättämän koulutuksellisen tasa-arvoohjelman toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema koulutuksellisen tasaarvon toimenpideohjelma tulee valtioneuvostolle hyväksyttäväksi loppuvuodesta Yliopistopalvelut vastaa ohjelman yliopistotason jalkauttamisesta. 5. Yliopisto ottaa käyttöön opiskelijapalautejärjestelmän (YOPALA) 2015 alkaen. Yliopistopalvelut vastaa opiskelijapalautekyselyn käyttöönotosta. Kysely toteutetaan ulkoistettuna palveluna, ja tarvittava järjestelmä hankitaan kansainväliseltä toimijalta. Ratkaisu on kansallinen. Kysely on tarkoitus tehdä kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Tutkimus 1. Yliopisto vahvistaa strategiansa mukaisia tutkimusaloja, korkeatasoisia tutkimusympäristöjä ja huippututkimuksen edellytyksiä. Yliopistopalvelut avustaa kumppanuuksien rakentamisessa tärkeimpien rahoittajien, yhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien kanssa ja kasvattaa yliopistotason hankeosaamista. Hankesalkun ongelmat ratkaistaan. Selvitetään SAPin projektimodulin mahdollisuudet laitoksen hankesalkun seurantaan.

4 4 Yliopistopalvelut uudistaa tutkimustoiminnan seurannan ja raportoinnin järjestelmät sekä tukee julkaisutoiminnan uudistuvia toimintamalleja CRIS arkkitehtuuriin pohjautuen. Tutkimuksen aineistojen, julkaisujen ja tutkimustoiminnan metatietojen säilyttämisestä huolehditaan kansallisesti yhteensopivalla tavalla. Henkilöstöä tuetaan täydentävän rahoituksen hankinnassa. Tulevan täydentävän rahoituksen hankintaa tukee hankkeiden laadukas hallinta koko hankkeen elinkaaren ajan. Täydentävän rahoituksen projektin perustamisessa ohjataan henkilöstöja yleiskustannusten automaattista kirjautumista. Projektien taustatiedoilla ohjataan koko yliopiston talousraportointia sekä verojen kirjauskäsittelyä ja veroilmoituksen laatimista. Rahoittajakohtaista raportointia kehitetään. Koko organisaation talousosaamisen vahvistamistavoitteen saavuttamiseksi selkeytetään yliopistopalveluiden tehtävä- ja vastuunjakoa koulutuksessa ja ohjauksessa 2. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuutta lisätään. Kansainvälisen rahoituksen hakuaktiivisuutta lisätään aktiivisella tiedottamisella, ja hakemusten laadukkuutta tuetaan tarjoamalla asiantuntija-apua, koulutusta ja ohjeistusta. 3. Tutkijankoulutuksessa yhteistyötä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa vahvistetaan, ja tutkijankoulutusta järjestetään enenevästi kansainvälisissä verkostoissa. Yliopistopalveluilla on keskeinen rooli yliopiston tutkijakoulun koordinaattorina ja tohtorikoulutuksen laadun edistäjänä. 4. Tutkijanurajärjestelmää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat tiedekunnille asiantuntija-apua tutkijanurajärjestelmän toteutumisen seurannassa ja henkilöstön rekrytoinnissa.

5 5 5. Julkaisemista lisätään korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä laativat erilaisia julkaisutoiminnan kehittymistä kuvaavia raportteja. 6. Tiedeviestintää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua tiedeviestintään. Media- ja sosiaalisen median -näkyvyyttä lisätään. Erityistä huomiota kiinnitetään verkkoviestinnän tehostamiseen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 1. Yliopisto vahvistaa yhteistyötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden kanssa. Yliopisto toimii aktiivisesti osaamiskeskittymien uuden tiedon tuottajana ja kehittäjänä. Yliopistopalvelut edistää uuteen yritystoimintaan tähtäävää tutkimusta ja tukee yliopistolähtöisten yritystoimintaan tavoittelevien liikeideoiden arviointia, kehittämistä ja yrittäjyyden edistämistä. Yliopistopalveluiden tukitoimenpiteet kohdistuvat yliopistoyhteisön innovatiivisuuden yleiseen edistämiseen, teollisoikeuksien ja keksintöalan neuvontaan, keksintöhankkeiden löytämiseen ja arviointiin sekä keksintöjen teknilliseen, tuotannolliseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Yliopistopalvelut edistää yliopiston roolia merkittävänä innovaatioiden testaajana, tuottajana ja kaupallistajana. Yliopistopalveluiden lakipalvelut avustavat tutkijoita, laitoksia ja tiedekuntia tutkimus- ja koulutustoimintaan liittyviä sopimuksia tehtäessä, niistä neuvoteltaessa ja neuvovat hankintoihin ja immateriaalioikeuksiin ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. 2. Yliopisto vahvistaa sidosryhmä- ja alumnitiedotusta.

6 6 Tiedottamisen uusien kanavien käyttöä tehostetaan. Uutiskirjeet, www palvelut, sidosryhmätilaisuudet sekä ajantasaiset osoiterekisterit edistävät toimintaa. Alumnityötä kansainvälistetään. Kansainvälistyminen 1. Kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat yliopiston painoaloja. Yliopistopalvelut suunnittelee ja edistää kansainvälisiä suhteita sekä strategisesta että käytännön näkökulmasta yhdistäen akateemisen yhteistyön ja koulutusviennin intressit. Strategian mukaista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Euroopan, Aasian, Pohjois- ja Etelä- Amerikan ja Venäjän laadukkaiden yliopistojen kanssa tuetaan terävöittämällä yhteistyösopimusten neuvotteluprosessia. 2. Yliopisto järjestää vieraskielisille opiskelijoille ja vieraskieliselle henkilöstölle tarvittavaa kotimaisten kielten ja kulttuurien opetusta sekä muita palveluita, jotka tukevat integroitumista Suomeen ja korkeakouluyhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. ( ks. Koulutus). Ulkomaisen henkilöstön tukitoimien kehittämiseksi on tehty henkilörekrytointi. 3. Tutkintoihin sisällytetään kansainvälistymistä tukeva osio. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla sekä avustetaan laitoksia kansainvälisenä yhteistyönä toteutettujen tutkinto-ohjelmien käynnistämisessä. Määrällisten tavoitteiden lisäksi painotetaan opiskelijoiden ulkomaanjakson laadullista kehittämistä määrittelemällä ulkomaanjaksoille osaamistavoitteet. 4. Kansainvälinen rekrytointi vahvistuu. Yliopistopalvelut edistää kansainvälistä rekrytointia asiantuntija-apua tarjoamalla. 5. Koulutusvientiä edistetään. Koulutusvientihankemahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan yhteistyössä tiedekuntien ja EduCluster Finland Oy:n kanssa. Toimijoitten yhtenevät koulutusviennin strategiset tavoitteet sekä yhteinen osaamis-

7 7 alueiden ja kohdemaiden fokusointi ovat edellytyksenä menestykselliselle toiminnalle. Koulutusviennin puitesopimuksen mukaiset toimintatavat saadaan käyttöön vuoden 2013 kuluessa. 4. Henkilöstön kehittäminen: 1. Yliopisto on kilpailukykyinen, tasa-arvoinen ja kiinnostava työ- ja opiskeluyhteisö. Yliopistopalvelut tukee yliopiston ja yksiköiden johtoa henkilöstöhallinnon päätöksenteossa sekä tukee urakehityksen toteuttamista. Palkkauksen tasapuolisuus ja oikeellisuus, palkanmaksun virheettömyys ja siihen liittyvien aikataulujen noudattaminen edistävät henkilökunnan luottamusta. Henkilöstöhallinnon yhtenäiset menettelytavat varmistetaan kaikissa palvelukeskuksissa. 2. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työ- ja opiskelukykyyn kiinnitetään erityistä huomiota Student Life - ja Academic Life -ohjelmien tuella. Student Life ( ks.koulutus kohta 1.) Henkilöstön osaamista, osaamisen kehittämistä ja jaksamista tuetaan ja luodaan niiden tueksi erilaisia toimintamalleja. Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys selvitetään yliopisto- ja yksikkötasolla. Yliopistoliikunta edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia laajalla, kehittyvällä ja erilaiset liikkujat huomioivalla palvelulla. Rakenteellinen kehittäminen 1. Rakenteellista kehittämistä jatketaan. Yliopiston palvelurakenteen kehittämiseksi palvelukeskusten yhteistyötä lisätään ja henkilöstö- ja talous- ja opintohallinnon toimintoja selkeytetään ja arvioidaan ennen seuraavaa yliopiston auditointia vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on arvioidaan Certian ja yliopiston välinen tehtävänjako.

8 8 ERPAKEn talous ja henkilöstöhallinnon palveluprosessit kuvataan. Yliopiston digitointipalvelut keskitetään yliopistopalveluihin. Uusien yliopiston toimintaa tukevien järjestelmäratkaisujen avulla hallinnollisten prosessien läpimenoaikoja lyhennetään. Valmistaudutaan sähköisen arkiston (Open text) laajentumiseen taloushallinnossa ja ostolaskujen/muistiotositteiden kierrätyksen järjestelmävaihdokseen. Yliopistopalveluiden yhteistyötä yliopiston muiden yksiköiden kanssa edistetään yhteistyöryhmien avulla ( esim. yo-palvelut-, tietohallinto-, laatu- ja hankehallintoyhteistyöryhmät) Talous ja infrastruktuurit 1. Yliopisto saavuttaa sopimuskauden loppuun mennessä sille sovitut määrälliset ja tunnuslukutavoitteet. Yliopistopalvelut tarjoaa ajantasaista tietoa yliopiston ja sen yksiköiden tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan hyvällä talousbudjetoinnilla. Yliopistopalvelut ylläpitää budjetointijärjestelmää, joka sisältää TTSprosessiin liittyvän budjetoinnin ja itse budjetointia tukevat järjestelmät. Tulosyksikköbudjetoinnin lisäksi järjestelmässä on henkilöstökustannusten ja täydentävän rahoituksen budjetointi. 2. Yliopistopalvelut tukee tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurien modernisointia, yliopiston tukipalvelujen yhtenäistämistä, innovatiivisten ja vetovoimaisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja parantaa toiminnan johtamisen edellytyksiä. Aiempina vuosina tehdyt mittavat kehityshankkeet, kuten SAP- järjestelmän käyttöönotto, IDM palvelujen uudistaminen sekä tietovaraston ja raportoinnin kehittäminen integroidaan täysimääräisesti yliopistopalvelujen toimintamalleihin. Yliopistopalvelut laatii pilvipalvelustrategian ja toimenpideohjelman, jolla ns. IaaS, PaaS ja SaaS toimintojen mahdollisuuksien hyödyntämi-

9 9 nen ja hallinta voidaan toteuttaa yliopiston toimintakykyä ja tehokkuutta lisäävästi. Talous- ja henkilöstöhallinnon IT- infrastruktuuri ja sen tuottama informaatio hyödynnetään täysimääräisesti osaksi yliopiston johtamista ja toiminnanohjauksen kehittämistä. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusrahoittajien ja yhteistyökumppaneiden laatu-, raportointi- ja seurantavaateisiin vastataan tehokkailla johtamisen työkaluilla ja tiedolla johtamisen prosesseilla. Uusia palvelumalleja, yhteistyötapoja ja kustannusrakenteita etsitään muuttuvien palvelutarpeiden tukemisessa. Kampusten IT-infrastruktuuria uudistetaan ja ylläpidetään kansainvälistyvän ja yhä monimuotoisemman toimijajoukon tarpeisiin mukautuen. Hyödynnetään ja turvataan tietotekniikan kuluttajaistumisen, verkottumisen, mobiliteetin ja toimijoiden omien it-laitteiden käyttö osana yliopiston uusimuotoista oppimis- ja tutkimusympäristöä. Uudistetaan koulutuksen ja opintohallinnon tietojärjestelmät integroiduksi sähköisen palvelun ympäristöksi, joka tulee opinnoissa etenemistä, opintojen ohjausta ja työelämään sijoittumista. Hyödynnetään täysimääräisesti kansalliset ja eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ja rahoituslähteet yliopiston IT-infrastruktuurien ja palvelumallien kehittämisessä. 3. Yliopistopalvelut järjestää yliopistoyhteisölle tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä vastaa ja valvoo tilojen asianmukaisesta, turvallisesta ja sujuvasta käytöstä. Yliopistopalvelut kehittävät sopimuskaudella tilojen käytön englanninkielisiä palveluja. Kiinteistöohjelma päivitetään ja korjausohjelma aikataulutetaan. Tila-, korjaus- ja rakentamisprosessit terävöitetään sekä tiedottamista kehitetään. FacilityInfo otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan (ylläpito ja vahtimestaripalvelut, palvelupyynnöt - mittarointi). Yliopiston "oma siivous vakiinnutetaan. Tilakapasiteetti tuotteistetaan.

10 10 Riskienhallinta 1. Riskienhallinta on osa yliopiston johtamisprosessia. Yliopistopalvelut valmistelee yliopiston riskiarvion päivittämisen siten, että hallitus voi käsitellä asian kevään 2013 kuluessa. Samassa yhteydessä arvioidaan tarkoituksenmukaisin tapa kytkeä riskienhallinta osaksi yliopiston normaalia johtamista. Laadunhallinta 1. Yliopiston ulkoinen auditointi toteutetaan vuoden 2015 alussa. Laatukäsikirjat uudistetaan siten, että yliopistotason kirja on yksiköiden kommentoitavissa vuoden 2013 alussa, hyväksyttävissä huhtikuussa 2013 ja se yhdessä yksikkötason laatukäsikirjojen kanssa on käytettävissä yliopiston kokonaisauditoinnissa Auditointi tilataan Korkeakoulujen arviointineuvostolta ( Arviointikeskukselta) Osana kokonaisauditointia vuonna 2013 laadunhallinnan kehittämistoiminta keskittyy opetusta antavien laitosten itsearviointeihin. Muut itsearvioinnit ( johtaminen, palvelutoiminnot, tutkimus ja yvv) toteutetaan marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Itsearviointeja seuravat tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamistoimet. 2. HR Excellence for Researchers ohjelma Yliopistolle laaditaan Euroopan komission HR Excellence for Researchers ohjelman toimintasuunnitelma (action plan). Suunnitelma perustuu vuonna 2012 laadittavaan puuteanalyysiin (gap analysis). Toimintasuunnitelman valmistuttua jätetään hakemus komission HR in Excellence for Researchers tunnuksen saamiseksi. 3. Green Office -ympäristömerkki

11 11 Yliopisto pyrkii kaikissa toiminnoissaan ottamaan ympäristönäkökulman huomioon Green Office -ympäristömerkin saamisen edellyttämällä tavalla. Henkilöstösuunnitelma Yliopistopalvelut on laatinut liitteen 1 mukaisen henkilöstösuunnitelman, josta sopimuskaudelle toteutettaviksi nousevat seuraavat kehittämistoimenpiteet: 1) Kehityskeskustelut käydään ja johtopäätökset raportoidaan toimenpiteiksi. 2) Talous- ja henkilöstöasioiden työn ja osaamisen kehittämisen ohjelma toteutetaan talvella ) Ikäjohtaminen sisältäen 60 vuotta täyttäneen henkilöstön kanssa käytävät keskustelut eläköitymisestä, työssä jaksamisesta ja kouluttautumisesta sekä osaamisen siirtämisestä ja hiljaisen tiedon jakamisesta. 4) Edistetään yhdessätoimimista ja yhteishengenluomista. 5) Edistetään yliopistopalveluiden ja yliopiston muun palvelu- ja hallintohenkilöstön urakierron mahdollisuuksia. 6) Vahvistetaan yliopistopalveluiden kilpailukykyä työpaikkana pitämällä palkkaus kilpailukykyisenä suhteessa maamme muihin yliopistoihin sekä työnkuvat ja tehtävät riittävän haastavina ja mielekkäinä myös yliopistomaailman ulkopuolelta tuleville työntekijöille. Yliopistopalveluiden henkilöstön määrä ja tehtävät on arvioitu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yliopistossa mahdollisesti tapahtuvat organisatoriset muutokset ja keskittämistavoitteet vaikuttavat tulevina vuosina yliopistopalveluiden henkilöstömäärään. HTV Hallintojohtaja 10,50 Henkilöstöpalvelut 0,00 14,25 Opintopalvelut 27,83 Strateginen kehittäminen 14,60 Talouspalvelut 0,00 13,00 Tilapalvelut 43,50 Asiantuntijapalvelut 10,81 13,72 45,80 YO-Paino 10,92 10,48 11,00 IT-Palvelut 92,05 97,98 95,00 Hallinokeskus 131,89 143,26 0,00

12 12 HTV:T YHTEENSÄ 245,67 265,44 275,48 muutos htv 19,8 10,0 % - muutos 8,05 % 3,78 % Hankkeet Liitteeseen 2 on koottu yliopistokeskuksen hanke-esitykset. Budjetti Yliopistokeskuksen budjetti vuodelle 2013 on esitetty liitteessä 3.

13 13 Liite Erillisrahoitusta edellyttävien IT- projektien hanke-esitykset: Osana yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelmaa ja investointisuunnitelmaa vuosille esitetään Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan ja IT-infrastruktuurin laajentaminen vuosina , kokonaissumma avoin toistaiseksi (Investointiesityksestä on erillinen liite) Muut strategisen rahoituksen kohdennusesitykset vuodelle Osa hankkeista on jatkoa aiemmille projekteille: Opintohallinnon ja raportoinnin perusjärjestelmän kehityksen loppuunsaattaminen ja käyttöönotto, lisärahoitus Korppi järjestelmän palvelutason parantaminen Opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän 1. vaihe, Tietovaraston ja yhtenäisten raportointipalvelujen laaja käyttöönotto palvelulaajennuksen työasemalisenssit 2. Investoinesitys 2013: Digitointipalvelu.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Aalto-yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Aalto-yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA AALTO-YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Sopimus, kausi Vaasan yliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Vaasan yliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VAASAN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Oy yhteenvetona Asiantuntijapalveluita toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Sopimus, kausi Lapin yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi Lapin yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Sopimus, kausi Jyväskylän yliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Jyväskylän yliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Tavoitetila 2020 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Sopimus, kausi Taideyliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi Taideyliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAIDEYLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Tavoitetila 2020 Suomalainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja

Lisätiedot

Sopimus, kausi Tampereen yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi Tampereen yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset tavoitteet OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN - CENTRIA YRKESHÖGSKOLAS VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot