Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016"

Transkriptio

1 1 Jyväskylän yliopiston yliopistopalvelut ver Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon tukena ja tarjoaa yliopistolle keskitettyjä sisäisiä palveluita, jotka tukevat, avustavat ja palvelevat yliopiston opetusta, tutkimusta ja muuta toimintaa. Yliopistopalvelut edistää yliopiston perustoimintojen sisäistä arviointia ja kehittää arviointia tukevia indikaattoreita sekä auttaa tunnistamaan strategisesti keskeisiä kehittämistarpeita ja tukee niihin liittyviä tutkimuspohjaisia kehittämishankkeita. Tavoitteet vuosille Jyväskylän yliopisto keskittyy sopimuskaudella erityisesti kansainvälistymiseen ja tutkimuksen paino-alojen vahvistamiseen, työurien pidentämiseen sekä rakenteelliseen kehittämiseen. Näiden yleisten, koko yliopistolaitosta koskevien tavoitteiden lisäksi yliopistopalvelut edistää yliopiston strategian sekä seuraavien yliopiston sopimien ja/tai yliopistopalveluiden sisäisesti itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista: Koulutus 1. Koulutustarjontaa uudistetaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koulutus rakennetaan selkeistä kokonaisuuksista, millä helpotetaan koulutukseen hakeutumista, edistetään opintojen etenemistä ja lisätään opiskelijan mahdollisuuksia hyödyntää eri alojen opetusta. Yliopistopalvelut edistää aktiivisesti Student Life toimintamallin kehittämistä ja vakiinnuttamista. Student Life toimintamallin avulla tuetaan opiskelijan elämänhallinnan taitoja, opiskelukykyä, valmistautumista työelämään sekä kaikin puolin edistetään opiskelijan hyvinvointia. Tutkimustietoon perustuen kehitetään koulutuksen suunnittelua ja laatua, opintojen ohjausta sekä parannetaan opiskelijoille suunnattuja neuvonta- ja muita opiskelijan tukipalveluita. Erityisenä kehittämiskohteena on luoda uusia toimintamuotoja yhdessä Keski-Suomen aluetoimijoiden

2 2 kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta erityistä huomiota kiinnitetään vieraassa kulttuurissa tapahtuvan opiskelun tukemiseen sekä yleisemmin näiden opiskelijoiden kotouttamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja menettelyihin. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan opintojen aikana kontakti työelämään joko harjoittelun, työelämäopintojen tai työnantajien kanssa tehtävien yhteistyöhankkeiden kautta. Toiminnassa keskitytään laajoille opiskelijajoukoille ja tiedekunnille/laitoksille tarjottaviin palveluihin yksilöohjauksen asemesta. Myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja työelämäpalveluita kehitetään. Valmistuneiden työelämään sijoittumista seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti valtakunnallisena yhteistyönä ja Jyväskylän yliopiston omien tavoitteiden mukaisena toimenpiteenä. Sijoittumisen seuraamisen yhteydessä on mahdollista kartoittaa valmistuneiden osaamisen lisäämis- ja pätevöittämistarvetta yhteistyössä yliopiston aikuiskoulutustoimijoiden kanssa. Yliopistopalvelut tukee uusien, rakenteilla olevien järjestelmien (opiskelijatietojärjestelmä ROTI ja tietovarasto) avulla tiedekuntia opintojen etenemisen seurannassa. 2. Ohjausta tehostetaan, ja opetusjärjestelyt ja -sisällöt tukevat tutkintojen suorittamista ja sitouttavat opiskelijat opintoihin. Opiskelijan toimintaympäristöä ja sähköisiä palveluja parannetaan. Korpin kurssiydin uudistetaan ja integroidaan osaksi opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän kokonaisuutta. TIPTOP hankkeen tuottamien HOPS, AHOT ja Opintojen seuranta palvelut sekä eportfolio -toiminnallisuudet integroidaan osaksi yliopiston sähköistä palvelukokonaisuutta. 3. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuutta sisäänpäässeistä lisätään selkeästi. Uusi valtakunnallinen korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ) otetaan käyttöön vuonna Opintopalveluihin perustetaan keskitetty hakutoimisto, joka yhdessä tiedekuntien ja yliopistopalvelui-

3 3 den muiden toimijoiden kanssa vastaa korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään siirtymisestä ja sen toteutuksesta yliopistossa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelemaan hakevien neuvontaan ja ohjaukseen sekä viestintään opiskelijarekrytoinnissa ja markkinoinnissa. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. Kansainvälisten opiskelijoiden valinnassa osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen UAF-konsortioon ja sen kehittämiseen. Opiskelijalähettilästoiminnasta (Student Ambassadors) kehitetään sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia ja sitouttamista tukeva järjestelmä. Uusien opiskelutietojärjestelmien, opintohallinnon palvelujen ja tiedonsiirtopalvelujen integrointi osaksi KSHJ palvelujen käyttöä. 4. Yliopisto osallistuu valtioneuvoston päättämän koulutuksellisen tasa-arvoohjelman toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema koulutuksellisen tasaarvon toimenpideohjelma tulee valtioneuvostolle hyväksyttäväksi loppuvuodesta Yliopistopalvelut vastaa ohjelman yliopistotason jalkauttamisesta. 5. Yliopisto ottaa käyttöön opiskelijapalautejärjestelmän (YOPALA) 2015 alkaen. Yliopistopalvelut vastaa opiskelijapalautekyselyn käyttöönotosta. Kysely toteutetaan ulkoistettuna palveluna, ja tarvittava järjestelmä hankitaan kansainväliseltä toimijalta. Ratkaisu on kansallinen. Kysely on tarkoitus tehdä kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Tutkimus 1. Yliopisto vahvistaa strategiansa mukaisia tutkimusaloja, korkeatasoisia tutkimusympäristöjä ja huippututkimuksen edellytyksiä. Yliopistopalvelut avustaa kumppanuuksien rakentamisessa tärkeimpien rahoittajien, yhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien kanssa ja kasvattaa yliopistotason hankeosaamista. Hankesalkun ongelmat ratkaistaan. Selvitetään SAPin projektimodulin mahdollisuudet laitoksen hankesalkun seurantaan.

4 4 Yliopistopalvelut uudistaa tutkimustoiminnan seurannan ja raportoinnin järjestelmät sekä tukee julkaisutoiminnan uudistuvia toimintamalleja CRIS arkkitehtuuriin pohjautuen. Tutkimuksen aineistojen, julkaisujen ja tutkimustoiminnan metatietojen säilyttämisestä huolehditaan kansallisesti yhteensopivalla tavalla. Henkilöstöä tuetaan täydentävän rahoituksen hankinnassa. Tulevan täydentävän rahoituksen hankintaa tukee hankkeiden laadukas hallinta koko hankkeen elinkaaren ajan. Täydentävän rahoituksen projektin perustamisessa ohjataan henkilöstöja yleiskustannusten automaattista kirjautumista. Projektien taustatiedoilla ohjataan koko yliopiston talousraportointia sekä verojen kirjauskäsittelyä ja veroilmoituksen laatimista. Rahoittajakohtaista raportointia kehitetään. Koko organisaation talousosaamisen vahvistamistavoitteen saavuttamiseksi selkeytetään yliopistopalveluiden tehtävä- ja vastuunjakoa koulutuksessa ja ohjauksessa 2. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuutta lisätään. Kansainvälisen rahoituksen hakuaktiivisuutta lisätään aktiivisella tiedottamisella, ja hakemusten laadukkuutta tuetaan tarjoamalla asiantuntija-apua, koulutusta ja ohjeistusta. 3. Tutkijankoulutuksessa yhteistyötä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa vahvistetaan, ja tutkijankoulutusta järjestetään enenevästi kansainvälisissä verkostoissa. Yliopistopalveluilla on keskeinen rooli yliopiston tutkijakoulun koordinaattorina ja tohtorikoulutuksen laadun edistäjänä. 4. Tutkijanurajärjestelmää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat tiedekunnille asiantuntija-apua tutkijanurajärjestelmän toteutumisen seurannassa ja henkilöstön rekrytoinnissa.

5 5 5. Julkaisemista lisätään korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä laativat erilaisia julkaisutoiminnan kehittymistä kuvaavia raportteja. 6. Tiedeviestintää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua tiedeviestintään. Media- ja sosiaalisen median -näkyvyyttä lisätään. Erityistä huomiota kiinnitetään verkkoviestinnän tehostamiseen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 1. Yliopisto vahvistaa yhteistyötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden kanssa. Yliopisto toimii aktiivisesti osaamiskeskittymien uuden tiedon tuottajana ja kehittäjänä. Yliopistopalvelut edistää uuteen yritystoimintaan tähtäävää tutkimusta ja tukee yliopistolähtöisten yritystoimintaan tavoittelevien liikeideoiden arviointia, kehittämistä ja yrittäjyyden edistämistä. Yliopistopalveluiden tukitoimenpiteet kohdistuvat yliopistoyhteisön innovatiivisuuden yleiseen edistämiseen, teollisoikeuksien ja keksintöalan neuvontaan, keksintöhankkeiden löytämiseen ja arviointiin sekä keksintöjen teknilliseen, tuotannolliseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Yliopistopalvelut edistää yliopiston roolia merkittävänä innovaatioiden testaajana, tuottajana ja kaupallistajana. Yliopistopalveluiden lakipalvelut avustavat tutkijoita, laitoksia ja tiedekuntia tutkimus- ja koulutustoimintaan liittyviä sopimuksia tehtäessä, niistä neuvoteltaessa ja neuvovat hankintoihin ja immateriaalioikeuksiin ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. 2. Yliopisto vahvistaa sidosryhmä- ja alumnitiedotusta.

6 6 Tiedottamisen uusien kanavien käyttöä tehostetaan. Uutiskirjeet, www palvelut, sidosryhmätilaisuudet sekä ajantasaiset osoiterekisterit edistävät toimintaa. Alumnityötä kansainvälistetään. Kansainvälistyminen 1. Kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat yliopiston painoaloja. Yliopistopalvelut suunnittelee ja edistää kansainvälisiä suhteita sekä strategisesta että käytännön näkökulmasta yhdistäen akateemisen yhteistyön ja koulutusviennin intressit. Strategian mukaista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Euroopan, Aasian, Pohjois- ja Etelä- Amerikan ja Venäjän laadukkaiden yliopistojen kanssa tuetaan terävöittämällä yhteistyösopimusten neuvotteluprosessia. 2. Yliopisto järjestää vieraskielisille opiskelijoille ja vieraskieliselle henkilöstölle tarvittavaa kotimaisten kielten ja kulttuurien opetusta sekä muita palveluita, jotka tukevat integroitumista Suomeen ja korkeakouluyhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. ( ks. Koulutus). Ulkomaisen henkilöstön tukitoimien kehittämiseksi on tehty henkilörekrytointi. 3. Tutkintoihin sisällytetään kansainvälistymistä tukeva osio. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla sekä avustetaan laitoksia kansainvälisenä yhteistyönä toteutettujen tutkinto-ohjelmien käynnistämisessä. Määrällisten tavoitteiden lisäksi painotetaan opiskelijoiden ulkomaanjakson laadullista kehittämistä määrittelemällä ulkomaanjaksoille osaamistavoitteet. 4. Kansainvälinen rekrytointi vahvistuu. Yliopistopalvelut edistää kansainvälistä rekrytointia asiantuntija-apua tarjoamalla. 5. Koulutusvientiä edistetään. Koulutusvientihankemahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan yhteistyössä tiedekuntien ja EduCluster Finland Oy:n kanssa. Toimijoitten yhtenevät koulutusviennin strategiset tavoitteet sekä yhteinen osaamis-

7 7 alueiden ja kohdemaiden fokusointi ovat edellytyksenä menestykselliselle toiminnalle. Koulutusviennin puitesopimuksen mukaiset toimintatavat saadaan käyttöön vuoden 2013 kuluessa. 4. Henkilöstön kehittäminen: 1. Yliopisto on kilpailukykyinen, tasa-arvoinen ja kiinnostava työ- ja opiskeluyhteisö. Yliopistopalvelut tukee yliopiston ja yksiköiden johtoa henkilöstöhallinnon päätöksenteossa sekä tukee urakehityksen toteuttamista. Palkkauksen tasapuolisuus ja oikeellisuus, palkanmaksun virheettömyys ja siihen liittyvien aikataulujen noudattaminen edistävät henkilökunnan luottamusta. Henkilöstöhallinnon yhtenäiset menettelytavat varmistetaan kaikissa palvelukeskuksissa. 2. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työ- ja opiskelukykyyn kiinnitetään erityistä huomiota Student Life - ja Academic Life -ohjelmien tuella. Student Life ( ks.koulutus kohta 1.) Henkilöstön osaamista, osaamisen kehittämistä ja jaksamista tuetaan ja luodaan niiden tueksi erilaisia toimintamalleja. Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys selvitetään yliopisto- ja yksikkötasolla. Yliopistoliikunta edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia laajalla, kehittyvällä ja erilaiset liikkujat huomioivalla palvelulla. Rakenteellinen kehittäminen 1. Rakenteellista kehittämistä jatketaan. Yliopiston palvelurakenteen kehittämiseksi palvelukeskusten yhteistyötä lisätään ja henkilöstö- ja talous- ja opintohallinnon toimintoja selkeytetään ja arvioidaan ennen seuraavaa yliopiston auditointia vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on arvioidaan Certian ja yliopiston välinen tehtävänjako.

8 8 ERPAKEn talous ja henkilöstöhallinnon palveluprosessit kuvataan. Yliopiston digitointipalvelut keskitetään yliopistopalveluihin. Uusien yliopiston toimintaa tukevien järjestelmäratkaisujen avulla hallinnollisten prosessien läpimenoaikoja lyhennetään. Valmistaudutaan sähköisen arkiston (Open text) laajentumiseen taloushallinnossa ja ostolaskujen/muistiotositteiden kierrätyksen järjestelmävaihdokseen. Yliopistopalveluiden yhteistyötä yliopiston muiden yksiköiden kanssa edistetään yhteistyöryhmien avulla ( esim. yo-palvelut-, tietohallinto-, laatu- ja hankehallintoyhteistyöryhmät) Talous ja infrastruktuurit 1. Yliopisto saavuttaa sopimuskauden loppuun mennessä sille sovitut määrälliset ja tunnuslukutavoitteet. Yliopistopalvelut tarjoaa ajantasaista tietoa yliopiston ja sen yksiköiden tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan hyvällä talousbudjetoinnilla. Yliopistopalvelut ylläpitää budjetointijärjestelmää, joka sisältää TTSprosessiin liittyvän budjetoinnin ja itse budjetointia tukevat järjestelmät. Tulosyksikköbudjetoinnin lisäksi järjestelmässä on henkilöstökustannusten ja täydentävän rahoituksen budjetointi. 2. Yliopistopalvelut tukee tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurien modernisointia, yliopiston tukipalvelujen yhtenäistämistä, innovatiivisten ja vetovoimaisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja parantaa toiminnan johtamisen edellytyksiä. Aiempina vuosina tehdyt mittavat kehityshankkeet, kuten SAP- järjestelmän käyttöönotto, IDM palvelujen uudistaminen sekä tietovaraston ja raportoinnin kehittäminen integroidaan täysimääräisesti yliopistopalvelujen toimintamalleihin. Yliopistopalvelut laatii pilvipalvelustrategian ja toimenpideohjelman, jolla ns. IaaS, PaaS ja SaaS toimintojen mahdollisuuksien hyödyntämi-

9 9 nen ja hallinta voidaan toteuttaa yliopiston toimintakykyä ja tehokkuutta lisäävästi. Talous- ja henkilöstöhallinnon IT- infrastruktuuri ja sen tuottama informaatio hyödynnetään täysimääräisesti osaksi yliopiston johtamista ja toiminnanohjauksen kehittämistä. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusrahoittajien ja yhteistyökumppaneiden laatu-, raportointi- ja seurantavaateisiin vastataan tehokkailla johtamisen työkaluilla ja tiedolla johtamisen prosesseilla. Uusia palvelumalleja, yhteistyötapoja ja kustannusrakenteita etsitään muuttuvien palvelutarpeiden tukemisessa. Kampusten IT-infrastruktuuria uudistetaan ja ylläpidetään kansainvälistyvän ja yhä monimuotoisemman toimijajoukon tarpeisiin mukautuen. Hyödynnetään ja turvataan tietotekniikan kuluttajaistumisen, verkottumisen, mobiliteetin ja toimijoiden omien it-laitteiden käyttö osana yliopiston uusimuotoista oppimis- ja tutkimusympäristöä. Uudistetaan koulutuksen ja opintohallinnon tietojärjestelmät integroiduksi sähköisen palvelun ympäristöksi, joka tulee opinnoissa etenemistä, opintojen ohjausta ja työelämään sijoittumista. Hyödynnetään täysimääräisesti kansalliset ja eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ja rahoituslähteet yliopiston IT-infrastruktuurien ja palvelumallien kehittämisessä. 3. Yliopistopalvelut järjestää yliopistoyhteisölle tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä vastaa ja valvoo tilojen asianmukaisesta, turvallisesta ja sujuvasta käytöstä. Yliopistopalvelut kehittävät sopimuskaudella tilojen käytön englanninkielisiä palveluja. Kiinteistöohjelma päivitetään ja korjausohjelma aikataulutetaan. Tila-, korjaus- ja rakentamisprosessit terävöitetään sekä tiedottamista kehitetään. FacilityInfo otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan (ylläpito ja vahtimestaripalvelut, palvelupyynnöt - mittarointi). Yliopiston "oma siivous vakiinnutetaan. Tilakapasiteetti tuotteistetaan.

10 10 Riskienhallinta 1. Riskienhallinta on osa yliopiston johtamisprosessia. Yliopistopalvelut valmistelee yliopiston riskiarvion päivittämisen siten, että hallitus voi käsitellä asian kevään 2013 kuluessa. Samassa yhteydessä arvioidaan tarkoituksenmukaisin tapa kytkeä riskienhallinta osaksi yliopiston normaalia johtamista. Laadunhallinta 1. Yliopiston ulkoinen auditointi toteutetaan vuoden 2015 alussa. Laatukäsikirjat uudistetaan siten, että yliopistotason kirja on yksiköiden kommentoitavissa vuoden 2013 alussa, hyväksyttävissä huhtikuussa 2013 ja se yhdessä yksikkötason laatukäsikirjojen kanssa on käytettävissä yliopiston kokonaisauditoinnissa Auditointi tilataan Korkeakoulujen arviointineuvostolta ( Arviointikeskukselta) Osana kokonaisauditointia vuonna 2013 laadunhallinnan kehittämistoiminta keskittyy opetusta antavien laitosten itsearviointeihin. Muut itsearvioinnit ( johtaminen, palvelutoiminnot, tutkimus ja yvv) toteutetaan marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Itsearviointeja seuravat tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamistoimet. 2. HR Excellence for Researchers ohjelma Yliopistolle laaditaan Euroopan komission HR Excellence for Researchers ohjelman toimintasuunnitelma (action plan). Suunnitelma perustuu vuonna 2012 laadittavaan puuteanalyysiin (gap analysis). Toimintasuunnitelman valmistuttua jätetään hakemus komission HR in Excellence for Researchers tunnuksen saamiseksi. 3. Green Office -ympäristömerkki

11 11 Yliopisto pyrkii kaikissa toiminnoissaan ottamaan ympäristönäkökulman huomioon Green Office -ympäristömerkin saamisen edellyttämällä tavalla. Henkilöstösuunnitelma Yliopistopalvelut on laatinut liitteen 1 mukaisen henkilöstösuunnitelman, josta sopimuskaudelle toteutettaviksi nousevat seuraavat kehittämistoimenpiteet: 1) Kehityskeskustelut käydään ja johtopäätökset raportoidaan toimenpiteiksi. 2) Talous- ja henkilöstöasioiden työn ja osaamisen kehittämisen ohjelma toteutetaan talvella ) Ikäjohtaminen sisältäen 60 vuotta täyttäneen henkilöstön kanssa käytävät keskustelut eläköitymisestä, työssä jaksamisesta ja kouluttautumisesta sekä osaamisen siirtämisestä ja hiljaisen tiedon jakamisesta. 4) Edistetään yhdessätoimimista ja yhteishengenluomista. 5) Edistetään yliopistopalveluiden ja yliopiston muun palvelu- ja hallintohenkilöstön urakierron mahdollisuuksia. 6) Vahvistetaan yliopistopalveluiden kilpailukykyä työpaikkana pitämällä palkkaus kilpailukykyisenä suhteessa maamme muihin yliopistoihin sekä työnkuvat ja tehtävät riittävän haastavina ja mielekkäinä myös yliopistomaailman ulkopuolelta tuleville työntekijöille. Yliopistopalveluiden henkilöstön määrä ja tehtävät on arvioitu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yliopistossa mahdollisesti tapahtuvat organisatoriset muutokset ja keskittämistavoitteet vaikuttavat tulevina vuosina yliopistopalveluiden henkilöstömäärään. HTV Hallintojohtaja 10,50 Henkilöstöpalvelut 0,00 14,25 Opintopalvelut 27,83 Strateginen kehittäminen 14,60 Talouspalvelut 0,00 13,00 Tilapalvelut 43,50 Asiantuntijapalvelut 10,81 13,72 45,80 YO-Paino 10,92 10,48 11,00 IT-Palvelut 92,05 97,98 95,00 Hallinokeskus 131,89 143,26 0,00

12 12 HTV:T YHTEENSÄ 245,67 265,44 275,48 muutos htv 19,8 10,0 % - muutos 8,05 % 3,78 % Hankkeet Liitteeseen 2 on koottu yliopistokeskuksen hanke-esitykset. Budjetti Yliopistokeskuksen budjetti vuodelle 2013 on esitetty liitteessä 3.

13 13 Liite Erillisrahoitusta edellyttävien IT- projektien hanke-esitykset: Osana yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelmaa ja investointisuunnitelmaa vuosille esitetään Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan ja IT-infrastruktuurin laajentaminen vuosina , kokonaissumma avoin toistaiseksi (Investointiesityksestä on erillinen liite) Muut strategisen rahoituksen kohdennusesitykset vuodelle Osa hankkeista on jatkoa aiemmille projekteille: Opintohallinnon ja raportoinnin perusjärjestelmän kehityksen loppuunsaattaminen ja käyttöönotto, lisärahoitus Korppi järjestelmän palvelutason parantaminen Opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän 1. vaihe, Tietovaraston ja yhtenäisten raportointipalvelujen laaja käyttöönotto palvelulaajennuksen työasemalisenssit 2. Investoinesitys 2013: Digitointipalvelu.

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Aalto-yliopisto Sivu 1(8)

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Aalto-yliopisto Sivu 1(8) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA AALTO-YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW KOTA/AMKOTA-seminaari 23-24.9.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Suunnittelupäällikkö Matti Joensuu Oulun yliopisto OY:n tietovarastopilotti Käynnistyi joulukuussa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK)

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK) Tampere3-valmistelutyö Tampere3-tavoite Vararehtorityöryhmä ehdottaa, että TAMK, TTY ja TaY jatkavat Tampere3-prosessia tavoitteenaan ne korvaavan uudenlaisen yliopiston perustaminen Tampereelle. Tutkimus

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa tavoitteena on luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Helsingin yliopisto Sivu 1(7)

Sopimus, kausi 2013-2016 14.02.2013 Helsingin yliopisto Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA HELSINGIN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Agenda 10.00-10.15 Työpajan avaus, esittäytyminen ja päivät tavoitteet 10.15-12.00 Projektin lähtökohdat - Alustukset

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2013-2016 Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja ammattikorkeakoulu ovat

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010

Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010 Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010 Pilotin esittely tietovarasto ja raportointi Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto rooli Aalto-tietovarasto on osa kokonaisarkkitehtuuria,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot