Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016"

Transkriptio

1 1 Jyväskylän yliopiston yliopistopalvelut ver Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon tukena ja tarjoaa yliopistolle keskitettyjä sisäisiä palveluita, jotka tukevat, avustavat ja palvelevat yliopiston opetusta, tutkimusta ja muuta toimintaa. Yliopistopalvelut edistää yliopiston perustoimintojen sisäistä arviointia ja kehittää arviointia tukevia indikaattoreita sekä auttaa tunnistamaan strategisesti keskeisiä kehittämistarpeita ja tukee niihin liittyviä tutkimuspohjaisia kehittämishankkeita. Tavoitteet vuosille Jyväskylän yliopisto keskittyy sopimuskaudella erityisesti kansainvälistymiseen ja tutkimuksen paino-alojen vahvistamiseen, työurien pidentämiseen sekä rakenteelliseen kehittämiseen. Näiden yleisten, koko yliopistolaitosta koskevien tavoitteiden lisäksi yliopistopalvelut edistää yliopiston strategian sekä seuraavien yliopiston sopimien ja/tai yliopistopalveluiden sisäisesti itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista: Koulutus 1. Koulutustarjontaa uudistetaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koulutus rakennetaan selkeistä kokonaisuuksista, millä helpotetaan koulutukseen hakeutumista, edistetään opintojen etenemistä ja lisätään opiskelijan mahdollisuuksia hyödyntää eri alojen opetusta. Yliopistopalvelut edistää aktiivisesti Student Life toimintamallin kehittämistä ja vakiinnuttamista. Student Life toimintamallin avulla tuetaan opiskelijan elämänhallinnan taitoja, opiskelukykyä, valmistautumista työelämään sekä kaikin puolin edistetään opiskelijan hyvinvointia. Tutkimustietoon perustuen kehitetään koulutuksen suunnittelua ja laatua, opintojen ohjausta sekä parannetaan opiskelijoille suunnattuja neuvonta- ja muita opiskelijan tukipalveluita. Erityisenä kehittämiskohteena on luoda uusia toimintamuotoja yhdessä Keski-Suomen aluetoimijoiden

2 2 kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta erityistä huomiota kiinnitetään vieraassa kulttuurissa tapahtuvan opiskelun tukemiseen sekä yleisemmin näiden opiskelijoiden kotouttamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja menettelyihin. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan opintojen aikana kontakti työelämään joko harjoittelun, työelämäopintojen tai työnantajien kanssa tehtävien yhteistyöhankkeiden kautta. Toiminnassa keskitytään laajoille opiskelijajoukoille ja tiedekunnille/laitoksille tarjottaviin palveluihin yksilöohjauksen asemesta. Myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja työelämäpalveluita kehitetään. Valmistuneiden työelämään sijoittumista seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti valtakunnallisena yhteistyönä ja Jyväskylän yliopiston omien tavoitteiden mukaisena toimenpiteenä. Sijoittumisen seuraamisen yhteydessä on mahdollista kartoittaa valmistuneiden osaamisen lisäämis- ja pätevöittämistarvetta yhteistyössä yliopiston aikuiskoulutustoimijoiden kanssa. Yliopistopalvelut tukee uusien, rakenteilla olevien järjestelmien (opiskelijatietojärjestelmä ROTI ja tietovarasto) avulla tiedekuntia opintojen etenemisen seurannassa. 2. Ohjausta tehostetaan, ja opetusjärjestelyt ja -sisällöt tukevat tutkintojen suorittamista ja sitouttavat opiskelijat opintoihin. Opiskelijan toimintaympäristöä ja sähköisiä palveluja parannetaan. Korpin kurssiydin uudistetaan ja integroidaan osaksi opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän kokonaisuutta. TIPTOP hankkeen tuottamien HOPS, AHOT ja Opintojen seuranta palvelut sekä eportfolio -toiminnallisuudet integroidaan osaksi yliopiston sähköistä palvelukokonaisuutta. 3. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuutta sisäänpäässeistä lisätään selkeästi. Uusi valtakunnallinen korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ) otetaan käyttöön vuonna Opintopalveluihin perustetaan keskitetty hakutoimisto, joka yhdessä tiedekuntien ja yliopistopalvelui-

3 3 den muiden toimijoiden kanssa vastaa korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään siirtymisestä ja sen toteutuksesta yliopistossa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelemaan hakevien neuvontaan ja ohjaukseen sekä viestintään opiskelijarekrytoinnissa ja markkinoinnissa. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. Kansainvälisten opiskelijoiden valinnassa osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen UAF-konsortioon ja sen kehittämiseen. Opiskelijalähettilästoiminnasta (Student Ambassadors) kehitetään sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia ja sitouttamista tukeva järjestelmä. Uusien opiskelutietojärjestelmien, opintohallinnon palvelujen ja tiedonsiirtopalvelujen integrointi osaksi KSHJ palvelujen käyttöä. 4. Yliopisto osallistuu valtioneuvoston päättämän koulutuksellisen tasa-arvoohjelman toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema koulutuksellisen tasaarvon toimenpideohjelma tulee valtioneuvostolle hyväksyttäväksi loppuvuodesta Yliopistopalvelut vastaa ohjelman yliopistotason jalkauttamisesta. 5. Yliopisto ottaa käyttöön opiskelijapalautejärjestelmän (YOPALA) 2015 alkaen. Yliopistopalvelut vastaa opiskelijapalautekyselyn käyttöönotosta. Kysely toteutetaan ulkoistettuna palveluna, ja tarvittava järjestelmä hankitaan kansainväliseltä toimijalta. Ratkaisu on kansallinen. Kysely on tarkoitus tehdä kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Tutkimus 1. Yliopisto vahvistaa strategiansa mukaisia tutkimusaloja, korkeatasoisia tutkimusympäristöjä ja huippututkimuksen edellytyksiä. Yliopistopalvelut avustaa kumppanuuksien rakentamisessa tärkeimpien rahoittajien, yhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien kanssa ja kasvattaa yliopistotason hankeosaamista. Hankesalkun ongelmat ratkaistaan. Selvitetään SAPin projektimodulin mahdollisuudet laitoksen hankesalkun seurantaan.

4 4 Yliopistopalvelut uudistaa tutkimustoiminnan seurannan ja raportoinnin järjestelmät sekä tukee julkaisutoiminnan uudistuvia toimintamalleja CRIS arkkitehtuuriin pohjautuen. Tutkimuksen aineistojen, julkaisujen ja tutkimustoiminnan metatietojen säilyttämisestä huolehditaan kansallisesti yhteensopivalla tavalla. Henkilöstöä tuetaan täydentävän rahoituksen hankinnassa. Tulevan täydentävän rahoituksen hankintaa tukee hankkeiden laadukas hallinta koko hankkeen elinkaaren ajan. Täydentävän rahoituksen projektin perustamisessa ohjataan henkilöstöja yleiskustannusten automaattista kirjautumista. Projektien taustatiedoilla ohjataan koko yliopiston talousraportointia sekä verojen kirjauskäsittelyä ja veroilmoituksen laatimista. Rahoittajakohtaista raportointia kehitetään. Koko organisaation talousosaamisen vahvistamistavoitteen saavuttamiseksi selkeytetään yliopistopalveluiden tehtävä- ja vastuunjakoa koulutuksessa ja ohjauksessa 2. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuutta lisätään. Kansainvälisen rahoituksen hakuaktiivisuutta lisätään aktiivisella tiedottamisella, ja hakemusten laadukkuutta tuetaan tarjoamalla asiantuntija-apua, koulutusta ja ohjeistusta. 3. Tutkijankoulutuksessa yhteistyötä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa vahvistetaan, ja tutkijankoulutusta järjestetään enenevästi kansainvälisissä verkostoissa. Yliopistopalveluilla on keskeinen rooli yliopiston tutkijakoulun koordinaattorina ja tohtorikoulutuksen laadun edistäjänä. 4. Tutkijanurajärjestelmää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat tiedekunnille asiantuntija-apua tutkijanurajärjestelmän toteutumisen seurannassa ja henkilöstön rekrytoinnissa.

5 5 5. Julkaisemista lisätään korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä laativat erilaisia julkaisutoiminnan kehittymistä kuvaavia raportteja. 6. Tiedeviestintää edistetään. Yliopistopalvelut tarjoavat asiantuntija-apua tiedeviestintään. Media- ja sosiaalisen median -näkyvyyttä lisätään. Erityistä huomiota kiinnitetään verkkoviestinnän tehostamiseen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 1. Yliopisto vahvistaa yhteistyötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden kanssa. Yliopisto toimii aktiivisesti osaamiskeskittymien uuden tiedon tuottajana ja kehittäjänä. Yliopistopalvelut edistää uuteen yritystoimintaan tähtäävää tutkimusta ja tukee yliopistolähtöisten yritystoimintaan tavoittelevien liikeideoiden arviointia, kehittämistä ja yrittäjyyden edistämistä. Yliopistopalveluiden tukitoimenpiteet kohdistuvat yliopistoyhteisön innovatiivisuuden yleiseen edistämiseen, teollisoikeuksien ja keksintöalan neuvontaan, keksintöhankkeiden löytämiseen ja arviointiin sekä keksintöjen teknilliseen, tuotannolliseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Yliopistopalvelut edistää yliopiston roolia merkittävänä innovaatioiden testaajana, tuottajana ja kaupallistajana. Yliopistopalveluiden lakipalvelut avustavat tutkijoita, laitoksia ja tiedekuntia tutkimus- ja koulutustoimintaan liittyviä sopimuksia tehtäessä, niistä neuvoteltaessa ja neuvovat hankintoihin ja immateriaalioikeuksiin ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. 2. Yliopisto vahvistaa sidosryhmä- ja alumnitiedotusta.

6 6 Tiedottamisen uusien kanavien käyttöä tehostetaan. Uutiskirjeet, www palvelut, sidosryhmätilaisuudet sekä ajantasaiset osoiterekisterit edistävät toimintaa. Alumnityötä kansainvälistetään. Kansainvälistyminen 1. Kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat yliopiston painoaloja. Yliopistopalvelut suunnittelee ja edistää kansainvälisiä suhteita sekä strategisesta että käytännön näkökulmasta yhdistäen akateemisen yhteistyön ja koulutusviennin intressit. Strategian mukaista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Euroopan, Aasian, Pohjois- ja Etelä- Amerikan ja Venäjän laadukkaiden yliopistojen kanssa tuetaan terävöittämällä yhteistyösopimusten neuvotteluprosessia. 2. Yliopisto järjestää vieraskielisille opiskelijoille ja vieraskieliselle henkilöstölle tarvittavaa kotimaisten kielten ja kulttuurien opetusta sekä muita palveluita, jotka tukevat integroitumista Suomeen ja korkeakouluyhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia sekä opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden sitouttamista yliopistoon kehitetään. ( ks. Koulutus). Ulkomaisen henkilöstön tukitoimien kehittämiseksi on tehty henkilörekrytointi. 3. Tutkintoihin sisällytetään kansainvälistymistä tukeva osio. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla sekä avustetaan laitoksia kansainvälisenä yhteistyönä toteutettujen tutkinto-ohjelmien käynnistämisessä. Määrällisten tavoitteiden lisäksi painotetaan opiskelijoiden ulkomaanjakson laadullista kehittämistä määrittelemällä ulkomaanjaksoille osaamistavoitteet. 4. Kansainvälinen rekrytointi vahvistuu. Yliopistopalvelut edistää kansainvälistä rekrytointia asiantuntija-apua tarjoamalla. 5. Koulutusvientiä edistetään. Koulutusvientihankemahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan yhteistyössä tiedekuntien ja EduCluster Finland Oy:n kanssa. Toimijoitten yhtenevät koulutusviennin strategiset tavoitteet sekä yhteinen osaamis-

7 7 alueiden ja kohdemaiden fokusointi ovat edellytyksenä menestykselliselle toiminnalle. Koulutusviennin puitesopimuksen mukaiset toimintatavat saadaan käyttöön vuoden 2013 kuluessa. 4. Henkilöstön kehittäminen: 1. Yliopisto on kilpailukykyinen, tasa-arvoinen ja kiinnostava työ- ja opiskeluyhteisö. Yliopistopalvelut tukee yliopiston ja yksiköiden johtoa henkilöstöhallinnon päätöksenteossa sekä tukee urakehityksen toteuttamista. Palkkauksen tasapuolisuus ja oikeellisuus, palkanmaksun virheettömyys ja siihen liittyvien aikataulujen noudattaminen edistävät henkilökunnan luottamusta. Henkilöstöhallinnon yhtenäiset menettelytavat varmistetaan kaikissa palvelukeskuksissa. 2. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työ- ja opiskelukykyyn kiinnitetään erityistä huomiota Student Life - ja Academic Life -ohjelmien tuella. Student Life ( ks.koulutus kohta 1.) Henkilöstön osaamista, osaamisen kehittämistä ja jaksamista tuetaan ja luodaan niiden tueksi erilaisia toimintamalleja. Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys selvitetään yliopisto- ja yksikkötasolla. Yliopistoliikunta edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia laajalla, kehittyvällä ja erilaiset liikkujat huomioivalla palvelulla. Rakenteellinen kehittäminen 1. Rakenteellista kehittämistä jatketaan. Yliopiston palvelurakenteen kehittämiseksi palvelukeskusten yhteistyötä lisätään ja henkilöstö- ja talous- ja opintohallinnon toimintoja selkeytetään ja arvioidaan ennen seuraavaa yliopiston auditointia vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on arvioidaan Certian ja yliopiston välinen tehtävänjako.

8 8 ERPAKEn talous ja henkilöstöhallinnon palveluprosessit kuvataan. Yliopiston digitointipalvelut keskitetään yliopistopalveluihin. Uusien yliopiston toimintaa tukevien järjestelmäratkaisujen avulla hallinnollisten prosessien läpimenoaikoja lyhennetään. Valmistaudutaan sähköisen arkiston (Open text) laajentumiseen taloushallinnossa ja ostolaskujen/muistiotositteiden kierrätyksen järjestelmävaihdokseen. Yliopistopalveluiden yhteistyötä yliopiston muiden yksiköiden kanssa edistetään yhteistyöryhmien avulla ( esim. yo-palvelut-, tietohallinto-, laatu- ja hankehallintoyhteistyöryhmät) Talous ja infrastruktuurit 1. Yliopisto saavuttaa sopimuskauden loppuun mennessä sille sovitut määrälliset ja tunnuslukutavoitteet. Yliopistopalvelut tarjoaa ajantasaista tietoa yliopiston ja sen yksiköiden tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan hyvällä talousbudjetoinnilla. Yliopistopalvelut ylläpitää budjetointijärjestelmää, joka sisältää TTSprosessiin liittyvän budjetoinnin ja itse budjetointia tukevat järjestelmät. Tulosyksikköbudjetoinnin lisäksi järjestelmässä on henkilöstökustannusten ja täydentävän rahoituksen budjetointi. 2. Yliopistopalvelut tukee tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurien modernisointia, yliopiston tukipalvelujen yhtenäistämistä, innovatiivisten ja vetovoimaisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja parantaa toiminnan johtamisen edellytyksiä. Aiempina vuosina tehdyt mittavat kehityshankkeet, kuten SAP- järjestelmän käyttöönotto, IDM palvelujen uudistaminen sekä tietovaraston ja raportoinnin kehittäminen integroidaan täysimääräisesti yliopistopalvelujen toimintamalleihin. Yliopistopalvelut laatii pilvipalvelustrategian ja toimenpideohjelman, jolla ns. IaaS, PaaS ja SaaS toimintojen mahdollisuuksien hyödyntämi-

9 9 nen ja hallinta voidaan toteuttaa yliopiston toimintakykyä ja tehokkuutta lisäävästi. Talous- ja henkilöstöhallinnon IT- infrastruktuuri ja sen tuottama informaatio hyödynnetään täysimääräisesti osaksi yliopiston johtamista ja toiminnanohjauksen kehittämistä. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusrahoittajien ja yhteistyökumppaneiden laatu-, raportointi- ja seurantavaateisiin vastataan tehokkailla johtamisen työkaluilla ja tiedolla johtamisen prosesseilla. Uusia palvelumalleja, yhteistyötapoja ja kustannusrakenteita etsitään muuttuvien palvelutarpeiden tukemisessa. Kampusten IT-infrastruktuuria uudistetaan ja ylläpidetään kansainvälistyvän ja yhä monimuotoisemman toimijajoukon tarpeisiin mukautuen. Hyödynnetään ja turvataan tietotekniikan kuluttajaistumisen, verkottumisen, mobiliteetin ja toimijoiden omien it-laitteiden käyttö osana yliopiston uusimuotoista oppimis- ja tutkimusympäristöä. Uudistetaan koulutuksen ja opintohallinnon tietojärjestelmät integroiduksi sähköisen palvelun ympäristöksi, joka tulee opinnoissa etenemistä, opintojen ohjausta ja työelämään sijoittumista. Hyödynnetään täysimääräisesti kansalliset ja eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ja rahoituslähteet yliopiston IT-infrastruktuurien ja palvelumallien kehittämisessä. 3. Yliopistopalvelut järjestää yliopistoyhteisölle tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä vastaa ja valvoo tilojen asianmukaisesta, turvallisesta ja sujuvasta käytöstä. Yliopistopalvelut kehittävät sopimuskaudella tilojen käytön englanninkielisiä palveluja. Kiinteistöohjelma päivitetään ja korjausohjelma aikataulutetaan. Tila-, korjaus- ja rakentamisprosessit terävöitetään sekä tiedottamista kehitetään. FacilityInfo otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan (ylläpito ja vahtimestaripalvelut, palvelupyynnöt - mittarointi). Yliopiston "oma siivous vakiinnutetaan. Tilakapasiteetti tuotteistetaan.

10 10 Riskienhallinta 1. Riskienhallinta on osa yliopiston johtamisprosessia. Yliopistopalvelut valmistelee yliopiston riskiarvion päivittämisen siten, että hallitus voi käsitellä asian kevään 2013 kuluessa. Samassa yhteydessä arvioidaan tarkoituksenmukaisin tapa kytkeä riskienhallinta osaksi yliopiston normaalia johtamista. Laadunhallinta 1. Yliopiston ulkoinen auditointi toteutetaan vuoden 2015 alussa. Laatukäsikirjat uudistetaan siten, että yliopistotason kirja on yksiköiden kommentoitavissa vuoden 2013 alussa, hyväksyttävissä huhtikuussa 2013 ja se yhdessä yksikkötason laatukäsikirjojen kanssa on käytettävissä yliopiston kokonaisauditoinnissa Auditointi tilataan Korkeakoulujen arviointineuvostolta ( Arviointikeskukselta) Osana kokonaisauditointia vuonna 2013 laadunhallinnan kehittämistoiminta keskittyy opetusta antavien laitosten itsearviointeihin. Muut itsearvioinnit ( johtaminen, palvelutoiminnot, tutkimus ja yvv) toteutetaan marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Itsearviointeja seuravat tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamistoimet. 2. HR Excellence for Researchers ohjelma Yliopistolle laaditaan Euroopan komission HR Excellence for Researchers ohjelman toimintasuunnitelma (action plan). Suunnitelma perustuu vuonna 2012 laadittavaan puuteanalyysiin (gap analysis). Toimintasuunnitelman valmistuttua jätetään hakemus komission HR in Excellence for Researchers tunnuksen saamiseksi. 3. Green Office -ympäristömerkki

11 11 Yliopisto pyrkii kaikissa toiminnoissaan ottamaan ympäristönäkökulman huomioon Green Office -ympäristömerkin saamisen edellyttämällä tavalla. Henkilöstösuunnitelma Yliopistopalvelut on laatinut liitteen 1 mukaisen henkilöstösuunnitelman, josta sopimuskaudelle toteutettaviksi nousevat seuraavat kehittämistoimenpiteet: 1) Kehityskeskustelut käydään ja johtopäätökset raportoidaan toimenpiteiksi. 2) Talous- ja henkilöstöasioiden työn ja osaamisen kehittämisen ohjelma toteutetaan talvella ) Ikäjohtaminen sisältäen 60 vuotta täyttäneen henkilöstön kanssa käytävät keskustelut eläköitymisestä, työssä jaksamisesta ja kouluttautumisesta sekä osaamisen siirtämisestä ja hiljaisen tiedon jakamisesta. 4) Edistetään yhdessätoimimista ja yhteishengenluomista. 5) Edistetään yliopistopalveluiden ja yliopiston muun palvelu- ja hallintohenkilöstön urakierron mahdollisuuksia. 6) Vahvistetaan yliopistopalveluiden kilpailukykyä työpaikkana pitämällä palkkaus kilpailukykyisenä suhteessa maamme muihin yliopistoihin sekä työnkuvat ja tehtävät riittävän haastavina ja mielekkäinä myös yliopistomaailman ulkopuolelta tuleville työntekijöille. Yliopistopalveluiden henkilöstön määrä ja tehtävät on arvioitu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yliopistossa mahdollisesti tapahtuvat organisatoriset muutokset ja keskittämistavoitteet vaikuttavat tulevina vuosina yliopistopalveluiden henkilöstömäärään. HTV Hallintojohtaja 10,50 Henkilöstöpalvelut 0,00 14,25 Opintopalvelut 27,83 Strateginen kehittäminen 14,60 Talouspalvelut 0,00 13,00 Tilapalvelut 43,50 Asiantuntijapalvelut 10,81 13,72 45,80 YO-Paino 10,92 10,48 11,00 IT-Palvelut 92,05 97,98 95,00 Hallinokeskus 131,89 143,26 0,00

12 12 HTV:T YHTEENSÄ 245,67 265,44 275,48 muutos htv 19,8 10,0 % - muutos 8,05 % 3,78 % Hankkeet Liitteeseen 2 on koottu yliopistokeskuksen hanke-esitykset. Budjetti Yliopistokeskuksen budjetti vuodelle 2013 on esitetty liitteessä 3.

13 13 Liite Erillisrahoitusta edellyttävien IT- projektien hanke-esitykset: Osana yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelmaa ja investointisuunnitelmaa vuosille esitetään Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan ja IT-infrastruktuurin laajentaminen vuosina , kokonaissumma avoin toistaiseksi (Investointiesityksestä on erillinen liite) Muut strategisen rahoituksen kohdennusesitykset vuodelle Osa hankkeista on jatkoa aiemmille projekteille: Opintohallinnon ja raportoinnin perusjärjestelmän kehityksen loppuunsaattaminen ja käyttöönotto, lisärahoitus Korppi järjestelmän palvelutason parantaminen Opiskelijan ja opettajan sähköisen työpöydän 1. vaihe, Tietovaraston ja yhtenäisten raportointipalvelujen laaja käyttöönotto palvelulaajennuksen työasemalisenssit 2. Investoinesitys 2013: Digitointipalvelu.