Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys:

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ ALOITE SUUNNITTELUN TAVOITE NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaava Muut suunnitelmat ja selvitykset ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET ALUEEN SUUNNITTELUTYÖHÖN OSALLISET OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN AIKATAULU LAATIJAT YHTEYSTIEDOT LIITE Aikatauluehdotus

3 2 1. TEHTÄVÄ Tehtävänä on laatia Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan yhteistyönä Etelä- Vahteriston ja Pohjois-Monnin alueelle osayleiskaava. Osayleiskaava-alue sijoittuu Riihimäen ja Hausjärven rajan molemmille puolille. Alue on kooltaan n. 450 ha. Alueeseen liittyy lisäksi varaus poikittaisen kehätieyhteyden osille (ns. Arolammin orsi Arolammintien länsipuolella ja Itäinen radanvarsitie Arolammintien itäpuolella) ja liittymien vaatimat alueet pääradan kohdalla. Rautatie mahdollistaa alueen käytön mahdollisena logistiikkakeskuksen alueena, jonka sopivuutta osayleiskaavatyössä selvitetään suhteessa nykyiseen ja mahdollisesti alueella lisättävään asumiseen. Riihimäen kaupunki omistaa keskeiseltä alueelta noin 20 hehtaaria maata. Alue on alavilta osiltaan peltoa ja mäkimaastoiltaan metsää. Kaavaalueella sijaitsee n. 25 tilan päärakennus talousrakennuksineen. Hausjärven kunnan Pohjois-Monnin alueella selvitetään alueelle sopiva maankäyttö ja asuinrakentamisen tehostamisen mahdollisuuksia. Kuva 1: Alueen sijainti opaskartalla

4 3 Kuva 2: Alustava kaava-alueen rajaus 2. ALOITE Aloite osayleiskaavan laatimiseen on tullut Riihimäen kaupungilta ja Hausjärven kunnalta. Riihimäen kaupunginhallitus päätti , että Riihimäen kaupunki suhtautuu myönteisesti logistiikkakeskushankkeen eteenpäin viemiseen. Riihimäen kaupunginhallitus teki kaavoituspäätöksen hyväksyessään kaavoituskatsauksen Hausjärven kunnanhallitus hyväksyi Monnin alueen kaavoittamisen Riihimäen kaupunki ja Hausjärven kunta ovat tilanneet osayleiskaavan suunnittelun WSP Finland Oy:ltä. 3. SUUNNITTELUN TAVOITE Tavoitteena on toiminnallisesti laadukas ja alueelle sopiva maankäyttöratkaisu, jossa tutkitaan ratapiha-alueeseen ja rautatieliikenteeseen liittyvän logistiikka-alueen sijoittuminen Arolammin orren, Itäisen radanvarsitien ja rautatien solmukohtaan. Lisäksi selvitetään logistiikka-alueen kytkeminen VT 3:een ja rautatiehen. Suunnittelu kytketään tiiviisti liikenneselvitys-työhön, johon sisältyy Arolammen Orren aluevaraussuunnitelma ja kytkeytymiset liikenneverkkoon. Työtä laatii WSP Finland Oy.

5 Alueen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöolosuhteet ja tullaan esittämään tuleva asuminen ja tarpeellinen muu maankäyttö. Alueelle tullaan esittämään maankäyttövaihtoehtoja osayleiskaavatyön pohjaksi. Tavoitteena on avoin vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jossa osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä MRL:n (Maankäyttö- ja rakennuslain) mukaisesti. Alueen pohjoisreunalla määritellään korttelialueiden liittyminen Vahteriston luonnonsuojelualueeseen. Alueelle laadittua alustavaa toiminnallista suunnitelmaa (Riihimäen yhdistettyjen kuljetusten terminaalin tarveselvitys, ) arvioidaan ja sovitetaan osayleiskaavaalueelle. Arolammen orren ja Itäisen radanvarsitien osille laaditaan aluevaraussuunnitelma. Suunnittelutyössä tutkitaan vaihtoehtoisia linjauksia. Suunnittelu tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien ja tiehallinnon kanssa siten, että suunnitelma tukee osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE 4.1. Maakuntakaava Maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvisti valtioneuvosto Maakuntakaavassa osayleiskaava-alueelle osoitettu alue (T), teollisuus- ja varastoalue n. 65 ha, jolle on osoitettu (lt) logistiikkakeskittymä -merkintä. Alueen pohjoisosassa on Lähivirkistysalue. Radan länsipuolella on alue (Ar), Rakennettava uusi tai rakennetta tiivistävä asuntovaltainen alue. Pohjois-Monnin ja Arolammin alueet kuuluvat laajempaan kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Arolammin orsi ja Itäinen radanvarsitie ovat merkinnällä uusi tielinja, ohjeellinen sijainti. Monnin ja Itäisen radanvarsitien välille on merkitty yhteystarve -merkintä. Eteläosaa koskee merkintä (ma) Maisema-alue: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue. Rautatie on merkinnällä merkittävästi parannettava päärata. Alueen läpi itä länsi suunnassa kulkee voimajohtolinja 110 kv.

6 5 Kuva 3: Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 4.2. Yleiskaavat Riihimäki: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen yleiskaavan Suunnittelualueelle on osoitettu yleiskaavassa merkinnät: T/v, teollisuuden ja työpaikkojen varaaluetta ja M, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Arolammin orsi ja Itäinen radanvarsitie on esitetty merkinnällä tien tai kadun ohjeellinen varaus. Rautatien kohdalle on merkitty eritasoliittymävaraus. Pohjoisreunalla alueelle osuu VR, lähivirkistysalueen varaus. Hausjärvi: Monnin pohjoisosaa on suunniteltu aiemmin Monnin osayleiskaavan yhteydessä. Nähtävillä olleesta luonnoksesta pohjoisosa kuitenkin jätettiin pois logistiikkakeskussuunnitelman vuoksi. Tämä pohjoisosa sisältyy tähän osayleiskaavatyöhön. Monnin eteläosan osayleiskaavaehdotuksen laatiminen on erikseen vireillä.

7 6 Kuva 4: Ote Riihimäen yleiskaavasta. Kuva 5: Ote Monnin osayleiskaavaluonnoksesta

8 4.3. Asemakaava Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja Muut suunnitelmat ja selvitykset Taustatietona käytettäviä selvityksiä ja suunnitelmia: Riihimäen kaupunki - Vahteristo 1 ja 2 asemakaavavaraukset ja suunnittelun alla olevan luonnonsuojelualueen rajaus - Kaupunginhallituksen periaatepäätös Vahteriston luonnonsuojelualueesta. Pvm EKES-kuntayhtymä on teettänyt suunnittelualuetta koskevan tarveselvityksen ja logistiikkakeskussuunnitelman v ratameluselvitys Riihimäen etelärajan ja Korttiomäen asuntoalueen väliselle alueelle (Paavo Ristola Oy, 2005) - Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma, Insinööritoimisto (Paavo Ristola Oy, 2004) - Riihimäen kaupunki on teettänyt VT 3:n ja Arolammin orren eritasoliittymästä aluevarausselvityksen, sisältäen liikenteellisen ja teknisen tarkastelun (Sito Oy, 2001) - Selvitys "Riihimäen merkittäviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia", päivitetty vuonna Itäisen radanvarsitien yleissuunnitelma (Tiehallinto, 1995) - Luontoselvitys (Hausjärvi ja Riihimäki). Hausjärven kunta - Monnin osayleiskaavan selvitykset - Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys Luontoselvitys (Hausjärvi ja Riihimäki) Osayleiskaavatyöhön liittyen on tarkoitus tehdä lisäksi seuraavat erilliset selvitykset: - Arolammin orren ja Itäisen radanvarsitien aluevaraussuunnitelma: (WSP Finland Oy, 2007-) - Arkeologinen selvitys (Hausjärven ja Riihimäen osilta) - Rakennettavuusselvitys (laaditaan väylien osalta kaavatyön yhteydessä) - Rakennettavuusselvitys rakennettavilla alueilla (karttaselvitys) - Meluselvitys (vertailututkimus vastaavan tyyppiseen alueeseen ja meluvaikutusten arviointi vertailumallia hyödyntäen) - Arviot liikennemääristä ja melusta - Liito-oravaselvitykset: jatkotutkimuksia - Luontoselvitykset mahdollisilta uusilta Arolammen orren linjausvaihtoehdoilta - Pohjavesien lisäselvitykset - Kiinteistöselvitys (karttatiedon perusteella) - Rakennusten ja pihapiirien valokuvaus

9 8 5. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Suunnittelutyön kuluessa tutkitaan eri vaihtoehtoja ja selvitetään niiden yleispiirteiset vaikutukset. Vertailun avulla päätetään kaavan pohjaksi valittavasta vaihtoehdosta tai yhdistelmästä. Osayleiskaavatyön yhteydessä arvioidaan kaavahankkeen vaikutukset. Vaihtoehdot ja niiden yleispiirteiset vaikutukset kirjataan kaavaselostukseen. Tässä työssä arvioidaan erityisesti: - Riihimäelle ja Hausjärven kunnalle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - häiriövaikutukset asumiseen ja luonnonsuojelualueisiin, melu, pinta- ja pohjavedet, päästöt - maisema- ja kaupunkikuvavaikutukset (maisema-analyysi) - sosiaaliset vaikutukset asumiseen ja nykyisiin elinkeinoihin - vaikutukset kiinteistöjen pirstoutumiseen ja rakennuksiin Yleisesti arvioidaan vaikutukset: - terveyteen ja viihtyvyyteen - luonnonsuojeluun - asumiseen - meluun - kaupunkikuvaan - tekniseen huoltoon - kunnallistalouteen - luontoon - pinta- ja pohjavesiin - liikenteeseen - työpaikkoihin, elinkeinotoimintaan - virkistykseen - kulttuuriympäristöön ja muinaismuistoihin MRL 39 mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: - yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys - olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö - asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus - mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla - mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön - kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset - ympäristöhaittojen vähentäminen - rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen - virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

10 9 6. ALUEEN SUUNNITTELUTYÖHÖN OSALLISET Suunnittelutyöhön ovat osallisia: - kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat sekä asukkaat - kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat - kaavan vaikutusalueen yrittäjät ja työntekijät - Riihimäen kaupunki - Riihimäen tekninen lautakunta - Riihimäen ympäristölautakunta - Riihimäen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä - Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry - Riihimäen Kaukolämpö Oy - Riihimäen pienkiinteistöyhdistys - Riihimäen teollisuuskylä - Riihimäen ja Hyvinkään EKES-kuntayhtymä - MTK Riihimäki - Hyvinkään Riihimäen kauppakamari - Hausjärven kunta - Hausjärven tekninen lautakunta - Hausjärven ympäristölautakunta - Monnin kyläyhdistys - Asukasyhdistys Kotimäki ry - Arolampi-Seura ry - Kanta-Hämeen pelastuslaitos - Hämeen liitto - Hämeen ympäristökeskus - Ratahallintokeskus - VR-Yhtymä Oy - Tiehallinto, Hämeen tiepiiri - Museovirasto / Hämeenlinnan aluetoimisto - Fortum Sähkönsiirto Oy - Elisa Oyj - Gasum Oy - Turvatekniikan keskus - muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään

11 Kuva 6: Keskeisimmät vaikutusarvioinnin vyöhykkeet ja kohdentuminen. 10

12 11 7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville MRL 63 ja MRA 30 säännösten mukaisesti. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Osalliset voivat esittää kaavoituspalveluille mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ympäristökeskus järjestää asiasta neuvottelun kaupungin kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan neuvotteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajantasaisen versio on nähtävänä kuntien kotisivuilla. Kaavaluonnos Osayleiskaavan luonnos asetetaan nähtäville MRL 62 ja MRA 30 säännösten mukaisesti ja järjestetään yleisötilaisuus mahdollisuuksien mukaan kahden viikon kuluessa. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi naapuruston maanomistajille tiedotetaan kirjeitse. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaehdotus Osayleiskaavan ehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 ja MRA 19 säännösten mukaisesti 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Ehdotuksesta voivat kunnan jäsenet ja osalliset esittää muistutuksen kirjallisesti. Mikäli oikeusvaikutteinen yleiskaava laaditaan kyläalueella tai muulla maaseutualueella, joilla rakentamispaine on vähäistä (MRL mom) ohjaamaan rakentamista, yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjallinen ilmoitus sellaiselle yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevan maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite on muutoin kunnan tiedossa. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa. 8. AIKATAULU Työn alustava aikataulu on seuraava: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmis 3 / Maankäyttövaihtoehdot ovat valmiina arviolta 9 / Osayleiskaavaluonnos on valmis arviolta 12 / Luonnosvaiheen jälkeen molempien kuntien alueelle laaditaan oma osayleiskaavaehdotus. Nähtävillä olot, lausuntovaiheet sekä päätösten valmistelu pyritään järjestämään molemmissa kunnissa samanaikaisesti. Osayleiskaavaehdotukset ovat valmiina arviolta 5 / Osayleiskaava valmistuu arviolta vuoden 2008 lopussa. 9. LAATIJAT Osayleiskaavan laatii Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan toimeksiannosta WSP Finland Oy. Projektipäällikkönä toimii arkkitehti SAFA Petri Saarikoski.

13 10. YHTEYSTIEDOT 12 Riihimäen kaupunki, Kaavoituspalvelut Käyntiosoite: Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki Postiosoite: Riihimäen kaupunki, PL 125, RIIHIMÄKI Asemakaava-arkkitehti Raija Niemi Puh , GSM Projektisihteeri Carita Uronen Puh , GSM Hausjärven kunta Keskustie 2-4, OITTI Kaavoitusinsinööri Ilkka Korhonen Puh , GSM Konsultti: WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, Helsinki Projektipäällikkö Petri Saarikoski Puh Projektisihteeri Marjo Saukkonen Puh LIITE Etelä-Vahteriston Pohjois-Monnin osayleiskaava Aikatauluehdotus (sivulla13).

14 13

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Eerikkilän asemakaava

Eerikkilän asemakaava Eerikkilän asemakaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta 7.2.2011 41 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.3.-13.4.2011 Luonnos nähtävillä 19.11.-19.12.2012 Ehdotus

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot