Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan"

Transkriptio

1 Pvm Perussuomalaiset Nuoret ry Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy Itdlahdenkatu Helsinki Dnro Asia: Viite: Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry PdHt<is, iohon on vaadittu oikaisua, ja vaatimukset Opetus- ja kulttuuriministerion pddtos ( dnro ), ioka koskee Perussuomalaiset Nuoret ry:n hakemaa yleisavustusta yhdistyksen nuorisotoimintaan. Hakijan mukaan pddtos tulee muuttaa niin, ettd hakijalle mydnnetddn haettu avustus tdysimddriiisend. Hakija vetoaa siihen, ettd Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus on vddristynyt verrattaessa sitd muihin poliittisiin liikkeisiin. Hakijan mukaan on hyvin vaikea loytaa perusteita sille, miksi hakijan edustama poliittinen liike olisi nuorisopotentiaaliltaan pienempi kuin muut poliittiset liikkeet ja minkd vuoksi hak'rjaa ei olisi perusteltua tukea samoin kriteerein kuin muita poliittisia nuorisoliikkeiti. Hakijan mukaan nuorisojdrjestoille jaetut avustukset ovat myotdilleet puolueiden kannatuskehitystd eduskuntavaaleissa pois lukien Perussuomalaiset Nuoret ry, jolle myonnetty avustus on huomattavan alhainen suhteessa puolueen kannatukseen valtakunnallisesti. Hakijan mukaan avustuksen jakoperusteena on kdytetty nuorisojdrjestojd vastaavan puolueen kannatusta eduskuntavaaleissa, vaikka nuorisolakiin ( ) ei ole kirjoitettu auki puolueen kannatusta tukiperusteeksi. Hakijan kysyy, miten avustusta myonnettdessd on otettu nuorisolain 10 $:n mukaisesti toiminnan ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve ja miten otettu huomioon kasvavan poliittisen liikkeen edellyttdmd rahoituksen tarve, jotta se voisi toimia tasavertaisesti muiden kilpailevien poliittisten nuoriso- Iiikkeiden kanssa. Hakijan mukaan perusteltua olisi ratkaisu, jossa myonnettdisiin hakijan poliittista painoarvoa suurempi tuki, jotta uusi liike voisi aktivoida samanmielisesti ajattelevaa nuorisoa lain tarkoittamalla tavalla edistdmddn nuorten aktiivista kansalaisuutta. Hakijan mukaan myonnetty avustus on epdsuhtainen hakijan edustaman poliittisen liikkeen koon ja merkityksen kanssa ja samalla perusteltu epiiasiallisista ja vddrista lahtokohdista. Opetus- ja kutttuuriministerid Meritullinkatu 10, Helsinki I PL 29, Valtioneuvosto Puh Undervisn ings- och kulturmi nisteriet S.jdtullsgatan 10, Helsingfors I PB 29, StatsrAdet Tfn wwwminedu.fi

2 2 joka edellyttdd viranomaistoiminnalta tasapuolisuutta ja toimivallan kdyttdmistd lain mukaan hyvdksyttdviin tarkoituksiin sekd puolueettomuutta, oikeata suhdetta tavoitellun pddmddrdn suhteen ja oikeusjdrjestyksen perusteella oikeutettujen odotuksien suojelua. Samoin hakija vetoaa hallintolain 45 $:n mukaista pditosten perusteluja. Hakijan mukaan avustuspddtoksid ei ole perusteltu Iainkaan, eikd niistd ilmene milld perusteella hak'ljan hakema avustus on suurimmalta osalta jdtetty myontdmatta. Hakija kysyy, miksi keskeisten poliittisten liikkeiden nuorisojdrjestoille myonne$ avustukset ovat erisuuruisia, kun otetaan huomioon hakijan edustaman poliittisen liikkeen kannatuksen suhde muihin poliittisiin liikkeisiin. Hak'rja vetoaa hallintolain ( ) 6 $:iidn, Hakija vetoaa Suomen perustuslain (731l1999) laillisuusperiaatteeseen, jonka mukaan julkisen vallanktiyton tulee perustua lakiin ja julkisen toiminnan on noudatettava tarkoin Iakia. Hakijan mukaan laki on huomattavan episelvii ja epdtarkka, mikd mahdollistaa sen, ettd hallintoviranomainen voi mielivaltaisesti pddttdd, miten valtionavustuksia jaetaan (hakija ei tdsmennd, mistd Iaista on kyse). Hakijan mukaan kyse on lain laatuongelmasta niin, ettei laki tdytd Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vaatimuksia; hakijan mukaan laillisuusperiaate edellyttdd ennakoitavuutta ja tarkkarajaisuutta. Hakija toteaa, ettei lain epdselvyys vapauta viranomaisia ratkaisemaan valtionavustuskysymyksid miten tahansa, vaan toimimaan hallintolain mukaisesti tasapuolisesti kaikkia hakijoita kohtaan. Hakijan mukaan Perussuomalaiset rp:n pitdd tukea Perussuomalaiset Nuoret ry:td huomattavasti enemmdn kuin emopuolue tukee Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:ta, jotta Perussuomalaiset Nuoret ry voisi jatkaa nuorisolain mukaista toimintaansa. Hakijan mukaan Kokoomuksen Nuorten Liitto ry ei ole saanut kdytettyd kaikkia rahojaan toimintaansa ja ndin saanut ylijiiiimiiii, joka on suurempi kuin hakijan saama avustus. Hak'ljan mukaan arviointi- ja avustustoimikunta ei ottanut huomioon Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n vuonna 2010 kertynyttd euron ylij ddm dd avustusesityksessiidn. Pditos Opetus- ja kulttuuriministerio on tutkinut asian. Vaatimuksenne hylitddn. Perussuomalaiset Nuoret ry:lle on mybnnetty yleisavustus alla selvitetyn mukaisesti laillisesti perustellulla pddtdkselld, voimassa olevien lakien mukaisesti. Ndin ollen opetus- ja kulttuuriministerio ei myonnd Perussuomalaiset Nuoret ry:lle vuoden 2013 yleisavustusta haetun suuruisena. Yleisavusfuspddtoksenteon laillisuus ja perustelut Perussuomalaiset Nuoret ry:td koskeva valtionavustuspiidtos on tehty voimassa olevia lakeja ja siddoksid noudattaen osana nuorisolain mukaisten valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja valtakunnallisten nuorison palvelujdrjestojen yleisavustuksia. Valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja nuorisotyon palvelujdrjestojen avustukset perustuvat nuorisolakitn ( ) ja valtioneuvoston asetukseen nuorisotyoste (ffi12006), mikd on mainittu yleisavustuksen saaneille Idhetyssd paatosasiakirjassa. Pddtosten perustana on nuorisolain mukaisesti avustus- ja arviointitoimikunnan esitys, joka on tehty hakijoiden antamien tietojen pohjalta. Avustuspddtosten valmistelu on monivaiheinen prosessi, jossa kaikkien avustusta hakeneiden valtakunnallisten nuorisojdrjestojen tiedot kdydddn lain mukaisesti ldpi.

3 3 Poliittiset nuorisojdrjestot ovat samassa asemassa kuin kaikki muutkin yleisavustusta hakeneet valtakunnalliset nuorisojdrjest6t, ja niiden arvioinnissa on k6ytossd samat kriteerit kuin muillekin. Opetus- ja kulttuuriministerio tekee pddtoksen yleisavustuksista pohjautuen arviointi- ja avustustoimikunnan esitykseen. Ministerio ei ole sidottu toimikunnan esitykseen. Vuoden 2013 avustusten pddt6ksissd ministerio poikkesi toimikunnan esityksestd niin, ettd Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Sosialidemokraattiset Nuoret ry sekd Svensk Ungdom rf saivat pienemmdn avustuksen kuin toimikunta esitti ja Vihredt nuoret ja opiskel'tjat ry enemmdn. V u od e n yl e i s av usfusfen p i)i)t6kse nte ko prosessi Valtakunnallisille nuorisojdrjestoille myonnettdvd yleisavustuksen edellytyksend on se, ettd jdrjesto on hyvdksytty nuorisolain 10 $:n ja asetuksen 4 $:n mukaisesti valtakunnalliseksi nuorisojirjestoksi tai nuorisotydn palvelujdrjestoksi. Sen tulee olla2 g:n 1. mom. 6. kohdan mukaisesti rekisteroity jdrjesto, joka toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja ldhtokohtia ja jonka toiminta-alueena on koko maa. Hyvdksytylld jdrjestolld tulee olla henkilojisentii, joista kaksi kolmasosaa on alle 29 -vuotiaita. Jdrjestod hyvdksyttdessd sen harjoittama nuorisotyo, toiminta-alue sekd se, miten jdrjestossd toteutuu nuorten osallistuminen pddtoksentekoon. Ehdoista voidaan poiketa kielellisen tai muun vdhemmiston keskuudessa tai toimialallaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottavan jdrjeston osalta. Perussuomalaiset Nuoret ry on hyvdksytty valtakunnalliseksi nuorisojdrjeksi viimeksi mainitulla perusteella, vaikka sen jdsenmddrd silloin oli merkittdvdsti alle henkilojdsentd. Nuorisolain 6 $:n ja asetuksen 3 $:n mukainen arviointi- ja avustustoimikunta on tehnyt lain 6 $:n 2 mom. 1. kohdan mukaisen esityksen valtakunnallisten nuorisojiirjestojen ja nuorisotydn palvelujdrjestojen valtionavustuksista. Avustusesitys on tehty nuorisolain 10 $:n mukaisesti tulosperusteisesti, ottaen huomioon toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Toiminnan laatu on arvioitu suhteessa kunkin jdrjeston asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Tiedot on koottu yhtendiseen taulukkoon, jolloin arviointi voidaan tehdd hallintolain ( ) 6 $:n mukaisestt tasapuolisesti ja puolueettomasti, samalla toteuttaen hallintolain 25 $:n vaatimusta asioiden yhdessd kdsittelemisestii. Kukin jdrjesto on toimittanut kdsittelyn pohjaksi selvityksen vuoden 2011 avustuksista valtionavustuslain (688/2001) 14 $:n sekd opetus- ja kulttuuriministerion ohjeiden mukaiset selvitykset (Yleisavustukseen liittyvit ehdot ja rajoitukset dnro 5/ sekd opetus- ja kulttuuriministerion ohjeet valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja palvelujdrjestojen selvityksestd). Valtakunnallisten nuorisojiirjestojen ja valtakunnallisten nuorisotyon palvelujdrjestojen vuosiavustusta haetaan erilliselld tdhdn tarkoitetu!!a lomakkeella (Opetus- ja kulttuuriministerion lomake 36), johon hakija kirjaa olennaiset pddtosvalmisteluun tarvittavat seikat, jotka perustuvat nuorisolakiin ja asetukseen. Hakumahdollisuus ja -menettely on valtionavustuslain 9 $:n pykdldn mukaisesti yleisesti tiedotettu ja avustusmenettelystd on erilliset kirjalliset ohjeet opetus- ja kulttuuriministerion kotisivuilla. Selvityksen ja hakemuksen tietojen ja hallintolain 22 $:n mukaan pyydettyjen tdydennysten perusteella tehdddn edelld mainittu koonti avustuksen myontdmiseen ja mddrddn liittyvistd seikoista. Koonti ja avustus- ja arviointikunnan lausunto ovat julkisia asiakirjoja julkisuuslain (621/1999) 6 $:n mukaisesti, kun toimikunta on saanut tyonsd valmiiksi. Opetus- ja kulttuuriministerio on tehnyt pddtoksen valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja nuorisotydn palvelujdrjestojen avustuksista lain valtioneuvostosta ( ) 15 $:n mukaisesti: kulttuuri- ja urheiluministeri on hyvdksynyt avustus-

4 4 ten jaon mainitun lain 16 $:n 2 mom. perusteella, kun ratkaisuesitys on annettu ministerin tietoon. Ministerio ei ole sidottu arviointi- ja avustustoimikunnan esitykseen, vaan voi kdyttdd lain mukaista ratkaisuvaltaa. Ratkaisussaan ministerio on soveltanut nuorisolain 10 S:dd ottaen huomioon myos toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ja avustuksen tarpeen, ja 2 $:n 1 mom. 6. kohdan mddritelmdn valtakunnallisesta nuorisojdrjestdstd, jossa edellytetddn, ettd valtakunnallisen nuorisojdrjeston tulee toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja liihtdkohtia. Muodollisen piitoksen on tehnyt opetus- ja kulttuuriministerion kulttuuri-, liikuntaja nuorisopoliittisen osaston pddllikon sijainnen lain valtioneuvostosta 15 $:n 2 mom. ja opetus- ja kulttuuriministerion tyojdrjestyksen ( ) 30, 38 ja 10 g:n mukaisesti asiaa valmistelleen virkamiehen esityksestd (laki valtioneuvostosta 25 S). Jokaisen pidtoksen toimituskirjan on pddttdjd allekirjoittanut ja esittelijd varmentanut pddtoksen oikeellisuuden valtioneuvoston ohjesddnnon ( ) 41 $:n mukaisesti. Pddtdsten perustelusta Valtiontalouden tarkastusvirasto on ottanut kantaa tarkastuskertomuksessaan "Avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisoty6n edistdmiseen" (Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset ), sivu 41 : "selkein poikkeuksen yleisestd kdytdnnostd muodostavat erddt nuorisoyksik6n avustuspidtokset, joissa avustusta koskevat tavoitteet ovat johdettavissa joko nuorisolaista, talousarviossa esitetyistd tavoitteista tai lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittdmisohjelman tavoitteista. Nuorisoyksikon soveltamaa menettelytapaa voidaan suositella ministeriolle yleiseksi kdytdnnoksi." Perussuomalaiset Nuoret ry:n yleisavustuksen valmistelu ja pddtdksenteko osana v alta ku n n al I i ste n nuo ri soj d rj e st6j e n yl e i s av u st u sj d rj e ste I m d d Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustuksen perustana ovat sen itse toimittamat tiedot toiminnastaan ja sen laajuudesta, mukaan lukien jdrjeston jdsenmddrd ja sen jdrjestimdt tilaisuudet. Nuoriso- ja valtionavustuslain mukaan ei avustuspddtostd voida perustella hak'rjan vaatimusten mukaisesti nuorisopotentiaalin mukaan. Hakija ei ole perustellut, mihin hak'rjan ndkemys Perussuomalaisten Nuoret ry:n potentiaalisesta suuruudesta perustuu tai miten sen voi todentaa, joten nikemystd ei voida pitdd nuorisolain ja -asetuksen mukaisena toiminnan laadun ja laajuuden mittarina. Valtakunnallisten nuorisojdrjestojen avustusten laillisena perustana ei voi kaftaa muiden jdrjestojen, kuten puolueiden toimintaa tai niiden saamaa kannatusta eduskuntavaaleissa, koska se ei ole laissa mainittu arviointiperuste, niin kuin hakijakin oikaisuvaatimuksessaan toteaa. Perussuomalaiset Nuoret ry:n yleisavustuksessa ei siten ole otettu huomioon emopuolueen eduskuntavaaleissa saamaa kannatusta. Eduskantavaalien kannatus ei ole vaikuttanut muidenkaan poliittisten nuorisojdrjestojen avustusten mddrddn, koska kaikkien valtakunnallisten nuorisojiirjestojen avustukset perustuvat niiden omaan toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministerion pddtoksenteossa tdmd on otettu huomioon niin, ettd toimintaansa kasvattaneet jdrjestot ovat saaneet suuremman avustuksen vuonna 2013 kuin 2012, mukaan lukien Perussuomalaiset Nuoret ry. Vastaavasti toiminnan vdheneminen on otettu huomioon avustusp5itoksissii niin, ettd poliittisista nuorisojdrjestoistd neljdn avustusta pienennettiin. Samalla tavalla on pddtetty muidenkin valtaku n nal isten jdrj estoj en avustu ksista.! Nuorisolain mukaan ei voida ottaa mukaan potentiaalista poliittista painoarvoa suurempaa tukea, joskin Perussuomalaiset Nuoret ry:n ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys aktiivisuus yhteiskunnallinen asioissa on lain mukaan mukana avustuksen mdiirdd mitattaessa. Voidaan todeta, etti jdrjeston kasvu osoittaa sen

5 5 merkityksen lisddntymistd, mutta toisaalta jdrjeston kannanottoja on tarkasteltava suhteessa nuorisolain ensimmdisen pykdldn toiseen momenttiin, erityisesti monikulttuurisuuden osalta. Tarkasteltuja kannanottoja ovat esimerkiksi jdrjeston antama Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittdmisohjelmaa koskeva lausunto ja jdrjeston kunnallispoliittinen kannanotto. Td!laiset lausunnot on hallintolain 6 $:n mukaisesti otettava huomioon yleisavustuksesta pddtettdessd, ottaen kuitenkin pddtoksen oikea suhde tavoiteltuun pddmddrddn ndhden, tdssd tapauksessa siis Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnan tukemista yhteni valtakunnallisena nuorisojdrjestond. N uorisolain m55rittelyn m u kaan valtakunnallinen nuorisojiirjesto on rekisteroity jirjesto, joka toteuttaa nuorisolain tavoitteita ja ldhtokohtia. Perusuomalaiset Nuore ry:n yleisavustuksessa vuodelle 2013 on otettu huomioon jdrjeston toiminnan laajentuminen. Opetus- ja kulttuuriministeri on seurannut Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessaan tekemdd huomautusta: "Huomattava lisdys vuotuisessa jaettavassa avustusmddrdrahassa voi johtaa avustusten epiitarkoituksenmukaiseen kdyttdmiseen tai niiden kasautumiseen. Suositeltavaa olisikin, ettd veikkausvoittovaroista my6nnettdvien avustusten mddrd pidettdisiin tasaisena." Perussuomalaiset Nuoret ry on saanut emopuolueeltaan tukea, joka hakijan mukaan on huomattavasti suurempi kuin Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n saama tuki omalta emopuolueeltaan. Valtionavustuslain 6 $:n mukaisesti valtionavustus ei saa kattaa yhdessd muiden julkisten tukien kanssa avustustettavan toiminnan kokonaismiiiirdd, mikd mainitaan myds pddtoksen mukaan tulleessa yleisavustusten ehdoissa ja rajoitukssa. Emopuolueen tukea ei lueta mukaan julkisiin tukiin, joten se voidaan laskea jdrjeston omarahoitusosuuteen, joten emopuolueen tuki on lain kannalta sopivaa. Poliittiset puolueet ovat itsendisid toimijoita, jotka voivat tukea myos poliittisia nuorisojiirjestojd tahtonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan, eikd opetus- ja kulttuuriministerio voi ottaa kantaa siihen, miten emopuolueet tukevat poliittisia nuorisojdrjestojd. Valtionavustus- ja nuorisolain mukaisesti valtakunna!listen nuorisojirjestojen avustuksissa otetaan huomioon jdrjestojen taloudellinen tila, myos se, onko jdrjesto saanut muualta toimintaansa avustuksia. Opetus- ja kulttuuriministerio on ottanut yleisavustuspddtoksessddn huomioon Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n ylijddmdn, toisin kuin hakija oikaisuvaatimuksessaan mainitsee. Sovel letut oikaisuohjeet Suomen perustuslaki (731/1999) 21 S, 65 S; Hallintolaki ( ) 6 S, 22 S, 25 S, 45 S; Valtionavustuslaki ( )7 S, 14 S; Laki valtioneuvostosta ( ) 15 S, 25 S; Julkisuuslaki (621/1999) 6 S; Nuorisolaki ( ) 1 S, 2 S, 6 S,10 S; Valtioneuvoston asetus nuorisotyostd ja -politiikasta (103/2006) 3 S, 4 $, 15 $; Valtioneuvoston ohjesddnto ( ) a1 S; Valtion opetus- ja kulttuuriministerion tyojdrjestys ( ) 10 S, 30 S, 38 ja 10 S; Opetus- ja kulttuuriministerion yleisavustukseen liittyvdt ehdot ja rajoitukset (5/ ), Opetus- ja kulttuuriministerion ohjeet valtakunnallisten nuorisojiirjestojen ja palvelujdrjestojen selvityksestd (Opetus- ja kulttuuriministerion www-sivulla) Muutoksenhaku Tdhdn pidtokseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallintooikeudelta. Valitus saadaan tehdd silld perusteella, ettd pddtos on lainvastainen. Valitusaika on 30 piivdd tiedoksisaannista. Liitteenii olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltdvd.

6 6 Ylijohtaja Ku lttu u riasiai n neuvos qra Riitta Kaivosoja!mmo Parviainen LIITE_ valitusosoitus

7 Dnr 4/ Besvflrsanvisning Besviirsmyndighet Den som iir missndjd med detta beslut ffu soka dndring i det hos hogsta forvaltningsdomstolen genpm skriftliga besvilr. Besvdrsslcriften skall riktas till hogsta forvaltningsdomstolen och ldmnas till hdgsta forvaltningsdomstolens regishatorskontor inom b esviirstiden- Besvilrstid Besvdr skall anforas inom 30 dagar fr6n att beslutet har delgivits. Sjiilva delgivningsdagen rdknas inte in i dessa 30 dagar. Om besviirstidens sista dag iir en helgdag, lordag, sjiilvstiindighetsdag, forsta maj, julafton eller midsommarafton fortgir besvdrstiden dnnu folj ande vardag. Delgivningsdagen framgtr av delgivnings- eller mottagningsbeviset. Ndr det d,r friga om mellanhandsdelgivning anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som framgir av delgivnings- eller mottagningsbeviset, om inte nagot annat visas. Besviirens innehflil I besvilrsslcriften skall uppges - [ndringssokandens nailu]. och hemkorlmun - det beslut i vilket?indring so1s, till vilka delar?indring soks, vilka iindringar som yrkas och de grunder pi vilka?indring yrkas - den postadress och det telefonnuurmer urder vilka meddelanden i saken kan tillst?illas dndrings- sokanden- Om iindringssokandens talan fijrs av hans eller hennes lagliga forehiidare eller onrbud el1er om nigon annan person h* rrppgiort besvdren, skall i besvdrsskriften dven uppges rurnn och hernkommun for denna persort. Andringssokanden, den lagliga fiirefriidaren eller ombudet skall r:nderteckna besvflrsskriften. Bilagor till besvfirsskriften Till besv6rsslaiften skall fogas - det beslut i original eller kopia i vilket?indring soks genom besviir - iotyg 6ver vilken dag beslutet har delgivits eller nigon annan uhedning over ndr besviirstiden har bdrjat - ombudets fullmakt - de handlingar som iindringssokanden iberopar till st6d for sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillstiillts myndigheten. IIur besvfirsskriften skall llmnas in Besviirsskriften kan lzirnnas in till hogsta forvaltningsdomstolen personligen, av ett ombud genom bud, per post, telefax eller e-post. Besviiren siinds pi avsdndarens eget ansivar. Besvdrsskiften skall vara framme senast den sista dagen av besvdrstiden fore oppettidens slut. Hogsta forvalbringsdomstolens regisfratorskontor 2ir tippet kl Om besviirsskriften siinds per post skall den lflmnas till posten i si god tid att den kommer framunder ovan angivna tid- Av iindringssokanden uppbiirs i hogsta forvaltningsdomstolen en rflttegingsavgift pl 226 euro. I lagen om avgifter for domstolars och vissa justitieforvaltningsmyndigheters prestationer (701/ 1993) finns s?irskilda best?immelser om vissa fall da avgrft inte uppb2irs. Hti gsta forvaltnings domstolen postadress PB 180, HELSINGFORS besdksadress Fabiansgatan 15, Helsingfors telefonvdxel A telefax e-post

8 Dnro Valitusosoitus Valitusviranomainen Tiihiin piiltokseen tyytynetdn saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kitj allisella valituksella. Valituskirjelmii osoitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava valitusajassa korkeimman hallintooikeuden kirjaamoon. Valitusaika Valitus on tehtiivii 30 p?iiviin larluessa p[iitoksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipiiiviii ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen piiivii on pyh?ip[iv6, lauanjai, itseniiisyyspiiivzi, vapunpiivii, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatlaru viel6 seuraavana arkipiiivflne. Tiedoksisaantipiiiviin osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on kysymykses sii sijaistiedolsianto, p62ittis katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta n6ytetii, kolmantena piiiviinzi tiedolsiantotai saantitodistuksen os oittamasta pdiviistii. Valituksen sisilltii Valitusffi elnitss?i on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotilunta - p6?itos, johon haetaan muutosta, mihe kohdin p?iittikseen haetaan muutosta, mite muutolsia siihen vaaditaan tehtiiviiksi ja mille perusteilla muutosta vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat itrnoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa kiyffae hiinen laillinen ednstajansa tai asiamiehensii tai jos valihrksen laatijana on jolo muu henkil6, valituskirjelmilssii 'on ilmoit ettava my6s tiimfin nimi ja kotilunta. Valittajarq laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirj oitettava valituskirj sl mfi. Valituksen liitteet Valituskirj ebnii?in on liitettiivii: - piiiitiis, johon muutosta haetaan, alkuperziisenii tai jiiljennoksenii - todistus siitii, mine piiiviinii pii?it6s on annettu tiedolsi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiamiehen valtakirja - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tuetrsi, jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. ValitusHrjelmfln toimittaminen perille JalituskirjeLniin voi toimittaa korkeirnpaan hal' iinto-oikeuteen henkildkohtaisesti, asiamiestfl kiiyttiien, liihetin v?ilityksellii, postitse, telekopiona tai siihktipostina. Valituksen liihett?iminen tapatr-. tuu liihettijiin vastuulla. ValituskirjeLniin on oltava perille viimeistiifln valitusajan viimeisenii piiiviin[ ennen aukioloajan piiiittymistii Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello Postiin valituskirjelmii on jitettivii niin ajoissa, ettd, se ehtii perille edelli mainitussa ajassa. Valittajalta peritd?in korkeimmassa hallintooikeudessa oikeudenkilyntimaksu 226 euroa. Tuomioistuinten ja er[iden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittiivistii maksuista annetussa laissa ( ) on erilseen siiiidetty erdistzi tapauksista, joissa maksua ei peritfl. Korkeimman hallinto -oikeuden postiosoite PL 180, HELSINKI keyntiosoite Fabianinkatu 15, Helsinki puhelinvaihde telekopio sdhk6posti