Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan"

Transkriptio

1 Pvm Perussuomalaiset Nuoret ry Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy Itdlahdenkatu Helsinki Dnro Asia: Viite: Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry PdHt<is, iohon on vaadittu oikaisua, ja vaatimukset Opetus- ja kulttuuriministerion pddtos ( dnro ), ioka koskee Perussuomalaiset Nuoret ry:n hakemaa yleisavustusta yhdistyksen nuorisotoimintaan. Hakijan mukaan pddtos tulee muuttaa niin, ettd hakijalle mydnnetddn haettu avustus tdysimddriiisend. Hakija vetoaa siihen, ettd Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus on vddristynyt verrattaessa sitd muihin poliittisiin liikkeisiin. Hakijan mukaan on hyvin vaikea loytaa perusteita sille, miksi hakijan edustama poliittinen liike olisi nuorisopotentiaaliltaan pienempi kuin muut poliittiset liikkeet ja minkd vuoksi hak'rjaa ei olisi perusteltua tukea samoin kriteerein kuin muita poliittisia nuorisoliikkeiti. Hakijan mukaan nuorisojdrjestoille jaetut avustukset ovat myotdilleet puolueiden kannatuskehitystd eduskuntavaaleissa pois lukien Perussuomalaiset Nuoret ry, jolle myonnetty avustus on huomattavan alhainen suhteessa puolueen kannatukseen valtakunnallisesti. Hakijan mukaan avustuksen jakoperusteena on kdytetty nuorisojdrjestojd vastaavan puolueen kannatusta eduskuntavaaleissa, vaikka nuorisolakiin ( ) ei ole kirjoitettu auki puolueen kannatusta tukiperusteeksi. Hakijan kysyy, miten avustusta myonnettdessd on otettu nuorisolain 10 $:n mukaisesti toiminnan ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve ja miten otettu huomioon kasvavan poliittisen liikkeen edellyttdmd rahoituksen tarve, jotta se voisi toimia tasavertaisesti muiden kilpailevien poliittisten nuoriso- Iiikkeiden kanssa. Hakijan mukaan perusteltua olisi ratkaisu, jossa myonnettdisiin hakijan poliittista painoarvoa suurempi tuki, jotta uusi liike voisi aktivoida samanmielisesti ajattelevaa nuorisoa lain tarkoittamalla tavalla edistdmddn nuorten aktiivista kansalaisuutta. Hakijan mukaan myonnetty avustus on epdsuhtainen hakijan edustaman poliittisen liikkeen koon ja merkityksen kanssa ja samalla perusteltu epiiasiallisista ja vddrista lahtokohdista. Opetus- ja kutttuuriministerid Meritullinkatu 10, Helsinki I PL 29, Valtioneuvosto Puh Undervisn ings- och kulturmi nisteriet S.jdtullsgatan 10, Helsingfors I PB 29, StatsrAdet Tfn wwwminedu.fi

2 2 joka edellyttdd viranomaistoiminnalta tasapuolisuutta ja toimivallan kdyttdmistd lain mukaan hyvdksyttdviin tarkoituksiin sekd puolueettomuutta, oikeata suhdetta tavoitellun pddmddrdn suhteen ja oikeusjdrjestyksen perusteella oikeutettujen odotuksien suojelua. Samoin hakija vetoaa hallintolain 45 $:n mukaista pditosten perusteluja. Hakijan mukaan avustuspddtoksid ei ole perusteltu Iainkaan, eikd niistd ilmene milld perusteella hak'ljan hakema avustus on suurimmalta osalta jdtetty myontdmatta. Hakija kysyy, miksi keskeisten poliittisten liikkeiden nuorisojdrjestoille myonne$ avustukset ovat erisuuruisia, kun otetaan huomioon hakijan edustaman poliittisen liikkeen kannatuksen suhde muihin poliittisiin liikkeisiin. Hak'rja vetoaa hallintolain ( ) 6 $:iidn, Hakija vetoaa Suomen perustuslain (731l1999) laillisuusperiaatteeseen, jonka mukaan julkisen vallanktiyton tulee perustua lakiin ja julkisen toiminnan on noudatettava tarkoin Iakia. Hakijan mukaan laki on huomattavan episelvii ja epdtarkka, mikd mahdollistaa sen, ettd hallintoviranomainen voi mielivaltaisesti pddttdd, miten valtionavustuksia jaetaan (hakija ei tdsmennd, mistd Iaista on kyse). Hakijan mukaan kyse on lain laatuongelmasta niin, ettei laki tdytd Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vaatimuksia; hakijan mukaan laillisuusperiaate edellyttdd ennakoitavuutta ja tarkkarajaisuutta. Hakija toteaa, ettei lain epdselvyys vapauta viranomaisia ratkaisemaan valtionavustuskysymyksid miten tahansa, vaan toimimaan hallintolain mukaisesti tasapuolisesti kaikkia hakijoita kohtaan. Hakijan mukaan Perussuomalaiset rp:n pitdd tukea Perussuomalaiset Nuoret ry:td huomattavasti enemmdn kuin emopuolue tukee Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:ta, jotta Perussuomalaiset Nuoret ry voisi jatkaa nuorisolain mukaista toimintaansa. Hakijan mukaan Kokoomuksen Nuorten Liitto ry ei ole saanut kdytettyd kaikkia rahojaan toimintaansa ja ndin saanut ylijiiiimiiii, joka on suurempi kuin hakijan saama avustus. Hak'ljan mukaan arviointi- ja avustustoimikunta ei ottanut huomioon Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n vuonna 2010 kertynyttd euron ylij ddm dd avustusesityksessiidn. Pditos Opetus- ja kulttuuriministerio on tutkinut asian. Vaatimuksenne hylitddn. Perussuomalaiset Nuoret ry:lle on mybnnetty yleisavustus alla selvitetyn mukaisesti laillisesti perustellulla pddtdkselld, voimassa olevien lakien mukaisesti. Ndin ollen opetus- ja kulttuuriministerio ei myonnd Perussuomalaiset Nuoret ry:lle vuoden 2013 yleisavustusta haetun suuruisena. Yleisavusfuspddtoksenteon laillisuus ja perustelut Perussuomalaiset Nuoret ry:td koskeva valtionavustuspiidtos on tehty voimassa olevia lakeja ja siddoksid noudattaen osana nuorisolain mukaisten valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja valtakunnallisten nuorison palvelujdrjestojen yleisavustuksia. Valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja nuorisotyon palvelujdrjestojen avustukset perustuvat nuorisolakitn ( ) ja valtioneuvoston asetukseen nuorisotyoste (ffi12006), mikd on mainittu yleisavustuksen saaneille Idhetyssd paatosasiakirjassa. Pddtosten perustana on nuorisolain mukaisesti avustus- ja arviointitoimikunnan esitys, joka on tehty hakijoiden antamien tietojen pohjalta. Avustuspddtosten valmistelu on monivaiheinen prosessi, jossa kaikkien avustusta hakeneiden valtakunnallisten nuorisojdrjestojen tiedot kdydddn lain mukaisesti ldpi.

3 3 Poliittiset nuorisojdrjestot ovat samassa asemassa kuin kaikki muutkin yleisavustusta hakeneet valtakunnalliset nuorisojdrjest6t, ja niiden arvioinnissa on k6ytossd samat kriteerit kuin muillekin. Opetus- ja kulttuuriministerio tekee pddtoksen yleisavustuksista pohjautuen arviointi- ja avustustoimikunnan esitykseen. Ministerio ei ole sidottu toimikunnan esitykseen. Vuoden 2013 avustusten pddt6ksissd ministerio poikkesi toimikunnan esityksestd niin, ettd Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Sosialidemokraattiset Nuoret ry sekd Svensk Ungdom rf saivat pienemmdn avustuksen kuin toimikunta esitti ja Vihredt nuoret ja opiskel'tjat ry enemmdn. V u od e n yl e i s av usfusfen p i)i)t6kse nte ko prosessi Valtakunnallisille nuorisojdrjestoille myonnettdvd yleisavustuksen edellytyksend on se, ettd jdrjesto on hyvdksytty nuorisolain 10 $:n ja asetuksen 4 $:n mukaisesti valtakunnalliseksi nuorisojirjestoksi tai nuorisotydn palvelujdrjestoksi. Sen tulee olla2 g:n 1. mom. 6. kohdan mukaisesti rekisteroity jdrjesto, joka toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja ldhtokohtia ja jonka toiminta-alueena on koko maa. Hyvdksytylld jdrjestolld tulee olla henkilojisentii, joista kaksi kolmasosaa on alle 29 -vuotiaita. Jdrjestod hyvdksyttdessd sen harjoittama nuorisotyo, toiminta-alue sekd se, miten jdrjestossd toteutuu nuorten osallistuminen pddtoksentekoon. Ehdoista voidaan poiketa kielellisen tai muun vdhemmiston keskuudessa tai toimialallaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottavan jdrjeston osalta. Perussuomalaiset Nuoret ry on hyvdksytty valtakunnalliseksi nuorisojdrjeksi viimeksi mainitulla perusteella, vaikka sen jdsenmddrd silloin oli merkittdvdsti alle henkilojdsentd. Nuorisolain 6 $:n ja asetuksen 3 $:n mukainen arviointi- ja avustustoimikunta on tehnyt lain 6 $:n 2 mom. 1. kohdan mukaisen esityksen valtakunnallisten nuorisojiirjestojen ja nuorisotydn palvelujdrjestojen valtionavustuksista. Avustusesitys on tehty nuorisolain 10 $:n mukaisesti tulosperusteisesti, ottaen huomioon toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Toiminnan laatu on arvioitu suhteessa kunkin jdrjeston asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Tiedot on koottu yhtendiseen taulukkoon, jolloin arviointi voidaan tehdd hallintolain ( ) 6 $:n mukaisestt tasapuolisesti ja puolueettomasti, samalla toteuttaen hallintolain 25 $:n vaatimusta asioiden yhdessd kdsittelemisestii. Kukin jdrjesto on toimittanut kdsittelyn pohjaksi selvityksen vuoden 2011 avustuksista valtionavustuslain (688/2001) 14 $:n sekd opetus- ja kulttuuriministerion ohjeiden mukaiset selvitykset (Yleisavustukseen liittyvit ehdot ja rajoitukset dnro 5/ sekd opetus- ja kulttuuriministerion ohjeet valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja palvelujdrjestojen selvityksestd). Valtakunnallisten nuorisojiirjestojen ja valtakunnallisten nuorisotyon palvelujdrjestojen vuosiavustusta haetaan erilliselld tdhdn tarkoitetu!!a lomakkeella (Opetus- ja kulttuuriministerion lomake 36), johon hakija kirjaa olennaiset pddtosvalmisteluun tarvittavat seikat, jotka perustuvat nuorisolakiin ja asetukseen. Hakumahdollisuus ja -menettely on valtionavustuslain 9 $:n pykdldn mukaisesti yleisesti tiedotettu ja avustusmenettelystd on erilliset kirjalliset ohjeet opetus- ja kulttuuriministerion kotisivuilla. Selvityksen ja hakemuksen tietojen ja hallintolain 22 $:n mukaan pyydettyjen tdydennysten perusteella tehdddn edelld mainittu koonti avustuksen myontdmiseen ja mddrddn liittyvistd seikoista. Koonti ja avustus- ja arviointikunnan lausunto ovat julkisia asiakirjoja julkisuuslain (621/1999) 6 $:n mukaisesti, kun toimikunta on saanut tyonsd valmiiksi. Opetus- ja kulttuuriministerio on tehnyt pddtoksen valtakunnallisten nuorisojdrjestojen ja nuorisotydn palvelujdrjestojen avustuksista lain valtioneuvostosta ( ) 15 $:n mukaisesti: kulttuuri- ja urheiluministeri on hyvdksynyt avustus-

4 4 ten jaon mainitun lain 16 $:n 2 mom. perusteella, kun ratkaisuesitys on annettu ministerin tietoon. Ministerio ei ole sidottu arviointi- ja avustustoimikunnan esitykseen, vaan voi kdyttdd lain mukaista ratkaisuvaltaa. Ratkaisussaan ministerio on soveltanut nuorisolain 10 S:dd ottaen huomioon myos toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ja avustuksen tarpeen, ja 2 $:n 1 mom. 6. kohdan mddritelmdn valtakunnallisesta nuorisojdrjestdstd, jossa edellytetddn, ettd valtakunnallisen nuorisojdrjeston tulee toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja liihtdkohtia. Muodollisen piitoksen on tehnyt opetus- ja kulttuuriministerion kulttuuri-, liikuntaja nuorisopoliittisen osaston pddllikon sijainnen lain valtioneuvostosta 15 $:n 2 mom. ja opetus- ja kulttuuriministerion tyojdrjestyksen ( ) 30, 38 ja 10 g:n mukaisesti asiaa valmistelleen virkamiehen esityksestd (laki valtioneuvostosta 25 S). Jokaisen pidtoksen toimituskirjan on pddttdjd allekirjoittanut ja esittelijd varmentanut pddtoksen oikeellisuuden valtioneuvoston ohjesddnnon ( ) 41 $:n mukaisesti. Pddtdsten perustelusta Valtiontalouden tarkastusvirasto on ottanut kantaa tarkastuskertomuksessaan "Avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisoty6n edistdmiseen" (Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset ), sivu 41 : "selkein poikkeuksen yleisestd kdytdnnostd muodostavat erddt nuorisoyksik6n avustuspidtokset, joissa avustusta koskevat tavoitteet ovat johdettavissa joko nuorisolaista, talousarviossa esitetyistd tavoitteista tai lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittdmisohjelman tavoitteista. Nuorisoyksikon soveltamaa menettelytapaa voidaan suositella ministeriolle yleiseksi kdytdnnoksi." Perussuomalaiset Nuoret ry:n yleisavustuksen valmistelu ja pddtdksenteko osana v alta ku n n al I i ste n nuo ri soj d rj e st6j e n yl e i s av u st u sj d rj e ste I m d d Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustuksen perustana ovat sen itse toimittamat tiedot toiminnastaan ja sen laajuudesta, mukaan lukien jdrjeston jdsenmddrd ja sen jdrjestimdt tilaisuudet. Nuoriso- ja valtionavustuslain mukaan ei avustuspddtostd voida perustella hak'rjan vaatimusten mukaisesti nuorisopotentiaalin mukaan. Hakija ei ole perustellut, mihin hak'rjan ndkemys Perussuomalaisten Nuoret ry:n potentiaalisesta suuruudesta perustuu tai miten sen voi todentaa, joten nikemystd ei voida pitdd nuorisolain ja -asetuksen mukaisena toiminnan laadun ja laajuuden mittarina. Valtakunnallisten nuorisojdrjestojen avustusten laillisena perustana ei voi kaftaa muiden jdrjestojen, kuten puolueiden toimintaa tai niiden saamaa kannatusta eduskuntavaaleissa, koska se ei ole laissa mainittu arviointiperuste, niin kuin hakijakin oikaisuvaatimuksessaan toteaa. Perussuomalaiset Nuoret ry:n yleisavustuksessa ei siten ole otettu huomioon emopuolueen eduskuntavaaleissa saamaa kannatusta. Eduskantavaalien kannatus ei ole vaikuttanut muidenkaan poliittisten nuorisojdrjestojen avustusten mddrddn, koska kaikkien valtakunnallisten nuorisojiirjestojen avustukset perustuvat niiden omaan toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministerion pddtoksenteossa tdmd on otettu huomioon niin, ettd toimintaansa kasvattaneet jdrjestot ovat saaneet suuremman avustuksen vuonna 2013 kuin 2012, mukaan lukien Perussuomalaiset Nuoret ry. Vastaavasti toiminnan vdheneminen on otettu huomioon avustusp5itoksissii niin, ettd poliittisista nuorisojdrjestoistd neljdn avustusta pienennettiin. Samalla tavalla on pddtetty muidenkin valtaku n nal isten jdrj estoj en avustu ksista.! Nuorisolain mukaan ei voida ottaa mukaan potentiaalista poliittista painoarvoa suurempaa tukea, joskin Perussuomalaiset Nuoret ry:n ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys aktiivisuus yhteiskunnallinen asioissa on lain mukaan mukana avustuksen mdiirdd mitattaessa. Voidaan todeta, etti jdrjeston kasvu osoittaa sen

5 5 merkityksen lisddntymistd, mutta toisaalta jdrjeston kannanottoja on tarkasteltava suhteessa nuorisolain ensimmdisen pykdldn toiseen momenttiin, erityisesti monikulttuurisuuden osalta. Tarkasteltuja kannanottoja ovat esimerkiksi jdrjeston antama Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittdmisohjelmaa koskeva lausunto ja jdrjeston kunnallispoliittinen kannanotto. Td!laiset lausunnot on hallintolain 6 $:n mukaisesti otettava huomioon yleisavustuksesta pddtettdessd, ottaen kuitenkin pddtoksen oikea suhde tavoiteltuun pddmddrddn ndhden, tdssd tapauksessa siis Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnan tukemista yhteni valtakunnallisena nuorisojdrjestond. N uorisolain m55rittelyn m u kaan valtakunnallinen nuorisojiirjesto on rekisteroity jirjesto, joka toteuttaa nuorisolain tavoitteita ja ldhtokohtia. Perusuomalaiset Nuore ry:n yleisavustuksessa vuodelle 2013 on otettu huomioon jdrjeston toiminnan laajentuminen. Opetus- ja kulttuuriministeri on seurannut Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessaan tekemdd huomautusta: "Huomattava lisdys vuotuisessa jaettavassa avustusmddrdrahassa voi johtaa avustusten epiitarkoituksenmukaiseen kdyttdmiseen tai niiden kasautumiseen. Suositeltavaa olisikin, ettd veikkausvoittovaroista my6nnettdvien avustusten mddrd pidettdisiin tasaisena." Perussuomalaiset Nuoret ry on saanut emopuolueeltaan tukea, joka hakijan mukaan on huomattavasti suurempi kuin Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n saama tuki omalta emopuolueeltaan. Valtionavustuslain 6 $:n mukaisesti valtionavustus ei saa kattaa yhdessd muiden julkisten tukien kanssa avustustettavan toiminnan kokonaismiiiirdd, mikd mainitaan myds pddtoksen mukaan tulleessa yleisavustusten ehdoissa ja rajoitukssa. Emopuolueen tukea ei lueta mukaan julkisiin tukiin, joten se voidaan laskea jdrjeston omarahoitusosuuteen, joten emopuolueen tuki on lain kannalta sopivaa. Poliittiset puolueet ovat itsendisid toimijoita, jotka voivat tukea myos poliittisia nuorisojiirjestojd tahtonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan, eikd opetus- ja kulttuuriministerio voi ottaa kantaa siihen, miten emopuolueet tukevat poliittisia nuorisojdrjestojd. Valtionavustus- ja nuorisolain mukaisesti valtakunna!listen nuorisojirjestojen avustuksissa otetaan huomioon jdrjestojen taloudellinen tila, myos se, onko jdrjesto saanut muualta toimintaansa avustuksia. Opetus- ja kulttuuriministerio on ottanut yleisavustuspddtoksessddn huomioon Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n ylijddmdn, toisin kuin hakija oikaisuvaatimuksessaan mainitsee. Sovel letut oikaisuohjeet Suomen perustuslaki (731/1999) 21 S, 65 S; Hallintolaki ( ) 6 S, 22 S, 25 S, 45 S; Valtionavustuslaki ( )7 S, 14 S; Laki valtioneuvostosta ( ) 15 S, 25 S; Julkisuuslaki (621/1999) 6 S; Nuorisolaki ( ) 1 S, 2 S, 6 S,10 S; Valtioneuvoston asetus nuorisotyostd ja -politiikasta (103/2006) 3 S, 4 $, 15 $; Valtioneuvoston ohjesddnto ( ) a1 S; Valtion opetus- ja kulttuuriministerion tyojdrjestys ( ) 10 S, 30 S, 38 ja 10 S; Opetus- ja kulttuuriministerion yleisavustukseen liittyvdt ehdot ja rajoitukset (5/ ), Opetus- ja kulttuuriministerion ohjeet valtakunnallisten nuorisojiirjestojen ja palvelujdrjestojen selvityksestd (Opetus- ja kulttuuriministerion www-sivulla) Muutoksenhaku Tdhdn pidtokseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallintooikeudelta. Valitus saadaan tehdd silld perusteella, ettd pddtos on lainvastainen. Valitusaika on 30 piivdd tiedoksisaannista. Liitteenii olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltdvd.

6 6 Ylijohtaja Ku lttu u riasiai n neuvos qra Riitta Kaivosoja!mmo Parviainen LIITE_ valitusosoitus

7 Dnr 4/ Besvflrsanvisning Besviirsmyndighet Den som iir missndjd med detta beslut ffu soka dndring i det hos hogsta forvaltningsdomstolen genpm skriftliga besvilr. Besvdrsslcriften skall riktas till hogsta forvaltningsdomstolen och ldmnas till hdgsta forvaltningsdomstolens regishatorskontor inom b esviirstiden- Besvilrstid Besvdr skall anforas inom 30 dagar fr6n att beslutet har delgivits. Sjiilva delgivningsdagen rdknas inte in i dessa 30 dagar. Om besviirstidens sista dag iir en helgdag, lordag, sjiilvstiindighetsdag, forsta maj, julafton eller midsommarafton fortgir besvdrstiden dnnu folj ande vardag. Delgivningsdagen framgtr av delgivnings- eller mottagningsbeviset. Ndr det d,r friga om mellanhandsdelgivning anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som framgir av delgivnings- eller mottagningsbeviset, om inte nagot annat visas. Besviirens innehflil I besvilrsslcriften skall uppges - [ndringssokandens nailu]. och hemkorlmun - det beslut i vilket?indring so1s, till vilka delar?indring soks, vilka iindringar som yrkas och de grunder pi vilka?indring yrkas - den postadress och det telefonnuurmer urder vilka meddelanden i saken kan tillst?illas dndrings- sokanden- Om iindringssokandens talan fijrs av hans eller hennes lagliga forehiidare eller onrbud el1er om nigon annan person h* rrppgiort besvdren, skall i besvdrsskriften dven uppges rurnn och hernkommun for denna persort. Andringssokanden, den lagliga fiirefriidaren eller ombudet skall r:nderteckna besvflrsskriften. Bilagor till besvfirsskriften Till besv6rsslaiften skall fogas - det beslut i original eller kopia i vilket?indring soks genom besviir - iotyg 6ver vilken dag beslutet har delgivits eller nigon annan uhedning over ndr besviirstiden har bdrjat - ombudets fullmakt - de handlingar som iindringssokanden iberopar till st6d for sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillstiillts myndigheten. IIur besvfirsskriften skall llmnas in Besviirsskriften kan lzirnnas in till hogsta forvaltningsdomstolen personligen, av ett ombud genom bud, per post, telefax eller e-post. Besviiren siinds pi avsdndarens eget ansivar. Besvdrsskiften skall vara framme senast den sista dagen av besvdrstiden fore oppettidens slut. Hogsta forvalbringsdomstolens regisfratorskontor 2ir tippet kl Om besviirsskriften siinds per post skall den lflmnas till posten i si god tid att den kommer framunder ovan angivna tid- Av iindringssokanden uppbiirs i hogsta forvaltningsdomstolen en rflttegingsavgift pl 226 euro. I lagen om avgifter for domstolars och vissa justitieforvaltningsmyndigheters prestationer (701/ 1993) finns s?irskilda best?immelser om vissa fall da avgrft inte uppb2irs. Hti gsta forvaltnings domstolen postadress PB 180, HELSINGFORS besdksadress Fabiansgatan 15, Helsingfors telefonvdxel A telefax e-post

8 Dnro Valitusosoitus Valitusviranomainen Tiihiin piiltokseen tyytynetdn saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kitj allisella valituksella. Valituskirjelmii osoitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava valitusajassa korkeimman hallintooikeuden kirjaamoon. Valitusaika Valitus on tehtiivii 30 p?iiviin larluessa p[iitoksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipiiiviii ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen piiivii on pyh?ip[iv6, lauanjai, itseniiisyyspiiivzi, vapunpiivii, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatlaru viel6 seuraavana arkipiiivflne. Tiedoksisaantipiiiviin osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on kysymykses sii sijaistiedolsianto, p62ittis katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta n6ytetii, kolmantena piiiviinzi tiedolsiantotai saantitodistuksen os oittamasta pdiviistii. Valituksen sisilltii Valitusffi elnitss?i on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotilunta - p6?itos, johon haetaan muutosta, mihe kohdin p?iittikseen haetaan muutosta, mite muutolsia siihen vaaditaan tehtiiviiksi ja mille perusteilla muutosta vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat itrnoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa kiyffae hiinen laillinen ednstajansa tai asiamiehensii tai jos valihrksen laatijana on jolo muu henkil6, valituskirjelmilssii 'on ilmoit ettava my6s tiimfin nimi ja kotilunta. Valittajarq laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirj oitettava valituskirj sl mfi. Valituksen liitteet Valituskirj ebnii?in on liitettiivii: - piiiitiis, johon muutosta haetaan, alkuperziisenii tai jiiljennoksenii - todistus siitii, mine piiiviinii pii?it6s on annettu tiedolsi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiamiehen valtakirja - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tuetrsi, jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. ValitusHrjelmfln toimittaminen perille JalituskirjeLniin voi toimittaa korkeirnpaan hal' iinto-oikeuteen henkildkohtaisesti, asiamiestfl kiiyttiien, liihetin v?ilityksellii, postitse, telekopiona tai siihktipostina. Valituksen liihett?iminen tapatr-. tuu liihettijiin vastuulla. ValituskirjeLniin on oltava perille viimeistiifln valitusajan viimeisenii piiiviin[ ennen aukioloajan piiiittymistii Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello Postiin valituskirjelmii on jitettivii niin ajoissa, ettd, se ehtii perille edelli mainitussa ajassa. Valittajalta peritd?in korkeimmassa hallintooikeudessa oikeudenkilyntimaksu 226 euroa. Tuomioistuinten ja er[iden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittiivistii maksuista annetussa laissa ( ) on erilseen siiiidetty erdistzi tapauksista, joissa maksua ei peritfl. Korkeimman hallinto -oikeuden postiosoite PL 180, HELSINKI keyntiosoite Fabianinkatu 15, Helsinki puhelinvaihde telekopio sdhk6posti

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/144/531/2016 07.12.2016 Rovalan Setlementti ry JOKKATIE 26 96100 ROVANIEMI Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050.

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 1 (4) Lupatunnus BLN Minerals Finland Oy c/o Lakiasiantoimisto Merxion Oy Pohjoisranta 2 E 2 00170 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2012 1 (4) Lupatunnus Vesa Keskisarja Koulutie 32 07800 Lapinjärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 30.8.2011 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS. Hämeenlinnan kaupunki, Liikuntatoimisto, Poltinahontie 9 A, Hämeenlinna

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS. Hämeenlinnan kaupunki, Liikuntatoimisto, Poltinahontie 9 A, Hämeenlinna 2.4.2009 HAM-2009-R-5-531 JOT/10A/2009 Jakelun mukaan Ahveniston moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen, Hämeenlinna YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS 1. HANKETIEDOT

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 24.10.2014 1 (11) KaivNro FinnAust Mining Southern Oy c/o FinnAust Mining Management PL 147 00121 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053.

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 13.4.2012 kaivoslain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Hannu Immonen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen Dnro VARELY 2757/5710/2016 26.05.2016 Pakarin osakaskunta puheenjohtaja Jari

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015 Kuulutus 12.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185.

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 22.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 23.10.2015 Lupatunnus Kolari PL 76 95901 Kolari KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toimittanut päätöstä koskevan kuulutuksen 7.10.2015. Päätösasiakirjan kopion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029.

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Finland Oy Kummunkatu 34 83500 Outokumpu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.7.2015 kaivoslain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus Palmex Mining Oy c/o Scandianvian Geopool Hässjestigen 17 SE-95435 Gammelstad Sweden VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0001 6.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0001 6.2.2015 Kuulutus 6.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 6.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 14.12.2015 Lupatunnus Ilomantsi Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 51/04/2 Dnro Psy-2004-y-68 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2004 ASIA HAKIJA. Järvikylän järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nivala

PÄÄTÖS Nro 51/04/2 Dnro Psy-2004-y-68 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2004 ASIA HAKIJA. Järvikylän järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nivala PÄÄTÖS Nro 51/04/2 Dnro Psy-2004-y-68 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2004 ASIA HAKIJA Järvikylän järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Kalajokilaakson

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104.

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 5.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot