LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015)"

Transkriptio

1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN (päivitetty ) LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on määritelty sosiaalihuoltolain 19 :ssä, minkä mukaan kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 19 :ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Kotipalvelua voidaan myöntää olemassa olevien resurssien puitteissa seuraavissa tilanteissa: - raskaus tai synnytys - monikkoperhe( syntyy useampi lapsi yhtä aikaa) - kriisi perheessä esim kuolema, vakava sairaus tai onnettomuus - lapsen sairaus tai vamma ( vammaispalvelun kodinhoitaja) - vanhemman uupumus, masennus, alentunut toimintakyky tai vamma - vanhemman asiointi esim terapia tai sairaalakäynti Alle vuoden ikäisten lasten perheillä on mahdollisuus saada hyvinvointineuvolan terveydenhoitajan esityksestä 1-5 maksutonta lapsiperheiden kotipalvelun tukikäyntiä. Varhaisen puuttumisen tavoitteena on estää ongelmien kasautuminen perheille. Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tilanteissa: - pelkkä siivous - lapsen äkillinen sairastuminen, jolloin työssä käyvällä vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta - kotona tehtävä etätyö - vanhemman opiskelu - vanhempien harrastukset - työssä käyvien vanhempien lasten hoidon tarve - henkilökohtaisen avustajan tarve

2 Palvelutarpeen arvio, palvelusuunnitelma ja päätös Hyvinvointineuvolan osastonhoitaja vastaanottaa tilaukset puhelimitse arkipäivisin puh Suurin osa palvelutilauksista tulee suoraan osastonhoitajalle hyvinvointineuvolasta. Asiakkaan/ yhteistyötahon yhteydenoton perusteella palvelutarpeen arvio tehdään puhelimitse, asiakastapaamisella tai kotikäynnillä. Kertaluontoisesta palvelutilauksesta esim lääkärissäkäynti, ei tarvitse tehdä palvelutarvearviointia. Kodinhoitaja ja osastonhoitaja tekevät palvelutarvekartoituksen. Mikäli kotipalvelutilaus tulee asiakkaan puolesta muista perheelle entuudestaan tutusta perhepalvelun palveluyksiköstä kuten esim aikuissosiaalityön lapsiperhetiimistä tai hyvinvointineuvolasta, palvelukartoitukseen osallistuu kodinhoitajan työparina sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja/terveydenhoitaja. Pitempikestoisesta asiakassuhteesta perheen kanssa laaditaan aina palvelusuunnitelma. Palvelutarpeen ja suunnitelman perusteella tehdään palvelupäätös. Kiireellisissä tilanteissa palvelu pyritään järjestämään 1-2 arkipäivän sisällä. Jos palvelua ei pystytä myöntämään, tehdään asiasta kielteinen päätös. Palvelusuunnitelma tarkistetaan kolmen kuukauden kuluttua. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT 1. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksut Jos palveluntarve on alle kolme kuukautta, lapsiperheiden kotipalvelumaksu määräytyy kodinhoitajan päivittäisen käynnin pituuden mukaan seuraavasti: Jos asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, käyntimaksu on korkeintaan 22 euroa. Esim. perhe saa lapsiperheiden kotipalvelua tilapäisesti 3 tuntia päivässä 2 päivänä viikossa, jolloin asiakasmaksu kuukaudessa on 8 kertaa 14 euroa eli 112 euroa.

3 2. Säännöllisen ja jatkuvan lapsiperheiden kotipalvelun maksut Maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät: Mikäli palveluntarve on säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää yli kolme kuukautta, maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä henkilöitä (asiakasmaksuasetus 2 2mom). Tuloina otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 :n mukaan perheen kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (bruttotulot). Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä kotihoidon tukea. Perheelle tehdään palvelusuunnitelma ja siitä palvelupäätös, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun määrä tunteina kuukaudessa. Tuntimäärä voi muuttua perheen tarpeesta tai palveluntarjoajasta johtuvista syistä. Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

4 Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Esim. 1. Perheessä ovat vanhemmat ja 4 lasta eli perhekoko on 6. Perheen yhteenlasketut bruttotulot 3000 euroa kuukaudessa ja perhe saa perhetyötä 20 tuntia kuukaudessa. Tulot 3000 euroa - maksuttomuuden yläraja 2627 euroa = 373 euroa, josta asiakasmaksu on 6 % eli 22,38 euroa kuukaudessa. Esim. 2. Perheessä on äiti ja kaksi lasta, perhekoko 3, bruttotulot 1800 euroa, ja palvelun tarve 20 tuntia kuukaudessa. Asiakasmaksu =272, josta asiakasmaksu on 10 % eli 27,20 euroa. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 3. Säännöllisen ja jatkuvan lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvitys Kodinhoitaja antaa perheelle käyntinsä yhteydessä tuloselvityslomakkeen palautuskirjekuorineen. Lomake tulee palauttaa täytettynä liitteineen viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun säännöllisen kotipalvelun myöntämisestä on tehty päätös. Tuloista tulee liittää tosite. Lomake palautetaan hyvinvointineuvolan osastonhoitajalle (Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, Mäntsälä) tai annetaan kodinhoitajalle. Perheen maksupäätös määritellään tuloselvityslomakkeessa annettujen tulotietojen sekä eläkelaitoksilta ja veroviranomaisilta tarkistettujen tulotietojen perusteella. Asiakasmaksulain 14a :n mukaan viranomaisella on oikeus saada muilta viranomaisilta asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Mikäli asiakas ei toimita tuloselvitystietoja kahden viikon määräajassa, maksu voidaan määrätä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiseksi (asiakasmaksulain 2 ) Asiakkaalle lähetetään asiakasmaksusta kirjallinen päätös valitusosoituksineen postissa.

5 4. Asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen taloudellisten syiden vuoksi Asiakasmaksulain 11 1 momentin mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksua ei peritä perheiltä, jotka saavat säännöllistä toimeentulotukea. Maksua ei peritä myöskään sellaisena kuukautena, jona asiakas saa tilapäisesti toimeentulotukea. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelumaksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan. Tällöin perheen tulee toimittaa tulotietonsa hyvinvointineuvolan osastonhoitajalle. Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla. Päätöksen asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta yllä mainituiden taloudellisten syiden perusteella tekee hyvinvointineuvolan osastonhoitaja 5. Asiakasmaksujen alentaminen tai poistaminen huollollisista syistä Kunta voi asiakasmaksulain 11 2 momentin perusteella alentaa tai poistaa asiakasmaksun huollollisista syistä. Asiakasmaksun alennuksen perusteena voi olla asiakkaan elämänhallinnan vaikeudet. Esim. perheen jäsenen kuolema, vakava sairastuminen tai muu perheen vakava kriisitilanne voi vaikeuttaa vanhempien kykyä vastata perheen talouden hallinnasta. Asiakasmaksu voidaan tällaisessa tilanteessa tilapäisesti alentaa tai jättää perimättä 1-3 kuukauden ajaksi. Päätöksen tilapäisestä asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tekee hyvinvointineuvolan osastonhoitaja.