/O 54.o % Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3"

Transkriptio

1 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa pienempi kuin sen alkaessa. Vähennys oli siten lähes 14 %. Selvää on, että tämä tulos ei olisi ollut saa vutettavissa ilman edullisia vientisuhdanteita. Hypoteekkilainat ovat vailla merkitystä, ja myös kassakreditiivien merkitys pankin luo tonannossa on vähäinen. Jälkimmäisten nos tettu osa vaihteli tuntuvasti vuoden varrella supistuen 398 milj. markasta nollaan vuoden viimeisenä päivänä. Myös rediskonttausten määrä pysyi pitkin vuotta pienempänä kuin vuonna. Vuo den alin kohta, 850 milj. markkaa, saavu tettiin elokuun 23 päivänä, mutta sen jäl keen rediskonttaukset taas nousivat. Joulu kuussa niiden määrä paisui tuntuvasti nous ten suuremmaksikin kuin kertomusvuoden alkaessa. Lisäys oli kuitenkin vain 197 milj. markkaa. Huomattava on, että pankkien nettovelka Suomen Pankille oli yleensä jon kin verran pienempi kuin asetelman luvut osoittavat, niillä kun harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta oli saatavia pano- ja. ottotilillä. Joulukuun 23 päivänä pankit kuiten kin olivat tilapäisesti ylittäneet pano- ja ottotilinsä milj. markan määrällä, joten niiden kokonaisvelka Suomen Pankille oli milj. markkaa, mikä merkitsi vuoden huippua. Viikkoa myöhemmin tämä nettovelka oli puolta pienempi, milj. mark kaa. Kotimaiseen luotonantoon kuuluvat edel leen, nimestään huolimatta, ulkomaiset vekse lit, jotka ovat Kansainväliseltä Jälleenraken nuspankilta Suomen Pankin välityksellä vientiteollisuudelle saatujen luottojen kat teena olevia ulkomaanrahan määräisiä tunnusteita. Kun vuoden varrella nostettiin tällaisia luottoja, jotka on kirjattu ulkomai sen velan tilille, lisääntyi myös puheena ole vien vekselien kokonaismäärä nousten vastaarvoltaan milj. markasta miljoo naan. Nousu oli siten vaatimaton edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen Pankin suoraan talouselämälle antamien diskonttoluottojen jakaantuminen talouselämän tärkeimpien haarojen kesken näkyy seuraavasta asetelmasta, joka valaisee tätä jakaantumista vuosien 1951 vii meisenä päivänä Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli suus... Voim alaitokset... Kauppa... Muu liike-elämä % 42.0 % 49.3 % 47.4 O / /O 54.o o i O.o Vientiteollisuudelle annettu luotto oli nyt niinkuin aikaisemminkin tärkeimmällä sijalla pankin suoraan talouselämälle antamassa luotossa. Sen absoluuttinen määrä pieneni tosin hiukan, noin sata milj. markkaa, mutta kun kaikkien muiden luotonsaajaryhmien luottomäärä supistui tuntuvasti, vientiteolli suuden suhteellinen osuus kasvoi. Vähennys oli suurin eli n. 34 % voimalaitosten saaman luoton kohdalla, kun kotimarkkinateollisuu den luottomäärä supistui lähes 27 % ja kau pan n. 14 %. Setelistä Liikkeessä olevien setelien määrä lisääntyi, seuraten tavanmukaisia kausivaihteluita, vähi tellen. Tämä johtui pääasiallisesti talous elämän vilkastumisesta, mutta sitä voidaan myös pitää oireena rahantarjonnan liialli sesta runsaudesta. Kertomusvuoden alkaessa seteleitä oli liik keessä milj. markan arvosta, tammi kuun 23 päivänä saavutettiin vuoden alin määrä, miljoonaa, mutta jo helmikuun lopussa setelistö oli noussut milj. markkaan. Pienennyttyään jälleen jonkin verran setelistö toukokuun viimeisenä päi vänä nousi uuteen huippuun, miljoo naan. Erinäisten vaihteluiden jälkeen tähän astinen huippu, milj. markkaa, saavu tettiin joulukuun puolivälissä. Vuoden vii meisenä päivänä setelistö oli milj. markkaa, joten se oli miljoonaa suu rempi kuin vuotta aikaisemmin. Nousu oli siten runsaasti 6 %, kun setelistö edellisenä vuonna päinvastoin oli supistunut puolikolmatta prosenttia. Setelistön kasvu olisi ilmei sesti ollut suurempi, ellei pikkusetelien vaih toa kovaan rahaan olisi jatkunut. Setelinanto-oikeus ja sen käyttö Setelinantoon oikeuttavien varojen kehitys vuosineljänneksittään käy selville seuraavasta asetelmasta. 31/3 30/6 30/9 31/13 Kultakassa... Ulkomaiset v a lu u ta t... Ulkomaiset vekselit... Ulkomaanrahan määräiset setelit ja korkoliput... Ulkomaiset oblig a a tiot... Kotimaiset v ekselit... Vakauttamislainan obligaatiot Yhteensä Setelinantoon oikeuttavien varojen koko naismäärä pieneni alkuvuodesta, kun koti maisten vekselien salkku supistui. Sen jäl keen valuuttavarannon lisääntyminen käänsi kehityksen päinvastaiseksi, ja vuoden viimei sellä neljänneksellä vekselisalkun paisuminen osaltaan lisäsi puheena olevien varojen koko naismäärän kasvua. Vuoden päättyessä sete linantoon oikeuttavien varojen määrä oli milj. markkaa runsaampi kuin sen alkaessa. Samalla on huomattava, että näi den varojen koostumus kehittyi edulliseen suuntaan, kun ulkomaisten valuuttojen osuus kokonaismäärästä tuntuvasti lisääntyi. Verrattuna liikkeessä olevien setelien mää rään kate oli runsas, kertomusvuoden alkaessa % ja sen päättyessä vielä parempi, %. Jos vertailu ulotetaan kaikkiin vaadittaessa maksettaviin sitoumuksiin, kate niinikään oli hyvä, se kun nousi % :sta % äin. Käytetyn ja käyttämättömän setelinantooikeuden eli setelinantovaran muodostumista valaisee seuraava asetelma. Kultakassa ja ulkomaiset saatavat... Ohjesäännön 6 :n mukaan Setelinanto-oikeus Setelinanto-oikeus K äytetty määrä Liikkeessä olevat setelit.. Muut vaadittaessa, makset tavat sitoum ukset... Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva Käytetty setelinanto-oikeus Setelinantovara Käytettävissä o l e v a... Toissijaisesta katteesta riip puva... Käytetty määrä ja vara Setelinanto-oikeus lisääntyi kaikkiaan milj. markkaa eli 18 %, kun vastaava nousu edellisenä vuonna oli ollut 8 %. Lisäys johtui, niinkuin edellä on osoitettu, ensi si jassa valuuttavarannon kasvusta. Myös käy tetty oikeus lisääntyi, mutta vähemmän, nim milj. markkaa vastaten 13 % :a. Yhteis tuloksena oli, että setelinantovara lisääntyi milj. markkaa, mikä vastaa 4 6 % :n nousua. Tästä noususta tuli suurempi puoli välittömästi käytettävissä olevan setelinanto varan osalle, joka lisääntyi lähes kaksinker taiseksi eli 92 %. Toissijaisesta katteesta riippuva setelinantovara lisääntyi sekin, mutta vain 21 %. Pankin suhde valtioon Syksyllä muutettiin Suomen Pankin katemääräyksiä ja samalla järjestettiin val tion luotonotto keskuspankista, joka siihen saakka oli tapahtunut valtion vekselien diskonttaamisen muodossa, siten että pankki sai haltuunsa valtion vekseliluoton vakauttamis lainan obligaatioita milj. markan ar vosta. Sikäli kuin valtion kassatilanne ei vaadi näin suurta vahvistusta, sijoitetaan lii kenevät varat keskuspankkiin pano- ja ottotilille. Valtion velka on siten koko kerto musvuoden ajan esiintynyt vakiona, juuri mainitun summan suuruisena, samalla kun valtion pano- ja ottotilillä olevien varojen

2 15 14 määrä on tuntuvasti vaihdellut. Äskeisessä kuukausitaulukossa on esitetty valtion nettovelka, so. puheena olevien tilien erotus. Tämä nettovelka pysytteli pitkin vuotta alem malla tasolla kuin edellisenä vuonna, mikä osoittaa valtion kassatilanteen parantuneen. Kertomusvuoden loppupuolella puheena oleva velka painui minimimäärään, olipa se joulu kuun 23 päivänä muuttunut milj. mar kan nettosaatavaksi. Joulukuun viimeisenä päivänä valtiolla taas oli milj. markan nettovelka Suomen Pankille. Vuoden aikana nettovelka oli pienentynyt milj. mark kaa eli lähes kolmasosaan. Näiden tilien ulkopuolella on ns. IMF- ja IBRD-tilien kate. Tälle tilille on kirjattu Kansainvälisen Valuuttarahaston ja Kansain välisen Jälleenrakennuspankin jäsenmaksusaatavan aiheuttama valtion velka Suomen Pankille, mikä erä samalla on kirjattu pan kin tilan velkapuolelle pankin velkana mai nituille järjestöille. Puheena oleva saatava pysyi, niinkuin äskeisestä asetelmasta näkyy, koko kertomusvuoden ajan muuttumatto mana, 1662 milj. markan määräisenä. sen vuoden vastaava luku oli Arvol taan vientiremburssit edustivat milj. markkaa vastaten miljoonaa vuonna. Runsaimmin on vientirembursseja avattu Puolasta, milj. markan, ja Bra siliasta, miljoonan arvosta, jälkimmäi sen kohdalla suurimmalta osaltaan transitokaupoista johtuvia. Lähinnä seurasivat A r gentiina ja Yhdysvallat. Vuoden päät tyessä oli vientirembursseja avoinna 1836 m ilj. markan arvosta, kun vastaava määrä vuotta aikaisemmin oli ollut lähes kaksi ker taa niin suuri, miljoonaa. Remburssit Omaisuustase Tuontirembursseja avattiin kertomusvuonna 1580, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli melkoista pienempi, vain 1218 remburs sia. Arvossa on kuitenkin tapahtunut päin vastaiseen suuntaan käynyt muutos; tuontiremburssien yhteenlaskettu arvo aleni näet milj. markasta vuonna mil joonaan kertomusvuonna. Selityksenä näihin muutoksiin on toiselta puolen tuonnin vilkas tuminen ja toiselta puolen se seikka, että suuret yhteisostot ovat jääneet pois käytän nöstä ja että maksutavoissa on tapahtunut muuttumista. Varsinkin suurliikkeet ovat näet luopuneet remburssien käytöstä ja siir tyneet perittäviin ja suoriin maksuihin. Eniten avattiin tuontirembursseja Yhdysval toihin, määrältään milj. markkaa, K ii nan, Turkin ja Länsi-Saksan seuratessa lä hinnä. Vuoden päättyessä oli tuontirem bursseja avoinna 935 milj. markan arvosta vastaten 620 miljoonaa vuotta aikaisemmin. Vientiremburssien käyttö lisääntyi jonkin verran rinnan viennin paisumisen kanssa. Uusia rembursseja avattiin 1 538, kun edelli Suomen Pankin omaisuustase vuoden viimeiseltä päivältä näkyy seuraavasta ase telmasta, johon vertailun vuoksi on otettu vuoden omaisuustaseen vastaavat luvut. milj.mk Ulkomaanrahan määräi set obligaatiot... E ri tilit Yhteensä o o o OOO.o Vastattavaa Liikkeessä olevat setelit Valtion pano- ja ottotili Liikepankkien pano- ja Muut pano- ja ottotilit.. Pankin tilinpäätös Edellä on käsitelty Suomen Pankin tiliaseman tärkeimmät erät ja valaistu niissä kertomusvuoden aikana tapahtuneita muu toksia. Täydennykseksi esitetään vielä pan kin omaisuustase kokonaisuudessaan ja luo daan silmäys tulostaseeseen. Vastaavaa Kulta... Ulkomaiset valuutat.... Ulkomaiset vekselit.... Ulkomaiset obligaatiot.. Ulkomaanrahan määräiset setelit ja korkoliput.. Valtion vakauttamislainan obligaatiot... Diskontatut vekselit.... Rediskontatut vekselit.. IM F- ja IBRD-tilien kate Hvpoteekkilainat... Kassakreditiivit... Ulkomaiset selvitystilit.. Remburssiluotto... Suomen rahan määräiset obligaatiot... Ulkomaiset tilinpitäjät.. Kansainvälisen Valuutta rahaston ja Kansain välisen Jälleenraken nuspankin tilit... Ulkomainen v e lk a... Eri tilit... Järjestely tilit... Kantarahasto... Käyttämättömät m ilj.m k m ilj.mk o o s i o i milj.mk voitto- Pankin voitto Yhteensä Edellisessä on jo käsitelty kaikkia tärkeim piä kohtia varojen puolella. Mainittakoon vielä, että kotimaisten obligaatioiden tilit, jotka vuonna kasvoivat tuntuvasti kun eräitä vekseliluottoja muutettiin obligaatiolainoiksi, kertomusvuoden aikana ovat pysy neet melkein muuttumattomina. Sen sijaan on, niinkuin edellä jo on mainittu, sijoitettu jonkin verran varoja ulkomaisiin obligaa tioihin. Velkojen puolella ansaitsevat huomiota pano- ja ottotilit, joista valtion tiliä on jo aikaisemmin kosketeltu. Liikepankkien pano ja ottotileillä olevat saatavat Suomen Pan kista vaihtelivat melkoisesti viikosta viik koon, olipa näitä tilejä seitsemänä tilapäivänä ylitetty. Tileillä oleva määrä oli vuo den viimeisenä päivänä milj. markkaa eli melkein sama kuin vuotta aikaisemmin. Muiden pano- ja ottotilit vaihtelivat pienem min heilahteluin kuin liikepankkien tilit, eikä niitä kertaakaan vuoden varrella yli tetty. Kertomusvuoden päättyessä näillä tileillä oli 988 milj. markkaa, kun vastaava määrä vuotta aikaisemmin oli ollut 1787 miljoonaa. Järjestely tilit supistuivat vuoden varrella huomattavasti, milj. markasta 735 mil joonaan, mikä oli seurausta ulkomaisten va luuttojen kirjanpitoarvojen alentamisesta ja niiden määrän voimakkaasta kasvusta. Pankin kantarahasto pysyi muuttumattomasti milj. markan suuruisena, mihin määrään se oli nostettu vuonna Vara rahastoa on sen sijaan jatkuvasti kartutettu ohjesäännön edellyttämällä tavalla. Niinpä siihen kertomusvuoden alussa vietiin puolet vuoden nettovoitosta, ts. 836 milj. mark kaa. Kertomusvuoden päättyessä vararahas tossa täten oli milj. markkaa. Tämän lisäksi pankin tilassa esiintyy 36 milj. mar kan suuruinen erä käyttämättömiä voitto varoja. Pankkivaltuusmiehet ehdottivat vuosi sitten, että tämä erä siirrettäisiin pankin vararahastoon, mutta asia oli vielä vuoden vaihteessa muodollisesti järjestämättä. Pankin näkyvien omien varojen määrä oli tilinpäätöksen mukaan milj. markkaa. Sen lisäksi pankilla on, niinkuin aikaisem missa kertomuksissa on todettu, melkoisia omaisuuseriä, jotka eivät lainkaan tule nä kyviin pankin tilasta, koska niitä ohjesään nön mukaan ei saa lukea pankin varoiksi. Näitä ovat ennen kaikkea pankin pää- ja haarakonttorien toimitalot sekä eräät muut kin pankin tarvitsemat kiinteistöt ynnä joku nen määrä osakkeita, ennen kaikkea Tervakoski O y:n osake-enemmistö, joka on tarpeen setelipaperin valmistamista varten. Tulostase Suomen Pankin voitto- ja tappiotili vuo delta verrattuna vuoden vastaa viin tuloksiin näkyy seuraavasta asetelmasta.

3 16 17 m 1 - A U l O t mk mk Korot kotimaisesta lainausliikkeestä Korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta Korot obligaatioista Sekalaiset t u l o t Provisiot Agiovoitto Yhteensä Pankin ohjesäännön mukaan on puolet nettovoitosta siirrettävä vararahastoon, kunnes tämä ja kantarahasto yhteensä nousevat vähintään milj. markkaan. Tämän johdosta on puolet nettovoitosta, tarkoin otettuna markkaa, siirretty vararahastoon, joka täten on noussut milj. markan suuruiseksi. Nettovoiton toinen puoli siirretään valtion yleisiin tarkoituksiin käytettäväksi. Siirtosumma ei täysin vastaa sitä tuloa, 800 milj. markkaa, joka on merkitty valtion tuloarvioon Suomen Pankilta saatavaksi. Menot Palkat ja palkkiot Eläkkeet ja avustukset Perhe-eläkkeet Pankkivaltuusmiesten palkkiot ja kulut Haarakonttorien valvojien palkkiot Lapsilisä- ja kansaneläkemaksuosuudet Setelien valm istus Kulut Poistot Pankin voitto Yhteensä Pankin kokonaistulo oli kertomusvuonna milj. markkaa pienempi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Tämä johtui pääasiallisesti siitä, että luotonanto, varsinkin rediskonttausten kohdalla, oli supistunut, minkä johdosta korkotulot samalla olivat pienentyneet. Näiden tulojen vähennys oli milj. markkaa eli runsaasti 15 %, siitä huolimatta että tavanmukainen siirto varausten tilille oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Myös korkotulot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta supistuivat. Sen sijaan obligaatiokorkojen kohdalla tapahtui lisäystä johtuen siitä, että obligaatiosalkku edellisen vuoden aikana oli paisunut. Muiden nimikkeiden kohdalla muutokset olivat vähäpätöisiä. Kulujen puolella muutokset yleensä olivat aivan vähäisiä. Huomattavin muutos oli setelinpainatuksen aiheuttamien menojen pieneneminen. Varsinaisia menoja oli kaikkiaan 508 milj. markkaa vastaten 530 miljoonaa edellisenä vuonna. Niinkuin yleensä aikaisempinakin vuosina tehtiin tilinpäätöksessä melkoisia poistoja, jotka kuitenkin olivat yhteismäärältään vähän pienemmät kuin edellisinä vuosina. Kertomusvuoden poistoista on tärkein uuden setelipainon rakennuskustannukset, milj. markkaa, ja siihen liittyvä tunnelinrakennustyö, 7.8 miljoonaa. Edelleen on mainittava Mikkelin toimitalon korjauksista johtuva poisto, 4.6 milj. markkaa, rahalähetyksestä Mikkeli Helsinki kadonnut rahaerä, 0.6 miljoonaa, sekä Joensuun Asunto-Oy Pankkitalon asunto-osakkeisiin liittyvä koroton laina, 4.1 miljoonaa. Tavallinen kaluston uushankinnan poisto nousi 7.2 milj. markkaan. Lopputuloksena on, että pankin tilinpäätös osoittaa milj. markan nettovoittoa. Tämä oli siten miljoonaa eli n. 9 % pienempi kuin vuonna, mutta silti suurempi kuin kaikkina aikaisempina vuosina. Nettovoiton viimeaikaista kehitystä osoittaa seuraava lukusarja. Nettovoitto oli vuonna milj. markkaa /55/22, 42

4 19 18 Y llä mainitussa kirjelmässään eduskunta lisäksi ilmoitti päättäneensä pankkivaltuus miesten ehdotuksen mukaisesti, että Läng manin Litt. A-rahaston hoidosta aiheutuvat kulut on vuoden alusta lukien suoritet tava rahaston omista varoista. Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita Setelien lunastaminen Kun sen asetuksen, jolla Suomen Pankki viimeksi joulukuun 7 päivänä 1951 oli oikeu tettu poikkeamaan ohjesääntönsä 8 :n 1 mom:n säännöksistä setelien lunastamiseen nähden, voimassaoloaika vuoden lopussa olisi mennyt umpeen, pankin johtokunta, katsoen ettei ollut mahdollista palata kul taan sidottuun rahakantaan, teki aloitteen asetuksen voimassaoloajan pidentämiseksi. Yhtyen johtokunnan mielipiteeseen pankki valtuusmiehet pyysivät valtioneuvostolta, että Suomen Pankki asetuksella oikeutettaisiin vuoden 1957 loppuun saakka edelleen poik keamaan ohjesääntönsä 8 :n 1 mom:n määräyksistä. Tämä oikeus myönnettiin pankille marras kuun 19 päivänä annetulla asetuksella. Inventtaukset ja haarakonttorien tarkastukset a) Pääkonttorissa Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankki valtuusmiehet ovat toimittaneet pääkonttorin kassojen ja kassaholvien sekä laina- ja vakuuskirjojen ynnä panttien ja talletusten inventtauksen. Inventtauksessa ei havaittu aihetta muistutuksiin. b) Haarakonttoreissa Pankkivaltuusmiehet ovat valvoneet, että konttorien valvojat ovat inventoineet haara konttorien käsikassat ja holvit kerran kuu kaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmasti vtiodessa. Kaikissa haarakonttoreissa on toimitettu pankin johtosäännön 2 :ssä säädetty tar kastus. Tilintarkastus Vuoden valtiopäivillä valitut varsi naiset tilintarkastajat, rahastonhoitaja Kaisa Hiilelä, kunnallisneuvos Kaapro Moilanen ja kunnallispormestari Heikki Kannisto, sekä tilintarkastajain varamiehet, maataloustek nikko Lauri Laine ja huoltopäällikkö Kusti Kulo, toimittivat viime vuoden helmikuun päivinä pankin vuoden tilintar kastuksen. Tilintarkastajain lausunnon mu kaisesti ja pankin ohjesäännön tätä koske vien säännösten nojalla pankkivaltuusmiehet myönsivät johtokunnalle vastuuvapauden pankin hallinnosta vuodelta. Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusmiehet ovat vuoden aikana toimittaneet johtosääntönsä määräämän pan kin lainausliikkeen ja muiden sijoitusten sekä valuuttakaupan tarkastuksen seuraavina, aikoina: helmikuun 10, huhtikuun 28, kesä kuun 29, elokuun 27, lokakuun 22 ja joulu kuun 17 päivänä. Pankkivaltuusmiesten valvonnan alaiset rahastot Pankkivaltuusmiehet ovat hyväksyneet Längmanin ja Rosenbergin rahastojen sekä Elis Holmin hätäapurahaston tilit vuodelta ja lähettäneet jäljennökset tileistä pankkivaliokunnalle. Lokakuussa pankkivaltuusmiehet oli vat lähettäneet pankkivaliokunnalle ehdo tuksen ohjeiksi E. J. Längmanin kunnallisrahaston korkovarojen jakamista varten ja. ehdottaneet, että pankkivaliokunta esittäisi ne eduskunnan vahvistettaviksi. Maaliskuun 19 päivänä pankkivaltuusmiehille lä hettämässään kirjelmässä eduskunta ilmoitti hyväksyneensä ja vahvistaneensa sanotut ohjeet. Koska ohjeisiin sisältyy mm. valtion ja kunnan viranomaisia velvoittavia määräyk siä, julkaistiin ohjeet asetuskokoelmassa kesä kuun 8 päivänä. Suomen Pamkin soveltamien korkojen porrastaminen Lokakuun 18 päivänä pankkivaltuusmie hille lähettämässään kirjelmässä johtokunta huomautti, että korkokannan suhteellinen korkeus Suomessa menettää suuresti merki tystään luotonkäytön ja investointien sääte lyn välineenä sen vuoksi, että kaikkiin luot toihin sovelletaan kaikissa rahalaitoksissa suunnilleen samaa korkoa. Suurin ero ylim män ja alimman antolainauskoron välillä on Suomen Pankissa, ollen se sielläkin vain 1 %. Sen sijaan ulkomailla ylimmän ja alimman antolainauskoron ero on tavallisesti useita prosentteja, keskimääräisen korkokannan ol lessa alempi. Tällaisen korkojen porrastami sen luonnollisena ja yksinkertaisena tarkoi tuksena on antaa luottoa alemmalla korolla sellaisille luotonkäyttäjille, jotka tarvitsevat luottoa vain lyhyen ajan ja suhteellisen vä hän omiin varoihinsa verrattuna; korkeam paa korkoa taas yleensä sovelletaan pitkä aikaisiin jäätyneisiin luottoihin ja sellaisten asiakkaiden ollessa kysymyksessä, jotka pan kin mielestä pyrkivät investoimaan liikaa. Korkokantaa muutettaessa ei muutos porras tetun koron maissa ole suinkaan aina yleinen vaan kohdistuu usein vain sellaisiin luottoi hin, joita kulloinkin halutaan jarruttaa tai helpottaa. Kirjelmässään johtokunta edelleen huo mautti olevansa sitä mieltä, että Suomen Pankin olisi ensimmäisenä ryhdyttävä sano tunlaiseen antolainauskorkojen porrastami seen. Tämä olisi suoritettava siten, että sa malla saavutettaisiin toinenkin tavoite, nimit täin Suomen Pankin ja muiden rahalaitosten myöntämien liikeluottojen korkoerojen aina kin osittainen tasoittaminen. Erotus Suomen Pankin ja yksityisten rahalaitosten sovelta missa koroissa luoton ollessa luonteeltaan molemmissa tapauksissa sama saattaa nykyi sin olla niinkin suuri kuin 21/2 % Tällai seen korkoeroon ei ole useimmiten mitään asiallista syytä vaan se on peräisin luvun loppuvuosilta, jolloin keskuspankki pyrki alentamaan myös muiden pankkien korkokantaa. Suomen Pankin asiakkaiden käyttämä luotto ei ole kuin n. 1/20 kaik kien rahalaitosten antolainauksesta, ja heille annettua huomattavaa korkoetua ei nyky oloissa voida pitää kohtuullisena. Edellä esitetyn perusteella johtokunta eh dotti, että Suomen Pankin soveltama ylin korko korotettaisiin 6 % % : sta 7 % % : iin ja alin korko alennettaisiin 5 % % : sta 5 % : iin ja johtokunnalle jätettäisiin mahdol lisuus soveltaa erilaisia korkoja myöntämiinsä luottoihin näiden rajojen sisällä, kor keinta sellaisiin luottoihin tai siihen osaan jonkin asiakkaan luotosta, jota johtokunnan mielestä olisi supistettava, ja alinta esim. vientivekseleihin sekä määrättyihin raakaainehankintoihin ja yleiseltä kannalta (tär keisiin varastointeihin tms. myönnettäviin luottoihin. Tällainen muutos Suomen Pan kin omassa korkopolitiikassa saattaisi, koska siten avautuisi ehkä mahdollisuus antaa ly hytaikaisia ja halpoja luottoja muillekin kuin niille asiakkaille, jotka nykyisin nautti vat tätä jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten saamaansa etuoikeutta, jossain määrin vai kuttaa siihen, että liikepankit ja muut raha laitokset alkaisivat luopua noudattamaltaan yhden koron linjalta. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät johtokun nan esitystä kokouksessaan lokakuun 22 päi vänä ja päättivät panna asian silloin pöy dälle. Kysymys otettiin uudelleen käsiteltä väksi marraskuun 24 päivänä, jolloin pankki valtuusmiehet hyväksyivät johtokunnan esi tyksen ja määräsivät, että päätöstä ryhdy tään soveltamaan joulukuun 1 päivästä lähtien. Ehdotus Suomen Pankin ohjesäännön 6 $ :n muuttamisesta Pankkivaltuusmiehet olivat toukokuun 7 päivänä valtioneuvostolle tekemässään esityksessä, joka koski valtion Suomen Pan kista nauttiman vekseliluoton muuttamista pitkäaikaiseksi obligaatiolainaksi ja tätä tar koittavan muutoksen tekemistä pankin ohje säännön 6 :n 2 mom:iin, arvioineet ko. val tion vuoden vakauttamislainan mää räksi riittävän 20 miljardia markkaa. H y väksyessään hallituksen tätä koskeneen laki

5 21 20 esityksen kesäkuun 29 päivänä edus kunta kuitenkin vahvisti lainan määrän enin tään 25 miljardiksi markaksi. Sanotun obligaatiolainan määrästä on kui tenkin viisi miljardia markkaa osoittautunut tarpeettomaksi eikä sitä ole nostettu Suomen Pankista. Sen johdosta, että rahanarvopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta olisi tärkeätä ehkäistä valtion lisäluoton saanti keskuspankista, johtokunta lokakuun 20 päivänä pankkivaltuusmiehille lähet tämässään kirjelmässä ilmoitti pitävänsä tär keänä, ettei jäljellä olevaa viiden miljardin markan määrää vallitsevissa oloissa lainkaan käytettäisi. Koska obligaatiolainan avulla ei myöskään ollut tarkoitusta luoda valtiolle mahdollisuuksia vastaisten vuosien budjettivajausten hoitamiseen, olisi johtokunnan mielestä setelinkatteena olevan valtion vuo den vakauttamislainan enimmäismäärä ollut alennettava 20 miljardiin markkaan. Kun tällainen päätös olisi edellyttänyt muu tosta setelinkatetta koskeviin määräyksiin, johtokunta esitti kirjelmässään, että pankki valtuusmiehet pyytäisivät valtioneuvostoa antamaan eduskunnalle lakiesityksen Suomen Pankin ohjesäännön 6 :n 2 mom:n sana muodon muuttamiseksi vastaavasti. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät johtokun nan esitystä lokakuun 22 päivänä mutta tulivat siihen tulokseen, että se ei aiheutta nut toimenpiteitä. Luotto Kansainväliseltä Jälleenrakennus pankilta Lokakuun 22 päivänä pitämässään kokouk sessa pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johto kunnan esityksen, että Suomen Pankki ottai si Kansainväliseltä Jälleenrakennuspankilta, Washington D. C., 12 milj. dollarin suurui sen luoton pääasiassa eurooppalaisina valuut toina. Jälleenrakennuspankki oli suostunut myöntämään sen vähintään 15 vuoden ajaksi Suomen valtion takuulla ja enintään 4 % % : n vuotuisella korolla. Luotosta on tarkoitus käyttää n. 8 milj. dollaria puun jalostusteollisuuden ja n. 4 milj. dollaria voimalaitosten konehankintoihin. Uusi kirjeenvaihtajapankki Johtokunnan esityksestä pankkivaltuusmie het päättivät kokouksessaan marraskuun 24 päivänä, että Suomen Pankin kirjeenvaihtajapankiksi otetaan Berliner Bank Aktiengesellsehaft-niminen pankkilaitos Länsi-Berliinistä, joka oli ilmoittanut suostuvansa siihen. Pankin pääkonttorin lisärakennussuunnitelma Kun pankin uusi setelipainorakennus ker tomusvuoden lopulla valmistui ja muutto vanhasta setelipainosta sinne voitiin suorit taa vuoden loppuun mennessä, tuli kysymys vanhan setelipainorakennuksen käyttämisestä ajankohtaiseksi. Johtokunnan tarkoituksena oli alunperin ollut korjauttaa mainittu ra kennus pääkonttorille lisätiloiksi, joita, se välttämättä tarvitsee. Sanottua mahdolli suutta tutkittaessa oli kuitenkin ilmennyt, että rakennuksen tarkoituksenmukaiseen kun toon saattaminen olisi edellyttänyt niin suu ria muutos- ja korjaustöitä, että niiden suo rittaminen olisi tullut suhteellisesti kalliim maksi kuin vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle. Lisäksi oli tutkimuksissa todettu, että kysymyksessä olevan rakennustilan tehokkaimman käytön ja pankin tarvitsemien lisätilojen kannalta tar koituksenmukaisin ratkaisu, joka sitäpaitsi olisi arkkitehtonisesti onnistunein, saavutet taisiin, jos paitsi vanhaa setelipainorakennusta myös pankin Kirkkokadun puoleinen siipirakennus purettaisiin, jolloin tontille voitaisiin rakentaa kirkkopuistikkoa vastaan korttelin läpi Kirkkokadulta Rauhankadulle ulottuva erillinen rakennus, joka vain mata lan osan kautta yhdistettäisiin purkamatta jäävään alkuperäiseen pankkirakennukseen. Tämän johdosta johtokunta teki syyskuun 9 päivänä pankkivaltuusmiehille esityksen, että pankki ryhtyisi toteuttamaan edellä esi tettyä tarkoituksenmukaisimmaksi todettua rakennussuunnitelmaa ja samassa yhteydessä teettämään alkuperäisessä pankkirakennuksessa erinäisiä rappeutumisen ja eräiden suunnitteilla olevien uudelleenjärjestelyjen vaatimia korjaus- ja muutostöitä. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät asiaa ko kouksessaan syyskuun 17 päivänä ja tutus tuivat tällöin alustavasti rakennussuunnitel miin ja arkkitehti H arry W. Schreckin laa timiin luonnospiirustuksiin. Asia pantiin kuitenkin pöydälle tarkempaa tutustumista varten. Uudelleen johtokunnan esitys otet tiin käsiteltäväksi marraskuun 24 päivänä, jolloin pankkivaltuusmiehet päättivät hyväk syä sen. Saimalla pankkivaltuusmiehet oi keuttivat johtokunnan ryhtymään rakennus töiden aiheuttamiin toimenpiteisiin. Laadittujen suunnitelmien mukaan tulee uuden rakennuksen tilavuus olemaan n m3. Purettavaksi joutuu yhteensä n m3, mutta vaikka uudesta raken nuksesta näin ollen tuleekin kuutiotilavuu deltaan pienempi, saadaan tila huomattavasti tehokkaammin käytetyksi. Uuden rakennuk sen rakennustyöt on suunniteltu suoritetta viksi kahdessa jaksossa, koska koko puretta vaksi aiottua tilaa ei voida tyhjentää yht aikaa, ja kolmannessa jaksossa suoritetaan alkuperäisen pankkirakennuksen muutos- ja korjaustyöt. Eräiden palkkojen ja eläkkeiden korottami nen, kalliinpaikanlisät sekä ylimääräisten toimenhaltijoin palkkaus Kokouksessaan marraskuun 24 päivänä pankkivaltuusmiehet päättivät johtokunnan esityksestä myöntää pankin eräiden vakinais ten toimenhaltijaryhmien peruspalkkoihin korotuksen tammikuun 1 päivästä 1955 lu kien. Korotukset koskivat lähinnä niitä toimenhaltijaryhmiä, jotka olivat jääneet pa himmin jälkeen viimeisissä palkankorotuk sissa, ja korotuksia myönnettäessä noudatet tiin samoja periaatteita, joita valtio oli so veltanut suorittaessaan eräiden viran tai toi men haltijainsa palkkojen kuoppakorotuksen luonteisen tarkistuksen vuosina ja. Pankin palkkojen korotuksista pääsi osalli seksi n. 25 % vakinaisista toimenhaltijoista, korotusprosentin ollessa keskimäärin 7.3. Joulukuun 17 päivänä pitämässään ko kouksessa pankki valtuusmiehet päättivät joh tokunnan esityksen mukaisesti, että pankin maksamat peruseläkkeet niistä toimista, jo i den peruspalkkaa oli edellä kerrotussa palk kojen tarkistuksessa korotettu vuoden 1955 alusta lukien, korotetaan samasta ajankoh dasta lähtien noudattaen samoja periaatteita, joita oli sovellettu valtion varoista suoritet tavia eläkkeitä vastaavissa tapauksissa järjesteltäessä. Korotusten perustana käytettiin samasta tai vastaavasta toimesta, josta eläke oli myönnetty, tammikuun 1 päivästä 1955 lähtien maksettavan peruspalkan ja viiden ikälisän yhteismäärää. Mainittujen perus eläkkeiden korottaminen ei, kuten ei valtion eläkkeiden korottaminenkaan, aiheuttanut muutosta täyden eläkkeen alimpaan ja ylim pään määrään. Joulukuussa johtokunta ehdotti pankkival tuusmiehille, että pankin vakinaisille ja yli määräisille toimenhaltijoille maksettaisiin myös v kalliinpaikanlisää samojen peri aatteiden mukaisesti kuin sitä maksetaan val tion viran tai toimen haltijoille. Pankki valtuusmiehet hyväksyivät ehdotuksen joulu kuun 17 päivänä ja myönsivät tarkoitukseen yhteensä n markan suuruisen määrärahan. Samana joulukuun 17 päivänä pankkival tuusmiehet myönsivät n markkaa käytettäväksi pankin ylimääräisten toimenhaltijain palkkaamiseen v Myönnetyt eläkkeet, perhe-eläkkeet ja avustukset Pankkivaltuusmiehet ovat kuluneen vuo den aikana myöntäneet viisi eläkesäännön mukaista eläkettä, kahdeksan perhe-eläke säännön mukaista perhe-eläkettä ja neljä avustusta. Eläkkeiden yhteinen määrä oli markkaa, perhe-eläkkeiden markkaa ja avustusten markkaa vuo dessa. Johtokunta Pankkivaltuusmiesten esityksestä Tasaval lan presidentti nimitti maaliskuun 5 päi vänä antamallaan avoimella kirjeellä avoinna olleeseen Suomen Pankin johtokunnan jäse nen virkaan johtokunnan vt. jäsenen filoso fian tohtori Klaus Wariksen. Toukokuun 5 päivänä Tasavallan presi dentti nimitti ja määräsi johtokunnan jäse nen lakitieteen tohtori Urho Kekkosen ulko asiainministeriksi sekä hallituksen vaihdut tua lokakuussa saman kuun 20 päivänä uuden hallituksen pääministeriksi. Tämän johdosta pankkivaltuusmiehet myönsivät toh tori Kekkoselle virkavapautta ensin hänen ulkoministerikautensa ja sittemmin hänen pääministerikautensa ajaksi sekä määräsivät johtokunnan vt. jäseneksi virkavapauden ajaksi pankin pääsihteerin lainopin kandi daatti Esko K. Leinosen.

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SNELLMANINAUKIO, HELSINKI HELSINKI 1975 SISÄLLYS Vuoden 1974 taloudellinen kehitys Kokonaiskysyntä ja -tarjonta... 4 Vienti... 4 Kotimainen kysyntä... 4 Tuotanto... 6

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA

PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA Akseli Salokannel Lokakuun 1. päivänä 1955 täytti Vanajan vanhin, kirkonkulman kansakoulu 90 vuotta. Se on siis maamme vanhimpia kansakouluja. Täällä Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1962

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1962 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1962 {Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 58., v:uosikerta ~~_.. Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN päätoimittaja

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 1/1993 Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 SIGBJ0RN ATLE BERG 1. Johdanto Esitän pääpiirteitä hallituksen komitean laatimasta Norjan pankkikriisiä

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot