Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta"

Transkriptio

1 TEKNILLISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta Life Cycle Costing and Pricing from Supplier s and Customer s Point of View Kandidaatintyö Miikka Havukainen Miika Kontturi

2 TIIVISTELMÄ Tekijät: Miikka Havukainen, Miika Kontturi Työn nimi: Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta Life Cycle Costing and Pricing from Supplier s and Customer s Point of View Laitos: Tuotantotalous Vuosi: 2012 Paikka: Lappeenranta Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 31 sivua, 18 kuvaa ja 7 taulukkoa Tarkastaja: Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Hakusanat: elinkaarilaskenta, elinkaarikustannukset, hinnoittelu, kunnossapito Keywords: life cycle costing, life cycle costs, maintenance, pricing Työn tavoitteena oli tarkastella elinkaarilaskentaa ja hinnoittelua toimittajan ja asiakkaan näkökulmista. Ensin asiaa lähestyttiin hinnoittelun ja elinkaarilaskennan teorioiden pohjalta, tämän jälkeen näitä tarkasteltiin ensin toimittajan ja sen jälkeen asiakkaan näkökulmasta. Työn teoreettisen pohjan luomisessa hyödynnettiin kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. Ensin käsiteltiin hinnoittelun perusteita sekä elinkaarilaskentaa tukevia hinnoittelumenetelmiä. Sen jälkeen pureuduttiin elinkaarilaskentaan luomalla katsaus elinkaaren vaiheisiin, budjetointiin, kustannusten hallintaan sekä käytön yleisyyteen. Varsinaisten teorioiden jälkeen tarkasteltiin elinkaarilaskentaa ja sen hyödyntämistä toimittajan hinnoittelussa sekä asiakkaan ostopäätöksen teossa. Elinkaarilaskenta osoittautuikin varsin hyödylliseksi kustannusten ja hintojen arvioimis- ja asettamistyökaluksi. Lopuksi tarkasteltiin kunnossapidon toimialaa ja elinkaarilaskennan hyödyntämistä kunnossapidon suunnittelussa, hinnoittelussa ja kunnossapitokustannusten arvioinnissa. Työn tuloksena saatiin esiteltyä elinkaarilaskennan vaikutuksia hinnoittelussa sekä ostopäätöksien teossa.

3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Työn tausta Työn tavoite ja rakenne HINNOITTELU Hinnoittelun perusteet Hinnoittelu prosessina Tavoitehinnoittelu ja markkinahintainen hinnoittelu ELINKAARILASKENTA Yleistä elinkaarilaskennasta Elinkaaren vaiheet Hinnoittelu elinkaaren eri vaiheissa Elinkaaribudjetointi Elinkaarikustannusten hallinta Elinkaarilaskennan käyttö TOIMITTAJAN NÄKÖKULMA Elinkaarilaskenta Elinkaarilaskennan hyödyntäminen hinnoittelussa ASIAKKAAN NÄKÖKULMA Elinkaarilaskenta Elinkaarilaskennan hyödyntäminen ostopäätöksen teossa KUNNOSSAPIDON TOIMIALA Elinkaarilaskenta ja kunnossapito Kunnossapitopalvelun tason vaikutus elinkaarikustannuksiin JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO LÄHTEET... 32

4 1 JOHDANTO 1.1 Työn tausta Elinkaarilaskennan hyödyntäminen hinnoittelussa on muodostunut yhä merkittävämmäksi tekijäksi alati kiristyvässä kilpailussa. Suunnittelu- sekä tutkimus- ja kehitysvaiheet muodostavat ja sitouttavat yhä suuremman osan tuotteiden kokonaiskustannuksista. Tämän vuoksi on tärkeää seurata ja budjetoida tuotteen koko elinkaaren aikana syntyviä tuottoja ja kustannuksia. Elinkaarilaskenta on tehokas työkalu tähän tarkoitukseen ja sen avulla yritys pystyy arvioimaan tuotteesta saatavia tuottoja ja suunnittelemaan toimintaansa tämän perusteella. Elinkaarilaskentaa voidaan tarkastella sekä asiakkaan että toimittajan näkökulmasta. 1.2 Työn tavoite ja rakenne Työn tavoitteena on selvittää, kuinka elinkaarilaskentaa voidaan hyödyntää hinnoittelussa. Työssä tarkastellaan sekä toimittajan hinnoittelupäätöksiä, että asiakkaan ostopäätöksiä elinkaarilaskennan pohjalta. Tavoitteena on siis luoda kattava kokonaiskuva elinkaarilaskennan vaikutuksista hinnoittelussa sekä ostopäätöksissä. Hinnoittelukäsitteen laajuudesta johtuen hinnoitteluteoriat on rajattu elinkaarilaskentaa tukeviin teorioihin. Myös elinkaarilaskenta on rajattu koskemaan vain sen perinteistä muotoa, ilman toimintolaskentanäkökulmaa. Elinkaarella tarkoitetaan tässä toimittajan näkökulmasta ajanjaksoa tuotteen suunnittelusta tuotteeseen liittyvien toimintojen päättymiseen ja asiakkaan näkökulmasta tuotteen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon. Työ rakentuu hinnoittelu- ja elinkaariteorioiden päälle. Ensin käsitellään hinnoittelun perusteita ja hinnoittelua prosessina. Seuraavaksi esitellään elinkaarilaskentaa yleisesti, elinkaaribudjetointia sekä elinkaarikustannusten hallintaa. Tämän jälkeen tarkastellaan elinkaarilaskentaa ja hinnoittelua sekä toimittajan, että asiakkaan näkökulmasta. Lopuksi luodaan vielä katsaus kunnossapidon toimialaan edellä mainituista näkökulmista. 1

5 2 HINNOITTELU 2.1 Hinnoittelun perusteet Uusien menetelmien ja tietotekniikan kehittyminen ovat johtaneet huomattaviin muutoksiin yritysten kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Kilpailun kiristyminen ja yritysten toimintaympäristöjen muuttuminen epävarmemmiksi vaativat yrityksiltä paitsi sopeutumiskykyä, myös jatkuvaa kilpailukyvyn parantamista ja toiminnan tehostamista. Kilpailun kiristyessä ja hinnoittelukatteiden pienentyessä oikean hinnoittelun merkitys kasvaa, sillä pienissä katteissa virheet voivat muodostua yrityksen kannalta kohtalokkaiksi. Oikea hinnoittelu on yksi keskeisiä kilpailutekijöitä tulevaisuudessa ja sen toteuttamiseen tarvitaan tehokasta kustannuslaskentaa. (Laitinen 2007, s ) Tuotteen käyttäjän suhtautumista tuotteesta pyydettävään hintaan voidaan mallintaa hyötyfunktion avulla. Se kuvaa tuotteen tuottaman hyödyn tai arvon ja kulutetun määrän välistä suhdetta. Mallissa oletetaan, että kulutuksen kasvaessa tuotteen tuottama hyöty kasvaa tiettyyn pisteeseen asti, mutta hyödyn lisäys lisättyä kulutusta kohti sen sijaan laskee kun kulutus kasvaa. Siksi puhutaan alenevasta rajahyödystä. Rajahyöty on se kuluttajan hyötyfunktionsa mukaan kokema hyödyn muutos, kun kulutuksessa tapahtuu mielivaltaisen vähäinen lisäys. (Laitinen 2007, s. 103) Baumol & Blinder (1991, s ) määrittelevät tuotteen rajahyödyn seuraavasti: tuotteen rajahyöty kuluttajalle (rahassa mitattuna) on suurin rahamäärä, jonka kuluttaja on valmis maksamaan saadakseen vielä yhden tuotteen. Alenevasta rajahyödystä seuraa, että jokainen lisätuote on kuluttajalle rahassa mitattuna vähemmän arvokas kuin edellinen ja kulutuksen kasvaessa jokaisen tuotteen rajahyöty alenee. Toisin sanoen asiakkaan tarve tuotteelle vähenee kulutuksen lisääntyessä (Laitinen 2007, s. 104). Kysyntä tarkoittaa sitä määrää, jonka kuluttajat ovat valmiit ja kykeneviä hankkimaan. Kysyntä riippuu monista seikoista, mutta yksi merkittävimmistä kysyntään vaikuttavista tekijöistä on hinta. Pelkistetysti voidaan sanoa, että kun suoritteen hinta nousee, sen kysyntä laskee. Vastaavasti kun suoritteen hinta laskee, sen kysyntä kääntyy nousuun. (Mankiw 2008, s. 67) Kysyntäkäyrä (kuva 1) kuvaa hyödykkeen kysynnän ja hinnan välistä riippuvuutta (Pohjola et al. 2007, s ). 2

6 Kuva 1: Kysyntäkäyrä. (Pohjola et al. 2007, s. 39) Joustokäsitteiden avulla voidaan selvittää, kuinka paljon määrät ja hinnat muuttuvat. Yleisimmin käytetty joustokäsite lienee kysynnän hintajousto. Se voidaan laskea seuraavalla kaavalla: (1) Toisin sanoen se kertoo, kuinka paljon hinnan korotus tai lasku esimerkiksi kahdellakymmenellä prosentilla vaikuttaa kysyttyyn määrään. (Pohjola et al. 2007, s. 57) Mikäli hinnan muutoksella on vain vähäinen vaikutus kysyntään, sanotaan kysynnän olevan joustamaton. Mikäli taas hinnan muutoksella on huomattava vaikutus kysyntään, puhutaan joustavasta kysynnästä. (Kotler 1997, s. 499). Pohjola et al. (2007, s. 57) mukaan kysyntä on joustamaton, mikäli kysynnän hintajousto on itseisarvoltaan pienempi kuin yksi ja vastaavasti joustava, kun hintajousto on itseisarvoltaan suurempi kuin yksi. 2.2 Hinnoittelu prosessina Tyypillinen tapa aloittaa hinnanasetanta on tehdä hinnoiteltavalle palvelulle tai tuotteelle markkinatilanneanalyysi, jossa selvitetään paitsi kilpailevat yritykset, myös mitä kilpailevia tuotteita tai palveluita markkinoilla on ja lisäksi selvitetään niiden hinnat ja ominaisuudet. Yritys laatii myös kysyntä- ja menekkiennusteet hinnoiteltavalle tuotteelle tai palvelulle. Tämän jälkeen yritys tekee arvion kilpailutilanteesta ja sen kehittymisestä sekä suorittaa kustannuskalkyloinnin omalle suoritteelleen. Neljäs vaihe on menekki- ja tavoitehinta-arvion asettaminen tuotteelle tai 3

7 palvelulle. Kun arviot on tehty, on vuorossa kannattavuuslaskelma, jossa suoritteen kannattavuus arvioidaan sen kokonaiskustannusten ja kokonaistuottojen osalta. Sen jälkeen yritys laatii yleensä vielä erilaisia markkinointi- ja koulutussuunnitelmia ennen kuin se siirtyy toteuttamaan tekemiään hinnanasetantasuunnitelmia. Viimeisenä vaiheena on jälkikäteen tapahtuva hinnanasetannan onnistumisen valvonta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s. 198) Kotler (1997, s. 496) puolestaan jakaa hinnanasetannan hieman eri tavoin (kuva 2). Hinnoittelun tavoitteen valitseminen Kysynnän määrittäminen Kustannusten arviointi Kilpailijoiden kustannusten, hintojen ja tarjousten analysointi Hinnoittelumenetelmän valitseminen Lopullisen hinnan valinta Kuva 2: Hinnanasetanta. (Kotler 1997, s. 496) 2.3 Tavoitehinnoittelu ja markkinahintainen hinnoittelu Yrityksellä on valittavanaan useita erilaisia hinnoittelumenetelmiä. Tavoitehinnoittelussa yritys pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet markkinaosuuden tai kannattavuuden suhteen. Tavoitehintaan sisältyy yrityksen voittotavoitetaso, kustannusrakenne sekä toiminnallinen tehokkuus. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s ) Tavoitteena voi olla hyödykkeestä saatavan voiton maksimointi kuten perinteisessä kilpailuperusteisessa hinnoittelussa, mutta tämän lisäksi tavoitteena voi olla esimerkiksi myynnin lisääminen. Mikäli myynti on nostettu voiton rinnalle yhdeksi yrityksen tavoitteista, voi yritys kilpailutilanteen mukaan lisätä myyntiä voiton 4

8 kustannuksella tai päinvastoin. Oleellista on, että hinnoittelun tavoitteet tukevat yrityksen koko strategiaa. (Laitinen 2007, s ) Markkinahintaisessa hinnoittelussa markkinahinta ohjaa suoritteelle asetettavaa hintaa. Koska markkinahinta on se hinta, jonka yritys voi enimmillään asiakkailtaan saada kun huomioon on otettu myös kilpailijoiden palvelut ja tuotteet, muodostaa markkinahinta täten ylärajan suoritteen hinnalle. Markkinahintainen hinnoittelu toimii hyvin silloin, kun markkinoilla on jo saatavissa (usein runsaasti) samankaltaisia suoritteita. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi matkapuhelinliittymien ja monien peruselintarvikkeiden hinnoittelussa. Sitä vastoin esimerkiksi yksilöllisten erikoistuotteiden ja -palveluiden hinnoitteluun markkinahintainen hinnoittelu ei kovin hyvin sovellu, sillä tällaisilla suoritteilla ei välttämättä ole markkinoilla selkeitä kilpailijoita. Markkinahintainen hinnoittelu voidaan jakaa kilpailutilannekeskeiseen ja menekkikeskeiseen. Kilpailutilannekeskeisessä hinnoittelussa yritys voi esimerkiksi keskittyä estämään kilpailijoita saamasta omia tuotteitaan markkinoille. Menekkikeskeisessä hinnoittelussa yritys haluaa lisätä hinnan avulla menekkiään. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s ) 5

9 3 ELINKAARILASKENTA 3.1 Yleistä elinkaarilaskennasta Tavanomaisesti laskentajärjestelmät tuottavat raportteja kuukausien, vuosien tai vuosineljännesten mukaan. Näin toimimalla ei kuitenkaan saada laskentakohteen kustannuksista täysin selvää kuvaa, sillä esimerkiksi tuotekehityskustannukset jäävät näistä raporteista usein pois. Elinkaarilaskennan tarkoituksena onkin tarkastella laskentakohteen kustannuksia pidemmältä aikaväliltä, koko elinkaaren ajalta. (Järvenpää et al. 2005, s. 130) Alun perin elinkaarilaskenta suunniteltiin hankintojen arvioimiseen, mutta myöhemmin sitä on alettu käyttämään myös suunnittelun välineenä (Uusi-Rauva & Paranko 1998, s. 48). Elinkaarilaskennan tavoitteena on huomioida tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuvat kustannukset. Laskenta pyrkii siis ottamaan huomioon kaikki kustannukset ennen valmistuksen alkamista sekä valmistuksen loputtua ja näin luomaan tarkan kuvan tuotteen koko elinkaaren kustannuksista. Näin ollen saadaan myös hyödyllistä tietoa tuotteen kannattavuudesta koko sen elinkaaren ajalta. (Drury 2007, s. 944) Elinkaarikustannuksiin on suurin mahdollisuus vaikuttaa elinkaaren alussa (Kortelainen 1997, s. 5). Koko elinkaaren kustannuksista suunnittelu- ja kehitysvaiheissa sitoutetaan noin 80 prosenttia (Järvenpää et al. 2005, s. 131). Suunnitteluvaiheessa on vielä mahdollista vaikuttaa materiaalivalintoihin, osien valintaan ja muihin tuotteen kustannuksia myöhemmin kerryttäviin tekijöihin. Valmistuksen alkaessa elinkaarikustannuksia on erittäin vaikea enää merkittävästi laskea, ilman tuotteen uudelleen suunnittelua (Drury 2007, s. 945). Huono suunnittelu lisää myöhemmin aiheutuvia hukkakustannuksia viallisten tuotteiden muodossa (Horngren et al. 2009, s. 463). Kuva 3 havainnollistaa elinkaarikustannusten sitoutumista ja toteutumista. Punainen viiva kuvaa sitoutuneita kustannuksia ja sininen viiva kuinka paljon kustannuksia on toteutunut. Katkoviivalla taas on esitettynä, paljonko kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa elinkaaren lähentyessä loppuaan. Kuten kuvasta voidaan lukea, kustannukset sitoutuvat usein jo tuotteen suunnitteluvaiheessa, vaikka ne toteutuvatkin suurimmaksi osaksi vasta myöhemmin. 6

10 Kuva 3: Elinkaarikustannusten sitoutuminen. (Barringer & Weber 1996, s. 28) 3.2 Elinkaaren vaiheet Tuotteen elinkaari on aika tuotekehityksen aloittamisesta, eli idean saamisesta, siihen saakka kunnes tuotteelle ei enää tarjota asiakas- tai tukipalveluita (Horngren et al. 2009, s. 469). Kotler (1997, s. 346) jakaa tuotteen elinkaaren neljään osaan: esittelyvaihe, kasvuvaihe, kypsyysvaihe sekä laskuvaihe. Laitinen (2007, s. 273) puolestaan erottaa tuotteen elinkaaresta seitsemän eri vaihetta, jotka ovat esitettyinä kuvassa 4. Vaiheet ovat järjestyksessään seuraavat: tuotekehitys (1), markkinoille tulo (2), kasvu (3), kypsyysvaiheen muodostavat leviäminen (4) ja kyllästyminen (5), lasku (6) sekä viimeisenä vaiheena loppu (7) eli tuotteen vetäminen pois markkinoilta. Tuotteen elinkaaren aikana tuotteen valmistaja suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi tuotetta, hoitaa logistiikkaa sekä tarjoaa tukipalveluita (Burch 1994, s. 656). Joissain tapauksissa toimittaja saattaa myös hoitaa laitteen kunnossapitoa ja jopa käyttöä. Asiakas sen sijaan hankkii tuotteen ja käyttää, kunnossapitää sekä poistaa tuotteen käytöstä sen elinkaaren aikana. (Kortelainen 1996, s. 6) 7

11 Kuva 4: Elinkaaren vaiheet. (Laitinen 2007, s. 274) 3.3 Hinnoittelu elinkaaren eri vaiheissa Elinkaarihinnoittelun pääajatus on, että tuotteen tai palvelun hinta on korkeimmillaan elinkaaren ydinalueella ja sitä vastoin markkinoille tulovaiheessa sekä elinkaaren lopussa matalampi. Elinkaarihinnoittelussa otetaan siten huomioon myös tuotteen tai palvelun elinkaaren päättyminen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s. 190) Seuraavassa on kuvattu hinnoittelua elinkaaren eri vaiheissa Laitista (2007, s ) mukaillen. Tuotekehitysvaiheessa tuote ei ole vielä fyysisesti olemassa eikä siitä ole yleensä vielä tiedotettu markkinoille kilpailuedun säilyttämiseksi. Vaikka tuotteelle ei ole asetettu varsinaista hintaa, tarvitaan tuotekehitysvaiheessa edes jonkinlainen ennakkokäsitys tuotteen hinnasta ja hinnan vaikutuksesta kysyntään. Tällöin pystytään arvioimaan tuotteen tulevaa kysyntää ja kannattavuutta. (Laitinen 2007, s ) 8

12 Hinta Markkinointiviestintä Korkea Korkea Nopean kermankuorinnan strategia Hitaan kermankuorinnan strategia Matala Nopean tunkeutumisen Hitaan tunkeutumisen strategia strategia Matala Kuva 5: Markkinoille tulovaiheen strategiat. (Kotler 1997, s. 351) Kotler (1997, s. 351) esittää neljä eri strategiaa markkinointiviestinnälle ja hinnalle, joita yritys voi hyödyntää markkinoille tulovaiheessa: nopean kermankuorinnan strategia, hitaan kermankuorinnan strategia, nopean tunkeutumisen strategia sekä hitaan tunkeutumisen strategia (kuva 5). Nopean kermankuorinnan strategiassa tuote tuodaan markkinoille voimakkaan markkinointiviestinnän tukemana ja siitä myös pyydetään korkeaa hintaa. Hitaan kermankuorinnan strategiassa tuote tuodaan markkinoille jälleen korkeaan hintaan, mutta nyt sen markkinointiviestintä on huomattavasti vähäisempää. Nopean tunkeutumisen strategiassa tuotteen markkinoille tulohinta on matala ja markkinointiviestintään panostetaan voimakkaasti. Hitaan tunkeutumisen strategiassa tuote tuodaan markkinoille matalaan hintaan ja vähäistä markkinointiviestintää käyttäen. Kasvuvaiheessa tuotteen hinta pidetään usein lähes samana kuin edellisessä vaiheessa. Tällöin tuotteen kate voi nousta korkeaksi johtuen pienemmistä tuotanto- ja markkinointikustannuksista yksikköä kohden. Tästä johtuen kasvuvaihetta pyritään yleensä pidentämään kilpailutekijöiden käyttöä tehostamalla. Mitä pienempiä ovat erot kilpaileviin tuotteisiin, sitä enemmän hinnan merkitys kilpailutekijänä korostuu. (Laitinen 2007, s. 278) Kypsyysvaiheessa keskeisimmäksi haasteeksi on muodostunut kiristyvä kilpailu, johon vastataan usein alentamalla tuotteen hintaa. Tämä vähentää kannattavuutta ja vaikka hinnan alennus saattaa houkutella uusia asiakkaita voi se johtaa myös niin sanottuun hintasotaan, jossa yritys ja kilpailijat 9

13 laskevat hintoja vuoron perään reaktiona toisen tekemään hinnan alennukseen. Seurauksena on lopulta tappiollinen tuote. (Laitinen 2007, s ) Kun tuote lähestyy elinkaarensa loppua, se joutuu laskuvaiheeseen. Laskuvaiheessa tuotteen markkinointiviestintään käytetään vielä jonkin verran resursseja ja tuotteen myyntihintaa alennetaan myynnin lisäämiseksi. Ennen kuin tuote poistetaan markkinoilta, sitä myydään usein varsin edulliseen hintaan niin sanotuissa loppuunmyynneissä, joiden tarkoituksena on tyhjentää yrityksen kyseisen tuotteen varastot. Toisinaan yritykset voivat pitää loppuvaiheessa olevia tuotteita markkinoilla niin kauan, kun ne vielä tuottavat kiinteille kustannuksille katetta. Mikäli tuotteen markkinoilla pitämiseen ei ole järkevää perustetta, kannattaa tuote poistaa markkinoilta ennen kuin se alkaa tuottaa pysyvästi tappiota. (Laitinen 2007, s ) 3.4 Elinkaaribudjetointi Elinkaaribudjetointi on osa elinkaarilaskentaa, joka keskittyy tulevaisuuden tuottojen ja kustannusten arvioimiseen. Budjetoidut elinkaarikustannukset tarjoavat tärkeää tietoa myös hinnoittelun tarpeisiin (Horngren et al. 2009, s. 469; Järvenpää et al. 2005, s. 130). Elinkaaribudjetoinnin avulla voidaan varautua yllättäviinkin kustannuksiin, jotka voivat ilmentyä elinkaaren loppuvaiheissa esimerkiksi korjaus- ja takuumenojen tai vahingonkorvausten muodossa (Järvenpää et al. 2005, s. 130). Elinkaaribudjetoinnin merkitys korostuu, kun elinkaaren alkuvaiheet kestävät pitkään ja ovat kalliita sekä, kun suurin osa kustannuksista sitoutuu elinkaaren aikaisissa vaiheissa. Kun yritykselle koituu suuria kustannuksia elinkaaren alkuvaiheista, ennen kuin lainkaan tuottoja on ehtinyt kertyä, on tärkeää tutkia koko elinkaaren aikana aiheutuvia tuottoja ja kustannuksia. Koko elinkaaren huomioon ottaminen budjetoinnissa auttaa päätöksentekoa, ja vähentää riskiä suurissakin kehityshankkeissa. Elinkaaribudjetointi auttaa myös suunnittelua, kun suurin osa kustannuksista sitoutuu aikaisessa vaiheessa tuotteen elinkaarta. Elinkaaribudjetoinnin avulla voidaan välttää tuotekehitys- ja suunnittelukustannuksissa tinkiminen laadun kustannuksella, sillä laskennassa otetaan huomioon heikomman laadun aiheuttamat myöhempien vaiheiden korkeammat kustannukset. (Horngren et al. 2009, s. 470) Jotta elinkaaribudjetoinnilla saataisiin tarkempia tuloksia, pitää rahan aika-arvo ottaa huomioon. Tämä onnistuu nykyarvomenetelmällä. Nykyarvomenetelmässä kaikki investoinnista johtuvat tuotot 10

14 ja kustannukset diskontataan käytetyllä laskentakorkokannalla nykyhetkeen. Laskentakorkokannalla tarkoitetaan rahan minimituottovaatimusta, joka on yleensä yritystasolla määrätty. Diskonttaus taas tarkoittaa rahan arvon nykyhetkeen tuomista ja se on korkolaskennalle käänteinen tapahtuma. Diskonttaustekijä määritellään laskentakorkokannan ja pitoajan mukaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s ) Elinkaaribudjetointi alleviivaa kustannuksia elinkaaren ajalta. Näin tehden se kannustaa tavoitehinnan ja tavoitekustannuslaskennan suorittamista jo suunnitteluvaiheessa, ennen kustannusten sitoutumista. (Horngren et al. 2009, s. 469) 3.5 Elinkaarikustannusten hallinta Elinkaarikustannusten ja niiden sitoutumisajankohdan ymmärtäminen on johtanut tarpeeseen myös näiden kustannusten erilaiseen hallintaan (Drury 2007, s. 945). Perinteisesti kustannuslaskentaa on suoritettu jo aiheutuneiden kustannusten perusteella, menneisyyteen suuntautuvana kuvauksena. Päätöksentekoon näillä menneisyyteen perustuvilla laskelmilla on ollut varsin vähän merkitystä. (Järvenpää et al. 2005, s. 133) Tähän ongelmaan on kehitetty ratkaisuksi tavoitekustannuslaskenta, jonka tarkoituksena on hallita kustannuksia jo niiden sitoutumisvaiheessa, eli suunnittelu- ja kehitysvaiheissa elinkaarta. (Drury 2007, s. 945) Kuva 6 esittää suunnitelmiin tehtyjen muutosten määrän aikaa vasten käytettäessä perinteistä tai elinkaareen pohjautuvaa tavoitekustannuslaskentaa. Kuten kuvasta voidaan lukea, tavoitekustannuslaskennassa muutokset pyritään tekemään hyvissä ajoin ennen valmistuksen aloitusta, toisin kuin perinteisillä menetelmillä. On esitetty, että saman muutosten tekeminen maksaa ideavaiheessa 1, suunnitteluvaiheessa 10, valmistusvaiheessa 100 ja käyntivaiheessa 1000 (Hagberg et al. 1996, s. 190). Kun muutokset saadaan tehtyä riittävän aikaisessa vaiheessa, saadaan ne tehtyä huomattavasti edullisemmin. 11

15 Kuva 6: Muutosten lukumäärä ja aika. (Ansari & Bell 1997, s. 14) Tavoitekustannus on tuotteelle sallittu kustannusten määrä, jotta tuote täyttää sille asetetun tuottovaatimuksen. Kyseessä on markkinaperusteinen kustannuslaskentamenetelmä, jossa otetaan huomioon asiakkaiden vaatimukset ja kilpailevat tarjonnat. Kustannussäästöjä saavutetaan fokusoitumalla tuotteiden ja prosessien suunnitteluun sekä tukitoimintojen jatkuvaan parantamiseen. Tavoitekustannuslaskennan tarkoituksena onkin turvata riittävät tuotot yhdistämällä tuotto- ja kustannussuunnittelu. (Ansari & Bell 1997, s. 2) Tavoitemyyntihinta Tavoitekate Sallitut kustannukset Tuotteen tavoitekustannus Komponenttien tavoitekustannukset Nykyinen+arvioitu tuotekustannus Kuva 7: Tavoitekustannuslaskennan eteneminen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s. 137) Kuvassa 7 havainnollistetaan tavoitekustannuslaskennan etenemistä. Tavoitekustannuslaskenta lähtee liikkeelle tavoitemyyntihinnan selvittämisestä. Tämä myyntihinta perustuu markkinoihin, ja niiltä saatavaan kilpailukykyiseen hintaan. Tästä hinnasta vähennetään haluttu kate, jolloin saadaan 12

16 sallitut kustannukset. Kun sallittuja kustannuksia verrataan tuotteen kustannusarvioon, saadaan määritettyä kustannuskuilu mikä tulee ylittää, jotta päästään sallittuihin kustannuksiin. Kustannusarvio voidaan tehdä lisäämällä nykyisen tuotteen kustannuksiin arvio uusien ominaisuuksien kustannuksista. Tuotteen sallitut kustannukset voidaan jakaa komponenttitasolle, jolloin jokaisen komponentin valmistamiseen/hankintaan sallitut kustannukset voidaan määrittää. (Järvenpää et al. 2005, s ) Ansari & Bell (1997, s. 11) esittävät tavoitekustannukselle yksinkertaisen yhtälön: C P = tavoitekustannus, = kilpailukykyinen hinta, = tavoitekate., jossa (2) Tavoitekate voidaan olettaa yritystasolla annetuksi. Näin ollen markkinoilla kilpailukykyinen hinta heijastuu maksimikustannustasossa. (Järvenpää et al. 2005, s. 135) Yritykset joutuvat tasapainottelemaan hinnan, ominaisuuksien sekä laadun kesken vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin (Cooper & Slagmulder 1997, s. 31). Kilpailuetua ei voida saavuttaa pelkästään hintaan, ominaisuuksiin tai laatuun panostamalla. Kilpailukykyisen hinnan ohella tuotteiden tulee olla ominaisuuksiltaan sekä laadultaan asiakkaan tarpeiden mukaisia. (Järvenpää et al. 2005, s. 135) Yrityksen mahdollisia kombinaatioita voidaan kuvata kuvan 8 kaltaisella selviytymiskolmiolla. 13

17 Kuva 8: Yrityksen selviytymiskolmio. (Cooper & Slagmulder 1997, s. 34) Ansari & Bellin (1997, s. 32) mukaan perinteiset hinnoittelumenetelmät soveltuvat huonosti tuotteiden hinnoitteluun tavoitekustannuslaskennassa. Tavoitekustannuslaskentaa käytetään yleensä kilpailluissa ympäristöissä, joissa yritykset erottelevat tuotteensa ominaisuuksien, markkinoille tuloajan, palvelun, laadun, tuotetuen sekä tuotetoimintojen perusteella. Tällöin asiakkaiden maksukyky, tarpeet, halut sekä mieltymykset ovat keskeisessä roolissa tuotteen hinnoittelussa. Tuotteen hinta määräytyykin tuotteen esteettisten ja fyysisten ominaisuuksien mukaan. Japanilaiset yhtiöt erottavat neljä ratkaisevaa tekijää, jotka tulee ottaa huomioon hinnoittelussa tavoitekustannuslaskennassa. Ensimmäinen on kuluttajan tuotteen piirteisiin ja toimintoihin liittyvät tarpeet, halut ja mieltymykset, jotka muutetaan konkreettisiksi piirteiksi ja toiminnoiksi. Toinen tekijä on hyväksyttävä hinta eli hinta, jonka asiakkaat ovat valmiita maksamaan haluamistaan piirteistä ja toiminnoista. Vain huokeat toiminnot ja piirteet otetaan osaksi tuotetta ja hinta säädetään näiden lisäysten mukaan. Kolmas on kilpailija-analyysi kilpailevien tuotteiden hinnoista, toiminnoista ja ulkonäöstä. Neljäs tekijä on tuotteen markkinaosuustavoite, joka on keskeinen japanilaisten yritysten käyttämä hinnoittelustrategia. Siinä yritys arvioi, millä hinnalla tuote saavuttaa halutun markkinaosuuden ja asettaa hinnan sen mukaiseksi. Kuvassa 9 on esitetty graafisesti edellä mainittujen neljän tekijän rooli tavoitehinnan asettamisessa. On syytä tiedostaa, että prosessi vaihtelee riippuen siitä, asetetaanko hinnat täysin uusille tuotteille vai jo olemassa olevien tuotteiden uusille versioille. (Ansari & Bell 1997, s ) 14

18 Kuva 9: Hinnanasetanta tavoitekustannuslaskennassa Ansari & Belliä (1997, s. 33) mukaillen. 3.6 Elinkaarilaskennan käyttö Elinkaarilaskentaa käytetään Woodwardin (1997, s. 335) mukaan suurimmaksi osaksi julkisella sektorilla sekä armeijan hankinnoissa, mihin laskenta alun perin kehitettiinkin. Suomessa Hyvösen & Vuorisen (2004, s. 42) mukaan vuonna 1999 keskisuurista ja suurista yrityksistä 6,2 prosenttia käytti elinkaarilaskentaa. Suurista yrityksistä jopa 9,1 prosentilla oli käytössään elinkaarilaskenta. Korven & Ala-Riskun (2008, s ) tutkielmassa selvitettiin elinkaarilaskennan käyttöä. Tutkielman lähteenä käytettiin 55:tä tapaustutkimusta ja tutkielman tuloksia on esiteltyinä taulukossa 1 ja 2. Taulukoiden tulokset ovat suuntaa antavia, sillä tutkielman tekijöiden mukaan osa lähteiden tiedoista on ollut tulkinnanvaraista. Taulukosta 1 nähdään, että käyttö on keskittynyt toimittajan valintaan sekä suunnittelukompromisseihin. Sen sijaan takuu- ja kunnossapitokustannuksien sekä toimittajan myyntistrategian osalta käyttö on huomattavasti vähäisempää. Näissä kohdissa elinkaarilaskentaa käyttävillä yrityksillä olisikin mahdollisuus kehittää toimintaansa. 15

19 Taulukko 1: Elinkaarilaskennan käyttö. (Korpi & Ala-Risku 2008, s. 249) Käyttökohde Lukumäärä [kpl] Prosenttiosuus [%] Edullisuustutkimukset 6 11 Toimittajan valinta Suunnittelukompromissit Kunnossapito analyysit 7 13 Takuu- ja 3 5 kunnossapitokustannukset Toimittajan myyntistrategia 1 2 Taulukkoon 2 on listattuna tutkielmassa todettu elinkaarilaskennan käyttö eri vaiheissa elinkaarta sekä toimittajan, että asiakkaan näkökulmasta. Siinä missä toimittajan käyttö painottuu kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen, painottuu asiakkaan käyttö kolmeen viimeiseen vaiheeseen. (Korpi & Ala-Risku 2008, s. 251) Tutkielmasta ei selviä, miten asiakkaat käyttävät elinkaarilaskentaa T&K ja valmistusvaiheessa, mutta voidaan olettaa, että asiakkaat käyttävät elinkaarilaskentaa näihin vaiheisiin mikäli ovat jatkojalostajia. Näin ollen he käyttäisivät elinkaarilaskentaa toimittajan näkökulmasta. Taulukko 2: Elinkaarilaskennan käyttö eri näkökulmista. (Korpi & Ala-Risku 2008, s. 251) Näkökulma T&K Valmistus Käyttö ja kunnossapito Käytöstä poisto Toimittaja Asiakas

20 4 TOIMITTAJAN NÄKÖKULMA 4.1 Elinkaarilaskenta Toimittajan elinkaarikustannukset aiheutuvat pääosin tuotekehityksestä, muotoilusta, tuotannosta, logistiikasta, markkinoinnista, palveluista ja takuista (Järvenpää et al. 2005, s. 131). Elinkaaren kehitysvaiheessa ja valmistuksessa määräytyvät ne kustannukset, joiden avulla toimittaja määrittelee tuotteelle myyntihinnan. Toimittaja ja asiakas sopivat keskenään toimituksen ehdoista ja laajuudesta, joiden perusteella toimittaja lopulta asettaa paketille lopullisen myyntihinnan. (Kortelainen 1997, s. 6) Kuva 10: Elinkaaren kustannukset vaiheittain toimittajalle. (Burch 1994, s. 657) Toimittajalle koituvia kustannuksia voidaan kuvata kuvan 10 kaltaisella käyrästöllä. Toimittajan näkökulmasta elinkaarilaskenta pyrkiikin minimoimaan juuri kuvan esittämien vaiheiden kustannukset (Ansari & Bell 1997, s. 15). Kuvassa on esitettynä kustannusten muodostuminen elinkaaren aikana. Alussa kustannuksia kertyy kehityksestä, kun tarpeita tutkitaan, tuotetta suunnitellaan ja testataan. Tuotannosta kustannuksia alkaa syntyä tuotteen esittelyn ja valmistuksen aloittamisen jälkeen ja samoihin aikoihin markkinoinnin, myynnin logistiikan ja tuotteelle tarjottavien tukipalveluiden kustannuksia alkaa kertyä. (Burch 1994, s. 657) Näitä kustannuksia toimittajat pyrkivät kontrolloimaan elinkaarilaskennan avulla hyödyntäen yrityksen selviytymiskolmiota. Hinta, laatu ja ominaisuudet ovat toisiinsa vahvasti kytkeytyneitä, ja 17

21 ne vaikuttavatkin kuvan 10 kustannuskäyriin voimakkaasti. Esimerkiksi laaduton, tai huonoilla ominaisuuksilla varustettu tuote voi olla halpa suunnitella ja tuottaa, mutta markkinointi, myynti, logistiikka ja tuki vaativat huomattavasti normaalia enemmän resursseja. Lisäksi tuotteesta saatava hinta on matalampi, kuin laadukkaammasta tuotteesta. Barringer & Weber (1996, s. 4) ovat listanneet kuusi käyttökohdetta elinkaarilaskennalle. Nämä kuusi kohtaa ovat esiteltyinä taulukossa 3. Taulukon kohdista 1 ja 3-6 on suoraan hyötyä toimittajan hinnoittelussa. Toki toimittaja joutuu todennäköisesti arvioimaan myös toimittajia komponenteille, mutta silloin he toimivat asiakkaan näkökulmasta. Toimittaja voi elinkaarilaskennan avulla tuottaa laadukkaita ja toiminnoiltaan riittäviä tuotteita asiakkaiden tarpeisiin asiakkaille sopivaan hintaan. Lisäksi toimittaja voi tehostaa myyntiään markkinoimalla tuotteitaan parhaina kokonaisuuksina, olettaen että elinkaarilaskennalla on pyritty optimoimaan myös asiakkaalle jääviä käyttö- ja kunnossapitokustannuksia sekä käytöstä poistosta aiheutuvia kustannuksia. Valitettavasti Korven & Ala-Riskun (2008, s ) tutkielman mukaan toimittajat eivät käytännössä saa asiakkailta tietoja elinkaarilaskennan tueksi. Toisaalta vaikka tietojen vaihdossa olisi tutkielman mukaan parannettavaa, kuitenkin taulukosta 2 voidaan todeta, että 100 prosenttia elinkaarilaskentaa käyttävistä toimittajista sentään arvioi käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. Taulukko 3: Elinkaarilaskennan käyttökohteet toimittajalle ja asiakkaalle. (Barringer & Weber 1996, s. 4) Käyttökohde: Kuvaus: 1 Edullisuustutkimukset Mitataan systeemin tai projektin elinkaarikustannusten vaikutukset pitkän aikajänteen budjetteihin ja tuloksiin. 2 Toimittajan valinta Vertaillaan eri kilpailevien vaihtoehtojen arvioituja elinkaarikustannuksia. 3 Suunnittelukompromissit Vaikutetaan laitosten ja laitteiden suunnitteluun, jotka heijastuvat suoraan elinkaarikustannuksiin 4 Kunnossapitoanalyysit Määritetään kunnossapitotarve. Vältetään epämääräisiä, suurpiirteisiä, arvioita. 5 Takuu- ja Sekä asiakkaiden, että toimittajien tulee ymmärtää ennenaikaisten kunnossapitokustannukset hajoamisten kustannukset laitteiston valinnassa sekä käytössä. 6 Toimittajan myyntistrategia Toimittaja voi elinkaarilaskennan avulla myydä tuotteitaan parhaina kokonaisuuksina, alhaisen hinnan sijaan. 18

22 4.2 Elinkaarilaskennan hyödyntäminen hinnoittelussa Kuvassa 11 on havainnollistettu kustannusten kehittymistä tuotteen elinkaaren aikana myyntihinnan laskiessa tavoitekustannuslaskentafilosofian mukaan. Siitä nähdään, että tuotekehitysvaiheessa tavoitekustannukset ovat sallittuja kustannuksia korkeammalla. Näin voidaan menetellä, koska kehityksen katsotaan jatkuvan myös valmistuksen alettua. Kun pyritään alentamaan tuotteen kustannuksia koko sen elinkaaren ajan taataan se, että tuotteen elinajalta saadaan haluttu kannattavuus. Myyntihinta laskee elinkaaren lähestyessä loppuaan. Tällöin on luonnollisesti kyettävä alentamaan myös kustannuksia. Hintaeroosion vaikutusta voidaan yrittää hillitä tuotteen elinkaaren aikana tapahtuvalla ominaisuuksien parantelulla ja laadun kehittämisellä. (Järvenpää et al. 2005, s ) Kuva 11: Hintaeroosio sekä kustannusten alentaminen tuotteen elinkaaren aikana. (Järvenpää et al. 2005, s. 139) Taulukossa 4 on esitetty lähtötiedot esimerkkiin elinkaaribudjetoinnin käyttämisestä hinnoittelun apuna. Elinkaaribudjetoinnin tuloksena taulukkoon on listattu tuotteen arvioituja elinkaaren aikana aiheutuvia kustannuksia tutkimuksesta ja kehityksestä asiakaspalveluun. 19

23 Taulukko 4: Esimerkki elinkaaribudjetoinnin vaikutuksesta hinnoitteluun. (Horngren et al. 2009, s ) Kustannus: Kiinteä kustannus [ ]: Muuttuva kustannus [ /kpl]: T&K Suunnittelukustannus Tuotantokustannus Markkinointikustannus Jakelukustannus Asiakaspalvelukustannus Yhteensä Taulukko 5 esittää kolme eri mahdollisuutta hinnoitella tuote. Näihin hinnoitteluvaihtoehtoihin yritys on päätynyt aiemmin esitetyn hinnoitteluprosessin avulla ja arvioimalla tuotteen hintajoustoa. Tässä tapauksessa on arvioitu, että suhteellinen muutos hinnassa aiheuttaa yhtä suuren suhteellisen päinvastaisen muutoksen kysynnässä. Tuotteen hinta vaikuttaa kysyntään, joten halvemmalla hinnalla yritys saa enemmän kaupaksi. Elinkaarilaskenta mahdollistaa yrityksen hinnoittelupäätöksen tekemisen laskelmien perusteella. Kyseiset laskelmat ovat esitettyinä taulukossa 6. Taulukko 5: Esimerkin hinnoitteluvaihtoehdot. (Horngren et al. 2009, s ) Vaihtoehto: Hinta [ /kpl]: Elinaikainen kysyntä [kpl]: A B C

24 Taulukko 6: Esimerkin elinkaarilaskentaan perustuva päätös. (Horngren et al. 2009, s. 471) A [ ] B [ ] C [ ] Elinkaaren liikevaihto (400*5000) (480*4000) (600*2500) Elinkaaren kiinteät kustannukset Elinkaaren muuttuvat (95*5000) (95*4000) (95*2500) kustannukset Elinkaaren käyttökate ( ) ( ) ( ) Elinkaarikustannuslaskennan avulla yritys päätyisi valitsemaan vaihtoehdon B taulukon 6 mukaisesti. Vaihtoehto B tuottaa elinikänsä aikana eniten käyttökatetta, vaikka sen liikevaihto on vain toiseksi suurin. Elinkaarilaskennan avulla yrityksen onkin mahdollista hinnoitella tuotteensa niin, että yritys maksimoi voittonsa, ei vain liikevaihtonsa. Laskelmien avulla yrityksen on myös mahdollista jättää hanke kokonaan toteuttamatta, mikäli sen ei katsota olevan riittävän tuottoisa. Esitetty esimerkki on huomattavan pelkistetty, sillä siinä ei käsitelty lainkaan rahan aika-arvoa. Todellisuudessa tuotot ja kulut tulisi diskontata nykyhetkeen käyttämällä diskonttaustekijää. Diskonttaustekijän avulla tulevaisuuden rahavirrat voidaan arvottaa nykyhetkeen. Raha on arvokkaampaa, mitä aiemmin se saadaan käyttöön. Tämä johtuen rahan potentiaalisista sijoituskohteista Toimittajan näkökulmasta elinkaarikustannuksia voidaan parhaiten arvioida analysoimalla tilannetta asiakkaan kannalta. Näin voidaan määritellä, mitä hyötyjä ja kustannuksia asiakas tuotteesta saa. Tällaista asiakassuuntautuneisuutta voidaan myös hyödyntää myynnissä. (Järvenpää et al. 2005, s. 131) 21

25 5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 5.1 Elinkaarilaskenta Asiakkaan elinkaarilaskenta keskittyy tuotteen hankinta-, käyttö-, kunnossapito- ja romutuskustannuksiin. Asiakkaan näkökulmasta hankintakustannus on selvästi näkyvillä, koska se on toimittajan tarjoama myyntihinta, mutta käyttö- ja romutuskustannukset joudutaan selvittämään. (Horngren et al. 2009, s. 471) Asiakkaalle koituvat tuotteen elinkaarikustannukset voidaankin jakaa karkeasti kahteen osaan: hankintahintaan ja omistamiskustannuksiin. Näin saadaan yksinkertaistettu laskukaava (Kortelainen 1997, s. 6) käyttäjän elinkaarikustannuksille: EKK, jossa = Elinkaarikustannus = Hankintakustannus (hankintahinta) = Käytön, kunnossapidon ja käytöstä poistamisen kustannukset (3) Hankintahinta määräytyy asiakkaan ja toimittajan sopimuksen mukaan heti toimituksen alussa, mutta omistamiskustannukset muodostuvat vasta käytön ja käytöstä poistamisen aikana. (Kortelainen 1997, s. 6) Vaikka käyttökustannukset voivat olla huomattavasti hankintakustannuksia suuremmat, usein hankinnat tehdään liiaksi perustuen hankintahintaan (Woodward 1997, s. 335). Asiakkaan näkökulmasta elinkaarilaskennalla pyritäänkin minimoimaan hankinnasta ja omistamisesta aiheutuvat kustannukset (Ansari & Bell 1997, s. 15) Hankintahinta ei kuitenkaan kuvaa tuotteesta aiheutuvia kustannuksia riittävän hyvin kuten kuva 12 havainnollistaa. Hankintahinta on tuotteen elinkaarikustannuksista vain jäävuoren huippu, ja koko tuotteen käyttöiän aikana aiheutuvat kustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Hankintahintaa tarkasteltaessa ei huomioida tuotteen hankinnan jälkeen aiheutuvia kustannuksia, kuten tuotteen käyttämisestä, kunnossapitämisestä ja käytöstä poistamisesta aiheutuvia kustannuksia. (Uusi-Rauva & Paranko 1998, s ) 22

26 Kuva 12: Jäävuorimalli. (Uusi-Rauva & Paranko 1998, s. 50) Ilman elinkaarilaskentaa näitä piilossa olevia kustannuksia ei riittävästi selvitetä, ja päätökset keskittyvät näkyvien kustannusten, eli hankintahintojen, vertailuun. Kuva 13 havainnollistaa karkeasti hankintakustannuksen ja käyttövarmuuden välistä korrelaatiota. Mitä käyttövarmemman tuotteen asiakas haluaa, sitä suurempi hankintakustannus aiheutuu, mutta samalla käyttövarmuuden kasvaessa omistamiskustannukset pienenevät. Elinkaarilaskennan avulla asiakas pyrkii minimoimaan elinkaarikustannukset. Mikäli ostopäätös tehdään hankintakustannukseen vedoten, elinkaarikustannukset voivat nousta huomattavan suuriksi. (Kortelainen 1997, s. 6) Kuva 13: Elinkaarikustannukset käyttövarmuuden funktiona (Woodward 1997, s. 340) 23

27 Taulukossa 3 on listattuna myös asiakkaille sopivat elinkaarilaskennan käyttökohteet. Näistä asiakkaille on hyötyä kohdista 1-2 sekä 4-5 suoraan, ja välillisesti kohdista 3 ja 6. Kohta 6 hyödyttää asiakasta, sillä toimittaja pystyy elinkaarilaskennan avulla hoitamaan suuren osan laskelmista asiakkaan puolesta, jolloin asiakkaan tarvitsee lähinnä kriittisesti arvioida toimittajan laskelmien realistisuus. Taulukon 3 kohdista 2, 4 ja 5 saatavat hyödyt liittyvät kaikki läheisesti asiakkaan ostopäätöksen tekemiseen. Käyttämällä elinkaarilaskentaa asiakas pystyykin tekemään ostopäätöksensä niin, että kuvan 13 elinkaarikustannuskäyrän minimiä päästään mahdollisimman lähelle. Asiakkaiden ja toimittajien elinkaarikustannusten ymmärryksen kasvaessa huomio kiinnittyy kokonaisuuksien tarjontaan ja hankintaan. "On hölmöä maksaa liian vähän, mutta on myös epäviisasta maksaa liikaa" (Barringer & Weber 1996, s. 4). 5.2 Elinkaarilaskennan hyödyntäminen ostopäätöksen teossa Toisin kuin toimittajalle, ei asiakkaalle ole tuotteen tuottamiskustannuksilla suoraa merkitystä. Usein asiakas ei edes tiedä näitä kustannuksia. Mutta jos tuotteen kustannusten avulla on onnistuttu luomaan tuotteelle arvoa asiakkaan silmissä, on näillä kustannuksilla epäsuoraa merkitystä asiakkaalle. (Laitinen 2007, s. 101) Asiakkaan näkökulmasta hinnoittelu on enemmänkin ostopäätöksen tekemistä kuin varsinaista hinnanasetantaa; normaalistihan asiakas ei osallistu tuotteen hinnoitteluprosessiin. Asiakas ja myyjä voivat toki neuvotella tuotteen hinnasta, mutta tällöinkin myyjä on varmasti asettanut tuotteelle pohjahinnan, jonka alle hän ei tuotetta myy kattaakseen tuotteen tuottamiskustannukset ja saadakseen siitä myös haluamansa määrän voittoa. Viimeistään tähän hintaan on asiakkaan käytännössä tyytyminen, mikäli tuotteen itselleen haluaa. Mutta sen sijaan asiakas voi luonnollisesti päättää olla ostamatta kyseistä tuotetta tai yrittää löytää vastaavan tuotteen muualta edullisempaan hintaan. Tuotteen tuottamiskustannukset eivät siis ole asiakkaan kannalta olennaisia. Sen sijaan asiakkaan kannalta olennaista on tuotteen tuottama lisäarvo eli tuotteen rajahyöty, sillä mitä enemmän lisäarvoa tuote asiakkaalle tuottaa, sitä enemmän hän on valmis siitä maksamaan. Asiakkaan näkökulmasta tuotteen hinta kuvaa tuotteen rajahyödyn ja asiakkaan käytettävissä olevan rahan rajahyödyn välistä suhdetta. (Laitinen 2007, s. 105) Kuvassa 14 on lueteltu ne tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. 24

28 Kuva 14: Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. (Laitinen 2007, s. 106) 25

29 6 KUNNOSSAPIDON TOIMIALA 6.1 Elinkaarilaskenta ja kunnossapito Kunnossapito tiedostetaan tarpeelliseksi toiminnaksi, mutta siitä huolimatta se nähdään usein lähinnä välttämättömänä pahana (Takata et al. 2004, s. 643). Kuten aiemmin on todettu, kunnossapitokustannukset ovat osa tuotteen elinkaaren aikaisia kustannuksia. Tästä johtuen on luonnollista, että elinkaarilaskentaa hyödynnetään myös kunnossapidon toimialalla. Kuvassa 15 on esitetty elinkaarilaskennan periaate tuotantokoneen tapauksessa. Siitä nähdään, että käyttökustannukset ja pääomakustannukset ovat lähes vakioita koko elinkaaren ajan. Kunnossapitokustannukset ovat elinkaaren alussa ja lopussa korkeat, johtuen alun asennusvaiheesta ja lisääntyneestä kunnossapitotarpeesta sekä koneen käytöstä poistosta elinkaaren lopussa. Nämä vaikuttavat myös tuotantomääriin, jotka ovat täten pienemmät elinkaaren alku- ja loppuvaiheessa. Kone ei koskaan yllä sadan prosentin tuotantoon, sillä osa tuotannosta menetetään erilaisten hävikkien ja suunnitellun toteutumattoman tuotannon seurauksena. Varsinaisia hävikkejä ovat esimerkiksi hylyt ja koneen häiriöistä johtuvat seisokit. Suunnitellulla toteutumattomalla tuotannolla puolestaan tarkoitetaan suunniteltuja toimenpiteitä, kuten suunniteltuja seisokkeja ja tuotelajivaihtoja. Elinikätuotto- ellipsin alapinta kuvaa toteutuneita kustannuksia ja yläpinta todellisia tuottoja. (Järviö et al. 2007, s. 137) Kuva 15: Elinkaaren tuotot ja kustannukset. (Järviö et al. 2004, s. 123) 26

30 Kunnossapidon tulisi sisältää seuraavat toiminnot: huollettavuuden suunnittelu, kunnossapidon strategian suunnittelu, kunnossapidon tehtävien hallinta, kunnossapidon tulosten arviointi, kunnossapidon ja tuotteiden parantaminen sekä elinkaaren lopussa tapahtuvan tuotteen purkamisen suunnittelu ja toteutus. Sovellettaessa elinkaarilaskentaa kunnossapitoon tulee edellä mainitut toiminnot ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren ajalla. Koska tuotteessa ja sen toimintaympäristössä saattaa tapahtua lukuisia muutoksia elinkaaren aikana, tulee kunnossapidon kyetä sopeutumaan näihin muutoksiin. Lisäksi kunnossapidossa tulisi ottaa huomioon mahdollisuus parannella tuotteita jatkuvasti perustuen elinkaaren ajalta kerättyyn kokemukseen ja tietoon. Jotta kunnossapito voidaan toteuttaa tehokkaasti, on tärkeää yhtenäistää kerätty tieto siten, että tietoa voidaan hyödyntää riippumatta siitä, missä vaiheessa tuotteen elinkaarta ollaan. (Takata et al. 2004, s. 645) Elinkaarilaskennan hyödyntäminen auttaa palvelun tarjoajaa hinnoittelemaan palvelunsa oikein. 6.2 Kunnossapitopalvelun tason vaikutus elinkaarikustannuksiin Kuvasta 16 nähdään, että säännöllinen ehkäisevä kunnossapito vähentää seisokkiajan kustannuksia, mutta lisää välittömiä kunnossapitokustannuksia. Vikaan perustuva kunnossapito sen sijaan vähentää välittömiä kunnossapitokustannuksia, mutta tällöin seisokkiajan kustannukset kasvavat. Tämän vuoksi on tärkeää soveltaa ehkäisevää kunnossapitoa sellaisiin kohteisiin, joiden seisokkiajan kustannukset ovat korkeat ja toisaalta vikaan perustuvaa kunnossapitoa sellaisiin kohteisiin, joiden seisokkiajan kustannukset ovat matalat. Oleellista on löytää sellainen kunnossapidon taso, jolla elinkaaren kokonaiskustannukset pysyvät pieninä. (Woodward 1997, s ) Kuva 16: Kunnossapitokustannusten keskinäiset suhteet Woodwardia (1997, s. 339) mukaillen. 27

31 Taulukossa 7 on kuvattu, minkälaista kunnossapitotapaa ja sopimusta tulisi käyttää eri tilanteissa. Mikäli seisokkiajasta johtuvat tuotannon menetykset ovat aikayksikössä korkeat, tulisi kunnossapidon olla pääasiassa ennaltaehkäisevää ja sopimuksen pitkäaikainen. Vastaavasti, jos menetettävät tuotot ovat matalat, tulisi kunnossapidon olla pääasiassa korjaavaa ja sopimuksen lyhytaikainen. Aallon (1997, s. 88) mukaan lyhyiden huoltosopimusten ongelmana on, ettei toimintaa suunnitella pitkällä tähtäimellä, vaan palvelun tarjoaja yleensä tekee ja suunnittelee vain sen mitä asiakas on tilannut. Kunnossapidossa ongelmana on myös mitattavien suureiden tilastollisuus ja käyttäjän toimintapolitiikan suuri vaikutus niihin. Jatkossa keskitytään aikayksikössä korkean tuottomenetyksen tilanteisiin. Taulukko 7: Kunnossapitopalvelun asiakkaan valinnat. Menetettävät tuotot Kunnossapidon painopiste Huoltosopimus aikayksikössä Korkea Ennaltaehkäisevä Pitkä Matala Korjaava Lyhyt Pitkän huoltosopimuksen avulla pyritään optimoimaan kunnossapidon määrä siten, että kokonaiskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Tämä hyödyttää sekä palvelun saajaa, että palvelun tarjoajaa. Tavoitteena onkin toimia alueella 2 (kuva 17). Jos asiakkaan kunnossapidon taso ei ole riittävä, yritys toimii todennäköisesti kuvan 17 alueella 1, jolloin suorat kunnossapitokustannukset ovat pienet, mutta elinkaaren kokonaiskustannukset ovat suuret. Tällöin kunnossapito on oletettavasti pääasiassa vikaan perustuvaa. Toisaalta asiakkaan ei ole järkevää pitää yllä liian korkeaa kunnossapidon tasoa (alue 3), sillä se ei välttämättä oleellisesti paranna toimintavarmuutta ja nostaa lisäksi elinkaaren kokonaiskustannuksia. Alueella 3 harjoitetaan oletettavasti pääasiassa ehkäisevää kunnossapitoa, mutta tarpeettoman paljon. Palvelun tarjoajallekin kuvan 17 alue 2 on optimaalisin. Pitkissä huoltosopimuksissa tulot ovat tasaisia, mutta osa asiakkaan seisokin kustannuksista voidaan sovittujen sanktioiden avulla langettaa palvelun tarjoajalle esimerkiksi määrittelemällä suurin sallittu seisokkiaika sopimuksessa (Aalto 1997, s. 88). Tämä on kuitenkin palvelun tarjoajalle edullisempaa, sillä kapasiteetin hallitseminen ja toiminnan suunnittelu on helpompaa pitkäkestoisissa huoltosopimuksissa. Tämän vuoksi palvelun tarjoaja pyrkii todennäköisesti mahdollisimman usein pitkiin sopimuksiin, mikäli asiakas tähän suostuu. Palvelun tarjoaja voi hinnoitella pitkissä sopimuksissa kunnossapitopalvelun elinkaaren ajalle halvemmaksi. Vaikka palvelun tarjoaja voisi saada paremman hinnan satunnaisista 28

32 huoltotoimenpiteistä, myös kustannukset näiden toimenpiteiden hoitamiseen ovat todennäköisesti suuremmat. Huoltopalvelun tarjoaja pyrkii pitkällä tähtäimellä optimoimaan kustannuksiaan kuvan 18 mukaisesti, niin että ennakoivaa huoltoa tehdään tarpeeksi, muttei liikaa. Näin tehden he pystyvät tarjoamaan järkevän hinnan riittävällä kunnossapidolla niin, että myös asiakas pääsee kokonaiskustannuksissaan alueelle 2. Kuva 17: Kunnossapitopalvelun optimaalinen taso. Kuva 18: Kunnossapitokustannukset palvelun tarjoajalle Aaltoa (1997, s. 26) mukaillen. Parhaaseen tulokseen päästään todennäköisesti, kun tuotteen toimittaja tarjoaa myös kunnossapitopalvelun. Näin ollen on elinkaarilaskennan käytöstä toimittajalle huomattavaa hyötyä, 29

33 kun tuotteet tulee suunnitella niin hyvin, että kunnossapitokaan ei vaadi liikaa resursseja. Tästä hyötyy myös asiakas parempien, ja todennäköisesti elinkaarikustannuksiltaan myös edullisempien, tuotteiden muodossa. Kunnossapidon toimialaan ainakin osittain liittyvä konkreettinen esimerkki on Kuopion kaupungin Lemminkäiseltä tilaamat kaksi koulua, kahden koulun peruskorjaukset sekä päiväkoti, jotka Lemminkäinen rakentaa käyttäen elinkaarimallia. Kauppaan kuuluu myös kaikkia rakennuksia koskeva 25 vuoden hoitosopimus. Kuopion kaupungin mukaan Lemminkäisen tarjous ei ollut hankintahinnaltaan halvin, mutta sen sijaan kokonaisuutena edullisin. Kaupunki laskeekin säästävänsä viisi miljoona euroa käyttäessään elinkaarimallia. Lemminkäinen puolestaan katsoo huoltosopimuksen tuovan sille tasaista tulovirtaa huonoinakin aikoina. (Törmänen 2012, s. 10) 30

34 7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO Elinkaarilaskennasta on hyötyä sekä toimittajalle että asiakkaalle. Elinkaarilaskennan avulla toimittaja voi asettaa tuotteelleen sopivan hinnan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvien tuotekehitys-, muotoilu-, tuotanto-, logistiikka-, markkinointi-, palvelu- ja takuukustannusten perusteella. Lisäksi se auttaa suunnittelemaan ominaisuuksiltaan, laadultaan ja hinnaltaan asiakkaan toiveita vastaavia tuotteita. Toisin sanoen toimittaja kykenee elinkaarilaskennan avulla tuottamaan oikeita tuotteita oikeaan hintaan. Asiakas voi hyödyntää elinkaarilaskentaa ostopäätöksen teossa. Elinkaarilaskennan avulla ostopäätös voidaan tehdä pelkkään hankintahintaan perustuvan päätöksen sijasta tuotteen elinkaaren aikaiset kustannukset minimoiden. Tällöin huomioidaan myös tuotteen hankkimisen jälkeen aiheutuvat omistamiskustannukset. Paras hyöty elinkaarilaskennasta saavutettaisiin asiakkaan ja toimittajan tehdessä yhteistyötä. Käytännössä toimittajat eivät kuitenkaan saa asiakkailta tietoja elinkaarilaskennan tueksi. Tässä yrityksillä olisikin huomattavasti kehitettävää. Optimaalisessa tapauksessa elinkaarilaskennalla on mahdollista saavuttaa molempien kannalta edullisin ratkaisu, eli niin sanottu win-win -tilanne. Tällöin tuote on hinnoiteltu toimittajan kannalta kannattavaksi ja asiakkaan näkökulmasta elinkaarikustannuksiltaan halvaksi. Kunnossapitokustannukset ovat osa tuotteen elinkaarikustannuksia. Näin ollen on ymmärrettävää, että elinkaarilaskentaa hyödynnetään myös kunnossapidon toimialalla. Tärkeää on löytää tasapaino seisokkiajan kustannusten ja kunnossapitokustannusten välillä. Tämä optimi riippuu valmistettavan tuotteen arvosta. Lisäksi tulee tasapainotella ennaltaehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon välillä. Kunnossapitopalvelun elinkaarikustannuksiin vaikuttaa se, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Tuotannolle tärkeimpiin laitteisiin tulisi soveltaa pitkäaikaisia huoltosopimuksia. Pitkälle huoltosopimukselle palveluntarjoaja voi helpommin optimoida kustannuksensa elinkaarilaskennan avulla ja asettaa hinnan asiakkaan kannalta edulliseksi. Kuopion kaupungin ja Lemminkäisen välinen sopimus on konkreettinen esimerkki elinkaarilaskennan hyödyntämisestä asiakkaan ja toimittajan yhteistyönä. Myöhemmin jää arvioitavaksi, oliko ratkaisu molempien osapuolten kannalta optimaalinen. 31

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli Tommi Välimäki 29.1.2003 Peruskäsitteitä: kysyntä ja tarjonta Hyödykkeen arvo kuluttajalle on maksimihinta, jonka hän olisi siitä valmis maksamaan Arvon raja-arvo vähenee määrän funktiona, D=MV

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 3 1 (11) 29.11.2010 KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 %

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 % Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut 200 6600 Katetuottotavoite (%) 30 % a) Kriittisessä pisteessä katetuottoa pitäisi kertyä kiinteiden kustannusten verran, joka on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero Y56 Kevät 2010 1 Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti 30.3. klo 12-14 (luennolla!) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Harjoitus 1. Tuotantoteknologia Tavoitteena on oppia hahmottamaan yrityksen tuotantoa

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Voitonmaksimointi esimerkkejä, L9

Voitonmaksimointi esimerkkejä, L9 Voitonmaksimointi esimerkkejä, L9 (1) Yritys Valmistaa kuukaudessa q tuotetta. Kysyntäfunktio on p = 15 0, 05q ja kustannusfunktio on C(q) = 350 + 2q + 0, 05q 2. a) Yritys valmistaa nyt tuotteita kuukaudessa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä Kuluttajan teoriaa tähän asti Valintojen tekemistä niukkuuden vallitessa - Tavoitteen optimointia rajoitteella Luento 6 Kuluttajan ylijäämä 8.2.2010 Budjettirajoite (, ) hyödykeavaruudessa - Kulutus =

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1 Ratkaistaan tasapainopiste yhtälöparista: P = 25-2Q P = 10 + Q Ratkaisu on: Q = 5, P = 15 Kuluttajan ylijäämä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Lyhyen aikavälin hintakilpailu 2/2

Lyhyen aikavälin hintakilpailu 2/2 Lyhyen aikavälin hintakilpailu 2/2 Ilkka Männistö Esitelmä 10 - Ilkka Männistö Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Kilpailun aste Markkinahinta ei kerro mitään kilpailun asteesta jos kustannusrakennetta

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b , L28b -analyysi (Input-output analysis) Menetelmän kehitti Wassily Leontief (1905-1999). Venäläissyntyinen ekonomisti. Yleisen tasapainoteorian kehittäjä. 1953: Studies in the Structure of the American

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Alla olevat tiiviisti esitetyt esimerkit kuvaavat joko toteutettuja tai kuvitteellisia esimerkkejä säädösmuutoksista. Esimerkeissä kuvataan arviointikehikon

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

HARJOITUS- PAKETTI E

HARJOITUS- PAKETTI E Logistiikka A35A00310 Tuotantotalouden perusteet HARJOITUS- PAKETTI E (6 pistettä) TUTA 17 Luento 18 Jonojen hallinta Hamburger Restaurant Pinball Wizard 1 piste Benny s Arcade 1/4 Luento 19 Projektin

Lisätiedot

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista 1/2016 27.1.2016 Kuluttajaliitto tiedottaa: Treenaaja säästää satasia vertailemalla kuntosaliketjujen hintoja Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n ja Kuluttaja-lehden

Lisätiedot