Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit"

Transkriptio

1 Quick appraisal of major project application: Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit Alue- ja kaupunkipolitiikan heinäkuu 2013

2 Euroopan unioni, 2014 ISBN : doi: /19109 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

3 Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit

4 TÄMÄN RAPORTIN LAATIJA: COWI A/S TILAAJA: Euroopan komissio alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto valvojana yksikönpäällikkö Mikel Landabaso avustajana kestävää kasvua käsittelevän ryhmän johtaja Mathieu Fichter KIITOKSET Raportin laatijat haluavat kiittää ympäristöasioiden pääosaston edustajia, erityisesti Robert Kaukewitschia ja Jose Martin Rizoa, heidän antamastaan tuesta. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän asiakirjan tiedoista.

5 Sisältö 1 Johdanto Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien ohjeiden käyttö Ympäristövaikutusten arvioinnin analyyttiset välineet Jätevesi-infrastruktuuri Merkittävimmät ympäristövaikutukset Hankkeen vaiheet ja ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvät toimet Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit prosessi ja metodiikka Konsulttipalvelujen kilpailuttamisvaihe Alkuvaihe Valmisteluvaihe Yksityiskohtainen suunnittelu- ja tarjouskilpailuasiakirjavaihe Rakentamisen tarjousvaihe Rakennusvaihe Toimintavaihe Käytöstäpoistovaihe Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat peruskriteerit Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat lisäkriteerit Päätöksentekokaavio Arviointimalli Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Johdanto Konsulttipalvelujen ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit (valinta- ja myöntämiskriteerit) Rakennussopimuksiin liittyvät ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit (valinta- ja myöntämiskriteerit) Energiatehokkuutta koskevat vaatimukset Veden kulutus Jäteveden käsittelyn tehokkuus Savukaasujen käsittelyn tehokkuus Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien todentaminen Elinkaarikustannusten näkökohdat Elinkaarikustannuksiin liittyvät käsitteet Elinkaarikustannusten käytön hyödyt Elinkaarikustannusten prosessi Elinkaarikustannusten osiin liittyviä ohjeita Elinkaarikustannuslaskennan rahoituskustannusten arviointi

6 6.4.2 Elinkaarikustannusten ulkoisten elementtien arviointi ja rahallisen arvon määrittäminen Elinkaarikustannusmalli Elinkaarikustannuksia koskevat lisäohjeet Keskeinen EU:n lainsäädäntö ja keskeiset tietolähteet Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Horisontaalinen ympäristölainsäädäntö Vesilainsäädäntö Jätelainsäädäntö, energian säästämistä koskeva lainsäädäntö ja asiaankuuluva asetus Muut lähteet

7 Lyhenneluettelo BOD biokemiallinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand) CBA kustannushyötyanalyysi (Cost-Benefit Analysis) CEN Euroopan standardointikomitea (European Committee for Standardization) CENELEC Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (European Committee for Electrotechnical Standardization) COD kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) db desibeli DEHP Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti EMAS yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EPA ympäristönsuojeluvirasto (Environmental protection agency) ETSI Euroopan telealan standardointilaitos EU Euroopan unioni FIDIC suunnittelualan kansainvälinen konsulttijärjestö (Fédération internationale des ingénieurs-conseils) GPP ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public Procurement) HCL vetykloridi Hg elohopea ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö kwh kilowattitunti LCA elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment) LCC elinkaarikustannukset (Life Cycle Costing) mg milligramma N typpi Nm 3 normaalikuutiometri NO x typen oksidi P fosfori PAH polysykliset aromaattiset hiilivedyt PE asukasvastineluku RES uusiutuvat energialähteet (Renewable Energy Sources) SO 2 rikkidioksidi SS suspendoituneet aineet (Suspended solid) µg/l mikrogrammaa litraa kohden 5

8 1 Johdanto Tässä asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit (GPP-kriteerit), joiden noudattaminen on suositeltavaa jätevesi-infrastruktuurihankkeiden yhteydessä. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit antavat jätevesiasioista vastaaville hallintoviranomaisille mahdollisuuden rakentaa ja käyttää jätevesiinfrastruktuuria ympäristöä säästävällä tavalla. Asiakirja jakautuu seuraaviin lukuihin: Luku 1 Luku 2 on johdanto, jossa kerrotaan yleisesti ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereistä jätevesi-infrastruktuuria koskevissa hankkeissa. sisältää lyhyen kuvauksen siitä, millaisiin jätevesi-infrastruktuureihin ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteereitä sovelletaan. Luku 3 sisältää yleiskatsauksen jätevesi-infrastruktuuria koskevien hankkeiden merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Luku 4 sisältää lyhyen kuvauksen jätevesi-infrastruktuurihankkeiden eri vaiheista ja näiden vaiheiden ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevista toimista. Luvussa esitellään mm. päätöksentekokaavio sekä esimerkkejä arviointimalleista, joita voidaan käyttää jätevesi-infrastruktuurihankkeiden kilpailuttamisen yhteydessä. Luku 5 sisältää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat suositellut kriteerit. Luku 6 Luku 7 sisältää kuvauksen siitä, miten elinkaarikustannuksia (LCC) voidaan käyttää ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa. sisältää asiaan liittyvää EU-lainsäädäntöä ja tietolähteitä. Yleisesti ottaen EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit 1 jaetaan vaatimustasonsa perusteella kahteen ryhmään: Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen peruskriteerit koskevat merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ne on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen verrattuna ostoihin, joihin ei sovelleta ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä. 1 Muita ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä ja teknisiä taustaraportteja löytyy osoitteesta 6

9 Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen lisäkriteerit on tarkoitettu sellaisten viranomaisten käyttöön, jotka pyrkivät ostamaan parhaita markkinoilla olevia ympäristötuotteita. Kriteerit saattavat edellyttää lisätodentamista tai nostaa hieman kustannuksia peruskriteerien noudattamiseen verrattuna. Jätevesi-infrastruktuureihin tarkoitettujen ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien soveltaminen ja käyttö on selvästi erilaista kuin muiden kriteerien käyttö. Syynä tähän on se, että nämä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit liittyvät 1 suuriin ja usein monitahoisiin infrastruktuurihankkeisiin 2 jätevesialaan, jota koskevat monenlaiset lainsäädäntövaatimukset (Euroopan unionin ja kansallinen lainsäädäntö) sen mukaan, mikä on hankkeiden sijainti ja purkuvesistön herkkyys 3 hankkeisiin, joilla on myönteinen ympäristövaikutus jäteveden käsittelyn seurauksena. Jäljellä olevien aineiden poistaminen on keskeinen tekijä jäteveden käsittelylaitoksista lähtöisin olevan ympäristövaikutusten parantamisessa. 1.1 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien ohjeiden käyttö Tässä asiakirjassa annetaan vapaaehtoisia ohjeita ympäristöä säästävien julkisten hankintojen tueksi. Asiakirjan ohjeet eivät estä viranomaisia käyttämästä kansallisia tai omia ympäristöä säästävien julkisten hankintojen ohjeita. Tämä asiakirja ei missään mielessä korvaa kansallista lainsäädäntöä eikä kansallisia ja kansainvälisiä standardeja 2. Hankintaviranomaisille näiden ympäristöä säästävien julkisten hankintojen ohjeiden käyttö on vapaaehtoista. Hankintaviranomaisten on kuitenkin suoritettava hankintaprosessi EU:n ja kansallisten hankintasääntöjen mukaisesti. Niiden on tunnistettava ja valittava tässä asiakirjassa esitellyistä ympäristöä säästävistä kriteereistä hankkeeseensa parhaiten soveltuvat kriteerit. Asiakirjassa kuvaillaan suositeltavia ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä, joita voidaan käyttää jätevesi-infrastruktuurihankkeiden kilpailuttamisen yhteydessä, ja kerrotaan, miten ja milloin kriteereitä sovelletaan hankkeen eri vaiheissa. Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä voidaan käyttää uuden jätevesi-infrastruktuurin rakentamista, jätevesi-infrastruktuurin toimintaa sekä korjausta ja huoltoa koskevien hankintamenettelyjen yhteydessä. Jätevesi-infrastruktuuria koskeva hankinta on monimutkainen prosessi. Useimmissa tapauksissa hankkiva taho tarvitsee tuekseen teknistä ja taloudellista osaamista sekä ympäristötuntemusta, jotta koko kilpailutuksen toteuttaminen toteutettavuustutkimuksen laatimisesta aina toimeksisaajan valintaan asti olisi mahdollista. 2 Esimerkiksi CEN, CENELEC, ETSI ja ISO. 7

10 Jätevesi-infrastruktuurihankkeeseen kuuluvat ainakin suunnitteluvaihe, toimeksisaajan valinta, ja tämän jälkeen itse rakennusvaihe. Näitä seuraavaan toimintavaiheeseen liittyy aiempien vaiheiden tavoin erinäisiä ympäristöä koskevia huolia. Tästä syystä YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIEN JULKISTEN HANKINTOJEN kriteerit koskevat kaikkia vaiheita. Ohjeissa käsitellään suunnittelu-, rakennus- ja toimintavaiheen hankintoja joko erikseen järjestettävissä tarjouskilpailuissa tai kaikki vaiheet käsittävässä kilpailussa. Esimerkkinä tästä mainittakoon kattavaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskeva tarjouskilpailu. Toisaalta ohjeissa käsitellään myös korjaus- ja huoltosopimusten kilpailutusta. Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien määrittämiseen tarvitaan usein kansallisia ja kansainvälisiä standardeja. Tässä asiakirjassa ei voida esitellä kaikkia olennaisia standardeja. Monissa tapauksissa hankintoihin liittyy kansallisia standardeja, joiden noudattaminen on joko pakollista tai jotka kuvaavat parhaita käytäntöjä. Tässä asiakirjassa ei myöskään toisteta kustannusten arviointia koskevia ohjeita ja parhaita käytäntöjä koskevia asiakirjoja (ks. tekninen taustaraportti, 7.3.1). 1.2 Ympäristövaikutusten arvioinnin analyyttiset välineet Jätevesi-infrastruktuurihankkeiden monitahoisuuden vuoksi on suositeltavaa käyttää analyyttisiä puitteita ja arviointimalleja/-välineitä näiden hankkeiden odotettavissa olevien ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Tällaisia välineitä ovat muun muassa elinkaarikustannukset (LCC), elinkaariarviointi (LCA) ja mallit, joissa yhdistyvät tekninen arvio, rahoitusarvio ja ympäristöarvio. Arvio voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla: 1 ympäristövaikutusten rahassa määritettävä arvio käyttämällä rahallisia arvoja kaikkien ympäristövaikutusten suhteellisen merkitysten indikaattoreina (elinkaarikustannusten välineet) 2 normalisointi 3, jossa kaikki mahdolliset ympäristövaikutukset ilmaistaan samana yksikkönä ja jotka liittyvät keskimääräisen henkilön panokseen (elinkaariarvioinnin välineet) 3 painotus, jossa merkittävimmät vaikutukset voidaan laittaa järjestykseen vaikutusryhmien vakavuuden perusteella (elinkaariarvioinnin välineet) 4 kokonaispainotus, jossa taloudellisia, teknisiä ja ympäristöä koskevia näkökohtia painotetaan suhteessa toisiinsa (useaan kriteeriin pohjautuvat välineet). Kohdassa 4.5 esitellään esimerkki arviointimallista, jossa käytetään useaan kriteeriin pohjautuvia välineitä. 3 Elinkaariarvioinnin menetelmän kuvausten mukaan normalisointi määritetään mahdollisiksi vaikutuksiksi jaettuna vastaavilla normalisoinnin referenssiarvoilla. Normalisoinnin referenssiarvot ovat potentiaalisia vaikutuksia, joita esim. keskimääräinen henkilö aiheuttaa ympäristölle joka vuosi. 8

11 2 Jätevesi-infrastruktuuri EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit koskevat viemäriverkostojen, jätevedenpuhdistamojen ja lietteenkäsittelylaitosten suunnittelua, rakentamista, toimintaa ja käytöstäpoistoa. Tässä yhteydessä käytetään seuraavia määritelmiä: Viemärijärjestelmää/-verkostoa käytetään kotitalouksien, teollisuuden ja yritysten/laitosten jäteveden keräämiseen ja siirtämiseen. Järjestelmään tai verkostoon voi kuulua putkiverkosto, jätevesialtaita ja pumppausasemia. Viemärijärjestelmät luokitellaan yleensä yhdistetyiksi (tarkoitettu jäteveden ja tulvaveden käsittelyyn) tai erillisiksi järjestelmiksi (tarkoitettu pelkästään jäteveden käsittelyyn). Jäteveden käsittely on prosessi, jonka aikana kotitalouksien, teollisuuden ja yritysten jätevedestä poistetaan epäpuhtaudet. Jäteveden käsittely voi jakautua seuraaviin neljään vaiheeseen: Mekaanisessa käsittelyssä vesi tavallisesti seulotaan, siitä erotetaan hiekka ja rasva ja kiintoaineet sakkautetaan. Sakkautuneet ja kelluvat aineet poistetaan ja jäljellä oleva neste voidaan johtaa vesistöön tai siirtää biologiseen käsittelyyn. Biologisessa käsittelyssä poistetaan liuenneet ja kiinteät biologiset aineet sekä orgaaniset aineet. Jälkikäsittelyssä vedestä poistetaan typpi ja fosfori, ja sen aikana voidaan suorittaa biologisia ja kemiallisia prosesseja. Jälkikäsittelyssä käsitellystä vedestä voidaan joutua erottelemaan mikroorganismit ennen veden johtamista vesistöön tai siirtämistä lisäkäsittelyyn. Lisäkäsittely tapahtuu mekaanisen, biologisen ja jälkikäsittelyn jälkeen. Se on tarpeen, jos kolmessa aiemmassa käsittelyssä ei pystytä suorittamaan kaikkia vaadittuja tehtäviä. Lisäkäsittelyn tarkoituksena on useimmissa tapauksissa lisätypen tai fosforin tai tarpeen mukaan patogeenisten mikro-organismien ja/tai tiettyjen vaarallisten aineiden poistaminen. Yhdyskuntavesien käsittelystä annettu neuvoston direktiivi 4 muodostaa oikeusperustan, jonka mukaan kaikissa Euroopan unionissa toimivissa jätevedenpuhdistamoissa on suoritettava mekaaninen, biologinen ja jälkikäsittely (viimeisessä käsittelyssä poistetaan ravinteet). Puhdistamolietekäsittely koostuu prosesseista, joita käytetään jäteveden käsittelyssä muodostuvan lietteen käsittelyyn ja hävittämiseen. Tähän kuuluu tavallisesti yksi tai useampia seuraavista prosesseista: sakeuttaminen, stabilointi, vedenpoisto, kuivatus ja/tai poltto. Teknisessä taustaraportissa kuvaillaan eniten käytettyjä jätevesi-infrastruktuuritekniikoita. 4 9

12 3 Merkittävimmät ympäristövaikutukset Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja varten ehdotetut kriteerit on laadittu siten, että niissä otetaan huomioon merkittävimmät ympäristövaikutukset. Lähestymistavan yhteenveto on taulukossa 3-1. Ympäristövaikutusten esittämisjärjestys ei välttämättä vastaa niiden tärkeysjärjestystä. Taulukko 3-1 Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien taustalla oleva lähestymistapa Merkittävimmät ympäristövaikutukset Lähestymistapa Erityisesti toimintavaiheen energiankulutus, joka synnyttää kasvihuonekaasupäästöjä Energiatehokkaiden laitteiden hankinta Sähkön ja lämmöntuotantoyksikköjen energiatehokkuuden lisääminen 5 Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen Käsitellyn jäteveden mukana vesistöön joutuvat ravinnepäästöt Tehokkaiden laitteiden hankinta Käsitellyn jäteveden mukana vesistöön joutuvat patogeeniset mikro-organismit ja/tai vaaralliset aineet Lietteen poltosta aiheutuvat päästöt Savukaasuja tehokkaasti käsittelevien laitteiden hankinta Veden kulutus Veden kulutuksen vähentämisen kannustaminen Veden uudelleenkäytön ja harmaan veden/sadeveden käytön lisääminen Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on monien jäsenvaltioiden ensisijainen tavoite. Koska kasvihuonekaasupäästöt liittyvät läheisesti energiankulutukseen, tämä huomattava ympäristönäkökohta on otettu mukaan energiaa koskeviin kriteereihin. On tähdennettävä, ettei vaarallisten aineiden poistamista jätevedenpuhdistamojen tavanomaisissa olosuhteissa välttämättä pidetä ensisijaisena vaihtoehtona, sillä vaarallisten aineiden lähteen valvontatoimenpiteet saattavat olla kustannustehokkaampia. Valvonnan avulla voidaan vähentää 5 Esimerkiksi kaasulla toimivat lämpökattilat ja kaasumoottorit. 10

13 piipunpääkäsittelyn tarvetta ja kustannuksia. 6 Yhdyskuntajätevesissä on kuitenkin edelleen merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Niitä on jätevesissä myös tulevaisuudessa, mutta pitoisuudet pienenevät koko ajan. Jopa vähitellen käytöstä poistettavien kemikaalien osalta kestää useita vuosia, ennen kuin ne häviävät jätevesistä kokonaan. Jäteveden sisältämien ravinteiden ja vaarallisten aineiden myrkkyjen aiheuttamaa rehevöitymistä pidetään tavallisesti yhtenä merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Tästä syystä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereissä on sekä ravinteiden että vaarallisten aineiden vähentämistä koskevia vaatimuksia. Vedenkulutusta koskeva ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteeri koskee pääasiassa maita tai alueita, joilla on niukat vesivarat. Joidenkin jäsenvaltioiden veden korkea hinta kannustaa kuitenkin vähentämään juomaveden kulutusta ja käyttämään vettä tehokkaasti hyödyntäviä laitteita. 6 Ks. vaikutustenarviointi (SEK(2011)1547 lopullinen), joka liittyy komission ehdotukseen direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta. 11

14 4 Hankkeen vaiheet ja ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvät toimet Tässä luvussa kuvaillaan jätevesi-infrastruktuurihankkeiden eri vaiheita ja näiden vaiheiden ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia toimia. Jäljempänä selitetään peruskriteerien ja lisäkriteerien erot ja annetaan suosituksia eri kriteerien käyttötilanteisiin. Kohdassa 4.4 on päätöksentekokaavio, jossa näkyvät toimet ja päätökset, jotka viranomaisen on suoritettava ja tehtävä hankkeen eri vaiheissa, jos ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit halutaan sisällyttää hankkeen valmisteluun ja kilpailuttamiseen. Lisäksi esitellään esimerkki arviointimallista, jota voidaan käyttää jätevesi-infrastruktuurihankkeen kilpailuttamisen yhteydessä. 4.1 Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit prosessi ja metodiikka Alla olevassa kuvassa 4-1 esitellään jätevesi-infrastruktuurihankkeen etenemis- ja täytäntöönpanovaiheita ja kerrotaan, miten ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä voidaan käyttää. HANKKEEN VAIHEET YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIEN JULKISTEN HANKINTOJEN KRITEERIEN KÄYTTÖ KONSULTTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN ALKUVAIHE YLEISSUUNNITELMA, TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS KÄSITTEELLINEN SUUNNITTELU VALMISTELUVAIHE KÄSITTEELLINEN/ALUSTAVA SUUNNITTELU Konsultin pätevyyskriteerit: teknistä ja taloudellista osaamista ja elinkaariarviointi- ja elinkaarikustannuskokemusta jätevesiinfrastruktuureista Viranomainen valitsee ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit. Elinkaariarvioinnin ja elinkaarikustannusten kokonaislaskelmat valituista vaihtoehdoista Arviointimallia ja ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien painottamista koskeviin periaatteisiin liittyvät päätökset (viranomaisen on määritettävä painotustekijät) Toimeksisaajan pätevyyskriteerit YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU- JA TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAVAIHE ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien määrittely 12

15 YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT Valinta-/arviointimalli siitä, miten ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit arvioidaan muihin kriteereihin nähden (hankintasopimuksen myöntämiskriteerit ja pisteytysmenetelmä on esitettävä tarjoajalle ymmärrettävällä tavalla) Laatuvalintakriteerien arviointi TARJOUSKILPAILUVAIHE RAKENNUSURAKOIDEN TARJOUSKILPAILUT TARJOUSTEN ARVIOINTI SOPIMUKSEN TEKEMINEN Teknisten eritelmien noudattamisen arviointi Tietojen kerääminen tarjoajalta ympäristöä säästävien julkisten hankintojen arviointia ja mallilaskelmia varten Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä koskevien mallilaskelmien arviointi; apuna käytetään mahdollisesti yksinkertaisia elinkaariarviointi- ja elinkaarikustannuslaskelmia Kaikkien kriteerien kokonaisarvio (taloudelliset, tekniset ja ympäristökriteerit sekä parhaan tarjouksen valinta) RAKENNUSVAIHE HANKKEEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien seuranta ja tarkastus TOIMINTAVAIHE HANKKEEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien seuranta, testaus ja tarkastus ELINKAAREN PÄÄTTYMISVAIHE KÄYTÖSTÄPOISTAMINEN Uudelleenkäytön tyypin ja laadun sekä materiaalimäärän seuranta Kuva 4-1 Hankkeen eteneminen ja ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien käyttö eri vaiheissa Yksityiskohtaisia tietoja toimien ajoittamisesta ja päätöksenteon ajankohdista löytyy kohdassa 4.4 olevasta päätöksentekokaaviosta. Tässä asiakirjassa suositellaan ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien käyttöä jätevesiinfrastruktuurihankkeiden kaikissa vaiheissa ja täytäntöönpanossa. Viranomaisen on hankintaprosessin kaikissa vaiheissa kuitenkin arvioitava, onko ympäristöseikkojen mukaan ottaminen tarpeen ja mahdollista. Kukin hanke on erilainen. Tästä syystä joitakin kriteereitä täytyy ehkä 13

16 vahvistaa, toisia jättää huomiotta. Lisäksi myös se, mikä on hankintaprosessin eri vaiheiden (suunnittelu-, rakennus- ja toimintavaihe) osuus, vaikuttaa ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien valintaan ja muotoiluun Konsulttipalvelujen kilpailuttamisvaihe Konsulttipalvelujen (insinöörit, suunnittelijat ja arkkitehdit) kilpailuttamisen yhteydessä kiinnitetään tavallisesti huomiota konsultin kokemukseen vastaavien hankkeiden toteuttamisesta, konsultin henkilöstön pätevyyteen ja kokemukseen sekä konsultin ehdotukseen palvelujen suorittamisesta. Konsultin valinta perustuu usein arviointimalliin, jossa ovat mukana edellä mainitut vaatimukset sekä mahdollisesti konsultin kokemus jätevesi-infrastruktuurihankkeiden kestävästä suunnittelusta sekä elinkaariarviointi- ja elinkaarikustannuslaskelmista Alkuvaihe Alkuvaiheeseen kuuluvat yleissuunnitelma, toteutettavuustutkimus ja jossain määrin käsitteellinen suunnittelu 7. Näissä vaiheissa keskustellaan useista mahdollisista ratkaisuista yleisellä tasolla. Alkuvaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat merkittävällä tavalla hankkeen taloudelliseen suorituskykyyn ja ympäristötehokkuuteen. Tästä syystä on erittäin tärkeää pohtia kestävyysnäkökohtia prosessin aikaisessa vaiheessa. Jätevesi-infrastruktuuria suunniteltaessa on tarkasteltava seuraavia seikkoja: käsittelylaitosten lukumäärä ja sijainti tavoitteeksi asetettavat jätevesistandardit. Olisi tehtävä ero yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin perusvaatimusten eli mekaanisen, biologisen ja ravinteiden poistamiseen tarkoitetun jälkikäsittelyn sekä lisävaatimusten (esimerkiksi uimaveden laatu purkuvesistöissä tai tiettyjen vaarallisten aineiden käsittely) välillä lietteen käsittelyvaatimukset (esimerkiksi lietteen käsittelyn taso ja lietteen hävittämismenetelmät). Jätevesistandardien tarkastelu on kaikkein tärkeintä, sillä infrastruktuurin keskeisenä tavoitteena on jäteveden käsittelyn parantaminen. Alkuvaiheessa hankintaviranomaisen on oltava yhteydessä asiasta vastaavaan ympäristöviranomaiseen ja varmistettava, että jätevesistandardien mahdolliset tulevat muutokset otetaan myös huomioon. 7 Käsitteellisessä suunnittelussa hahmotellaan keskeiset tekniset rakenteet ja niiden tehtävät jätevesi-infrastruktuurin osissa. 14

17 Euroopan unionissa jätevesistandardeista on säädetty yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevassa direktiivissä. Muissa EU-säädöksissä saatetaan kuitenkin vaatia perusteellisempaa käsittelyä purkuvesistöjen vaikutusten minimoimiseksi. Tällaisista säädöksistä mainittakoon uimavesidirektiivi ja vesipolitiikan puitedirektiivi. Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin vaatimukset tunnetaan ja niitä pannaan täytäntöön samalla tavalla kaikkialla Euroopan unionissa. Yleisesti tiedetään myös, onko purkuvesistö tarkoitettu uimavesistöksi, mutta puitedirektiiviä koskevissa asioissa tilanne on toinen. Ensinnäkin vaatimukset riippuvat ilman muuta purkuvesistön tilasta. Toiseksi niitä ei ehkä vielä ole määritetty hetkellä, jolloin päätös puhdistamon rakentamisesta on tehtävä. Vesipolitiikan puitedirektiivissä edellytetään vesipiirin hoitosuunnitelman laatimista. Suunnitelma olisi pitänyt hyväksyä vuoden 2009 loppuun mennessä. Tavoitteiden saavuttamista koskevan toimenpideohjelman olisi pitänyt olla käytössä vuoden 2012 loppuun mennessä. Ohjelmassa olisi pohdittava lisäkäsittelyn tarvetta kussakin pistelähteessä. Biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD), ravinteiden ja prioriteettiaineiden erityisvaatimuksista olisi päätettävä vesipiirin hoitosuunnitelmasta vastaavien viranomaisten ja jätevedenpuhdistamon käsittelyvaatimuksesta vastaavan viranomaisen (jos tämä ei ole sama) kanssa. Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin lisäksi esitettyihin vaatimuksiin vaikuttaa tavallisesti purkuvesistön tilanne. Jos vesistössä on saasteongelmia tai jos se on luokiteltu esimerkiksi uimavedeksi tai Natura alueeksi, sille on todennäköisesti asetettu lisävaatimuksia. Suunnittelu- ja toteutettavuusvaiheen aikana olisi päätettävä, sisällytetäänkö erityiskäsittelyvaatimukset teknisiin eritelmiin tai hankintasopimuksen myöntämiskriteereihin. Jos vesipiirin hoitosuunnitelman osalta on selvää, että lisäkäsittely on vesipolitiikan puitedirektiivin noudattamisen vuoksi välttämätöntä, kyseiset käsittelyvaatimukset on sisällytettävä tekniseen eritelmään. Jos jäteveden laadun parantaminen on kuitenkin toivottavaa mutta lainsäädännön mukaan ei välttämätöntä ja jos näin on määritetty jätevesiluvassa, ravinteita ja/tai vaarallisia aineita koskevien ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien sisällyttäminen sopimuksentekovaiheeseen voi olla tärkeää. Tehokkaampi käsittely voidaan asettaa valintavaiheessa etusijalle, kun tehokkuutta arvioidaan mahdollisia suurempia kustannuksia vasten. Käsitteellisen suunnittelun vaiheessa hahmotellaan hanketta tarkemmin ja määritetään jäteveden käsittelyn tyyppi, mekaanisen, biologisen ja jälkikäsittelyn vaatimukset ja tehokkuus sekä mahdollisesti tiukemmat käsittelylaitokset ja lietteenkäsittelytyyppi. Alkuvaiheessa on myös tärkeää määrittää muita ympäristökriteereitä, kuten energiankulutusvaatimukset. Alkuvaiheessa olisi tarkasteltava niin ikään mallia, jossa ympäristövaikutuksia arvioidaan suhteessa hankkeen taloudellisiin seurauksiin. Tätä mallia voidaan kehittää hankkeen edistyessä ja käyttää 15

18 tarjousten arviointiin, kun hankkeesta on toimitettu varsinaiset tarjoukset. Kohdassa 4.5 esitellään esimerkki arviointimallista. Alla olevassa taulukossa 4-1 luetellaan ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia toimia jätevesi-infrastruktuurihankkeen alkuvaiheessa. Taulukko 4-1 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat toimet alkuvaihe EU-standardit ja kansalliset standardit ylittävien jätevesistandardien (jätevedenpuhdistamot) ja/tai päästöstandardien (lietteen poltto) määrittäminen Muiden olennaisten ympäristökriteerien määrittäminen jätevesi-infrastruktuurin valintaa varten Hankkeen kannalta tärkeiden ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien valinta Arviointimallin määrittäminen ja taloudellisten, teknisten ja ympäristökriteerien painottaminen Eri vaihtoehtojen elinkaariarviointi (LCA) ja/tai elinkaarikustannukset (LCC) Valmisteluvaihe Valmisteluvaihetta kutsutaan myös alustavan suunnittelun vaiheeksi. Aiemmissa vaiheissa on päätetty muun muassa jätevedenpuhdistamon, lietteenpolttolaitoksen ja viemäriputkien sijainnista. Valmisteluvaiheessa tarkastellaan yksityiskohtaisempia teknisiä ratkaisuja ja tehdään päätöksiä seuraavankaltaisista asioista: onko parasta käyttää fosforin poistamiseen kemiallista saostamista vai biologista menetelmää? Millainen ilmastusjärjestelmä sopii parhaiten lietteenkäsittelylaitokseen? Pitäisikö liete käsitellä paikan päällä vai erillisessä lietteenkäsittelylaitoksessa? Näihin kysymyksiin annettavien vastausten tueksi voidaan valmisteluvaiheessa laatia arviointimalli, johon kootaan tietoja hankkeen taloudellisesta ja teknisestä suorituskyvystä sekä ympäristötehokkuudesta / ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereistä kohdassa 4.5 kuvatulla tavalla. Mallia voidaan kehittää yksityiskohtaisessa suunnittelu- ja tarjouskilpailuvaiheessa ja käyttää hankintasopimuksen mallina. Mahdollisten ympäristövaikutusten laskelma voidaan tehdä elinkaariarvioinnin perusteella. Taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi voi perustua elinkaarikustannusten laskelmiin. Tässä vaiheessa voidaan esimerkiksi arvioida jätevedenpuhdistamon, koko jätevedenkäsittelylaitoksen, lietteenpolttolaitoksen tai viemärijärjestelmän energiankulutus. Näin 16

19 voidaan laskea ja arvioida muun muassa energian ja veden kulutuksesta mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset erilaisten teknisten ratkaisujen yhteydessä. Nämä analyysit voivat olla viranomaisen tukena haettaessa parhaita ympäristöratkaisuja teknisiin ongelmiin. Taulukossa 4-2 näkyvät ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvät toimet valmisteluvaiheessa: Taulukko 4-2 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat toimet valmisteluvaihe Valmisteluvaiheen kannalta olennaisten ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien muuttaminen/mukauttaminen Arviointimallin mukauttaminen ja taloudellisten, teknisten ja ympäristökriteerien painottaminen Erilaisten teknisten ratkaisujen elinkaariarviointi- ja/tai elinkaarikustannuslaskelmat Yksityiskohtainen suunnittelu- ja tarjouskilpailuasiakirjavaihe Yksityiskohtaisessa suunnittelu- tai tarjouskilpailuasiakirjavaiheessa toteutetaan jätevesiinfrastruktuurihankkeen suunnittelu sekä valmistellaan tarvittavat tekniset eritelmät ja tarjousasiakirjat toimitettaviksi tarjouksen tekijöille. Suunnittelun ja teknisten eritelmien yksityiskohtaisuus riippuu sopimustyypistä. Euroopan unionin jäsenvaltioissa käytetään jätevesi-infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanossa useimmiten suunnittelualan kansainvälisen konsulttijärjestön FIDIC:in laatimaa sopimusmallia tai vastaavanlaisia sopimustyyppejä. Sopimustyypit Jätevesi-infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanossa käytetään tavallisesti kolmen- tai neljänlaisia FIDIC-sopimuksia (International Federation of Consulting Engineer, Sopimukset löytyvät seuraavista oppaista: FIDIC Red Book, Yellow Book, Silver Book ja Golden Book (ks. teknisen taustaraportin 4. luku). Punaista kirjaa (Red Book) sovelletaan rakennus- tai insinöörityösopimuksiin, jotka perustuvat hankintaviranomaisen teettämään yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Tällöin tarjouskilpailuasiakirjat sisältävät täsmällisiä eritelmiä hankkeen eri osista ja tarjoajien mahdollisuudet tarjota muita ratkaisuja ovat vähäiset. Tästä syystä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien käyttöä hankkeen täytäntöönpanon tässä vaiheessa on rajoitettava. Kun rakennustöihin sisältyy toimeksisaajan suunnittelemaa yhdyskuntarakentamista, mekaanista työtä tai sähkö- ja/tai rakennustyötä, tarjouskilpailut perustuvat tavallisesti keltaisen kirjan (Yellow Book) sopimusmalliin (suunnittelu ja rakennus). Tätä sopimusmuotoa varten hankintaviranomainen tavallisesti laatii käsitteet ja määrittää keskeiset jätevedenkäsittelytekniikat ja suunnitteluparametrit. 17

20 Tältä pohjalta voidaan toteuttaa tiukkaa valvontaa ja esittää selkeät ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit. Jos hankkeen tarjouskilpailu perustuu suunnittelu- ja rakennussopimukseen, tarjoaja voi tarjota vapaammin innovatiivisia ratkaisuja, ja ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereillä pitäisi olla suurempi paino. Myös suunnittelun minimivaatimukset sisältävien teknisten eritelmien merkitys on tärkeä. Hopeista kirjaa (Silver Book) sovelletaan suunnittelu-, hankinta- ja rakennusteknisiin hankkeisiin, joissa toimeksisaaja ottaa kokonaisvastuun suunnittelusta, tekniikan valinnasta ja hankkeen toteuttamisesta, kunnes kohde on valmis luovutettavaksi hankintaviranomaiselle (EPC, kokonaistoimitus avaimet käteen -periaatteella). Vaikka hankintaviranomainen voi vaikuttaa vain vähän laitoksen suunnitteluun, se voi kuitenkin määrittää selkeät ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit, joiden mukaisesti toimeksisaajan on toimittava. Rakennetun laitoksen toiminta joko kuuluu avaimet käteen -hankkeeseen tai toiminnasta laaditaan erillinen sopimus, jos toiminnan kesto on esimerkiksi alle viisi vuotta. Pitkäkestoiseen toimintaan voidaan käyttää kultaisen kirjan (Golden Book) (suunnittelu, rakentaminen ja käyttö) mukaista sopimusmallia, kun toiminnan kesto on yleensä vähintään 20 vuotta. Elinkaarikustannuslaskennan tarve ja laajuus vaihtelevat sen mukaan, millainen sopimus tiettyyn hankkeeseen on valittu. Tarjouskilpailuasiakirjoissa on selitettävä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit selkeästi ja avoimesti sekä se, miten tarjoukset arvioidaan ja pisteytetään. Kohdassa 4.5 esitellään esimerkki jätevedenpuhdistamohankkeen arviointimallista. Taulukko 4-3 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat toimet yksityiskohtainen suunnittelu-/tarjouskilpailuasiakirjavaihe Yksityiskohtaisen suunnittelu-/tarjouskilpailuasiakirjavaiheen kannalta olennaisten ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien muuttaminen/mukauttaminen Arviointimallin mukauttaminen ja taloudellisten, teknisten ja ympäristökriteerien painottaminen Erilaisten teknisten ratkaisujen elinkaariarviointi- ja/tai elinkaarikustannuslaskelmat Sopimuslausekkeet Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereihin sisältyy ohjeita sopimuksen täytäntöönpanoa koskevista lausekkeista. Tämä johtuu siitä, että infrastruktuurin rakennus- ja toimintavaatimuksiin sellaisinaan kuuluu monia ympäristönäkökohtia, jotka on sisällytettävä sopimukseen sopimusvelvoitteina. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat lausekkeet sisältävät vaatimuksia, joiden mukaisesti työ toimitetaan rakennus- tai toimintavaiheessa. Sen lisäksi, että määritetään, mitä 18

21 sopimuksen mukaan toimitetaan, täytäntöönpanoa koskevissa lausekkeissa määritetään, mitä rakentajan tai toimijan on tehtävä. Ympäristötehokkuuden keskeiset näkökohdat, kuten hajujen, jätteen tuotannon, melun tai paikallisliikenteen minimointi, ovat rakennus- ja toimintasopimuksessa olennaisilta osiltaan samankaltaisia. Tämän vuoksi voidaan soveltaa samantyyppisiä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä, mutta konkreettisten suoritustasojen on tavallisesti oltava erilaiset, koska vaatimukset ovat rakennusvaiheessa erilaisia kuin toimintavaiheessa. Ympäristötehokkuutta koskevien sopimuslausekkeiden laatimiseen liittyvissä tämänhetkisissä parhaissa käytännöissä ei ole kyse tietyn sanamuodon sisällyttämisestä itse sopimukseen. Ympäristötehokkuuden vaatimukset esitetään täsmällisyyden vuoksi sopimuksen liitteissä. Parhaat käytännöt on otettu huomioon FIDICsopimusten punaisen ja hopeisen kirjan vakiosopimuksissa. Lisätietoja näistä sopimuksista on saatavissa teknisen taustaraportin luvusta 4 ja jäljempänä kohdasta Elinkaarikustannuslaskennan näkökohdat. Kummassakin vakiosopimuksessa on yleinen ympäristölauseke, jossa viitataan työnantajan vaatimusten konkreettisiin vaatimuksiin (eli viranomaisen vaatimusten kuvaukseen ja määritelmään sovellettaessa keltaista, hopeista ja kultaista kirjaa) tai määritelmiin (sovellettaessa punaista kirjaa). Keltaisessa, hopeisessa ja kultaisessa kirjassa oleva yleinen ympäristölauseke sisältää kokonaisvaatimuksen, jonka mukaan rakentajan/toimijan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin suojellakseen ympäristöä, johon tämän toiminta on vaikuttanut laitoksessa ja sen ulkopuolella. Lisäksi on varmistettava, että toiminnasta aiheutuvat päästöt, vuodot ja jätevedet eivät ylitä työnantajan vaatimuksissa tai sovellettavissa säädöksissä mainittuja arvoja. Ympäristönhoitosuunnitelma ja rakentamisen ja/tai toiminnan suorituskykyvaatimukset sisällytetään sopimusliitteisiin ja ne kuuluvat sopimukseen liitettyihin teknisiin vaatimuksiin. Muun muassa hajuja ja melua koskevien suoritustasojen on monessa tapauksessa oltava lainsäädäntövaatimusten mukaisia. Tästä syystä niistä sovitaan etukäteen osana hankkeen suunnittelua. Toinen mahdollisuus on järjestää tarjouskilpailu, jotta saavutettaisiin mahdollisimman korkea taso. Näin tulisi toimia kuitenkin ainoastaan, jos kyseisiä näkökohtia pidetään projektin kannalta niin tärkeinä, että niistä pitäisi tehdä hankintasopimuksen todelliset myöntämiskriteerit onnistuneen tarjouksen tunnistamiseksi. Tarjouskilpailun avoimuuden takaamiseksi hankintasopimuksen myöntämiskriteerit on esitettävä selkeästi, ja ne on voitava varmistaa. Näin ollen hankintasopimuksen myöntämiskriteereihin voisi sisältyä esimerkiksi toiminnan aikana syntyneen jätteen uudelleenkäyttöosuus tai rikkivetypitoisuuksien tasot pyrittäessä vähentämään hajuja optimaalisella tavalla Rakentamisen tarjousvaihe Tarjousvaihe käsittää tarjousasiakirjojen ja varsinaisen tarjousmenettelyn viimeistelyn. Vaihe päättyy tarjousten arviointiin ja sopimuksen tekemiseen valitun toimeksisaajan kanssa. Tarjousasiakirjoihin sisältyy myös rakennussopimuksiin liittyvät ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat valinta- ja myöntämiskriteerit. Yksittäisten rakennussopimuksiin liittyvien 19

22 ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien valintakriteerien ja pisteytysmekanismin (arviointimalli) painotus on ilmoitettava selkeästi, jotta tarjoaja käsittää hankintaviranomaisen vaatimukset ja toiveet ja voi vastata niihin. Lisäksi on esitettävä selkeästi tarvittavat arviointimallin laskelmia koskevat tiedot. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit eivät muutu tarjouskilpailun kohteena olevan sopimuksen tyypin mukaan, mutta niiden soveltaminen voi hyvinkin vaihdella, kuten edellä kohdassa todettiin. Tarjous voi sisältää suunnittelun, rakentamisen ja käytön kokonaisuudessaan tai se voi rajoittua suunnitteluun ja käyttöön, joko yhdessä tai erikseen. Taulukko 4-4 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin liittyvät toimet tarjousvaihe Valittuihin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereihin liittyvien tietojen keruu kokonaisarvion ympäristöosan laskentaa varten Teknisten eritelmien ja sopimuksen myöntämiskriteerien arviointi ja todentaminen tarjoajien/toimeksisaajien osalta Arviointimallin laskelmat (taloudelliset, tekniset ja ympäristöä koskevat kriteerit), mahdollisesti myös elinkaarikustannuslaskelmat Sopimuksen tekeminen sen tarjouskilpailun voittaneen toimeksisaajan kanssa, jolla on taloudellisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta paras tarjous Rakennusvaihe Euroopan komissiossa kehitetään parhaillaan uusia ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä toimistorakennuksille. Ne on määrä julkaista vuoden 2013 puolivälissä 8. Niitä voidaan vastaisuudessa käyttää hallintorakennuksia koskevien tarjousten kriteereinä. Tällä hetkellä ei ole mahdollista esittää suosituksia kestävän kehityksen mukaisten rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hankinnasta jäteveden infrastruktuurihankkeiden ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien yhteydessä. Kun jätevesi-infrastruktuurin rakennustöiden valmistumista testataan, on hyvin tärkeää todentaa, että toimeksisaajat täyttävät tarjousasiakirjoihin sisältyvät suorituskykykriteerit / ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit ja että suorituskykykriteerit / ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit dokumentoidaan valmistumisen testaukseen mennessä ennen luovutustodistuksen antamista. 8 Kriteerit julkaistaan osoitteessa 20

23 4.1.7 Toimintavaihe Toimintavaiheen aikana jäljellä on enää muutama huomioitava ympäristönäkökohta, sillä suurin osa näkökohdista on ratkaistu jo suunnitteluvaiheessa. Tarjouskilpailun kohteena olevaan sopimukseen voi sisältyä toimintavaihe, joko erikseen tai kattavassa hankkeessa, johon kuuluu suunnittelua ja rakentamista erilaisina yhdistelminä. On varmistettava, että toimeksisaajan takaamat eritelmät täyttyvät. Jos toimeksisaajat esimerkiksi takaavat tietyn käsittelytehokkuuden, se on todennettava jäteveden käsittelylaitoksen tai lietteenpolttolaitoksen toiminnan aikana. Jos käsittelyn tehokkuutta koskevat lupaukset eivät täyty, sillä voi olla merkittävä vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn ja ympäristöominaisuuksiin kokonaisuudessaan. Kun sopimus kattaa suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan, toimeksisaajan edun mukaista on varmistaa alusta alkaen optimaalisella tavalla, että suunnitteluvaiheessa kehitetyt eritelmät todella toimivat toimintavaiheessa. Toimintavaiheen aikana on tarkasteltava myös energiankulutusta, vedenkulutusta ja kemikaalien kulutusta. Tämä toteutetaan usein vuosikertomuksissa, joissa kulutus sidotaan indeksiin suhteessa kuutioon käsiteltyä jätevettä (jätevedenpuhdistamoissa), lietetonniin (lietteenpolttolaitoksissa) tai kuutioon kuljetettua jätevettä (viemäriverkot). Viranomainen voi soveltaa ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereitä jätevesiinfrastruktuuriin todentaakseen suunnitellut ja luvatut suorituskyvyt (ks. todentaminen ja ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit). Taulukko 4-5 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin liittyvät toimet toimintavaihe Toimintavaihetta koskeva ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien testaus ja todentaminen, esimerkiksi koko laitoksen ja/tai yksittäisten laitteiden energiankulutuksen testaus ja todentaminen rakennusten energiankulutuksen testaus ja todentaminen jäteveden käsittelytehokkuuden testaus ja todentaminen valittujen aineiden osalta kemikaalien kulutuksen todentaminen savukaasujen käsittelytehokkuuden testaus ja todentaminen valittujen aineiden osalta vedenkulutuksen todentaminen Käytöstäpoistovaihe Tarjousvaiheessa, kun toimeksisaajat ovat toimittaneet tietoja rakennusmateriaaleista, olisi toimitettava tietoja myös rakennusmateriaalien hävittämisestä käytön jälkeen, toisin sanoen 21

24 käytöstäpoistosta. Materiaalivalintoja koskevat vaatimukset on sisällytettävä jo yksityiskohtaisen suunnittelun tai työsuunnittelun vaiheessa. 4.2 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat peruskriteerit Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat peruskriteerit on suunniteltu keskeisten ympäristövaikutusten huomioimiseksi. Ne on laadittu sellaisiksi, että ne edellyttävät mahdollisimman vähän ylimääräistä todentamista tai lisäkustannuksia. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat peruskriteerit käsittävät tarvittavan tehokkuuden, jotta mekaanisella ja biologisella käsittelyllä sekä jälkikäsittelyllä saadaan aikaan jätevesien käsittelystä annetussa direktiivissä määritetty jäteveden laatutaso. Elinkaarikustannusten käytöllä voidaan saada aikaan kustannusleikkauksia. 4.3 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat lisäkriteerit Lisäkriteerit on tarkoitettu niille viranomaisille, jotka haluavat valita ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon/hankkeen. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin lisäkriteereihin ei ole sisällytetty kaikkia käsitellyn jäteveden päästöjen mahdollisia ympäristövaikutusten aiheuttajia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tietojen keruu patogeenien ja vaarallisten aineiden käsittelyn tehokkuudesta voi olla aikaa vievää ja edellyttää asiantuntijoiden apua. Viranomaisia olisi kuitenkin rohkaistava soveltamaan lisäkriteereitä, jos näkökohdilla on merkittävä vaikutus kyseisen jäteveden käsittelylaitoksen mahdollisiin ympäristövaikutuksiin kokonaisuudessaan. Lisäkriteerien täyttäminen edellyttää toimeksisaajilta lisäponnisteluja. Toimeksisaajilta saatavan tiedon hallinnointi ja käsittely edellyttää myös viranomaiselta hallinnollisia lisäponnisteluja ja aiheuttaa kustannuksia. Tässäkin elinkaarikustannusten käytöllä voidaan saada aikaan kustannusleikkauksia. Jos hankintaviranomainen katsoo, että vaarallisten aineiden vaikutukset ovat niin merkittäviä, että on sovellettava niitä koskevia poistotehokkuuden kriteereitä, tämä edellyttää asiaa koskevaa yksityiskohtaista ja kattavaa asiantuntemusta. Sitä voi löytyä sisäisesti tai johon on haettava ulkopuolisten konsulttien apua. On korostettava, että viranomaiset eivät ole velvollisia soveltamaan kaikkia kriteereitä. Viranomaisten on arvioitava kaikkia mahdollisesti sovellettavia kriteereitä ja määritettävä niistä kyseisen hankkeen kannalta merkitykselliset. Tästä on esimerkkinä patogeenejä koskevat lisäkriteerit, joita viranomaisen on sovellettava varmistaessaan uimaveden laadun muun muassa purkujoessa, -järvessä ja -meressä. Viranomainen voi myös päättää soveltaa tiettyjen näkökohtien osalta peruskriteereitä ja muiden näkökohtien osalta lisäkriteereitä. 22

25 4.4 Päätöksentekokaavio Seuraavassa päätöksentekokaaviossa kuvataan päätöksentekoa siitä, sovelletaanko ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia perus- vai lisäkriteereitä ja toteutetaanko elinkaariarviointi ja/tai elinkaarikustannusten arviointi. 23

26 24

27 25

28 4.5 Arviointimalli Monimutkaisten hankkeiden arvioimiseksi valmistellaan usein arviointimallit tiettyjen kriteerien osalta soveltuvimman hanke-ehdotuksen määrittämiseksi. Arviointimallien monimutkaisuus vaihtelee. Ne laaditaan usein hankkeen alkuvaiheissa, ja niitä täsmennetään edelleen aina tarjousvaiheeseen saakka. Tässä luvussa kuvataan esimerkkiä jäteveden käsittelyhankkeen arviointimallista tarjousten arvioinnissa. Arviointimalli olisi nähtävä parhaan hintalaatusuhteen välineenä, jota sovelletaan monien muiden infrastruktuurihankkeita koskevien kansallisten valintamallien ja ohjeiden lisäksi. Tässä kuvattu arviointimalli on vain esimerkki, ja viranomaiset voivat soveltaa omaa arviointimalliaan. Malli käsittää eri tavoin painotettuja taloudellisia, teknisiä ja ympäristöön liittyviä kriteereitä, joita viranomaiset voivat soveltaa hankkiessaan jätevesi-infrastruktuurin palveluita. Kriteerien lopullinen valinta ja eri tekijöiden painottaminen riippuu paikallisista oloista ja hankintaviranomaisen ensisijaisista tavoitteista. Lisäksi eri tekijöiden painottaminen saattaa riippua tavasta, jolla hanke kilpailutetaan. Jos hanke kilpailutetaan viranomaisen valmisteleman yksityiskohtaisen hankkeen perusteella, on tavallisesti vain vähän mahdollisuuksia tehdä muutoksia tarjotussa ratkaisussa. Tällöin hintaa yleensä painotetaan suhteellisen paljon (70 80 prosenttia) ja teknisiä ja ympäristöä koskevia tekijöitä suhteellisen vähän (esimerkiksi tekniset tekijät prosenttia ja ympäristöä koskevat tekijät prosenttia). Jos hanke kilpailutetaan suunnittelun ja rakentamisen käsittävänä sopimuksena, ehdotetuissa ratkaisuissa on tavallisesti varaa vaihtelulle. Tällöin teknisiä ja ympäristöä koskevia tekijöitä painotetaan enemmän. Jos hanke kilpailutetaan kattavana hankkeena, joka käsittää suunnittelun, rakentamisen ja käytön, silloin teknisiä ja ympäristöä koskevia tekijöitä painotetaan enemmän. Lisäksi tarkastellaan erikseen tosiasiallista energiankulutuksen, vedenkulutuksen ja kemikaalien kulutuksen tehokkuutta. Vastaanotettujen tarjousten lopullinen arviointi voidaan esimerkiksi toteuttaa elinkaarikustannuslaskelman perusteella (yksi jäljempänä olevassa taulukossa esitetyistä vaihtoehdoista kustannusten määrittämiseksi). Esimerkiksi pienimpien kustannusten tarjoukselle voidaan antaa 35 pistettä, kuten jäljempänä esitetyssä esimerkissä. Kaikille muille hyväksyttäville tarjouksille annetaan pisteet suhteessa niiden kustannuksiin verrattuna pienimpien kustannusten tarjoukseen. Kaava voi siis olla seuraavanlainen: Tarjouksen pisteet = saatavien pisteiden enimmäismäärä x (pienimpien kustannusten hyväksyttävä tarjous / tarjouksen kustannukset) Jos esimerkiksi tarjouksen kustannukset ovat 20 prosenttia suuremmat kuin pienimpien kustannuksen tarjouksen ja enimmäispistemäärä on 35, 20 prosenttia korkeampien kustannusten tarjous saa 29,2 pistettä. 26

29 Jäljempänä esitettyä malliesimerkkiä voidaan siis käyttää vain neuvoa-antavana, kun hankintaviranomainen laatii arviointimallia. Lisää näkökohtia ja ohjeita elinkaarikustannusten mahdollisesta käytöstä jätevesi-infrastruktuureja koskevassa kilpailuttamisessa esitetään luvussa 6. 27

30 GPP Criteria For Waste Water Infrastructure Example of Evaluation Model (WWTP project) Cells to be filled out by the Public Authority Financial assessment Weight: Point: Score (= Weight x Point x 10): Select one price calculation option: 35% 1. Construction cost (Net Present Value (NPV)) Construction, operation and maintenance cost (NPV) Conventional LCC Environmental LCC Point for the evaluated tender price may be calculated as follows: Points to tender = Maks. points * (L1/Lx) L1 = Lowest price (LCC or other) Lx = Price (LCC or other) for option x Technical assessment Weight: Point: Score (= Weight x Point x 10): Wastewater treatment process and technology 15% 0-15 Proven technology 6% Reliability 4% Flexibility to cater for inlet quantity and quality variations 3% Extent and quality of process and performance guarantees 2% Plant and Equipment 15% 0-15 Quality & performance of equipment 7% Plant design and layout 3% Ease of operation and maintenance 3% Process control and automation 2% Other environmental impacts 5% 0-5 Environmental management plan (EMP) 2% Architectual design and visual impact 1% Odour control measures 1% Noise control measures 1% Each of the above tender evaluation criteria for Technical Assessment is given points from 0-10 according to the following applicable weight point system: 10 Excellent 9 Very good - Substantially better than expected/described 8 Good - Above expectation 7 Satisfactory - Responsive 6 Almost satisfactory 5 Unsatisfactory - Below expected level 3-4 Unsatisfactory - Clearly below expected level 1-2 Non-responsive 0-1 Unsatisfactory Environmental assessment Weight: Point: Score (= Weight x Point x 10): Wastewater treatment efficiencies 20% Treatment efficiency of BOD Treatment efficiency of total nitrogen Treatment efficiency of total phosphorous Treatment efficiency of lead and its compounds Treatment efficiency of mercury and its compounds Treatment efficiency of nickel and its compounds Treatment efficiency of Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Treatment efficiency of naphthalene Treatment efficiency of nonylphenols and octylphenols Treatment efficiency of benzo(a)pyrene (to represent the Polycyclic Aromatic hydrocarbons (PAHs) Treatment efficiency of tramadol and primidone Treatment efficiency of pathogens Energy performance requirements 6% Total energy consumption per m3 wastewater Energy consumption for aeration systems (kg oxygen transferred to the water per kwh used) Sludge dewatering equipment (kwh per tons sludge dewatered) Treatment efficiencies of flue gas treatment 3% Treatment efficiency (energy consumption per ton sludge) Treatment efficiency of nitrogen dioxide Others 1% Total use of water Consumption of precipitation chemicals The tender evaluation criteria for treatment efficiencies are given points from 0-10 according to the point system: 10 50% under legislative level 9 45% under legislative level 8 40% under legislative level 7 35% under legislative level 6 30% under legislative level 5 25% under legislative level 4 20% under legislative level 3 15% under legislative level 2 10% under legislative level 1 5% under legislative level 0 Level according to legislation The environmental criteria regarding water consumption and consumption of precipitation chemicals are awarded points according to the same scheme: 10 50% under this level 9 45% under this level 8 40% under this level 7 35% under this level 6 30% under this level 5 25% under this level 4 20% under this level 3 15% under this level 2 10% under this level 1 5% under this level 0 Level according to average level at similar wastewater infrastructure in the country/municipality/region etc. 28

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusi hankintadirektiivi Artikla 67 2 Hankintaviranomaisen kannalta kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa DT konferenssi 06, 18.8.06 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLTO ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA SEN PARANTAMISEKSI; Hankkeen rahoitus Suomen Ympäristöministeriön lähialuetuki Suomen ja Liettuan kahdenvälinen ympäristöyhteistyö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Rakentaminen, kestävä kehitys & innovaatiot Ympäristönäkökulmat: Energiankulutus Materiaalivalinnat

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. EU:ssa on kuitenkin tehty sopimus, joka velvoittaa keskushallinnon

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11346/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti.

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/34971865.aspx Ulkoinen hankinta ID 300860-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

8165/16 team/vj/kkr 1 DGE 1A

8165/16 team/vj/kkr 1 DGE 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8165/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle Betonipäivät 2012 27. marraskuuta 2012 Rakentamisen ympäristövaikutukset miksi? Rakennukset ja asuminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55635-2014:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 034-055635 Hankintailmoitus

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017 Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017 Tässä esityksessä Rakentamisen ympäristövaikutukset ja puu Hankintalain mahdollisuudet

Lisätiedot

A7-0277/129/REV

A7-0277/129/REV 3.10.2013 A7-0277/129/REV Tarkistus 129/REV Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-ryhmän puolesta Mietintö Andrea Zanoni Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi COM(2012)0628

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri.

Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri. Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31889888.aspx Ulkoinen hankinta ID 43401-2012

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi ja aikataulu HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N VUOSIKOKOUSSEMINAARI 2015 Pudasjärvi 9.-10.4.2015 Teppo Lehtinen Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia-

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Rakentamisen vihreät vaatimukset

Rakentamisen vihreät vaatimukset 1 Rakentamisen vihreät vaatimukset 2 Rakennussektorin globaali ympäristövaikutus on suuri Rakennussektori kuluttaa 50 % ihmiskunnan käyttämistä luonnonvaroista ja tuottaa 40 % kaikesta jätteestä (RELIEF

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.3.2012 2011/0274(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35210745.aspx Ulkoinen hankinta ID 3859-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämiseen liittyvät ruumiinkuljetukset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen alueella.

Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämiseen liittyvät ruumiinkuljetukset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen alueella. Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämiseen liittyvät ruumiinkuljetukset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen alueella. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/30233865.aspx

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot