HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:10 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Urakkatarjousten hylkääminen Hyrynsalmen yhtenäiskoulu 69 Lausunnon antaminen Seija Kaarina Pyykkösen poikkeamislupahakemukseen 70 Valitus Myllyniemen tiekunnan kokouksesta Moisiovaaran koulukiinteistön lämmitystapa Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista Viranhaltijapäätökset Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 75 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 76 Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:30-19:10 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 17:30-19:10 puheenjohtaja Turunen Tuomo 17:30-19:10 varapuheenjohtaja Heikkinen Asta 17:30-19:10 jäsen Kemppainen Tyyne 17:30-19:10 jäsen Takila Kai 17:30-19:10 jäsen Paavilainen Seija 17:30-19:10 jäsen Toivanen Osmo 17:30-19:10 Kunnanhallituksen edustaja Kuvaja Raimo 17:30-19:10 esittelijä/sihteeri Heikkinen Raimo 17:30-19:10 kunnanrakennusmestari POISSA Heikkinen Alpo jäsen Kemppainen Tapani kunnanhallituksen pj. Keränen Heimo kunnanjohtaja Heikkinen Anja asuntosihteeri Kovalainen Jaana palveluesimies Korhonen Liisa aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kai Takila tarkastanut etänä Tuomo Turunen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirja on nähtäviänä perjantaina teknisten palveluiden osastolla viraston aukioloajan.

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 66 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähin tään puo let jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luet tuna on saapuvilla. Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:Ympäristölauakunta hyväksyi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 67 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakun nan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Kai Takila ja Tuomo Turunen, varalla Alpo Heikkinen ja Asta Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Takila ja Tuomo Turunen, varalle Tyyne Kemppainen ja Asta Heikkinen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Urakkatarjousten hylkääminen Hyrynsalmen yhtenäiskoulu YMP 68 Urakkatarjoukset Nivan yhtenäiskoulun osalta piti palauttaa klo mennessä. Tarjoukset avattu klo Tarjousten jälkeen todettiin kokonaiskustannusarvion ylitty neen noin 23 %. Lisätietoja asiasta teknisten palvelujen pääl likkö puh Hyrynsalmen kunta tilaajana hylkää kaikki jätetyt urakkatarjoukset. Perusteena on, että annetut urakkatarjoukset ylittävät tilaajan budjetin. Tilaaja pyytää kaikilta urakkatarjouksen jät täneiltä urakoitsijoilta uudet tarjoukset uusien suunnitelmien valmis tuttua. Li säksi asiasta ilmoitetaan Hilmassa. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Seija Kaarina Pyykkösen poikkeamislupahakemukseen YMP 69 Poikkeamislupaa haetaan MRL 72 :n1 momentin säännöksistä. Hakijan tarkoituksena on rakentaa Hyrynsalmen kunnan Moisiovaaran kylään Tervaranta- nimiselle tilalle RN:o 2:15, jonka pinta-ala on 5100 m², lomarakennus kerrosala 60,5 m² ja rantasaunan kerrosala 20 m². Kantatilana on ollut Terva-aho 2:3. Sillä on ollut Kokkojärven rantaa kahdessa kohden yhteensä =850 m. Kantatilasta on muodostettu tilat 2:11 sekä 2: Tilalla 2:11 ei ole Kokkojärven rantaviivaa, muilla tiloilla on. Hakija on perusteluissaan to dennut, että perinnönjaossa on hänelle osoitettu lomarakennuspaik ka (rantarakennusoikeutta), mistä hänellä on ollut myös vuokrasopimus. Hakija on kuullut rajanaapurit, eikä heillä ole ollut huomautettavaa ra kennushankkeen johdosta. Tie rakennuspaikalle on valmii na, vesi kantatilan kaivosta ja jätevedet käsitellään viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Hakemus on Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestyksen mukainen. Ra kennuspaikalla ei ole sellaisia luonto tai maisema-arvoja, jotka vai kuttaisivat rakentamiseen. Hankkeelle on myönnetty aiem min poikkeamislupa Dnro KAI-2007-L Poikkea mislupa on ollut voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä lukien. Hakija ei ole hakenut poikkeamisluvan voimassaoloaikana rakennuslupia. Poikkeamisluvasta päättää ELY- keskus, koska rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueeseen kuu luvalla rantavyöhykkeellä. Lisätietoja asiasta rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta päättää puoltaa poik keamislupahakemusta, koska kantatilan rakennusoikeuden mitoitus luku antaa 4 rakennuspaikkaa rantaviivakilometrille, eli kullekin kan tatilasta lohkotulle tilalle 2:15-18 yhden rantarakennuspaikan, niin myös hakijalle. Rakennushanke ei tuota huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle, eikä asutuksen muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnon suojelun tavoitteiden saavuttamista. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Valitus Myllyniemen tiekunnan kokouksesta YMP 70 Johannes Ojala on tehnyt valituksen Oulun hallinto-oikeuteen Myllyniemen tiekunnan pidetystä kokouksesta. Oulun hallinto-oikeus on siirtänyt Johannes Ojalan valituskirjelmän hallintolainkäyttölain 29 :n 1 momentin nojalla Hyrynsalmen ympäristölautakunnan käsi teltäväksi. Johannes Ojalan valituskirjelmä: " Valitus asiassa, joka koskee Myllyniementiekunnan kokousta Nro 1.per " Kokouksen pöytäkirja lähetettiin minulle postitse ja sain sen käyttööni Pyydän kyseisessä kokouksessa tehtyjen päätösten kumoamista alla olevilla perusteilla. Myllyniementiekunnan kokous nro 1, joka pidettiin per osoitteessa Myllyniementie Hyrynsalmi. Kokouksessa olivat kutsuttuina läsnä Tuula ja Kari Pitkäaho, joka toimi kokouksen puheenjohtajana, Esko Hankkila/Pentti Juntunen, Eine Neuvonen, Ta pio Väkiparta, Marko ja Pekka Väkiparta, Einari Heikkinen ja Helka Ojala, Niilo Ojalan Perikunnan puolesta. Kokouksen pöytäkirjan kohta 4:Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Niilo OJALAN perikuntaa kokouksessa edustanut Helka Ojala on toiminut kokouksessa lainvastaisesti ja ylittänyt valtuutensa, sillä hänellä ei ole ollut Niilo Ojalan perikunnan muiden osakkaiden antamaa suostumusta ja valtakirjaa edustaa kokouksessa muita perikunnan osakkaita. Hänellä ei ole ollut oikeutta tehdä juridisesti ja taloudellisesti sitovia päätöksiä Niilo Ojalan perikunnan puolesta. Ennen kokousta Helka Ojala oli ilmoittanut suullisesti puheenjohtaja Kari Pitkäaholle, että hänellä on oikeus edustaa Niilo Ojalan perikuntaa(puh.kesk. Johannes Ojala/Kari Pitkäaho per ) Kokous ei ole ollut laillisesti kokoon kutsuttu eikä myöskään päätösvaltainen, koska muut Niilo Ojalan perikunnan/kuolinpesän osakkaat, eivät ole olleet tietoisia kyseisestä kokouksesta eikä Helka Ojalalla ole ollut juridista oikeutta edustaa Niilo Ojalan perikuntaa/kuolinpesää. Edellä kerrottu Helka Ojalan menettely on loukannut muiden pesän osakkaiden oikeutta, koska heitä ei ole kuultu tai tiedotettu asiasta ennen kokousta. Vaadin Oulun hallinto-oikeutta kumoamaan kyseisen kokouksen päätöksen edellä olevan perusteella. Niilo Ojalan perikunnan/kuolinpesän osakkaat ovat:

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Aura Ojala, leski Hyrynsalmi - Sirkka-Liisa Jurvelin, Vaala - Aulis Ojala, Kajaani - Marja-Leena Sarenius, Oulu - Helka Ojala, Hyrynsalmi - Johannes Ojala, Vantaa - Jari Mattila, Muhos - Kirsi Mattila, Oulu Koska kokouksen muut osallistujat ovat minulle tuntemattomia enkä tiedä hei dän yhteystietojaan, esitän Helka Ojalaa, Osoite Hyrynsalmi, tämän asian yhteyshenkilöksi. Hän tietänee muiden kokoukseen osallistuneiden yhteystiedot. Prosessiosoite:Johannes Ojala, Nuijatie 5 D Vantaa Liitteet: -Pöytäkirja Myllyniementiekunnan kokouksesta 1. - Niilo Ojalan perukirja " Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari puh Ympäristölautakunta kumoaa Myllyniemen tiekunnan pitämän kokouksen päätökset, koska kokousta ei ole kutsuttu koolle yksityistielain mukaisesti. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Moisiovaaran koulukiinteistön lämmitystapa YMP 42 Moisiovaaran koulukiinteistön öljynkulutuksen keskiarvo on ollut vuosina , litraa. Öljyn hinta v oli /lit ra alv 0 % ja nyt /litra alv 0 %. Lämmitystapa öljyllä ei ole välttämättä edullisin, verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Varteenotettavim mat vaihtoehdot ko. tapauksessa ovat maalämpö tai bioenergialla toi miva lämpökes kus. Lämmitystapavertailun avulla saataisiin kulu tusmäärät huomioiden selville, mikä lämmitystapa on edullisin. Oikein valitun lämmitystavan edut korostuvat pitkällä aikavälillä: esimerkiksi 20 vuoden tarkastelujaksolla kalleimmasta lämmitystavasta voi kertyä kaksi kertaa suuremmat kustannukset kuin halvimmasta. On perusteltua suorittaa tulevasta lämmitystavasta puo lueeton hintavertailu. Vertailuun lämmitysmenetelmistä otetaan mu kaan nykyinen öljyjärjestelmä, maalämpö ja bioenergialla toimiva lämpökeskus. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta päättää, että Moisiovaaran koulu kiinteistön lämmitystavasta tehdään puolueeton hintavertailu. Vertai luun lämmitysmenetelmistä otetaan mukaan nykyinen öljyjärjestel mä, maalämpö ja bioenergialla toimiva lämpökeskus. Tarjoukset pyydetään neljältä alalla toimivalta suunnittelutoimistolta. Päätös:Ympäristölautakunta hyväksyi. YMP 71 LVI- Suunnittelutoimisto Kaiplan Ky on tehnyt Moisiovaaran koulukiinteistöstä päivätyn lämmitystapavertailun. Vertailuasiakirja on liitteenä. Lämmitystapavertailusta käy ilmi, ettei lämpöpumppu, eikä pelletti ole kannattavia lämmitys ratkai suja ko. kohteessa. Hakevaihtoehto lämpöyrittäjän toimesta toteutettuna on paras vaihtoehto, sillä edellytyksellä, että lähialueelta löytyy yrittäjä. Lisätietoja asiasta teknisen palvelun päällikkö p Ympäristölautakunta merkitsee Moisiovaaran koulun lämmitystapavertailun tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, ettei selvitys anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista YMP 72 Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on päättänyt vuokrlaisvalintamenettelystä. Päätöksen mukaan isännöitsijän tekemät vuokralaisvalinnat tuodaan hallituksen päätettäväksi kokouksittain. Vuokralaisvalinnat viedään edelleen tiedoksi kunnan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle. Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on hyväksynyt isännöitsijän suorittamat vuokralaisvalinnat ajalta , jotka tuo daan edel leen kun nan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölau takunnalle tie doksi. Lisätietoja asiasta antaa suntosihteeri, puh. (08) Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi asukasvalintalistat ajalta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMP 73 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tiedotettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioita, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perusteella eivät ole julkisia tietoja. Viranhaltijapäätökset Osastopäällikkö: Henkilöstöpäätökset: - poissaolopäätökset , vuosilomapäätökset - palkkauspäätökset Yleiset päätökset Toimistotilojen vuokraaminen kunnanvirastolta Kajaanin oikeusaputoimistolle Käyttörajoituksista vapauttaminen, Lohitie 9 A 3 Hankinta päätökset: Ei päätöksiä Kunnanrakennusmestari: Henkilöstöpäätökset: - muutospäätökset Ei päätöksiä. - vuosilomapäätökset Ei päätöksiä. - poissaolopäätökset , , , , , palkkauspäätökset Avustuspäätökset: Ei päätöksiä. Hankintapäätökset:

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ei päätöksiä. Yleiset päätökset: Ei päätöksiä. Palveluesimies: Henkilöstöpäätökset: - muutospäätökset , , , , , vuosilomapäätökset Ei päätöksiä - poissaolopäätökset , , , , , , , , , palkkauspäätökset , , , , , , , , , , , Yleiset päätökset: Ei päätöksiä. Hankinta päätökset: Ei päätöksiä. Asuntosihteeri: Yleiset päätökset Vuokralaisvalinta Koskitie 2 E (entinen oppilasasuntola) Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 74 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: 54 Heikkinen Veikko Lämpöpumpun poraaminen Hyrynsami, Piilola 19:15 56 HuhtanenTeuvo, Pirttikoski Pentti Vapaa-ajan paritalo Kytömäki, 56:18 57 Jokinen Leena Sauna Luvankylä, Korpikoti 25:7 58 Heikkinen Pekka Kesämökin laajennus Hyrynsalmi, Kivijärvi 23:0 59 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Ukon Puoti Roskakatos Kytömäki, Hallan piilopirtti 16:32 60 Puolakanaho Raino Ulkoterassin kattaminen valokatteella Hyrynsalmi, Asemanmäki 166:5 61 Paananen Aatos Omakotitalon laajennus Oravivaara, Pohjola 10:119 Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset YMP 75 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan luvat: Vastaava työnjohtaja: Paavilainen Liisa, Loviisa Karjalainen Martti, Kajaani Juntunen Jarmo, Kajaani Romppainen Jouni, Hyrynsalmi Kela Pekka, Hyrynsalmi Romppainen Jouni, Hyrynsalmi KVV-työnjohtaja Parkkila Vesa, Oulu Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös:Ympäristölautakunta hyväksyi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMP 76 Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta liit teen mu kaan. Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu puh , faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain tarkoittamia lupapäätöksiä lukuun ottamatta päätöksen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on julkipanopäivää seuraava arkipäivä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Valituskirjelmä Pvm Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUUTOKSENHAKUOHJEET YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomai nen ja vali tusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus postiosoite: PL 204, VAASA käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa puh , faksi: sähköposti: Pykälät: Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Pvm Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa. Valitusasiakirjat on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava päätöksen tehneelle viran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Viranomainen ja postiosoite: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Lisätietoja

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA I OIKAISUOHJE Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Toimitusosoite Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisu on tehtävä ja toimitettava hankintayksikölle 14 päivän kuluessa pää töksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän al le kir joi tet tava. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvit ta vat yh teystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayk sikön hallussa. Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku luessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Valituksen sisältö Kansalliset kynnysarvot 1 ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden tutkittavaksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankin noista annetun lain (438/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestöjen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus tulee osoittaa Markkinaoikeudelle postiosoite: PL 118, HELSINKI käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi: sähköposti: Valituksen toimittaminen Valituskielto Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (568/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksilölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat