TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito"

Transkriptio

1 TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito

2 TONISCO PS2000 -putkisaha Pääosat PS2000 Hydrauliletkut Saha sisältää hydraulimoottorin, joka pyörittää leikkaavaa terää. Letkut on varustettu pikaliittimin sahan kytkemiseksi voimanlähteeseen.. Kuljetusräikkä Räikkäavaimesta kiertämällä aikaansaadaan putken ympäri tapahtuva katkaisuliike. Sahan molemmissa akseleissa on nelikulma räikkää varten, jotta saadaan tasainen pyörähdys. Leikkuuneste Sahattaessa kuivaa putkea johdetaan terälle jäähdyttävä leikkuuneste. Teränsuojus Irroitettava suojus sahaajan suojaamiseksi pyörivältä terältä. Pidettävä kiinnitettynä sahatessa. Terän syöttö Kiertämällä käsipyörää syötetään terä putkiseinämän läpi aloituskohdassa. Katkaisuterä Katkaisemiseen käytetään erityisesti kutakin katkaistavaa putkimateriaalia varten teroitettua pyörösahanterää. Kiinnitysketju Saha kiinnitetään katkaistavaan putkeen jatkettavaa monirivistä rullaketjua käyttäen. Eri putkikokoja varten toimitetaan kullekin oma jatkoketjunsa.

3 TONISCO PS2000 putkisaha TONISCO PS2000 putkisahauslaitteisto Katkaisumenetelmän edut TONISCO PS2000 hydraulinen putkisaha on kehitetty erityisesti maastossa tapahtuvaan, isojen putkien katkaisuun. Katkaistavaa putkea ei ole tarpeen edes tyhjentää katkaisua varten, sillä hydraulinen toimilaite on tunteeton kosteudelle - katkaisu voi tapahtua vaikka kokonaan veden alla, mikäli putkisahaa käyttävä henkilö vain on asiaanmukaisesti varustautunut. Pienin Ps2000 sahalla katkaistava putki voi olla halkaisijaltaan 200 mm, ylärajaa katkaistavan putken halkaisijalle ei ole. Katkaistava putkimateriaali voi olla mitä hyvänsä käytettävää materiaalia, jokaiselle putkimateriaalille on olemassa tarkoitukseen soveltuva katkaisuteränsä. TONISCO Ps2000 putkisahan voimanlähteenä voidaan käyttää sähköllä tai polttomoottorilla toimivaa joko laitteen yhteydessä toimitettavaa tai yleismallista hydrauliagregaattia, jonka paine- ja tuottoarvot on sovitettu Ps2000 katkaisulaitteen arvoille sopiviksi. Laitetta voidaan käyttää myös työmaalla olevan kauhakuormaajan, kaivinkoneen tai kuorma-auton hydrauliikan avulla, mikäli ne on varustettu riittävällä virtauksen ja paineensäätöventtiilein. Katkaisulaite on rakennettu hyvin kevyeksi, jolloin se on helppo kuljettaa mukana jopa kantaen hankalaan maastoon. Katkaisu laitetta käyttäen on hyvin yksinkertaista, muttaa laitteen pitkän käyttöiän takaamiseksi sekä laitteen käyttäjän turvallisuuden takia on tähän käyttöohjeeseen tutustuminen ehdottoman välttämätöntä ja tässä mainittujen ohjeiden tarkka noudattaminen on edellytyksenä laitteen takuun voimassaolon varmistamiseksi sekä riittävän työturvallisuustason varmistamiseksi työmaalla. Laite toimitetaan varusteineen pakattuna säilytys ja kuljetuslaatikkoon, missä laitteen osat ovat kukin paikoillaan. Kuljetuslaatikko suojaa laitteen arkoja osia työpaikalle vietäessä sekä myös varastoinnin aikana. Tarpeellisen toimintavarmuuden sekä pitkän käyttöiän varmistamiseksi tulee laite huoltaa aina sahausten jälkeen ohjeita noudattaen sekä tarkastaen, että kaikki osat ovat moitteettomassa toimintakunnossa.

4 Putken katkaiseminen TONISCO PS2000 putkisahalla TONISCO PS2000 putkisaha on kehitetty erityisesti maastossa tapahtuvaan, isojen putkien katkaisuun ja seuraavassa esityksessä on lähdetty tilanteesta, jossa katkaistava putki on upotettuna maahan ja tässä käyttöohjeessa esiintulevat asiat liittyvät tällaiseen katkaisutilanteeseen. Putkisahalla voidaan luonnollisesti suorittaa putken katkaisemista myös paremmissa - verstasoloissa - tällöin voidaan jättää jotkin mainituista seikoista vähemmälle huomiolle. Valmistelutyöt Aloitettaessa putken katkaisemista on ensimmäinen työvaihe putken paikallistamisen jälkeen sen esiinkaivaminen. Kaivaminen voi tapahtua koneellisesti tavanomaisia varovaisuustoimenpiteitä noudattaen - päämääränä työturvallisen kaivannon aikaansaaminen mahdollisimman vähällä kaivamisella. Putken ympäriltä kaivettaessa tulee putkisahaa varten varata rilaa seuraavan kuvan mukaisesti. Putkisahaa asennettaessa on viereisen kuvan mittojen lisäksi huomioitava letkujen viemä tila, letkut ovat suhteellisen taipuisat, mutta siitä huolimatta on viitä varten varattava noin 200 mm tila putken suunnassa ja noin 50 mm putken pinnasta. Hyvin usein katkaisu tapahtuu siten, että halutaan leikata putkesta lyhyempi tai pidempi pala pois suorittamalla katkaisu poistettavan palan kummassakin päässä - tällöin on ainakin viimeinen katkaisu suoritettava siten, että putkisaha kiinnitetään siihen putkenosaan, jota ei ole tarkoitus irroittaa. 270 mm 170 mm Sahan syöttösuunta 320 mm

5 Putkea katkaistaessa on hyvä, mikäli on mahdollista käyttää esimerkiksi kaivinkonetta tukemaan irroitettavaa putkenosaa katkaisun edetessä. Näin säästetään terää, sillä terän juuttuessa on vaara suuri, että vähintään yksi kovametallinen hammas lohkeaa ylikuormituksen seurauksena. Varsinkin tapauksissa, joissa kahden sahauksen välistä irroitetaan putkenosa, on tukeminen välttämätöntä, sillä irtoava oala saattaa rikkoa koko sahan. Valmistautuminen sahaukseen Sahan voimalaitteena käytettävä agregaatti tai mikäli käytetään muuta hydrauliikkaa tuodaan paikalle ja tarkistetaan, että se on säädetty oikein. Letkut vedetään kaivantoon siten, että sahaus on mahdollinen ja mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan liittimistä. Saha valmistellaan katkaisuun siten, että perusketjuun liitetään sopiva jatkoketju käyttäen pikaliitostappia. Katkaistava putki puhdistetaan huolellisesti paitsi varsinaisesta katkaisukohdasta, myös kohdista, joissa sahan tukipyörät tulevat kulkemaan - näin varmistetaan mahdollisimman suora sahausjälki. Putken puhdistus hyvin huolellisesti kohdasta, mistä terä tulee leikkaamaan, on tärkeätä terän kulumisen kannalta, sillä kova kvartsihiekka kuluttaa terää moninkertaisesti verrattuna puhtaan valuraudan tai teräksen leikkaamiseen. Jos on kysymyksessä hyvin iso putki, on suoran sahaustuloksen saavuttamiseksi hyvä varata mukaan esimerkiksi pahvista tai ohuesta teräsnauhasta tehty soiro, jonka mukaan voidaan merkitä liidulla katkaistavan putken ympärille viiva, jonka mukaan ketju tullaan asemoimaan. Sahan kansi avataan ja ketju pujotetaan ketjupyörien lomitse seuraavien kuvien mukaisesti. Ketju pujotetaan katkaistavan putken ympäri ja liitetään yhteen perusketjun vapaaseen päähän. Sahan ketjun kiristys tapahtuu asettamalla mukana toimitettu käsipyörä ketjunkiristimen nelikulmaan ja kiertämällä myötäpäivään. Ennen kiristämistä on syytä todeta sahan toisessa päässä olevaa terän sisäänsyöttövipua kiertämällä, että terä on ruuvattu yläasentoonsa. Terän sisäänsyöttö Ketju on syytä kiristää asteittain siten, että aluksi kieristetään ketju vain löysästi ja pyöräytetään saha kerran katkaistavan putken ympäri. Kiristetään lisää ja toistetaan pyöräytys. Ketju on sopivalla kireydellä, kun käsipyörä ei kevyesti kiertämällä enää liiku. Ketjunkiristys

6 Suojavarusteet Putkea katkaistaessa on noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä: - Sahan käyttäjän on varustauduttava tarvittavin suojavarustein, kuulo-, kasvo- ja silmäsuojukset, asialliset käsineet ja suojavaatetus sekä saappaat. - Kaivannot on varustettava asianmukaisin tikkain, jotta tarvittaessa esimerkiksi sortumavaaran takia kaivannosta poistuminen voi tapahtua nopeastikin. - Katkaisutyöryhmässä on oltava kaksi jäsentä, joista toinen valvoo riittävän etäältä katkaisun edistymistä valvoen, että kaikki toimii suunnitellusti. - Työryhmän toinen jäsen valvoo agregaatin tai hydraulivoimanlähteen toimintaa ollen tarvittaessa valmiina pysäyttämään leikkuuterän. - Katkaistaessa vedellä täytettyä putkea saattaa vesi purkautua putkesta yhtäkkisesti putken katketessa ja sen saadessa korvausilmaa, sahaajan on varauduttava tällaisiin yllätyksiin ja huomioitava tikkaiden sijainti. Katkaiseminen Sahan asennuskohta tarkistetaan ja tarvittaessa kierretään saha putkella sellaiseen asentoon, että kiinnijuuttumisvaara tuntuu kaikkein vähäisimmältä. Yleensä mikäli asennolla ei kiinnijuuttumistaipumuksen takia tunnu olevan merkitystä, kannattaa katkaisun aloitus ja lopetus tehdä putken yläpuolelta tai suunnasta, missä työskentelytilaa on eniten. Tällöin kiinnijuuttunut saha on halpoin irroittaa ja myös kiilojen lyöminen katkaisupintojen väliin sahauksen edetessä käy helpoimmin. Syöttösuunta Aloitettaessa katkaisu käynnistetään terä avaamalla hydraulivirtaus varovasti. Tässä vaiheessa on katsottava, että kaikki hydrauliliitännät ovat kiinni ja letkut ovat ehyet. On varottava mahdollisesta vuotokohdasta purkautuvaa korkeapaineista hydrauliöljysuihkua, esimerkiksi silmään osuessaan se aiheuttaa pahat vahingot. Terän pyörimissuunta tarkastetaan, sen tulisi olla aiemman kuvan mukainen, sahan lastuaminen tapahtuu edullisempien terävoimien takia vastajyrsintänä. Kiertämällä terän sisäänsyöttöruuvista syötetään terä sisään putken seinämästä jatkaen niin syvälle kuin terä menee. Terän läpäistessa putkiseinämän saadaan läpäisykohdasta voimakas nestesuihku, mikäli putkessa on paine.

7 Katkaiseminen suoritetaan kiertämällä sahalla kertaalleen putken ympäri. Kiertäminen tapahtuu vääntämällä räikkävääntimellä toisesta tai molemmista syöttönelikulmista. Tarkoituksena on saada aikaan sahan mahdollisimman tasainen liike siten, että työstöterä pyörii vaivatta - mikäli hydraulivoimanlähteessä on painemittari, tulisi sen näyttää osapuilleen arvoja bar uudella terällä ja kuluneemmalla. Syöttökampea tulisi pitää siten, että syöttökäsi kulkee osapuilleen sahan keskilinjan kohdalla, näin sahan kiinnitysketjua rasittaa mahdollisimman pieni sivuttaisvoima ja katkaisutulos on mahdollisimman suora. Mikäli kiinnitysketju tuntuu löystyvän sahauksen aikana, voidaan sitä kiristää hieman. Sahan kaikkien tukipyörien tulisi koskettaa katkaistavan putken pintaan. Sahauksen edistyessä, mikäli sahan pyörintä tuntuu vaikeutuvan tai sahausrailo pyrkii supistumaan terän takana, tulisi sahausrailoon lyödä ohuita kiiloja railon umpeenkuroutumisen estämiseksi. Tässä vaiheessa joissakin tapauksissa voidaan tilannetta helpottaa myös käyttämällä kaivinkonetta tai nosturia apuna kannattamalla katkaistavaa putkea jostakin kohdasta. Juuri ennen kuin saha saavuttaa putken ympäri pyöräytyksen jälkeen aloituskohtansa, on hyvä nostaa terä sisäänsyöttöruuvia kiertämällä niin ylös, että se juuri ja juuri puhkaisee putken seinämän - näin helpotetaan mahdollisen terän kiinnnijuuttumisen irroittamista. Leikattaessa pätkä putkea irti kahden sahauksen väliltä, tulee irtoava putkenosa tukea joko kiinteällä maavallilla tai käyttäen kaivinkonetta tai nosturia apuna. Tällaisessa tapauksessa on sahaajan oltava erityisen varovainen ja työryhmän toisen jäsenen on oltava valmiina pysäyttämään terän pyörintä irtoavan putkenosan saattaessa heilahtaa arvaamattomaan suuntaan. Putken katkaisemisen jälkeen on hyvä löysätä sahan kiinnitysketju ja nostaa saha hydrauliletkuineen heti pois kaivannosta. Irroitettaessa letkujen hydrauliliittimiä erityisesti on varottava hiekan ja saven tunkeutumista liitospinnoille.

8 Sahan huolto ja kunnossapito TONISCO Ps2000 putkisaha on suunniteltu käytettäväksi hankalissa olosuhteissa. Se on rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertainen eikä vaadi muutamien perustoimenpiteiden lisäksi juurikaan huolenpitoa. Saha tulisi puhdistaa huolellisesti jokaisen katkaisemistyön jälkeen huolellisesti kaikista metallilastuista ja kaivannosta siihen tarttuneista maa-aineksista. Teräsuoja ja terä tulisi irroittaa, kiinnitysketju poistaa ja puhdistaa erillisenä ja sahana kansi avata puhdistusta varten. Enempää purkamista ei nornaali puhdistaminen edellytä. Liuotinpesuaineita tai painepesuria ei suositella käytettäväksi tavanomaisen puhdistuksen yhteydessä - pelkkä vesi riittää, sillä pesuaineet liuottavat voiteluaineet myös kohdista, joissa ne ovat tarpeen. Puhdistuksen jälkeen voidallaan saha ruiskuttamalla kaikille pinnoille CRC-voiteluspraytä. Määräaikaishuolto Kerran tai kaksi vuodessa, käyttömäärästä riippuen tulisi saha purkaa täydellisemmin. Sahan kansi avataan ja sahan päissä olevien kahvojen kiinnitysruuvit irroitetaan, samoin hydrauliletkut. Sahan takalevystä varovasti vetämällä voidaan saha jakaa kahtia. Paljastuneet laakeripinnat voidaan puhdistaa ja voidella. Tässä yhteydessä voidaan myös kuluneet tai vaurioituneet pyörät korvata uusilla. Hydraulimoottoria ei huollon yhteydessä normaalisti irroiteta. Syöttö- ja teränkiristysruuvit sekä näiden laakeroinnit puhdistetaan ja voidellaan käyttäen EP-lisäaineistettua litium-vaseliinia. Kun sahan laakeroinnit on puhdistettu ja voideltu, voidaan saha koota uudelleen yhdistämällä erotetut osat toisiinsa.. Tämän jälkeen seuraa vaihteiston huolto. Irroitetaan terän takana oleva vaihteiston kansi ja mikäli sisällä on merkkejä epäouhtauksista, tarvittaessa puhdistetaan vaihdelaatikon sisältö ja korvataan voiteluaine uudella. Vaihteiston voiteluaineena käytetään EPlisäaineistettua litium-vaseliinia. Kansi suljetaan uudelleen. Sahuksessa käytetyt terät tulisi tarkastaa jokaisen sahaulksen jälkeen. Erityisesti on huomioitava kokonaan puuttuvat kovametallipalat sekä lohjenneet teräkulmat. Mikäli lohjenneita kulmia on useita tai teräpaloja puuttuu, on suositeltavaa toimittaa terä huoltoon joko lähettämällä se sahanvalmistajalle tai jollekin terähiontaexpertille. Teroitus tulee suorittaa huolella huomioiden jokaisen terähampaan yksilöllinen vino teroitus, jotta terä kestää metallien työstön. Jos on käytetty karbidirouheterää, ei terän kuntoa voida arvioida teräpalojen särmiä tarkastelemalla, vaan näiden terien kuluneisuus näkyy karbidikrouhekerroksen ohenemisena. Kun kerros on hyvin ohut, ei terä enää syö kunnolla, eikä putken katkaisu edisty kuluneella terällä - terä pitää vaihtaa uuteen. Säilytyslaatikkoon terät tulee pakata siten, että terähampaat eivät pääse kosketuksiin toistensa kanssa - tällöin eivät terät vahingoitu iskeytymällä toisiinsa.

9 Terävalinta Aloitettaessa sahausta useinmiten on tiedossa etukäteen, mitä materiaalia katkaistava putki on sekä sen halkaisijamitta. TONISCO Ps2000 sahaan on saatavana erilaisia ja erilailla teroitettuja teriä katkaistavasta putkimateriaalista riippuen. Yleissääntönä voidaan todeta seuraavaa: - kovametallihampaisista teristä teräkselle teroitettua terää voidaan käyttää vain teräs-, jaloteräs ja kupari/alumiiniputkien katkaisemiseen, terästerä ei sovellu valuraudan katkaisuun. - valuraudalle teroitettu kovametallihampainen terä soveltuu rajoitetusti myös edellämainittujen putkien katkaisuun, leikkaus tosin tapahtuu vaivalloisemmin. - kovametallihampainen terä ei sovellu lainkaan betonivuorattujen putkien katkaisuun, jos on edes epäiltävissä, että putki saattaa olla sisäpuolelta betonoitu, tulee valita karbidirouheterä, sillä kovametallihampainen terä ei kestä lainkaan betonia, vaan kuluu käyttökelvottomaksi heti koskettaessaan betonikerrosta. - kovametallihampaisia teriä voidaan käyttää muoviputkien ja Himanit-putkien katkaisuun, Himanitputen katkaisu on sallittua vain märkänä, mielellään kokonaan veden alla. TONISCO Ps2000 Tekniset tiedot O I R K M D A F S G E R C TONISCO Ps2000 sahan osat: A - Syöttöakseli C - Kiinnitysketju D - Pyörä E - Ketjunkiristysruuvi F - Leikkuunesteletku G - Teränsuojus I - Hydrauliöljy sisään K - Terän sisäänsyöttö M - Kannen salpa R = Syöttöräikkä S = Kovametalliterä Hydrauliarvot: Pyörimisnopeus Terä Työpaine Maksimipaine Virtaus Mitat: Pituus Leveys Korkeus Paino = rpm = rpm = 100 Bar = 140 Bar 3 = dm /min = 320 mm = 270 mm = 150 mm = 14 kg

10 TONISCO PS2000 -käyttölaite Putkisaha PS2000 Hydrauliagregaatti TONISCO PS2000 varten Tekniset tiedot Moottori: Hydraulipainetta tuottava 2-sylinterisellä bensiinikäyttöisellä ilmajäähdytteisellä V-moottorilla varustettu aggregaatti. Laite on varustettu omilla pyörillä kuljetuksen helpottamiseksi ja laitetta voidaan käyttää kaikkiin suuntiin n. 15 astetta kallistetussa asennossa. Briggs & Stratton Vanguard OHV Polttoaine 95 E Sylinterimitat: Poraus: Iskunpituus: Tilavuus: Sytytystulppa: 68 mm 66 mm cm Champion RC12YC Hydraulijärjestelmä: Hammaspyöräpumppu Lamborghini Tuotto 2800 rpm: Paine: 140 bar Tilavuusvirta: 26 l/min Säiliön tilavuus: 3 n. 22 cm Painemittari: bar Paineensäätö: kolmitie virtauksensäätöventtiili Säätöalue: bar Esisäätö: 140 bar Hydrauliöljy: Suodatus: Suodatin: Liitännät: paine: paluu: Erikoishydrauliöljy 32S DIN Part 3 Vickers 1-286S M 2950 S Paluuöljysuodatus ITF6/P20 tai ITR6/P20 3/8 TEMA koiras 3/8 TEMA naaras

11 Hydrauliyksikön käyttö ja huolto Ennen käyttöönottoa Ennen hydrauliyksikön käyttöönottoa on TÄRKEÄTÄ lukea huolellisesti tämä käyttöohje. Käyttöohjeeseen tutustumisen laiminlyönti voi johtaa hydrauliyksikön vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin. Ennen käynnistämistä tulee varmistua, että sekä moottorin kampikammiossa että hydrauliöljysäiliössä on sopiva määrä oikeanlaista öljyä. Tarvittaessa öljyä on lisättävä. Moottorissä voidaan käyttää ympäri vuoden yksiasteista SAE30 yksiasteista tai SAE10W30 moniasteista öljyä. Käytettäessä moniasteöljyä kuumissa olosuhteissa on öljynkulutus suurempaa ja on muistettava tarkistaa öljyn pinnantaso säännöllisesti. Hydrauliöljysäiliön öljymäärä tarkastetaan säiliön mittalasista. Öljyn pinnan tulee olla mittalasin puolenvälin yläpuolella, tarvittaessa on lisättävä vaatimusten mukaista korkealuokkaista hydrauliöljyä (32S). Sekä moottoriin että hydraulisäiliöön öljyä ei saa lisätä liikaa. Moottorin öljyntarkastus Öljyn pinta tarkastetaan hydrauliyksikön seistessä vaakasuoralla alustalla vetämällä kuvan öljymittatikku ulos ja tarkistamalla siitä öljynpinnan taso. Pinnan tulee olla mittatikun asteikon päiden välissä. Mikäli öljyä pitää lisätä, kaadetaan se mittatikun aukosta sisään ja lopuksi mittatikku työnnetään sisään ja kierretään kevyesti paikalleen. Öljyn pinnantarkastuksen yhteydessä on hyvä myös haistaa öljyä, sillä joissakin olosuhteissa laitteen seistessä pidemmän aikaa bensiinihanan ollessa auki saattaa bensiiniä päästä valumaan öljyn joukkoon. Tällöin öljy tuoksuu voimakkaasti bensiinille ja sen viskositeetti laskee niin, että moottorin öljyvahti estää moottorin käynnistymisen. Mikäli öljy tuoksuu voimakkaasti bensiinille, on syytä suorittaa öljynvaihto ja pitää vastaisuudessa huolta siitä, että bensahana suljetaan, kun moottoria ei käytetä. Polttoaine Moottorissa voidaan käyttää yli 85 oktaanista bensiiniä, käytännössä 95E on sopiva laatu. Polttoaineeseen ei saa lisätä kaksitahtiöljyä, sillä moottori on normaali nelitahtinen moottori. Bensiiniä ei suositella säilytettäväksi laitteen tankissa pitkiä aikoja, vaan pidempiaikainen säilytys tulisi tehdä tankki tyhjänä. Tankkausta ei tulisi suorittaa moottorin käydessä eikä tankkia saa täyttää aivan piripintaan, vaan polttoaineelle on jätettävä hieman tilaa laajentua. Ilmansuodatin Ilmansuodatin sijaitsee polttoainetankin yhteydessä. Se saadaan esille avaamalla polttoainetankin korkin vieressä oleva ruuvi ja irroittamalla sen suojakansi. Ilmansuodatin tulisi puhdistaa tai vaihtaa 25 tunnin käyttöjaksojen välein

12 Laitteen käynnistäminen Laite käynnistetään kytkemällä virta magneettoon keinukytkimellä, avaamalla bensiinihana ja kääntämällä ryypytyskytkin CHOKE - asentoon. Laitteen saa käynnistää vain kun hydrauliöljysäiliössä on riittävästi öljyä ja virtauksen valintakytkin on käännetty poisasentoon, jolloin yksikkön ulostulevaan liittimeen ei ole kytketty painetta, vaan virtaus tapahtuu vapaana kiertona suoraan takaisin säiliöön. Varsinainen käynnistäminen tapahtuu vetämällä käynnistysnarustamuutamia kertoja. Yleensä kone lähtee muutamalla nykäisyllä, jos käynnistymisessä on ongelmia tulee tarkistaa virta -kytkimen asento, ryyppy-vivun asento, polttoainehanan asento sekä onko tankissa bensiiniä. Jos kaikki asiat ovat kunnossa, eikä moottori suostu käynnistymään, saattavat tulpat olla kastuneet, jolloin vetämällä muutamia kertoja ilman ryyppyä kuivataan sylinteristä liika bensiini pois. Kun sytytys kuivaamisen jälkeen taas toimii, pitäisi koneen lähteä käyntiin. Jos moottori ei kaikesta huolimatta käynnisty, voidaan epäillä moottorin öljyvahdin estävän koneen käynnistymisen ja öljyn määrä ja laatu tulee tarkastaa. PS2000 kytkentä Ps2000 kytketään hydrauliyksikköön kiinnittämällä laitteen letkut pikaliittimiin molemmista päistä. Ennen kytkemistä tulee liittimistä postaa kaikki mahdolliset epäpuhtaudet, jotta estetään hydraulimoottorin ja -pumpun ennenaikainen kuluminen ja vaurioituminen. Hydrauliletkujen kytkentä tulee aina tapahtua paineettomana - virtauksen valintakytkin pois-asennossa tai hydraulikoneikko pysäytettynä. Ps2000 terä käynnistetään varovasti virtauksen valintakytkimestä kääntämällä ja samalla painemittarista seuraamalla paineen nousu- paineen ei pitäisi ylittää 80 baria terän pyöriessä vapaana. Aina Ps200 terää käynnistettäessä tulee varmistua, että sen voi vaaratta tehdä.

13 TONISCO PS2000 -putkisaha ketjupituudet eri putkiille PS2000 jatkoketjujen likimääräiset lenkkimäärät Teräsputki Valurauta Muoviputki DN halk. lenkkiä mm halk. lenkkiä mm halk. lenkkiä mm

14 PS2000 Varaosat

15 Saha Kuva no. Tuote no. Kuvaus kpl Saranaruuvi Runkokehikon kasausruuvit Syötön puolen käsikahva Runkokehikon takalevy Moottorin väliholkki Syöttöpyörä Syöttöpyörän käsikahva Syöttöpyörän akseli Syöttöruuvin pidätinrengas Syöttöruuvin vastinlevy Syöttöruuvin laakeri Valukansi Syöttöruuvin akseli Juoksupyörän laakeri Juoksupyörä Runkokehikon akselin laakerit Vetoakselin pyörä Vetoakselin pidätinrengas Sorvattu vetoakseli Vetoakselin ketjupyörä Syöttöruuvin tiiviste Väliholkki lukitustappiin Syöttöruuvin akselin pidätinr Vetoakselin kiila Runkokehikon etulevy Vaihdekotelon läpivientitiiviste Moottorin kiinnitysruuvi Alennusvaihteen kotelo Toisioakseli Laakereiden pidätinrengas Viistokuulalaakeri Ensiöhammaspyörä Lukitustappi Toisiohammaspyörä Teräsuojan takaosan levytiiviste Toisiohammaspyörän tiiviste Tiivisterengas Toisiohammasp. kiinnitysruuvi Teräsuojan kannen kiin. ruuvi Teräsuojan takaosa Teräsuojan takaosan kiin. ruuvi Säteisakselin tiiviste Teräsuojan kansi 1

16 Vastinakselin pesä Terän kiinnitysruuvi Leikkuunestesuutin Pistoliitin, T-kappale Leikkuunesteletku Leikkuunesteputki Pistoliitin, kulma Ketjunkiristäjän juoksupyörä Juoksupyörän pidätinrengas Ketjunkiristäjän haarukka Vastinakselin pesän kiin.ruuvi Ketjunkiristäjän akseli Ketjunkiristäjän ruuvi Vastinakseli Ketjunkiristäjän ruuvin pidätinr Toisioakselin väliholkki Toisioakselin aluslevy Toisioakselin kiinnitysruuvi Syöttömutteri Runkoputken valurunko Ensiökiila Vastinakselin kiinnitysruuvi Hydraulimoottori Hydrauliliittimen tiiviste Kaksoisnippa Syöttöruuvi Kiristäjän puolen käsikahva Ensiöhammaspyörän kiin. ruuvi Ensiöhammaspyörän aluslevy Runkoputken laakeri Perusketju Ketju Ketjun sokka Ketjun sokan varmistusrengas Aluslevy Moottorin pikalliitinsarja Pikaliitin, koiras Pikaliitin, naaras Kaksoismuhvi Tiiviste Kaksoisnippa Letkusarjat 3/8", 1/2" Letku (kumi) Letku (kumi) 2

17 Kaksoisnippa Kaksoisnippa Pikaliitin, koiras Pikaliitin, koiras / moottoriin Pikaliitin, naaras Pikaliitin, naaras / moottoriin Tiivisterengas Tiivisterengas Leikkuuneste säiliö Leikkuuneste säiliö + pumppu Pallohana Letkuliitin Pistoliitin Letkuklemmari Varustelaatikko Moottorin kasausruuvi Kuusiokoloavain 4mm Kovametalliterä, teräs Kovametalliterä, valurauta Grit edge-terä HSS-terä, muovi Kovametalliterä, muovi Timanttiterä HIMANIT-terä, muovi, kovam Puristettava kulma/kierre 3/8" Puristettava kulmaliitin Puristettava kierreliitin Puristettava kierreliitin Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Kiintoavain 22mm Kuusiokoloavain 2,5mm Kuusiokoloavain 5mm Kuusiokoloavain 6mm

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postios. Helsinki Rukkila Puh. Helsinki 847812 Rautatieas. Pitäjänmäki Koetusselostus 112 1952 JO-BU-SENIOR polttomoottorisaha Ilmoittaja: Oy Seanpor t A b, Helsinki.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report VA K 0 LA Rukkila ACV Helsinki 10 12;Z Helsinki 43 41 61 Pitäjizinmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1969 Koetusselostus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Jyrsin. Tuotekoodit A21102, A2803 ja A21163

Jyrsin. Tuotekoodit A21102, A2803 ja A21163 Jyrsin Tuotekoodit A21102, A2803 ja A21163 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulkoporealtaan ostajan opas

Ulkoporealtaan ostajan opas Ulkoporealtaan ostajan opas 1.Ulkoporealtaan valinta 2.Ulkoporealtaan sijoituspaikka 3.Ulkoporealtaan perusta 4.Ulkoporealtaan toimitus 5.Ulkoporealtaan käyttöönotto 6.Ulkoporealtaan vedenhoito Ulkoporealtaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta.

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. 7900 l, renkailla Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. LAME imupainevaunut täyttävät sekä Koneettä Painelaitedirektiivien

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Harjalaite 105 Avant 200-sarjaan A33261 Harjalaite 105 Avant 500- ja 600-sarjaan A33620 Harjalaite 130 Avant 500- ja 600-Sarjaan A1334

Harjalaite 105 Avant 200-sarjaan A33261 Harjalaite 105 Avant 500- ja 600-sarjaan A33620 Harjalaite 130 Avant 500- ja 600-Sarjaan A1334 Harjalaite 105 Avant 200-sarjaan A33261 Harjalaite 105 Avant 500- ja 600-sarjaan A33620 Harjalaite 130 Avant 500- ja 600-Sarjaan A1334 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset

TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset EMME TARJOA KEPPIÄ VAAN PELKKIÄ PORKKANOITA SALHYDRO:n ammattitaitoinen ja kokenut tiimi palvelee ja lähettää tuotteet nopeasti. Varaston toimituskyky

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä

Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä LETKUT JA LIITTIMET Aineletkut Hajotusilmaruiskutukseen (aineletkut) Letkuston tulisi kestää erityyppisiä liuottimia. Hajotusilmaruiskutukseen Kremlin tarjoaa kahta erilaista letkustoa : erittäin taipuisa

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot