TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito"

Transkriptio

1 TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito

2 TONISCO PS2000 -putkisaha Pääosat PS2000 Hydrauliletkut Saha sisältää hydraulimoottorin, joka pyörittää leikkaavaa terää. Letkut on varustettu pikaliittimin sahan kytkemiseksi voimanlähteeseen.. Kuljetusräikkä Räikkäavaimesta kiertämällä aikaansaadaan putken ympäri tapahtuva katkaisuliike. Sahan molemmissa akseleissa on nelikulma räikkää varten, jotta saadaan tasainen pyörähdys. Leikkuuneste Sahattaessa kuivaa putkea johdetaan terälle jäähdyttävä leikkuuneste. Teränsuojus Irroitettava suojus sahaajan suojaamiseksi pyörivältä terältä. Pidettävä kiinnitettynä sahatessa. Terän syöttö Kiertämällä käsipyörää syötetään terä putkiseinämän läpi aloituskohdassa. Katkaisuterä Katkaisemiseen käytetään erityisesti kutakin katkaistavaa putkimateriaalia varten teroitettua pyörösahanterää. Kiinnitysketju Saha kiinnitetään katkaistavaan putkeen jatkettavaa monirivistä rullaketjua käyttäen. Eri putkikokoja varten toimitetaan kullekin oma jatkoketjunsa.

3 TONISCO PS2000 putkisaha TONISCO PS2000 putkisahauslaitteisto Katkaisumenetelmän edut TONISCO PS2000 hydraulinen putkisaha on kehitetty erityisesti maastossa tapahtuvaan, isojen putkien katkaisuun. Katkaistavaa putkea ei ole tarpeen edes tyhjentää katkaisua varten, sillä hydraulinen toimilaite on tunteeton kosteudelle - katkaisu voi tapahtua vaikka kokonaan veden alla, mikäli putkisahaa käyttävä henkilö vain on asiaanmukaisesti varustautunut. Pienin Ps2000 sahalla katkaistava putki voi olla halkaisijaltaan 200 mm, ylärajaa katkaistavan putken halkaisijalle ei ole. Katkaistava putkimateriaali voi olla mitä hyvänsä käytettävää materiaalia, jokaiselle putkimateriaalille on olemassa tarkoitukseen soveltuva katkaisuteränsä. TONISCO Ps2000 putkisahan voimanlähteenä voidaan käyttää sähköllä tai polttomoottorilla toimivaa joko laitteen yhteydessä toimitettavaa tai yleismallista hydrauliagregaattia, jonka paine- ja tuottoarvot on sovitettu Ps2000 katkaisulaitteen arvoille sopiviksi. Laitetta voidaan käyttää myös työmaalla olevan kauhakuormaajan, kaivinkoneen tai kuorma-auton hydrauliikan avulla, mikäli ne on varustettu riittävällä virtauksen ja paineensäätöventtiilein. Katkaisulaite on rakennettu hyvin kevyeksi, jolloin se on helppo kuljettaa mukana jopa kantaen hankalaan maastoon. Katkaisu laitetta käyttäen on hyvin yksinkertaista, muttaa laitteen pitkän käyttöiän takaamiseksi sekä laitteen käyttäjän turvallisuuden takia on tähän käyttöohjeeseen tutustuminen ehdottoman välttämätöntä ja tässä mainittujen ohjeiden tarkka noudattaminen on edellytyksenä laitteen takuun voimassaolon varmistamiseksi sekä riittävän työturvallisuustason varmistamiseksi työmaalla. Laite toimitetaan varusteineen pakattuna säilytys ja kuljetuslaatikkoon, missä laitteen osat ovat kukin paikoillaan. Kuljetuslaatikko suojaa laitteen arkoja osia työpaikalle vietäessä sekä myös varastoinnin aikana. Tarpeellisen toimintavarmuuden sekä pitkän käyttöiän varmistamiseksi tulee laite huoltaa aina sahausten jälkeen ohjeita noudattaen sekä tarkastaen, että kaikki osat ovat moitteettomassa toimintakunnossa.

4 Putken katkaiseminen TONISCO PS2000 putkisahalla TONISCO PS2000 putkisaha on kehitetty erityisesti maastossa tapahtuvaan, isojen putkien katkaisuun ja seuraavassa esityksessä on lähdetty tilanteesta, jossa katkaistava putki on upotettuna maahan ja tässä käyttöohjeessa esiintulevat asiat liittyvät tällaiseen katkaisutilanteeseen. Putkisahalla voidaan luonnollisesti suorittaa putken katkaisemista myös paremmissa - verstasoloissa - tällöin voidaan jättää jotkin mainituista seikoista vähemmälle huomiolle. Valmistelutyöt Aloitettaessa putken katkaisemista on ensimmäinen työvaihe putken paikallistamisen jälkeen sen esiinkaivaminen. Kaivaminen voi tapahtua koneellisesti tavanomaisia varovaisuustoimenpiteitä noudattaen - päämääränä työturvallisen kaivannon aikaansaaminen mahdollisimman vähällä kaivamisella. Putken ympäriltä kaivettaessa tulee putkisahaa varten varata rilaa seuraavan kuvan mukaisesti. Putkisahaa asennettaessa on viereisen kuvan mittojen lisäksi huomioitava letkujen viemä tila, letkut ovat suhteellisen taipuisat, mutta siitä huolimatta on viitä varten varattava noin 200 mm tila putken suunnassa ja noin 50 mm putken pinnasta. Hyvin usein katkaisu tapahtuu siten, että halutaan leikata putkesta lyhyempi tai pidempi pala pois suorittamalla katkaisu poistettavan palan kummassakin päässä - tällöin on ainakin viimeinen katkaisu suoritettava siten, että putkisaha kiinnitetään siihen putkenosaan, jota ei ole tarkoitus irroittaa. 270 mm 170 mm Sahan syöttösuunta 320 mm

5 Putkea katkaistaessa on hyvä, mikäli on mahdollista käyttää esimerkiksi kaivinkonetta tukemaan irroitettavaa putkenosaa katkaisun edetessä. Näin säästetään terää, sillä terän juuttuessa on vaara suuri, että vähintään yksi kovametallinen hammas lohkeaa ylikuormituksen seurauksena. Varsinkin tapauksissa, joissa kahden sahauksen välistä irroitetaan putkenosa, on tukeminen välttämätöntä, sillä irtoava oala saattaa rikkoa koko sahan. Valmistautuminen sahaukseen Sahan voimalaitteena käytettävä agregaatti tai mikäli käytetään muuta hydrauliikkaa tuodaan paikalle ja tarkistetaan, että se on säädetty oikein. Letkut vedetään kaivantoon siten, että sahaus on mahdollinen ja mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan liittimistä. Saha valmistellaan katkaisuun siten, että perusketjuun liitetään sopiva jatkoketju käyttäen pikaliitostappia. Katkaistava putki puhdistetaan huolellisesti paitsi varsinaisesta katkaisukohdasta, myös kohdista, joissa sahan tukipyörät tulevat kulkemaan - näin varmistetaan mahdollisimman suora sahausjälki. Putken puhdistus hyvin huolellisesti kohdasta, mistä terä tulee leikkaamaan, on tärkeätä terän kulumisen kannalta, sillä kova kvartsihiekka kuluttaa terää moninkertaisesti verrattuna puhtaan valuraudan tai teräksen leikkaamiseen. Jos on kysymyksessä hyvin iso putki, on suoran sahaustuloksen saavuttamiseksi hyvä varata mukaan esimerkiksi pahvista tai ohuesta teräsnauhasta tehty soiro, jonka mukaan voidaan merkitä liidulla katkaistavan putken ympärille viiva, jonka mukaan ketju tullaan asemoimaan. Sahan kansi avataan ja ketju pujotetaan ketjupyörien lomitse seuraavien kuvien mukaisesti. Ketju pujotetaan katkaistavan putken ympäri ja liitetään yhteen perusketjun vapaaseen päähän. Sahan ketjun kiristys tapahtuu asettamalla mukana toimitettu käsipyörä ketjunkiristimen nelikulmaan ja kiertämällä myötäpäivään. Ennen kiristämistä on syytä todeta sahan toisessa päässä olevaa terän sisäänsyöttövipua kiertämällä, että terä on ruuvattu yläasentoonsa. Terän sisäänsyöttö Ketju on syytä kiristää asteittain siten, että aluksi kieristetään ketju vain löysästi ja pyöräytetään saha kerran katkaistavan putken ympäri. Kiristetään lisää ja toistetaan pyöräytys. Ketju on sopivalla kireydellä, kun käsipyörä ei kevyesti kiertämällä enää liiku. Ketjunkiristys

6 Suojavarusteet Putkea katkaistaessa on noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä: - Sahan käyttäjän on varustauduttava tarvittavin suojavarustein, kuulo-, kasvo- ja silmäsuojukset, asialliset käsineet ja suojavaatetus sekä saappaat. - Kaivannot on varustettava asianmukaisin tikkain, jotta tarvittaessa esimerkiksi sortumavaaran takia kaivannosta poistuminen voi tapahtua nopeastikin. - Katkaisutyöryhmässä on oltava kaksi jäsentä, joista toinen valvoo riittävän etäältä katkaisun edistymistä valvoen, että kaikki toimii suunnitellusti. - Työryhmän toinen jäsen valvoo agregaatin tai hydraulivoimanlähteen toimintaa ollen tarvittaessa valmiina pysäyttämään leikkuuterän. - Katkaistaessa vedellä täytettyä putkea saattaa vesi purkautua putkesta yhtäkkisesti putken katketessa ja sen saadessa korvausilmaa, sahaajan on varauduttava tällaisiin yllätyksiin ja huomioitava tikkaiden sijainti. Katkaiseminen Sahan asennuskohta tarkistetaan ja tarvittaessa kierretään saha putkella sellaiseen asentoon, että kiinnijuuttumisvaara tuntuu kaikkein vähäisimmältä. Yleensä mikäli asennolla ei kiinnijuuttumistaipumuksen takia tunnu olevan merkitystä, kannattaa katkaisun aloitus ja lopetus tehdä putken yläpuolelta tai suunnasta, missä työskentelytilaa on eniten. Tällöin kiinnijuuttunut saha on halpoin irroittaa ja myös kiilojen lyöminen katkaisupintojen väliin sahauksen edetessä käy helpoimmin. Syöttösuunta Aloitettaessa katkaisu käynnistetään terä avaamalla hydraulivirtaus varovasti. Tässä vaiheessa on katsottava, että kaikki hydrauliliitännät ovat kiinni ja letkut ovat ehyet. On varottava mahdollisesta vuotokohdasta purkautuvaa korkeapaineista hydrauliöljysuihkua, esimerkiksi silmään osuessaan se aiheuttaa pahat vahingot. Terän pyörimissuunta tarkastetaan, sen tulisi olla aiemman kuvan mukainen, sahan lastuaminen tapahtuu edullisempien terävoimien takia vastajyrsintänä. Kiertämällä terän sisäänsyöttöruuvista syötetään terä sisään putken seinämästä jatkaen niin syvälle kuin terä menee. Terän läpäistessa putkiseinämän saadaan läpäisykohdasta voimakas nestesuihku, mikäli putkessa on paine.

7 Katkaiseminen suoritetaan kiertämällä sahalla kertaalleen putken ympäri. Kiertäminen tapahtuu vääntämällä räikkävääntimellä toisesta tai molemmista syöttönelikulmista. Tarkoituksena on saada aikaan sahan mahdollisimman tasainen liike siten, että työstöterä pyörii vaivatta - mikäli hydraulivoimanlähteessä on painemittari, tulisi sen näyttää osapuilleen arvoja bar uudella terällä ja kuluneemmalla. Syöttökampea tulisi pitää siten, että syöttökäsi kulkee osapuilleen sahan keskilinjan kohdalla, näin sahan kiinnitysketjua rasittaa mahdollisimman pieni sivuttaisvoima ja katkaisutulos on mahdollisimman suora. Mikäli kiinnitysketju tuntuu löystyvän sahauksen aikana, voidaan sitä kiristää hieman. Sahan kaikkien tukipyörien tulisi koskettaa katkaistavan putken pintaan. Sahauksen edistyessä, mikäli sahan pyörintä tuntuu vaikeutuvan tai sahausrailo pyrkii supistumaan terän takana, tulisi sahausrailoon lyödä ohuita kiiloja railon umpeenkuroutumisen estämiseksi. Tässä vaiheessa joissakin tapauksissa voidaan tilannetta helpottaa myös käyttämällä kaivinkonetta tai nosturia apuna kannattamalla katkaistavaa putkea jostakin kohdasta. Juuri ennen kuin saha saavuttaa putken ympäri pyöräytyksen jälkeen aloituskohtansa, on hyvä nostaa terä sisäänsyöttöruuvia kiertämällä niin ylös, että se juuri ja juuri puhkaisee putken seinämän - näin helpotetaan mahdollisen terän kiinnnijuuttumisen irroittamista. Leikattaessa pätkä putkea irti kahden sahauksen väliltä, tulee irtoava putkenosa tukea joko kiinteällä maavallilla tai käyttäen kaivinkonetta tai nosturia apuna. Tällaisessa tapauksessa on sahaajan oltava erityisen varovainen ja työryhmän toisen jäsenen on oltava valmiina pysäyttämään terän pyörintä irtoavan putkenosan saattaessa heilahtaa arvaamattomaan suuntaan. Putken katkaisemisen jälkeen on hyvä löysätä sahan kiinnitysketju ja nostaa saha hydrauliletkuineen heti pois kaivannosta. Irroitettaessa letkujen hydrauliliittimiä erityisesti on varottava hiekan ja saven tunkeutumista liitospinnoille.

8 Sahan huolto ja kunnossapito TONISCO Ps2000 putkisaha on suunniteltu käytettäväksi hankalissa olosuhteissa. Se on rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertainen eikä vaadi muutamien perustoimenpiteiden lisäksi juurikaan huolenpitoa. Saha tulisi puhdistaa huolellisesti jokaisen katkaisemistyön jälkeen huolellisesti kaikista metallilastuista ja kaivannosta siihen tarttuneista maa-aineksista. Teräsuoja ja terä tulisi irroittaa, kiinnitysketju poistaa ja puhdistaa erillisenä ja sahana kansi avata puhdistusta varten. Enempää purkamista ei nornaali puhdistaminen edellytä. Liuotinpesuaineita tai painepesuria ei suositella käytettäväksi tavanomaisen puhdistuksen yhteydessä - pelkkä vesi riittää, sillä pesuaineet liuottavat voiteluaineet myös kohdista, joissa ne ovat tarpeen. Puhdistuksen jälkeen voidallaan saha ruiskuttamalla kaikille pinnoille CRC-voiteluspraytä. Määräaikaishuolto Kerran tai kaksi vuodessa, käyttömäärästä riippuen tulisi saha purkaa täydellisemmin. Sahan kansi avataan ja sahan päissä olevien kahvojen kiinnitysruuvit irroitetaan, samoin hydrauliletkut. Sahan takalevystä varovasti vetämällä voidaan saha jakaa kahtia. Paljastuneet laakeripinnat voidaan puhdistaa ja voidella. Tässä yhteydessä voidaan myös kuluneet tai vaurioituneet pyörät korvata uusilla. Hydraulimoottoria ei huollon yhteydessä normaalisti irroiteta. Syöttö- ja teränkiristysruuvit sekä näiden laakeroinnit puhdistetaan ja voidellaan käyttäen EP-lisäaineistettua litium-vaseliinia. Kun sahan laakeroinnit on puhdistettu ja voideltu, voidaan saha koota uudelleen yhdistämällä erotetut osat toisiinsa.. Tämän jälkeen seuraa vaihteiston huolto. Irroitetaan terän takana oleva vaihteiston kansi ja mikäli sisällä on merkkejä epäouhtauksista, tarvittaessa puhdistetaan vaihdelaatikon sisältö ja korvataan voiteluaine uudella. Vaihteiston voiteluaineena käytetään EPlisäaineistettua litium-vaseliinia. Kansi suljetaan uudelleen. Sahuksessa käytetyt terät tulisi tarkastaa jokaisen sahaulksen jälkeen. Erityisesti on huomioitava kokonaan puuttuvat kovametallipalat sekä lohjenneet teräkulmat. Mikäli lohjenneita kulmia on useita tai teräpaloja puuttuu, on suositeltavaa toimittaa terä huoltoon joko lähettämällä se sahanvalmistajalle tai jollekin terähiontaexpertille. Teroitus tulee suorittaa huolella huomioiden jokaisen terähampaan yksilöllinen vino teroitus, jotta terä kestää metallien työstön. Jos on käytetty karbidirouheterää, ei terän kuntoa voida arvioida teräpalojen särmiä tarkastelemalla, vaan näiden terien kuluneisuus näkyy karbidikrouhekerroksen ohenemisena. Kun kerros on hyvin ohut, ei terä enää syö kunnolla, eikä putken katkaisu edisty kuluneella terällä - terä pitää vaihtaa uuteen. Säilytyslaatikkoon terät tulee pakata siten, että terähampaat eivät pääse kosketuksiin toistensa kanssa - tällöin eivät terät vahingoitu iskeytymällä toisiinsa.

9 Terävalinta Aloitettaessa sahausta useinmiten on tiedossa etukäteen, mitä materiaalia katkaistava putki on sekä sen halkaisijamitta. TONISCO Ps2000 sahaan on saatavana erilaisia ja erilailla teroitettuja teriä katkaistavasta putkimateriaalista riippuen. Yleissääntönä voidaan todeta seuraavaa: - kovametallihampaisista teristä teräkselle teroitettua terää voidaan käyttää vain teräs-, jaloteräs ja kupari/alumiiniputkien katkaisemiseen, terästerä ei sovellu valuraudan katkaisuun. - valuraudalle teroitettu kovametallihampainen terä soveltuu rajoitetusti myös edellämainittujen putkien katkaisuun, leikkaus tosin tapahtuu vaivalloisemmin. - kovametallihampainen terä ei sovellu lainkaan betonivuorattujen putkien katkaisuun, jos on edes epäiltävissä, että putki saattaa olla sisäpuolelta betonoitu, tulee valita karbidirouheterä, sillä kovametallihampainen terä ei kestä lainkaan betonia, vaan kuluu käyttökelvottomaksi heti koskettaessaan betonikerrosta. - kovametallihampaisia teriä voidaan käyttää muoviputkien ja Himanit-putkien katkaisuun, Himanitputen katkaisu on sallittua vain märkänä, mielellään kokonaan veden alla. TONISCO Ps2000 Tekniset tiedot O I R K M D A F S G E R C TONISCO Ps2000 sahan osat: A - Syöttöakseli C - Kiinnitysketju D - Pyörä E - Ketjunkiristysruuvi F - Leikkuunesteletku G - Teränsuojus I - Hydrauliöljy sisään K - Terän sisäänsyöttö M - Kannen salpa R = Syöttöräikkä S = Kovametalliterä Hydrauliarvot: Pyörimisnopeus Terä Työpaine Maksimipaine Virtaus Mitat: Pituus Leveys Korkeus Paino = rpm = rpm = 100 Bar = 140 Bar 3 = dm /min = 320 mm = 270 mm = 150 mm = 14 kg

10 TONISCO PS2000 -käyttölaite Putkisaha PS2000 Hydrauliagregaatti TONISCO PS2000 varten Tekniset tiedot Moottori: Hydraulipainetta tuottava 2-sylinterisellä bensiinikäyttöisellä ilmajäähdytteisellä V-moottorilla varustettu aggregaatti. Laite on varustettu omilla pyörillä kuljetuksen helpottamiseksi ja laitetta voidaan käyttää kaikkiin suuntiin n. 15 astetta kallistetussa asennossa. Briggs & Stratton Vanguard OHV Polttoaine 95 E Sylinterimitat: Poraus: Iskunpituus: Tilavuus: Sytytystulppa: 68 mm 66 mm cm Champion RC12YC Hydraulijärjestelmä: Hammaspyöräpumppu Lamborghini Tuotto 2800 rpm: Paine: 140 bar Tilavuusvirta: 26 l/min Säiliön tilavuus: 3 n. 22 cm Painemittari: bar Paineensäätö: kolmitie virtauksensäätöventtiili Säätöalue: bar Esisäätö: 140 bar Hydrauliöljy: Suodatus: Suodatin: Liitännät: paine: paluu: Erikoishydrauliöljy 32S DIN Part 3 Vickers 1-286S M 2950 S Paluuöljysuodatus ITF6/P20 tai ITR6/P20 3/8 TEMA koiras 3/8 TEMA naaras

11 Hydrauliyksikön käyttö ja huolto Ennen käyttöönottoa Ennen hydrauliyksikön käyttöönottoa on TÄRKEÄTÄ lukea huolellisesti tämä käyttöohje. Käyttöohjeeseen tutustumisen laiminlyönti voi johtaa hydrauliyksikön vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin. Ennen käynnistämistä tulee varmistua, että sekä moottorin kampikammiossa että hydrauliöljysäiliössä on sopiva määrä oikeanlaista öljyä. Tarvittaessa öljyä on lisättävä. Moottorissä voidaan käyttää ympäri vuoden yksiasteista SAE30 yksiasteista tai SAE10W30 moniasteista öljyä. Käytettäessä moniasteöljyä kuumissa olosuhteissa on öljynkulutus suurempaa ja on muistettava tarkistaa öljyn pinnantaso säännöllisesti. Hydrauliöljysäiliön öljymäärä tarkastetaan säiliön mittalasista. Öljyn pinnan tulee olla mittalasin puolenvälin yläpuolella, tarvittaessa on lisättävä vaatimusten mukaista korkealuokkaista hydrauliöljyä (32S). Sekä moottoriin että hydraulisäiliöön öljyä ei saa lisätä liikaa. Moottorin öljyntarkastus Öljyn pinta tarkastetaan hydrauliyksikön seistessä vaakasuoralla alustalla vetämällä kuvan öljymittatikku ulos ja tarkistamalla siitä öljynpinnan taso. Pinnan tulee olla mittatikun asteikon päiden välissä. Mikäli öljyä pitää lisätä, kaadetaan se mittatikun aukosta sisään ja lopuksi mittatikku työnnetään sisään ja kierretään kevyesti paikalleen. Öljyn pinnantarkastuksen yhteydessä on hyvä myös haistaa öljyä, sillä joissakin olosuhteissa laitteen seistessä pidemmän aikaa bensiinihanan ollessa auki saattaa bensiiniä päästä valumaan öljyn joukkoon. Tällöin öljy tuoksuu voimakkaasti bensiinille ja sen viskositeetti laskee niin, että moottorin öljyvahti estää moottorin käynnistymisen. Mikäli öljy tuoksuu voimakkaasti bensiinille, on syytä suorittaa öljynvaihto ja pitää vastaisuudessa huolta siitä, että bensahana suljetaan, kun moottoria ei käytetä. Polttoaine Moottorissa voidaan käyttää yli 85 oktaanista bensiiniä, käytännössä 95E on sopiva laatu. Polttoaineeseen ei saa lisätä kaksitahtiöljyä, sillä moottori on normaali nelitahtinen moottori. Bensiiniä ei suositella säilytettäväksi laitteen tankissa pitkiä aikoja, vaan pidempiaikainen säilytys tulisi tehdä tankki tyhjänä. Tankkausta ei tulisi suorittaa moottorin käydessä eikä tankkia saa täyttää aivan piripintaan, vaan polttoaineelle on jätettävä hieman tilaa laajentua. Ilmansuodatin Ilmansuodatin sijaitsee polttoainetankin yhteydessä. Se saadaan esille avaamalla polttoainetankin korkin vieressä oleva ruuvi ja irroittamalla sen suojakansi. Ilmansuodatin tulisi puhdistaa tai vaihtaa 25 tunnin käyttöjaksojen välein

12 Laitteen käynnistäminen Laite käynnistetään kytkemällä virta magneettoon keinukytkimellä, avaamalla bensiinihana ja kääntämällä ryypytyskytkin CHOKE - asentoon. Laitteen saa käynnistää vain kun hydrauliöljysäiliössä on riittävästi öljyä ja virtauksen valintakytkin on käännetty poisasentoon, jolloin yksikkön ulostulevaan liittimeen ei ole kytketty painetta, vaan virtaus tapahtuu vapaana kiertona suoraan takaisin säiliöön. Varsinainen käynnistäminen tapahtuu vetämällä käynnistysnarustamuutamia kertoja. Yleensä kone lähtee muutamalla nykäisyllä, jos käynnistymisessä on ongelmia tulee tarkistaa virta -kytkimen asento, ryyppy-vivun asento, polttoainehanan asento sekä onko tankissa bensiiniä. Jos kaikki asiat ovat kunnossa, eikä moottori suostu käynnistymään, saattavat tulpat olla kastuneet, jolloin vetämällä muutamia kertoja ilman ryyppyä kuivataan sylinteristä liika bensiini pois. Kun sytytys kuivaamisen jälkeen taas toimii, pitäisi koneen lähteä käyntiin. Jos moottori ei kaikesta huolimatta käynnisty, voidaan epäillä moottorin öljyvahdin estävän koneen käynnistymisen ja öljyn määrä ja laatu tulee tarkastaa. PS2000 kytkentä Ps2000 kytketään hydrauliyksikköön kiinnittämällä laitteen letkut pikaliittimiin molemmista päistä. Ennen kytkemistä tulee liittimistä postaa kaikki mahdolliset epäpuhtaudet, jotta estetään hydraulimoottorin ja -pumpun ennenaikainen kuluminen ja vaurioituminen. Hydrauliletkujen kytkentä tulee aina tapahtua paineettomana - virtauksen valintakytkin pois-asennossa tai hydraulikoneikko pysäytettynä. Ps2000 terä käynnistetään varovasti virtauksen valintakytkimestä kääntämällä ja samalla painemittarista seuraamalla paineen nousu- paineen ei pitäisi ylittää 80 baria terän pyöriessä vapaana. Aina Ps200 terää käynnistettäessä tulee varmistua, että sen voi vaaratta tehdä.

13 TONISCO PS2000 -putkisaha ketjupituudet eri putkiille PS2000 jatkoketjujen likimääräiset lenkkimäärät Teräsputki Valurauta Muoviputki DN halk. lenkkiä mm halk. lenkkiä mm halk. lenkkiä mm

14 PS2000 Varaosat

15 Saha Kuva no. Tuote no. Kuvaus kpl Saranaruuvi Runkokehikon kasausruuvit Syötön puolen käsikahva Runkokehikon takalevy Moottorin väliholkki Syöttöpyörä Syöttöpyörän käsikahva Syöttöpyörän akseli Syöttöruuvin pidätinrengas Syöttöruuvin vastinlevy Syöttöruuvin laakeri Valukansi Syöttöruuvin akseli Juoksupyörän laakeri Juoksupyörä Runkokehikon akselin laakerit Vetoakselin pyörä Vetoakselin pidätinrengas Sorvattu vetoakseli Vetoakselin ketjupyörä Syöttöruuvin tiiviste Väliholkki lukitustappiin Syöttöruuvin akselin pidätinr Vetoakselin kiila Runkokehikon etulevy Vaihdekotelon läpivientitiiviste Moottorin kiinnitysruuvi Alennusvaihteen kotelo Toisioakseli Laakereiden pidätinrengas Viistokuulalaakeri Ensiöhammaspyörä Lukitustappi Toisiohammaspyörä Teräsuojan takaosan levytiiviste Toisiohammaspyörän tiiviste Tiivisterengas Toisiohammasp. kiinnitysruuvi Teräsuojan kannen kiin. ruuvi Teräsuojan takaosa Teräsuojan takaosan kiin. ruuvi Säteisakselin tiiviste Teräsuojan kansi 1

16 Vastinakselin pesä Terän kiinnitysruuvi Leikkuunestesuutin Pistoliitin, T-kappale Leikkuunesteletku Leikkuunesteputki Pistoliitin, kulma Ketjunkiristäjän juoksupyörä Juoksupyörän pidätinrengas Ketjunkiristäjän haarukka Vastinakselin pesän kiin.ruuvi Ketjunkiristäjän akseli Ketjunkiristäjän ruuvi Vastinakseli Ketjunkiristäjän ruuvin pidätinr Toisioakselin väliholkki Toisioakselin aluslevy Toisioakselin kiinnitysruuvi Syöttömutteri Runkoputken valurunko Ensiökiila Vastinakselin kiinnitysruuvi Hydraulimoottori Hydrauliliittimen tiiviste Kaksoisnippa Syöttöruuvi Kiristäjän puolen käsikahva Ensiöhammaspyörän kiin. ruuvi Ensiöhammaspyörän aluslevy Runkoputken laakeri Perusketju Ketju Ketjun sokka Ketjun sokan varmistusrengas Aluslevy Moottorin pikalliitinsarja Pikaliitin, koiras Pikaliitin, naaras Kaksoismuhvi Tiiviste Kaksoisnippa Letkusarjat 3/8", 1/2" Letku (kumi) Letku (kumi) 2

17 Kaksoisnippa Kaksoisnippa Pikaliitin, koiras Pikaliitin, koiras / moottoriin Pikaliitin, naaras Pikaliitin, naaras / moottoriin Tiivisterengas Tiivisterengas Leikkuuneste säiliö Leikkuuneste säiliö + pumppu Pallohana Letkuliitin Pistoliitin Letkuklemmari Varustelaatikko Moottorin kasausruuvi Kuusiokoloavain 4mm Kovametalliterä, teräs Kovametalliterä, valurauta Grit edge-terä HSS-terä, muovi Kovametalliterä, muovi Timanttiterä HIMANIT-terä, muovi, kovam Puristettava kulma/kierre 3/8" Puristettava kulmaliitin Puristettava kierreliitin Puristettava kierreliitin Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Kiintoavain 22mm Kuusiokoloavain 2,5mm Kuusiokoloavain 5mm Kuusiokoloavain 6mm