III LAKI- JA HALLINTOASIAIN VALIOKUNTA 58. OIKEUSPOLIITTINEN KANNANOTTO. Puoluetoimikunnan esitys 1. JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III LAKI- JA HALLINTOASIAIN VALIOKUNTA 58. OIKEUSPOLIITTINEN KANNANOTTO. Puoluetoimikunnan esitys 1. JOHDANTO"

Transkriptio

1 III LAKI- JA HALLINTOASIAIN VALIOKUNTA 58. OIKEUSPOLIITTINEN KANNANOTTO Puoluetoimikunnan esitys 1. JOHDANTO Tässä kannanotossa keskitytään sellaisiin ihmisten oikeusturvan kannalta keskeisiin kysymyksiin, jotka ovat yhteisiä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kannanotossa asetetaan sosialidemokraattien tavoitteita lainsäädännön yleiselle kehittämiselle, hallintoviranomaisten ja tuomioistuinten toiminnalle sekä rikosoikeuden sisällön ja seuraamusjärjestelmän kehittämiselle. Kannanotossa ei käsitellä lainsäädännön sisältöä ja kehittämistarpeita keskeisillä elämänalueilla, kuten työssä, asumisessa, koulutuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa tai toimeentuloturvassa. Ne on kirjattu Sosialidemokraattisen Puolueen muihin kannanottoihin ja ohjelmiin. Samasta syystä tässä oikeuspoliittisessa kannanotossa ei käsitellä valtiosääntöoikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä. 111

2 2. SOSIALIDEMOKRAATTINEN UUDISTUSTYÖ JA OIKEUSPOLITIIKKA Pelkästään lakeja säätämällä ja oikeuslaitoksen toimintaa tehostamalla ei voida poistaa kaikkia epäkohtia. Esimerkiksi vuokralaisten irtisanomissuojasta säätäminen ja asunto-oikeuksien järjestäminen parantavat vuokralaisten oikeusturvaa, mutta vuokra-asuntojen niukkuutta ne eivät pysty poistamaan ellei vuokra-asuntojen tuotantoon pystytä myös osoittamaan riittävästi varoja. Vaikka lainsäädännön ja oikeudenkäytön merkitys yhteiskunnallisessa uudistustyössä on rajallinen, on niiden avulla voitu rakentaa ihmisten enemmistölle oikeudellista perusturvaa ja suojaa mielivaltaista vallankäyttöä vastaan. Sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle lainsäädännön ja lainkäytön tärkeimpänä tavoitteena on tasa-arvon lisääminen sekä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien suojan parantaminen. Siksi tarvitaan aloitteellista ja uudistavaa oikeuspolitiikkaa, jolla laajennetaan oikeuksia, lisätään turvallisuutta ja parannetaan elinolojen laatua. 3. ERÄITÄ VIIME AIKOJEN KEHITYSPIIRTEITÄ OIKEUSPOLITIIKASSA Lakien ja muiden säännösten määrä on jatkuvasti kasvanut. Niiden sisältö on tullut monimutkaiseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Osittaisuudistusten kautta tapahtunut kehitys on johtanut lainsäädäntökokonaisuuksien sirpaloitumiseen. Yksittäisen muutoksen kaikkia heijastusvaikutuksia ei pystytä ennakoimaan. Parannukseksi tarkoitettu muutos voi tuoda mukanaan myös uusia epäkohtia. Esimerkiksi verolainsäädännön ja eläkelainsäädännön vaikeaselkoisuus sekä lakeihin tehdyt lukuisat muutokset ovat tehneet tavalliselle kansalaiselle vaikeaksi ymmärtää ja valvoa keskeisiä oikeuksiaan. Oikeaan tavoitteeseen tähtäävä lainsäädäntö, jonka aikaansaaminen on kenties vaatinut ankaraa ja sitkeää kamppailua, ei usein käytännössä ole tuonutkaan tarkoitettuja tuloksia. Syitä voi olla monia. Hallituksen ja eduskunnan oikeusenemmistö on, enemmistönsä voimalla ja viime kädessä valtiosääntömme epädemokraattista vähemmistösuojaa käyttäen, onnistunut vesittämään työväenliikkeelle tärkeän lainsäädännön sisältöä. Näin on käynyt viime vuosina esimerkiksi ympäristö- ja työlainsäädännön alueella. Hyväkään lainsäädäntö ei toteudu, mikäli kansalaisille ei järjestetä riittäviä keinoja turvata etujaan. Näin on käynyt esimerkiksi kansalaisten tasa-arvon toteuttamista koskevissa asioissa. Uutta lainsäädäntöä toteuttava hallinnonala ei myöskään ole aina saanut käyttöönsä riittävää henkilöstömäärää ja muita voimavaroja. Näin on tapahtunut mm. lakisääteisen kansanterveystyön ja lasten päivähoidon kehittämisessä. 112

3 Yhä useammin lailla säädetään vain toiminnan yleisistä periaatteista, joiden pohjalta ministeriöt ja keskusvirastot valtuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä. Näin tosiasiallista säädösvaltaa siirretään kokonaan kansanvaltaisen käsittelyn ulkopuolelle, kuten verotuskäytännössä verohallituksen ohjeilla. Hallinnon tehtäviä on siirtynyt ja siirtymässä kunnalliselta luottamusmieshallinnolta ja parlamentaarisesti valvotulta valtionhallinnolta tuomioistuimille. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on kunnallislain tulkinnalla kaventanut kunnallisten päätöksentekoelinten liikkuma-alaa toimialakysymyksessä ja laajentanut päätösvaltaansa yhteiskunnalliseen harkintaan esimerkiksi maankäyttö- ja kaavoitusratkaisuissa. Sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle on selvää, että yhteiskunnan kehityksen ohjaamisen tulee kuulua kansanvaltaisesi valituille ja valvotuille elimille. Julkisten tehtävien ja hallinnon kasvu ovat johtaneet byrokraattisten menettelytapojen arvosteluun. Turha virkavaltaisuus, menettelytapojen kankeus, viranomaisten passiivisuus ja asioiden viipyminen vaativat korjaamista. Toimiakseen hyvin hallinto tarvitsee hyvin koulutettua ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettua palveluhaluista ja ahkeraa henkilökuntaa. Huonosti toimiva hallinto vaarantaa ihmisten oikeudellista yhdenvertaisuutta. Tällöin on vaarana, että hallinnolliset päätökset perustetaan vain kansalaisten itsensä esittämiin selvityksiin ja vaatimuksiin, jolloin ratkaisut suosivat asiaansa taitavasti ajavia yrityksiä sekä varakasta ja koulutettua väkeä. Hallinnon voimavarojen lisäämistä ovat byrokratian vastustamisen nimissä jarruttaneet nimenomaan yhteiskunnassa vahvoilla olevat ryhmät. Taloudellinen keskittyminen ja yhteiskunnallisten riippuvuuksien kasvu ovat lisänneet ns. oikeudellisten massaongelmien esiintymistä. Niille on tyypillistä, että sama menettely loukkaa yhtaikaa monen ihmisen oikeuksia. Esimerkiksi työsuojelurikos tai laiton irtisanominen voi kohdistua moneen saman työpaikan henkilöön. Sama tuotesarjan vika kohtaa lukuisia kuluttajia. Jonkin alueen koko väestö kärsii ympäristöä vahingoittavan oikeudenvastaisen menettelyn haitat. Perinnäiset keinot, jotka edellyttävät kunkin haitan kärsijän erikseen hakevan oikeutta itselleen, eivät näissä tilanteissa anna ihmisille riittävän tehokasta oikeussuojaa. 4. LAKIEN TEHTÄVÄNÄ ON LAAJENTAA KANSALAISTEN OIKEUKSIA, TURVATA YHTEISKUNNASSA HEIKKOJEN RYHMIEN OIKEUDET JA LISÄTÄ YHDENVERTAISUUTTA Aineellisen elintason nousu ei ole vähentänyt oikeussuojan tarvetta. Yhteiskunnan kehittyessä syntyy myös uusia ongelmia, jotka edellyttävät oikeussuojan järjestämistä. Tästä esimerkkinä on tietosuoja. Lisäksi yhteiskunnassa on edelleen elämäntilanteensa vuoksi turvattomia ryhmiä, kuten työttömät tai asunnottomat sekä ominaisuuksiensa vuoksi turvattomia ryhmiä, kuten lapset, vammaiset ja vanhukset, joiden oikeudet muuhun väestöön verrattuna ovat heikot. 113

4 Kansalaisten oikeuksia etenkin tärkeimmillä elämänalueilla on lisättävä. Jokaisella tulee olla oikeus työhön ja toimeentuloon, mielekkääseen työn sisältöön ja turvallisuuteen työsuhteessa. Kaikilla tulee olla myös oikeus elinkelpoiseen ympäristöön sekä turvattuun, kohtuuhintaiseen ja laadultaan hyvään asumiseen. Demokratiassa jokaisella tulee olla oikeus välittömästi vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin. Kulutushyödykkeiden hankkimisessa ja käyttämisessä tarvitaan erityisesti suojaa vaarallisen tai heikkolaatuisen tuotannon varalta. Ilman kokonaisnäkemystä lakien uudistaminen eri osa-alueilla uhkaa jäädä paikkailuksi. Ihmisten oikeudet voidaan turvata kestävällä tavalla vain sellaisessa tuotannossa, jossa luonnonvarojen hyväksikäyttö ja tuotannon rasitukset elinympäristölle on sopeutettu luonnontalouden vaatimuksiin, ihmisen sosiaaliset, henkiset ja fyysiset oikeudet työntekijänä on varmistettu, ja tuotannon tulos, tuotteiden laatu, täyttää kuluttajansuojan vaatimukset. Automaattisen tietojenkäsittelyn kehittyessä yksilön suoja edellyttää sellaisen lainsäädännön aikaansaamista, joka estää tietojen rekisteröinnin ja käytön muihin kuin laissa selvästi määriteltyihin tarkoituksiin, estää tietojen yhdistelemisen yksityisyyden suojaa rikkovalla tavalla sekä antaa yksilölle mahdollisuuden tutustua itseään koskeviin tietoihin ja korjata niissä esiintyvät virheet. Oikeusjärjestys ei saa toimia vahvan, varakkaan ja neuvokkaan eduksi muita syrjimällä. Erityisesti sellaisilla oikeudenaloilla, joissa vastakkain yleensä ovat vahvan ja heikon osapuolen edut, kuten työ-, kuluttaja- tai ympäristölainsäädännössä, tarvitaan pakottavaa lainsäädäntöä, josta sopimuksin ei voida poiketa. Lainkäytön ja yhteiskunnallisen harkinnan välinen raja on pidettävä selkeänä. Edellinen kuuluu tuomioistuimelle ja jälkimmäinen poliittisesti vastuunalaisille elimille. 5. IHMISTEN ON VOITAVA VALVOA OIKEUKSIAAN Lailla säädetyt oikeudet jäävät vain paperille, mikäli oikeuksien toteutumista ei pystytä valvomaan. Oikeuksien valvomisessa on tärkeintä, että ihmiset itse ovat niistä perillä ja tarvitessaan saavat tehokasta apua tuomioistuimilta ja hallintoviranomaisilta. Lakeja ja muita säädöksiä on yksinkertaistettava ja niiden kieli on tehtävä ymmärrettäväksi. Uudesta lainsäädännöstä on tiedotettava tehokkaasti; samoin viranomaisten toiminnasta. Koululaitoksen tulee lisätä kansalaisten tietoutta heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kaikkeen lainsäädäntöön, joka on säädetty yksityisen kansalaisen turvaksi, kuten sosiaaliturvalainsäädäntö, tulee kirjata tulkintaperiaate, jonka mukaan hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen tulee epäselvissä tapauksissa tulkita lakia yksityisen kansalaisen hyväksi. 114

5 Kansalaisvalvonnan edellytyksiä on parannettava. Kansalaisten yhteenliittymille on annettava mahdollisuudet vaikuttaa ja valvoa ryhmälleen tärkeiden oikeuksien toteutumista. Toimintaoikeuksia ja -mahdollisuuksia on annettava ammattijärjestöille työelämän, asuinyhteisölle yhdyskuntarakentamisen sekä ympäristö- ja kotiseutujärjestöille elinympäristön asioissa. Kansalaisten yhteisiä etuja loukkaavien rikosten selvittämiseksi ja tekijän rangaistukseen tuomitsemiseksi tulisi kansalaisia edustaville etujärjestöille myöntää asianomistaja-asema. Oikeudellisissa massaongelmissa on kehitettävä myös julkista asiamiesjärjestelmää laajentaen esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen tai potilasasiamiehen toiminnasta saatuja kokemuksia myös muiden suojaa tarvitsevien ryhmien oikeuksien valvontaan. Viranomaisten suorittamaan valvontaan on saatava riittävästi voimavaroja esimerkiksi työsuojelu-, kuluttajansuoja- ja ympäristölakien toteuttamiseksi. Hallintoviranomaisten ja tuomioistuinten tulee kiinnittää erityistä huomiota ensiasteen ratkaisujen oikeellisuuteen. Oikean ratkaisun varmistamiseksi ja myös muutoksenhakutarpeen vähentämiseksi viranomaisille ja tuomioistuimille tulee antaa riittävät keinot omaaloitteisesti ryhtyä toimenpiteisiin ratkaisun pohjaksi tarvittavien tietojen saamiseksi. Ratkaisun oikeellisuus ei saa jäädä itse omaa asiaansa hoitavan kansalaisen asiantuntemuksen ja aktiivisuuden varaan. Viranomaisten itseoikaisumenettelyn käyttöä on myös lisättävä. Hallinnon ja tuomioistuinten ruuhkat on purettava. Ratkaisujen nopeuttamiseksi on yksinkertaistettava menettelytapoja oikeusturvaa vaarantamatta ja lisättävä henkilöstöä, milloin muut keinot ruuhkien purkamiseksi eivät riitä. Ratkaisujen kohtuuton viipyminen saattaa tehdä tyhjäksi koko oikeusturvan. Tämän vuoksi olisi harkittava sellaisten määräaikojen asettamista ratkaisuille, joista vain erityisistä ja perustelluista syistä voidaan poiketa. Yleinen oikeusaputoiminta on laajennettava kattamaan koko maa. Oikeusavustajien määrää on lisättävä siten, että oikeusaputoimistot pystyvät palvelemaan kaikkia kansalaisia asiakkaan maksukyvyn mukaan joko ilmaiseksi tai kohtuullista korvausta vastaan. Oikeusapua on tarjottava nykyistä laajemmin myös ihmisten tavanomaiseen elämään kuuluvissa siviili- ja hallintoasioissa. Oikeusaputoiminnan korkeasta tasosta on huolehdittava virkojen arvostuksen ja koulutuksen avulla. Maksutonta oikeudenkäyntiä on kehitettävä yleistä oikeusaputoimintaa täydentävänä palveluna. Maksuttoman oikeudenkäynnin käytön valvontaa on tehostettava keinottelun karsimiseksi. 115

6 Yksityisten lainopillisten palvelujen julkista valvontaa on lisättävä asiakkaiden oikeusturvan parantamiseksi. On harkittava ammattimaisen oikeusasioiden hoitamisen saattamista toimiluvan alaiseksi. Kansalaisten oikeus asioida itse tai asiamiehen avulla tuomioistuimessa on edelleen turvattava. Arkielämän tavallisissa asumiseen, työelämään, kulutukseen ja sosiaalipalveluihin sekä sosiaaliturvaan liittyvissä oikeusongelmissa on heikommalle osapuolelle annettava alunalkaen asiantuntevaa apua oikeuksiensa toteuttamisessa siten, että hallintovalituksiin tai tuomioistuinkäsittelyyn johtavilta oikeudenloukkauksilta tai riidoilta voidaan välttyä. 6. TUOMIOISTUINTEN RIIPPUMATTOMUUS JA LUOTTAMUS NIIDEN PÄÄTÖKSENTEKOON TURVATTAVA Kansalaisten oikeuksien toteutuminen riippuu viime kädessä oikeuslaitoksen toiminnasta. Erityisesti tuomioistuinten toiminnalla on suuri merkitys, sillä niillä on valta ratkaista oikeusriidat. Tuomioistuinten merkitystä on lisännyt lakien määrän kasvu, lakien tulkinnanvaraisuus sekä tuomioistuimelle jätetty useinkin laaja harkintavalta. Myös ylimpien tuomioistuinten kehittyminen ennakkopäätöstuomioistuimiksi korostaa tuomioistuinten vaikutusvaltaa. Kansalaisilla on oikeus vaatia oman asiansa käsittelyä ja ratkaisemista lakien mukaisesti, asiallisin perustein ja nopesti. Heillä on myös oikeus vaatia, että tuomioistuimet tarkoin toteuttavat kansaa edustavan eduskunnan säätämien lakien oikeata tarkoitusta. Tältä pohjalta on harkittava tuomioistuinten kokoonpanoa, menettelytapoja ja vastuuta. Tuomioistuinten kokoonpano, nimitysmenettely ja luottamusmiesten osuus on kauttaaltaan järjestettävä siten, että päätöksenteko tapahtuu monipuolisen asiantuntemuksen pohjalta ja erilaiset yhteiskunnalliset arvostukset huomioonottaen. Tuomioistuinten riippumattomuutta yksittäistä asiaa käsiteltäessä on varjeltava. Alioikeudet tulee yhtenäistää siten, että niissä kaikissa on myös luottamushenkilöiden edustus. Oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi ja asianosaisten hankaluuksien karsimiseksi on menettelytapoja yksinkertaistettava ja selkeytettävä käsiteltävän asian luonnetta vastaavaksi. Eräät yksinkertaiset riita- ja rikosasiat on voitava käsitellä yhden tuomarin istunnossa. Riita-asioissa on otettava käyttöön esivalmistelu. Sen osana tulee olla pyrkimys sovintoratkaisuun. Hakemuslainkäytön piiriin kuuluvien asioiden, kuten kiinnitysten ja lainhuutojen, käsittelyä on tehostettava ja nopeutettava. 116

7 Tuomioistuimen on myös oma-aloitteisesti pyrittävä oikean ratkaisun tekemiseksi saamaan esille asiaan vaikuttavia seikkoja, jotta asianosaisten tai heidän avustajiensa erilaiset kyvyt asiansa esittämisessä eivät pääsisi vaikuttamaan lopputulokseen. Aktiivisuus prosessinjohdossa ei luonnollisesti saa merkitä tasapuolisuuden rikkomista. Koska myös syyttäjälaitos käyttää kansalaisen oikeuksien kannalta merkittävää ratkaisuvaltaa, on huolehdittava siitä, että sen toimintaa arvioidaan ja seurataan kansanvaltaiselta pohjalta. Päätös syyttämisestä on tehtävä kussakin yksittäistapauksessa itsenäisesti sekä riittävän asiantuntemuksen ja selvityksen pohjalta. Poliisin ja syyttäjän tehtävien erilaisen luonteen vuoksi on harkittava, miten päätöksenteko poliisi- ja syyttäjäasioissa tulee eri hallinnon tasoilla järjestää. Oikeudenkäynnissä on kiinnitettävä erityistä huomiota asianosaisten ja todistajien asialliseen kohteluun. Todistajille ja asianomistajille ei saa aiheutua taloudellista menetystä tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tuomiot on perusteltava selkeästi ja riittävästi, jotta asianomaiset ymmärtävät ratkaisun perusteet. Selkeät perustelut vähentävät muutoksenhakua, antavat mahdollisuuden arvioida tuomioistuimen työskentelyä ja lisäävät luottamusta niiden toimintaan. 7. VIRKAMIESTEN TULEE OLLA KANSALAISTEN PALVELIJOITA Yhteiskunnan kehityksen myötä julkinen hallinto on kasvanut. Hallinnon menettelytapoja kehittämällä ja turvaamalla sille riittävät voimavarat voidaan parantaa kansalaisten asemaa. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että kansalaisten oikeuksia turvaamaan asetetut viranomaiset tuntevat vastuunsa ja toimivat tehokkaasti. Virkamiesten vastuunjako asioiden käsittelyssä on toteutettava ja osoitettava niin selkeästi, että kansalaiset pystyvät valvomaan asioidensa hoitoa. Viranomaisten mahdollisuuksista auttaa kansalaisia on tiedotettava tehokkaasti. Mahdollisuuksia yksilölliseen neuvontaan on lisättävä. Erityisen tärkeätä tämä on erilaisten hakemusten ja kaavakkeiden vastaanottopaikoissa. Yleisöä palvelevien virastojen aukioloajat on järjestettävä siten, että koko työaikansa työpaikalleen sidotut ihmiset voivat asioida virastossa ainakin kerran viikossa työpäivän jälkeen. Puhelimen avulla tapahtuvaa asiointia on myös helpotettava. Palvelun tulee olla joustavaa, asiakkaan tilanne ja lähtökohdat ymmärtävää. Menettelysäännöksiä on tulkittava asiakkaiden eikä hallinnon näkökulmasta. Viranomaisten tulee oma-aloitteisesti ryhtyä toimenpiteisiin, jotka helpottavat asioiden käsittelyä. Tarvittaessa on hallintoratkaisujenkin pohjaksi voitava käyttää suullista käsittelyä. 117

8 Hallintoviranomaisten tekemät päätökset on perusteltava ja esitettävä ymmärrettävällä kielellä. Kansalaisten luottamus virkamiesten toimintaan on palautettava puuttumalla kovinkin ottein havaittuihin väärinkäytöksiin. Oman edun tavoittelu virkatoimessa tai viran antamassa asemassa on jyrkästi tuomittava. On vaalittava ja vaadittava korkeaa virkamiesmoraalia. 8. RIKOSLAINSÄÄDÄNNÖLLÄ ON SUOJATTAVA IHMISILLE JA YHTEISKUNNALLE TÄRKEIMPIÄ ARVOJA Käsitykset siitä, mitkä teot vaativat rangaistuksen tai muunlaisen yhteiskunnan puuttumisen, vaihtelevat eri aikoina. Rikoslain muuttaminen on kuitenkin ollut hidasta. Siksi se ei pysty tehokkaasti puuttumaan nyky-yhteiskunnan tärkeiksi muodostuneihin ristiriitoihin ja uusiin rikostyyppeihin. Vanhentunut rikoslaki on pikaisesti uudistettava. Uudistustyö on saatettava laajaan demokraattiseen keskusteluun. Ympäristörikokset, työsuojelu- ja muut työntekijän oikeuksiin kohdistuvat rikokset, rikokset kuluttajia vastaan, vero-, tulli- ja konkurssirikokset sekä muut talous- ja keinottelurikokset on saatettava riittävän ankaran rangaistusuhan alaisiksi. Nykyistä rangaistuskäytäntöä on näiden rikosten osalta kovennettava.mikäli rikoksen on tehnyt liikeyritys tai muu yhteisö, on se myös voitava tuomita tuntuviin taloudellisiin seuraamuksiin, vahingonkorvauksiin ja hyödyn menettämiseen. Rikoslaissa on varauduttava myös täysin uudentyyppisiin rikoksiin, kuten ATK-rikoksiin. Rangaistusasteikkoja ja rangaistuskäytäntöä on korjattava siten, että kaikille ihmisille tärkeätä ruumiillista koskemattomuutta suojellaan voimakkaammin kuin omaisuutta. Poliisin ja muiden valvontaviranomaisten mahdollisuuksia puuttua yritysten ja muiden organisaatioiden tekemiin rikoksiin on parannettava. Talousrikosten tutkinnalta on poistettava lainsäädännölliset esteet, kuten pankkisalaisuus. Talousrikosten ja muun ammattimaisen sekä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseen ja tutkintaan on käytettävä riittävästi asiantuntemusta ja voimavaroja. Viranomaisten yhteistyötä erityisesti vero- ja tullirikosten tutkinnassa on parannettava. Luotettava esitutkinta turvaa parhaiten totuutta ja oikeutta vastaavan lopputuloksen rikosasiain oikeuskäsittelyssä. Esitutkinnasta on pikaisesti säädettävä lailla. Pakkokeinojen käytön edellytykset ja epäillyn oikeusturva esitutkinnassa on saatettava kansainvälisesti hyväksytylle tasolle. 9. RIKOKSEN EHKÄISEMINEN ON PAREMPI KUIN RANGAISTUS Rikollisuuteen on monia syitä. Näihin syihin vaikuttamalla voidaan vähentää rikosten määrää. Erityisen tärkeätä on pyrkiä poistamaan rikosten yhteiskunnallisia taustatekijöitä. 118

9 Kaikessa yhteiskunnan kehittämisessä on vähennettävä eriarvoisuutta, lievitettävä taloudellista turvattomuutta ja sosiaalista hätää. Ihmisiä on kannustettava kilpailun sijasta yhteistyöhön ja toisten auttamiseen. Ihmisten elin- ja toimintaympäristöt on toteutettava tukemaan myönteistä vuorovaikutusta. Kuntien on pyrittävä sellaisiin maankäyttö-, rakennus-, koulutus- ja palveluratkaisuihin, jotka ehkäisevät rikollisuutta. Lasten ja nuorten toimintaympäristöissä on pyrittävä vahvistamaan elämään valmistautuvan ihmisen tervettä itsetuntoa ja sen kautta myös muiden ihmisten ja yhteisten sääntöjen arvostamista. Lasten- ja nuorisohuoltolaitoksille on annettava voimavaroja ja hyvin koulutettu henkilökunta, jotta elämässään jatkuvasti petetyt ja lannistetut lapset ja nuoret voidaan auttaa henkisesti jaloilleen. Inhimillisiä tukiverkostoja on kehitettävä vaarallisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamiseen osana kunnallista sosiaalipalvelua sekä vapaaehtoistyötä suorittavia järjestöjä tukemalla. Koulujen laillisuuskasvatusta tehostamalla ja lisäämällä yleistä tiedotusta rikoksista ja rangaistuksista on huolehdittava siitä, että tietämättömyys ei johda lainrikkomuksiin. Rikollisuutta ja erityisesti väkivaltaa ihannoivan viihteen sijasta on televisioyhtiöiltä ja kustantajilta vaadittava samoja kohderyhmiä kiinnostavaa, ihmisyyttä arvostavaa tuotantoa. Raaistavan väkivallan levittäminen ja esittäminen on estettävä. Rikoksentekomahdollisuuksien vähentämiseksi on korjattava verolainsäädännön ja muun taloudellisen lainsäädännön aukkoja. Lakeja valmisteltaessa on säännönmukaisesti selvitettävä, antaako uudistus mahdollisuuksia taloudellisiin väärinkäytöksiin. On kehitettävä teknisiä esteitä esimerkiksi väärennös- ja petosrikoksille sekä vältettävä sellaisia markkinointi- ja myyntimenetelmiä, jotka tekevät rikoksen helpoksi ja houkuttelevaksi. Useiden rikostyyppien, kuten esimerkiksi liikennerikosten ja erityisesti rattijuoppouden kohdalla, kiinnijoutumisriskin suuruus on rangaistusuhkaa tehokkaampi rikosten määrän säätelijä. Tämän vuoksi rikoksia ennaltaehkäisevää valvontaa on tehostettava. 10. RANGAISTUKSET JA MUUT PAKKOTOIMET ON VALITTAVA JA TOTEUTETTAVA YKSILÖN IHMISARVOA VARJELLEN Rangaistukset samoin kuin lastensuojelun ja päihdehuollon tahdonvastaiset toimenpiteet eivät yleensä koskaan ratkaise seuraamuksen kohteen elämäntilanteen kipeimpiä ongelmia. Erityisesti laitoksissa tiivistyvä alakulttuuri irroittaa ihmisen siitä "normaalielämästä", johon hänen odotetaan sovittautuvan seuraamuksen päätyttyä. Seuraamusten valinnan ja toteuttamisen suuri ongelma on, miten varjella jokaisessa ihmisessä olevia hyviä ja terveitä ominaisuuksia. 119

10 Maamme vankiluku on edelleen kansainvälisesti ottaen varsin korkea. Vapausrangaistukselle on kehitettävä vaihtoehtoja, jotka seuraamusjärjestelmää mutkistamatta ja rikoksentekijäin yhdenvertaista kohtelua loukkaamatta muodostavat mielekkään ja riittävän reaktion rangaistavaan tekoon. Lievissä, varsinkin nuorten ja ensikertaisten tekemissä rikoksissa, tulisi rangaistuksen sijasta pyrkiä sovitteluun. Sovittelu tapahtuisi kolmannen henkilön välityksellä rikoksen tekijän ja rikoksen uhrin kesken. Sovittelussa sovittaisiin myös tavasta, jolla rikoksen tekijä korvaa aiheuttamansa vahingon uhrille. Menettelystä on saatu hyviä kokemuksia ulkomailla ja Suomessakin on käynnissä sovittelukokeilu. Vapausrangaistuksen vaihtoehtoina on kehitettävä myös sakkorangaistusta, rangaistusvalvontaa ja yhteiskuntapalvelua, jossa rikoksen tekijä määrätään määräajaksi yleishyödylliseen työhön. Ensikertaisten rikoksentekijäin seuraamusjärjestelmää tulee kehittää niin, että se estää laitostumisen. Alle 18-vuotias tulisi voida tuomita ehdottomaan vapausrangaistukseen vain erittäin törkeästä rikoksesta. Alaikäisenä suoritettu rikos on poistettava rikosrekisteristä lyhyen määräajan kuluttua. Rikosten esitutkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä on nopeutettava. Rangaistuksen täytäntöönpano ei saa kohtuuttomasti viipyä tuomion antamisen jälkeen. Vankiloissa ja muissa laitoksissa on varjeltava yksilön ihmisarvoa ja perusoikeuksia. Laitosoloja on kohennettava myös henkilökunnan turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi. Myös lyhytaikaisten vapauden menetysten yhteydessä on kiinnitettävä huomiota pakkotoimenpiteiden kohteiksi joutuneiden henkilöiden asialliseen käsittelyyn. Hallintoviranomaisten päätöksellä tapahtuvasta vapauden menetyksestä on voitava valittaa riippumattomalle monijäseniselle tuomioistuimelle. 11. JOKAISELLA TULEE OLLA TODELLINEN MAHDOLLISUUS UUTEEN ALKUUN Vankilasta ja huolto- ja hoitolaitoksesta vapautuvan ihmisen elämä on tienhaarassa. Hän on vapaa yrittämään liittymistä yhteiskuntaan. Onnistumiselle ratkaisevia ovat kuitenkin ulkoiset edellytykset, kuten työpaikka tai muu toimeentuloturva ja asunto sekä mahdollisuus saada myös henkistä tukea. Yleisten sosiaali-, koulutus-ja työvoimapalvelujen mahdollisuuksia tulee käyttää ennakkoluulottomasti ja rohkeasti vankiloista ja muista laitoksista vapautuvien tukemiseen. 120

11 Milloin yleisten palvelujen keinot eivät ole riittäviä, on mukaan liitettävä erityispalvelut, kuten kriminaalihuoltoyhdistyksen asunto-, työnvälitys- ja neuvontapalvelut. Kriminaalihuollon toimintaa on kehitettävä erityisesti vapautuvien vankien rikos- ja laitoskierteen katkaisemiseksi. Erityistä apua on annettava niille, joilta ylivoimaisessa elämäntilanteessa puuttuvat edellytykset yleisten palvelujen käyttämiseen. Vapautuneiden vankien jälkivalvonta ei nykyisellään vastaa tarkoitustaan. Valvonta tulisi määrätä vain sitä tarvitseville ja valvonnan tulisi painottua vapautuvan vangin ohjaamiseen ja tukemiseen. Poliisi tulisi vapauttaa vankien jälkivalvonnasta muihin tehtäviin ja siirtää valvonta sosiaaliviranomaisille, jotka kriminaalihuoltoyhdistyksen ja vapaaehtoisjärjestöjen avulla voivat luoda valvonnassa tarvittavan tukihenkilöverkoston. 12. RIKOKSEN UHRIEN ASEMAA ON PARANNETTAVA Seuraamusjärjestelmä on kiinnittänyt lähes kaiken huomionsa rikoksentekijän rankaisemiseen. Rikosten uhrien tosiasiallinen asema on usein jäänyt unohduksiin. Monesti myös vaaditaan ankarampia rangaistuksia uhrin hyvittämiseksi. Rangaistuksen ankaruus ei kuitenkaan vaikuta uhrin tosiasialliseen asemaan. On etsittävä muita keinoja korvata uhrin kärsimiä haittoja ja lievittää sitä turvattomuutta, jota rikoksen kohteeksi joutuminen synnyttää. Rikoksen uhrin tulee saada taloudellinen korvaus vahingostaan ja kärsimyksestään riippumatta rikoksentekijän maksukyvystä. Korvaus on saatava joutuisasti, ilman että uhri joutuu kärsimään rikosasian pitkäaikaisesta oikeuskäsittelystä. Rikosilmoitusten asiallinen vastaanotto on tärkeätä oikeusjärjestyksen nauttiman luottamuksen ja yleisen lainkuuliaisuuden kannalta. Rikoksen kohteeksi joutuneen tulee saada poliisilta kaikki mahdollinen apu ensivaiheessa. Asianomistajan asemaa on myös tuomioistuinkäsittelyssä helpotettava antamalla riittävästi neuvontaa menettelytavoista ja huolehtimalla asianomistajan mahdollisten korvausvaatimusten saamisesta oikeuden käsiteltäväksi. Väkivaltarikos ja erityisesti väkivaltainen siveellisyysrikos on uhrille syvä järkytys. Asiaa selvittävien ja käsittelevien viranomaisten tulee sovittaa toimintansa niin, että uhrin jolle tapaus on syvästi henkilökohtainen ja ainutkertainen, tunteita ei loukata. Rikoksen uhrille on tarvittaessa järjestettävä mahdollisuus keskusteluihin, joiden avulla voidaan purkaa rikoksen synnyttämiä pelkoja ja lievittää rikokseen mahdollisesti liittyvää häpeää. Tiedotusvälineet ja erityisesti ns. skandaalilehdistö voivat aiheuttaa rikoksen uhrille ja tämän lähiympäristölle ylimääräistä kärsimystä nimien ja tapahtumien julkistamisella. Tiedotusvälineiden tulisi kunnioittaa rikoksen uhrin intimiteettisuojaa. Myös rikoksesta epäilty on sensaatiolehtien riistaa. Vaikka syyttäjä tai tuomioistuin toteaisi epäilyn aiheettomaksi, ei tiedotusvälinei- 121

12 den aiheuttamaa vahinkoa saa tekemättömäksi. Syylliseksi leimaaminen ennen oikeuden päätöstä ei kuulu terveeseen oikeusjärjestykseen. 13. YHTEISEEN VASTUUSEEN Yhteiskunnan jäsenille meille kaikille kuuluu vastuu rikollisuuden ehkäisemisestä. Virallinen kontrollijärjestelmä ylläpitää lainmukaista käyttäytymistä poliisin, rangaistusten ja muiden pakkotointen avulla. Niitä tarvitaan, mutta tärkein rikollisuutta ennalta ehkäisevä tekijä on nk. epävirallinen sosiaalinen kontrolli, joka ilmenee ihmisten välisinä vuorovaikutussuhteina. Porvarillinen yhteiskunta on omiaan eristämään ihmiset toisistaan ja yhteisistä eduistaan. Perinteinen työväenkulttuuri toimii vieraantumista ja vastuun murenemista vastaan. Myönteinen yhteisvastuu on mahdollista toveruuteen ja tasa-arvoon nojaavassa yhteisössä. 59. VALTIOSÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA PERUSEHTO SDP:N OSALLISTUMISELLE HALLITUKSEEN Ruoholahden Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y:n aloite Puolueosastomme teki vuoden 1978 puoluekokoukselle esityksen valtiosäännön uudistamisesta ehdottaen, että: 1) valtiosäännön uudistusvaatimukset on kirjattava mahdollisimman täsmällisesti hallitusohjelmaan aina silloin, kun puolue osallistuu maan hallitukseen; 2) puoluetoimikuntaa kehotetaan neuvottelemaan yhteistyöstä ammatillisen työväenliikkeen ja erityisesti SAK:n kanssa valtiosäännön uudistamiseksi ja 3) puoluetoimikunta velvoitetaan antamaan vuosittain puolueneuvostolle selonteko valtiosäännön uudistamisesta. Lausunnossaan puoluetoimikunta yhtyi periaatteellisesti näihin ponsiin ja tähdensi perustuslakien uudistamisen merkitystä oikeudenmukaisen talous- ja yhteiskuntapolitiikan kannalta. Toteamme kuitenkin, ettei valtiosäännön uudistamisessa ole päästy tähän mennessä edes alkuun. Sen tähden esitämme puoluekokouksen päätökseksi, että puoluetoimikunnan on tehtävä valtiosäännön uudistamisesta perusehto SDP:n osallistumiselle maan hallitukseen. 122 Puoluetoimikunta toteaa aloitteen johdosta, että valtiosäännön uudistaminen asetettiin ehdoksi SDP:n osallistumiselle nykyiseen hallitukseen. Hallitusohjelmassa on valtiosäännön uudistamisesta sovittu, ja uudistuksen valmistelu on käynnissä hallituksessa saatujen lausuntojen pohjalta. SDP edellyttää, että valtiosääntöuudistus tuodaan pikaisesti eduskuntaan ja että kaikki hallituspuolueet tukevat sitä yhtenäisinä. Muussa tapauksessa edellytykset hallitusyhteistyöhön päättyvät.

13 Puoluetoimikunta toteaa samalla, etteivät useiden poliittisten ryhmien yhteistyöhön perustuvassa hallituksessa kaikki SDP:n asettamat tavoitteet voi toteutua yhdellä kertaa, vaan väistämättä joudutaan tyytymään osittaisuudistukseen. 60. SIIRTYMINEN PRESIDENTIN VALINNASSA KAKSIVAIHEISEEN KANSANVAALIIN Tampereen Sos.-dem. Yhdistys r.yln aloite Järjestetyssä puolueäänestyksessä yli 2/3 puolueen jäsenistä oli suoran kansanvaalin kannalla presidenttiä valittaessa. Esillä olleeseen ns. Haltian malliin liittyy vielä myös valitsijamiehet. Haltian malli, huolimatta joistakin parannuksista esim. mustien hevosten eliminoinnista voi johtaa kansanvallan kannalta jopa nykyistä huonompaan lopputulokseen. Näin ollen Tampereen Sos.Dem. Yhdistys esittää, että puolue ryhtyisi kannattamaan kaksivaiheista kansanvaalia eli ns. Ranskan mallia presidenttiä valittaessa. Vuoden 1978 puoluekokouksessa hyväksytyssä ohjelmassa Sosialidemokratian Suunta todettiin presidentin vaalitavasta seuraavasti: "Tasavallan presidentin valinta on siirrettävä eduskunnalle. On selvitettävä kaikki sellaiset tasavallan presidentin vaalitavan uudistamismahdollisuudet, joissa tämä päätarkoitus toteutuu". Vuoden 1981 puoluekokouksen päätöksessä asiaa koskeneesta aloitteesta kantaa täsmennettiin toteamuksella, että "Suunta-asiakirjan kannanotossa mainitun selvityksen piiriin kuuluu myös malli, jonka mukaan eduskunta valitsee presidentin, mikäli joku ehdokkaista saa riittävän enemmistön, mutta muutoin suoritetaan kansanäänestys". Vuoden 1982 presidentin vaalien jälkeen kysymys on ollut laajassa keskustelussa ja uudistushankkeet vireillä. Syksyllä 1982 järjestetyssä jäsentiedustelussa 67,8 % vastanneista puolueen jäsenistä kannatti siirtymistä vaalijärjestelmässä suoran kansanvaalin suuntaan. Nykyistä järjestelmää kannatti 23,6 % ja eduskunnan suorittaman vaalin kannalla oli 7,7 %. Aloitteessa tehdyn esityksen osalta puoluetoimikunta viittaa sisäpoliittiseen julkilausumaan. 61. PRESIDENTIN TOIMIKAUSIEN RAJOITTAMINEN Kantosyrjän Työväenyhdistys r.y:n aloite Presidentin toimikausia ei tule rajoittaa kahteen. Sen sijaan tulee säätää laki, jolla määrätään, ettei yli 70-vuotias henkilö voi asettua ehdokkaaksi tasavallan presidentin vaaleissa. 123

14 Perustelu: voi olla mahdollista, että presidentiksi valitaan tulevaisuudessa suhteellisen nuori, kyvykäs henkilö. Tällöin tulee olla mahdollisuus toimia useita vaalikausia, mikäli kansa vaaleissa näin haluaa. Ehdokkaiden yläikäraja 69 vuotta takaa sen, ettei presidentti voi koskaan olla yli 75-vuotias. Presidentin toimikausien rajoittaminen liittyy yhtenä osana presidentin aseman uudelleenarviointiin. Esim. siirtyminen nykyistä välittömämpään vaalijärjestelmään saattaisi korostaa presidentin eduskunnasta riippumatonta asemaa. Tässä valossa on selvitettävä tarvetta ja eri mahdollisuuksia toimikausien rajoittamiselle. Puoluetoimikunta katsoo, ettei ole syytä tehdä uusia päätöksiä presidentin asemaa koskevan lainsäädännön osauudistuksista, ennen kuin on selvitetty valtiosääntöuudistuksen kokonaisuus ja vaikutukset. 62. MÄÄRÄENEMMISTÖSÄÄNNÖKSET Joensuun Karjalaisten Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y:n aloite Sosialidemokraattien periaatekannanottoihin tuli jo varhaisimpina aikoina vaatimus yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta sekä periaate, että kaikki yhteiskunnalliset kysymykset tulisi ratkaista enemmistön tahdon mukaisesti. Periaatteessa kaikki piti voida ratkaista enemmistöpäätöksin perustuslakikysymyksistä järjestöpäätöksiin saakka. Silloista rakenteellisen väkivallan ja harvojen etuoikeuksien taustaa vasten tuo vaatimus oli ymmärrettävä ja oikeutettu. Vielä tänäänkin kansanvalta ja demokratia käsitetään monissa piireissä lähinnä enemmistövallaksi ja vaadimme määräenemmistösäännösten poistamista niin perustuslaista kuin kunnallislaistakin. Aika on kuitenkin kulkenut näin yksioikoisen kansanvallan käsitteen ja vaatimuspohjan ohitse. Kansanvaltaa ei voi samaistaa enemmistövaltaan. Mistään teoriasta vielä vähemmän käytännöstä ei voida johtaa periaatetta, että viisikymmentä ja yksi saisivat tehdä neljällekymmenelle ja yhdeksälle mitä tahansa. Myös enemmistö voi olla väärässä. Kansanvalta käsittää mieluummin seuraavanlaisia aineksia: 1) kaikki valta on määräaikaista, 2) yhteisön päätökset pyritään johtamaan yhteisön jäsenten valinnoista ja arvostuksista, 3) yhteisön jäsenet ovat tasa-arvoisia ja 4) vähemmistöön kuuluminen ei ole syrjinnän peruste. Viime vuosikymmenten tutkimus erityisesti nobelisti K. J. Arrow'n jälkeen on osoittanut ne suuret periaatteelliset vaikeudet, jotka liittyvät yhteisön päätöksentekoon. Vaadittaessa yhteisön päätöksenteon mekanismilta järkiperäisyyden, tasa-arvon, päättäväisyyden ja epädiktatorisuuden ominaisuuksia joudutaan ratkaisemattomaan loogiseen ristiriitaan. Arrow'n tulos voidaan ehkä selvimmin ilmaista sanomalla, että kuten totuus on toista kuin todistettavuus, oikea on muuta kuin äänestettävyys. Päätöksenteko jää aina karkeaksi 124

15 sovitteluratkaisuksi ratkaisupakon, tasa-arvon ja järkiperäisyyden kesken siten, että jostakusta em. toivotusta tavoitteesta ja menetelmän ominaisuudesta on tingittävä. Näin voimme ymmärtää, miksi kaikkialla maailmassa ja kaikkien oikeusjärjestysten eri osissa tapaamme tiiviisti vaihdellen päätöksenteon kaikkia muotoja: yksimielisyysvaatimusta I. sopimusvaatimusta, korkeaa tai kohtuullista määräenemmistöä, enemmistöä, vähemmistöä, yksilön tai ryhmän veto-oikeutta tai yhden henkilön päätösvaltaa. Määräenemmistöjen poistamisvaatimustaei voi perustella sillä, että se olisi vähemmistön päätösvaltaa. Status quo on nimittäin aina mahtava käypä kantaratkaisu ja yleensä yhteisönsä jäsenille niin mieluisa ja hyväksytty, että sen muuttamiseen tarvitaan hyvin korkea määräenemmistö tai asiantilan tultua riittävän sietämättömäksi vallankumouksellinen tilanne. Esimerkkeinä yleisesti hyväksytyistä päätöksenteon muodoista, jotka ovat muuta kuin enemmistön äänestyspäätöksiä, todettakoon seuraavaa. Tasavallan presidentin ja yleensä virkamiesten päätösvalta on yhden henkilön valtaa. Edustuksellinen demokratia on sinänsä harvainvaltaa. Lakkoon ryhtymiseen vaaditaan ay-liikkeissä hyvin korkea määräenemmistö. Uuden puolueosaston hyväksyy puoluetoimikunta ja sillä on siis veto-oikeus. Yhteisön perustamiseen ja noudatettavien pelisääntöjen hyväksymiseen tarvitaan yleensä sopimus so. yksimielisyys. Sopimus on kaiken inhimillisen kanssakäymisen tärkein väline, kuningaskeino, ja lainsäätäjä ja käytäntö ovat tämän hyvin varhaisina aikoina tunnustaneet ja myös säännelleet, millaiset sopimukset ovat luvallisia tai sitovia. Enemmistön, vähemmistön tai yksilön häikäilemätön vallankäyttö johtaa ennenpitkää vetäytymiseen, tottelemattomuuteen tai kapinaan ja tätä pidetään hyväksyttävänä tai ymmärretään hyvin pitkälle. Lakkooikeus on esimerkki vähemmistön vallankäytöstä ja vetooikeudesta. Suomen poliittinen historia ja kuntiemme historia osoittavat, etteivät lainsäädäntömme määräenemmistösäännökset ole olleet esteenä joustavalle lainsäädännölle tiukan paikan tullen, eivätkä ne ole olleet syypäitä siihen, mistä niitä tavallisesti syytetään. Perustuslakimme, jonka synty ajoittuu jo Kustaa IIl:n perustuslakeihin, ja kunnallislakimme ovat osoittautuneet pitkän ajan kuluessa ja mitä erilaisimmissa rauhan ja kriisin oloissa erittäin toimiviksi. Vähemmistön suoja on osoittautunut äärimmäisen tarpeelliseksi työväestön kannalta. Kunnissa on tarvittu ja tarvitaan joka päivä määräenemmistösäännöksiäenemmistöterroria vastaan. Yksinkertaisen enemmistön ehdoton valta johtaa veriseen valtataisteluun ja täysin tarpeettomiin yhteiskunnallisiin vastakohtiin, henkilökohtaisiin vihamielisyyksiin ja huonosti harkittuihin äkkipäätöksiin koko yhteisöä koskettavissa kysymyksissä. Erityisesti pienissä yhteisöissä kuten kunnissa tähän ei ole varaa. Määräenemmistövaatimus johtaa sovitteluun ja kaikkien osapuolten näkökohtien jonkinasteiseen huomioonottamiseen. Valtakunnan politiikassa määräenemmistövaatimus on mahdollistanut työväestön osallistumisen hallitusvaltaan ja luonut edellytykset harjoitetulle consensus-politiikalle. 125

16 Vanha puolueemme vaatimus yksinkertaisesta enemmistöstä ainoana päätöksenteon muotona on siten osoittautunut sekä teoreettisesti että käytännön erehdykseksi. Sitä on syytä korjata vastaamaan nykyistä tietämystä ja suurimman puolueen arvovaltaa. Joensuun Karjalaisten Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y. jäsenineen ehdottaa vuosikokouspäätöksellään valmisteltavaksi puolueen periaateohjelmaan ja muihin ohjelmiin kannanoton, jossa 126 1) puolue hyväksyy määräenemmistöt edellä lueteltujen muiden päätöksenteon muotojen ohella käytettäväksi kohtuullisin ja sopivin muodoin niin perustuslaeissa kuin muissakin yhteyksissä sekä 2) vaatimuksesta määräenemmistösäännösten kumoamisesta kunnallislaeista luovutaan. Puolueen kantoja valtiosäännön uudistamisesta on muotoiltu kokoavasti vuonna 1978 hyväksytyssä Sosialidemokratian Suunta -asiakirjassa. Siinä tarkasteltiin Suomen nykyisten perustuslakien syntytaustaa ja niihin sisältyvien määräenemmistösäännösten asettamia esteitä yhteiskunnan demokraattiselle uudistamiselle. Eduskunnan vaikutus- ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ohjelmassa asetettiin mm. tavoitteeksi: "Määräenemmistösäännöksiä, jotka vaikeuttavat eduskunnan enemmistön tahdon toteutumista normaalissa lainsäädäntötyössä, on korjattava olennaisesti. Verolait on voitava säätää normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Lainsäädäntötyötä jarruttavat lepäämäänjättämissäännökset on kumottava". "Kansantaloudellisesti merkittävästä, tuotantoa palvelevan varallisuuden käytöstä ja taloudellisen kehityksen turvaamiseksi säädettävistä laeista on voitava päättää normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Työehtosopimusjärjestelmään kuuluva oikeus sopia palkoista ja muista työehdoista on kuitenkin turvattava". Sosialidemokraattinen puolue on jo vuosisadan alusta lähtien nähnyt kunnan kuntalaisille palveluja tuottavana yhteisönä. Määräenemmistön säilyttämisen nykyisen kunnallislain mukaisena on katsottu estävän enemmistöasemassa olevaa poliittista ryhmää harjoittamasta sellaista kunnallista palvelutoimintaa ja muovaamasta sellaista kunnallista itsehallintoa, kuin sillä olisi mahdollisuus yksinkertaisen enemmistön turvin. Toisaalta kunnallishallinto on nähty yhä useammin puolueiden yhteishallintona: kunnanhallituksissa, lautakunnissa ja muissa kunnanvaltuuston valitsemissa luottamuselimissä ovat edustettuina kaikki ne poliittiset ryhmät, joiden kunnal-

17 lisvaaleissa saama suhteellinen osuus sitä edellyttää. Kunnallishallinto ei siis tunne valtion korkeimmissa päätöselimissä noudatettavaa parlamentaarista hallintomenettelyä. Keskusteltaessa määräenemmistösäännöksen poistamisesta kunnallislaista voidaan todeta myös poliittisten voimasuhteiden muuttuneen maamme kunnallishallinnon historian aikana. Esimerkiksi valtuustokaudella oli maamme kunnista 225 kappaletta (42 prosenttia kunnista) vasemmistoenemmistöisiä. Valtuustokaudella vastaava luku on 57 kuntaa (13 prosenttia kunnista). Vuoden 1980 kunnallisvaalien tuloksen mukaan sosialidemokraateilla ei ole määräenemmistöä yhdessäkään kunnassa, kolmessa yksinkertainen enemmistö ja määrävähemmistö kuudessakymmenessäkuudessa kunnassa. 1. Siltä osin kuin ajankohtaisen uudistustyön vuoksi tarvitaan tarkennuksia näihin kantoihin puoluetoimikunta viittaa sisäpoliittiseen julkilausumaan. Määräenemmistö- ja vähemmistösäädökset koskevat perustuslakien säätämisessä vaadittavia menettelyjä ja liittyvät sikäli laajemminkin valtiosääntökantoihin. SDP:ssä tarvitaan keskustelua ja kantojen täsmentämistä sen suhteen, millaisille valtiojärjestelmän perusteisiin kuuluville ja kaikkia kansalaisia tasavertaisesti koskeville oikeuksille voitaisiin taata korkeakin enemmistösuoja ja millaisten valtiosäännön osien muuttamisessa nykyiset enemmistösäädökset voitaisiin poistaa. Määräenemmistö- ja vähemmistösäännöksiä ja muita valtiosäännön uudistamiseen liittyviä kannanottoja ei kuitenkaan tule täsmentää irrallisina ratkaisuina, vaan perusteellisen valmistelutyön kautta. 2. Puoluetoimikunta katsoo, että aloitteessa mainitulle esitykselle määrävähemmistösäännöksen säilyttämisestä kunnallislaissa löytyy asiallisia perusteita. Puoluetoimikunta esittää, että puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan valmistelemaan puolueelle uudistetun kunnallispoliittisen ohjelman vuoden 1987 puoluekokouksen hyväksyttäväksi ja että kysymys määräenemmistösäännöksen poistamisesta tai säilyttämisestä ratkaistaisiin sen laajakantoisuuden vuoksi ohjelman hyväksymisen yhteydessä. 63. LOIKKARIT POIS EDUSKUNNASTA JA VALTUUSTOISTA Pirkkalan Sos.-dem. Työväenyhdistys Toivo r.y:n aloite Viime aikoina yhä yleistyneet puolueloikkaukset alkavat murtaa perustuslaissa kansalaisille annetun äänioikeuden käytön luotettavuutta. Loikkauksien seurauksena alkaa maahamme muodostua ryhmittymä, jolla ei tunnu olevan sisäistä moraalia noudattaa antamansa suostumuksen vakavuutta suostuttuaan edustajaehdok- 127

18 kaaksi valtiollisissa tai kunnallisissa vaaleissa. On muistettava, että ilman omaa suostumusta ei tule pääsemään vaalien ehdokasluetteloon. Itse omasta tahdostaan annetulle suostumukselle on vaaliasioissakin annettava se oikeudellinen painoarvo, jota yleisesti noudatetaan. Vaalilakeja, tai vastaavia, joissa ehdokasasettelusta säädetään, tulee viipymättä korjata. Kansalaisille äänioikeuden käytön luotettavuus on lailla suojattava niin ettei yksittäiset henkilöt pääse puolueloikkauksin keinottelemaan. Vaikeuksien ilmaantuessa on oltava ainoana vaihtoehtona luopuminen edustajapaikasta ja sen luovuttaminen vaalien perusteella olevalle varamiehelle. Keskusvaalilautakuntien vaalin perusteella vahvistamat päätökset edustajapaikoista on saatava sellaisen lain suojaan, ettei puolueilla tai vastaavilla ole oikeutta siirtää edustajapaikkoja itselleen. Toivomme puoluekokousedustajien todella paneutuvan esitykseemme ja antavan puolueemme johdolle yksimielisen päätöksen lainsäädännön korjaamiseksi. Luottamus äänestäjien vaaleilla antaman tahdon ilmaisemiseen on säilytettävä. 64. VALTUUSTOPAIKAN LUOVUTTAMINEN VARAJÄSENELLE Raision Sos.-dem. Kunnallisjärjestö r.y:n aloite Raision Sos.dem. Kunnallisjärjestön edustajisto esittää, että sosialidemokraattisen puolueen taholta pyrittäisiin vaikuttamaan kunnallislakia korjattaessa siihen, että kunnanvaltuutetun halutessa jättää kesken toimikauden valtuustoryhmässä, jonka listoilta on tullut valtuustoon valittua, hänen tulisi jättää myös paikkansa valtuustossa varamiehelleen. Edustajisto katsoo, että muun kaltainen menettely on ristiriidassa valitsijoiden vaaleissa ilmaiseman poliittisen tahdon kanssa. Puoluetoimikunnan lausunto aloitteisiin 63 ja 64: SDP:n Porin puoluekokous sai käsiteltäväkseen useita samansisältöisiä aloitteita. Puoluekokous päätti yhtyä periaatteessa tässäkin aloitteessa ilmaistuihin ajatuksiin ja velvoitti selvitettäväksi, mitä asiassa olisi tehtävissä. Suoritetuissa selvityksissä kävi ilmi, ettei ongelmaa ainakaan tässä tilanteessa ole mahdollista ratkaista lainsäädäntöteitse. Puoluetoimikunta esittää puoluekokoukselle, että se korostaisi poliittisen moraalin ja ehdokkaiden valinnan ja aatteellisen koulutuksen merkitystä. 65. KANSANEDUSTAJUUS POIS MINISTERINÄOLOAJAKSI Suur-Helsingin Sosialistiseura r.y:n jäsenen Aatos Suomisen aloi te. 128

19 Maan hallituksen ministereiksi siirtyneiden kansanedustajien oikeus olla samanaikaisesti edelleen kansanedustajina on demokratian ja välillisesti valtiosäännönkin kannalta suuri ja jatkuvasti pahentunut epäkohta. Eihän yleensä missään yhteisöelämässä pidetä oikeana sitä, että asiasta vastuussa olevat saisivat äänestää omassa asiassaan. Valtion tärkeimmässä elimessä, kansaa edustavassa eduskunnassa kuitenkin jatkuvasti näin tapahtuu. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet vuosi vuodelta yhä röyhkeämmin ovat ottaneet tavakseen täysin valtiosäännönkin vastaisesti yrittää määräillä miten edustajien on kussakin asiassa äänestettävä. Melkein aina he nykyisin tässä määräily-yrityksessä onnistuvatkin ja ovat alkaneet pitää sitä ikäänkuin itsestään selvänä asiana. Vieläpä he ovat saaneet melkoisen osan kansanedustajistakin suhtautumaan asiaan samoin joko mukavuudenrakkaudestatai karriäärinsä vuoksi. On myös muistettava, että ministerien kantaan vaikuttavat paljon, usein jopa ratkaisevasti, ministeriöiden johtavat virkamiehet ja näiden kantaan taas n.s. "elinkeinoelämän", suurpankkien johtojen, teollisuusjohtajien, suurmaanomistajien y.m.s., lyhyesti sanoen kapitalistien ja kapitalismin kanta, edut ja ohjeet. Ministerien välityksellä kapitalistien etujen puolustaminen säteilytetään kansanedustajiin ja koko eduskuntaan saakka. Täten eduskunta on saatu muuttumaan suorastaan alkuperäisen tarkoituksensa vastakohdaksi. Tämän onnettoman asiantilan muuttamiseen tarvittaisiin paljon voimakkaita toimenpiteitä. Vähin, mitä asiassa ainakin on ensiksi tehtävä, on kansanedustajuuden poistaminen maan hallituksen jäseniltä. Niinpä esitän, että vuoden 1984 Puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmän toimimaan nopeasti niin, että voimallisesti yritetään aikaansaada lakisäädös, jolla ministereiksi siirtyvät kansanedustajat menettävät kansanedustajuutensa ministerikautensa ajaksi, jona aikana edustajana toimikoon edellisissä vaaleissa asianomaisessa vaalipiirissä eniten ääniä saanut valitsematta jäänyt saman puolueen tai vaaliliiton henkilö. Mikäli tämä on jostakin syystä tehtävästä estynyt, asetetaan tehtävään vaaleissa valitsematta jääneistä toiseksi eniten ääniä saanut j.n.e. Puoluetoimikunta toteaa, ettei kansan oikeutta valita eduskunta yleisillä vaaleilla pidä periaatteessa mitenkään rajoittaa. Siksi eduskunnan kokoonpanon muuttamiseen muutoin kuin vaalituloksen perusteella tulee suhtautua suurin varauksin. Hallituksen yhteydet eduskuntaan ja näiden keskeisten valtioelinten välinen yhteistyö ovat parlamentaarisen järjestelmän olennaisia tunnusmerkkejä. Aloitteessa esitetty periaate johtaisi hallituksen nykyistä suurempaan eristyneisyyteen parlamentista ja lähemmäksi virkamieshallitusjärjestel

20 mää. Tämä olisi kielteistä myös eduskunnalle kuuluvan hallituksen parlamentaarisen valvonnan kannalta. Ministerikansanedustajien varamiesjärjestelmää on yleensä perusteltu eduskunnan runsailla poissaoloilla. Nykyisen eduskunnan aikana poissaolot ovat ratkaisevasti supistuneet. Puoluetoimikunta esittää aloitteen hylättäväksi. 66. ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KAIKILLE MAHDOLLISEKSI Turun Elintarvikealan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Tämän päivän hyvinvointi-suomessa unohdamme helposti, että meillä on erittäin heikossa asemassa olevia pienryhmiä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin ja joiden tarpeet jäävät unohduksiin. SDP:n perinteisiin kuuluu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolustaminen. Eräs tällainen ryhmä on kotihoidossa olevat liikuntakyvyttömät Suomen kansalaiset. He eivät voi käyttää äänioikeuttaan, koska eivät pääse ennakkoäänestykseen eivätkä äänestyspäivinä äänestyspaikoille. Nimittäin on kyse henkilöistä, jotka ovat vuodepotilaita eikä kuljetus invatakseillakaan ole mahdollista, koska heitä ei voi siirtää edes rullatuolilla. Näilläkin henkilöillä täytyy olla perustuslain suoma oikeus käyttää ääntään valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. Jokin viranomaisryhmä minkä toimenkuvaan se parhaiten soveltuu velvoitettaisiin hoitamaan kotihoidossa olevien vuodepotilaiden äänestäminen ennakkoäänestyksessä kotikäynneillä pyydettäessä. SDP:n tavoitteisiin pitää asettaa vaatimus kiireellisenä. Puoluetoimikunta katsoo, että asia on tärkeä ja että ensi vaiheessa tulisi selvittää ne edellytykset, joilla eduskunta- ja kunnallisvaalilakeja voitaisiin muuttaa. Sen jälkeen voitaisiin ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. 67. VAALILAIN MUUTTAMINEN Kypärämäen Työväenyhdistys r.y:n jäsenen Kauko Tuupaisen aloite. 130 Kansanedustajain vaalista annettua lakia (391/1969) olisi muutettava siten, että uusittu laki mahdollistaisi viittä suurinta vaalipiiriä lukuunottamatta ehdokkaiden nimeämisen siten, että ehdokkaita olisi kaksi kertaa enemmän kuin vaalipiiristä valittaisiin kansanedustajia. T.s. kun esimerkiksi

21 Keski-Suomesta valitaan kymmenen (10) kansanedustajaa tulisi ehdokkaita nimetä kaksikymmentä (20). Perusteluiksi esitän, että vastaava käytäntö on jo olemassa "lähidemokratiassa" eli kunnallisvaaleissa ja perimmäinen tarkoitus lienee SDP:lläkin aina ollut saada "ehdokaslistansa" täyteen ja sitä kautta mahdollisimman paljon kuntalaisten ääniä valitsijayhdistykselle ja sen avulla mahdollisimman monta valtuutettua kunnallisvaltuustoon. Kyllä ne jyvät erottuvat akanoista myös kansanedustajia valittaessa, vaikka ehdokkaita olisikin nykyistä enemmän. Toisaalta ei piirikokouksissa tarvitsisi kuluttaa aikaa ja puheenvuoroja sellaisiin seikkoihin kuin ehdokkaiden sukupuoli, ammatti, oppineisuus tai asuinpaikkakunta. Lisäksi puolueäänestyksen jälkeinen "uloslyöntikampanja" menettäisi merkitystään, sillä esimerkiksi kahdenkymmenen ehdokkaan joukkoon mahtuisi varmaankin henkilöitä, jotka täyttäisivät eri intressipiirien vaatimukset. Lisäksi ehdokkaiden lukumäärän lisäämisen avulla saataisiin läänin jokaiselle tärkeälle osa-alueelle oma ehdokas. Uskon ehdotukseni lisäävän paitsi puolueen rivijäsenten vaikutusmahdollisuuksia kansanedustajavaalin ehdokasasettelussa myös SDP:n mahdollisuuksia "saada talteen" kannatuksen edellyttämä osuus kansalaisten antamista äänistä. Vaalijärjestelmän tulee olla sellainen, että se takaa puolueille mahdollisuudet monipuoliseen ehdokasasetteluun. Tämä on kansanvallan toteutumisen kannalta välttämätöntä. Aloitteessa esitetty järjestely luonnollisesti tekisi ehdokasasettelun aikaisempaa kivuttomammaksi mainituissa piireissä. Siihen kysymykseen, vähentäisikö järjestely ehdokkaiden ja heidän tukijoidensa laskelmointia ja "junttausta", ei kuitenkaan voida esittää yksiselitteistä vastausta. Karsinnan heikentyminen ehdokasasetteluvaiheessa voisi suorastaan vahvistaa kyseisiä vaalitoiminnan piirteitä ja hämärtää valintavaihtoehtoja. Ehdokasasettelun niin alueellista kuin henkilöiden taustojenkin edustavuutta on pidettävä tärkeänä lähtökohtana, mutta se ei ole välttämättä riippuvainen siitä, asetetaanko 10 vai 20 ehdokasta. Nykyinen SDP:ssä käytössä oleva menettely, jossa puoluetoimikunnan vahvistamalla piirikokouksen päätöksellä voidaan edustavuutta lisätä verrattuna puolueäänestyksen tuottamaan listaan, on osoittautunut toimivaksi. Lisäksi on korostettava sitä, että puolueäänestyksen merkitys kansanvaltaisuuden lisääjänä perustuu nimenomaan tehtävään ehdokkaiden karsinnassa. Myöskään suurimpien ja pienempien piirien ehdokasperusteiden erojen lisäämistä ei voida pitää periaatteellisesti oikeana. Puoluetoimikunta ei yhdy aloitteeseen. 131