TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 1. YLEISTÄ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien diabeetikkojen jalkahoidon ja lymfaterapian palveluista tämän tarjouspyynnön ja siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Hankintalaki (laki julkisista hankinnoista 348/2007) Hankinta-asetus (valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007) Julkisuuslaki (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta (hankinta-asetuksen liitteen B, ryhmän 25 mukaiset toissijaiset palvelut). Hankinnasta on ilmoitettu Akaan kaupungin kotisivuilla Tarjouksia pyydetään erikseen lymfaterapiasta ja diabeetikkojen jalkahoidosta. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Alihankkijoiden käyttö ks. kohta HANKINTAYKSIKKÖ JA HANKINTAKAUSI Tarjouskilpailun toteuttaa ja hankinnasta päättää Akaan kaupunki, joka järjestää kuntalain 76.2 :n tarkoittaman yhteistoimintasopimuksen nojalla Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan perusterveydenhuollon, vanhus- ja vammaishuollon sekä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut. Yhteistoimintaalueen väestömäärä on yhteensä noin Hankintakausi on Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella ajalle sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tilaaja ilmoittaa siitä kirjallisesti viimeistään neljä kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. AKAAN KAUPUNKI, Perusturvatoimi käyntiosoite Haittilantie 4 A AKAA puhelin (03) int postiosoite PL AKAA internet

2 3. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat seuraavat kuntoutuspalvelut: 1. lymfaterapia 2. diabeetikkojen jalkahoito Lymfaterapia Lymfaterapian päätehtävänä on elvyttää kehon lymfa- eli imunestekiertoa ja verenkiertoa. Lääkinnällisenä kuntoutuksena lymfaterapiaan annetaan maksusitoumus lähinnä syöpähoidon jälkitiloissa. Diabeetikkojen jalkahoito Jalkahoitopalveluja annetaan diabeetikoille Akaan ja Urjalan terveysasemien toimitiloissa palveluntuottajan välineillä ja hoitotarvikkeilla. Asiakkaina ovat diabetesta sairastavat henkilöt, jotka tulevat jalkahoitoon Akaan terveyskeskuksen diabeteshoitajan tai lääkärin lähetteellä. Lymfaterapiapalveluja arvioidaan tarvittavan vuodessa noin 170 käyntiä ja diabeetikkojen jalkahoitopalveluja noin 400 käyntiä vuodessa. Akaan kaupunki ei kuitenkaan sitoudu ostamaan tätä määrää palveluja, vaan todellinen palvelujen tarve voi olla suurempi tai pienempi. Akaan kaupunki voi valita yhden tai useamman palveluntuottajan kumpaankin palveluun. Jos valittujen palveluntuottajien palvelut eivät riitä kattamaan tarvetta, kaupunki voi hankkia suorahankintana tai neuvottelumenettelyllä uusia palveluntuottajia. Uuden palveluntuottajan hinta ei voi ylittää tässä kilpailutuksessa hyväksyttyä korkeinta hintaa. 4. HANKINTAAN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 4.1. TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajien rekisteröitymisen YTJ-järjestelmästä. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa, eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa. Sen osoittamiseksi tarjoukseen tulee liittää veroviranomaisen todistus verojen ja maksujen suorittamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan tai vakuutusyhtiön todistus yrittäjän eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty Lisäksi tarjoukseen tulee liittää vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassa olosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse toimittaa, jos tarjouksen tekijä on toimittanut ne edellisen, keskeytetyn tarjouskilpailun yhteydessä ja niihin ei ole tullut muutoksia.

3 4.2. TARJOAJAN AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Palveluntuottajan toiminnan tason, henkilökunnan osaamisen, tilojen, välineiden yms. toimintavarustuksen tulee vastata sitä toiminnallista tasoa, jota kuntoutusta koskevat säädökset ja ohjeet edellyttävät ja jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. Itsenäisen ammatinharjoittajan on tullut tehdä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista (laki yksityisestä terveydenhuollosta 9 a ). Muilla palveluntuottajilla on oltava Valviran tai aluehallintoviranomaisen antama lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen (4 ). Kuntoutuspalvelua antavan henkilön ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset ovat: lymfaterapiaa toteuttavalta ammattihenkilöltä edellytetään fysioterapeutin, sairaanhoitajan tai kuntohoitajan ammattitutkinnon suorittamista, minkä lisäksi edellytetään hyväksytyn lymfaterapiakoulutuksen suorittamista Suomessa tai ulkomailla. Suomessa hyväksyttyjä koulutuksenjärjestäjiä ovat Suomen fysioterapeuttiyrittäjät Fysi ry yhteistyössä Feldberg-klinikan kanssa, Suomen lymfahoito ry ja Vodder instituutti Diabeetikkojen jalkahoitoja antavalta henkilöltä edellytetään jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin tutkintoa tai yhdessä tehtävään soveltuvan sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tutkinnon kanssa jalkahoitajan tutkintoa. henkilöltä edellytetään ammattialansa tutkinnon suorittamisen jälkeen työkokemusta, joka vastaa vähintään yhden vuoden kokoaikaista työtä alalta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset ovat kohdassa 5. Tiedon terveydenhuollon ammattihenkilöihin kuulumisesta hankintayksikkö tarkistaa Valviran ylläpitämästä Terhikki-tietopalvelujärjestelmästä. Palveluntuottaja ei saa ilman Akaan kaupungin kirjallista lupaa käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamisessa TOIMITILOJA JA VÄLINEITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Palveluntuottajan terapiatilat ja kuntoutuksessa käytettävät laitteet sekä välineet ja mittarit tulee olla terapiapalvelun tuottamiseksi laadullisesti riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee soveltua kuntoutujille heidän liikkumisensa, toimintakykynsä, ikänsä ja sairautensa tai vammansa kannalta. Tilojen ja laitteiden tulee sijaita asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Diabeetikkojen jalkahoito annetaan terveyskeskuksen osoittamissa tiloissa palveluntuottajan välineillä. Kotikäynneillä on oltava riittävät välineet asiakkaan kuntoutustarpeen mukaisesti. Palveluntuottaja huolehtii laitteiden huollosta, kalibroinnista, käyttövalmiudesta ja käytönohjauksesta PALVELUJEN TUOTTAMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Tarjouspyynnön liitteessä 1 on esitetty tarkemmin eri kuntoutuspalvelujen sisällöt ja palveluntuottajilta vaadittavat käytännöt.

4 Palvelut tilataan palveluntuottajalta kuntoutujan henkilökohtaisella maksusitoumuksella, jonka palvelunostaja on myöntänyt kuntoutujalle. Maksusitoumus on tilaus. Palveluntuottajan tulee palvelua antaessaan sitoutua noudattamaan asiakaskohtaista maksusitoumusta ja sen liitteenä olevia palvelua ohjaavia kuntoutussuunnitelmia tai muita asiakirjoja. Jos palveluntuottajan havainnot poikkeavat merkittävästi niiden tiedoista, hänen on oltava yhteydessä palvelun tilaajaan. Liitteen 1 kohta 2. Palveluntuottajan tulee pitää potilasasiakirjaa, josta ilmenevät kuntoutuspalvelujen sisältö, toteutusajankohta, kuntoutuksen aikana kertyvät havainnot, arviointi- ja mittaustulokset ja olennaiset tapahtumat sekä palveluntuottajan saamat ja antamat palautteet. Palvelun tilaajalle on toimitettava kirjallinen palaute, jonka sisällöstä tarkemmin liitteen kohdassa 3. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan asiakastietojen käsittelyssä voimassa olevan lainsäädännön mukaista salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. Kohta 4. Palveluntuottajalla tulee olla menettelytavat palvelujen laadun seurantaan. Tilaajalla on oikeus tehdä kyselyjä ja tarkastuksia palvelujen laadun arvioimiseksi ja pyytää palveluntuottajalta raportteja toiminnastaan ja palvelun laadusta. Tarjouksen liitteenä on oltava omavalvontasuunnitelma. Kohta 5. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle viipymättä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Kohta TARJOUS Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouksen sisältö: 1. tarjouslomake, tarjouspyynnön liite 2 2. tarjoajan yleisesittely 3. kohdassa 4.1. mainitut asiakirjat 4. kopio Valviran tai aluehallintoviraston myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen tai itsenäisen ammatinharjoittajan osalta kopio ilmoituksesta aluehallintovirastolle 5. selvitys kuntoutuspalvelun antajan koulutuksesta, ammattipätevyydestä ja työkokemuksesta. Selvitys voi olla CV/ansioluettelo, josta ilmenee vähintään seuraavat asiat: suoritettu ammatillinen tutkinto (mm. tutkinnon nimi, tutkinnon suorittamisvuosi, suorittamispaikka), työkokemus vuosina kyseiseltä ammattialalta (työnantajat, työssäoloajat, työn sisältö). Nämä tiedot tulee liittää tarjoukseen jokaisen kuntoutuspalvelujen toteuttamiseen osallistuvan henkilön osalta. 6. lyhyt kuvaus toimitiloista, laitteista ja välineistä 7. omavalvontasuunnitelma Akaan kaupungilla on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin ja ehtoihin.

5 Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Palveluntuottajan on pyydettäessä toimitettava tilaajalle terapiapalvelua antavan henkilöstönsä koulutusta ja työkokemusta koskevat todistusjäljennökset. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan yllä mainittuja tietoja, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Jos hankintaan liittyvät vähimmäisvaatimukset eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja vastaa omasta ja henkilöstönsä ammattitaidon ja osaamisen säilymisestä ja kehittämisestä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että osaaminen on kuntoutustarpeen edellyttämällä tasolla. 6. TARJOUSHINNAN ILMOITTAMINEN JA HINTOIHIN LIITTYVÄT EHDOT 6.1. TARJOUSHINTA Hinnat tulee ilmoittaa euromääräisinä nettohintoina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hintaan tulee sisältyä kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut mukaan lukien matkakulut, lausunnot ja muu dokumentointi. Erillisiä laskutus- tai muita lisiä ei myöskään hyväksytä. Kotikäynti maksetaan erikseen kohdassa 6.3. (kotikäyntilisä) esitettyjen perusteiden mukaisesti. Tarjouksen hinnat tulee ilmoittaa pyydetyssä muodossa liitteenä 2 olevalla tarjouslomakkeella. Kaikkien tarjottujen hintojen tulee olla sitovasti voimassa sopimuskauden ajan ( saakka). Sopimuskauden jälkeen mahdollisesti tehtävän jatkosopimuksen ( ) hinnasta neuvotellaan ennen jatkosopimuksen (option) käyttöönottoa. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä kirjallisesti palveluntuottajalle viimeistään neljä kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Palveluntuottajan on esitettävä tuolloin tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen tarkistamiselle. Mikäli viranomaisten määräämien toimittajan suoritettavaksi tulevien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien julkisten verojen ja maksujen suuruus ja kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti ASIAKASMAKSUT Palveluntuottaja perii yli 18-vuotiaalta asiakkaalta lakisääteiset asiakasmaksut ja hyvittää ne eriteltyinä laskutuksessaan KOTIKÄYNTILISÄ Lymfaterapiapalvelutuottajan on mahdollista saada kotikäyntilisää, joka on 50 prosenttia terapiakäynnin hinnasta. Käynnit voidaan laskuttaa kotikäynteinä ainoastaan silloin, kun maksusitoumuksessa on niin mainittu.

6 Kotikäyntilisä sisältää korvauksen kotona tai muissa erityisolosuhteissa, esim. hoitolaitoksessa annetusta hoidosta sekä matkaan käytetystä ajasta. Kun terapeutti toteuttaa samalla kerralla useamman kuntoutujan terapian, maksetaan kotikäyntilisä vain yhden kuntoutujan kohdalla, esim. sama palvelukoti/hoitokoti, naapuritalot, sama taloyhtiö tai sama pihapiiri. Matkaan kuluvaa aikaa ei saa sisällyttää kuntoutukseen. Diabeetikkojen jalkahoito annetaan terveyskeskuksen osoittamissa tiloissa, ja kotikäyntilisää ei suoriteta LASKUTUS, MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO Palveluntuottaja laskuttaa palvelun tilaajaa pääsääntöisesti hoitojakson päätyttyä tilausten mukaan toteutuneesta työstä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskussa tulee eritellä potilaskohtaisesti hoitokerrat, hoitopäivämäärät ja maksusitoumuksen numero. Akaan kaupunki ei vastaa asiakkaan peruuttamattomista poisjäänneistä aiheutuvista kustannuksista. Maksuehtona on 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen. 7. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjousten vertailu ja arviointi tehdään hankintalain mukaisesti seuraavasti: tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjousten vertailu TARJOAJIEN KELPOISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 71 :n mukaisesti tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖNMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä esitettyjä vaatimuksia, jotta tarjous pääsisi mukaan varsinaiseen tarjousten vertailuun. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.

7 7.3. TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTAPERUSTEET Tarjouspyynnössä mainitut vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset asetetaan tarjousvertailussa kuntoutusmuodoittain paremmuusjärjestykseen käyttäen perusteena kokonaistaloudellista edullisuutta. Vertailupisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Vertailupisteiden mennessä tasan ratkaistaan hankinta sen eduksi, jolla on korkeammat pisteet hinnan suhteen. Tarjousvertailu tehdään erikseen kullekin kuntoutusmuodolle. Hintapisteet ja laatupisteet lasketaan yhteen ja palveluntarjoajia valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Palveluntuottajien lopullinen määrä riippuu siitä, monellako puitesopimuskumppanilla kaupunki saa järjestettyä riittävän palvelutarjonnan kaikille asiakasryhmille ja kaikista määritetyistä palveluista. Palveluntuottajien valinta tapahtuu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavasti: 1) Hinta enintään 70 pistettä Vertailuhinnaksi otetaan tarjouslomakkeessa esitetyt hinnat. Tarjous, jossa on halvin hinta, saa 70 pistettä ja muut tarjoukset suhteessa vähemmän. Laskentakaava on: halvin hinta/tarjottu hinta*70. 2) Laatu enintään 30 pistettä Laatu koostuu palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden työkokemuksesta ja erikoistumiskoulutuksesta. Erikoistumiskoulutus enintään 20 pistettä Erikoistumiskoulutuksella tarkoitetaan laajaa täydennyskoulutusohjelmaa ammattitaidon laajentamiseen tai syventämiseen. Erikoistumiskoulutuksena hyväksytään tarjotun asiakasryhmän tarpeeseen liittyvää koulutusta, jonka opintopisteet ovat vähintään 30 pistettä (opintoviikkoina vähintään 20). Jos kuntoutuspalvelua antavalla henkilöllä on yksi tehtävään soveltuva, kriteerit täyttävä erikoistumiskoulutus, tarjoaja saa 15 pistettä. Jos erikoistumiskoulutuksia on kaksi tai useampia, tarjoaja saa 20 pistettä. Jos palveluntuottaja tarjoaa useamman henkilön kuntoutuspalvelun antajaksi, lasketaan tarjottujen henkilöiden erikoistumiskoulutuspisteiden keskiarvo. Henkilön työkokemus kyseiseltä ammattialalta enintään 10 pistettä Tarjous, jossa on pisin työkokemus kyseiseltä ammattialalta, saa 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat suhteessa vähemmän. Laskentakaava on: tarjouksessa ilmoitettu kokemus/pisin kokemus*10. Jos palveluntuottaja tarjoaa useamman henkilön kuntoutuspalvelun suorittajaksi, huomioon otettava työkokemus on tarjottujen henkilöiden työkokemusten keskiarvo. 8. HANKINTAPÄÄTÖS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Hankinnasta päättää Akaan ma. perusturvajohtaja. Akaan kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Akaan kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

8 Palvelun tilaajaa ja tarjoajaa sitova tämän tarjouspyynnön mukainen palvelun tuottamista koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Siltä osin kuin hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä noudatetaan hankinnassa julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut). Sopimusneuvotteluissa muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtoja voidaan tarkistaa ja täsmentää täydentämään palvelun toteutumista. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) 4. Tarjous 9. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjouskilpailuun viranomaisille toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Kuitenkaan asianosaisilla ei ole oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään ja ilmoittamaan tarjouksestaan merkinnällä salainen ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat salassa pidettäviä. Akaan kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinnat eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin. 10. TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN Tarjousten jättöaika päättyy klo Suomenkielinen allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Akaan kaupunki Perusturvatoimen hallinto Haittilantie 4 A Akaa Tarjouskuoreen ja tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Lääkinnällisen kuntoutuksen tarjous Lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa (hankintalaki 4.17 ). Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Huomatkaa, että perusturvatoimen hallinnon toimisto on suljettuna aj , jolloin tarjouksia ei voi jättää henkilökohtaisesti. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää viimeistään sähköpostitse osoitteeseen tai Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Lääkinnällisen kuntoutuksen tarjous. Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan Akaan kaupungin Internetsivuilla osoitteessa: viimeistään

9 11. LIITTEET Tarjouspyynnön liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: LIITE 1: LIITE 2: Palveluun liittyvät käytännöt ja vaatimukset Tarjouslomake Liite 2 on palautettava täytettynä tarjouksen mukana. Muut pyydetyt liitteet on mainittu kohdassa AKAAN KAUPUNKI Elina Anttila ma. perusturvajohtaja

10 LIITE 1. PALVELUUN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT JA VAATIMUKSET 1. TERAPIOIDEN SISÄLLÖT 1. Lymfaterapia Lymfaterapian päätehtävänä on elvyttää kehon lymfa- eli imunestekiertoa ja verenkiertoa. Lääkinnällisenä kuntoutuksena lymfaterapiaan annetaan maksusitoumus lähinnä syöpähoidon jälkitiloissa. 2. Diabeetikkojen jalkahoito Jalkahoitopalveluja annetaan diabeetikoille Akaan ja Urjalan terveysasemien toimitiloissa palveluntuottajan välineillä ja hoitotarvikkeilla. Asiakkaina ovat diabetesta sairastavat henkilöt, jotka tulevat jalkahoitoon Akaan terveyskeskuksen diabeteshoitajan tai lääkärin lähetteellä. 2. PALVELUUN OSOITTAMINEN MAKSUSITOUMUKSELLA Palvelut tilataan palveluntuottajalta kuntoutujan henkilökohtaisella maksusitoumuksella, jonka palvelunostaja on myöntänyt kuntoutujalle. Maksusitoumus on tilaus. Pääsääntöisesti edellytetään, että palveluntuottaja aloittaa kuntoutuksen viimeistään kuukauden sisällä palvelun tilaamisesta. Maksusitoumuksessa määritellään seuraavat asiat: kuntoutuspalveluja saavan henkilön nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ostettava palvelu, käyntikerrat ja käyntikertoihin käytettävä aika ja palvelun toteuttamispaikka (esim. kotikäynti) lähetteen tekijän nimi ja yhteystiedot muut kuntoutuspalvelun sisältöä ohjaavat tiedot maksusitoumuksen voimassaoloaika ja ostopalvelupäätöksen hyväksyjä lisäksi maksumääräyksessä voi olla muita palvelun tilaajan harkinnassa olevia tietoja. Maksumääräyksen liitteenä voi olla kuntoutussuunnitelma, lähete, lääkärin epikriisi tai muu kyseessä olevaa palvelua ja siihen liittyviä muita tietoja sisältävä liite. Palveluntuottajan tulee sitoutua noudattamaan palvelua antaessaan asiakaskohtaista maksusitoumusta ja sen liitteenä olevia asiakirjoja. Jos palveluntuottaja havaitsee kuntoutusjakson aikana tekijöitä, jotka estävät merkittävästi maksusitoumuksen yhteydessä määriteltyjen kuntoutustavoitteiden saavuttamista, on palvelun tuottajan oltava välittömästi yhteydessä palvelun ostajaan. 3. POTILASASIAKIRJAMERKINNÄT JA KUNTOUTUSPALAUTE Palveluntuottajan tulee pitää potilasasiakirjaa, josta kuntoutuspalvelujen sisältö, laatu, luonne, toteutusajankohta ja kuntoutujan saama palaute voidaan todeta asianmukaisten merkintöjen perusteella. Potilasasiakirjoihin dokumentoidaan myös kuntoutuksen aikana kertyvät havainnot, arviointi- ja mittaustulokset ja olennaiset tapahtumat. Palveluntuottaja kirjaa kuntoutujilta ja läheisiltä sekä keskeisiltä yhteistyökumppaneilta saadut palautteet ja hyödyntää niitä kuntoutuksen edetessä.

11 Palvelun tilaajalle (maksusitoumuksesta näkyvälle lähetteen tekijälle) toimitettavassa kirjallisessa palautteessa tulee olla: palveluntuottajan yritys tai toiminimi, osoite ja puhelinnumero sekä Y-tunnus kuntoutuksen antajan/antajien nimi ja ammatti maksusitoumuksen numero, asiakkaan nimi, toteutuneet käyntipäivämäärät muutokset suunnitellussa käyntipäivissä esim. peruuntuneet käynnit, jotka vaikuttavat siihen, että maksusitoumuksessa määritelty kuntoutusintensiteetti ei toteudu kuvaus toteutuneesta kuntoutuksesta kuntoutuspaikat kuntoutusjakson aikana kuvaus päätösvaiheen tutkimuksen ja arvioinnin perusteella tehdyistä johtopäätöksistä ja toimintakyvyn muutoksista verrattuna alkutilanteeseen. Toimintakyvyn muutokset tulee kirjata kuntoutujan toiminnassa esiintyvinä muutoksina. Arvioinnin tulee perustua maksusitoumuksessa tai sen liitteissä määriteltyihin kuntoutuksen tavoitteisiin sekä hoitavan kuntoutuksen suorittajan ja kuntoutujan yhteisesti määrittelemiin tavoitteisiin myös olennaiset muut havainnot ja tapahtumat, kuten yhteistyö kuntoutukseen osallistuvien muiden tahojen kanssa ja päätösvaiheen palautekeskustelun keskeiset asiat arvio, miten kuntoutuja ja hänen läheisensä tai muut henkilöt ovat osallistuneet kuntoutusprosessiin jos palvelun antaja esittää näkemyksensä kuntoutuksen jatkosuunnitelmasta, on sen perustuttava kuntoutuksen tavoitteisiin. Palvelun tilaajalle on annettava tämän sitä pyytäessä myös muina aikoina kuntoutujan jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelmia varten palautetta toteutuneesta kuntoutuspalvelusta ja sen kulusta. 4. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että potilasasiakirjojen laatimisessa, niiden säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta ja henkilötietolakia. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapitoja vaitiolovelvollisuutta. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. 5. PALVELUN LAADUN SEURANTA Palveluntuottajalla tulee olla menettelytavat palvelujen laadun seurantaan ja omavalvontaan. Tarjouksen liitteenä tulee olla Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma laadittuna Valviran lomakkeelle soveltuvin osin. Lomakkeeseen pääsee linkistä: Palvelun tilaaja voi tehdä tarvitessaan asiakaskyselyjä palveluntuottajalla maksusitoumuksillaan olleille kuntoutujille sekä tehdä tarvittaessa tarkastuksia palvelun tuottajan toiminnan arvioimiseksi. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa raportoida toiminnastaan ja palvelun laadusta tilaajalle.

12 6. PALVELUNTUOTTAJAN TOIMINNASSA TAPAHTUVAT MUUTOKSET Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle viipymättä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. toiminnan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen ja yhteystietojen muuttuminen.

13 LIITE 2 TARJOUSLOMAKE Tarjoajan nimi: 1. Hinnat Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä euromääräisinä arvonlisäverottomina nettohintoina sopimuskauden ajalle ( ). Hinnan tulee sisältää kaikki palveluun liittyvät kustannukset, kuten toimisto- ja laskutuslisät. Kotikäyntilisiä ei tule sisällyttää ilmoitettuihin hintoihin. Taulukkoa ei saa millään tavoin muuttaa. KUNTOUTUSPALVELU kesto TARJOUSHINTA euroa Lymfaterapia 60 min Diabeetikkojen jalkahoito 60 min 2. Kuntoutuspalvelujen määrä Akaan kaupungin käyttöön tarjottavien kuntoutuspalvelujen määrä: Terapia Lymfaterapia Käyntiä viikossa Mahdolliset rajoitukset esimerkiksi vastaanoton/kotikäyntien kesken tai alueellisesti Diabeetikkojen jalkahoito Lisäselvityksiä:

14 3. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten täyttyminen Merkitkää taulukkoon vähimmäisvaatimusten täyttyminen rastilla sarakkeeseen kyllä tai ei. Täydentäkää lisäksi pyydetyt tiedot. Kuntoutuspalvelua antavan henkilön/henkilöiden ammattipätevyys on kohdan 4.2. vaatimusten mukainen Henkilön nimi: Tutkinto: Mainitkaa lisäksi mahdolliset erikoistumiskoulutukset: Erikoistumiskoulutus: Erikoistumiskoulutuksen laajuus Erikoistumiskoulutus: Erikoistumiskoulutuksen laajuus Jos kuntoutusta antavia henkilöitä on useampia, ilmoittakaa tässä henkilöiden nimet ja antakaa muut edellä mainitut tiedot tarvittaessa erillisellä liitteellä Henkilön nimi: Henkilön nimi: Ammattialan tutkinnon jälkeinen työkokemus vastaa vähintään yhden vuoden kokoaikaista työtä alalta. Työkokemuksen pituus vuosina kokoaikaista työtä vastaavana: kyllä ei Jos terapiaa antavia henkilöitä on useampia, ilmoittakaa tässä terapeutin nimet ja antakaa muut edellä mainitut tiedot tarvittaessa erillisellä liitteellä Henkilön nimi: Henkilön nimi: Toimitilat ja välineet täyttävät tarjouspyynnön kohdan 4.3.vaatimukset. Jos kuntoutus suoritetaan pelkästään asiakkaan tiloissa tai tilaajan tiloissa, välineet täyttävät vaatimukset. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelujen tuottamiseen liittyviä vaatimuksia tarjouspyynnön kohdasta 4.4. (tarkemmin selvitetty liitteessä 1 Palveluun liittyvät käytännöt ja vaatimukset) 4. Tarjouksen antajan allekirjoitus ja yhteystiedot: