TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 1. YLEISTÄ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien diabeetikkojen jalkahoidon ja lymfaterapian palveluista tämän tarjouspyynnön ja siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Hankintalaki (laki julkisista hankinnoista 348/2007) Hankinta-asetus (valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007) Julkisuuslaki (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta (hankinta-asetuksen liitteen B, ryhmän 25 mukaiset toissijaiset palvelut). Hankinnasta on ilmoitettu Akaan kaupungin kotisivuilla Tarjouksia pyydetään erikseen lymfaterapiasta ja diabeetikkojen jalkahoidosta. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Alihankkijoiden käyttö ks. kohta HANKINTAYKSIKKÖ JA HANKINTAKAUSI Tarjouskilpailun toteuttaa ja hankinnasta päättää Akaan kaupunki, joka järjestää kuntalain 76.2 :n tarkoittaman yhteistoimintasopimuksen nojalla Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan perusterveydenhuollon, vanhus- ja vammaishuollon sekä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut. Yhteistoimintaalueen väestömäärä on yhteensä noin Hankintakausi on Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella ajalle sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tilaaja ilmoittaa siitä kirjallisesti viimeistään neljä kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. AKAAN KAUPUNKI, Perusturvatoimi käyntiosoite Haittilantie 4 A AKAA puhelin (03) int postiosoite PL AKAA internet

2 3. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat seuraavat kuntoutuspalvelut: 1. lymfaterapia 2. diabeetikkojen jalkahoito Lymfaterapia Lymfaterapian päätehtävänä on elvyttää kehon lymfa- eli imunestekiertoa ja verenkiertoa. Lääkinnällisenä kuntoutuksena lymfaterapiaan annetaan maksusitoumus lähinnä syöpähoidon jälkitiloissa. Diabeetikkojen jalkahoito Jalkahoitopalveluja annetaan diabeetikoille Akaan ja Urjalan terveysasemien toimitiloissa palveluntuottajan välineillä ja hoitotarvikkeilla. Asiakkaina ovat diabetesta sairastavat henkilöt, jotka tulevat jalkahoitoon Akaan terveyskeskuksen diabeteshoitajan tai lääkärin lähetteellä. Lymfaterapiapalveluja arvioidaan tarvittavan vuodessa noin 170 käyntiä ja diabeetikkojen jalkahoitopalveluja noin 400 käyntiä vuodessa. Akaan kaupunki ei kuitenkaan sitoudu ostamaan tätä määrää palveluja, vaan todellinen palvelujen tarve voi olla suurempi tai pienempi. Akaan kaupunki voi valita yhden tai useamman palveluntuottajan kumpaankin palveluun. Jos valittujen palveluntuottajien palvelut eivät riitä kattamaan tarvetta, kaupunki voi hankkia suorahankintana tai neuvottelumenettelyllä uusia palveluntuottajia. Uuden palveluntuottajan hinta ei voi ylittää tässä kilpailutuksessa hyväksyttyä korkeinta hintaa. 4. HANKINTAAN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 4.1. TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajien rekisteröitymisen YTJ-järjestelmästä. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa, eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa. Sen osoittamiseksi tarjoukseen tulee liittää veroviranomaisen todistus verojen ja maksujen suorittamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan tai vakuutusyhtiön todistus yrittäjän eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty Lisäksi tarjoukseen tulee liittää vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassa olosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse toimittaa, jos tarjouksen tekijä on toimittanut ne edellisen, keskeytetyn tarjouskilpailun yhteydessä ja niihin ei ole tullut muutoksia.

3 4.2. TARJOAJAN AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Palveluntuottajan toiminnan tason, henkilökunnan osaamisen, tilojen, välineiden yms. toimintavarustuksen tulee vastata sitä toiminnallista tasoa, jota kuntoutusta koskevat säädökset ja ohjeet edellyttävät ja jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. Itsenäisen ammatinharjoittajan on tullut tehdä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista (laki yksityisestä terveydenhuollosta 9 a ). Muilla palveluntuottajilla on oltava Valviran tai aluehallintoviranomaisen antama lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen (4 ). Kuntoutuspalvelua antavan henkilön ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset ovat: lymfaterapiaa toteuttavalta ammattihenkilöltä edellytetään fysioterapeutin, sairaanhoitajan tai kuntohoitajan ammattitutkinnon suorittamista, minkä lisäksi edellytetään hyväksytyn lymfaterapiakoulutuksen suorittamista Suomessa tai ulkomailla. Suomessa hyväksyttyjä koulutuksenjärjestäjiä ovat Suomen fysioterapeuttiyrittäjät Fysi ry yhteistyössä Feldberg-klinikan kanssa, Suomen lymfahoito ry ja Vodder instituutti Diabeetikkojen jalkahoitoja antavalta henkilöltä edellytetään jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin tutkintoa tai yhdessä tehtävään soveltuvan sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tutkinnon kanssa jalkahoitajan tutkintoa. henkilöltä edellytetään ammattialansa tutkinnon suorittamisen jälkeen työkokemusta, joka vastaa vähintään yhden vuoden kokoaikaista työtä alalta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset ovat kohdassa 5. Tiedon terveydenhuollon ammattihenkilöihin kuulumisesta hankintayksikkö tarkistaa Valviran ylläpitämästä Terhikki-tietopalvelujärjestelmästä. Palveluntuottaja ei saa ilman Akaan kaupungin kirjallista lupaa käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamisessa TOIMITILOJA JA VÄLINEITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Palveluntuottajan terapiatilat ja kuntoutuksessa käytettävät laitteet sekä välineet ja mittarit tulee olla terapiapalvelun tuottamiseksi laadullisesti riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee soveltua kuntoutujille heidän liikkumisensa, toimintakykynsä, ikänsä ja sairautensa tai vammansa kannalta. Tilojen ja laitteiden tulee sijaita asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Diabeetikkojen jalkahoito annetaan terveyskeskuksen osoittamissa tiloissa palveluntuottajan välineillä. Kotikäynneillä on oltava riittävät välineet asiakkaan kuntoutustarpeen mukaisesti. Palveluntuottaja huolehtii laitteiden huollosta, kalibroinnista, käyttövalmiudesta ja käytönohjauksesta PALVELUJEN TUOTTAMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Tarjouspyynnön liitteessä 1 on esitetty tarkemmin eri kuntoutuspalvelujen sisällöt ja palveluntuottajilta vaadittavat käytännöt.

4 Palvelut tilataan palveluntuottajalta kuntoutujan henkilökohtaisella maksusitoumuksella, jonka palvelunostaja on myöntänyt kuntoutujalle. Maksusitoumus on tilaus. Palveluntuottajan tulee palvelua antaessaan sitoutua noudattamaan asiakaskohtaista maksusitoumusta ja sen liitteenä olevia palvelua ohjaavia kuntoutussuunnitelmia tai muita asiakirjoja. Jos palveluntuottajan havainnot poikkeavat merkittävästi niiden tiedoista, hänen on oltava yhteydessä palvelun tilaajaan. Liitteen 1 kohta 2. Palveluntuottajan tulee pitää potilasasiakirjaa, josta ilmenevät kuntoutuspalvelujen sisältö, toteutusajankohta, kuntoutuksen aikana kertyvät havainnot, arviointi- ja mittaustulokset ja olennaiset tapahtumat sekä palveluntuottajan saamat ja antamat palautteet. Palvelun tilaajalle on toimitettava kirjallinen palaute, jonka sisällöstä tarkemmin liitteen kohdassa 3. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan asiakastietojen käsittelyssä voimassa olevan lainsäädännön mukaista salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. Kohta 4. Palveluntuottajalla tulee olla menettelytavat palvelujen laadun seurantaan. Tilaajalla on oikeus tehdä kyselyjä ja tarkastuksia palvelujen laadun arvioimiseksi ja pyytää palveluntuottajalta raportteja toiminnastaan ja palvelun laadusta. Tarjouksen liitteenä on oltava omavalvontasuunnitelma. Kohta 5. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle viipymättä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Kohta TARJOUS Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouksen sisältö: 1. tarjouslomake, tarjouspyynnön liite 2 2. tarjoajan yleisesittely 3. kohdassa 4.1. mainitut asiakirjat 4. kopio Valviran tai aluehallintoviraston myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen tai itsenäisen ammatinharjoittajan osalta kopio ilmoituksesta aluehallintovirastolle 5. selvitys kuntoutuspalvelun antajan koulutuksesta, ammattipätevyydestä ja työkokemuksesta. Selvitys voi olla CV/ansioluettelo, josta ilmenee vähintään seuraavat asiat: suoritettu ammatillinen tutkinto (mm. tutkinnon nimi, tutkinnon suorittamisvuosi, suorittamispaikka), työkokemus vuosina kyseiseltä ammattialalta (työnantajat, työssäoloajat, työn sisältö). Nämä tiedot tulee liittää tarjoukseen jokaisen kuntoutuspalvelujen toteuttamiseen osallistuvan henkilön osalta. 6. lyhyt kuvaus toimitiloista, laitteista ja välineistä 7. omavalvontasuunnitelma Akaan kaupungilla on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin ja ehtoihin.

5 Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Palveluntuottajan on pyydettäessä toimitettava tilaajalle terapiapalvelua antavan henkilöstönsä koulutusta ja työkokemusta koskevat todistusjäljennökset. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan yllä mainittuja tietoja, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Jos hankintaan liittyvät vähimmäisvaatimukset eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja vastaa omasta ja henkilöstönsä ammattitaidon ja osaamisen säilymisestä ja kehittämisestä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että osaaminen on kuntoutustarpeen edellyttämällä tasolla. 6. TARJOUSHINNAN ILMOITTAMINEN JA HINTOIHIN LIITTYVÄT EHDOT 6.1. TARJOUSHINTA Hinnat tulee ilmoittaa euromääräisinä nettohintoina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hintaan tulee sisältyä kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut mukaan lukien matkakulut, lausunnot ja muu dokumentointi. Erillisiä laskutus- tai muita lisiä ei myöskään hyväksytä. Kotikäynti maksetaan erikseen kohdassa 6.3. (kotikäyntilisä) esitettyjen perusteiden mukaisesti. Tarjouksen hinnat tulee ilmoittaa pyydetyssä muodossa liitteenä 2 olevalla tarjouslomakkeella. Kaikkien tarjottujen hintojen tulee olla sitovasti voimassa sopimuskauden ajan ( saakka). Sopimuskauden jälkeen mahdollisesti tehtävän jatkosopimuksen ( ) hinnasta neuvotellaan ennen jatkosopimuksen (option) käyttöönottoa. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä kirjallisesti palveluntuottajalle viimeistään neljä kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Palveluntuottajan on esitettävä tuolloin tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen tarkistamiselle. Mikäli viranomaisten määräämien toimittajan suoritettavaksi tulevien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien julkisten verojen ja maksujen suuruus ja kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti ASIAKASMAKSUT Palveluntuottaja perii yli 18-vuotiaalta asiakkaalta lakisääteiset asiakasmaksut ja hyvittää ne eriteltyinä laskutuksessaan KOTIKÄYNTILISÄ Lymfaterapiapalvelutuottajan on mahdollista saada kotikäyntilisää, joka on 50 prosenttia terapiakäynnin hinnasta. Käynnit voidaan laskuttaa kotikäynteinä ainoastaan silloin, kun maksusitoumuksessa on niin mainittu.

6 Kotikäyntilisä sisältää korvauksen kotona tai muissa erityisolosuhteissa, esim. hoitolaitoksessa annetusta hoidosta sekä matkaan käytetystä ajasta. Kun terapeutti toteuttaa samalla kerralla useamman kuntoutujan terapian, maksetaan kotikäyntilisä vain yhden kuntoutujan kohdalla, esim. sama palvelukoti/hoitokoti, naapuritalot, sama taloyhtiö tai sama pihapiiri. Matkaan kuluvaa aikaa ei saa sisällyttää kuntoutukseen. Diabeetikkojen jalkahoito annetaan terveyskeskuksen osoittamissa tiloissa, ja kotikäyntilisää ei suoriteta LASKUTUS, MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO Palveluntuottaja laskuttaa palvelun tilaajaa pääsääntöisesti hoitojakson päätyttyä tilausten mukaan toteutuneesta työstä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskussa tulee eritellä potilaskohtaisesti hoitokerrat, hoitopäivämäärät ja maksusitoumuksen numero. Akaan kaupunki ei vastaa asiakkaan peruuttamattomista poisjäänneistä aiheutuvista kustannuksista. Maksuehtona on 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen. 7. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjousten vertailu ja arviointi tehdään hankintalain mukaisesti seuraavasti: tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjousten vertailu TARJOAJIEN KELPOISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 71 :n mukaisesti tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖNMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä esitettyjä vaatimuksia, jotta tarjous pääsisi mukaan varsinaiseen tarjousten vertailuun. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.

7 7.3. TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTAPERUSTEET Tarjouspyynnössä mainitut vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset asetetaan tarjousvertailussa kuntoutusmuodoittain paremmuusjärjestykseen käyttäen perusteena kokonaistaloudellista edullisuutta. Vertailupisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Vertailupisteiden mennessä tasan ratkaistaan hankinta sen eduksi, jolla on korkeammat pisteet hinnan suhteen. Tarjousvertailu tehdään erikseen kullekin kuntoutusmuodolle. Hintapisteet ja laatupisteet lasketaan yhteen ja palveluntarjoajia valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Palveluntuottajien lopullinen määrä riippuu siitä, monellako puitesopimuskumppanilla kaupunki saa järjestettyä riittävän palvelutarjonnan kaikille asiakasryhmille ja kaikista määritetyistä palveluista. Palveluntuottajien valinta tapahtuu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavasti: 1) Hinta enintään 70 pistettä Vertailuhinnaksi otetaan tarjouslomakkeessa esitetyt hinnat. Tarjous, jossa on halvin hinta, saa 70 pistettä ja muut tarjoukset suhteessa vähemmän. Laskentakaava on: halvin hinta/tarjottu hinta*70. 2) Laatu enintään 30 pistettä Laatu koostuu palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden työkokemuksesta ja erikoistumiskoulutuksesta. Erikoistumiskoulutus enintään 20 pistettä Erikoistumiskoulutuksella tarkoitetaan laajaa täydennyskoulutusohjelmaa ammattitaidon laajentamiseen tai syventämiseen. Erikoistumiskoulutuksena hyväksytään tarjotun asiakasryhmän tarpeeseen liittyvää koulutusta, jonka opintopisteet ovat vähintään 30 pistettä (opintoviikkoina vähintään 20). Jos kuntoutuspalvelua antavalla henkilöllä on yksi tehtävään soveltuva, kriteerit täyttävä erikoistumiskoulutus, tarjoaja saa 15 pistettä. Jos erikoistumiskoulutuksia on kaksi tai useampia, tarjoaja saa 20 pistettä. Jos palveluntuottaja tarjoaa useamman henkilön kuntoutuspalvelun antajaksi, lasketaan tarjottujen henkilöiden erikoistumiskoulutuspisteiden keskiarvo. Henkilön työkokemus kyseiseltä ammattialalta enintään 10 pistettä Tarjous, jossa on pisin työkokemus kyseiseltä ammattialalta, saa 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat suhteessa vähemmän. Laskentakaava on: tarjouksessa ilmoitettu kokemus/pisin kokemus*10. Jos palveluntuottaja tarjoaa useamman henkilön kuntoutuspalvelun suorittajaksi, huomioon otettava työkokemus on tarjottujen henkilöiden työkokemusten keskiarvo. 8. HANKINTAPÄÄTÖS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Hankinnasta päättää Akaan ma. perusturvajohtaja. Akaan kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Akaan kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

8 Palvelun tilaajaa ja tarjoajaa sitova tämän tarjouspyynnön mukainen palvelun tuottamista koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Siltä osin kuin hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä noudatetaan hankinnassa julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut). Sopimusneuvotteluissa muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtoja voidaan tarkistaa ja täsmentää täydentämään palvelun toteutumista. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) 4. Tarjous 9. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjouskilpailuun viranomaisille toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Kuitenkaan asianosaisilla ei ole oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään ja ilmoittamaan tarjouksestaan merkinnällä salainen ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat salassa pidettäviä. Akaan kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinnat eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin. 10. TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN Tarjousten jättöaika päättyy klo Suomenkielinen allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Akaan kaupunki Perusturvatoimen hallinto Haittilantie 4 A Akaa Tarjouskuoreen ja tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Lääkinnällisen kuntoutuksen tarjous Lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa (hankintalaki 4.17 ). Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Huomatkaa, että perusturvatoimen hallinnon toimisto on suljettuna aj , jolloin tarjouksia ei voi jättää henkilökohtaisesti. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää viimeistään sähköpostitse osoitteeseen tai Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Lääkinnällisen kuntoutuksen tarjous. Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan Akaan kaupungin Internetsivuilla osoitteessa: viimeistään

9 11. LIITTEET Tarjouspyynnön liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: LIITE 1: LIITE 2: Palveluun liittyvät käytännöt ja vaatimukset Tarjouslomake Liite 2 on palautettava täytettynä tarjouksen mukana. Muut pyydetyt liitteet on mainittu kohdassa AKAAN KAUPUNKI Elina Anttila ma. perusturvajohtaja

10 LIITE 1. PALVELUUN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT JA VAATIMUKSET 1. TERAPIOIDEN SISÄLLÖT 1. Lymfaterapia Lymfaterapian päätehtävänä on elvyttää kehon lymfa- eli imunestekiertoa ja verenkiertoa. Lääkinnällisenä kuntoutuksena lymfaterapiaan annetaan maksusitoumus lähinnä syöpähoidon jälkitiloissa. 2. Diabeetikkojen jalkahoito Jalkahoitopalveluja annetaan diabeetikoille Akaan ja Urjalan terveysasemien toimitiloissa palveluntuottajan välineillä ja hoitotarvikkeilla. Asiakkaina ovat diabetesta sairastavat henkilöt, jotka tulevat jalkahoitoon Akaan terveyskeskuksen diabeteshoitajan tai lääkärin lähetteellä. 2. PALVELUUN OSOITTAMINEN MAKSUSITOUMUKSELLA Palvelut tilataan palveluntuottajalta kuntoutujan henkilökohtaisella maksusitoumuksella, jonka palvelunostaja on myöntänyt kuntoutujalle. Maksusitoumus on tilaus. Pääsääntöisesti edellytetään, että palveluntuottaja aloittaa kuntoutuksen viimeistään kuukauden sisällä palvelun tilaamisesta. Maksusitoumuksessa määritellään seuraavat asiat: kuntoutuspalveluja saavan henkilön nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ostettava palvelu, käyntikerrat ja käyntikertoihin käytettävä aika ja palvelun toteuttamispaikka (esim. kotikäynti) lähetteen tekijän nimi ja yhteystiedot muut kuntoutuspalvelun sisältöä ohjaavat tiedot maksusitoumuksen voimassaoloaika ja ostopalvelupäätöksen hyväksyjä lisäksi maksumääräyksessä voi olla muita palvelun tilaajan harkinnassa olevia tietoja. Maksumääräyksen liitteenä voi olla kuntoutussuunnitelma, lähete, lääkärin epikriisi tai muu kyseessä olevaa palvelua ja siihen liittyviä muita tietoja sisältävä liite. Palveluntuottajan tulee sitoutua noudattamaan palvelua antaessaan asiakaskohtaista maksusitoumusta ja sen liitteenä olevia asiakirjoja. Jos palveluntuottaja havaitsee kuntoutusjakson aikana tekijöitä, jotka estävät merkittävästi maksusitoumuksen yhteydessä määriteltyjen kuntoutustavoitteiden saavuttamista, on palvelun tuottajan oltava välittömästi yhteydessä palvelun ostajaan. 3. POTILASASIAKIRJAMERKINNÄT JA KUNTOUTUSPALAUTE Palveluntuottajan tulee pitää potilasasiakirjaa, josta kuntoutuspalvelujen sisältö, laatu, luonne, toteutusajankohta ja kuntoutujan saama palaute voidaan todeta asianmukaisten merkintöjen perusteella. Potilasasiakirjoihin dokumentoidaan myös kuntoutuksen aikana kertyvät havainnot, arviointi- ja mittaustulokset ja olennaiset tapahtumat. Palveluntuottaja kirjaa kuntoutujilta ja läheisiltä sekä keskeisiltä yhteistyökumppaneilta saadut palautteet ja hyödyntää niitä kuntoutuksen edetessä.

11 Palvelun tilaajalle (maksusitoumuksesta näkyvälle lähetteen tekijälle) toimitettavassa kirjallisessa palautteessa tulee olla: palveluntuottajan yritys tai toiminimi, osoite ja puhelinnumero sekä Y-tunnus kuntoutuksen antajan/antajien nimi ja ammatti maksusitoumuksen numero, asiakkaan nimi, toteutuneet käyntipäivämäärät muutokset suunnitellussa käyntipäivissä esim. peruuntuneet käynnit, jotka vaikuttavat siihen, että maksusitoumuksessa määritelty kuntoutusintensiteetti ei toteudu kuvaus toteutuneesta kuntoutuksesta kuntoutuspaikat kuntoutusjakson aikana kuvaus päätösvaiheen tutkimuksen ja arvioinnin perusteella tehdyistä johtopäätöksistä ja toimintakyvyn muutoksista verrattuna alkutilanteeseen. Toimintakyvyn muutokset tulee kirjata kuntoutujan toiminnassa esiintyvinä muutoksina. Arvioinnin tulee perustua maksusitoumuksessa tai sen liitteissä määriteltyihin kuntoutuksen tavoitteisiin sekä hoitavan kuntoutuksen suorittajan ja kuntoutujan yhteisesti määrittelemiin tavoitteisiin myös olennaiset muut havainnot ja tapahtumat, kuten yhteistyö kuntoutukseen osallistuvien muiden tahojen kanssa ja päätösvaiheen palautekeskustelun keskeiset asiat arvio, miten kuntoutuja ja hänen läheisensä tai muut henkilöt ovat osallistuneet kuntoutusprosessiin jos palvelun antaja esittää näkemyksensä kuntoutuksen jatkosuunnitelmasta, on sen perustuttava kuntoutuksen tavoitteisiin. Palvelun tilaajalle on annettava tämän sitä pyytäessä myös muina aikoina kuntoutujan jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelmia varten palautetta toteutuneesta kuntoutuspalvelusta ja sen kulusta. 4. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että potilasasiakirjojen laatimisessa, niiden säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta ja henkilötietolakia. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapitoja vaitiolovelvollisuutta. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. 5. PALVELUN LAADUN SEURANTA Palveluntuottajalla tulee olla menettelytavat palvelujen laadun seurantaan ja omavalvontaan. Tarjouksen liitteenä tulee olla Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma laadittuna Valviran lomakkeelle soveltuvin osin. Lomakkeeseen pääsee linkistä: Palvelun tilaaja voi tehdä tarvitessaan asiakaskyselyjä palveluntuottajalla maksusitoumuksillaan olleille kuntoutujille sekä tehdä tarvittaessa tarkastuksia palvelun tuottajan toiminnan arvioimiseksi. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa raportoida toiminnastaan ja palvelun laadusta tilaajalle.

12 6. PALVELUNTUOTTAJAN TOIMINNASSA TAPAHTUVAT MUUTOKSET Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle viipymättä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. toiminnan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen ja yhteystietojen muuttuminen.

13 LIITE 2 TARJOUSLOMAKE Tarjoajan nimi: 1. Hinnat Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä euromääräisinä arvonlisäverottomina nettohintoina sopimuskauden ajalle ( ). Hinnan tulee sisältää kaikki palveluun liittyvät kustannukset, kuten toimisto- ja laskutuslisät. Kotikäyntilisiä ei tule sisällyttää ilmoitettuihin hintoihin. Taulukkoa ei saa millään tavoin muuttaa. KUNTOUTUSPALVELU kesto TARJOUSHINTA euroa Lymfaterapia 60 min Diabeetikkojen jalkahoito 60 min 2. Kuntoutuspalvelujen määrä Akaan kaupungin käyttöön tarjottavien kuntoutuspalvelujen määrä: Terapia Lymfaterapia Käyntiä viikossa Mahdolliset rajoitukset esimerkiksi vastaanoton/kotikäyntien kesken tai alueellisesti Diabeetikkojen jalkahoito Lisäselvityksiä:

14 3. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten täyttyminen Merkitkää taulukkoon vähimmäisvaatimusten täyttyminen rastilla sarakkeeseen kyllä tai ei. Täydentäkää lisäksi pyydetyt tiedot. Kuntoutuspalvelua antavan henkilön/henkilöiden ammattipätevyys on kohdan 4.2. vaatimusten mukainen Henkilön nimi: Tutkinto: Mainitkaa lisäksi mahdolliset erikoistumiskoulutukset: Erikoistumiskoulutus: Erikoistumiskoulutuksen laajuus Erikoistumiskoulutus: Erikoistumiskoulutuksen laajuus Jos kuntoutusta antavia henkilöitä on useampia, ilmoittakaa tässä henkilöiden nimet ja antakaa muut edellä mainitut tiedot tarvittaessa erillisellä liitteellä Henkilön nimi: Henkilön nimi: Ammattialan tutkinnon jälkeinen työkokemus vastaa vähintään yhden vuoden kokoaikaista työtä alalta. Työkokemuksen pituus vuosina kokoaikaista työtä vastaavana: kyllä ei Jos terapiaa antavia henkilöitä on useampia, ilmoittakaa tässä terapeutin nimet ja antakaa muut edellä mainitut tiedot tarvittaessa erillisellä liitteellä Henkilön nimi: Henkilön nimi: Toimitilat ja välineet täyttävät tarjouspyynnön kohdan 4.3.vaatimukset. Jos kuntoutus suoritetaan pelkästään asiakkaan tiloissa tai tilaajan tiloissa, välineet täyttävät vaatimukset. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelujen tuottamiseen liittyviä vaatimuksia tarjouspyynnön kohdasta 4.4. (tarkemmin selvitetty liitteessä 1 Palveluun liittyvät käytännöt ja vaatimukset) 4. Tarjouksen antajan allekirjoitus ja yhteystiedot:

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA Terveyskeskus 16.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDEN AIKAISTEN SIKIÖN KROMOSO- MI- JA RAKENNEPOIKKEAVUUKSIEN SEULONNASTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne raskauden aikaisten sikiön kromosomi-

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola TARJOUSPYYNTÖ ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUSLAITTEESTA 1 Yleistä Sodankylän kunta pyytää tarjousta suoradigitaalisesta ortopantomografia- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin.

Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin. 4.11.2016 TARJOUSPYYNTÖ OIKOMISHOITOPALVELUISTA 1 Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon oikomishoitopalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 1.4.2017-31.12.2018 tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Hankintakeskus Dnro 4719/241/2007 1

Hankintakeskus Dnro 4719/241/2007 1 Dnro 4719/241/2007 1 KOLONOSKOPIA- JA SIGMOIDOSKOPIATUTKIMUSPALVELUIDEN HANKINTA ESPOON JA KAUNIAISTEN KAUPUGEILLE SEKÄ KIRKKONUMMEN KUNNALLE Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

25.6.2009 Perusturva

25.6.2009 Perusturva 25.6.2009 Perusturva TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTATERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Toimintaterapiapalvelut. Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUKIRURGIASTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUKIRURGIASTA TARJOUSPYYNTÖ SUUKIRURGIASTA Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjousta suukirurgin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 1.3. 31.12.2017 (+1 vuoden optio) tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja 22.09.2016 1/7 23805 Jalkojenhoitopalvelut 1. : Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Hannele Nikander-Tuominen 2 Suomi puh. +358 447819056 hannele.nikander-tuominen@naantali.fi : : 2. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE 1. YLEISTÄ Janakkalassa suun terveydenhuolto toimii kahdella terveysasemalla, Turengissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot