Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/ /2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toi vo la on (Dnro 2964/4/14) pyytänyt Lohjan kaupungin ym päris tö toi mea hankkimaan Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun tut ki misek si tarvittavat selvitykset ja antamaan lausuntonsa kantelun johdosta. Kan te lus sa arvostellaan Lohjan rakennusvalvonnan ja kaavoituspäällikkö Lee na Iso-Markun menettelyä Vlasoffien rakennushanketta koskevassa raken nus lu pa- sekä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa-asiassa. Raken nus val von taa koskevilta osin pyydetään muun ohella hankkimaan sel vitys erityisesti sen johdosta, että kantelun mukaan hakijat olivat ensin saaneet tietoja, joiden mukaan rakennushanke voitaisiin toteuttaa suo raan pelkäl lä rakennusluvalla, mutta sittemmin heille oli lupa-asian vireillä ol les sa ilmoitettu, että hanke edellyttääkin ensin suun nit te lu tar ve rat kai sua/poikkeamis lu paa. Selvityksiä ja lausuntoja pyydettiin mennessä, mutta ko kous aika tau lun johdosta määräaikaa on pyynnöstä pidennetty asti. (Päi vi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat - Selvitys- ja lausuntopyyntö - Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markun selvitys - Johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpään selvitys - Lupainsinööri Nina Turpeisen selvitys Esitys Hall.pääll. Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää viranhaltijoilta saamiensa sel vitys ten perusteella lausuntonaan seuraavaa: Rakennusvalvonta Asiakas on käynyt rakennusvalvonnassa tiistaina , joka on ra kennus val von nan asiakaspalvelupäivä. Asiakas ei kalenteritietojen mu kaan ole varannut asiakaspalveluaikaa, joten häntä on palveltu il man ajan va raus ta asiakaspalvelupäivänä. Ajankohta sijoittuu aikaan, jol loin tapahtuneen kuntaliitoksen aiheuttamat tekniset on gel mat olivat jo ka päi väisiä. Normaalisti asiakkaalle ei anneta otetta ra ken nus val von nan re kis te ritie dois ta, joten tilanne on ollut poik keuk sel li nen. Mitä ilmeisimmin neu vonta ti lan tees sa on ollut tilanne, jol loin kart ta oh jel mis to ei ole toiminut ja vain Fac ta-ra ken nus val von ta oh jel mis ton rakennusvalvontaosio on ollut käyt tökun nos sa. Tästä joh tuen asiak kaan kiinteistöltä on ollut vain tieto osa yleiskaa van voi mas sa olos ta ja siitä, että rekisterin mukaan kiinteistöllä si jait see asuin ra ken nus. Tällöin ei myöskään ole voitu antaa asiakkaalle täs mäl lis tä tie toa tarvittavista lupamenettelyistä. Kaava-asiakirjasta il me nee tu lee ko aiotulle rakentamiselle ensin hakea suun nit te lu tar ve rat kai su, vai onko

2 rakennushankkeelle mahdollista myöntää suoraan ra ken nus lu pa. Kaa va ei ollut neuvontatilanteessa käytettävissä, joten asiaa ei voitu tar kis taa. Kaava ei ollut viranhaltijalle entuudestaan tut tu. Asiakkaalle on annettu rekisteritieto kiinteistöstä, jotta asiakas voi ti la ta kart ta pa ke tin, joka sisältää kyseistä kiinteistöä koskevat kaa va tie dot. Kartta pa ket ti tilataan rakennusvalvonnan kanssa samassa ker rok ses sa toi mivas ta kiinteistö- ja kartastopalveluiden kart ta pal ve lus ta. Asiakkaalle on kerrot tu, että karttapaketti tarvitaan rakennusluvan ha ke mis ta varten ja kaa vatie dot tulee välittää rakennushankkeessa toi mi val le suunnittelijalle. Suunnit te li jan tulee aloittaa hankkeen suun nit te lu voimassa olevan kaavan mukai ses ti. Koska ra ken nus re kis te rin mu kaan kiinteistöllä oli omakotitalo, asiak kaal le on todettu, et tä osa yleis kaa va on todennäköisesti laadittu si ten, että kiinteistöön koh dis tu va kaavamerkintä noudattaa olevaa ra ken nus kantaa. Koska asiaa ei voi tu asiakaspalveluaikana tarkistaa eikä pois tua osastolta toi seen yk sik köön, pyydettiin asiakasta tilaamaan kaa va kar tat asian sel vit tä mi sek si. Asiakkaalle on todettu, että kaava-asiakirjaa voi daan tar vit taes sa tulkita. Rakennuslupahakemus on saapunut rakennusvalvontaan ja sihtee reil tä lupa on siirtynyt käsittelijälle Lohjan ra ken nus val vonnan lupakäsittelyaika ruuhka-aikana on kolmesta neljään kuu kaut ta. Vuonna 2014 ruuhka-aika alkoi jo helmikuussa. Lupatilaston mu kaan saa pu neita hakemuksia ja ilmoituksia helmikuussa 2014 on ol lut 162 kpl. Vuo si tasol la Lohjan hakemusten ja ilmoitusten ko ko nais mää rä on vuonna 2013 ollut kpl. Kuudelle viranhaltijalle työ mää rä on suuri, mikä johtaa kolmes ta neljään kuukauden kä sit te ly ai kaan niiden hakemusten osalta, jotka jä te tään ruuhka-aikana, joka pää sään töi ses ti sijoittuu helmikuusta mar raskuul le. Käsittelijänä toi mi nut lupainsinööri Nina Turpeinen on ottanut luvan kä si tel tä väk seen Tarkastelussa havaittiin, että kiinteistön re kiste ri- ja kaa va tie dot olivat ristiriitaisia. Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella oikeusvaikutteisen Sammatin pohjois osien yleiskaavan RA-2 alueella. (Kuivanmaan loma-asuntojen alue. Su luis sa oleva luku osoittaa kyläalueilla loma-asuntoyksiköiden lu ku määrän. Alueen loma-asuntoyksiköiden lukumäärä määräytyy kan ta kiin teis töpoh jai ses ti M- ja MA- alueiden kohdalla esitetyllä ta val la.) Ra ken nus oi keus alu eel la määräytyy suoraan kulloinkin voi mas sa ole van ra ken nus jär jes tyksen mukaan. Kaavassa todetaan, että MRL:n 72 :n 1 mom nojalla voidaan rakennuslupa asunnon rakentamiseen ran ta vyö hyk keel lä AO-, AM-, RA- ja RM- alueella myöntää suoraan tä män yleiskaavan perusteella. Kuiten kaan kaavaan ei ole merkitty ran ta vyö hyk keen rajoja. Lohjan rekisteritietojen mukaan kiinteistölle oli rakennettu tuolloin: - asuinrakennus, valmistunut vuonna sauna, valmistunut vuonna 1986 Sammatin rekisteritietojen mukaan kiinteistölle oli rakennettu tuol loin: - vapaa-ajan asuinrakennus, kerrosala 36 m², ei lupatietoja, val mis tu nut vuon na sauna, kerrosala 9 m², lupa , valmistunut talousrakennus: grillikatos (ei tietoa kerrosalasta tai val mis tu mis vuo des ta) - talousrakennus: puuliiteri (ei tietoa kerrosalasta tai val mis tu mis vuo des ta)

3 - talousrakennus: puucee, (ei tietoa kerrosalasta tai val mis tu mis vuo des ta) Ilmakuvasta ei ollut mahdollista todentaa mitä ra ken nuk sia/ra ken nel mia kiin teis töl lä on. Lupainsinööri Turpeinen on tämän vuoksi päät tä nyt sel vittää kiinteistöä koskevat mahdolliset luvat sekä pyytänyt löy tä mien sä lupien ja lupa-asiakirjat itselleen näh tä vil le arkistosta. Turpeinen on myös lähettänyt täydennyspyynnön jo ilmitulleista lu pa ha kemuk sen puutteista sähköpostilla asiakkaan lupahakemuksessa an ta mal le yh teys hen ki löl le sekä hakijalle. Täydennyspyynnössä on tie dus tel tu, mikä van han asuinrakennuksen käyttötarkoitus tulisi tu le vai suu des sa olemaan, kos ka se ei käy ilmi hakemuksesta (purku, kak kos asun to, käyt tö tar koi tuksen muutos). Lisäksi on todettu, että han ke vaatii suun nit te lu tar ve rat kaisua. On myös huomautettu pa lo va roi tin teks tin, poistumistiemerkintöjen sekä asemapiirroksen puut teis ta. Osayleiskaavassa kiinteistö on loma-asuntokiinteistö. Alkuperäinen ra kennus lu pa pää tös tarkistettiin lupahakemuksen jättämisen jälkeen ar kis tos ta, jol loin ilmeni, että rakennusrekisterin tieto oli virheellinen. Kun ta lii tok sen yh tey des sä aineistoa on siirretty ohjelmistosta toi seen jär jes tel mään. Samma tin rekisterissä, joka voitiin tarkistaa jäl ki kä teen, rakennus on lo ma raken nus. Rekisteritiedoissa on mittavia vir heel li syyk siä ja sen korjaus vie arviol ta noin 10 henkilötyövuotta. Asiak kaan ensimmäisen käynnin aikaan maa lis kuus sa 2013 ei vielä ol lut tietoa, miten virheellinen rakennusrekisteri on. Lupainsinööri Turpeinen lähetti uuden täydennyspyynnön säh köpos til la asiakkaan lupahakemuksessa antamalle yh teys hen ki löl le sekä haki jal le ja pyysi hakijaa hakemaan sekä poikkeamista kaa vas ta että suun nitte lu tar ve rat kai sua rakennushanketta varten pyydettiin Tur peis ta välittämään hakijalle osoitetut säh kö pos tit hakemuksen tiedoista poik keavaan sähköpostiosoitteeseen, min kä hän myös teki. Hankkeen pääsuunnittelija haki koko lupanipun täydennettäväksi ja palautti lupahakemuksen korjattuna Lu pa ha ke mus oli sen jälkeen täydellinen käsiteltäväksi. Käsittelijänä toi mi nut lu pa in si nöö ri Turpeinen laittoi lupahakemuksen sisäiselle kier rol le mer kin näl lä lu pa käsittelijän puolesta päivämäärää vaille valmis, vain poik kea mis lu pa se kä suunnittelutarveratkaisu puuttuvat. Lupa jäi si säi sen kierron jälkeen odotta maan ko. lupia. Käsittelyaika (alle nel jä kuu kaut ta ) olisi ollut ta van omaisen käsittelyajan mukainen, mi kä li pää tös olisi tehty, eikä hakemusta oli si vedetty pois. Rekisterivirhe on ollut asiakkaan kannalta todella kiusallinen. Mikäli kiinteis töl lä olisi ollut rakennusrekisterin mukainen asuinrakennus, oli si se voinut olla mahdollinen perustelu poiketa lomarakennuksen kaa va mer kin nästä. Kaavoitus Heidi ja Mika Vlasoffin tekemässä kantelussa esitetään, että Vla sof fi en teke mä lupahakemus on valmisteltu kau pun ki suun nit te lu lau ta kun nan esi tyslis tal le, mutta kantelija sai tiedon hakemuksen ve tä mi ses tä pois

4 esi tys lis tal ta ja että ongelmia oli ilmennyt kaa voi tus pääl lik kö Leena Iso-Mar kun toimesta. Kantelijan mukaan Iso-Mark ku on puhelimitse ker tonut, että ELY-keskukselta ei ole tullut puol ta vaa lausuntoa. Hakija olisi halun nut päätöksen, olisi se kiel tei nen tai myönteinen. Tämän jälkeen kan te lija muutti lupahakemuksen kaa van mukaiseksi eli lo ma-asun to ha ke muksek si. Kantelija oletti, et tä asia on kaavoituspäällikön päätösvallassa ja tuli pu he lin kes kus te lu jen perusteella siihen käsitykseen, että hän tarvitsee ELY-kes kuk sen lu van ja että toimivaltakysymys oli epäselvä. Heidi ja Mika Vlasoffin suunnittelutarvehakemus omakotitalon ra ken ta misek si kiinteistölle Haarjärven kylässä kirjattiin saa pu neek si Koska hakemuksessa esitetty rakentaminen oli oi keus vai kut teisen osayleiskaavan vastainen, hanke edellytti myös poik kea mis lu van kä sitte lyä. Suunnittelutarve: Voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan ko ko Loh jan kaupungin asemakaavoittamaton alue (tarkoittaa tilannetta en nen vii meis tä kuntaliitosta eli Lohjan kaupunki pois lukien Num mi-pu su la ja Kar ja loh ja) on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mu kais ta suun nit te lu tarve aluet ta. Suunnittelutarvealueella ra ken nus lu van edellytysten arviointi perus tuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä säädettyihin erityisiin edel lytyk siin sen lisäksi mitä luvan edel ly tyk sis sä muutoin säädetään. Toimivalta ja poikkeaminen: Sammatin kunnanvaltuusto on hyväk sy nyt Sammatin Pohjoisosien osayleiskaavan (Sammatin kunta on myö hem min liitetty Lohjan kaupunkiin). MRL 44 :n mukaan ra ken nus lu pa enin tään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ra ken ta mi seen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oi keus vai kut tei ses sa yleis kaa vassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyt tä mi ses tä ra ken nus luvan myöntämisen perusteena. Oi keus vai kut tei ses sa osayleiskaavassa on ran ta vyö hy ket tä koskeva määräys: " MRL:n 72 :n 1 mom nojalla voidaan ra ken nus lu pa asunnon ra ken ta mi seen rantavyöhykkeellä AO-, AM-, RA- ja RM-alu eel la myöntää suo raan tämän yleiskaavan perusteella." Kiinteistö Vaah te ran mä ki sijaitsee em. osayleiskaavan kuivanmaan loma-asun to jen (RA-2) alueella. Kysymyksessä ei ole rantavyöhyke, joten alu eel le ei voi myöntää rakennuslupaa suoraan osayleiskaavan pe rus teella. Py sy vän asunnon rakentaminen loma-asuntojen alueelle edellyttää poik kea mis ta oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset kuuluvat Lohjan kaupungin ympä ris tö toi mi alan kaavoituksen tulosalueen tehtäviin. Tulosalueen esi mie henä toimii kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku. Lupa-asiat val mis te lee kaavoi tuk sen tulosalueella ympäristöinsinööri Pertti Pii ri lä. Rakennusluvan erityi sis tä edellytyksistä suunnittelutarvealueella päät tää Lohjan ym pä ris tö toimen johtosäännön perusteella kau pun ki suun nit te lu lau ta kun ta, jonka esit teli jä nä toimii ympäristötoimen toi mi ala joh ta ja ympäristöjohtaja Pekka Puis tosa lo. Kaupungin toi mi val las sa olevista poikkeamisluvista tekee päätökset kaa voi tus pääl lik kö. Sil loin kun hakemus edellyttää sekä suun nit te lu tar verat kai sun että poik kea mi sen, on käytäntönä ollut, että toimivallaltaan ylempi vi ran omai nen eli kaupunkisuunnittelulautakunta ratkaisee samalla myös poik kea mi sen. Menettely vastaa MRL 171 :ssä määriteltyä ELY:n ja kunnan välistä toimivaltaa. Ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan esi tys lis tan jul kai se mis ta pidetään viranhaltijoiden ns. val mis te lu pa la ve ri, johon osal lis-

5 tu vat edellä mainituista Puistosalo ja Iso-Markku. Tavanomaista valmistelua edellyttävän suunnittelutarveratkaisun odo tet tavis sa oleva käsittelyaika on Lohjalla noin neljä kuukautta ja li sä sel vi tyk siä edel lyt tä vän noin kuusi kuukautta. MRL 18 :n mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää ja ohjaa kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen jär jes tä mis tä. ELY-kes kuk sen on erityisesti valvottava, että kaa voi tuk ses sa, ra ken ta mises sa ja muussa alueiden käytössä otetaan huo mi oon valtakunnalliset aluei den käyt tö ta voit teet, muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat ta voit teet sekä kaavoitusasioiden ja ra ken nus toi men hoitoa koskevat säännök set siten kuin laissa säädetään. Sen johdosta, että erityisesti vuo den 2012 lopussa ELY-keskus teki Hel sin gin hallinto-oikeuteen huo mat ta van paljon valituksia Lohjan kau pun gin luparatkaisuista, pidettiin vuonna 2013 kau pun ki suun nit te lu lau ta kun nan ja ELY-keskuksen välinen ta paa mi nen, jossa so vit tiin yh teis työn parantamisesta ja siitä, että kunta saa ELY-keskuk sel ta tar vit taes sa valmisteluvaiheen ohjausta juridisissa asiois sa. ELY-kes kuk ses sa Lohjan kaupungin yhteyshenkilö on ylitarkastaja San na An ders son. Ympäristöinsinööri Pertti Piirilä valmisteli Vlasoffien lu pa ha ke muk ses ta kau pun ki suun nit te lu lau ta kun nan kokouksen esi tys lis tal le myön teisen päätösesityksen. Valmistelupalaverissa kaa voi tus pääl lik kö Leena Iso-Mark ku kiinnitti huomiota siihen, että hakemus oli oi keus vai kut tei sen osa yleis kaa van vastainen eikä mahdollisesti täy tä ra ken ta mi sel le ase tet tuja erityisiä edellytyksiä suun nit te lu tar ve alu eel la. Tulkinta päätettiin var mistaa ELY-keskukselta ennen ko kous ta, ku ten menettelystä oli aikaisemmin so vit tu. ELY-keskuksen kiel tei nen kan ta luvan myöntämisedellytyksiin saatiin kokoukseen men nes sä. Lau ta kun nan esittelijä otti asian pois esi tys listal ta li sä val mis te lua var ten, joten asiassa ei tehty päätöstä. Tässä vai heessa ha lut tiin varata myös hakijoille mahdollisuus harkita, haluavatko he al kupe räi sen ha ke muk sen mukaisesti voimassa olevan oi keus vai kut tei sen osayleis kaa van vastaisesti päätöksen, joka pitäisi valmistella uu del leen kiel teise nä vai haluavatko he muuttaa hakemuksen osa yleis kaa van mu kai sek si, jolloin erityiset edellytykset olisivat ole mas sa eikä poik kea mis ta osa yleiskaa vas ta tarvittaisi. Lisävalmistelua ja ha ki jan kuu le mis ta pidettiin ni menomaan hakijan edun mukaisena, kun ottaa myös huo mi oon, että suun nit telu tar ve rat kai sun kä sit te ly ajas ta oli kulunut vas ta kuukausi ja asia voi tai siin ottaa uudelleen esi tys lis tal le elo kuus sa normaalin käsittelyajan puit teis sa. Val mis te li ja Pertti Piirilä tapasi tä män jälkeen hakijat tilanteen sel vit tä misek si ja ha ki jat muuttivat ha ke muk sen niin, että se koski lo ma ra ken nus ta, mi kä on kaavan mu kai nen käyttötarkoitus. Kesäkuun lopussa hakemus koski uuden loma-asunnon rakentamista suun nit te lu tar ve alu eel la ja hakemus oli voimassa olevan oi keus vai kut tei sen osayleiskaavan mukainen. Pertti Piirilä valmisteli ennen ke sä lo mal le jäämis tään asiassa kaavoituspäällikköä varten myönteisen vi ran hal ti ja pää töksen. Kysymys oli kuitenkin edelleen suun nit te lu tar ve rat kai sus ta, joka ei ole kaavoituspäällikön toimivallassa. Koska toi mi val las ta oli valmistelun ai ka na ilmennyt useita käsityksiä, Iso-Mark ku päätti varmuuden vuoksi tar kis taa asian myös ELY-keskukselta. Yli tar kas ta ja Sanna Andersson vas ta si sähköpostitse 26.6., että suun nit te lu tar ve rat kai su tarvitaan.

6 Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku sai Heidi Vlasoffilta eli sa ma na päi vä nä, jolloin kantelu on tehty, sähköpostiviestin. Viestissä Vla soff ilmoitti ha ki joi den tarvitsevan valituskelpoisen päätöksen tä män viikon aikana ja et tä asiassa laadittu kantelu lähetetään heidän toi mes taan eteenpäin klo Kaavoituspäällikkö lähetti kantelijoille sähköpostitse sel vi tyk sen ti lantees ta. Selvityksessä hän kertoi, miksi hänellä ei ole toi mi val taa teh dä viran hal ti ja pää tös tä sekä asian jatkokäsittelystä seu raa vaa: Kau pun ki suunnit te lu lau ta kun nan seuraava kokous on Ha ke mus ei ole ris ti riidas sa oikeusvaikutteisen osa yleis kaa van kanssa ja kysymyksessä on uuden loma-asunnon ra ken ta mi nen vanhan ti lal le, joten uskallan ennakoida, et tä asiassa on mah dol lis ta tehdä myön tei nen päätösehdotus. Pää tös ehdo tus valmistuu vii meis tään ja sen hyväksyy esityslistalle ym pä ris töjoh ta ja Pekka Puis to sa lo, joka on lautakunnan esittelijä. Päätösvallasta on kes kus tel tu Uudenmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, jo ka valtion vi ran omai se na ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja ra ken ta mis ta. Viesti välitettiin myös lautakunnan esittelystä vas taa val le ym pä ris tö joh ta jal le sekä ympäristöinsinöörille, jolla oli ohjeet val mis tel la asia seuraavaan lautakuntaan. Kantelussa todetaan, että asiakas ei ole saanut asiassaan va li tus kel pois ta pää tös tä. Vlasoffit peruivat suunnittelutarvehakemuksen elo kuus sa, di aa rin mukaan 14.8., joten asia ei ollut kau pun ki suun nit te lu lau ta kun nan pide tyn kokouksen esityslistalla. Näin ollen kan te lun tehneiden Heidi ja Mi ka Vlasoffin toivoma valituskelpoinen päätös jäi asiakkaan oman ratkaisun vuok si saamatta. Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markun tarkoitus ei ole ollut aiheuttaa on gelmia, kuten kantelijat olettavat, vaan saada asiaan lainmukainen ja sa mal la mahdollisuuksien mukaan myös hakijoiden edun mu kai nen ratkaisu. Asia oli tarkoitus käsitellä elokuun lautakunnassa nor maa lin kä sit te ly ai ka tau lun puitteissa ja hakijat olisivat saaneet va li tus kel poi sen päätöksen joko py syvää asuntoa tai loma-asuntoa kos ke vaan hakemukseen sen mukaan kuin he saamansa informaation pe rus teel la parhaaksi näkivät hakea. An ta mansa selvityksen pe rus teel la Iso-Markku ei myöskään ole puhelimessa ker tonut, että tar vi taan ELY-keskuksen puoltava lausunto tai lupa, vaan hän on ha lun nut sovitun menettelytavan puitteissa tarkistaa, että tulkinta lu van myön tä mis edel ly tyk sis tä ja toimivaltakysymyksestä on lainmukainen. Suunnit te lu tar ve rat kai sun käsittelyaika ei ole ollut kohtuuttoman pit kä var sin kin ottaen huomioon alun perin ollut samanaikainen poik kea mis lu van tar ve. Pikemminkin valmistelija on hyvässä tar koi tuk ses sa pyrkinyt tuo maan asian mahdollisimman pikaisesti pää tet tä väk si, min kä takia kaa voi tus päällik kö Iso-Markku on joutunut kaa voi tuk sen toi min nas ta vastaavana esi miehe nä tarkistamaan pää tös esi tys ten lain mu kai suut ta hyvinkin tiukan ai katau lun puitteissa. Tämä on nor maa lia toiminnan edellyttämää laadun ja laillisuuden val von taa. Päätös Hyväksyttiin. Johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää ilmoitti olevansa asian osai sena es teel li nen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

7 Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen poistui kokouksesta tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot