RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE. Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE. Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 9.3.2015 98."

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus

2 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Sisäisen tarkastuksen tarkoitus Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Raahen kaupunkikonsernissa Sisäisen toiminnan tarkastajan asema, valtuudet ja vastuut Tavoitteet Palvelut Työmenetelmät Eettiset toimintaperiaatteet Toiminnan suunnittelu Tarkastustoimeksiannon toteuttaminen Suunnittelu Tarkastustyö Raportointi Seurantatarkastus Työpapereiden arkistointi Raportointi hallitukselle ja ylimmälle johdolle Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen koordinointi Sisäisen tarkastuksen ammattitaito ja laadunvarmistus Sisäisen toiminnan tarkastaja Voimaantulo... 8

3 3 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee Raahen kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, toimivallan ja vastuut sekä aseman organisaatiossa, toiminta-alueen ja tietojen saantioikeuden. 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa kaupunkikonsernille ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupunkikonsernia ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessiensekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Raahen kaupunkikonsernissa Vastuu Raahen kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Raahen kaupunkikonsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa Raahen kaupungin sisäisen toiminnan tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. 4 Sisäisen toiminnan tarkastajan asema, valtuudet ja vastuut Asema. Sisäisen toiminnan tarkastaja toimii toiminnallisesti kaupunginjohtajan ja hallinnollisesti Raahen kaupunginhallituksen alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla Raahen kaupunkikonsernin kaikki toiminnot ja kaikki organisaation tasot. Valtuudet. Sisäisen toiminnan tarkastajalla on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitosäännösten estämättä, oli tieto kenellä ja missä muodossa tahansa. Lisäksi hän on oikeutettu saamaan kaikilta toimijoilta tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista apua. Tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi sisäisen toiminnan tarkastaja voi esittää pyynnön osallistua toimielimen kokoukseen toimielimen puheenjohtajalle, joka ratkaisee osallistumisoikeutta koskevan asian. Vastuut. Sisäisen toiminnan tarkastajalla on asiantuntijavastuu työstään. Tarkastus- ja konsultointitoiminnan riippumattomuuden turvaamiseksi sisäisen toiminnan tarkastajalla ei ole toiminnallista vastuuta arvioinnin kohteena olevista toiminnoista, eikä hänellä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen päätöksentekoon. 5 Tavoitteet Sisäisen toiminnan tarkastuksen tavoitteena on edistää Raahen kaupunkikonsernin toimintavarmuutta. Toimintavarmuudellatarkoitetaan sitä, että kaupunkikonsernissa - noudatetaan lakeja, säännöksiä ja sopimuksia - tunnistetaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavat keskeiset riskit, mutta myös mahdollisuudet ja hallitaan ne tarkoituksenmukaisellatavalla

4 4 - saavutetaan tavoitteet - tehdään päätökset oikeiden, riittävien ja oikea-aikaisten tietojen perusteella - toimitaan tehokkaasti ja taloudellisesti - varmistetaan, että omaisuus on turvattu - toimitaan hallituksen, valtuuston ja ylimmän johdon linjausten ja päätösten mukaisesti 6 Palvelut Sisäisen toiminnan tarkastus tuottaa asiantuntijapalveluita, joita ovat: - arviot tarkastelun kohteena olevan toiminnan, prosessin, järjestelmän, hankkeen, työmenetelmän tai toimintatavan toimintavarmuudesta - kokonaisarviot organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien toimintavarmuudesta - kehittämisehdotukset toimintavarmuuden parantamiseksi - selvitykset, kannanotot ja lausunnot - erityistoimeksiantojen toteuttaminen - tilintarkastajien ja kaupunkikonsernin välisen yhteistyön koordinointi. Sisäisen tarkastuksen palvelut koskevat erityisesti seuraavia alueita: - säädösten, määräysten ja sopimusten noudattamisen arviointi - tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen sekä tuloksien seurannan arviointi - riskienhallinnan arviointi - organisaation toimivuuden arviointi - raportoinnin ja sisäisten valvontamenetelmien luotettavuuden, riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuudenarviointi - organisaation tietotekniikan johtamis- ja hallintojärjestelmän arviointi - resurssien taloudellisen käytön arviointi - eettisten tavoitteiden, ohjelmien ja toimenpiteiden suunnittelun, käyttöönoton ja tuloksellisuudenarviointi - väärinkäytösten estämis- ja omaisuuden turvaamistoimenpiteiden arviointi - johdon päätösten ja organisaation ohjeiden noudattamisen sekä ohjeiden tarkoituksenmukaisuudenarviointi 7 Työmenetelmät Palveluiden tuottamiseen käytetään tarkastuksia, konsultointia ja koulutusta. Tarkastukset ovat objektiivista havaintojen kokoamista ja niiden analysointia. Niidentarkoituksena on tuottaa organisaatiolle riippumaton arvio riskienhallinnasta, valvonnastatai johtamis- ja hallintoprosesseista. Tarkastustehtävään kuuluu tarkastuksen tavoitteiden määrittely, usein riskianalyysin pohjalta, todentavan aineiston hankkiminen ja analysointi, päätelmien tekeminen ja tarvittaessasuositusten antaminen epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Todentava aineisto hankitaan esimerkiksi analyyttisin menetelmin, tutkimalla asiakirjoja, havainnoimalla ja haastatteluilla. Tarkastusta kuvataan ja suositukset annetaan tarkastusraportissa. Siihen sisällytetään tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kannanotot kehittämisehdotustentoteuttamisesta.

5 5 Sisäisen toiminnan tarkastus arvioi annettujen suositusten tilaa ja toteutumista säännöllisesti ja raportoijäljellä olevista riskeistä. Sisäisen tarkastuksen konsultointipalvelut ovat neuvonanto- ja muita sen luonteisia palveluita, joiden tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa kaupunkikonsernin toiminnoille ja ehdotuksia organisaationriskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien kehittämiseksi. Kehityshankkeissa sisäisen toiminnan tarkastaja voi olla edustettuna johto-, projekti- tai tukiryhmässä, mutta ilman operatiivista vastuuta. 8 Eettiset toimintaperiaatteet Sisäisen toiminnan tarkastus asettaa omat tavoitteensa niin, että ne ovat sopusoinnussa kaupunkikonsernin tavoitteiden ja arvojen kanssa. Sisäisen toiminnan tarkastaja suorittaa tehtävänsä siten, että kaupunkikonsernin arvot osaltaan ohjaavat heidän työtään. Sisäisen toiminnan tarkastus noudattaa toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä periaatteita. Sisäisen toiminnan tarkastuksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Sisäisen toiminnan tarkastus on riippumaton tarkastettavista toiminnoista, ja sisäisen toiminnan tarkastajanedellytetään olevan työssään objektiivinen. Sisäisen toiminnan tarkastajan tulee pidättäytyä arvioimastasellaisia toimintoja, joista hän on ollut vastuussa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Sisäisen toiminnan tarkastajan on ilmoitettava kaupunginjohtajalle riippumattomuutta tai objektiivisuutta vaarantavista tekijöistä ja olennaisista poikkeamista sisäisentarkastuksen ammattistandardeista. Tarkastajan on käytettävä työssään saamaansa tietoa harkiten ja varovasti sekä asianmukaista salassapitoluokittelua noudattaen. Tietoja ei saa käyttää henkilökohtaisen edun tavoittelemiseksieikä tavalla, josta voi olla haittaa kaupunkikonsernille. 9 Toiminnan suunnittelu Sisäisen toiminnan tarkastaja laatii ja esittelee vuosittain sisäisen tarkastustoiminnon toimintasuunnitelman kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi. Toimintasuunnitelma perustuu dokumentoituun riskiarviointiin. Sisäisen toiminnan tarkastuksentoimintasuunnitelma laaditaan niin, että siinä voidaan ottaa huomioon muun organisaationsuunnittelun tulokset sekä hallituksen ja toimeenpanevan johdon tarpeet sekä tilintarkastajiensuunnitelmat. Toimintasuunnitelmassa varaudutaan myös yllättäen esiin tulevientehtävien hoitamiseen. Hyväksytystä suunnitelmasta ja sen merkittävistä muutoksista tiedotetaan kaupunginhallitukselle. 10 Tarkastustoimeksiannon toteuttaminen Tarkastusprosessiin kuuluvat tarkastuksen suunnittelu, tietojen hankkiminen, analysointi, arviointi ja raportointi sekä seurantatarkastus. Sisäisen toiminnan tarkastaja määrittelee ja tarpeen mukaan dokumentoi arviointi- ja varmistus- sekäkonsultointitoimintansa suunnittelua, tarkastustyötä ja raportointia koskevat, alempana esitettyä tarkemmat menettelytavat.

6 Suunnittelu Tarkastusta varten laaditaan kirjallinen, tarkastuskohteen alustavaan riskien arviointiinpohjautuva työsuunnitelma, johon sisältyvät ainakin tehtävän laajuus ja rajoitteet, tavoite, aikataulu ja käytettävät resurssit sekä menetelmät. Työsuunnitelma käydään keskeisiltäosin läpi tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa aloituskeskustelussa Tarkastustyö Tarkastuskohteesta hankitaan tietoa tutkimalla asiakirjoja sekä haastatteluiden, vertailujen, otosten ja testien avulla. Kunkin tarkastettavan asian osalta arvioidaan, miten asiat ovat suhteessa arviointiperusteisiin, mistä mahdolliset erot johtuvat ja mitä niistä seuraasekä mihin toimenpiteisiin toiminnan kehittämiseksi tulisi ryhtyä. Tarkastuksesta laaditaan työpaperit, jotka dokumentoivat kaiken sen tehtyä työtä koskevan olennaisen informaation, joka tukee johtopäätöksiä ja toimeksiannon tuloksia Työpaperiton laadittava ja säilytettävä siten, että havainnot, analyysit ja johtopäätökset sekä mahdolliset suositukset voidaan myös jälkikäteen niiden perusteella todentaa Raportointi Tarkastushavainnot ja mahdolliset kehittämisehdotukset sekä tilanteen mukaan tarkastusraportinluonnos käydään tarkastuskohteen johdon kanssa läpi tarkastuksen loppukeskustelussa. Tarkastettavasta tai arvioitavasta kohteesta vastuussa oleville annetaan mahdollisuusesittää näkemyksensä havainnoista ja johtopäätöksistä ennen lopullista raportoinninantamista, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin. Tarkastusraporttiin liitetään tarkastuskohteen johdon vastine, josta käy ilmi, hyväksyykö johto esitetyt kehittämisehdotukset sekä miten ja millä aikataululla kehittämisehdotuksetaiotaan toteuttaa. Tarkastusraportti tai sen ote jaetaan tarkastuskohteen johdolle ja muille vastuutahoille, joita tulokset ja mahdolliset suositukset suoranaisesti koskevat. Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja tilintarkastaja saavat raportin tai sen tiivistelmän tiedoksi. Mikäli sisäisen toiminnan tarkastaja katsoo, että johdon hyväksymä riski jossain kohdinon kaupunkikonsernin kannalta liian suuri, hänen tulee saattaa asia välittömästi kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Sisäisen toiminnan tarkastajan on niin ikään viivytyksettä raportoitava kaupunginjohtajalle jakaupunginhallitukselle havaitsemistaanmerkittävistä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan puutteista sekä väärinkäytöksistä. Kirjallisen raportoinnin asemasta tai lisäksi tulokset voidaan esitellä suullisesti Seurantatarkastus Sisäinen tarkastus seuraa säännöllisin välein kehittämisehdotusten käsittelyä ja suositustenperusteella toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta riskien hallitsemisessa ja toiminnankehittämisessä. Seurantatarkastuksen tuloksista raportoidaan tarkastuskohteen vastuuhenkilöille, kaupunginjohtajalle, asianomaiselle toimielimelle ja tilintarkastajalle.

7 Työpapereiden arkistointi Tarkastusraportit ja työpaperit säilytetään sisäisen toiminnan tarkastajan päättämien ohjeiden ja arkistointia koskevien kaupunkikonsernin määräysten mukaisesti. 11 Raportointi hallitukselle ja ylimmälle johdolle Sisäisen toiminnan tarkastaja raportoi säännöllisesti kaupunginhallitukselle sekä ylimmälle johdolle toimintasuunnitelman toteutumisesta, merkittävistä avoimistariskeistä, sisäisen valvonnan tilasta, valvontatoimenpiteistä sekä muista kaupunkikonsernia tai senjohtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista. 12 Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen koordinointi Sisäisen toiminnan tarkastaja huolehtii kaupunkikonsernin ja sen tilintarkastajien välisen yhteistyön koordinoinnista ja sen edellyttämästä riittävästä yhteistyöstä ja yhteydenpidosta tilintarkastajien kanssa. Koordinoinnilla pyritään varmistamaan, että tarkastustoiminta on riittävänkattavaa ja ettei päällekkäistä työtä tehdä. Kaupunkikonsernin tilintarkastajilla on oikeus tutustua kaikkiin tarkastuskertomuksiin ja sisäisen tarkastuksentyöpapereihin. Vastavuoroisesti sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada kaikkitilintarkastajien raportit ja lausunnot tiedoksi sekä tutustua niitä koskeviin työpapereihin. 13 Sisäisen tarkastuksen ammattitaito ja laadunvarmistus Sisäisen tarkastuksen toiminnolla tulee kokonaisuutena olla tai sen tulee hankkia tehtäviensäsuorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Sisäisen toiminnan tarkastaja vastaa ulkoa hankittujen tarkastuspalveluiden laadun valvonnasta.sisäisen toiminnan tarkastajan tulee varmistaa tehtävien edellyttämä jatkuva ammatillinenkehittyminen.sisäisen tarkastuksen tulee kehittää ja ylläpitää sisäisen tarkastuksen laadunvarmistusmenettelyitä.menettelyihin sisältyvät sekä jatkuvat laadunvarmistusmenettelyt että säännöllisin väliajoin tehtävät sisäiset ja ulkoiset arvioinnit sisäisen tarkastuksen toiminnanlaadusta. 14 Sisäisen toiminnan tarkastaja Kaupunginjohtaja vahvistaa sisäisen toiminnan tarkastajan nimittämistä, erottamista ja palkkauksenmääräytymistä koskevat päätökset. Kaupunginjohtaja myös vastaa sisäisen toiminnan tarkastajan toiminnan tarkoituksenmukaisesta arvioinnista.

8 8 15 Voimaantulo Tämä toimintaohje tulee voimaan sitten, kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Sisäisen toiminnan tarkastajan on vuosittainarvioitava toimintaohjeen päivitystarpeet ja tarvittaessa esitettävä siihen tehtävät muutokset kaupunginhallitukselle.