RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Perusturvalautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Perusturvalautakunta 14.2.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna a 2 Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Lähihoitajan /varahenkilön työsuhteen täyttäminen Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Valtiokonttorilta saatujen varojen käyttö Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Sosiaali-ja terveydenhuollon käyttösuunnitelmat Vanhuspalvelulaki, kehittämishanke, valtionavustus Ilmoitusasiat Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Työaika-autonomian käyttöönotto-kehittämistehtävä/-projekti Aila Immonen Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma vuoteen Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Rautavaara-Savotta: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2013 ja TASU /hankkeen käynnistysseminaari keskiviikko Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelman hyväksyminen vuodelle Kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen ajalle PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va.ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2013 Perusturvaltk 97 Hallintosäännön 11. luvun 66 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa pitoajan ja -paikan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Perusturvalautakunta on päättänyt asiasta vuosittain. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 67 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 78 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Perusturvalautakunta päättää, että vuonna 2013 perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai klo kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuo-neessa. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan kokonaisuudessaan vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta perusturvalautakunnan jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus olla kokouksessa. Kiireellinen kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Kokouskutsu ja kutsun mukana toimitettava esityslista toimitetaan vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta kunnanvaltuuston puheenjohtajalle niiltä osin kuin se ei sisällä julkisuuslain 24 :n mukaisia salassa pidettäviä tietoja. Esityslista lähetetään ilman liitteitä seuraaville tiedotusvälineille: Iisalmen Sanomat ja Savon Sanomat. Esityslista lähetetään liitteineen Pitäjäläinen -lehteen. Kokouspöytäkirjat ovat nähtävänä kokousta seuraavana torstaina klo perusturvatoimistossa. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

3 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Asia jätettiin pöydälle odottamaan vuonna 2013 aloittavan perusturva-lautakunnan päätöstä. Perusturvaltk 1 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön / 41, minkä johdosta esittelytekstissä mainitut hallintosäännön pykälät ovat muuttuneet seuraavasti; kohta Hallintosäännön 11. luvun 66 :n mukaan on uudessa hallintosäännössä 64 kohta Hallintosäännön 67 :n mukaan on uudessa hallintosäännössä 65 kohta Hallintosäännön 78 :n mukaan on uudessa hallintosäännössä 76 Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

4 Perusturvalautakunta SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS Perusturvaltk 2 Salassapitovelvoitteet, joilla tarkoitetaan asiakirjasalaisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa, koskevat viranomaisen palveluksessa olevia samoin kuin luottamustehtäviä hoitavia. Lainsäädännössämme salassapitovelvoitteet on koottu pääosin lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (L1999/621). Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 2000/812) on omat salassapitomääräyksensä, jotka ovat monilta osin julkisuuslain kanssa yhteneväisiä, liitteet 1 ja 1a. Perusturvalautakunta käsittelee salassa pidettäviä asioita varsinaisesti asiakkaiden oikaisuvaatimusten kautta. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää merkitä salassapitosäännökset tiedoksi ja noudatettavaksi. Lisäksi päätetään, että salassa pidettävät asiapaperit kootaan kokouksen jälkeen pois.

5 Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN/VARAHENKILÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Perusturvaltk 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi / 38 vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvio sisältää perusturvalautakunnan esittämän lähihoitajan (varahenkilö) palkkaamisen sosiaalitoimeen. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta laaja-alaiseen hoivatyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. KVTESin mukainen lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on alkaen on 1935,44, hinnoittelukohta 04SOS06A. Lähihoitajien palkkoja harmonisoitiin koko hoivaketjussa vuonna 2012, minkä jälkeen tehtäväkohtainen palkka oli 2006,41 /kk. Tehtäväkohtainen palkka lukien yleiskorotuksen jälkeen on 2035,70 /kk. Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa (KVhL 9). Lähihoitaja työsuhteen vaali on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tehtäväkuvaus (liitteenä numerotta) on laadittu. Työsuhde ilmoitettiin haettaviksi julkaistulla ilmoituksella (liitteenä numerotta) kunnan ilmoitustaululla ja netti -sivuilla sekä mol.fi -sivuilla. Lähihoitajan työsuhdetta haki määräaikaan klo 12 mennessä lähihoitaja Maarit Hartikainen (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1. valita lähihoitajiksi (varahenkilö) kelpoisuusehdot täyttävä lähihoitaja Maarit Hartikainen 2. että, toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa (KVhL 8). 3. että, tehtäväkohtainen palkka on 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4. että, vaali on ehdollinen siihen saakka kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

6 Perusturvalautakunta

7 Perusturvalautakunta PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2013 Perusturvaltk 4 Lastensuojelulain muutos ( 316/2011) 50 edellyttää, että perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto ja laitoshuoltoa voidaan järjestää vain erityisperustein. Lastensuojelulain lisäksi perhehoitoa säätää sosiaalihuoltolaki (710/1982), sosiaalihuoltolain 25 ja 26 ( /311), perhehoitajalaki (312/1992) ja laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011). Rautavaaran kunnassa on otettu vuonna 2010 käyttöön Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteistyössä sen jäsenkuntiensa kanssa valmistelemat perhehoidon ohjeet. Perusturvalautakunta on vahvistanut suositukset oman kunnan ohjeistuksiksi vuosittain. Suositukset on tarkistettu vuosittain siten, että niissä on huomioitu lakien edellyttämät muutokset, mm indeksitarkistuksista johtuvat korotukset. Vuonna 2012 Lain perhehoitajalain muuttamisesta johtuen ohjeistuksiin tuli sisällöllisesti olennaisia muutoksia, mm perhehoidon vaativuus porrastettiin aiempaa selkeämmin: perushoito, vaativa sijaisperhehoito, ammatillinen sijaisperhehoito ja vaativa ammatillinen sijaisperhehoito. Lain muutos lisäsi myös perhehoidon kustannuksia, palkkioiden vähimmäismääriin tuli tuntuva korotus. Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjesuositus vuonna 2013 ei aiheuta hoidon kustannuksiin merkittäviä muutoksia, pääasiassa vain vuosittaiset lakisääteiset indeksikorotukset. Palkkion osalta ohjeistus suosittaa käyttämään lain mukaista palkkion vähimmäismäärää 668,13 /kk ( 650,00 v 2012 ) perushoidon osalta. Palkkiota korottamisesta on annettu seikkaperäiset ohjeet mm hoidon vaativuuden perusteella. Kulukorvaus suositellaan maksettavaksi 516,44 /kk ( 503,21 ) 0-16-vuotiaasta ja 573,21 /kk ( 558,53 ) vuotiaasta. Perhehoitajalain mukainen vähimmäismäärä kulukorvaukselle on vuonna ,87. Suositus antaa lisäksi yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä kustannuksia korvataan edellä mainittujen kulukorvauksen ohella erikseen. Kulukorvauksen lisäksi lapsen vammaistuki ja lapsilisä maksetaan perhehoitajille. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön jäsenkunnat ovat ottaneet edellä mainitut ohjeet käyttöön kuitenkin niin, että osassa kunnista ohjeita käytetään suosituksina ja osa kunnista on vahvistanut ne sitoviksi ohjeiksi.

8 Perusturvalautakunta Kehittämisyksikön toimintaan osallistuvissa kunnissa yhteiset ohjeistukset ovat perusteltua muun muassa siksi, että yhteiset ohjeet ja toimintatavat turvaavat parhaiten Rautavaaran kunnan mahdollisuudet kilpailla hyvistä perhekodeista muiden kuntien kanssa. Valmistelija sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Väyrynen, puhelin Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perhehoidon palkkiot ja kustannusten korvaukset vuodelle 2013 Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjesuositus vuonna 2013 mukaisena ja muilta osin ottaa suosituksen käyttöön suosituksena. (liite 2).

9 Perusturvalautakunta VALTIOKONTTORILTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ Perusturvaltk 5 Rautavaaran kunta on saanut valtiokonttorilta vanhustenhuollon edistämiseen varoja, joiden käytöstä kunnanhallitus päättää (khall / 102). Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuoteen 2015 mukaan kaiken toiminnan perustana on positiivinen asennoituminen ikääntymiseen ja ikäihmisiin. Sekä kotona että palveluasunnoissa asuville turvataan mahdollisimman hyvä elämä, missä ikäihmiselle taataan ihmisarvo ja osallisuus. Asumispalveluyksikköjen asukkaiden hoivan tarpeeseen on kyetty vastaamaan mittavista saneeraus- ja rakennustöistä huolimatta. Asumispalveluyksiköissä on pystytty vastaamaan myös kotoaan, sairaalasta ja vuodeosastolta tulevien intervalli- ja lyhytaikaishoitotarpeeseen. Uusien tilojen lisäksi asukkaiden turvallisuuden sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin turvaamiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi tarvittava apuvälineistö on välttämätöntä. Asukkaiden tilanteiden nopeat vaihtelut asettavat haasteita hoivatyölle. Tästä syystä pesulavetin (3192 alviton) ja henkilönostolaitteen hankinta liinoineen (1590 alviton) on osoittautunut välttämättömäksi. Fysioterapeutin aktiivinen, asukkaiden toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työskentely asumispalveluyksiköissä edellyttää myös välineitä sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen. Suunniteltaessa vuonna 2011 valmistunutta palvelukeskus Lepolaa ei huomioitu asukkaille erillistä toiminnallista tilaa, minkä vuoksi on kartoitettu olemassa olevien varastotilojen käyttömahdollisuuksia ko. tarkoitukseen. Monitoimitalon käyttö ei ole mahdollista asumispalveluasukkaille. Terveystarkastaja on katsastanut varastotiloja ja todennut, että tilat soveltuvat yksilö- ja pienryhmäohjaukseen (max 3-5 henkilöä). Fysioterapeutti on laatinut listan välttämättömistä ja hyödyllisistä välineistä (muun muassa Follo vetolaite, MiniBike käsi/jalkapyörä, tasapainopuomi, terapiapallo, yhteensä noin 2300 alvillinen hinta, alviton hinta noin 1850 ), joilla pääsee alkuun. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että valtiokonttorilta saaduista varoista kohdennetaan edellä oleviin välttämättömiin hankintoihin (pesulavetti, nostolaite ja toimintakykyä edistävät välineet) yhteensä 6650 (alviton hinta).

10 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 28 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 4/ :ssä 38 Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Asiakirja nimettiin itsenäisen kunnan peruspalvelut turvaavaksi ja kehityshakuiseksi budjetiksi. Painopistealueina eli keihäänkärkinä: kuntatalous, ikääntyminen, työvoima ja tuottavuus. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvio-ehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden kokonaisurakkasumma on enemmän kuin euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, liite numerotta 1. hyväksyä vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. 2. toimittaa vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kaikille hallintokunnille, kunnan konsernihallinnolle ja muille kunnan viranomai-sille ehdottomasti noudatettavaksi. 3. ilmoittaa kaikille kunnan palvelutuotannossa työskenteleville, että se tulee käyttämään otto-oikeutta (KuntaL 51) kaikkiin hallintokuntien tekemiin päätöksiin, jotka lisäävät käyttötalouskustannuksia vuoden 2013 talousarvioon. Toteuttamisvastuu: - kj, jory ja hakut sekä kunnan kaikki edustajat konsernihallinnossa Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvaltk 6 Perusturvalautakunta merkitsee vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (liitteenä numerotta) tiedoksi ja edelleen yksiköiden noudatettavaksi.

12 Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2013 Perusturvaltk 7 Voimassa olevan hallintosäännön (kvalt / 41) 12. luvun 79 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarvion tulosaluetasolla ja hyväksyy talousarviossa toimielimelle tulosaluekohtaiset ja hankeryhmäkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Perusturvalautakunnan kunnanvaltuuston nähden sitovat tulosalueet ovat sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Käyttötalouden osalta meno- ja tuloarviot ovat sitovia valtuustoon nähden tulosalueittain bruttomääräisinä. Perusturvalautakunta päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkis-tetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tasolla neljä (kustannuspaikka). Vanhuspalvelulain voimaantuloon perusturvalautakunta varautui muun muassa esittämällä palveluohjaajan palkkaamista, minkä valtuusto siirsi vuodelle Kunnanhallitus on päättänyt / 28 talousarvion täytäntöön-pano-ohjeista vuodelle Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat ovat liitteenä numerotta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelmat vuodelle 2013 syksyllä laaditun talousarvion mukaisena (liite numerotta) todeten, että palveluohjaajan työsuhteen täyttämättä jättäminen saattaa vaikeuttaa vanhuspalvelulain ja asetettujen tulostavoitteiden toteutumista vuonna 2013 vanhustenhuollossa, varsinkin kotihoidossa ja omaishoidon tuessa. Palveluohjaajan palkkameno on talousarviossa, mikä tulee kuitenkin huomioida vähennyksenä toiminnan toteutuksessa ja varojen käytössä. Perusturvalautakunta tarkistaa tarvittaessa nyt hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa, mikäli vastuualueiden yksiköiden toiminta niin edellyttää.

13 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että kunnanhallitus käynnistää alkavan valtuustokauden alussa kunnan talouden vakauttamisohjelman laatimisen muun muassa meno- ja tulorakenteiden käymiseksi läpi, jotta tuloslaskelman vuosikate saadaan vahvemmaksi, tulos ylijäämäiseksi ja kunnan velkamäärä laskuun (khall / 257 ja kvalt / 38).

14 Perusturvalautakunta VANHUSPALVELULAKI, KEHITTÄMISHANKE, VALTIONAVUSTUS Perusturvaltk 8 Valtion vuoden 2013 talousarvioon on varattu määräraha vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, HE 160/2012) toimeenpanoa tukeviin kehittämishankkeisiin. Jo aiemmin vanhuspalvelulain toimeenpanoon on varattu valtionosuutta 82 miljoonaa euroa kehyskaudella. Lisäksi omaishoidon tukipalvelujen parantamiseen on varattu 10 miljoonaa euroa valtionosuutta. Painopisteenä ovat sellaiset hankkeet, joilla kehitetään ikääntyneen väestön kotiin vietäviä palveluja. Myös palveluissa toimivan henkilöstön työhyvinvointi ja sen kehittäminen on otettava huomioon. "Vanhuspalveluihin tarvitaan uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä, joista hyötyvät niin hoidettavat kuin hoitajatkin. Hoitajien työssä jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää laadukkaan hoidon toteutumiseksi. Kotiin vietävät palvelut ovat ikääntyneiden hyvinvoinnin yksi kulmakivi. Kuntoutus ja arjen tuki mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään ja vähentävät raskaamman laitoshoidon tarvetta", peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson toteaa. Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea valtionavustusta hankkeisiin, jotka toteutetaan joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa. Kehittämishanke voidaan toteuttaa ajalla Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tuettavissa hankkeissa kehitetään uusia toimintamalleja, työtapoja ja hyviä käytäntöjä iäkkään väestön palvelujen parantamiseksi. Valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä edellä mainittuna aikana syntyvät menot. Ennen syntyneitä menoja voidaan hyväksyä vähäisessä määrin (muun muassa hankkeen suunnittelu, henkilöstön rekrytointi, hankkeen käynnistäminen). Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista (välttämättömät hallinnointimenot, hankkeessa työskentelevien palkkamenot, matkat, asiantuntijapalkkiot). Valtionavustusta ei voida käyttää kunnan tai kuntayhtymän lakisääteisissä palveluissa olevien puutteiden poistamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo hakuun mukaan erityisesti suuria kehittämishankkeita. Hakuaika päättyy ja valtionavustuspäätökset tehdään viimeistään kesäkuun lopussa. Laki ikääntyneen väestön tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tulee voimaan

15 Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja on informoinut/tiedustellut aiemmin asiasta kunnan puheenjohtajistoa, kunnanjohtajaa, liikelaitos Kysterin edustajia sekä Juankosken ja Kaavin perusturva-/sosiaalijohtajia. Perusturvajohtaja on keskustellut asiasta Kysterin, Juankosken ja Kaavin työntekijöiden kanssa, jolloin mahdollisen laajemman, isomman alueen yhteishankkeen käynnistämistä pidettiin muun muassa kireästä aikataulusta johtuen mahdottomana. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi ja informoi asiasta edelleen kunnanhallitusta.

16 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 9 Saapuneet päätökset ja kirjeet: 1. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus /valtuusto 1.1 Valtiokonttorilta saatujen varojen käyttö/kohdentaminen,khall Valtuutettujen aloitteet/sos.dem:n valtuustoryhmän aloite työryhmän perustaminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen, khall Talousarviosta vastaavien toimielinten sekä laskujen hyväksyjien ja vastaanottajien valinta vuosille , khall Rautavaara-Savotta: Fysioterapeutin työajan kohdentaminen henkilöstön työpaikkaliikuntaryhmään/palaute ja jatkotoimenpiteet, khall Muutokset kunnan vuoden 2012 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan, kvalt Muutokset kunnan vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, kvalt Kuntalaisaloitteet vuonna 2011, kvalt Luettelon antaminen kunnanvaltuustolle valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista sekä tiedottaminen, kvalt Valtuustoaloitteet vuonna 2011, kvalt Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuosina , kvalt Perusturvalautakunnan vaali vuosille , kvalt Kunnanhallituksen kokoukset vuosina , khall Nilsiän ja Rautavaaran välinen vuokrasopimus eläinlääkäritilojen käyttämisestä, khall Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin vuosille ,khall Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa-hanke kunnan edustajien ja varaedustajien nimeäminen projektien ohjausryhmiin,khall Kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2013, khall Yhteistyökomitean työnantajaa edustavien jäsenten vaali vuosille , khall Soisalon työterveys-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta, khall

17 Perusturvalautakunta Aluehallintovirasto 2.1 Päätös ISAVI/3865/ /2012, perustoimeentulotukeen maksettava valtionosuusennakko vuodelle Päätös Dnro ISAVI/3433/ /2012, yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen 3. Valtiovarainministeriö 3.1 päätös VM/2103/ /2011, kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle Päätös Kansaneläkelaioksen vuonna 2012 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna Sosiaali- ja terveysministeriö 4.1 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna /2013 Omaishoidon tukeen lisää valtionosuutta 5. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri , vuoden 2012 joulukuun jäsenkuntalaskutus 6. Valvira, päätös / /2012, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen 7. Tietotaito Group, perheneuvolatyön hinnantarkistus alkaen 8. Kuopion kaupunki, tiedote , Siiliset peruspalvelukeskukselta Kuopion kaupungille siirtyvät sopimukset/asiakkuudet/uusi laskutusosoite lukien 9. Siilinjärven kunta / Ympäristöterveyspalvelut, terveystarkastaja, tarkastuspöytäkirja : asumispalvelukotihuoneistojen tarkastus. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

18 Perusturvalautakunta PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS Perusturvaltk 10 Perusturvajohtaja esittelee seuraavat ajankohtaiset asiat: 1. ARAn Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus avustuspäätös /32995/321/12/avustuksen myöntäminen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (rakentaminen)/asumispalveluyksikkö Päivänsini/ Ensihoito/Medstar Oy-Rautavaaran kunta/sopimuksen siirtäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle lukien 3. Hallintosääntö/kunnanvaltuusto / Reijo Kilpeläisen saapunut ja kunnanhallitukselle osoitettu kirje koskien terveyskeskuksen laboratorion puoleisen pihan parkkeerausongelmia Perusturvalautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

19 Perusturvalautakunta TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO KEHITTÄMISTEHTÄVÄ/-PROJEKTI AILA IMMONEN Perusturvaltk 11 Immonen Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden maisteriksi opiskeleva Aila tekee pro gradu tutkielman aiheesta Hoitohenkilökunnan kokemuksia työaika-autonomian toteutumisesta ja merkityksestä työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Aila Immonen pyytää päiväämässään kirjeessä tutkimuslupaa. Hän teemahaastattelisi 2-3 rautavaaralaista hoitotyöntekijää kevään 2013 aikana. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjaajina toimivat Itä-Suomen yliopistosta professori Arja Häggman-Laitila ja yliopiston lehtori Pirjo Patanen. Aila Immonen on toteuttanut opintoihinsa liittyen kehittämishanketta työaika-autonomiasta Rautavaaran kunnan hoivaketjussa. Projekti alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu kevääseen 2013, minä aikana hän tekee yhteistyötä yksiköiden työntekijöiden kanssa. Työntekijöillä on kuitenkin vahva ja merkittävä asema työvuorojen työstämisessä yksiköissä. Immosen vastuulla on pääasiallisesti hankkeen suunnittelu, kehittämispalavereiden järjestäminen työyksiköissä sekä arviointi ja loppuraportin kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma aiheesta on luonteva jatke Aila Immosen luotsaamalle kehittämishankkeelle. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää myöntää Aila Immoselle tutkimusluvan, aiheena Hoitohenkilökunnan kokemuksia työaika-autonomian toteutumi-sesta ja merkityksestä työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.

20 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta RAUTAVAARAN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2015 Perusturvaltk 25 Rautavaaran kunnan perusturvalautakunnan tavoitteisiin vuodelle 2009 oli nimetty ikääntymispoliittisen strategian valmistuminen. Strategian laatiminen aloitettiin varsinaisesti vasta loppuvuodesta 2009, joten lautakunta myönsi tehtävälle jatkoaikaa saakka. Strategian laatimista on ohjannut työryhmä, johon on kuulunut viranhaltijoiden lisäksi teknisen lautakunnan, sivistys- ja perusturvalautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustus. Työryhmä kokoontui viisi kertaa. Strategian kirjoittamisen päävastuu on ollut perusturvajohtajalla. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat julkaisseet ikäihmisten palvelujen uuden laatusuosituksen vuonna Suositus on tarkoitettu kunnille ikäihmisten palvelujen kehittämistyön ja arvioinnin välineeksi. Lähtökohta on, että kunnalla on valtuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvioon. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma vuoteen 2015 pohjautuu aikaisemmista vanhustenhuollon hankkeista ja selvityksistä saatuun tietoon ja paikallisten olosuhteiden huomioimiseen. Taustaselvityksenä strategia sisältää myös nykyisen palvelurakenteen kuvauksen. Parhaillaan meneillään olevassa KYSTERI-hankkeessa vanhuspalvelujen järjestämistavat ja niiden kehittäminen on myös keskeistä. Lisäksi kuntalaisten mielipiteitä sosiaali- ja terveyspalveluista on selvitetty kyselyllä. Strategiassa määritellään palvelutoiminnan päämäärät ja painopisteet vuoteen Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelurakenteen kehittämissuunnitelma perustuu laatusuosituksen mukaisiin linjauksiin. Perusturvajoht.ehd: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuoteen 2015 (liite 1) hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin.

21 Perusturvalautakunta Perusturvaltk 12 Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma vuoteen 2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa / 15, minkä mukaan strategia tarkistetaan vuonna Ikääntymispoliittinen strategia toimitetaan kokoukseen osallistuville (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää, että Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman päivittäminen aloitetaan henkilöstön kannanotoilla, mitkä tulee toimittaa perusturvajohtajalle mennessä. Maaliskuussa jatkuu USO2 hankkeen työskentely, mihin ikääntymispoliittinen strategia kiinteästi niveltyy.

22 Perusturvalautakunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Perusturvaltk 13 Sosiaalihuoltolaki (1982/710) säätää kunnan sosiaalipalvelujen järjestämistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan tässä laissa sosiaalipalveluja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen tai yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä (1 ). Sosiaalihuollon palvelujen tarkoitus on mahdollistaa itsenäinen asuminen ja luoda taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista ( 39). Sosiaalihuoltolain (17 ) mukaan sosiaalipalveluja ovat muun muassa sosiaalityö, kotipalvelu ja asumispalvelut. Kotihoito tarkoittaa lain mukaan yhdistettyä kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista sekä niissä avustamista. Palvelua annetaan niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen edellä mainituista tehtävistä ja toiminnoista ( 20 ja 21). Sosiaalihuoltoasetuksen 9 :ssä määritetään tarkemmin kotipal-veluista. Sen mukaan kuljetus- ja saattopalvelu ovat kotipalvelujen tukipalveluja. Perusturvalautakunta on / 58 vahvistanut sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeet. Toimintaohjeiden uudistaminen on tarpeen muun muassa siitä syystä, että palvelua pystytään jatkossa turvaamaan mahdollisimman laajalle vanhenevalle väestölle. Kuljetuspalvelua ryhdyttiin kehittämään vuonna 2012 ja kokeiltiin erilaisia uusia tapoja järjestää palvelua muun muassa kimppakyyteinä. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kotona asuva pääsisi kauppaan ja asioille tämän palvelun turvin. Säännöllinen viikoittainen asiointi omakustanteisesti taksilla kaupassa rasittaisi vanhuksen taloutta kohtuuttomasti. Aiemmassa järjestelyssä palvelujen käyttäjät kulkivat yksin taksilla asioille. Entiseen tapaan palvelua ei voida tuottaa laajemmin kotihoidon asiakkaille talousarvion puitteissa. Haja-asutusalueilla asuvien asiointikyydit on pyritty järjestämään ensisijaisesti kunnan järjestämän asiointiliikenteen ja koululaiskuljetusten turvin.

23 Perusturvalautakunta Rautavaaran kunta on kilpailuttanut kuljetukset vuonna 2010 (khall / 87) ajalle yhden vuoden jatkoaikaoptiolla. Valmistelija sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Väyrynen, puhelin Perusturvajohtaja päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää järjestää sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalvelua kimppakyytinä kuntataajama-alueella kaksi ajokertaa viikossa ja kaksi kertaa kuukaudessa kuntataajamasta Nilsiään (vaihtoehtoisesti Nurmekseen). Haja-asutusalueilla asuvien asiointikyydit järjestetään ensisijaisesti kunnan järjestämän asiointiliikenteen ja koululaiskuljetusten turvin (liite 3). Perusturvalautakunta päättää, että asiakkaalta peritään kuljetuspalvelun omavastuumaksuna kaikista matkoista julkisen liikenteen linja-auton vakiovuoron määräinen maksu/sivu. Perusturvalautakunta delegoi kuljetusten käytännön järjestelyn perusturvajohtajalle voimassa olevan kilpailutuspäätöksen mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että kunnanhallitus käynnistää alkavan valtuustokauden alussa kunnan talouden vakauttamisohjelman laatimisen muun muassa menoja tulorakenteiden käymiseksi läpi, jotta tuloslaskelman vuosikate saadaan vahvemmaksi, tulos ylijäämäiseksi ja kunnan velkamäärä laskuun (khall / 257 ja kvalt / 38).

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta RAUTAVAARA-SAVOTTA: UUDEN SUKUPOLVEN ORGANISAATIOT JA JOHTAMINEN (USO2)-HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN/TA-2013 JA TASU /HANKKEEN KÄYNNISTYSSEMINAARI KESKIVIIKKO Khall Suomen Kuntaliiton Kutsukirje Rautavaaran kunnalle: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO) verkostohank-keessa on kehitetty kuntien uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin. Hanke on kumppanuushanke, joka on toteutettu yhteistyössä Kuntaliittokonsernin, 30 kehittäjäkump-panikunnan ja Sitran julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-ohjelmaa. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saamamme palautteen pohjalta olemme käynnistämässä USO2-jatkohanketta, joka toteutetaan vuoden 2013 alusta vuoden 2014 loppuun. USO2-hanke painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjoh-tamisen kehittämiseen. Käytännössä hankkeen kautta tuetaan mm. seuraavia kuntajohtamisen osa-alueita: kuntastrategiaprosessit, strate-gian toimeenpano ja valtuustosopimukset, strategian seuranta ja ar-viointi, hyvä hallitustyöskentely sekä konsernirakenteet ja -ohjaus. Keskeisessä roolissa on myös verrokkikaupungeilta saatava bench-marking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön ja käytettäviin työ-kaluihin. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös kuntalähtöisiä näkemyksiä ja vuorovaikutusta kuntalain valmisteluorganisaation kanssa sekä tarjotaan vertaistukea kuntauudistusprosessiin vaikuttamiseksi ja kunta-demokratian rikastamiseksi. USO2-hankkeen tarkemmat tavoitteet ja painopisteet ovat: * Varmistetaan edellisellä valtuustokaudella kunnassa tehdyn kehittämistyön hyödyntäminen ja jatkuminen uudella valtuustokaudella. * Tuetaan uuden valtuustokauden strategista johtamista, strategian uudistamista ja strategian toimeenpanoa. * Tuotetaan kuntalähtöisiä näkemyksiä ja vuorovaikutusta kuntalain valmisteluorganisaation kanssa. * Tarjotaan vertaistukea kuntauudistusprosessiin vaikuttamiseksi ja kuntademokratian rikastamiseksi. * Vahvistetaan strategista luottamushenkilötyötä ja kaksoisjohtamisen toimivuutta. * Luodaan uusia edellytyksiä ammatillisen johdon muutosjohtamistyöhön. * Edistetään organisaatiokulttuurin muutosta eri sukupolvet huomioon ottavaksi. * Tuodaan keskusteluun pohjoismaiset toimintamallit ja niiden bencmarkingin mahdollisuudet.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta USO2-hankerahoitus muodostuu kuntien omarahoitusosuudesta, Kuntaliiton T&K-ohjelman rahoitusosuudesta sekä mahdollisesta ulko-puolisesta rahoituksesta. Kunnan omarahoitusosuus on arviomme mukaan alv 23 % / vuosi, mikäli osallistujakuntien lukumäärä on noin USO-hankkeen 1- vaiheen mukainen. Em. hintaan lisätään en-simmäisenä vuonna uusille osallistujille alv 23 %, jolla toteu-tetaan lähtökysely ja analyysi. Hankkeen organisoinnista vastaavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto (valtakunnallinen hanke- ja kehittämistyö) ja Audiapro Oy (kuntakohtainen kehittäminen ja konsultointi). Mikäli kuntanne on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen, toivoisimme ilmoittautumistanne viimeistään Ilmoittautuminen voi tässä vaiheessa olla myös alustava. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään sähköpostitse projektipäällikkö Markus Paunille: Esityslistan liitteet: - USO2-esite, liite 2 - USO 2-verkostohankkeen alustava työsuunnitelma, liite 3 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: 1. Rautavaaran Laajakaistakunta ilmoittaa olevansa alustavasti mukana USO2-hankkeessa. Kuntakohtaisessa kehittämisessä ja konsultoinnissa tulee huomioida Rautavaaran kunnan puitelain 5 :n mukainen status eli pitkät välimatkat ja harva asutus. Tavoitteena on, että kunnalle laaditaan Erillisohjelma, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Erillisohjelmaa tehdään pääkaupunkiseudun kunnille (metropolialue Helsinki + 13 kuntaa). 2. kunta tekee lopullisen päätöksen hankkeeseen mukaan lähdöstä sen jälkeen, kun muut hankkeeseen osallistuvat kunnat ja kaupungit ovat selvillä. Khall 63 Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 4/ :ssä 38 hyväksyä Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion liitteessä 3: Hankesalkussa on määrärahavaraus USO2-hankkeelle. Tavoitteena on, että kunnalle saadaan Erillisohjelma, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Aineistoa hyödynnetään Kuntarakenne- ja Sote-hallintotyössä.

26 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Suomen Kuntaliitto, Kuntakehitys ja tutkimus/kehityspäällikkö Markus Pauni on lähettänyt Rautavaaran kunnalle kutsukirjeen USO2- verkostoprojektin starttiin Helsinkiin Kuntatalolle keskiviikko klo alkaen. Tilaisuudessa avaamme uuden kauden, tutustumme toisiimme, kuu-lemme mielenkiintoisia avauksia niin tutkija- kuin kuntakentältäkin sekä jakaudumme uusiin KuntaVertaiset-ryhmiin. Tilaisuuteen toivotaan osallistujiksi kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa (kustakin kunnasta 2-6 osallistujaa). Tiedossa on siis vauhdikas ja mielenkiin-toinen USO2-avaus! Projektin hedelmällinen läpivienti vaatii USO2-projektiryhmältä onnistunutta käytännön toteutusta, ajankohtaisia ja oikein ajoitettuja valtakunnallisia ja vertaisseminaariteemoja sekä sujuvaa konsultointia. Kuitenkin, jotta kunta saisi parhaan hyödyn irti projektista, projektiryhmämme tarvitsee vastinparin osallistujakunnista: aktiiviset projektin yhdyshenkilöt, jotka pitävät niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin ajan tasalla projektin kulusta. Yhdyshenkilöiden ensimmäinen kokoontuminen pidetään seminaaripäivän päätteeksi klo Mikäli kunnassanne on tarvetta seurata seminaaria etäyhteyden välityksellä, tulee tästä olla yhteydessä viimeistään viikkoa ennen seminaaria (30.1.) projektikoordinaattori Maria Ojakoskeen ). Uusi valtuustokausi tuo taas mukanaan haasteellisen toimintakentän. Kuntien poliittinen järjestelmä uudistuu rakenteiden, luottamushenkilöstön suuren vaihtuvuuden sekä poliittisen kartan muutosten vuoksi. Samalla kireä kuntatalous ja valtakunnalliset reformit edellyttävät hyvää johtamista ja päätöksentekokykyä. Yhtälö on ratkaistavissa poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteisellä vaikuttavalla strategisella johtamisella ja siihen liittyvällä kehittämistyöllä. Näillä uusilla eväillä voimme päivittää RAUTAVAARA-SAVOTAN eli KUNTASTRATEGIA 2025-asiakirjan aivan uusilla tropeilla. Esityslistan liitteet: - kehityspäällikkö Markus Paunin kutsukirje USO2- verkostoprojektin avaukseen , liite nro 1 - USO2-esite, liite nro 2 - USO 2-verkostohankkeen alustava työsuunnitelma, liite nro 3

27 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä Rautavaaran Laajakaistakunnan yhdyshenkilön ja hänelle varayhdyshenkilön USO2-verkostoprojektiin vv merkitä tietoonsa saatetuksi, että kunnanjohtaja on ilmoittanut USO2-verkostohankkeen projektikoordinaattori Maria Ojakoski Rautavaaran Laajakaistakunta haluaa osallistua tähän klo pidettävään seminaariin etäyhteyden välityksellä. Kunnan videoneuvottelujen yhteyshenkilönä toimii atk-tuki Petri Kettunen. 3. merkitä tietoon saatetuksi, että kuntakohtainen käynnistystyöpaja on sovittu pidettäväksi Rautavaaran Laajakaistakunnassa maanantaina klo alkaen. Tilaisuuden valmentajana toimii Jaakko Joensuu, erityisasiantuntija, tiimipäällikkö/fcg Tietojohtaminen Oy, Johdon konsultointi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. USO2-verkostoprojektiin vv yhdyshenkilöksi nimettiin kunnanjohtaja Unto Murto ja varayhdyshenkilöksi Helvi Mustonen. Kuntakohtaiseen käynnistymistyöpajaan maanantaina klo alkaen kutsutaan: - kunnanvaltuusto - kunnanhallitus - lautakuntien pj:t ja vpj:t - kunnanviraston johtoryhmä - atk-tukihenkilö. Perusturvaltk Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi ja toteaa perusturvan vastuualueen kokonaisuudessaan etenevän osaltaan hankkeen aikataulun mukaisesti.

28 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus Perusturvalautakunta RAUTAVAARAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2013 Ytk. 3 Työsuojelun tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä, fyysistä, psyyk kistä ja sosiaalista hyvinvointia. Työsuojeluasioiden hoitaminen ja työolojen kehittäminen toteutetaan työsuojelun toimintaohjelmalla. Työsuojelun toimintaohjelman seuranta: päivitetään kerran vuodessa. Työsuojelun toimintaohjelma on esityslistan liitteenä 2. Khall 69 Esitetään toimintaohjelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Viimeksi Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa Itä-Suomen Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualueen (tarkastaja Auni Miettinen) on tarkastuskertomuksissa vuodesta 2008 alkaen todettu, että työpaikalle ei ole laadittu/päivitetty työsuojelun toimintaohjelmia. Työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n mukaan työnantajalla on oltava kirjallinen työsuojelun toimintaohjelma ja toimintaohjelmaan pohjautuvia tavoitteita on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Rautavaaran kunnan yhteistyökomitea käsitteli omalta osaltaan kokouksessaan klo työsuojelun toimintaohjelman vuodelle Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnan työsuojelupäällikkö Petri Kettunen, puh ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh sekä sp:t: Esityslistan liite: Kj:n ehdotus: - Kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuodelle 2013, liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelmasta vuodelle 2013 lausunnot kaikilta kunnan tulosalueita (I-IV): hallinto- ja elinkeinotoimi, perusturvatoimi, opetus- ja vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi. 2. lausunnot tulee toimittaa kunnanhallitukselle/työsuojelupäällikkö Petri Kettuselle klo mennessä (Kalevan päivänä). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

29 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvaltk Perusturvalautakunta pitää tärkeänä henkilöstön kuulemista asiassa ja päättää, että perusturvan tulosyksiköt ilmaisevat määräaikaan mennessä näkemyksensä suoraan työsuojelupäällikkö Petri Kettuselle työsuojelun toimintaohjelmasta (liite numerotta).

30 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus Perusturvalautakunta KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLLE Ytk. 2 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksen perusteella. Kyseinen toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon osuuden työpaikkakohtaisessa työsuojelutoiminnassa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa kunnan työsuojelun toimintaohjelmaa. Uutta: Varhaisen puuttumisen malli. Kela korvaa kunnalle 60% menoista, jos siinä on varhaisen puuttumisen malli. Muutoin korvaus on vain 50%. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä 1. Käsiteltiin Rautavaaran kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle ja tehtiin Soisalon työterveyslaitoksen/ Kaavin toimipisteen työterveyshoitaja Asta Eerikäisen johdolla tarpeelliset muutokset. Toimintasuunnitelmaa esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Khall 71 Työterveyshuolto siirtyi alkaen KYSTERI:lle ja KYSTER jär järjestää työterveyshuollon ostopalveluna Soisalon työterveyspalveluilta. KYSTERIn perustamissopimuksessa sopijapuolina olevat kunnat siirsivät omissa sekä kuntayhtymiensä yksiköissä tuotettavat palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään perustettavan liikelaitoksen tuotettavaksi. Liikelaitos toimii palvelujen tuottajaorganisaationa järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten mukaisesti. Järjestämisvastuu terveydenhuoltolain mukaisesta työterveyshuollossa on tällä hetkellä kunnilla ja kuntayhtymillä. Rautavaaralla työterveyshuolto oli aikaisemmin järjestetty kunnan omana toimintana. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnan työsuojelupäällikkö Petri Kettunen, puh ja sp: ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

31 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle , liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle liitteen mukaisena. 1. merkitä tietoonsa saatetuksi, että toimintasuunnitelma ei sisällä tässä vaiheessa sairaanhoitoa. Rautavaaran kunta työnantaja kustantaa työntekijöille altisteiden mukaan hepatiittirokotukset ja hoitotyötä tekeville b-hepatiittirokotukset. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvaltk Perusturvalautakunta merkitsee työterveyshuollon toimintasuunnitelman tiedoksi todeten, että esimiehet alkavat toimia välittömästi työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen/sairauspoissaolojen seurantamallin mukaisesti (liitteenä numerotta).

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 21 21 Kehitysvammahuolto/vastaavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 16.10.2013 klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 67 134 67

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 11/2011 Perusturvalautakunta 21.12.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 11/2011 Perusturvalautakunta 21.12.2011 KOKOUSKUTSU NRO 11/2011 Perusturvalautakunta 21.12.2011 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.12.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 180 107

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.01.2012 klo 17.30 18.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.6.2012 klo 17.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 25.2.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen

Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen Yhteistyökomitea 3 16.03.2017 Kunnanhallitus 177 12.06.2017 Kunnanvaltuusto 65 21.06.2017 Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen 2017-2018 Ytk 16.03.2017 3 Tasa-arvosuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.1.2018 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liit Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2013 Perusturvalautakunta. Keskiviikkona 9.10.2013 klo 19.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2013 Perusturvalautakunta. Keskiviikkona 9.10.2013 klo 19.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikkona 9.10.2013 klo 19.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntajohtamisen suunta 2017

Kuntajohtamisen suunta 2017 Kuntajohtamisen suunta 2017 Teemasessio nro 3 Puheenjohtajana Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Teemana kuntajohtamisen tila ja tulevaisuus Kuntajohtajien johtamisen liikkumavaraan vaikuttavat

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot