Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä /Tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen purkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä 27.2.2015 67/Tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen purkaminen"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä /Tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen purkaminen 124/ /2015 HALL 95 Valm: tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut Yhtymähallitus päätti purkaa lukien tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen. Päätöksestä Jukka Soininen on tehnyt päivätyn kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka toimitetaan yhtymähallitukselle esityslistan oheisaineistona. Yhtymähallitus antaa asiasta seuraavan selvityksen: Kohtaan 1.1 Valmistelun asianmukaisuus: Kuntayhtymän voimassaolevan hallintosäännön 10. luvussa määrätään yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta muiden toimielinten kokousmenettelystä. Mainitun luvun määräykset koskevat siis yhtymähallitusta. Hallintosäännön 52 :ssä on määräykset toimielimen kokouksen koollekutsumisesta, ja niiden perusteella kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Hallintosäännön 55 :n perusteella toimielin (yhtymähallitus) voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (asialistalla). Tämän kyseessä olevan Jukka Soinisen virkasuhteen päättämisen liittyvän asian yhtymähallitus on mainitun hallintosäännön 55 :n perusteella päättänyt ottaa käsiteltäväksi, vaikka se ei ollutkaan kokouskutsun yhteydessä lähetetyllä asialistalla. Yhtymähallituksen puheenjohtajistolle oli saatettu kuntayhtymän selvityksessä tieto Soinisen ja hänen yhtiökumppaneidensa Meisin ja Pärnäsen toiminnasta TCD yhtiössä keskiviikkona pidetyssä palaverissa, jossa olivat läsnä kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varapuheenpuheenjohtaja. Tässä yhteydessä hallituksen puheenjohtajistolle tuotiin tiedoksi, että kuntayhtymän johtaja Soinisen esimiehenä järjestää hänelle KVhL:n 43 mukaisen kuulemistilaisuuden. Tämän lisäksi Soinisen ja hänen yhtiökumppaneidensa toimintaa käsiteltiin hallituksen ns. iltakoulussa maanantaina Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki yhtymähallituksen jäsenet ja kaikilla oli myös mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ja asian käsittelyyn. Tilaisuudessa olivat läsnä yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä yhtymähallituksen jäsentä. Tilaisuudessa todettiin, että asia tuodaan kuulemistilaisuuden jälkeen yhtymähallituksen käsittelyyn

2 Kutsu kuulemistilaisuuteen annettiin Soiniselle , ja hänelle varattiin tosiasiallinen mahdollisuus valmistautua kuulemistilaisuuteen, sillä kuulemistilaisuus järjestettiin vasta Kuulemiskutsussa myös mainittiin, että hänellä on mahdollisuus käyttää kuulemisessa avustajaa. Tästä johtuen Soinisen palvelusuhteen päättämiseen liittyvä aineisto ja päätösesitys ei voinut lähteä kokouskutsun liitteenä olleella asialistalla. Kyseinen lista oli lähetetty hallituksen jäsenille Soinisen toiminnan moitittavuus (vakavuus) huomioon ottaen ja myös se tosiasia huomioiden, että yhtymähallitus oli puheenjohtajapalaverissa ja laajemmin yhtymähallituksen iltakoulussa saanut tiedot Soinisen toiminnasta, asia tuli ottaa yhtymähallituksen käsittelyyn ja päätettäväksi pidettävässä kokouksessa. Lisäksi päätös palvelusuhteen purkamisesta on KVhL:n 42 mukaan tehtävä 14 vrk kuluessa asian tietoon saamisesta, minkä perusteella hallitus ei voinut lykätä päätöksentekoa myöhäisempään ajankohtaan. Asian esittelyssä ja päätöksenteossa ei ole menetelty hyvän hallintotavan vastaisesti, ja yhtymähallituksella on ollut riittävät tiedot päätöksentekoa varten. Kohtaan 1.2. Asianosaisen kuuleminen: Kuulemisesta on määräykset KVhL:n 43 :ssä. Tämän perusteella kuulemisen tekee työnantaja, ja työnantajan edustajana toimii esimies. Kuntayhtymän johtaja on kuntayhtymän hallintosäännön 8 mukaan Soinisen lähin esimies, ja tämän perusteella hänellä on ollut toimivalta kuulla Soinista po. asiassa. Yhtymähallitus katsoo, että sille on kokouksessa esitetty asianmukaisesti ja riittävässä määrin Soinisen kuulemistilaisuudessa esittämät kannanotot työnantajan esittämiin väitteisiin päätöksentekoa varten. Kuulemistilaisuuden pöytäkirja luettiin yhtymähallituksen kokouksessa ja asiasta käytiin keskustelu ennen päätöksen tekoa. Soinisen kanta asiaan ilmenee tästä pöytäkirjasta, jonka myös hän on allekirjoituksellaan vahvistanut. Kohtaan 1.3. Tarkoituksenmukaisuus: Yhtymähallitus katsoo, että sille on kokouksessa esitetty asianmukaisesti ja riittävässä määrin Soinisen kuulemistilaisuudessa esittämät kannanotot työnantajan esittämiin väitteisiin päätöksentekoa varten. Kuulemistilaisuuden pöytäkirja luettiin yhtymähallituksen kokouksessa ja asiasta käytiin keskustelu ennen päätöksen tekoa. Kohtaan 2.1. Purkamisen lain mukaiset edellytykset:

3 Jukka Soininen on toiminut Savon kuntayhtymässä (Sakky) johtavana viranhaltijana vuodesta 2009 alkaen kehittämisjohtajan virassa saakka, ja johtavana viranhaltijana alkaen tulosaluejohtajan virassa vastaten kehityspalvelujen tulosalueesta. Kehityspalvelujen tulosaluejohtajan vastuulla on mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet (yhtymävaltuuston hyväksymä TTS ): Alueen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta, kokonaisarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen ja innovaatio- ja aloitetoiminnan kehittäminen. Edellä mainituista tehtäväkokonaisuuksista esim. alueen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta pitää sisällään myös kaikkien kuntayhtymän tuottamien kehittämis-, koulutus- ja muiden palvelujen tarjoamisen alueen työ- ja elinkeinoelämälle sekä yhteistyökumppaneille maksullisena palvelutoimintana. Yksi esimerkki tällaisista kehittämispalveluista on tietovarastorakenteen kehittäminen ja tietovarastopohjaisen tuloskortin käyttäminen johtamisen työvälineenä. Pitää paikkansa, että yhtymähallituksen puheenjohtaja Ensio Vatanen on ollut pitämässä puheenvuoron tietovarastopohjaisen tuloskortin käytöstä yhtymähallituksen työvälineenä AMKE Oy:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry:n tytäryhtiö) järjestämässä DW-Tiedolla johtamisen koulutustilaisuudessa. Jukka Soininen on pyytänyt, että yhtymähallituksen puheenjohtaja voisi pitää koulutustilaisuudessa asiasta puheenvuoron. Tällöin kuntayhtymän osaaminen ja edelläkävijyys tietovarastorakenteen kehittämisessä ja tietovarastopohjaisen tuloskortin käyttämisessä johtamisen välineenä tulisi muillekin koulutuksen järjestäjille tiedoksi. Jukka Soininen on myös osallistunut po. tilaisuuteen Savon koulutuskuntayhtymän edustajana. Ensio Vatasen puheenvuoron tarkoitus on ollut esitellä tietovarastorakenteen kehittämistä ja hyödyntämistä Sakky:ssa ja samalla hän on myös markkinoinut Sakky:n osaamista ja palveluja muille koulutuksen järjestäjille AMKE-verkoston kautta. Kehittämisjohtajana Jukka Soinisen tehtävänä näissä tilaisuuksissa on ollut myös osaltaan verkostoitumalla luoda suhteita muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, ja samalla hänen tehtävänään on ollut edistää kuntayhtymän koulutus- ja kehityspalvelujen myyntiä maksullisena palvelutoimintana AMKE:n jäsenille. Tätä verkostoa, joka on rakennettu kuntayhtymän nimissä, sen avulla ja kustannuksella, Soininen on salaten käyttänyt oman yritystoiminnan hyödyntämiseen. Koulutuskuntayhtymä on saanut tietoonsa AMKE Oy:n toimitusjohtaja Tellervo Tarkolta, että Soininen on tarjoutunut toteuttamaan tietovarastorakenteen kehittämiseen liittyviä palveluja AMKE-verkoston jäseninä toimiville koulutuksen järjestäjille. Tätä työtä hän ei ole kuitenkaan tarjoutunut tekemään Savon koulutuskuntayhtymän lukuun, jonka edustajanan hän ollut

4 virkatehtävissä ja virka-ajalla AMKE:n kanssa kehittämässä tietovarastorakennetta, vaan oman yrityksensä TCD Consulting and Research Oy:n lukuun. Tästä asiasta hän ei ole kertonut työnantajalleen, eikä myöskään siitä, että kaksi hänen välittömässä alaisuudessaan toimivaa henkilöä, Jari Meis ja Arto Pärnänen, ovat hänen yhtiökumppaneitaan po. yrityksessä. Edellä mainitun kaltainen yritystoiminta ja yhtiökumppanuus tulivat esille, kun AMKE Oy:n toimitusjohtaja halusi varmistaa, onko tämä oman yhtiön kautta harjoitettu toiminta koulutuskuntayhtymän tiedossa ja onko koulutuskuntayhtymä antanut luvan toiminnan harjoittamiseen. Edellä mainittua Soinisen toimintaa on pidettävä viranhaltijalain 18 : n mukaisen kilpailevana toimintana, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi Soinisen sivutoimi on tehnyt hänet esteelliseksi tehtävässään ja se on vaarantanut luottamuksen tasapuolisuuteen tehtävien hoidossa. Soininen ei ole missään tilanteessa ilmoittanut työnantajalleen, että kaksi hänen alaistaan on myös hänen yhtiökumppaneita TCD yhtiössä. Soininen on tehnyt esteellisenä useita päätöksiä liittyen alaisiinsa Jari Meisiin ja Arto Pärnäseen. Hän on esimerkiksi myöntänyt Meisille ja Pärnäselle useita työmatkamääräyksiä ja hyväksynyt heidän matkalaskujaan, jotka ovat liittyneet AMKE:n kanssa tehtävään tietovarastorakenteen kehittämistyöhön. Hän on myös työnantajan edustajana allekirjoittanut Pärnäsen kanssa tehdyn työsopimuksen. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, näiden työmatkojen yhteydessä Soininen, Mesi ja Pärnänen ovat tarjonneet AMKE ry:n jäsenille TCD yhtiönsä palveluja. Soinisen olisi johtavana viranhaltijana pitänyt ilmoittaa työnantajalle esteellisyytensä tehdä yhtiökumppaneihinsa liittyviä päätöksiä. Hänen olisi myös pitänyt tuoda työnantajalle tiedoksi se, että kaksi hänen alaistaan toimii hänen yhtiökumppaneinaan TCD yhtiössä. Lisäksi hänen olisi pitänyt kertoa työnantajalle, että hän aikoo tarjota tietovarastorakenteen kehittämispalveluja AMKE ry:n tilaisuuksissa ja AMKE :n jäsenille TCD yhtiön lukuun. Tätä Soinien menettelyä on pidettävä erittäin moitittavana, epärehellisenä ja epälojaalina toimintana työnantajaa kohtaan, ja se on olennaisesti heikentänyt luottamusta Soinisen ja työnantajan välillä. TCD Consulting and Research Oy:n kaupparekisteriin ilmoitettu toimiala on liikkeenjohdon konsultointi ja koulutuspalvelut, tieteelliset tutkimuspalvelut, ohjelmistojen konsultointi, valmistus, markkinointi ja myynti. Lisäksi yritys on internet-sivuillaan tarjonnut mm. tiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin liittyviä palveluja sekä kyselypalvelujen tuottamista. Yritys on internet-sivuillaan tarjonnut tuotteita, jotka on ideoitu ja kehitetty kuntayhtymässä, ja joissa on käytetty hyväksi myös kuntayhtymän muiden työntekijöiden osaamista ja työaikaa. Yrityksen internet-sivuilla on myös esitetty sen yhteistyökumppanit nimellä ja logolla. Yrityksen yhteistyökumppanit ovat pääsääntöisesti koulutuksen järjestäjiä tai yrityksiä, jotka ovat kuntayhtymän nykyistä verkostoa tai jonka

5 kanssa kuntayhtymä on tehnyt kumppanuussopimuksen kaikista sen koulutus- ja kehittämispalveluista. Sakky:a ei kuitenkaan ollut mainittu yhteistyökumppanina TCD:n sivuilla. Yrityksen verkkosivuilla ei myöskään ollut mitään yhteystietoja yrityksessä toimivista henkilöistä tai omistajista. Nyt TCD on poistanut nämä kuvaukset internet-sivuiltaan ja muuttanut sivujen sisältöä muiltakin osin. Savon koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on mm. lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämispalvelut kuntayhtymässä hoitaa työelämäpalvelujen tulosalue yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Aikuiskoulutuksen ja työelämäpalveluiden myynnissä kuntayhtymä toimii markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa muiden koulutuksen järjestäjien ja koulutuspalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Kuntayhtymän työelämäpalvelujen tulosalueelle sijoittuvan liiketalouden osaamisalueen tarjoamiin koulutuspalveluihin kuuluu olennaisesti liikkeenjohdolle tarkoitetut koulutuspalvelut. Näistä esimerkkeinä erilaiset johtamis-, yritys- ja esimieskoulutukset, kuten johtamisen erikoisammattitutkinto, lyhytkurssit ym. Tästä johtuen lähes kaikki liikkeenjohdon koulutuspalveluja tarjoavat yritykset tai yhteisöt ovat kuntayhtymän suoria kilpailijoita. Kohtaan Soininen on käyttänyt työaikaansa, työnantajan verkostoja, työvälineitä ja virkatehtävien hoidossa saamiaan tietoja ja kuntayhtymän tekijänoikeuksia hyväkseen yksityisessä elinkeinotoiminnassaan. Kuten edellä on jo todettu, on Soininen virka-ajalla ja virkatehtävänä ollut kehittämässä AMKE:n kanssa tietovarastorakennetta AMKE:n jäsenistön käyttöön. Kuntayhtymän tietoon on tullut, että Soininen on näiden virkamatkojen yhteydessä tarjonnut AMKE:lle ja sen jäsenistölle oman yhtiönsä TCD Consulting and Resesarch Oy:n palveluja tietovarastorakenteen kehittämisessä. Näitä palveluja Soinisen olisi pitänyt tarjota maksullisena palvelutoimintana Savon koulutuskuntayhtymän lukuun. Edellä mainittu Soinisen menettely osoittaa kiistatta sen, että Soininen on useassa tilaisuudessa virkamatkoilla ja virka ajalla markkinoinut oman yrityksensä palveluja ja käyttänyt tähän työhön työaikaa ilman työnantajan lupaa. Pitää paikkansa, että Soiniselle on myönnetty sivutoimilupa perustettavassa yrityksessä toimimista varten. Sivutoimiluvassa ei ole kuitenkaan mitään mainintaan TCD Consulting and Research Oy:stä ja sen kaupparekisteriin merkitystä toimialasta, joka on mm. liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta, eli kilpailevaa toimintaa kuntayhtymän kanssa. Sivutoimilupahakemuksessa Soinin kuitenkin on ilmoittanut

6 tehtävän laaduksi seuraavaa: Tutkimusperusteinen työote, joten ei ole kilpailevaa toimintaa. Sivutoimilupaa hakiessaan Soininen on antanut yrityksensä toiminnasta virheellistä ja puutteellista tietoa, ja hän on tietoisesti pyrkinyt salaamaan työnantajalta yhtiönsä todellisen toiminnan. Koska sivutoimiluvan myöntäjää on pyritty tietoisesti harhauttamaan ja sivutoimesta on annettu vääriä tietoja, niin Soinisella ei ole tosiasiassa ollut asianmukaista sivutoimilupaa TCD yhtiön harjoittamaan toimintaan. Soinisen virkatehtäviin on kuulunut kuntayhtymän kyselypalvelujen kehittäminen, tietovarastorakenteen kehittäminen, tietojen analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Näitä kaikkia em. palveluja TCD-yhtiö tarjoaa nettisivuillaan. On kiistatonta, että Soinisen osaaminen ja tiedot em. palvelujen kehittäjänä ovat virkatehtävien hoidon yhteydessä lisääntyneet siten, että Soinen on voinut käyttää virka-ajalla ja virka tehtävissä hankkimiaan tietoja ja osaamista TCD-yhtiön hyödyksi. Soinisella on ollut käytettävissään näiden tehtävien hoitoon kuntayhtymän hankkimat työvälineet, eli kannattava tietokone ohjelmistoineen matkapuhelin. Todisteena siitä, että Soinien on käyttänyt työnantajan työvälineitä TCD-yhtiön toiminnassa, on Yritystiedustelu.com verkkosivustolla ollut tieto TCD Consulting and Research yhtiön toiminnasta ja yhteystiedoista, joista käy ilmi, että yhtiön puhelinnumeroksi on ilmoitettu ja sähköpostiosoitteeksi eli Soinisen virkapuhelimen numero ja hänen sähköpostiosoitteensa Savon koulutuskuntayhtymässä. Soininen on oikaisuvaatimuksensa liitteenä olevassa CV:ssä luetellut työkokemustaan Savon koulutuskuntayhtymän palveluksessa 2004 alkaen tutkimuspäällikkönä ja kehittämisjohtajana mm. seuraavasti: Konsultointia ja eritasoisten selvitysten tekemistä yhteistyökumppaneille esim. johtamisjärjestelmien arviointi, henkilöstön hyvinvoinnin arviointi ja hyvinvointikyselyjen toteuttaminen, analysointi ja raportointi, jne. Lisäksi hän mainitsee CV:ssä toimineensa kuntayhtymässä johtamisen valmentajan eri johtamiskoulutuksissa. Tätä kuntayhtymän palveluksessa saatua osaamista Soininen on voinut käyttää hyödyksi omassa TCD-yhtiössä harjoittaessaan kuntayhtymän kanssa kilpailevaa toimintaa. Työnantajan verkostojen hyväksikäytön osalta Soinen toteaa, että Soinisella on itsellään huomattavat verkostot, joista Sakky hyötyy enemmän kuin Soininen Sakkyn verkostoista. Edellä mainitussa CV:ssään Soininen on maininnut verkostoyhteistyön AMKE ry:n ja AMKE Oy:n kanssa useissa eri yhteyksissä. Savo koulutuskuntayhtymä on yksi AMKE ry:n omistaja- ja

7 perustajajäsenistä. Se, että Soinien on päässyt osallistumaan AMKE:n toimintaan ja AMKE:n kanssa tehtävää verkostoyhteistyöhön muiden koulutuksen järjestäjien kanssa perustuu pelkästään Soinisen virkatehtävien hoitoon ja virka-asemaan kuntayhtymässä. Yhteistyö AMKE:n kanssa on ollut osa hänen virkaan kuuluvia tehtäviä, ja ilman näitä suhteita hänen olisi ollut erittäin vaikeaa päästä tarjoamaan TCD-yhtiön palveluja AMKE:lle ja sen jäsenyhteisöille. Tämä sama pätee myös TCD-yhtiön voittamaan tarjouskilpailuun, jolla YSAO (Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä) hankki TCD-yhtiöltä tietovarasto-pilotin toteutuksessa tarvittavat asiantuntijapalvelut tehdyllä hankintapäätöksellä. Soininen on virkatehtävissään ollut usean vuoden ajan yhteydessä YSAO:n johdon kanssa eri yhteyksissä Savon koulutuskuntayhtymän edustajana. Ilman näitä virkatehtävissä ja virka-ajalla luotuja suhteita YSAO:n johdon kanssa, sekä Soininen että TCD-yhtiö ja sen tarjoamat palvelut, olisivat olleet täysin tuntemattomia YSAO:lle. Moitittavaa tässä Soinisen yrityksen YSAO:lle tekemässä tarjouksessa on myös se, että joissakin tilanteissa YSAO ja Sakky ovat suoria kilpailijoita. Tämän vuoksi Soinisen olisi pitänyt tuoda työnantajan tietoon, että hänen omistamansa yritys tarjoaa kehittämispalveluja Sakkyn kilpailijalle. Väärinkäytettyjen tekijänoikeuksien osalta on jo edellä todettu, että Soinisen virkatehtäviin on kuulunut kuntayhtymän kyselypalvelujen kehittäminen, tietovarastorakenteen kehittäminen, tietojen analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Näitä kuntayhtymässä kehitettyjä kyselypalveluita ovat olleet mm. osaamiskartoitukset, erilaiset palautekyselyt yms. Tietovarastorakenteen kehittäminen ja tietojen analysointi tuloskortti työkalulla on myös kehitetty kuntayhtymän työnä. Kuntayhtymä katsoo, että sille on muodostunut näihin kehittämiinsä palveluihin tekijänoikeus. Näitä samoja tai vastaavia palveluja TCD-yhtiö tarjoaa avoimesti nettisivuillaan. Kohtaan Soinisen yhtiö on markkinoinut ulkopuolisille tahoille palveluita ja tuotteita, jotka ovat kehitetty kuntayhtymässä. Soinisen virkatehtäviin on kuulunut kuntayhtymän kyselypalvelujen kehittäminen, tietovarastorakenteen kehittäminen, tietojen analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Näitä kaikkia em. palveluja TCD-yhtiö tarjoaa nettisivuillaan. Myös ns. Instant Survey kyselypalvelun kehittämisen ja käyttöönoton kuntayhtymässä Soininen toteutti kuntayhtymän johtaja Esa Karvisen ideoimana ja hänen aloitteestaan. Nyt on käynyt ilmi, että TCD yhtiö tarjoaa vastaavaa palvelua omilla nettisivuillaan siten, että sivuilla on kuva kyselyn päätelaitteesta jossa esitetään sama

8 kysymys, joka on ideoitu Sakky:ssa ja joka on käytössä kuntayhtymän omissa päätelaitteissa (Onko tänään hyvä päivä?). Kohtaan Soininen on saanut henkilökohtaista taloudellista hyötyä työnantajansa kustannuksella. Soinisen vastuulla olleen kehityspalvelujen tulosalueen yhtenä tehtävänä on ollut kokonaisarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen (= tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurityö). Tätä tehtävää varten kuntayhtymä on Soinisen esityksestä palkannut Arto Pärnäsen järjestelmäkehittäjän tehtävään väliselle ajalle ja väliselle ajalle sekä väliselle ajalle. Arto Pärnänen on koko ajan työskennellyt Soinisen alaisuudessa. Lisäksi Soinisen alaisuudessa on työskennellyt järjestelmäasiantuntijan tehtävissä Jari Meis, ja myös hän on osallistunut tiivisti kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyöhön. Kokonaisarkkitehtuurityö perustuu tietohallintolakiin, ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyö on kuntayhtymässä aloitettu jo vuoden 2012 aikana. Kaupparekisteriotteen perusteella TCD Consultng and Research Oy on aloittanut toimintansa Tämän perusteella ei ole mitenkään mahdollista, että Sakky olisi hyötynyt kokonaisarkkitehtuurityössään millään tavalla TCD:n osaamisesta, koska kaikki kolme TCD:n osakasta olivat tehneet kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvää työtä Sakkyn palveluksessa jo paljon ennen yhtiön toiminnan aloittamista. Päinvastoin voidaan osoittaa, että TCD ja sen osakkaat ovat hyötyneet Sakky:n palveluksessa hankkimastaan osaamisesta yrityksensä hyväksi. Erittäin moitittavaa Soinisen, Meisin ja Pärnäsen osalta on ollut se, että he eivät ole kertoneet työnantajalle toiminnastaan TCD-yhtiössä ja yhtiön toiminnan luonteesta. Kohtaan Soinisella ei ole ollut asianmukaista sivutoimilupaa omassa yhtiössä työskentelemiseen ja hän on pyrkinyt tietoisesti salaamaan tämän työskentelyn työnantajalta. Pitää paikkansa, että Soiniselle on myönnetty sivutoimilupa perustettavassa yrityksessä toimimista varten. Sivutoimiluvassa ei ole kuitenkaan mitään mainintaan TCD Consulting and Research Oy:stä ja sen kaupparekisteriin merkitystä toimialasta, joka on mm. liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta, eli kilpailevaa toimintaa kuntayhtymän kanssa. Sivutoimilupahakemuksessa Soinin kuitenkin on ilmoittanut tehtävän laaduksi seuraavaa: Tutkimusperusteinen työote, joten ei ole kilpailevaa toimintaa. Sivutoimilupaa hakiessaan Soininen on

9 antanut yrityksensä toiminnasta virheellistä ja puutteellista tietoa, ja hän on tietoisesti pyrkinyt salaamaan työnantajalta yhtiönsä todellisen toiminnan. Koska sivutoimiluvan myöntäjää on pyritty tietoisesti harhauttamaan ja sivutoimesta on annettu vääriä tietoja, niin Soinisella ei ole tosiasiassa ollut asianmukaista sivutoimilupaa TCD yhtiön harjoittamaan toimintaan. Ansioluettelossa Soinisen esittämä tieto TCD-yhtiöstä on esitetty seuraavasti: TCD Research and Management Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja osakas 2013-, ja toimialana konsultointi. Nämä CV:ssä annetut tiedot poikkeavat lähes täysin TCD yhtiön todellisista tiedoista: Yrityksen nimi ei ole sama, toimiala on esitetty puutteellisesti, yhtiökumppaneita ei ole mainittu. Jos nämä asiat olisi esitetty CV:ssä avoimesti ja totuudenmukaisesti, niin valitsijoilla olisi ollut mahdollisuus todeta Soinisen esteellisyys ja myös peruuttaa hänelle myönnetty sivutoimilupa. Kuntayhtymässä on voimassa olevat ohjeet sivutoimiluvan hakemista varten, ja niissä todetaan seuraavasti: Sivutoimilupa Mikäli sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, on siihen saatava lupa. Sivutoimilupaa haetaan ennen sivutoimen aloittamista. Lupahakemus on yksilöitävä seuraavasti: sivutoimen laatu, sen vaatima työmäärä ja sivutoimen kesto. Em. viranomainen antaa kirjallisen päätöksen sivutoimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä. Sivutoimilupa voidaan antaa toistaiseksi tai määräajaksi ja myös rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa perustellusta syystä ja ennen luvan peruuttamista viranhaltijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi. Jos sivutoimen laajuudessa, sisällössä tai laadussa tapahtuu olennaisia muutoksia, viranhaltijalla/työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista välittömästi em. viranomaiselle. Soiniselle myönnetyssä sivutoimiluvassa ei ole mitään mainintaa esim. liikkeenjohdon konsultointi ja koulutuspalveluista tai siitä, että TCD yhtiön osakkaina ovat myös Soinisen alaisuudessa toimivat Jari Meis ja Arto Pärnänen. Myöskään yrityksen nimeä ei mainita sivutoimiluvassa. Kaikki nämä sivutoimeen olennaisesti vaikuttavat muutokset ovat olleet Soinisen tiedossa useiden kuukausien ajan sen myöntämisen jälkeen. Kuitenkaan Soininen ei ole ilmoittanut po. muutoksista toimiluvan myöntäjälle, kuten hänen olisi pitänyt toimia em. ohjeen mukaisesti. Johtavan viranhaltijan Soininen on ollut tietoinen kuntayhtymän ohjeista ja säännöistä, ja hänen menettelynsä osoittaa, että hän on tietoisesti pyrkinyt antamaan

10 sivutoimestaan virheellistä tietoa ja että hän on pyrkinyt salaamaan työnantajalta yritystoimintansa todellisen luonteen. Pitää paikkansa, että Soininen on tulosaluejohtajana valmistellut kuntayhtymän johtoryhmälle esityksen TCD Instant Survey-palautelaitteen käyttöönotosta kuntayhtymässä (Kuntayhtymän johtoryhmän kokous ). Tämän esittelyn hän on tehnyt kuntayhtymän johtajan aloitteesta. Tätä toimeksiantoa antaessaan kuntayhtymän johtaja ei kuitenkaan ollut maininnut mitään TCD Instant Survey nimisestä laitteistosta, vaan hän oli tarkoittanut sitä palautelaitetta ja järjestelmää, joka jo tuolloin oli koekäytössä kuntayhtymän hallinnon tiloissa ja joka oli Sakky:n ideoima. Kuntayhtymän johtaja ei edes ollut tietoinen mistään TCD nimisestä laitteistosta ja järjestelmästä. Pitää myös paikkansa, että Soininen on johtoryhmän kokouksessa esitellyt avoimesti TCD nimellä markkinoitavaa palautelaitteistoa. Se, että Soinien olisi avoimesti esitellyt johtoryhmälle yhteyttään yritykseensä, ei pidä paikkaansa. Soininen ei missään yhteydessä johtoryhmälle tuonut esille sitä, että hankittavaa laitteistoa tarjoaa hänen omistamansa TCD Consulting and Research Oy. Ainoa asia mikä yhtiöstä oli esillä po. kokouksessa, oli kirjainyhdistelmä TCD. Asian tultua myöhemmin ilmi johtoryhmän jäsenille, heille on muodostunut se käsitys Soinisen menettelystä, että hänen tarkoituksenaan oli saada kollegansa johtoryhmässä päättämään laitteiston hankinnasta omistamaltaan yhtiöltä. TCD Instant Survey-palautelaitteen yhteydestä Soinisen omistamaan TCD yhtiöön ei ole mitään mainintaa po. kokouksen pöytäkirjassa tai kokouksen esityslistassa. Johtavana viranhaltijana Soinisen olisi pitänyt ymmärtää olevansa esteellinen esittelemään johtoryhmälle laitehankintaa, joka tultaisiin tekemään hänen omistamaltaan yhtiöltä. Tämä Soinisen menettely on erittäin moitittavaa ja se osoittaa, että Soininen pyrki virka-asemaansa törkeästi väärinkäyttäen ja kollegoitaan hämäämällä hankkimaan omistamalleen yhtiölle taloudellista hyötyä. Kohtaan Soininen on ilman hyväksyttäviä perusteita ja vääränlaista menettelytapaa noudattaen käsitellyt kuntayhtymän palveluksessa olevien yhtiökumppaniensa sivutoimilupa-asiaa ja salannut myös näiden henkilöiden osallisuuden yhtiön toiminnassa. Alkuun on todettava, että Soininen sekä Jari Meisin että Arto Pärnäsen esimiehenä on ollut täysin esteellinen käsittelemään mitään sivutoimiin liittyviä asioita yhtiökumppaneidensa osalta, olivatpa nämä sitten sivutoimilupahakemuksia tai sivutoimi-ilmoituksia. Lisäksi Soininen on ollut täysin esteellinen

11 käsittelemään asioita (esim. asemaa, palvelussuhdetta, työmatkoja) työnantajan edustajana yhtiökumppaneidensa osalta, jotka ovat toimineet suoraan hänen alaisuudessaan tai olleet hänen tulosalueensa vastuulla. Missään vaiheessa hän ei ole tuonut esteellisyyttään esille, ei edes silloin, kun hän on tehnyt johtavana viranhaltijana palkkaamispäätöksen yhtiökumppanistaan Pärnäsestä. Nämä edellä mainitut tosiseikat Soinisen johtavan viranhaltijana olisi pitänyt ymmärtää. Kuntayhtymän voimassa olevan ohjeen mukaisesti sivutoimilupa-asiassa menetellään seuraavasti: Sivutoimilupahakemus tai -ilmoitus osoitetaan lähiesimiehelle, joka antaa asiasta lausunnon. Päätös asiasta tehdään yksi yli periaatteella eli lähiesimiehen esimies ratkaisee asian (esim. opettajan sivutoimilupa-asiasta päättää rehtori), joka myös kuittaa sivutoimi-ilmoituksen vastaanotetuksi. Sivutoimi-ilmoitus Ellei sivutointa hoideta työajalla eikä se ole kuntayhtymän toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa, riittää sivutoimi-ilmoituksen tekeminen esimiehelle. Ilmoituksenvarainen sivutoimi voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa, jos se haittaa virkatehtävien hoitamista tai esim. tekee virkamiehen esteelliseksi. Jos sivutoimi-ilmoitus hyväksytään, siitä ei tarvitse antaa päätöstä. Edelleen po. ohjeen mukaan sivutoimilupahakemus tai -ilmoitus on tehtävä ennen sivutoimen aloittamista. Arto Pärnänen on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen toiminnastaan TCD Consulting and Research Oy:ssa. Kaupparekisteriotteen mukaan hänet on kuitenkin merkitty po. yhtiön osakkaaksi jo vuonna Hakemus tai ilmoitus on tehty siis yli puolitoista vuotta sivutoimen harjoittamisen aloittamisen jälkeen. Sivutoimi-ilmoituksen hän on tehnyt Jari Meisille, joka on tuolla hetkellä toiminut Pärnäsen esimiehen sijaisena. Meis on puoltanut sivutoimi-ilmoitusta. Ilmoitus on toimitettu tulosaluejohtaja Jukka Soiniselle ja hän on vastaanottanut ilmoituksen allekirjoituksellaan. Näin toimiessaan Soininen on ollut tietoinen, että sekä hakemuksen tekijä että sitä puoltanut henkilö ovat kaikki yhtiökumppaneita TCD yhtiössä. Soinisen sekä Meisin olisi pitänyt tässä yhteydessä todeta, että he ovat esteellisiä käsittelemään yhtiökumppaninsa sivutoimiasiaa. Myös Pärnäsen olisi pitänyt käsittää, että hän ei voi tehdä ilmoitusta sivutoimesta yhtiökumppaneilleen. Tämän johdosta Pärnäsen sivutoimen todellinen luonne on jäänyt objektiivisesti arvioimatta ja sitä ei ole tosiasiassa saatettu työnantajan tietoon. Jos näin olisi menetelty, niin Pärnäsen sivutoimi olisi arvioitu kilpailevaksi toiminnaksi, johon myös käytetään työaikaa, ja näin ollen

12 sivutoimilupaa ei olisi myönnetty. Tältä osin myös Soinisen väite siitä, että yhtymähallitukselle olisi annettu virheellistä tietoa Pärnäsen sivutoimiasian käsittelystä, ei pidä paikkaansa. Kuntayhtymän sääntöjen vastaista asiassa on myös se, että Pärnäsen sivutoimiasia hoidettiin yhtiökumppaneiden kesken siten, että sitä ei koskaan toimitettu Pärnäsen lähimmälle esimiehelle kehityspäällikkö Pirjo Kujamäelle, vaan asia hoidettiin Pirjo Kujamäen viikon mittaisen virkavapaan aikana. Sivutoimi-ilmoitusta ei myöskään toimitettu ohjeiden mukaisesti kuntayhtymän kirjaamoon ja palkanlaskentaan. Mitä tulee Jari Meisille myönnettyyn sivutoimilupaan, niin siinä ei mainita millään tavalla TCD-yhtiötä tai sen osakkaana toimimista tai yhtiön toiminnan todellista laatua. Sivutoimilupa on haettu ja se on myönnetty ohjelmistokonsultointityön tekemiseen ja hakemuksen perusteluissa on mainittu meneillään olevien projektien loppuunsaattaminen. Samoin kuin Pärnäsen myös Meisin olisi pitänyt hakea sivutoimilupaa TCD-yhtiössä työskentelyä varten ja lupahakemus olisi tässä tapauksessa pitänyt osoittaa Soinisen esimiehelle, eli kuntayhtymän johtajalle. Myöskään Meisille ei olisi lupaa myönnetty, jos TCD-yhtiön toiminnasta olisi kerrottu totuudenmukaisesti ja avoimesti. Kuntayhtymässä irtisanottiin ja uudistettiin kaikki vanhat sivutoimiluvat ja ilmoitukset syksyllä Tässä yhteydessä Jari Meis ei hakenut uutta sivutoimilupaa tai tehnyt sivutoimi-ilmoitusta. Yhteenveto Soinisen virkasuhteen purkamisperusteista Koulutuskuntayhtymällä on ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 41 :n mukainen peruste Soinisen virkasuhteen purkamiseen. Soininen on rikkonut ja laiminlyönyt viranhaltijalaista ja koulutuskuntayhtymän määräyksistä johtuvia virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita niin vakavalla tavalla, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Soininen on harjoittanut sivutoimena viranhaltijalain 18 :ssä kiellettyä kilpailevaa toimintaa, joka edellä ja purkamispäätöksessä todetulla tavalla vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi hän on edellä ja purkamispäätöksessä todetulla tavalla antanut virheellisiä tietoja sivutoimilupaa hakiessaan sekä salannut sivutoimensa todellisen luonteen koulutuskuntayhtymältä. Edelleen hän on toiminut vastoin viranhaltijalaista ja koulutuskuntayhtymän määräyksistä johtuvia velvoitteitaan käsitellessään yhtiökumppaninsa sivutoimilupa-asiaa. Soinisen menettely on ollut vakavassa ristiriidassa hänen asemassaan olevalta viranhaltijalta kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa. Soininen on ollut johtavassa asemassa oleva viranhaltija, jolta edellytetään korostunutta lojaliteettivelvoitetta työnantajaansa kohtaan. Soinisella on ollut asemastaan johtuva

13 erityinen velvollisuus välttää kaikkea sellaista, mikä saattaa häiritä hänen johtamansa tulosalueen tai koulutuskuntayhtymän toimintaa. Näistä sekä muista edellä ja purkamispäätöksessä todetuista seikoista johtuen koulutuskuntayhtymän ja Soinisen välille on aiheutunut vakava luottamuspula, minkä vuoksi virkasuhteen jatkamiselle ei ole ollut edellytyksiä. Kohtaan 2.2. Purkamisoikeuden raukeaminen Epäily Soinisen kilpailevasta toiminnasta TCD yhtiössä ja siitä, että Soininen oli salannut työnantajalta TCD-yhtiön toiminnan todellisen luonteen ja myös sen, että kaksi hänen alaisuudessaan työskentelevää henkilöä on yhtiökumppaneina TCD-yhtiössä, tuli kuntayhtymän tietoon vasta helmikuussa Tämän johdosta Soinen kutsuttiin kuultavaksi häneen kohdistuvista epäilyistä Kuulemistilaisuus hänelle järjestettiin viikon kuluttua kuulemiskutsun antamisesta , eli hänelle varattiin tosiasiallinen mahdollisuus valmistautua kuulemistilaisuuteen. Viranhaltijalain 42 :n tarkoittama määräajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja saa tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä. Vasta kuulemistilaisuudessa työnantaja sai tosiasiallisen tiedon Soinisen toiminnasta TCD-yhtiössä, eli viranhaltijalain 42 :n mukaan 14 päivän määräaika purkamisoikeudelle lasketaan alkavan kuulemistilaisuudesta. Soinisen palvelusuhde purettiin yhtymähallituksen päätöksellä , eli säädetyn määräajan puitteissa. KUULEMISEN JÄLKEEN ILMITULLUT ASIA Soinisen kuulemistilaisuuden jälkeen työnantajan tietoon tullut uusi asia, joka tukee aiemmin esitettyä siitä, että Soinen on toiminut työnantajaa kohtaan epälojaalisti, ja että hän on esteellisenä osallistunut kuntayhtymälle ostettujen palvelujen hankintaprosessiin. Soininen on jo usean vuoden ajan tehnyt kuntayhtymän nimissä yhteistyötä MLP Modular Learning Procecesses Oy:n kanssa. Hän on mm. hankkinut kuntayhtymän kustannuksella MLP Oy:n valmentajan koulutuksen, ja hän on toiminut kuntayhtymässä johdon ja esimiesten koulutuksissa MLP valmentajana. MLP Oy on yritysten ja yhteisöjen henkilöstön kehittämiseen liittyvää konsultointia tarjoava yritys. Soinisen kuulemisen jälkeen on ilmennyt, että MLP Oy:n osakas ja konsultti Hannu Häyrinen on myös osakkaana ja yhtiökumppanina Soinisen kanssa TCD yhtiössä. Soinen on ollut virkansa puolesta valmistelemassa ja esittämässä MLP Oy:ltä tehtäviä konsultointipalveluhankintoja. Esimerkkinä tällaisesta on mm. kesällä 2014 tehty hankinta, jossa kuntayhtymä osti Soinisen esityksestä MPL Oy:ltä johtoryhmän jäsenille tehdyn

14 Kuntayhtymän johtajan esitys: johtamisprofiilin arvioinnin ns. Work Of Leaders (WOL) mallia käyttäen. Tässä ja muissakaan MLP Oy:ltä tehdyissä palveluhankinnoissa Soinen ei tuonut esille esteellisyyttään ja kytkentäänsä MLP Oy:n Hannu Häyriseen. Kokouksessa tehty täydennys kohtaan Kuulemisen jälkeen ilmitullut asia : Soinisen kuulemisen jälkeen on ilmennyt, että MLP Oy:n hallituksen jäsen on myös Soinisen kanssa TCD Consulting and Research Oy:n hallituksen jäsen. Edellä esitetyllä Soinisen sidonnaisuudella MLP Oy:n on haluttu ainoastaan osoittaa Soinisen mahdollinen esteellisyys osallistua MLP Oy:lta tehtäviin hankintoihin, ja että hänen olisi pitänyt tuoda tämä sidonnaisuus työnantajan tietoon. Tämä selvitys ei liity miltään muilta osin MLP Oy:n tai sen em. hallituksen jäsenen toimintaan suhteessa kuntayhtymään tai MLP Oy:lta ostettuihin palveluihin, jotka on hankittu ja toteutettu kuntayhtymän tekemien toimeksiantojen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää hylätä kaikilta osin Jukka Soinisen tekemän oikaisuvaatimuksen edellä esittelyssä mainituilla perusteilla. Päätös: Jarmo Hänninen esitti, että Soinisen oikaisuvaatimus pitää hyväksyä ja yhtymähallituksen asiassa tekemä päätös pitää kumota. Asiaa ei kannatettu. Yhtymähallitus päätti hyväksyä kuntayhtymän johtajan esityksen. Jarmo Hänninen liitti yhtymähallituksen pöytäkirjaan asiasta eriävän mielipiteen (eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä). Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoon saaduksi Hannu Häyrisen päivätyn kirjeen. Pöytäkirjamerkintä: Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat tulosaluejohtaja Timo Lampinen ja tietohallintopäällikkö Jukka Partanen.

Lausunto virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa, Dnro 01152/15/2207

Lausunto virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa, Dnro 01152/15/2207 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA LAUSUNNON ANTAJA Lausunto virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa, Dnro 01152/15/2207 Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopio LAUSUNNON ANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan.

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan. Joutsan kunnanhallitus 251 15.12.2014 Joutsan kunnanhallitus 39 09.02.2015 Joutsan kunnanhallitus 81 20.04.2015 ESKO KESKISEN VALITUS VS. TEKNISEN JOHTAJAN VALINNASTA Joutsan kunnanhallitus 15.12.2014

Lisätiedot

2 Valtuuskunta Valtuuskunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2 Valtuuskunta Valtuuskunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 1 KEVAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuskunnan 9.12.2010 hyväksymä, voimaan 1.1.2011 I YLEISTÄ 1 Johtosääntö Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä edellytetyt lain säännöksiä täydentävät määräykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 16.03.2015 Sivu 1 / 1 728/01.01.00/2015 20 Oikaisuvaatimukset Tilakeskus-liikelaitoksen tilapalvelupäällikön vakanssin siirtämisestä tilahallinnan yksiköstä talonrakennuttamisen yksikköön ja tilapalvelupäällikön

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

77 18.08.2015. Oikaisuvaatimus sivistystoimenjohtajan päätökseen 53 / 2015 / Anja Jalonen

77 18.08.2015. Oikaisuvaatimus sivistystoimenjohtajan päätökseen 53 / 2015 / Anja Jalonen Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 77 18.08.2015 Oikaisuvaatimus sivistystoimenjohtajan päätökseen 53 / 2015 / Anja Jalonen 239/01.01.04/2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 77 Asian valmistelu ja tiedustelut:

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 4.9.2013 klo 13.00 14.25 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) 6.8.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 3/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY / ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Apteekkiluvan hakeminen Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Hakisinko vai olisinko hakematta? Harkitse, mitä haet Ovatko paikkakunta,

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

OHJEET VIERAANVARAISUUDESTA, EDUISTA JA LAHJOISTA. Joroisten kunta. Kunnanhallitus x.x.2014

OHJEET VIERAANVARAISUUDESTA, EDUISTA JA LAHJOISTA. Joroisten kunta. Kunnanhallitus x.x.2014 OHJEET VIERAANVARAISUUDESTA, EDUISTA JA LAHJOISTA Joroisten kunta Kunnanhallitus x.x.2014 Hyvään hallintoon kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa viranomaisen ja virkamiehen toimintaan sekä riippumattomuuteen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin.

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin. 2 (5) - valvoa säännösten, määräysten, päätösten, suunnitelmien sekä sopimusten noudattamista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti. - toimia työnantajan edustajana - vastata työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk 3 24.11.2011. Johtokunta päätti jättää asian pöydälle

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk 3 24.11.2011. Johtokunta päätti jättää asian pöydälle Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (7) 77 Erään viranhaltijan irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus HEL 2011-001928 T 01 01 04 01 Päätös Käsittely Johtokunta päätti jättää asian pöydälle Pöydällepanoehdotus:

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot