Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä /Tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen purkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä 27.2.2015 67/Tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen purkaminen"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä /Tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen purkaminen 124/ /2015 HALL 95 Valm: tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut Yhtymähallitus päätti purkaa lukien tulosaluejohtaja Jukka Soinisen virkasuhteen. Päätöksestä Jukka Soininen on tehnyt päivätyn kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka toimitetaan yhtymähallitukselle esityslistan oheisaineistona. Yhtymähallitus antaa asiasta seuraavan selvityksen: Kohtaan 1.1 Valmistelun asianmukaisuus: Kuntayhtymän voimassaolevan hallintosäännön 10. luvussa määrätään yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta muiden toimielinten kokousmenettelystä. Mainitun luvun määräykset koskevat siis yhtymähallitusta. Hallintosäännön 52 :ssä on määräykset toimielimen kokouksen koollekutsumisesta, ja niiden perusteella kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Hallintosäännön 55 :n perusteella toimielin (yhtymähallitus) voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (asialistalla). Tämän kyseessä olevan Jukka Soinisen virkasuhteen päättämisen liittyvän asian yhtymähallitus on mainitun hallintosäännön 55 :n perusteella päättänyt ottaa käsiteltäväksi, vaikka se ei ollutkaan kokouskutsun yhteydessä lähetetyllä asialistalla. Yhtymähallituksen puheenjohtajistolle oli saatettu kuntayhtymän selvityksessä tieto Soinisen ja hänen yhtiökumppaneidensa Meisin ja Pärnäsen toiminnasta TCD yhtiössä keskiviikkona pidetyssä palaverissa, jossa olivat läsnä kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varapuheenpuheenjohtaja. Tässä yhteydessä hallituksen puheenjohtajistolle tuotiin tiedoksi, että kuntayhtymän johtaja Soinisen esimiehenä järjestää hänelle KVhL:n 43 mukaisen kuulemistilaisuuden. Tämän lisäksi Soinisen ja hänen yhtiökumppaneidensa toimintaa käsiteltiin hallituksen ns. iltakoulussa maanantaina Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki yhtymähallituksen jäsenet ja kaikilla oli myös mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ja asian käsittelyyn. Tilaisuudessa olivat läsnä yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä yhtymähallituksen jäsentä. Tilaisuudessa todettiin, että asia tuodaan kuulemistilaisuuden jälkeen yhtymähallituksen käsittelyyn

2 Kutsu kuulemistilaisuuteen annettiin Soiniselle , ja hänelle varattiin tosiasiallinen mahdollisuus valmistautua kuulemistilaisuuteen, sillä kuulemistilaisuus järjestettiin vasta Kuulemiskutsussa myös mainittiin, että hänellä on mahdollisuus käyttää kuulemisessa avustajaa. Tästä johtuen Soinisen palvelusuhteen päättämiseen liittyvä aineisto ja päätösesitys ei voinut lähteä kokouskutsun liitteenä olleella asialistalla. Kyseinen lista oli lähetetty hallituksen jäsenille Soinisen toiminnan moitittavuus (vakavuus) huomioon ottaen ja myös se tosiasia huomioiden, että yhtymähallitus oli puheenjohtajapalaverissa ja laajemmin yhtymähallituksen iltakoulussa saanut tiedot Soinisen toiminnasta, asia tuli ottaa yhtymähallituksen käsittelyyn ja päätettäväksi pidettävässä kokouksessa. Lisäksi päätös palvelusuhteen purkamisesta on KVhL:n 42 mukaan tehtävä 14 vrk kuluessa asian tietoon saamisesta, minkä perusteella hallitus ei voinut lykätä päätöksentekoa myöhäisempään ajankohtaan. Asian esittelyssä ja päätöksenteossa ei ole menetelty hyvän hallintotavan vastaisesti, ja yhtymähallituksella on ollut riittävät tiedot päätöksentekoa varten. Kohtaan 1.2. Asianosaisen kuuleminen: Kuulemisesta on määräykset KVhL:n 43 :ssä. Tämän perusteella kuulemisen tekee työnantaja, ja työnantajan edustajana toimii esimies. Kuntayhtymän johtaja on kuntayhtymän hallintosäännön 8 mukaan Soinisen lähin esimies, ja tämän perusteella hänellä on ollut toimivalta kuulla Soinista po. asiassa. Yhtymähallitus katsoo, että sille on kokouksessa esitetty asianmukaisesti ja riittävässä määrin Soinisen kuulemistilaisuudessa esittämät kannanotot työnantajan esittämiin väitteisiin päätöksentekoa varten. Kuulemistilaisuuden pöytäkirja luettiin yhtymähallituksen kokouksessa ja asiasta käytiin keskustelu ennen päätöksen tekoa. Soinisen kanta asiaan ilmenee tästä pöytäkirjasta, jonka myös hän on allekirjoituksellaan vahvistanut. Kohtaan 1.3. Tarkoituksenmukaisuus: Yhtymähallitus katsoo, että sille on kokouksessa esitetty asianmukaisesti ja riittävässä määrin Soinisen kuulemistilaisuudessa esittämät kannanotot työnantajan esittämiin väitteisiin päätöksentekoa varten. Kuulemistilaisuuden pöytäkirja luettiin yhtymähallituksen kokouksessa ja asiasta käytiin keskustelu ennen päätöksen tekoa. Kohtaan 2.1. Purkamisen lain mukaiset edellytykset:

3 Jukka Soininen on toiminut Savon kuntayhtymässä (Sakky) johtavana viranhaltijana vuodesta 2009 alkaen kehittämisjohtajan virassa saakka, ja johtavana viranhaltijana alkaen tulosaluejohtajan virassa vastaten kehityspalvelujen tulosalueesta. Kehityspalvelujen tulosaluejohtajan vastuulla on mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet (yhtymävaltuuston hyväksymä TTS ): Alueen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta, kokonaisarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen ja innovaatio- ja aloitetoiminnan kehittäminen. Edellä mainituista tehtäväkokonaisuuksista esim. alueen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta pitää sisällään myös kaikkien kuntayhtymän tuottamien kehittämis-, koulutus- ja muiden palvelujen tarjoamisen alueen työ- ja elinkeinoelämälle sekä yhteistyökumppaneille maksullisena palvelutoimintana. Yksi esimerkki tällaisista kehittämispalveluista on tietovarastorakenteen kehittäminen ja tietovarastopohjaisen tuloskortin käyttäminen johtamisen työvälineenä. Pitää paikkansa, että yhtymähallituksen puheenjohtaja Ensio Vatanen on ollut pitämässä puheenvuoron tietovarastopohjaisen tuloskortin käytöstä yhtymähallituksen työvälineenä AMKE Oy:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry:n tytäryhtiö) järjestämässä DW-Tiedolla johtamisen koulutustilaisuudessa. Jukka Soininen on pyytänyt, että yhtymähallituksen puheenjohtaja voisi pitää koulutustilaisuudessa asiasta puheenvuoron. Tällöin kuntayhtymän osaaminen ja edelläkävijyys tietovarastorakenteen kehittämisessä ja tietovarastopohjaisen tuloskortin käyttämisessä johtamisen välineenä tulisi muillekin koulutuksen järjestäjille tiedoksi. Jukka Soininen on myös osallistunut po. tilaisuuteen Savon koulutuskuntayhtymän edustajana. Ensio Vatasen puheenvuoron tarkoitus on ollut esitellä tietovarastorakenteen kehittämistä ja hyödyntämistä Sakky:ssa ja samalla hän on myös markkinoinut Sakky:n osaamista ja palveluja muille koulutuksen järjestäjille AMKE-verkoston kautta. Kehittämisjohtajana Jukka Soinisen tehtävänä näissä tilaisuuksissa on ollut myös osaltaan verkostoitumalla luoda suhteita muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, ja samalla hänen tehtävänään on ollut edistää kuntayhtymän koulutus- ja kehityspalvelujen myyntiä maksullisena palvelutoimintana AMKE:n jäsenille. Tätä verkostoa, joka on rakennettu kuntayhtymän nimissä, sen avulla ja kustannuksella, Soininen on salaten käyttänyt oman yritystoiminnan hyödyntämiseen. Koulutuskuntayhtymä on saanut tietoonsa AMKE Oy:n toimitusjohtaja Tellervo Tarkolta, että Soininen on tarjoutunut toteuttamaan tietovarastorakenteen kehittämiseen liittyviä palveluja AMKE-verkoston jäseninä toimiville koulutuksen järjestäjille. Tätä työtä hän ei ole kuitenkaan tarjoutunut tekemään Savon koulutuskuntayhtymän lukuun, jonka edustajanan hän ollut

4 virkatehtävissä ja virka-ajalla AMKE:n kanssa kehittämässä tietovarastorakennetta, vaan oman yrityksensä TCD Consulting and Research Oy:n lukuun. Tästä asiasta hän ei ole kertonut työnantajalleen, eikä myöskään siitä, että kaksi hänen välittömässä alaisuudessaan toimivaa henkilöä, Jari Meis ja Arto Pärnänen, ovat hänen yhtiökumppaneitaan po. yrityksessä. Edellä mainitun kaltainen yritystoiminta ja yhtiökumppanuus tulivat esille, kun AMKE Oy:n toimitusjohtaja halusi varmistaa, onko tämä oman yhtiön kautta harjoitettu toiminta koulutuskuntayhtymän tiedossa ja onko koulutuskuntayhtymä antanut luvan toiminnan harjoittamiseen. Edellä mainittua Soinisen toimintaa on pidettävä viranhaltijalain 18 : n mukaisen kilpailevana toimintana, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi Soinisen sivutoimi on tehnyt hänet esteelliseksi tehtävässään ja se on vaarantanut luottamuksen tasapuolisuuteen tehtävien hoidossa. Soininen ei ole missään tilanteessa ilmoittanut työnantajalleen, että kaksi hänen alaistaan on myös hänen yhtiökumppaneita TCD yhtiössä. Soininen on tehnyt esteellisenä useita päätöksiä liittyen alaisiinsa Jari Meisiin ja Arto Pärnäseen. Hän on esimerkiksi myöntänyt Meisille ja Pärnäselle useita työmatkamääräyksiä ja hyväksynyt heidän matkalaskujaan, jotka ovat liittyneet AMKE:n kanssa tehtävään tietovarastorakenteen kehittämistyöhön. Hän on myös työnantajan edustajana allekirjoittanut Pärnäsen kanssa tehdyn työsopimuksen. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, näiden työmatkojen yhteydessä Soininen, Mesi ja Pärnänen ovat tarjonneet AMKE ry:n jäsenille TCD yhtiönsä palveluja. Soinisen olisi johtavana viranhaltijana pitänyt ilmoittaa työnantajalle esteellisyytensä tehdä yhtiökumppaneihinsa liittyviä päätöksiä. Hänen olisi myös pitänyt tuoda työnantajalle tiedoksi se, että kaksi hänen alaistaan toimii hänen yhtiökumppaneinaan TCD yhtiössä. Lisäksi hänen olisi pitänyt kertoa työnantajalle, että hän aikoo tarjota tietovarastorakenteen kehittämispalveluja AMKE ry:n tilaisuuksissa ja AMKE :n jäsenille TCD yhtiön lukuun. Tätä Soinien menettelyä on pidettävä erittäin moitittavana, epärehellisenä ja epälojaalina toimintana työnantajaa kohtaan, ja se on olennaisesti heikentänyt luottamusta Soinisen ja työnantajan välillä. TCD Consulting and Research Oy:n kaupparekisteriin ilmoitettu toimiala on liikkeenjohdon konsultointi ja koulutuspalvelut, tieteelliset tutkimuspalvelut, ohjelmistojen konsultointi, valmistus, markkinointi ja myynti. Lisäksi yritys on internet-sivuillaan tarjonnut mm. tiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin liittyviä palveluja sekä kyselypalvelujen tuottamista. Yritys on internet-sivuillaan tarjonnut tuotteita, jotka on ideoitu ja kehitetty kuntayhtymässä, ja joissa on käytetty hyväksi myös kuntayhtymän muiden työntekijöiden osaamista ja työaikaa. Yrityksen internet-sivuilla on myös esitetty sen yhteistyökumppanit nimellä ja logolla. Yrityksen yhteistyökumppanit ovat pääsääntöisesti koulutuksen järjestäjiä tai yrityksiä, jotka ovat kuntayhtymän nykyistä verkostoa tai jonka

5 kanssa kuntayhtymä on tehnyt kumppanuussopimuksen kaikista sen koulutus- ja kehittämispalveluista. Sakky:a ei kuitenkaan ollut mainittu yhteistyökumppanina TCD:n sivuilla. Yrityksen verkkosivuilla ei myöskään ollut mitään yhteystietoja yrityksessä toimivista henkilöistä tai omistajista. Nyt TCD on poistanut nämä kuvaukset internet-sivuiltaan ja muuttanut sivujen sisältöä muiltakin osin. Savon koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on mm. lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämispalvelut kuntayhtymässä hoitaa työelämäpalvelujen tulosalue yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Aikuiskoulutuksen ja työelämäpalveluiden myynnissä kuntayhtymä toimii markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa muiden koulutuksen järjestäjien ja koulutuspalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Kuntayhtymän työelämäpalvelujen tulosalueelle sijoittuvan liiketalouden osaamisalueen tarjoamiin koulutuspalveluihin kuuluu olennaisesti liikkeenjohdolle tarkoitetut koulutuspalvelut. Näistä esimerkkeinä erilaiset johtamis-, yritys- ja esimieskoulutukset, kuten johtamisen erikoisammattitutkinto, lyhytkurssit ym. Tästä johtuen lähes kaikki liikkeenjohdon koulutuspalveluja tarjoavat yritykset tai yhteisöt ovat kuntayhtymän suoria kilpailijoita. Kohtaan Soininen on käyttänyt työaikaansa, työnantajan verkostoja, työvälineitä ja virkatehtävien hoidossa saamiaan tietoja ja kuntayhtymän tekijänoikeuksia hyväkseen yksityisessä elinkeinotoiminnassaan. Kuten edellä on jo todettu, on Soininen virka-ajalla ja virkatehtävänä ollut kehittämässä AMKE:n kanssa tietovarastorakennetta AMKE:n jäsenistön käyttöön. Kuntayhtymän tietoon on tullut, että Soininen on näiden virkamatkojen yhteydessä tarjonnut AMKE:lle ja sen jäsenistölle oman yhtiönsä TCD Consulting and Resesarch Oy:n palveluja tietovarastorakenteen kehittämisessä. Näitä palveluja Soinisen olisi pitänyt tarjota maksullisena palvelutoimintana Savon koulutuskuntayhtymän lukuun. Edellä mainittu Soinisen menettely osoittaa kiistatta sen, että Soininen on useassa tilaisuudessa virkamatkoilla ja virka ajalla markkinoinut oman yrityksensä palveluja ja käyttänyt tähän työhön työaikaa ilman työnantajan lupaa. Pitää paikkansa, että Soiniselle on myönnetty sivutoimilupa perustettavassa yrityksessä toimimista varten. Sivutoimiluvassa ei ole kuitenkaan mitään mainintaan TCD Consulting and Research Oy:stä ja sen kaupparekisteriin merkitystä toimialasta, joka on mm. liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta, eli kilpailevaa toimintaa kuntayhtymän kanssa. Sivutoimilupahakemuksessa Soinin kuitenkin on ilmoittanut

6 tehtävän laaduksi seuraavaa: Tutkimusperusteinen työote, joten ei ole kilpailevaa toimintaa. Sivutoimilupaa hakiessaan Soininen on antanut yrityksensä toiminnasta virheellistä ja puutteellista tietoa, ja hän on tietoisesti pyrkinyt salaamaan työnantajalta yhtiönsä todellisen toiminnan. Koska sivutoimiluvan myöntäjää on pyritty tietoisesti harhauttamaan ja sivutoimesta on annettu vääriä tietoja, niin Soinisella ei ole tosiasiassa ollut asianmukaista sivutoimilupaa TCD yhtiön harjoittamaan toimintaan. Soinisen virkatehtäviin on kuulunut kuntayhtymän kyselypalvelujen kehittäminen, tietovarastorakenteen kehittäminen, tietojen analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Näitä kaikkia em. palveluja TCD-yhtiö tarjoaa nettisivuillaan. On kiistatonta, että Soinisen osaaminen ja tiedot em. palvelujen kehittäjänä ovat virkatehtävien hoidon yhteydessä lisääntyneet siten, että Soinen on voinut käyttää virka-ajalla ja virka tehtävissä hankkimiaan tietoja ja osaamista TCD-yhtiön hyödyksi. Soinisella on ollut käytettävissään näiden tehtävien hoitoon kuntayhtymän hankkimat työvälineet, eli kannattava tietokone ohjelmistoineen matkapuhelin. Todisteena siitä, että Soinien on käyttänyt työnantajan työvälineitä TCD-yhtiön toiminnassa, on Yritystiedustelu.com verkkosivustolla ollut tieto TCD Consulting and Research yhtiön toiminnasta ja yhteystiedoista, joista käy ilmi, että yhtiön puhelinnumeroksi on ilmoitettu ja sähköpostiosoitteeksi eli Soinisen virkapuhelimen numero ja hänen sähköpostiosoitteensa Savon koulutuskuntayhtymässä. Soininen on oikaisuvaatimuksensa liitteenä olevassa CV:ssä luetellut työkokemustaan Savon koulutuskuntayhtymän palveluksessa 2004 alkaen tutkimuspäällikkönä ja kehittämisjohtajana mm. seuraavasti: Konsultointia ja eritasoisten selvitysten tekemistä yhteistyökumppaneille esim. johtamisjärjestelmien arviointi, henkilöstön hyvinvoinnin arviointi ja hyvinvointikyselyjen toteuttaminen, analysointi ja raportointi, jne. Lisäksi hän mainitsee CV:ssä toimineensa kuntayhtymässä johtamisen valmentajan eri johtamiskoulutuksissa. Tätä kuntayhtymän palveluksessa saatua osaamista Soininen on voinut käyttää hyödyksi omassa TCD-yhtiössä harjoittaessaan kuntayhtymän kanssa kilpailevaa toimintaa. Työnantajan verkostojen hyväksikäytön osalta Soinen toteaa, että Soinisella on itsellään huomattavat verkostot, joista Sakky hyötyy enemmän kuin Soininen Sakkyn verkostoista. Edellä mainitussa CV:ssään Soininen on maininnut verkostoyhteistyön AMKE ry:n ja AMKE Oy:n kanssa useissa eri yhteyksissä. Savo koulutuskuntayhtymä on yksi AMKE ry:n omistaja- ja

7 perustajajäsenistä. Se, että Soinien on päässyt osallistumaan AMKE:n toimintaan ja AMKE:n kanssa tehtävää verkostoyhteistyöhön muiden koulutuksen järjestäjien kanssa perustuu pelkästään Soinisen virkatehtävien hoitoon ja virka-asemaan kuntayhtymässä. Yhteistyö AMKE:n kanssa on ollut osa hänen virkaan kuuluvia tehtäviä, ja ilman näitä suhteita hänen olisi ollut erittäin vaikeaa päästä tarjoamaan TCD-yhtiön palveluja AMKE:lle ja sen jäsenyhteisöille. Tämä sama pätee myös TCD-yhtiön voittamaan tarjouskilpailuun, jolla YSAO (Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä) hankki TCD-yhtiöltä tietovarasto-pilotin toteutuksessa tarvittavat asiantuntijapalvelut tehdyllä hankintapäätöksellä. Soininen on virkatehtävissään ollut usean vuoden ajan yhteydessä YSAO:n johdon kanssa eri yhteyksissä Savon koulutuskuntayhtymän edustajana. Ilman näitä virkatehtävissä ja virka-ajalla luotuja suhteita YSAO:n johdon kanssa, sekä Soininen että TCD-yhtiö ja sen tarjoamat palvelut, olisivat olleet täysin tuntemattomia YSAO:lle. Moitittavaa tässä Soinisen yrityksen YSAO:lle tekemässä tarjouksessa on myös se, että joissakin tilanteissa YSAO ja Sakky ovat suoria kilpailijoita. Tämän vuoksi Soinisen olisi pitänyt tuoda työnantajan tietoon, että hänen omistamansa yritys tarjoaa kehittämispalveluja Sakkyn kilpailijalle. Väärinkäytettyjen tekijänoikeuksien osalta on jo edellä todettu, että Soinisen virkatehtäviin on kuulunut kuntayhtymän kyselypalvelujen kehittäminen, tietovarastorakenteen kehittäminen, tietojen analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Näitä kuntayhtymässä kehitettyjä kyselypalveluita ovat olleet mm. osaamiskartoitukset, erilaiset palautekyselyt yms. Tietovarastorakenteen kehittäminen ja tietojen analysointi tuloskortti työkalulla on myös kehitetty kuntayhtymän työnä. Kuntayhtymä katsoo, että sille on muodostunut näihin kehittämiinsä palveluihin tekijänoikeus. Näitä samoja tai vastaavia palveluja TCD-yhtiö tarjoaa avoimesti nettisivuillaan. Kohtaan Soinisen yhtiö on markkinoinut ulkopuolisille tahoille palveluita ja tuotteita, jotka ovat kehitetty kuntayhtymässä. Soinisen virkatehtäviin on kuulunut kuntayhtymän kyselypalvelujen kehittäminen, tietovarastorakenteen kehittäminen, tietojen analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Näitä kaikkia em. palveluja TCD-yhtiö tarjoaa nettisivuillaan. Myös ns. Instant Survey kyselypalvelun kehittämisen ja käyttöönoton kuntayhtymässä Soininen toteutti kuntayhtymän johtaja Esa Karvisen ideoimana ja hänen aloitteestaan. Nyt on käynyt ilmi, että TCD yhtiö tarjoaa vastaavaa palvelua omilla nettisivuillaan siten, että sivuilla on kuva kyselyn päätelaitteesta jossa esitetään sama

8 kysymys, joka on ideoitu Sakky:ssa ja joka on käytössä kuntayhtymän omissa päätelaitteissa (Onko tänään hyvä päivä?). Kohtaan Soininen on saanut henkilökohtaista taloudellista hyötyä työnantajansa kustannuksella. Soinisen vastuulla olleen kehityspalvelujen tulosalueen yhtenä tehtävänä on ollut kokonaisarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen (= tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurityö). Tätä tehtävää varten kuntayhtymä on Soinisen esityksestä palkannut Arto Pärnäsen järjestelmäkehittäjän tehtävään väliselle ajalle ja väliselle ajalle sekä väliselle ajalle. Arto Pärnänen on koko ajan työskennellyt Soinisen alaisuudessa. Lisäksi Soinisen alaisuudessa on työskennellyt järjestelmäasiantuntijan tehtävissä Jari Meis, ja myös hän on osallistunut tiivisti kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyöhön. Kokonaisarkkitehtuurityö perustuu tietohallintolakiin, ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyö on kuntayhtymässä aloitettu jo vuoden 2012 aikana. Kaupparekisteriotteen perusteella TCD Consultng and Research Oy on aloittanut toimintansa Tämän perusteella ei ole mitenkään mahdollista, että Sakky olisi hyötynyt kokonaisarkkitehtuurityössään millään tavalla TCD:n osaamisesta, koska kaikki kolme TCD:n osakasta olivat tehneet kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvää työtä Sakkyn palveluksessa jo paljon ennen yhtiön toiminnan aloittamista. Päinvastoin voidaan osoittaa, että TCD ja sen osakkaat ovat hyötyneet Sakky:n palveluksessa hankkimastaan osaamisesta yrityksensä hyväksi. Erittäin moitittavaa Soinisen, Meisin ja Pärnäsen osalta on ollut se, että he eivät ole kertoneet työnantajalle toiminnastaan TCD-yhtiössä ja yhtiön toiminnan luonteesta. Kohtaan Soinisella ei ole ollut asianmukaista sivutoimilupaa omassa yhtiössä työskentelemiseen ja hän on pyrkinyt tietoisesti salaamaan tämän työskentelyn työnantajalta. Pitää paikkansa, että Soiniselle on myönnetty sivutoimilupa perustettavassa yrityksessä toimimista varten. Sivutoimiluvassa ei ole kuitenkaan mitään mainintaan TCD Consulting and Research Oy:stä ja sen kaupparekisteriin merkitystä toimialasta, joka on mm. liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta, eli kilpailevaa toimintaa kuntayhtymän kanssa. Sivutoimilupahakemuksessa Soinin kuitenkin on ilmoittanut tehtävän laaduksi seuraavaa: Tutkimusperusteinen työote, joten ei ole kilpailevaa toimintaa. Sivutoimilupaa hakiessaan Soininen on

9 antanut yrityksensä toiminnasta virheellistä ja puutteellista tietoa, ja hän on tietoisesti pyrkinyt salaamaan työnantajalta yhtiönsä todellisen toiminnan. Koska sivutoimiluvan myöntäjää on pyritty tietoisesti harhauttamaan ja sivutoimesta on annettu vääriä tietoja, niin Soinisella ei ole tosiasiassa ollut asianmukaista sivutoimilupaa TCD yhtiön harjoittamaan toimintaan. Ansioluettelossa Soinisen esittämä tieto TCD-yhtiöstä on esitetty seuraavasti: TCD Research and Management Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja osakas 2013-, ja toimialana konsultointi. Nämä CV:ssä annetut tiedot poikkeavat lähes täysin TCD yhtiön todellisista tiedoista: Yrityksen nimi ei ole sama, toimiala on esitetty puutteellisesti, yhtiökumppaneita ei ole mainittu. Jos nämä asiat olisi esitetty CV:ssä avoimesti ja totuudenmukaisesti, niin valitsijoilla olisi ollut mahdollisuus todeta Soinisen esteellisyys ja myös peruuttaa hänelle myönnetty sivutoimilupa. Kuntayhtymässä on voimassa olevat ohjeet sivutoimiluvan hakemista varten, ja niissä todetaan seuraavasti: Sivutoimilupa Mikäli sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, on siihen saatava lupa. Sivutoimilupaa haetaan ennen sivutoimen aloittamista. Lupahakemus on yksilöitävä seuraavasti: sivutoimen laatu, sen vaatima työmäärä ja sivutoimen kesto. Em. viranomainen antaa kirjallisen päätöksen sivutoimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä. Sivutoimilupa voidaan antaa toistaiseksi tai määräajaksi ja myös rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa perustellusta syystä ja ennen luvan peruuttamista viranhaltijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi. Jos sivutoimen laajuudessa, sisällössä tai laadussa tapahtuu olennaisia muutoksia, viranhaltijalla/työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista välittömästi em. viranomaiselle. Soiniselle myönnetyssä sivutoimiluvassa ei ole mitään mainintaa esim. liikkeenjohdon konsultointi ja koulutuspalveluista tai siitä, että TCD yhtiön osakkaina ovat myös Soinisen alaisuudessa toimivat Jari Meis ja Arto Pärnänen. Myöskään yrityksen nimeä ei mainita sivutoimiluvassa. Kaikki nämä sivutoimeen olennaisesti vaikuttavat muutokset ovat olleet Soinisen tiedossa useiden kuukausien ajan sen myöntämisen jälkeen. Kuitenkaan Soininen ei ole ilmoittanut po. muutoksista toimiluvan myöntäjälle, kuten hänen olisi pitänyt toimia em. ohjeen mukaisesti. Johtavan viranhaltijan Soininen on ollut tietoinen kuntayhtymän ohjeista ja säännöistä, ja hänen menettelynsä osoittaa, että hän on tietoisesti pyrkinyt antamaan

10 sivutoimestaan virheellistä tietoa ja että hän on pyrkinyt salaamaan työnantajalta yritystoimintansa todellisen luonteen. Pitää paikkansa, että Soininen on tulosaluejohtajana valmistellut kuntayhtymän johtoryhmälle esityksen TCD Instant Survey-palautelaitteen käyttöönotosta kuntayhtymässä (Kuntayhtymän johtoryhmän kokous ). Tämän esittelyn hän on tehnyt kuntayhtymän johtajan aloitteesta. Tätä toimeksiantoa antaessaan kuntayhtymän johtaja ei kuitenkaan ollut maininnut mitään TCD Instant Survey nimisestä laitteistosta, vaan hän oli tarkoittanut sitä palautelaitetta ja järjestelmää, joka jo tuolloin oli koekäytössä kuntayhtymän hallinnon tiloissa ja joka oli Sakky:n ideoima. Kuntayhtymän johtaja ei edes ollut tietoinen mistään TCD nimisestä laitteistosta ja järjestelmästä. Pitää myös paikkansa, että Soininen on johtoryhmän kokouksessa esitellyt avoimesti TCD nimellä markkinoitavaa palautelaitteistoa. Se, että Soinien olisi avoimesti esitellyt johtoryhmälle yhteyttään yritykseensä, ei pidä paikkaansa. Soininen ei missään yhteydessä johtoryhmälle tuonut esille sitä, että hankittavaa laitteistoa tarjoaa hänen omistamansa TCD Consulting and Research Oy. Ainoa asia mikä yhtiöstä oli esillä po. kokouksessa, oli kirjainyhdistelmä TCD. Asian tultua myöhemmin ilmi johtoryhmän jäsenille, heille on muodostunut se käsitys Soinisen menettelystä, että hänen tarkoituksenaan oli saada kollegansa johtoryhmässä päättämään laitteiston hankinnasta omistamaltaan yhtiöltä. TCD Instant Survey-palautelaitteen yhteydestä Soinisen omistamaan TCD yhtiöön ei ole mitään mainintaa po. kokouksen pöytäkirjassa tai kokouksen esityslistassa. Johtavana viranhaltijana Soinisen olisi pitänyt ymmärtää olevansa esteellinen esittelemään johtoryhmälle laitehankintaa, joka tultaisiin tekemään hänen omistamaltaan yhtiöltä. Tämä Soinisen menettely on erittäin moitittavaa ja se osoittaa, että Soininen pyrki virka-asemaansa törkeästi väärinkäyttäen ja kollegoitaan hämäämällä hankkimaan omistamalleen yhtiölle taloudellista hyötyä. Kohtaan Soininen on ilman hyväksyttäviä perusteita ja vääränlaista menettelytapaa noudattaen käsitellyt kuntayhtymän palveluksessa olevien yhtiökumppaniensa sivutoimilupa-asiaa ja salannut myös näiden henkilöiden osallisuuden yhtiön toiminnassa. Alkuun on todettava, että Soininen sekä Jari Meisin että Arto Pärnäsen esimiehenä on ollut täysin esteellinen käsittelemään mitään sivutoimiin liittyviä asioita yhtiökumppaneidensa osalta, olivatpa nämä sitten sivutoimilupahakemuksia tai sivutoimi-ilmoituksia. Lisäksi Soininen on ollut täysin esteellinen

11 käsittelemään asioita (esim. asemaa, palvelussuhdetta, työmatkoja) työnantajan edustajana yhtiökumppaneidensa osalta, jotka ovat toimineet suoraan hänen alaisuudessaan tai olleet hänen tulosalueensa vastuulla. Missään vaiheessa hän ei ole tuonut esteellisyyttään esille, ei edes silloin, kun hän on tehnyt johtavana viranhaltijana palkkaamispäätöksen yhtiökumppanistaan Pärnäsestä. Nämä edellä mainitut tosiseikat Soinisen johtavan viranhaltijana olisi pitänyt ymmärtää. Kuntayhtymän voimassa olevan ohjeen mukaisesti sivutoimilupa-asiassa menetellään seuraavasti: Sivutoimilupahakemus tai -ilmoitus osoitetaan lähiesimiehelle, joka antaa asiasta lausunnon. Päätös asiasta tehdään yksi yli periaatteella eli lähiesimiehen esimies ratkaisee asian (esim. opettajan sivutoimilupa-asiasta päättää rehtori), joka myös kuittaa sivutoimi-ilmoituksen vastaanotetuksi. Sivutoimi-ilmoitus Ellei sivutointa hoideta työajalla eikä se ole kuntayhtymän toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa, riittää sivutoimi-ilmoituksen tekeminen esimiehelle. Ilmoituksenvarainen sivutoimi voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa, jos se haittaa virkatehtävien hoitamista tai esim. tekee virkamiehen esteelliseksi. Jos sivutoimi-ilmoitus hyväksytään, siitä ei tarvitse antaa päätöstä. Edelleen po. ohjeen mukaan sivutoimilupahakemus tai -ilmoitus on tehtävä ennen sivutoimen aloittamista. Arto Pärnänen on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen toiminnastaan TCD Consulting and Research Oy:ssa. Kaupparekisteriotteen mukaan hänet on kuitenkin merkitty po. yhtiön osakkaaksi jo vuonna Hakemus tai ilmoitus on tehty siis yli puolitoista vuotta sivutoimen harjoittamisen aloittamisen jälkeen. Sivutoimi-ilmoituksen hän on tehnyt Jari Meisille, joka on tuolla hetkellä toiminut Pärnäsen esimiehen sijaisena. Meis on puoltanut sivutoimi-ilmoitusta. Ilmoitus on toimitettu tulosaluejohtaja Jukka Soiniselle ja hän on vastaanottanut ilmoituksen allekirjoituksellaan. Näin toimiessaan Soininen on ollut tietoinen, että sekä hakemuksen tekijä että sitä puoltanut henkilö ovat kaikki yhtiökumppaneita TCD yhtiössä. Soinisen sekä Meisin olisi pitänyt tässä yhteydessä todeta, että he ovat esteellisiä käsittelemään yhtiökumppaninsa sivutoimiasiaa. Myös Pärnäsen olisi pitänyt käsittää, että hän ei voi tehdä ilmoitusta sivutoimesta yhtiökumppaneilleen. Tämän johdosta Pärnäsen sivutoimen todellinen luonne on jäänyt objektiivisesti arvioimatta ja sitä ei ole tosiasiassa saatettu työnantajan tietoon. Jos näin olisi menetelty, niin Pärnäsen sivutoimi olisi arvioitu kilpailevaksi toiminnaksi, johon myös käytetään työaikaa, ja näin ollen

12 sivutoimilupaa ei olisi myönnetty. Tältä osin myös Soinisen väite siitä, että yhtymähallitukselle olisi annettu virheellistä tietoa Pärnäsen sivutoimiasian käsittelystä, ei pidä paikkaansa. Kuntayhtymän sääntöjen vastaista asiassa on myös se, että Pärnäsen sivutoimiasia hoidettiin yhtiökumppaneiden kesken siten, että sitä ei koskaan toimitettu Pärnäsen lähimmälle esimiehelle kehityspäällikkö Pirjo Kujamäelle, vaan asia hoidettiin Pirjo Kujamäen viikon mittaisen virkavapaan aikana. Sivutoimi-ilmoitusta ei myöskään toimitettu ohjeiden mukaisesti kuntayhtymän kirjaamoon ja palkanlaskentaan. Mitä tulee Jari Meisille myönnettyyn sivutoimilupaan, niin siinä ei mainita millään tavalla TCD-yhtiötä tai sen osakkaana toimimista tai yhtiön toiminnan todellista laatua. Sivutoimilupa on haettu ja se on myönnetty ohjelmistokonsultointityön tekemiseen ja hakemuksen perusteluissa on mainittu meneillään olevien projektien loppuunsaattaminen. Samoin kuin Pärnäsen myös Meisin olisi pitänyt hakea sivutoimilupaa TCD-yhtiössä työskentelyä varten ja lupahakemus olisi tässä tapauksessa pitänyt osoittaa Soinisen esimiehelle, eli kuntayhtymän johtajalle. Myöskään Meisille ei olisi lupaa myönnetty, jos TCD-yhtiön toiminnasta olisi kerrottu totuudenmukaisesti ja avoimesti. Kuntayhtymässä irtisanottiin ja uudistettiin kaikki vanhat sivutoimiluvat ja ilmoitukset syksyllä Tässä yhteydessä Jari Meis ei hakenut uutta sivutoimilupaa tai tehnyt sivutoimi-ilmoitusta. Yhteenveto Soinisen virkasuhteen purkamisperusteista Koulutuskuntayhtymällä on ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 41 :n mukainen peruste Soinisen virkasuhteen purkamiseen. Soininen on rikkonut ja laiminlyönyt viranhaltijalaista ja koulutuskuntayhtymän määräyksistä johtuvia virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita niin vakavalla tavalla, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Soininen on harjoittanut sivutoimena viranhaltijalain 18 :ssä kiellettyä kilpailevaa toimintaa, joka edellä ja purkamispäätöksessä todetulla tavalla vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi hän on edellä ja purkamispäätöksessä todetulla tavalla antanut virheellisiä tietoja sivutoimilupaa hakiessaan sekä salannut sivutoimensa todellisen luonteen koulutuskuntayhtymältä. Edelleen hän on toiminut vastoin viranhaltijalaista ja koulutuskuntayhtymän määräyksistä johtuvia velvoitteitaan käsitellessään yhtiökumppaninsa sivutoimilupa-asiaa. Soinisen menettely on ollut vakavassa ristiriidassa hänen asemassaan olevalta viranhaltijalta kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa. Soininen on ollut johtavassa asemassa oleva viranhaltija, jolta edellytetään korostunutta lojaliteettivelvoitetta työnantajaansa kohtaan. Soinisella on ollut asemastaan johtuva

13 erityinen velvollisuus välttää kaikkea sellaista, mikä saattaa häiritä hänen johtamansa tulosalueen tai koulutuskuntayhtymän toimintaa. Näistä sekä muista edellä ja purkamispäätöksessä todetuista seikoista johtuen koulutuskuntayhtymän ja Soinisen välille on aiheutunut vakava luottamuspula, minkä vuoksi virkasuhteen jatkamiselle ei ole ollut edellytyksiä. Kohtaan 2.2. Purkamisoikeuden raukeaminen Epäily Soinisen kilpailevasta toiminnasta TCD yhtiössä ja siitä, että Soininen oli salannut työnantajalta TCD-yhtiön toiminnan todellisen luonteen ja myös sen, että kaksi hänen alaisuudessaan työskentelevää henkilöä on yhtiökumppaneina TCD-yhtiössä, tuli kuntayhtymän tietoon vasta helmikuussa Tämän johdosta Soinen kutsuttiin kuultavaksi häneen kohdistuvista epäilyistä Kuulemistilaisuus hänelle järjestettiin viikon kuluttua kuulemiskutsun antamisesta , eli hänelle varattiin tosiasiallinen mahdollisuus valmistautua kuulemistilaisuuteen. Viranhaltijalain 42 :n tarkoittama määräajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja saa tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä. Vasta kuulemistilaisuudessa työnantaja sai tosiasiallisen tiedon Soinisen toiminnasta TCD-yhtiössä, eli viranhaltijalain 42 :n mukaan 14 päivän määräaika purkamisoikeudelle lasketaan alkavan kuulemistilaisuudesta. Soinisen palvelusuhde purettiin yhtymähallituksen päätöksellä , eli säädetyn määräajan puitteissa. KUULEMISEN JÄLKEEN ILMITULLUT ASIA Soinisen kuulemistilaisuuden jälkeen työnantajan tietoon tullut uusi asia, joka tukee aiemmin esitettyä siitä, että Soinen on toiminut työnantajaa kohtaan epälojaalisti, ja että hän on esteellisenä osallistunut kuntayhtymälle ostettujen palvelujen hankintaprosessiin. Soininen on jo usean vuoden ajan tehnyt kuntayhtymän nimissä yhteistyötä MLP Modular Learning Procecesses Oy:n kanssa. Hän on mm. hankkinut kuntayhtymän kustannuksella MLP Oy:n valmentajan koulutuksen, ja hän on toiminut kuntayhtymässä johdon ja esimiesten koulutuksissa MLP valmentajana. MLP Oy on yritysten ja yhteisöjen henkilöstön kehittämiseen liittyvää konsultointia tarjoava yritys. Soinisen kuulemisen jälkeen on ilmennyt, että MLP Oy:n osakas ja konsultti Hannu Häyrinen on myös osakkaana ja yhtiökumppanina Soinisen kanssa TCD yhtiössä. Soinen on ollut virkansa puolesta valmistelemassa ja esittämässä MLP Oy:ltä tehtäviä konsultointipalveluhankintoja. Esimerkkinä tällaisesta on mm. kesällä 2014 tehty hankinta, jossa kuntayhtymä osti Soinisen esityksestä MPL Oy:ltä johtoryhmän jäsenille tehdyn

14 Kuntayhtymän johtajan esitys: johtamisprofiilin arvioinnin ns. Work Of Leaders (WOL) mallia käyttäen. Tässä ja muissakaan MLP Oy:ltä tehdyissä palveluhankinnoissa Soinen ei tuonut esille esteellisyyttään ja kytkentäänsä MLP Oy:n Hannu Häyriseen. Kokouksessa tehty täydennys kohtaan Kuulemisen jälkeen ilmitullut asia : Soinisen kuulemisen jälkeen on ilmennyt, että MLP Oy:n hallituksen jäsen on myös Soinisen kanssa TCD Consulting and Research Oy:n hallituksen jäsen. Edellä esitetyllä Soinisen sidonnaisuudella MLP Oy:n on haluttu ainoastaan osoittaa Soinisen mahdollinen esteellisyys osallistua MLP Oy:lta tehtäviin hankintoihin, ja että hänen olisi pitänyt tuoda tämä sidonnaisuus työnantajan tietoon. Tämä selvitys ei liity miltään muilta osin MLP Oy:n tai sen em. hallituksen jäsenen toimintaan suhteessa kuntayhtymään tai MLP Oy:lta ostettuihin palveluihin, jotka on hankittu ja toteutettu kuntayhtymän tekemien toimeksiantojen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää hylätä kaikilta osin Jukka Soinisen tekemän oikaisuvaatimuksen edellä esittelyssä mainituilla perusteilla. Päätös: Jarmo Hänninen esitti, että Soinisen oikaisuvaatimus pitää hyväksyä ja yhtymähallituksen asiassa tekemä päätös pitää kumota. Asiaa ei kannatettu. Yhtymähallitus päätti hyväksyä kuntayhtymän johtajan esityksen. Jarmo Hänninen liitti yhtymähallituksen pöytäkirjaan asiasta eriävän mielipiteen (eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä). Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoon saaduksi Hannu Häyrisen päivätyn kirjeen. Pöytäkirjamerkintä: Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat tulosaluejohtaja Timo Lampinen ja tietohallintopäällikkö Jukka Partanen.