INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN KU-YK 85/ Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Juha-Matti Inkisen eläinsuojan toimintaa. HAKIJA Juha-Matti Inkinen Väläkäntie 134, Sahakylä puh TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Juha-Matti Inkisen eläinsuoja sijaitsee Mäntsälän kunnan Sulkavan kylässä tilalla Syrjämäki Tilan osoite on Väläkäntie 134, Sahakylä. Eläinsuoja on tarkoitettu 39 lypsylehmälle, 30 hieholle ja 16 alle 6 kk ikäiselle naudalle. Liite nro 85 Sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 27 ja liite 1 taulukko 2 kohta 11 a. Mäntsälän ympäristölautakunnan päätöksessä on määrätty, että toiminnanharjoittajan tulee jättää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 713/2014) 2 :n kohdan 10a perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta). ASIAN VIREILLETULO Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja saapuneilla täydennyksillä. Lisäksi hakija on selventänyt hakemusta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

2 Mäntsälän ympäristölautakunta on myöntänyt Juha-Matti Inkiselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen ympäristöluvan koskien eläinsuojan laajentamista. Tilan pihatolle on myönnetty rakennuslupa Tilakeskuksen alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä muitakaan maankäyttörajoituksia. Tilakeskuksen alueelle ei ole esitetty ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa aluevarauksia. Hakemusta koskevat kiinteistöt omistaa luvan hakija. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Eläinsuoja sijaitsee haja-asutusalueella Mäntsälän kunnan Sulkavan kylässä noin 16 kilometrin päässä kirkonkylästä luoteeseen. Tila on Mustijoen valuma-alueella, Mustijoki kulkee reilun kilometrin etäisyydellä eläinsuojasta. Noin 400 m etäisyydellä eläinsuojasta luoteeseen sijaitsee lampi, Sulkavanjärveen on matkaa noin 1,5 km. Tila ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ketunnummen II-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 900 m päässä eläinsuojasta itään. Maatilakeskuksessa on käytössä oleva asuinrakennus. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 250 m etäisyydellä eläinsuojasta. Susikorven luonnonsuojelualue sijaitsee lähimmillään noin 200 m etäisyydellä eläinsuojasta sen eteläpuolella. Alue on rauhoitettu ELÄINSUOJAN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta on maidontuotantoa (noin litraa/v) ja siihen liittyvää karjankasvatusta. Tilalla on vanhempi navettarakennus ja vuonna 2004 rakennettu pihatto. Hakija on hakemuksessa esittänyt toiminnan jatkuvan ennallaan, eikä eläinmäärien ja tuotannon lisäystä tai lisärakentamista ole hakemuksessa esitetty. Lypsylehmiä tilalla on keskimäärin 37 sekä nuorkarjaa ja vasikoita yhteensä noin 33 kpl. Lannat levitetään tilan omille pelloille, joiden pinta-ala on 40 hehtaaria. Lisäksi hakija on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan lannan luovutussopimuksen, joka koskee 174 m 3 lantaa. Lehmät ja yli 6 kk ikäinen nuorkarja laiduntavat 4 kk vuodesta. Rehua tehdään laakasiiloihin esikuivattuna 500 tonnia, tarvittaessa lisäksi muovitettuihin pyöröpaaleihin 100 tonnia. Tilalla on 3 kpl 2700 l polttoöljysäiliötä. Öljyt ja muut kemikaalit varastoidaan pakkauksissaan, sisätiloissa ja betonisella alustalla. Lannan varastointi ja levitys 34 lypsylehmää on kuivikelantamenetelmällä, jossa virtsa johdetaan erikseen virtsasäiliöön. Loput lehmät, hiehot sekä alle 6 kk ikäiset naudat ovat kuivikepohjalla. Kuivikkeena käytetään runsaasti turvetta ja olkea. Tilalla on kaksi erillistä lantalaa, joista toinen, vanhempi ja katettu sijaitsee navetan alapuolella. Katetun lantalan pinta-ala on noin 160 m 2 ja reunojen

3 korkeus 260 cm. Toinen, pihaton kattamaton lantala sijaitsee vanhan navetan ja pihaton välissä. Avolantalan ala on pinta-alaltaan noin 180 m 2 ja sen reunat ovat 380 cm korkeat. Lantaloiden yhteenlaskettu tilavuus on hakemuksen mukaan 1100 m 3. Molemmissa lantaloissa on betoniset kuormauslaatat ja ajoluiskien korkeus on hakemuksen mukaan noin 50 cm. Lantalat ja virtsasäiliö on tehty betonista. Hakija on esittänyt hakemuksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen toimitetussa täydennyksessä, että ns. vanhan navetan virtsasta imeytyy turpeeseen ja olkeen vuodessa yhteensä 77 m 3 virtsaa, joka ei päädy virtsasäiliöön. Näin ollen navetasta, jossa virtsa erotellaan lannasta, päätyy virtsasäiliöön vuodessa yhteensä 93 m 3 virtsaa. Virtsasäiliöön sataa keskimääräisen sadannan mukaan 68 m 3 vettä vuodessa. Kattamattomista lantalan osista sadevesiä päätyy hakemuksen mukaan virtsasäiliöön yhteensä 76 m 3. Vuosittain maitohuoneesta pesuvesiä syntyy 55 m 3, navetan pesuvesiä 6 m3. Hakemuksen mukaan yhteensä virtsasäiliöön kertyy vuodessa 292 m 3 nesteitä. Virtsasäiliön tilavuus on 390 m 3. Virtsasäiliössä on osittain kelluva lecasorakate ja siihen muodostuu myös kuorettumaa. Pihatossa on vinokuivikepohja. Kuivitettu pinta-ala on 182 m2. Kuivikepohjan betonireunojen korkeus on 80 cm, ja kuivikepatjan paksuus vaihtelee 5 70 cm välillä. Kuivikepohja tyhjennetään hakemuksen mukaan sisäruokintakaudella viikoittain ruokintapöydän edustalta ja vinokuivikeosasta kerran vuodessa. Lannan levitykseen omaa peltopinta-alaa tilalla on käytettävissä 40 hehtaaria. Lisäksi hakija on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan lannan luovutussopimuksen 174 m 3 lannan luovuttamisesta välittömään hyötykäyttöön. Lanta levitetään viikkojen välillä. Tilan pelloista noin 0,5 ha sijaitsee pohjavesialueella. Alueelle levitetään kuivalantaa, muttei virtsaa tai pesuvesiä. Jaloittelualueet ja laidunnus Yli 6 kk ikäiset eläimet laiduntavat 4 kk vuodesta ympärivuorokautisesti. Laidunalaa on 26 hehtaaria, eivätkä laitumet rajoitu vesistöihin. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa. Eläinten juottaminen tapahtuu juomaautomaateilla. Tilalla on lisäksi ns. harjoittelutarha, jossa pidetään 8 10 kpl alle 12 kk ikäistä vasikkaa kesäisin noin kuukauden ajan. Tarhan pohjamateriaali on hiekka. Lanta tarhasta kerätään etukuormaajalla ja varastoidaan lantalassa. Säilörehu Säilörehua valmistetaan esikuivattuna vuosittain yhteensä 600 tonnia; 500 tonnia laakasiiloon ja 100 tonnia pyöröpaaleihin. Hakemuksen mukaan puristenestettä ei muodostu, koska rehu on esikuivattua. Kuitenkin tilan neljästä rehusiilosta kahdesta mahdolliset puristenesteet voidaan johtaa putkistoa pitkin lantalaan. Muista kahdesta siilosta rehu voidaan johtaa umpisäiliöön, josta ne voidaan imeä lietevaunuun ja siirtää virtsasäiliöön tai ajaa suoraan pellolle.

4 Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi Tilalla on kolme 2700 l maanpäällä sijaitsevaa polttoainesäiliötä. Säiliöt on varustettu lukituksella ja lapon estolaitteella. Säiliöissä ei ole suoja-allasta, katosta, ylitäytönestintä tai vuodonilmaisinta. Kaksi vanhempaa polttonestesäiliöistä on tarkastettu ja kunnostettu vuonna 2013, kolmas on hankittu v. 2001, eikä sitä ole tarkastettu. Tilalla varastoidaan muita öljytuotteita tallissa betonisen laatan päällä enintään 300 litraa. Desinfiointiaineet varastoidaan navetassa lukollisessa kaapissa. Kasvinsuojeluaineet, koneiden pesu-, voitelu ja suoja-aineet säilytetään myös lukollisessa kaapissa navetan alla sijaitsevassa varastotilassa. Vesihuolto Tilalla on oma rengaskaivo, joka sijaitsee noin 100 m etäisyydellä eläinsuojista. Veden laadussa ja riittävyydessä ei ole ollut ongelmia. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakemuksen mukaan käytetään mahdollisuuksien mukaan urakointia ja tarkkuuslevitintä/virtsan multainta. Tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, rehuauto noin kerran kuussa. Teuraiden ja vasikoiden kuljetuksia on noin kahdesti kuussa. Rehun tekoon liittyvää liikennöintiä on kolmesti kesällä, lannan ja virtsan levittämiseen liittyvää liikennettä kuusi kertaa vuodessa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Hakemuksessa ei ole esitetty arviota toiminnan ympäristövaikutuksista. Jätevedet Maitohuoneen pesuvesiä syntyy hakemuksen mukaan vuodessa 55 m 3. Navetan pesuvesiä syntyy noin 6 m 3. Pesuvedet johdetaan virtsasäiliöön. TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT JA JÄTTEET Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Sekajätteiden kuljettamisesta on sopimus Kiertokapulan kanssa, säiliö tyhjennetään kahden viikon välein. Kemikaalit, vaaralliset jätteet ja SE-romu toimitetaan Mäntsälän vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen, jäteöljyt noutaa L&T. Metalliromut toimitetaan romunkeräykseen. Kuolleet eläimet noutaa Honkajoki Oy:n raadonkeräily. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

5 Tarkkailutiedot Toiminnan vaikutuksia ei ole tarkkailtu eikä hakemuksessa esitetä tarkkailua. SUUNNITELLUT YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMET Hakemuksessa ei ole esitetty ympäristönsuojelutoimia. RISKINARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUT TOIMET Hakemuksessa on esitetty toiminnan riskiksi eläintaudit. Haittalinnut ovat lisääntyneet 10 vuoden aikana. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksen Mäntsälän ja Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Internet-sivuilla Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä, sillä asian merkityksen on katsottu olevan vähäinen, koska toiminnassa ei tapahdu muutoksia. Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluiksi. Tarkastus Kiinteistöllä ei suoritettu tarkastusta hakemuksen johdosta. Lausunnot Ympäristölupahakemuksesta pyydettiin lausunnot Mäntsälän kunnanhallitukselta, Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunnalta sekä Mäntsälän kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta ei jätetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksen johdosta ei jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä. Lisätiedot: tp. ympäristötarkastaja Tuuli Kuisma, puh Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkastanut Juha-Matti Inkisen ympäristölupahakemuksen luvan muuttamiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Juha-Matti Inkiselle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle tilalle Syrjämäki

6 316 Mäntsälän kunnan Sulkavan kylässä. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET Toimintaa koskevat yleiset määräykset Toiminnan laajuus 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 39 lypsylehmää, 30 hiehoa ja 16 alle 6 kk ikäistä nautaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän laskennallista lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 ) Lanta ja eläinperäinen jäte 2. Toiminnassa syntyvä lanta, virtsa, eläinsuojan ja maitohuoneen pesu-vedet ja pilaantuneet rehut on varastoitava vesitiiviissä lantavarastoissa siten, ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lannan varastointitilaa tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa vastaava määrä. Laidun-kauden aikana laitumelle jäävä lantamäärä voidaan vähentää varastointitilavuudesta. Lantavarastojen tilavuudessa on huomioitava maitohuoneen pesuvesien ja muiden lantalaan kertyvien aineiden määrä. Kattamattomien lantavarastojen tilavuudessa on huomioitava lisäksi kertyvien sadevesien määrä. Virtsasäiliö on tarvittaessa katettava esimerkiksi kelluvalla katteella hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 16, 17 ja 52, VNa 931/ ) 3. Lietelantala, kuivikelantala ja virtsasäiliöt on tyhjennettävä perusteellisesti ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Mikäli niissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. Laitteistojen ja kuljetuskaluston on oltava sellaisia, ettei täyttöjen, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. (YSL 8, 14, 16, 17 ja 52, VNa 931/ ) 4. Lannan, virtsan, pesuvesien ja mahdollisten puristenesteiden varastoinnin, käsittelyn ja hyödyntämisen on tapahduttava siten, ettei niitä joudu hallitsemattomasti ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Lannan kuormaaminen tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. (YSL 16, 17 ja 52, NaapL 17 ) 5. Tilalla on oltava käytettävissä riittävästi lannan levitysalaa. Peltoon levitettävä lanta tulee mahdollisuuksien mukaan mullata välittömästi.

7 Lannan levitys on tehtävä suunnitelmallisesti. Jäljennökset uusista ja muutetuista lannan levitykseen liittyvistä sopimuksista on toimitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. (YSL 52 ) 6. Virtsaa, maitohuoneen pesuvesiä, puristenestettä tai muuta nestemäistä orgaanista lannoitetta ei saa levittää tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille, jollei esimerkiksi maaperätutkimuksilla ja muilla tiedoilla voida osoittaa, ettei levityksestä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. (YSL 17 ja 52 ) 7. Kotieläinsuojan ja laitumen välisten kulkuteiden on oltava kovapintaisia, jotta kulkuväylälle kertyvä lanta voidaan poistaa. Kiinteistöllä olevat tiealueet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. (YSL 16, 17 ja 52, NaapL 17 ) 8. Kuolleet eläimet on toimitettava mahdollisimman pian hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Tarvittaessa erillisjärjestelyistä on sovittava terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Eläinjätteen välivarastointi on järjestettävä hygieenisesti ja siten, ettei siitä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 52 ja 58, Jätelaki 13 ) Jätehuolto 9. Tilalla muodostuvat jätteet on lajiteltava ja käsiteltävä Mäntsälän jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteen saa luovuttaa vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on oikeus vastaanottaa sitä ympäristönsuojelu-lain mukaisen luvan tai jätelain mukaisen jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella. (YSL 52 ja 58, JL 5, 13, 15 ja 29 ) 10. Vaaralliset jätteet tulee varastoida lukitussa tilassa omissa selkeästi merkityissä astioissaan tiiviillä alustalla siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisten jätteiden pääsy ympäristöön ja viemäriin on estettävä. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi vähintään kerran vuodessa. (YSL 58, JL 16 ja 17, VNa 179/2012: 7, 8, 9 ). 11. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnassa syntyvän jätteen jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on esitettävä tiedot muille jätehuollon toimijoille. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa syntyvistä jätteistä, niiden lajista, laadusta, määrästä ja kuljetuspaikasta. (JL 12, 118 ja 119, VNa 179/2012: 20 ) Maaperän ja pohjaveden suojelu 12. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet, jätteet ja rehut on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta-

8 kaan haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) 13. Tilan käytössä olevien polttonestesäiliöiden tulee olla varustettu ylitäytön estävällä järjestelmällä ja lapon estävällä laitteella. Öljysäiliöiden läheisyyteen tulee varata imeytysmateriaalia mahdollisten onnettomuuksien varalta. Polttonestesäiliöt tulee tarkastaa valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tilalle hankittavien uusien polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipparakenteellisia tai ne tulee varustaa tiiviillä suojaaltaalla sekä katoksella. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) 14. Kemikaalit on varastoitava lukituissa ja tiiviissä tiloissa. Haitallisten kemikaalien pääsy ympäristöön ja viemäriin on estettävä. Säilörehua ja sitä sisältäviä pyöröpaaleja on lisäksi varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä mahdollisesti valuva puristeneste kulkeutuu tiiviiseen säiliöön eikä pääse maaperään. (YSL 16, 17, 52 ja 58, VNa 931/ ) 15. Laiduntaminen on toteutettava siten, että pintavesien pilaantumisen vaara on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Laidunalueiden tulee säilyä kasvipeitteisinä koko laidun-kauden ajan. Laitumella juottopaikka on perustettava siten, että ympäristön liettyminen ja maaperän eroosio ovat mahdollisimman vähäisiä. Juotto- tai ruokintapaikka on sijoitettava riittävän etäälle talousvesikaivoista. (YSL 7, 8 ja 43 ) Haju- ja meluhaittojen vähentäminen 16. Eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei eläinsuojan sijaintikiinteistöllä tapahtuvasta toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa hajulle, pölylle tai melulle altistuvissa kohteissa. Lannan levitys on toteutettava siten, että naapureille aiheutuva hajuhaitta on mahdollisimman vähäinen. (YSL 52, NaapL 17 ) Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 17. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin haittojen rajoittamiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14 ) 18. Mahdollisista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua päästöjä ympäristöön, on välittömästi ilmoitettava Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluvi-

9 ranomaiselle. Mahdollisesta kemikaalivuodosta on ilmoitettava Keski-Uudenmaan pelastus-laitokselle. (YSL 52, 62 ja 123 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 19. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YSL 8, 20 ja 52 ) 20. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot lannanlevitysajoista ja lannanlevitykseen käytettävien vuokrapeltojen vuokrasopimuksista, mikäli niihin on tullut muutoksia. - tiedot toteutuneista lantamääristä (kokonaismäärä, lohkokohtaiset levitysmäärät) - mahdollisuuksien mukaan tiedot seuraavana vuonna levitettävästä lannasta (lohkokohtaiset levitysmäärät) - tiedot kuolleiden eläinten määrästä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista - tiedot jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista - tiedot eläinsuojan sekä lantavarastojen tarkkailusta (YSL 8, 52 ja 62, JL 122 ) Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 21. Toiminnan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle, joka voi antaa asiaa liittyen tarvittavia määräyksiä. (YSL 29, 170 ) 22. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista. (YSL 52, 94 ja 170 ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Eläinsuojan toiminta toteutettuna lupahakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen tässä päätöksessä annettuja määräyksiä, täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräysten perustelut

10 Ympäristöluvassa on annettava ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi määräyksissä on otettu huomioon varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristölupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen eläinmäärien mukaan. Eläinten määrät ja ikärakenteet saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän mukaan siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (Määräys 1) Lannan käsittelyä ja varastointia koskevat vaatimukset, kuten varastointitilojen tiiveys- ja tilavaatimukset, perustuvat maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiin. Lantavarastojen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä, sillä lannan, virtsan, mahdollisten eläinsuojan pesuvesien ja pilaantuneiden rehujen käsittelystä tai varastoinnista ei saa seurata valumia tai vuotoja, joista voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lannan ja virtsan kuormaus on tehtävä tiivispohjaisella alustalla. (Määräys 2, 3 ja 4) Tilavaatimus sisältää eläinsuojien normaalit kuivikkeet ja mahdollistaa eläinten paikkakohtaisten määrien vaihtelun. Hakemuksessa on esitetty riittävästi lannan varastotilavuutta 12 kuukauden varastotarpeeseen nähden. (Määräys 2) Lantavaraston vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varaston hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Lantavarastoja koskeva tarkkailuvelvoite sekä mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään tai vesistöön. (Määräys 3)

11 Lantaa, virtsaa ja pesuvesiä on käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa yleiselle viihtyvyydelle. (Määräys 4, 5 ja 6) Eläinmäärään nähden riittävällä lannan levitykseen käytettävissä olevalla peltopinta-alalla voidaan estää ylilannoitusta ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä ympäristöön. Peltoalavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen. Hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle tarvitaan ympäristöministeriön antaman kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) mukaan levitysalaa 40 ha. Koska tilalla ei ole riittävää määrää omaa lannan levitysalaa, tulee valvontaviranomaisella olla ajankohtaiset tiedot tarvittavasta vuokratusta levitysalasta tai lannan luovutussopimuksista. Hakemuksen ja sen tarkennuksen mukaan hakijalla on riittävästi peltoalaa lannan levitystä varten sekä ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. (Määräys 5) Ympäristönsuojelulain 17 :n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua. Myös toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muuttaminen niin, että siitä aiheutuu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, on kielletty. Samoin sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka voivat vaikuttaa muutoin pohjaveden laatuun tai loukata yleistä tai toisen yksityistä etua, ovat kiellettyjä. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää jo pilaantumisen vaaran aiheuttamisen kiellon. Lietelannan, virtsan, pesuvesien, puristenesteen ja muun nestemäisen orgaanisen jätteen levittäminen pohjavesialueelle aiheuttaa lähtökohtaisesti riskin pohjaveden laadulle. Toiminnanharjoittaja voi kuitenkin halutessaan esittää riittävät selvitykset siitä, miten voidaan varmistua, ettei levittämisestä aiheudu pohjaveden pilaamiskiellon vastaista tilannetta. (Määräys 6) Kulkuväylät ja sisäänkäyntien edustat tallautuvat ja liettyvät, jolloin riski ravinteiden kulkeutumisesta maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin kasvaa. Tiivispohjaisilta alueilta niille kertyvä lanta on mahdollista poistaa. (Määräys 7) Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella varastoinnilla ja hävittämisellä voidaan estää ympäristön pilaantuminen ja mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön. (Määräys 8) Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai alueen roskaantumista. Jätelain mukaan hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee hyödyntää ja jätehuolto järjestää siten, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätelaissa on säädetty, että jätettä saa luovuttaa vain luvalliselle tai rekisteröidylle toiminnanharjoittajalle. (Määräys 9)

12 Vaaralliset jätteet ovat kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia vaarallisia terveydelle tai ympäristölle, mikä tulee ottaa huomioon niiden käsittelyssä ja varastoinnista. Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää vähentää polttonesteiden, vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen. (Määräys 10 ja 12, 13, 14) Jätelaki velvoittaa ympäristöluvanvaraisen toiminnanharjoittajan pitämään kirjaa toiminnassa syntyvistä jätteistä. (Määräys 11) Raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden, jätteiden ja rehujen asianmukaisella varastoinnilla voidaan estää roskaantumista, terveyshaittaa sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa. (Määräys 12) Valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista (931/2000) säädetään, että säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste on otettava talteen ja varastoitava tiiviissä säiliössä. (Määräys 14) Säilyttämällä laidun kasvipeitteisenä koko laidunkauden ajan ja sijoittamalla juotto- ja ruokintapaikat oikein voidaan vähentää maan kulumista ja ravinteiden huuhtoutumista ympäristöön. Eroosion syntymistä ehkäistään kiinnittämällä huomioita juotto- ja ruokintapaikkojen sijoitteluun ja niiden riittävän usein tapahtuvaan siirtoon. (Määräys 15) Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa mm. hajun muodossa. Lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta on pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman vähäiseksi. (Määräys 16) Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää ehkäistä ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen. (Määräys 17) Häiriö- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. (Määräys 18) Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja tästä näkökulmasta seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Mikäli päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä edellyttää muutettavaksi. (Määräys 19) Toimintaa koskevilla raportointivelvoitteella varmistetaan, että valvontaviranomainen saa tarpeelliset tiedot valvontaa varten. Toimintaa koskevien tietojen kirjaamisella ja raportoinnilla voidaan valvoa lupamääräysten toteutumista ja seurata toiminnan ympäristövaikutuksia. (Määräys 20)

13 Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeellista, jotta valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvantarvetta. (Määräys 21 ja 22) LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 ). Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) Toiminnassa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta määräyksiä ja ohjeita, huomioiden asetuksen 15 ja 16. (VNa 1250/2014). PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. Tämä lupa korvaa Mäntsälän ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 7, 8, 14, 16, 17, 20, 27, 29, 43, 44, 52, 58, 62, 70, 94, 123, 170, 172 ; Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014): 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21 ; Jätelaki (JL 646/2011): 5, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 118, 119, 122 ; Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 7, 20 ; Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista (931/2000): 4, 7 ; Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) Laki naapuruussuhteista (26/1920): 17 ; Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ); Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ); Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ).

14 Lupamääräyksiä annettaessa on edellisten säännösten lisäksi sovellettu Ympäristöministeriön päivättyä kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristölupamaksu määräytyy Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ( ) 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 11.1 mukaan. Käsittelymaksusta on vähennetty taksan kohdan 5.6 mukaan kuulutuksesta sanomalehdessä ilmoittamisen kulut 600, koska asiasta ei ole ilmoitettu lehdessä sen merkityksen vähäisyyden vuoksi. Taksan kohdan 5.2 mukaisesti käsittelymaksua on pienennetty 30 %, koska kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen. Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on siten 728. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. (YSL 100 ) Päätösote / Asiaote / Juha-Matti Inkinen Mäntsälän kunnanhallitus Tieto päätöksestä / Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Päätöskuulutus Mäntsälän ja Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN. KU-YK 86/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015

KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN. KU-YK 86/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN KU-YK 86/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 18.8.2015 Dnro 90/2015 Ympltk 12.8.2015 93, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

102 HENNA KUOSAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA MÄNTSÄLÄN KUNNAN SULKAVAN KYLÄSSÄ

102 HENNA KUOSAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA MÄNTSÄLÄN KUNNAN SULKAVAN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.9.2013 606 Dno KYK:204 /2013 102 HENNA KUOSAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA MÄNTSÄLÄN KUNNAN SULKAVAN KYLÄSSÄ KU-YK 102/10.9.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Savon Vasikka Oy, Puutosmäki 7:68, Tammijoentie

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 10 / 2015 Myn 19/2015 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2015 Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika Asia Olemassa olevan maidontuotantotilan

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta.

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta. ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 4.7.2014 3/2014 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta nykyinen toiminta

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Karjasuoja sijaitsee Liperin kunnan Ristin kylän tilalla Alanko RN:o 36:0.

Karjasuoja sijaitsee Liperin kunnan Ristin kylän tilalla Alanko RN:o 36:0. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA ASIANOSAISET Uuden lypsykarjapihaton rakentaminen Jari ja Tiina Nupponen Neitsytniementie

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12. UUSI NITRAATTIASETUS Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.2014 ) YTA / MARKKU LAITINEN 1 Asetuksen sisältö Pykäliä 16

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 3.12.2013 Lupanro: 2013-4 Dnro: 1185/13 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Maatila Suihkonen Oy / eläinsuoja, Paasvedentie 83, 77600 Suonenjoki, Hulkkolan kylä, Toivala 19:1

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.8.2012 Lupanro: 2012-4 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh.

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 1 Ymp.ltk 24.3.2010 10 liite 2 1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 044 362 3067 1.2 Eläinsuojan sijaintipaikka

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsevat kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsevat kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 3.11.2015 Lupanro: 2015-9 Dnro: 1127/12 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukaisesta

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA Maatilayhtymä Ilpo ja Terhi Mattila hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevan lampolan toimintaa.

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. YMPÄRISTÖLUPA / KUUSENHAKO JARKKO JA KAISU Antopäivä 4.2.2016

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ 1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie 28 07500 Askola ASIA TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (14 sivua) Annetaan

Lisätiedot

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 35 14.06.2010 LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45 91/8/86/2010 VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.2010

Lisätiedot

Tilan tuotantosuunta on lihanautojen kasvatus. Eläinmäärä on 50-70 lihanautaa.

Tilan tuotantosuunta on lihanautojen kasvatus. Eläinmäärä on 50-70 lihanautaa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 1.11.2011 Lupanro: 2011-6 Dnro: 2656/2011 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ympäristölautakunta 35 28.10.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ymp 35 Valmistelija vs. rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot