INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN KU-YK 85/ Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Juha-Matti Inkisen eläinsuojan toimintaa. HAKIJA Juha-Matti Inkinen Väläkäntie 134, Sahakylä puh TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Juha-Matti Inkisen eläinsuoja sijaitsee Mäntsälän kunnan Sulkavan kylässä tilalla Syrjämäki Tilan osoite on Väläkäntie 134, Sahakylä. Eläinsuoja on tarkoitettu 39 lypsylehmälle, 30 hieholle ja 16 alle 6 kk ikäiselle naudalle. Liite nro 85 Sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 27 ja liite 1 taulukko 2 kohta 11 a. Mäntsälän ympäristölautakunnan päätöksessä on määrätty, että toiminnanharjoittajan tulee jättää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 713/2014) 2 :n kohdan 10a perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta). ASIAN VIREILLETULO Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja saapuneilla täydennyksillä. Lisäksi hakija on selventänyt hakemusta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

2 Mäntsälän ympäristölautakunta on myöntänyt Juha-Matti Inkiselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen ympäristöluvan koskien eläinsuojan laajentamista. Tilan pihatolle on myönnetty rakennuslupa Tilakeskuksen alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä muitakaan maankäyttörajoituksia. Tilakeskuksen alueelle ei ole esitetty ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa aluevarauksia. Hakemusta koskevat kiinteistöt omistaa luvan hakija. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Eläinsuoja sijaitsee haja-asutusalueella Mäntsälän kunnan Sulkavan kylässä noin 16 kilometrin päässä kirkonkylästä luoteeseen. Tila on Mustijoen valuma-alueella, Mustijoki kulkee reilun kilometrin etäisyydellä eläinsuojasta. Noin 400 m etäisyydellä eläinsuojasta luoteeseen sijaitsee lampi, Sulkavanjärveen on matkaa noin 1,5 km. Tila ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ketunnummen II-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 900 m päässä eläinsuojasta itään. Maatilakeskuksessa on käytössä oleva asuinrakennus. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 250 m etäisyydellä eläinsuojasta. Susikorven luonnonsuojelualue sijaitsee lähimmillään noin 200 m etäisyydellä eläinsuojasta sen eteläpuolella. Alue on rauhoitettu ELÄINSUOJAN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta on maidontuotantoa (noin litraa/v) ja siihen liittyvää karjankasvatusta. Tilalla on vanhempi navettarakennus ja vuonna 2004 rakennettu pihatto. Hakija on hakemuksessa esittänyt toiminnan jatkuvan ennallaan, eikä eläinmäärien ja tuotannon lisäystä tai lisärakentamista ole hakemuksessa esitetty. Lypsylehmiä tilalla on keskimäärin 37 sekä nuorkarjaa ja vasikoita yhteensä noin 33 kpl. Lannat levitetään tilan omille pelloille, joiden pinta-ala on 40 hehtaaria. Lisäksi hakija on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan lannan luovutussopimuksen, joka koskee 174 m 3 lantaa. Lehmät ja yli 6 kk ikäinen nuorkarja laiduntavat 4 kk vuodesta. Rehua tehdään laakasiiloihin esikuivattuna 500 tonnia, tarvittaessa lisäksi muovitettuihin pyöröpaaleihin 100 tonnia. Tilalla on 3 kpl 2700 l polttoöljysäiliötä. Öljyt ja muut kemikaalit varastoidaan pakkauksissaan, sisätiloissa ja betonisella alustalla. Lannan varastointi ja levitys 34 lypsylehmää on kuivikelantamenetelmällä, jossa virtsa johdetaan erikseen virtsasäiliöön. Loput lehmät, hiehot sekä alle 6 kk ikäiset naudat ovat kuivikepohjalla. Kuivikkeena käytetään runsaasti turvetta ja olkea. Tilalla on kaksi erillistä lantalaa, joista toinen, vanhempi ja katettu sijaitsee navetan alapuolella. Katetun lantalan pinta-ala on noin 160 m 2 ja reunojen

3 korkeus 260 cm. Toinen, pihaton kattamaton lantala sijaitsee vanhan navetan ja pihaton välissä. Avolantalan ala on pinta-alaltaan noin 180 m 2 ja sen reunat ovat 380 cm korkeat. Lantaloiden yhteenlaskettu tilavuus on hakemuksen mukaan 1100 m 3. Molemmissa lantaloissa on betoniset kuormauslaatat ja ajoluiskien korkeus on hakemuksen mukaan noin 50 cm. Lantalat ja virtsasäiliö on tehty betonista. Hakija on esittänyt hakemuksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen toimitetussa täydennyksessä, että ns. vanhan navetan virtsasta imeytyy turpeeseen ja olkeen vuodessa yhteensä 77 m 3 virtsaa, joka ei päädy virtsasäiliöön. Näin ollen navetasta, jossa virtsa erotellaan lannasta, päätyy virtsasäiliöön vuodessa yhteensä 93 m 3 virtsaa. Virtsasäiliöön sataa keskimääräisen sadannan mukaan 68 m 3 vettä vuodessa. Kattamattomista lantalan osista sadevesiä päätyy hakemuksen mukaan virtsasäiliöön yhteensä 76 m 3. Vuosittain maitohuoneesta pesuvesiä syntyy 55 m 3, navetan pesuvesiä 6 m3. Hakemuksen mukaan yhteensä virtsasäiliöön kertyy vuodessa 292 m 3 nesteitä. Virtsasäiliön tilavuus on 390 m 3. Virtsasäiliössä on osittain kelluva lecasorakate ja siihen muodostuu myös kuorettumaa. Pihatossa on vinokuivikepohja. Kuivitettu pinta-ala on 182 m2. Kuivikepohjan betonireunojen korkeus on 80 cm, ja kuivikepatjan paksuus vaihtelee 5 70 cm välillä. Kuivikepohja tyhjennetään hakemuksen mukaan sisäruokintakaudella viikoittain ruokintapöydän edustalta ja vinokuivikeosasta kerran vuodessa. Lannan levitykseen omaa peltopinta-alaa tilalla on käytettävissä 40 hehtaaria. Lisäksi hakija on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan lannan luovutussopimuksen 174 m 3 lannan luovuttamisesta välittömään hyötykäyttöön. Lanta levitetään viikkojen välillä. Tilan pelloista noin 0,5 ha sijaitsee pohjavesialueella. Alueelle levitetään kuivalantaa, muttei virtsaa tai pesuvesiä. Jaloittelualueet ja laidunnus Yli 6 kk ikäiset eläimet laiduntavat 4 kk vuodesta ympärivuorokautisesti. Laidunalaa on 26 hehtaaria, eivätkä laitumet rajoitu vesistöihin. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa. Eläinten juottaminen tapahtuu juomaautomaateilla. Tilalla on lisäksi ns. harjoittelutarha, jossa pidetään 8 10 kpl alle 12 kk ikäistä vasikkaa kesäisin noin kuukauden ajan. Tarhan pohjamateriaali on hiekka. Lanta tarhasta kerätään etukuormaajalla ja varastoidaan lantalassa. Säilörehu Säilörehua valmistetaan esikuivattuna vuosittain yhteensä 600 tonnia; 500 tonnia laakasiiloon ja 100 tonnia pyöröpaaleihin. Hakemuksen mukaan puristenestettä ei muodostu, koska rehu on esikuivattua. Kuitenkin tilan neljästä rehusiilosta kahdesta mahdolliset puristenesteet voidaan johtaa putkistoa pitkin lantalaan. Muista kahdesta siilosta rehu voidaan johtaa umpisäiliöön, josta ne voidaan imeä lietevaunuun ja siirtää virtsasäiliöön tai ajaa suoraan pellolle.

4 Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi Tilalla on kolme 2700 l maanpäällä sijaitsevaa polttoainesäiliötä. Säiliöt on varustettu lukituksella ja lapon estolaitteella. Säiliöissä ei ole suoja-allasta, katosta, ylitäytönestintä tai vuodonilmaisinta. Kaksi vanhempaa polttonestesäiliöistä on tarkastettu ja kunnostettu vuonna 2013, kolmas on hankittu v. 2001, eikä sitä ole tarkastettu. Tilalla varastoidaan muita öljytuotteita tallissa betonisen laatan päällä enintään 300 litraa. Desinfiointiaineet varastoidaan navetassa lukollisessa kaapissa. Kasvinsuojeluaineet, koneiden pesu-, voitelu ja suoja-aineet säilytetään myös lukollisessa kaapissa navetan alla sijaitsevassa varastotilassa. Vesihuolto Tilalla on oma rengaskaivo, joka sijaitsee noin 100 m etäisyydellä eläinsuojista. Veden laadussa ja riittävyydessä ei ole ollut ongelmia. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakemuksen mukaan käytetään mahdollisuuksien mukaan urakointia ja tarkkuuslevitintä/virtsan multainta. Tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, rehuauto noin kerran kuussa. Teuraiden ja vasikoiden kuljetuksia on noin kahdesti kuussa. Rehun tekoon liittyvää liikennöintiä on kolmesti kesällä, lannan ja virtsan levittämiseen liittyvää liikennettä kuusi kertaa vuodessa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Hakemuksessa ei ole esitetty arviota toiminnan ympäristövaikutuksista. Jätevedet Maitohuoneen pesuvesiä syntyy hakemuksen mukaan vuodessa 55 m 3. Navetan pesuvesiä syntyy noin 6 m 3. Pesuvedet johdetaan virtsasäiliöön. TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT JA JÄTTEET Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Sekajätteiden kuljettamisesta on sopimus Kiertokapulan kanssa, säiliö tyhjennetään kahden viikon välein. Kemikaalit, vaaralliset jätteet ja SE-romu toimitetaan Mäntsälän vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen, jäteöljyt noutaa L&T. Metalliromut toimitetaan romunkeräykseen. Kuolleet eläimet noutaa Honkajoki Oy:n raadonkeräily. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

5 Tarkkailutiedot Toiminnan vaikutuksia ei ole tarkkailtu eikä hakemuksessa esitetä tarkkailua. SUUNNITELLUT YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMET Hakemuksessa ei ole esitetty ympäristönsuojelutoimia. RISKINARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUT TOIMET Hakemuksessa on esitetty toiminnan riskiksi eläintaudit. Haittalinnut ovat lisääntyneet 10 vuoden aikana. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksen Mäntsälän ja Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Internet-sivuilla Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä, sillä asian merkityksen on katsottu olevan vähäinen, koska toiminnassa ei tapahdu muutoksia. Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluiksi. Tarkastus Kiinteistöllä ei suoritettu tarkastusta hakemuksen johdosta. Lausunnot Ympäristölupahakemuksesta pyydettiin lausunnot Mäntsälän kunnanhallitukselta, Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunnalta sekä Mäntsälän kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta ei jätetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksen johdosta ei jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä. Lisätiedot: tp. ympäristötarkastaja Tuuli Kuisma, puh Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkastanut Juha-Matti Inkisen ympäristölupahakemuksen luvan muuttamiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Juha-Matti Inkiselle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle tilalle Syrjämäki

6 316 Mäntsälän kunnan Sulkavan kylässä. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET Toimintaa koskevat yleiset määräykset Toiminnan laajuus 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 39 lypsylehmää, 30 hiehoa ja 16 alle 6 kk ikäistä nautaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän laskennallista lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 ) Lanta ja eläinperäinen jäte 2. Toiminnassa syntyvä lanta, virtsa, eläinsuojan ja maitohuoneen pesu-vedet ja pilaantuneet rehut on varastoitava vesitiiviissä lantavarastoissa siten, ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lannan varastointitilaa tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa vastaava määrä. Laidun-kauden aikana laitumelle jäävä lantamäärä voidaan vähentää varastointitilavuudesta. Lantavarastojen tilavuudessa on huomioitava maitohuoneen pesuvesien ja muiden lantalaan kertyvien aineiden määrä. Kattamattomien lantavarastojen tilavuudessa on huomioitava lisäksi kertyvien sadevesien määrä. Virtsasäiliö on tarvittaessa katettava esimerkiksi kelluvalla katteella hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 16, 17 ja 52, VNa 931/ ) 3. Lietelantala, kuivikelantala ja virtsasäiliöt on tyhjennettävä perusteellisesti ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Mikäli niissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. Laitteistojen ja kuljetuskaluston on oltava sellaisia, ettei täyttöjen, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. (YSL 8, 14, 16, 17 ja 52, VNa 931/ ) 4. Lannan, virtsan, pesuvesien ja mahdollisten puristenesteiden varastoinnin, käsittelyn ja hyödyntämisen on tapahduttava siten, ettei niitä joudu hallitsemattomasti ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Lannan kuormaaminen tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. (YSL 16, 17 ja 52, NaapL 17 ) 5. Tilalla on oltava käytettävissä riittävästi lannan levitysalaa. Peltoon levitettävä lanta tulee mahdollisuuksien mukaan mullata välittömästi.

7 Lannan levitys on tehtävä suunnitelmallisesti. Jäljennökset uusista ja muutetuista lannan levitykseen liittyvistä sopimuksista on toimitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. (YSL 52 ) 6. Virtsaa, maitohuoneen pesuvesiä, puristenestettä tai muuta nestemäistä orgaanista lannoitetta ei saa levittää tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille, jollei esimerkiksi maaperätutkimuksilla ja muilla tiedoilla voida osoittaa, ettei levityksestä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. (YSL 17 ja 52 ) 7. Kotieläinsuojan ja laitumen välisten kulkuteiden on oltava kovapintaisia, jotta kulkuväylälle kertyvä lanta voidaan poistaa. Kiinteistöllä olevat tiealueet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. (YSL 16, 17 ja 52, NaapL 17 ) 8. Kuolleet eläimet on toimitettava mahdollisimman pian hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Tarvittaessa erillisjärjestelyistä on sovittava terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Eläinjätteen välivarastointi on järjestettävä hygieenisesti ja siten, ettei siitä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 52 ja 58, Jätelaki 13 ) Jätehuolto 9. Tilalla muodostuvat jätteet on lajiteltava ja käsiteltävä Mäntsälän jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteen saa luovuttaa vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on oikeus vastaanottaa sitä ympäristönsuojelu-lain mukaisen luvan tai jätelain mukaisen jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella. (YSL 52 ja 58, JL 5, 13, 15 ja 29 ) 10. Vaaralliset jätteet tulee varastoida lukitussa tilassa omissa selkeästi merkityissä astioissaan tiiviillä alustalla siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisten jätteiden pääsy ympäristöön ja viemäriin on estettävä. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi vähintään kerran vuodessa. (YSL 58, JL 16 ja 17, VNa 179/2012: 7, 8, 9 ). 11. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnassa syntyvän jätteen jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on esitettävä tiedot muille jätehuollon toimijoille. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa syntyvistä jätteistä, niiden lajista, laadusta, määrästä ja kuljetuspaikasta. (JL 12, 118 ja 119, VNa 179/2012: 20 ) Maaperän ja pohjaveden suojelu 12. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet, jätteet ja rehut on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta-

8 kaan haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) 13. Tilan käytössä olevien polttonestesäiliöiden tulee olla varustettu ylitäytön estävällä järjestelmällä ja lapon estävällä laitteella. Öljysäiliöiden läheisyyteen tulee varata imeytysmateriaalia mahdollisten onnettomuuksien varalta. Polttonestesäiliöt tulee tarkastaa valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tilalle hankittavien uusien polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipparakenteellisia tai ne tulee varustaa tiiviillä suojaaltaalla sekä katoksella. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) 14. Kemikaalit on varastoitava lukituissa ja tiiviissä tiloissa. Haitallisten kemikaalien pääsy ympäristöön ja viemäriin on estettävä. Säilörehua ja sitä sisältäviä pyöröpaaleja on lisäksi varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä mahdollisesti valuva puristeneste kulkeutuu tiiviiseen säiliöön eikä pääse maaperään. (YSL 16, 17, 52 ja 58, VNa 931/ ) 15. Laiduntaminen on toteutettava siten, että pintavesien pilaantumisen vaara on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Laidunalueiden tulee säilyä kasvipeitteisinä koko laidun-kauden ajan. Laitumella juottopaikka on perustettava siten, että ympäristön liettyminen ja maaperän eroosio ovat mahdollisimman vähäisiä. Juotto- tai ruokintapaikka on sijoitettava riittävän etäälle talousvesikaivoista. (YSL 7, 8 ja 43 ) Haju- ja meluhaittojen vähentäminen 16. Eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei eläinsuojan sijaintikiinteistöllä tapahtuvasta toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa hajulle, pölylle tai melulle altistuvissa kohteissa. Lannan levitys on toteutettava siten, että naapureille aiheutuva hajuhaitta on mahdollisimman vähäinen. (YSL 52, NaapL 17 ) Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 17. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin haittojen rajoittamiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14 ) 18. Mahdollisista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua päästöjä ympäristöön, on välittömästi ilmoitettava Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluvi-

9 ranomaiselle. Mahdollisesta kemikaalivuodosta on ilmoitettava Keski-Uudenmaan pelastus-laitokselle. (YSL 52, 62 ja 123 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 19. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YSL 8, 20 ja 52 ) 20. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot lannanlevitysajoista ja lannanlevitykseen käytettävien vuokrapeltojen vuokrasopimuksista, mikäli niihin on tullut muutoksia. - tiedot toteutuneista lantamääristä (kokonaismäärä, lohkokohtaiset levitysmäärät) - mahdollisuuksien mukaan tiedot seuraavana vuonna levitettävästä lannasta (lohkokohtaiset levitysmäärät) - tiedot kuolleiden eläinten määrästä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista - tiedot jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista - tiedot eläinsuojan sekä lantavarastojen tarkkailusta (YSL 8, 52 ja 62, JL 122 ) Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 21. Toiminnan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle, joka voi antaa asiaa liittyen tarvittavia määräyksiä. (YSL 29, 170 ) 22. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista. (YSL 52, 94 ja 170 ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Eläinsuojan toiminta toteutettuna lupahakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen tässä päätöksessä annettuja määräyksiä, täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräysten perustelut

10 Ympäristöluvassa on annettava ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi määräyksissä on otettu huomioon varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristölupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen eläinmäärien mukaan. Eläinten määrät ja ikärakenteet saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän mukaan siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (Määräys 1) Lannan käsittelyä ja varastointia koskevat vaatimukset, kuten varastointitilojen tiiveys- ja tilavaatimukset, perustuvat maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiin. Lantavarastojen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä, sillä lannan, virtsan, mahdollisten eläinsuojan pesuvesien ja pilaantuneiden rehujen käsittelystä tai varastoinnista ei saa seurata valumia tai vuotoja, joista voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lannan ja virtsan kuormaus on tehtävä tiivispohjaisella alustalla. (Määräys 2, 3 ja 4) Tilavaatimus sisältää eläinsuojien normaalit kuivikkeet ja mahdollistaa eläinten paikkakohtaisten määrien vaihtelun. Hakemuksessa on esitetty riittävästi lannan varastotilavuutta 12 kuukauden varastotarpeeseen nähden. (Määräys 2) Lantavaraston vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varaston hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Lantavarastoja koskeva tarkkailuvelvoite sekä mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään tai vesistöön. (Määräys 3)

11 Lantaa, virtsaa ja pesuvesiä on käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa yleiselle viihtyvyydelle. (Määräys 4, 5 ja 6) Eläinmäärään nähden riittävällä lannan levitykseen käytettävissä olevalla peltopinta-alalla voidaan estää ylilannoitusta ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä ympäristöön. Peltoalavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen. Hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle tarvitaan ympäristöministeriön antaman kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) mukaan levitysalaa 40 ha. Koska tilalla ei ole riittävää määrää omaa lannan levitysalaa, tulee valvontaviranomaisella olla ajankohtaiset tiedot tarvittavasta vuokratusta levitysalasta tai lannan luovutussopimuksista. Hakemuksen ja sen tarkennuksen mukaan hakijalla on riittävästi peltoalaa lannan levitystä varten sekä ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. (Määräys 5) Ympäristönsuojelulain 17 :n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua. Myös toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muuttaminen niin, että siitä aiheutuu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, on kielletty. Samoin sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka voivat vaikuttaa muutoin pohjaveden laatuun tai loukata yleistä tai toisen yksityistä etua, ovat kiellettyjä. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää jo pilaantumisen vaaran aiheuttamisen kiellon. Lietelannan, virtsan, pesuvesien, puristenesteen ja muun nestemäisen orgaanisen jätteen levittäminen pohjavesialueelle aiheuttaa lähtökohtaisesti riskin pohjaveden laadulle. Toiminnanharjoittaja voi kuitenkin halutessaan esittää riittävät selvitykset siitä, miten voidaan varmistua, ettei levittämisestä aiheudu pohjaveden pilaamiskiellon vastaista tilannetta. (Määräys 6) Kulkuväylät ja sisäänkäyntien edustat tallautuvat ja liettyvät, jolloin riski ravinteiden kulkeutumisesta maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin kasvaa. Tiivispohjaisilta alueilta niille kertyvä lanta on mahdollista poistaa. (Määräys 7) Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella varastoinnilla ja hävittämisellä voidaan estää ympäristön pilaantuminen ja mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön. (Määräys 8) Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai alueen roskaantumista. Jätelain mukaan hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee hyödyntää ja jätehuolto järjestää siten, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätelaissa on säädetty, että jätettä saa luovuttaa vain luvalliselle tai rekisteröidylle toiminnanharjoittajalle. (Määräys 9)

12 Vaaralliset jätteet ovat kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia vaarallisia terveydelle tai ympäristölle, mikä tulee ottaa huomioon niiden käsittelyssä ja varastoinnista. Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää vähentää polttonesteiden, vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen. (Määräys 10 ja 12, 13, 14) Jätelaki velvoittaa ympäristöluvanvaraisen toiminnanharjoittajan pitämään kirjaa toiminnassa syntyvistä jätteistä. (Määräys 11) Raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden, jätteiden ja rehujen asianmukaisella varastoinnilla voidaan estää roskaantumista, terveyshaittaa sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa. (Määräys 12) Valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista (931/2000) säädetään, että säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste on otettava talteen ja varastoitava tiiviissä säiliössä. (Määräys 14) Säilyttämällä laidun kasvipeitteisenä koko laidunkauden ajan ja sijoittamalla juotto- ja ruokintapaikat oikein voidaan vähentää maan kulumista ja ravinteiden huuhtoutumista ympäristöön. Eroosion syntymistä ehkäistään kiinnittämällä huomioita juotto- ja ruokintapaikkojen sijoitteluun ja niiden riittävän usein tapahtuvaan siirtoon. (Määräys 15) Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa mm. hajun muodossa. Lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta on pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman vähäiseksi. (Määräys 16) Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää ehkäistä ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen. (Määräys 17) Häiriö- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. (Määräys 18) Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja tästä näkökulmasta seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Mikäli päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä edellyttää muutettavaksi. (Määräys 19) Toimintaa koskevilla raportointivelvoitteella varmistetaan, että valvontaviranomainen saa tarpeelliset tiedot valvontaa varten. Toimintaa koskevien tietojen kirjaamisella ja raportoinnilla voidaan valvoa lupamääräysten toteutumista ja seurata toiminnan ympäristövaikutuksia. (Määräys 20)

13 Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeellista, jotta valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvantarvetta. (Määräys 21 ja 22) LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 ). Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) Toiminnassa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta määräyksiä ja ohjeita, huomioiden asetuksen 15 ja 16. (VNa 1250/2014). PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. Tämä lupa korvaa Mäntsälän ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 7, 8, 14, 16, 17, 20, 27, 29, 43, 44, 52, 58, 62, 70, 94, 123, 170, 172 ; Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014): 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21 ; Jätelaki (JL 646/2011): 5, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 118, 119, 122 ; Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 7, 20 ; Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista (931/2000): 4, 7 ; Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) Laki naapuruussuhteista (26/1920): 17 ; Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ); Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ); Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ).

14 Lupamääräyksiä annettaessa on edellisten säännösten lisäksi sovellettu Ympäristöministeriön päivättyä kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristölupamaksu määräytyy Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ( ) 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 11.1 mukaan. Käsittelymaksusta on vähennetty taksan kohdan 5.6 mukaan kuulutuksesta sanomalehdessä ilmoittamisen kulut 600, koska asiasta ei ole ilmoitettu lehdessä sen merkityksen vähäisyyden vuoksi. Taksan kohdan 5.2 mukaisesti käsittelymaksua on pienennetty 30 %, koska kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen. Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on siten 728. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. (YSL 100 ) Päätösote / Asiaote / Juha-Matti Inkinen Mäntsälän kunnanhallitus Tieto päätöksestä / Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Päätöskuulutus Mäntsälän ja Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on