ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta."

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero / ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta. LUVAN HAKIJA Heinisuo Mika Heinisuontie Eräjärvi YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta myöntää Mika Heinisuolle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle eläinsuojalle Oriveden kaupungin Uiherlan kylässä sijaitsevalle tilalle Heinisuo Ympäristölupa myönnetään eläinsuojalle, jossa on eläinpaikkoja 33 lypsylehmälle, 14 hieholle ja 10 vasikalle (alle 12 kk). Toiminnassa tulee noudattaa hakemusta ja alla olevia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1. Eläinsuojassa muodostuva lanta ja lietteet on varastoitava vähintään 12 kuukauden varastoimisaikaan riittävissä vesitiiviissä varastoimistiloissa. Lantavarastojen ja eläinsuojan pohjarakenteiden tulee rakentamistekniikaltaan vastata maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksiä ja ohjeita (MMM-RMO-C4). Lannan varastoimistilojen tyhjennyksen jälkeen on vuosittain tarkastettava varastoimistilojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. 2. Maitohuoneen jätevedet ja muut pesuvedet voidaan johtaa lietesäiliöön tai jätevesien puhdistusjärjestelmään. Jätevesijärjestelmän tulee toimia niin, että ympäristöön joutuva kuormitus vähenee vähintään 80 % orgaanisen aineen, 70 % kokonaisfosforin ja 30 % kokonaistypen osalta. Jätevesijärjestelmästä lähtevästä vedestä on otettava kolmen vuoden välein vesinäyte, josta tutkitaan ph, sähkönjohtavuus, biologinen hapenkulutus (BHK 7ATU ), kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Näytteet on analysoitava akkreditoidussa laboratoriossa. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa valvontaviranomaisen päätöksellä. 3. Säilörehupaalien purku on tehtävä tiivispohjaisella alueella. Säilörehun puristenesteet on kerättävä talteen. Pilaantuneet rehut on varastoitava kuivikelannan tapaan tiivispohjaisessa varastoimistilassa. 4. Lannan peltolevitystä varten tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan ravinnearvoja vastaava peltoala, joka luvan mukaiselle eläinmäärälle on noin 31 ha. Peltopinta-alassa tulee huomioida vesistön ja valtaojien varsille jätettävien vyöhykkeiden vaatimat pinta-alat. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja levityksessä tulee noudattaa valtio-

2 2 neuvoston asetuksessa annettuja määräyksiä ja ohjeita. Lannan kuljetus tulee hoitaa siten, että lantaa ei joudu teille tai ojiin. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta naapureille on otettava huomioon. 5. Karjaa laidunnettaessa on huolehdittava siitä, että sallitut lannoitusmäärät eivät ylity. Laitumen juottopaikat on perustettava siten, että niiden liettyminen on mahdollisimman vähäistä. Karjaa ei tule laiduntaa alle 30 metrin etäisyydellä talousvesikaivosta. Eläinsuojan ja laitumien välisen kulkureitin tulee olla kovapohjainen siten, että se kestää eläinten kulkemisen. Kulkuväylälle kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti. 6. Polttonesteet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu, maaperän tai vesistön pilaantumisvaaraa, terveyshaittaa, epäsiisteyttä tai roskaantumista. Polttonestesäiliön alustan tulee olla päällystetty tiiviillä materiaalilla ja säiliöiden läheisyyteen tulee varata riittävästi imeytysainetta. Polttonesteiden varastoinnissa tulee noudattaa Pirkanmaan aluepelastuslaitoksen, ely-keskuksen ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön laatimassa oppaassa Polttonesteiden varastointi maatiloilla farmarisäiliöissä esitettyjä määräyksiä. Muut kemikaalit ja vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, öljynsuodattimet, loisteputket, akut ja paristot on varastoitava lukitussa, katetussa ja tiivispohjaisessa tilassa. Jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa ko. jätteiden vastaanottoon. Hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten paperi, pahvi, muovi, metalli ja lasi sekä muut jätteet tulee toimittaa lajeittain alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. 7. Kuolleet eläimet tulee toimittaa käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa käsitellä kyseistä jätettä. 8. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon tarvittaessa. 9. Luvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on pyydettäessä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kirjanpito tulee säilyttää kuusi vuotta. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: - eläinten määrä - lannan ja lietteiden levitysalat ja määrä - tiedot syntyneiden jätteiden määristä ja toimituspaikoista - tiedot kuolleiden eläinten määristä ja toimituspaikoista - lanta-analyysien tulokset - jäteveden puhdistusjärjestelmän tarkkailutulokset - tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista - peltoja koskevat sopimukset 10. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista tilanteista tai onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee etukäteen ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti, on haettava uusi ympäristölupa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä.

3 Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 3 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Ilmoituskulut sisältyvät maksuun. Maksu perustuu Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölautakunnan arvion mukaan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, sillä toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski ja alueen kaavoitustilanne. Toiminta sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Lupamääräysten perustelut Eläinsuojan rakenteiden on oltava sellaisia, ettei päästöjä vesiin tai maaperään aiheudu tuotantoketjun missään vaiheessa, koska suorat päästöt ovat kohtuullisin kustannuksin estettävissä. Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden aikana kertyvän lannan laskennallista varastotilavuutta lukuun ottamatta laitumelle jäävää lantaa. Varastointitilavuutta laskettaessa huomioidaan myös pesuvesien sekä sadevesien tilantarve. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa vaurioiden havaitsemiseksi. (Lupamääräys 1) (YSL 4, 7, 8, 43, YSA 19, VNA 931/2000) Jätevesien puhdistusteholle asetetut vaatimukset ovat tarpeen vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ne perustuvat jätevesistä annettuun asetukseen. Sakokaivolietteen hyödyntämisestä peltolannoitteena säädetään lannoitelaissa ja asetuksessa. Jätevedenpuhdistamon tarkkailuvelvoite on tarpeen riittävien puhdistustulosten varmistamiseksi. (Lupamääräys 2). (YSL 27b 27c, 46, VNA 209/2011) Lupamääräys 3 koskee tuorerehun puristenesteitä. Ne ovat vesien kuormitusta koskevilta ominaisuuksiltaan erittäin ongelmallisia, joten niiden pääsy pinta- ja pohjavesiin on tehokkaasti estettävä. Nestettä saattaa muodostua myös pyöröpaaleihin ja sade liuottaa purkupaikan rehujäämistä ravinteita. Tämän vuoksi pyöröpaalien purkamispaikan on oltava tiivispohjainen. (YSL 4, 43, YSA 19 ) Lannan hyödyntäminen lannoitteena on tehtävä siten, että ei tapahdu ylilannoitusta tai virheellisenä ajankohtana suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lupamääräyksen 4 pinta-alavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön ympäristöministeriön antaman kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 mukaisesti. Lannan syyslevitystä tulisi tehdä vain kasvustojen perustamiseen. Lupamääräyksessä edellytetään

4 myös hajuhaitan huomioon ottamista lannan levityksessä, mikä tarkoittaa esim. sääolojen ja levitysajankohdan huomioimista levitettäessä lantaa lähelle asutusta sekä levitysajan jäämistä mahdollisimman lyhyeksi. (YSL 43, 46, YSA 19, JL 13, 72, NaapL 17, VNA 931/2000) Lupamääräyksessä 5 olevien määräysten tarkoituksena on laidunnukseen liittyvien ravinteiden huuhtoutumis- ja ylilannoitusriskin estäminen. Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysohje MMM-RMO C4 edellyttää, että suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksesta laitumelle johtavien kulkuteiden puhdistettavuus. Laidunnuksessa on otettava huomioon myös vesien suojelu kaivojen läheisyydessä. (YSL 4, 7, 8, 43 ) Kemikaalien varastointia ja käsittelyä koskevien määräysten tarkoitus on maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin ehkäiseminen. Kemikaalien varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annetut määräykset. Vaarallisten jätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää niiden toimittamista käsiteltäväksi laitokseen, joka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanottoon. Jätelain periaatteiden mukaan jäte on ensisijaisesti hyödynnettävä. (lupamääräys 6) (YSL 7, 8, 43, JL 13, 15, 29 ) Lupamääräys 7: Eläinjätteen käsittelystä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1969/2009. (YSL 43, 45 ) Lupamääräys 8: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. (YSL 4, 5 ) Lupamääräyksessä 9 oleva kirjanpitovelvoite on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. (YSL 46, JL ) Lupamääräyksen 10 tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku viranomaiselle poikkeuksellisista päästöistä ja toiminnan muutoksista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. että varastoidut jätteet on poistettu. (YSL 43 ja 90 ) 4 ASIAN KÄSITTELYN TAUSTATIEDOT Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 11 a mukaan eläinsuojalla, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, on oltava ympäristölupa. Lupaviranomainen Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 11a perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun eläinsuoja on tarkoitettu lypsylehmälle. Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Asian vireille tulo Hakemus on saapunut , jolloin se on tullut vireille. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset Aikaisempaa ympäristölupaa ei ole. Lupahakemukseen on liitetty pellonvuokraussopimukset, jotka koskevat yhteensä 57 hehtaarin peltoalueita. Tilalla on sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta.

5 5 Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Tila sijaitsee Eräjärvellä Vedentaustan kyläalueella. Alueella ei ole muuta kaavaa kuin maakuntakaava. Siinä ei ole merkintöjä alueella. Lähimpään asuinkiinteistöön hakijan oman asuinrakennuksen lisäksi on etäisyyttä noin 400 metriä. Eläinsuojan etäisyys Eräjärveen on noin 1,3 km. Alue kuuluu Uiherlanjoen valumaalueeseen (35 726). Tila ja vuokrapellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Hakemuksen mukainen toiminta Olemassa olevaa eläinsuojaa on tarkoitus laajentaa. Yhteensä eläinpaikkojen määrä on laajennuksen jälkeen 33 lypsylehmää, 22 hiehoa ja 2 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa. Navetan yhteydessä on 60 m 2 :n betonipohjainen jaloittelutarha. Lannan varastointi Laskennallinen lannantuotanto 12 kuukaudessa on 756 m 3 kuivikelantaa, kun laidunaikana (4 kk) laitumelle jäävää lantaa ei lasketa mukaan. Lisäksi tilaa varataan pesu- ja sadevesille. Lannan varastointitilaa rakennetaan lisää siten, että yhteensä varastointitilaa tulee eläinsuojan viereen noin 870 m 3 kuivalannalle. Siitä suurin osa katetaan. Lisäksi tilalla on betonipohjainen halli, jossa lantaa kompostoidaan. Sen pinta-ala on 288 m 2 ja reunojen korkeus on 1,5 m. Jätevesien käsittely Maitohuoneen jätevedet (noin 300 m 3 /vuosi) johdetaan saostuskaivojen kautta jätevesijärjestelmään, joka on otettu käyttöön vuonna Puhdistusjärjestelmässä on neutralointikaivo, kaksi saostuskaivoa ja maasuodatin sekä tarkastuskaivo. Laidunnus Lehmät ja isot hiehot ovat laitumella 4-6 kk vuodessa. Lisäruokinta on sisällä navetassa ja lisäksi laitumella on kiertävä ruokintapaikka. Eläinten juotto on järjestetty juottosäiliön avulla. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Säilörehu Esikuivattua säilörehua valmistetaan pyöröpaaleihin 300 tonnia vuodessa. Lannan levitys Peltoa on käytettävissä yhteensä 92 ha. Lannasta 60 % levitetään keväällä ja 40 % syksyllä. Lanta levitetään tarkkuuslevittimellä. Kemikaalit ja jätteet Tilalla on litran polttoainesäiliö, joka on varustettu suoja-altaalla ja katoksella. Lisäksi kuivurilla on litran öljysäiliö. Muita öljytuotteita ja jäteöljyä säilytetään konehallissa enintään 400 litraa. Kasvinsuojeluaineita ja ostolannoitteita ei käytetä. Maitohuoneessa käytettävät pesuaineet ja vedinkastoaine säilytetään 20 litran kanistereissa. Muovijätteet toimitetaan hyödynnettäväksi. Metalliromut toimitetaan metallinkeräykseen. Jäteöljy, akut, loisteputket ym. vaaralliset jätteet toimitetaan Oriveden jäteasemalle. Pilaantuneet rehut kerätään kuivalantalaan. Kuolleet eläimet toimitetaan raadonkeräykseen. Sekajäte toimitetaan jätteenkeräykseen.

6 6 Vesihuolto Navetalle tulee Eräjärven vesiosuuskunnan vesijohtovesi. Liikenne Liikenne tilalle tapahtuu Heinisuontien ja Vedentaustantien kautta. Maitoauto käy joka toinen päivä. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Eläinsuojan ulko-oven läheisyydessä on alkusammutuskalustoa. Sähkökatkojen varalle tilalla on generaattori. Loukkaantumisriskejä pyritään ehkäisemään mm. kulkuväylien sijoituksella ja hoidolla ym. hyvällä suunnittelulla. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivulla. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto lähistön kiinteistönomistajille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Oriveden kaupunginvirastossa. Tarkastukset Lupahakemukseen liittyvä tarkastus on tehty Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4-8, 27b-c, 28, 31, 41-43, 45, 46, 52-56, 81, 90, 96, 97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 19, 21, 30, 37 Jätelaki (JL 646/2011) 12, 13, 15, 29, 118, 119 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 3, 17 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VNA 931/2000) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA 209/2011) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksen julkipano ja kuuluttaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä kuuluttamalla Oriveden kaupungin ilmoitustaululla sekä internetissä. Päätös on nähtävänä kuulutusajan Oriveden kaupunginvirastossa. Päätös lähetetään seuraaville: Luvan saaja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, Tampere Pirkanmaan pelastuslaitos, Kääjäntie 5 B, Orivesi

7 MUUTOKSENHAKU 7 Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus päätöksestä lähetetään tiedoksi niille, joille on annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika alkaa päätöksen antamispäivän jälkeen ja päättyy Valitusosoitus on liitteenä. Tämän ympäristöluvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan Pöytäkirjanpitäjä Soile Kontu

8 8 VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomainen ja valitusoikeus Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava Oriveden ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus on luvan hakijalla sekä niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sekä toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle viimeistään 30. päivänä tämän päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen voidaan omalla vastuulla lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Yhteystiedot: Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, PL 7, Orivesi tai Keskustie 23, Orivesi. Telekopio: , sähköposti: Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmä on valittajan tai valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksu Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.