Biotalouden mahdollisuudet Suomen maaseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biotalouden mahdollisuudet Suomen maaseudulla"

Transkriptio

1 Biotalouden mahdollisuudet Suomen maaseudulla Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella Hämeenlinna Hilkka Vihinen

2 Iso kuva Emme elä muutosten aikakautta, vaan aikakausien muutosta. (Jan Rotmans) Laadullinen muutos kuten 150 vuotta sitten siirryttäessä moderniin maailmaan. Uuden järjestyksen perusta: hiilineutraalisuus + biotalous + kiertotalous

3 Vihreä talous Biotalous Cleantech (ympäristöliiketoiminta) Vihreä talous Biotalous Cleantech

4 VIHREÄ TALOUS Ihmiskunnan talous toimii maapallon ekologisten järjestelmien asettamissa rajoissa. Vihreässä taloudessa ihmiskunnan rakenteet ja toimintatavat tukevat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Vihreässä taloudessa korostuvat uusiutuvien luonnonvarojen, resurssitehokkuuden ja hiilineutraalisuuden lisäksi oikeudenmukaisuus ja paikkaperustaisuus.

5 Kestämätön tilanteemme Ekologinen Taloudellinen Sosiaalinen

6 Kestävyys vihreässä taloudessa Taloudellinen Sosiaalinen Ekologinen

7 Suomen biomassa tulee väistämättä käyttöön Edessä systeeminen muutos sekä tuotannossa että kulutuksessa Uusiutuvien biomassojen käyttö, suljetut kierrot, jätteiden kierrättäminen tuottavaksi luonnonvaraksi ja resurssien tarkempi hyödyntäminen vahvistavat paikallis- ja aluetason roolia Mikä on biotalouden rooli maaseudulla, jotta uusi asento löytyy?

8 Biotalous Suomessa Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat tuotantoteknologiat Suljetut ainekierrot Huoltovarmuus Biotalouden arvo tänä päivänä 10 % kansantaloudesta Keskeiset teollisuudenalat: Metsä-, energia-, kemian- ja elintarviketeollisuus sekä maatalous 8 Teppo Tutkija

9 Suomi biotaloudessa Oman raaka-aineen tehokas hyödyntäminen tuottaa maksimaalista lisäarvoa/hehtaari aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja palvelut Ulkopuolelta tuodun raaka-aineen jalostus Laitevalmistus Konsultointi, opetus Matkailu 9 Teppo Tutkija

10 Suomen biotalouspolitiikka Suomella on maailman 4. suurin biokapasiteetti asukasta kohden Kaikki edellytykset ovat olemassa (raaka-aineet; osaajat; tekniikka; maa on potentiaalinen hajautettujen ratkaisujen laboratorio; viranomaisten, yritysten ja tutkimuksen yhteistyö) Biotaloussektorin odotetaan kasvavan 100 mrd euroon vuoteen 2025 mennessä, ja synnyttävän uutta työpaikkaa Mahdollisuudet maaseudulla kiistattomat, mutta lähtökuopissa ollaan

11 Muutos ajatteluasentoon Irti polkuriippuvuudesta metsäsektorin olemassa olevat rakenteet painavat ja ohjaavat: Energia- (ja metsä- )keskeisyydestä myös korkean jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin Keskitettyjen ratkaisujen ja rakenteiden ohella nähtävä myös muut (iso-pieni; keskitetty-hajautettu; high-tech low-tech) vaihtoehdot; kaikille on kysyntää, suuntana hajautettu Glokaalia: kestävään ainekiertoon perustuva paikallinen bioliiketoiminta & erikoistuotteet ja palvelut globaalisti Suomesta vietävä pikemminkin ratkaisuja kuin raaka-aineita Biotalouteen yhdistettävä energia- ja materiaalitehokkuus

12 pitää satsata siihen, mikä on pientä, ei siihen, joka on jo isoa isot ottavat alustoilleen pieniä kehittämään sovelluksiaan? Nyt ei tehdä vain aiempaa fiksummin tai tehokkaammin, vaan kokonaan eri tavalla Keskitetyt, suuren mittakaavan ratkaisut perustuivat fossiilisiin raaka-aineisiin ja energiaan (varastoihin) Kierto- ja biotalous edellyttää pienempää mittakaavaa (elettävä syntyvän sadon varassa, turvattava reproduktio) Biotalouskin on (orgaanisia) kiertoja, kerätyt ravinteet palautettava lähteilleen

13 Biotalouden jalkautus käytäntöihin Ei onnistu pelkällä virkamiestyöllä, vaatii vahvaa johtajuutta ja menemistä kentälle, pois pöytien takaa! Yhteisen tahtotilan hakemista biostrategiassa: kansallinen paneeli vieläkin nimittämättä? Kotimarkkinat luotava (pk-yrityksille) erityisesti hajautetut ratkaisut Voimakas takatuuppaus rohkeilla julkisilla hankinnoilla, joissa rakenteellinen ongelma on nyt epäonnistumisten minimointi onnistumisten maksimoinnin sijaan Nähdäänkö maaseudun systeemisen muutoksen merkitys? Aluetaso korostuu toteutuksessa: EU-osarahoitteiset ohjelmat ja 3S (Smart Specialization Strategy)

14 Aluelähtöisyys korostuu - Tavoitteena siirtyä sektoripohjaisesta alueelliseen, kokonaisvaltaiseen kehittämisajatteluun - Liikkeelle paneva voima löydettävä alueellisista lähtökohdista ja yrittäjyydestä - Alueellinen yrittäjyys, osaaminen ja yhteinen näkemys vahvuuksista, niiden esiin nostamisesta; ja uskallus investoida yhteisten pyrkimysten toimeenpanoon - Mahdollisuus lyhyempiin arvoketjuihin, joilla lisäarvo jäisi paremmin alueelle? - Kyse on innovaatioista alueilla, ei sektoreilla

15 Edellyttää politiikkatoimia Lait ja tuet eivät vielä edistä biotaloutta: jokainen investointi nyt bio- ja kiertotalouden ulkopuolelle on kustannus Ympäristölupakäytännöt kaikkein raskaimpia biotalouden tuotannolle Maaseudun infra kuntoon edellytys raaka-aineiden kuljetukselle ja jalostusliiketoiminnalle Tarve demonstraatio- ja kokeiluhankkeille: biotalousmalleja eri mittaluokassa, kokeilun ja tutkimuksen & mallintamisen yhdistämistä Kestävä rakentaminen, kokonaisratkaisut ympäristöön Energia-avustukset ja kotitalousvähennys oivallisia keinoja muuttaa käytäntöjä ja synnyttää kotimaista kysyntää

16 Liiketoiminnan mahdollistaminen Pois pyrkimisestä kaikkein kilpailluimmille markkinoille, meillä etu hajautettujen ratkaisujen laboratoriossa: riittävästi kysyntää maailmalla tämänkokoiselle taloudelle Biotalous koostuu pienistä ja isoista ratkaisuista, osa keskitettyjä mutta erityisesti hajautettuja; monta eri raakaainetta yhdistettynä eri tuotantotavoilla useiksi tuotteiksi (kuten sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Raaka-ainetta myös luonnontuotteet (marjat, sienet, yritit, kalat, levät, riista, mikrobit) ja aineettomat hyödykkeet. Luonnon elintarvikkeet huomioitava laajemmin Logistiikka ajateltava uusiksi Tuotteet ja palvelut oltava tarjottavissa myös globaaleille markkinoille

17 Agro- ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista liiketoimintaa Haasteina Sivuvirrat syntyvät hajautetusti ja monesti volyymiltaan pieniä Sivuvirran koostumusta ei tunneta tarkasti Halutun komponentin pitoisuus voi olla sivuvirrassa matala Yritysten verkostoista puuttuu toimijoita Ratkaisuina Tietoa raaka-aineiden määristä ja vaihteluista Tietoa lopputuotteiden markkinoista ja markkinahinnoista Hajautettuja ja räätälöityjä prosessi- ja laiteratkaisuja Uusia arvoverkkoja, yhteistyötä eri alojen ja toimijoiden välille

18 Suomi on johtava osaaja nurmen viljelyssä ja säilörehun tuotannossa Nurmi Säilörehu Maidontuotanto Mahdollisuuksien ikkuna korkeamman jalostusasteen tuotteille on auki Suomelle

19 Nurmisäilörehulle lisäarvoa jalostuksella tarvitaan myös biokaasulaitos Nestemäinen valkuais- ja kivennäisrehu sikojen ja nautojen ruokintaan, myös luomu Tiivistetty valkuaisrehu/ aminohappoja Käytettävissä 9-21 % kokonaisviljelyalasta, n. 7 TWh Nurmi Säilörehu fraktiointi Säilörehumehu Maitohappo Orgaaniset hapot, fenolit Hygieenisesti korkealaatuinen kuiturehu hevosille tai naudoille, virikerehu sioille Säilöntä + hallittu fermentointi kuituosa Kuivike Lämpöeristelevyjen raaka-aine biokaasu Biohiilen tuotanto, pyrolyysi Jatko-prosessien raaka-aine, esim. etanolituotanto

20 Hajautettu energiantuotanto maatalouden materiaaleista Haasteena kannattavuus, jos tuotetaan pelkkää bioenergiaa - biojalostamot mahdollistavat laajemman tulopohjan Osa biojalostamotoiminnasta tapahtuu maatiloilla, osa voi olla keskitettyä Hallittava kokonaisketju

21 Hämeen vahvuuksia Sekä maataloutta, metsätaloutta, kalastusta että matkailua Järvialue Suurten asutuskeskusten läheisyys (aineeton biotalous!) Kestävä maaseutuasuminen osa biotaloutta Elintarviketeollisuutta (suomalaisittain isoa) Vanha ja uusi teollinen pohja (cleantech) Tutkimusta ja opetusta

22 Tiivistelmä: Vahvistuvia elementtejä Alueellisemmat arvoketjut ja verkostot keskeisiä, jotta kierrot, sivuvirrat ja arvonlisäys toimivat Hajautetut, verkostomaiset uudet liiketoimintamallit tarpeen Uusia hallinta-, omistus- ja rahoitusmuotoja esim. maatalouteen? Yhteen toimiminen ja yhteisöllisyys edellytyksinä Globaaleilla markkinoilla ja aluetaloudessa toimimisen viisas yhdistäminen Liikennevihreä koealue Turku

23 Kiitos!

24 24 Teppo Tutkija