Vihreästä taloudesta potkua kunnan elinvoimaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreästä taloudesta potkua kunnan elinvoimaan"

Transkriptio

1 Vihreästä taloudesta potkua kunnan elinvoimaan

2 Kuvat: Heli Sorjonen Tommi Anttonen Pixhill.com ISBN (painettu) ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki Puh , faksi

3 Kunnat ja vihreä talous Vihreä talous on kunnille mahdollisuus kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen. Se synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja vihreitä työpaikkoja. Vihreä talous, kunnan ilmastopolitiikka ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tukevat toisiaan. Kunnilla on merkittävä rooli vihreän talouden edistämisessä. Julkisten hankintojen arvo oli vuonna 2010 noin 35 miljardia euroa ja kuntien osuus tästä on noin kolme neljäsosaa näillä euroilla voi olla keskeinen vipuvaikutus vihreään talouteen. Kunnat luovat markkinoita ympäristöystävällisille ratkaisuille ja voivat siten helpottaa pientenkin yritysten markkinoille pääsyä. Vihreän talouden edistäminen tarkoittaa usein kuntien kannalta kumppanuutta, sillä siihen tarvitaan uusia ratkaisuja toimittavia yrityksiä, toimenpiteiden rahoittajia ja kehityshankkeiden toteuttajia. Vihreä talous voi olla koko kunnan kehittämisen strateginen painopiste ja sisältyä kunnan visioon ja kuntastrategiaan. Kunnan elinvoimaisuutta voidaan rakentaa ympäristöosaamisen, ympäristöliiketoiminnan sekä energia- ja resurssitehokkaiden ratkaisujen varaan. Tämän edellytyksenä on, että kunnassa on selkeä ja yhteinen ymmärrys siitä, mitä vihreä talous tarkoittaa kunnan omassa toimintaympäristössä ja millaiset edellytykset kunnassa oleva osaaminen, yritystoiminta, koulutus ja infrastruktuuri antavat vihreän taloudelle. Tällöin vihreän talouden tavoitteet näkyvät kaikissa kunnan tärkeissä strategisissa asiakirjoissa, joista yksi keskeinen on kunnan ilmastostrategia tai -ohjelma. Strategioiden avulla vihreän talouden ja kunnan ilmastopolitiikan tavoitteet voidaan jalkauttaa osaksi kunnan arkisia valintoja. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty vihreän talouden elementit kunnan näkökulmasta. MITÄ VIHREÄ TALOUS ON? Vihreä kasvu tarkoittaa vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen perustuvaa, ekosysteemien toimintakyvyn turvaavaa taloudellista kasvua, joka edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. (Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 4/2013.) Vihreää taloutta edistäviä kunnan toimenpiteitä löytyy erityisesti kunnan elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, liikenteestä, energiatuotannosta, kuntatekniikasta, vesija jätehuollosta, valistuksesta ja neuvonnasta sekä julkisista hankinnoista. Nämä toiminnat yhdistyneenä esimerkiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmaan, kaupunkiseutujen kasvusopimuksiin ja Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan luovat hyvän kehittämispohjan myös kuntien, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja yritysten yhteisille hankkeille. Parhaimmillaan vihreän talouden edistämisellä saadaan useita hyötyjä: parannetaan työllisyyttä ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä, kehitetään yhteistoimintaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, parannetaan resurssitehokkuutta ja rakennetaan biotaloutta, edistetään kuntalaisten terveyttä ja 3

4 resurssitehokkuus luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö jätteiden synnyn vähentäminen suljettu materiaalikierto innovaatiot vihreä teknologia kestävä talouskasvu uudituminen päästövähennykset ilmastonmuutos kilpailukyky vähähiilisyys vihreä talous työllisyyden edistäminen osallistuminen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ekosysteemien toimintakyvyn turvaaminen luonnonsuojelu luontopääoman kasvattaminen hyvinvointia, rakennetaan kestävää paikallistaloutta tukeutuen ekosysteemipalveluihin ja esimerkiksi matkailuun ja luonnon virkistyskäyttöön, parannetaan ruokaturvaa sekä säästetään sekä rahaa että luontoa luonnonmukaisten huleveden käsittelymenetelmien avulla. 4

5 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Suomen rakennerahasto-ohjelma vuosille tavoittelee kestävää kasvua ja työtä. Yksi ohjelman tavoitteista on uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääminen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan liittyviä innovatiivisia ratkaisuja sekä energia- ja resurssitehokkaisiin tuotteisiin liittyvää liiketoimintaa. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja luonnonvarojen niukkeneminen edellyttävät myös kulutus- ja käyttäytymistottumusten muutosta kohti vähähiilistä elämäntapaa, jota voidaan vahvistaa muun muassa kaupunkisuunnittelun avulla. Ohjelma tarjoaa alueille ja kunnille oivan mahdollisuuden toteuttaa ilmastotoimia ja edistää vihreää taloutta. Suomi kohdistaa EAKR-rahoituksesta vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukemiseen vähintään 25 prosenttia, vuositasolla noin 56 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kehittää Suomesta hiilineutraali yhteiskunta sekä ympäristöosaamisen, puhtaan teknologian ja kestävän luonnonvarapolitiikan edelläkävijä. Vähähiilisyys ja energiatehokkuus ovat läpileikkaavina tavoitteina elinkeinojen monipuolistamisessa ja kasvuyritysten lisäämisessä, uusien palvelujen luomisessa sekä tutkimuksessa ja innovoinnissa. 5

6 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja vihreä liiketoiminta Kunta voi suunnitella ja toteuttaa elinkeinopoliittisia toimia, jota edistävät vihreää taloutta ja työllisyyttä. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi: y osallistutaan ja käynnistetään vihreää taloutta edistäviä hankekokonaisuuksia ja rakennetaan ympäristöosaamisen ja ympäristöliiketoiminnan kumppanuuksia. y verkostoidutaan ympäristöalan toimijoiden kanssa (yritykset, oppilaitokset, järjestöt). y tarjotaan yrityksille neuvontapalveluja ja tukitoimintoja. y edistetään vihreään talouteen liittyviä sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisiä innovaatioita. y toteutetaan ajatushautomoita yhteistyössä yritysten kanssa. y panostetaan innovatiivisiin, vihreää taloutta edistäviin julkisiin hankintoihin. y sisällytetään ilmastotavoitteet kunnan elinkeinostrategiaan. y arvioidaan hankkeiden ja investointien ilmasto- ja työllisyysvaikutukset. y kehitetään yhteistyötä kunnan ilmastopolitiikan ja työllisyyspolitiikan välillä. 6

7 Vihreää taloutta edistävä maankäyttö Vihreän talouden mukainen alueidenkäyttö edellyttää energia- ja materiaalitehokasta (ekotehokasta) yhdyskuntarakennetta, joka luo edellytyksiä toimivalle joukkoliikenteelle, lyhyille työmatkoille, palveluiden saavutettavuudelle, tehokkaille kuljetusjärjestelmille, uusiutuvalle energialle, luonnonvarojen ja luontoalueiden säästämiselle sekä uudelle ympäristöliiketoiminnalle. y turvataan luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytykset. Maankäytön suunnittelun keinoja vihreän talouden edistämiseksi ovat esimerkiksi: y vahvistetaan strategista maankäytön suunnittelua ja otetaan vihreän talouden ja ilmastopolitiikan tavoitteet strategian yhdeksi näkökulmaksi. y luodaan edellytykset toimivalle joukkoliikenteelle ja tehokkaille kuljetusjärjestelmille. y eheytetään yhdyskuntarakennetta suunnitellusti ja hallitusti huomioiden olemassa olevat rakenteet, liikennejärjestelmät ja yhdyskuntatekniikka (infra). y sovitetaan yhteen maankäyttö, asuminen, liikenne ja palvelut ottaen huomioon läheisyys, muunneltavuus, monikäyttöisyys ja yhteiskäyttö. y turvataan kaavoituksessa ympäristöliiketoiminnan sekä materiaali- ja energiavirtojen ohjaamisen mahdollisuudet. y turvataan uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuudet. y otetaan kaavahankkeissa käyttöön energiajärjestelmätarkastelut. y mahdollistetaan ekotehokkaat jäte- ja jätevesihuollon ratkaisut ja hulevesien hallinta. 7

8 Kestävät liikenneratkaisut Viidennes Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu liikenteestä, minkä vuoksi se on keskeinen osa vihreää taloutta ja kunnan ilmastopoliittisia tavoitteita. Samalla pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Suomessa myös saavutettavuuden turvaaminen on tärkeä aluekehityksen tavoite. Kunnan käytännön toimenpiteitä kestävän liikenteen edistämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi ovat esimerkiksi: y parannetaan tietoisuutta eri liikkumismuotojen ilmastovaikutuksista ja kestävästä liikkumisesta. y vähennetään henkilöautojen käytön tarvetta ja henkilöautoliikennettä ja kehitetään joukkoliikennettä. y kehitetään joukkoliikenteen yhteys- ja solmukohtia. y uudistetaan ja otetaan käyttöön luovia ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden julkisessa liikenteessä. y parannetaan kaupunkilogistiikkaa. y kehitetään älyliikennettä ja liikenteen informaatioohjausta. y tuetaan sosiaalisia innovaatioita, kuten yhteiskäyttöautoja, kaupunkipyöräjärjestelmiä ja kävelybusseja. y kehitetään jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä sekä kävelykeskustoja ja -alueita. y luodaan edellytyksiä uusien käyttövoimaratkaisujen kuten sähköautojen latauspisteiden järjestämiselle. y laaditaan ajoneuvojen hankintakriteerit tukemaan ekoinnovaatioita ja vähähiilisyyttä (esimerkiksi sähkö-, etanoli-, kaasu- tai hybridiautot). 8

9 Vihreä energiatalous Energiantuotannon ja -kulutuksen muutos on keskeinen keino edistää vihreää taloutta. Muutoksen tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta, turvata energian saatavuus ja parantaa energiaomavaraisuutta. Vihreää ja vähähiilistä energiataloutta tukevia kunnan toimenpiteitä ovat esimerkiksi: y tarjotaan kehittämisalustoja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen innovatiivisille ratkaisuille uudistuotannossa ja peruskorjauksessa. y otetaan käyttöön ensimmäisen polven innovatiivisia energiaratkaisuja rakennusten ilmanvaihdossa, sisälämpötilojen optimoinnissa ja valaistuksessa. y kehitetään sosiaalisia innovaatioita energian- ja vedenkulutuksen säästöille. y laaditaan uusiutuvan energian kuntakatselmus. y asetetaan sähkön hankinnalle uusiutuvan energian tavoite. y laajennetaan uusiutuvaan energiaan perustuvaa alue- ja kaukolämpöverkostoa. y edistetään lämpöyrittäjyyttä. y kehitetään kokonaisvaltaisia ratkaisuja uusiutuvan lähienergian käyttöönotolle. y otetaan käyttöön Vihreää taloutta tukevia energiansäästötoimenpiteitä kunnan kiinteistöissä ovat esimerkiksi: yrakennuskannan lämpökamerakuvaus ja tarvittavat säädöt yilmavaihdon ja sisälämpötilojen optimointi yatk-laitteiden säädöt ja käytännöt yreaaliaikainen sähkön kulutuksen seuranta yvedensäästötoimenpiteet yenergiansäästön opastus ja neuvonta yekotukitoiminta ymatalaenergiatasoinen peruskorjaus yilmanvaihdon lämmön talteenotto ysisä- ja ulkovalaistuksen optimointi. innovatiivisia uusiutuvan energian ratkaisuja kunnan omassa sähkön ja lämmöntuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja ajoneuvoissa. y kehitetään jätteen energiahyödyntämisen mahdollisuuksia. y kehitetään uusiutuvan energian tuotannon sosiaalisia ja kuluttajalähtöisiä sekä paikallista työllisyyttä edistäviä innovaatioita. y tarjotaan kehittämisalustoja älykkäille sähköverkoille. 9

10 Vihreät ja ekotehokkaat yhdyskunnat Kuntien omistaman infrastruktuurin eli yhdyskuntatekniikan, katujen, puistojen ja rakennusten arvo on yhteensä noin 65 miljardia euroa. Vihreän talouden näkökulmasta infrarakentamiseen ja infran ylläpitoon liittyy merkittäviä mahdollisuuksia kuntien resurssitehokkuuden parantamiseksi. Vihreä infrastruktuuri (green infrastructure) on uusi käsite, jonka avulla ympäristö nähdään resurssina, joka kykenee oikein hoidettuna tuottamaan monipuolisia hyödykkeitä ja -palveluja. Kunnan keinoja rakentaa ja ylläpitää vihreitä ja ekotehokkaita yhdyskuntia ja samalla edistää vihreää taloutta ovat esimerkiksi: y sovelletaan investointipäätöksissä elinkaariajattelua etenkin energiakulutuksen osalta. y asetetaan infraan ja rakentamiseen liittyvissä hankinnoissa ja toimeksiannoissa selkeät energia- ja materiaalitehokkuuskriteerit. y kiinnitetään kiinteistönhuollon ja huoltopalvelujen hankinnassa huomio palveluntarjoajan energiatehokkuusosaamiseen ja taloteknisten järjestelmien oikeasta toiminnasta huolehtimiseen. y sisällytetään materiaalitehokkuuden optimointi ja energiatehokkuus hankintakriteereihin. y huomioidaan eko- ja kustannustehokkaiden menetelmien käyttö rakentamisajan määrittelyssä. y asetetaan kunnan kone- ja kuljetuskalustolle ekotehokkuuskriteerit. y asetetaan kunnan vuokraamille tiloille ekotehokkuustavoitteet. y asetetaan rakentamisen ja rakennusten hankinnoissa tavoitteeksi, että vähintään 10 % kokonaismenoista on cleantech-ratkaisuja. y huomioidaan hankevalmistelussa ekotehokkuutta parantavat vaihtoehtoiset materiaalit. y selvitetään rakennushankkeissa luonnonvarojen käyttöön kohdistuvat vaikutukset. y suositaan myrkyttömiä materiaaleja ja rakennustuotteita, uusiutuvia materiaaleja ja kestävästi tuotettuja puutuotteita. y edistetään rakennuksissa uusiutuvan lähienergian käyttöä. y selvitetään ja kehitetään purkumateriaalien ja ylijäämämaiden synnyn ehkäisyä ja kierrätysmahdollisuuksia. y kehitetään ja edistetään vihreän infrastruktuurin kuten viherkattojen ja -seinien ja hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn mahdollisuuksia. y tarjotaan testiympäristöjä ja kehittämisalustoja eko- ja kustannustehokkaille menetelmille sekä terveellisille ja uusiutuville materiaaleille. 10 Kuva: Monikonpuro (Espoon kaupunki).

11 Ekotehokas vesi- ja jätehuolto Jätteiden uudelleen käyttö sekä hyödyntäminen materiaalina ja energiana tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia uudenlaiselle vihreälle liiketoiminnalle, energiansäästölle ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. On myös laskettu, että jätteen kierrätyksen työllistämisvaikutukset olisivat kaatopaikkaan verrattuna 25-kertaiset ja jätteenpolttoon verrattuna 10-kertaiset. Siten Suomessa 50 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen tarkoittaisi yli uutta työpaikkaa. Kunnan toimenpiteitä ekotehokkaan vihreän talouden edistämiseksi jäte- ja vesihuollossa ovat esimerkiksi: y hyödynnetään elinkaarilaskelmia tavoitteena vähentää jätehuollon haitallisia ympäristövaikutuksia. y suunnataan jätehuollon hankinnat jätteen synnyn ehkäisyssä, lajittelussa, keräyksessä, kuljetuksessa, kierrätyksessä ja käsittelyssä cleantech-ratkaisuihin painottaen ensimmäisten tai ensimmäisiin lukeutuvien referenssikohteiden syntymistä ja käyttöönottoa. y kehitetään jätehuoltoa uusien teknologisten ratkaisujen ja tuotekehittelyn pohjalta. y sisällytetään materiaali- ja energiatehokkuustavoitteet vesihuollon kehittämissuunnitelmiin. y ollaan mukana vesihuoltoratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin edelleenkehittämisessä. y kehitetään yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa lietteiden ja biojätteiden hyödyntämistä ja ravinteiden palauttamista luonnon kiertoon. y kehitetään yhteistyössä alan yritysten kanssa jätevedenpumppaamoiden ja paineenkorostusasemien pumppujen ja muiden moottoreiden hyötysuhteita, mädättämöiden toimintaa sekä jätevedenpuhdistamoiden ekotehokkuutta. y kehitetään jäteveden ja lietteen energiasisällön hyödyntämistä. 11 Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

12 Vihreään talouteen kannustava valistus ja neuvonta Kunnat voivat edistää vihreän talouden periaatteiden juurtumista valistuksen ja neuvonnan kautta sekä innostamalla ja mahdollistamalla kestäviä valintoja kunnassa. Kunnan toteuttaman valistuksen ja neuvonnan keinoja vihreän talouden edistämiseksi ovat esimerkiksi: y kehitetään yhteistyötä seudullisten kestävän kehityksen ja energia-asioiden toimistojen kanssa neuvonnan ja tiedotuksen jalkauttamiseksi yritysten ja kuntalaisten arkeen. y kehitetään tutkimuslaitosten, kunnan, yritysten ja kuntalaisten vuorovaikutusta hiilineutraalit kunnat (HINKU) -kaltaisten prosessien käynnistämiseksi. y vahvistetaan kunnan johdon (sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt) sitoutumista vihreän ja vähähiilisen talouden edistämiseen. y kehitetään ekotukitoimintaa ja muita vastaavia vuorovaikutuksen muotoja kunnan toiminnan ekotehokkuuden parantamiseksi. y parannetaan ympäristö- ja ilmastoviestinnän vaikuttavuutta esimerkiksi sosiaalisen median ja sosiaalisten innovaatioiden avulla. 12

13 Vihreät ja kestävät julkiset hankinnat Valtioneuvosto hyväksyi keväällä 2013 periaatepäätöksen kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Myös kuntia kannustetaan vähentämään energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko elinkaaren aikana. Kunnan keinoja edistää vihreää taloutta julkisilla hankinnoilla ovat esimerkiksi: y toteutetaan julkisissa hankinnoissa ratkaisuja, jotka edistävät energia- ja ympäristötavoitteita sekä hyödyntävät cleantech-ratkaisuja kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla. y painotetaan ensimmäisten ja ensimmäisiin lukeutuvien referenssikohteiden syntymistä ja käyttöönottoa. y ollaan mukana kehittämässä ja hyödynnetään elinkaarikustannuslaskentaa sekä laskureita, joiden avulla on mahdollisuus vähentää kustannuksia ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta. y kehitetään materiaalitehokkuuden optimoinnin ja energiatehokkuuden hankintakriteereitä. y hyödynnetään kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelun tietopankkia (Motiva). Yhdeksän askelta vihreän ja vähähiilisen 13

14 Yhdeksän askelta vihreän ja vähähiilisen talouden kuntaan 1) vihreä ja vähähiilinen talous näkyy ympäristöystävällisen liiketoiminnan ja innovatiivisuuden edistämisenä sekä ympäristöosaamisen painottamisena. Lisäksi se näkyy kunnan visiossa ja strategioissa. 2) Ympäristöosaaminen on lähde kestävämpien liiketoimintamuotojen kehittämiselle. Ympäristöosaaminen keskittyy esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuteen, materiaali- ja prosessitekniikkaan, ympäristötekniikkaan, ympäristökonsultointiin ja Cleantechratkaisuihin. 3) Innovointi, uudet kokeilut ja demonstraatioympäristöt ovat merkittävä osa kunnan uudistumista. 4) Vaikka kunnassa on jo resurssitehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyvää liiketoi mintaa, nähdään sen edelleen kehittämiselle vielä paljon mahdollisuuksia. Paikalliset luonnonvarat ja resurssit luovat kehittämiselle vahvan pohjan. 5) Tietovarantojen avaaminen mahdollistaa muiden kaupungin avaintoimintojen, kuten rakentamisen, jätehuollon, energiajakelun ja hyvinvoinnin älypalvelutarjonnan nopean kehittämisen. 6) Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja toteuttamisessa tähdätään ekotehokkaisiin ratkaisuihin. 7) Julkisten hankintojen merkitys paikallistalouteen vaikuttavana tekijänä tunnistetaan ja niiden tehokkuutta, innovatiivisuutta sekä ympäristövastuuta lisätään. 8) Eri toimialojen ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhteistyön ja verkostojen merkitys korostuu myös strategia-asiakirjoissa. 9) Vihreä ja vähähiilinen talous ja liiketoiminnan sopeutuminen ekosysteemien kantokykyyn koetaan olennaiseksi osaksi kunnan koko elinvoimaisuuden perustaa. 14

15 Vihreän talouden hankkeiden rahoittaminen Monet tässä esitteessä esitetyt esimerkit voivat soveltua Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviksi hankkeiksi. Rakennerahastojen rahoitus painottuu tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, organisaation perustoimintaa ja infrastruktuuria ei rahoiteta. Rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavissa vähähiilisyyteen tähtäävissä hankkeissa voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavankaltaisia toimenpiteitä: y tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa. y tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita. y kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja. y kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja teknologioita. y luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteistyömuotoja. y kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä. Euroopan unioni osallistuu suomalaisten alueiden kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. Rakennerahastoista rahoitetaan Manner-Suomen hankkeita vuosina yhteensä miljoonalla eurolla. Summasta puolet on EU:lta saatavaa rahoitusta ja puolet kansallista rahoitusta. y lisätään ja kehitetään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i-yhteistyötä ja kehitysalustoja. Rahoitusta voi hakea keväästä 2014 lähtien. Tar kem mat hakuohjeet julkaistaan internetsivulla Lisätietoja rakennerahastojen ja muun eurooppalaisen alueellisen yhteistyön sekä Venäjän suuntaisen ENI-yhteistyön tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista saa maakuntien liitoista sekä ELY-keskuksista. Rakennerahastojen ohella rahoitusta on mahdollista saada myös muista EU:n rahoitusvälineistä kuten LIFE-rahoituksesta sekä EU:n tutkimuksen Horisontti puiteohjelmasta. Vihreää taloutta edistetään myös kansallisesti. Rahoitusmahdollisuuksista saa lisätietoja mm. Cleantechin strategisesta ohjelmasta, Tekesistä, Sitrasta ja Suomen Akatemiasta. Monet etenkin energiansäästöön ja materiaalitehokkuuteen liittyvät toimenpiteet ovat tavanomaisin taloudellisin kriteerein tarkasteltuna hyvinkin kannattavia ilman mitään ulkopuolista rahoitusta. 15

16 Kuntaliiton internetsivuilta löytyy maksuton verkkojulkaisu Vihreä talous strategisena valintana kunnan elinvoiman edistämisessä Kuntaliiton internetsivuilta löytyy myös paljon aineistoa ilmastonmuutoksesta ja esimerkiksi kuntien ilmastokampanjasta Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki Puh , faksi Helsinki 2013

TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - vähähiilisyys ja vihreä talous kuntien näkökulmasta

TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - vähähiilisyys ja vihreä talous kuntien näkökulmasta TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - vähähiilisyys ja vihreä talous kuntien näkökulmasta EU-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Vihreä

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 16.2.2015 mennessä EU-rahoitteisen hanketoiminnan hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 16.2.2015 Auki molemmat toimintalinjat ja periaatteessa

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Vuonna 2050 tarvitaan ainakin kaksi planeettaa? 1900 2002

Lisätiedot

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto ERA 17 ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 on YM:n, Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema

Lisätiedot

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 1.11.2017 Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 2010

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema Kouvola 21.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Syksy 2015 talvi 2016 Mari Kuparinen Kasvun mahdollisuudet Toimiva arki Kestävä luonnontalous Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut Uusiutuva yritystoiminta Ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet

Kestävää kasvua ja työtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet Rahoitusinfo 5.6. 2014 Satakunnan ELY-keskus Jori Sinisalmi Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois-Savossa Hankkeet luonnonvarastrategian toteuttajina SAKKY 11.11.2014 Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Jari Mutanen, johtaja,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Materiaalitehokkuuden edistäminen Lahden kaupungissa Saara Vauramo, Lahden kaupunki ja Sirpa Rivinoja, Risain Oy

Materiaalitehokkuuden edistäminen Lahden kaupungissa Saara Vauramo, Lahden kaupunki ja Sirpa Rivinoja, Risain Oy Materiaalitehokkuuden edistäminen Lahden kaupungissa Saara Vauramo, Lahden kaupunki ja Sirpa Rivinoja, Risain Oy Kuntien materiaalitehokkuus seminaari 7.5.2013 Sibeliustalo Mistä kaupungin materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Soile Juuti, Ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto EnergyVarkaus 8.8.2014 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Kati Berninger MJ-Prosessit Oy/Environmental Expert 29.8.2012

Kati Berninger MJ-Prosessit Oy/Environmental Expert 29.8.2012 Vähähiilinen yhteiskunta rakennerahastojen näkökulmasta Kati Berninger MJ-Prosessit Oy/Environmental Expert 29.8.2012 Vähähiilisessä yhteiskunnassa Fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu Syntyy

Lisätiedot

Hiilineutraalisuutta tavoittelevat kunnat: mahdollisuudet yrityksille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Hiilineutraalisuutta tavoittelevat kunnat: mahdollisuudet yrityksille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Hiilineutraalisuutta tavoittelevat kunnat: mahdollisuudet yrityksille Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Cleantech-tilaisuus, Hyvinkää 11.10.2016 Pariisin joulukuun 2015 ilmastosopimus => rajataan maapallon

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM HINKU hanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen

EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 22.1.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle jätetyt hakemukset ja rahoitustilanne 1/2015 Hakukierros

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Alueellinen resurssitehokkuus kohti kiertotaloutta

Alueellinen resurssitehokkuus kohti kiertotaloutta Alueellinen resurssitehokkuus kohti kiertotaloutta Varsinais-Suomi mukaan aktiiviseen, monivuotiseen kehittämiseen 7.3.2014 Hallitusohjelmasta poimittua Hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Visiosta strategisiin linjauksiin ja edelleen eteenpäin 1 Miten yhteinen visio syntyi Ideakilpailu 2007 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kestävä kehitys on yhteiskuntapolitiikkaa Ekologinen kestävyys;

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kestävät hankinnat keskimäärin 1,2 % halvempia Kestävillä hankinnoilla keskimäärin 25 % vähennys

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot