ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten"

Transkriptio

1 Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä yleisön tuki myöskin muodostuisi heikoksi ja piirin arvokilpailut tuskin tulisivat kannattamaan. Kyminlaakson piiri on nykyisin niin voimakas, että se avustaa seuroja piirin mestaruuskilpailujen toimeenpanossa, mutta Pobjois Kymissä tämä tuskin saattaisi tulla kysymykseen. Nykyisin on kussakin seurassa vain kourallinen toimihenkilöitä. Jos piiri perustetaan, menettävät seurat toimihenkilöitään ja tällöin voisi myöskin seurojen toiminta uuden piirin toiminnasta huolimatta joutua kärsimään toimihenkilöpuutteesta. Lahden piiriä ei PobJoia Kymi kykene yksinään nostamaan, mutta Kyminlaakson piiri. sen kokonaisena voisi mahdollisesti tehdä. Heiskanen selosti piirijakokomitean tarkoituksta ja huomautti, että sen laatima piirijaaosuunnitelma oli kutakuinkin lopullinen. Tarkoitus oli s~lla, että suunni)elma liittoneuvostossa lyödään lukkoon. Kyminlaakson piirin taholta esite~ tiin liittoneuvoston kokouksessa vain va~talause, kun sen sijaan asialle olisi ehdottomasti ollut eduksi, jos piirin puoles~a olisi tehty ehdotus siitä mi te.n asia piirin mielen mukaisesti olisi pitänyt ratkaista. Huomautti edelleen, etti nyt tuottaa vaikeuksia PobjoisiKymin piirin yhdistäminen Kyminlaakson piiriin, koska piirijako on laadittu uutta piiriä silmälläpitäen eikl vanhan kokonaisena säilyttämise~ kannalta. Toivoi Kyminla~son piirin ja PohjoiS-Kymin piirin seurojen tekevän ehdotuksen asian ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Lahden piirin jakokysymys voidaan ratkaista. Virtanen huomautti, että POh.joiskym1asä on kaksi kertaa toiminut pohjoisten seurojen keskuudessa aluetoimikunta asioita hoitamassa. Asiasta on saatu huono kokemus, joka ei kehoita jatkamaan kokeiluja. Aalto huomautti, että paikalliset olosuhteet on Pobj oiskymin kysymyksen ratkaisussa huomioitava, vaikkakaan näitä ei kaikkialla tunneta. Epäili, että uuteen piiritoimikuntaan jäseniksi tulevat joutuisigat ennenpitkää muuttamaan pois kaix paikkakunnalta ja kukaan Kymi-yhtiön työss~ oleva ei uskaltaisi ottaa vastaan piiritoimikunnan jäsenyyttä. Virtanen ilmoitti, että Paavo Martelius pääsi viime liittojuhlille osanottajaksi vain siten, että otti lopputilin Viestin parhaat miehet kuuluvat nykyisin etupäässä Helsingin piiriin. A. Leskinea painosti Pohjoiskymin kysymyksen ratkaisua siten, että harkittaisiin Lahden piirin yhdistämistä Kyminlaakson piiriin. Honkanen selosti Kyminlaakson piirin kantaa lähettäessään edustajan liittoneuvoston kokoukseen. Tarkoituksena oli ainaki POhjoiskymin piiriin tulevien seurojen osalta tiedoittaa liittoneuvostolle, että jos Lahden piiri on lopetettava, niin tämäkin voitaisiin ottaa ja k.t Kyminlaakson piiriin, jonka jakamista oli tarkoitus kaikin voimin vastustaa.

2 Pää t ö s Asian käsittely siirrettiin. Edustajansa lähettäneiltä seuroilta päätettiin saapuvilla olevien edustajain kautta pyytää asian ja Pohjois-Kymin piirin. perustamisen si irtämis- tai peruutuskysymyksen peruat~lut liittoto1mdkunnalle kirjallisesti, jonka jälkeen liittotoimikunta käsittelee miten asia ratkaistaan. Puheenjohtaja Rinne mainitsi samalla, että jos kysymys n pakko alistaa liittoneuvoston kokouksessa käsiteltäväksi lienee ainoana mahdollisuutena se, että Lahden piirin toimintaa jatketaan toistaiseksi ja Pohjois-Kymin piiriin määrätyt seurat kuuluvat samoin jatkuvasti Kyminlaakson piiriin. Päätöksen jälkeen E. Virtanen kiitti liitto toimikuntaa siitä, että se on ottanut asian tutkittavakseen ja puhee~ johtaja Rinne kiitti lähetystöa ilmoittaen liittotoimikunnan saattavan heti perustelujen saapumisen jälkeen kysymyksen liittoneuvoston ratkaistavaka1a~ Kilpailuiuvat. Myönnet.tiin ja merkittiin seuraavat kilpailuluvat: yleisurheiluottelu Lauritsalan Teräs - Viipurin Ryhti, ja~pallo-ottelu Lappeenrannan Työväen Urheilijat - Viipuri.n Ryhti, jauapallo-ottelu Maarian Reipas - RTU jalkapallo-ottelu Porvoon Veikot - TKT D.9. pesäpallo-ottelu Helsingin Visa - Karkkilan Sisu, jalkapallo-ottelu Helsingin Visa - Karkkilan Sisu ehdolla, että ottelu päättyy samana päivänä suoritettavan liiton suursarjaotte lun johdosta viimeistään klo 15, kansalliset pesäpalloilukilpailut, Turun Toverit kansallise~ j1eisurheilukilpailut, Helsingin Isku ehdolla, että Helsingin piiritoimikunnalla ja yleisurheilujaostolla ei ole mitään kilpailujen toimeenpanoa vastaan kansainväliset painikilpailut Turun Toverit ehdolla, että painijaosto puol.taa Moottoripxöräiliåän lähettäminen Osloon. Ilmoitettiin Norjan AIFn kustantavan yhden moottoripyöräilijän kilpailumatkalle Osloon perjantaina pidettäviin kansainvälisiin moottoripyöräilykilpailuihin rata-nopeuskilpailuihin. Merkittiin kilpailut toiaeeppantavan neljässä luokassa (tavall. konee~ alle 350 ccm ja 500 ccm sekä kilpailukoneet alle 350 ccm ja 500 ccm). Norjan AIFn ilmoitus" että liitto suorittaa kilpailijan matkakustannukset Osloon ja takaisin sekä asunnon ja ruuan ja 4 Norjan kruunua pllvärahaa päivää kohden merkittiin.

3 Pyö~äilYJaoston ehlotuksesta annettiin jaostgn jäsenille Malinille, Lindgrenille ja Suomalaiselle oikeus valitaedustaja Forssan Alun pebäpallokilpailut. Pesäpalloilujaoston ilmoituksesta merkittiin Forssan Alun järjestäneen naisten pesäpallo-ottelun Alku Hyvinklän Ponteva maksullisena ja eri sisäänpääsymaksulla ennen liiton pesäpallosarjan ottelua Alku - Helsingin Kullervo. Pesäpalloilujaoston ehdotuksesta päätettiin Forssan Alulle antaa muistutukset ~ttelun Alku - Ponteva toimeenpanosta ilman kilpailulupaa ja samoin otte~un järjestämisestä maksullisena samana päivänä ennen liiton pesäpallosarjan ottelua. tehtyyn ~ieduste Norjaan lähetettävä painijoukkue. Painijaoston ehdotuksesta päätettiin Norjaan liittootteluun ja kilpailumatkalle (matkalle lähtö ja paluu ) lähettää seuraava joukkue: J. Kyllönen, K. Lahokoski; V. Saarela, V. Lempinen, K. Rönn. Teivo Tamminen ja R. Larick sekä varalta V. Holmberg, A. Leinonen. O. Hagman, E. Suikkanen, K. Mattsson, E. Tuhkanen ja T. Gerdt. Merkittiin, e,ttä valitsijamiehistä Vuori ja Varis hyväksyvät ehdotuksen ja kolmas valitsijamies Mänty ei ole määräaikaan mennessä vastannut ådtään hänelle luun Norjaan lähetettävän painijoukkueen johtajasta päätettiin pyytää painijaoston lausunto Ryväskylän Työväenyhdistyksen 50-vuotisjuhlaan valittiin liitto toimikunnan edustajaksi Väinö Kauranen Jyväskylästä 'Luennoitsija Varsinaissuomen piirin naisjaostonkursseille. Varsinaissuomen piirin naisjaoston puolesta päätettiin sanotun piirin naisten toimitsijakursseille (tai )' tiedustella luennoitsijaksi voimistelunopettaja Liisa Karjalaia-. ta. Samalla päätettiin liiton varoista suorittaa Karjalaisen matkakustamukse,t (matkalipun hinta) TUL-n 1au1ukilpailu. Ilmoitettiin liiton laulukilpailun palkintolautakunnan (Lyyli Takki, P.E. Salomaa ja Onni Haini) jakaneen palkinnot laulukilpailuista. 1 palkinnon sai

4 ruonoilija Martti Laine Helsingistä. toisen palkinnon Toivo A. J,.,ehtinen Tampereelta ja kolmannen Martti Laine LiittojuhlåkYSymys. Hyväksyttiin liittojuhlakysymyksestä piireille lähetettävl alustus ja samoin kiertokirje, jolla liittojuh1akysymyksen käsittelyä varten jokaisesta lii tao piirikunnasta kutsutaan alustavaan neuvqttelukokoukseen kaksi edustajaa. Samalla päätettiin neuvottelukokoukselle kiertokirjeen maininnan mukaisesti antaa selostus ns. yhte~työkysymyksen.nykyisestä vaiheesta. Ennen neuvottelukokousta päätettiin Tampereen, V~sinai s suomen, Kyminlaakson j Ii Viipurin piirikunni1ta pyytu lausunto lii ttojuhlien järjestämismalxlollisuuksista näiden kotipaikkakunnilla v Eestiri TQLn kirje nyrkkeilymaaottelusta. Kuultiin Eestin TULn ilmoitus (kirjelmä 14/9.) nyrkkeilymaaottelun ajan hyväksymisestä. Samalla merki ttiin, ettl kilpailu suoritetaan Helsingin työväentalon juhlasalissa alkaen klo 14. PUsylippujen hinnoiksi vahvistettiin l5:- t 12:- ja 10: Eestin TULn ilmoitus painonnostokilpalluistå. Kuultiin astin TULn kirje kansainvälisten painonnostokilpailujen Helsingissä ajan hyväksymisestä Kymin Veikkojen matka TallinnaåD~ Kuultiin Tallinnan Töölisspordi Yhingin ilmoitus että seura järjestäisi ettelunsa Kymin Veikkojen nyrkkeilyjoukkuetta vastaan Merkittiin nyrkkeily jaoston puoltavan ajan hyväksymistä. Hyväksyttiin kilpailun aika ja päätettiin asiasta ilmoitt ymin Veikoille Harr; å-suomi. nyrkkeil.ymåaottelu.n åikä. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta hyväksyttiin Norja TUL nyrkaeilymaaotte.j,un ajaksi , paikkana Messuhalli ja ot te lun alkamisaikana klo 16.

5 P ö y t ä k 1 r j a, tehty Pohjoiskymenlaakson Työväen Urheiluliittoon kuuluvien seurojen yhteisestä neuvottelukokouksesta joka pidettiin Kuusankosken työväentalossa Itlustettuina olivat Kuusankosken Puhti Kymintehtaan Kisa, Kouvolan Pojat, Sippolan Toive, ja Voikan Viesti. Kokouksen avasi Pauli Vuorela ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Oiva Honkanen sekä sihteeriksi Antti Nurminen. Saapuvilla oli 2e eri seurojen edustajaa 1 4. Katsottiin kokous lailliiseksi keskustelemaan ja päättämään asiasta jonka takia kokous on koolle kutsuttu Oiva Honkanen alusti kysymyksen uudesta piirijaosta, selostaen niitä syitä jotka ovat aiheuttaneet kokouksen koolle kutsumisen. Einari Virtanen käytti laajan puheenvuoron jos hän toi omia. mielipiteitään julki jotka ovat 1l11den piirin perustamista vastaan. Virtanen~. esitti että olisi lähetettävä lähetystö T.U.L. Liittotoimikunnan kokol1kseen anomaan että llittotoimlkunta siirtäisim piirijaon ~tjt~kb toimeenpanoa sekä pyytäisi Liittoneuvostoa ottamaan asian uudelleen käsiteltävä ksi. Puheenvuoroja käyttivät vielä m.id. Pauli Nurminen Kisasta, Pauli Niemi Kisasta, A.Nurminen Viestistä, äntylä Kisasta, V.Aalto Kisasta, T.Vihko Kouvolan Pojista, kaikkiaan käytettiin asiasta )+3 puheenvuoroa ja Einari Virtasen Ix ehdotuksesta pää tett iin. lähettää kolme miehinen lähetystö Liittotoimikunnan kokoukseen henkilökohtaisesti selostamaan asiaa~ Lähetystöön valittiin Einari Virtanen Viestistä, Oiva Honkanen Puhdista ja Vilho Aalto Kisasta.

6 3 ~. Lähetystön ilmoittaminen Liittotoimikunnalle jätettiin Oiva Honkasen I huoleksi. Lähetystön matkakulut päätettiin ottaa jokaiselta seuralta mistä on edustaja lähetystössä. 5 ~. Päätettiin ottaa selkoa eteläkymenlaakson seuroilta onko niiten kanta asiassa edelleen kielteinen. 6 ~. Keskustelun tulos, Liittotoimikunnan kanssa päätettiin saattaa julkisuuteen Suo men 80S. dem. lehden välityksellä. 7 ~. Pöytäkirja julkiluettu ja hyväksytty kokoustilaisuudessa. Pöytäkirjan vakuudeksi. ~~ (~/j/~ Puheenj ohtaj a. Sihteeri.

7 V a 1 t a k i r J a ~ V ja 11 seura Voikan Viesti on val tlluttanllt Einari Virtasen, Oiva Honkasen ja Vllho Aalton kääntymään Työväen Urheilulilton puoleen uuden plirin perustamista koskevassa kysymyksessä. Voikaalla 17 p:nä syysk V 'a.1, seura Voikan Viesti.. '\ LI !jct a t J- P11heenj ohtaj a. /1 Wv ti~ Sihteeri. Todistavat:

8 Kyminiehdas,... fj.yy~... kuun... J..?.. p:nä V.- ja U.-seura Kymintehtaan Kisa r.y. v ltaklrja. V ja U 8!ura Kymintehtaan Kis3, r. y. yaltuuttaa. 1:f )("QukSessaan t!k~än pää.töksen peruste"lla selittämään 1,i1tt t 1mikunnall~ uu(1~n Pohjolskymenlaakson piir1n perust!.!ti1'!t!\ lr'osk.. via 401 lta s~uraa.\'at Ein.ri Vlrtan~n Voik~aan Vie tist Ci\'a Honkas.. n Kuusank sk~n Pudlsta Ja. VilhO Aa~l n Kym1ntehtaan Ki3aBt~. Kym1nt!htaalla 17/ V & U-SEURA KVMINTEHTAAN KISA R. V. Pauli IHl!rni -... _ Vilho Aa.1.t puh e'dnj 0 t4j a ~----~---~--- ihteer1. (? ~.~ ---t -~----, 1:&~~~ -- --~~---~--~------~-~----.

9 Kokous 40/381 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26 päivänä syyskuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne (37) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen )39), T. H. Vilppula (29), Väinö Laherma {#D l, H. Kangas (33), E. K. Kalervo (35), A. K. Leskinen (36), Taimi Taist (36), O. Suvanto (37), K. A. Vuori (38) ja liiton toimihenkilöt Kaukinen, Määtti. ja HeI en:ius:, viimemaini t tu sihteerini Pöytäkirjan tarkastus. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: kansalliset moottoripyöräilykilpailut, Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät ehdolla, että Hels~in piiritoimikunta ja liiton pyöräily jaosto puoltavat, kansalliset nyrkkeilykilpailut, Porin Pyrintö ehdolla, että nyrkkeily jaosto puoltaa ~ HTNn matka Tallinnaan. Ilmoitettiin Eestin TULn seuran KUnnakin pyytävln Helsingin Työväen Nyrkkeilijäin seuragoukkuetta kilpailumatkalle Tallin-. naan ja merkittiin, ettei Hl'N kilpailujensa johdosta voi ottaa k~tsua vastaan Turun Toverien kansainvälist~n painien osanottajat. Ilmoitettiin Turun Toverien haluavan kustantaa pidettäviin. kansainvälisiin painikilpailuihinsa Eestin TULosta painijat Hans Kanastikin ja A. Pohlan sekä Unkarin TULosta painijan (Fescke)t jonka mm. Lempinen on voittanut. Myönnettiin edellämainituille painijoille oikeus kilpailla Turun Toverien kilpailuissa Moottoripyöräilijän valinta Osloon. Ilmoit ttiin komitean ~ alin, Lindgren ja Suomalainen valinneen liiton edustajaksi Oslossa pidettäviin moottoripyöräilykilpailuibin T. Hambergin Kymin ~eikoista, varalla Birger Lindqvistin HTMsta. Merkittiin samalla, että Hamberg matkustaa kilpailuihin. Ilmoitukset hyväksyttiin.

10 Kokou 40/381 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan HelsiQgisaA liiton toimistossa 26 päivänä syyskuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat. Rinne (37) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen )39), T. H. Vilppula (29), Väinö Laherma ( fo ), H. Kangas (33), E. K. Kalervo (35), A. K. Leskinen (36), Taimi Taiat (36), O. Suvanto (37), K. A. Vuori (38) ja liiton toimihenkilöt Kaukinen, Määttä ja. He 1 en:ius, viimemainittu sihteerinä Pöytäkir,jan tarkastus,. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: kansalliset moottoripyöräilykilpailut, Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät ehdolla, että Helsingin piiri toimikunta ja liiton pyöräily jaosto puoltavat, kansalliset nyrkkeilykilpailut, Porin Pyrintö ' ehdolla, että. nyrkkeily jaosto puoltaa o~ HTNn matka Tallinnaån. Ilmoitettiin Eestin TULn seuran KRnnakin pyytävan Relsin. gin Työväen Nyrkkeilijäin seuraöoukkuetta Kilpailumatkalle Tallin-. naan ja merkittiin, ettei HTN kilpailujensa johdosta voi ottaa katsua vastaan Turun Toverien kansainvälist~n painien osanottajat. Iimoitettiin Turun Toverien haluavan kustantaa pidettäviin kansainvälisiin painikilpailuihinsa Eestin TULosta painijat Hans Kanastikin ja A. Pohlan sekä Unkarin TULosta painijan (Fescke)" jonka mm. Lempinen on voittanut.. Myönnettiin ede11äma1nituille painijoille oikeus kilpailla Turun Toverien kilpailuissa Moottoripyöräilijän valinta Osloon. Ilmoit ttiin iomitean ~ alin, Lindgren ja Suomalainen valinneen liiton edustajaksi Oslossa pidettäviin moottoripyöräilykilpailuihin T. Hambergin Kymin veikoista, varalla Birger Lindqvistin HTMsta. Merkittiin samalla, että Hamberg matkustaa kilpailuihin. Ilmoitukset hyväksyttiin.

11 Norjan painijoukkueen johtajåt. Painijaoston ebdotuksesta valittiin l. li Norjaan lähetettävän painijoukkueen johtajaksi V. Pahlsten painijaostaata varalla K. Lahtinen Kuusankosken Puhdista.? Norja-painiottelun radiointi. Painijaoston ehdotuksesta päätettiin YleisradioIta tieduste~la Norja-painiottelun radiointimahdollisuuksia perjantaina u_öx annettavaa noin i tunnin jälkiselostusta silmäliä. pitäen. Selostajaehdokkaaksi hyväksyttiin painijaoston ehdotuksesta jaostosihteeri, Helenius. Yleisradiolle päätettiin samalla esittää pyyntö, että tämä korvaisi selostajan kustannukse~ Eesti-nyrkkeilyottelun radiointi. Eesti - TUL nyrkkeilyottelusta He15ingissä päätettiin pyytää YleisradioIta 15 minuutin jälkiselostus SUIn teknillisen päävaliokurinan kokous. Kuultiin SUIn %K ilmoitus teknillisen päävaliokunnan kokouksen pitämisestä ja mahdollisesti Liegessä Belgiassa. Samalla päätettiin SVIlle ilmoittaa (Devlieger, Belgia), että liittomme on valinnut V. Koivulan SUIn yleisurheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi, K. A. Vuoren voimailuvaliokunnan jäseneksi, Urho Rinteen talviurheiluvaliokunnan jäsensksi ja K. Altin jalkapallovaliokunnan jäseneksi Tarmon kilpailumatka Tallinnaan. Ehdolla, ettei painijaostolla ole matkaa vastaan huomauttamista myönnettiin Helsingin TarmolIe oikeus lähettää painijoukkueensa 22ix Tallinnaan sikäläisen Hermes- seuran vseraaksi Merkittiin Hermeksen suorittavan joukkueelle ruuan ja asunnon aiheuttamat kulut, matkan maksaa Tarmo. II Kuultiin Tampereen piirin tiaqustelu koskeva mahdollisuutta, että piirikokous määräisi määräajan, jonka kuluttua jäsenmaksunsa rästiin jättänee~tä henkilöltä ei voitaisi vaatia jäsenmaksurä stien suoritusta, vaan tämä saisi vapaasti liittyä toiseenkin liiton alaiseen seuraan. Piirille päätettiin lähettää asiasta vastaua, jossa selostetaanjäsenen eroamistapa ja erottamistapa sekä annetaan selostus seuran yhdiatyslainmukaisesta oikeudesta vaatia Xaas" maksettavaksi langenneet jäsenmaksurästit 10 vuoden ajalta, josta kkx oikeudesta kukin seura kylläkin voi luopua.

12 la Nastolan Ruuhijärven kylätie. Nastolan Ruuhijärven kylä tien osakasten kokoukseen klo 10 Ruuhijärvelle valittiin liiton edustajaksi taloudenhoitaja Eero Kaukinen Liiton sääntöjen käsittely liittokokouksessä. Heiskanen järjestömuotokomitean puheenjohtajana ilmoitti, että järjestömuotokomitea on harkinnut onko suotavaa esittää seurojen mallisäännöt, piirien ja liiton säännöt ylimääräisen liittåkokouksen harkittavaksi. Päätettiin tiedoittaa järjestömuotokomitealle, että säännöt otettaisiin esille ~asta varsinaisessa liittokokouksessa ~. PÖ8iois~Kymin piirin kysymys. Heiskanen järjestömuotokomitean puheenjohtaja ilmoitt~ komitean käsitelleen piirikuntain jakokysymystä sen jälkeen kun asiasta Pohjoiskymin seurojen edustajat olivat käyneet liittotoimidkunnan puheilla, tiedoittaen komitean kantana, että asian valmistelu komiteassa on siirretty sen johdosta, koska Pohjoiskymin piirin kysymyksen päätös saattaa vaikujtaa koko kysymyksen ratkaisuun. Ilmoitus merkittiin Tilintarkastus. Vilppula ilmoitti liittotoimikunn~ valitsemain tilientarkkaajain suorittaneen liiton tilien tarkkailun syyskuun 23. päivänä, jolloin tarkastettiin tulotodisteet ft ja menotodisteet. R Taakastuspäivänä _,JOCIII,i*,iuK 01i liiton... Mk. 1924:21, joka vastasi kassatilin eroitusta. Tilientarkkaajat eivät olleet huomanneet aihetta muistutuksiin tai huomautuksiin. Ilmoitus merkittiin. Vakuudeksi: ro"...'r~

13 .- - Kokous 41/38-1. Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa lokakuun 3 pnä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. ~aapuvilla olivat U.~inne (38),puheenjohtajana, A.E.Heiskanen (40), T.H. Vilppula (30),Väinö Laherma (31),K.A. Vuori (39),H.Kangas (34),E.K.Kalervo (36), A.K. Leskinen (37),0.Suvanto (38),J.Erjama (24),sekä liiton toimitsijat Helenius,Määttä ja Haini,viimemainittu sihteerinä Pöytäkir,jan tarkastus. Luettiin edellsen 26/9-38 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja jak hyväksyttiin selventämällä l3 :n päätöskohtaa siten,että järjestömuotokomitealle annettiin valtuudet es'tellä sellaisia sääntömuutosehdotuksia ~QS ylimääpä~selle liit~selle,joita se mahdollåsesti pitää välttämättöminä,mutta että sääntöuudistukset kokonaisuudessaan esitellään vasta seuraavalle varsinaiselle liittokokoukselle. I~;' :~~ Kilpailuluvat: MYönnettiin ehdolla,että asianomaiset jaostot puoltava,seuraavat kilpailuluvat: 22-23/10 kansalliset painikilpailut,uuraan Vilpas /10".. Kemin Veto (siirto 15-16/10). 5-6/11 lt fi Jyväskylän Veikot. 3.-4/12 ".. Iisalmen TU. " Isonkyrön Voitto. tt Kolhon Vihuri (siirto 6/11) /11 11/12 30/10 9/10 nyrkkeilyseuraottelu H:gin Kotkat-Kymin Veikot. Uintiottelu Helsingin Työv.Uimarit-Viipurin Työv.Uimarit. Ehdoitta myönnettiin seuraavat luvat: 4/12 kansalliset voimistelukilpailut,tampareen piiri. fi 12/ " Tampa reen piiri Voimistelumestaruuskilpailut. Kuultiin Vaasan Toverien tiedustelu, voisiko liitto antaa seuralle mestaruusmitalit maksutta ja luopua liitolle menevästä voitto-osuudesta,jos seura ottaa järjestääkseen liiton v.1938 voimistelunestaruuskilpailut,sekä voimistelujaoston tiedusteluun liittämä lausunto. Jaosto ehdotti,että mestaruusmitalita annettaisiin,mutta ei muita etuja. Päätettiin,että mestaruusmitalit annetaan seuralle maksutta ja että myös liitolle tulevasta voitto-osuudesta luovutaan.jotta kilpailut saadaan. järjestetyksi. Seuran päätettäväksi jätettiin,ottaako se kilpailujen ohjelmaan yksityislajien lisäksi myös joukkuemestaruuskilpailut Joukkue ETL-TUL nyrkkeilyliitto-otteluun. Helsingissä 6/11-38 järjestettävään Eestin Töölispordi Liit' n ja TULn väliseen nyrkkeilyliitto-otteluun päätettiin nyrkkeily jaoston ehdotuksesta valita seuraavanlainen joukkue (liiton mestarit): V. Kuusinen,varalla K.Itäluoto.

14 Ltk.4l(38-2. A. Sukanen, varalla. O.Ura n V.Iskanius If O.Nikulainen I( II M.Kuusela V.Urhonen " A.Illndell u K.Himmelroos. A.Hänninen. M.Pietl1ä. O.Mäki. K.Piippo. E.Vaelma. A.Saloo Valitsijamiehet olivat yhtyneet jaoston ehdotukseen. Valituille päätettiin tiedoittaa,että heidän on kilpai1tava kuntonsa osoitukseksi joko 15-16/10 tai 22-23/10 järjestettävissä nykkkeilylt kilpailuissa Po~joismaisten pyöräilymestaruusjoukkueen juttu. Kuultiin pyöräily jaoston ehdotus pohjoismaisiin pyöräi~estaruuskilpailuihin Kööpenhaminaan osallistuneen joukkueen jutusta,joka oli lähetetty jaoston selviteltäväksio Jaoston ehdotus liitteenä. Matkalle osallistuneille kilpailijoille A.Koskenvedelle,E.Jaloselle, T.Helmisel1e ja L.Rakeelle päätettiin antaa huomautus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä mainitulla ki lpailumatkalla ja sen yhteydessä.jaloselle huomautetaan lisäksi,että hänen velvollisuutenaan liiton pyöräily jaoston jäsenenä olisi ollut auttaa johtajaa joukkuetta koskevien asioiden hoitamisessa Pariisin murtoma~juoksukilpailuihin valmistautuminen. Yleisurheilujaosto ehdotti, että keväällä 1939 Pariisissa järjestettäviin murtomaajuoksukilpailuihin ryhdyttäisiin jo nyt valmistautumaan siten, että 16/10 tai 23/10 järjestettäisiin valintakilpailut,joihin kutsuttaisiin V.Saarinen Lohjan Louhesta,V.Kaijanen. Johanneksen Mäenpojista,N.Perkonoja Paimion Iskusta,M.Vilenius Kotkan Kisailijoista, V.Joukainen Viipurin Vauhdista, Väinö Saaeinen Tampereen Yrityksestä, V~Peltomäki ja V.Hellen,sama seura, U.Oksa Kuopion Kisaveikoista,L.Korppi Kuusankosken Puhdista ja V.Salmi,R.Salmi,V.Majonen ja T.Mustonen H:gin Kisatovereista. Samalla jaosto pyysi 2000 mk kilpailujen järjestdmiskustannuksiin,lähinnä kutsuttujen matka- ja majoistuskustannuksiin. Anomus määrärahan myöntämisestä hylättiin,mutta jaostolle annettiin oikeus järjestää kilpailut samanlaisin edellytyksin kuin muutkin tämänlaatuiset kilpailut,siis siten,että osanottajatn kustannukset suorittavat osanottajat itse taikka heidän seuransa Kemin Vedon kurssianomus. Kemin Vedon anomukseen saada liitolta kuluvana syksynä järjestettäville kursseille voimistelunohjaajan sekä tiedusteluun,miten paljon ohjaajan lähettäminen tulisi maksamaan,päätettiin vastata,että ohjaajan lähettämisestä voidaan neuvotella myöhemmin,mutta ensin kehoitetaan seuraa neuvottelemaan piiritoimikunnan kanssa koko piiriä käsittävien kurssien jäjrestämiseksi niillä varoilla,joita piirille kurssitoimintaa 'varten on liiton valtionavustuksesta myönnetty. amalia kiinnitetään piiritoimikunnan huomiota asiaan Neuvottelukokousta koskevat asiat. Kuultiin liiton TamJe reen, Viipurin, Varsinais-Iuomen ja Kyminlaakson piiritoimikuntien vastaukset liittotoimikunnan lähettämään tiedusteluun,

15 Ltk.41(38-3. onko piiritoimikuntien mielestä mahdollisuuksia v.1940 liittojuhlien järjestämiseen mainituilla paikkakunnilla. Vastaukset liitteinä. 10(10-38 kokoontuvalle neuvottelukokoukseile päätettiin ijae!~ä~~' että liittojuhlat siirrettäisiin järjestettäväksi mainittuna vuonna Turussa. Neuvottelukokouksen käytännöllisestä järjestelystä päätettiinz 1) kokouksen avaa liiton puheenjohtaja U. Rinne. 2) puheenjohtajista tehdään ehdotus myöhemminj sihteereiksi ehdotetaan Onni Haini,Onni Helenius ja Toivo Määttä. 3} puhe ja läsnäolo-oikeus myönnetään kokoukseen kutsutuille kahdelle kunkin piir1toimikunnan e dustajalle, liittotoimikunnan ja naistoimikunnan jäsenille ja liiton toimitsijoille. 4) muiden läsnäolo-oikeudesta päättää kokous. 5) kokouksen osanottajille tarjotaan liiton puolesta kahvit. Merkittiin: Toimisto on vuokrannut kokousta varten työväentalon B-salin,jossa voidaan kokousta pitää klo 18. saakka. Jos kokousta on senjälkeenkin jatkettava,voidaan siirtyä A-saliin Selostus n.s.yhteistoimintakysyrnyksestä. Puheenjohtaja esitti selostuksen liittotoimikunnan asettaman komitean neuvotteluista SVULn edustajien kanssa ja näiden neuvottelujen tuloksena syntyneen luonnoksen yhteistoimintasopimukseksi. Sopimusluonnos liitteenä. Keskustelun jälkeen siirrettiin liittotoimikunnan kannanotto esitykseen myöhemmin tap htuvaksi ja päätettiin alistaa sopimusehdotus ylimääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi. Samalla päätettiin asiasta esittää selostus 10/10-38 kokoontuvalle piirijärjestöjen edustajien neuvottelukokoukselle Ylimääräisen liittokokouksen koollekutsuminen. Ylimääräinen liittokokous päätettiin kutsua koolle helmikuun 5 p:ksi Toimisto velvoitettiin ryhtymään asian vaatimiin valmisteluihin. Päätös ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumisesta selostetaan myös edellisessä :ssä mainitulle neuvottelukokoukselle. Liittokokouskutsun julkaisemisesta päätetään seuraavassa liittotoimikunnan kokouksessa. Vakuudeksi: ~-~

16 saapunu~9~.. ~U[ \' <i~t~ttu' / \d.yy T N URHEILULIITON T A Jv1 J) ~ ~ ~ ~ l\t J) 1 1 ~ 1 1\: U l\t T A ~. Y. TAMPERE TOIMISTO TV,N TALOSSA 455/ 9. Tampereella Työväen: Urhei luli i t to. HeI f3 tj~k h Vas tauksek.,i ki rj e li'1ä. nne 22/ ko skien 1940 TUL : 1 ii ttojuhlal'l mahdollista j rjestely Tarlpereella, sa mne kohteliair1r.lilt ilnoi ttaa seuraayaa: i t. tulee Y lii ttojuhla j.rjestä.misnahdollisuuksii n hde Tampereella sii.., laajtmdessa kuijls ne aikaisei'll11i o jllrjestetty Helsingiss s mril'le joul:l~oesit~k6i eelt, esim. yhtei& yoimisteluesitykset, ei kaupu gisoat'lt'1e ole t 11 ckertaa f3ellai~ta ke tt.. jossa "ij'lli., s lluret jou1ckoesityk:set yoitaisii suorittaa. iill lisä.ksj, on ajateltayissa, ett tuleyie liittojuhlie osa otto, tlluri äihi yhteise.si ~yksi,i tulee entiseet.. knsyanaan nii katsonme t m: t.n. "Tuoksi liittojuhlie...n järjest nise t,ltä osaltaan tuo YP~ Y ikeuksia T~pereeIla järjestettätä.ksi. Lisä~5i on hyti. epätietoista josko tähän nen essi tänne voitaisii sopitaa keltt sanea, raken etuksi, asiani!lukaiei e l::atsojakorol::l-:eineea. Muilta kohdiltaan katsoisij"'li'le liittojuhlat paikakujlallamme kohtalaisesti ToitaTa jä.rjestli.,ä,. Kuten yieisurheilu-, ui ti-, p lrä.il r_, pesäpa:!.lo5.lu-, jalkpprlloilu-, phi i, rc1ino _ osto-, l'iyrjckeily- yn. kilprilujen osalta.

17 r l' ajoituspuole kyll" i yhtei~!!tajoitulc3en - tyydytt~tästi järjestytu, oillä onhaji t"~, llä kuusi kohtalaisen isoa koulura.ke lusta joita Toitaisiin t"h" _ tnrkoi tukseen ldjyttä,ä, sekä lisä.lcni pari pienei'lp"u koulurakennusta,. y ä' seurätåtot ja työtä,entalo joi ta myöskin voidaan käyttä': 50pi- ", Tietetty.ihiJt snr VI: laulu- ja soitto.juh~iin{ 'oiden osa otta.jat o Ii Ta t!!taj 0 i te tu t täjdhä i 82. i kansay.:o ui uihin.. ToiToen t~..r.:j.ä.n osaltaan seitentä;y" niitä 1"1ahdollisuuk_.. sia Mitä Tampereella olisi T. me rki tsep.1p.1e 1940 liittojuhlie pitopaikkalia Työl'~isurheiluterTehd:rk5i : '[yöväen Urheiluliitto ~am~llen lfdk!id~ &~ Ohei eena lähe tänme SaT'lRlla TaMpereen Yrityksen kilpriluissa 5/9.- ~8. J:i i tol't e l1.!1ä tyi~ll:::na yakkeel'l N. Lehtisen sartuttama.sta kielco h,eitojt tuloksesta 45,29 hytä.ksytt;:~t~..ksi o 1..[ SCl.Ina.[ "

18 Turku Loka kuun 2... p:nä ä r - i - Varsi na i 5-SU om e n Piirikunta r.y. -' TURKU Työväen Urheiluliitto, H e 1 s i n k i ~ rv.li i ttotolnikunta. Tiedusteluru1e johdosta liittojuhlan järjestysmahdollisuuksista Turussa v. I940 ilmoitamme,että asiaa 01 käsitellyt se - kä piiritoimikunta,että ylimääräinen piirikokouskin ja ollaan täällä sitä mieltä,että kenttien ja kilpailupaik "ojen sekä osanottajain majoituksenkin puolesta,voidaan aivan hy~in liitto1)uhla pitää Turussa.... a. Täällähän on Urheilupuistossa useampia ~ nttiä,joilla sa ru1aikaisesti voitaisiin suorittaa YleisurheiluTjalkapalLOilUypaini _myrkkeily_ ym.kilpailuja.uintikilpailut UittamAon uudella uimal aitoksel la. Yhteisvoimistel ues i ty.l(sien suorittamisessa 01 i s i sellainenkin mah - dollisuus, ~ttä Kupittaan vastavalmistuneet jalkapallokentät yhdistämällä ne voitaisiin siellä suorittaa täydessä laa juudessaan. Majoituksen ei kaupungissa ja esil{allpungis s a olevien lukuisten lwulujen ansiosta pitäisi tuottaa suurempia vaikeuksia. Eri asia on voidaanko ja lannattaako v. I940 järjestää Liittojuhlia enempää Turussa kuin muuall alcaan, samana VU0l11 a pidettävien Olympialaisten vuoksi, joita seuraamaan varmasti suuri osa TUL:n kin jäseniä varustautuu. Llyöskin yhteistyö kysymyksen ratkaisu vaikuttaa ratkaisevasti liittojuhlan järjestämismahdollisuuteen. Tämdn arempaa selvitystä emme tälläkertaa voi asiasta antaa. f 1 ~ "1 IJOm n Tov. tervehtien.,...-/,"-_ ~ '.. r.y. 7 1~~

19 NJLRl1UK ON Ko tkas sa loka kuun 2 pnä /t-b / Työväen Urheiluliitto, Helsinki. Tiedusteluunne, liittojuhlien järjestämismahdol l isu ~ ksista v Kotkassa, saamme kohteliair.:,lin ilmoittaa seuraavaa : Juhlien ohjelma voitaisiin~ suurin piirtein suorittaa siinä laajuudessa mitä kirjelmässääne mainittiin ni~.yl isurheilu-~voi. istelu-,u'nti-, pyör&ily (macntie ajo)-, pesäpalloilu-, j~lkapalloilu, paini-, pain nnosto-ja nyrkkeily. uorituspaikkoina olisivat urheilukenttä, pallokenttä, uimalaitos sekä Katariinan niemi, l.dhin vähäisin kust annuksi n voitaisiin rakentaa tarpeelliset lavat painia, nyrkkeilyä ja painonnostoa v&rten. lajoitulsessa olemme vain huomioineet kunnalliset kansakoulut, tyuväentalon sekä Työväen Opiston ja saanemme niihin majoitettua noin 4000 osanottajaa. Kun lisäksi otetaan huomioon lähiseuda t, joihin on hyvät kulku~hteydet, niin voimme majoittaa j uhlien aikana siinä 5000 osanottajaa. Toivo~ne ylläolevasta selviävän ne mahdollisuudet mitkä Kot -. kaila olisi v liittojuhlia järjestäessä. ToverilIisin urhei luterveisin

20 Viipurissa 30 p:nä syys...kuuta RIN PIIRI KUNTA VI I PU R I T U L:n Liittotoimikunta. Helsinki. H.t. Tiedusteluunne liittojuhlien järjestämisestä V.I940 Viipurissa täytyy meidän vastata kielteisestl.peruste_ luina kantaamme voimme esittää seuraavaa:vaikka kenttäsuhteet tällä hetkellä ovatkin täällä kaikkien muiden lajien järjest tämiselle suotuisat,ei käytettävissämme ole sellaista kentää, jossa mahtuisi esittämään juhlien päänumerot suuret yhteisvoimisteluesi tykset. Ayöskin kunnollisen työväentalon puutteessa olisi majoitus melkein kokonaan j rjestettävä kouluille,joten siinäkin asiassa jäisimme epävarmalie pohjalle.lisäksi Viipurin syrjäinen asema rajoittaisi suuresti osanottomahdollisuuk_ si a juhliin. paikan merkitsemme Uskoen Juhlien järjestämiselle löytyvän paremman Työläisurheilute

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA

PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA Akseli Salokannel Lokakuun 1. päivänä 1955 täytti Vanajan vanhin, kirkonkulman kansakoulu 90 vuotta. Se on siis maamme vanhimpia kansakouluja. Täällä Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot