ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten"

Transkriptio

1 Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä yleisön tuki myöskin muodostuisi heikoksi ja piirin arvokilpailut tuskin tulisivat kannattamaan. Kyminlaakson piiri on nykyisin niin voimakas, että se avustaa seuroja piirin mestaruuskilpailujen toimeenpanossa, mutta Pobjois Kymissä tämä tuskin saattaisi tulla kysymykseen. Nykyisin on kussakin seurassa vain kourallinen toimihenkilöitä. Jos piiri perustetaan, menettävät seurat toimihenkilöitään ja tällöin voisi myöskin seurojen toiminta uuden piirin toiminnasta huolimatta joutua kärsimään toimihenkilöpuutteesta. Lahden piiriä ei PobJoia Kymi kykene yksinään nostamaan, mutta Kyminlaakson piiri. sen kokonaisena voisi mahdollisesti tehdä. Heiskanen selosti piirijakokomitean tarkoituksta ja huomautti, että sen laatima piirijaaosuunnitelma oli kutakuinkin lopullinen. Tarkoitus oli s~lla, että suunni)elma liittoneuvostossa lyödään lukkoon. Kyminlaakson piirin taholta esite~ tiin liittoneuvoston kokouksessa vain va~talause, kun sen sijaan asialle olisi ehdottomasti ollut eduksi, jos piirin puoles~a olisi tehty ehdotus siitä mi te.n asia piirin mielen mukaisesti olisi pitänyt ratkaista. Huomautti edelleen, etti nyt tuottaa vaikeuksia PobjoisiKymin piirin yhdistäminen Kyminlaakson piiriin, koska piirijako on laadittu uutta piiriä silmälläpitäen eikl vanhan kokonaisena säilyttämise~ kannalta. Toivoi Kyminla~son piirin ja PohjoiS-Kymin piirin seurojen tekevän ehdotuksen asian ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Lahden piirin jakokysymys voidaan ratkaista. Virtanen huomautti, että POh.joiskym1asä on kaksi kertaa toiminut pohjoisten seurojen keskuudessa aluetoimikunta asioita hoitamassa. Asiasta on saatu huono kokemus, joka ei kehoita jatkamaan kokeiluja. Aalto huomautti, että paikalliset olosuhteet on Pobj oiskymin kysymyksen ratkaisussa huomioitava, vaikkakaan näitä ei kaikkialla tunneta. Epäili, että uuteen piiritoimikuntaan jäseniksi tulevat joutuisigat ennenpitkää muuttamaan pois kaix paikkakunnalta ja kukaan Kymi-yhtiön työss~ oleva ei uskaltaisi ottaa vastaan piiritoimikunnan jäsenyyttä. Virtanen ilmoitti, että Paavo Martelius pääsi viime liittojuhlille osanottajaksi vain siten, että otti lopputilin Viestin parhaat miehet kuuluvat nykyisin etupäässä Helsingin piiriin. A. Leskinea painosti Pohjoiskymin kysymyksen ratkaisua siten, että harkittaisiin Lahden piirin yhdistämistä Kyminlaakson piiriin. Honkanen selosti Kyminlaakson piirin kantaa lähettäessään edustajan liittoneuvoston kokoukseen. Tarkoituksena oli ainaki POhjoiskymin piiriin tulevien seurojen osalta tiedoittaa liittoneuvostolle, että jos Lahden piiri on lopetettava, niin tämäkin voitaisiin ottaa ja k.t Kyminlaakson piiriin, jonka jakamista oli tarkoitus kaikin voimin vastustaa.

2 Pää t ö s Asian käsittely siirrettiin. Edustajansa lähettäneiltä seuroilta päätettiin saapuvilla olevien edustajain kautta pyytää asian ja Pohjois-Kymin piirin. perustamisen si irtämis- tai peruutuskysymyksen peruat~lut liittoto1mdkunnalle kirjallisesti, jonka jälkeen liittotoimikunta käsittelee miten asia ratkaistaan. Puheenjohtaja Rinne mainitsi samalla, että jos kysymys n pakko alistaa liittoneuvoston kokouksessa käsiteltäväksi lienee ainoana mahdollisuutena se, että Lahden piirin toimintaa jatketaan toistaiseksi ja Pohjois-Kymin piiriin määrätyt seurat kuuluvat samoin jatkuvasti Kyminlaakson piiriin. Päätöksen jälkeen E. Virtanen kiitti liitto toimikuntaa siitä, että se on ottanut asian tutkittavakseen ja puhee~ johtaja Rinne kiitti lähetystöa ilmoittaen liittotoimikunnan saattavan heti perustelujen saapumisen jälkeen kysymyksen liittoneuvoston ratkaistavaka1a~ Kilpailuiuvat. Myönnet.tiin ja merkittiin seuraavat kilpailuluvat: yleisurheiluottelu Lauritsalan Teräs - Viipurin Ryhti, ja~pallo-ottelu Lappeenrannan Työväen Urheilijat - Viipuri.n Ryhti, jauapallo-ottelu Maarian Reipas - RTU jalkapallo-ottelu Porvoon Veikot - TKT D.9. pesäpallo-ottelu Helsingin Visa - Karkkilan Sisu, jalkapallo-ottelu Helsingin Visa - Karkkilan Sisu ehdolla, että ottelu päättyy samana päivänä suoritettavan liiton suursarjaotte lun johdosta viimeistään klo 15, kansalliset pesäpalloilukilpailut, Turun Toverit kansallise~ j1eisurheilukilpailut, Helsingin Isku ehdolla, että Helsingin piiritoimikunnalla ja yleisurheilujaostolla ei ole mitään kilpailujen toimeenpanoa vastaan kansainväliset painikilpailut Turun Toverit ehdolla, että painijaosto puol.taa Moottoripxöräiliåän lähettäminen Osloon. Ilmoitettiin Norjan AIFn kustantavan yhden moottoripyöräilijän kilpailumatkalle Osloon perjantaina pidettäviin kansainvälisiin moottoripyöräilykilpailuihin rata-nopeuskilpailuihin. Merkittiin kilpailut toiaeeppantavan neljässä luokassa (tavall. konee~ alle 350 ccm ja 500 ccm sekä kilpailukoneet alle 350 ccm ja 500 ccm). Norjan AIFn ilmoitus" että liitto suorittaa kilpailijan matkakustannukset Osloon ja takaisin sekä asunnon ja ruuan ja 4 Norjan kruunua pllvärahaa päivää kohden merkittiin.

3 Pyö~äilYJaoston ehlotuksesta annettiin jaostgn jäsenille Malinille, Lindgrenille ja Suomalaiselle oikeus valitaedustaja Forssan Alun pebäpallokilpailut. Pesäpalloilujaoston ilmoituksesta merkittiin Forssan Alun järjestäneen naisten pesäpallo-ottelun Alku Hyvinklän Ponteva maksullisena ja eri sisäänpääsymaksulla ennen liiton pesäpallosarjan ottelua Alku - Helsingin Kullervo. Pesäpalloilujaoston ehdotuksesta päätettiin Forssan Alulle antaa muistutukset ~ttelun Alku - Ponteva toimeenpanosta ilman kilpailulupaa ja samoin otte~un järjestämisestä maksullisena samana päivänä ennen liiton pesäpallosarjan ottelua. tehtyyn ~ieduste Norjaan lähetettävä painijoukkue. Painijaoston ehdotuksesta päätettiin Norjaan liittootteluun ja kilpailumatkalle (matkalle lähtö ja paluu ) lähettää seuraava joukkue: J. Kyllönen, K. Lahokoski; V. Saarela, V. Lempinen, K. Rönn. Teivo Tamminen ja R. Larick sekä varalta V. Holmberg, A. Leinonen. O. Hagman, E. Suikkanen, K. Mattsson, E. Tuhkanen ja T. Gerdt. Merkittiin, e,ttä valitsijamiehistä Vuori ja Varis hyväksyvät ehdotuksen ja kolmas valitsijamies Mänty ei ole määräaikaan mennessä vastannut ådtään hänelle luun Norjaan lähetettävän painijoukkueen johtajasta päätettiin pyytää painijaoston lausunto Ryväskylän Työväenyhdistyksen 50-vuotisjuhlaan valittiin liitto toimikunnan edustajaksi Väinö Kauranen Jyväskylästä 'Luennoitsija Varsinaissuomen piirin naisjaostonkursseille. Varsinaissuomen piirin naisjaoston puolesta päätettiin sanotun piirin naisten toimitsijakursseille (tai )' tiedustella luennoitsijaksi voimistelunopettaja Liisa Karjalaia-. ta. Samalla päätettiin liiton varoista suorittaa Karjalaisen matkakustamukse,t (matkalipun hinta) TUL-n 1au1ukilpailu. Ilmoitettiin liiton laulukilpailun palkintolautakunnan (Lyyli Takki, P.E. Salomaa ja Onni Haini) jakaneen palkinnot laulukilpailuista. 1 palkinnon sai

4 ruonoilija Martti Laine Helsingistä. toisen palkinnon Toivo A. J,.,ehtinen Tampereelta ja kolmannen Martti Laine LiittojuhlåkYSymys. Hyväksyttiin liittojuhlakysymyksestä piireille lähetettävl alustus ja samoin kiertokirje, jolla liittojuh1akysymyksen käsittelyä varten jokaisesta lii tao piirikunnasta kutsutaan alustavaan neuvqttelukokoukseen kaksi edustajaa. Samalla päätettiin neuvottelukokoukselle kiertokirjeen maininnan mukaisesti antaa selostus ns. yhte~työkysymyksen.nykyisestä vaiheesta. Ennen neuvottelukokousta päätettiin Tampereen, V~sinai s suomen, Kyminlaakson j Ii Viipurin piirikunni1ta pyytu lausunto lii ttojuhlien järjestämismalxlollisuuksista näiden kotipaikkakunnilla v Eestiri TQLn kirje nyrkkeilymaaottelusta. Kuultiin Eestin TULn ilmoitus (kirjelmä 14/9.) nyrkkeilymaaottelun ajan hyväksymisestä. Samalla merki ttiin, ettl kilpailu suoritetaan Helsingin työväentalon juhlasalissa alkaen klo 14. PUsylippujen hinnoiksi vahvistettiin l5:- t 12:- ja 10: Eestin TULn ilmoitus painonnostokilpalluistå. Kuultiin astin TULn kirje kansainvälisten painonnostokilpailujen Helsingissä ajan hyväksymisestä Kymin Veikkojen matka TallinnaåD~ Kuultiin Tallinnan Töölisspordi Yhingin ilmoitus että seura järjestäisi ettelunsa Kymin Veikkojen nyrkkeilyjoukkuetta vastaan Merkittiin nyrkkeily jaoston puoltavan ajan hyväksymistä. Hyväksyttiin kilpailun aika ja päätettiin asiasta ilmoitt ymin Veikoille Harr; å-suomi. nyrkkeil.ymåaottelu.n åikä. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta hyväksyttiin Norja TUL nyrkaeilymaaotte.j,un ajaksi , paikkana Messuhalli ja ot te lun alkamisaikana klo 16.

5 P ö y t ä k 1 r j a, tehty Pohjoiskymenlaakson Työväen Urheiluliittoon kuuluvien seurojen yhteisestä neuvottelukokouksesta joka pidettiin Kuusankosken työväentalossa Itlustettuina olivat Kuusankosken Puhti Kymintehtaan Kisa, Kouvolan Pojat, Sippolan Toive, ja Voikan Viesti. Kokouksen avasi Pauli Vuorela ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Oiva Honkanen sekä sihteeriksi Antti Nurminen. Saapuvilla oli 2e eri seurojen edustajaa 1 4. Katsottiin kokous lailliiseksi keskustelemaan ja päättämään asiasta jonka takia kokous on koolle kutsuttu Oiva Honkanen alusti kysymyksen uudesta piirijaosta, selostaen niitä syitä jotka ovat aiheuttaneet kokouksen koolle kutsumisen. Einari Virtanen käytti laajan puheenvuoron jos hän toi omia. mielipiteitään julki jotka ovat 1l11den piirin perustamista vastaan. Virtanen~. esitti että olisi lähetettävä lähetystö T.U.L. Liittotoimikunnan kokol1kseen anomaan että llittotoimlkunta siirtäisim piirijaon ~tjt~kb toimeenpanoa sekä pyytäisi Liittoneuvostoa ottamaan asian uudelleen käsiteltävä ksi. Puheenvuoroja käyttivät vielä m.id. Pauli Nurminen Kisasta, Pauli Niemi Kisasta, A.Nurminen Viestistä, äntylä Kisasta, V.Aalto Kisasta, T.Vihko Kouvolan Pojista, kaikkiaan käytettiin asiasta )+3 puheenvuoroa ja Einari Virtasen Ix ehdotuksesta pää tett iin. lähettää kolme miehinen lähetystö Liittotoimikunnan kokoukseen henkilökohtaisesti selostamaan asiaa~ Lähetystöön valittiin Einari Virtanen Viestistä, Oiva Honkanen Puhdista ja Vilho Aalto Kisasta.

6 3 ~. Lähetystön ilmoittaminen Liittotoimikunnalle jätettiin Oiva Honkasen I huoleksi. Lähetystön matkakulut päätettiin ottaa jokaiselta seuralta mistä on edustaja lähetystössä. 5 ~. Päätettiin ottaa selkoa eteläkymenlaakson seuroilta onko niiten kanta asiassa edelleen kielteinen. 6 ~. Keskustelun tulos, Liittotoimikunnan kanssa päätettiin saattaa julkisuuteen Suo men 80S. dem. lehden välityksellä. 7 ~. Pöytäkirja julkiluettu ja hyväksytty kokoustilaisuudessa. Pöytäkirjan vakuudeksi. ~~ (~/j/~ Puheenj ohtaj a. Sihteeri.

7 V a 1 t a k i r J a ~ V ja 11 seura Voikan Viesti on val tlluttanllt Einari Virtasen, Oiva Honkasen ja Vllho Aalton kääntymään Työväen Urheilulilton puoleen uuden plirin perustamista koskevassa kysymyksessä. Voikaalla 17 p:nä syysk V 'a.1, seura Voikan Viesti.. '\ LI !jct a t J- P11heenj ohtaj a. /1 Wv ti~ Sihteeri. Todistavat:

8 Kyminiehdas,... fj.yy~... kuun... J..?.. p:nä V.- ja U.-seura Kymintehtaan Kisa r.y. v ltaklrja. V ja U 8!ura Kymintehtaan Kis3, r. y. yaltuuttaa. 1:f )("QukSessaan t!k~än pää.töksen peruste"lla selittämään 1,i1tt t 1mikunnall~ uu(1~n Pohjolskymenlaakson piir1n perust!.!ti1'!t!\ lr'osk.. via 401 lta s~uraa.\'at Ein.ri Vlrtan~n Voik~aan Vie tist Ci\'a Honkas.. n Kuusank sk~n Pudlsta Ja. VilhO Aa~l n Kym1ntehtaan Ki3aBt~. Kym1nt!htaalla 17/ V & U-SEURA KVMINTEHTAAN KISA R. V. Pauli IHl!rni -... _ Vilho Aa.1.t puh e'dnj 0 t4j a ~----~---~--- ihteer1. (? ~.~ ---t -~----, 1:&~~~ -- --~~---~--~------~-~----.

9 Kokous 40/381 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26 päivänä syyskuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne (37) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen )39), T. H. Vilppula (29), Väinö Laherma {#D l, H. Kangas (33), E. K. Kalervo (35), A. K. Leskinen (36), Taimi Taist (36), O. Suvanto (37), K. A. Vuori (38) ja liiton toimihenkilöt Kaukinen, Määtti. ja HeI en:ius:, viimemaini t tu sihteerini Pöytäkirjan tarkastus. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: kansalliset moottoripyöräilykilpailut, Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät ehdolla, että Hels~in piiritoimikunta ja liiton pyöräily jaosto puoltavat, kansalliset nyrkkeilykilpailut, Porin Pyrintö ehdolla, että nyrkkeily jaosto puoltaa ~ HTNn matka Tallinnaan. Ilmoitettiin Eestin TULn seuran KUnnakin pyytävln Helsingin Työväen Nyrkkeilijäin seuragoukkuetta kilpailumatkalle Tallin-. naan ja merkittiin, ettei Hl'N kilpailujensa johdosta voi ottaa k~tsua vastaan Turun Toverien kansainvälist~n painien osanottajat. Ilmoitettiin Turun Toverien haluavan kustantaa pidettäviin. kansainvälisiin painikilpailuihinsa Eestin TULosta painijat Hans Kanastikin ja A. Pohlan sekä Unkarin TULosta painijan (Fescke)t jonka mm. Lempinen on voittanut. Myönnettiin edellämainituille painijoille oikeus kilpailla Turun Toverien kilpailuissa Moottoripyöräilijän valinta Osloon. Ilmoit ttiin komitean ~ alin, Lindgren ja Suomalainen valinneen liiton edustajaksi Oslossa pidettäviin moottoripyöräilykilpailuibin T. Hambergin Kymin ~eikoista, varalla Birger Lindqvistin HTMsta. Merkittiin samalla, että Hamberg matkustaa kilpailuihin. Ilmoitukset hyväksyttiin.

10 Kokou 40/381 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan HelsiQgisaA liiton toimistossa 26 päivänä syyskuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat. Rinne (37) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen )39), T. H. Vilppula (29), Väinö Laherma ( fo ), H. Kangas (33), E. K. Kalervo (35), A. K. Leskinen (36), Taimi Taiat (36), O. Suvanto (37), K. A. Vuori (38) ja liiton toimihenkilöt Kaukinen, Määttä ja. He 1 en:ius, viimemainittu sihteerinä Pöytäkir,jan tarkastus,. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: kansalliset moottoripyöräilykilpailut, Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät ehdolla, että Helsingin piiri toimikunta ja liiton pyöräily jaosto puoltavat, kansalliset nyrkkeilykilpailut, Porin Pyrintö ' ehdolla, että. nyrkkeily jaosto puoltaa o~ HTNn matka Tallinnaån. Ilmoitettiin Eestin TULn seuran KRnnakin pyytävan Relsin. gin Työväen Nyrkkeilijäin seuraöoukkuetta Kilpailumatkalle Tallin-. naan ja merkittiin, ettei HTN kilpailujensa johdosta voi ottaa katsua vastaan Turun Toverien kansainvälist~n painien osanottajat. Iimoitettiin Turun Toverien haluavan kustantaa pidettäviin kansainvälisiin painikilpailuihinsa Eestin TULosta painijat Hans Kanastikin ja A. Pohlan sekä Unkarin TULosta painijan (Fescke)" jonka mm. Lempinen on voittanut.. Myönnettiin ede11äma1nituille painijoille oikeus kilpailla Turun Toverien kilpailuissa Moottoripyöräilijän valinta Osloon. Ilmoit ttiin iomitean ~ alin, Lindgren ja Suomalainen valinneen liiton edustajaksi Oslossa pidettäviin moottoripyöräilykilpailuihin T. Hambergin Kymin veikoista, varalla Birger Lindqvistin HTMsta. Merkittiin samalla, että Hamberg matkustaa kilpailuihin. Ilmoitukset hyväksyttiin.

11 Norjan painijoukkueen johtajåt. Painijaoston ebdotuksesta valittiin l. li Norjaan lähetettävän painijoukkueen johtajaksi V. Pahlsten painijaostaata varalla K. Lahtinen Kuusankosken Puhdista.? Norja-painiottelun radiointi. Painijaoston ehdotuksesta päätettiin YleisradioIta tieduste~la Norja-painiottelun radiointimahdollisuuksia perjantaina u_öx annettavaa noin i tunnin jälkiselostusta silmäliä. pitäen. Selostajaehdokkaaksi hyväksyttiin painijaoston ehdotuksesta jaostosihteeri, Helenius. Yleisradiolle päätettiin samalla esittää pyyntö, että tämä korvaisi selostajan kustannukse~ Eesti-nyrkkeilyottelun radiointi. Eesti - TUL nyrkkeilyottelusta He15ingissä päätettiin pyytää YleisradioIta 15 minuutin jälkiselostus SUIn teknillisen päävaliokurinan kokous. Kuultiin SUIn %K ilmoitus teknillisen päävaliokunnan kokouksen pitämisestä ja mahdollisesti Liegessä Belgiassa. Samalla päätettiin SVIlle ilmoittaa (Devlieger, Belgia), että liittomme on valinnut V. Koivulan SUIn yleisurheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi, K. A. Vuoren voimailuvaliokunnan jäseneksi, Urho Rinteen talviurheiluvaliokunnan jäsensksi ja K. Altin jalkapallovaliokunnan jäseneksi Tarmon kilpailumatka Tallinnaan. Ehdolla, ettei painijaostolla ole matkaa vastaan huomauttamista myönnettiin Helsingin TarmolIe oikeus lähettää painijoukkueensa 22ix Tallinnaan sikäläisen Hermes- seuran vseraaksi Merkittiin Hermeksen suorittavan joukkueelle ruuan ja asunnon aiheuttamat kulut, matkan maksaa Tarmo. II Kuultiin Tampereen piirin tiaqustelu koskeva mahdollisuutta, että piirikokous määräisi määräajan, jonka kuluttua jäsenmaksunsa rästiin jättänee~tä henkilöltä ei voitaisi vaatia jäsenmaksurä stien suoritusta, vaan tämä saisi vapaasti liittyä toiseenkin liiton alaiseen seuraan. Piirille päätettiin lähettää asiasta vastaua, jossa selostetaanjäsenen eroamistapa ja erottamistapa sekä annetaan selostus seuran yhdiatyslainmukaisesta oikeudesta vaatia Xaas" maksettavaksi langenneet jäsenmaksurästit 10 vuoden ajalta, josta kkx oikeudesta kukin seura kylläkin voi luopua.

12 la Nastolan Ruuhijärven kylätie. Nastolan Ruuhijärven kylä tien osakasten kokoukseen klo 10 Ruuhijärvelle valittiin liiton edustajaksi taloudenhoitaja Eero Kaukinen Liiton sääntöjen käsittely liittokokouksessä. Heiskanen järjestömuotokomitean puheenjohtajana ilmoitti, että järjestömuotokomitea on harkinnut onko suotavaa esittää seurojen mallisäännöt, piirien ja liiton säännöt ylimääräisen liittåkokouksen harkittavaksi. Päätettiin tiedoittaa järjestömuotokomitealle, että säännöt otettaisiin esille ~asta varsinaisessa liittokokouksessa ~. PÖ8iois~Kymin piirin kysymys. Heiskanen järjestömuotokomitean puheenjohtaja ilmoitt~ komitean käsitelleen piirikuntain jakokysymystä sen jälkeen kun asiasta Pohjoiskymin seurojen edustajat olivat käyneet liittotoimidkunnan puheilla, tiedoittaen komitean kantana, että asian valmistelu komiteassa on siirretty sen johdosta, koska Pohjoiskymin piirin kysymyksen päätös saattaa vaikujtaa koko kysymyksen ratkaisuun. Ilmoitus merkittiin Tilintarkastus. Vilppula ilmoitti liittotoimikunn~ valitsemain tilientarkkaajain suorittaneen liiton tilien tarkkailun syyskuun 23. päivänä, jolloin tarkastettiin tulotodisteet ft ja menotodisteet. R Taakastuspäivänä _,JOCIII,i*,iuK 01i liiton... Mk. 1924:21, joka vastasi kassatilin eroitusta. Tilientarkkaajat eivät olleet huomanneet aihetta muistutuksiin tai huomautuksiin. Ilmoitus merkittiin. Vakuudeksi: ro"...'r~

13 .- - Kokous 41/38-1. Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa lokakuun 3 pnä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. ~aapuvilla olivat U.~inne (38),puheenjohtajana, A.E.Heiskanen (40), T.H. Vilppula (30),Väinö Laherma (31),K.A. Vuori (39),H.Kangas (34),E.K.Kalervo (36), A.K. Leskinen (37),0.Suvanto (38),J.Erjama (24),sekä liiton toimitsijat Helenius,Määttä ja Haini,viimemainittu sihteerinä Pöytäkir,jan tarkastus. Luettiin edellsen 26/9-38 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja jak hyväksyttiin selventämällä l3 :n päätöskohtaa siten,että järjestömuotokomitealle annettiin valtuudet es'tellä sellaisia sääntömuutosehdotuksia ~QS ylimääpä~selle liit~selle,joita se mahdollåsesti pitää välttämättöminä,mutta että sääntöuudistukset kokonaisuudessaan esitellään vasta seuraavalle varsinaiselle liittokokoukselle. I~;' :~~ Kilpailuluvat: MYönnettiin ehdolla,että asianomaiset jaostot puoltava,seuraavat kilpailuluvat: 22-23/10 kansalliset painikilpailut,uuraan Vilpas /10".. Kemin Veto (siirto 15-16/10). 5-6/11 lt fi Jyväskylän Veikot. 3.-4/12 ".. Iisalmen TU. " Isonkyrön Voitto. tt Kolhon Vihuri (siirto 6/11) /11 11/12 30/10 9/10 nyrkkeilyseuraottelu H:gin Kotkat-Kymin Veikot. Uintiottelu Helsingin Työv.Uimarit-Viipurin Työv.Uimarit. Ehdoitta myönnettiin seuraavat luvat: 4/12 kansalliset voimistelukilpailut,tampareen piiri. fi 12/ " Tampa reen piiri Voimistelumestaruuskilpailut. Kuultiin Vaasan Toverien tiedustelu, voisiko liitto antaa seuralle mestaruusmitalit maksutta ja luopua liitolle menevästä voitto-osuudesta,jos seura ottaa järjestääkseen liiton v.1938 voimistelunestaruuskilpailut,sekä voimistelujaoston tiedusteluun liittämä lausunto. Jaosto ehdotti,että mestaruusmitalita annettaisiin,mutta ei muita etuja. Päätettiin,että mestaruusmitalit annetaan seuralle maksutta ja että myös liitolle tulevasta voitto-osuudesta luovutaan.jotta kilpailut saadaan. järjestetyksi. Seuran päätettäväksi jätettiin,ottaako se kilpailujen ohjelmaan yksityislajien lisäksi myös joukkuemestaruuskilpailut Joukkue ETL-TUL nyrkkeilyliitto-otteluun. Helsingissä 6/11-38 järjestettävään Eestin Töölispordi Liit' n ja TULn väliseen nyrkkeilyliitto-otteluun päätettiin nyrkkeily jaoston ehdotuksesta valita seuraavanlainen joukkue (liiton mestarit): V. Kuusinen,varalla K.Itäluoto.

14 Ltk.4l(38-2. A. Sukanen, varalla. O.Ura n V.Iskanius If O.Nikulainen I( II M.Kuusela V.Urhonen " A.Illndell u K.Himmelroos. A.Hänninen. M.Pietl1ä. O.Mäki. K.Piippo. E.Vaelma. A.Saloo Valitsijamiehet olivat yhtyneet jaoston ehdotukseen. Valituille päätettiin tiedoittaa,että heidän on kilpai1tava kuntonsa osoitukseksi joko 15-16/10 tai 22-23/10 järjestettävissä nykkkeilylt kilpailuissa Po~joismaisten pyöräilymestaruusjoukkueen juttu. Kuultiin pyöräily jaoston ehdotus pohjoismaisiin pyöräi~estaruuskilpailuihin Kööpenhaminaan osallistuneen joukkueen jutusta,joka oli lähetetty jaoston selviteltäväksio Jaoston ehdotus liitteenä. Matkalle osallistuneille kilpailijoille A.Koskenvedelle,E.Jaloselle, T.Helmisel1e ja L.Rakeelle päätettiin antaa huomautus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä mainitulla ki lpailumatkalla ja sen yhteydessä.jaloselle huomautetaan lisäksi,että hänen velvollisuutenaan liiton pyöräily jaoston jäsenenä olisi ollut auttaa johtajaa joukkuetta koskevien asioiden hoitamisessa Pariisin murtoma~juoksukilpailuihin valmistautuminen. Yleisurheilujaosto ehdotti, että keväällä 1939 Pariisissa järjestettäviin murtomaajuoksukilpailuihin ryhdyttäisiin jo nyt valmistautumaan siten, että 16/10 tai 23/10 järjestettäisiin valintakilpailut,joihin kutsuttaisiin V.Saarinen Lohjan Louhesta,V.Kaijanen. Johanneksen Mäenpojista,N.Perkonoja Paimion Iskusta,M.Vilenius Kotkan Kisailijoista, V.Joukainen Viipurin Vauhdista, Väinö Saaeinen Tampereen Yrityksestä, V~Peltomäki ja V.Hellen,sama seura, U.Oksa Kuopion Kisaveikoista,L.Korppi Kuusankosken Puhdista ja V.Salmi,R.Salmi,V.Majonen ja T.Mustonen H:gin Kisatovereista. Samalla jaosto pyysi 2000 mk kilpailujen järjestdmiskustannuksiin,lähinnä kutsuttujen matka- ja majoistuskustannuksiin. Anomus määrärahan myöntämisestä hylättiin,mutta jaostolle annettiin oikeus järjestää kilpailut samanlaisin edellytyksin kuin muutkin tämänlaatuiset kilpailut,siis siten,että osanottajatn kustannukset suorittavat osanottajat itse taikka heidän seuransa Kemin Vedon kurssianomus. Kemin Vedon anomukseen saada liitolta kuluvana syksynä järjestettäville kursseille voimistelunohjaajan sekä tiedusteluun,miten paljon ohjaajan lähettäminen tulisi maksamaan,päätettiin vastata,että ohjaajan lähettämisestä voidaan neuvotella myöhemmin,mutta ensin kehoitetaan seuraa neuvottelemaan piiritoimikunnan kanssa koko piiriä käsittävien kurssien jäjrestämiseksi niillä varoilla,joita piirille kurssitoimintaa 'varten on liiton valtionavustuksesta myönnetty. amalia kiinnitetään piiritoimikunnan huomiota asiaan Neuvottelukokousta koskevat asiat. Kuultiin liiton TamJe reen, Viipurin, Varsinais-Iuomen ja Kyminlaakson piiritoimikuntien vastaukset liittotoimikunnan lähettämään tiedusteluun,

15 Ltk.41(38-3. onko piiritoimikuntien mielestä mahdollisuuksia v.1940 liittojuhlien järjestämiseen mainituilla paikkakunnilla. Vastaukset liitteinä. 10(10-38 kokoontuvalle neuvottelukokoukseile päätettiin ijae!~ä~~' että liittojuhlat siirrettäisiin järjestettäväksi mainittuna vuonna Turussa. Neuvottelukokouksen käytännöllisestä järjestelystä päätettiinz 1) kokouksen avaa liiton puheenjohtaja U. Rinne. 2) puheenjohtajista tehdään ehdotus myöhemminj sihteereiksi ehdotetaan Onni Haini,Onni Helenius ja Toivo Määttä. 3} puhe ja läsnäolo-oikeus myönnetään kokoukseen kutsutuille kahdelle kunkin piir1toimikunnan e dustajalle, liittotoimikunnan ja naistoimikunnan jäsenille ja liiton toimitsijoille. 4) muiden läsnäolo-oikeudesta päättää kokous. 5) kokouksen osanottajille tarjotaan liiton puolesta kahvit. Merkittiin: Toimisto on vuokrannut kokousta varten työväentalon B-salin,jossa voidaan kokousta pitää klo 18. saakka. Jos kokousta on senjälkeenkin jatkettava,voidaan siirtyä A-saliin Selostus n.s.yhteistoimintakysyrnyksestä. Puheenjohtaja esitti selostuksen liittotoimikunnan asettaman komitean neuvotteluista SVULn edustajien kanssa ja näiden neuvottelujen tuloksena syntyneen luonnoksen yhteistoimintasopimukseksi. Sopimusluonnos liitteenä. Keskustelun jälkeen siirrettiin liittotoimikunnan kannanotto esitykseen myöhemmin tap htuvaksi ja päätettiin alistaa sopimusehdotus ylimääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi. Samalla päätettiin asiasta esittää selostus 10/10-38 kokoontuvalle piirijärjestöjen edustajien neuvottelukokoukselle Ylimääräisen liittokokouksen koollekutsuminen. Ylimääräinen liittokokous päätettiin kutsua koolle helmikuun 5 p:ksi Toimisto velvoitettiin ryhtymään asian vaatimiin valmisteluihin. Päätös ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumisesta selostetaan myös edellisessä :ssä mainitulle neuvottelukokoukselle. Liittokokouskutsun julkaisemisesta päätetään seuraavassa liittotoimikunnan kokouksessa. Vakuudeksi: ~-~

16 saapunu~9~.. ~U[ \' <i~t~ttu' / \d.yy T N URHEILULIITON T A Jv1 J) ~ ~ ~ ~ l\t J) 1 1 ~ 1 1\: U l\t T A ~. Y. TAMPERE TOIMISTO TV,N TALOSSA 455/ 9. Tampereella Työväen: Urhei luli i t to. HeI f3 tj~k h Vas tauksek.,i ki rj e li'1ä. nne 22/ ko skien 1940 TUL : 1 ii ttojuhlal'l mahdollista j rjestely Tarlpereella, sa mne kohteliair1r.lilt ilnoi ttaa seuraayaa: i t. tulee Y lii ttojuhla j.rjestä.misnahdollisuuksii n hde Tampereella sii.., laajtmdessa kuijls ne aikaisei'll11i o jllrjestetty Helsingiss s mril'le joul:l~oesit~k6i eelt, esim. yhtei& yoimisteluesitykset, ei kaupu gisoat'lt'1e ole t 11 ckertaa f3ellai~ta ke tt.. jossa "ij'lli., s lluret jou1ckoesityk:set yoitaisii suorittaa. iill lisä.ksj, on ajateltayissa, ett tuleyie liittojuhlie osa otto, tlluri äihi yhteise.si ~yksi,i tulee entiseet.. knsyanaan nii katsonme t m: t.n. "Tuoksi liittojuhlie...n järjest nise t,ltä osaltaan tuo YP~ Y ikeuksia T~pereeIla järjestettätä.ksi. Lisä~5i on hyti. epätietoista josko tähän nen essi tänne voitaisii sopitaa keltt sanea, raken etuksi, asiani!lukaiei e l::atsojakorol::l-:eineea. Muilta kohdiltaan katsoisij"'li'le liittojuhlat paikakujlallamme kohtalaisesti ToitaTa jä.rjestli.,ä,. Kuten yieisurheilu-, ui ti-, p lrä.il r_, pesäpa:!.lo5.lu-, jalkpprlloilu-, phi i, rc1ino _ osto-, l'iyrjckeily- yn. kilprilujen osalta.

17 r l' ajoituspuole kyll" i yhtei~!!tajoitulc3en - tyydytt~tästi järjestytu, oillä onhaji t"~, llä kuusi kohtalaisen isoa koulura.ke lusta joita Toitaisiin t"h" _ tnrkoi tukseen ldjyttä,ä, sekä lisä.lcni pari pienei'lp"u koulurakennusta,. y ä' seurätåtot ja työtä,entalo joi ta myöskin voidaan käyttä': 50pi- ", Tietetty.ihiJt snr VI: laulu- ja soitto.juh~iin{ 'oiden osa otta.jat o Ii Ta t!!taj 0 i te tu t täjdhä i 82. i kansay.:o ui uihin.. ToiToen t~..r.:j.ä.n osaltaan seitentä;y" niitä 1"1ahdollisuuk_.. sia Mitä Tampereella olisi T. me rki tsep.1p.1e 1940 liittojuhlie pitopaikkalia Työl'~isurheiluterTehd:rk5i : '[yöväen Urheiluliitto ~am~llen lfdk!id~ &~ Ohei eena lähe tänme SaT'lRlla TaMpereen Yrityksen kilpriluissa 5/9.- ~8. J:i i tol't e l1.!1ä tyi~ll:::na yakkeel'l N. Lehtisen sartuttama.sta kielco h,eitojt tuloksesta 45,29 hytä.ksytt;:~t~..ksi o 1..[ SCl.Ina.[ "

18 Turku Loka kuun 2... p:nä ä r - i - Varsi na i 5-SU om e n Piirikunta r.y. -' TURKU Työväen Urheiluliitto, H e 1 s i n k i ~ rv.li i ttotolnikunta. Tiedusteluru1e johdosta liittojuhlan järjestysmahdollisuuksista Turussa v. I940 ilmoitamme,että asiaa 01 käsitellyt se - kä piiritoimikunta,että ylimääräinen piirikokouskin ja ollaan täällä sitä mieltä,että kenttien ja kilpailupaik "ojen sekä osanottajain majoituksenkin puolesta,voidaan aivan hy~in liitto1)uhla pitää Turussa.... a. Täällähän on Urheilupuistossa useampia ~ nttiä,joilla sa ru1aikaisesti voitaisiin suorittaa YleisurheiluTjalkapalLOilUypaini _myrkkeily_ ym.kilpailuja.uintikilpailut UittamAon uudella uimal aitoksel la. Yhteisvoimistel ues i ty.l(sien suorittamisessa 01 i s i sellainenkin mah - dollisuus, ~ttä Kupittaan vastavalmistuneet jalkapallokentät yhdistämällä ne voitaisiin siellä suorittaa täydessä laa juudessaan. Majoituksen ei kaupungissa ja esil{allpungis s a olevien lukuisten lwulujen ansiosta pitäisi tuottaa suurempia vaikeuksia. Eri asia on voidaanko ja lannattaako v. I940 järjestää Liittojuhlia enempää Turussa kuin muuall alcaan, samana VU0l11 a pidettävien Olympialaisten vuoksi, joita seuraamaan varmasti suuri osa TUL:n kin jäseniä varustautuu. Llyöskin yhteistyö kysymyksen ratkaisu vaikuttaa ratkaisevasti liittojuhlan järjestämismahdollisuuteen. Tämdn arempaa selvitystä emme tälläkertaa voi asiasta antaa. f 1 ~ "1 IJOm n Tov. tervehtien.,...-/,"-_ ~ '.. r.y. 7 1~~

19 NJLRl1UK ON Ko tkas sa loka kuun 2 pnä /t-b / Työväen Urheiluliitto, Helsinki. Tiedusteluunne, liittojuhlien järjestämismahdol l isu ~ ksista v Kotkassa, saamme kohteliair.:,lin ilmoittaa seuraavaa : Juhlien ohjelma voitaisiin~ suurin piirtein suorittaa siinä laajuudessa mitä kirjelmässääne mainittiin ni~.yl isurheilu-~voi. istelu-,u'nti-, pyör&ily (macntie ajo)-, pesäpalloilu-, j~lkapalloilu, paini-, pain nnosto-ja nyrkkeily. uorituspaikkoina olisivat urheilukenttä, pallokenttä, uimalaitos sekä Katariinan niemi, l.dhin vähäisin kust annuksi n voitaisiin rakentaa tarpeelliset lavat painia, nyrkkeilyä ja painonnostoa v&rten. lajoitulsessa olemme vain huomioineet kunnalliset kansakoulut, tyuväentalon sekä Työväen Opiston ja saanemme niihin majoitettua noin 4000 osanottajaa. Kun lisäksi otetaan huomioon lähiseuda t, joihin on hyvät kulku~hteydet, niin voimme majoittaa j uhlien aikana siinä 5000 osanottajaa. Toivo~ne ylläolevasta selviävän ne mahdollisuudet mitkä Kot -. kaila olisi v liittojuhlia järjestäessä. ToverilIisin urhei luterveisin

20 Viipurissa 30 p:nä syys...kuuta RIN PIIRI KUNTA VI I PU R I T U L:n Liittotoimikunta. Helsinki. H.t. Tiedusteluunne liittojuhlien järjestämisestä V.I940 Viipurissa täytyy meidän vastata kielteisestl.peruste_ luina kantaamme voimme esittää seuraavaa:vaikka kenttäsuhteet tällä hetkellä ovatkin täällä kaikkien muiden lajien järjest tämiselle suotuisat,ei käytettävissämme ole sellaista kentää, jossa mahtuisi esittämään juhlien päänumerot suuret yhteisvoimisteluesi tykset. Ayöskin kunnollisen työväentalon puutteessa olisi majoitus melkein kokonaan j rjestettävä kouluille,joten siinäkin asiassa jäisimme epävarmalie pohjalle.lisäksi Viipurin syrjäinen asema rajoittaisi suuresti osanottomahdollisuuk_ si a juhliin. paikan merkitsemme Uskoen Juhlien järjestämiselle löytyvän paremman Työläisurheilute

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 AIKA 04.09.2013 klo 17:00-17:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT 1/5 TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT l Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry ja se kuuluu alueyhdistyksenä SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry:een, josta näissä säännöissä käytetään

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot