378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Hallintojohtajan viran täyttäminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 355 täytäntöönpano 177 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Edustajien ja lääkärin nimeäminen vuoden 2014 kutsuntoihin Köpsinrinteen palvelukeskukseen 3 laitoshuoltajaa Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien Virheellisen päätöksen poistaminen ja uusi päätös / Henrik 370 Nyqvistin poikkeamishakemus Poikkeamishakemus / Eila ja Pekka Palola Poikkeamislupahakemus / Hannu ja Tiina Pesonen Kylien kehittämisavustusten myöntäminen Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven 378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen 380 kohtuullistaminen 188 Paikallinen sopimus lomarahavapaasta Lasten kotihoidontuen kuntalisän soveltaminen kuntouttavassa 383 päivähoidossa tai lastensuojelun tukitoimenpiteenä päivähoidossa oleviin lapsiin 190 Yhteistyösopimus Täydenkuun Tanssit-festivaali 2014 koskien Sitoutuminen Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen 386 infrastruktuurin hankkeisiin ohjelmakaudella Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Lausunto valituksesta / khall / Raimo Parkkinen Kokouksen päättäminen 395

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä Taimi Piippo Puheenjohtaja 190 Katja Erkkilä Pöytäkirjanpitäjä 194 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 171 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 172 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 173 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Tyyne Tuikka.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 174 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan viran täyttäminen 1287/ /2014 KHALL 175 Pyhäjärven kaupungin hallintojohtajan virka on vapautunut Viranhaltijalain ( /304) 4 :n mukaan vir kasuh tee seen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista me nette lyä. Hallintosäännön 25 :n mukaisesti kaupunginhallitus on julis ta nut vi ran haettavaksi päätöksellään Kaupunginhallitus on tuolloin päättänyt myös hakuilmoituksesta ja sen jul kai se mi ses ta kaupungin julkisten kuulutusten il moi tus taulul la, työ voi ma hal lin non www-sivuilla, Kuntalehdessä, Kalevassa, Hel sin gin Sanomissa, Savon Sanomissa ja Pyhäjärven Sa no missa se kä Kuntarekryssä. Hakuilmoitukset ovat maksaneet yh teensä euroa. Hal lin to joh ta jan virkaa haki yhteensä viisi hakijaa, FM, kun nan sihtee ri Hannu Haapala Kempeleestä, KTM Raimo Laaksonen Turus ta, insinööri (AMK) Juha Liukkonen Ylivieskasta, HTT, kiin teistön vä lit tä jä Jouni Niskanen Vaasasta ja HTM, hallintojohtaja Mauno Ranto Kärsämäeltä. Kaupunginhallituksen valtuuttamana kaupungin joh to ryh mä on ko kouk ses saan valinnut hakijoista työ hön ot to haas tatte luun FM Hannu Haapalan, HTT ja LuK Jouni Nis ka sen ja HTM Mau no Ranton. Kyseiset hakijat täyttivät hallintojohtajan vi ran kelpoi suus eh dot. Kaupunginhallituksen jäsenet ja kau pun gin val tuus ton pu heen johta jat ovat suorittaneet kolmen kandidaatin haas tat te lun ja päättäneet, että suostumuksillaan hakijat Jou ni Niskanen ja Mau no Ranto lähetetään soveltuvuustestiin. Kau pun gin joh ta ja on viranhaltijapäätöksellä päättänyt, että so veltu vuus tes tin hakijoille tekee Personnel Groupin (www.personnel.fi) Jyväskylän yksikkö. Soveltuvuustestin tu lokset kaupunginhallituksen kokoukselle tulee esittämään tes tin te kijä, henkilöhakukonsultti, KTM Ilpo Niemelä. Kaupunginhallituksen käytettävissä ovat hallintojohtajan vi ran haki joi den hakupaperit, yhdistelmä virkaa hakeneista, ja kau pun ginhal li tuk sel le selostetaan haastattelussa esil le tulleet valintaan vaikut ta vat seikat sekä soveltuvuustestin tu lok set. Liitteenä nro 1 hallintojohtajan viran hakuilmoitus ja yhdistelmä ha ki jois ta.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen hal lin to joh ta jan virkaan valittavasta hakijasta. Henkilöhakukonsultti, KTM Ilpo Niemelä esitti Personal Gruopin te ke män soveltuvuustestien tulokset. Käydyn keskustelun jälkeen vt. kaupunginjohtaja teki muutetun pää tös eh do tuk sen. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va lit see avoinna olevaan hallintojohtajan virkaan HTM Mauno Ran non ehdolla, että virkaan valitun on ennen viran vas taan ot tamis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeai kaa. Kauko Tikkanen kannatti vt.kaupunginjohtajan muutettua pää töseh do tus ta. Tyyne Tuikka esitti, että virka laitetaan uudelleen auki. Esitystä ei ku kaan kannattanut, joten se raukesi. Khall hyväksyi vt. kaupunginjohtajan muutetun pää tös eh do tuksen. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 hallintojohtajan viran hakuilmoitus ja yh dis tel mä hakijoista.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL 176 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 28 Kokouksen avaaminen - 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 31 Työjärjestyksen hyväksyminen

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 31 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä muutoksella, että asia nro 6 "Pyhäjärven ter veys kes kuk sen uudisrakentaminen" on käsitelty ennen asiaa nro 5 "Työnvaativuuden arviointijärjestelmän päivittäminen". Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn kau pungin hal li tuk sen käsittelemän ja valtuustolle kii reelli ses ti esitettävän asian otsikolla "Jatkovalituksen peruutus / HO , 13/0624/2 kau pun gin hal li tus / selitys valtuustolle." Hyväksyttiin yksimielisesti Työnvaativuuden arviointijärjestelmän päivittäminen Kaupunginhallitus päättää 1. varata valtuustolle esitettävään lisätalousarvioon eu ron lisämäärärahan TVA:n perusteella palkkoihin tulevien ko rotus ten maksamiseen alkaen ja 2. antaa TVA:n arviointiryhmän ja henkilöstöjaoston tehtäväksi sel vit tää keskinäinen työnjakonsa mahdollisten pääl lek käi syyksien karsimiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakentaminen Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston päätökseen perustuen se on kokouksessaan :n kohdalla päättänyt hank kia terveyskeskuksen uudisrakennuksen arkkitehti- ja pääsuun nit te lu pal ve lun hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Ark ki teh ti toi mis to Lukkaroinen Oy:ltä kokonaishintaan eu roa (alv %). Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kiireelliset asiat a) Kaupunginhallituksen esitykset Khall : Jatkovalituksen peruutus / HO nro 13/062/2 / kau pungin hal li tus / selitys val tuus tol le Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanon yhteydessä ko kouk ses sa :n 148 kohdalla se on todennut saat ta neek si val tuuston tietoon mm: - Oulun hallinto-oikeuden päätöksen (nro 13/0625/2) di aa ri nu me roil la 00242/13/2207, 00246/13/2207, 00287/13/2207, 00350/13/2207 oleviin valituksiin kvalt:n päätöksestä / eron myöntäminen Tita Rinnevaaralle ja valtuutus khall:lle kau pun gin joh ta jan viran aukijulistamiseen. HO on kumonnut kvalt:n päätöksen, ja - Oulun hallinto-oikeuden päätöksen (nro 13/0624/2), di aa ri nu me rol la 00772/12/2209 olevaan valitukseen khall:n päätök ses tä / Tita Rinnevaaralle myönnettyä vir ka vapaa ta koskevassa asiassa. HO on hylännyt valituksen. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus toteaa, että kau pun gin hal li tuk sen nimissä Asian ajo toi mis to Peltonen LMR Oy:n/asianaja ja Katriina Vierulan kor keim mal le hallinto-oikeudelle te ke män jatkovalituksen HO:n pää tök ses tä 13/0624/2 peruutus on ollut kau pun gin hal li tuk sen käsittelyssä :n 140 kohdalla ja kau pun gin val tuus ton käsittelyssä :n 34 kohdalla. Kaupunginvaltuusto on tuolloin yksimielisesti päättänyt, että asias ta Asko Kau ra sen ja Raija Leppäharjun tekemät esitykset yh dis te tään esi tyk sek si tarkastuslautakunnalle, joka pyytää ti lintar kas tus yh tei söl tä selvityksen. Kaupunginhallitus on tuolloin myös todennut, että pöytäkirjan mu kaan Laila Malila on te ke män sä esityksen vetänyt pois, mutta sii tä huolimatta hänen esi tyk sen sä liitteineen on pöytäkirjan liittee nä. Kaupunginhallitus on to dennut myös, että HL 29 :n säätä mäl lä tavalla kau pun gin val tuus ton jäsenten esteellisyydestä tämän asian käsittelyyn ei ole pää tet ty. Tutkimatta on vielä, olisiko kaupunginhallituksen poh ja eh do tuksen ja valtuutettujen pohjaehdotuksesta poikkeavien esi tys ten välil lä tullut äänestää. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta kaupunginhallitus on to den nut päät tävänsä toukokuun kokouksessa.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, pää tös me net telyä KuntaL 59 :n ja valtuuston työjärjestyksen 20 :n perusteella ar vioi taes sa. Päätösmenettelyssä on sovellettu kuntalain 59 :ää kään täen, kun on todettu kahden pohjaehdotuksesta poikkeavan esi tyk sen yhdistämisestä vallinneen yksimielisyyden merkinneen val tuus ton yksimielistä päätöstä. Valtuuston työjärjestyksen 20 :ää noudattaen yksimielisesti hyväk syt ty kahdesta pohjaehdotuksesta yhdistetty ehdotus olisi tullut saattaa äänestettäväksi hallituksen pohjaehdotuksen ja Pro Py hä jär vi-val tuus to ryh män, valtuuston kokouksen pöytäkirjaan liite tyn esityksen kanssa. Työjärjestyksen mukaan pohjaehdotus tai ryh mä pu heen vuo ros sa tehty ehdotus otetaan äänestettäväksi, vaik ka niitä ei olisi kannatettu. Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston päätöksen syn tyneen virheellisessä järjestyksessä, joten KuntaL 56.1 :n pe rusteel la hallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Kaupun gin hal li tus päättää ilmoittaa asian kaupunginvaltuustolle päättäen samalla tehdä selvityksen asioista kaupunginvaltuustolle, joita kaupunginvaltuuston kokouksen käsittelyn yhtey des sä tehdyissä esityksissä on vaadittu. Paavo Leskinen esitti, että päätösehdotus hyväksytään, mutta pyy de tään selitys KHO:lle jatkovalituksen tehneiltä, miten päädyttiin tilanteeseen, jossa kaupunginhallituksen puheenjohtaja on nähnyt tarpeelliseksi ensin antaa jatkovalituksen tekemisen kaupunginhallituksen nimissä samasta hallinto-oikeuden päätöksestä, mikä jatkovalitus sittemmin ( ) oli peruttu. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen ko kouk ses sa. Tyyne Tuikka ja Taimi Piippo kannattivat esitystä. Kauko Tikkanen esitti, että pidetään ylimääräinen kau pun gin hal lituk sen kokous, jossa asia käsitellään ja tuodaan seuraavaan valtuus toon käsiteltäväksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti päättämillään lisäyksillä. b) Muut kiireelliset asiat / työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mah dol li suus Valtuutettu Tyyne Tuikan kiireellisenä järjestettäväksi esittämä Ppky Selänteen viranhaltijoiden kuuleminen kuntayhtymältä ostet ta vis ta palveluista linjapäätöksen tekemistä varten.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa tilaisuuden tulleen järjestetyksi, kun kau pun gin val tuus ton puheenjohtaja kutsui valtuuston iltakoulun klo , missä kuultiin kuntayhtymän johtajaa Jo han na Kiiskilää. Hyväksyttiin yksimielisesti Selvityspyyntö kahdesta poliisitutkintapyynnöstä Kaupunginhallitus toteaa, että se on kokouksessaan :n 166 kohdalla päättänyt antaa hallintotoimen tehtäväksi sel vittää pyynnön tarkoittaman tutkintapyynnön toimeksiannon sekä sa mas ta asiasta aikaisemmin tehdyn valtuutetun aloitteen kä sitte lyn kulun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1184/ /2013 KHALL 177 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 31 Työjärjestyksen hyväksyminen 32 Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakennuksen rakenne- ja geotekniset suunnittelupalvelut 33 Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakennuksen LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelupalvelut 34 Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakennuksen sähkösuunnittelupalvelut 35 Lastentalon LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelupalvelut 36 Lastentalon sähkösuunnittelupalvelut 37 Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien 38 Köpsinrinteen palvelukeskukseen 3 laitoshuoltajaa 39 Kiinteistö Oy Pyhäsalmen liiketalon B rakennuksen osoitteenmuutos 40 Vammaisneuvoston aloite, Liikuntaturvallisuutta vammaisille 41 Viranhaltijapäätökset 42 Tiedoksisaatot ja toimenpiteet 43 Muut esille tulevat asiat 44 Uimahallin saneerauksen työnjohto 45 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 178 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Edustajien ja lääkärin nimeäminen vuoden 2014 kutsuntoihin KHALL 179 Asevelvollisuuslain 21 :n ( /1260) asevelvollisten palve lu kel poi suu den toteamiseksi ja palvelukseen määräämiseksi toi mi te taan sotilaslääneittäin kutsunnat. Kutsuntojen toimittamista varten asetetaan sosilasläänin alueelle vä hin tään yksi kutsuntalautakunta. Kutsuntalautakunnassa on pu heen joh ta ja ja kaksi jäsentä. Kutsuntalautakunnan pu heen johta ja na on sotilasläänin komentaja tai hänen määräämänsä vä hintään majurin arvoinen upseeri sotilasläänin esikunnasta. Kut sunta lau ta kun nan jäseninä toimivat sotilasläänin komentajan määrää mä asevelvollisuusasioihin perehtynyt upseeri tai opis to up seeri sekä sen kunnan edustaja, jonka kutsunnanalaisia kut sunta toi mi tus koskee. Kunnan edustajalla, jolle on määrättävä tarpeellinen määrä vara mie hiä, on äänivalta ainoastaan omaan kuntaansa kuuluvia ase vel vol li sia koskevissa asioissa. Pyhäjärveltä vuoden 2014 kutsunnoissa kutsunnanalaisia on 42. Kutsuntojen toimittamista varten määrätään kuhunkin so ti las lääniin tarpeellinen määrä kutsuntapaikkoja. Asianomainen kunta on vel vol li nen sotilasläänin esikunnan pyynnöstä kohtuullista korvaus ta vastaan tarvittaessa hankkimaan sopivan huoneiston kutsun to jen toimittamista varten. Asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 26 :n ( /1361) mukaan kutsuntatoimituksessa on kut sun ta lauta kun nan kaikkien jäsenten oltava saapuvilla. Kirjeellään Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta / Poh jois-poh jan maan aluetoimisto pyy tää Pohjois-Pohjanmaan kun tia nimeämään nuoriso- tai so si aa li työ hön perehtyneitä kun nan edustajia vuoden 2014 kut sun ta lau ta kun tiin kut sun takuu lu tuk sen ajankohtien mukaisesti. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään tarpeellinen määrä (1-2) vara hen ki löi tä. Asevelvollisuuslain 15 :n mukaan kutsunnan ajasta ja paikasta il moi te taan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä Puo lus tusvoi mien verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla vähintään kak si viik koa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mu kaan kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muulla tavoin. Kun nat voivat harkintansa mukaan laittaa kuulutuksen nä kyvil le esi mer kik si verkkosivuilleen. Kutsuntakuulutuksen mukaan kutsunnat ovat Pyhäjärvellä tiistai na seurakuntakeskuksessa. Kutsuntapäivä aloi tetaan klo Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston johtamalla

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus avaus ti lai suu del la, johon kunnalta pyydetään lyhyt tervehdys kutsun nan alai sil le. Kuntia pyydetään huomioimaan, että so tiem me veteraanien korkean iän vuoksi heidän tervehdyksen asiat tuotaisiin kunnan terveh dyk sen yhteydessä kunnan ha lua mal la tavalla. Mikäli ve te raaneil la on mahdollista olla ti lai suu des sa läsnä, heidät esiteltäisiin kun nan tervehdyksen yh tey des sä ja varataan mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Kutsuntojen järjestelyjä ohjaavassa Puolustusvoimien asia kir jassa ohjeistetaan tervehdyksen sisältö seuraavasti:"kunnan ter vehdyk sen tulisi olla lyhyt ja kannustava. Kunnan edustajan ei tulisi kä si tel lä sosiaalisia etuuksia omassa puheenvuorossaan, koska kut sun ta hen ki lös tö esittää ne oppitunnin yhteydessä avaus ti laisuu den jälkeen." Asevelvollisuuslakiin perustuen pyydetään nimeämään yh teistyös sä terveyskeskuksen johtavan lääkärin kanssa kut sun ta lääkä ri kutsuntatoimitukseen. Asevelvollisuuslain 24 :n mukaan kunnan järjestämän ter veystar kas tuk sen ja kunnan kutsuntaan järjestämien lääkärien kustan nus ten korvaamisesta säädetään kansanterveyslaissa. Kansanterveyslain 25 1 momentin (626/2007) mukaisesti Puolus tus voi mat suorittaa terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kun ta yh ty mäl le korvausta kutsunnanalaisille terveyskeskuksessa suo ri te tuis ta tarkastuksista, tutkimuksista ja toimenpiteistä sekä lää kä rin osallistumisesta kutsuntatilaisuuksiin. Kustannusvaikutus on puolustusvoimille 50 % aiheutuneista kustannuksista. Las kutus pe rus tee na ei saa käyttää tarkastusperusteista, vaan palk kape rus teis ta laskutuskäytäntöä eli terveyskeskuslääkäreiden keski mää räi sen päiväpalkan mukaisesti. Kuntaa tai kuntayhtymää pyydetään lähettämään lasku kuluvan vuo den ennakkoterveystarkastuksista mennessä ja kut sun ta ti lai suuk sien terveystarkastuksista mennessä Poh jois-poh jan maan aluetoimistoon. Laskujen myöhäistä lä het tämis tä vasta seuraavan vuoden puolella pyydetään välttämään. Laskun tulee sisältää selvitys laskun perusteena olevista kus tannuk sis ta seuraavasti: 1. Laskutusperusteena on käytetty terveyskeskuslääkäreiden kes ki mää räis tä päiväpalkkaa: - päiväpalkka eriteltyinä ilman sosiaaliturvamaksua (eur/pv) - päiväpalkka sotu-maksuineen. 2. Kutsuntojen ennakkoterveystarkastuskäynnit (kpl-määrä): - tarkastuksia suorittaneiden lääkäreiden nimet - tarkastuspäivien lukumäärä kerrottuna päiväpalkalla ja yh teissum ma. 3. Kutsuntatilaisuuden lääkärintarkastukset (kpl-määrä):

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus tarkastuksia suorittaneiden lääkäreiden nimet -tarkastuspäivien lukumäärä kerrottuna päiväpalkalla ja yh teissum ma. 4. Lääkäreiden palkkakustannukset yhteensä. 5. Laskutuksen loppusumma (50 % kustannuksista). Sotilasläänin Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto esittää, että vakiin tu neen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yh des sä järjestävät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kut sunnan alai sil le. Kutsunnanalaisten kutsuntapäivä alkaa klo 8.45 ja kut sun nan alais ten määrästä riippuen tilaisuus kestää noin klo asti (=koulupäivä). Tämän johdosta tulisi harkita mah dol li suut ta tarjota avaustilaisuuden kahvin ja pullan lisäksi myös lou nas läheisellä koululla tai jollain muulla joustavalla ta valla. Kutsuntajärjestelyistä vastaavaa pyydetään nimeämään yh teyshen ki lö ja lähettämään hänen yhteystietonsa Poh jois-poh janmaan aluetoimistoon mennessä. Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto ilmoittaa yhteyshenkilölle kutsun ta ti lai suu den henkilömäärän viimeistään kaksi viikkoa ennen kut sun ta päi vää. Sotilasläänin Esikunta on pyytänyt tiedot kunnan kut sun ta lau takun taan määräämistä henkilöistä, kutsuntalääkäristä sekä kut sun ta jär jes te ly jen yhteyshenkilöstä Pohjois-Pohjanmaan alue toi mis toon mennessä. Kaupunginhallitus päättää 1. määrätä Pyhäjärven kaupungin edustajaksi vuoden 2014 kutsun talautakuntaan Dennis Tammelan ja edustajan varamiehiksi Mau no Tors so sen ja Marko Pehkosen; 2. nimetä kutsuntalääkäriksi Sanna Kärkkäisen; 3. määrätä kaupunginhallituksen jäsen, reservin majuri Paavo Les ki sen esittämään Pyhäjärven kaupungin tervehdyksen kut sunto jen avaustilaisuudessa klo 9.00; 4. järjestää kutsuntatilaisuudessa kutsunnanalaisille kahvituksen ja lounaan Pyhäjärven seurakunnan kanssa yhdessä sopien ; ja 5. nimeää kutsuntajärjestelyistä vastaavaksi yhteyshenkilöksi sivis tys joh ta ja Jukka Lehtosaaren.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti muutoksella kohtaan 3, että Pyhäjärven kaupun gin tervehdyksen kutsuntojen avaustilaisuudessa esittää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kim mo Sarkkinen.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Köpsinrinteen palvelukeskukseen 3 laitoshuoltajaa 1298/ /2014 TEKLA 38 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen teettämä siivoustyön mitoitus valmistui Pyhäjärven kaupungin Köpsinrinteen palvelukeskuksen kiinteistöön. Siivoustyön mitoituksen tarkoituksena oli saada siivoustyöt poistettua Selänteen vuokraamien toimitilojen työntekijöiltä. Palaveri pidettiin , jonka tarkoituksena oli mitoituksen tuloksien läpi käyminen. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne esittää neuvotteluissa Pyhäjärven kaupungin kiinteistöjen, joissa he ovat vuokraajina, että toimitilat vuokrattaisiin siivottuina. Siivoustyön mitoituksen myötä siivottavien neliöiden määrä ja työntekijätarve lisääntyy 1,2 henkilöllä. Tällä hetkellä siivouspalveluissa olevien työntekijöiden määrä ja heidän työtuntinsa eivät riitä ko. kohteiden tehtäväksi. Köpsinrinteen palvelukeskuksessa on kaupungin siivouspalveluiden työntekijöitä 1 kokoaikainen työntekijä ja 1 työntekijä 4 tuntia/päivä. Kustannukset lisääntyvät ,64 /vuodessa. Kustannus peritään peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä huoneistonvuokrassa kaupungille. Köpsinrinteen palvelukeskuksessa siivottavia neliöitä tulee lisää; asukkaiden huoneet ja saunatilojen siivoukset sekä perussiivoukset. Työtehtävät tehdään jatkossa vuorotyönä arkisin. Viikonloppuisin ei siivouspalveluiden toimesta tehdä siivousta. Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö ehdottaa, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaupungin siivouspalveluiden työntekijätarpeen lisäämistä Köpsinrinteen palvelukeskukseen 2 laitoshuoltajaa lisää alkaen väliaikaisesti määräaikaiseen työsuhteeseen. Köpsinrinteen palvelukeskukseen tarvitaan yhteensä 3 laitoshuoltajaa vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Vakituisten työntekijöiden rekrytointi toteutetaan myöhemmin kun siivouspalvelusopimus PPKY Selänteen kanssa on päivitetty. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää siivous- ja ruokahuoltopäällikön ehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaupungin siivouspalveluiden työntekijä resurssin

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KHALL 180 lisäämistä Köpsinrinteen palvelukeskukseen siten, että kaksi laitoshuoltajaa palkataan väliaikaisesti alkaen määräaikaiseen työsuhteeseen kunnes siivouspalvelusopimus PPKY Selänteen kanssa on päivitetty. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään laitoshuoltajien mää rä ai kai ses ta työsuhteesta. Kaupunginhallitus päättää palkata väliaikaisesti kak si lai tos huolta jaa määräaikaiseen työsuhteeseen Köp sin rin teen pal ve lu keskuk seen KVTES:n mukaisin työ so pi mus eh doin. Kaupunginhallitus päättää antaa teknisen toimialan tehtäväksi val mis tel la yhteistyössä Ppky Selänteen kanssa sii vous pal ve lu sopi muk sen Selänteen tarvitsemien toimitilojen vuokraamisesta siivot tui na siten, että sopimuksen aiheuttamat henkilö- ja ta lous resurs si vai ku tuk set ovat riittävästi eriteltyinä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien 1251/02.01/2014 TEKLA 8 KHALL Yksityistieavustuksia on myönnetty pysyvän asutuksen pääsyteille, joiden pituus on vähintään 100 metriä. Vuonna 2013 avustuksiin on myönnetty määräraha. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarviossa yksityistieavustuksiin Koska avustussumma on huomattavasti pienentynyt, on määräytymisperusteita aiheellista muuttaa. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että yksityistieavustusten määräytymisperusteita muutetaan lähtien siten, että avustuksia myönnetään pysyvän asutuksen pääsyteille, joiden pituus on vähintään 500 metriä. Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että yksityistieavustusten määräytymisperustetta muutetaan lähtien siten, että maksettavaa avustusta metriä kohden pienennetään vastaamaan käytettävissä olevaa määrärahaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Vt kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lau ta kun nalle lisävalmisteluun. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus TEKLA 37 KHALL 181 Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi, että perusteet maksettavalle yksityistieavustukselle eivät ole muuttuneet ja vain käytettävissä oleva määräraha on muuttunut ja avustusta maksetaan käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Yksityisistä teistä annetun lain ( /358) 95 :n ( /1606) mukaan kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kun nos sa pi don ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suo ri tetta vak si. Lain 96 :n ( /185) mukaan jos valtio tai kunta tä män lain tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tie osakkai ta yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkeiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Säännöllisen lii kenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tie osak kaiden lupa. Kaupunginvaltuuston päätös yksityisen tien tienpitoon myön net tävien avustusten määrärahasta vuoden 2014 budjettiin ei ole yk sityis tie lain tarkoittama päätös avustuksen ehdoista. Hal lin to säännön 74.2 :n perusteella TieL 97 :n määräämänä tie lau ta kun tana toimiva tekninen lautakunta voi myöntää yksityisen tien tien pitoon tarkoitetut avustukset talousarviossa tarkoitukseen osoitetun mää rä ra han puitteissa hakemusten perusteella. Kaupunginhallitus merkitsee asian tie dok seen saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Virheellisen päätöksen poistaminen ja uusi päätös / Henrik Nyqvistin poikkeamishakemus / /2013 KHALL 182 Kaupunginhallitus on :n 130 kohdalla päättänyt myöntää poikkeamisluvan loma-asunnon ja saunan rakentamiseksi Joki pals ta-ti lal le ( ) teknisen johtajan lausunnon ehdoin. Poikkeamisluvan hakijana on ollut Henrik Nyqvist, osoite Korpelankuja 7, Elämäjärvi. Poh jois-poh jan maan ELY-keskus on ilmoittanut, että sau nan ra ken ta mi sel le ei poikkeamista olisi voitu myöntää ja et tä ELY-keskus va lit taa päätöksestä Pohjois-Suomen hal lin to-oi keudel le vaatien pää tök sen kumoamista. Vaihtoehtoinen tapa on virheellisen päätöksen poistaminen ja uuden päätöksen antaminen asiassa siten kuin päätöksessä olevan vir heen korjaamisesta hallintolaissa säädetään. HL 50 :n 1 momen tin mukaan jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puut teel li seen selvitykseen, viranomainen voi poistaa virheellisen pää tök sen sä ja ratkaista asian uudelleen. HL 50.2 :n mukaan pää tök sen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asian osai nen suostuu päätöksen korjaamiseen. HL 52 :n mukaan viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloit teestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asiavirheen korjaaminen edel lyt tää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uu si päätös. Asiavirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä al kupe räi sen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käy tössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on an net ta va asianosaiselle maksutta. Asianosainen on suostunut päätöksen korjaamiseen säh kö pos tikir jeel lään tekninen johtaja Sami Laukkaselle. Henrik Ny qvist on lisäksi jättänyt poikkeamishakemuksen päivi tyk sen, millä hän hakee poikkeamislupaa Jokipalsta-tilalle ( ) kooltaan 120 m2:n vapaa-ajan asunnon ra ken tami sel le ilman rantasaunaa. Kyseessä on uudisrakentaminen Pyhäjärven rantojen osa yleiskaa vas sa loma-asunnon rakentamiseen osoitetulle alueelle (RA-alue). Rakennushanke edellyttää kuitenkin kunnan toi mi vallas sa olevaa poikkeamista osayleiskaavassa osoitetusta käyt tötar koi tuk ses ta ja rakennusoikeudesta maankäyttö- ja ra ken nuslain :n perusteella. Kunta voi erityisestä syystä myöntää MRL 171 :n mukaan poikkeuk sen MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista ra ken tamis ta koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista ra joi tuk sis ta, ei kuitenkaan tapauksessa, jossa kysymys on uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voi-

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus mas sa MRL 72 :n 1 momentin tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole asuin ra ken nuk sen laajentamisesta tai korvaamisesta ( /134). Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamaa haittaa kaa voituk sel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle jär jestä mi sel le poikkeaminen ei aiheuta eikä vaikeuta luonnonsuojelun ta voit tei den saavuttamista. Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloi hin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattu ti laisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 :n ( /1589) mukaisesti. Tekninen johtaja Sami Laukkanen on antanut lau sunnon ja puoltaa myönteisen päätöksen antamista poik kea mis lu paha ke muk seen. Oheismateriaalina nro 2 on - poikkeamislupahakemus liitteineen naapurien kuuleminen ja teknisen johtajan lausunto Kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan lo ma-asunnon rakentamiseksi Jokipalsta-tilalle ( ) liit tee nä olevan teknisen johtajan lausunnon ehdoin. Kaupunginhallitus päättää MRL 174 :n 2 momentin mukaisesti mää rä tä, että poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haet ta va viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poik keamis lu pa pää tös on saanut lainvoiman. Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL :n ( /1589) mukaisesti tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Poikkeamishakemus / Eila ja Pekka Palola 1185/ /2013 KHALL 183 Eila ja Pekka Palola (osoite Silmuntie 71, Nivala) hakevat ha ke muk sel laan poikkeamista puoliksi omistamalleen Su vi lah ti-ni mi sel le tilalle (kiinteistötunnus ) Park kiman kylässä osoitteessa Leppäniemi 13 A, Pyhäsalmi. Lain huu to to dis tuk sen mukaan tilan kokonaispinta-ala koos tuen kokonaan maapinta-alasta on 0,6240 ha. Rakennushanke koostuu omakotitalorakennuksen laa jen ta mi sesta ja autotalli / varaston rakentamisesta sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaisesta muutoksesta va paa-ajan asun nos ta omakotitaloksi. Vapaa-ajan asunnon muut ta mi nen oma ko ti ta lok si laajentaa rakennuksen kerrosalaa 30 m2, ker roslu ku on 2 asuntojen lukumäärän ollessa edelleen yksi. Au to tal li- / va ras to ra ken nuk sen kerrosala on 100 m2 ja kerrosluku on yksi. Rakennuspaikalle on rakennettu rakennusvalvonnan rekisterin mu kaan 98 m2:n suuruinen omakotitalo, valmistumispäivä Poikkeamislupaa haetaan asuinrakennuksen laa jennuk sel le (pohjapinta-ala 30 m2, kerrosala 80 m2 sekä ta lous raken nuk sel le kerrosalaltaan 100 m2. Kysymys on rakennuspaikan käyt tö tar koi tuk sen muuttamisesta, asuinrakennuksen laa jen ta mises ta sekä uuden talousrakennuksen rakentamisesta. Rakennuspaikka sijaitsee kaavattomalla haja-asutusalueella Park ki ma jär ven rannalla. MRL :n ( /134) mu kainen edellytys poikkeuksen myöntämiseen rakennushankkeelle kau pun gin toimesta on olemassa, koska kyse on asuin ra ken nuksen laajentamisesta. MRL 172 :n mukaiset edel ly tyk set poik keami sel le myös täyttyvät, koska poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle jär jes tä mi sel le, ei vaikeuta luonnonsuojelun ta voit tei den saa vut tamis ta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suo je le mis ta kos kevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisen ei voida arvioida joh ta van vaikutuksiltaan merkittävään ra ken ta mi seen tai muutoin ai heut ta van merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai ku tuksia. Hakemuksesta on hakijoiden toimesta varattu tilaisuus kirjallisen muis tu tuk sen tekemiseen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työn te koon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vai kuttaa, joten MRL :n ( /1589) mukainen poik keamis me net te lyn edellytys täyttyy. Oheismateriaalina nro 3 - hakemus liitteineen - teknisen johtajan lausunto

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisen Eila ja Pekka Pa lo lal le (Silmuntie 71, Nivala) vapaa-ajan rakennuksen laa jen ta mi sek si ja muuttamiseksi omakotitaloksi sekä ta lous raken nuk sen rakentamiseksi Parkkiman kylässä osoitteessa Leppä nie mi 13 A sijaitsevalle Suvilahti-tilalle ( ). Kaupunginhallitus päättää MRL 174 :n 2 momentin mukaisesti mää rä tä, että poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haet ta va viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poik keamis lu pa pää tös on saanut lainvoiman. Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL 174 :n mukaisesti tie dok si Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sel le. Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan poikkeamisluvan ha kijoil le ilmoituksin, että kaupungin poikkeamispäätökseen voidaan so vel taa, mitä MRL 145 :ssä säädetään lupa- ja val von ta maksus ta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Poikkeamislupahakemus / Hannu ja Tiina Pesonen 1185/ /2013 KHALL 184 Hannu ja Tiina Pesonen (osoite Lamminniitty 8, Tupos) ovat hakemuksellaan ha ke neet poikkeamislupaa ympä ri vuo ti seen asumiseen tarkoitetun oma ko ti ta lon sekä ta lous raken nuk sen ja saunan rakentamiseksi omis ta mal leen Sau na ranta-ti lal le ( ) osoitteessa Lep pä ran nan tie 12, Py hä sal mi. Rakennushankkeen asuin huo neis to jen lukumäärä on yk si, rakennuksen kerrosluku 2 ja kerrosala 200 m2. Autotallin / au to ka tok sen kerrosluku on 1 ja ker ros ala 60 m2. Ra ken nus paikan pinta-ala on lain huu to to dis tuk sen mukaan 1,0070 heh taa ria. Tähän mennessä on käy tet ty rakennusoikeutta 44 m2 vuon na 1994 valmistuneeseen lo ma-asun toon ja vuonna 1976 val mis tu neen ta lous ra ken nuk seen 11 m2, yhteensä 55 m2. Järviosayleiskaavan mukaan AP-rakennuspaikalla on ra ken nusoi keut ta 300 m2 ja sinne saa rakentaa yksi- tai kaksi-asuntoisen ra ken nuk sen ja sen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Kaavan mu kai ses ti rakennuspaikalla voi olla vain yksi asuinrakennus ja sen vuoksi vanha loma-asunto tulisi purkaa tai sen käyt tö tar koitus muuttaa muuhun kuin asuinkäyttöön. Hakijat ovat esittäneet, että vanha loma-asunto muutetaan vain sau na käyt töön soveltuvaksi. Asemapiirustuksesta käy selville, että uudet ja vanhat rakennukset muodostavat ehjän ko ko nai suuden ja ei ole vaarana, että paikalle muodostuisi uusi ra ken nuspaik ka. Tilalla on tieyhteys, sähköt, vesi ja alueella on vakituista asu mis ta. Vapaa-ajan asuminen muuttuu va ki tui seksi asu mi seksi. Kyseessä on uudisrakentaminen Pyhäjärven rantojen osa yleiskaa vas sa loma-asunnon rakentamiseen osoitetulle alueelle (RA-alue). Rakennushanke edellyttää kuitenkin kunnan toi mi vallas sa olevaa poikkeamista osayleiskaavassa osoitetusta käyt tötar koi tuk ses ta ja rakennusoikeudesta maankäyttö- ja ra ken nuslain :n perusteella. Kunta voi erityisestä syystä myöntää MRL 171 :n mukaan poikkeuk sen MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista ra ken tamis ta koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista ra joi tuk sis ta, ei kuitenkaan tapauksessa, jossa kysymys on uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimas sa MRL 72 :n 1 momentin tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole asuin ra ken nuk sen laajentamisesta tai korvaamisesta ( /134). Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloi hin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattu ti laisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 :n

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus ( /1589) mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamaa haittaa kaa voituk sel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle jär jestä mi sel le poikkeaminen ai aiheuta eikä vaikeuta luonnonsuojelun ta voit tei den saavuttamista. Tekninen johtaja Sami Laukkanen on antanut lau sunnon, jonka mukaan esitetty rakennusoikeuden ylittäminen on hyväk syt tä vis sä ja hän puoltaa myönteisen päätöksen antamista poik kea mis lu pa ha ke muk seen ehdolla, että vanhan lo ma-asunnon käyttötarkoitus tulee muuttaa hakemuksen mukaisesti muuhun kuin asuinkäyttöön. Oheismateriaalina nro 4 - poikkeamislupahakemus liitteineen Teknisen johtajan lausunto Koska poik kea mis lu pa ha ke muk sen tarkoittamalla ra ken nus paikal la on MRL 72.1 :n tarkoittama oi keus vai kut tei nen kaava ja kos ka poikkeminen ei aiheuta MRL 172 :n tarkoittamia haittoja, kau pun gin hal li tus päättää myöntää poikkeamisluvan omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi Saunaranta-kiinteistölle teknisen johtajan lausunnon ehdoin. Kaupunginhallitus päättää MRL 174 :n 2 momentin mukaisesti mää rä tä, että poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haet ta va viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poik keamis lu pa pää tös on saanut lainvoiman. Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL 174 :n mukaisesti tie dok si Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sel le. Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan poikkeamisluvan ha kijoil le ilmoituksin, että kaupungin poikkeamispäätökseen voidaan so vel taa, mitä MRL 145 :ssä säädetään lupa- ja val von ta maksus ta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kylien kehittämisavustusten myöntäminen 1193/ /2013 KHALL 185 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha kylien kehittämisavustuksiin sisältäen 750 euroa val ta kun nal li sil le kyläpäiville osallistumista varten. Ke hit tä misavus tuk se na myönnetään enintään 50 % hankkeen ko ko nais kustan nuk sis ta oman työn osuus mukaan lukien. Kylien kehittämisavustukset ovat olleet haettavina Pyhäjärven Sa no mat-leh des sä olleella ilmoituksella. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksia on tullut neljä, kak si hakemusta on tullut määräajan jälkeen. Kyläneuvosto on käsitellyt määräajassa jätetyt ke hit tä mis avus tusha ke muk set kokouksessaan Kyläneuvosto antaa toimin ta sään tön sä mukaisena lausuntona kaupunginhallitukselle seu raa van: - Hiidenkylän kyläyhdistys ry 5250,00 euroa - Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 488,50 euroa - Rannan Vire ry 350,00 euroa - Ruotasen kylätoimikunta 1750,00 euroa Yhteensä 7838,50 euroa Kyläneuvosto esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että kylät voisi vat hakea jäljelle jäänyttä kylien kehittämisrahaa suoraan kaupun gin hal li tuk sel ta myöhemmin tämän vuoden aikana. Kaupunginhallitus päättää myöntää kylien kehittämisavustuksiin va ra tus ta määrärahasta seuraavat avustukset: 1. Jokikylä-Ruhkala kyläyhdistys 488,50 euroa 2. Hiidenkylän kyläyhdistys 5250,00 euroa 3. Ruotasen kylätoimikunta 1750,00 euroa 4. Rannan Vire 350,00 euroa Yhteensä 7838,50 euroa Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa haettavaksi jäljellä olevan mää rä ra han kylien kehittämisavustuksiin ilmoituksella Pyhäjärven Sa no mat-leh den ilmestyvässä numerossa päät ty vään hakuaikaan mennessä.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

32 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle KHALL 186 Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry on allekirjoittanut OKO Osuus pank kien Keskuspankki Oyj:n velkakirjan Velka kir jan numero on sekä alkuperäinen pääoma euroa. Kaupunginvaltuusto on päät tä nyt myöntää Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:lle omavel kai sen takauksen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä otet ta val le lainalle. Lainan käyttötarkoitus on Toipilaspolku 3, I-vaiheen asuntojen ja ruo ka lan peruskorjaus. Peruskorjauksen tavoitteena on saada van hus väes töl le toimivia, turvallisia ja edullisia vuokra-asuntoja. Velkakirjan jäljellä oleva pääoma on ,06 euroa. Velan viimei nen takaisinmaksupäivä on Pyhäjärven kaupungille on annettu vastavakuudeksi panttikirja arvol taan euroa tilasta Sepänsuo RN:0 1:128 vuokratun ton tin vuokraoikeuteen. Pyhäjärven kaupungilla ei ole yhdistyksessä määräysvaltaa, eikä yh dis tys kuulu kaupunkikonserniin. Takauslain mukaan takaussitoumus vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua sitoumuksen antamisesta eli , jollei vanhen tu mis ta katkaista sitä aikaisemmin. Hallintovaliokunta on korostanut, että kuntien elinkeinopolitiikkaan ei sovellu varsinaisen yritysriskin ottaminen. Takauksia ja muita va kuuk sia yksittäiselle kunnan ulkopuoliselle yritykselle an nettaes sa on oltava entistä pidättyvämpi. Takauksen antamiseen liitty vän riskin on oltava järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn, ei kä riski saa toteutuessaan vaarantaa kunnan toiminnan jat kuvuut ta. Takauksia tulisi yleensä antaa vain sellaisille yhteisöille, jot ka ovat kunnan määräämisvallassa tai joiden toiminta lä hei sesti liittyy kunnan omaan toimintaan. Takaussitoumuksen kuuluminen kunnan ulkopuoliselle yritykselle voi kuulua kunnan toimialaan lähinnä kun tarkoituksena on työl lisyy den turvaaminen kunnassa, kunnan elinkeinorakenteen ke hittä mi nen tai taattava laina on investointilaina. Valmisteltavassa uu des sa kuntalaissa mainitaan, että kunta voisi myöntää ta kauksia esimerkiksi sosiaaliseen asuntotuotantoon ja laa ja kais ta raken ta mi seen. Pyhäjärven kaupunki antaessaan takauksen Pyhäjärven Van husten ko ti yh dis tys ry:lle auttaa järjestämään vanhusväestölle toi mivia, turvallisia sekä edullisia vuokra-asuntoja. Samalla kaupunki osal lis tuu sosiaalisen asuntotuotannon järjestämiseen paik ka kun-

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

2. Kuntien määräämät jäsenet kutsuntalautakunnissa

2. Kuntien määräämät jäsenet kutsuntalautakunnissa Kunnanhallitus 165 27.04.2015 Kunnan edustajat v. 2015 kutsunnoissa Khall 27.04.2015 165 Kainuun prikaati / Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto on lähettänyt Pohjois-Pohjanmaan kunnille 16.4.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 115 29.03.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 115 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL Kaupunginhallitus 311 07.10.2016 Kaupunginvaltuusto 72 31.10.2016 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/01.01.01/2016 KHALL 07.10.2016 311 Kaupunginjohtajan virka on tullut avoimeksi, kun kau pun gin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 352 21.11.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.10.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 21.11.2016 352 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot