JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:00-20:15 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 31 Merkintöjä 5 32 Johanna Suvannon eronpyyntö sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta 6 33 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 1/ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöavustukset v Muutoksia sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluissa kesällä Nuorten kehitysvammaisten päivätoiminnan laajentaminen Vastaus valtuutettu Katja Asikaisen valtuustoaloitteeseen ilmaisesta ehkäisystä 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille joensuulaisille naisille Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoja 18

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Läsnä Parikka Tuula puheenjohtaja Väänänen Eira varapuheenjohtaja Tahvanainen Kari jäsen Holopainen Hannu jäsen Väkeväinen Kari jäsen Karttunen Jorma jäsen Uusi-Illikainen Heleena jäsen Jääskeläinen Sampsa jäsen Järvinen Päivi jäsen Lukkarinen Ilkka jäsen Turpeinen Jari jäsen Kauppinen Marja jäsen Ihanus Emilia nuorisovaltuuston jäsen Rieppo Eija va. sosiaali- ja terveysjohtaja Kosonen Anne talousjohtaja Karukannas Seija vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Aspelund Taina va. hallintopäällikkö Timonen Leena vs. johtava ylilääkäri Ollila Tuuli vs. sosiaalipalvelujen johtaja Kiviniemi Tuula kehittämisasiantuntija Kauppinen Olli palvelupäällikkö läsnä klo Kuosmanen Pekka tuotantojohtaja poistui klo. 18 Tiittanen Marja projektisuunnittelija läsnä klo Poutanen Karri kehittämispäällikkö Poissa Korhonen Leena sosiaalipalvelujen johtaja Laakkonen Ari johtava ylilääkäri Allekirjoitukset Tuula Parikka puheenjohtaja Taina Aspelund pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Jorma Karttunen pöytäkirjan tarkastaja Sampsa Jääskeläinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 29 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 30 Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Karttunen ja Sampsa Jääskeläinen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Merkintöjä STLTK 31 Hyvinvointiaseman esittely: kehittämisasiantuntija Tuula Kiviniemi ja palvelupäällikkö Olli Kauppinen ja Yhteiskunnallinen yrittäjyys esittely: tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen ja projektisuunnittelija Marja Tiittanen

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Johanna Suvannon eronpyyntö sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta 5276/ /2015 STLTK 32 Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan kohdalla Johanna Suvannolle eron sosiaali- ja teryeyslautakunnan jäsenyydestä ja uudeksi jäseneksi valittiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marja Kauppinen. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 1/ / /2013 STLTK 33 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ensimmäinen osavuosikatsaus vuodelta 2015 laa ditaan ajalta Osavuosikatsauksessa raportoidaan toimintaa tarkem min palveluarviotaulukoittain ja ennustetaan sekä suoritteiden määrää että toi min nan kuluja koko vuoden osalta. Osavuosikatsauksessa ennusteet eivät ole las ken nal li sia vaan tulosalueiden omia arvioita toiminnan ja talouden to teu tu misek si. Osavuosikatsauksessa raportoidaan myös kehittämishankkeiden to teu tumis ta jokaisesta yhteistoiminta-alueen kunnasta. Maaliskuun tilanteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tulos on n. 6,25 milj. euroa yli jää mäi nen ja Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu nettoyksikön tulos 6,4 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosi sitten vastaavaan aikaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yli jää mä oli n. 8 milj. euroa ja nettoyksikön 8,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate ilman kuntien maksuosuuksia on 63,7 milj. euroa. Talousarvioon nähden toteumaprosentti on maltillinen 22,7%, mutta net to me no jen kasvu on ripeää 4,6% edellisen vuoden vastaavaan ajan kohtaan näh den. Henkilötyökuukaudet ovat kasvaneet 41 henkilötyökuukautta eli 2,4% vii me vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vakinaisen henkilöstön vähe tes sä 1%:lla ja määräaikaisen henkilöstön kasvaessa 15 %:lla. Maaliskuun 2015 lo pus sa hen ki lö työ kuu kau sia sotessa oli 1742, joista 25% oli määräaikaisia ja 75% va ki nai sia. Henkilötyövuosien määrän kasvu näkyy myös reippaana 7,3%:n hen ki lös tö ku lu jen kasvuna. Erityisesti sijaisten palkkakulut ovat kasvaneet 37,5% vii me vuo den vastaavaan ajankohtaan nähden. Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat maaliskuun lopussa 50,1 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 22,7. Kontiolahden nettomenot ovat n. 7,9 milj. euroa (tot% 23,4) ja Outokummun nettomenot 5,7 milj. euroa (tot% 21,3). Joensuun nettomenot ovat kasvaneet 4,7%, Kontiolahden 5,9% ja Ou tokum mun 1,9% vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Osavuosikatsauksessa tehdyssä määrärahaennusteessa on arvioitu sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen pysyvän v budjetissaan ja jopa hieman alittavan sen. Joen suun budjetti on arvion mukaan alittumassa n. 0,3 milj. euroa alkuperäisestä bud je tis ta. Tulosalueittaisessa tarkastelussa on arvioitu pieniä ylityksiä ja ali tuksia per tulosalue ja erikoissairaanhoitokin olisi PKSSK:n antaman ennusteen mukaan pysymässä lähes budjetoidussa. Erikoissairaanhoidon ennusteeseen vaikut taa pitkälle myös jonopäivien kehittyminen ja jonopäivät ovat olleet al ku vuodes ta erittäin maltilliset. Joensuu on käyttänyt laitoshoidossa yh teis toi minta-aluei den palveluja ja Siilaisen uudisrakentamisen sekä Senioripihan avaa misen aiheuttamien muutosten vuoksi talousarvion ostopalvelupaikkojen vä hen tämi nen on vasta alkanut ja paikkojen vähentäminen voi johtaa kasvaviin jo no päiviin. Outokummun budjetin on arvioitu alittuvan 1 milj. euroa alkuperäiseen ta lous arvi oon nähden. Määrärahat ovat ennusteiden mukaan alittumassa jokaisella tulos alu eel la. Helmikuun raportin yhteydessä esitettiin Outokummun net to me nojen vähentämistä 0,6 milj. eurolla ilman muutoksia erikoissairaanhoitoon. Maa-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta lis kuun tilanteen perusteella myös erikoissairaanhoito on jäämässä alle bud je toidun, jolloin budjetti alittuu enemmän. Kontiolahti on yhteistoiminta-alueen kunnista määrärahaennusteiden poikkeus. Kon tio lah den budjetin ennustetaan ylittyvän 0,8 milj. euroa, josta suurin ylitys 0,76 milj. euroa on tulossa erikoissairaanhoidosta. Vammaispalveluissa on tehty toi min nal li sia muutoksia, jotka vähentävät budjetin ylitystä, mutta budjetin on sil ti arvioitu ylittyvän vielä jonkin verran. Erikoissairaanhoidossa ja vam mais palve luis sa vuoden 2015 alkuperäinen budjetti on pienempi kuin vuoden 2014 ti linpää tös. Terveysasemien puhelujen vastausprosentit ovat yhteistoiminta-alueella nousseet tammikuun 43%:sta maaliskuun 56%:iin. Joensuussa vastausprosentti oli maa lis kuus sa 53%, Kontiolahdessa 64% ja Outokummussa n. 66%. Liitteissä on esitetty toiminta ja talous palveluarviotaulukoittain sekä ta lous arvion mukaisten kehittämishankkeiden to teu tu mi nen raportointiajankohdalta kun nit tain. Liitteenä on myös vastaanottojen käyntimäärät sekä puhelutiedot ter veys ase mit tain. Valmistelijat: talousjohtaja Anne Kosonen, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Sei ja Karukannas, sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen, vs. johtava yli lääkä ri Leena Timonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa tilaajajaostolle liitteen mukaisen talou den ja toiminnan osa vuo si kat sauk sen ajalta Päätös: Jorma Karttunen ehdottaa Sampsa Jääskeläisen ja Heleena Uusi-Illikaisen kannattamana, että Niinivaaran lääkäriresurssia lisätään 1-2 ostolääkärin verran kunnes omat lääkäriresurssit ovat riittävät. Suoritettiin äänestys. Esittelijän ehdotusta (JAA) kannattivat Kari Tahvanainen, Hannu Holopainen, Päivi Järvinen, Ilkka Lukkarinen, Marja Kauppinen, Eira Väänänen, Tuula Parikka. Ääniä yhteensä 7. Jorma Karttusen ehdotusta (EI) kannattivat Kari Väkeväinen, Heleena Uusi-Illikainen, Sampa Jääskeläinen ja Jari Turpeinen. Ääniä yhteensä 5. Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi. Liitteet Liite 1 Osavuosikatsaus 1-3/2015 palveluarviotaulukoittain Liite 2 Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Liite 3 Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Kontiolahti Liite 4 Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Outokumpu Liite 5 Vastaanottojen käyntimäärät sekä puhelutiedot terveysasemittain

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöavustukset v / /2013 STLTK 34 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vuoden 2015 järjestöavustusten myön tä misen periaatteet kokouksessaan ( 111). Vuodelle 2015 järjestöavustuksiin on varattu määrärahaa yhteensä Tästä määrärahasta käytetään Pohjois- Karjalan mielenterveysseuran ylläpitämään krii si kes kus toi min taan yhteensä , Itä-Suomen Sosiaalialan osaa mis keskuk sel le ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:lle Muihin järjestöille tarkoitettuihin avustuksiin on käytettävissä (vuonna ). Sosaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti avustuksia myön ne tään palveluavustuksina, terveyttä ja hyvinvointia edistävinä jär jes töavus tuk si na sekä kerta-avustuksina. Palveluavustukset kohdennetaan vuoden 2015 sosiaali- ja terveyslautakunnan kär ki hank kei den ja palveluohjelmien mukaisesti: 1. lasten ja nuorten varhaisten tukipalveluiden kehittämiseen 2. vammaisten henkilöiden palveluiden kehittämiseen 3. ikääntyvien henkilöiden palveluiden kehittämiseen 4. mielenterveyspalveluiden kehittämiseen Määräaikaan mennessä avustushakemuksia saapui yhteensä 49. Haet ta vien avustusten yhteissumma oli Avustushakemuksista esi tetään hylättäviksi kolmea hakemusta, koska hakijana toimivat yhdistykset eivät ole joensuulaisia. Hylätyksi esitetään seuraavia hakemuksia: 1. HOPE - yhdessä ja yhteisesti (kotipaikka Helsinki) 2. Itä- Suomen SYLI ry (kotipaikka Kuopio) 3. Mannerheimin lastensuojeluliitto ry/ lasten ja nuorten puhelin (kotipaikka Helsin ki) Muille hakijoille järjestöavustukset esitetään myönnettäväksi liitteen mukaisesti. Liite: sosiaali-ja terveydenhuollon järjestöavustukset vuonna 2015 Valmistelija: kehittämispäällikkö Karri Poutanen, kehittämispäällikkö Annamari Savela

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää vuoden 2015 järjestöavustukset liit teen mukaisesti. Päätös: Merkittiin, että Eira Väänänen esteellisenä poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöavustukset v. 2015

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutoksia sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluissa kesällä / /2014 STLTK 35 Aiempien vuosien tapaan eräitä sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintoja kes ki tetään kesän aikana. Järjestelyillä henkilökunnan kesälomia voidaan keskittää ja vä hen tää siten sijaisten käyttöä. Kesälomien aikana käytössä oleva henkilökunta ei riitä pitämään yllä kaikkia muina aikoina järjestettäviä toimintoja. Toiminta on esi te tyil lä järjestelyillä myös vähemmän haavoittuvaa esim. sairauslomien suhteen. Suunnitelma muutoksista sosiaali- ja terveystoimen palveluissa kesällä 2015 on liit tee nä. Valmistelijat: vs. johtava ylilääkäri Leena Timonen, va. hallintopäällikkö Taina Aspelund, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Karukannas, sosiaalipalvelujen joh ta ja Leena Korhonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi suunnitelman muutoksista sosiaali- ja terveystoimen palveluista ke säl lä Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Muutoksia sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluissa kesällä 2015

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Nuorten kehitysvammaisten päivätoiminnan laajentaminen 3524/ /2014 STLTK 36 Nuorten elämään valmentava päivätoiminta (NUPA) on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille yli 16-vuotiaille vaikeasti kehitysvammaisille nuorille, jotka tarvitsevat erittäin paljon apua päivittäisissä toiminnoissaan. Palvelu hyödyntää erityisesti niitä nuoria, joille toisen asteen opiskelupaikan löytäminen on erityisen vaikeaa tai mahdotonta. Ennen vuoden 2014 elokuuta vastaava palvelu toteutettiin kokonaan PKSSK:n Honkalampikeskuksessa sijaitsevissa päivätoimintaryhmissä (EVA-ryhmät). Keväällä 2014 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti perustaa yhden päivätoimintaryhmän (NUPA 1) osaksi kaupungin omaa palvelutuotantoa. Toiminta käynnistettiin yhden lukuvuoden mittaisena kokeiluna Lehmon peruskoulun tiloissa elokuussa Toiminnan laatua ja taloudellisuutta arvioitiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa helmikuussa 2015: 1. Oman toiminnan vuorokausihinta on 258 (tilinpäätös 2014). Vastaava toiminta kuntayhtymän päivätoimintapalvelussa on 321 /vrk. Todellinen kustannus kuntayhtymän palvelussa on kuitenkin n. 500 hoitopäivää kohden, koska päivätoiminnan lisäksi kustannuksia kertyy iltapäivähoidon (klo 14-16) sekä kuljetuspalveluiden järjestämisestä. 2. Palvelunkäyttäjien arvio (nuorten vanhemmat) toiminnan laadusta on ollut kauttaaltaan positiivista - nuorten toimintakyvyssä on tapahtunut edistystä. NUPA1-ryhmän toiminta vakinaistuu kesällä Henkilöstö- ja työllisyysjaosto on päättänyt perustaa kolmen ohjaajan ja yhden sosiaaliohjaajan toimet lukien ( ). Ainakin lukuvuoden NUPA 1 ryhmän toiminta jatkuu Lehmon peruskoulun tiloissa. PKSSK on sopeuttanut omaa toimintaansa Honkalampikeskuksessa yhdistelemällä sinne jääviä päivätoimintapalveluja keskenään. NUPA 1-ryhmän perustaminen vähentää kuntayhtymältä hankittuja päivätoimintapalveluja. Vuonna 2015 NUPA 1 tuottaa 1596 toimintapäivää. Kehitysvammaisten avopalveluiden kehittämisen (työikäisten palveluohjelma) yhtenä tavoitteena vuonna 2015 on selvittää NUPA-toiminnan laajentamisen tarve ja mahdollisuudet. Tehdyn selvityksen mukaan elokuussa 2015 NUPA -toimintaa tarvitsee 13 nuorta. Enimmillään kuusi heistä saa paikan NUPA1- ryhmästä. Akuutein tarve NUPA 2-ryhmän perustamiselle on Uimaharjun alueella. Selvityksen mukaan elokuussa 2015 Uimaharjun alueella neljä (vuosina syntynyttä) nuorta tarvitsee päivätoimintaryhmän palvelua. Mikäli omaa toimintaa ei saada järjestymään nuoret sijoittuvat hyvin todennäköisesti Honkalampikeskuksen vaativaan elämään valmentavaan toimintaan, jossa vuorokausihinta on 321. Oman päivätoiminnan laajentamista ja edelleen kehittämistä tukevat sekä Joensuun että Kontiolahden koulutoimien linjaukset

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta olla myöntämättä lisäopetusvuotta peruskoulunsa päättäville kehitysvammaisille nuorille. Näin ollen ne nuoret, jotka eivät pääse LUOVI:iin tai muualle toisen asteen koulutukseen, tarvitsevat päivätoimintapalveluja. Toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevintä olisi jatkaa palvelurakenteen kehittämistä omana toimintana, koska kuntayhtymäkin on jo sopeuttanut näiltä osin omaa palvelurakennettaan. Tarve Uimaharjun alueella NUPA 2 -ryhmälle on kaksi vuotta (alkaen elokuusta 2015). Päivätoimintaryhmät tarjoavat nuorelle virikkeellistä ja aktiivista toimintaa peruskoulun jälkeen kahden vuoden ajan. Päivätoiminnan tavoitteena on kehittää ja parantaa nuoren toimintakykyä niin, että sijoittuminen tavanomaiseen päivä- ja työtoimintaan on jatkossa mahdollista. Tarkoituksena on, että NUPA 2-ryhmä pystyy hyödyntämään NUPA 1-ryhmän kokemuksia toimintamallin rakentamisessa. Selvityksen mukaan tarve omalle päivätoimintaryhmälle lakkaa vuoden 2018 keväällä kokonaan. Lukuvuodelle tarve on kolmelle nuorelle. Ratkaisu lukuvuoden osalta tehdään viimeistään alkuvuonna NUPA 2-ryhmän toiminnalle tilojen löytäminen on ollut haasteellista. Luonnollisin paikka olisi ollut Uimaharjun peruskoulu, mutta sinne NUPA -ryhmä ei mahdu. Toisaalta isompien muutostöiden tekeminen väliaikaisratkaisujen vuoksi ei olisi ollut muutoinkaan perusteltua. NUPA 2-ryhmälle tilat saadaan pienillä muutostöillä Joensuun kodeilta vuokrattaviin kahteen rivitaloasuntoon, jotka sijaitsevat lähellä Viherkodon asumisyksikköä Uimaharjussa. Jatkossa remontoituja tiloja voitaisiin hyödyntää tuleviin asumisen tarpeisiin. NUPA 1-ryhmän talousarvio vuodelle 2015 on NUPA 2-ryhmän vuosittainen talousarvio on pienempi, koska tila- ja kuljetuskustannukset ovat NUPA 1 toimintaa pienemmät. NUPA 2:n alustava talousarvio (12 kk) on Yhden toimintapäivän hinta on 235. Suurimmat kustannuserät ovat henkilöstökustannukset (yksi sosiaaliohjaaja ja kolme ohjaajaa) sekä kuljetuskustannukset NUPA2 toiminnalle ei ole erikseen varattu määrärahaa vuodelle Tarvittava talousarviomuutos huomioidaan elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuoden 2015 kustannukset ovat Valmistelijat: sosiaalipalveluiden johtaja Leena Korhonen, vammaispalveluiden päällikkö Tarja Hallikainen, kehittämispäällikkö Karri Poutanen, johtava sosiaalityöntekijä Leena Suhonen ja palveluvastaava Tuula Malinen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. esittää sosiaali- ja terveystoimen tilaajaostolle NUPA 2-ryhmän perustamista Uimaharjuun. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä elokuussa Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastaus valtuutettu Katja Asikaisen valtuustoaloitteeseen ilmaisesta ehkäisystä 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille joensuulaisille naisille 5280/ /2015 STLTK 37 Valtuutettu Katja Asikainen jätti kaupunginvaltuuston pu heen joh ta jalle valtuustoaloitteen ilmaisesta ehkäisystä alle 20-vuotiaille joensuulaisille nai sille. Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Roope Tah va nainen, Laura Jormanainen, Kari Väkeväinen, Paula Puhakka, Juha Mustonen, Krista Mikkonen, Jaana Tolkki, Hannele Autti, Alain Minguet, Juha Hämäläinen, Eira Vää nä nen, Mari Ojalammi, Hannu Holopainen, Sari Tikka, Leo Leino ja Ville Tahva nai nen. Katja Asikainen ja Roope Tahvanainen ja valtuutetut ovat valtuustoaloitteessa esittäneet, että Joensuussa tarjotaan 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille joen suu lai sil le naisille ilmainen ehkäisy, käytännössä ehkäisypilleri. Valtuutetut esit tä vät, että Joensuun kaupunki varaa vuodesta 2016 alkaen talousarviostaan va rat ilmaiseen ehkäisyyn 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille naisille. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja johtaa valtakunnallisesti sek su aa li ter veyden edistämistä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa pai no te taan, että nuorten seksuaaliterveyttä edistetään, lisääntymis- ja sek suaa li ter vey den edistämispalveluja kehitetään ja seksuaaliterveyden edistäminen (su ku puo li tau tien ehkäisy, seksuaalineuvonta, väkivallan ehkäisy) kuuluu ras kauden ehkäisyneuvontaan. Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään muun muassa ter vey den huol tolais sa (1326/2010) ja tartuntatautilaissa (583/1986). Se perustuu myös seksuaalija lisääntymisterveyteen liittyviin oikeuksiin. Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Fin lex) Tartuntatautilaki 583/1986 (Finlex). Seksuaaliterveyden edis tä mises tä sää de tään myös valtioneuvoston asetuksessa neuvolatoiminnasta, kouluja opis ke lu ter vey den huol los ta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun ter veyden huol los ta (338/2011). Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 (Finlex).Opiskeluterveydenhuollon oppaan (STM:n julkaisuja 2006:12) mukaan seksuaaliterveyden edistämisen tärkeim mät tavoitteet ovat he del mäl li syy den ylläpitäminen, ei-toivottujen raskauk sien ehkäisy, su ku puo li teit se tarttuvien tautien torjunta, seksuaalineuvonta se kä esteetön pääsy ras kau den eh käi sy pal ve lui hin. Seksuaaliterveyden edis tä miseen sisältyvät muun muas sa seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta ja hedelmättömyyden eh käi sy, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden hy väk sy mi nen, ei-toi vot tu jen raskauksien ehkäisy ja sukupuolitautien torjunta ja sek su aa li sen vä ki val lan ehkäisy. Eli seksuaali- ja lisääntymisterveyden edis tä minen sisältää laa jas ti eri-ikäisten ja molempien sukupuolten terveyden edis tä mistä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa on seksuaaliterveyden edistämisen kansalliset linjaukset ja suositukset kunnille. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toi min ta oh-

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta jel ma (THL) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman tar koi tuk se na on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja vähentää siihen liit ty vää eri ar voi suut ta. Tähän pyritään lisäämällä tietoa, kehittämällä palveluja ja vah vis ta mal la seksuaalikasvatusta vuosina Edistämällä seksuaalija li sään ty mis ter veyt tä ja kaventamalla siinä olevia terveyseroja edistetään koko väes tön ter veyt tä ja hyvinvointia. Peruskoulun seksuaalikasvatus on avain asemas sa, kos ka se tavoittaa koko oppivelvollisuusikäisen väestön. Sek su aa li kas vatuk sel la voi daan vahvistaa lapsen ja nuoren omanarvontuntoa ja itsetuntemusta se kä kas vat taa turvalliseen ja positiiviseen seksuaalisuuteen. Toimintaohjelman mu kaan kun tien tulee huolehtia siitä, että nuorten palvelut järjestetään niin, että ne ovat es teet tö mät, helposti saavutettavat, maksuttomat, asiakaslähtöiset eli nuor ten it sen sä hyväksymät ja tavoittavat myös koulu- ja opis ke lu ter vey denhuol lon ul ko puo lel la olevat nuoret. Yli kolmannes alle 20-vuotiaista ras kau denkes key tys asiak kais ta ei ollut käyttänyt ehkäisyä. Vuoden 2012 valtakunnallisessa terveyden edistämisaktiivisuuskyselyssä on saatu seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia tuloksia. Kyselyyn vastasivat kaikki Suo men terveyskeskukset (N=152). Tiedot on julkaistu terveyskeskuskohtaisesti TEA viisari-tietokannassa (Terveyden edistämisen aktiivisuus- kysely) osoit teessa TEA- kyselyn perusteella kaikki ehkäisymenetelmät ovat maksuttomia 20. ikävuoteen saakka 11 terveyskeskuksessa kaikessa toimin nas sa ja 7 terveyskeskuksessa joissakin toimipisteessä. Koko Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella tehtiin vuonna 2014 raskauden kes key tyk siä 257 kpl ja vuonna kpl. Vuodesta 2014 vuoteen 2013 Pohjois-Kar ja lan alueella raskauden keskeytysten määrä on alentunut 13,47 %:lla. PKSSK:n raportin mukaan vuonna 2014 tehtiin joensuulaisille raskauden kes keytyk siä yhteensä 120 kpl, joista 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille 43 kpl. PKSSK:ssa raskauden keskeytys maksaa 614 euroa. Vuoden 2013 väestötilaston mukaan (tilanne ) Joensuussa on 17 vuo tiai ta nuoria naisia 403, 18 vuotiaita 471, 19 vuotiaita 723, 20 vuotiaita 739. Ikä ryhmäs sä vuotiaita nuoria naisia on yhteensä Kolmen kuukauden eh käisy pil le ri pak kaus maksaa n. 35 euroa. Yhden nuoren naisen ilmainen ehkäisy mak saa vuoden ajalta noin 105 euroa, kun aloituspakkaus tulee ter veys kes kukses ta ilmaiseksi. Neljälle ikäryhmälle ilmainen ehkäisy laskennallisesti eh käi sypil le reil lä tulee maksamaan euroa vuodessa ja neljän vuoden aikana euroa. Aloitteessa puhutaan ilmaisesta ehkäisystä ja ilmaisten ehkäisypillereiden tarjoa mi ses ta 20 vuotiaille ja sitä nuoremmille naisille. Ehkäisypillerit eivät kui tenkaan sovi kaikille, eivätkä kaikki halua niitä käyttää. Myös nuorille soveltuvin ehkäi sy me ne tel mä voi olla hormonaalinen; pilleri, rengas, laastari, injektio, imp lantaat ti, kierukka, tai ei- hormonaalinen; kondomi, kierukka. Myös ta sa-ar vo ky symys huomioiden ei ole oikein, jos ehkäisy annetaan ilmaiseksi vain pillereillä. Käy tän nös sä tulee esille monia kysymyksiä ja vastuita, joten asian valmistelu vaa tii paljon enemmän kuin vain rahavarauksen talousarvioon. Joensuun terveys kes kuk ses sa kaikki halukkaat saavat ilmaisen kolmen kuukauden pil le ri ehkäi syn aloituspakkauksen terveydenhoitajalta. Ehkäisyn aloituksessa tulee tervey den hoi ta jan selvittää esim. hormonaalisen ehkäisyn soveltuvuus henkilölle. Tar jol la on useita, erilaisia pillerimerkkejä. Kolmen kuukauden hormonaalisen eh käi syn käytön jäl keen on varattu aika terveydenhoitajan tarkastukseen ja jos

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta va lit tu ehkäisy so pii, asiakas on saanut vuoden reseptin valittua hormonaalista eh käi syä. Jatkossa hor mo naa li sen ehkäisyn valinnut asiakas käy noin 3 vuoden vä lein lääkärin tar kas tuk ses sa ja välivuosina terveydenhoitajan tarkastuksessa, jois sa var mis te taan ehkäisyn sopivuus ja turvallisuus (esim. arvioidaan ve ri tulppa ris kiä). Jos il mais ta ehkäisyä halutaan nuorille tarjota, pitää se suunnitella siten, että se kattaa ta sa puo li ses ti kaikki nuoret. Tarjolla tulisi olla useam man laisia eh käi sy me ne tel miä siten, että kaikille löytyisi oikea ehkäisymenetelmä. Tärkeä tä on huomioida, ett ei toiminnan muutoksella lisätä nuorten terveysriskejä ja ah dis tus ta siitä, että täy tyi si siirtyä hormonaaliseen ehkäisyyn, koska muusta jou tuu itse maksamaan. Valmistelijat: osastonhoitajat Marjatta Partanen ja Merja Parkkinen, ylihoitaja Lii sa Karikko, vs johtava ylilääkäri Leena Timonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksen val tuus toaloit tee seen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Valtuutettu Katja Asikaisen ym. valtuustoaloite ilmaisesta ehkäisystä alle 20-vuotiaille joensuulaisille naisille

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset STLTK 38 Seuraavat päätökset on ilmoitettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Liitteenä päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä oteta kuntalain 51 :n noljalla sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Viranhaltijapäätökset

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedoksiantoja STLTK Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje ; Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta, Joensuu 2. Itä-Suomen aluehallintoviraton kirje ; Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta, Kontiolahti 3. Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajaosto päätti kohdalla, että selvitys yhteispäivystyksen tilanteesta toimenpide-ehdotuksineen edellytetään tehtäväksi huhtikuun loppuun mennessä. 5. Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö: Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville suunnattavan terveysneuvonnan ja terveystarkastuksien toteutuminen. Vastaus selvityspyyntöön. 6. Kuntainfo 4/2015; Uuteen sosiaalihuoltolakiin liittyvät muutokset sosiaalija terveydenhuollossa. 7. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ; Talous- ja velkaneuvonnan korvaukset vuonna 2015 Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta, Joensuu Liite 11 Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta, Kontiolahti Liite 12 Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2015 Liite 13 Tilaajajaoston päätös ; yhteispäivystyksen selvitys Liite 14 Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö; Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville suunnattavan terveysneuvonnan ja terveystarkastuksen toteutumisesta Liite 15 Vastaus Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Liite 16 Kuntainfo 4 Liite 17 Talous- ja velkaneuvonnan korvaukset vuonna 2015

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 29-33, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta Käyntiosoite: Torikatu 18 A Postiosoite: PL 261, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 34 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Kunnallisvalitus Hallintovalitus Pykälät Pykälät Muu valitusviranomainen, Pykälät osoite ja postiosoite: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 31.08.2016 klo 17:00-18:00 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 17.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 74 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika 19.08.2013 klo 13:12-13:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.03.2017 klo 16:00-17:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 16.12.2015 klo 17:00-17:31 Paikka Carelicumn kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 06.04.2017 klo 17:00-20:10 Paikka Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sirkkalan neuvotteluhuone B 226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sirkkalan neuvotteluhuone B 226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Aika 14.11.2017 klo 17:00-19:15 Paikka Sirkkalan neuvotteluhuone B 226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs. Käsitellyt asiat Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 28.02.2017 klo 15:00-17:20 Paikka Carelicum, auditorio, Torikatu 21 C, pohjakerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 15.08.2017 klo 17:45-17:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 17.06.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3. krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 25.03.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17 C 3. krs Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Aika 22.12.2016 klo 15:00-15:50 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 22.09.2016 klo 17:00-19:50 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sirkkalan neuvotteluhuone B226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sirkkalan neuvotteluhuone B226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Aika 25.04.2017 klo 17:00-18:45 Paikka Sirkkalan neuvotteluhuone B226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 18.10.2016 klo 16:30-18:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 15.02.2017 klo 15:00-17:30 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 20.12.2016 klo 16:30-18:00 Paikka Ravintola Sulo, Kauppakatu 28, 2 krs. Käsitellyt asiat Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika 16.09.2014 klo 13:30-13:47 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.10.2014 klo 16:00-17:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot