Tarjouspyyntö HAAGA-HELIAn VDI päätelaitteet Virtuaalityöpöydän päätelaitteiden hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö HAAGA-HELIAn VDI päätelaitteet 2013 - Virtuaalityöpöydän päätelaitteiden hankinta"

Transkriptio

1 1 (9) Tarjouspyyntö HAAGA-HELIAn VDI päätelaitteet Virtuaalityöpöydän päätelaitteiden hankinta Sisällys 1. Hankinnan kohde HAAGA-HELIAn nykyinen IT-arkkitehtuuri Virtualisointiympäristö HAAGA-HELIA:n nykyinen päätelaiteympäristö Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tilaajan kuvaus ja hankintayksikkö Tarjoushinnan ja muiden vertailuperusteiden ilmoittaminen Alihankkijan käyttäminen Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoajan yleinen soveltuvuus Tarjoajalle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankittavien päätelaitteiden vähimmäisvaatimukset Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus ja tietojen luottamuksellisuus Tarjouksen voimassaoloaika Noudatettavat sopimusehdot Tarjouksen jättömenettely ja voimassaolo Tarjousten käsittely Yhteydenpito ja lisätietojen pyytäminen kilpailutuksen aikana Allekirjoitukset... 9 Liitteet: 1. Hinta- ja laatulomake 2. Tarjoajaa ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset 3. Sopimusluonnos

2 2 (9) 1. Hankinnan kohde HAAGA-HELIA Oy Ab (jäljempänä Tilaaja) pyytää tarjouksia VDI -päätelaitteista (virtuaalityöpöytäympäristön päätelaitteista, ns. thin client tai cloud client ), niiden kiinnitystelineistä sekä hallintaohjelmistosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Arvioitu hankittava päätelaitteiden määrä on n. 400 kpl. Hankinta jakaantuu siten, että n. 200 kpl hankitaan keväällä 2013 ja n. 200 kpl hankintaoption mukaisesti mennessä. Tarjouksen tulee sisältää yllämainittu hankintaoptio n. 200 päätelaitteelle. Option tulee olla voimassa saakka. Hankinnan nimi on HAAGA-HELIAn VDI päätelaitteet Kyseessä on pääasiassa tavarahankinta, ja pääasiallinen toimitus- ja toteutuspaikka on Helsinki. Tarjouskilpailulla pyritään löytämään hankinnan toteuttamisesta kiinnostunut ja siihen kykenevä yhteistyökumppani. HAAGA-HELIA:ssa on käynnissä työasemavirtualisointiprojekti, jonka tarpeisiin tämä hankinta tehdään. HAAGA-HELIA on moderni opetus- ja koulutusympäristö, jossa tietotekniikan käyttö on monipuolista ja vaativaa. Opetuksessa käytetään jo nyt paljon multimedia- ja interaktiivisia sovelluksia ja niiden osuus tulee kasvamaan. Myös sovelluskehitys vaatii laitteelta runsaasti tehoa. Lisäksi virtuaaliympäristöstä halutaan käyttökokemukseltaan korkeatasoinen. Edellämainituista syistä hankittavan päätelaiteen tulee olla suorituskyvyltään riittävä sekä nykyisiin että laitteen käyttöiän aikana ilmeneviin tarpeisiin nähden HAAGA-HELIAn nykyinen IT-arkkitehtuuri HAAGA-HELIAn palvelinarkkitehtuuri koostuu pääosin virtualisoiduista palvelimista. Virtualisointialustana on VmWare ESX. Levyjärjestelmänä on HP EVA Lisäksi käytössä on HP:n Virtual Connect Flex-10. Verkon aktiivilaitteissa on käytössä Ciscon kytkinarkkitehtuuri. Käytössä on hallinta- ja valvontateknologiat laitteistojen diagnostiikkaan, konfigurointiin ja päivittämiseen sekä maahantuojan tarjoama etävalvonta Virtualisointiympäristö Virtualisoinnin laiteinfrastruktuuri toteutetaan Dell M710HD ja M620HD -blade-palvelimilla ja tehokkaalla NetApp FAS6210 -levyjärjestelmällä. Työasemavirtualisoinnin alustana toimii Citrix XenServer ja itse VDI -ympäristö tullaan toteuttamaan Citrix ohjelmistoperheellä (XenDesktop, Cloud Platform, jne). Hankittavien päätelaitteiden tulee olla mahdollisimman hyvin tähän ympäristöön sopivia. Työasemina käytetään aiemmin hankittuja päätelaitteita, nykyisin olemassa olevia PC-työasemia sekä tällä kilpailutuksella hankittavia päätelaitteita. Arvioitu virtualisoitu työasemamäärä tulee olemaan täydessä laajuudessaan noin kpl. Osa virtualisoiduista työasemista toteutetaan muuttamalla PC-työasemia päätelaitteiksi ja osa varsinaisilla thin client päätelaitteilla. Tämän kilpailutuksen tarkoitus on korvata vanhentuneita PC laitteita vuosien aikana yhteensä 400 thin client päätelaiteella.

3 3 (9) 1.3. HAAGA-HELIA:n nykyinen päätelaiteympäristö Päätelaitteina on tällä hetkellä Wyse Z90DW Zx0 4GF/2GR mallisia laitteita. Päätelaitteiden hallintaan käytetään Wyse Device Manager Enterprise edition hallintaohjelmistoa. Tällä hetkellä versio Päätelaitteiden käyttöjärjestelmänä on Windows Embedded Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku Kyseessä on julkista hankintaa koskeva yhden toimittajan hankinta, jonka ennakoitu kokonaisarvo ylittää kansallisen kilpailutusrajan, mutta ei ylitä EU-kynnysarvoa. Hankinnan arvioitu arvo on noin Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, muutoksia 321/2010). Kilpailutus toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain 24 tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. Lisäksi noudatetaan Tilaajan toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Sopimuskumppaniksi valitaan se tarjoaja, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin, kun otetaan huomioon tarjouspyynnön kohdissa 7 ja 8 kuvatut vaatimukset. Hankinnan suuntaa-antava aikataulu: : Hankintailmoitus julkaistaan HILMA-ilmoituskanavan kautta ja Tarjouspyyntö julkaistaan HAAGA-HELIAn internet-palvelussa : Kysymysten esittämisaika päättyy : Tarjousten jättöaika päättyy klo Hankinnasta on lähetetty hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa julkaistavaksi (www.hankintailmoitukset.fi). Tämä tarjouspyyntö on ollut samasta päivästä lukien saatavilla HAAGA-HELIAn Internet-palvelussa osoitteessa Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä Tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei Tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, Tilaaja voi vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai kokonaan Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintapäätöksestä toimitetaan ilmoitus sähköpostitse kaikille tarjoajille. Sopimussuhdetta ei vielä synny hankintapäätöksellä, vaan vasta valitun toimittajan kanssa erikseen tehtävällä kirjallisella hankintasopimuksella. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen tai oikaisuvaatimuksen perusteella. 3. Tilaajan kuvaus ja hankintayksikkö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous,

4 4 (9) tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulua ylläpitää HAAGA-HELIA Oy Ab. Lisätietoja HAAGA-HELIAsta löytyy osoitteesta HAAGA-HELIAn it-infrastruktuuri muodostuu omassa palvelinsalissa olevista kymmenistä fyysisistä ja virtuaalisista palvelimista, oman henkilöstön ylläpidossa olevasta tietoverkosta ja tuhansista työasemista (henkilöstö, luokat, yhteiset tilat). Hankintayksikkönä on HAAGA-HELIA Oy Ab, jonka Y-tunnus on Tarjoushinnan ja muiden vertailuperusteiden ilmoittaminen Tarjoushinnat tulee ilmoittaa euroina, kiinteinä, sekä verottomina että arvonlisäverollisina ja niiden tulee sisältää kaikki korvaukset ja kulut. Hinnan varaumia, laskutus-, toimitus- ym. lisiä ei hyväksytä. Hinnat ja vähimmäisvaatimusten toteutuminen sekä laatutekijät ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan Excel-lomakkeen avulla, joka tulee olla täytettynä tarjouksen liitteenä. Tarjoaja ilmoittaa lomakkeella miten tarjottu laite täyttää Tarjouspyynnön kohdassa 7.1. kuvatut vaatimukset ja yhden (1) päätelaitteen, sen kiinnitystelineen ja siihen liittyvän hallintaohjelmiston hinnan. Tarjoaja saa ilmoittaa vain nämä kolme hintatietoa. Liitteen 1 lomakkeeseen merkitään myös tarjouspyynnön kohdassa 8. esitettyjen laadullisten vertailuperusteiden (yhteensopivuus) toteutuminen. Liitteen 1 lomake on toimitettava sekä paperitulosteena että Excel-tiedostona. Tarjoaja täyttää lomakkeen keltaisella taustavärillä olevia soluja, mutta ei saa muuten muokata tiedostoa. 5. Alihankkijan käyttäminen Tarjoaja voi käyttää alihankkijaa, mutta tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Alihankkijan on täytettävä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat (nimet, yhteystiedot, henkilöt) sekä se, miltä osin tarjoaja antaa hankinnan kohteeseen liittyviä tehtäviä alihankkijoiden tehtäviksi, on mainittava tarjouksessa (erillisenä tarjouksen liitteenä "Alihankinta"). Tilaaja voi edellyttää tarjouskilpailun kestäessä, että alihankkijoiden osalta esitetään samat selvitykset, joita tässä tarjouspyynnössä edellytetään tarjoajan osalta esitettäväksi. 6. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset 6.1. Tarjoajan yleinen soveltuvuus Tarjoajalta vaadittava oikeudellinen muoto on Oy tai vastaava. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan Y-tunnus. Maksu tapahtuu laskulla tilauksen toimituksen tapahduttua. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Edellytykset arvioidaan tarjoajalle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa (tarjouspyynnön kohta 6.2.) mainituin perustein.

5 5 (9) Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjoajalle asetettavat vähimmäisvaatimukset Toimittajaksi soveltuvan yrityksen talouden tulee olla kunnossa ja toiminnalla pitää olla jatkuvuutta. Yrityksen ja sen omistajien menneisyydessä ei saa olla seikkoja, jotka vaarantavat luottamuksen jatkuvuuteen. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön liitteen 2 lomake, jossa kuvataan tarjoajalle ja tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Näiden tietojen avulla voidaan todeta tarjoajaan liittyvien taloudellisten ja teknisten vähimmäisedellytysten täyttyminen. Mikäli tarjoaja ei voi osoittaa kelpoisuuttaan, Tilaaja voi hylätä tarjoajan tekemän tarjouksen. Myös puuttuva tieto voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Puutteet kappaleessa 7.1. esitetyissä vähimmäisvaatimuksissa johtavat tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoajan on syytä laatia tarjous siten, että jäljempänä mainitut pakolliset ominaisuudet ja vertailuperusteiden täyttyminen käyvät siitä ilmi selvästi. Olennaista on täyttää liite 1huolellisesti. Tarjouksessa tulee olla liitteenä myös tarkka laitekuvaus tarjottavista tuotteista Hankittavien päätelaitteiden vähimmäisvaatimukset Tarjouspyyntö käsittää varsinaiset päätelaitteet, niiden kiinnitystelineet ja hallintaohjelmiston. Vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti alla kohdassa Numeroituja kohtia seuraavat kursivoidut kohdat antavat vaatimuksia täydentävää ja kommentoivaa tietoa, mutta eivät ole varsinaisia vaatimuksia. Tarjoajan tulee täyttää huolellisesti liitteen 1 lomake, jolla kuvataan miten tarjottu tuote täyttää vähimmäisvaatimukset. Samalla liitteellä ilmoitetaan myös päätelaitteen, kiinnitystelineen ja hallintaohjelmiston hinnat. Mikäli tarjoajan tuotteella on jollakin kohdan ominaisuuksista erillinen hinta, tulee tarjoajan yhdistää hinnat ja ilmoittaa näin muodostuva kokonaishinta. Tarjoaja ei siis voi hinnoitella kohdan kohtia erikseen Päätelaitteelle asetetut vaatimukset 1. Päätelaitteen tulee olla laajasti tuotannossa, niitä pitää olla valmistettu vähintään 5000 kpl. 2. Päätelaitteen prosessorin kellotaajuuden tulee olla vähintään 1,6 GHz ja prosessorissa pitää olla vähintään kaksi ydintä (dual core). - Hyvä suorituskyky on välttämätön. Laitteen tulee kyetä vähintään 720p flash median purkuun päätelaitteessa, jotta säästetään laskentatehoa VDI palvelimilta. Päätelaitteen prosessoritehon täytyy riittää myös tulevaisuudessa multimedian purkamiseen. 3. Päätelaitteessa täytyy olla HD tasoinen näytönohjain, joka kykenee Full HD tason videon näyttämiseen. Päätelaitteen täytyy kyetä vähintään 1920 x 1200 resoluution näyttämiseen.

6 6 (9) - Myös näytönohjaimen tulee pystyä multimedian virheettömään esittämiseen. 4. Päätelaitteen tulee tarjota mahdollisuus käyttää sekä Windows- että Linux pohjaisia käyttöjärjestelmiä. - Tarkoituksena on taata mahdollisuus myöhemmin muuttaa päätelaitteen käyttöjärjestelmää sen käyttöikänä esiintyvien muuttuvien tarpeiden ja jatkuvasti kehittyvien käyttöjärjestelmien tuomien uusien mahdollisuuksien vuoksi. 5. Päätelaitteen käyttöjärjestelmän ja siihen liittyvien komponenttien (esim. Adobe Flash) tulee olla päivitettävissä käyttäen normaaleja asennusmedioita. - Laitevalmistajan omat päivitysmediat tai koko käyttöjärjestelmän päivitys ei ole riittävän nopea tapa. Tietoturvapäivitykset on pystyttävä asentamaan mahdollisimman pian niiden ilmestymisen jälkeen. 6. Päätelaitteessa tulee olla käyttöjärjestelmälle riittävän iso flash muisti (vähintään 4 GB, laajennettavissa 32 GB) sekä käyttömuisti (RAM, vähintään 2 GB, laajennettavissa 4 GB). - Hyvän käytettävyyden edellytyksenä on riittävä muisti, laajennusmahdollisuus turvaa laitteen käyttöiän aikana ilmenevät tarpeet muistin laajentamiseen. 7. Päätelaitteessa tulee olla kaksi videoliitäntää näyttöjä varten, joista ainakin toisen tulee olla DVI-I liittimellä varustettu. Päätelaitteen tulee tukea kahden yhtäaikaisen näytön käyttöä. Toimitukseen täytyy kuulua DVI-I -> VGA (DB-15) adapteri. - Kahden näytön käyttö yleistyy koko ajan. HAAGA-HELIAssa on paljon näyttöjä, joissa on vain VGA sisäänmeno. 8. Päätelaitteen verkkoliitännän täytyy olla 10/100/1000 GbE, RJ-45 liitin. 9. Päätelaitteessa täytyy olla vähintään kuusi (6) kpl USB liitäntää, joista vähintään kaksi USB 3 liitäntöjä. - Tarkoitus on varmistaa riittävä määrä USB liitäntöjä, sekä yhteensopivuus ja paras mahdollinen hyöty tulevaisuuden USB 3 laitteista. 10. Päätelaitteessa tulee olla 3,5 mm stereo DIN -liittimet äänen toistoa ja tallennusta (mikrofoni) varten. 11. Virtalähteen tulee olla Energy Star v. 5.0 yhteensopiva sekä varustettu Suomen standardin mukaisella pistokkeella. Laitteen virrankulutus saa keskimäärin olla enintään 15 W. - Tarkoitus on toteuttaa HAAGA-HELIAn vihreitä arvoja mahdollisimman energiatehokkaalla laitteella. 12. Toimitukseen pitää sisältyä täysikokoinen näppäimistö (Fi) ja optinen hiiri. 13. Päätelaitteessa tulee olla Kensington lukituspaikka. - Tilaajalla on laajasti käytössä Kensingtonin lukitusjärjestelmä. 14. Päätelaitteella tulee olla vähintään 3 vuoden laitetakuu. Yllämainituilla ominaisuuksilla varustetun päätelaitteen hinta tulee ilmoittaa hintalomakkeen kohdassa H Kiinnitystelineelle asetetut vaatimukset Tarjoukseen tulee sisältyä tarjotulle päätelaitteelle soveltuva kiinnitysteline. Teline täytyy voida kiinnittää ainakin näytön taakse VESA standardin mukaisesti sekä ruuveilla esim. pöydän alapinnalle.

7 7 (9) - Luokkien tehokas tilankäyttö on Tilaajalle tärkeää ja päätelaitteiden kiinnitys parantaa ergonomiaa sekä lisää laitteiden käyttöikää. Kiinnitystelineen hinta tulee ilmoittaa hintalomakkeen kohdassa H Hallintaohjelmistolle asetetut vaatimukset Päätelaitteen valmistajalla tulee olla toimialuemäärittelyistä (domain) riippumaton hallintaohjelmisto, jolla hoidetaan päätelaitteiden etähallinta, päivitys, konfigurointi ja laiterekisterin ylläpito. - Päätelaitteita ei tulla liittämään toimialueelle. - Mikäli hallintaohjelmisto tarvitsee erillisiä lisenssejä, tulee tarjoajan ilmoittaa laajimman mahdollisen hallinnan tarjoava lisenssihinta (yhtä päätelaitetta kohden). - Jos tarjoajan päätelaitteen hallintaohjelmiston lisensointimalli ei ole päätelaitekohtainen, tulee tarjoajan laskea ja ilmoittaa vastaava hinta yhtä päätelaitetta kohden ja kuvata lisensointi tarjouksessaan. Hallintaohjelmiston hinta yhtä päätelaitetta kohti laskettuna tulee ilmoittaa hintalomakkeen kohdassa H3. 8. Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta Tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus määritetään a) hinnan ja b) laatutekijöiden perusteella. Tarjouksen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun ja hankintasopimus tehdään sen tarjonneen yrityksen kanssa. Painoarvot: hinta 60 % laatu 40 % (yhteensopivuus HAAGA-HELIA:n nykyisen päätelaitejärjestelmän kanssa) Hinta muodostaa 60 % mahdollisista pisteistä. Pisteet määritellään siten, että kokonaishinnaltaan halvin tarjous saa 60 pistettä ja halvimman tarjouksen perusteella määritellään pisteen hinta. Kalliimmista tarjouksista vähennetään pisteitä pisteen hinnan perusteella. Oletetaan esimerkiksi halvimman tarjouksen olevan , ja se saa 60 pistettä. Pisteen hinnaksi muodostuu tällöin (eli /60 p). Jos seuraavaksi halvin tarjous olisi hinnaltaan , saisi se (laskukaavalla ( ) / ) 30 pistettä vähemmän eli 60 p 30 p = 30 pistettä. Laatu tarkoittaa tässä hankinnassa yhteensopivuutta Tilaajan olemassa olevan VDI päätelaitejärjestelmän kanssa: Yhteensopivuus olemassa olevaan päätelaitejärjestelmään muodostaa enintään 40 %, eli enintään 40 pistettä tarjouksen kokonaisedullisuuden arvioinnista. Arviointiperusteet: 1. Yhteensopivuus nykyisen järjestelmän päätelaitteiden etähallinnan kanssa (luku 1.3). 20p - Yhden etähallintajärjestelmän ylläpito ja sen kautta päätelaitteiden etähallinta tuo Tilaajalle merkittävää säästöä.

8 8 (9) 2. Yhteensopivuus nykyisen päätelaitejärjestelmän laiterekisterin kanssa (luku 1.3). 10p - Yhden laiterekisterin ylläpito parantaa luotettavuutta ja vähentää tarvittavan työn määrää. 3. Yhteensopivuus HAAGA-HELIA:n käytössä olevien päätelaitteiden Windows Embedded 2009 käyttöjärjestelmä -imagen kanssa (luku 1.3). 10p - Yksi HAAGA-HELIA:n tarpeisiin rakennettu Golden käyttöjärjestelmäimage aiheuttaa merkittävästi vähemmän ylläpitoa. 9. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 10. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus ja tietojen luottamuksellisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan (621/1999) pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, ne tulee koota erilliseen liitteeseen ja tämä liite merkitä luottamukselliseksi. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tarjouksen tekijä vastaa itse liike- ja ammattisalaisuuden määrittelystä tässä kohdassa esitetyllä tavalla. Kaikki Suomen lakiin ja sopimuksiin perustuvat oikeudet tämän hankinnan yhteydessä tarjoajalle toimitetuttuihin asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin kuuluvat Tilaajalle. 11. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes hankintasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin vähintään saakka. Hankintaoption osalta tarjouksen tulee olla voimassa saakka. 12. Noudatettavat sopimusehdot Ellei yhteisesti muuta sovita, hankinnassa noudatetaan tarjouspyynnön liitteenä 3 olevaa HAAGA- HELIAn sopimusmallia liitteineen. 13. Tarjouksen jättömenettely ja voimassaolo Tarjouksen tulee olla tehty tässä asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarjous tulee laatia suomenkielisenä, mutta mahdolliset teknisluontoiset liitteet voivat olla englanninkielisiä. Tarjous on jätettävä kahtena kappaleena, joista toinen on kirjallisessa ja toinen digitaalisessa muodossa CD/DVD-levyllä tai muistitikulla. Mikäli kirjallisessa ja sähköisessä versiossa muodossa jätetyt tarjoukset poikkeavat toisistaan, saa kirjallinen versio etusijan.

9