Pauliina Kiviaho VERKONRAKENNUSYKSIKÖN TYÖNOHJAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pauliina Kiviaho VERKONRAKENNUSYKSIKÖN TYÖNOHJAUS"

Transkriptio

1 Pauliina Kiviaho VERKONRAKENNUSYKSIKÖN TYÖNOHJAUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY 2 3 HEADPOWER OY 4 4 TYÖNOHJAUSSOVELLUS 5 5 HEADPOWER-PORTAALI Portaaliin kirjautuminen Käyttäjän valinnat Tekijä Aikaväli Työtyyppi Työn tila Tekstihaku Tilaaja Tehtävälista Työkohteen eteneminen Keskeytyspyynnön liittäminen työhön Laskutusehdotuslista Keskeytyspyyntölista Uusi työ Tarviketilaus Kaapelinäyttö Pientyö/Urakoitsija 19 6 TYÖNOHJAUKSEN RAPORTIT Resurssienhallinta Yksikköjen syöttäminen sovellukseen 24 7 POHDINTA 27 8 YHTEENVETO 28 LÄHTEET 29 LIITTEET

3 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn nimi Verkonrakennusyksikön työnohjaus Työn ohjaaja Yliopettaja Jari Halme Työelämäohjaaja Verkonrakennuspäällikkö Jari Säkkinen Tekijä/tekijät Pauliina Kiviaho Sivumäärä Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/ urakoinnille. Työnohjaussovellus on sähköinen työkalu tilaus-toimitus -ketjun hallintaan. Verkkoyhtiö on tilaaja ja urakoitsija on toimittaja. Sovellus on riippumaton käyttäjän sijainnista eli sitä voidaan käyttää toimistossa ja kentällä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään HeadPower Oy:n työnohjaussovellusta. Työn tarkoituksena on tehdä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/ urakoinnille työnohjassovellukseen käyttöohje ja saada resurssienhallinta toimimaan sovelluksessa. Asiasanat työnohjaus

4 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Unit of Ylivieska Degree programme Date 29. April 2008 Author Pauliina Kiviaho Degree Programme of Electrical Engineering Name of thesis Work Order Management of Power Grid Construction unit Instructor Principal Lecturer Jari Halme Supervisor Power Grid Construction Manager Jari Säkkinen Pages This thesis has been made for Oulu Energy Transfer and Delivery Ltd/ Construction. Work Order Management is an electronic tool for the distribution network construction order-delivery chain management. Power Grid corporation is the orderer and Construction unit is the vendor. The application is independent of the user s location, which means it works at the office and in terminal used in the field. This thesis will include HeadPower Oy Work Order Management applications. The aim of the thesis is to make operating directions to Oulu Energy Transfer and Delivery Ltd/ Contractor and to make changes to Work Order Management software to get resource control function working. Key words Work Order Management

5 LYHENTEET ASP Application Service Provider EMV Energiamarkkinavirasto Kj Keskijännite OHSAS Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät PDA Personal Digital Assistant Pj Pienjännite SaaS Software as a Service SFS-EN ISO 9001:2000 Laadunhallintajärjestelmät SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät UBL Universal Business Language XML extensible Markup Language

6 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnille, joka harjoittaa sähkö-, teollisuus- ja ulkovalaistusverkkojen ja liikennevalojen sekä ulkoisten televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa. Opinnäytetyössä käsitellään HeadPower Oy:n Työnohjaussovellusta Työnohjaus (urakoitsija) -kohtaa ja Raportit -kohtaa. Työnohjaus (urakoitsija) -kohdassa verkkoyhtiö tilaa projektille urakoitsijan oman sovelluksen kautta yli verkon. Urakoitsija ottaa töitä vastaan omassa sovelluksessaan. Työtä voidaan seurata reaaliajassa Internetissä. Raportit -osassa voidaan seurata esimerkiksi asentajien työmääriä valitulla aikavälillä. Resurssienhallintaa voidaan ohjata näillä raporteilla. Työn tavoitteena on saada raporttien luonti toimimaan sovelluksessa, jotta Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakointi pystyy seuraamaan omia resurssejaan sovelluksessa ja siirtelemään niitä. Käyttöohjeen tekeminen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnille työnohjaus (urakoitsija) -järjestelmästä oli myös yksi työn tavoite.

7 2 OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on muodostettu erottamalla se liiketoimintakaupalla Oulun Energiasta Yhtiön osakkeet omistaa Oulun Energia, joka kuuluu Oulun kaupunki -konserniin. Yhtiö sai verkkoluvan toiminnalleen Energiamarkkinavirastosta. Sähkönsiirto on luvanvaraista toimintaa. Yhtiö loi Pohjoista Voimaa -viestin, jonka kautta on haettu kokonaisvaltaista näkyvyyttä toiminta-alueella. Viestin tarkoituksena on tuoda esiin paikallisuus ja työllisyysvaikutukset alueella. Pohjoista Voimaa -yhtiöt luovat vastuullisella toiminnallaan hyvinvointia, vaurautta ja elinmahdollisuuksia yrityksille ja kotitalouksille toiminta-alueellaan. Yhtiön on arvioitu saavuttaneen hyvin strategiset tavoitteet. Toimintavarmuus on jatkunut hyvällä tasolla ja häiriöitä oli lähes puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhtiö kehitti asiakaskontaktien hallintaa ottamalla vähitellen käyttöön järjestelmät työnohjaukseen ja asiakkuuden hallintaan. Yhtiö oli saavuttanut taloudelliset tavoitteensa. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n liikevaihto oli vuonna ,6 (24,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi liikelaitosaikaan verrattuna neljä prosenttia. Liikevoitto oli vuonna ,3 miljoonaa euroa, mikä on 16,8 prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto 14,8 prosenttia. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Verkonhallinnan liikevaihto oli vuonna ,6 (17,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,3 miljoonaa euroa. Sähkö-, teollisuus- ja ulkovalaistusverkkojen ja liikennevalojen sekä ulkoisten televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa harjoittavan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakonnin yhtiön ulkopuolelle tehdyn urakoinnin liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa. Urakointiyksikön yhtiön oman verkon rakennus- ja kunnossapitotoiminnan liikevaihto oli vuonna miljoonaa euroa. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 6,53 (7,08) miljoonaa euroa. Jakelu- ja sähköverkon investoinnit olivat 6,42 (7,03) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,11 (0,05) miljoonaa euroa. Sähköverkon vahvistamisia oli tehty Jäälin, Sanginjoen ja Kaukovainion alueille ja jakeluverkkoinvestoinnit painottuivat uusille

8 pientaloalueille Metsokangas 2:lle ja Aaltokankaalle. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Yhtiön riskit liittyvät sähkön siirtomäärien vaihteluihin, viranomaispäätöksiin ja hyödykkeiden markkinahintojen vaihteluihin, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Siirtomäärien vaihtelut voivat johtua ulkolämpötilan poikkeamisesta ennustetusta, teollisuusasiakkaan tuotantotoiminnan muutoksesta tai esimerkiksi yllättävän laajasta verkkokatkoksesta. Investoinnit ovat pitkäikäisiä (> 20 vuotta) ja uuden teknologian hyväksyttävyys ja vaihtotahti voi olla lyhyempi, joka voi johtaa rahoitusriskin kasvuun. Riskien hallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosessia. Yrityksessä noudatetaan toiminta- ja kehitysjärjestelmää, joka täyttää standardissa SFS-EN ISO 9001:2000 esitetyt vaatimukset. Yhtiössä noudatetaan myös SFS-EN ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmää ja henkilöstön kehittämisessä OHSAS järjestelmää. Yrityksen tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen yhtiön tulosta, toimintaa ja kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Riskejä yhtiössä hallitaan muun muassa vakuuttamalla, varahenkilöjärjestelyillä sekä suojaamalla riskejä tuotteilla, joiden markkina-arvoa ja volyymia voidaan seurata luotettavasti. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Vuoden 2008 talousnäkymissä arvioidaan siirtotuloja saatavan noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Uudisrakentamisen hiljentymisen takia, liittymismaksutulojen arvioidaan alenevan noin 0,2 miljoonalla eurolla. Kiimingin sähköaseman rakentaminen tekee noin 1,6 miljoonan euron investointipiikin vuodelle Myös reaaliaikaiseen mittaukseen siirtyminen tuo investointeja. Tämän hetkisen arvion mukaan yhtiö saavuttanee sille asetetut taloudelliset tavoitteet vuonna (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.)

9 3 HEADPOWER OY HeadPower Oy on perustettu vuonna Yhtiö tarjoaa asiakkailleen sisältö- ja sovelluspohjaisia palvelukokonaisuuksia. Palveluiden jakelussa pääkanavana toimii HeadPower-portaali. HeadPower Oy:n palvelut on keskitetty lähinnä energia- ja telesektorille. Yhtiön palvelut ja tuotteet kehittävät asiakkaiden prosessien tehokkuutta ja laatua. (HeadPower Oy 2006.) HeadPower Oy:n omistajina ovat Empower Oy, Fortum Sähkönsiirto Oy, Korpelan Voima ja STUL sekä Fincopower Oy. HeadPower Oy laajensi toimintaansa vuonna 2005 ostamalla 4Field:ltä Avux-ohjelmistoliiketoiminnan. (HeadPower Oy 2006.) KUVIO 1. HeadPower-portaali. (HeadPower Oy 2006.)

10 4 TYÖNOHJAUSSOVELLUS HeadPower Oy:n työnohjaussovellus on sähköinen työkalu jakeluverkon rakentamisen tilaus-toimitus -ketjun hallintaan. (HeadPower Oy 2008q.) Verkon omistajille ja verkon rakentajille on kummallekin omat sovelluksensa, jotka eivät ole toisistaan riippuvaisia. Tilaaja-osapuoli perustaa, budjetoi, tilaa, kilpailuttaa ja seuraa omia töitään omassa sovelluksessa sekä hyväksyy ja hylkää laskutusehdotuksia, jotka muodostavat laskutuksen perustan teetetyille töille. Kustannusten seuranta on sisällytetty yhdeksi osaksi rakennuttamisprosessia. (HeadPower Oy 2007c.) Verkkoyhtiö tilaa projektille urakoitsijan. Urakat voidaan kilpailuttaa ja tarjouspyynnöt tehdään sovelluksen kautta. Työt voidaan tilata yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. (HeadPower Oy 2008q.) Kommunikointi tilaajan ja toimittajan välillä tapahtuu järjestelmän kautta. Tilaaja-osapuoli syöttää tarkat tiedot järjestelmään, jossa näkyy sitten eri vaiheiden toimituspäivämäärät, laskutustiedot sekä liitetiedostoina välitettävät kartat, asiakirjat ja määräluettelot. (HeadPower Oy 2007b.) Toimittaja-osapuoli ottaa töitä ja tarjouksia vastaan, delegoi töitä asentajille, teettää aliurakoita, raportoi töiden etenemisestä tilaajalle ja muodostaa laskutusehdotuksia tilaajan hyväksytettäväksi omassa sovelluksessaan. Sovelluksen yhtenä osana on saatavana myös mobiilisovellus (PDA), joka mahdollistaa maastokäytön erilaisilla älypuhelimilla, kämmentietokoneilla ja muilla kannettavilla päätelaitteilla. (HeadPower Oy 2007c.) Työnohjaussovellus on riippumaton käyttäjän sijainnista, eli sitä voidaan käyttää toimistossa tai kentällä. Kentällä tehtävät toimenpiteet voivat olla kuittaus, tehtävien vastaanotto ja tuntikirjaukset. (HeadPower Oy 2008q.)

11 KUVIO 2. Työnohjaus. (HeadPower Oy 2007c.) Myös kaikki muut HeadPower Oy:n tuotteet ovat käytettävissä pelkällä Internetselaimella. HeadPower Oy huolehtii palvelinten ylläpidosta. Työnohjaussovellus on UBL-standardiin perustuva XML-rajapinta, joten tietoa voidaan siirtää järjestelmästä toiseen esimerkiksi laskutustietona, tehtävinä ja tilauksina. (HeadPower Oy 2007c.) Työnohjauksessa tilaaja osapuoli saa reaaliaikaista tietoa urakan etenemisestä. Toimittaja-osapuoli saa tilauksen tiedot sähköisesti ja oikeaan aikaan sekä pystyy hallitsemaan sovelluksessa resursseja ja materiaaleja. Tilaaja-toimittaja -mallissa verkkoyhtiö on tilaaja-osapuoli, ja se hoitaa yleissuunnittelun, verkosto- ja maastosuunnittelun, rakennuttamisen ja dokumentoinnin. Urakoitsija on toimittaja ja sen tehtävänä on resurssienhallinta, materiaalitoimitus, rakentaminen ja resurssointi sekä verkosto- ja maastosuunnittelu. (HeadPower Oy 2008t.) Työnohjaussovelluksessa on erilaisia lomakkeita erilaisille töille, esimerkiksi työluokat, sekä työjonoihin erilaisia näkymiä, esimerkiksi omat työt, tiimin työt ja alueen työt. Eri töistä voidaan luoda raportteja. Sovelluksessa voidaan tehdä myös käyttöasteen optimointi ja resurssien ohjaus. (HeadPower Oy 2008t.) Sähkö- ja telesektoreilla sovellusta käyttää noin 20 yritystä. Sovelluksen ilmaisversiota käyttää yli 100 urakointiyhtiötä. Ja kymmenet yritykset käyttävät

12 samaan alustaan pohjautuvaa sovellusta terveydenhoito- ja kiinteistöhuoltosektorilla. (HeadPower Oy 2008t.) Työnohjaus on vuokrasovellus, joka voidaan integroida muihin järjestelmiin kuten esimerkiksi SAP, Efekto, SAP 3/R ja Liinos6. (HeadPower Oy 2008.) Työnohjaus toimii vuokrauspalveluperiaatteella, josta käytetään nimitystä Software as a Service (SaaS). SaaS on lanseerattu terminä vuonna 2001 SIIA:n toimesta Strategic Backgrounder-julkaisussa. SaaS esitettiin Application Service Provider:sta (ASP) kehittyneenä konseptina, jota tulee käsitellä kokonaan ASP:n määritelmästä erillään. (Lassila 2006.) Sääksjärvi ym. (2005) määrittelevät SaaS:n liiketoimintamalliksi ja ASP:n sitä edeltäväksi määritelmäksi ohjelmistojen ulkoistamiselle. Heidän määritelmänsä voidaan jakaa neljään ehtoon, jotka palvelun tulee täyttää ollakseen SaaS:ia. 1. Ajasta ja paikasta riippumaton käyttöliittymä, jolla otetaan yhteys verkon ylitse ulkoistetun palvelimen toimittamaan ohjelmistoon. 2. Ohjelmisto palvelee suurta käyttäjämäärää samanaikaisesti. 3. Asiakkaille tarjotaan houkuttelevia maksumenetelmiä käyttöoikeuden toimittamiseen suhteessa asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon. 4. Ohjelmistoa on mahdollista kehittää jatkuvasti. Software as a Service tarkoittaa sitä, että valmiiksi kehitettyä ohjelmistoa ja sen käyttötoimintaan edellyttämää tukea tarjotaan asiakkaalle toimittajan ylläpitämältä palvelimelta yli verkon. Sitä tarjotaan edullisella hinnoittelulla eikä asiakkaan tarvitse osallistua ohjelmiston kehitysriskien kantamiseen. (Sääksjärvi, Nordström, Santonen & Lassila 2004.) Joidenkin lähteiden mukaan SaaS ja sen tyyppiset palvelumallit ovat pidemmälle muokattuja usean toimittajan palvelumalleja. Niissä useat eri asiakkaat saavat samasta käyttöympäristöstä verkon yli ohjelmistopalvelua. Toimittaja on palveluintegraattori, jolle ei riitä ohjelmiston ja palvelualustan integrointi yhtä

13 asiakasta varten. Toimittajan tavoitteena on massapalvelun tarjoaminen yli verkon, ja näin häviää ero yksityisasiakkaan ja yksittäisen palvelun käyttäjän väliltä. Toimittaja on integroinut palvelun tarvitsemat toimitusketjun osat verkon yli ajettaviksi vakiopalveluiksi. Asiakas ei omista itse mitään, vaan käyttää sovittua ohjelmistoa veloitusta vastaan. (Sääksjärvi ym ) Asiakkaalle merkittäviä hyötyjä palvelutavasta voivat olla itselle vaikean erityisosaamisen keskittyminen palveluntoimittajalle, ohjelmiston kehitysriskien ja suurten kehitysinvestointien välttäminen kokonaan. Kaikkein oleellisinta on asiakkaan kannalta suurten investointien ja niiden riskien poistuminen. (Sääksjärvi ym ) Asiakkaalle voi myös olla haittoja uudesta palvelumallista sillä, jos kyseessä on sovellus, joka vaatii asiakkaan luottamuksellisten tietojen syöttämistä etähallinnassa olevaan palveluun, on voitava varmistua tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta. (Sääksjärvi ym ) Tärkein eroavuus SaaS-tyypin ohjelmistossa perinteiseen ohjelmistoon verrattuna on multitenanttinen ohjelmistoarkkitehtuuri. Multitenanttinen ohjelmistoarkkitehtuuri tarkoittaa, sitä että ohjelma kykenee palvelemaan useampia käyttäjiä samanaikaisesti. Asiakkaiden tiedot pidetään kuitenkin erillään toisistaan. Itse ohjelman ilmentymä eli instanssi, joka prosessoi asiakkaan tietoja, on sama kaikille. Multitenantin ohjelmiston kehittäminen ja uudistaminen on helpompaa, koska kaikki muutokset tulevat voimaan kaikille asiakkaille samanaikaisesti. (Chong & Carraro 2006.) Jokaisella asiakkaalla on henkilökohtaisia asetuksia, joilla ohjelmisto muokataan asiakaskohtaiseksi. Näitä kutsutaan metadataksi. Niihin kuuluu asiakkaan käyttöoikeustiedot, ohjelmiston komponenttien tiedot, ohjelmiston käyttämien tietotyyppien asetukset sekä visuaaliset asetukset kuten käyttöliittymän ulkoasu, fontit ja värit. (Chong & Carraro 2006.) SaaS-tyypin ohjelmiston tekninen kehittäminen mahdollistaa yhden ja saman ohjelman toimittamisen reilusti suuremmalle käyttäjämäärälle kuin ASP. Silloin

14 SaaS-toimittajan asema nähdään ennemmin yksi monelle -tyyppisen palvelun tarjoajana ASP:n tapaan. (Sääksjärvi ym ) 5 HEADPOWER-PORTAALI 5.1 Portaaliin kirjautuminen HeadPower-portaalin etusivulle pääsee osoitteesta Kirjautuminen portaaliin tapahtuu kirjoittamalla käyttäjätunnus ja salasana. KUVIO 3. HeadPower -etusivu. (HeadPower Oy 2008c) Kirjautumisen jälkeen avautuu ikkuna, josta voidaan valita, mitä tehdään. Tässä ikkunassa nähdään, mihin tuotteisiin yrityksellä on käyttöoikeus. Koska tässä työssä on tarkoitus perehtyä työnohjausjärjestelmään, valitaan sivulta Työnohjaus (urakoitsija) -kohta.

15 Työnohjaukseen KUVIO 4. Näkymä kirjautumisen jälkeen. (HeadPower Oy 2008h.) Työnohjaus (urakoitsija) -valinnan jälkeen avautuu ensimmäisenä Tehtävälistaikkuna. (HeadPower 2007a.)

16 KUVIO 5. Tehtävälista -näkymä ennen käyttäjän valintoja. (HeadPower Oy 2008o.) 5.2 Käyttäjän valinnat Käyttäjä pystyy rajaamaan tehtävälistaa seuraavilla vaihtoehdoilla (HeadPower Oy 2007a): Tekijä Taulukosta 1. nähdään ne vaihtoehdot, joita Tekijä -kohdassa voidaan valita. TAULUKKO 1. Tekijä -valinnat. (HeadPower Oy 2007a.) Yhtiön tehtävät Yhtiön avoimet tehtävät Vain omat tehtävät Muut tiimiläisten tehtävät Avoimet omien tiimien tehtävät Työn vastaanottaja/ Työn vastuuhenkilö/ Työn tekijä Kaikki yhtiön vastaanottamat ja yhtiöltä tilatut tehtävät. Kaikki yhtiöltä tilatut ja vastaanotetut tehtävät, joihin ei ole määritetty vastuuhenkilöä. Kaikki tehtävät, joissa kirjautunut henkilö on merkitty vastuuhenkilöksi tai tekijäksi. Kaikki tehtävät, joissa kirjautuneen henkilön kanssa samaan tiimiin kuuluva on merkitty vastuuhenkilöksi. Kaikki tehtävät, jotka on kohdistettu kirjautuneen henkilön tiimille, mutta niihin ei ole merkitty vastuuhenkilöä. Näillä hauilla voi hakea jokaisen henkilön tehtäviä, joissa he ovat vastaanottajina, vastuuhenkilönä tai tekijänä.

17 Tiimi Nimetyille tiimeille voi hakea niille kohdistettuja tehtäviä Aikaväli Aikavälirajauksen päivämäärät ovat riippuvaisia rajauksessa valituista työtyypeistä, koska erilaisilla töillä on erilaisia päivämääriä. Jos työtyyppiä ei valitse, kaikilla yhteisinä päivämäärinä ovat Oltava valmis-päivämäärä ja Valmispäivämäärä. (HeadPower Oy 2007a.) Työtyyppi Pystyy rajaamaan tehtävälistaa työtyypin perusteella. Jos tähän kenttään valitsee jonkin rajauksen, muuttuvat aikavälirajauksen ja tilarajauksen sisällöt hieman. (HeadPower Oy 2007a.) Työn tila Työn tilat ovat riippuvaisia valitusta työtyypistä. (HeadPower Oy 2007a.) Tekstihaku Tekstihakua voi rajata seuraavilla vaihtoehdoilla (HeadPower Oy 2007a): Tunnus/Nimi ID Osoite/Kunta Kuvaus Tilaaja

18 Tässä valikossa rajataan tehtävälistaa tilaajayhtiön mukaan. (HeadPower Oy 2007a.) 5.3 Tehtävälista Tehtävälistalla näkyy erivärisiä rivejä, joista jokainen väri kertoo työkohteen etenemisestä aikataulussa.

19 KUVIO 6. Tehtävälista. (HeadPower Oy 2008n.) Vihreä väri tarkoittaa sitä, että työvaihe on valmis. Keltainen väri merkitsee sitä, että työvaiheella on korkeintaan seitsemän päivää aikaa valmistua. Punainen väri ilmoittaa sen, että työvaihe on myöhässä. Harmaa väri kertoo, että työvaihe on peruutettu. Haalistunut harmaa ja valkoinen väri kertovat sen, että työvaihe on aikataulussa, koska mikään työvaihe ei ole määritelty toteutettavaksi seitsemän

20 päivän sisällä. Jotta rivit erottuisivat paremmin, käytetään värejä valkoinen ja haalistunut harmaa, mutta niiden merkitys ei eroa toisistaan millään tavalla. (HeadPower 2007a.) Tehtävälistalla on näkyvissä kohteen ryhmittelyyn liittyvät tiedot. Listassa näkyviä sarakkeita ovat ID, Tyyppi, Tunnus, Nimi, Työn tila, Tilaaja, Vastuuhenkilö, Oltava valmis -päivämäärä ja Kuitattu tehdyksi -päivämäärä (katso kuvio 6). Sijainti, Kuvaus, Tekijät ja Tiimit saadaan näkyviin viemällä hiiren osoitin työkohteen IDnumeron päälle. Työkohteella on paljon tietoa, jonka vuoksi työkohde täytyy avata ID-numeroa klikkaamalla nähdäkseen tarkemmat tiedot työstä, joita ovat perustiedot, liitetiedostot, määräluettelot, yksikköluettelot ja työkohdekohtaiset kommentit. (HeadPower 2007a.) 5.4 Työkohteen eteneminen Tässä kohdassa pystytään seuraamaan työkohteen etenemistä aikataulussa. KUVIO 7. Työkohteen eteneminen. (HeadPower Oy 2008s.) Työkohteen eteneminen -ikkunassa näkyvät seuraavat välilehdet; Perustiedot, Tehtävä, Liitetyt työt, Liitteet, Kommentit ja Rakentamisyksiköt. Perustiedoissa näkyvät työkohteen tiedot, tunnus, nimi, sijainti, tilaaja, maksaja, kuvaus, yhtiökohtainen vakioteksti, asiakirjat, liitetiedostot, laskutusehdotukset ja aikataulu. Tehtävä -välilehdellä näkyvät työn yksilöivät tiedot, työkohde, sijainti, tilaus, tilauksen vahvistus, rakentaminen ja työkohde viimeistelty. Liitetyt työt -

21 välilehdellä voidaan valita työlle uusi alityö, joka voi olla esimerkiksi keskeytyspyyntö tai laskutusehdotus. Liitteet -välilehdellä näkyvät verkkoyhtiön vakioasiakirjat, verkkoyhtiön liitteet ja liitetyt määräluettelot. Kommentit - välilehdellä pystytään lisäämään työhön kommentti. Rakentamisyksiköt - välilehdellä näkyvät valittu yksikköluettelo ja rakentamisyksiköt. Vanhoja tai turhia töitä voidaan arkistoida työnohjausjärjestelmässä. Käyttäjä valitsee ensin arkistoitavat työt ja painaa tämän jälkeen Arkistoi-nappia. Ainoastaan omia töitä voi arkistoida. Arkistoidut työt voidaan palauttaa aktiiviseksi arkistoitujen töiden listalta painamalla Palauta-nappia. (HeadPower 2007a.) Jos yhtiöllä on käyttöoikeudet kartta-aineistoihin, pystyy työtehtäviä näyttämään kartalta. Ne sijoittuvat kartalle kunnan ja katuosoitteen perusteella. Kartan saa näkyviin, kun valitsee työkohdelistasta haluamansa määrän työkohteita ja painaa tämän jälkeen Avaa kartalla -painiketta. Kaikki kohteet mahtuvat näkymään yhdellä kartalla, koska sovellus skaalaa kartan valittujen työkohteiden perusteella. (HeadPower 2007a.) 5.5 Keskeytyspyynnön liittäminen työhön Valitaan tehtävälistasta työ, johon keskeytyspyyntö tehdään (katso kuvio 6). Painetaan ID-numeroa, jolloin työ avautuu. Välilehdeltä valitaan kohta Liitetyt työt (katso kuvio 7). Tämän jälkeen lisätään valitulle työlle uusi alityö. Valitaan työtyypiksi Keskeytyspyyntö. Valinnan jälkeen avautuu keskeytyspyyntö-ikkuna, johon syötetään tarvittavat tiedot.

22 KUVIO 8. Keskeytyspyynnön tekeminen. (HeadPower Oy 2008e.) Työhön lisätään halutun keskeytyksen aikaväli eli aloituspäivämäärä ja kellonaika sekä lopetuspäivämäärä ja kellonaika. Keskeytysperusteeseen kirjoitetaan perustelut keskeytykselle. Painetaan tallenna ja lähetetään hyväksytettäväksi. 5.6 Laskutusehdotuslista Tässä listassa nähdään, missä tilassa lähetetyt laskutusehdotukset ovat. Listassa pystytään tekemään hakuvalintoja tietyin rajauksin. Tekijä -rajaukseksi pystytään valitsemaan kolme vaihtoehtoa; Yhtiön tehtävät, Omien tiimien tehtävät tai Vain omat tehtävät. Aikaväli -rajauksen voi tehdä Perustettu päivämäärä -valinnalla tai Määräaika päivämäärä -valinnalla. Tila -rajaukseksi voi valita Kaikki, Kesken, Hyväksytettävänä, Hylätty, Hyväksytty, Ehdotus valmis, Laskutettu, Myöhässä tai Arkistoitu.

23 KUVIO 9. Laskutusehdotuslista. (HeadPower Oy 2008g.) 5.7 Keskeytyspyyntölista Keskeytyspyyntölistassa näkyy kaikki työt, joille on liitetty Keskeytyspyyntö. Listassa näkyy myös työn tila, aloitus- ja lopetusaika. Työn tila voi olla Kesken, Hyväksytettävänä, Hylätty, Hyväksytty, Myöhässä tai Valmis. ID-numeroa painamalla pääsee tarkastelemaan työkohteen tarkempia tietoja. Tietoja löytyy neljältä välilehdeltä, jotka ovat Tehtävä, Liitetyt työt, Liitteet ja Kommentit. KUVIO 10. Keskeytyspyyntölista. (HeadPower Oy 2008f.)

24 5.8 Uusi työ Uusi työ -kohta valitaan silloin, kun työ ei tule verkkoyhtiön kautta. Esimerkiksi sähköpostilla tulleet työt siirretään järjestelmään Uusi työ -kohdan kautta. Työtyyppejä ovat Kaapelinäyttö, Keskeytyspyyntö, Laskutusehdotus, Maastosuunnittelu/Urakoitsija, Mittarien massavaihto, Mittarointi Perintäkatko, Pientyö/Urakoitsija, Puunkaatoapu/Urakoitsija, Rakentaminen/Urakoitsija, Tarviketilaus, Teletyö ja Viankorjaus. (HeadPower Oy 2008v.) KUVIO 11. Työtyypit. (HeadPower 2008t.) Jokaiselle työlle täytetään omat erilaiset tiedot sovellukseen. Esimerkkeinä käytetään Tarviketilauksen lomaketta, Kaapelinäytön lomaketta ja Pientyön lomaketta Tarviketilaus Tarviketilaukseen tiedot kuvauksesta/vaatimuksesta, tarvikevastaavasta sekä tavaroista kirjoitetaan lomakkeelle ja painetaan lopuksi Tallenna -nappia. KUVIO 12. Tarviketilaus. (HeadPower 2008m.)

25 5.8.2 Kaapelinäyttö Kaapelinäytön lomakkeelle täytetään työn yksilöiviin tietoihin Työnumero. Perustietoihin kirjoitetaan Tunnus, Nimi ja valitaan Tilauksen vastaanottaja. Sijainti ja Maakunta voidaan joko kirjoittaa tai valita pudotusvalikosta. Osoitteeseen kirjoitetaan Lähiosoite, Postinumero, Ajo-ohjeet sekä Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Tekijä -kohtaan laitetaan valitun vastuuhenkilön nimi ja tekijät tai tiimi. Ajankohta -osioon laitetaan Toivottu näyttöaika, Sisäinen valmistumispäivämäärä sekä Työ valmis -päivämäärä. Lopuksi painetaan Tallenna-nappia. KUVIO 13. Kaapelinäyttö. (HeadPower 2008d.) Pientyö/ Urakoitsija Pientyölle annetaan Työn yksilöivät tiedot -kohtaan Työnumero. Perustietoihin kirjataan Tunnus, Nimi, Laskutusperuste, Kuvaus ja Tilauksen vastaanottaja. Tekijät -kohtaan valitaan työn vastuuhenkilö ja Tiimi tai Tekijät. Sijainti -kohtaan merkitään maakunta, Työn sijaintikunta, Kaupunginosa/kylä, Osoite, Muuntopiirin

26 tunnus, Karttakoodi sekä Ajo-ohje. Asiakkaaksi valitaan joko verkkoyhtiö, joka voidaan valita erikseen valikosta, tai muu, jolloin asiakkaan nimi kirjoitetaan käsin. Kohtaan Ajankohta, kirjoitetaan kolme päivämäärää: Työn tulee olla tehty - päivämäärä, Sisäinen valmistumispäivä ja Työ valmis -päivämäärä. Lopuksi painetaan Tallenna. KUVIO 14. Pientyö/ Urakoitsija. (HeadPower 2008i.)

27 6 TYÖNOHJAUKSEN RAPORTIT 6.1 Resurssienhallinta Työn kesto voidaan laskea kaavasta: Työn kesto (h) Yksikkömää rä * Yksikkötyaika( mh) = Asentajamäärä Työmäärät voidaan hakea tilatuista yksikkömääristä, toteutuneista yksikkömääristä tai näistä suuremmista yksikkömääristä. Ylläpidossa hallitaan yksiköiden oletus- ja arviokestot. Työmäärä on mahdollista määrittää myös esimiehen toimesta. Tilaajan haluamasta valmistumispäivämäärästä lasketaan työn toteutumisajankohta tai esimies voi määrittää sen erikseen. (HeadPower Oy 2008k.) Työaikoja pystytään määrittelemään myös käsin Rakentamisyksiköt -kohdassa. Valitaan Lisää kiinteä yksikkö -kohdasta Yleiset ja valitaan viereisestä valikosta esimerkiksi Asentajatunti (h). Sen jälkeen voidaan tunnit syöttää käsin Kiinteisiin yksikköihin Tilatut -kohtaan. Kun yksiköiden työajat ovat syötetty työnohjaussovellukseen, voidaan työ sijoittaa aikajanalle eli tilaaja merkitsee toivotun valmistumispäivämäärän jo tilausvaiheessa. Toimittaja voi merkitä työlle oman haluamansa valmistumispäivämäärän, joka on ohjeellinen. Päivämäärää käytetään työn sijoittamisessa kalenteriin. Tehtävää pystyy siirtämään myös käsin kalenterissa, mutta silloin ohjeellinen sisäinen valmistumispäivämäärä muuttuu. Kaavion tai raportin luominen työltä ja asentajien kalenterinäkymä on mahdollista vasta sen jälkeen kun yksiköiden työajat ovat syötettynä sovellukseen. (HeadPower Oy 2008k.) Resurssit voidaan varata kohdistamalla työ tiettyjen tiimien tai asentajien tehtävälistalle. Varatut resurssit esitetään Gantt-kaaviona Raportit -osiossa,

28 samassa osiossa saadaan näkyviin myös työmäärien tarkastelukuvaajat. (HeadPower Oy 2008k.) KUVIO 15. Asentajien työt -raportti. (HeadPower Oy 2008a.) Asentajien työt -raportissa näkyy Verkostotyökohteita, jotka ovat hyväksyttyjä projekteja, viimeisteltyjä tai käyttöönotettuja töitä. Työn kestoaika näkyy ainoastaan käyttöönotetuissa verkostotyökohteissa. Jokaisella työtyypillä on oma värinsä. Asentajan kohdalla näkyviä tilauksia pystyy siirtämään kalenterissa eteenpäin tai taaksepäin. Silloin muuttuu Uudet suunnitellut päivämäärät -kohta. Valitsemalla yhden tilauksen pääsee siirtymään itse työhön. Henkilötyötunnit -raportissa näkyvät yhtiön tilauskannan työmäärät. Töitä pystytään erittelemään eri tiloihin kolmella vaihtoehdolla, jotka ovat Tilatut yksikkömäärät, Toteutuneet yksikkömäärät ja Suuremmat yksikkömäärät. KUVIO 16. Tilatut yksikkömäärät. (HeadPower Oy 2008p.)

29 KUVIO 17. Toteutuneet yksikkömäärät. (HeadPower Oy 2008q.) KUVIO 18. Suuremmat yksikkömäärät. (HeadPower Oy 2008l.) Kuvioiden suuret erot saattavat johtua siitä, että Tilattuja yksikkömääriä ei juuri ole annettu kyseiselle viikon työlle. (Vakkila 2008.) Töiden määrät -raportissa nähdään tilattujen töiden määrät työtyypeittäin. KUVIO 19. Töiden määrät-raportti. (HeadPower Oy 2008u.)

30 6.2 Yksikköjen syöttäminen sovellukseen Valitaan HeadPower-portaalin etusivulta Työnohjaus, ylläpito (urakoitsija) -kohta (katso kuvio 4). Sen jälkeen avautuu Ylläpidon ikkuna. Aluksi ikkunassa näkyy työntekijöiden profiilit. Valitaan vasemmasta reunasta Yksiköt -kohta. KUVIO 20. Rakentamisyksiköt. (HeadPower Oy 2008j.) Tässä kohdassa pystytään valitsemaan Hinnasto, Yksikköryhmä, Yksikkötyyppi, Yritykset ja Yksikkörajaukset. Yritykset -kohdassa rajaus täytyy käydä tekemässä Aliurakoitsijat ja VY:t kohdassa, jos yritystä ei ole ollenkaan näkyvissä. Raportit tarvitsevat toimiakseen työtuntien syöttämisen sovellukseen ylläpidossa. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnilla ei ollut vielä työtunteja laitettuna työnohjaus (urakoitsija), ylläpidossa. Tein kyselyn kuudelle henkilölle työyksiköiden työtunneista (katso liite). Kyselyyn vastasi ainoastaan yksi henkilö. Sain työtunnit pienjännite- ja keskijännitemaakaapeleista, jakokaapeista, liittymistä, puistomuuntamoista, puistomuuntamoiden perustamisesta ja kiinteistömuuntamoista. Työ aloitettiin rajaamalla yksikkölistaan pj- ja kjmaakaapelit, jakokaapit, liittymät, puistomuuntamot, puistomuuntamoiden perustamisen ja kiinteistömuuntamot. Tämän jälkeen luotiin lista näistä yksiköistä. Työtunnit syötettiin työmäärä -kohtaan, jonka jälkeen lista tallennettiin.

31 KUVIO 21. Yksikkölistan rajaukset. (HeadPower Oy 2008x.) Työyksiköiden ajat tulevat siitä, että kuinka kauan aikaa menee esimerkiksi yhdeltä asentajalta yhden metrin kj-maakaapelin, mm 2, ojaan asennuksessa. Tämä sisältää kj-maakaapelin vedon kaapeliojaan tai putkeen sekä kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden ilmoittamisen tilaajan ilmoittamalla tavalla. Se ei sisällä kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden vetoa ja kaivamista, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005a.) Tai kauanko aikaa menee esimerkiksi puistomuuntamon purkamiseen (yksi kappale). Tämä sisältää muuntamon irtikytkennän verkosta, muuntajan poisnoston ja muuntamon poistamisen. Se sisältää myös maadoituksen, kj- ja pj-kaapeleiden purkamisen, perustuksen poistamisen ja jälkien tasauksen sekä purettavien materiaalien poiskuljetuksen ja mahdollisen jatkokäsittelyn tilaajan ohjeen mukaisesti. Tähän ei sisälly nurmetusta ja muita mahdollisia pinnoitustöitä eikä käytön aikana maaperään mahdollisesti vuotaneiden haitallisten aineiden poistoa. (HeadPower Oy 2005b.)

32 KUVIO 22. Yksikkölista. (HeadPower Oy 2008w.) Yksikkölistan täyttämisen jälkeen testattiin Asentajien työt -raporttia. Näkyviin saatiin verkostotyökohteita muutamille asentajille, mutta niissä ei näkynyt ollenkaan työaikoja, eli sitä kuinka kauan työn tekemiseen menee aikaa. Koska Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy käyttää Energiamarkkinaviraston (EMV) yksiköitä, täytyi ajat syöttää näihin yksiköihin. EMV-yksiköiden ajat perustuvat siihen, että kuinka kauan aikaa menee esimerkiksi yhdeltä asentajalta yhden kilometrin kj-maakaapelin, mm 2, ojaan asennuksessa. Työyksiköiden ajat kerrottiin tuhannella ja syötettiin järjestelmään. KUVIO 23. EMV-yksiköt. (HeadPower Oy 2008b.) Tämän jälkeen raportit Töiden määristä, Henkilötyötunneista ja Asentajien töistä saatiin osittain toimimaan (katso kuviot 15-19).

33 7 POHDINTA Opinnäytetyön aloittaminen oli hankalaa, koska oli vaikea hahmottaa tulevan opinnäytetyön sisältö. Hyödynnettävissä ollut lähdemateriaali oli pääosin HeadPower Oy:n Internet-sivulta otettua. Sain myös muutamia PowerPointtiedostoja HeadPower Oy:ltä, jotka auttoivat minua aika paljon eteenpäin työssäni. Itse ohjelman käyttäminenkin oli aluksi melko hankalaa, koska olin kokeillut ohjelmaa ennen opinnäytetyön aloitusta vain yhden kerran. Opinnäytetyön tekeminen tietokoneohjelmasta osoittautui haastavaksi työksi. Olen oppinut käyttämään ohjelmaa enemmän työn tekemisen aikana, mutta silti sovelluksessa on vielä sellaisia osa-alueita, joista minulla ei ole kovinkaan paljon tietoa. Raportit -osa vaati toimiakseen työtuntien syöttämisen sovellukseen. Työtuntien syöttäminen Työnohjaus (urakoitsija), ylläpidossa ei onnistunut aluksi ollenkaan, koska sovelluksessa oli jokin esto päällä. Työtunteja pystyi silloin ainoastaan syöttämään Työnohjaus (verkkoyhtiö) -kohdassa. Päivitys tehtiin huhtikuun alussa ja työtuntien syöttäminen järjestelmään onnistui. Yksi raportti ei toimi vielä edelleenkään, koska sitä ollaan kehittämässä tarpeiden mukaiseksi. Raportit -osa ei toimi vielä kunnolla, koska sovellukseen ei ole syötetty kaikkia työtunteja. Näiden tuntien syöttäminen sovellukseen jää Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnille tehtäväksi. Jäin pohtimaan sitä, että olisiko Raportit -osio saatu paremmin toimimaan, jos kaikki joille kyselyn lähetin, olisivat vastanneet siihen.

34 8 YHTEENVETO Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakointi halusi, että opinnäytetyö tehdään HeadPower Oy:n työnohjaussovelluksesta. Yhtiö halusi, että sovelluksesta saataisiin toimimaan resurssienhallinta. Työn tavoitteena oli myös se, että yhtiölle tehdään käyttöohje Työnohjaus (urakoitsija) -kohdasta. Työn alkupuolella kerrottiin Työnohjaussovelluksesta ja lopuksi resurssienhallinnasta. HeadPower-portaalista ja resurssienhallinnasta kerrottiin pieninä palasina, jotta lukija pystyy sisäistämään asiat paremmin. Raportit -osio resurssienhallinnassa jäi osittain kesken, koska kaikkia työtunteja ei saatu syötettyä sovellukseen. Ja toinen syy, miksi kaikki raportit eivät vielä toimi on HeadPower Oy:ltä tuleva päivitys, jossa Asentajien työmäärät -raportista tehdään vieläkin parempi kuin se on.

35 LÄHTEET Cheung, Z., Isopahkala, H., Juvonen, J. & Närhi, L Business Intelligence - ratkaisujen tarjoaminen palveluina. Loppuraportti. Yhteistyöyritys: Synocus Oy. Teknillinen korkeakoulu. Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma. Espoo. Pdftiedosto. Saatavissa: Luettu: Chong, F. & Carraro, G Architecture Strategies for Catching the Long Tail. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008a. Asentajien työt. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008b. EMV-lista. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu HeadPower Oy. 2008c. HeadPower-etusivu. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008d. Kaapelinäyttö. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008e. Keskeytyspyynnön tekeminen. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008f. Keskeytyspyyntölista. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2007a. Käyttöohje: Työnohjaus, urakoitsija. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008g. Laskutusehdotuslista. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu HeadPower Oy. 2008h. Näkymä kirjautumisen jälkeen. Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/index.asp?d=1515&parent=16936&role=4&categ ORY_UID=16936&ROTATION=16936 Luettu: HeadPower Oy. 2008i. Pientyö/ Urakoitsija. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu:

36 HeadPower Oy. 2008j. Rakentamisyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2005a. Rakentamisyksiköt Verkoston rakentamisyksiköt. Työyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2005b. Rakentamisyksiköt Verkoston rakentamisyksiköt. Työyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2005c. Rakentamisyksiköt Työyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: ME=Rakentamisyksiköt% Luettu: HeadPower Oy. 2008k. Resurssien hallinta. PowerPoint-tiedosto. HeadPower Oy. 2008l. Suuremmat yksikkömäärät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008m. Tarviketilaus. Www-dokumnetti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008n. Tehtävälista. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/?ticket=1f7cc7e70ab8109ea942ba87a2b8b6b 1&&axparams= Luettu: HeadPower Oy. 2008o. Tehtävälista -näkymä ennen valintoja. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/?ticket=6f879b15ea8c06d45b373b5fbf9e2122 &&axparams= Luettu HeadPower Oy. 2008p. Tilatut yksikkömäärät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008q. Toteutuneet yksikkömäärät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008r. Tuote-esittelyt, Tuotteet (sähkö), Työnohjaus. Wwwdokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/index.asp?d=1515&parent=16949&subparent=16 950&CATEGORY_UID=16958&L=3 Luettu: HeadPower Oy. 2007c. Tuotekuvaus, Työnohjaus. Word-tiedosto.

37 HeadPower Oy. 2008s. Työkohteen eteneminen. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008t. Työnohjaus. PowerPoint-tiedosto. HeadPower Oy. 2007b. Työnohjaus. Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/document/document.asp?document_uid=1468&acce SS_UID=107&CATEGORY_UID=15201&HEADER=tyonohjaus&PRODUCT=Julki set%20sivut%20(fi)&info=&searchtext=työnohjaus Luettu: HeadPower Oy. 2008u. Töiden määrät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu HeadPower Oy. 2008v. Uusi työ. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu HeadPower Oy. 2008w. Yksikkölista. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008x. Yksikkölistan rajaukset. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/document/document.asp?document_uid=1468&acce SS_UID=107&CATEGORY_UID=15080&HEADER=headpower_oy&PRODUCT=J ulkiset%20sivut%20(fi)&info=&searchtext=headpower-portaali Luettu: Lassila, A Taking a Service-Oriented Perspective on Software Business: How to Move from Product Business to Online Service Business. IADIS International Journal on WWW/Internet. Vol.4. No.1. Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu: SIIA Software as a Service: Strategic Bakcgrounder. Software & Information Industry Association (SIIA), Washington, D.C. Feb Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu: Sääksjärvi, M., Lassila, A. & Nordström, H Evaluating the Software as a Service Business Mode: From CPU Time-Sharing to Online Innovation Sharing. IADIS International Conference e-society s Pdf-tiedosto Saatavissa: Luettu: Sääksjärvi, M., Nordström, H., Santonen, T. & Lassila, A Ohjelmistopalvelua verkosta (Software as a Service). TEKESin Vertigo-tutkimus: Working Paper 1/2004. HKKK/Tietojärjestelmätiede. Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu:

38 Vakkila, S Sähköposti HeadPower Oy. Yhtiön hallituksen toimintakertomus Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

39 LIITE 1 KYSELYLOMAKE RESURSSIENHALLINTATIETOJEN KERÄÄMISEKSI Tämän kyselyn tarkoituksena on saada resurssienhallinta alustavasti toimimaan HeadPower-portaalin työnohjausjärjestelmässä. Kysely on kerätty työyksiköistä ja ne sisältävät pelkästään työsuoritteen, ei materiaaleja. Tarkoituksena on selvittää, että kuinka kauan työhön menee aikaa (esimerkiksi 45114t Kj-kaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) 0,16 h). Pj-sähkönjakelu Pj-ilmajohdot 11010t AMKA-kannatusrakenteen asentaminen (kpl) Sisältää: Kannatinrakenteen asennuksen pylvääseen ja johtimen kiinnityksen. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 11020t AMKA-kulmarakenteen asentaminen (kpl) Sisältää: Kulmarakenteen asennuksen pylvääseen ja johtimen kiinnityksen. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 11030t AMKA-pääterakenteen asentaminen (kpl) Sisältää: Pääterakenteen asennuksen pylvääseen, johtimen kiristämisen, johtimen asentamisen päätteeseen molemmissa päissä, johtimen kiinnityksen ja kytkennät. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita. (HeadPower Oy 2005c.) 11111t AMKA 3x16+25 (m) 11112t AMKA 3x35+50 (m) 11113t AMKA 3x70+95 (m) 11121t AMKA 3x (m)

40 Sisältää: AMKA - johtimen vedon ja tarvittaessa johtoaukon oksimisen ja alustan raivaamisen vastaamaan etäisyysvaatimuksia. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita, johtimen kiristämistä ja päättämistä, kannatin- ja pääterakenteita eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 11210t AMKAn rinnankytkentä (kpl) Sisältää: AMKA-johtojen rinnankytkennän haaroituspisteessä. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita, kannatus- tai pääterakenteiden asennusta eikä johtimen kiristämistä tai kiinnitystä. (HeadPower Oy 2005c.) 11310t AMKA-jatkon asentaminen (kpl) Sisältää: AMKA - johdon jatkamisen käytettäessä tilaajan toimittamaa käytettyä johtoa. Ei sisällä: AMKA johtoa eikä AMKA pääte- ja kannatinrakenteita. (HeadPower Oy 2005c.) 11910t Pj-ilmajohtimien purkaminen (m) 11920t Pj-avojohdon purkaminen (m) Sisältää: Johtimen kiinnitysten ja kytkentöjen purun sekä pois kelaamisen. Purettaessa johtimien mahdollinen uusiokäyttö on huomioitava. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteiden purkua eikä kannatin- ja pääterakenteiden poistoa pylväästä. (HeadPower Oy 2005c.) Pj-maakaapelit 15110t Pj-maakaapelin enintään A25 mm 2 asennus ojaan (m) 15112t Pj-maakaapelin A35-50 mm 2 asennus ojaan (m) 15114t Pj-maakaapelin A70 mm 2 asennus ojaan (m) 15115t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) 15121t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) 15123t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) Sisältää: Kaapelin vetämisen kaapeliojaan, putkeen tai kaapelihyllylle ja kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden tilaajan ilmoittamalla tavalla. Ei sisällä: Kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden

41 vetoa ja kaivamista, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 15130t Pj-maakaapelin enintään A25 mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15132t Pj-maakaapelin A35-50 mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15134t Pj-maakaapelin A70 mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15135t Pj-maakaapelin A mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15141t Pj-maakaapelin A mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15145t Pj-maakaapelin A mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) Sisältää: Kaapelin vetämisen kaapeliojaan, putkeen tai kaapelihyllylle ja kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden tilaajan ilmoittamalla tavalla. Ei sisällä: Kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden vetoa ja kaivamista, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 15150t Pj-maakaapelin enintään A35 mm 2 asennus veteen (m) 15153t Pj-maakaapelin A50-70 mm 2 asennus veteen (m) 15155t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus veteen (m) 15161t Pj-maakaapelin A150 mm 2 tai suurempi asennus veteen (m) Sisältää: Kaapelin laskun veteen, sukeltajan varmistuksen väylien alla sekä kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden tilaajan ilmoittamalla tavalla. Ei sisällä: Kaapelin rantautumisen suojausta. (HeadPower Oy 2005c.) 15170t Pj-maakaapelin enintään A35 mm 2 auraus (m) 15172t Pj-maakaapelin A50-70 mm 2 auraus (m) 15174t Pj-maakaapelin A mm 2 auraus (m) 15181t Pj-maakaapelin A150 mm 2 tai suurempi auraus (m) Sisältää: Kaapelin vetämisen auraamalla.

42 Ei sisällä: Jakokaappeja, kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden vetoa ja kaivua, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 15210t Pj-maakaapelijatkon 4x16-4x70 mm 2 asentaminen (kpl) 15220t Pj-maakaapelijatkon 4x95-4x185 mm 2 asentaminen (kpl) 15230t Pj-maakaapelijatkon 4x240-4x300 mm 2 asentaminen (kpl) 15240t Paperikaapelin sekajatkon lisätarvikepakkauksen asentaminen (kpl) Sisältää: Pj-maakaapelijatkon ja mahdollisen lisätarvikepakkauksen asentamisen valmistajan ohjeen mukaisesti. Ei sisällä: Kaivutöitä ja suojausta. (HeadPower Oy 2005c.) 15310t Pj-maakaapelin pylväspäätteen 4x16-4x70 mm 2 asentaminen (kpl) 15320t Pj-maakaapelin pylväspäätteen 4x95-4x185 mm 2 asentaminen (kpl) 15330t Pj-maakaapelin pylväspäätteen 4x240-4x300 mm 2 asentaminen (kpl) Sisältää: Pj-maakaapelin ulkopäätteen asentamisen valmistajan ohjeen mukaisesti, kaapelin kiinnityksen pylvääseen tai seinään, kaapelinsuojaraudan asentamisen pylvääseen ja kaapelin kytkennän ilmajohtoon tai seinällä olevaan keskukseen. Ei sisällä: Kaapelia, merkintöjä eikä maadoitusjohtimen asennusta pylvääseen tai seinään ja kytkentää. (HeadPower Oy 2005c.) 15410t Pj-maakaapelin kytkentä 4x16-4x70 mm 2 (kpl) 15420t Pj-maakaapelin kytkentä 4x95-4x185 mm 2 (kpl) 15430t Pj-maakaapelin kytkentä 4x240-4x300 mm 2 (kpl) Sisältää: Kaapelin kytkentä, merkintä ja kiinnitys kaappiin (jonovarokekytkimelle, tai kiskoon). Ei sisällä: Kaivutöitä, kaapin, tai jonovarokekytkimen asennusta. (HeadPower Oy 2005c.)

43 15910t Pj-kaapelin pylväspäätteen purkaminen (kpl) Sisältää: Kaapelin kytkennän purkamisen ja kaapelin kiinnityksen ja mahdollisen suojaraudan purkamisen. Sisältää jakokaapeissa mahdollisesti purettavan jonovarokekytkimen tai kiskoliittimien purkamisen, kaapelin katkaisun maanpinnan alapuolelta ja tarvittaessa pään suojauksen vedenpitäväksi sekä purkujätteiden poiskuljetuksen ja hävittämisen tilaajan ohjeen mukaisesti. (HeadPower Oy 2005c.) Jakokaapit 16100t Kaapelihaaroituskaapin asentaminen (kpl) 16110t Jakokaapin JK00-JK0 asentaminen (kpl) 16120t Jakokaapin JK1-JK3 asentaminen (kpl) Sisältää: Jako- tai kaapelinhaaroituskaapin kokoamisen ja asennuksen, kaapin jalustan kaivun ja asennuksen paikoilleen ja kaapin merkinnän tilaajan ohjeen mukaan. Sisältää kaapin mahdollisen kiinnityksen viereiseen kaappiin sekä jakokaapin maadoituksen kytkennän. Ei sisällä: Jonovarokelähtöjä, kiskoliittimiä eikä kaapelin päätteitä, -kytkentöjä ja - merkintöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 16200t Kiskoliitännän asentaminen (kpl) Sisältää: Kiskoliittimien ja PEN-liittimen asentamisen jakokaapin kiskostoon ja merkinnät tilaajan ohjeiden mukaisesti. Ei sisällä: Kaapelin päätteitä, -kytkentöjä ja -merkintöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 16210t Jonovarokelähdön 00 (enintään 160 A) / tulppavarokelähdön (63A) asentaminen (kpl) 16220t Jonovarokelähdön 1 ( A) asentaminen (kpl) 16230t Jonovarokelähdön 3 (630 A) asentaminen (kpl) Sisältää: Jonovarokekytkimen ja sen liittimien sekä PEN-liittimen asentamisen, sulakkeiden (3 kpl) asennuksen jonovarokekytkimeen ja merkinnät tilaajan ohjeen mukaisesti. Ei sisällä: Kaapelin päätteitä ja kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.)

44 16910t Jakokaapin tai kaapelihaaroituskaapin purkaminen (kpl) Sisältää: Kaapelipäätteiden ja -kytkentöjen, varokekytkimien ja kiskoliittimien irrotuksen, jako- tai kaapelinhaaroituskaapin purkamisen ja jalustan poistamisen maasta, jälkien tasauksen sekä purkujätteiden poiskuljetuksen ja hävittämisen tilaajan ohjeen mukaisesti. Materiaalien uusiokäyttömahdollisuus tarkistetaan ja huomioidaan purun yhteydessä. (HeadPower Oy 2005c.) Liittymät 19010t Haaroituskotelon ja kaapelin asentaminen (kpl) Sisältää: Haaroituskotelon, kaapelin ja kaapelisuojan asennuksen sekä kaapelien kytkennät. Ei sisällä: Pääjohdon vaihtoa mittauskeskukseen. (HeadPower Oy 2005c.) Muuntamot Pylväsmuuntamot 31010t I-pylväsmuuntamo (kpl) 31020t II-pylväsmuuntamo (kpl) 31030t Pylväsmuuntamo ilman erotinta (kpl) Sisältää: Pylväsmuuntamon rakentamisen, kytkennän kj-verkkoon ja kjylijännitesuojauksen asennuksen, pj-syöttö- ja nousujohtojen, pylväsvarokekytkimien (1-3 kpl) ja telineiden tai pj-syötön asennuksen jakokaapille ja sulakkeiden (3 kpl) asennuksen pylväsvarokekytkimeen. Sisältää muuntajan noston, asennuksen ja kytkennän, muuntamon maadoitusten rakentaminen muuntamotyypin mukaan sekä merkinnät tilaajan ohjeen mukaisesti. Ei sisällä: Muuntajaa, kj-johtimien kiristystä, pylväiden pystytystä, harustusta tai tukirakenteita eikä maadoituselektrodien kaivua potentiaalin ohjauksen lisäksi. (HeadPower Oy 2005c.) 31310t Muuntamon syöttökaapelit pylväsvarokekytkimille - vaihto tai lisäys (kpl) 31330t Muuntamon syöttökaapelit pj-keskukselle tai jakokaapille - vaihto tai lisäys (kpl)

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Yleistä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä on tarkoitettu kaupungin asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden työkaluksi varattessa kaupungin

Lisätiedot

CAB Plan. CAB Plan Päivitys 5.2

CAB Plan. CAB Plan Päivitys 5.2 CAB Plan Päivitys 5.2 CAB Plan Reaaliaikaiset (Push) ilmoitukset Päivityksen 5.2 jälkeen on mahdollista laittaa reaaliaikaisia ilmoituksia suoraan käyttäjien CSP alustalle. Kun ilmoitus on vastaanotettu,

Lisätiedot

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta.

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Korpelan Voiman Online-palvelun käyttöohje Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Käyttäjätunnuksen takaa asiakas voi hallinnoida

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Liite 2 1(20) Tarkastukset Tekla NIS Offline Inspection ohjelmistolla. Käyttöohje asentajille

Liite 2 1(20) Tarkastukset Tekla NIS Offline Inspection ohjelmistolla. Käyttöohje asentajille Liite 2 1(20) Tarkastukset Tekla NIS Offline Inspection ohjelmistolla Käyttöohje asentajille Kemin Energia/ Arto Tikkanen 22.2.2013 Liite 2 2(20) Sisältö 1. Tarkastusohjelmisto... 3 2. Puuttuvan tarkastuskohteen

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Agentin opas Elisa Ring Agentin opas 2 Sisällys 1. Agentin tehtävät ja työkalut... 3 Elisa Ring Valikko... 3 2. Hallintakäyttöliittymä... 4 Kirjaudu sisään Hallintakäyttöliittymään... 4 Asiakaspalvelusarjojen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

ProcuNet. Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti. Juhani Nummi. Artemis Finland Oy 15.10.2002

ProcuNet. Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti. Juhani Nummi. Artemis Finland Oy 15.10.2002 ProcuNet Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti 15.10.2002 ProcuNet-päätavoite Hankkeessa määritetään ja toteutetaan avoin, standarditekniikoihin perustuva, rajapinta rakentajan

Lisätiedot

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje Selainsähköposti Zimbran käyttöohje 17.11.2010 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Työt - Ohje Aliurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Ilman Ajokirjauksia

Työt - Ohje Aliurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Ilman Ajokirjauksia Työt - Ohje Aliurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Ilman Ajokirjauksia Tämä ohje on urakoitsijoille jotka EIVÄT TEE AJOKIRJAUKSIA Työt-palvelulla. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJALLE

M2 MATKALASKUOHJE KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJALLE M2 MATKALASKUOHJE KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJALLE Matkalaskut maksetaan kerran viikossa suoraan matkustajan pankkitilille. Matka- ja kuluveloituksiin liittyvät tositteet liitetään sähköisinä liitteinä

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Mikä SendIT järjestelmä on? SendIT -järjestelmä on maksuton tapa lähettää kopiotilaukset netin kautta suoraan Kopio Niinin palvelimelle. SendIT - järjestelmään

Lisätiedot

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri 18.08.2010 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Jeeves eattest ostolaskujen kierrätys Tarkastettavista/hyväksyttävistä ostolaskuista

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

Suojaa yrityksesi aina ja kaikkialla. F-Secure PSB:n käyttöönotto-opas

Suojaa yrityksesi aina ja kaikkialla. F-Secure PSB:n käyttöönotto-opas Suojaa yrityksesi aina ja kaikkialla F-Secure PSB:n käyttöönotto-opas Sisällys 1 Kirjautuminen Sovelluskauppaan... 3 2 Laitteiden suojaaminen... 4 2.1 Mobiilitietoturvan asennus... 6 2.2 Tietokoneturvan

Lisätiedot

Kotisuora tuotteen perusedellytykset

Kotisuora tuotteen perusedellytykset Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot