Pauliina Kiviaho VERKONRAKENNUSYKSIKÖN TYÖNOHJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pauliina Kiviaho VERKONRAKENNUSYKSIKÖN TYÖNOHJAUS"

Transkriptio

1 Pauliina Kiviaho VERKONRAKENNUSYKSIKÖN TYÖNOHJAUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY 2 3 HEADPOWER OY 4 4 TYÖNOHJAUSSOVELLUS 5 5 HEADPOWER-PORTAALI Portaaliin kirjautuminen Käyttäjän valinnat Tekijä Aikaväli Työtyyppi Työn tila Tekstihaku Tilaaja Tehtävälista Työkohteen eteneminen Keskeytyspyynnön liittäminen työhön Laskutusehdotuslista Keskeytyspyyntölista Uusi työ Tarviketilaus Kaapelinäyttö Pientyö/Urakoitsija 19 6 TYÖNOHJAUKSEN RAPORTIT Resurssienhallinta Yksikköjen syöttäminen sovellukseen 24 7 POHDINTA 27 8 YHTEENVETO 28 LÄHTEET 29 LIITTEET

3 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn nimi Verkonrakennusyksikön työnohjaus Työn ohjaaja Yliopettaja Jari Halme Työelämäohjaaja Verkonrakennuspäällikkö Jari Säkkinen Tekijä/tekijät Pauliina Kiviaho Sivumäärä Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/ urakoinnille. Työnohjaussovellus on sähköinen työkalu tilaus-toimitus -ketjun hallintaan. Verkkoyhtiö on tilaaja ja urakoitsija on toimittaja. Sovellus on riippumaton käyttäjän sijainnista eli sitä voidaan käyttää toimistossa ja kentällä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään HeadPower Oy:n työnohjaussovellusta. Työn tarkoituksena on tehdä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/ urakoinnille työnohjassovellukseen käyttöohje ja saada resurssienhallinta toimimaan sovelluksessa. Asiasanat työnohjaus

4 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Unit of Ylivieska Degree programme Date 29. April 2008 Author Pauliina Kiviaho Degree Programme of Electrical Engineering Name of thesis Work Order Management of Power Grid Construction unit Instructor Principal Lecturer Jari Halme Supervisor Power Grid Construction Manager Jari Säkkinen Pages This thesis has been made for Oulu Energy Transfer and Delivery Ltd/ Construction. Work Order Management is an electronic tool for the distribution network construction order-delivery chain management. Power Grid corporation is the orderer and Construction unit is the vendor. The application is independent of the user s location, which means it works at the office and in terminal used in the field. This thesis will include HeadPower Oy Work Order Management applications. The aim of the thesis is to make operating directions to Oulu Energy Transfer and Delivery Ltd/ Contractor and to make changes to Work Order Management software to get resource control function working. Key words Work Order Management

5 LYHENTEET ASP Application Service Provider EMV Energiamarkkinavirasto Kj Keskijännite OHSAS Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät PDA Personal Digital Assistant Pj Pienjännite SaaS Software as a Service SFS-EN ISO 9001:2000 Laadunhallintajärjestelmät SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät UBL Universal Business Language XML extensible Markup Language

6 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnille, joka harjoittaa sähkö-, teollisuus- ja ulkovalaistusverkkojen ja liikennevalojen sekä ulkoisten televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa. Opinnäytetyössä käsitellään HeadPower Oy:n Työnohjaussovellusta Työnohjaus (urakoitsija) -kohtaa ja Raportit -kohtaa. Työnohjaus (urakoitsija) -kohdassa verkkoyhtiö tilaa projektille urakoitsijan oman sovelluksen kautta yli verkon. Urakoitsija ottaa töitä vastaan omassa sovelluksessaan. Työtä voidaan seurata reaaliajassa Internetissä. Raportit -osassa voidaan seurata esimerkiksi asentajien työmääriä valitulla aikavälillä. Resurssienhallintaa voidaan ohjata näillä raporteilla. Työn tavoitteena on saada raporttien luonti toimimaan sovelluksessa, jotta Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakointi pystyy seuraamaan omia resurssejaan sovelluksessa ja siirtelemään niitä. Käyttöohjeen tekeminen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnille työnohjaus (urakoitsija) -järjestelmästä oli myös yksi työn tavoite.

7 2 OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on muodostettu erottamalla se liiketoimintakaupalla Oulun Energiasta Yhtiön osakkeet omistaa Oulun Energia, joka kuuluu Oulun kaupunki -konserniin. Yhtiö sai verkkoluvan toiminnalleen Energiamarkkinavirastosta. Sähkönsiirto on luvanvaraista toimintaa. Yhtiö loi Pohjoista Voimaa -viestin, jonka kautta on haettu kokonaisvaltaista näkyvyyttä toiminta-alueella. Viestin tarkoituksena on tuoda esiin paikallisuus ja työllisyysvaikutukset alueella. Pohjoista Voimaa -yhtiöt luovat vastuullisella toiminnallaan hyvinvointia, vaurautta ja elinmahdollisuuksia yrityksille ja kotitalouksille toiminta-alueellaan. Yhtiön on arvioitu saavuttaneen hyvin strategiset tavoitteet. Toimintavarmuus on jatkunut hyvällä tasolla ja häiriöitä oli lähes puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhtiö kehitti asiakaskontaktien hallintaa ottamalla vähitellen käyttöön järjestelmät työnohjaukseen ja asiakkuuden hallintaan. Yhtiö oli saavuttanut taloudelliset tavoitteensa. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n liikevaihto oli vuonna ,6 (24,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi liikelaitosaikaan verrattuna neljä prosenttia. Liikevoitto oli vuonna ,3 miljoonaa euroa, mikä on 16,8 prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto 14,8 prosenttia. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Verkonhallinnan liikevaihto oli vuonna ,6 (17,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,3 miljoonaa euroa. Sähkö-, teollisuus- ja ulkovalaistusverkkojen ja liikennevalojen sekä ulkoisten televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa harjoittavan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakonnin yhtiön ulkopuolelle tehdyn urakoinnin liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa. Urakointiyksikön yhtiön oman verkon rakennus- ja kunnossapitotoiminnan liikevaihto oli vuonna miljoonaa euroa. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 6,53 (7,08) miljoonaa euroa. Jakelu- ja sähköverkon investoinnit olivat 6,42 (7,03) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,11 (0,05) miljoonaa euroa. Sähköverkon vahvistamisia oli tehty Jäälin, Sanginjoen ja Kaukovainion alueille ja jakeluverkkoinvestoinnit painottuivat uusille

8 pientaloalueille Metsokangas 2:lle ja Aaltokankaalle. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Yhtiön riskit liittyvät sähkön siirtomäärien vaihteluihin, viranomaispäätöksiin ja hyödykkeiden markkinahintojen vaihteluihin, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Siirtomäärien vaihtelut voivat johtua ulkolämpötilan poikkeamisesta ennustetusta, teollisuusasiakkaan tuotantotoiminnan muutoksesta tai esimerkiksi yllättävän laajasta verkkokatkoksesta. Investoinnit ovat pitkäikäisiä (> 20 vuotta) ja uuden teknologian hyväksyttävyys ja vaihtotahti voi olla lyhyempi, joka voi johtaa rahoitusriskin kasvuun. Riskien hallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosessia. Yrityksessä noudatetaan toiminta- ja kehitysjärjestelmää, joka täyttää standardissa SFS-EN ISO 9001:2000 esitetyt vaatimukset. Yhtiössä noudatetaan myös SFS-EN ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmää ja henkilöstön kehittämisessä OHSAS järjestelmää. Yrityksen tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen yhtiön tulosta, toimintaa ja kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Riskejä yhtiössä hallitaan muun muassa vakuuttamalla, varahenkilöjärjestelyillä sekä suojaamalla riskejä tuotteilla, joiden markkina-arvoa ja volyymia voidaan seurata luotettavasti. (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.) Vuoden 2008 talousnäkymissä arvioidaan siirtotuloja saatavan noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Uudisrakentamisen hiljentymisen takia, liittymismaksutulojen arvioidaan alenevan noin 0,2 miljoonalla eurolla. Kiimingin sähköaseman rakentaminen tekee noin 1,6 miljoonan euron investointipiikin vuodelle Myös reaaliaikaiseen mittaukseen siirtyminen tuo investointeja. Tämän hetkisen arvion mukaan yhtiö saavuttanee sille asetetut taloudelliset tavoitteet vuonna (Yhtiön hallituksen toimintakertomus 2008.)

9 3 HEADPOWER OY HeadPower Oy on perustettu vuonna Yhtiö tarjoaa asiakkailleen sisältö- ja sovelluspohjaisia palvelukokonaisuuksia. Palveluiden jakelussa pääkanavana toimii HeadPower-portaali. HeadPower Oy:n palvelut on keskitetty lähinnä energia- ja telesektorille. Yhtiön palvelut ja tuotteet kehittävät asiakkaiden prosessien tehokkuutta ja laatua. (HeadPower Oy 2006.) HeadPower Oy:n omistajina ovat Empower Oy, Fortum Sähkönsiirto Oy, Korpelan Voima ja STUL sekä Fincopower Oy. HeadPower Oy laajensi toimintaansa vuonna 2005 ostamalla 4Field:ltä Avux-ohjelmistoliiketoiminnan. (HeadPower Oy 2006.) KUVIO 1. HeadPower-portaali. (HeadPower Oy 2006.)

10 4 TYÖNOHJAUSSOVELLUS HeadPower Oy:n työnohjaussovellus on sähköinen työkalu jakeluverkon rakentamisen tilaus-toimitus -ketjun hallintaan. (HeadPower Oy 2008q.) Verkon omistajille ja verkon rakentajille on kummallekin omat sovelluksensa, jotka eivät ole toisistaan riippuvaisia. Tilaaja-osapuoli perustaa, budjetoi, tilaa, kilpailuttaa ja seuraa omia töitään omassa sovelluksessa sekä hyväksyy ja hylkää laskutusehdotuksia, jotka muodostavat laskutuksen perustan teetetyille töille. Kustannusten seuranta on sisällytetty yhdeksi osaksi rakennuttamisprosessia. (HeadPower Oy 2007c.) Verkkoyhtiö tilaa projektille urakoitsijan. Urakat voidaan kilpailuttaa ja tarjouspyynnöt tehdään sovelluksen kautta. Työt voidaan tilata yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. (HeadPower Oy 2008q.) Kommunikointi tilaajan ja toimittajan välillä tapahtuu järjestelmän kautta. Tilaaja-osapuoli syöttää tarkat tiedot järjestelmään, jossa näkyy sitten eri vaiheiden toimituspäivämäärät, laskutustiedot sekä liitetiedostoina välitettävät kartat, asiakirjat ja määräluettelot. (HeadPower Oy 2007b.) Toimittaja-osapuoli ottaa töitä ja tarjouksia vastaan, delegoi töitä asentajille, teettää aliurakoita, raportoi töiden etenemisestä tilaajalle ja muodostaa laskutusehdotuksia tilaajan hyväksytettäväksi omassa sovelluksessaan. Sovelluksen yhtenä osana on saatavana myös mobiilisovellus (PDA), joka mahdollistaa maastokäytön erilaisilla älypuhelimilla, kämmentietokoneilla ja muilla kannettavilla päätelaitteilla. (HeadPower Oy 2007c.) Työnohjaussovellus on riippumaton käyttäjän sijainnista, eli sitä voidaan käyttää toimistossa tai kentällä. Kentällä tehtävät toimenpiteet voivat olla kuittaus, tehtävien vastaanotto ja tuntikirjaukset. (HeadPower Oy 2008q.)

11 KUVIO 2. Työnohjaus. (HeadPower Oy 2007c.) Myös kaikki muut HeadPower Oy:n tuotteet ovat käytettävissä pelkällä Internetselaimella. HeadPower Oy huolehtii palvelinten ylläpidosta. Työnohjaussovellus on UBL-standardiin perustuva XML-rajapinta, joten tietoa voidaan siirtää järjestelmästä toiseen esimerkiksi laskutustietona, tehtävinä ja tilauksina. (HeadPower Oy 2007c.) Työnohjauksessa tilaaja osapuoli saa reaaliaikaista tietoa urakan etenemisestä. Toimittaja-osapuoli saa tilauksen tiedot sähköisesti ja oikeaan aikaan sekä pystyy hallitsemaan sovelluksessa resursseja ja materiaaleja. Tilaaja-toimittaja -mallissa verkkoyhtiö on tilaaja-osapuoli, ja se hoitaa yleissuunnittelun, verkosto- ja maastosuunnittelun, rakennuttamisen ja dokumentoinnin. Urakoitsija on toimittaja ja sen tehtävänä on resurssienhallinta, materiaalitoimitus, rakentaminen ja resurssointi sekä verkosto- ja maastosuunnittelu. (HeadPower Oy 2008t.) Työnohjaussovelluksessa on erilaisia lomakkeita erilaisille töille, esimerkiksi työluokat, sekä työjonoihin erilaisia näkymiä, esimerkiksi omat työt, tiimin työt ja alueen työt. Eri töistä voidaan luoda raportteja. Sovelluksessa voidaan tehdä myös käyttöasteen optimointi ja resurssien ohjaus. (HeadPower Oy 2008t.) Sähkö- ja telesektoreilla sovellusta käyttää noin 20 yritystä. Sovelluksen ilmaisversiota käyttää yli 100 urakointiyhtiötä. Ja kymmenet yritykset käyttävät

12 samaan alustaan pohjautuvaa sovellusta terveydenhoito- ja kiinteistöhuoltosektorilla. (HeadPower Oy 2008t.) Työnohjaus on vuokrasovellus, joka voidaan integroida muihin järjestelmiin kuten esimerkiksi SAP, Efekto, SAP 3/R ja Liinos6. (HeadPower Oy 2008.) Työnohjaus toimii vuokrauspalveluperiaatteella, josta käytetään nimitystä Software as a Service (SaaS). SaaS on lanseerattu terminä vuonna 2001 SIIA:n toimesta Strategic Backgrounder-julkaisussa. SaaS esitettiin Application Service Provider:sta (ASP) kehittyneenä konseptina, jota tulee käsitellä kokonaan ASP:n määritelmästä erillään. (Lassila 2006.) Sääksjärvi ym. (2005) määrittelevät SaaS:n liiketoimintamalliksi ja ASP:n sitä edeltäväksi määritelmäksi ohjelmistojen ulkoistamiselle. Heidän määritelmänsä voidaan jakaa neljään ehtoon, jotka palvelun tulee täyttää ollakseen SaaS:ia. 1. Ajasta ja paikasta riippumaton käyttöliittymä, jolla otetaan yhteys verkon ylitse ulkoistetun palvelimen toimittamaan ohjelmistoon. 2. Ohjelmisto palvelee suurta käyttäjämäärää samanaikaisesti. 3. Asiakkaille tarjotaan houkuttelevia maksumenetelmiä käyttöoikeuden toimittamiseen suhteessa asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon. 4. Ohjelmistoa on mahdollista kehittää jatkuvasti. Software as a Service tarkoittaa sitä, että valmiiksi kehitettyä ohjelmistoa ja sen käyttötoimintaan edellyttämää tukea tarjotaan asiakkaalle toimittajan ylläpitämältä palvelimelta yli verkon. Sitä tarjotaan edullisella hinnoittelulla eikä asiakkaan tarvitse osallistua ohjelmiston kehitysriskien kantamiseen. (Sääksjärvi, Nordström, Santonen & Lassila 2004.) Joidenkin lähteiden mukaan SaaS ja sen tyyppiset palvelumallit ovat pidemmälle muokattuja usean toimittajan palvelumalleja. Niissä useat eri asiakkaat saavat samasta käyttöympäristöstä verkon yli ohjelmistopalvelua. Toimittaja on palveluintegraattori, jolle ei riitä ohjelmiston ja palvelualustan integrointi yhtä

13 asiakasta varten. Toimittajan tavoitteena on massapalvelun tarjoaminen yli verkon, ja näin häviää ero yksityisasiakkaan ja yksittäisen palvelun käyttäjän väliltä. Toimittaja on integroinut palvelun tarvitsemat toimitusketjun osat verkon yli ajettaviksi vakiopalveluiksi. Asiakas ei omista itse mitään, vaan käyttää sovittua ohjelmistoa veloitusta vastaan. (Sääksjärvi ym ) Asiakkaalle merkittäviä hyötyjä palvelutavasta voivat olla itselle vaikean erityisosaamisen keskittyminen palveluntoimittajalle, ohjelmiston kehitysriskien ja suurten kehitysinvestointien välttäminen kokonaan. Kaikkein oleellisinta on asiakkaan kannalta suurten investointien ja niiden riskien poistuminen. (Sääksjärvi ym ) Asiakkaalle voi myös olla haittoja uudesta palvelumallista sillä, jos kyseessä on sovellus, joka vaatii asiakkaan luottamuksellisten tietojen syöttämistä etähallinnassa olevaan palveluun, on voitava varmistua tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta. (Sääksjärvi ym ) Tärkein eroavuus SaaS-tyypin ohjelmistossa perinteiseen ohjelmistoon verrattuna on multitenanttinen ohjelmistoarkkitehtuuri. Multitenanttinen ohjelmistoarkkitehtuuri tarkoittaa, sitä että ohjelma kykenee palvelemaan useampia käyttäjiä samanaikaisesti. Asiakkaiden tiedot pidetään kuitenkin erillään toisistaan. Itse ohjelman ilmentymä eli instanssi, joka prosessoi asiakkaan tietoja, on sama kaikille. Multitenantin ohjelmiston kehittäminen ja uudistaminen on helpompaa, koska kaikki muutokset tulevat voimaan kaikille asiakkaille samanaikaisesti. (Chong & Carraro 2006.) Jokaisella asiakkaalla on henkilökohtaisia asetuksia, joilla ohjelmisto muokataan asiakaskohtaiseksi. Näitä kutsutaan metadataksi. Niihin kuuluu asiakkaan käyttöoikeustiedot, ohjelmiston komponenttien tiedot, ohjelmiston käyttämien tietotyyppien asetukset sekä visuaaliset asetukset kuten käyttöliittymän ulkoasu, fontit ja värit. (Chong & Carraro 2006.) SaaS-tyypin ohjelmiston tekninen kehittäminen mahdollistaa yhden ja saman ohjelman toimittamisen reilusti suuremmalle käyttäjämäärälle kuin ASP. Silloin

14 SaaS-toimittajan asema nähdään ennemmin yksi monelle -tyyppisen palvelun tarjoajana ASP:n tapaan. (Sääksjärvi ym ) 5 HEADPOWER-PORTAALI 5.1 Portaaliin kirjautuminen HeadPower-portaalin etusivulle pääsee osoitteesta Kirjautuminen portaaliin tapahtuu kirjoittamalla käyttäjätunnus ja salasana. KUVIO 3. HeadPower -etusivu. (HeadPower Oy 2008c) Kirjautumisen jälkeen avautuu ikkuna, josta voidaan valita, mitä tehdään. Tässä ikkunassa nähdään, mihin tuotteisiin yrityksellä on käyttöoikeus. Koska tässä työssä on tarkoitus perehtyä työnohjausjärjestelmään, valitaan sivulta Työnohjaus (urakoitsija) -kohta.

15 Työnohjaukseen KUVIO 4. Näkymä kirjautumisen jälkeen. (HeadPower Oy 2008h.) Työnohjaus (urakoitsija) -valinnan jälkeen avautuu ensimmäisenä Tehtävälistaikkuna. (HeadPower 2007a.)

16 KUVIO 5. Tehtävälista -näkymä ennen käyttäjän valintoja. (HeadPower Oy 2008o.) 5.2 Käyttäjän valinnat Käyttäjä pystyy rajaamaan tehtävälistaa seuraavilla vaihtoehdoilla (HeadPower Oy 2007a): Tekijä Taulukosta 1. nähdään ne vaihtoehdot, joita Tekijä -kohdassa voidaan valita. TAULUKKO 1. Tekijä -valinnat. (HeadPower Oy 2007a.) Yhtiön tehtävät Yhtiön avoimet tehtävät Vain omat tehtävät Muut tiimiläisten tehtävät Avoimet omien tiimien tehtävät Työn vastaanottaja/ Työn vastuuhenkilö/ Työn tekijä Kaikki yhtiön vastaanottamat ja yhtiöltä tilatut tehtävät. Kaikki yhtiöltä tilatut ja vastaanotetut tehtävät, joihin ei ole määritetty vastuuhenkilöä. Kaikki tehtävät, joissa kirjautunut henkilö on merkitty vastuuhenkilöksi tai tekijäksi. Kaikki tehtävät, joissa kirjautuneen henkilön kanssa samaan tiimiin kuuluva on merkitty vastuuhenkilöksi. Kaikki tehtävät, jotka on kohdistettu kirjautuneen henkilön tiimille, mutta niihin ei ole merkitty vastuuhenkilöä. Näillä hauilla voi hakea jokaisen henkilön tehtäviä, joissa he ovat vastaanottajina, vastuuhenkilönä tai tekijänä.

17 Tiimi Nimetyille tiimeille voi hakea niille kohdistettuja tehtäviä Aikaväli Aikavälirajauksen päivämäärät ovat riippuvaisia rajauksessa valituista työtyypeistä, koska erilaisilla töillä on erilaisia päivämääriä. Jos työtyyppiä ei valitse, kaikilla yhteisinä päivämäärinä ovat Oltava valmis-päivämäärä ja Valmispäivämäärä. (HeadPower Oy 2007a.) Työtyyppi Pystyy rajaamaan tehtävälistaa työtyypin perusteella. Jos tähän kenttään valitsee jonkin rajauksen, muuttuvat aikavälirajauksen ja tilarajauksen sisällöt hieman. (HeadPower Oy 2007a.) Työn tila Työn tilat ovat riippuvaisia valitusta työtyypistä. (HeadPower Oy 2007a.) Tekstihaku Tekstihakua voi rajata seuraavilla vaihtoehdoilla (HeadPower Oy 2007a): Tunnus/Nimi ID Osoite/Kunta Kuvaus Tilaaja

18 Tässä valikossa rajataan tehtävälistaa tilaajayhtiön mukaan. (HeadPower Oy 2007a.) 5.3 Tehtävälista Tehtävälistalla näkyy erivärisiä rivejä, joista jokainen väri kertoo työkohteen etenemisestä aikataulussa.

19 KUVIO 6. Tehtävälista. (HeadPower Oy 2008n.) Vihreä väri tarkoittaa sitä, että työvaihe on valmis. Keltainen väri merkitsee sitä, että työvaiheella on korkeintaan seitsemän päivää aikaa valmistua. Punainen väri ilmoittaa sen, että työvaihe on myöhässä. Harmaa väri kertoo, että työvaihe on peruutettu. Haalistunut harmaa ja valkoinen väri kertovat sen, että työvaihe on aikataulussa, koska mikään työvaihe ei ole määritelty toteutettavaksi seitsemän

20 päivän sisällä. Jotta rivit erottuisivat paremmin, käytetään värejä valkoinen ja haalistunut harmaa, mutta niiden merkitys ei eroa toisistaan millään tavalla. (HeadPower 2007a.) Tehtävälistalla on näkyvissä kohteen ryhmittelyyn liittyvät tiedot. Listassa näkyviä sarakkeita ovat ID, Tyyppi, Tunnus, Nimi, Työn tila, Tilaaja, Vastuuhenkilö, Oltava valmis -päivämäärä ja Kuitattu tehdyksi -päivämäärä (katso kuvio 6). Sijainti, Kuvaus, Tekijät ja Tiimit saadaan näkyviin viemällä hiiren osoitin työkohteen IDnumeron päälle. Työkohteella on paljon tietoa, jonka vuoksi työkohde täytyy avata ID-numeroa klikkaamalla nähdäkseen tarkemmat tiedot työstä, joita ovat perustiedot, liitetiedostot, määräluettelot, yksikköluettelot ja työkohdekohtaiset kommentit. (HeadPower 2007a.) 5.4 Työkohteen eteneminen Tässä kohdassa pystytään seuraamaan työkohteen etenemistä aikataulussa. KUVIO 7. Työkohteen eteneminen. (HeadPower Oy 2008s.) Työkohteen eteneminen -ikkunassa näkyvät seuraavat välilehdet; Perustiedot, Tehtävä, Liitetyt työt, Liitteet, Kommentit ja Rakentamisyksiköt. Perustiedoissa näkyvät työkohteen tiedot, tunnus, nimi, sijainti, tilaaja, maksaja, kuvaus, yhtiökohtainen vakioteksti, asiakirjat, liitetiedostot, laskutusehdotukset ja aikataulu. Tehtävä -välilehdellä näkyvät työn yksilöivät tiedot, työkohde, sijainti, tilaus, tilauksen vahvistus, rakentaminen ja työkohde viimeistelty. Liitetyt työt -

21 välilehdellä voidaan valita työlle uusi alityö, joka voi olla esimerkiksi keskeytyspyyntö tai laskutusehdotus. Liitteet -välilehdellä näkyvät verkkoyhtiön vakioasiakirjat, verkkoyhtiön liitteet ja liitetyt määräluettelot. Kommentit - välilehdellä pystytään lisäämään työhön kommentti. Rakentamisyksiköt - välilehdellä näkyvät valittu yksikköluettelo ja rakentamisyksiköt. Vanhoja tai turhia töitä voidaan arkistoida työnohjausjärjestelmässä. Käyttäjä valitsee ensin arkistoitavat työt ja painaa tämän jälkeen Arkistoi-nappia. Ainoastaan omia töitä voi arkistoida. Arkistoidut työt voidaan palauttaa aktiiviseksi arkistoitujen töiden listalta painamalla Palauta-nappia. (HeadPower 2007a.) Jos yhtiöllä on käyttöoikeudet kartta-aineistoihin, pystyy työtehtäviä näyttämään kartalta. Ne sijoittuvat kartalle kunnan ja katuosoitteen perusteella. Kartan saa näkyviin, kun valitsee työkohdelistasta haluamansa määrän työkohteita ja painaa tämän jälkeen Avaa kartalla -painiketta. Kaikki kohteet mahtuvat näkymään yhdellä kartalla, koska sovellus skaalaa kartan valittujen työkohteiden perusteella. (HeadPower 2007a.) 5.5 Keskeytyspyynnön liittäminen työhön Valitaan tehtävälistasta työ, johon keskeytyspyyntö tehdään (katso kuvio 6). Painetaan ID-numeroa, jolloin työ avautuu. Välilehdeltä valitaan kohta Liitetyt työt (katso kuvio 7). Tämän jälkeen lisätään valitulle työlle uusi alityö. Valitaan työtyypiksi Keskeytyspyyntö. Valinnan jälkeen avautuu keskeytyspyyntö-ikkuna, johon syötetään tarvittavat tiedot.

22 KUVIO 8. Keskeytyspyynnön tekeminen. (HeadPower Oy 2008e.) Työhön lisätään halutun keskeytyksen aikaväli eli aloituspäivämäärä ja kellonaika sekä lopetuspäivämäärä ja kellonaika. Keskeytysperusteeseen kirjoitetaan perustelut keskeytykselle. Painetaan tallenna ja lähetetään hyväksytettäväksi. 5.6 Laskutusehdotuslista Tässä listassa nähdään, missä tilassa lähetetyt laskutusehdotukset ovat. Listassa pystytään tekemään hakuvalintoja tietyin rajauksin. Tekijä -rajaukseksi pystytään valitsemaan kolme vaihtoehtoa; Yhtiön tehtävät, Omien tiimien tehtävät tai Vain omat tehtävät. Aikaväli -rajauksen voi tehdä Perustettu päivämäärä -valinnalla tai Määräaika päivämäärä -valinnalla. Tila -rajaukseksi voi valita Kaikki, Kesken, Hyväksytettävänä, Hylätty, Hyväksytty, Ehdotus valmis, Laskutettu, Myöhässä tai Arkistoitu.

23 KUVIO 9. Laskutusehdotuslista. (HeadPower Oy 2008g.) 5.7 Keskeytyspyyntölista Keskeytyspyyntölistassa näkyy kaikki työt, joille on liitetty Keskeytyspyyntö. Listassa näkyy myös työn tila, aloitus- ja lopetusaika. Työn tila voi olla Kesken, Hyväksytettävänä, Hylätty, Hyväksytty, Myöhässä tai Valmis. ID-numeroa painamalla pääsee tarkastelemaan työkohteen tarkempia tietoja. Tietoja löytyy neljältä välilehdeltä, jotka ovat Tehtävä, Liitetyt työt, Liitteet ja Kommentit. KUVIO 10. Keskeytyspyyntölista. (HeadPower Oy 2008f.)

24 5.8 Uusi työ Uusi työ -kohta valitaan silloin, kun työ ei tule verkkoyhtiön kautta. Esimerkiksi sähköpostilla tulleet työt siirretään järjestelmään Uusi työ -kohdan kautta. Työtyyppejä ovat Kaapelinäyttö, Keskeytyspyyntö, Laskutusehdotus, Maastosuunnittelu/Urakoitsija, Mittarien massavaihto, Mittarointi Perintäkatko, Pientyö/Urakoitsija, Puunkaatoapu/Urakoitsija, Rakentaminen/Urakoitsija, Tarviketilaus, Teletyö ja Viankorjaus. (HeadPower Oy 2008v.) KUVIO 11. Työtyypit. (HeadPower 2008t.) Jokaiselle työlle täytetään omat erilaiset tiedot sovellukseen. Esimerkkeinä käytetään Tarviketilauksen lomaketta, Kaapelinäytön lomaketta ja Pientyön lomaketta Tarviketilaus Tarviketilaukseen tiedot kuvauksesta/vaatimuksesta, tarvikevastaavasta sekä tavaroista kirjoitetaan lomakkeelle ja painetaan lopuksi Tallenna -nappia. KUVIO 12. Tarviketilaus. (HeadPower 2008m.)

25 5.8.2 Kaapelinäyttö Kaapelinäytön lomakkeelle täytetään työn yksilöiviin tietoihin Työnumero. Perustietoihin kirjoitetaan Tunnus, Nimi ja valitaan Tilauksen vastaanottaja. Sijainti ja Maakunta voidaan joko kirjoittaa tai valita pudotusvalikosta. Osoitteeseen kirjoitetaan Lähiosoite, Postinumero, Ajo-ohjeet sekä Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Tekijä -kohtaan laitetaan valitun vastuuhenkilön nimi ja tekijät tai tiimi. Ajankohta -osioon laitetaan Toivottu näyttöaika, Sisäinen valmistumispäivämäärä sekä Työ valmis -päivämäärä. Lopuksi painetaan Tallenna-nappia. KUVIO 13. Kaapelinäyttö. (HeadPower 2008d.) Pientyö/ Urakoitsija Pientyölle annetaan Työn yksilöivät tiedot -kohtaan Työnumero. Perustietoihin kirjataan Tunnus, Nimi, Laskutusperuste, Kuvaus ja Tilauksen vastaanottaja. Tekijät -kohtaan valitaan työn vastuuhenkilö ja Tiimi tai Tekijät. Sijainti -kohtaan merkitään maakunta, Työn sijaintikunta, Kaupunginosa/kylä, Osoite, Muuntopiirin

26 tunnus, Karttakoodi sekä Ajo-ohje. Asiakkaaksi valitaan joko verkkoyhtiö, joka voidaan valita erikseen valikosta, tai muu, jolloin asiakkaan nimi kirjoitetaan käsin. Kohtaan Ajankohta, kirjoitetaan kolme päivämäärää: Työn tulee olla tehty - päivämäärä, Sisäinen valmistumispäivä ja Työ valmis -päivämäärä. Lopuksi painetaan Tallenna. KUVIO 14. Pientyö/ Urakoitsija. (HeadPower 2008i.)

27 6 TYÖNOHJAUKSEN RAPORTIT 6.1 Resurssienhallinta Työn kesto voidaan laskea kaavasta: Työn kesto (h) Yksikkömää rä * Yksikkötyaika( mh) = Asentajamäärä Työmäärät voidaan hakea tilatuista yksikkömääristä, toteutuneista yksikkömääristä tai näistä suuremmista yksikkömääristä. Ylläpidossa hallitaan yksiköiden oletus- ja arviokestot. Työmäärä on mahdollista määrittää myös esimiehen toimesta. Tilaajan haluamasta valmistumispäivämäärästä lasketaan työn toteutumisajankohta tai esimies voi määrittää sen erikseen. (HeadPower Oy 2008k.) Työaikoja pystytään määrittelemään myös käsin Rakentamisyksiköt -kohdassa. Valitaan Lisää kiinteä yksikkö -kohdasta Yleiset ja valitaan viereisestä valikosta esimerkiksi Asentajatunti (h). Sen jälkeen voidaan tunnit syöttää käsin Kiinteisiin yksikköihin Tilatut -kohtaan. Kun yksiköiden työajat ovat syötetty työnohjaussovellukseen, voidaan työ sijoittaa aikajanalle eli tilaaja merkitsee toivotun valmistumispäivämäärän jo tilausvaiheessa. Toimittaja voi merkitä työlle oman haluamansa valmistumispäivämäärän, joka on ohjeellinen. Päivämäärää käytetään työn sijoittamisessa kalenteriin. Tehtävää pystyy siirtämään myös käsin kalenterissa, mutta silloin ohjeellinen sisäinen valmistumispäivämäärä muuttuu. Kaavion tai raportin luominen työltä ja asentajien kalenterinäkymä on mahdollista vasta sen jälkeen kun yksiköiden työajat ovat syötettynä sovellukseen. (HeadPower Oy 2008k.) Resurssit voidaan varata kohdistamalla työ tiettyjen tiimien tai asentajien tehtävälistalle. Varatut resurssit esitetään Gantt-kaaviona Raportit -osiossa,

28 samassa osiossa saadaan näkyviin myös työmäärien tarkastelukuvaajat. (HeadPower Oy 2008k.) KUVIO 15. Asentajien työt -raportti. (HeadPower Oy 2008a.) Asentajien työt -raportissa näkyy Verkostotyökohteita, jotka ovat hyväksyttyjä projekteja, viimeisteltyjä tai käyttöönotettuja töitä. Työn kestoaika näkyy ainoastaan käyttöönotetuissa verkostotyökohteissa. Jokaisella työtyypillä on oma värinsä. Asentajan kohdalla näkyviä tilauksia pystyy siirtämään kalenterissa eteenpäin tai taaksepäin. Silloin muuttuu Uudet suunnitellut päivämäärät -kohta. Valitsemalla yhden tilauksen pääsee siirtymään itse työhön. Henkilötyötunnit -raportissa näkyvät yhtiön tilauskannan työmäärät. Töitä pystytään erittelemään eri tiloihin kolmella vaihtoehdolla, jotka ovat Tilatut yksikkömäärät, Toteutuneet yksikkömäärät ja Suuremmat yksikkömäärät. KUVIO 16. Tilatut yksikkömäärät. (HeadPower Oy 2008p.)

29 KUVIO 17. Toteutuneet yksikkömäärät. (HeadPower Oy 2008q.) KUVIO 18. Suuremmat yksikkömäärät. (HeadPower Oy 2008l.) Kuvioiden suuret erot saattavat johtua siitä, että Tilattuja yksikkömääriä ei juuri ole annettu kyseiselle viikon työlle. (Vakkila 2008.) Töiden määrät -raportissa nähdään tilattujen töiden määrät työtyypeittäin. KUVIO 19. Töiden määrät-raportti. (HeadPower Oy 2008u.)

30 6.2 Yksikköjen syöttäminen sovellukseen Valitaan HeadPower-portaalin etusivulta Työnohjaus, ylläpito (urakoitsija) -kohta (katso kuvio 4). Sen jälkeen avautuu Ylläpidon ikkuna. Aluksi ikkunassa näkyy työntekijöiden profiilit. Valitaan vasemmasta reunasta Yksiköt -kohta. KUVIO 20. Rakentamisyksiköt. (HeadPower Oy 2008j.) Tässä kohdassa pystytään valitsemaan Hinnasto, Yksikköryhmä, Yksikkötyyppi, Yritykset ja Yksikkörajaukset. Yritykset -kohdassa rajaus täytyy käydä tekemässä Aliurakoitsijat ja VY:t kohdassa, jos yritystä ei ole ollenkaan näkyvissä. Raportit tarvitsevat toimiakseen työtuntien syöttämisen sovellukseen ylläpidossa. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnilla ei ollut vielä työtunteja laitettuna työnohjaus (urakoitsija), ylläpidossa. Tein kyselyn kuudelle henkilölle työyksiköiden työtunneista (katso liite). Kyselyyn vastasi ainoastaan yksi henkilö. Sain työtunnit pienjännite- ja keskijännitemaakaapeleista, jakokaapeista, liittymistä, puistomuuntamoista, puistomuuntamoiden perustamisesta ja kiinteistömuuntamoista. Työ aloitettiin rajaamalla yksikkölistaan pj- ja kjmaakaapelit, jakokaapit, liittymät, puistomuuntamot, puistomuuntamoiden perustamisen ja kiinteistömuuntamot. Tämän jälkeen luotiin lista näistä yksiköistä. Työtunnit syötettiin työmäärä -kohtaan, jonka jälkeen lista tallennettiin.

31 KUVIO 21. Yksikkölistan rajaukset. (HeadPower Oy 2008x.) Työyksiköiden ajat tulevat siitä, että kuinka kauan aikaa menee esimerkiksi yhdeltä asentajalta yhden metrin kj-maakaapelin, mm 2, ojaan asennuksessa. Tämä sisältää kj-maakaapelin vedon kaapeliojaan tai putkeen sekä kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden ilmoittamisen tilaajan ilmoittamalla tavalla. Se ei sisällä kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden vetoa ja kaivamista, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005a.) Tai kauanko aikaa menee esimerkiksi puistomuuntamon purkamiseen (yksi kappale). Tämä sisältää muuntamon irtikytkennän verkosta, muuntajan poisnoston ja muuntamon poistamisen. Se sisältää myös maadoituksen, kj- ja pj-kaapeleiden purkamisen, perustuksen poistamisen ja jälkien tasauksen sekä purettavien materiaalien poiskuljetuksen ja mahdollisen jatkokäsittelyn tilaajan ohjeen mukaisesti. Tähän ei sisälly nurmetusta ja muita mahdollisia pinnoitustöitä eikä käytön aikana maaperään mahdollisesti vuotaneiden haitallisten aineiden poistoa. (HeadPower Oy 2005b.)

32 KUVIO 22. Yksikkölista. (HeadPower Oy 2008w.) Yksikkölistan täyttämisen jälkeen testattiin Asentajien työt -raporttia. Näkyviin saatiin verkostotyökohteita muutamille asentajille, mutta niissä ei näkynyt ollenkaan työaikoja, eli sitä kuinka kauan työn tekemiseen menee aikaa. Koska Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy käyttää Energiamarkkinaviraston (EMV) yksiköitä, täytyi ajat syöttää näihin yksiköihin. EMV-yksiköiden ajat perustuvat siihen, että kuinka kauan aikaa menee esimerkiksi yhdeltä asentajalta yhden kilometrin kj-maakaapelin, mm 2, ojaan asennuksessa. Työyksiköiden ajat kerrottiin tuhannella ja syötettiin järjestelmään. KUVIO 23. EMV-yksiköt. (HeadPower Oy 2008b.) Tämän jälkeen raportit Töiden määristä, Henkilötyötunneista ja Asentajien töistä saatiin osittain toimimaan (katso kuviot 15-19).

33 7 POHDINTA Opinnäytetyön aloittaminen oli hankalaa, koska oli vaikea hahmottaa tulevan opinnäytetyön sisältö. Hyödynnettävissä ollut lähdemateriaali oli pääosin HeadPower Oy:n Internet-sivulta otettua. Sain myös muutamia PowerPointtiedostoja HeadPower Oy:ltä, jotka auttoivat minua aika paljon eteenpäin työssäni. Itse ohjelman käyttäminenkin oli aluksi melko hankalaa, koska olin kokeillut ohjelmaa ennen opinnäytetyön aloitusta vain yhden kerran. Opinnäytetyön tekeminen tietokoneohjelmasta osoittautui haastavaksi työksi. Olen oppinut käyttämään ohjelmaa enemmän työn tekemisen aikana, mutta silti sovelluksessa on vielä sellaisia osa-alueita, joista minulla ei ole kovinkaan paljon tietoa. Raportit -osa vaati toimiakseen työtuntien syöttämisen sovellukseen. Työtuntien syöttäminen Työnohjaus (urakoitsija), ylläpidossa ei onnistunut aluksi ollenkaan, koska sovelluksessa oli jokin esto päällä. Työtunteja pystyi silloin ainoastaan syöttämään Työnohjaus (verkkoyhtiö) -kohdassa. Päivitys tehtiin huhtikuun alussa ja työtuntien syöttäminen järjestelmään onnistui. Yksi raportti ei toimi vielä edelleenkään, koska sitä ollaan kehittämässä tarpeiden mukaiseksi. Raportit -osa ei toimi vielä kunnolla, koska sovellukseen ei ole syötetty kaikkia työtunteja. Näiden tuntien syöttäminen sovellukseen jää Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakoinnille tehtäväksi. Jäin pohtimaan sitä, että olisiko Raportit -osio saatu paremmin toimimaan, jos kaikki joille kyselyn lähetin, olisivat vastanneet siihen.

34 8 YHTEENVETO Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/Urakointi halusi, että opinnäytetyö tehdään HeadPower Oy:n työnohjaussovelluksesta. Yhtiö halusi, että sovelluksesta saataisiin toimimaan resurssienhallinta. Työn tavoitteena oli myös se, että yhtiölle tehdään käyttöohje Työnohjaus (urakoitsija) -kohdasta. Työn alkupuolella kerrottiin Työnohjaussovelluksesta ja lopuksi resurssienhallinnasta. HeadPower-portaalista ja resurssienhallinnasta kerrottiin pieninä palasina, jotta lukija pystyy sisäistämään asiat paremmin. Raportit -osio resurssienhallinnassa jäi osittain kesken, koska kaikkia työtunteja ei saatu syötettyä sovellukseen. Ja toinen syy, miksi kaikki raportit eivät vielä toimi on HeadPower Oy:ltä tuleva päivitys, jossa Asentajien työmäärät -raportista tehdään vieläkin parempi kuin se on.

35 LÄHTEET Cheung, Z., Isopahkala, H., Juvonen, J. & Närhi, L Business Intelligence - ratkaisujen tarjoaminen palveluina. Loppuraportti. Yhteistyöyritys: Synocus Oy. Teknillinen korkeakoulu. Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma. Espoo. Pdftiedosto. Saatavissa: Luettu: Chong, F. & Carraro, G Architecture Strategies for Catching the Long Tail. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008a. Asentajien työt. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008b. EMV-lista. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu HeadPower Oy. 2008c. HeadPower-etusivu. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008d. Kaapelinäyttö. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008e. Keskeytyspyynnön tekeminen. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008f. Keskeytyspyyntölista. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2007a. Käyttöohje: Työnohjaus, urakoitsija. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008g. Laskutusehdotuslista. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu HeadPower Oy. 2008h. Näkymä kirjautumisen jälkeen. Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/index.asp?d=1515&parent=16936&role=4&categ ORY_UID=16936&ROTATION=16936 Luettu: HeadPower Oy. 2008i. Pientyö/ Urakoitsija. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu:

36 HeadPower Oy. 2008j. Rakentamisyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2005a. Rakentamisyksiköt Verkoston rakentamisyksiköt. Työyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2005b. Rakentamisyksiköt Verkoston rakentamisyksiköt. Työyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2005c. Rakentamisyksiköt Työyksiköt. Www-dokumentti. Saatavissa: ME=Rakentamisyksiköt% Luettu: HeadPower Oy. 2008k. Resurssien hallinta. PowerPoint-tiedosto. HeadPower Oy. 2008l. Suuremmat yksikkömäärät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008m. Tarviketilaus. Www-dokumnetti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008n. Tehtävälista. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/?ticket=1f7cc7e70ab8109ea942ba87a2b8b6b 1&&axparams= Luettu: HeadPower Oy. 2008o. Tehtävälista -näkymä ennen valintoja. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/?ticket=6f879b15ea8c06d45b373b5fbf9e2122 &&axparams= Luettu HeadPower Oy. 2008p. Tilatut yksikkömäärät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008q. Toteutuneet yksikkömäärät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008r. Tuote-esittelyt, Tuotteet (sähkö), Työnohjaus. Wwwdokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/index.asp?d=1515&parent=16949&subparent=16 950&CATEGORY_UID=16958&L=3 Luettu: HeadPower Oy. 2007c. Tuotekuvaus, Työnohjaus. Word-tiedosto.

37 HeadPower Oy. 2008s. Työkohteen eteneminen. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu: HeadPower Oy. 2008t. Työnohjaus. PowerPoint-tiedosto. HeadPower Oy. 2007b. Työnohjaus. Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/document/document.asp?document_uid=1468&acce SS_UID=107&CATEGORY_UID=15201&HEADER=tyonohjaus&PRODUCT=Julki set%20sivut%20(fi)&info=&searchtext=työnohjaus Luettu: HeadPower Oy. 2008u. Töiden määrät. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu HeadPower Oy. 2008v. Uusi työ. Www-dokumentti. Saatavissa: https://tyon.headpower.fi/urakoitsija/wa html Luettu HeadPower Oy. 2008w. Yksikkölista. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy. 2008x. Yksikkölistan rajaukset. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu: HeadPower Oy Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.headpower.fi/document/document.asp?document_uid=1468&acce SS_UID=107&CATEGORY_UID=15080&HEADER=headpower_oy&PRODUCT=J ulkiset%20sivut%20(fi)&info=&searchtext=headpower-portaali Luettu: Lassila, A Taking a Service-Oriented Perspective on Software Business: How to Move from Product Business to Online Service Business. IADIS International Journal on WWW/Internet. Vol.4. No.1. Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu: SIIA Software as a Service: Strategic Bakcgrounder. Software & Information Industry Association (SIIA), Washington, D.C. Feb Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu: Sääksjärvi, M., Lassila, A. & Nordström, H Evaluating the Software as a Service Business Mode: From CPU Time-Sharing to Online Innovation Sharing. IADIS International Conference e-society s Pdf-tiedosto Saatavissa: Luettu: Sääksjärvi, M., Nordström, H., Santonen, T. & Lassila, A Ohjelmistopalvelua verkosta (Software as a Service). TEKESin Vertigo-tutkimus: Working Paper 1/2004. HKKK/Tietojärjestelmätiede. Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu:

38 Vakkila, S Sähköposti HeadPower Oy. Yhtiön hallituksen toimintakertomus Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

39 LIITE 1 KYSELYLOMAKE RESURSSIENHALLINTATIETOJEN KERÄÄMISEKSI Tämän kyselyn tarkoituksena on saada resurssienhallinta alustavasti toimimaan HeadPower-portaalin työnohjausjärjestelmässä. Kysely on kerätty työyksiköistä ja ne sisältävät pelkästään työsuoritteen, ei materiaaleja. Tarkoituksena on selvittää, että kuinka kauan työhön menee aikaa (esimerkiksi 45114t Kj-kaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) 0,16 h). Pj-sähkönjakelu Pj-ilmajohdot 11010t AMKA-kannatusrakenteen asentaminen (kpl) Sisältää: Kannatinrakenteen asennuksen pylvääseen ja johtimen kiinnityksen. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 11020t AMKA-kulmarakenteen asentaminen (kpl) Sisältää: Kulmarakenteen asennuksen pylvääseen ja johtimen kiinnityksen. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 11030t AMKA-pääterakenteen asentaminen (kpl) Sisältää: Pääterakenteen asennuksen pylvääseen, johtimen kiristämisen, johtimen asentamisen päätteeseen molemmissa päissä, johtimen kiinnityksen ja kytkennät. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita. (HeadPower Oy 2005c.) 11111t AMKA 3x16+25 (m) 11112t AMKA 3x35+50 (m) 11113t AMKA 3x70+95 (m) 11121t AMKA 3x (m)

40 Sisältää: AMKA - johtimen vedon ja tarvittaessa johtoaukon oksimisen ja alustan raivaamisen vastaamaan etäisyysvaatimuksia. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita, johtimen kiristämistä ja päättämistä, kannatin- ja pääterakenteita eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 11210t AMKAn rinnankytkentä (kpl) Sisältää: AMKA-johtojen rinnankytkennän haaroituspisteessä. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteita, kannatus- tai pääterakenteiden asennusta eikä johtimen kiristämistä tai kiinnitystä. (HeadPower Oy 2005c.) 11310t AMKA-jatkon asentaminen (kpl) Sisältää: AMKA - johdon jatkamisen käytettäessä tilaajan toimittamaa käytettyä johtoa. Ei sisällä: AMKA johtoa eikä AMKA pääte- ja kannatinrakenteita. (HeadPower Oy 2005c.) 11910t Pj-ilmajohtimien purkaminen (m) 11920t Pj-avojohdon purkaminen (m) Sisältää: Johtimen kiinnitysten ja kytkentöjen purun sekä pois kelaamisen. Purettaessa johtimien mahdollinen uusiokäyttö on huomioitava. Ei sisällä: Pylväs-, harus- ja tukirakenteiden purkua eikä kannatin- ja pääterakenteiden poistoa pylväästä. (HeadPower Oy 2005c.) Pj-maakaapelit 15110t Pj-maakaapelin enintään A25 mm 2 asennus ojaan (m) 15112t Pj-maakaapelin A35-50 mm 2 asennus ojaan (m) 15114t Pj-maakaapelin A70 mm 2 asennus ojaan (m) 15115t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) 15121t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) 15123t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus ojaan (m) Sisältää: Kaapelin vetämisen kaapeliojaan, putkeen tai kaapelihyllylle ja kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden tilaajan ilmoittamalla tavalla. Ei sisällä: Kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden

41 vetoa ja kaivamista, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 15130t Pj-maakaapelin enintään A25 mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15132t Pj-maakaapelin A35-50 mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15134t Pj-maakaapelin A70 mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15135t Pj-maakaapelin A mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15141t Pj-maakaapelin A mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) 15145t Pj-maakaapelin A mm 2 veto putkeen tai kaapelihyllylle (m) Sisältää: Kaapelin vetämisen kaapeliojaan, putkeen tai kaapelihyllylle ja kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden tilaajan ilmoittamalla tavalla. Ei sisällä: Kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden vetoa ja kaivamista, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 15150t Pj-maakaapelin enintään A35 mm 2 asennus veteen (m) 15153t Pj-maakaapelin A50-70 mm 2 asennus veteen (m) 15155t Pj-maakaapelin A mm 2 asennus veteen (m) 15161t Pj-maakaapelin A150 mm 2 tai suurempi asennus veteen (m) Sisältää: Kaapelin laskun veteen, sukeltajan varmistuksen väylien alla sekä kaapeleiden sijaintimittauksen ja sen tarkkuuden tilaajan ilmoittamalla tavalla. Ei sisällä: Kaapelin rantautumisen suojausta. (HeadPower Oy 2005c.) 15170t Pj-maakaapelin enintään A35 mm 2 auraus (m) 15172t Pj-maakaapelin A50-70 mm 2 auraus (m) 15174t Pj-maakaapelin A mm 2 auraus (m) 15181t Pj-maakaapelin A150 mm 2 tai suurempi auraus (m) Sisältää: Kaapelin vetämisen auraamalla.

42 Ei sisällä: Jakokaappeja, kaapeliojan kaivamista ja peittämistä, suojausta, maadoitusköyden vetoa ja kaivua, putkitusta, kaapelihyllyn asentamista, päätteiden ja jatkojen asennusta eikä kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 15210t Pj-maakaapelijatkon 4x16-4x70 mm 2 asentaminen (kpl) 15220t Pj-maakaapelijatkon 4x95-4x185 mm 2 asentaminen (kpl) 15230t Pj-maakaapelijatkon 4x240-4x300 mm 2 asentaminen (kpl) 15240t Paperikaapelin sekajatkon lisätarvikepakkauksen asentaminen (kpl) Sisältää: Pj-maakaapelijatkon ja mahdollisen lisätarvikepakkauksen asentamisen valmistajan ohjeen mukaisesti. Ei sisällä: Kaivutöitä ja suojausta. (HeadPower Oy 2005c.) 15310t Pj-maakaapelin pylväspäätteen 4x16-4x70 mm 2 asentaminen (kpl) 15320t Pj-maakaapelin pylväspäätteen 4x95-4x185 mm 2 asentaminen (kpl) 15330t Pj-maakaapelin pylväspäätteen 4x240-4x300 mm 2 asentaminen (kpl) Sisältää: Pj-maakaapelin ulkopäätteen asentamisen valmistajan ohjeen mukaisesti, kaapelin kiinnityksen pylvääseen tai seinään, kaapelinsuojaraudan asentamisen pylvääseen ja kaapelin kytkennän ilmajohtoon tai seinällä olevaan keskukseen. Ei sisällä: Kaapelia, merkintöjä eikä maadoitusjohtimen asennusta pylvääseen tai seinään ja kytkentää. (HeadPower Oy 2005c.) 15410t Pj-maakaapelin kytkentä 4x16-4x70 mm 2 (kpl) 15420t Pj-maakaapelin kytkentä 4x95-4x185 mm 2 (kpl) 15430t Pj-maakaapelin kytkentä 4x240-4x300 mm 2 (kpl) Sisältää: Kaapelin kytkentä, merkintä ja kiinnitys kaappiin (jonovarokekytkimelle, tai kiskoon). Ei sisällä: Kaivutöitä, kaapin, tai jonovarokekytkimen asennusta. (HeadPower Oy 2005c.)

43 15910t Pj-kaapelin pylväspäätteen purkaminen (kpl) Sisältää: Kaapelin kytkennän purkamisen ja kaapelin kiinnityksen ja mahdollisen suojaraudan purkamisen. Sisältää jakokaapeissa mahdollisesti purettavan jonovarokekytkimen tai kiskoliittimien purkamisen, kaapelin katkaisun maanpinnan alapuolelta ja tarvittaessa pään suojauksen vedenpitäväksi sekä purkujätteiden poiskuljetuksen ja hävittämisen tilaajan ohjeen mukaisesti. (HeadPower Oy 2005c.) Jakokaapit 16100t Kaapelihaaroituskaapin asentaminen (kpl) 16110t Jakokaapin JK00-JK0 asentaminen (kpl) 16120t Jakokaapin JK1-JK3 asentaminen (kpl) Sisältää: Jako- tai kaapelinhaaroituskaapin kokoamisen ja asennuksen, kaapin jalustan kaivun ja asennuksen paikoilleen ja kaapin merkinnän tilaajan ohjeen mukaan. Sisältää kaapin mahdollisen kiinnityksen viereiseen kaappiin sekä jakokaapin maadoituksen kytkennän. Ei sisällä: Jonovarokelähtöjä, kiskoliittimiä eikä kaapelin päätteitä, -kytkentöjä ja - merkintöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 16200t Kiskoliitännän asentaminen (kpl) Sisältää: Kiskoliittimien ja PEN-liittimen asentamisen jakokaapin kiskostoon ja merkinnät tilaajan ohjeiden mukaisesti. Ei sisällä: Kaapelin päätteitä, -kytkentöjä ja -merkintöjä. (HeadPower Oy 2005c.) 16210t Jonovarokelähdön 00 (enintään 160 A) / tulppavarokelähdön (63A) asentaminen (kpl) 16220t Jonovarokelähdön 1 ( A) asentaminen (kpl) 16230t Jonovarokelähdön 3 (630 A) asentaminen (kpl) Sisältää: Jonovarokekytkimen ja sen liittimien sekä PEN-liittimen asentamisen, sulakkeiden (3 kpl) asennuksen jonovarokekytkimeen ja merkinnät tilaajan ohjeen mukaisesti. Ei sisällä: Kaapelin päätteitä ja kytkentöjä. (HeadPower Oy 2005c.)

44 16910t Jakokaapin tai kaapelihaaroituskaapin purkaminen (kpl) Sisältää: Kaapelipäätteiden ja -kytkentöjen, varokekytkimien ja kiskoliittimien irrotuksen, jako- tai kaapelinhaaroituskaapin purkamisen ja jalustan poistamisen maasta, jälkien tasauksen sekä purkujätteiden poiskuljetuksen ja hävittämisen tilaajan ohjeen mukaisesti. Materiaalien uusiokäyttömahdollisuus tarkistetaan ja huomioidaan purun yhteydessä. (HeadPower Oy 2005c.) Liittymät 19010t Haaroituskotelon ja kaapelin asentaminen (kpl) Sisältää: Haaroituskotelon, kaapelin ja kaapelisuojan asennuksen sekä kaapelien kytkennät. Ei sisällä: Pääjohdon vaihtoa mittauskeskukseen. (HeadPower Oy 2005c.) Muuntamot Pylväsmuuntamot 31010t I-pylväsmuuntamo (kpl) 31020t II-pylväsmuuntamo (kpl) 31030t Pylväsmuuntamo ilman erotinta (kpl) Sisältää: Pylväsmuuntamon rakentamisen, kytkennän kj-verkkoon ja kjylijännitesuojauksen asennuksen, pj-syöttö- ja nousujohtojen, pylväsvarokekytkimien (1-3 kpl) ja telineiden tai pj-syötön asennuksen jakokaapille ja sulakkeiden (3 kpl) asennuksen pylväsvarokekytkimeen. Sisältää muuntajan noston, asennuksen ja kytkennän, muuntamon maadoitusten rakentaminen muuntamotyypin mukaan sekä merkinnät tilaajan ohjeen mukaisesti. Ei sisällä: Muuntajaa, kj-johtimien kiristystä, pylväiden pystytystä, harustusta tai tukirakenteita eikä maadoituselektrodien kaivua potentiaalin ohjauksen lisäksi. (HeadPower Oy 2005c.) 31310t Muuntamon syöttökaapelit pylväsvarokekytkimille - vaihto tai lisäys (kpl) 31330t Muuntamon syöttökaapelit pj-keskukselle tai jakokaapille - vaihto tai lisäys (kpl)

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Käyttöohje palveluntuottajalle

Käyttöohje palveluntuottajalle Käyttöohje palveluntuottajalle Tarvikkeet Kortinlukija USB-johto Käyttöohje Asennus Kortinlukija kytketään tietokoneeseen USB-johdolla. Kytkennän voi tehdä sekä tietokoneen ollessa päällä että sammutettuna.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJALLE

M2 MATKALASKUOHJE KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJALLE M2 MATKALASKUOHJE KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJALLE Matkalaskut maksetaan kerran viikossa suoraan matkustajan pankkitilille. Matka- ja kuluveloituksiin liittyvät tositteet liitetään sähköisinä liitteinä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 (5) Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 Yleistä Vakuutusmeklari voi halutessaan toimittaa liiketoimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot Finanssivalvontaan suojatun

Lisätiedot

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti Outlook kalenteri Sisällys Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti... 2 Skype for Business -verkkokokous... 3 Oman kalenterin jakaminen ja oikeudet... 4 Oikeuksien muuttaminen... 5 Käyttöoikeustasot... 6 Kalenterin

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi.

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. Näin saat ohjelman käyttöösi 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi 2. Klikkaa vasemman reunan valikossa mytnt-lähetä

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt 20.10.2015 Kuva: Kati Molin / Shutterstock Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto on ottanut syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot