Päihdepäivät Ari Saarto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdepäivät 2014. 13.5.2014 Ari Saarto 1"

Transkriptio

1 Esityksen Asiakkaat nimi palvelun tulee tähän arvioijina Päihdepäivät Ari Saarto 1

2 Asiakas = vertaistoimija, kokemusasiantuntija, osallistuja, kohderyhmän edustaja ja toisinaan myös ammattilaiskumppani tai toiminnan rahoittaja Ari Saarto 2

3 Esityksen teemat Miten asiakkaitten tuottamaa arviointitietoa on kerätty Toiminnan, toteutustapojen ja kehittämistarpeiden asiakasarviointi Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten asiakasarviointi Kokemusasiantuntija-auditointi ja palvelumuotoilun keinot toiminnan kehittämisen tukena Käytetyt tapausesimerkit Osis Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli Dopinglinkki Kosketuspinta Verkottaja Kokemusasiantuntija-auditointi Kouvolan Huumevieroitusyksikkö Piikkisiilissä Ari Saarto 3

4 Miten arviointitietoa on kerätty 1.1 Osis Vapaaehtoiset eli vertaiset ovat mukana projektin osahankkeiden väliarvioinneissa (2/v). Arvioivat yhdessä ammattilaisten kanssa toimintaa, onnistumisia, kehittämistarpeita, työtehtävien mielekkyyttä sekä toiminnan merkitystä heille itselleen. Täyttävät lomaketta asiakaskohtaamisistaan niin Katuklinikassa (Aklinikkasäätiön osahanke) kuin Vernassakin (Omaiset huumetyön tukena ry:n osahanke). Arvioivat kohtaamisten sujuvuutta sekä omaa rooliaan. Toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä vertaisten näkemyksillä on erittäin paljon painoarvoa; toimintaa kehitetään vertaisten ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi Ari Saarto 4

5 Miten arviointitietoa on kerätty 1.2 Katuklinikan asiakkailta on kerätty kokemuksia ja palautetta asiakaskyselylomakkeella (A4). Vertaisten tehtävänä on ollut pyytää asiakkailta vastauksia kotikäyntien yhteydessä, ja tarvittaessa käydä lomake läpi asiakkaan kanssa. Kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Verna-vertaisten asiakkailta eli vertaisten itsenäisesti kentällä tapaamilta asiakkailta ei ole edelleenkään kerätty palautetta, koska ei ole keksitty keinoa miten palautteen kerääminen mahdollistuisi/onnistuisi Ari Saarto 5

6 Miten arviointitietoa on kerätty 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ryhmiin osallistuneilta nuorilta on kerätty sekä väliaikapalaute että anonyymi palaute ryhmän loputtua SurveyGizmotiedonkeruuohjelman avulla. Myös sivustouudistukseen liittyvistä toiveista ja ideoista on kerätty palautetta Varjomaailman keskustelufoorumilla ja ryhmissä. Sivustolla on jatkuva palautelomake. Rikkinäiset-ryhmän nuorillakin on läpi ryhmän käytössä palautekeskusteluketju johon on tullut ehdotuksia ja toiveita. Myös koordinaattori on kysynyt toiveita säännöllisesti. Kaksi viikkoa ennen ryhmän loppua on pyydetty loppupalaute linkillä SurveyGizmoon ja saatu 7 vastausta yhteensä 11 osallistujalta. Lisäksi chat illoissa on kysytty palautteita ja toiveita Ari Saarto 6

7 Miten arviointitietoa on kerätty 2.2 Mielenterveyden Keskusliiton (MTKL) kehittämisosion osallistujilta kerättiin ennakkotietokyselynä ajatuksia senhetkisestä voinnista ja toiveista tulevaa ryhmää kohtaan. Ryhmän päättyessä kerättiin palautelomakkeen muodossa ryhmäläisten ajatuksia siitä, mikä ryhmässä on ollut juuri häntä hyödyttävää, mitä pitäisi kehittää ja mitä muita ajatuksia ryhmään liittyen nousi. Toista ryhmää muokattiin ensimmäisestä saadun palautteen antaman tiedon valossa. Suomen Mielenterveysseuran kehittämisosion osallistujilta kerättiin palaute viimeisellä ryhmäkerralla ja seurantapalaute kolmen kuukauden kuluttua ryhmän päättymisestä järjestetyssä seurantatapaamisessa. Palautetta kerättiin mm. tavoitteista ja sisällöistä, toimivuudesta, ohjaajien toiminnasta ja koetuista vaikutuksista Ari Saarto 7

8 Miten arviointitietoa voidaan kerätä 3 Dopinglinkki Vuonna 2013 kohderyhmiltä on kerätty näkemyksiä verkkopalvelun palautelomakkeella, neuvontapalvelun kommenteista sekä tapahtumissa ja koulutuksissa, joissa kohderyhmiä on kohdattu Ari Saarto 8

9 Miten arviointitietoa voidaan kerätä 4 Verkottaja Tietoa on koottu tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä, mikäli ilmoittautumismuotona on ollut web-lomake tms. esitietolomake. Tilaisuuksissa, koulutuksissa ja tapaamisissa tietoa on koottu tilaisuudesta vastaavan toimesta kirjaamalla tarkoitukseen tehdyllä koontilomakkeella tai kierrättämällä lomaketta osallistujilla. Tapahtuman ja prosessin päätyttyä on vastaava siirtänyt kootun tiedon webropol-lomakkeeseen, johon on koottu tietoa koko kalenterivuoden ajan. Tietoa on koottu myös asiakaskyselyn avulla. Työntekijöiden, alueryhmien tms. toimesta toimintaa on suunniteltu, arvioitu ja mm. suuntaamalla työskentelyä ja tekemällä siihen tarvittavia korjausliikkeitä näkyväksi tulleiden odotusten ja kehittämistarpeiden pohjalta Ari Saarto 9

10 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.1 Osis Vertaiset tuntevat toiminnan sisällöt ja toteutustavat erittäin hyvin koska he ovat itse olleet niitä kehittämässä. Katuklinikan vertaiset kokevat, että toiminta on juuri sitä mistä he ovat vuosia haaveilleet: kotiin vietävät palvelut ovat vastaus palvelujärjestelmän ulkopuolella elävien huumeiden käyttäjien tarpeisiin. Vertaisilta lainattua: "avulle ei ole ehtoja", "älytön hyöty, saadaan hoidettua asiakkaita joilla ei ole kontaktia mihinkään muualle", "pystytään oikeasti ottamaan huomioon asiakkaan tarpeet". Vernan vertaiset tuovat esiin kuinka tärkeää heille on ollut käydä Verna-ryhmä, kuinka ryhmäkertoja on odotettu ja miten paljon he ovat saaneet kannustusta ja tukea työntekijältä Ari Saarto 10

11 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.2 Molemmissa osahankkeissa vertaiset tuovat jatkuvasti esiin, että kentällä on paljon työtä, ja että vertaisia tarvittaisiin enemmän. Aika ajoin esiin tuodaan huoli myös projektityöntekijöiden jaksamisesta. Vertaiset kokevat työtehtävänsä mielekkäiksi ja voimavarojen mukaan räätälöidyiksi; "ei ole pakko tehdä, vaan saa tehdä sitä tahtia kuin haluaa", "luotetaan", "saa tehtäviä ja vastuuta jos haluaa". He kokevat voimaantumista, vaikka yksittäinen työtehtävä voikin toisinaan olla kuormittava (silloin kun asiat eivät mene suunnitellusti). Vertaiset kokevat saavansa tukea sekä työntekijöiltä että toisilta vertaisilta, ja kokevat että heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Kehittämistarpeina vertaiset haluaisivat lisää aktiivisia vertaisia, työparin Vernan projektisuunnittelijalle sekä lisää työtunteja Katuklinikan lääkärille ja kokemusasiantuntija-ohjaajalle Ari Saarto 11

12 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.3 Osallistujien asiakaskyselyssä kysytään millaisia muita palveluja asiakkaat toivoisivat saavansa ja onko risuja palautteeksi. Kaksi vastaajaa toivoi saavansa lisäapua korvaushoitoon pääsemiseksi ja vuokrarästien hoitamiseksi. Yksi toivoi Katuklinikan jakavan keskushermostolääkkeitä akuuttiin tarpeeseen ja yksi toivoi pääsevänsä interferonihoitoon. Muutoin kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä (suurin osa erittäin tyytyväisiä) saamaansa palveluun, eikä risuja tai kehittämisehdotuksia tullut Ari Saarto 12

13 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ohjaajia ja tehtäviä pidettiin hyvinä, ja erityisesti kiiteltiin sitä, että ryhmissä sai olla oma itsensä ja huomata, ettei ole yksin kodin päihdeongelman kanssa ja että kotitilanteen aiheuttamiin ongelmiin on tarjolla monenlaista apua. Sivustouudistuksessa toivottiin valoisampaa ulkoasua sekä mahdollisuuksia käyttää kuvia ja videota osana ryhmätyöskentelyä, etenkin tunneilmaisussa. Rikkinäisten palautekyselyyn vastauksia tuli 7 kpl syksyn 11 ryhmäläiseltä. Ohjaajat olivat mukavia ja hyviä vastaamaan viiden mielestä, yhden mielestä ohjaajat olivat ihan OK. Tehtäviä piti hyödyllisenä alle puolet vastanneista, mutta yleisesti ottaen palaute oli myönteistä. On huomioitava, että Rikkinäisten ensisijainen kohderyhmä oli kuitenkin verkkotyötä opettelevat järjestökumppanit, joiden antama palaute oli kiittävää Ari Saarto 13

14 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.2 MTKL:n kehittämisosion palautteiden mukaan toiminta on koettu monipuoliseksi ja perustelluksi. Ryhmäläiset ovat kokeneet että ryhmässä on turvallinen runko, hyvä ohjaus, turvallinen asetelma ja vertaistuen voima. Monimuotoisuus on koettu hyvänä, joskin kokonaiskestosta mainitsi usea että kesto voisi olla pidempi. Mielenterveysseuran kehittämisosion kolmen ryhmän palaute sisällöstä ja toimintatavasta: 9 kysymystä, joiden ka oli 4.70 asteikolla 1-5. Avoimissa kommenteissa ei löytynyt yksittäistä, laajemmin toivottua kehittämisehdotusta sisältöihin ja toimintatapoihin Ari Saarto 14

15 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.3 A-klinikkasäätiön Rikkinäisissä koettiin olevan liikaa tehtäväketjuja, eli ryhmä oli liian aikaa vievä. Chatteja osa toivoi järjestettävän useammin kuin kerran viikossa. Alusta asti pitäisi olla enemmän ohjaajien kommentointia, sillä asiat ovat vaikeita. MTKL:n kehittämisosiossa ryhmän kokonaiskesto oli monen osallistujan mielestä liian lyhyt. Myös ryhmätapaamisia toivottiin lisää. Mielenterveysseuran kehittämisosiossa kerätyssä palautteessa ryhmäläisten kehittämistoiveet olivat yksittäisiä ja osin keskenään vastakkaisia Ari Saarto 15

16 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 4 Dopinglinkki Osallistujilta saatu palaute on pääosin ollut myönteistä. Kuntoilijoille suunnattua terveysneuvontatoimintaa on pidetty ainutlaatuisena ja tärkeänä. Koulutuksiin osallistuneet ovat pitäneet sisältöjä mielenkiintoisina. Osallistujat ovat muun muassa toivoneet enemmän tietoa ravintolisistä Ari Saarto 16

17 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.1 Verkottaja Yhteistyö ja vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyön järjestölähtöisten toimijoiden sekä ammatti- ja vertaistyön välillä on lisääntynyt. Opiaattikorvaushoidossa psykososiaalinen kuntoutus on saanut uutta asiakkaiden osallisuutta lisäävää sisältöä vertaisryhmien suunnittelun myötä. Alueryhmissä ja foorumeissa osallistujat ovat yleisesti ilmaisseet tulleensa paikalle mielellään, tulleet kuulluksi ja saaneet innovoida yhdessä kasvokkain yhteistoiminnalle asetettavia, toimijoita yhteen kytkeviä tarpeita. Aluevalmennukset käynnistyvät erityisesti ryhmien ohjaamisen, motivoivan toimintatavan ja palvelunohjauksen sisällöillä toteutetuissa seminaareissa osallistujat ovat ilmaisseet toiminnan olevan mielekästä, hyödyllistä ja vastanneen hyvin toiveita ja odotuksia Ari Saarto 17

18 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi Toivoin ja sain lisää menetelmiä ryhmänohjaamiseen, sain konkreettisia menetelmiä käyttööni. - Odotinkin luovuutta ja teorian kautta uusia näkökulmia, ne toteutuivat. - Sisältö oli hyvä ja tarpeellinen toimiessani ryhmänohjaajana. - Toteutuneen kaltainen opintomateriaalin kokonaisuus, syventävien opintojen hankkiminen ja materiaalin etsiminenhän antoi valmiudet. - Tällainen koulutusprosessi oli mielestäni juuri sellainen, että siitä sai paljon otettavaa käytäntöön. - Inspiroiva, luova, monipuolinen, paljon materiaalia jakoon ja uusia näkökulmia, kaikki asiat tulivat sopivasti ja joustavasti mukaan koulutukseen. - Mielenkiinto säilyi koko päivän, joskin vähän outo tilanne eläkeläisenä olla skarppina monta tuntia. - Toteutus oli havainnollinen, syventävä ja monipuolinen. - Teoriaa oli mukavasti ja oli hyvä, että sitä syvennettiin ryhmän yhteisillä harjoituksilla Ari Saarto 18

19 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.3 Kokemusneuvojien (KokeNet) koulutuksen suhteen odotukset liittyivät uuden toiminnan ja oman asiantuntijuuden käytön selkiytymiseen siinä sekä uuden ja päivitetyn tiedon saamiseen päihdeongelmaansa neuvoja tarvitsevien sähköisen neuvonnan muodoista ja konkreettisesta toteuttamisesta KokeNet-palvelussa. Valmennuksen toteuttamistapa, eri teemaseminaaripäivät, vuorovaikutuksellinen työskentely niissä, oppimateriaali sekä käytännön harjoittelu verkkoympäristössä jne. olivat kaikkien mielestä erinomaisia. Kokonaisuus vastasi ennakkotoiveita palautekyselyn mukaan yli odotusten. Aluetyöryhmistä on noussut esiin mm. tarve vahvistaa erityisesti mielenterveysja päihdejärjestöjen välistä yhteistyötä ja kehittää kokemusasiantuntijoiden osallisuutta palvelujärjestelmässä (työparina, ryhmänohjaajina jne.). Kokemusasiantuntijat huomioitava erityisryhmänä, koska he eivät ole laajasti organisoituneet perinteisiin vertaistyön verkostoihin ja toimintaperinteeseen. Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvä työnohjaus on aluetyöryhmissä noussut yhdeksi jatkotyöskentelyn tarpeeksi Ari Saarto 19

20 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.4 Asiakaskyselyissä korvaushoidon osalta ammattilaisilla on noussut tarpeeksi saada lisää ymmärrystä korvaushoidon toteuttamisesta. Tarve tuli ilmi myös järjestetyissä palveluiden ja järjestöjen yhteisessä päihdepalveluiden kehittämistilaisuuksissa. Odotuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi: Kuntatasolla päätöksentekijöihin vaikuttaminen (virkamiehet); paikallistason poliittisten päättäjien "lobbaus" jaetun osaamisen käytäntöihin siirtymisen edistämiseksi; yhteiset menetelmäkoulutukset, seminaarit, teemapäivät yhteistyön synkronisoinnin helpottamiseksi; tarvitaan enemmän erilaisia asiakasraateja; kokemustiedon kerääminen voisi olla Verkottajan tehtävä Ari Saarto 20

21 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 1.1 Osis Asiakkaat kertoivat saaneensa Katuklinikalta apua keskimäärin 3,6 ongelmaansa (vaihteluväli 1-13). 42 % vastanneista koki päässeensä paremmin palvelujen piiriin Katuklinikan avulla; "ei epäilystäkään". Suhteet moniin viranomaistahoihin ovat "auenneet", "kyllä pääsen paremmin lääkäriin, Astuun ja katkaisuhoitoon", "Ilman Katuklinikkaa en olisi edes tiennyt mistä hakea apua. Nyt minut on ohjattu oikeaan paikkaan". 67 % koki saaneensa tukea Katuklinikan vertaisilta; "olen saanut jutella ilman sarkasmia / kettuilua / saarnaamista", "vertaiset ovat heti ruvenneet tukemaan ja viemään asioitani eteenpäin", "Sain tukea klinikan asiakkaana pysymisessä. Mut muistetaan poimia mukaan kun on tapaaminen", "saattotukea tapaamisiin, keskusteluapua, tietoa palveluista ja neuvoja" Ari Saarto 21

22 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi % kertoi hyötyneensä Katuklinikan toiminnasta; "on huojentunut olo, tuntuu että asioitani hoidetaan ja välitetään", "tuskin olisin tässä ja näin hyvinvoipa, kiitos!", "ilman Katuklinikan apua olisin iskenyt hanskat naulaan", "ollut tukena omassa kuntoutumisessa", "Tärkeää työtä. Kuka muu auttaa ihmisiä, jotka ovat niin huonossa kunnossa ettei itse saa haettua itselleen apua", "hyöty on arvossaan mittaamaton kaikilla elämän osa alueilla". 43 vastaajasta 40 suosittelisi Katuklinikkaa kaverilleen. 2 vastasi "suosittelisi ehkä" ja yksi jätti vastaamatta (useampaan kysymykseen). Palautteen perusteella voi todeta Katuklinikan parantaneen kohtaamiensa asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia Ari Saarto 22

23 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ohjaajia ja tehtäviä pidettiin hyvinä, ja erityisesti kiiteltiin sitä, että ryhmissä sai olla oma itsensä ja huomata, ettei ole yksin kodin päihdeongelman kanssa ja että aiheutuneisiin haittoihin on tarjolla monenlaista apua. Rikkinäiset-ryhmäkin auttoi useita nuoria huomaamaan ettei ole yksin ongelman parissa. Ensimmäistä kertaa sai kohdata vertaisiaan. Ohjaajien ystävälliset ja tukevat kommentit auttoivat, kuten ryhmän runsas vertaistuki, hyvä henki, kommentit ja myötätunto. Palautekyselyn mukaan 5 koki saaneensa vertaistukea, 1 ei kokenut saaneensa vertaistukea. Neljä koki tutustuneensa muihin ryhmäläisiin, 2 kertoi että ei tutustunut. Palautekyselyssä ryhmästä oli apua neljälle, joista 1 sai henkistä tukea ja kannustusta, 3 sai apua. Vastanneista vain 1:lle ei ihan akuutisti tullut apua, ehkä tuli miettineeksi asioita kuitenkin. Palautteen mukaan kolme rohkaistui puhumaan asioistaan ryhmän avulla, kolme ei rohkaistunut Ari Saarto 23

24 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.2 MTKL:n kasvokkaisissa ryhmissä on autettu nuoria aikuisia, joiden elämään omien vanhempien lapsuudenaikainen päihteidenkäyttö toi haittoja. Ryhmissä onnistuttiin vähentämään lapsuudenaikaisten kokemusten vaikutusta aikuisten ryhmäläisten elämään. Ryhmäläisiä myös neuvottiin ja autettiin hakemaan muuta heidän tarvitsemaansa hoitoa tai tukea. A-klinikkasäätiön Varjomaailman nettiryhmissä tavoitettiin 36 eri nuorta tai nuorta aikuista, joille tarjottiin ennen kaikkea arkista mutta pitkäjänteistä aikuisen läsnäoloa vaikeassa kotitilanteessa, tukea tunteiden tunnistamisessa ja puheeksiotossa sekä räätälöityä palveluohjausta ja sen varmistamista, että nuori sai apua tilanteeseensa. Ryhmissä omat kokemukset ja tunteet opittiin erittelemään, ja kerrottiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisille vaikeista kokemuksista Ari Saarto 24

25 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.3 MTKL:n palautteissa ryhmäläiset kertoivat seuraavista myönteisistä vaikutuksista: uskallusta olla sellainen, kuin on; luottamusta itseen, muihin ihmisiin ja tulevaisuuteen; voimavaroja, itsetuntemusta, jaksamista arkeen; uusia näkökulmia, ymmärrystä itseen, vertaistukea, sisältöä elämään ja tietoa; hyödyllinen jakso, jonka aikana sai tutustua ihaniin ihmisiin ja oppia lisää itsestään; koskaan aiemmin en ole kokenut vastaavaa; sain lisää voimavaroja, itsetuntemusta ja jaksamista arkeen; moni asia loksahti paikoilleen; lapsuuden suhteen sain rauhan, mennyt on mennyttä ja nyt elän tätä päivää; sirpaleista taas muutaman palan ehyempänä; uusia ajatuksia. Mielenterveysseuran ryhmistä kerätyn palautteen perusteella ryhmät ovat vaikuttaneet myönteisesti erityisesti jaksamiseen sekä toiveikkuuteen tulevaisuuden suhteen Ari Saarto 25

26 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.4 Osallistujapalaute oli myönteinen; erityisesti vertaisuuden vaikutus ja osaavat ohjaajat saivat hyvää palautetta. Tuleva oppimateriaali arvioitiin oppilaitosten (n. 30) toimesta tarpeelliseksi, koska Lasisen lapsuuden aihepiirin käsittely on nykyisissä oppisisällöissä vaihtelevalla tasolla. Mielenterveysseura: Vaikuttavuutta kysyttiin kolmella avoimella ja kahdella monivalintakysymyksellä. Kolmen ryhmän vastauksista nousi parhaiten esiin vaikuttavuus tulevaisuuden toiveikkuuteen (ka 4,5 asteikolla 1-5). Muutoksen koettiin tapahtuneen pääasiassa ryhmän vaikutuksesta Ari Saarto 26

27 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 3 Dopinglinkki Osallistujilta saaduissa palautteissa on mm. arvioitu, että terveysneuvonnan vastaukset ovat tukeneet päätöstä olla käyttämättä dopingaineita tai antaneet tukea muuten vaikeassa tilanteessa. Koulutuksiin osallistuneet ovat mm. kertoneet oppineensa ymmärtämään kuntodopingilmiötä paremmin sekä tunnistamaan käyttöön liittyviä haittoja; näitä tietoja voi hyödyntää työssä Ari Saarto 27

28 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 4 Verkottajan osallistujapalautetta ammattilaisten kokemista yhteisten valmennusten hyödyistä ja vaikeuksista: - Jo se, että olimme samassa koulutuksessa, oli hyödyllinen ammattilaisvertais/kokemusasiantuntijoiden yhteisen työskentelyn juurtumisen kannalta. - Me olemme tämän kokemuksen jälkeen ammattilaisina kokemusasiantuntijoita siitä, millaista on opiskella rinnakkain kokemusasiantuntijoiden kanssa. - Valmennus on madaltanut, jos ei jopa poistanut joidenkin ammattilaisten kynnystä lähteä yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa. - Hanketyöntekijän roolista näen, että valmennus on kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttamisen näkökulmasta toimiva keino. - Valmennus antoi työskentelylle raameja ja struktuuria ja vei asioita puheen tasolta konkreettisiin toimiin. - Suuri hyöty erityisesti ammattilaisille asenteiden muuttumisen ja ammatillisen "itsetutkiskelun" näkökulmasta. - Yhteisten merkitysten rakentumista tapahtui. - Yhteistyö sai alkunsa. - Sosiaalitoimi on johdon toimesta sitoutunut yhteistyön kehittämiseen ja ryhmätoimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ari Saarto 28

29 Kokemusasiantuntija-auditointia ja palvelumuotoilua 1 Palvelumuotoilu on luovuuteen innostava ja vapauttava tapa työskennellä ja kehittää omaa työtä. Se antaa välineitä katsoa palvelua ja sen antamaa kokemusta asiakkaan silmin, tavoitteena palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen osallistuva, tyytyväinen asiakas ja yhteistyökumppani. Palvelumuotoilu pyrkii saamaan asiakkaan tai käyttäjän palvelukokemuksesta miellyttävän, hyödyllisen ja asiakkaan sanomattomiinkin tarpeisiin vastaavan kokemuksen. Palvelumuotoilija havainnoi ja tulkitsee tarpeita ja palveluvaatimuksia muotoillakseen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa palvelujärjestelmää asiakkaan palvelukokemusta parantavaan suuntaan tai luodakseen kokonaan uuden palvelukokemuksen Ari Saarto 29

30 Kokemusasiantuntija-auditointia ja palvelumuotoilua 2 Case: Malli joka pilotoitu ja kehitetty 2013 A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Kouvolan Huumevieroitusyksikkö Piikkisiilissä. Ydinjoukkona asiakkaita joilla takanaan jo useampi vuosi huumeetonta elämää. Asiakkaat ovat saaneet kokemusasiantuntijakoulutuksen. Tämä ryhmä tulee osaksi hoitoyhteisöä yhteensä noin neljä kertaa vuodessa 2-5 päiväksi ympärivuorokautisesti. Jakson aluksi yksikön vastaava ohjaaja, yksikköjohtaja ja auditoija käyvät tavoitekeskustelun, jossa jaksolle asetetaan tavoitteita ja tarkkailukohteita (kuten ryhmätoiminta tai henkilökunnan asiakkaankohtaamistaidot tai yksikön käytännöt ja aikataulut. Auditoija elää osana yhteisöä ja jakson jälkeen käydään palautekeskustelu josta laaditaan myös kirjallinen muistio. Palautetta ja keskusteluja käytetään kehitystoiminnan pohjana kehityspäivissä ja tiimikokouksissa Ari Saarto 30

31 Kiitos ja hyvää arviointia kaikille Ari Saarto 31

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on Kaikille kansalaisille avoin keskustelukahvila toiminta Rovaniemellä pidettiin syksyllä 2013 yhteensä yhdeksän kertaa eri toimipisteissä aiheesta : Miten päihdepalveluita tulisi khi kehittää kunnassasi?

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen Kokemus esiin 50+ -projekti Taina Paananen 24.4.2015 Perustiedot hankkeesta ESR rahoitus 2/2013-6/2015 lisäksi rahoittajina Vantaan ja Espoon kaupungit ja Edupoli Toiminta-alue Vantaa vuosina 2013-2014,

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen

MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari 21.4.2016 Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen TULOKULMANA: OSIS VERTAISTEN OSALLISUUTTA VAHVISTAMASSA 2015-2017 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä Oulu ARI TERÄVÄ. Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua

Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä Oulu ARI TERÄVÄ. Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä 14.2.2014 - Oulu ARI TERÄVÄ Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua Verkottaja 2013-2016 keskeiset päämäärät Päihde- ja mielenterveystyön

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta.

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta. Tutkija, VTT Mirja Määttä 13.1.2017 Perustietoa Ohjaamoista Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39. Näistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

IHMEELLISET VUODET OHJELMA (THE INCREDIBLE YEARS )

IHMEELLISET VUODET OHJELMA (THE INCREDIBLE YEARS ) IHMEELLISET VUODET OHJELMA (THE INCREDIBLE YEARS ) YHDYSVALTALAISEN PSYKOLOGIAN PROFESSORI CAROLYN WEBSTER-STRATTONIN KEHITTÄMÄ RYHMÄPOHJAINEN OHJAUSMENETELMÄ 3-12 VUOTIAIDEN LASTEN VANHEMMILLE JA LASTEN

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Vammaispalvelujenkasikirja.fi Handbokforhandikappservice.fi

Vammaispalvelujenkasikirja.fi Handbokforhandikappservice.fi Vammaispalvelujenkasikirja.fi Handbokforhandikappservice.fi Anu Autio, erikoissuunnittelija, Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 25.4.2014 Anu Autio, Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 1 Vammaispalvelujen käsikirja

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

NUORET KOKEMUSASIANTUNTIJOINA. Jari Lindh Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Asiakkaiden toimijuuden ja osallisuuden tukeminen -seminaari 21.4.

NUORET KOKEMUSASIANTUNTIJOINA. Jari Lindh Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Asiakkaiden toimijuuden ja osallisuuden tukeminen -seminaari 21.4. NUORET KOKEMUSASIANTUNTIJOINA Jari Lindh Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Asiakkaiden toimijuuden ja osallisuuden tukeminen -seminaari 21.4.2015 TAUSTAA Viime vuosina on yhä vahvemmin korostettu, että

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot