Päihdepäivät Ari Saarto 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdepäivät 2014. 13.5.2014 Ari Saarto 1"

Transkriptio

1 Esityksen Asiakkaat nimi palvelun tulee tähän arvioijina Päihdepäivät Ari Saarto 1

2 Asiakas = vertaistoimija, kokemusasiantuntija, osallistuja, kohderyhmän edustaja ja toisinaan myös ammattilaiskumppani tai toiminnan rahoittaja Ari Saarto 2

3 Esityksen teemat Miten asiakkaitten tuottamaa arviointitietoa on kerätty Toiminnan, toteutustapojen ja kehittämistarpeiden asiakasarviointi Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten asiakasarviointi Kokemusasiantuntija-auditointi ja palvelumuotoilun keinot toiminnan kehittämisen tukena Käytetyt tapausesimerkit Osis Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli Dopinglinkki Kosketuspinta Verkottaja Kokemusasiantuntija-auditointi Kouvolan Huumevieroitusyksikkö Piikkisiilissä Ari Saarto 3

4 Miten arviointitietoa on kerätty 1.1 Osis Vapaaehtoiset eli vertaiset ovat mukana projektin osahankkeiden väliarvioinneissa (2/v). Arvioivat yhdessä ammattilaisten kanssa toimintaa, onnistumisia, kehittämistarpeita, työtehtävien mielekkyyttä sekä toiminnan merkitystä heille itselleen. Täyttävät lomaketta asiakaskohtaamisistaan niin Katuklinikassa (Aklinikkasäätiön osahanke) kuin Vernassakin (Omaiset huumetyön tukena ry:n osahanke). Arvioivat kohtaamisten sujuvuutta sekä omaa rooliaan. Toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä vertaisten näkemyksillä on erittäin paljon painoarvoa; toimintaa kehitetään vertaisten ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi Ari Saarto 4

5 Miten arviointitietoa on kerätty 1.2 Katuklinikan asiakkailta on kerätty kokemuksia ja palautetta asiakaskyselylomakkeella (A4). Vertaisten tehtävänä on ollut pyytää asiakkailta vastauksia kotikäyntien yhteydessä, ja tarvittaessa käydä lomake läpi asiakkaan kanssa. Kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Verna-vertaisten asiakkailta eli vertaisten itsenäisesti kentällä tapaamilta asiakkailta ei ole edelleenkään kerätty palautetta, koska ei ole keksitty keinoa miten palautteen kerääminen mahdollistuisi/onnistuisi Ari Saarto 5

6 Miten arviointitietoa on kerätty 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ryhmiin osallistuneilta nuorilta on kerätty sekä väliaikapalaute että anonyymi palaute ryhmän loputtua SurveyGizmotiedonkeruuohjelman avulla. Myös sivustouudistukseen liittyvistä toiveista ja ideoista on kerätty palautetta Varjomaailman keskustelufoorumilla ja ryhmissä. Sivustolla on jatkuva palautelomake. Rikkinäiset-ryhmän nuorillakin on läpi ryhmän käytössä palautekeskusteluketju johon on tullut ehdotuksia ja toiveita. Myös koordinaattori on kysynyt toiveita säännöllisesti. Kaksi viikkoa ennen ryhmän loppua on pyydetty loppupalaute linkillä SurveyGizmoon ja saatu 7 vastausta yhteensä 11 osallistujalta. Lisäksi chat illoissa on kysytty palautteita ja toiveita Ari Saarto 6

7 Miten arviointitietoa on kerätty 2.2 Mielenterveyden Keskusliiton (MTKL) kehittämisosion osallistujilta kerättiin ennakkotietokyselynä ajatuksia senhetkisestä voinnista ja toiveista tulevaa ryhmää kohtaan. Ryhmän päättyessä kerättiin palautelomakkeen muodossa ryhmäläisten ajatuksia siitä, mikä ryhmässä on ollut juuri häntä hyödyttävää, mitä pitäisi kehittää ja mitä muita ajatuksia ryhmään liittyen nousi. Toista ryhmää muokattiin ensimmäisestä saadun palautteen antaman tiedon valossa. Suomen Mielenterveysseuran kehittämisosion osallistujilta kerättiin palaute viimeisellä ryhmäkerralla ja seurantapalaute kolmen kuukauden kuluttua ryhmän päättymisestä järjestetyssä seurantatapaamisessa. Palautetta kerättiin mm. tavoitteista ja sisällöistä, toimivuudesta, ohjaajien toiminnasta ja koetuista vaikutuksista Ari Saarto 7

8 Miten arviointitietoa voidaan kerätä 3 Dopinglinkki Vuonna 2013 kohderyhmiltä on kerätty näkemyksiä verkkopalvelun palautelomakkeella, neuvontapalvelun kommenteista sekä tapahtumissa ja koulutuksissa, joissa kohderyhmiä on kohdattu Ari Saarto 8

9 Miten arviointitietoa voidaan kerätä 4 Verkottaja Tietoa on koottu tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä, mikäli ilmoittautumismuotona on ollut web-lomake tms. esitietolomake. Tilaisuuksissa, koulutuksissa ja tapaamisissa tietoa on koottu tilaisuudesta vastaavan toimesta kirjaamalla tarkoitukseen tehdyllä koontilomakkeella tai kierrättämällä lomaketta osallistujilla. Tapahtuman ja prosessin päätyttyä on vastaava siirtänyt kootun tiedon webropol-lomakkeeseen, johon on koottu tietoa koko kalenterivuoden ajan. Tietoa on koottu myös asiakaskyselyn avulla. Työntekijöiden, alueryhmien tms. toimesta toimintaa on suunniteltu, arvioitu ja mm. suuntaamalla työskentelyä ja tekemällä siihen tarvittavia korjausliikkeitä näkyväksi tulleiden odotusten ja kehittämistarpeiden pohjalta Ari Saarto 9

10 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.1 Osis Vertaiset tuntevat toiminnan sisällöt ja toteutustavat erittäin hyvin koska he ovat itse olleet niitä kehittämässä. Katuklinikan vertaiset kokevat, että toiminta on juuri sitä mistä he ovat vuosia haaveilleet: kotiin vietävät palvelut ovat vastaus palvelujärjestelmän ulkopuolella elävien huumeiden käyttäjien tarpeisiin. Vertaisilta lainattua: "avulle ei ole ehtoja", "älytön hyöty, saadaan hoidettua asiakkaita joilla ei ole kontaktia mihinkään muualle", "pystytään oikeasti ottamaan huomioon asiakkaan tarpeet". Vernan vertaiset tuovat esiin kuinka tärkeää heille on ollut käydä Verna-ryhmä, kuinka ryhmäkertoja on odotettu ja miten paljon he ovat saaneet kannustusta ja tukea työntekijältä Ari Saarto 10

11 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.2 Molemmissa osahankkeissa vertaiset tuovat jatkuvasti esiin, että kentällä on paljon työtä, ja että vertaisia tarvittaisiin enemmän. Aika ajoin esiin tuodaan huoli myös projektityöntekijöiden jaksamisesta. Vertaiset kokevat työtehtävänsä mielekkäiksi ja voimavarojen mukaan räätälöidyiksi; "ei ole pakko tehdä, vaan saa tehdä sitä tahtia kuin haluaa", "luotetaan", "saa tehtäviä ja vastuuta jos haluaa". He kokevat voimaantumista, vaikka yksittäinen työtehtävä voikin toisinaan olla kuormittava (silloin kun asiat eivät mene suunnitellusti). Vertaiset kokevat saavansa tukea sekä työntekijöiltä että toisilta vertaisilta, ja kokevat että heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Kehittämistarpeina vertaiset haluaisivat lisää aktiivisia vertaisia, työparin Vernan projektisuunnittelijalle sekä lisää työtunteja Katuklinikan lääkärille ja kokemusasiantuntija-ohjaajalle Ari Saarto 11

12 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.3 Osallistujien asiakaskyselyssä kysytään millaisia muita palveluja asiakkaat toivoisivat saavansa ja onko risuja palautteeksi. Kaksi vastaajaa toivoi saavansa lisäapua korvaushoitoon pääsemiseksi ja vuokrarästien hoitamiseksi. Yksi toivoi Katuklinikan jakavan keskushermostolääkkeitä akuuttiin tarpeeseen ja yksi toivoi pääsevänsä interferonihoitoon. Muutoin kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä (suurin osa erittäin tyytyväisiä) saamaansa palveluun, eikä risuja tai kehittämisehdotuksia tullut Ari Saarto 12

13 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ohjaajia ja tehtäviä pidettiin hyvinä, ja erityisesti kiiteltiin sitä, että ryhmissä sai olla oma itsensä ja huomata, ettei ole yksin kodin päihdeongelman kanssa ja että kotitilanteen aiheuttamiin ongelmiin on tarjolla monenlaista apua. Sivustouudistuksessa toivottiin valoisampaa ulkoasua sekä mahdollisuuksia käyttää kuvia ja videota osana ryhmätyöskentelyä, etenkin tunneilmaisussa. Rikkinäisten palautekyselyyn vastauksia tuli 7 kpl syksyn 11 ryhmäläiseltä. Ohjaajat olivat mukavia ja hyviä vastaamaan viiden mielestä, yhden mielestä ohjaajat olivat ihan OK. Tehtäviä piti hyödyllisenä alle puolet vastanneista, mutta yleisesti ottaen palaute oli myönteistä. On huomioitava, että Rikkinäisten ensisijainen kohderyhmä oli kuitenkin verkkotyötä opettelevat järjestökumppanit, joiden antama palaute oli kiittävää Ari Saarto 13

14 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.2 MTKL:n kehittämisosion palautteiden mukaan toiminta on koettu monipuoliseksi ja perustelluksi. Ryhmäläiset ovat kokeneet että ryhmässä on turvallinen runko, hyvä ohjaus, turvallinen asetelma ja vertaistuen voima. Monimuotoisuus on koettu hyvänä, joskin kokonaiskestosta mainitsi usea että kesto voisi olla pidempi. Mielenterveysseuran kehittämisosion kolmen ryhmän palaute sisällöstä ja toimintatavasta: 9 kysymystä, joiden ka oli 4.70 asteikolla 1-5. Avoimissa kommenteissa ei löytynyt yksittäistä, laajemmin toivottua kehittämisehdotusta sisältöihin ja toimintatapoihin Ari Saarto 14

15 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.3 A-klinikkasäätiön Rikkinäisissä koettiin olevan liikaa tehtäväketjuja, eli ryhmä oli liian aikaa vievä. Chatteja osa toivoi järjestettävän useammin kuin kerran viikossa. Alusta asti pitäisi olla enemmän ohjaajien kommentointia, sillä asiat ovat vaikeita. MTKL:n kehittämisosiossa ryhmän kokonaiskesto oli monen osallistujan mielestä liian lyhyt. Myös ryhmätapaamisia toivottiin lisää. Mielenterveysseuran kehittämisosiossa kerätyssä palautteessa ryhmäläisten kehittämistoiveet olivat yksittäisiä ja osin keskenään vastakkaisia Ari Saarto 15

16 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 4 Dopinglinkki Osallistujilta saatu palaute on pääosin ollut myönteistä. Kuntoilijoille suunnattua terveysneuvontatoimintaa on pidetty ainutlaatuisena ja tärkeänä. Koulutuksiin osallistuneet ovat pitäneet sisältöjä mielenkiintoisina. Osallistujat ovat muun muassa toivoneet enemmän tietoa ravintolisistä Ari Saarto 16

17 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.1 Verkottaja Yhteistyö ja vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyön järjestölähtöisten toimijoiden sekä ammatti- ja vertaistyön välillä on lisääntynyt. Opiaattikorvaushoidossa psykososiaalinen kuntoutus on saanut uutta asiakkaiden osallisuutta lisäävää sisältöä vertaisryhmien suunnittelun myötä. Alueryhmissä ja foorumeissa osallistujat ovat yleisesti ilmaisseet tulleensa paikalle mielellään, tulleet kuulluksi ja saaneet innovoida yhdessä kasvokkain yhteistoiminnalle asetettavia, toimijoita yhteen kytkeviä tarpeita. Aluevalmennukset käynnistyvät erityisesti ryhmien ohjaamisen, motivoivan toimintatavan ja palvelunohjauksen sisällöillä toteutetuissa seminaareissa osallistujat ovat ilmaisseet toiminnan olevan mielekästä, hyödyllistä ja vastanneen hyvin toiveita ja odotuksia Ari Saarto 17

18 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi Toivoin ja sain lisää menetelmiä ryhmänohjaamiseen, sain konkreettisia menetelmiä käyttööni. - Odotinkin luovuutta ja teorian kautta uusia näkökulmia, ne toteutuivat. - Sisältö oli hyvä ja tarpeellinen toimiessani ryhmänohjaajana. - Toteutuneen kaltainen opintomateriaalin kokonaisuus, syventävien opintojen hankkiminen ja materiaalin etsiminenhän antoi valmiudet. - Tällainen koulutusprosessi oli mielestäni juuri sellainen, että siitä sai paljon otettavaa käytäntöön. - Inspiroiva, luova, monipuolinen, paljon materiaalia jakoon ja uusia näkökulmia, kaikki asiat tulivat sopivasti ja joustavasti mukaan koulutukseen. - Mielenkiinto säilyi koko päivän, joskin vähän outo tilanne eläkeläisenä olla skarppina monta tuntia. - Toteutus oli havainnollinen, syventävä ja monipuolinen. - Teoriaa oli mukavasti ja oli hyvä, että sitä syvennettiin ryhmän yhteisillä harjoituksilla Ari Saarto 18

19 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.3 Kokemusneuvojien (KokeNet) koulutuksen suhteen odotukset liittyivät uuden toiminnan ja oman asiantuntijuuden käytön selkiytymiseen siinä sekä uuden ja päivitetyn tiedon saamiseen päihdeongelmaansa neuvoja tarvitsevien sähköisen neuvonnan muodoista ja konkreettisesta toteuttamisesta KokeNet-palvelussa. Valmennuksen toteuttamistapa, eri teemaseminaaripäivät, vuorovaikutuksellinen työskentely niissä, oppimateriaali sekä käytännön harjoittelu verkkoympäristössä jne. olivat kaikkien mielestä erinomaisia. Kokonaisuus vastasi ennakkotoiveita palautekyselyn mukaan yli odotusten. Aluetyöryhmistä on noussut esiin mm. tarve vahvistaa erityisesti mielenterveysja päihdejärjestöjen välistä yhteistyötä ja kehittää kokemusasiantuntijoiden osallisuutta palvelujärjestelmässä (työparina, ryhmänohjaajina jne.). Kokemusasiantuntijat huomioitava erityisryhmänä, koska he eivät ole laajasti organisoituneet perinteisiin vertaistyön verkostoihin ja toimintaperinteeseen. Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvä työnohjaus on aluetyöryhmissä noussut yhdeksi jatkotyöskentelyn tarpeeksi Ari Saarto 19

20 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.4 Asiakaskyselyissä korvaushoidon osalta ammattilaisilla on noussut tarpeeksi saada lisää ymmärrystä korvaushoidon toteuttamisesta. Tarve tuli ilmi myös järjestetyissä palveluiden ja järjestöjen yhteisessä päihdepalveluiden kehittämistilaisuuksissa. Odotuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi: Kuntatasolla päätöksentekijöihin vaikuttaminen (virkamiehet); paikallistason poliittisten päättäjien "lobbaus" jaetun osaamisen käytäntöihin siirtymisen edistämiseksi; yhteiset menetelmäkoulutukset, seminaarit, teemapäivät yhteistyön synkronisoinnin helpottamiseksi; tarvitaan enemmän erilaisia asiakasraateja; kokemustiedon kerääminen voisi olla Verkottajan tehtävä Ari Saarto 20

21 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 1.1 Osis Asiakkaat kertoivat saaneensa Katuklinikalta apua keskimäärin 3,6 ongelmaansa (vaihteluväli 1-13). 42 % vastanneista koki päässeensä paremmin palvelujen piiriin Katuklinikan avulla; "ei epäilystäkään". Suhteet moniin viranomaistahoihin ovat "auenneet", "kyllä pääsen paremmin lääkäriin, Astuun ja katkaisuhoitoon", "Ilman Katuklinikkaa en olisi edes tiennyt mistä hakea apua. Nyt minut on ohjattu oikeaan paikkaan". 67 % koki saaneensa tukea Katuklinikan vertaisilta; "olen saanut jutella ilman sarkasmia / kettuilua / saarnaamista", "vertaiset ovat heti ruvenneet tukemaan ja viemään asioitani eteenpäin", "Sain tukea klinikan asiakkaana pysymisessä. Mut muistetaan poimia mukaan kun on tapaaminen", "saattotukea tapaamisiin, keskusteluapua, tietoa palveluista ja neuvoja" Ari Saarto 21

22 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi % kertoi hyötyneensä Katuklinikan toiminnasta; "on huojentunut olo, tuntuu että asioitani hoidetaan ja välitetään", "tuskin olisin tässä ja näin hyvinvoipa, kiitos!", "ilman Katuklinikan apua olisin iskenyt hanskat naulaan", "ollut tukena omassa kuntoutumisessa", "Tärkeää työtä. Kuka muu auttaa ihmisiä, jotka ovat niin huonossa kunnossa ettei itse saa haettua itselleen apua", "hyöty on arvossaan mittaamaton kaikilla elämän osa alueilla". 43 vastaajasta 40 suosittelisi Katuklinikkaa kaverilleen. 2 vastasi "suosittelisi ehkä" ja yksi jätti vastaamatta (useampaan kysymykseen). Palautteen perusteella voi todeta Katuklinikan parantaneen kohtaamiensa asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia Ari Saarto 22

23 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ohjaajia ja tehtäviä pidettiin hyvinä, ja erityisesti kiiteltiin sitä, että ryhmissä sai olla oma itsensä ja huomata, ettei ole yksin kodin päihdeongelman kanssa ja että aiheutuneisiin haittoihin on tarjolla monenlaista apua. Rikkinäiset-ryhmäkin auttoi useita nuoria huomaamaan ettei ole yksin ongelman parissa. Ensimmäistä kertaa sai kohdata vertaisiaan. Ohjaajien ystävälliset ja tukevat kommentit auttoivat, kuten ryhmän runsas vertaistuki, hyvä henki, kommentit ja myötätunto. Palautekyselyn mukaan 5 koki saaneensa vertaistukea, 1 ei kokenut saaneensa vertaistukea. Neljä koki tutustuneensa muihin ryhmäläisiin, 2 kertoi että ei tutustunut. Palautekyselyssä ryhmästä oli apua neljälle, joista 1 sai henkistä tukea ja kannustusta, 3 sai apua. Vastanneista vain 1:lle ei ihan akuutisti tullut apua, ehkä tuli miettineeksi asioita kuitenkin. Palautteen mukaan kolme rohkaistui puhumaan asioistaan ryhmän avulla, kolme ei rohkaistunut Ari Saarto 23

24 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.2 MTKL:n kasvokkaisissa ryhmissä on autettu nuoria aikuisia, joiden elämään omien vanhempien lapsuudenaikainen päihteidenkäyttö toi haittoja. Ryhmissä onnistuttiin vähentämään lapsuudenaikaisten kokemusten vaikutusta aikuisten ryhmäläisten elämään. Ryhmäläisiä myös neuvottiin ja autettiin hakemaan muuta heidän tarvitsemaansa hoitoa tai tukea. A-klinikkasäätiön Varjomaailman nettiryhmissä tavoitettiin 36 eri nuorta tai nuorta aikuista, joille tarjottiin ennen kaikkea arkista mutta pitkäjänteistä aikuisen läsnäoloa vaikeassa kotitilanteessa, tukea tunteiden tunnistamisessa ja puheeksiotossa sekä räätälöityä palveluohjausta ja sen varmistamista, että nuori sai apua tilanteeseensa. Ryhmissä omat kokemukset ja tunteet opittiin erittelemään, ja kerrottiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisille vaikeista kokemuksista Ari Saarto 24

25 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.3 MTKL:n palautteissa ryhmäläiset kertoivat seuraavista myönteisistä vaikutuksista: uskallusta olla sellainen, kuin on; luottamusta itseen, muihin ihmisiin ja tulevaisuuteen; voimavaroja, itsetuntemusta, jaksamista arkeen; uusia näkökulmia, ymmärrystä itseen, vertaistukea, sisältöä elämään ja tietoa; hyödyllinen jakso, jonka aikana sai tutustua ihaniin ihmisiin ja oppia lisää itsestään; koskaan aiemmin en ole kokenut vastaavaa; sain lisää voimavaroja, itsetuntemusta ja jaksamista arkeen; moni asia loksahti paikoilleen; lapsuuden suhteen sain rauhan, mennyt on mennyttä ja nyt elän tätä päivää; sirpaleista taas muutaman palan ehyempänä; uusia ajatuksia. Mielenterveysseuran ryhmistä kerätyn palautteen perusteella ryhmät ovat vaikuttaneet myönteisesti erityisesti jaksamiseen sekä toiveikkuuteen tulevaisuuden suhteen Ari Saarto 25

26 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.4 Osallistujapalaute oli myönteinen; erityisesti vertaisuuden vaikutus ja osaavat ohjaajat saivat hyvää palautetta. Tuleva oppimateriaali arvioitiin oppilaitosten (n. 30) toimesta tarpeelliseksi, koska Lasisen lapsuuden aihepiirin käsittely on nykyisissä oppisisällöissä vaihtelevalla tasolla. Mielenterveysseura: Vaikuttavuutta kysyttiin kolmella avoimella ja kahdella monivalintakysymyksellä. Kolmen ryhmän vastauksista nousi parhaiten esiin vaikuttavuus tulevaisuuden toiveikkuuteen (ka 4,5 asteikolla 1-5). Muutoksen koettiin tapahtuneen pääasiassa ryhmän vaikutuksesta Ari Saarto 26

27 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 3 Dopinglinkki Osallistujilta saaduissa palautteissa on mm. arvioitu, että terveysneuvonnan vastaukset ovat tukeneet päätöstä olla käyttämättä dopingaineita tai antaneet tukea muuten vaikeassa tilanteessa. Koulutuksiin osallistuneet ovat mm. kertoneet oppineensa ymmärtämään kuntodopingilmiötä paremmin sekä tunnistamaan käyttöön liittyviä haittoja; näitä tietoja voi hyödyntää työssä Ari Saarto 27

28 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 4 Verkottajan osallistujapalautetta ammattilaisten kokemista yhteisten valmennusten hyödyistä ja vaikeuksista: - Jo se, että olimme samassa koulutuksessa, oli hyödyllinen ammattilaisvertais/kokemusasiantuntijoiden yhteisen työskentelyn juurtumisen kannalta. - Me olemme tämän kokemuksen jälkeen ammattilaisina kokemusasiantuntijoita siitä, millaista on opiskella rinnakkain kokemusasiantuntijoiden kanssa. - Valmennus on madaltanut, jos ei jopa poistanut joidenkin ammattilaisten kynnystä lähteä yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa. - Hanketyöntekijän roolista näen, että valmennus on kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttamisen näkökulmasta toimiva keino. - Valmennus antoi työskentelylle raameja ja struktuuria ja vei asioita puheen tasolta konkreettisiin toimiin. - Suuri hyöty erityisesti ammattilaisille asenteiden muuttumisen ja ammatillisen "itsetutkiskelun" näkökulmasta. - Yhteisten merkitysten rakentumista tapahtui. - Yhteistyö sai alkunsa. - Sosiaalitoimi on johdon toimesta sitoutunut yhteistyön kehittämiseen ja ryhmätoimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ari Saarto 28

29 Kokemusasiantuntija-auditointia ja palvelumuotoilua 1 Palvelumuotoilu on luovuuteen innostava ja vapauttava tapa työskennellä ja kehittää omaa työtä. Se antaa välineitä katsoa palvelua ja sen antamaa kokemusta asiakkaan silmin, tavoitteena palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen osallistuva, tyytyväinen asiakas ja yhteistyökumppani. Palvelumuotoilu pyrkii saamaan asiakkaan tai käyttäjän palvelukokemuksesta miellyttävän, hyödyllisen ja asiakkaan sanomattomiinkin tarpeisiin vastaavan kokemuksen. Palvelumuotoilija havainnoi ja tulkitsee tarpeita ja palveluvaatimuksia muotoillakseen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa palvelujärjestelmää asiakkaan palvelukokemusta parantavaan suuntaan tai luodakseen kokonaan uuden palvelukokemuksen Ari Saarto 29

30 Kokemusasiantuntija-auditointia ja palvelumuotoilua 2 Case: Malli joka pilotoitu ja kehitetty 2013 A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Kouvolan Huumevieroitusyksikkö Piikkisiilissä. Ydinjoukkona asiakkaita joilla takanaan jo useampi vuosi huumeetonta elämää. Asiakkaat ovat saaneet kokemusasiantuntijakoulutuksen. Tämä ryhmä tulee osaksi hoitoyhteisöä yhteensä noin neljä kertaa vuodessa 2-5 päiväksi ympärivuorokautisesti. Jakson aluksi yksikön vastaava ohjaaja, yksikköjohtaja ja auditoija käyvät tavoitekeskustelun, jossa jaksolle asetetaan tavoitteita ja tarkkailukohteita (kuten ryhmätoiminta tai henkilökunnan asiakkaankohtaamistaidot tai yksikön käytännöt ja aikataulut. Auditoija elää osana yhteisöä ja jakson jälkeen käydään palautekeskustelu josta laaditaan myös kirjallinen muistio. Palautetta ja keskusteluja käytetään kehitystoiminnan pohjana kehityspäivissä ja tiimikokouksissa Ari Saarto 30

31 Kiitos ja hyvää arviointia kaikille Ari Saarto 31

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Päihdetiedotusseminaari 2013 6.-8.6 Jurmala Mija Alho Yksikköjohtaja Vinkki, A-klinikka Vinkki on päihteiden käyttäjien, erityisesti suonensisäisesti huumeita käyttävien

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA?

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? Helena Virokannas Osis II -hanke 26.3.2015 Valtakunnalliset etsivän työn päivät Espoo Huumeiden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Anu Pärssinen, Sosiaalityöntekijä Merikratos lastensuojelu Oy 30.9.2014 Esityksen runko Miten päädyin verkkoon? Miksi nuorille? Case: A-klinikkasäätiön Varjomaailma.fi

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissanen 4.4.2017 Helsinki Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät toimintamuodot

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on Kaikille kansalaisille avoin keskustelukahvila toiminta Rovaniemellä pidettiin syksyllä 2013 yhteensä yhdeksän kertaa eri toimipisteissä aiheesta : Miten päihdepalveluita tulisi khi kehittää kunnassasi?

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria. ja käytäntö

Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria. ja käytäntö Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria Mikä? Miksi? Miten kehitetty? Miten otettu vastaan? Mitä seuraavaksi? ja käytäntö Ryhmäilmiö pähkinänkuoressa Yksinkertainen työkalupakki nuorten ryhmien ohjaamiseen

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi - Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi Kokemustutkija & VTL Päivi Rissanen Erikoistutkija-kehittäjä & VTT Outi Hietala, 18.3.2015 1 Juuret

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013 Ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2013 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmistä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi -ryhmät... 5 Lasinen lapsuus

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Tampereen kaupunki Avopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut TAMPEREEN KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHETUKIKESKUSTEN, JA EHKÄISEVÄN TYÖN ASIAKASPALAUTEKOONTI 1.4.2007 31.3.2013

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 29 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen

MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari 21.4.2016 Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen TULOKULMANA: OSIS VERTAISTEN OSALLISUUTTA VAHVISTAMASSA 2015-2017 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Henri Hölttä, Takuusäätiö 6.9.2017 Takuusäätiö lyhyesti Velkalinja ja chat Talouspolkuhanke

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

PEILISALI - sosiaalityön reflektiivisen itsearvioinnin lomake

PEILISALI - sosiaalityön reflektiivisen itsearvioinnin lomake Kuvastin PEILISALI - sosiaalityön reflektiivisen itsearvioinnin lomake Peilisalin itsearviointiteemojen avulla työntekijä voi reflektoida tekemäänsä työtä ja asiakkaan tilannetta ikään kuin ulkopuolisen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015 Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina Etsivän työn verkoston päivät 2015 11.6.2015 Selvittää hiv- ja hepatiitti C-infektioiden esiintyvyyttä sekä taustatekijöitä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Asiakaspeili-lomakkeeseen kirjattuja asioita voidaan käyttää myös sosiaalityön palvelujen kehittämisessä.

Asiakaspeili-lomakkeeseen kirjattuja asioita voidaan käyttää myös sosiaalityön palvelujen kehittämisessä. ASIAKASPEILI KOKEMUKSENI PALVELUNKÄYTTÄJÄNÄ Asiakaspeilin tavoitteena on saavuttaa aikuissosiaalityön palveluissa parempaa ymmärrystä siitä, miten palvelunkäyttäjä kokee oman tilanteensa, ammattilaisten

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012 Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen 12/2012 1 Monitoimijainen yhteistyö Monitoimijaista lastensuojelun

Lisätiedot

Tiivistelmä Opiskelijoiden Hyvis-ohjauksen palautteista (n=28)

Tiivistelmä Opiskelijoiden Hyvis-ohjauksen palautteista (n=28) Tiivistelmä Opiskelijoiden Hyvis-ohjauksen palautteista (n=28) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet)

Lisätiedot

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen Kokemus esiin 50+ -projekti Taina Paananen 24.4.2015 Perustiedot hankkeesta ESR rahoitus 2/2013-6/2015 lisäksi rahoittajina Vantaan ja Espoon kaupungit ja Edupoli Toiminta-alue Vantaa vuosina 2013-2014,

Lisätiedot

Järjestötapaaminen -toimintamalli

Järjestötapaaminen -toimintamalli 1 Järjestötapaaminen -toimintamalli Järjestötapaaminen kehitettiin Etsivä omaistyö -projektissa (2012-2015), joka toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella osana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä

Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä Kysely Välkky-projektin teemaryhmätyöskentelystä 2010-2011 Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä Vastuuhenkilöt: Kari Anttila ja Atso Juote, Kehityspiikki Consulting Oy 1.

Lisätiedot

Näkemyksiä kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuudesta

Näkemyksiä kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuudesta Näkemyksiä kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuudesta Esa Nordling, PsT Mielenterveysyksikkö Kehittämispäällikkö 22.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kokemusasiantuntijatoiminnan vaikutuksia voidaan

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS RYHMÄT...

Lisätiedot

Omaistyön perustehtävä

Omaistyön perustehtävä Omaistyön perustehtävä Valtakunnallinen omaistyö Hyvinvoiva omainen Alueellinen omaistyö Olen onnellinen, että tulin käyneeksi Prospect-kurssin! Se oli minulle erittäin voimauttava kokemus. Tänään olen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä Oulu ARI TERÄVÄ. Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua

Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä Oulu ARI TERÄVÄ. Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua Mielenterveys ja päihdetyön neuvottelupäivä 14.2.2014 - Oulu ARI TERÄVÄ Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua Verkottaja 2013-2016 keskeiset päämäärät Päihde- ja mielenterveystyön

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä

Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Päihdetiedotusseminaari

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE PÄMI-hanke kehittämisen lähtökohtana PÄMI Päihde- ja mielenterveys avokuntoutuksen

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Voimaperheet. Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014

Voimaperheet. Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014 Voimaperheet Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014 LASTENPSYKIATRIAN TUTKIMUSKESKUS LAPSUUDEN KÄYTÖSHÄIRIÖILLÄ USEIN HUONO ENNUSTE YHTEYDESSÄ AIKUISIÄSSÄ: psykiatrisiin häiriöihin rikollisuuteen

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot