Päihdepäivät Ari Saarto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdepäivät 2014. 13.5.2014 Ari Saarto 1"

Transkriptio

1 Esityksen Asiakkaat nimi palvelun tulee tähän arvioijina Päihdepäivät Ari Saarto 1

2 Asiakas = vertaistoimija, kokemusasiantuntija, osallistuja, kohderyhmän edustaja ja toisinaan myös ammattilaiskumppani tai toiminnan rahoittaja Ari Saarto 2

3 Esityksen teemat Miten asiakkaitten tuottamaa arviointitietoa on kerätty Toiminnan, toteutustapojen ja kehittämistarpeiden asiakasarviointi Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten asiakasarviointi Kokemusasiantuntija-auditointi ja palvelumuotoilun keinot toiminnan kehittämisen tukena Käytetyt tapausesimerkit Osis Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli Dopinglinkki Kosketuspinta Verkottaja Kokemusasiantuntija-auditointi Kouvolan Huumevieroitusyksikkö Piikkisiilissä Ari Saarto 3

4 Miten arviointitietoa on kerätty 1.1 Osis Vapaaehtoiset eli vertaiset ovat mukana projektin osahankkeiden väliarvioinneissa (2/v). Arvioivat yhdessä ammattilaisten kanssa toimintaa, onnistumisia, kehittämistarpeita, työtehtävien mielekkyyttä sekä toiminnan merkitystä heille itselleen. Täyttävät lomaketta asiakaskohtaamisistaan niin Katuklinikassa (Aklinikkasäätiön osahanke) kuin Vernassakin (Omaiset huumetyön tukena ry:n osahanke). Arvioivat kohtaamisten sujuvuutta sekä omaa rooliaan. Toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä vertaisten näkemyksillä on erittäin paljon painoarvoa; toimintaa kehitetään vertaisten ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi Ari Saarto 4

5 Miten arviointitietoa on kerätty 1.2 Katuklinikan asiakkailta on kerätty kokemuksia ja palautetta asiakaskyselylomakkeella (A4). Vertaisten tehtävänä on ollut pyytää asiakkailta vastauksia kotikäyntien yhteydessä, ja tarvittaessa käydä lomake läpi asiakkaan kanssa. Kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Verna-vertaisten asiakkailta eli vertaisten itsenäisesti kentällä tapaamilta asiakkailta ei ole edelleenkään kerätty palautetta, koska ei ole keksitty keinoa miten palautteen kerääminen mahdollistuisi/onnistuisi Ari Saarto 5

6 Miten arviointitietoa on kerätty 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ryhmiin osallistuneilta nuorilta on kerätty sekä väliaikapalaute että anonyymi palaute ryhmän loputtua SurveyGizmotiedonkeruuohjelman avulla. Myös sivustouudistukseen liittyvistä toiveista ja ideoista on kerätty palautetta Varjomaailman keskustelufoorumilla ja ryhmissä. Sivustolla on jatkuva palautelomake. Rikkinäiset-ryhmän nuorillakin on läpi ryhmän käytössä palautekeskusteluketju johon on tullut ehdotuksia ja toiveita. Myös koordinaattori on kysynyt toiveita säännöllisesti. Kaksi viikkoa ennen ryhmän loppua on pyydetty loppupalaute linkillä SurveyGizmoon ja saatu 7 vastausta yhteensä 11 osallistujalta. Lisäksi chat illoissa on kysytty palautteita ja toiveita Ari Saarto 6

7 Miten arviointitietoa on kerätty 2.2 Mielenterveyden Keskusliiton (MTKL) kehittämisosion osallistujilta kerättiin ennakkotietokyselynä ajatuksia senhetkisestä voinnista ja toiveista tulevaa ryhmää kohtaan. Ryhmän päättyessä kerättiin palautelomakkeen muodossa ryhmäläisten ajatuksia siitä, mikä ryhmässä on ollut juuri häntä hyödyttävää, mitä pitäisi kehittää ja mitä muita ajatuksia ryhmään liittyen nousi. Toista ryhmää muokattiin ensimmäisestä saadun palautteen antaman tiedon valossa. Suomen Mielenterveysseuran kehittämisosion osallistujilta kerättiin palaute viimeisellä ryhmäkerralla ja seurantapalaute kolmen kuukauden kuluttua ryhmän päättymisestä järjestetyssä seurantatapaamisessa. Palautetta kerättiin mm. tavoitteista ja sisällöistä, toimivuudesta, ohjaajien toiminnasta ja koetuista vaikutuksista Ari Saarto 7

8 Miten arviointitietoa voidaan kerätä 3 Dopinglinkki Vuonna 2013 kohderyhmiltä on kerätty näkemyksiä verkkopalvelun palautelomakkeella, neuvontapalvelun kommenteista sekä tapahtumissa ja koulutuksissa, joissa kohderyhmiä on kohdattu Ari Saarto 8

9 Miten arviointitietoa voidaan kerätä 4 Verkottaja Tietoa on koottu tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä, mikäli ilmoittautumismuotona on ollut web-lomake tms. esitietolomake. Tilaisuuksissa, koulutuksissa ja tapaamisissa tietoa on koottu tilaisuudesta vastaavan toimesta kirjaamalla tarkoitukseen tehdyllä koontilomakkeella tai kierrättämällä lomaketta osallistujilla. Tapahtuman ja prosessin päätyttyä on vastaava siirtänyt kootun tiedon webropol-lomakkeeseen, johon on koottu tietoa koko kalenterivuoden ajan. Tietoa on koottu myös asiakaskyselyn avulla. Työntekijöiden, alueryhmien tms. toimesta toimintaa on suunniteltu, arvioitu ja mm. suuntaamalla työskentelyä ja tekemällä siihen tarvittavia korjausliikkeitä näkyväksi tulleiden odotusten ja kehittämistarpeiden pohjalta Ari Saarto 9

10 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.1 Osis Vertaiset tuntevat toiminnan sisällöt ja toteutustavat erittäin hyvin koska he ovat itse olleet niitä kehittämässä. Katuklinikan vertaiset kokevat, että toiminta on juuri sitä mistä he ovat vuosia haaveilleet: kotiin vietävät palvelut ovat vastaus palvelujärjestelmän ulkopuolella elävien huumeiden käyttäjien tarpeisiin. Vertaisilta lainattua: "avulle ei ole ehtoja", "älytön hyöty, saadaan hoidettua asiakkaita joilla ei ole kontaktia mihinkään muualle", "pystytään oikeasti ottamaan huomioon asiakkaan tarpeet". Vernan vertaiset tuovat esiin kuinka tärkeää heille on ollut käydä Verna-ryhmä, kuinka ryhmäkertoja on odotettu ja miten paljon he ovat saaneet kannustusta ja tukea työntekijältä Ari Saarto 10

11 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.2 Molemmissa osahankkeissa vertaiset tuovat jatkuvasti esiin, että kentällä on paljon työtä, ja että vertaisia tarvittaisiin enemmän. Aika ajoin esiin tuodaan huoli myös projektityöntekijöiden jaksamisesta. Vertaiset kokevat työtehtävänsä mielekkäiksi ja voimavarojen mukaan räätälöidyiksi; "ei ole pakko tehdä, vaan saa tehdä sitä tahtia kuin haluaa", "luotetaan", "saa tehtäviä ja vastuuta jos haluaa". He kokevat voimaantumista, vaikka yksittäinen työtehtävä voikin toisinaan olla kuormittava (silloin kun asiat eivät mene suunnitellusti). Vertaiset kokevat saavansa tukea sekä työntekijöiltä että toisilta vertaisilta, ja kokevat että heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Kehittämistarpeina vertaiset haluaisivat lisää aktiivisia vertaisia, työparin Vernan projektisuunnittelijalle sekä lisää työtunteja Katuklinikan lääkärille ja kokemusasiantuntija-ohjaajalle Ari Saarto 11

12 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 1.3 Osallistujien asiakaskyselyssä kysytään millaisia muita palveluja asiakkaat toivoisivat saavansa ja onko risuja palautteeksi. Kaksi vastaajaa toivoi saavansa lisäapua korvaushoitoon pääsemiseksi ja vuokrarästien hoitamiseksi. Yksi toivoi Katuklinikan jakavan keskushermostolääkkeitä akuuttiin tarpeeseen ja yksi toivoi pääsevänsä interferonihoitoon. Muutoin kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä (suurin osa erittäin tyytyväisiä) saamaansa palveluun, eikä risuja tai kehittämisehdotuksia tullut Ari Saarto 12

13 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ohjaajia ja tehtäviä pidettiin hyvinä, ja erityisesti kiiteltiin sitä, että ryhmissä sai olla oma itsensä ja huomata, ettei ole yksin kodin päihdeongelman kanssa ja että kotitilanteen aiheuttamiin ongelmiin on tarjolla monenlaista apua. Sivustouudistuksessa toivottiin valoisampaa ulkoasua sekä mahdollisuuksia käyttää kuvia ja videota osana ryhmätyöskentelyä, etenkin tunneilmaisussa. Rikkinäisten palautekyselyyn vastauksia tuli 7 kpl syksyn 11 ryhmäläiseltä. Ohjaajat olivat mukavia ja hyviä vastaamaan viiden mielestä, yhden mielestä ohjaajat olivat ihan OK. Tehtäviä piti hyödyllisenä alle puolet vastanneista, mutta yleisesti ottaen palaute oli myönteistä. On huomioitava, että Rikkinäisten ensisijainen kohderyhmä oli kuitenkin verkkotyötä opettelevat järjestökumppanit, joiden antama palaute oli kiittävää Ari Saarto 13

14 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.2 MTKL:n kehittämisosion palautteiden mukaan toiminta on koettu monipuoliseksi ja perustelluksi. Ryhmäläiset ovat kokeneet että ryhmässä on turvallinen runko, hyvä ohjaus, turvallinen asetelma ja vertaistuen voima. Monimuotoisuus on koettu hyvänä, joskin kokonaiskestosta mainitsi usea että kesto voisi olla pidempi. Mielenterveysseuran kehittämisosion kolmen ryhmän palaute sisällöstä ja toimintatavasta: 9 kysymystä, joiden ka oli 4.70 asteikolla 1-5. Avoimissa kommenteissa ei löytynyt yksittäistä, laajemmin toivottua kehittämisehdotusta sisältöihin ja toimintatapoihin Ari Saarto 14

15 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 2.3 A-klinikkasäätiön Rikkinäisissä koettiin olevan liikaa tehtäväketjuja, eli ryhmä oli liian aikaa vievä. Chatteja osa toivoi järjestettävän useammin kuin kerran viikossa. Alusta asti pitäisi olla enemmän ohjaajien kommentointia, sillä asiat ovat vaikeita. MTKL:n kehittämisosiossa ryhmän kokonaiskesto oli monen osallistujan mielestä liian lyhyt. Myös ryhmätapaamisia toivottiin lisää. Mielenterveysseuran kehittämisosiossa kerätyssä palautteessa ryhmäläisten kehittämistoiveet olivat yksittäisiä ja osin keskenään vastakkaisia Ari Saarto 15

16 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 4 Dopinglinkki Osallistujilta saatu palaute on pääosin ollut myönteistä. Kuntoilijoille suunnattua terveysneuvontatoimintaa on pidetty ainutlaatuisena ja tärkeänä. Koulutuksiin osallistuneet ovat pitäneet sisältöjä mielenkiintoisina. Osallistujat ovat muun muassa toivoneet enemmän tietoa ravintolisistä Ari Saarto 16

17 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.1 Verkottaja Yhteistyö ja vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyön järjestölähtöisten toimijoiden sekä ammatti- ja vertaistyön välillä on lisääntynyt. Opiaattikorvaushoidossa psykososiaalinen kuntoutus on saanut uutta asiakkaiden osallisuutta lisäävää sisältöä vertaisryhmien suunnittelun myötä. Alueryhmissä ja foorumeissa osallistujat ovat yleisesti ilmaisseet tulleensa paikalle mielellään, tulleet kuulluksi ja saaneet innovoida yhdessä kasvokkain yhteistoiminnalle asetettavia, toimijoita yhteen kytkeviä tarpeita. Aluevalmennukset käynnistyvät erityisesti ryhmien ohjaamisen, motivoivan toimintatavan ja palvelunohjauksen sisällöillä toteutetuissa seminaareissa osallistujat ovat ilmaisseet toiminnan olevan mielekästä, hyödyllistä ja vastanneen hyvin toiveita ja odotuksia Ari Saarto 17

18 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi Toivoin ja sain lisää menetelmiä ryhmänohjaamiseen, sain konkreettisia menetelmiä käyttööni. - Odotinkin luovuutta ja teorian kautta uusia näkökulmia, ne toteutuivat. - Sisältö oli hyvä ja tarpeellinen toimiessani ryhmänohjaajana. - Toteutuneen kaltainen opintomateriaalin kokonaisuus, syventävien opintojen hankkiminen ja materiaalin etsiminenhän antoi valmiudet. - Tällainen koulutusprosessi oli mielestäni juuri sellainen, että siitä sai paljon otettavaa käytäntöön. - Inspiroiva, luova, monipuolinen, paljon materiaalia jakoon ja uusia näkökulmia, kaikki asiat tulivat sopivasti ja joustavasti mukaan koulutukseen. - Mielenkiinto säilyi koko päivän, joskin vähän outo tilanne eläkeläisenä olla skarppina monta tuntia. - Toteutus oli havainnollinen, syventävä ja monipuolinen. - Teoriaa oli mukavasti ja oli hyvä, että sitä syvennettiin ryhmän yhteisillä harjoituksilla Ari Saarto 18

19 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.3 Kokemusneuvojien (KokeNet) koulutuksen suhteen odotukset liittyivät uuden toiminnan ja oman asiantuntijuuden käytön selkiytymiseen siinä sekä uuden ja päivitetyn tiedon saamiseen päihdeongelmaansa neuvoja tarvitsevien sähköisen neuvonnan muodoista ja konkreettisesta toteuttamisesta KokeNet-palvelussa. Valmennuksen toteuttamistapa, eri teemaseminaaripäivät, vuorovaikutuksellinen työskentely niissä, oppimateriaali sekä käytännön harjoittelu verkkoympäristössä jne. olivat kaikkien mielestä erinomaisia. Kokonaisuus vastasi ennakkotoiveita palautekyselyn mukaan yli odotusten. Aluetyöryhmistä on noussut esiin mm. tarve vahvistaa erityisesti mielenterveysja päihdejärjestöjen välistä yhteistyötä ja kehittää kokemusasiantuntijoiden osallisuutta palvelujärjestelmässä (työparina, ryhmänohjaajina jne.). Kokemusasiantuntijat huomioitava erityisryhmänä, koska he eivät ole laajasti organisoituneet perinteisiin vertaistyön verkostoihin ja toimintaperinteeseen. Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvä työnohjaus on aluetyöryhmissä noussut yhdeksi jatkotyöskentelyn tarpeeksi Ari Saarto 19

20 Toiminnan, toteutuksen ja kehittämisen arviointi 5.4 Asiakaskyselyissä korvaushoidon osalta ammattilaisilla on noussut tarpeeksi saada lisää ymmärrystä korvaushoidon toteuttamisesta. Tarve tuli ilmi myös järjestetyissä palveluiden ja järjestöjen yhteisessä päihdepalveluiden kehittämistilaisuuksissa. Odotuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi: Kuntatasolla päätöksentekijöihin vaikuttaminen (virkamiehet); paikallistason poliittisten päättäjien "lobbaus" jaetun osaamisen käytäntöihin siirtymisen edistämiseksi; yhteiset menetelmäkoulutukset, seminaarit, teemapäivät yhteistyön synkronisoinnin helpottamiseksi; tarvitaan enemmän erilaisia asiakasraateja; kokemustiedon kerääminen voisi olla Verkottajan tehtävä Ari Saarto 20

21 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 1.1 Osis Asiakkaat kertoivat saaneensa Katuklinikalta apua keskimäärin 3,6 ongelmaansa (vaihteluväli 1-13). 42 % vastanneista koki päässeensä paremmin palvelujen piiriin Katuklinikan avulla; "ei epäilystäkään". Suhteet moniin viranomaistahoihin ovat "auenneet", "kyllä pääsen paremmin lääkäriin, Astuun ja katkaisuhoitoon", "Ilman Katuklinikkaa en olisi edes tiennyt mistä hakea apua. Nyt minut on ohjattu oikeaan paikkaan". 67 % koki saaneensa tukea Katuklinikan vertaisilta; "olen saanut jutella ilman sarkasmia / kettuilua / saarnaamista", "vertaiset ovat heti ruvenneet tukemaan ja viemään asioitani eteenpäin", "Sain tukea klinikan asiakkaana pysymisessä. Mut muistetaan poimia mukaan kun on tapaaminen", "saattotukea tapaamisiin, keskusteluapua, tietoa palveluista ja neuvoja" Ari Saarto 21

22 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi % kertoi hyötyneensä Katuklinikan toiminnasta; "on huojentunut olo, tuntuu että asioitani hoidetaan ja välitetään", "tuskin olisin tässä ja näin hyvinvoipa, kiitos!", "ilman Katuklinikan apua olisin iskenyt hanskat naulaan", "ollut tukena omassa kuntoutumisessa", "Tärkeää työtä. Kuka muu auttaa ihmisiä, jotka ovat niin huonossa kunnossa ettei itse saa haettua itselleen apua", "hyöty on arvossaan mittaamaton kaikilla elämän osa alueilla". 43 vastaajasta 40 suosittelisi Katuklinikkaa kaverilleen. 2 vastasi "suosittelisi ehkä" ja yksi jätti vastaamatta (useampaan kysymykseen). Palautteen perusteella voi todeta Katuklinikan parantaneen kohtaamiensa asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia Ari Saarto 22

23 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.1 Lasinen lapsuus Sirpaleinen mieli A-klinikkasäätiön Varjomaailman ohjaajia ja tehtäviä pidettiin hyvinä, ja erityisesti kiiteltiin sitä, että ryhmissä sai olla oma itsensä ja huomata, ettei ole yksin kodin päihdeongelman kanssa ja että aiheutuneisiin haittoihin on tarjolla monenlaista apua. Rikkinäiset-ryhmäkin auttoi useita nuoria huomaamaan ettei ole yksin ongelman parissa. Ensimmäistä kertaa sai kohdata vertaisiaan. Ohjaajien ystävälliset ja tukevat kommentit auttoivat, kuten ryhmän runsas vertaistuki, hyvä henki, kommentit ja myötätunto. Palautekyselyn mukaan 5 koki saaneensa vertaistukea, 1 ei kokenut saaneensa vertaistukea. Neljä koki tutustuneensa muihin ryhmäläisiin, 2 kertoi että ei tutustunut. Palautekyselyssä ryhmästä oli apua neljälle, joista 1 sai henkistä tukea ja kannustusta, 3 sai apua. Vastanneista vain 1:lle ei ihan akuutisti tullut apua, ehkä tuli miettineeksi asioita kuitenkin. Palautteen mukaan kolme rohkaistui puhumaan asioistaan ryhmän avulla, kolme ei rohkaistunut Ari Saarto 23

24 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.2 MTKL:n kasvokkaisissa ryhmissä on autettu nuoria aikuisia, joiden elämään omien vanhempien lapsuudenaikainen päihteidenkäyttö toi haittoja. Ryhmissä onnistuttiin vähentämään lapsuudenaikaisten kokemusten vaikutusta aikuisten ryhmäläisten elämään. Ryhmäläisiä myös neuvottiin ja autettiin hakemaan muuta heidän tarvitsemaansa hoitoa tai tukea. A-klinikkasäätiön Varjomaailman nettiryhmissä tavoitettiin 36 eri nuorta tai nuorta aikuista, joille tarjottiin ennen kaikkea arkista mutta pitkäjänteistä aikuisen läsnäoloa vaikeassa kotitilanteessa, tukea tunteiden tunnistamisessa ja puheeksiotossa sekä räätälöityä palveluohjausta ja sen varmistamista, että nuori sai apua tilanteeseensa. Ryhmissä omat kokemukset ja tunteet opittiin erittelemään, ja kerrottiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisille vaikeista kokemuksista Ari Saarto 24

25 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.3 MTKL:n palautteissa ryhmäläiset kertoivat seuraavista myönteisistä vaikutuksista: uskallusta olla sellainen, kuin on; luottamusta itseen, muihin ihmisiin ja tulevaisuuteen; voimavaroja, itsetuntemusta, jaksamista arkeen; uusia näkökulmia, ymmärrystä itseen, vertaistukea, sisältöä elämään ja tietoa; hyödyllinen jakso, jonka aikana sai tutustua ihaniin ihmisiin ja oppia lisää itsestään; koskaan aiemmin en ole kokenut vastaavaa; sain lisää voimavaroja, itsetuntemusta ja jaksamista arkeen; moni asia loksahti paikoilleen; lapsuuden suhteen sain rauhan, mennyt on mennyttä ja nyt elän tätä päivää; sirpaleista taas muutaman palan ehyempänä; uusia ajatuksia. Mielenterveysseuran ryhmistä kerätyn palautteen perusteella ryhmät ovat vaikuttaneet myönteisesti erityisesti jaksamiseen sekä toiveikkuuteen tulevaisuuden suhteen Ari Saarto 25

26 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 2.4 Osallistujapalaute oli myönteinen; erityisesti vertaisuuden vaikutus ja osaavat ohjaajat saivat hyvää palautetta. Tuleva oppimateriaali arvioitiin oppilaitosten (n. 30) toimesta tarpeelliseksi, koska Lasisen lapsuuden aihepiirin käsittely on nykyisissä oppisisällöissä vaihtelevalla tasolla. Mielenterveysseura: Vaikuttavuutta kysyttiin kolmella avoimella ja kahdella monivalintakysymyksellä. Kolmen ryhmän vastauksista nousi parhaiten esiin vaikuttavuus tulevaisuuden toiveikkuuteen (ka 4,5 asteikolla 1-5). Muutoksen koettiin tapahtuneen pääasiassa ryhmän vaikutuksesta Ari Saarto 26

27 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 3 Dopinglinkki Osallistujilta saaduissa palautteissa on mm. arvioitu, että terveysneuvonnan vastaukset ovat tukeneet päätöstä olla käyttämättä dopingaineita tai antaneet tukea muuten vaikeassa tilanteessa. Koulutuksiin osallistuneet ovat mm. kertoneet oppineensa ymmärtämään kuntodopingilmiötä paremmin sekä tunnistamaan käyttöön liittyviä haittoja; näitä tietoja voi hyödyntää työssä Ari Saarto 27

28 Hyötyjen, tulosten ja vaikutusten arviointi 4 Verkottajan osallistujapalautetta ammattilaisten kokemista yhteisten valmennusten hyödyistä ja vaikeuksista: - Jo se, että olimme samassa koulutuksessa, oli hyödyllinen ammattilaisvertais/kokemusasiantuntijoiden yhteisen työskentelyn juurtumisen kannalta. - Me olemme tämän kokemuksen jälkeen ammattilaisina kokemusasiantuntijoita siitä, millaista on opiskella rinnakkain kokemusasiantuntijoiden kanssa. - Valmennus on madaltanut, jos ei jopa poistanut joidenkin ammattilaisten kynnystä lähteä yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa. - Hanketyöntekijän roolista näen, että valmennus on kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttamisen näkökulmasta toimiva keino. - Valmennus antoi työskentelylle raameja ja struktuuria ja vei asioita puheen tasolta konkreettisiin toimiin. - Suuri hyöty erityisesti ammattilaisille asenteiden muuttumisen ja ammatillisen "itsetutkiskelun" näkökulmasta. - Yhteisten merkitysten rakentumista tapahtui. - Yhteistyö sai alkunsa. - Sosiaalitoimi on johdon toimesta sitoutunut yhteistyön kehittämiseen ja ryhmätoimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ari Saarto 28

29 Kokemusasiantuntija-auditointia ja palvelumuotoilua 1 Palvelumuotoilu on luovuuteen innostava ja vapauttava tapa työskennellä ja kehittää omaa työtä. Se antaa välineitä katsoa palvelua ja sen antamaa kokemusta asiakkaan silmin, tavoitteena palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen osallistuva, tyytyväinen asiakas ja yhteistyökumppani. Palvelumuotoilu pyrkii saamaan asiakkaan tai käyttäjän palvelukokemuksesta miellyttävän, hyödyllisen ja asiakkaan sanomattomiinkin tarpeisiin vastaavan kokemuksen. Palvelumuotoilija havainnoi ja tulkitsee tarpeita ja palveluvaatimuksia muotoillakseen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa palvelujärjestelmää asiakkaan palvelukokemusta parantavaan suuntaan tai luodakseen kokonaan uuden palvelukokemuksen Ari Saarto 29

30 Kokemusasiantuntija-auditointia ja palvelumuotoilua 2 Case: Malli joka pilotoitu ja kehitetty 2013 A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Kouvolan Huumevieroitusyksikkö Piikkisiilissä. Ydinjoukkona asiakkaita joilla takanaan jo useampi vuosi huumeetonta elämää. Asiakkaat ovat saaneet kokemusasiantuntijakoulutuksen. Tämä ryhmä tulee osaksi hoitoyhteisöä yhteensä noin neljä kertaa vuodessa 2-5 päiväksi ympärivuorokautisesti. Jakson aluksi yksikön vastaava ohjaaja, yksikköjohtaja ja auditoija käyvät tavoitekeskustelun, jossa jaksolle asetetaan tavoitteita ja tarkkailukohteita (kuten ryhmätoiminta tai henkilökunnan asiakkaankohtaamistaidot tai yksikön käytännöt ja aikataulut. Auditoija elää osana yhteisöä ja jakson jälkeen käydään palautekeskustelu josta laaditaan myös kirjallinen muistio. Palautetta ja keskusteluja käytetään kehitystoiminnan pohjana kehityspäivissä ja tiimikokouksissa Ari Saarto 30

31 Kiitos ja hyvää arviointia kaikille Ari Saarto 31

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Päihdetiedotusseminaari 2013 6.-8.6 Jurmala Mija Alho Yksikköjohtaja Vinkki, A-klinikka Vinkki on päihteiden käyttäjien, erityisesti suonensisäisesti huumeita käyttävien

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA?

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? Helena Virokannas Osis II -hanke 26.3.2015 Valtakunnalliset etsivän työn päivät Espoo Huumeiden

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on

Kehittäjäasiakasvalmennus Rovaniemellä. Ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita on Kaikille kansalaisille avoin keskustelukahvila toiminta Rovaniemellä pidettiin syksyllä 2013 yhteensä yhdeksän kertaa eri toimipisteissä aiheesta : Miten päihdepalveluita tulisi khi kehittää kunnassasi?

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Anu Pärssinen, Sosiaalityöntekijä Merikratos lastensuojelu Oy 30.9.2014 Esityksen runko Miten päädyin verkkoon? Miksi nuorille? Case: A-klinikkasäätiön Varjomaailma.fi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria. ja käytäntö

Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria. ja käytäntö Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria Mikä? Miksi? Miten kehitetty? Miten otettu vastaan? Mitä seuraavaksi? ja käytäntö Ryhmäilmiö pähkinänkuoressa Yksinkertainen työkalupakki nuorten ryhmien ohjaamiseen

Lisätiedot

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013 Ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2013 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmistä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi -ryhmät... 5 Lasinen lapsuus

Lisätiedot

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi - Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi Kokemustutkija & VTL Päivi Rissanen Erikoistutkija-kehittäjä & VTT Outi Hietala, 18.3.2015 1 Juuret

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Tampereen kaupunki Avopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut TAMPEREEN KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHETUKIKESKUSTEN, JA EHKÄISEVÄN TYÖN ASIAKASPALAUTEKOONTI 1.4.2007 31.3.2013

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS RYHMÄT...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen. Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden avokuntoutuksen kehittäminen Projektipäällikkö Anne Salo Sininauhaliitto PÄMI-HANKE PÄMI-hanke kehittämisen lähtökohtana PÄMI Päihde- ja mielenterveys avokuntoutuksen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä

Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Päihdetiedotusseminaari

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen Kokemus esiin 50+ -projekti Taina Paananen 24.4.2015 Perustiedot hankkeesta ESR rahoitus 2/2013-6/2015 lisäksi rahoittajina Vantaan ja Espoon kaupungit ja Edupoli Toiminta-alue Vantaa vuosina 2013-2014,

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen

MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen MOTIVOINTIA JA MANIPULOINTIA? Yhteisellä asialla, samalla viivalla-seminaari 21.4.2016 Osis II-hanke Kati Savolainen Hede Kumpulainen TULOKULMANA: OSIS VERTAISTEN OSALLISUUTTA VAHVISTAMASSA 2015-2017 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015 Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina Etsivän työn verkoston päivät 2015 11.6.2015 Selvittää hiv- ja hepatiitti C-infektioiden esiintyvyyttä sekä taustatekijöitä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa Pirjo Kotkamo hanketyöntekijä psyk.esh, psykoterapeutti, TtM-opiskelija Vantaalaisen hyvä mieli hanke 11.10.2011 Tampere Luennon sisältö Pitkäaikaisesti

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Omaistyön perustehtävä

Omaistyön perustehtävä Omaistyön perustehtävä Valtakunnallinen omaistyö Hyvinvoiva omainen Alueellinen omaistyö Olen onnellinen, että tulin käyneeksi Prospect-kurssin! Se oli minulle erittäin voimauttava kokemus. Tänään olen

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Olkkari Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Mikä hanke? Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke on lastensuojelun ennaltaehkäisevä hanke nopea reagointi Palvelutarpeet

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja

Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja Kehittämisjohtaja Ari Saarto A-klinikkasäätiö 12.10.2011 Millaisia palveluja? Monenlaisia palveluja; esimerkiksi perinteisiä avohoidon

Lisätiedot

Voimaperheet. Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014

Voimaperheet. Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014 Voimaperheet Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014 LASTENPSYKIATRIAN TUTKIMUSKESKUS LAPSUUDEN KÄYTÖSHÄIRIÖILLÄ USEIN HUONO ENNUSTE YHTEYDESSÄ AIKUISIÄSSÄ: psykiatrisiin häiriöihin rikollisuuteen

Lisätiedot

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net kriisikeskus netissä Mikä Tukinet on? - Aina avoin tukikeskus netissä - Apua arjen murheiden keskellä ja elämän kriisitilanteissa - Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kotikuntaansa ilmoittamatta - Toiminta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

IHMEELLISET VUODET OHJELMA (THE INCREDIBLE YEARS )

IHMEELLISET VUODET OHJELMA (THE INCREDIBLE YEARS ) IHMEELLISET VUODET OHJELMA (THE INCREDIBLE YEARS ) YHDYSVALTALAISEN PSYKOLOGIAN PROFESSORI CAROLYN WEBSTER-STRATTONIN KEHITTÄMÄ RYHMÄPOHJAINEN OHJAUSMENETELMÄ 3-12 VUOTIAIDEN LASTEN VANHEMMILLE JA LASTEN

Lisätiedot

Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni

Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni MS-liiton avokuntoutuksen alkutaival Kehitää haja-asutusalueelle

Lisätiedot

Vammaispalvelujenkasikirja.fi Handbokforhandikappservice.fi

Vammaispalvelujenkasikirja.fi Handbokforhandikappservice.fi Vammaispalvelujenkasikirja.fi Handbokforhandikappservice.fi Anu Autio, erikoissuunnittelija, Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 25.4.2014 Anu Autio, Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 1 Vammaispalvelujen käsikirja

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot