SANANVAPAUS JA SALASSAPITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANANVAPAUS JA SALASSAPITO"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT SANANVAPAUS JA SALASSAPITO W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 1

2 ESITYKSEN JÄSENNYS I Sananvapaus - Sananvapaus yleensä; ilmaisuvapaus - Sosiaalityöntekijän sananvapaus - Asiakkaan sananvapaus - Sananvapauden rajoitukset II Salassapito - Salassapito yleensä; laki tai sopimus - Sosiaalityöntekijän salassapitovelvollisuus - Asiakkaan salassapitovelvollisuus III Sosiaalinen media IV Sananvapauden ja salassapidon yhteensovittaminen V Käytännön esimerkkejä - Salassapito ja sananvapaus VI Yhteenveto: sosiaalityöntekijän sananvapaus sosiaalisessa mediassa W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 2

3 I SANANVAPAUS SANANVAPAUS YLEENSÄ? Vahva, mutta ei ehdoton oikeus. Rajoitettavissa. Ei ennakkosensuuria, ei lupaa. Jälkikäteiskontrolli. Poliittinen perusoikeus. Muukin ilmaisu suojan piirissä. KENEN TAI KEIDEN SANANVAPAUS? MITKÄ OIKEUSSUHTEET? MITKÄ LAIT? MITKÄ SOPIMUKSET? MITKÄ OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET? W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 3

4 I SANANVAPAUS OIKEUTENA IHMISOIKEUS 10 artikla Jokaisella on sananvapaus. Oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi. Sananvapauden käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Tulkinta Sananvapauden käytön oikeutus < > muut suojatut intressit > punninta W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 4

5 SANANVAPAUS Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT Juppala v. Suomi ( ) 71-vuotias J oli vienyt lääkäriin 3-vuotiaan tyttärenpoikansa, jolla oli mustelma selässä. J oli kertonut pojan kertoneen isän T:n lyöneen häntä. Myös poika oli kertonut lääkärille näin. Lääkäri oli ilmoittanut väitetystä väkivallasta lastensuojeluviranomaisille, vaikka J oli vastustanut ilmoittamista. HO katsoi tuomiossaan J:n syyllistyneen ei vastoin parempaa tietoa tehtyyn herjaukseen, mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta. J tuomittiin suorittamaan T:lle kärsimyskorvausta ja ok-kuluja. EIT piti hälyttävänä sitä, että hovioikeuden mukaan J ei ollut ollut oikeutettu toistamaan mitä poika oli sanonut hänelle, eli että isä oli lyönyt häntä, jonka väitteen poika oli toistanut lääkärin luona. Ei ollut väitettykään, että J olisi toiminut piittaamatta siitä, oliko pojan väite ollut perusteltu vai ei. Päinvastoin, lääkäri oli myös katsonut perustelluksi ilmoittaa asiasta lastensuojeluviranomaisille. Sananvapauden rajoittaminen voi vain poikkeuksellisesti olla välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Sananvapauteen puuttumiselle ei ollut esitetty riittäviä syitä. Suomi oli rikkonut 10 artiklaa (sananvapaus). W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 5

6 I SANANVAPAUS OIKEUTENA PERUSTUSLAKI 12 Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta Tulkinta Perusoikeudet vaikuttavat ensisijaisesti yksilön ja julkisen vallan keskinäissuhteissa Perusoikeusmyönteinen tulkinta ->Sananvapauden käytön oikeutus < > muut suojatut intressit > punninta W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 6

7 I SANANVAPAUS OIKEUTENA Sananvapauslaki Lähtökohta Koskee yleisölle suunnattua joukkoviestintää julkaisumuodosta riippumatta Ei koske kohdeviestintää eikä luottamuksellista viestintää Internetsivustot voivat olla verkkojulkaisuja tai verkkoviestejä jos käsittelyä -> verkkojulkaisu; nimettävä vastaava toimittaja ei käsittelyä -> verkkoviesti; yleisölle suunnattuja -> sananvapauslain piirissä, mutta ei vastaavaa toimittajaa Yhteisöpalvelut Sisältävät profiilisivun ja käyttäjien sivustot Sivuston ylläpito ja päivitys ei julkaisutoimintaa; ei vastaavaa toimittajaa Yleisölle suunnattuina verkkoviesteinä sananvapauslain soveltamispiirissä W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 7

8 I SANANVAPAUS SOSIAALITYÖNTEKIJÄN SANANVAPAUDEN KÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Julkisuuslaki - Hallintolaki - Kunnallinen viranhaltijalaki ASIAKKAAN SANANVAPAUS NORMAALIA YLEISÖN SANANVAPAUTTA. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 8

9 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 9

10 II SALASSAPITO Sosiaalihuollon asiakaslaki 3 luku; - 14 Asiakirjasalaisuus - 15 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto -> Julkisuuslaki - 16 Suostumus tietojen antamiseen; asiakas, laillinen edustaja, jos oikeus - 17 Salassa pidettävien tietojen antaminen, ilman suostumusta, asiakkaan etu - 18 Salassa pidettävien tietojen antaminen ilman suostumusta - 19 Vaitiolovelvollisuuden lakkaaminen - > Julkisuuslaki 4 luku; Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus salassa pidettävien tietojen saantiin ja virka-apuun W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 10

11 II SALASSAPITO Julkisuuslaki 6 luku Salassapitovelvoitteet; - 22 Asiakirjasalaisuus - 23 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto - Koskee myös asianosaista Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat - Kohta 25 sosiaalihuollon asiakkuus, palvelut, terveydentilatiedot ym Salassapito ja luokitusmerkintä 7 luku Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen - 26 lain tai asiakkaan suostumuksen perusteella; toiselle viranomaiselle lain antaman oikeutuksen perusteella W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 11

12 II SALASSAPITO Lastensuojelulaki 25 Lastensuojeluilmoitus; 1-12 lasten kanssa työskentelevän tahon henkilöstö ja luottamushenkilöt: - salassapitosäännösten estämättä - velvollisia viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollon toimielimelle - tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. -> Myös sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoitus lain antaman oikeutuksen perusteella. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 12

13 II SALASSAPITO Julkinen valta Perhe Muut tahot Sosiaalitoimi/ Lastensuojelu Isä Lapsi Äiti W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 13

14 II SALASSAPITO Sosiaalihuollon lastensuojelussa työskentelevän - Salassapito koskee kaikkea työssä saatua tietoa - Vaitiolovelvollisuus on pääsääntö - Vain lakiin kirjatuissa tilanteissa siitä voidaan poiketa; - itseä koskeva; asianosaisasema - asianomaisen suostumus - lain antama oikeutus Laki ei anna sosiaalityöntekijälle oikeutta salassapidosta poikkeamiseen muusta kuin lakiin kirjatuista lapsen etuun liittyvästä syystä. Käsitys tietojen luovutusoikeudesta on koettu ongelmalliseksi. Viranomaisten tiedonvaihtoon on suhtauduttu pidättyvästi ja omaa salassapitovelvollisuutta tulkittu tiukasti. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 14

15 II SALASSAPITO/ LASTENSUOJELU S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä - A S I A K A S Luottamussuhde. Asiakkaalla ei omien asioidensa eikä saamiensa palveluiden osalta salassapitovelvollisuutta. Voi valita, mitä kertoo. Sananvapauden rajat rikoslaissa. S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä - K U N T A - T Y Ö N A N T A J A Sosiaalityöntekijä on lakien ja työ- ja virkavelvollisuuksien nojalla velvollinen pitämään asiakastiedot salassa. Tietoja ei saa muutenkaan hyödyntää. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 15

16 II SALASSAPITO Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ( 1795/4/13) julkisuuslain mukaisesta menettelystä tiedon luovutuksessa ja huoltajan oikeudesta osallistua lasta koskevaan päätöksentekoon. Kantelija pyysi X hyvinvointipalveluilta lapsen huoltajana lastaan koskevia salassa pidettäviä tietoja. Hän ei pyytänyt tietoja lapsen äidistä, mutta asiakirjat sisälsivät niitä. Hänelle ilmoitettiin, että hänelle luovutetut tiedot olivat salassa pidettäviä ja että häntä koski laissa säädetty hyväksikäyttökielto. AOA:n mukaan kantelijalle olisi pitänyt ilmoittaa myös siitä, että hyväksikäyttökiellon estämättä asianosaisasemassa saatuja tietoja voidaan käyttää hyväkseen lapsen edun toteuttamiseksi. Sosiaalihuollon asiakaslain ja julkisuuslain mukaan asianosainen voi käyttää salassa pidettävää saamaansa tietoa hyväkseen (tässä tapauksessa lapsen edun toteuttamiseksi) sellaisessa hallintomenettelyssä tai oikeudenkäynnissä, johon liittyen hän on asianosaisaseman perusteella saanut toista koskevan salassa pidettävän tiedon. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 16

17 II SALASSAPITO Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ( 3069/2012) lasta koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle. Hyvinvointipalvelujen asianomaiset viranhaltijat olivat menetelleet sinänsä harkintavaltansa puitteissa arvioidessaan mitä lasta ja kantelijaa koskevia tietoja lapsen isälle voitiin luovuttaa. Kantelukirjoituksesta ja asiamiehen saamasta selvityksestä ilmeni, että kantelijan lapsen isälle oli luovutettu myös kantelijan ystävää koskevia salassa pidettäväksi säädettyjä tietoa (muun muassa asiakkuussuhteeseen liittyviä tietoja). Tältä osin hyvinvointipalvelut oli toiminut asiassa julkisuuslain vastaisella tavalla. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 17

18 SALASSAPITO Eri alojen salassapitosäännökset ja tietojen vaihdon ongelmat vaikeuttavat lastensuojelun tarpeen selvittämistä ja lastensuojelutoimenpiteiden tekemistä. (2013,) Juridista asiantuntemusta on saatavilla riittävästi tarpeeseen nähden 12 prosentissa vastanneista kunnista. Sosiaalityöntekijöiden ajan puute on usein esteenä perheiden kokonaisvaltaiselle tukemiselle. Yli 90 prosenttia vastanneista kunnista kannattaa viranomaisten yhteistyön selkiinnyttämistä lainsäädännöllä. Vastanneita kuntia 289 eli 90,3 %. Lähde: Kuntaliitto, Lastensuojeluraportti (Tiedonvaihdon ongelmat todettu jo ministeriön työryhmäraportissa 2007) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 18

19 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 19

20 III SOSIAALINEN MEDIA - PALVELUT Esimerkkejä Sosiaaliset verkostot Keskustelufoorumit Sisältöjen jakaminen Chattaus Bloggaus W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 20

21 III SOSIAALINEN MEDIA KÄYTTÖSUHTEET 1 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 21

22 III SOSIAALINEN MEDIA KÄYTTÖSUHTEET 2 Sosiaalisen median käytön suhteet - sananvapaus Henkilökunta Someviestintä Yhteisöpalvelun tarjoaja Viranomainen Asiakas/asiakkaat Exasiakkaat Yleisö Yleisö W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 22

23 III SOSIAALISEN MEDIAN VIESTINTÄ Lähtökohta Yleisölle suunnattu SOME-palvelun käyttäjät muodostavat yleisön. SOME-viestintä on verkkoviestejä yleisölle tai kaveripiirille (= yleisö) sananvapauslaki; ei vastaavaa toimittajaa. SOME-viestintä voi olla yleisölle suunnattu, toimitettu julkaisu tai sen osa sananvapauslaki; vastaava toimittaja Kohdeviestintä, luottamuksellinen viestintä Käyttäjien keskinäiset luottamukselliset viestit toisilleen Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Henkilötietojen käsittelyä W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 23

24 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 24

25 III SOSIAALINEN MEDIA -VASTUU VIESTINNÄSTÄ Sananvapauslaki Jakelun keskeyttämismääräys - Lainvastaisen verkkoviestin jakelu tuomioistuin voi keskeyttää jakelun - Sananvapauslaki -> Rikoslaki ja Vahingonkorvauslaki - Rikosvastuu rikoslain mukaan - Vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslain mukaan Seuraamukset - Rikosvastuu, Korvausvastuu (Tekijä) - Palvelujen sopimusmääräykset - Työoikeudelliset seuraamukset W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 25

26 SOSIAALINEN MEDIA - KUKA ON TEKIJÄ? Omat lausumat - tekijävastuu Jakaminen (muiden lausumien) jokainen vastaa osaltaan, jos tahallista (=tieto rikollisesta sisällöstä) Linkittäminen - Vievät ja tuovat linkit = Aineiston yleisön saataville saattamista - Aineiston valinta ja linkin asettaminen > tekijävastuu - Ei tietoa rikollisesta sisällöstä -> ei vastuuta, jollei tahallisuutta Tykkääminen - Miten ja missä tykkääminen näkyy?(oma sivu, uutissyöte, tykätty sivu) - Levittääkö tykkääminen rikollista tietoa yleisön saataville? - Jos vain merkintä tykätyllä sivulla = mielipiteen ilmaus, ei osallisuus tekoon W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 26

27 III SOSIAALINEN MEDIA PALVELUN KÄYTTÖ TYÖSSÄ JA VAPAA-AIKANA Mikä on uuden viestintävälineen luonne? Onko julkista vai yksityistä viestintää? Onko viestintä työhön vai vapaa-aikaan liittyvää? Onko välineen käyttö ja sinne viety sisältö asemaan sopivaa? Mikä on verkkoidentiteetti, jolla toimii? Voiko hallussa olevia tietoja julkistaa Facebookissa tai Twitterissä? Saako siellä olevia tietoja käyttää lähteenä? *** Yksityinen, ei-julkinen ja julkinen alue sekoittuvat. Informaatio saattaa saada yksityisen ja julkisen lisäksi julkisyksityisen luonteen. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 27

28 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 28

29 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MITÄ VOI / SAA SANOA? 1. Jokaisella on sananvapaus. Missä ominaisuudessa sanavapautta käytetty; yksityishenkilönä vai viranhaltijana? Virka-aseman merkitys mielipiteen ilmaisuille. Samastusriski. 2. Lojaliteettivelvoite rajoittaa Viranhaltija-asema myös vapaalla. Lojaliteettivelvoite. Käytös tehtävän ja aseman mukaan, asianmukaisesti. Työssä tasapuolisesti. Ei anonyymia ilmaisua. KunnViranL Salassapito ja vaitiolovelvollisuus rajoittavat Salassapito ei ole sidottu asian laatuun, vaan kaikki salassa pidettävä on salassa pidettävää. ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. JulkisuusL 23. Koskee myös tiedon saanutta asianosaista. Voimassa asiakirjan salassapitoajan. 4. Hyödyntämiskielto rajoittaa W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 29

30 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO Oikeussuhteet Virkasuhde Asiakassuhde * Viestintäsuhde Ihmissuhde * Sopimussuhde Velvollisuudet Virka-asema Lojaliteetti Salassapito W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 30

31 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MITÄ VOI / SAA SANOA? Virkamiehellä on sananvapaus. Sananvapauden sisältöön vaikuttaa virka-asema ja se missä ominaisuudessa sitä käytetään. Tietyillä ammattiryhmillä tietyissä asioissa ja asemassa sananvapaus on rajoitettu. Eduskunnan oikeusasiamies EOA dnro 568/4/01, 840/4/01; Vanhempi konstaapeli, joka televisio-ohjelman haastattelussa oli sanonut pitävänsä Seksuaalinen tasavertaisuus - nimisen yhdistyksen (SETA ry) toimintaa ja homoseksuaalisuutta sairaana, ei olisi saanut esittää kyseisiä mielipiteitään julkisesti, koska ne eivät olleet sopivia poliisille. EOA dnro 1195/4/00; Käräjätuomarilla ollut oikeus ilmaista yleisluontoinen käsityksensä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetusta laista ja sen vaikutuksista mm. käräjäoikeuden työtilanteeseen. Näkemyksissä ei mitään tuomarinviran kannalta ongelmallista. EIT (1999) Wille; Tuomareiden tulee käyttäessään sananvapauttaan ottaa huomioon, etteivät heidän lausumiaan saata oikeuslaitoksen auktoriteettia ja puolueettomuutta kyseen-alaisiksi. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 31

32 IV SANANVAPAUS KHO 2001 T 1727 Poliisimies X oli kirjoittanut paikalliseen ilmaisjakelulehteen artikkelipalstalle "Malmin poliisin piiristä" pakinoita muun muassa nimimerkillä "Kysyy kummastellen Malmin Poliisi". Vaikka kyseisellä pakinapalstalla ei julkaistu poliisin viralliseksi katsottavia kannanottoja, X:n olisi tullut ymmärtää, että lehden lukijalle oli perustellusti voinut syntyä mielikuva siitä, että pakinat kuvasivat poliisin piirissä yleisesti vallitsevia käsityksiä ja että kysymys olisi myös poliisin viralliseksi tarkoitetusta tiedotustoiminnasta. Samoin X:n olisi tullut käsittää, että allekirjoituksella "Kysyy kummastellen Malmin Poliisi" varustettua kirjoitusta ei voitu pitää tavanomaisena yksityis-henkilön mielipidekirjoituksena. Kirjoituksen sisältö huomioon ottaen X ei ollut käyttäytynyt virka-asemansa ja -tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Hän oli siten toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Poliisilaitoksen päätös, jolla X:lle oli tuolla perusteella annettu kirjallinen varoitus, ei ollut lainvastainen. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 32

33 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO EIT Birgitte Heinisch v. Saksa Kysymys siitä, loukattiinko työnantajaa koskeneen rikosilmoituksen tekemiseen perustetulla työsuhteen purulla vanhustenhoidon puutteet paljastaneen sairaanhoitajan sananvapautta. Virkaasema Lojaliteetti Salassaapito W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 33

34 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MIKÄ MIELIPITEEN KOHTEENA: 1. Oikeus osallistua lastensuojelutyöstä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi resurssit, yhteistyö, prosessit, kehitystyö. Ei työnantajan näkemyksien vastaisesti. MUTTA huomioon asema ja tehtävä, lojaliteetti, salassapito Esim. lastensuojelu ja Venäjä-suhteet -keskustelu 2. Oikeus kertoa mielipiteensä julkisuuteen epäkohdista, jotka havainnut lastensuojelutyössä kerrottuaan ne ensin työnantajalleen tuloksetta. 3. Erityistehtävässä laajemmat oikeudet (luottamusmies, henkilöstön edustaja ) 4. Oikeus puolustautua syytteitä/syytöksiä vastaan. Ei kantaa asiakkuuteen. 5. Ei oikeutta ottaa kantaa asiakkaan yksittäistapaukseen. - Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyödyntämiskielto. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 34

35 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO Sosiaalihuollon organisaatioissa tiedottamisvastuut saattavat olla jaettu. Ei vaikutusta oikeuteen käyttää sananvapautta ja antaa lausuntoja asianmukaisesti, asemaan ja tehtäviin sopivasti. Sananvapaus on rajoitetumpi kuin tavallisen kansalaisen, koska virka-asemaan liittyvät velvollisuudet sitä rajoittavat. Yksityishenkilönäkin virka-asema otettava huomioon. Jos viranomaiskäytännöt rajoittavat viranhaltijan sananvapautta kohtuuttomasti (lupa etukäteen, juttu näytettävä, oltava positiivinen, esimies hoitaa mediasuhteet, haastatteluja ei anneta), ovat ne ihmis- ja perusoikeuksien vastaisia. (Laura Tiitisen haastattelututkimus, N=17 sosiaalialan työntekijää, julkaistu Oikeus 2014:2 s. 125) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 35

36 V KÄYTÄNTÖ- SALASSAPITO JA SANANVAPAUS MITÄ VOI SANOA, MISSÄ MUODOSSA, KENELLE? Henkilökunta MEDIA Viestintä Viranomainen Asiakas/asiakkaat Exasiakkaat Yleisö Yleisö W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 36

37 V KÄYTÄNTÖ - ESIMERKIT Poimintoja netissä olevista kirjoituksista, jotka koskevat lastensuojeluviranomaisia. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 37

38 V KÄYTÄNTÖ - ESIMERKKI 1 Asiakkaan oikeudet? - Oma tulkinta tilanteesta. Kertoo omia yksityisiä kokemuksia. Oikeus arvostella viranomaistoimintaa. Yleisön oikeudet? - Arvostelun ja mielipiteen vapaus. Kritiikki tiettyä tapausta kohtaan sallittua. Ei oikeuta loukkaamaan muita. Julkisessa virassa toimivaa voidaan arvostella (sosiaalijohtaja), mutta se ei saa ylittää sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. ( syytettyjen penkille ) Viranomaisen oikeudet? - Vastine-/oikaisuoikeus -> Vihdin Uutiset - Tiedote väärien käsitysten oikaisu - Keskusteluun osallistuminen nimellä yleisellä tasolla W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 38

39 VI YHTEENVETO Anonyymi nettikirjoittelu saattaa olla yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemistä (lastensuojelutyön ongelmat) ja sallittua, jos se ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä huomioon ottaen sen sisältö, muoto, toisten oikeudet sekä muut olosuhteet Arvosteluun vastaaminen Sosiaalityöntekijä ei voi vastata asiakkaiden kokeman ja julkisesti esittämänsä lastensuojelutoimenpiteen arvosteluun julkisuudessa. Yleisellä teema-tasolla voi ottaa kantaa. Vastine- ja oikaisuoikeus yleisellä tasolla. Arvostelijalle itselleen voi vastata henkilökohtaisesti. Sosiaalitoimi voisi vastata kritiikkiin yleistiedotteella, jossa on oikeat prosessi- ja resurssitiedot. Syytöksiin voisi vastata ottamatta kantaa asiakkuuteen. (Jos asiat olisivat siten kuin lehdessä väitetään, niin sitten lastensuojelu toimii tavalla y) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 39

40 VI YHTEENVETO Tutkintapyyntö nettipoliisille tai poliisille Yksilöidyistä, perättömistä kunniaa loukkaavista väitteistä tutkintapyyntö. Yhteiskunnallinen keskustelu ja virkatoimien arvostelu kuuluu sananvapauteen. Viestintärauhan häirinnästä ja vainoamisesta tutkintapyyntö. Muut keinot Anonyymi nettikirjoittelu saattaa olla asianosaisen keino purkaa vaikeaa tilannetta. Voitaisiinko ongelmia käsitellä ja purkaa sosiaalityöprosessin osana asiakkaan kanssa. Asiakkaiden vertaisryhmät? Muu ohjaus? Julkisuuden hallinta: Positiiviset lastensuojeluntyön uutiset julkisuuteen? W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 40

41 LOPPU Kiitos mielenkiinnostanne! :-) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 41

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 3: SANANVAPAUS

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 3: SANANVAPAUS JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 3: SANANVAPAUS Kuvitus: Miina Pohjolainen Tämän osion sisällöt Sananvapaus oikeutena Sananvapauden rajat ja rajoittaminen Sotapropagandan kielto Kiihottaminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin

Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 14.10.2010 Toimituspäällikkö Lea Suoninen-Erhiö Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin Toinen linja 14, 00530 Helsinki puhelin 09 771 2510 s-posti toimisto@sosiaalitieto.fi

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja

Valokuva ja yksityisyyden suoja Valokuva ja yksityisyyden suoja Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.11.2011 Kansallismuseon auditorio Puheenvuoroja kentältä: intendentti Hannu Häkkinen Museovirasto / Kuvakokoelmat MUSEOVIRASTO Museoviraston

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2005 7.10.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisilaitoksen päätös 27.7.2004, jolla

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 27.8.2002 2032/4/00 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

MTS tiedusteluseminaari Tiedustelulainsäädäntö journalistisesta näkökulmasta

MTS tiedusteluseminaari Tiedustelulainsäädäntö journalistisesta näkökulmasta MTS tiedusteluseminaari Tiedustelulainsäädäntö journalistisesta näkökulmasta Helsinki 21.9.2016 jussi.salokangas@journalistiliitto.fi 1 Tiedustelulainsäädäntö Tiedustelulainsäädännössä periaatteellinen

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio 19.6.2003 1255/4/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LAPSEN LUOVUTTAMINEN PÄIVÄKODISTA 1 KANTELU A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Sisältö Ympäristötieto päätöksenteossa Ympäristötiedon kokoamisen prosessit Ympäristötieto

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 8/2010 29.1.2010 Asia: Kirjallinen varoitus Oikaisuvaatimuksen tekijä: X, sairaanhoitaja Virasto: Sairaala Päätös, johon haetaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

ILMOITUS ESPOON TURVAKODIN TOIMINTAA KOSKEVASSA ASIASSA

ILMOITUS ESPOON TURVAKODIN TOIMINTAA KOSKEVASSA ASIASSA 31.10.2005 2890/2/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio ILMOITUS ESPOON TURVAKODIN TOIMINTAA KOSKEVASSA ASIASSA 1 ASIA Käsiteltävänäni

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015 1 (5) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 15.2.2016 H 00028/16 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

HE 120/2007 vp. josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa

HE 120/2007 vp. josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa HE 120/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta

Lisätiedot