SANANVAPAUS JA SALASSAPITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANANVAPAUS JA SALASSAPITO"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT SANANVAPAUS JA SALASSAPITO W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 1

2 ESITYKSEN JÄSENNYS I Sananvapaus - Sananvapaus yleensä; ilmaisuvapaus - Sosiaalityöntekijän sananvapaus - Asiakkaan sananvapaus - Sananvapauden rajoitukset II Salassapito - Salassapito yleensä; laki tai sopimus - Sosiaalityöntekijän salassapitovelvollisuus - Asiakkaan salassapitovelvollisuus III Sosiaalinen media IV Sananvapauden ja salassapidon yhteensovittaminen V Käytännön esimerkkejä - Salassapito ja sananvapaus VI Yhteenveto: sosiaalityöntekijän sananvapaus sosiaalisessa mediassa W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 2

3 I SANANVAPAUS SANANVAPAUS YLEENSÄ? Vahva, mutta ei ehdoton oikeus. Rajoitettavissa. Ei ennakkosensuuria, ei lupaa. Jälkikäteiskontrolli. Poliittinen perusoikeus. Muukin ilmaisu suojan piirissä. KENEN TAI KEIDEN SANANVAPAUS? MITKÄ OIKEUSSUHTEET? MITKÄ LAIT? MITKÄ SOPIMUKSET? MITKÄ OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET? W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 3

4 I SANANVAPAUS OIKEUTENA IHMISOIKEUS 10 artikla Jokaisella on sananvapaus. Oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi. Sananvapauden käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Tulkinta Sananvapauden käytön oikeutus < > muut suojatut intressit > punninta W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 4

5 SANANVAPAUS Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT Juppala v. Suomi ( ) 71-vuotias J oli vienyt lääkäriin 3-vuotiaan tyttärenpoikansa, jolla oli mustelma selässä. J oli kertonut pojan kertoneen isän T:n lyöneen häntä. Myös poika oli kertonut lääkärille näin. Lääkäri oli ilmoittanut väitetystä väkivallasta lastensuojeluviranomaisille, vaikka J oli vastustanut ilmoittamista. HO katsoi tuomiossaan J:n syyllistyneen ei vastoin parempaa tietoa tehtyyn herjaukseen, mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta. J tuomittiin suorittamaan T:lle kärsimyskorvausta ja ok-kuluja. EIT piti hälyttävänä sitä, että hovioikeuden mukaan J ei ollut ollut oikeutettu toistamaan mitä poika oli sanonut hänelle, eli että isä oli lyönyt häntä, jonka väitteen poika oli toistanut lääkärin luona. Ei ollut väitettykään, että J olisi toiminut piittaamatta siitä, oliko pojan väite ollut perusteltu vai ei. Päinvastoin, lääkäri oli myös katsonut perustelluksi ilmoittaa asiasta lastensuojeluviranomaisille. Sananvapauden rajoittaminen voi vain poikkeuksellisesti olla välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Sananvapauteen puuttumiselle ei ollut esitetty riittäviä syitä. Suomi oli rikkonut 10 artiklaa (sananvapaus). W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 5

6 I SANANVAPAUS OIKEUTENA PERUSTUSLAKI 12 Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta Tulkinta Perusoikeudet vaikuttavat ensisijaisesti yksilön ja julkisen vallan keskinäissuhteissa Perusoikeusmyönteinen tulkinta ->Sananvapauden käytön oikeutus < > muut suojatut intressit > punninta W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 6

7 I SANANVAPAUS OIKEUTENA Sananvapauslaki Lähtökohta Koskee yleisölle suunnattua joukkoviestintää julkaisumuodosta riippumatta Ei koske kohdeviestintää eikä luottamuksellista viestintää Internetsivustot voivat olla verkkojulkaisuja tai verkkoviestejä jos käsittelyä -> verkkojulkaisu; nimettävä vastaava toimittaja ei käsittelyä -> verkkoviesti; yleisölle suunnattuja -> sananvapauslain piirissä, mutta ei vastaavaa toimittajaa Yhteisöpalvelut Sisältävät profiilisivun ja käyttäjien sivustot Sivuston ylläpito ja päivitys ei julkaisutoimintaa; ei vastaavaa toimittajaa Yleisölle suunnattuina verkkoviesteinä sananvapauslain soveltamispiirissä W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 7

8 I SANANVAPAUS SOSIAALITYÖNTEKIJÄN SANANVAPAUDEN KÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Julkisuuslaki - Hallintolaki - Kunnallinen viranhaltijalaki ASIAKKAAN SANANVAPAUS NORMAALIA YLEISÖN SANANVAPAUTTA. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 8

9 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 9

10 II SALASSAPITO Sosiaalihuollon asiakaslaki 3 luku; - 14 Asiakirjasalaisuus - 15 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto -> Julkisuuslaki - 16 Suostumus tietojen antamiseen; asiakas, laillinen edustaja, jos oikeus - 17 Salassa pidettävien tietojen antaminen, ilman suostumusta, asiakkaan etu - 18 Salassa pidettävien tietojen antaminen ilman suostumusta - 19 Vaitiolovelvollisuuden lakkaaminen - > Julkisuuslaki 4 luku; Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus salassa pidettävien tietojen saantiin ja virka-apuun W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 10

11 II SALASSAPITO Julkisuuslaki 6 luku Salassapitovelvoitteet; - 22 Asiakirjasalaisuus - 23 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto - Koskee myös asianosaista Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat - Kohta 25 sosiaalihuollon asiakkuus, palvelut, terveydentilatiedot ym Salassapito ja luokitusmerkintä 7 luku Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen - 26 lain tai asiakkaan suostumuksen perusteella; toiselle viranomaiselle lain antaman oikeutuksen perusteella W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 11

12 II SALASSAPITO Lastensuojelulaki 25 Lastensuojeluilmoitus; 1-12 lasten kanssa työskentelevän tahon henkilöstö ja luottamushenkilöt: - salassapitosäännösten estämättä - velvollisia viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollon toimielimelle - tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. -> Myös sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoitus lain antaman oikeutuksen perusteella. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 12

13 II SALASSAPITO Julkinen valta Perhe Muut tahot Sosiaalitoimi/ Lastensuojelu Isä Lapsi Äiti W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 13

14 II SALASSAPITO Sosiaalihuollon lastensuojelussa työskentelevän - Salassapito koskee kaikkea työssä saatua tietoa - Vaitiolovelvollisuus on pääsääntö - Vain lakiin kirjatuissa tilanteissa siitä voidaan poiketa; - itseä koskeva; asianosaisasema - asianomaisen suostumus - lain antama oikeutus Laki ei anna sosiaalityöntekijälle oikeutta salassapidosta poikkeamiseen muusta kuin lakiin kirjatuista lapsen etuun liittyvästä syystä. Käsitys tietojen luovutusoikeudesta on koettu ongelmalliseksi. Viranomaisten tiedonvaihtoon on suhtauduttu pidättyvästi ja omaa salassapitovelvollisuutta tulkittu tiukasti. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 14

15 II SALASSAPITO/ LASTENSUOJELU S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä - A S I A K A S Luottamussuhde. Asiakkaalla ei omien asioidensa eikä saamiensa palveluiden osalta salassapitovelvollisuutta. Voi valita, mitä kertoo. Sananvapauden rajat rikoslaissa. S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä - K U N T A - T Y Ö N A N T A J A Sosiaalityöntekijä on lakien ja työ- ja virkavelvollisuuksien nojalla velvollinen pitämään asiakastiedot salassa. Tietoja ei saa muutenkaan hyödyntää. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 15

16 II SALASSAPITO Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ( 1795/4/13) julkisuuslain mukaisesta menettelystä tiedon luovutuksessa ja huoltajan oikeudesta osallistua lasta koskevaan päätöksentekoon. Kantelija pyysi X hyvinvointipalveluilta lapsen huoltajana lastaan koskevia salassa pidettäviä tietoja. Hän ei pyytänyt tietoja lapsen äidistä, mutta asiakirjat sisälsivät niitä. Hänelle ilmoitettiin, että hänelle luovutetut tiedot olivat salassa pidettäviä ja että häntä koski laissa säädetty hyväksikäyttökielto. AOA:n mukaan kantelijalle olisi pitänyt ilmoittaa myös siitä, että hyväksikäyttökiellon estämättä asianosaisasemassa saatuja tietoja voidaan käyttää hyväkseen lapsen edun toteuttamiseksi. Sosiaalihuollon asiakaslain ja julkisuuslain mukaan asianosainen voi käyttää salassa pidettävää saamaansa tietoa hyväkseen (tässä tapauksessa lapsen edun toteuttamiseksi) sellaisessa hallintomenettelyssä tai oikeudenkäynnissä, johon liittyen hän on asianosaisaseman perusteella saanut toista koskevan salassa pidettävän tiedon. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 16

17 II SALASSAPITO Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ( 3069/2012) lasta koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle. Hyvinvointipalvelujen asianomaiset viranhaltijat olivat menetelleet sinänsä harkintavaltansa puitteissa arvioidessaan mitä lasta ja kantelijaa koskevia tietoja lapsen isälle voitiin luovuttaa. Kantelukirjoituksesta ja asiamiehen saamasta selvityksestä ilmeni, että kantelijan lapsen isälle oli luovutettu myös kantelijan ystävää koskevia salassa pidettäväksi säädettyjä tietoa (muun muassa asiakkuussuhteeseen liittyviä tietoja). Tältä osin hyvinvointipalvelut oli toiminut asiassa julkisuuslain vastaisella tavalla. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 17

18 SALASSAPITO Eri alojen salassapitosäännökset ja tietojen vaihdon ongelmat vaikeuttavat lastensuojelun tarpeen selvittämistä ja lastensuojelutoimenpiteiden tekemistä. (2013,) Juridista asiantuntemusta on saatavilla riittävästi tarpeeseen nähden 12 prosentissa vastanneista kunnista. Sosiaalityöntekijöiden ajan puute on usein esteenä perheiden kokonaisvaltaiselle tukemiselle. Yli 90 prosenttia vastanneista kunnista kannattaa viranomaisten yhteistyön selkiinnyttämistä lainsäädännöllä. Vastanneita kuntia 289 eli 90,3 %. Lähde: Kuntaliitto, Lastensuojeluraportti (Tiedonvaihdon ongelmat todettu jo ministeriön työryhmäraportissa 2007) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 18

19 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 19

20 III SOSIAALINEN MEDIA - PALVELUT Esimerkkejä Sosiaaliset verkostot Keskustelufoorumit Sisältöjen jakaminen Chattaus Bloggaus W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 20

21 III SOSIAALINEN MEDIA KÄYTTÖSUHTEET 1 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 21

22 III SOSIAALINEN MEDIA KÄYTTÖSUHTEET 2 Sosiaalisen median käytön suhteet - sananvapaus Henkilökunta Someviestintä Yhteisöpalvelun tarjoaja Viranomainen Asiakas/asiakkaat Exasiakkaat Yleisö Yleisö W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 22

23 III SOSIAALISEN MEDIAN VIESTINTÄ Lähtökohta Yleisölle suunnattu SOME-palvelun käyttäjät muodostavat yleisön. SOME-viestintä on verkkoviestejä yleisölle tai kaveripiirille (= yleisö) sananvapauslaki; ei vastaavaa toimittajaa. SOME-viestintä voi olla yleisölle suunnattu, toimitettu julkaisu tai sen osa sananvapauslaki; vastaava toimittaja Kohdeviestintä, luottamuksellinen viestintä Käyttäjien keskinäiset luottamukselliset viestit toisilleen Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Henkilötietojen käsittelyä W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 23

24 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 24

25 III SOSIAALINEN MEDIA -VASTUU VIESTINNÄSTÄ Sananvapauslaki Jakelun keskeyttämismääräys - Lainvastaisen verkkoviestin jakelu tuomioistuin voi keskeyttää jakelun - Sananvapauslaki -> Rikoslaki ja Vahingonkorvauslaki - Rikosvastuu rikoslain mukaan - Vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslain mukaan Seuraamukset - Rikosvastuu, Korvausvastuu (Tekijä) - Palvelujen sopimusmääräykset - Työoikeudelliset seuraamukset W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 25

26 SOSIAALINEN MEDIA - KUKA ON TEKIJÄ? Omat lausumat - tekijävastuu Jakaminen (muiden lausumien) jokainen vastaa osaltaan, jos tahallista (=tieto rikollisesta sisällöstä) Linkittäminen - Vievät ja tuovat linkit = Aineiston yleisön saataville saattamista - Aineiston valinta ja linkin asettaminen > tekijävastuu - Ei tietoa rikollisesta sisällöstä -> ei vastuuta, jollei tahallisuutta Tykkääminen - Miten ja missä tykkääminen näkyy?(oma sivu, uutissyöte, tykätty sivu) - Levittääkö tykkääminen rikollista tietoa yleisön saataville? - Jos vain merkintä tykätyllä sivulla = mielipiteen ilmaus, ei osallisuus tekoon W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 26

27 III SOSIAALINEN MEDIA PALVELUN KÄYTTÖ TYÖSSÄ JA VAPAA-AIKANA Mikä on uuden viestintävälineen luonne? Onko julkista vai yksityistä viestintää? Onko viestintä työhön vai vapaa-aikaan liittyvää? Onko välineen käyttö ja sinne viety sisältö asemaan sopivaa? Mikä on verkkoidentiteetti, jolla toimii? Voiko hallussa olevia tietoja julkistaa Facebookissa tai Twitterissä? Saako siellä olevia tietoja käyttää lähteenä? *** Yksityinen, ei-julkinen ja julkinen alue sekoittuvat. Informaatio saattaa saada yksityisen ja julkisen lisäksi julkisyksityisen luonteen. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 27

28 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 28

29 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MITÄ VOI / SAA SANOA? 1. Jokaisella on sananvapaus. Missä ominaisuudessa sanavapautta käytetty; yksityishenkilönä vai viranhaltijana? Virka-aseman merkitys mielipiteen ilmaisuille. Samastusriski. 2. Lojaliteettivelvoite rajoittaa Viranhaltija-asema myös vapaalla. Lojaliteettivelvoite. Käytös tehtävän ja aseman mukaan, asianmukaisesti. Työssä tasapuolisesti. Ei anonyymia ilmaisua. KunnViranL Salassapito ja vaitiolovelvollisuus rajoittavat Salassapito ei ole sidottu asian laatuun, vaan kaikki salassa pidettävä on salassa pidettävää. ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. JulkisuusL 23. Koskee myös tiedon saanutta asianosaista. Voimassa asiakirjan salassapitoajan. 4. Hyödyntämiskielto rajoittaa W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 29

30 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO Oikeussuhteet Virkasuhde Asiakassuhde * Viestintäsuhde Ihmissuhde * Sopimussuhde Velvollisuudet Virka-asema Lojaliteetti Salassapito W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 30

31 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MITÄ VOI / SAA SANOA? Virkamiehellä on sananvapaus. Sananvapauden sisältöön vaikuttaa virka-asema ja se missä ominaisuudessa sitä käytetään. Tietyillä ammattiryhmillä tietyissä asioissa ja asemassa sananvapaus on rajoitettu. Eduskunnan oikeusasiamies EOA dnro 568/4/01, 840/4/01; Vanhempi konstaapeli, joka televisio-ohjelman haastattelussa oli sanonut pitävänsä Seksuaalinen tasavertaisuus - nimisen yhdistyksen (SETA ry) toimintaa ja homoseksuaalisuutta sairaana, ei olisi saanut esittää kyseisiä mielipiteitään julkisesti, koska ne eivät olleet sopivia poliisille. EOA dnro 1195/4/00; Käräjätuomarilla ollut oikeus ilmaista yleisluontoinen käsityksensä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetusta laista ja sen vaikutuksista mm. käräjäoikeuden työtilanteeseen. Näkemyksissä ei mitään tuomarinviran kannalta ongelmallista. EIT (1999) Wille; Tuomareiden tulee käyttäessään sananvapauttaan ottaa huomioon, etteivät heidän lausumiaan saata oikeuslaitoksen auktoriteettia ja puolueettomuutta kyseen-alaisiksi. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 31

32 IV SANANVAPAUS KHO 2001 T 1727 Poliisimies X oli kirjoittanut paikalliseen ilmaisjakelulehteen artikkelipalstalle "Malmin poliisin piiristä" pakinoita muun muassa nimimerkillä "Kysyy kummastellen Malmin Poliisi". Vaikka kyseisellä pakinapalstalla ei julkaistu poliisin viralliseksi katsottavia kannanottoja, X:n olisi tullut ymmärtää, että lehden lukijalle oli perustellusti voinut syntyä mielikuva siitä, että pakinat kuvasivat poliisin piirissä yleisesti vallitsevia käsityksiä ja että kysymys olisi myös poliisin viralliseksi tarkoitetusta tiedotustoiminnasta. Samoin X:n olisi tullut käsittää, että allekirjoituksella "Kysyy kummastellen Malmin Poliisi" varustettua kirjoitusta ei voitu pitää tavanomaisena yksityis-henkilön mielipidekirjoituksena. Kirjoituksen sisältö huomioon ottaen X ei ollut käyttäytynyt virka-asemansa ja -tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Hän oli siten toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Poliisilaitoksen päätös, jolla X:lle oli tuolla perusteella annettu kirjallinen varoitus, ei ollut lainvastainen. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 32

33 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO EIT Birgitte Heinisch v. Saksa Kysymys siitä, loukattiinko työnantajaa koskeneen rikosilmoituksen tekemiseen perustetulla työsuhteen purulla vanhustenhoidon puutteet paljastaneen sairaanhoitajan sananvapautta. Virkaasema Lojaliteetti Salassaapito W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 33

34 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MIKÄ MIELIPITEEN KOHTEENA: 1. Oikeus osallistua lastensuojelutyöstä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi resurssit, yhteistyö, prosessit, kehitystyö. Ei työnantajan näkemyksien vastaisesti. MUTTA huomioon asema ja tehtävä, lojaliteetti, salassapito Esim. lastensuojelu ja Venäjä-suhteet -keskustelu 2. Oikeus kertoa mielipiteensä julkisuuteen epäkohdista, jotka havainnut lastensuojelutyössä kerrottuaan ne ensin työnantajalleen tuloksetta. 3. Erityistehtävässä laajemmat oikeudet (luottamusmies, henkilöstön edustaja ) 4. Oikeus puolustautua syytteitä/syytöksiä vastaan. Ei kantaa asiakkuuteen. 5. Ei oikeutta ottaa kantaa asiakkaan yksittäistapaukseen. - Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyödyntämiskielto. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 34

35 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO Sosiaalihuollon organisaatioissa tiedottamisvastuut saattavat olla jaettu. Ei vaikutusta oikeuteen käyttää sananvapautta ja antaa lausuntoja asianmukaisesti, asemaan ja tehtäviin sopivasti. Sananvapaus on rajoitetumpi kuin tavallisen kansalaisen, koska virka-asemaan liittyvät velvollisuudet sitä rajoittavat. Yksityishenkilönäkin virka-asema otettava huomioon. Jos viranomaiskäytännöt rajoittavat viranhaltijan sananvapautta kohtuuttomasti (lupa etukäteen, juttu näytettävä, oltava positiivinen, esimies hoitaa mediasuhteet, haastatteluja ei anneta), ovat ne ihmis- ja perusoikeuksien vastaisia. (Laura Tiitisen haastattelututkimus, N=17 sosiaalialan työntekijää, julkaistu Oikeus 2014:2 s. 125) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 35

36 V KÄYTÄNTÖ- SALASSAPITO JA SANANVAPAUS MITÄ VOI SANOA, MISSÄ MUODOSSA, KENELLE? Henkilökunta MEDIA Viestintä Viranomainen Asiakas/asiakkaat Exasiakkaat Yleisö Yleisö W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 36

37 V KÄYTÄNTÖ - ESIMERKIT Poimintoja netissä olevista kirjoituksista, jotka koskevat lastensuojeluviranomaisia. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 37

38 V KÄYTÄNTÖ - ESIMERKKI 1 Asiakkaan oikeudet? - Oma tulkinta tilanteesta. Kertoo omia yksityisiä kokemuksia. Oikeus arvostella viranomaistoimintaa. Yleisön oikeudet? - Arvostelun ja mielipiteen vapaus. Kritiikki tiettyä tapausta kohtaan sallittua. Ei oikeuta loukkaamaan muita. Julkisessa virassa toimivaa voidaan arvostella (sosiaalijohtaja), mutta se ei saa ylittää sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. ( syytettyjen penkille ) Viranomaisen oikeudet? - Vastine-/oikaisuoikeus -> Vihdin Uutiset - Tiedote väärien käsitysten oikaisu - Keskusteluun osallistuminen nimellä yleisellä tasolla W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 38

39 VI YHTEENVETO Anonyymi nettikirjoittelu saattaa olla yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemistä (lastensuojelutyön ongelmat) ja sallittua, jos se ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä huomioon ottaen sen sisältö, muoto, toisten oikeudet sekä muut olosuhteet Arvosteluun vastaaminen Sosiaalityöntekijä ei voi vastata asiakkaiden kokeman ja julkisesti esittämänsä lastensuojelutoimenpiteen arvosteluun julkisuudessa. Yleisellä teema-tasolla voi ottaa kantaa. Vastine- ja oikaisuoikeus yleisellä tasolla. Arvostelijalle itselleen voi vastata henkilökohtaisesti. Sosiaalitoimi voisi vastata kritiikkiin yleistiedotteella, jossa on oikeat prosessi- ja resurssitiedot. Syytöksiin voisi vastata ottamatta kantaa asiakkuuteen. (Jos asiat olisivat siten kuin lehdessä väitetään, niin sitten lastensuojelu toimii tavalla y) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 39

40 VI YHTEENVETO Tutkintapyyntö nettipoliisille tai poliisille Yksilöidyistä, perättömistä kunniaa loukkaavista väitteistä tutkintapyyntö. Yhteiskunnallinen keskustelu ja virkatoimien arvostelu kuuluu sananvapauteen. Viestintärauhan häirinnästä ja vainoamisesta tutkintapyyntö. Muut keinot Anonyymi nettikirjoittelu saattaa olla asianosaisen keino purkaa vaikeaa tilannetta. Voitaisiinko ongelmia käsitellä ja purkaa sosiaalityöprosessin osana asiakkaan kanssa. Asiakkaiden vertaisryhmät? Muu ohjaus? Julkisuuden hallinta: Positiiviset lastensuojeluntyön uutiset julkisuuteen? W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 40

41 LOPPU Kiitos mielenkiinnostanne! :-) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 41