SANANVAPAUS JA SALASSAPITO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANANVAPAUS JA SALASSAPITO"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT SANANVAPAUS JA SALASSAPITO W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 1

2 ESITYKSEN JÄSENNYS I Sananvapaus - Sananvapaus yleensä; ilmaisuvapaus - Sosiaalityöntekijän sananvapaus - Asiakkaan sananvapaus - Sananvapauden rajoitukset II Salassapito - Salassapito yleensä; laki tai sopimus - Sosiaalityöntekijän salassapitovelvollisuus - Asiakkaan salassapitovelvollisuus III Sosiaalinen media IV Sananvapauden ja salassapidon yhteensovittaminen V Käytännön esimerkkejä - Salassapito ja sananvapaus VI Yhteenveto: sosiaalityöntekijän sananvapaus sosiaalisessa mediassa W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 2

3 I SANANVAPAUS SANANVAPAUS YLEENSÄ? Vahva, mutta ei ehdoton oikeus. Rajoitettavissa. Ei ennakkosensuuria, ei lupaa. Jälkikäteiskontrolli. Poliittinen perusoikeus. Muukin ilmaisu suojan piirissä. KENEN TAI KEIDEN SANANVAPAUS? MITKÄ OIKEUSSUHTEET? MITKÄ LAIT? MITKÄ SOPIMUKSET? MITKÄ OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET? W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 3

4 I SANANVAPAUS OIKEUTENA IHMISOIKEUS 10 artikla Jokaisella on sananvapaus. Oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi. Sananvapauden käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Tulkinta Sananvapauden käytön oikeutus < > muut suojatut intressit > punninta W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 4

5 SANANVAPAUS Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT Juppala v. Suomi ( ) 71-vuotias J oli vienyt lääkäriin 3-vuotiaan tyttärenpoikansa, jolla oli mustelma selässä. J oli kertonut pojan kertoneen isän T:n lyöneen häntä. Myös poika oli kertonut lääkärille näin. Lääkäri oli ilmoittanut väitetystä väkivallasta lastensuojeluviranomaisille, vaikka J oli vastustanut ilmoittamista. HO katsoi tuomiossaan J:n syyllistyneen ei vastoin parempaa tietoa tehtyyn herjaukseen, mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta. J tuomittiin suorittamaan T:lle kärsimyskorvausta ja ok-kuluja. EIT piti hälyttävänä sitä, että hovioikeuden mukaan J ei ollut ollut oikeutettu toistamaan mitä poika oli sanonut hänelle, eli että isä oli lyönyt häntä, jonka väitteen poika oli toistanut lääkärin luona. Ei ollut väitettykään, että J olisi toiminut piittaamatta siitä, oliko pojan väite ollut perusteltu vai ei. Päinvastoin, lääkäri oli myös katsonut perustelluksi ilmoittaa asiasta lastensuojeluviranomaisille. Sananvapauden rajoittaminen voi vain poikkeuksellisesti olla välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Sananvapauteen puuttumiselle ei ollut esitetty riittäviä syitä. Suomi oli rikkonut 10 artiklaa (sananvapaus). W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 5

6 I SANANVAPAUS OIKEUTENA PERUSTUSLAKI 12 Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta Tulkinta Perusoikeudet vaikuttavat ensisijaisesti yksilön ja julkisen vallan keskinäissuhteissa Perusoikeusmyönteinen tulkinta ->Sananvapauden käytön oikeutus < > muut suojatut intressit > punninta W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 6

7 I SANANVAPAUS OIKEUTENA Sananvapauslaki Lähtökohta Koskee yleisölle suunnattua joukkoviestintää julkaisumuodosta riippumatta Ei koske kohdeviestintää eikä luottamuksellista viestintää Internetsivustot voivat olla verkkojulkaisuja tai verkkoviestejä jos käsittelyä -> verkkojulkaisu; nimettävä vastaava toimittaja ei käsittelyä -> verkkoviesti; yleisölle suunnattuja -> sananvapauslain piirissä, mutta ei vastaavaa toimittajaa Yhteisöpalvelut Sisältävät profiilisivun ja käyttäjien sivustot Sivuston ylläpito ja päivitys ei julkaisutoimintaa; ei vastaavaa toimittajaa Yleisölle suunnattuina verkkoviesteinä sananvapauslain soveltamispiirissä W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 7

8 I SANANVAPAUS SOSIAALITYÖNTEKIJÄN SANANVAPAUDEN KÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Julkisuuslaki - Hallintolaki - Kunnallinen viranhaltijalaki ASIAKKAAN SANANVAPAUS NORMAALIA YLEISÖN SANANVAPAUTTA. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 8

9 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 9

10 II SALASSAPITO Sosiaalihuollon asiakaslaki 3 luku; - 14 Asiakirjasalaisuus - 15 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto -> Julkisuuslaki - 16 Suostumus tietojen antamiseen; asiakas, laillinen edustaja, jos oikeus - 17 Salassa pidettävien tietojen antaminen, ilman suostumusta, asiakkaan etu - 18 Salassa pidettävien tietojen antaminen ilman suostumusta - 19 Vaitiolovelvollisuuden lakkaaminen - > Julkisuuslaki 4 luku; Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus salassa pidettävien tietojen saantiin ja virka-apuun W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 10

11 II SALASSAPITO Julkisuuslaki 6 luku Salassapitovelvoitteet; - 22 Asiakirjasalaisuus - 23 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto - Koskee myös asianosaista Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat - Kohta 25 sosiaalihuollon asiakkuus, palvelut, terveydentilatiedot ym Salassapito ja luokitusmerkintä 7 luku Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen - 26 lain tai asiakkaan suostumuksen perusteella; toiselle viranomaiselle lain antaman oikeutuksen perusteella W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 11

12 II SALASSAPITO Lastensuojelulaki 25 Lastensuojeluilmoitus; 1-12 lasten kanssa työskentelevän tahon henkilöstö ja luottamushenkilöt: - salassapitosäännösten estämättä - velvollisia viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollon toimielimelle - tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. -> Myös sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoitus lain antaman oikeutuksen perusteella. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 12

13 II SALASSAPITO Julkinen valta Perhe Muut tahot Sosiaalitoimi/ Lastensuojelu Isä Lapsi Äiti W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 13

14 II SALASSAPITO Sosiaalihuollon lastensuojelussa työskentelevän - Salassapito koskee kaikkea työssä saatua tietoa - Vaitiolovelvollisuus on pääsääntö - Vain lakiin kirjatuissa tilanteissa siitä voidaan poiketa; - itseä koskeva; asianosaisasema - asianomaisen suostumus - lain antama oikeutus Laki ei anna sosiaalityöntekijälle oikeutta salassapidosta poikkeamiseen muusta kuin lakiin kirjatuista lapsen etuun liittyvästä syystä. Käsitys tietojen luovutusoikeudesta on koettu ongelmalliseksi. Viranomaisten tiedonvaihtoon on suhtauduttu pidättyvästi ja omaa salassapitovelvollisuutta tulkittu tiukasti. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 14

15 II SALASSAPITO/ LASTENSUOJELU S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä - A S I A K A S Luottamussuhde. Asiakkaalla ei omien asioidensa eikä saamiensa palveluiden osalta salassapitovelvollisuutta. Voi valita, mitä kertoo. Sananvapauden rajat rikoslaissa. S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä - K U N T A - T Y Ö N A N T A J A Sosiaalityöntekijä on lakien ja työ- ja virkavelvollisuuksien nojalla velvollinen pitämään asiakastiedot salassa. Tietoja ei saa muutenkaan hyödyntää. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 15

16 II SALASSAPITO Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ( 1795/4/13) julkisuuslain mukaisesta menettelystä tiedon luovutuksessa ja huoltajan oikeudesta osallistua lasta koskevaan päätöksentekoon. Kantelija pyysi X hyvinvointipalveluilta lapsen huoltajana lastaan koskevia salassa pidettäviä tietoja. Hän ei pyytänyt tietoja lapsen äidistä, mutta asiakirjat sisälsivät niitä. Hänelle ilmoitettiin, että hänelle luovutetut tiedot olivat salassa pidettäviä ja että häntä koski laissa säädetty hyväksikäyttökielto. AOA:n mukaan kantelijalle olisi pitänyt ilmoittaa myös siitä, että hyväksikäyttökiellon estämättä asianosaisasemassa saatuja tietoja voidaan käyttää hyväkseen lapsen edun toteuttamiseksi. Sosiaalihuollon asiakaslain ja julkisuuslain mukaan asianosainen voi käyttää salassa pidettävää saamaansa tietoa hyväkseen (tässä tapauksessa lapsen edun toteuttamiseksi) sellaisessa hallintomenettelyssä tai oikeudenkäynnissä, johon liittyen hän on asianosaisaseman perusteella saanut toista koskevan salassa pidettävän tiedon. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 16

17 II SALASSAPITO Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ( 3069/2012) lasta koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle. Hyvinvointipalvelujen asianomaiset viranhaltijat olivat menetelleet sinänsä harkintavaltansa puitteissa arvioidessaan mitä lasta ja kantelijaa koskevia tietoja lapsen isälle voitiin luovuttaa. Kantelukirjoituksesta ja asiamiehen saamasta selvityksestä ilmeni, että kantelijan lapsen isälle oli luovutettu myös kantelijan ystävää koskevia salassa pidettäväksi säädettyjä tietoa (muun muassa asiakkuussuhteeseen liittyviä tietoja). Tältä osin hyvinvointipalvelut oli toiminut asiassa julkisuuslain vastaisella tavalla. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 17

18 SALASSAPITO Eri alojen salassapitosäännökset ja tietojen vaihdon ongelmat vaikeuttavat lastensuojelun tarpeen selvittämistä ja lastensuojelutoimenpiteiden tekemistä. (2013,) Juridista asiantuntemusta on saatavilla riittävästi tarpeeseen nähden 12 prosentissa vastanneista kunnista. Sosiaalityöntekijöiden ajan puute on usein esteenä perheiden kokonaisvaltaiselle tukemiselle. Yli 90 prosenttia vastanneista kunnista kannattaa viranomaisten yhteistyön selkiinnyttämistä lainsäädännöllä. Vastanneita kuntia 289 eli 90,3 %. Lähde: Kuntaliitto, Lastensuojeluraportti (Tiedonvaihdon ongelmat todettu jo ministeriön työryhmäraportissa 2007) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 18

19 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 19

20 III SOSIAALINEN MEDIA - PALVELUT Esimerkkejä Sosiaaliset verkostot Keskustelufoorumit Sisältöjen jakaminen Chattaus Bloggaus W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 20

21 III SOSIAALINEN MEDIA KÄYTTÖSUHTEET 1 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 21

22 III SOSIAALINEN MEDIA KÄYTTÖSUHTEET 2 Sosiaalisen median käytön suhteet - sananvapaus Henkilökunta Someviestintä Yhteisöpalvelun tarjoaja Viranomainen Asiakas/asiakkaat Exasiakkaat Yleisö Yleisö W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 22

23 III SOSIAALISEN MEDIAN VIESTINTÄ Lähtökohta Yleisölle suunnattu SOME-palvelun käyttäjät muodostavat yleisön. SOME-viestintä on verkkoviestejä yleisölle tai kaveripiirille (= yleisö) sananvapauslaki; ei vastaavaa toimittajaa. SOME-viestintä voi olla yleisölle suunnattu, toimitettu julkaisu tai sen osa sananvapauslaki; vastaava toimittaja Kohdeviestintä, luottamuksellinen viestintä Käyttäjien keskinäiset luottamukselliset viestit toisilleen Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Henkilötietojen käsittelyä W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 23

24 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 24

25 III SOSIAALINEN MEDIA -VASTUU VIESTINNÄSTÄ Sananvapauslaki Jakelun keskeyttämismääräys - Lainvastaisen verkkoviestin jakelu tuomioistuin voi keskeyttää jakelun - Sananvapauslaki -> Rikoslaki ja Vahingonkorvauslaki - Rikosvastuu rikoslain mukaan - Vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslain mukaan Seuraamukset - Rikosvastuu, Korvausvastuu (Tekijä) - Palvelujen sopimusmääräykset - Työoikeudelliset seuraamukset W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 25

26 SOSIAALINEN MEDIA - KUKA ON TEKIJÄ? Omat lausumat - tekijävastuu Jakaminen (muiden lausumien) jokainen vastaa osaltaan, jos tahallista (=tieto rikollisesta sisällöstä) Linkittäminen - Vievät ja tuovat linkit = Aineiston yleisön saataville saattamista - Aineiston valinta ja linkin asettaminen > tekijävastuu - Ei tietoa rikollisesta sisällöstä -> ei vastuuta, jollei tahallisuutta Tykkääminen - Miten ja missä tykkääminen näkyy?(oma sivu, uutissyöte, tykätty sivu) - Levittääkö tykkääminen rikollista tietoa yleisön saataville? - Jos vain merkintä tykätyllä sivulla = mielipiteen ilmaus, ei osallisuus tekoon W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 26

27 III SOSIAALINEN MEDIA PALVELUN KÄYTTÖ TYÖSSÄ JA VAPAA-AIKANA Mikä on uuden viestintävälineen luonne? Onko julkista vai yksityistä viestintää? Onko viestintä työhön vai vapaa-aikaan liittyvää? Onko välineen käyttö ja sinne viety sisältö asemaan sopivaa? Mikä on verkkoidentiteetti, jolla toimii? Voiko hallussa olevia tietoja julkistaa Facebookissa tai Twitterissä? Saako siellä olevia tietoja käyttää lähteenä? *** Yksityinen, ei-julkinen ja julkinen alue sekoittuvat. Informaatio saattaa saada yksityisen ja julkisen lisäksi julkisyksityisen luonteen. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 27

28 W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 28

29 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MITÄ VOI / SAA SANOA? 1. Jokaisella on sananvapaus. Missä ominaisuudessa sanavapautta käytetty; yksityishenkilönä vai viranhaltijana? Virka-aseman merkitys mielipiteen ilmaisuille. Samastusriski. 2. Lojaliteettivelvoite rajoittaa Viranhaltija-asema myös vapaalla. Lojaliteettivelvoite. Käytös tehtävän ja aseman mukaan, asianmukaisesti. Työssä tasapuolisesti. Ei anonyymia ilmaisua. KunnViranL Salassapito ja vaitiolovelvollisuus rajoittavat Salassapito ei ole sidottu asian laatuun, vaan kaikki salassa pidettävä on salassa pidettävää. ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. JulkisuusL 23. Koskee myös tiedon saanutta asianosaista. Voimassa asiakirjan salassapitoajan. 4. Hyödyntämiskielto rajoittaa W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 29

30 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO Oikeussuhteet Virkasuhde Asiakassuhde * Viestintäsuhde Ihmissuhde * Sopimussuhde Velvollisuudet Virka-asema Lojaliteetti Salassapito W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 30

31 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MITÄ VOI / SAA SANOA? Virkamiehellä on sananvapaus. Sananvapauden sisältöön vaikuttaa virka-asema ja se missä ominaisuudessa sitä käytetään. Tietyillä ammattiryhmillä tietyissä asioissa ja asemassa sananvapaus on rajoitettu. Eduskunnan oikeusasiamies EOA dnro 568/4/01, 840/4/01; Vanhempi konstaapeli, joka televisio-ohjelman haastattelussa oli sanonut pitävänsä Seksuaalinen tasavertaisuus - nimisen yhdistyksen (SETA ry) toimintaa ja homoseksuaalisuutta sairaana, ei olisi saanut esittää kyseisiä mielipiteitään julkisesti, koska ne eivät olleet sopivia poliisille. EOA dnro 1195/4/00; Käräjätuomarilla ollut oikeus ilmaista yleisluontoinen käsityksensä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetusta laista ja sen vaikutuksista mm. käräjäoikeuden työtilanteeseen. Näkemyksissä ei mitään tuomarinviran kannalta ongelmallista. EIT (1999) Wille; Tuomareiden tulee käyttäessään sananvapauttaan ottaa huomioon, etteivät heidän lausumiaan saata oikeuslaitoksen auktoriteettia ja puolueettomuutta kyseen-alaisiksi. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 31

32 IV SANANVAPAUS KHO 2001 T 1727 Poliisimies X oli kirjoittanut paikalliseen ilmaisjakelulehteen artikkelipalstalle "Malmin poliisin piiristä" pakinoita muun muassa nimimerkillä "Kysyy kummastellen Malmin Poliisi". Vaikka kyseisellä pakinapalstalla ei julkaistu poliisin viralliseksi katsottavia kannanottoja, X:n olisi tullut ymmärtää, että lehden lukijalle oli perustellusti voinut syntyä mielikuva siitä, että pakinat kuvasivat poliisin piirissä yleisesti vallitsevia käsityksiä ja että kysymys olisi myös poliisin viralliseksi tarkoitetusta tiedotustoiminnasta. Samoin X:n olisi tullut käsittää, että allekirjoituksella "Kysyy kummastellen Malmin Poliisi" varustettua kirjoitusta ei voitu pitää tavanomaisena yksityis-henkilön mielipidekirjoituksena. Kirjoituksen sisältö huomioon ottaen X ei ollut käyttäytynyt virka-asemansa ja -tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Hän oli siten toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Poliisilaitoksen päätös, jolla X:lle oli tuolla perusteella annettu kirjallinen varoitus, ei ollut lainvastainen. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 32

33 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO EIT Birgitte Heinisch v. Saksa Kysymys siitä, loukattiinko työnantajaa koskeneen rikosilmoituksen tekemiseen perustetulla työsuhteen purulla vanhustenhoidon puutteet paljastaneen sairaanhoitajan sananvapautta. Virkaasema Lojaliteetti Salassaapito W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 33

34 IV SANANVAPAUS JA SALASSAPITO MIKÄ MIELIPITEEN KOHTEENA: 1. Oikeus osallistua lastensuojelutyöstä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi resurssit, yhteistyö, prosessit, kehitystyö. Ei työnantajan näkemyksien vastaisesti. MUTTA huomioon asema ja tehtävä, lojaliteetti, salassapito Esim. lastensuojelu ja Venäjä-suhteet -keskustelu 2. Oikeus kertoa mielipiteensä julkisuuteen epäkohdista, jotka havainnut lastensuojelutyössä kerrottuaan ne ensin työnantajalleen tuloksetta. 3. Erityistehtävässä laajemmat oikeudet (luottamusmies, henkilöstön edustaja ) 4. Oikeus puolustautua syytteitä/syytöksiä vastaan. Ei kantaa asiakkuuteen. 5. Ei oikeutta ottaa kantaa asiakkaan yksittäistapaukseen. - Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyödyntämiskielto. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 34

35 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO Sosiaalihuollon organisaatioissa tiedottamisvastuut saattavat olla jaettu. Ei vaikutusta oikeuteen käyttää sananvapautta ja antaa lausuntoja asianmukaisesti, asemaan ja tehtäviin sopivasti. Sananvapaus on rajoitetumpi kuin tavallisen kansalaisen, koska virka-asemaan liittyvät velvollisuudet sitä rajoittavat. Yksityishenkilönäkin virka-asema otettava huomioon. Jos viranomaiskäytännöt rajoittavat viranhaltijan sananvapautta kohtuuttomasti (lupa etukäteen, juttu näytettävä, oltava positiivinen, esimies hoitaa mediasuhteet, haastatteluja ei anneta), ovat ne ihmis- ja perusoikeuksien vastaisia. (Laura Tiitisen haastattelututkimus, N=17 sosiaalialan työntekijää, julkaistu Oikeus 2014:2 s. 125) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 35

36 V KÄYTÄNTÖ- SALASSAPITO JA SANANVAPAUS MITÄ VOI SANOA, MISSÄ MUODOSSA, KENELLE? Henkilökunta MEDIA Viestintä Viranomainen Asiakas/asiakkaat Exasiakkaat Yleisö Yleisö W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 36

37 V KÄYTÄNTÖ - ESIMERKIT Poimintoja netissä olevista kirjoituksista, jotka koskevat lastensuojeluviranomaisia. W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 37

38 V KÄYTÄNTÖ - ESIMERKKI 1 Asiakkaan oikeudet? - Oma tulkinta tilanteesta. Kertoo omia yksityisiä kokemuksia. Oikeus arvostella viranomaistoimintaa. Yleisön oikeudet? - Arvostelun ja mielipiteen vapaus. Kritiikki tiettyä tapausta kohtaan sallittua. Ei oikeuta loukkaamaan muita. Julkisessa virassa toimivaa voidaan arvostella (sosiaalijohtaja), mutta se ei saa ylittää sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. ( syytettyjen penkille ) Viranomaisen oikeudet? - Vastine-/oikaisuoikeus -> Vihdin Uutiset - Tiedote väärien käsitysten oikaisu - Keskusteluun osallistuminen nimellä yleisellä tasolla W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 38

39 VI YHTEENVETO Anonyymi nettikirjoittelu saattaa olla yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemistä (lastensuojelutyön ongelmat) ja sallittua, jos se ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä huomioon ottaen sen sisältö, muoto, toisten oikeudet sekä muut olosuhteet Arvosteluun vastaaminen Sosiaalityöntekijä ei voi vastata asiakkaiden kokeman ja julkisesti esittämänsä lastensuojelutoimenpiteen arvosteluun julkisuudessa. Yleisellä teema-tasolla voi ottaa kantaa. Vastine- ja oikaisuoikeus yleisellä tasolla. Arvostelijalle itselleen voi vastata henkilökohtaisesti. Sosiaalitoimi voisi vastata kritiikkiin yleistiedotteella, jossa on oikeat prosessi- ja resurssitiedot. Syytöksiin voisi vastata ottamatta kantaa asiakkuuteen. (Jos asiat olisivat siten kuin lehdessä väitetään, niin sitten lastensuojelu toimii tavalla y) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 39

40 VI YHTEENVETO Tutkintapyyntö nettipoliisille tai poliisille Yksilöidyistä, perättömistä kunniaa loukkaavista väitteistä tutkintapyyntö. Yhteiskunnallinen keskustelu ja virkatoimien arvostelu kuuluu sananvapauteen. Viestintärauhan häirinnästä ja vainoamisesta tutkintapyyntö. Muut keinot Anonyymi nettikirjoittelu saattaa olla asianosaisen keino purkaa vaikeaa tilannetta. Voitaisiinko ongelmia käsitellä ja purkaa sosiaalityöprosessin osana asiakkaan kanssa. Asiakkaiden vertaisryhmät? Muu ohjaus? Julkisuuden hallinta: Positiiviset lastensuojeluntyön uutiset julkisuuteen? W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 40

41 LOPPU Kiitos mielenkiinnostanne! :-) W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 41

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA

LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN NÄKÖKULMA LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 10.6.2015 Talvikki Virkkala OTM TAUSTAKSI Some ja muut uudet mediat muuttaneet tapaa kommunikoida ja jakaa tietoa

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04 Annettu Säädösperusta 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13 Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi Menettely sananvapausrikosasioissa 1. Taustaa Vuoden

Lisätiedot

SUOJAAVATKO SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET LASTA VAI AIKUISTA?

SUOJAAVATKO SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET LASTA VAI AIKUISTA? SUOJAAVATKO SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET LASTA VAI AIKUISTA? Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta -koulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kouvola 12.10.2017 Lakimies Olli Korhonen, Vantaan kaupunki 1 Esityksen

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 3: SANANVAPAUS

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 3: SANANVAPAUS JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 3: SANANVAPAUS Kuvitus: Miina Pohjolainen Tämän osion sisällöt Sananvapaus oikeutena Sananvapauden rajat ja rajoittaminen Sotapropagandan kielto Kiihottaminen

Lisätiedot

Some terveydenhuollossa muutamia näkökohtia

Some terveydenhuollossa muutamia näkökohtia Some terveydenhuollossa muutamia näkökohtia ehealth seminaari 23.9.2014 Vuokko Ylinen hallintopäällikkö, varatuomari Some Sosiaalinen media, yhteisöllinen media, virtuaalinen tori Esim. Facebook, Twitter,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Menettely sananvapausrikosasioissa

Menettely sananvapausrikosasioissa Menettely sananvapausrikosasioissa YLEINEN OHJE Dnro 21/31/14 24.4.2015 Voimassa 1.5.2015 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2004:1 Dnro 65/31/04 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Mediaetiikka Luento 4. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto, syksy 2013

Mediaetiikka Luento 4. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto, syksy 2013 Mediaetiikka Luento 4 Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto, syksy 2013 Suoritus Luennot: 20 t keskiviikkoisin klo 13 16 ajalla 30.10. 11.12.2013 Lyhyt ideapaperi esseeaiheesta, pituus 800-1200 sanaa, palautus

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

Tätä lakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2000 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja työntekijä. Jaana Paanetoja OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti STTK-seminaari

Sosiaalinen media ja työntekijä. Jaana Paanetoja OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti STTK-seminaari Sosiaalinen media ja työntekijä Jaana Paanetoja OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti STTK-seminaari 21.9.2017 Mistä puhutaan? Mitä tietoja voi / saa jakaa? Mitä ei ehkä kannata julkaista? Virheellisen

Lisätiedot

Suojaavatko salassapitosäännökset lasta vai aikuista? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta Ulla Peltola 7.9.

Suojaavatko salassapitosäännökset lasta vai aikuista? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta Ulla Peltola 7.9. Suojaavatko salassapitosäännökset lasta vai aikuista? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta Ulla Peltola 7.9.2017 Turvallisuus vai salassapito onko ristiriitaa? Fyysinen

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin

Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 14.10.2010 Toimituspäällikkö Lea Suoninen-Erhiö Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin Toinen linja 14, 00530 Helsinki puhelin 09 771 2510 s-posti toimisto@sosiaalitieto.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Horisontissa 2020 strategiapäivä 26.4.2012 Vs. hallintojohtaja, VT Jari-Pekka Tuominen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Lääketieteellistä tutkimusta koskevat

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 27.8.2002 2032/4/00 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2005 7.10.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisilaitoksen päätös 27.7.2004, jolla

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja

Valokuva ja yksityisyyden suoja Valokuva ja yksityisyyden suoja Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.11.2011 Kansallismuseon auditorio Puheenvuoroja kentältä: intendentti Hannu Häkkinen Museovirasto / Kuvakokoelmat MUSEOVIRASTO Museoviraston

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia HE 112/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2004 vp. Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja

EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2004 vp. Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta

Lisätiedot

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Lakimies Kaisa Heino Eksoten tietosuojavastaava 12.10.2011 Asiakastiedot osa

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Yksilökohtainen opiskeluhuolto Monialainen asiantuntijaryhmä Salassapitovelvoitteet Lakikoulutus Rovaniemellä 6.2.2014 Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies STM Yksilökohtainen

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

ILMOITUS ESPOON TURVAKODIN TOIMINTAA KOSKEVASSA ASIASSA

ILMOITUS ESPOON TURVAKODIN TOIMINTAA KOSKEVASSA ASIASSA 31.10.2005 2890/2/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio ILMOITUS ESPOON TURVAKODIN TOIMINTAA KOSKEVASSA ASIASSA 1 ASIA Käsiteltävänäni

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Yhdenvertaisuus. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 6 Yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena. Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013

Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena. Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013 Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa taattu oikeus (Suomi sitoutunut n. 40 sopimukseen)

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot