ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009"

Transkriptio

1 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA

2 Sisällys 1. ALKUSANAT KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS YHTEENVETO HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET KUNNAN PÄÄTTÄJILLE VUOSI 2010 JA TULEVAISUUS

3 1. ALKUSANAT Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä Vihdissä vuonna 2009 tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä 80 -vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita (kotihoito, veteraanipalvelut tai omaishoidettava). Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyrittiin vaikuttamaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa itse ottaa yhteyttä. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyrittiin tukemaan ikääntyneen kotona asumista ja kannustettiin häntä omien voimavarojen käyttöön. Varhaisella puuttumisella pyrittiin vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä Vihdissä tekee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja Heli Piirala. Heli on tullut Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelukseen Oulusta jossa hän on tehnyt ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä muun työn ohessa vuoden 2000 alusta. Ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä tiedotettiin ikäihmisiä etukäteen kirjeitse ja samalla heille postitettiin haastattelulomake etukäteen nähtäväksi ja täytettäväksi. Kotikäynti sovittiin kirjeen lähettämisen jälkeen puhelimitse niille joiden yhteystiedot olivat saatavilla. Kotikäynti kesti tilanteesta riippuen 1-2,5 tuntia. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kirjattiin Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan papereihin asiakkaan luvalla. Mikäli kirjaaminen kiellettiin, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei olisi voitu tällöin toteuttaa mutta yhtään tällaista tapausta ei ollut. Ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutettiin vain ikäihmisen suostumuksella. Käsiteltävät aihealueet olivat: perustietojen päivittäminen, fyysinen -, psyykkinen - ja sosiaalinen toimintakyky, toimeentulo sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö. Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana suoritettiin asiakkaan suostumuksella myös toimintakykyä sekä tarvittaessa myös muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Tarvittaessa ohjattiin lääkärin vastaanotolle tai muun asiantuntijan kuten psykiatrisen hoitajan, diabeteshoitajan tai ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Lisäksi sairaanhoitaja teki apuvälinearviointia ja ohjasi tarvittaessa hankkimaan apuvälineen joko itse ostamalla tai apuvälinelainaamosta lainaamalla sekä tarvittaessa pyysi asiakkaan luvalla vanhustyön fysioterapeutin kotikäynnin apuvälineiden käyttöohjauksen tiimoilta. Sairaanhoitaja jakoi haastattelun ja ohjauksen lisäksi ikäihmisille tarvittaessa myös erilaisia esitteitä (kotihoidon, fysioterapian, Vihdin liikuntapalveluiden, Vihdin liikuntapalvelun toimintakykyisenä kotona projektin, Ikäinstituutin kotijumppaohjeita, Turun yliopiston ja Vanhustyön keskusliiton ikäihmisen ravitsemusoppaan, oppaan muistisairaan läheiselle, oppaan jossa käytännönläheisiä neuvoja muistisairaan kotihoitoon). Lisäksi postitettiin tarvittaessa kotikäynnin jälkeen hyödyllisiä esitteitä näön-, kuulon tai toimintakyvynapuvälineistä (esim. Avrin, Respecta). Kerrottiin myös Vihtiläisten yhdistysten, säätiöiden yms. toiminnoista (esim. ikäihmisten yliopisto Hiidenopisto, Vanhusten Tuki Ry, Kaarikeskus yms.) sekä seurakunnankin järjestämistä toiminnoista ja Kelan palveluista kerrottiin tarvittaessa. 3

4 Häkkinen Hannele ja Holma Tupu kirjassaan: Ehkäisevä kotikäynti - Tuki vanhuksen kotona selviytymiselle, Suomen Kuntaliitto, 2004, selventää kotona selviytymistä tukevat ja uhkaavat tekijät joita käytän myös avukseni ajatuksissani kun teen ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä: Taulukko 1 Kotona selviytymistä tukevia tekijöitä Hyvä kunto ja terveys Positiivinen elämän asenne ja huumori Sitkeys ja peräänantamattomuus Säännöllinen liikkuminen ja hyötyliikunta sekä arkipäivän askareista huolehtiminen Omaisten ja ystävien apu ja tuki Perhe, ystävät ja harrastukset Kohtuullinen taloudellinen tilanne Toimivat ja riittävät apuvälineet Turvallinen elinympäristö Asunnon esteettömyys Kotona selviytymistä uhkaavia tekijöitä Leskeksi jääminen Muistihäiriöt, dementoituminen Huimaus, tasapainovaikeudet ja kaatuilu Huono näkö ja kuulo Sairastuminen, monet sairaudet jotka vaikuttavat toimintakykyä heikentävästi, sairaalakierre Lääkitsemisongelmat (ottaa liikaa lääkkeitä, ei muista ottaa tms.) Ravitsemusongelmat: syömättömyys, ei osaa laittaa ruokaa, juomattomuus/liika juominen Yksinäisyys, univaikeudet, masennus, päihdeongelmat Vähäiset kontaktit, eristäytyminen, sosiaalisesti eristäytyneet Pelko ja turvattomuuden tunne, lähipiirin "kaltoin kohtelu" Hissittömyys kerrostalossa Erittäin huonot asunto-olosuhteet (puutteelliset pesutilat, paloturvallisuuden heikkoudet, puutteet valaistuksessa ja lämmityksessä) Omaiset eivät jaksa enää hoitaa, ei naapuriapua tms. Ulkona liikkumisen ja asioimisen ongelmat: julkisen liikenteen toimimattomuus 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS Elokuun 2009 alussa alettiin suunnittelemaan ennaltaehkäisevien kotikäyntien sisältöä, toteutusta sekä mahdollisimman kattavaa haastattelukaavaketta. Kokemuksen ja teoriatiedon avulla suunniteltiin tarpeen mukainen haastattelukaavake, jolla saataisiin kartoitettua mahdollisimman laajasti ikäihmisten elämäntilannetta. Lisäksi huomioitiin lähes jokaisen kohdalla taulukko 1:ssä esitetyt asiat kotikäynnillä keskustelemalla. Elokuussa 4

5 2009 saatiin lista missä oli tiedot (nimi, syntymäaika ja osoite) vuonna vuotta täyttäneistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomista ikäihmisistä Vihdissä. Henkilöitä listalla oli 127. Näistä viiden henkilön riittäviä yhteystietoja ei löytynyt eli ei löytynyt puhelinnumeroa (omaa tai omaisen) jotta olisi voitu sopia kotikäynti tai kirje palautui. Näistä myös 37 kuului veteraanipalveluiden tai kotihoidon piiriin tai oli pitkäaikaishoitolaitoksessa. Lisäksi kaksi oli muuttanut toiselle paikkakunnalle ja kaksi oli kuollut. Ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei halunnut 13 henkilöä. Henkilöt, jotka eivät halunneet kotikäyntiä, kertoivat pääasiassa syyksi, etteivät pitäneet tämäntyyppistä kotikäyntiä aiheellisena itselleen, koska ovat omasta mielestä niin hyväkuntoisia ja osa ei halunnut kertoa mitään syytä. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehtiin välisenä aikana yhteensä 68 kpl. Kotikäynneillä havaittiin, että valtaosa oli täyttänyt haastattelukaavakkeen huolella itse ja jotkut yhdessä omaisen kanssa. Käynnillä käytiin haastattelukaavake kohta kohdalta läpi keskustelemalla ja samalla täydennettiin haastattelukaavaketta. Keskustelun aikana käytiin läpi myös sellaisia asioita, joita haastattelukaavakkeessa ei tullut esille. Esille tulleisiin asioihin annettiin ohjausta ja neuvontaa. Vastaanotto kotikäynneillä oli hyvä. Suurin osa toi esille sen, että kokivat kotikäynnin tarpeelliseksi sekä hyödylliseksi ja että tietoa sai enemmänkin kuin osasi odottaa. Lisäksi osa toi esille sen, että oli mukava kun joku tulee kotiin asti juttelemaan kotona pärjäämisestä ja on kiinnostunut juuri hänestä. Yksi henkilö halusi kotikäynnin tehtävän mutta suhtautui kuitenkin käyntiini hieman ivallisesti ja ihmetteli miksi kysellään tällaisia ongelmia ikäihmisiltä. Hänen käsityksen mukaan tuskin kukaan on yksinäinen tai ilman apua maaseudulla. Erityisesti korostettiin haastateltaville liikuntaa ja hyvää ravitsemusta, tapaturmien ja kaatumisien ennaltaehkäisyä sekä yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyä kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämisenä. Lisäksi pyrittiin jakamaan kattavasti eri yhteystietoja Vihdin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nummelan fysioterapian osastonhoitaja kanssa sovittiin, että he järjestävät näille vuonna vuotta täyttäneille oman liikuntaryhmän, jota markkinoidaan ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Kyseisen liikuntaryhmän markkinointi kohdistettiin erityisesti miehiin ja henkilöihin, jotka eivät juurikaan ole liikuntaa harrastaneet. Asiasta kiinnostui 11 miestä ja 3 naista. Muille henkilöille markkinoitiin Vihdin liikuntapalvelun muita liikuntaryhmiä ja yksityisiä liikuntaryhmiä. Lisäksi jokaiselle annettiin Ikäinstituutin kotijumppaohjeita ja ohjeistettiin niiden toteutuksessa sekä osalle ohjeistettiin kotijumppaa jumppakuminauhalla. Osalle tehtiin tarpeen ja halukkuuden mukaan pieni kuntotestaus, jolla testattiin jalkojen ja käsien lihasvoimaa sekä käsien puristusvoimaa. Tällä menettelyllä saatiin vielä vahvistettua ja toteen näytettyä, että liikunnan lisääminen on tarpeellista. Ravitsemuksesta keskusteltiin jokaisen kanssa. Tiedusteltiin tarkkaan päivän ruokarytmi ja sisältö. Selvitettiin, että ruokailu olisi säännöllistä ja että jokainen saisi ikäihmisen tarvitsemat ravintoaineet syömällä riittävästi myös vihanneksia, marjoja, hedelmiä, lihaa ja kalaa sekä myös kasvisrasvoja. Liikunnan ja ravinnon myötä päästiin keskustelemaan myös painosta. Jokaiselta otettiin paino ja laskettiin BMI. Korostettiin, etteivät laihdutuskuurit ole tarkoitettu ikäihmisille vaan, että sopiva säännöllinen ruokailu ja liikunnan lisääminen tasoittavat painoa ja sitä myötä jaksaminen ja vointi paranevat. Tarvittaessa käytiin läpi malliruokailu yhdelle päivälle. Hoikkien ihmisten kohdalla keskusteltiin myös siitä, ettei paino pääse enää putoamaan ja malliesimerkin mukaan kerrottiin miten ravinnon energia määrää voi lisätä tarvittaessa pienin muutoksin. Valtaosalle annettiin Turun yliopiston ja Vanhustyön keskusliiton tekemän ikäihmisten ravitsemusoppaan. 5

6 Kiinnitettiin erityisesti huomiota myös tapaturmien ja kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Suositeltiin osalle liikkumisen tueksi rollaattoria ja suihkutilaan suihkutuolia ja liukastumisen estoon suihkutilan mattoa. Turhien runsaiden mattojen poistamista suosittelin usealle myös sekä sähköjohdot autettiin kulkemaan seinän vieressä ettei niihin kompastuta. Lisäksi joillekin suositeltiin tukikahvojen laittoa etenkin wc:n ja kylpyhuoneeseen. Lähes kaikkien kanssa keskusteltiin myös hyvien talvikenkien ostamisesta (riittävän syvät urat ja kumipohjaiset kengät) sekä liukuesteiden hankkimisesta kengänpohjiin. Yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyyn suositeltiin SPR:n ystävä- ja saattajapalvelua. Lisäksi kannustettiin osallistumaan liikuntaryhmiin ja yhdistysten, järjestöjen sekä seurakunnan toimintaan. Annettiin eri tahojen yhteystietoja ja tarvittaessa asiakkaan luvalla olin yhteydessä harrastuspaikkaan ja kysyttiin haastateltavan mahdollisuutta osallistua heidän toimintaan. Kaikille jaettiin tarvittavia yhteystietoja kuten Nummelan fysioterapiaan (jumppiin ja apuvälinelainaukseen), Vihdin liikuntapalveluiden liikunnanohjaajille, kotihoitoon. Osalle annettiin terveysaseman ajanvarauksen numerot ja yhteystiedot vanhustyön sosiaaliohjaajalle (omaishoito, sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu) sekä diabeteshoitajan tai psykiatrisen hoitajan yhteystiedot. Sosiaalietuuksia käytiin myös läpi monen kohdalla. Yllättävintä oli, että valtaosalle oli aivan vieraita asioita eläkettä saavan hoitotuki ja kotitalousverovähennys. Niistä kerrottiin perusteellisesti ja suositeltiin niitä hakemaan tarvittaessa. Muutama aikoi hakea myös sosiaalihuoltolainmukaista kuljetuspalvelua, jolloin toimitettiin hakemus ja suositeltiin olemaan yhteydessä sosiaaliohjaajaan. Omaishoitotuen hakemista suositeltiin hakemaan kahdelle puolisoaan hoitavalle mutta he jäivät asiaa miettimään ja aikoivat itse olla yhteydessä tarvittaessa sosiaaliohjaajaan. Muistitesti (MMSE) tehtiin 12:sta haastateltavalle. Muistitesti tehtiin vain heidän omasta tahdostaan tai omaisen toiveesta mutta haastateltavan luvalla. Myös muutaman haastateltavan kohdalla ehdotettiin muistitestiä (kun huomattiin keskustellessa muistiongelmia) ja se tehtiin jos suostui (kukaan ei kieltäytynyt). Yhdellä testattavalla oli jo todettu muistiongelma mutta muistitutkimukset olivat kuitenkin vielä kesken. Yhdellä oli todettu muistisairaus (Alzheimerintauti) ja muisti oli huomattavasti heikentynyt mutta pärjäsi kotona puolison kanssa ja kotihoitoa pyydettiin seuraamaan tilannetta ajoittain niin kuin olivat kyllä tähänkin asti tehneet. Viisi henkilöä ohjattiin muistintiimoilta lääkärinvastaanotolle. Yksi ohjattiin lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle mielialaongelmien vuoksi (joka saattaa myös heikentää muistia). Loppujen kuuden muistitestin tulos oli lähes normaali ja muutenkaan kotikäynnillä ei tullut selvää muistinheikkenemistä esille, joten heitä en ohjattu vielä eteenpäin. Asuntoon oltiin melko tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä. Asunnon pieniä muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Näille annettiin Vihdin rakennustarkastajan ja Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojan yhteystiedot joilta voi kysyä taloudellista tukea. Fyysistä toimintakykyä oli suurimmalla osalla hyvin paljon jäljellä ja valtaosa selviytyi itsenäisesti päivittäisistä toimista. Kaatumisia oli tapahtunut suhteellisen paljon puolen vuoden sisällä mutta valtaosa niistä on tapahtunut koti- tai mökkitöitä tehden ja oman huolimattomuuden vuoksi. Toisaalta kaatumiset olivat herättäneet huomiota varovaisuuden tarpeeseen. Liikuntaa valtaosa harrastaa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan ja jokainen syö vähintään yhden lämpimän aterian päivässä. 6

7 3. TULOKSET Kysymykset Haastateltavat n=68 kpl Sukupuoli miehiä 29 naisia 39 Siviilisääty naimaton 3 naimisissa 37 leski 25 eronnut 3 Ammatti monitoiminainen/-mies 9 kotiäiti, keittäjä, maanviljelijä, 16 emäntä, karjanhoitaja, muu maanviljelyyn liittyvä työ kaupallinen ala, postialantyö sekä 12 kultaseppäala Armeija-, poliisi- ja lakiala 3 terveydenhuolto, lääkeala 4 rakennus- ja kuljetusala 5 seurakunta 1 muu johtotyö 4 kirjasitomo, pakkaaja, kirjanpitäjä, 4 puhelinasentaja sairaala-apulainen, siivooja, 6 välinehuoltaja, laitosmies valtion rautatiet 1 opetustyö 3 Miten asutte yksin 30 puolison 33 kanssa lapsen kanssa 2 sisaren kanssa 1 lapsen ja puolison kanssa 2 Missä asutte omakoti- tai maalaistalo 34 rivitalo 16 kerrostalo, hissillinen 9 kerrostalo, hissitön 10 paritalo 1 Toimitteko omaishoitajana en 66 kyllä 2 Asunnon mukavuudet 7

8 vesijohto sisälle 68 wc sisällä 67 wc ulkorakennuksessa 1 suihku 68 oma sauna 58 talonyhtiön sauna 3 ei saunaa 9 Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon hyvin tyytyväinen 38 melko tyytyväinen 30 melko tyytymätön - hyvin tyytymätön - Asunnon muutos- tai korjaustöiden tarve kynnysten poisto - ammeen poisto 1 tukikaiteiden asennus - luiska portaiden tilalle/viereen 1 valaistuksen parantaminen 2 ovien levennys - muu, mikä: ulkoportaiden korjaus, keittiön 2 puu uunin korjaus ei muutosten tarvetta 63 Pienistä asunnon korjauksista huolehtiminen (osa merkkasi useamman vaihtoehdon) korjaa itse 37 puoliso huolehtii 15 lapset ja sukulaiset huolehtii 20 ystävät, tuttavat, naapurit 4 talonmies, huoltomies 3 palkattu yrittäjä 1 Ongelmia selviytyä seuraavista tilanteista (tarvitsee apua kokonaan tai osittain): tuolilta/sängystä ylösnousu - liikkumisesta asunnossa - peseytymisestä - portaissa liikkumisessa - liikkumisesta ulkona 3 (1 lapsen avustamana, 1 puolison avustamalla, 1 ystävän avustamana) kaupassakäynti 10 (5:llä lapsi avustaa ja 5:llä puoliso avustaa) pankkiasioissa 14 (7:llä lapsi avustaa, 6:lla puoliso avustaa ja 1:llä jokin muu kevyistä kotitöistä (esim. imurointi, tiskaus, pyykinpesu, ruoanlaitto) sukulainen avustaa) 14 (4:llä lapsi avustaa ja 10:llä puoliso 8

9 raskaista kotitöistä (esim. ikkunoiden pesu, mattojen pudistelu, puulämmitys) avustaa). Lisäksi jokin miehistä ilmoitti puolison hoitavan nämä mutta heillä itsellään ei ollut kuitenkaan terveydellistä estettä hoitaa näitä niin niitä ei tässä huomioitu. 33 (11:sta lapsi avustaa, 1:llä miniä avustaa, 2:llä ystävä avustaa, 10:llä yksityinen yritys avustaa, 9:llä puoliso avustaa). wc:ssä käynnissä - pukemisessa ja riisumisessa 1:llä puoliso avustaa lääkkeiden annostelussa 3:lla puoliso avustaa ja yksi toivoi kotihoidon alkavan huolehtimaan. Onko palovaroitinta ei 2 kyllä 66 Kaatuminen viimeisen 6 kk:n aikana ei 42 kyllä 25 syyt kaatumisiin Koettu terveys erittäin hyvä 1 melko hyvä 18 tyydyttävä 40 melko huono 7 huono 2 Terveydentila edellisvuoteen verrattuna paljon parempi - vähän parempi 6 jokseenkin samanlainen 41 vähän huonompi 17 paljon huonompi 4 Huolestuttaako jokin terveydentilassa ei 33 huolimattomuus, hätäily, kompastuminen, liukastuminen, tapaturma, liikenteen syy, diabetes huonontanut jalkoja, jalkojen voimattomuus, äkillinen kaatuminen johon ei tiedä syytä, huimaus, pyörtyminen 9

10 kyllä 28 huolenaiheet: Sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet 53 syöpä 3 diabetes 20 astma, allergiat 6 keuhkoahtaumatauti 5 tuki- ja liikuntaelinsairaudet 21 mielenterveyshäiriöt 2 muistisairaudet 2 krooninen anemia 3 silmäsairauksia (laskettu myös tehdyt ja 21 tulevat kaihileikkaukset) ei todettuja sairauksia 5 Liikuntakyky erittäin hyvä 5 melko hyvä 12 tyydyttävä 41 melko huono 7 huono 3 Syyt liikuntakyvyn heikkenemiseen Liikuntaa vähintään ½ tuntia päivässä (kävelyä, voimistelua, hyötyliikuntaa kuten pihatöitä, portaissa kulkemista) päivittäin 50 viikoittain 14 kerran kuukaudessa - muutaman kerran kuukaudessa 3 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 1 Kotikunnan ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintapalveluiden tuntemus erittäin hyvä 2 melko hyvä 18 - sairaudet - ikääntyminen - voinnin huononeminen - kipuilu - sairauden uusiutuminen - vakavan sairauden hoito kesken ja huolena siitä selviytyminen - kuulon/näön heikkeneminen -jalkojen ongelmat ja huonokunto - väsymys - ikääntyminen - mielenterveysongelmat - selän ongelmat - hengen ahdistus 10

11 tyydyttävä 14 melko huono 16 huono 18 Liikunta- ja viriketoiminnoista lisätietoa annettiin Voinnin ja toimintakyvyn heiketessä toive missä tulee hoidettavan kotona avun turvin 50 ryhmäkodissa 4 sukulaisten luona - jokin muu esim. palvelutalossa 1 ei osaa vastata 13 Apuvälineiden käyttö kävelykeppi 10 rollaattori 3 pyörätuoli 1 näön apuvälineet 16 kuulon apuvälineet 5 tukitangot ja kaiteet - ruokailun apuvälineet - peseytymisen apuvälineet 1 korotukset - muu apuväline: kyynärsauva tarttumapihdit Esla-potkukelkka sauvakävely sauvat ei käytössä apuvälineitä 33 Onko turvapuhelin ei 66 kyllä 2 Tavalliset liikkumismuodot (osa merkkasi useamman kohdan) kävellen 41 pyöräillen 7 omalla autolla (ajokortin omaavat) 34 sukulaisten/tuttavien kyydissä 19 julkisilla kulkuneuvoilla 9 palvelulinjalla 3 Kunnan liikuntapalveluista, Nummelan fysioterapian kanssa vuonna vuotta täyttäville räätälöity oma liikuntaryhmä (Ryhmään halusi 14 henkilöä joista 3 naisia ja 11 miehiä), seurakunnan kerhoista, yksityisistä liikuntapaikoista, yksityisistä yhdistyksistä ja kerhoista

12 kimppakyydillä - taksilla 14 Näettekö lukea sanomalehteä sujuvasti ilman silmälaseja 4 sujuvasti silmälaseilla 59 suurennuslasia tai muuta apuvälinettä 2 käyttämällä vain lehden isot otsikot 2 en pysty lukemaan lehtiä ollenkaan - heikentyneen näön vuoksi näkövammainen/sokea 1 Haittaako heikentynyt näkö päivittäistä elämää ei 62 kyllä 6 Kuulo hyvä 23 heikentynyt 45 kuulolaite käytössä 5 Ongelmia seuraavien äänien kuulemisessa ovikello 3 puhelimensoitto 3 puhelinkeskustelu 3 herätyskello - palovaroitin - TV, radio 1 normaali puhe 4 Ruokahalu hyvä 60 kohtalainen 5 huono 3 Vähintään yksi lämmin ateria päivässä kyllä 68 ei - Hampaiden ja suun tilanne omat hampaat 30 hammasproteesit 37 ei lainkaan hampaita 1 hammaslääkärille/-teknikolle ohjattu 7 Ravitsemustila/painoindeksi keskiarvo painoindeksistä Psyykkinen toimintakyky koki yksinäisyyttä 9 koki murheellisuutta 7 koki turvattomuutta 3 koki pelokkuutta 1 koki väsymystä 11 koki olevansa elämään tyytyväinen 65 Kuinka usein luonanne vieraillaan päivittäin 12 12

13 viikoittain 42 kuukausittain 11 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3 ei koskaan - Kuinka usein itse vierailette jonkun toisen luona päivittäin 3 viikoittain 33 kuukausittain 14 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 14 ei koskaan 4 Kuinka usein olette puhelimitse yhteydessä läheisiin tai tuttaviin päivittäin 24 viikoittain 35 kuukausittain 5 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3 ei koskaan 1 Kuinka usein osallistutte vapaa-ajan toimintaan kodin ulkopuolella (yhdistystoimintoihin, seurakunnan kerhoihin ja tilaisuuksiin, teatterit, kirjastot yms.) päivittäin - viikoittain 18 kuukausittain 12 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 17 ei koskaan 21 Syyt miksi ei osallistuta vapaa-ajan toimintoihin kodin ulkopuolella Miten tunnette kotikuntanne ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintapalvelut erittäin hyvin 2 melko hyvin 18 tyydyttävästi 14 melko huonosti 16 huonosti 18 Järjestetäänkö kotikunnassa riittävästi ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintaa ja jos ei niin mitä toivoisitte lisää kuljetuksen puute/huonot kulkuyhteydet, Vihdin kirkonkylällä vähän viriketoimintaa kun valtaosa keskittyy Nummelaan, terveydentila ei mahdollista lähteä yksin kodinulkopuolelle, ei kiinnosta, omia harrastuksia niin ei ehdi enää muihin 13

14 kyllä 37 ei, mitä toivoisitte lisää 9 ei osaa sanoa 20 Viestintävälineiden käyttö postikortti/kirje 30 lankapuhelin 48 matkapuhelin (kännykkä) 53 internet 10 sähköposti 8 Turvallisuuden tunne kotona kyllä 65 ei 2 (kaatumisen pelko) Turvallisuuden tunne kodin ulkopuolella kyllä 62 ei 6 (väkivallan pelko) Nukkuminen hyvin ilman nukahtamislääkettä 47 nukahtamislääkkeen kanssa 15 huonosti 6 Muisti pysynyt samana 29 heikentynyt hieman 32 heikentynyt huomattavasti 7 MMSE (muistitesti) tehtiin 12 Alkoholin käyttö ei 34 kyllä 34 päivittäin - viikoittain 3 kuukausittain 15 harvoin 16 Tupakointi ei 53 kyllä 4 lopettanut 11 Toimeentulo hyvä 19 kohtalainen 43 huono 6 Etuuksien saanti kansaneläke 32 työeläke 64 asumistuki 3 toimeentulotuki - eläkettä saavan hoitotuki - leskeneläke 17 omaishoidontuki - 14

15 Riittävä tieto etuuksista kyllä 15 ei 22 ei osaa sanoa 31 Lisätieto etuuksista annettiin kotitaloustyön verovähennys, terveydenhuollon asiakasmaksukatto, lääkemaksukatto, eläkettä saavan hoitotuki, omaishoidontuki, sosiaalihuoltolainmuka inen kuljetuspalvelu, toimeentulotukiasiat, asunnonkorjaus avustukset Aika edellisestä lääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta 4 yli 5 vuotta 1 Aika edellisestä hammaslääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta 4 yli 5 vuotta 5 ei muista 5 Käyttekö tai käykö teillä säännöllisesti terveyden-/sairaanhoitaja 7 jalkahoitaja 10 fysioterapeutti/kuntoutus - jokin muu sosiaali- ja terveysalan 4 ammattilainen Ohjattu eteenpäin lääkärin vastaanotolle n. 10 psykiatrisen sairaanhoitajan 1 vastaanotolle diabeteshoitajan vastaanotolle 2 silmälääkärin vastaanotolle 2 hammaslääkärin vastaanotolle 5 sosiaaliohjaajaan yhteys 2 4. YHTEENVETO Valtaosa koki terveydentilansa tyydyttäväksi tai melko hyväksi. Haastateltavista suurin osa oli yllättävän hyväkuntoisia ikäisekseen. Lisäksi suurella osalla asui läheisiä samassa pihapiirissä, samassa talossa tai hyvin lähellä ja auttoivat/olivat tekemisissä 15

16 haastateltavaan lähes päivittäin. Lisäksi melko harva koki yksinäisyyttä ja moni heistä aikoi kysyä SPR:n ystäväpalvelua. Yllättävää oli myös se, että haastateltavissa oli niin monta miestä (29 miestä 70:stä haastateltavasta) ja näistä miehistä suurin osa oli melko hyväkuntoisia ikäisekseen mutta myös hyvin halukkaita ottamaan ohjeistusta vastaan. Yllättävän moni ajoi vielä autoa. Ikäihmisten virike- ja liikuntapalveluiden tuntemuksessa oli runsaasti puutetta mutta selvästi ne, jotka olivat aktiivisempia, niin olivat kyllä näistäkin tietoa löytäneet. Valtaosa niistä, jotka ilmoittivat tietävän virike- ja liikuntapalveluista huonosti eivät myöskään olleet juurikaan kiinnostuneita niistä. Valtaosa tuli taloudellisesti kohtalaisesti tai hyvin toimeen. Harva tupakoi ja alkoholia käytettiin kohtuullisesti. Valtaosa nukkuu yöt kohtuullisen hyvin ilman mitään nukahtamislääkettä. Turvallisuuden tunnetta on valtaosalla kotona että kodin ulkopuolella. Valtaosa koki kuulon hieman heikentyneen. Kaikkien näiden kohdalla ei kuitenkaan kuulonheikkenemistä tullut keskustelussamme esille. Osalle suosittelin kuulontutkimista ja mahdollisesti kuulolaitteen hankkimista. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuivat suunnitelmani mukaisesti ja vastasivat ikäihmisten tarpeisiin. Haastateltavilta saatu suora kiitos on osoittanut sen, että tällaisille kotikäynneille on tarvetta. Vuoden 2010 puolella on tullut useita puheluita omaisilta ja ikäihmisiltä. He ovat tiedustelleet, että miksi heidän tai läheisen ikäryhmille ei tehdä tänä vuonna ennaltaehkäisevää kotikäyntiä kun he ovat sitä niin kovin odottaneet. Tämäkin osoittaa, että ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä on puhuttu hyvään henkeen. 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET KUNNAN PÄÄTTÄJILLE "omalääkärin puute on suuri puute ikäihmiselle" "lääkärien vaihtumiset joka kerta harmittaa" "huonosti saanut palvelu ja aikoja terveysasemalta" "paremmin pitäisi tulla tietoa kotiin ikäihmisten palveluista" "paikallisten liikuntatoimien puute ikävää ja sen vuoksi ei ole mitään liikuntaharrastusta. "Kaikki liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat Nummelassa" "omalääkärin järjestelmän loppuminen oli suuri vahinko. Kokonaisterveystilanteen vuosittainen arviointi on jäänyt omalle vastuulleni. Akuutteihin tilanteisiin löytyy kyllä apua terveyskeskuksesta mutta kokonaistilannettani ei kukaan tunne eikä seuraa" "ikäihmisille edullisempia ruokailumahdollisuuksia kunnan toimesta" "hoitakaa hyvin ikäihmiset" "linja-autoliikennettä lisää" "hoitotestamentin teko helpommaksi ja edunvalvontasopimus, jos on lapseton sekä asuu yksin. Lisäksi neuvontaa ja opastusta ja kehotusta edellä mainituista asioista" "omalääkäri joka olisi aina sama" "Karviaisen myötä kuntaan tuli pari kirjoituspöytävirkaa mutta ei yhtään paria hoitavia käsiä lisää" "huolehtikaa vanhuksista" "huonosti saa lääkäripalveluja" "pääsy lääkärille helpommaksi" "hoitopalveluja Vihtiin viikonloppuisin" "lääkärien vastaanotolle pääsyt lyhyemmiksi. Laboratorioon pääsy kirkolle terveyskeskukseen vaikka kerran viikossa. Miksi meitä aina juoksutetaan Nummelaan, koska matka kaksinkertaistuu? Liikunta aktiviteettejä ikäihmisille kirkonkylälle" "kirkonkylällä pitäisi olla vanhuksille liikuntaryhmiä" "kirkonkylän kunnallisen toiminnan parantaminen" "palvelutaloja vanhuksille" 16

17 "että lääkäreille ja sairaanhoitohenkilöille lisätään psykologista koulutusta asiakkaiden käsittelyssä. Sanonnat jotka eivät kuulu sairaanhoitoon perustuvat kokemuksiini: Onko teillä rahaa maksaa poliklinikkamaksu (hammashoitola Nummela). Ei teitä mikään sairaus vaivaa, olette luulosairas (lääkäri Meilahti). Minä en tee teille mitään -) runsas toistunut verenvuoto ikenestä joka hoidettiin loppujen lopuksi kirurgialla (päivystävä lääkäri Nummela). Olette myöhässä, en ehdi tutkimaan teitä (terveyskeskuslääkäri Nummela). Kesä 09 olin odottanut terveysasemanaulassa 1,5 tuntia sen jälkeen kun olin ilmoittautunut vastaanottajalle -) lääkäri suoritti hätäisen kuuntelun ja poisti verenpainelääkkeen" "paremmat lääkäripalvelut. Ulkomaalaisilla lääkäreillä monesti kielitaito huono. Lääkäri vaihtuu myös usein. Huonot liikenneyhteydet." "saada asua kotona niin kauan kuin mahdollista" "vanhuksille parempi kotipalvelu sekä kunnon asuntola" 6. VUOSI 2010 JA TULEVAISUUS Vuonna 2010 tehdään ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä vuonna ja 85-vuotta täyttäville. Haastattelukaavaketta on muutettu lisäämällä siihen kysymyksiä, jotta se vähentäisi haastattelijan kirjaamistarvetta ja hän voisi paremmin keskittyä kuuntelemaan haastateltavaa. Muuten sisällöllisesti vuoden 2010 käynnit jatkuvat samanlaisina. Ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia ei useinkaan ole heti välittömästi nähtävissä ja tulokset ovat pitkävaikutteisia. Huolellisella moni ammatillisen ammattiryhmän yhteistyöllä toteutetulla ennaltaehkäisevällä näkemyksellä ja työllä voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä. Parhaan vaikutuksen saisi sillä, että ennaltaehkäisevät kotikäynnit otettaisiin käyttöön kiinteänä palveluna koko Karviaisen alueella ja kuntien rahoittamana. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta tärkeää olisi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntymisen mahdollisesti tuomiin ongelmiin. Tämän vuoksi hyvä olisi valita tietty kiinteä ikäryhmä (esim. 75v.) joka vuodelle. Syytä olisi pohtia myös mahdollisten kontrollikäyntien tarpeellisuutta esimerkiksi noin vuoden päästä. 17

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Yhteenveto vuosien 2007-2015 haastattelukäynneistä Marita Pitkänen Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Haastattelukäyntejä tehty vuodesta 2004 alkaen 2004-2006 haastattelut

Lisätiedot

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03)

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03) SASTAMALA Yhteenvetoa hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä (heko) Sastamalan perusturva-kuntayhtymän alueella vuosina 27-212 ( entiset ehko-käynnit). Aarnontie 17 A, 382 SASTAMALA Puh. (3) 52 11, Fax

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT. 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT. 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 3 4. YHTEENVETO...16 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET,

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ALKUSANAT 1 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS 2 3. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 4 3. TULOKSET... 5 4. YHTEENVETO. 5 5. HAASTATTELUKAAVAIKKEISSA

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 %

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 % HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2014 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät olleet vielä säännöllisten kunnallisten

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 2 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Hyvä omaishoitaja Kuopion kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Haastattelulomake hyvinvointia edistäville kotikäynneille (HYKO) 1 (13) Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Kunnan nimi/kuntakoodi Asiakasnumero Nimi Syntymävuosi Sukupuoli nainen mies Osoite

Lisätiedot

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista.

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista. HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2013 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät saaneet mitään Sosterin kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hanke. Kaija Virjonen TtM 2/3 Tutun ammattikorkeakoulu Oy

Yhteisvoimin kotona hanke. Kaija Virjonen TtM 2/3 Tutun ammattikorkeakoulu Oy Yhteisvoimin kotona hanke Kaija Virjonen TtM 2/3 Tutun ammattikorkeakoulu Oy Päivän teemat Asiakkaan voimavaralähtöisyyden, osallisuuden ja toimijuuden näkökulma palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA

YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA TILAISUUDET: Rautiosaari, Valajastalo 22.9. Sinettä, vanha koulu 28.9. Tennilän kylätalo 29.9. Rovaniemi, valtuustosali 3.10. Olkkajärvi, Omeka

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE 1 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE KESKUSTELULOMAKE 2012 Pvm / 2012 A. TAUSTATIEDOT Nimi Osoite Puhelin Sukupuoli: 1. nainen 2. mies Syntymäaika

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Esityksen kulku taustaa 75 vuotta täyttävien tilaisuudet 85 vuotta täyttävien kotikäynnit tilastotietoa 85 vuotta täyttäneiden kotikäynneistä vuodelta

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Käyttäjälle. Kotiin tulevat palvelut Viikko-ohjelma Terveiset ja viestit Ikäihmisten palvelut

Käyttäjälle. Kotiin tulevat palvelut Viikko-ohjelma Terveiset ja viestit Ikäihmisten palvelut 1 Käyttäjälle 2 Hätänumerot Toimintaohjeet hätätilanteisiin 3 4 5 Omat henkilötietoni Perhe ja muut läheiset Ammattiauttajat ja vapaaehtoiset Elämänkulku Kotiin tulevat palvelut Viikko-ohjelma Terveiset

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta KOTIKÄYNTIKANSIO tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta 1. PEREHDYTYSKANSIO Ohjeita Yhteydenottoon Haastattelun tekoon Asiakkaan potilastietoihin kirjaamiseen Haastattelun suorittamiseen

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1 Taulukko 182. Kuinka monta sellaista läheistä ystävää tai omaista on, joiden kanssa on helppo olla ja joiden kanssa voi puhua erilaisista tärkeistä asioista sukupuolen ja iän mukaan (%)(kys2/17). Ei yhtään

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014)

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupungin alueella olevat kaupungin omat laitoshoidon ja palveluasumisyksiköt sijaitsevat Henrikinhovissa, joista

Lisätiedot

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanien määrä Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. Veteraaneja Vuosi Sotiemme Veteraanit

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.)

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.) VIERELLÄSI Opas muistisairaan omaisille selkokielellä 2014 Inkeri Vyyryläinen (toim.) Opas muistisairaan omaisille selkokielellä Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muutosta lähellä opas dementoituneen läheiselle.

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Meidän arkemme. -tehtäväkirja

Meidän arkemme. -tehtäväkirja Meidän arkemme -tehtäväkirja 1 2 Hyvä omaishoitoperhe, Olette saaneet täytettäväksenne Meidän arkemme -tehtäväkirjan. Kirjanen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan täytettäväksi. Kirjan alkuosan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot