ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009"

Transkriptio

1 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA

2 Sisällys 1. ALKUSANAT KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS YHTEENVETO HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET KUNNAN PÄÄTTÄJILLE VUOSI 2010 JA TULEVAISUUS

3 1. ALKUSANAT Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä Vihdissä vuonna 2009 tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä 80 -vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita (kotihoito, veteraanipalvelut tai omaishoidettava). Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyrittiin vaikuttamaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa itse ottaa yhteyttä. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyrittiin tukemaan ikääntyneen kotona asumista ja kannustettiin häntä omien voimavarojen käyttöön. Varhaisella puuttumisella pyrittiin vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä Vihdissä tekee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja Heli Piirala. Heli on tullut Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelukseen Oulusta jossa hän on tehnyt ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä muun työn ohessa vuoden 2000 alusta. Ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä tiedotettiin ikäihmisiä etukäteen kirjeitse ja samalla heille postitettiin haastattelulomake etukäteen nähtäväksi ja täytettäväksi. Kotikäynti sovittiin kirjeen lähettämisen jälkeen puhelimitse niille joiden yhteystiedot olivat saatavilla. Kotikäynti kesti tilanteesta riippuen 1-2,5 tuntia. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kirjattiin Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan papereihin asiakkaan luvalla. Mikäli kirjaaminen kiellettiin, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei olisi voitu tällöin toteuttaa mutta yhtään tällaista tapausta ei ollut. Ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutettiin vain ikäihmisen suostumuksella. Käsiteltävät aihealueet olivat: perustietojen päivittäminen, fyysinen -, psyykkinen - ja sosiaalinen toimintakyky, toimeentulo sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö. Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana suoritettiin asiakkaan suostumuksella myös toimintakykyä sekä tarvittaessa myös muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Tarvittaessa ohjattiin lääkärin vastaanotolle tai muun asiantuntijan kuten psykiatrisen hoitajan, diabeteshoitajan tai ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Lisäksi sairaanhoitaja teki apuvälinearviointia ja ohjasi tarvittaessa hankkimaan apuvälineen joko itse ostamalla tai apuvälinelainaamosta lainaamalla sekä tarvittaessa pyysi asiakkaan luvalla vanhustyön fysioterapeutin kotikäynnin apuvälineiden käyttöohjauksen tiimoilta. Sairaanhoitaja jakoi haastattelun ja ohjauksen lisäksi ikäihmisille tarvittaessa myös erilaisia esitteitä (kotihoidon, fysioterapian, Vihdin liikuntapalveluiden, Vihdin liikuntapalvelun toimintakykyisenä kotona projektin, Ikäinstituutin kotijumppaohjeita, Turun yliopiston ja Vanhustyön keskusliiton ikäihmisen ravitsemusoppaan, oppaan muistisairaan läheiselle, oppaan jossa käytännönläheisiä neuvoja muistisairaan kotihoitoon). Lisäksi postitettiin tarvittaessa kotikäynnin jälkeen hyödyllisiä esitteitä näön-, kuulon tai toimintakyvynapuvälineistä (esim. Avrin, Respecta). Kerrottiin myös Vihtiläisten yhdistysten, säätiöiden yms. toiminnoista (esim. ikäihmisten yliopisto Hiidenopisto, Vanhusten Tuki Ry, Kaarikeskus yms.) sekä seurakunnankin järjestämistä toiminnoista ja Kelan palveluista kerrottiin tarvittaessa. 3

4 Häkkinen Hannele ja Holma Tupu kirjassaan: Ehkäisevä kotikäynti - Tuki vanhuksen kotona selviytymiselle, Suomen Kuntaliitto, 2004, selventää kotona selviytymistä tukevat ja uhkaavat tekijät joita käytän myös avukseni ajatuksissani kun teen ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä: Taulukko 1 Kotona selviytymistä tukevia tekijöitä Hyvä kunto ja terveys Positiivinen elämän asenne ja huumori Sitkeys ja peräänantamattomuus Säännöllinen liikkuminen ja hyötyliikunta sekä arkipäivän askareista huolehtiminen Omaisten ja ystävien apu ja tuki Perhe, ystävät ja harrastukset Kohtuullinen taloudellinen tilanne Toimivat ja riittävät apuvälineet Turvallinen elinympäristö Asunnon esteettömyys Kotona selviytymistä uhkaavia tekijöitä Leskeksi jääminen Muistihäiriöt, dementoituminen Huimaus, tasapainovaikeudet ja kaatuilu Huono näkö ja kuulo Sairastuminen, monet sairaudet jotka vaikuttavat toimintakykyä heikentävästi, sairaalakierre Lääkitsemisongelmat (ottaa liikaa lääkkeitä, ei muista ottaa tms.) Ravitsemusongelmat: syömättömyys, ei osaa laittaa ruokaa, juomattomuus/liika juominen Yksinäisyys, univaikeudet, masennus, päihdeongelmat Vähäiset kontaktit, eristäytyminen, sosiaalisesti eristäytyneet Pelko ja turvattomuuden tunne, lähipiirin "kaltoin kohtelu" Hissittömyys kerrostalossa Erittäin huonot asunto-olosuhteet (puutteelliset pesutilat, paloturvallisuuden heikkoudet, puutteet valaistuksessa ja lämmityksessä) Omaiset eivät jaksa enää hoitaa, ei naapuriapua tms. Ulkona liikkumisen ja asioimisen ongelmat: julkisen liikenteen toimimattomuus 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS Elokuun 2009 alussa alettiin suunnittelemaan ennaltaehkäisevien kotikäyntien sisältöä, toteutusta sekä mahdollisimman kattavaa haastattelukaavaketta. Kokemuksen ja teoriatiedon avulla suunniteltiin tarpeen mukainen haastattelukaavake, jolla saataisiin kartoitettua mahdollisimman laajasti ikäihmisten elämäntilannetta. Lisäksi huomioitiin lähes jokaisen kohdalla taulukko 1:ssä esitetyt asiat kotikäynnillä keskustelemalla. Elokuussa 4

5 2009 saatiin lista missä oli tiedot (nimi, syntymäaika ja osoite) vuonna vuotta täyttäneistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomista ikäihmisistä Vihdissä. Henkilöitä listalla oli 127. Näistä viiden henkilön riittäviä yhteystietoja ei löytynyt eli ei löytynyt puhelinnumeroa (omaa tai omaisen) jotta olisi voitu sopia kotikäynti tai kirje palautui. Näistä myös 37 kuului veteraanipalveluiden tai kotihoidon piiriin tai oli pitkäaikaishoitolaitoksessa. Lisäksi kaksi oli muuttanut toiselle paikkakunnalle ja kaksi oli kuollut. Ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei halunnut 13 henkilöä. Henkilöt, jotka eivät halunneet kotikäyntiä, kertoivat pääasiassa syyksi, etteivät pitäneet tämäntyyppistä kotikäyntiä aiheellisena itselleen, koska ovat omasta mielestä niin hyväkuntoisia ja osa ei halunnut kertoa mitään syytä. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehtiin välisenä aikana yhteensä 68 kpl. Kotikäynneillä havaittiin, että valtaosa oli täyttänyt haastattelukaavakkeen huolella itse ja jotkut yhdessä omaisen kanssa. Käynnillä käytiin haastattelukaavake kohta kohdalta läpi keskustelemalla ja samalla täydennettiin haastattelukaavaketta. Keskustelun aikana käytiin läpi myös sellaisia asioita, joita haastattelukaavakkeessa ei tullut esille. Esille tulleisiin asioihin annettiin ohjausta ja neuvontaa. Vastaanotto kotikäynneillä oli hyvä. Suurin osa toi esille sen, että kokivat kotikäynnin tarpeelliseksi sekä hyödylliseksi ja että tietoa sai enemmänkin kuin osasi odottaa. Lisäksi osa toi esille sen, että oli mukava kun joku tulee kotiin asti juttelemaan kotona pärjäämisestä ja on kiinnostunut juuri hänestä. Yksi henkilö halusi kotikäynnin tehtävän mutta suhtautui kuitenkin käyntiini hieman ivallisesti ja ihmetteli miksi kysellään tällaisia ongelmia ikäihmisiltä. Hänen käsityksen mukaan tuskin kukaan on yksinäinen tai ilman apua maaseudulla. Erityisesti korostettiin haastateltaville liikuntaa ja hyvää ravitsemusta, tapaturmien ja kaatumisien ennaltaehkäisyä sekä yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyä kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämisenä. Lisäksi pyrittiin jakamaan kattavasti eri yhteystietoja Vihdin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nummelan fysioterapian osastonhoitaja kanssa sovittiin, että he järjestävät näille vuonna vuotta täyttäneille oman liikuntaryhmän, jota markkinoidaan ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Kyseisen liikuntaryhmän markkinointi kohdistettiin erityisesti miehiin ja henkilöihin, jotka eivät juurikaan ole liikuntaa harrastaneet. Asiasta kiinnostui 11 miestä ja 3 naista. Muille henkilöille markkinoitiin Vihdin liikuntapalvelun muita liikuntaryhmiä ja yksityisiä liikuntaryhmiä. Lisäksi jokaiselle annettiin Ikäinstituutin kotijumppaohjeita ja ohjeistettiin niiden toteutuksessa sekä osalle ohjeistettiin kotijumppaa jumppakuminauhalla. Osalle tehtiin tarpeen ja halukkuuden mukaan pieni kuntotestaus, jolla testattiin jalkojen ja käsien lihasvoimaa sekä käsien puristusvoimaa. Tällä menettelyllä saatiin vielä vahvistettua ja toteen näytettyä, että liikunnan lisääminen on tarpeellista. Ravitsemuksesta keskusteltiin jokaisen kanssa. Tiedusteltiin tarkkaan päivän ruokarytmi ja sisältö. Selvitettiin, että ruokailu olisi säännöllistä ja että jokainen saisi ikäihmisen tarvitsemat ravintoaineet syömällä riittävästi myös vihanneksia, marjoja, hedelmiä, lihaa ja kalaa sekä myös kasvisrasvoja. Liikunnan ja ravinnon myötä päästiin keskustelemaan myös painosta. Jokaiselta otettiin paino ja laskettiin BMI. Korostettiin, etteivät laihdutuskuurit ole tarkoitettu ikäihmisille vaan, että sopiva säännöllinen ruokailu ja liikunnan lisääminen tasoittavat painoa ja sitä myötä jaksaminen ja vointi paranevat. Tarvittaessa käytiin läpi malliruokailu yhdelle päivälle. Hoikkien ihmisten kohdalla keskusteltiin myös siitä, ettei paino pääse enää putoamaan ja malliesimerkin mukaan kerrottiin miten ravinnon energia määrää voi lisätä tarvittaessa pienin muutoksin. Valtaosalle annettiin Turun yliopiston ja Vanhustyön keskusliiton tekemän ikäihmisten ravitsemusoppaan. 5

6 Kiinnitettiin erityisesti huomiota myös tapaturmien ja kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Suositeltiin osalle liikkumisen tueksi rollaattoria ja suihkutilaan suihkutuolia ja liukastumisen estoon suihkutilan mattoa. Turhien runsaiden mattojen poistamista suosittelin usealle myös sekä sähköjohdot autettiin kulkemaan seinän vieressä ettei niihin kompastuta. Lisäksi joillekin suositeltiin tukikahvojen laittoa etenkin wc:n ja kylpyhuoneeseen. Lähes kaikkien kanssa keskusteltiin myös hyvien talvikenkien ostamisesta (riittävän syvät urat ja kumipohjaiset kengät) sekä liukuesteiden hankkimisesta kengänpohjiin. Yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyyn suositeltiin SPR:n ystävä- ja saattajapalvelua. Lisäksi kannustettiin osallistumaan liikuntaryhmiin ja yhdistysten, järjestöjen sekä seurakunnan toimintaan. Annettiin eri tahojen yhteystietoja ja tarvittaessa asiakkaan luvalla olin yhteydessä harrastuspaikkaan ja kysyttiin haastateltavan mahdollisuutta osallistua heidän toimintaan. Kaikille jaettiin tarvittavia yhteystietoja kuten Nummelan fysioterapiaan (jumppiin ja apuvälinelainaukseen), Vihdin liikuntapalveluiden liikunnanohjaajille, kotihoitoon. Osalle annettiin terveysaseman ajanvarauksen numerot ja yhteystiedot vanhustyön sosiaaliohjaajalle (omaishoito, sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu) sekä diabeteshoitajan tai psykiatrisen hoitajan yhteystiedot. Sosiaalietuuksia käytiin myös läpi monen kohdalla. Yllättävintä oli, että valtaosalle oli aivan vieraita asioita eläkettä saavan hoitotuki ja kotitalousverovähennys. Niistä kerrottiin perusteellisesti ja suositeltiin niitä hakemaan tarvittaessa. Muutama aikoi hakea myös sosiaalihuoltolainmukaista kuljetuspalvelua, jolloin toimitettiin hakemus ja suositeltiin olemaan yhteydessä sosiaaliohjaajaan. Omaishoitotuen hakemista suositeltiin hakemaan kahdelle puolisoaan hoitavalle mutta he jäivät asiaa miettimään ja aikoivat itse olla yhteydessä tarvittaessa sosiaaliohjaajaan. Muistitesti (MMSE) tehtiin 12:sta haastateltavalle. Muistitesti tehtiin vain heidän omasta tahdostaan tai omaisen toiveesta mutta haastateltavan luvalla. Myös muutaman haastateltavan kohdalla ehdotettiin muistitestiä (kun huomattiin keskustellessa muistiongelmia) ja se tehtiin jos suostui (kukaan ei kieltäytynyt). Yhdellä testattavalla oli jo todettu muistiongelma mutta muistitutkimukset olivat kuitenkin vielä kesken. Yhdellä oli todettu muistisairaus (Alzheimerintauti) ja muisti oli huomattavasti heikentynyt mutta pärjäsi kotona puolison kanssa ja kotihoitoa pyydettiin seuraamaan tilannetta ajoittain niin kuin olivat kyllä tähänkin asti tehneet. Viisi henkilöä ohjattiin muistintiimoilta lääkärinvastaanotolle. Yksi ohjattiin lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle mielialaongelmien vuoksi (joka saattaa myös heikentää muistia). Loppujen kuuden muistitestin tulos oli lähes normaali ja muutenkaan kotikäynnillä ei tullut selvää muistinheikkenemistä esille, joten heitä en ohjattu vielä eteenpäin. Asuntoon oltiin melko tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä. Asunnon pieniä muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Näille annettiin Vihdin rakennustarkastajan ja Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojan yhteystiedot joilta voi kysyä taloudellista tukea. Fyysistä toimintakykyä oli suurimmalla osalla hyvin paljon jäljellä ja valtaosa selviytyi itsenäisesti päivittäisistä toimista. Kaatumisia oli tapahtunut suhteellisen paljon puolen vuoden sisällä mutta valtaosa niistä on tapahtunut koti- tai mökkitöitä tehden ja oman huolimattomuuden vuoksi. Toisaalta kaatumiset olivat herättäneet huomiota varovaisuuden tarpeeseen. Liikuntaa valtaosa harrastaa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan ja jokainen syö vähintään yhden lämpimän aterian päivässä. 6

7 3. TULOKSET Kysymykset Haastateltavat n=68 kpl Sukupuoli miehiä 29 naisia 39 Siviilisääty naimaton 3 naimisissa 37 leski 25 eronnut 3 Ammatti monitoiminainen/-mies 9 kotiäiti, keittäjä, maanviljelijä, 16 emäntä, karjanhoitaja, muu maanviljelyyn liittyvä työ kaupallinen ala, postialantyö sekä 12 kultaseppäala Armeija-, poliisi- ja lakiala 3 terveydenhuolto, lääkeala 4 rakennus- ja kuljetusala 5 seurakunta 1 muu johtotyö 4 kirjasitomo, pakkaaja, kirjanpitäjä, 4 puhelinasentaja sairaala-apulainen, siivooja, 6 välinehuoltaja, laitosmies valtion rautatiet 1 opetustyö 3 Miten asutte yksin 30 puolison 33 kanssa lapsen kanssa 2 sisaren kanssa 1 lapsen ja puolison kanssa 2 Missä asutte omakoti- tai maalaistalo 34 rivitalo 16 kerrostalo, hissillinen 9 kerrostalo, hissitön 10 paritalo 1 Toimitteko omaishoitajana en 66 kyllä 2 Asunnon mukavuudet 7

8 vesijohto sisälle 68 wc sisällä 67 wc ulkorakennuksessa 1 suihku 68 oma sauna 58 talonyhtiön sauna 3 ei saunaa 9 Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon hyvin tyytyväinen 38 melko tyytyväinen 30 melko tyytymätön - hyvin tyytymätön - Asunnon muutos- tai korjaustöiden tarve kynnysten poisto - ammeen poisto 1 tukikaiteiden asennus - luiska portaiden tilalle/viereen 1 valaistuksen parantaminen 2 ovien levennys - muu, mikä: ulkoportaiden korjaus, keittiön 2 puu uunin korjaus ei muutosten tarvetta 63 Pienistä asunnon korjauksista huolehtiminen (osa merkkasi useamman vaihtoehdon) korjaa itse 37 puoliso huolehtii 15 lapset ja sukulaiset huolehtii 20 ystävät, tuttavat, naapurit 4 talonmies, huoltomies 3 palkattu yrittäjä 1 Ongelmia selviytyä seuraavista tilanteista (tarvitsee apua kokonaan tai osittain): tuolilta/sängystä ylösnousu - liikkumisesta asunnossa - peseytymisestä - portaissa liikkumisessa - liikkumisesta ulkona 3 (1 lapsen avustamana, 1 puolison avustamalla, 1 ystävän avustamana) kaupassakäynti 10 (5:llä lapsi avustaa ja 5:llä puoliso avustaa) pankkiasioissa 14 (7:llä lapsi avustaa, 6:lla puoliso avustaa ja 1:llä jokin muu kevyistä kotitöistä (esim. imurointi, tiskaus, pyykinpesu, ruoanlaitto) sukulainen avustaa) 14 (4:llä lapsi avustaa ja 10:llä puoliso 8

9 raskaista kotitöistä (esim. ikkunoiden pesu, mattojen pudistelu, puulämmitys) avustaa). Lisäksi jokin miehistä ilmoitti puolison hoitavan nämä mutta heillä itsellään ei ollut kuitenkaan terveydellistä estettä hoitaa näitä niin niitä ei tässä huomioitu. 33 (11:sta lapsi avustaa, 1:llä miniä avustaa, 2:llä ystävä avustaa, 10:llä yksityinen yritys avustaa, 9:llä puoliso avustaa). wc:ssä käynnissä - pukemisessa ja riisumisessa 1:llä puoliso avustaa lääkkeiden annostelussa 3:lla puoliso avustaa ja yksi toivoi kotihoidon alkavan huolehtimaan. Onko palovaroitinta ei 2 kyllä 66 Kaatuminen viimeisen 6 kk:n aikana ei 42 kyllä 25 syyt kaatumisiin Koettu terveys erittäin hyvä 1 melko hyvä 18 tyydyttävä 40 melko huono 7 huono 2 Terveydentila edellisvuoteen verrattuna paljon parempi - vähän parempi 6 jokseenkin samanlainen 41 vähän huonompi 17 paljon huonompi 4 Huolestuttaako jokin terveydentilassa ei 33 huolimattomuus, hätäily, kompastuminen, liukastuminen, tapaturma, liikenteen syy, diabetes huonontanut jalkoja, jalkojen voimattomuus, äkillinen kaatuminen johon ei tiedä syytä, huimaus, pyörtyminen 9

10 kyllä 28 huolenaiheet: Sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet 53 syöpä 3 diabetes 20 astma, allergiat 6 keuhkoahtaumatauti 5 tuki- ja liikuntaelinsairaudet 21 mielenterveyshäiriöt 2 muistisairaudet 2 krooninen anemia 3 silmäsairauksia (laskettu myös tehdyt ja 21 tulevat kaihileikkaukset) ei todettuja sairauksia 5 Liikuntakyky erittäin hyvä 5 melko hyvä 12 tyydyttävä 41 melko huono 7 huono 3 Syyt liikuntakyvyn heikkenemiseen Liikuntaa vähintään ½ tuntia päivässä (kävelyä, voimistelua, hyötyliikuntaa kuten pihatöitä, portaissa kulkemista) päivittäin 50 viikoittain 14 kerran kuukaudessa - muutaman kerran kuukaudessa 3 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 1 Kotikunnan ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintapalveluiden tuntemus erittäin hyvä 2 melko hyvä 18 - sairaudet - ikääntyminen - voinnin huononeminen - kipuilu - sairauden uusiutuminen - vakavan sairauden hoito kesken ja huolena siitä selviytyminen - kuulon/näön heikkeneminen -jalkojen ongelmat ja huonokunto - väsymys - ikääntyminen - mielenterveysongelmat - selän ongelmat - hengen ahdistus 10

11 tyydyttävä 14 melko huono 16 huono 18 Liikunta- ja viriketoiminnoista lisätietoa annettiin Voinnin ja toimintakyvyn heiketessä toive missä tulee hoidettavan kotona avun turvin 50 ryhmäkodissa 4 sukulaisten luona - jokin muu esim. palvelutalossa 1 ei osaa vastata 13 Apuvälineiden käyttö kävelykeppi 10 rollaattori 3 pyörätuoli 1 näön apuvälineet 16 kuulon apuvälineet 5 tukitangot ja kaiteet - ruokailun apuvälineet - peseytymisen apuvälineet 1 korotukset - muu apuväline: kyynärsauva tarttumapihdit Esla-potkukelkka sauvakävely sauvat ei käytössä apuvälineitä 33 Onko turvapuhelin ei 66 kyllä 2 Tavalliset liikkumismuodot (osa merkkasi useamman kohdan) kävellen 41 pyöräillen 7 omalla autolla (ajokortin omaavat) 34 sukulaisten/tuttavien kyydissä 19 julkisilla kulkuneuvoilla 9 palvelulinjalla 3 Kunnan liikuntapalveluista, Nummelan fysioterapian kanssa vuonna vuotta täyttäville räätälöity oma liikuntaryhmä (Ryhmään halusi 14 henkilöä joista 3 naisia ja 11 miehiä), seurakunnan kerhoista, yksityisistä liikuntapaikoista, yksityisistä yhdistyksistä ja kerhoista

12 kimppakyydillä - taksilla 14 Näettekö lukea sanomalehteä sujuvasti ilman silmälaseja 4 sujuvasti silmälaseilla 59 suurennuslasia tai muuta apuvälinettä 2 käyttämällä vain lehden isot otsikot 2 en pysty lukemaan lehtiä ollenkaan - heikentyneen näön vuoksi näkövammainen/sokea 1 Haittaako heikentynyt näkö päivittäistä elämää ei 62 kyllä 6 Kuulo hyvä 23 heikentynyt 45 kuulolaite käytössä 5 Ongelmia seuraavien äänien kuulemisessa ovikello 3 puhelimensoitto 3 puhelinkeskustelu 3 herätyskello - palovaroitin - TV, radio 1 normaali puhe 4 Ruokahalu hyvä 60 kohtalainen 5 huono 3 Vähintään yksi lämmin ateria päivässä kyllä 68 ei - Hampaiden ja suun tilanne omat hampaat 30 hammasproteesit 37 ei lainkaan hampaita 1 hammaslääkärille/-teknikolle ohjattu 7 Ravitsemustila/painoindeksi keskiarvo painoindeksistä Psyykkinen toimintakyky koki yksinäisyyttä 9 koki murheellisuutta 7 koki turvattomuutta 3 koki pelokkuutta 1 koki väsymystä 11 koki olevansa elämään tyytyväinen 65 Kuinka usein luonanne vieraillaan päivittäin 12 12

13 viikoittain 42 kuukausittain 11 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3 ei koskaan - Kuinka usein itse vierailette jonkun toisen luona päivittäin 3 viikoittain 33 kuukausittain 14 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 14 ei koskaan 4 Kuinka usein olette puhelimitse yhteydessä läheisiin tai tuttaviin päivittäin 24 viikoittain 35 kuukausittain 5 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3 ei koskaan 1 Kuinka usein osallistutte vapaa-ajan toimintaan kodin ulkopuolella (yhdistystoimintoihin, seurakunnan kerhoihin ja tilaisuuksiin, teatterit, kirjastot yms.) päivittäin - viikoittain 18 kuukausittain 12 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 17 ei koskaan 21 Syyt miksi ei osallistuta vapaa-ajan toimintoihin kodin ulkopuolella Miten tunnette kotikuntanne ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintapalvelut erittäin hyvin 2 melko hyvin 18 tyydyttävästi 14 melko huonosti 16 huonosti 18 Järjestetäänkö kotikunnassa riittävästi ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintaa ja jos ei niin mitä toivoisitte lisää kuljetuksen puute/huonot kulkuyhteydet, Vihdin kirkonkylällä vähän viriketoimintaa kun valtaosa keskittyy Nummelaan, terveydentila ei mahdollista lähteä yksin kodinulkopuolelle, ei kiinnosta, omia harrastuksia niin ei ehdi enää muihin 13

14 kyllä 37 ei, mitä toivoisitte lisää 9 ei osaa sanoa 20 Viestintävälineiden käyttö postikortti/kirje 30 lankapuhelin 48 matkapuhelin (kännykkä) 53 internet 10 sähköposti 8 Turvallisuuden tunne kotona kyllä 65 ei 2 (kaatumisen pelko) Turvallisuuden tunne kodin ulkopuolella kyllä 62 ei 6 (väkivallan pelko) Nukkuminen hyvin ilman nukahtamislääkettä 47 nukahtamislääkkeen kanssa 15 huonosti 6 Muisti pysynyt samana 29 heikentynyt hieman 32 heikentynyt huomattavasti 7 MMSE (muistitesti) tehtiin 12 Alkoholin käyttö ei 34 kyllä 34 päivittäin - viikoittain 3 kuukausittain 15 harvoin 16 Tupakointi ei 53 kyllä 4 lopettanut 11 Toimeentulo hyvä 19 kohtalainen 43 huono 6 Etuuksien saanti kansaneläke 32 työeläke 64 asumistuki 3 toimeentulotuki - eläkettä saavan hoitotuki - leskeneläke 17 omaishoidontuki - 14

15 Riittävä tieto etuuksista kyllä 15 ei 22 ei osaa sanoa 31 Lisätieto etuuksista annettiin kotitaloustyön verovähennys, terveydenhuollon asiakasmaksukatto, lääkemaksukatto, eläkettä saavan hoitotuki, omaishoidontuki, sosiaalihuoltolainmuka inen kuljetuspalvelu, toimeentulotukiasiat, asunnonkorjaus avustukset Aika edellisestä lääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta 4 yli 5 vuotta 1 Aika edellisestä hammaslääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta 4 yli 5 vuotta 5 ei muista 5 Käyttekö tai käykö teillä säännöllisesti terveyden-/sairaanhoitaja 7 jalkahoitaja 10 fysioterapeutti/kuntoutus - jokin muu sosiaali- ja terveysalan 4 ammattilainen Ohjattu eteenpäin lääkärin vastaanotolle n. 10 psykiatrisen sairaanhoitajan 1 vastaanotolle diabeteshoitajan vastaanotolle 2 silmälääkärin vastaanotolle 2 hammaslääkärin vastaanotolle 5 sosiaaliohjaajaan yhteys 2 4. YHTEENVETO Valtaosa koki terveydentilansa tyydyttäväksi tai melko hyväksi. Haastateltavista suurin osa oli yllättävän hyväkuntoisia ikäisekseen. Lisäksi suurella osalla asui läheisiä samassa pihapiirissä, samassa talossa tai hyvin lähellä ja auttoivat/olivat tekemisissä 15

16 haastateltavaan lähes päivittäin. Lisäksi melko harva koki yksinäisyyttä ja moni heistä aikoi kysyä SPR:n ystäväpalvelua. Yllättävää oli myös se, että haastateltavissa oli niin monta miestä (29 miestä 70:stä haastateltavasta) ja näistä miehistä suurin osa oli melko hyväkuntoisia ikäisekseen mutta myös hyvin halukkaita ottamaan ohjeistusta vastaan. Yllättävän moni ajoi vielä autoa. Ikäihmisten virike- ja liikuntapalveluiden tuntemuksessa oli runsaasti puutetta mutta selvästi ne, jotka olivat aktiivisempia, niin olivat kyllä näistäkin tietoa löytäneet. Valtaosa niistä, jotka ilmoittivat tietävän virike- ja liikuntapalveluista huonosti eivät myöskään olleet juurikaan kiinnostuneita niistä. Valtaosa tuli taloudellisesti kohtalaisesti tai hyvin toimeen. Harva tupakoi ja alkoholia käytettiin kohtuullisesti. Valtaosa nukkuu yöt kohtuullisen hyvin ilman mitään nukahtamislääkettä. Turvallisuuden tunnetta on valtaosalla kotona että kodin ulkopuolella. Valtaosa koki kuulon hieman heikentyneen. Kaikkien näiden kohdalla ei kuitenkaan kuulonheikkenemistä tullut keskustelussamme esille. Osalle suosittelin kuulontutkimista ja mahdollisesti kuulolaitteen hankkimista. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuivat suunnitelmani mukaisesti ja vastasivat ikäihmisten tarpeisiin. Haastateltavilta saatu suora kiitos on osoittanut sen, että tällaisille kotikäynneille on tarvetta. Vuoden 2010 puolella on tullut useita puheluita omaisilta ja ikäihmisiltä. He ovat tiedustelleet, että miksi heidän tai läheisen ikäryhmille ei tehdä tänä vuonna ennaltaehkäisevää kotikäyntiä kun he ovat sitä niin kovin odottaneet. Tämäkin osoittaa, että ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä on puhuttu hyvään henkeen. 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET KUNNAN PÄÄTTÄJILLE "omalääkärin puute on suuri puute ikäihmiselle" "lääkärien vaihtumiset joka kerta harmittaa" "huonosti saanut palvelu ja aikoja terveysasemalta" "paremmin pitäisi tulla tietoa kotiin ikäihmisten palveluista" "paikallisten liikuntatoimien puute ikävää ja sen vuoksi ei ole mitään liikuntaharrastusta. "Kaikki liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat Nummelassa" "omalääkärin järjestelmän loppuminen oli suuri vahinko. Kokonaisterveystilanteen vuosittainen arviointi on jäänyt omalle vastuulleni. Akuutteihin tilanteisiin löytyy kyllä apua terveyskeskuksesta mutta kokonaistilannettani ei kukaan tunne eikä seuraa" "ikäihmisille edullisempia ruokailumahdollisuuksia kunnan toimesta" "hoitakaa hyvin ikäihmiset" "linja-autoliikennettä lisää" "hoitotestamentin teko helpommaksi ja edunvalvontasopimus, jos on lapseton sekä asuu yksin. Lisäksi neuvontaa ja opastusta ja kehotusta edellä mainituista asioista" "omalääkäri joka olisi aina sama" "Karviaisen myötä kuntaan tuli pari kirjoituspöytävirkaa mutta ei yhtään paria hoitavia käsiä lisää" "huolehtikaa vanhuksista" "huonosti saa lääkäripalveluja" "pääsy lääkärille helpommaksi" "hoitopalveluja Vihtiin viikonloppuisin" "lääkärien vastaanotolle pääsyt lyhyemmiksi. Laboratorioon pääsy kirkolle terveyskeskukseen vaikka kerran viikossa. Miksi meitä aina juoksutetaan Nummelaan, koska matka kaksinkertaistuu? Liikunta aktiviteettejä ikäihmisille kirkonkylälle" "kirkonkylällä pitäisi olla vanhuksille liikuntaryhmiä" "kirkonkylän kunnallisen toiminnan parantaminen" "palvelutaloja vanhuksille" 16

17 "että lääkäreille ja sairaanhoitohenkilöille lisätään psykologista koulutusta asiakkaiden käsittelyssä. Sanonnat jotka eivät kuulu sairaanhoitoon perustuvat kokemuksiini: Onko teillä rahaa maksaa poliklinikkamaksu (hammashoitola Nummela). Ei teitä mikään sairaus vaivaa, olette luulosairas (lääkäri Meilahti). Minä en tee teille mitään -) runsas toistunut verenvuoto ikenestä joka hoidettiin loppujen lopuksi kirurgialla (päivystävä lääkäri Nummela). Olette myöhässä, en ehdi tutkimaan teitä (terveyskeskuslääkäri Nummela). Kesä 09 olin odottanut terveysasemanaulassa 1,5 tuntia sen jälkeen kun olin ilmoittautunut vastaanottajalle -) lääkäri suoritti hätäisen kuuntelun ja poisti verenpainelääkkeen" "paremmat lääkäripalvelut. Ulkomaalaisilla lääkäreillä monesti kielitaito huono. Lääkäri vaihtuu myös usein. Huonot liikenneyhteydet." "saada asua kotona niin kauan kuin mahdollista" "vanhuksille parempi kotipalvelu sekä kunnon asuntola" 6. VUOSI 2010 JA TULEVAISUUS Vuonna 2010 tehdään ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä vuonna ja 85-vuotta täyttäville. Haastattelukaavaketta on muutettu lisäämällä siihen kysymyksiä, jotta se vähentäisi haastattelijan kirjaamistarvetta ja hän voisi paremmin keskittyä kuuntelemaan haastateltavaa. Muuten sisällöllisesti vuoden 2010 käynnit jatkuvat samanlaisina. Ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia ei useinkaan ole heti välittömästi nähtävissä ja tulokset ovat pitkävaikutteisia. Huolellisella moni ammatillisen ammattiryhmän yhteistyöllä toteutetulla ennaltaehkäisevällä näkemyksellä ja työllä voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä. Parhaan vaikutuksen saisi sillä, että ennaltaehkäisevät kotikäynnit otettaisiin käyttöön kiinteänä palveluna koko Karviaisen alueella ja kuntien rahoittamana. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta tärkeää olisi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntymisen mahdollisesti tuomiin ongelmiin. Tämän vuoksi hyvä olisi valita tietty kiinteä ikäryhmä (esim. 75v.) joka vuodelle. Syytä olisi pohtia myös mahdollisten kontrollikäyntien tarpeellisuutta esimerkiksi noin vuoden päästä. 17

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03)

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03) SASTAMALA Yhteenvetoa hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä (heko) Sastamalan perusturva-kuntayhtymän alueella vuosina 27-212 ( entiset ehko-käynnit). Aarnontie 17 A, 382 SASTAMALA Puh. (3) 52 11, Fax

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 %

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 % HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2014 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät olleet vielä säännöllisten kunnallisten

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta KOTIKÄYNTIKANSIO tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta 1. PEREHDYTYSKANSIO Ohjeita Yhteydenottoon Haastattelun tekoon Asiakkaan potilastietoihin kirjaamiseen Haastattelun suorittamiseen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Esityksen kulku taustaa 75 vuotta täyttävien tilaisuudet 85 vuotta täyttävien kotikäynnit tilastotietoa 85 vuotta täyttäneiden kotikäynneistä vuodelta

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki Kansalaiskysely 2014 Pornainen + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä vastaajia yhteensä 1421 Pornaisista 45 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 13 vastaajaa 3 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

TYÖSSÄKÄYNTI JA OMAIS- JA LÄHEISHOIVA - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen

TYÖSSÄKÄYNTI JA OMAIS- JA LÄHEISHOIVA - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen TYÖSSÄKÄYNTI JA OMAIS- JA LÄHEISHOIVA - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen Mia Silfver- Helsingin yliopisto 23.10.2015 1 Kysely: teknisistä apuvälineistä koettu hyöty Puhelin (lankapuhelin, älypuhelin,

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila,

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Kotona asumisen haasteita ja kehittämistoiveita Korjausneuvonnan asiakkaiden asumiskyselyn tuloksia

Kotona asumisen haasteita ja kehittämistoiveita Korjausneuvonnan asiakkaiden asumiskyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Kotona asumisen haasteita ja kehittämistoiveita Korjausneuvonnan asiakkaiden asumiskyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 29.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 10.12.2015 Sivu 1 / 1 4750/2015 02.05.00 59 nuorisopalvelujen maksuperusteet 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Anna Seppänen, puh. 047 382 47350 Ari Jaakkola, puh. 050 522 7521 Mirja Taavila, puh. 046 877

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN ILOMANTSIN KUNTA PERUSTURVAOSASTO VAMMAISPALVELUT HAKULOMAKE KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 1. HAKIJAN TIEDOT NIMI HENKILÖTUNNUS PUHELINNUMERO OSOITE 1 2. HAETTAVA PÄIVÄTOIMINTA PÄIVÄ- TAI TYÖTOIMINTA

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot