Kaarinan kaupunki SOPIMUS NRO / (10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki SOPIMUS NRO /2014 1 (10)"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki SOPIMUS NRO / (10) Ympäristöpalvelut vs. Maankäyttöinsinöörin Maaomaisuudenhallinta päätös nro MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Kaarinan kaupunki, y-tunnus PL 12, Kaarina. Vuokramies: 2. VUOKRA-ALUE Kaarinan kaupungin kaupunginosan korttelin tontti nro, pinta-alaltaan m2. Vuokra-alueen kiinteistötunnus on Sopimuksen kohteena on asemakaavan mukainen AO-tontti osoitteessa (kartta liitteenä). TAI Kaarinan kaupungin kylässä sijaitseva -niminen tila RN:o, pinta-alaltaan m2. Vuokra-alue muodostaa ohjeellisen tonttijaon mukaisen asuinrakennuksen rakennuspaikan, osoitteessa (kartta liitteenä). 3. VUOKRA-AIKA Vuokra-aika on 50 vuotta, alkaen ja päättyen. Hallintaoikeus vuokra-alueeseen siirtyy vuokramiehelle heti. 4. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 3 luvun tarkoittamalla tavalla asumiseen, siten kuin käyttötarkoituksesta on kaavassa määrätty. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin/Faksi Internet PL 17 Lautakunnankatu 4 (02) KAARINA KAARINA (02) (Faksi)

2 SOPIMUS NRO / (10) 5. VUOKRANMAKSU 5.1. Perusvuokra 5.2. Vuokranmaksun määräytyminen 5.3. Eräpäivä ja viivästyskorko 5.4. Vastuu maksamattomista vuokrista 6. KUNNALLISTEKNIIKKA Vuokra-alueen vuosivuokra on 4 prosenttia vuokra-alueen sopimuksentekoajan myyntihinnasta laskettuna. Tämän vuokrasopimuksen ensimmäinen vuosivuokra on 4% x kauppahinta X euroa = euroa sopimuksen allekirjoittamisvuoden loppuun saakka. Ensimmäisen vuoden vuokra maksetaan vain sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisiltä päiviltä. Sen jälkeen noudatetaan kohtaa 5.2. Vuokra tarkistetaan aina vuoden alussa. Vuokran määräytymisen perustana on tarkistushetkeä edeltäneen vuoden kuluttajahintaindeksin (2010 = 100) vuosikeskiarvolla tarkistettu vuokra-tontin myyntihinta. Vuosivuokran määrä saadaan kertomalla tontin perushinta X edeltäneen vuoden kuluttajaindeksin vuosikeskiarvolla ja jakamalla se edellä mainitulla perusindeksillä. Vuokranmaksukausi on kalenterivuosi. Vuosivuokra maksetaan vuokravuoden aikana kahtena (2) yhtä suurena maksueränä 31. toukokuuta ja 30. marraskuuta mennessä. Jos vuokraa ei määräaikana suoriteta, vuokramies on velvollinen maksamaan erääntyneille erille korkoa viivästysajalta korkolain säännösten mukaisesti. Siirron saanut vuokralainen on velvollinen suorittamaan myös ne vuokraerät viivästyskorkoineen, jotka häntä edeltänyt vuokralainen on jättänyt maksamatta, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kolmelta (3) vuodelta. Vuokraoikeuden siirron jälkeen siirtäjä vastaa maksamattomista vuokrista siihen saakka että joko siirtäjä tai siirron saaja on ilmoittanut vuokraoikeuden siirrosta kaupungille jäljempänä kohdassa 7.1 mainituin tavoin. Kunnallistekniikan liittymisestä laaditaan erillinen sopimus. Vuokraaja maksaa kaupungille katujen rakentamiskustannuksena XXX. Maksu kuitataan maksetuksi tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksin.

3 SOPIMUS NRO / (10) 7. VUOKRAMIEHEN OIKEUDET 7.1. Vuokraoikeuden siirto 7.2. Uudelleen vuokraus Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty. Vuokramiehellä on oikeus kaupunkia kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty tai milloin on kysymyksessä perintöön tai testamenttiin perustuva saanto, on velvollinen kolmen (3) kuukauden kuluessa saannostaan kirjallisesti ilmoittamaan siitä kaupungille vuokraoikeuden siirron kirjaamista varten liittämällä ilmoitukseen saantokirjan, vuokrasopimuksen ja muut tarpeelliset asiakirjat. Jollei siirtoilmoitusta määräajassa tehdä, on uuden vuokramiehen maksettava kaupungille sopimussakkoa 500. Siirron saaja on velvollinen hakemaan vuokraoikeutensa kirjaamista Varsinais-Suomen maanmittaustoimistosta. Vuokraoikeuden siirron yhteydessä luovuttaja ja luovutuksen saaja sopivat keskenään jo maksettujen vuokrien jakamisesta. Kaarinan kaupunki ei palauta jo maksettuja vuokria luovuttajalle, eikä laskuta luovutuksen saajalta osaa vuokranmaksukauden vuokrasta. Jos vuokraoikeus siirretään ennen, kuin tässä vuokrasopimuksessa määrätty vuokra-alueen rakentamisvelvoite on täytetty, siirtäjä on velvollinen maksamaan kaupungille kohdan "Sopimussakko ja vahingonkorvaus" mukaisesti määräytyvän sopimussakon. Tontti on rakentamaton käyttöönottokatselmukseen asti. Vuokralaisella on etuoikeus kohdassa 3 mainitun vuokrakauden päättyessä saada alue välittömästi uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että: a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa; b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokrakauden päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeuttaan. Kaupungin tulee vuokramiehen pyynnöstä hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi (2) vuotta ennen vuokrakauden päättymistä ilmoittaa vuokramie-

4 SOPIMUS NRO / (10) helle, tuleeko tontti uudelleen vuokrattavaksi samanlaiseen asuntotarkoitukseen Lunastusoikeus Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti omakseen, mikäli hän on täyttänyt tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kauppahinta on ostoajankohdan myyntihinta, jonka valtuusto on hyväksynyt. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ostoajankohdan myyntihinta on kohdassa 5.1 mainittu myyntihinta elinkustannusindeksillä tarkistettuna. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista. Ei kuitenkaan enempää kuin puolet ostoajankohdan myyntihinnasta. Kauppahinta suoritetaan käteisenä kaupantekotilaisuudessa. Vuokramiehen ostaessa tontin omakseen ennen kuin hän on täyttänyt sopimuksen 8.2 kohdassa tarkoitetun rakentamisvelvoitteen, ei rakentamisvelvoitteen täyttämiseen varattu aika pitene, vaan kauppakirjassa määritettävä rakentamisvelvoite tulee täyttää tämän vuokrasopimuksen mukaisessa ajassa. 8. VUOKRAMIEHEN VELVOLLISUUDET 8.1. Vuokraoikeuden kirjaaminen 8.2. Rakentamisvelvollisuus Vuokramiehen on haettava vuokraoikeuden kirjaamista Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta maakaaren (540/95) edellyttämällä tavalla. Vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokramies sitoutuu saattamaan rakennuksen täysin valmiiksi (loppukatselmus) kuuden (6) vuoden kuluessa tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos rakennus kokonaan tai osittain palaa tai muutoin tuhoutuu, se on kolmen (3) vuoden kuluessa rakennettava uudelleen. Kaupunki voi hakemuksesta pidentää mainittuja rakennusaikoja.

5 SOPIMUS NRO / (10) 8.3. Rakennusten kunnossapito 8.4. Kadun kunnossa- ja puhtaanapito 8.5. Maaperän pilaantuminen 8.6. Jätehuolto Jos vuokramies laiminlyö edellä tässä kohdassa mainitut rakentamisvelvoitteet määräajassa, vuotuinen vuokra korotetaan kaksinkertaiseksi määräajan päättymistä seuraavan vuokravuoden alusta lukien sen vuokravuoden loppuun saakka, jonka aikana rakentamisvelvoite on täytetty. Vuokramies on velvollinen pitämään vuokra-alueella olevat rakennukset ja aidan sekä tontin muun osan hyvässä kunnossa ja noudattamaan siinä kohden annettuja määräyksiä. Vuokramiehen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana vuokra-alueeseen rajoittuva katu- ja yleinen alue määräytyvät sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännöksessä määrätään. Milloin tontin kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjestyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikenteeseen, on vuokramies velvollinen huolehtimaan kunnossa- ja puhtaanapidosta, kuten yleiseen käyttöön luovutettujen katujen osalta on säädetty. Vuokramies on velvollinen antamaan kaupungin vaatiessa tämän kohdan mukaan vuokramiehelle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapidon kaupungin tehtäväksi todellisia kustannuksia ja yleiskuluja vastaavasta korvauksesta, jonka kaupunki päättää. Vuokramies on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan pilaannu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana ympäristönsuojelulain (86/2000) 7 tai 8 tarkoittamalla tavalla pilaantunut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin lain 12 luvussa säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. Vuokramies on velvollinen noudattamaan jätehuollosta voimassa olevia säädöksiä.

6 SOPIMUS NRO / (10) 8.7. Rakennusten purku vuokrasuhteen päättyessä 8.8. Yleisen alueen hoito Jollei rakennuksia, laitteita ja laitoksia, joita kaupunki ei lunasta, poisteta vuokramiehen toimesta kuudessa (6) kuukaudessa vuokrasuhteen päättymisestä, on kaupungilla oikeus vuokramiehen lukuun myydä ne julkisella huutokaupalla ja huolehtia paikan kuntoonpanosta. Vuokramies sitoutuu hoitamaan tontin ja ajoradan tai kevyen liikenteen väylän väliin jäävän alueen. Vuokramiehelle kuuluu nurmikon hoito sen jälkeen, kun kaupunki on tehnyt tarvittavan salaojituksen ja maisemoinnin nurmetuksineen. 9. VUOKRANANTAJAN OIKEUDET 9.1. Irtisanomisoikeus 9.2. Tontille sijoitettavat rakenteet 9.3. Katselmukset Jos vuokramies laiminlyö sopimuksen kohdassa 8.1 määrätyn rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, on kaupungilla oikeus kuukauden kuluessa rakentamisvelvollisuuden täyttämiselle määrätyn ajan päättymisestä irtisanoa sopimus, paitsi milloin tontille rakennettavan rakennuksen rakentamiseksi on myönnetty ja voimassa valtion asuntolaina. Kaupungilla on oikeus sijoittaa vuokratontille tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnikkeet. Jos kaupunki ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa tontista katu- tai liikennealueeksi tai muuta yleistä tarvetta varten, on vuokramiehen luovutettava sitä varten tarvittava ala. Tämä ei kuitenkaan koske alaa, jolla vuokramiehen omistama rakennus sijaitsee. Kaupungilla on oikeus rakentaa ja pitää tontin alla, kellarin lattiatason alapuolella rataa, väestönsuojaa, johtotunneleita yms. ja järjestää niihin tarvittaessa sisäänmenot tontilla. Vuokramies ei saa vuokratontille rakentaessaan vahingoittaa edellä mainittuja tiloja. Vuokramiehelle edellä mainituista toimenpiteistä koituva haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Kaupungilla on oikeus toimittaa vuokratontilla katselmuksia, joista kuitenkin, mikäli se hankaluudetta voi tapahtua, on vuokramiehelle hyvissä ajoin

7 SOPIMUS NRO / (10) sitä ennen ilmoitettava ja joissa vuokramiehen tai hänen edustajansa, mikäli mahdollista, on oltava läsnä. Katselmuksessa tarkastetaan, onko vuokratontti ja sillä olevat rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa ja onko vuokrasopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu. Jos tarkastus on aiheuttanut muistutuksia, on puutteellisuudet korjattava kaupungin määräämässä ajassa. 10. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET Vuokra-alueen myynti Kaupunki sitoutuu olemaan myymättä vuokra-aluetta kolmannelle vuokrakauden kuluessa Rakennusten ym. lunastus vuokramieheltä Tämän sopimuksen edellä kohdassa 3 tarkoitetun alkuperäisen vuokrakauden päätyttyä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan vuokralaisen omistaman vuokra-alueella sijaitsevan, edellä kohdassa 8.1 tarkoitetun rakennuksen ja muut vuokranantajan kirjallisella suostumuksella alueella rakennetut rakennukset. Lunastamisvelvollisuus koskee myös sellaisia alueella sijaitsevia vuokralaisen omistamia pysyvään käyttöön tarkoitettuja laitteita ja laitoksia, joiden voidaan katsoa palvelevan rakennuksen tulevaa käyttöä. Lunastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske: 1) alueella sijaitsevia muita kuin edellä mainittuja rakennuksia 2) keskeneräisiä rakennuksia, laitteita ja laitoksia 3) ilmeisiä ylellisyyslaitteita eikä 4) puita ja pensaita. Rakennuksista, laitteista ja laitoksista maksetaan täyden rakennustekninen arvon mukainen korvaus vuokrasuhteen päättymishetken ajankohtana. Arvioitaessa ei oteta huomioon maan arvon kohoamista, rakennusten mahdollista tuottoa eikä ns. ylellisyyslaitteita. Kun vuokra-aikaa maanvuokralain 9 :n 2 momentin mukaisesti pidennetään, siirtyy kaupungin velvollisuus maksaa edellä tarkoitettu lunastus uuden vuokra-ajan loppuun tai siksi, kunnes sopimus muutoin lakkaa. Milloin kaupunki on ennen vuokrakauden päättymistä ilmoittanut vuokramiehelle olevansa halukas vuokra-ajan pidentämiseen entisin ehdoin tai vä-

8 SOPIMUS NRO / (10) hintään kymmeneksi (10) vuodeksi tontin uudelleen vuokraamiseen vuokrasta, joka ei ylitä käypää vuokraa uudelleen vuokraamisen ajankohtana, mutta vuokramies ei ole hyväksynyt tarjousta, ei kaupunki ole velvollinen suorittamaan lunastusta Rakennusten lunastus kiinnityksen haltijalta Jos maanvuokraoikeus rakennuksineen on kiinnitetty ja tähän on perustettu panttioikeus, vuokranantaja suorittaa, mikäli asia on riidaton, panttioikeuden haltijalle hänen sitä ajoissa vaatiessa kohdassa 10.2 mainitun lunastuksen siten, että siitä välittömästi panttioikeuden haltijalle maksetaan enintään panttikirjan määrä etuoikeuden mukaan, minkä jälkeen ylijäämä tulee vuokramiehelle. 11. VAKUUDET Vakuus vuokran maksamisesta ja muiden sopimusehtojen täyttämisestä Kiinnitysten hakeminen Panttaussitoumus Vuokran suorittamisen ja muiden vuokrasopimusehtojen täyttämisen vakuudeksi on vuokramies velvollinen vaadittaessa antamaan kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden, joka on vaadittaessa uudistettava. Mikäli vakuuden vakuusarvo ei enää kata perittävän vuotuisen vuokran määrää tai tämän vuokrasopimuksen 5. kohdan mukaista vuokraa tarkistetaan tai vakuus muun syyn on riittämätön, vuokramies on velvollinen kaupungin niin vaatiessa korottamaan vakuuden määrää tai antamaan lisävakuuksia. Vuokramies valtuuttaa tällä sopimuksella kaupungin hakemaan vuokramiehen kustannuksella vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin vuokramiehen rakennuksiin parhaalle etusijalle vahvistettavan kiinnityksen rahamäärältään Kiinnityksestä annettavan panttikirjan haltijaksi merkitään Kaarinan kaupunki. Vuokramies luovuttaa ja panttaa Kaarinan kaupungille edellä mainitun panttikirjan vakuudeksi vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien maksujen maksamisesta ja muiden sopimusehtojen täyttämisestä viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

9 SOPIMUS NRO / (10) 12. MUUT EHDOT Sopimussakko ja vahingonkorvaus Erimielisyydet Muut mainitsemattomat ehdot Jos vuokramies muulla tavoin kuin kohdassa "Rakentamisvelvollisuus" mainituin tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on hän velvollinen maksamaan kaupungille paitsi vahingonkorvausta, myös sopimussakkoa, joka on määrältään sen hetken vuotuinen vuokra kymmenkertaisena, sekä kaupungille asiasta aiheutuneet kustannukset. Tästä vuokrasopimuksesta johtuvat ratkaisee Turun käräjäoikeus. Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, noudatetaan vuokrasuhteessa 29. päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/66) 3 luvun asuntoalueen vuokraa koskevia säännöksiä. 13. JAKELU Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen vuokranantajalle ja toinen vuokramiehelle. Kaarinassa. kuuta 2014 KAARINAN KAUPUNKI kaupunginhallitus Sami Kääriäinen vs. maankäyttöinsinööri

10 SOPIMUS NRO / (10) Tähän tyydymme ja sitoudumme täyttämään vuokrasopimuksessa mainitut ehdot. Vuokran saaja Todistavat: