Viimeinen muutospäivä: Versio : 4 Edellinen päivämäärä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Ei suositellut käytöt Painomuste. Ei tunnistettu erityisiä käyttöjä joita ei suositella Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Electra Polymers Ltd Roughway Mill Tonbridge Kent TN11 9SG UK Tel: Fax: Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero +44 (0) ( GMT) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Fyysiset vaarat Ei luokiteltu. Terveyshaitat Ympäristövaarat Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Ihmisten terveys Ympäristö Xi;R36/38. R43. R52/53. The product contains small amounts of organic solvents. Oletetaan olevan vähäiset hengitysvaarat hengitettäessä normaalissa huoneenlämpötilassa. Tuote sisältää aineita, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöille ja jotka saattavat aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön Merkinnät Piktogrammi Huomiosana Vaaralausekkeet Varoitus H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 1/11

2 Turvalausekkeet Sisältää WHMIS Label Täydentävää tietoa vaaroista P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P362+P364 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti. Ethoxylated (3) trimethylolpropane triacrylate Materials Causing Other Toxic Effects. P261 Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. P264 Pese saastunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P272 Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista. P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso lääkintäohjeet pakkauksen merkinnöissä) Muut vaarat Tämä tuote ei sisällä yhtään ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vpvb:ksi. Saattaa aiheuttaa ihon herkistymistä tai allergisen reaktion herkille henkilöille. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset 2-BUTOKSIETYYLIASETAATTI 5-10% CAS-nro: EY-nro: Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn;R20/21 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 5-10% CAS-nro: EY-nro: Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xi;R36/38. 2-METYYLI-1-(4-METYYLITIOFENYYLI)-2- MORFOLIINIPROPAN-1-ONI 5-10% CAS-nro: EY-nro: Acute Tox. 4 - H302 Aquatic Chronic 2 - H411 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn;R22 N;R51/53 2/11

3 Ethoxylated (3) trimethylolpropane triacrylate 5-10% CAS-nro: EY-nro: Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xi;R36. R43. LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), RASKAS AROMAATTINEN 1-5% CAS-nro: EY-nro: Asp. Tox. 1 - H304 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn;R65 Methoxypropoxypropanol 1-5% CAS-nro: Ei luokiteltu. (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) - Hydrocarbons, C10 aromatics, <1% naphthalene 1-5% CAS-nro: EY-nro: STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411 (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn;R65. N;R51/53. R66,R67. Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. Koostumustiedot The Data Shown is in accordance with the latest EC Directives. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä tietoa Hengittäminen Nieleminen Ihokosketus Silmäkosketus Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Hoito oireiden mukaan. Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä lämpinä ja levossa asennossa, jossa hengittäminen on helppoa. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Älä oksennuta. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Pese iho läpikotaisin saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkäriin jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jatka huuhtelemista ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Yleistä tietoa Hengittäminen Nieleminen Ihokosketus Hoito oireiden mukaan. Ei tunnettu erityisiä oireita. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ei tunnettu erityisiä oireita. Saattaa aiheuttaa ärsytystä. Ärsyttää ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 3/11

4 Silmäkosketus Ärsyttää voimakkaasti silmiä Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Huomioita lääkärille Ei erityisiä suosituksia. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Epäsopivat sammutusaineet Sammuta vaahdolla, hiilidioksidilla, jauheella tai vesisumulla. Älä käytä vesisuihkua sammuttamiseen, koska se voi levittää tulen Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityisvaarat Haitalliset palamistuotteet Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole todettu. Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä Palontorjuntaa koskevat ohjeet Suojatoimet sammutustoimien aikana Erityiset suojavälineet palomiehille Ei erityisiä palontorjuntatoimenpiteitä. Käytä ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Henkilökohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa Henkilökohtaiset varotoimet Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Tupakointi, kipinät, liekit ja muut syttymislähteet kielletty lähellä vuotoa Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Älä päästä viemäriin tai vesistöihin tai maahan. Estä vuodon tai valuman pääsy putkistoihin, viemäreihin ja vesistöihin. Kerää vuoto hiekkaan, maahan tai muuhun sopivaan palamattomaan materiaaliin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet Poista kaikki syttymislähteet. Tupakointi, kipinät, liekit ja muut syttymislähteet kielletty lähellä vuotoa. Hanki riittävä ilmanvaihto. Imeytä vuoto palamattomaan imeytysmateriaaliin. Kerää ja aseta sopiviin jäteastioihin ja sulje kunnolla Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytön varotoimet Ohjeet yleisestä työhygieniasta Vältä hengittämästä höyryjä ja roiskeita/sumua. Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä, silmien- ja kasvonsuojainta. Hyvää henkilökohtaista hygieeniaa tulee noudattaa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese käytön jälkeen ja ennen ruokailua, tupakointia ja wc:ssä käyntiä. Riisu saastunut vaatetus ja suojavarusteet ennen syömään menoa Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 4/11

5 Varastoinnin varotoimet Varastointiluokka Pidä erillään kuumuudesta, kipinöistä ja avoimista liekeistä. Varastoi tiiviisti suljetussa, alkuperäispakkauksessa. Suojaa jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Miscellaneous hazardous material storage Erityinen loppukäyttö Erityinen loppukäyttö(t) Tuotteen tunnistetut käytöt on määritetty kohdassa 1.2. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot 2-BUTOKSIETYYLIASETAATTI Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): HTP 20 ppm 130 mg/m³ Lyhytkestoinen altistusraja (15-minuuttia): HTP 50 ppm 330 mg/m³ Methoxypropoxypropanol Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 50 ppm 310 mg/m³ iho HTP = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet. iho = Ihon läpi imeytyvien. 2-BUTOKSIETYYLIASETAATTI (CAS: ) Ainesosien tiedot DNEL PNEC WEL = Workplace Exposure Limits Teollisuus - Hengitettynä; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 133 mg/m³ Teollisuus - Hengitettynä; Lyhytaikainen Elimistöön vaikuttava: 775 Teollisuus - Hengitettynä; Lyhytaikainen Paikalliset vaikutukset: 333 mg/m³ Teollisuus - Ihon kautta; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 102 mg/kg/day Teollisuus - Ihon kautta; Lyhytaikainen Elimistöön vaikuttava: 102 mg/kg/day - Makea vesi;.304 mg/l - Merivesi;.0304 mg/l - Ajoittainen päästö;.56 mg/l - STP; 90 mg/l - Sedimentti (Makea vesi); 2.03 mg/kg - Sedimentti (Merivesi);.203 mg/kg - Maaperä;.68 mg/kg Ethoxylated (3) trimethylolpropane triacrylate (CAS: ) DNEL Teollisuus - Ihon kautta; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 0.8 mg/m³ 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Suojavarusteet Tekniset torjuntatoimenpiteet Silmien/kasvojen suojaus Hanki riittävä yleis- ja paikallisilmanvaihto. Käytä silmiensuojainta. 5/11

6 Käsiensuojaus Muut ihon ja kehon suojamenetelmät Hygieniatoimenpiteet Hengityksensuojaus Ympäristövahinkojen ehkäiseminen Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin mukaisia käsineitä tulee käyttää mikäli riskinarviointi osoittaa mahdollisuuden ihokosketukseen. Käytä suojakäsineitä, jotka on tehty seuraavista materiaaleista: Butyylikumi. Nitriilikumi. Neopreeni. Polyvinyl chloride (PVC). Laminaatti polyetyleenistä ja eneeni-vinyyli-alkoholista (PE/EVOH). Käytä essua tai suojaavaa vaatetusta kosketuksen varalta. Käytä teknisiä toimenpiteitä vähentämään ilmansaasteet hyväksyttävälle altistustasolle. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Hanki silmähuuhdeasema. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Ei erityisiä vaatimuksia odottavissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jäämät ja tyhjät astiat tulee käsitellä kuten vaarallinen jäte, kaikkien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaan. Estä vuotoa pääsemästä vesi- ja viemäriverkostoon sekä saastuttamasta maata ja kasvustoa. Mikäli se ei ole mahdollista, ilmoitettava välittömästi poliisille ja asiaankuuluville viranomaisille. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkomuoto Väri Haju Hajukynnys ph Sulamispiste Kiehumispiste ja alue Leimahduspiste Haihtumisaste Haihtumisluku Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Ylempi/alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Muu syttyvyys Höyrynpaine Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys Tilavuuspaino Liukoisuus Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Tahna. Useita värejä. Mieto. ~ 74 C CC (Closed cup). Arvioitu arvo. 20 C Arvioitu arvo. 6/11

7 Viskositeetti Räjähtävät ominaisuudet Räjähtävä liekin vaikutuksen alaisena Hapettavat ominaisuudet Kommentit Kinemaattinen viskositeetti > 20.5 mm2/s. Ei pidetä räjähtävänä. Ei Seos ei itsessään ole testattu mutta mikään ainesosa ei täytä hapettavat luokitusta. Annetut tiedot soveltuvat tuotteelle kuten se on toimitettu Muut tiedot Muut tiedot Taitekerroin Hiukkaskoko Molekyylipaino Haihtuvuus Kyllästyskonsentraatio Kriittinen lämpötila None. Ei soveltuva. Ei soveltuva. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Reaktiivisuus Ei tunnettuja reaktiivisuusvaaroja liittyen tähän tuotteeseen Kemiallinen stabiilisuus Pysyvyys Stabiili normaalissa huoneenlämpötilassa ja käytettäessä kuten suositeltu Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Pidä erillään kuumuudesta, kipinöistä ja avoimista liekeistä. Vältettävä altistumista korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Vältettävät materiaalit Voimakkaat emäkset. Vahvoja hapettajia. Voimakkaat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet Haitalliset hajoamistuotteet Tuotteen lämpöhajoaminen tai palaminen saattaa sisältää seuraavia aineita: Pisteliäs savu tai höyry. Typen oksidit. Hiilen oksidit. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys - suun kautta Huomiot (suun kautta LD₅₀) ATE suun kautta (mg/kg) ,0 Välitön myrkyllisyys - ihon kautta Huomiot (ihon kautta LD₅₀) ATE ihon kautta (mg/kg) ,14 Välitön myrkyllisyys - hengitettynä 7/11

8 Huomiot (hengitettynä LC₅₀) ATEhengitettynä (kaasut ppmv) ,65 ATE hengitettynä (höyryt mg/l) ,0 ATE hengitettynä (pöly/sumu mg/l) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Eläintiedot Ihmisihomallitesti Äärimmäinen ph 1 652,0 Ei tietoja saatavilla. Ei tietoja saatavilla. vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Vakava silmävaurio/-ärsytys Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Hengitysteiden herkistyminen Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Ihon herkistyminen Herkistävä. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus - in vitro Genotoksisuus - in vivo Syöpää aiheuttavat vaikutukset Karsinogenisyys Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Myrkyllisyys lisääntymiselle - hedelmällisyys Ei sisällä aineita, joiden on todettu olevan karsinogeenejä. Ei sisällä yhtään aineita, joita pidettäisiin myrkyllisinä lisääntymiselle. Myrkyllisyys lisääntymiselle - kehitys Ei sisällä yhtään aineita, joita pidettäisiin myrkyllisinä lisääntymiselle. STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altisuminen STOT - kerta-altistus STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altisuminen STOT - toistuva altistus Aspiraatiovaara Aspiraatiovaara Yleistä tietoa Hengittäminen Nieleminen Ihokosketus The product contains small amounts of organic solvents. Tuotteen laajamittainen käyttö alueilla, joilla ei ole asianmukaista ilmanvaihtoa saattaa aiheuttaa kertymistä vaaralliseksi höyrypitoisuudeksi. Ei tunnettu erityisiä terveysvaaroja. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ei tunnettu erityisiä terveysvaaroja. Saattaa aiheuttaa epämukavuutta nieltäessä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 8/11

9 Silmäkosketus Akuutti ja krooninen terveyshaitta Altistusreitti Kohde-elin Lääketieteelliset oireet Lääketieteelliset näkökohdat Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa ihon herkistymistä tai allergisen reaktion herkille henkilöille. Hengitettynä Imeytyminen ihon läpi Nieleminen. Iho- ja/tai silmäkosketus Ei tunnettu erityisiä kohde-elimiä. Oireet yliannostuksen jälkeen saattavat sisältää seuraavaa: Allerginen ihottuma. Saattaa aiheuttaa epämukavuutta nieltäessä. Saattaa aiheuttaa alergisen ihottuman. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Ekomyrkyllisyys Tuote sisältää aineita, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöille ja saattavat aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristössä Myrkyllisyys Akuutti myrkyllisyys - kalat Akuutti myrkyllisyys - selkärangattomat vesieliöt Akuutti myrkyllisyys - vesikasvit Akuutti myrkyllisyys - mikroorganismit Akuutti myrkyllisyys - maalla elävät Krooninen myrkyllisyys - kala varhaisessa elämänvaiheessa Lyhytaikainen myrkyllisyys - alkio vaiheessa Krooninen myrkyllisyys - selkärangattomat vesieliöt Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Tämän tuotteen ei odoteta olevan helposti biohajoava. Valokemiallinen muuntuminen Pysyvyys (hydrolyysi) Biohajoavuus Biologisen hapen tarve Kemiallisen hapen tarve Biokertyvyys Biokertyvyys Jakautumiskerroin Liikkuvuus maaperässä Adsorptio- ja desorptiokerroin 9/11

10 Henryn lain vakio Pintajännitys PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä yhtään ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vpvb:ksi Muut haitalliset vaikutukset Muut haitalliset vaikutukset Ei tunnettu. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Yleistä tietoa Hävitysmenetelmät Jäte on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Hävitä jäte hyväksytyllä jätteenkäsittelyasemalla kaikkien vaatimusten ja paikallisten jätemääräysten mukaan. Jäämät ja tyhjät astiat tulee käsitellä kuten vaarallinen jäte, kaikkien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaan. KOHTA 14: Kuljetustiedot Yleinen Tuote ei kuulu kansainvälisiin sääntöihin vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR / RID) YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-säännösten mukaisesti Kuljetus irtolastina liitteen II MARPOL 73/78 ja IBC koodin mukaisesti Ei soveltuva. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kansalliset säädökset EH40/2005 Workplace exposure limits. The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716). Health and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended). Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended). This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the CPR and the MSDS contains all of the information required by the CPR. EU-lainsäädäntö Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (muutettu). Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 päivänä joulukuuta 2008 seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (muutettu). Vaarallisia valmisteita koskeva direktiitivi 1999/45/EU. Vaarallisten aineiden direktiivi 67/548/EEC. 10/11

11 Terveys- ja ympäristölistaukset Luvat (Otsikko VII asetus 1907/2006) Rajoitukset (Otsikko VIII asetus 1907/2006) Mikään aineosista ei ole listattu. Ei erityisiä määräyksiä tunnettu tälle tuotteelle. Ei mitään erityisiä rajoituksia tälle tuotteelle Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaalin turvallisuusselvitystä ei ole suoritettu. SECTION 16: Other information Luokittelu asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan Myönnetty : Laskentamenetelmä. HS&E-päällikkö. Viimeinen muutospäivä Versio 4 Edellinen päivämäärä Täydelliset riskilausekkeet Täydelliset vaaralausekkeet R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tämä tieto koskee vain mainittua tuotetta, eikä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa tai muussa toiminnassa. Tieto on tämän hetken yrityksen parhaan tietämyksen ja käsityksen mukainen. Yhtiömme ei kuitenkaan ota takuuta sen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai täydellisyydestä. On käyttäjän vastuulla määrittää tietojen sopivuus tiettyyn käyttötarkoitukseen. 11/11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60200,60201,3101304 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot