Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotus, Kuhmo Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotus, Kuhmo Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin"

Transkriptio

1 1 Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotus, Kuhmo Kaavanlaatijan et annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Pyydetyt lausunnot: Kainuun ELY keskus, Pohjois Pohjanmaan ELY keskus, Kainuun liitto, Kainuun Pelastuslaitos, Kainuun museo, Fingrid Oyj, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy, Lentua Seura Ry, sivistyslautakunta, rakennusvalvonta, Kainuun rajavartiosto ja Trafi Kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa ja 7 muistutusta LAUSUNNOT KAINUUN MUSEO Kiinteät muinaisjäännökset Muinaisjäännösten osalta kaavaehdotuksessa on otettu huomioon Kainuun Museon lausunto kaavaluonnoksessa. Vain luvun 6.1 otsikossa on edelleen lyöntivirhe. Joitain huomautuksia museolla kuitenkin on. Yleiskaavamerkintöjen selityksissä on merkinnästä "s 2" jäänyt s 2 pois. Tämän merkinnän selityksessä on lause: "Aluemerkintään liitetty numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen luetteloon." Ilmeisesti merkinnällä osoitetaan kuitenkin vain yksi kohde, Pajakkakosken uittomöljä, mitään luetteloa siihen ei näytä liittyvän. Esihistoriallinen asuinpaikka Sylväjänniemen 29 on kaavassa rajattu liian pieneksi. Se on korjattava esimerkiksi Paikkatietoikkunassa nähtävissä olevan muinaisjäännösrekisterin aluerajauksen mukaiseksi. Salpalinjaan kuuluva Mäntymäen tykkiasema on osoitettu kaavassa s 3 kohdemerkinnällä. Asemaan liittyviä rakennelmia on kuitenkin niin laajalla alueella, että osa aluemerkintä antaisi todellisemman kuvan kohteesta. Mäntymäen tykkiasemasta noin kilometri koilliseen, TY alueella on kartalla tervahauta, jolla ei ole s 1 merkintää. Museo ei ole järjestelmällisesti käynyt näitä merkintöjä läpi, joten muitakin puutteita kaavassa saattaa olla. Kaavaselostuksen luvussa "Perinnemaisema alueet ja vesimaisemallisesti arvokkaat alueet" on lause: "Ennen Saarikosken vanhan ruukin nykytilaa muuttavia toimenpiteitä on Museovirastolle annettava mahdollisuus tutkia alue". Tämän saattaa antaa tilanteesta väärän kuvan. Esimerkiksi seuraava muotoilu ehkä kuvaa tilannetta selkeämmin: Ennen Saarikosken vanhan ruukin nykytilaa muuttavia toimenpiteitä on asiasta neuvoteltava Kainuun Museon / Museoviraston kanssa. Töillä on oltava Museoviraston hyväksyntä ja ne saattavat edellyttää työn toteuttajan kustannuksella tehtäviä arkeologisia tutkimuksia." Liitteenä 10 olevassa taulukossa on kohteesta SM 322 jäänyt kohteen nimi "Pajuniemi" pois. Rakennettu kulttuuriympäristö Rakennetun kulttuuriympäristön maakunnalliset ja paikalliset kohteet on esitetty kaavakartan lisäksi kahdella erillisellä liitekartalla (5 ja 10), joista käy selville kohteiden perustelut ja lähteet. Kaavaselostuksessa kohdassa on maininta, etteivät Kuhmo kirkko ja Pajakkakoski enää ole valtakunnallisia kohteita, mutta kohtaan sivulle 45 maininta on vielä jäänyt. Kaavakartassa ja erillisessä liitekartassa (10) nro 16 on merkitty pelkästään sr merkinnällä. Kainuun Museolla ei ole muuta huomautettavaa Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta.

2 2 S 2 kaavamerkintä lisätään ja kohde lisätään liitteenä olevaan luetteloon 10. Mäntymäen tykkiaseman alue lisätään ja TY alueen rajaus tarkistetaan. Muut ehdotetut korjaukset ja puutteet korjataan kaava asiakirjoihin. Kainuun liitto Kainuun ELY keskus Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan sisältö ja tavoitteet ovat, ottaen huomioon pitkä kaavaprosessi, tarkoituksenmukaiset ja ne vastaavat yleiskaavan tarkoitusta ja yleiskaavoitukselle asetettavia sisältövaatimuksia sekä Kuhmon kaupungin kehittämistarpeita. Tarkennuksena osayleiskaavaehdotuksen kaavaselostuksen kohtaan 7.1 Kainuun maakuntakaava 2020, 2. kappale todetaan, että "Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi pitämässään kokouksessa Kainuun liiton laatiman maankäyttö ja rakennuslain (MRL 27 ) mukaisen Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ja teki samalla päätöksen Kainuun maakuntakaava 2020:ssa osoitettujen selvitysalueiden kumoamisesta sekä selvitysalueilla sijaitsevien eräiden muiden kaavamerkintöjen ja määräysten kumoamisesta. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan " Kaavaselostukseen tehdään lausunnon mukainen korjaus. Vähittäiskaupan suuryksiköt Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan liittyvässä kuntakohtaisessa täydennysosassa Kuhmon oman väestön ostovoiman pohjalta on laskennalliseksi liiketilatarpeeksi vuonna 2030 arvioitu tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta n k m2. Yleiskaavaluonnoksessa tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle oli määritelty 7000 k m2. Vastaavasti julkisesti nähtävillä olevassa yleiskaavaehdotuksessa kerrosalaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta on nostettu k m :iin. Kun huomioidaan kuntakohtaisessa täydennysosassa arvioitu tilan tarve, Kainuun ELY keskus edellyttää, että kaavaehdotuksen mukaista ratkaisua perustellaan. Kaupan palveluverkkoselvityksessä Kuhmon laskennallinen liiketilantarve vuonna 2030 on noin k m2, josta tilaa vaativaan erikoiskauppaa on noin 8000 k m2. Kaavassa tilaa vaativalle kaupalle on osoitettu keskusta alueen (C ) eteläpuolelle kaupallisten palvelujen alue (KM ), jossa kokonaisrakennusoikeus k m2. Kaavamääräys; tällä alueella voi olla liikerakentamista ja ympäristöhaittoja tuottamatonta yritystoimintaa, kuten auto, rauta, huonekalu, puutarha ja maatalouskauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaran kaupan myymälätiloja. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan mikäli keskustatoimintojen ( C ) ulkopuolelle osoitetulle vähittäiskaupan suuryksikön alueelle sijoitetaan myös alle kerrosneliömetrin myymälöitä, on ohjeena, että enimmäismitoitukseen sisällytetään myös alle kerrosneliömetrin myymälät.

3 3 Kaavaratkaisussa esitettyyn kerrosalaan on huomioitu myös ko. alle 2000m2 liiketilat. Kainuun maakuntakaavan kauppapaikkaselvityksen Kuhmon erilliselvityksessä ko.alueen kokonaismitoitukseksi on edellä mainitun perusteella esitetty k m2 ja kaupan maakuntakaavan luonnoksen ko. alueen KM alueen mitoitukseksi on tulossa k m2. Kaavaselostusta täydennetään edellä mainituilla perusteilla. Erityisalueet ELY keskus näkee edelleen, että Multikankaan pohjavesialueelle sijoitetut ampumarataalueet (EA) ovat ristiriidassa MRL 39 :n mukaisten yleiskaavan sisältövaatimusten suhteen (yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. ympäristöhaittojen vähentäminen). Kainuun ELY keskus huomauttaa, että MRL 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Jotta em. ampumarata voidaan osoittaa yleiskaavassa, Kainuun ELYkeskus edellyttää tarkempia selvityksiä ja perusteluja ratkaisulle, sillä kaavaselostuksessa kuvatut tiedot eivät ole riittäviä. Tulee huomioida, että ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 169/2000) 1 :n mukaan ampumaradoilla on oltava ympäristölupa, jonka ratkaiseminen kuuluu YSA 7 :n mukaan kunnan toimivaltaan. Kainuun ELY keskuksen tietojen mukaan Multikankaan ampumaradoille ei ole tehty ympäristöluvan hakutarpeen harkintaa. Koska etenkin pohjavesialueella ampumaradoilla ympäristöluvan saamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, kaavamääräyksissä on edellytettävä ympäristöluvan hakemista kyseisille toiminnoille. Kainuun ELY keskus esittää, että kaavamääräyksissä huomioidaan alueen muuttuva maankäyttö, mikäli ympäristölupaa toiminnoille ei myönnetä (esim. EA/MY). Koska ympäristöluvan saaminen ampumaradalle pohjavesialueelle on epävarmaa, Kainuun ELY keskus esittää, että ampumaradoille (sekä haulikko että kivääriradoille) etsitään vaihtoehtoiset sijoituspaikat. Multikankaan ampumaradat aktiivisessa käytössä vuosikymmeniä eli kiväärirata perustettu 1965 ja haulikkorata Radoille ei ole haettu kuitenkaan nykylainsäädännön mukaisia lupia. Kainuun liiton tekemän selvityksen mukaan kiväärirata on seudullinen ja haulikkorata paikallinen. Kaavaratkaisussa on haluttu lähteä siitä, että radat voisivat olla toiminnassa, ottaen kuitenkin huomioon nykylainsäädännön vaatimukset ja mm. pohjavesi alue. Lähtökohtaisesti osayleiskaavan alueelta ei ole osoitettavissa vaihtoehtoista paikkaa. Kaavaselostukseen lisätään perustelut ampumaratojen esittämiselle kaavaan ja tuodaan esille, että ampumaradoille tulisi etsiä vaihtoehtoinen paikka. Kaavamääräykseen lisätään vaatimus ympäristöluvasta, jonka yhteydessä ampumaratojen toimintaedellytykset tulevat ratkaistavaksi. Lisäksi kaavamääräystä tehostetaan muuttuvan maankäytön merkinnällä (EA/MY). Maa ainesalueet Yleiskaavassa Multikankaalle on osoitettu maa ainesten ottoalueita (EO, EO 1), joilla on voimassa olevat ympäristöluvat. EO 1 määräyksessä viitataan alueen kunnostamiseen maaainesten ottamisen päätyttyä. Kaavaselostuksen mukaan maa ainesten oton päätyttyä alueet maisemoidaan ja ne voidaan liittää Multikankaan ulkoilualueeksi. Jotta kaavamerkinnät tukisivat näitä tavoitteita, Kainuun ELY keskus esittää kyseisten merkintöjen tehostamista korvaavalla maankäytöllä maa ainesoton toiminnan päätyttyä (esim. EO 1/MY).

4 4 Maa ainesottoalueiden merkintää täydennetään seuraavasti; EO 1/MY, Alue kunnostetaan maa ainesten ottamisen päätyttyä maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Pohjavesialueen rajaus Kuhmon kaupunki on esittänyt Mammankaivon pohjavesialueen rajausta muutettavaksi. Kainuun ELY keskus on hyväksynyt rajausmuutosesityksen. Kainuun ELY keskus esittää, että Mammankaivon pohjavesialueen rajat tarkistetaan kaavaehdotukseen uuden muutosesityksen mukaiseksi. Pohjavesialueen rajauksen muutoksen hyväksyminen on tullut tiedoksi kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Rajaus korjataan muutoksen mukaiseksi. Lentokenttä YSA 1 :n mukaan lentopaikalla on oltava ympäristölupa, jonka ratkaiseminen kuuluu YSA 7 :n mukaan kunnan toimivaltaan. Kainuun ELY keskuksen tietojen mukaan Kuhmon lentokentälle ei ole haettu ympäristölupaa. Kaavassa vastaavasti lentopaikan läheisyyteen on osoitettu uusia lomarakennuksen rakennuspaikkoja. Koska kaavassa ei voida asettaa rajoitteita itse toiminnalle, vaan asia ratkaistaan ympäristöluvassa, Kainuun ELY keskus esittää kaavamääräyksessä edellytettävän ympäristöluvan hakemista kyseiselle toiminnalle. Lentomelualueen (lme 1) kaavamääräystä Kainuun ELY keskus pitää ristiriitaisena. Kaavamääräyksen mukaan alueelle ei tulisi sijoittaa uusia melulle herkkiä toimintoja, mutta kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa loma asuinrakennuksia. Kun huomioidaan, että mm. loma asuminen, kuin myös vakituinen asuminen, ovat melulle herkkiä toimintoja, kaavamääräyksen sisältämä ristiriita on poistettava kaavamääräyksen sisältöä muuttamalla. Kaavamääräykseen lisätään vaatimus lentopaikan ympäristöluvasta. Kaavamääräys lme 1 muutetaan muotoon; Alueelle ei tulisi sijoittaa uusia melulle erityisen herkkiä toimintoja. Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista. Rakennuksen korkeusasema Kaavaselostuksessa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä on arvioitu, että tulvariskit kaavassa on huomioitu sijoittamalla rantarakennuspaikat pois alavilta mailta. Kainuun ELY keskuksen tulkinnan mukaan itse kaavamääräykset eivät taysin tue tätä väitettä, sillä yleiskaavamääräyksissä ei ole määrätty esim. alinta rakentamiskorkeutta. Siten Kainuun ELY keskus edellyttää, että alimman lattiatason korkeusasema on määritelty kaavamääräyksissä. Kaavamääräyksiin lisätään alimman lattiatason korkeusasema seuraavasti; Rakennuksen kosteudelle alttiiden rakenteiden tulee olla vähintään 1 metri mitoitusvedenkorkeutta korkeammalla. Mitoitusvedenkorkeutena käytetään säännöstellyissä vesistöissä säännöstelyn ylärajaa ja säännöstelemättömissä vesistöissä tulvavedenkorkeutta HW1/100. Ellei edellä tarkoitettuja mitoitus vedenkorkeuksia ole tiedossa, tulee em. rakenteiden alimman tason olla vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeuden yläpuolella ja lisäksi tulee huomioida aaltoiluvara.

5 5 Rantavyöhykkeet Kaava alue käsittää sekä asemakaavoittavan taajama alueen, että suoraan yleiskaavalla ratkaistavan haja asutusluontoisen ranta alueen. Yleiskaavaehdotuksessa on edelleen joitakin kaavamerkintöjä, jotka ovat samansisältöisiä sekä haja asutusluontoiselle ranta alueella että taajama alueella (esim. AP, AM ja RA merkintöjä). Koska taajama alueen ulkopuolisen rantaalueen rakennusoikeus on tarkoitus ratkaista kyseisellä osayleiskaavalla, Kainuun ELY keskus edellyttää, että haja asutuksen ja taajama alueen merkinnät erotellaan toisistaan. Ohjeellinen rantavyohyke (rv) ei yksistään ole riittävä erottelemaan näitä alueita toisistaan. Merkintöjen oikeellisuus tarkistetaan AP, AM ja RA alueiden osalta. Ko. samat merkinnät haja asutusalueella sijaitsevat ranta asemakaavoitetuilla tai asemakaavoitettavilla alueilla ja on rajattu rk 1 merkinnällä ja näille ei ole tarpeen olla eri merkintää, koska asemakaava määrittelee rakentamisen ko.kohteilla. Muuta huomioitavaa Yleiskaavaehdotuksessa asemakaava alueen ulkopuolisille rakennuspaikoille ei ole esitetty tieyhteyksiä. Koska MRL 135 :n mukaan rakennuspaikalle on oltava käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen iärjestämiseen, Kainuun ELY keskus esittää, että yleiskaavan yhteydessä selvitetään onko rakennuspaikoille mahdollista järjestää tieyhteys. Tieyhteydet voidaan merkitä ohjeellisina. Asemakaava alueen ulkopuolella jo oleville rakennuspaikoille on olemassa olevat tieyhteydet. Kaavassa osoitetuille uusille rantarakennuspaikoille ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa edes ohjeellisia tieyhteyksiä, koska rakennuspaikkojen läheisyyteen pääsee pääsääntöisesti olemassa olevia tieyhteyksiä pitkin ja varsinaiset tonttihaarat ratkaistaan rakennusvaiheessa kiinteistötoimituksilla tai maanomistajan sopimuksilla. Olemassa olevia tieyhteyksiä pyritään korostamaan tulostusvaiheessa. Yleiskaavassa taajaman keskustaan on osoitettu korttelialue, jota pidetään rakennushistoriallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena (sr 3). Alueen luonnetta, eli ominaispiirteitä, ei ole kuvattu kaavaselostuksessa. Esitys sinällään tukee MRL 39 :n mukaisia sisältövaatimuksia (rakennetun ympäristön vaaliminen). Silti Kainuun ELY keskus huomauttaa, että kaavaratkaisun tulee perustua riittäviin selvityksiin. Näitä selvityksiä ei ote esitetty kaavaselostuksessa. Tämän osalta kaavaselostusta on täydennettävä. Alue todettu kaavakonsultin ja kaupungin toimesta rakennushistorialliseksi alueeksi. Alue yhtenäinen puurakennuskortteli, joka on rakentunut 50 luvulla. Kaavaselostusta täydennetään. Liikennemelua Saarikosken uudet pientalovaltaiset asuntoalueet (AP 1) on rajattu lähelle kantatie 76:a. Vuoden 2012 liikennemäärät (2805 ajon./vrk), nopeusrajoitukset ja raskaan liikenteen osuus (yli 8 %) liikennemäärä huomioiden teoreettinen liikennemelualue saattaa ulottua osittain AP 1 alueelle. Kaava asiakirjoista tulee ilmetä, että liikennemelun vaikutukset tulee selvittää asemakaavaa laadittaessa, kun alueen tarkempi maankäyttö ja rajaukset tarkentuvat. Kantatien liikennemääriä ei ole selvitetty eikä esitetty kaava asiakirjoissa, joten tämän osalta kaava asiakirjoja on täydennettävä.

6 6 Kaava asiakirjoja täydennetään siten, että ko. olevan uuden AP alueen asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää liikennemelun vaikutukset. Kantatien liikennemäärät esitetään kaava asiakirjoissa olemassa olevan tiedon mukaisesti Sylväjänniemi Sylväjänniemen kaavoittamisesta omarantaisiksi loma asuntojen rakennuspaikojksi on luovuttu. Kaavaselostukseen on kirjattu alueelta syntyvä teoreettinen rakennusoikeus, jota ei ole esitetty kaavassa tai siirretty toisaalle. Kainuun ELY keskus huomauttaa, että tätä teoreettista laskelmaa ei välttämättä voida käyttää myöhemmissä lupaharkinnoissa ilman kaavamuutosta ja siihen liittyviä selvityksiä. Kohta ei aiheuta toimenpiteitä. Alueen maanomistaja on tietoinen, että Sylväjänniemen mahdollinen rakentaminen vaatii kaavamuutoksen, jossa rakentamisen edellytykset tutkitaan tarkemmin. Kaavaselostuksen teoreettinen rakennusoikeus on tarkoitus olla informaationa mahdollista myöhempää suunnittelua varten. Vaikutusten arviointi Kaavaselostuksessa mainitaan, että yleiskaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonvaroihin. Yleiskaavassa on osoitettu Multikankaan alueelle laajat maa aineistenottoalueet (EO, EO 1). Nämä pohjavesialueella sijaitsevat aluevaraukset ovat sen verran merkittäviä ja osin laajoja, että Kainuun ELY keskuksen tulkinnan mukaan näillä maankäyttömuodoilla on vaikutusta luonnonvaroihin. Lisaksi Kainuun ELY keskus huomauttaa, että kaavaselostuksessa on puutteellisesti otettu huomioon ampumaratojen ja maa ainesten oton vaikutukset pohjavesialueeseen (vrt. pohjavesialueen suojelusuunnitelma). Vaikutusten arviointia on tämän osalta laajennettava. Vaikutusten arviointia täydennetään. Kaavamääräykset Yleiskaavaehdotuksesta on tulkittavissa, että M alueille (M, MU, MY) kaavamääräyksen mukaan sallitaan vain maa ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Sitä vastoin kaavaselostuksessa mainitaan, että asema kaava alueen ulkopuolella, ranta alueet pois lukien, asumiseen on osoitettu vain olemassa olevat rakennuspaikat. Tästä on tulkittavissa, että rantaalueen ulkopuolella haja alueelle voitaisiin sijoittaa yksittäisiä uusia rakennuspaikkoja. Tässä yhteydessä Kainuun ELY keskus huomauttaa, että MRL 16 ;n mukaan kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoittaa suunnittelutarvealueeksi alueen, jolla sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Siten Kainuun ELY keskus esittää, että edeltä mainittujen M alueiden kaavamääräyksen sisältöä on syytä selkeyttää ja mahdollisesti viitata MRL 16 :ään. Kaavaratkaisun lähtökohtana on, että ns. ranta alueen ulkopuolella oleva hajaasuinrakentaminen tapahtuu suunnittelutarveratkaisujen kautta MRL:n mukaisesti. Kaavamääräystä täydennetään siten, että haja asutusluontoinen asuin ja lomarakentaminen sallitaan ranta alueen ulkopuolelle suunnittelutarveharkinnalla.

7 7 AO ja AM alueiden kaavamääräyksissä viitataan vanhaan pihapiiriin. Terminä "vanha pihapiiri" on epämääräinen eikä kerro milloin pihapiiri tulkitaan vanhaksi. Kyseistä kaavamääräystä tulee tarkentaa ja termiä avata kaavaselostuksessa. Kaavamääräystä ja selostusta täydennetään. Vanha pihapiiri käsittää olemassa asuinrakennuksen pihapiirin, joka on yhtä kokonaisuutta kaikkien rakennusten kanssa. Kaavamääräyksessä on haluttu mahdollistaa uuden asuinrakennuksen rakentaminen olemassa olevan asuinrakennuksen pihapiiriin ns.sivuasunnoksi. tai mahdollisesti korvaamaan olemassa oleva asuinrakennus. Kaavamääräys täydennetään seuraavasti; Ennen olemassa olleeseen pihapiiriin voidaan rakentaa toinen asuinrakennus. AP 2 alueen kaavamääräyksen mukaan alue on mahdollisesti asemakaavoitettava lisärakentamisen yhteydessä. Lähtökohtana tulee olla, että alue asemakaavoitetaan eikä "mahdollisesti". Kaavamääräys muutetaan muotoon, että alue on asemakaavoitettava lisärakentamisen yhteydessä. Yleiskaavamääräyksissä (4.) on määrätty kaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 :n mukaisesti. Pelkkä viittaus asuin ja lomarakentamiseen osoitettuihin alueisiin ei ole riittävä, vaan kaavamääräykseen tulee lisätä selkeästi ne asuin ja lomarakennusalueet, joita kaavamääräyksen on erityisesti tarkoitettu koskevan (esim. RA). Kaavamääräystä tarkennetaan lisäämällä mitä kohteita määräys koskee ( RA, AO, AM). Saunarakennuksen sijoittumiselle ja koolle on kaavamääräyksissä annettu eri etäisyyksia ja kerrosaloja riippuen saunan etäisyydestä rantaviivasta. Kainuun ELY keskus esittää, että saunan koolle asetetaan vain yksi kerrosalaraja, etäisyysvaatimus ja kerroskorkeus. Tulee huomioida, että saunan käyttötarkoituksen määrää sen pääasiallisen käyttötarkoitus, ei kaavamääräyksessä esitetyt pinta alamääreet, pinta alojen erilaiset suhteet tai kerroskorkeus. Kaavaehdotuksen mukaiset määräykset ovat harhaanjohtavia ja siten niitä tulee tarkistaa. Kaavamääräys yksinkertaistetaan esim. seuraavaksi; Saunarakennus, kerrosala 30 k m2 tulee rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Yleiskaavamääräyksissä on määritelty rantavyöhykkeelle sijoittuvan rakentamisen määrä (lomarakennus 7 % rakennuspaikan pinta alasta, kuitenkin enintään 250 m, asunto enintään 170 m, asuinrakentamisen enimmäiskerrosala 10 % rakennuspaikan pinta alasta). Kainuun ELY keskus esittää em. termien tarkentamista: asunto tarkoittanee asuinrakennusta riippumatta käyttötarkoituksesta, asuinrakentamisessa viitattaneen vakituisen asumisen käyttötarkoitukseen. Lisäksi Kainuun ELY keskus esittää enimmäiskerrosalan määrittämistä myös vakituisen asumisen rakennuspaikoille.

8 8 Kaavamääräystä tarkennetaan siten, että asunto tarkoittaa loma ja asuinrakennusta. Vakituisen asumisen rakennuspaikan enimmäiskerrosalaksi määrätään 500 k m2. (10% rakennuspaikan koosta 5000m2). Yleiskaavamääräyksissä rakennuksen kerrosaloja on ilmoitettu joko neliömetreinä (m2) tai kerrosalaneliömetreinä (k m ). Jotta määräykset olisivat yhdenmukaisia, Kainuun ELY keskus esittää, että rakennusten kerrosalaa kuvaavissa määreissä käytetään yhtenäisesti kerrosalaneliömetriä (k m ). Kerrosalat korjataan muotoon k m2. Kaavamääräysten mukaan asuntoon liittyvät rakennelmat tulee sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Tämän lisäksi pienet rakennelmat voi sijoittaa jopa 5 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Kun huomioidaan MRL 73 :ssä säädetyt ranta alueita koskevat säännökset (mm. rakentamisen sopeutuminen rantamaisemaan, maisema arvot, maaston ja luonnon ominaispiirteet), Kainuun ELY keskuksen tulkinnan makaan edellä mainitut määräykset saattavat johtaa ranta alueella tilanteeseen, jossa pykälässä esitetyt sisältövaatimukset eivät täyty. Kaavamääräyksellä on pyritty turvaamaan myös pienten rakennelmien sopeutuminen rantamaisemaan. Kaavamääräyksistä jätetään ko. määräys pois ja ko. rakennusten osalta luvitus tapahtuu rakennusjärjestyksen mukaisesti. Vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen rajan (pv/s) kaavamääräyksessä viitataan alueelliseen ympäristökeskukseen. Kainuun ELY keskus huomauttaa, että alueelliset ympäristökeskukset ovat aluehallintouudistuksen myötä elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksia. Virhe korjataan ja samalla tarkistetaan myös mahdolliset muut vastaavat virheet. Kaavaselostus Yleiskaavamääräyksissä viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesien käsittelyn osalta viitataan mm. YSL 3a lukuun. Sitä vastoin kaavaselostuksessa viitataan jo kumottuihin säännöksiin. Uudet säännökset ovat YSL 3a luvun osalta tulleet voimaan ja valtioneuvoston asetuksen osalta Kainuun ELY keskus esittää kaavaselostuksen tarkistamista tämän osalta. Kaavaselostus tarkistetaan ja korjataan. Pilaantuneiden maiden (PIMA kohteiden) osalta viitataan kaavaselostuksen liitteeseen nro 10. Kainuun ELY keskus esittää, että kaavaselostuksessa kuvataan tarkemmin, mihin tämä luettelo perustuu. Kaavaselostuksesta on tulkittavissa, että moni maankäytöllinen ratkaisu perustuu johonkin jo valmistuneeseen selvitykseen tai tutkimukseen (esim. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan kaupan palveluverkkoselvitys ja siihen liittyvät kuntien täydennysosat ja Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma). Näitä ei ole kirjattu tai referoitu kaavaselostuksessa. Kainuun ELY keskus esittää, että mahdolliset selvitykset ja tutkimukset ilmoitetaan lähdeaineistona tai näistä poimitaan ne tiedot, jotka liittyvät kaavaratkaisuun. Tätä kautta myös vaikutusten arviointi on läpinäkyvää.

9 9 Kaavaselostukseen lisätään lähdeluettelo ja selostukseen lisätään lähdeviittauksia. Kainuun ELY keskus esittää, että kaavahankkeesta järjestetään MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu sen jälleen kun kaavaehdotus on ollut nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Viranomaisneuvottelu on pidetään Pohjois pohjanmaan ELY keskus Lausuntonaan Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus toteaa seuraavaa: Saarikosken uusien asuntoalueiden ajoneuvoliikenne on järjestettävä joko pelkästään Lakkatien kautta tai toteutettava kantatien rinnalle uusi katuyhteys Lakkatien ja Permulanaho Suolammen teollisuusalueille johtavan kadun välille. Kadut, jotka toimivat kevyen liikenteen reittien osina, olisi hyvä merkitä kevyen liikenteen reitin osaksi. Maantiellä 912 eli Peuranpolulla ja Lentiirantiellä on kaksi erilaista merkintaä: kt ja vt/kt. Ktmerkintä on korvattavat vt/kt merkinnallä. Lammasjärventiellä on kaksi erilaista merkintää: yt ja yt/kk. Yt merkintä on korvattavat yt/kk merkinnällä. Mustajärventielle on lisättävä yt/kk merkinta. FINGRID Kevyen liikenteen reittinä olevat kadut merkitään pääkulku reittien osalta kaavaan myös asemakaava alueelle. Ko. reitit ovat jatkoa jo kaavaehdotuksessa oleviin merkintöihin. ja sijaitsevat asemakaava alueella. Kaava asiakirjoihin tehdään muut lausunnon mukaiset korjaukset. Fingrid Oyj:n voimajohdoista osayleiskaavan alueelle sijoittuu 110 kv (kilovoltin) voimajohto Seitenoikea Katerma. Voimajohdon läheisyyteen ei ole esitetty merkittavia maankäytön muutoksia kaavaluonnokseen nähden ja voimajohtoalue on otettu huomioon kaavamerkinnässä (vaara alue). Teknisena virheenä kaavaehdotuksen kaavakartalta puuttuu osin v 23 merkinnän viiva, joka näkyy pohjakartassa. Edellisessä lausunnossa mainitut asiat voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle on kuitenkin otettava huomioon myös tarkemmassa suunnittelussa. V 23 merkinnän voimajohto virhe korjataan teknisenä virheenä. RAJAVARTIOLAITOS Kainuun rajavartiostolla ei ole lausuttavaa nähtävillä olevaan Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotukseen. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.

10 10 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa yleiskaava alueella kiinteistön osoitteessa Jauratie 1, jolla sijaitsee A Katsastus Oy:n käyttöön vuokrattu rakennus. Alueen ehdotettu käyttötarkoitus on PY eli julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Nykyisellään katsastustoiminta on luvanvaraista toimintaa, mutta sitä harjoittavat yksityiset yritykset eikä yksikään viranomainen harjoita katsastustoimintaa. Toiminnan julkishallinnollinen luonne on siten lainsäädännön muuttuessa vähentynyt eikä toiminta käsityksemme mukaan siten ole käsityksemme mukaan ehdotetun kaavamerkinnän mukaista. Tältä osin pitäisimme parempana että kaavamerkintä olisi esimerkiksi P eli palvelujen ja hallinnon alue. Kaavamerkintä muutetaan muistutuksen mukaisesti P merkinnäksi eli palvelujen ja hallinnon alueeksi. Väyrynen Heikki, Siimes 56:31 Esitän seuraavaa; Yhdessä avovaimoni Olga Vatasen kanssa omistamallamme tilalle Siimes RN:O 56:31 jätettäisiin rakentamismahdollisuus tilan yläreunaan. Tila Siimes RN:o 56:31 on rantaan rajoittuva kiinteistö, jolla ei ole rantarakennusoikeutta. Ko. kiinteistölle ei siten voida osoittaa rantarakennuspaikkaa. Ranta alueen ulkopuolella rakentaminen ratkaistaan mahdollisen lupahakemuksen yhteydessä suunnittelutarveharkinnalla. Määttä Pentti, Kuoppala 28:490 Esitän seuraavaa; Omistamani Kuoppala tila (haatajankylällä) ei ole merkitty esityksessä suoraan rakennusmaaksi. Tila lohkaistiin aikanaan, jotta voisin rakentaa paikalle talon tai vast. Jotta välttyisin mahdolliselta poikkeusluvan kankealta anomismenettelyltä ja kuluilta haluan, että em. tila merkitään vireillä olevaan kaavaan kokonaisuudessaan rakennusmaaksi huomioiden myös rasitteena olevan venevalkaman 20x20 m. Tila Kuoppala 28:490 sijaitsee rantavyöhykkeen ulkopuolella. Kaavaratkaisussa ei ole osoitettu rantavyöhykkeen ulkopuolelle uusia rakennuspaikkoja. Näillä alueilla rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisujen avulla. Ko. paikka on soveltuva rakennuspaikaksi ympäristöltään ja rakennuspaikka on liitettävissä Haatajankylän viemäriin, joten lähtökohtaisesti esteitä luvan myöntämiseksi ei ole. Kaavaan ei merkitä uutta rakennuspaikkaa ja mahdollinen rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveharkinnalla. Venevalkama on kiinteistörekisteriin merkitty oikeus ja kaavaratkaisussa ei ole tarpeen esittää yksityisten maanomistajien käytössä olevia venevalkamia. Määttä Pekka, Peltola 28:485 Haluaisin Haatajankylällä olevan kiinteistön (Peltola) rakennusoikeuden määrittelemistä uudessa kaavassa.

11 11 Tila Peltola 28:485 sijaitsee ohjeellisen rantavyöhykkeen rajalla ja tila ei rajoitu rantaan. Rannan ja tilan välinen alue on eri maanomistajan omistuksessa. Peltolan tilan kantatilaselvityksen mukainen kantatilan rantarakennusoikeus on osoitettu kokonaan kaavaratkaisussa. Kaavaratkaisussa ei ole osoitettu rantavyöhykkeen ulkopuolelle uusia rakennuspaikkoja. Näillä alueilla rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisujen avulla. Ko. paikka on soveltuva rakennuspaikaksi ympäristöltään ja rakennuspaikka on liitettävissä Haatajankylän viemäriin. Kaavaan ei merkitä uutta rakennuspaikkaa ja mahdollinen rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveharkinnalla Piirainen Eeva Liisa, Matti Piipponen ( Kuhmon Sora Ay) 1. Muistutus koskee Multikankaan maa ainesoton mahdollistamista. Muistutuksessa todetaan, että kaavaratkaisu ei saa olla esteenä maa ainesotolle, joten kaavamerkintä MY:n sijaan merkintä tulisi olla maa ainesoton mahdollistava, joka rajoittaisi vähemmän maanomistajan oikeuksia ja samalla mahdollistaisi Kuhmo Sora Ay toimintaedellytykset 2. Akonkoskentien varren ja Multikankaan alueiden MY merkintää toivotaan muutettavaksi M merkinnäksi 3. Kaavaselostuksen sivulla 69 on mainittu kaava alueen merkittävimmät suunnittelukohteista Multikankaan virkistysalueen suunnitelma, joka on ainakin ko.alueen maanomistajien keskuudessa tuntematon hanke. Muistutuksen jättäjän haluaa lisää tietoa asiasta. 1. Multikankaan olevat maa ainesottoalueet merkitään muuttuvan maankäytön merkinnällä EO/MY Kainuun ELY keskuksen esityksen mukaan. Kaava ratkaisussa ei merkitä uusia maa ainesottoalueita Multikankaan pohjavesialueelle. Mahdollinen maa ainesotto käsitellään erillisellä lupamenettelyllä, jossa ratkaistaan onko maa ainesotolle edellytyksiä. 2. Akonkosken varren ja Multikankaan alueiden MY merkintä on aiheellinen ympäristö ja maisemarakenteen kannalta. Merkintä ei rajoita esim. metsäntaloustoimenpiteitä. 3. Kaavaselostuksessa on mainittu mahdollisia kehitettäviä aluekokonaisuuksia ja Multikankaan alue on todettu ympäristöltään ulkoiluun ja virkistykseen soveltuva alueeksi. Alueella kulkee tälläkin hetkellä kaupungin ylläpitämä latuverkosto. Alueella on myös ampumaratatoimintaa, jonka toiminta edellytykset ovat ratkaisematta toistaiseksi. Mahdollinen alueen kehittäminen tapahtuu erillisellä toimenpiteenä, jos sellaiselle tulee tarvetta. Klemetti Jaakko Muistutuksessa esitetään mielipiteenä seuraavat asiat: Jämäsjoki 23:79 Kaavaan merkitty uusi RA paikan sijaintia ehdotetaan muutettavaksi rakentamiselle paremmin soveltuvalle paikalle. Lisäksi rakennuspaikka toivotaan muutettavaksi AO paikaksi. Jämäslahden alue Todetaan Suolammin Rn:o 23:69 tilaan kuuluvalle Hanhilahden palstalle sijoitettu 1 RA paikka on hyvä mutta toivotaan, että viereen sijoittuville MY alueille ei sijoiteta pysyviä nautintaoikeuksia (rasiteoikeuksia) Jämäslahti Muistutuksessa kyseenalaistetaan Jämäslahdelle sijoitettujen rakennuspaikkojen määrä, joka voi vaikuttaa lahden virkistyskäyttöön ja mikä on Jämäslahden ympäristön tila jatkossa. Pääjärvi Suolampi, Suolampi 23:69

12 12 Todetaan, että Permulan ahon ja Suolammen T alueille osoitettu ohjellinen tieyhteys on oikea ratkaisu. T alueen sijoittamista Suolammin tilan alueelle ei hyväksytä ja ehdotetaan T alueen sijainnin muuttamista. Todetaan, että maanomistaja tulee tekemään maanvaihtoesityksen kaupungille, jolla mahdollistettaisiin sujuvampi toiminta ko. alueella. Jämäsjoki 23:79 RA paikan sijainti muutetaan ja RA paikka voidaan muuttaa AO paikaksi mitoituksen puolesta. Jämäslahden alue Kaavassa alueelle ei ole esitetty mitään erityisiä aluevarauksia ko. RA paikan ympärille. Jämäslahti Jämäslahdelle sijoitetuille rakennuspaikoille on mitoituksen puolesta perusteet ja rakennuspaikkojen sijoittelussa on otettu huomioon ympäristöasiat ja mm. rakennuspaikkojen vesihuoltosäännökset ovat nykylainsäädännön mukaiset. Pääjärvi Suolampi, Suolampi 23:69 Kaavaratkaisussa on päädytty luopumaan Permulan ahon ja Suolammen T alueista. Kaavaan jää riittävästi pitkällekin ajalle uusia T alueita Välimäen ja Mäntymäen alueelle. Maanvaihto ei kuulu varsinaiseen kaavaprosessiin ja kaupunki on valmis neuvottelemaan maanvaihdosta, jos sille on tarvetta. Esa Heikkinen Osoitteessa Mäntyniementie 181 Tila: Mäntyniemi kuvaan piirretyllä/väritetyllä alueella on elinkeino /puunjalostustoimintaa mm. kenttäsirkkeli, höylä, puutavaraa. Korjattava kaavaan. Mainitun paikan kaavamerkintä ei estä ko. olevaa toimintaa, joten kaavamerkintää ei ole tarpeen muuttaa. Parma Antero Mielipiteessä todetaan, että yleiskaava on korjattu Pajakkakosken läheisyydessä olevan APalueen osalta asemakaavan mukaiseksi sovitusti. Ei aiheuta toimenpiteitä. Kuhmossa Mika Hakkarainen

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017-13.2.2017 EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017 Merkitään tiedoksi Savonlinnan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus Ehdotus 699-P21549 28.11.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET 1 (17) Kaavoittajan vastine-esitykset ehdotusvaiheen palautteeseen: LAUSUNNOT: Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset Ei vastinetta. KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 Kaavaselostus, ehdotus 3.4.2013 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024 annettuihin lausuntoihin 1 (10) Reinikainen Kuisma / Auranen Maria Sisällysluettelo 1 Liikennevirasto... 1 2 Tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä.

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä. Kaupunginhallitus 261 17.06.2014 Kaupunginhallitus 434 16.12.2014 Kaupunginhallitus 86 24.03.2015 Valtuusto 23 21.05.2015 Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos 486/08.15/2014 KH 17.06.2014 261

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 3 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITEEN KAUPUNKI PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN MUISTUTUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot