1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2010, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 4.00 Päiväys: 01/11/2010 Edellinen päiväys: 15/03/2010 Kuljetustietojen versio: 2.00 (09/12/2010) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. 1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Aineen/valmisteen tunnistetiedot 3M SCOTCH-WELD 30 KONTAKTILIIMA, VESIOHENTEINEN - VÄRITÖN 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Vesiohenteinen kontaktiliima. Ruiskutettava. Käyttökohde:Teollisuus- tai ammattikäyttö. Toimialaluokitus (TOL): C- Teollisuus. Käyttötarkoituskoodi (KT): 2 - Liima- ja sideaineet. 1.3 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 90 (Lars Sonckin kaari 6), Espoo, Puh.: (09) , Y-tunnus: Sähköposti: Kotisivu: 1.4 Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI Vaaraluokitus (1999/45/EY) Ympäristölle vaarallinen (N). R-lausekkeet R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Muut vaarat Sisältää kolofonia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Vesi EINECS Sivu: 1 / 7

2 791-2 Polykloropreeni Fenolinen polymeeri Hartsihapon glyseroliesteri EINECS Etanoli EINECS F:R11 (EY) Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt EINECS Sinkkioksidi EINECS Kolofoni EINECS Kohta 16 sisältää kohtiin 2 ja 3 sisältyvät R-lausekkeet aukikirjoitettuina. Kohta 15 sisältää tietoja aineosiin liittyvistä huomautuksista (Nota). 1-5 Xn:R65 - Nota 4,H,P (EY) F:R11; N:R51/53 (Raakaainetoimittaja) R66; R67 (3M) N:R50/53 (EY) < 0.5 R43 (EY) 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Seuraavat ensiaputoimenpiteet on annettu sen perusteella, että kyseessä olevaa tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti huomioiden soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä noudatettu hyvää työhygieniaa. Hengitys Vietävä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos oireita ilmaantuu, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ihokosketus Riisuttava saastunut vaatetus ja kengät.silmiä huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Saastunut vaatetus ja kengät puhdistettava ennen uudelleen käyttöä. Silmäkosketus Silmät huuhdeltava runsaalla määrällä vettä. Jos oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Nieleminen Oksennuttaminen ainoastaan terveydenhoitohenkilöstön luvalla. Annettava nielleelle kaksi lasillista vettä. Tajuttomalle ei saa antaa koskaan mitään suuhun. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet Luokan B sammutusaineet (esim. jauhekemikaali, hiilidioksidi). Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Suljetut, tulelle alttiit pakkaukset saattavat räjähtää. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Sammuttajilla kemikaalisuojapuku sekä paineilmahengityslaitteet. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Sivu: 2 / 7

3 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Alue tuuletettava. Suuret vuodot tai vuodot suljetuissa paikoissa edellyttävät riittävää ilmanvaihtoa. Käytettävä esim. mekaanista ilmanvaihtoa höyryjen poistamiseen. Varoitus! Tuuletuslaitteen moottori saattaa olla kipinänlähde ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Suuremmat vuodot: Estettävä pääsy viemäriin ja vesistöihin. Kootaan jäännökset talteen. Kootaan jäännös UNtyypihyväksyttyyn säiliöön kuljetusta varten. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. Puhdistusohjeet Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7, 8, 11 ja 13. Nestemäinen päästö/vuoto. Imeytetään vuoto sopivaan epäorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti näyttää kuivalta. Puhdistetaan jäännökset pesuaineella ja vedellä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Ei saa syödä, juoda tai tupakoida tuotetta käytettäessä. Altistuneet kohdat pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä. Vältettävä höyryjen, udun tai sumun hengittämistä. Varottava höyryn/sumun joutumista silmiin. 7.2 Varastointi Säilytettävä erillään hapoista. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISY JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen raja-arvot Aineosa CAS-nro Luettelo Raja-arvo Huomautus Sinkkioksidi HTP-arvot HTP(8h):2mg/m³(huuru); HTP(15min):10 mg/m³(huuru) Etanoli Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP). HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle. HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle. ppm: Tilavuusosuuden yksikkö (tilavuuden miljoonasosa). mg/m³: Massapitoisuuden yksikkö (milligrammaa kuutiometrissä). Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo. HTP-arvot HTP-arvot HTP(8h):1900 mg/m³(1000 ppm); HTP(15min):2500 mg/m³(1300 ppm) HTP(8h):500 mg/m3 (Liuotinbensiinit, Ryhmä 1) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Käsittelykohteissa oltava riittävä kohdepoisto. Käsittelykohteissa oltava riittävä yleisilmanvaihto/kohdepoisto, jotta voimassa olevat työhygieeniset raja-arvot huurulle, udulle, höyrylle tai sumulle eivät ylity. Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä edellä mainituilla toimenpiteillä, on käytettävä sopivaa, EN-standardien mukaisesti hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojainta. Hengityksensuojaus Vältettävä höyryjen, udun tai sumun hengittämistä. Mikäli voimassaolevat työhygieeniset raja-arvot ylittyvät, on käytettävä sopivaa, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojainta: Sivu: 3 / 7

4 Suodattava hiukkassuojain, puoli- tai kokonaamari, jossa sopiva suodatintyyppi vähintään FFP2/P2. Lisätietoja sopivan hengityksensuojaimen valinnasta antaa tarvittaessa Suomen 3M Oy/Työsuojelutuotteet. Käsiensuojaus Suositeltavat suojakäsinemateriaalit: Nitriilikumi. Silmien- tai kasvojensuojaus Varottava höyryn/sumun joutumista silmiin. Suositeltava silmien- tai kasvojensuojain: Sivusuojalliset suojalasit. Ihonsuojaus Varottava ihokosketusta. Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihoaltistumiseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytyt, CE-merkityt suojakäsineet ja/tai suojavaatetus tuotetta käsiteltäessä. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava suojaintoimittajalta ennen käyttöönottoa. Nieleminen Ei saa syödä, juoda tai tupakoida tuotetta käytettäessä. Altistuneet kohdat pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot Fysikaalinen olomuoto Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste. Valkoinen. Mieto ammoniakin haju. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph 10.8 Kiehumispiste/kiehumisalue >=100 C Sulamispiste 0 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Ei määritetty. Hapettavat ominaisuudet Ei määritetty. Leimahduspiste Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 1.08 Vesiliukoisuus 10.8 % Vesiliukoisuus Kohtalaisesti. Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Höyryntiheys Viskositeetti Pa 9.3 Muut tiedot Ei tietoja Sivu: 4 / 7

5 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiili. Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Ei tunneta Vältettävät materiaalit Vahvat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Olosuhteet Hiilivedyt. Palaminen. Hiilimonoksidi (CO). Palaminen. Hiilidioksidi (CO2). Palaminen. Ammoniakki (NH3). Palaminen. Typen oksidit. Palaminen. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Hengitys Hengitystieärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastelu, päänsärky, käheys sekä nenä- ja nielukipu. Voi imeytyä hengitettäessä elimistöön ja aiheuttaa vaikutuksia kohde-elimiin. Nieleminen Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Voi imeytyä nieltynä elimistöön ja aiheuttaa vaikutuksia kohde-elimiin. Silmäkosketus Kohtalainen silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekä näköhäiriöt. Ihokosketus Kohtalainen ihoärsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja ihon kuivuminen. Pitkäaikainen/toistuva altistus: Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Pitkäaikainen/toistuva altistus: Maksa: Oireita voivat olla ruokahalun puute, painon menetys, väsymys, heikkous, vatsan herkkyys sekä keltaisuus. Keskushermosto: Oireita voivat olla päänsärky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi, hidastunut reaktioaika, epäselvä puhe sekä tajuttomuus. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Ei saa päästää suoraan ympäristöön. Huomioi annetut ohjeet käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä. Sisältää aineosaa/aineosia, jotka ovat/joiden arvioidaan olevan ympäristölle vaaraa aiheuttavia. Riskinarviointi osoittaa kuitenkin vähäistä ympäristöriskiä. Ohjeiden mukainen käyttö ja hävitys eivät aiheuta valmisteen joutumista ympäristöön sellaisina määrinä, jotta haitallisia ympäristövaikutuksia aiheutuisi Ekotoksisuus Sinkkioksidi (CAS ) L(E)C50: 0.01 mg/l < L(E)C50 < 0.1 mg/l; akuutisti erittäin myrkyllistä vesieliöille (N-Class) Kulkeutuvuus Sivu: 5 / 7

6 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus 12.4 Biokertyvyys 12.5 PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät: Käsiteltävä ongelmajätteenä. Poltto ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Palamistuotteet sisältävät vetykloridia (HCl). Noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Tarvittaessa yhteys kunnalliseen jätehuoltoviranomaiseen. Jäte- ja ongelmajäteluettelo (1129/2001) sisältää soveltuvat jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä ongelmajätteenä. Varmista jäteluokituksen oikeeellisuus ennen tuotteen/pakkauksen hävitystä. Suomen 3M Oy on Pakkausyhdistysrekisteri PYR:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jätenimike (tuote): * Liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita * Maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita. 14. KULJETUSTIEDOT FS VAK/ADR/RID: UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, N.O.S.rajoitettu määrä, (ZINC OXIDE), 9., III, (--), VAK/ADR-luokituskoodi: M6. IMDG-KOODI: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., (ZINC OXIDE), 9., III, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (ZINC OXIDE), EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S., (ZINC OXIDE), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l). 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi N Ympäristölle vaarallinen (N). Varoitusetiketin aineosat Ei edellytetä. Sivu: 6 / 7

7 R-lausekkeet R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet S23C S24 S62 S61 Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Varottava ihokosketusta. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Sisältää kolofonia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Lisätietoja Nota P: CAS MUUT TIEDOT Luettelo R-lausekkeista R11 Helposti syttyvää. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltynä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Käyttörajoitukset Vain teollisuus- tai ammattikäyttöön. Aineluettelot EINECS (aineosat, monomeerit). Lisäykset, poistot ja muutokset Tekninen muutos (lomakemuutos). Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat 3M:n kokemukseen ja ovat oikeita 3M:n parhaan tietämyksen mukaan julkaisupäivänään. 3M ei ole vastuussa mistään taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilövahingosta, joka saattaa aiheutua sen käyttämisestä (ellei laissa toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 7 / 7

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot