Etelä-Savon muuttoliikekatsaus Muuttojen määrät, suunnat ja rakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon muuttoliikekatsaus Muuttojen määrät, suunnat ja rakenne"

Transkriptio

1 Etelä-Savon muuttoliikekatsaus Muuttojen määrät, suunnat ja rakenne Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto & muuttajien taustatiedot tietokanta Tulevaisuusloikka hanke Anne Kokkonen

2 Sisältö Muuttojen määrä ja suunnat Muuttajien ikärakenne Muuttajien pääasiallinen toiminta Etelä-Savon eläkeläisten muuttovoiton tarkastelua Koulutusaste Työllisten muuttaneiden työnantajasektori & toimiala Tulot (keskimääräiset tulot, tulokertymä) Maahanmuuttajat

3 Tilasto muutoista perustuu muuttaneiden itsensä antamiin tietoihin. Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on lain mukaan viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatuaan maistraatti päättää, onko kyseessä tilapäinen vai vakituinen asuinpaikan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu katsoa vakituisiksi muutoiksi lähtien, jolloin tuli voimaan kotikuntalaki (1/1994). mukaan. Kotipaikkansa ulkomaille muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus kuten maan sisällä muuttavienkin (kotikunta-asetus 1994). Maastamuuttaneiksi katsotaan pääasiassa henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan tilapäistä oleskelua, joka kestää alle kuusi kuukautta ei pidetä muuttona (Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 851/199, SopS:49 ja kotikunta-asetus 351/1994). Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusasteen jälkeinen loppuun suoritettu koulutus, jonka kesto on vähintään 4 tuntia. Aikuiskoulutusta, kuten työnantajan järjestämää koulutusta, järjestöjen ja yhdistysten antamaa koulutusta, kielikursseja, kirjeopetusta tms., ei lueta koulutukseksi. Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksoittain alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto tai samanasteisista tutkinnoista viimeksi suoritettu tutkinto. Poikkeuksena ovat ne tapaukset, jolloin henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja jonkin ammatillisen tutkinnon. Tällöin koulutus määräytyy ammatillisen tutkinnon mukaan. Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 1 viimeisellä viikolla. Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava: Työvoima (työlliset, työttömät), Työvoiman ulkopuolella olevat (4-vuotiaat, opiskelijat, koululaiset, eläkeläiset, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, muut työvoiman ulkopuolella olevat)tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä. Ryhmä 'muut työvoiman ulkopuolella olevat' muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 4-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset. Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhdenlaatuista toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla harjoittamat toiminnot katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi. Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin ja julkisyhteisörekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen toimintayksikkörekisterin tietoihin. Tilastossa käytetään vuoden 8 toimialaluokitusta (TOL 8), joka on ollut käytössä vuodesta 7 vuosittaisessa työssäkäyntitilastossa. Luokitus noudattaa pääasiassa EU:n toimialaluokituksen (NACE Rev. ) rakennetta ja koodijärjestelmää nelinumerotasolle asti. Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Käytetty luokitus on seuraava: Julkinen sektori (valtio, kunta) Yksityinen sektori.tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistajatyypistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin liittyvät luokitukset on esitetty julkaisussa 'Institutionaalinen sektoriluokitus'. Taulukossa muuttajan ikä on ikä muuttoajankohdalla, muuttajan pääasiallinen toiminta, ammattiasema ja toimiala on vuoden lopun ajankohdan tilanteen mukaan. Tiedot valtionveronalaisista tuloista perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin vuodelta 1. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään euroa. Keskituloilla tarkoitetaan tuloja laskettuna tulonsaajaa kohti.valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mukaan seuraaviin ryhmiin: palkkatulot (ennakonkannonalaiset palkkatulot, merityötulo, työnantajan maksamat kustannusten korvaukset, rakennusalan lomapalkka, reserviläispalkka, Suomessa verotettu ulkomaan tulo, hankintatyön arvo metsätaloudessa, hankintatyön arvo yhtymästä sekä lunastukset, palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot), yrittäjätulot (maatilatalouden ansio- ja pääomatulot, elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulot sekä tulot yhtymästä), muut valtionveronalaiset tulot (muut ansiotulot, eläketulot, työttömyysturvaetuudet sekä muut sosiaaliturvaetuudet). Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja palkkatuloista. Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, ulkomailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista sekä verovapaat korkotulot. Huom! Jos kunnasta/kuntaan muuttaneita on alle 5 henkilöä, muita tietoja ei tietosuojan vuoksi taulukossa esitetä.huom! Tilastovuodesta 1 lähtien tulotiedot koskevat henkilön kaikkia muuttoja, mikäli muuttoja on useampia. Aikaisemmin muuttaneen henkilön tulotiedot on huomioitu vain kerran. 3

4 Muuttojen määrät ja suunnat 4

5 Henkilöä Etelä-Savon väestönkehitys osatekijöittäin Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Luonnollinen väestönlisäys Kokonaisnettomuutto Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus Kokonaismuutos

6 maakunta, nettomuutto KOKO MAA Uusimaa 5 Pohjois-Savo -6 Keski-Suomi -5 Pohjois-Karjala -59 Etelä-Karjala -51 Pirkanmaa 33 Päijät-Häme -5 Kymenlaakso 77 Varsinais-Suomi -33 Pohjois-Pohjanmaa -7 Kanta-Häme 19 Lappi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 Satakunta -9 Kainuu 9 Keski-Pohjanmaa - Pohjanmaa 17 Maakuntien välinen muuttoliike Etelä-Savon osalta vuonna 14, Nettomuutto: Etelä-Savo aluejako Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Etelä-Savoon muuttaneet (4 53) Etelä-Savosta muuttaneet (4 798) Henkilöä

7 Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Kanta-Häme Päijät-Häme Lappi Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Etelä-Karjala Kainuu Keski-Pohjanmaa Ahvenanmaa Maakuntien välinen muuttoliike 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilastot Nettomuutto maakunnasta Lähtömuutto maakunnasta Tulomuutto Henkilöä 7

8 Etelä-Savon kuntien välisen muuton tulomuuttajat 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Etelä-Savon sisällä kunnasta toiseen muuttaneet ; 1474; 5 % Muulta Suomesta Etelä-Savoon muuttaneet ; 453; 75 % Yhteensä tulomuuttajaa 8

9 Etelä-Savon kuntien välisen muuton lähtömuuttajat 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Etelä-Savon sisällä toiseen kuntaan muuttaneet; 1474; 4 % Yhteensä 6 7 lähtömuuttajaa Muualle Suomeen Etelä-Savosta muuttaneet; 4798; 76 % 9

10 KUNTA (TULOMUUTTAJAT YHTEENSÄ 14) Etelä-Savon tulomuuttajat kunnittain 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Sulkava (19) Savonlinna (147) Rantasalmi (131) Puumala (99) Pieksämäki (64) Pertunmaa (96) Mäntyharju (43) Mikkeli (14) Kangasniemi (176) Juva (9) Joroinen (53) Hirvensalmi (17) Heinävesi (164) Enonkoski (64) Etelä-Savosta (yht ) Muualta Suomesta (yht. 4 53) HENKILÖT 1

11 KUNTA (LÄHTÖMUUTOT YHTEENSÄ 14) Etelä-Savon lähtömuuttajat kunnittain 14, Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Sulkava (85) Savonlinna (169) Rantasalmi (16) Puumala (73) Pieksämäki (73) Pertunmaa (77) Mäntyharju (46) Mikkeli (7) Kangasniemi (11) Juva (1) Joroinen (78) Hirvensalmi (117) Heinävesi (153) Enonkoski (7) Etelä-Savoon (1 474) Muualle Suomeen (4 798) AKSELIN OTSIKKO 11

12 Kuntien nettomuutto Etelä-Savossa 14, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Puumala Sulkava Pertunmaa Heinävesi Hirvensalmi Mäntyharju Juva Enonkoski Mikkeli Joroinen Rantasalmi Kangasniemi Pieksämäki Savonlinna Savo Pieks Kang Mänt Hirve Ranta nlinn ämäk asnie salmi Joroi Mikk Enon HeinäPertu Sulka Puum Juva yharj nsal eli koski vesi nmaa va ala a i mi nen u mi Muut maakunnat netto Etelä-Savon kunnat netto Kokonaisnettomuutto

13 Tulo - Enonkoski Tulo - Heinävesi Tulo - Hirvensalmi Tulo - Joroinen Tulo - Juva Tulo - Kangasniemi Tulo - Mikkeli KOKO MAA 64 KOKO MAA 164 KOKO MAA 17 KOKO MAA 53 KOKO MAA 9 KOKO MAA 176 KOKO MAA 14 Lähtö - Savonlinna 37 Lähtö - Varkaus 4 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Varkaus 13 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Jyväskylä 39 Lähtö - Helsinki 184 Lähtö - Helsinki 4 Lähtö - Joensuu 15 Lähtö - Jyväskylä 11 Lähtö - Kuopio 6 Lähtö - Savonlinna 14 Lähtö - Mikkeli 3 Lähtö - Jyväskylä 174 Lähtö - Joensuu 4 Lähtö - Outokumpu 15 Lähtö - Helsinki 1 Lähtö - Pieksämäki 6 Lähtö - Rantasalmi 1 Lähtö - Helsinki 16 Lähtö - Kuopio 13 Lähtö - Kajaani 3 Lähtö - Liperi 13 Lähtö - Lahti 5 Lähtö - Leppävirta 11 Lähtö - Jyväskylä 1 Lähtö - Pieksämäki 9 Lähtö - Savonlinna 118 Lähtö - Hanko Lähtö - Kuopio 11 Lähtö - Vantaa 5 Lähtö - Mikkeli 11 Lähtö - Pieksämäki 1 Lähtö - Kuopio 8 Lähtö - Kouvola 11 Lähtö - Jyväskylä Lähtö - Mikkeli 11 Lähtö - Kouvola 4 Lähtö - Jyväskylä 1 Lähtö - Varkaus 1 Lähtö - Toivakka 7 Lähtö - Pieksämäki 97 Lähtö - Kuopio Lähtö - Leppävirta 8 Lähtö - Tuusula 4 Lähtö - Helsinki 9 Lähtö - Helsinki 6 Lähtö - Äänekoski 6 Lähtö - Vantaa 8 Lähtö - Lappeenranta Lähtö - Helsinki 6 Lähtö - Juva Lähtö - Savonlinna 8 Lähtö - Kuopio 6 Lähtö - Joutsa 4 Lähtö - Lahti 71 Lähtö - Turku Lähtö - Polvijärvi 6 Lähtö - Järvenpää Lähtö - Hämeenlinna 5 Lähtö - Hämeenlinna 5 Lähtö - Kauniainen 4 Lähtö - Mäntyharju 71 Lähtö - Varkaus Lähtö - Jalasjärvi 3 Lähtö - Kuopio Lähtö - Heinävesi 3 Lähtö - Loppi 5 Lähtö - Lahti 4 Lähtö - Tampere 61 Lähtö - Enonkoski Lähtö - Heinävesi Lähtö - Hirvensalmi Lähtö - Joroinen Lähtö - Juva Lähtö - Kangasniemi Lähtö - Mikkeli KOKO MAA 7 KOKO MAA 153 KOKO MAA 117 KOKO MAA 78 KOKO MAA 1 KOKO MAA 11 KOKO MAA 7 Tulo - Savonlinna 35 Tulo - Kuopio 7 Tulo - Mikkeli 59 Tulo - Varkaus 16 Tulo - Mikkeli 6 Tulo - Jyväskylä 4 Tulo - Helsinki 68 Tulo - Mikkeli 8 Tulo - Varkaus 1 Tulo - Helsinki 9 Tulo - Mikkeli Tulo - Jyväskylä 1 Tulo - Mikkeli 35 Tulo - Jyväskylä 196 Tulo - Hämeenlinna 6 Tulo - Joensuu 14 Tulo - Mäntyharju 7 Tulo - Kuopio 19 Tulo - Helsinki 13 Tulo - Pieksämäki 16 Tulo - Kuopio 119 Tulo - Joensuu 3 Tulo - Savonlinna 13 Tulo - Pertunmaa 7 Tulo - Pieksämäki 19 Tulo - Savonlinna 13 Tulo - Espoo 11 Tulo - Tampere 16 Tulo - Jyväskylä Tulo - Liperi 7 Tulo - Jyväskylä 5 Tulo - Helsinki 1 Tulo - Kuopio 11 Tulo - Kuopio 1 Tulo - Lappeenranta 9 Tulo - Kuopio Tulo - Siikainen 6 Tulo - Varkaus 4 Tulo - Joensuu 9 Tulo - Lappeenranta 11 Tulo - Heinola 7 Tulo - Lahti 87 Tulo - Rantasalmi Tulo - Helsinki 5 Tulo - Järvenpää 3 Tulo - Savonlinna 9 Tulo - Espoo 6 Tulo - Lappeenranta 6 Tulo - Savonlinna 81 Tulo - Rääkkylä Tulo - Imatra 4 Tulo - Lahti 3 Tulo - Jyväskylä 8 Tulo - Uusikaupunki 6 Tulo - Tampere 6 Tulo - Espoo 74 Tulo - Varkaus Tulo - Jyväskylä 4 Tulo - Nurmijärvi 3 Tulo - Leppävirta 7 Tulo - Joensuu 5 Tulo - Kolari 4 Tulo - Joensuu 66 Tulo - Akaa 1 Tulo - Joroinen 3 Tulo - Espoo Tulo - Rantasalmi 6 Tulo - Pieksämäki 5 Tulo - Vesilahti 4 Tulo - Pieksämäki 63 Tulo - Mäntyharju Tulo - Pertunmaa Tulo - Pieksämäki Tulo - Puumala Tulo - Rantasalmi Tulo - Savonlinna Tulo - Sulkava KOKO MAA 43 KOKO MAA 96 KOKO MAA 64 KOKO MAA 99 KOKO MAA 131 KOKO MAA 1 47 KOKO MAA 19 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Heinola 17 Lähtö - Mikkeli 63 Lähtö - Mikkeli Lähtö - Savonlinna 3 Lähtö - Helsinki 148 Lähtö - Savonlinna 6 Lähtö - Helsinki 19 Lähtö - Mäntyharju 1 Lähtö - Kuopio 53 Lähtö - Lappeenranta 8 Lähtö - Varkaus 18 Lähtö - Kuopio 17 Lähtö - Helsinki 9 Lähtö - Kouvola 19 Lähtö - Helsinki 7 Lähtö - Jyväskylä 5 Lähtö - Imatra 7 Lähtö - Mikkeli 16 Lähtö - Mikkeli 81 Lähtö - Kirkkonummi 6 Lähtö - Pertunmaa 15 Lähtö - Hirvensalmi 7 Lähtö - Varkaus 44 Lähtö - Helsinki 5 Lähtö - Vantaa 7 Lähtö - Joensuu 74 Lähtö - Lappeenranta 6 Lähtö - Heinola 9 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Savonlinna 4 Lähtö - Sulkava 5 Lähtö - Joroinen 6 Lähtö - Jyväskylä 73 Lähtö - Juva 5 Lähtö - Jyväskylä 9 Lähtö - Joutsa 5 Lähtö - Tampere 4 Lähtö - Joroinen 4 Lähtö - Helsinki 4 Lähtö - Lappeenranta 5 Lähtö - Mikkeli 5 Lähtö - Espoo 8 Lähtö - Järvenpää 3 Lähtö - Helsinki Lähtö - Juva 4 Lähtö - Ikaalinen 4 Lähtö - Kitee 47 Lähtö - Salo 5 Lähtö - Hirvensalmi 7 Lähtö - Lahti 3 Lähtö - Suonenjoki 1 Lähtö - Ruokolahti 4 Lähtö - Jyväskylä 4 Lähtö - Parikkala 45 Lähtö - Vaasa 5 Lähtö - Lahti 6 Lähtö - Vantaa 3 Lähtö - Joroinen 19 Lähtö - Varkaus 4 Lähtö - Tuusula 4 Lähtö - Rantasalmi 4 Lähtö - Kouvola 4 Lähtö - Vantaa 6 Lähtö - Espoo Lähtö - Lahti 19 Lähtö - Kotka 3 Lähtö - Espoo 3 Lähtö - Vantaa 4 Lähtö - Imatra 3 Lähtö - Mäntyharju Lähtö - Pertunmaa Lähtö - Pieksämäki Lähtö - Puumala Lähtö - Rantasalmi Lähtö - Savonlinna Lähtö - Sulkava KOKO MAA 46 KOKO MAA 77 KOKO MAA 73 KOKO MAA 73 KOKO MAA 16 KOKO MAA 1 69 KOKO MAA 85 Tulo - Mikkeli 71 Tulo - Mäntyharju 15 Tulo - Mikkeli 97 Tulo - Mikkeli 7 Tulo - Savonlinna 4 Tulo - Helsinki 18 Tulo - Savonlinna 6 Tulo - Kouvola 17 Tulo - Heinola 1 Tulo - Kuopio 96 Tulo - Imatra 6 Tulo - Jyväskylä 16 Tulo - Kuopio 157 Tulo - Mikkeli 6 Tulo - Helsinki 15 Tulo - Mikkeli 9 Tulo - Jyväskylä 77 Tulo - Lappeenranta 5 Tulo - Juva 1 Tulo - Mikkeli 118 Tulo - Kuopio 5 Tulo - Lahti 13 Tulo - Hartola 6 Tulo - Varkaus 43 Tulo - Ruokolahti 4 Tulo - Varkaus 1 Tulo - Joensuu 17 Tulo - Puumala 5 Tulo - Pertunmaa 1 Tulo - Sipoo 5 Tulo - Tampere 38 Tulo - Sulkava 3 Tulo - Kuopio 1 Tulo - Lappeenranta 87 Tulo - Helsinki 3 Tulo - Jyväskylä 11 Tulo - Helsinki 4 Tulo - Joroinen 6 Tulo - Tampere 3 Tulo - Mikkeli 7 Tulo - Jyväskylä 73 Tulo - Joensuu 3 Tulo - Tampere 7 Tulo - Lahti 4 Tulo - Helsinki 5 Tulo - Juva Tulo - Lahti 5 Tulo - Tampere 61 Tulo - Juva 3 Tulo - Vantaa 7 Tulo - Jyväskylä 3 Tulo - Suonenjoki 4 Tulo - Jyväskylä Tulo - Vantaa 5 Tulo - Kouvola 45 Tulo - Kannonkoski 3 Tulo - Joensuu 6 Tulo - Järvenpää 3 Tulo - Savonlinna 18 Tulo - Sipoo Tulo - Helsinki 4 Tulo - Espoo 4 Tulo - Salo 3 Tulo - Kuopio 6 Tulo - Hirvensalmi Tulo - Vantaa 18 Tulo - Espoo 1 Tulo - Laukaa 4 Tulo - Varkaus 38 Tulo - Janakkala 13

14 Muuttaneiden ikärakenne 14

15 Etelä-Savon maakuntien välisen muuton muuttajat iän mukaan 1-14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Yhteensä Nuoret aktiivisimpia muuttajia Etelä-Savon muuttoliike on voimakkaasti iän mukaan valikoivaa. Ylivoimaisesti aktiivisimmin muuttavat nuoret, 15-4 vuotiaat. Tässä ikäryhmässä maakunnassa syntyy vuosittain myös suurimmat muuttotappiot. Vuosien 1-14 välillä kaikista Etelä-Savon tuloja lähtömuutoista jopa 63 % oli vuotiaiden muuttoja. Maakunnittain vertailtuna Etelä-Savosta pois muuttaneiden 15-4 vuotiaiden osuus koko ikäryhmän koosta oli vuonna 14 Kainuun jälkeen maan korkein! Vanhemmissa ikäluokissa muuttoja tehdään taas muun maan tavoin vähemmän, mutta niissä Etelä-Savo saa muuttovoittoa Yhteensä Nettomuutto Tulomuuttajat Lähtömuuttajat

16 4 Etelä-Savon nettomuuttoliike iän mukaan Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Nuorimpien ikäluokkien muuttotappiot ovat hieman tasoittuneet viime vuosien aikana!

17 %-osuus ikärymästä 18, % 16, % Etelä-Savosta poismuuttaneiden %-osuudet eri ikäryhmissä 3-14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Suurin muuttoalttius (poismuuttaneiden %-osuus koko ikäluokasta) on 15-4 vuotiaissa 14, % 1, % 1, % 8, % 6, % 4, %, %, % ,7 % 3,1 %,9 %,9 % 3, %,7 %,3 %,4 %,7 %,8 %, %, % ,4 % 14,6 % 14,6 % 15,3 % 15, % 14, % 14, % 13,7 % 14,3 % 14,9 % 13,4 % 13,6 % ,1 % 9,5 % 9,9 % 1, % 1,7 % 9,5 % 8, % 8, % 8, % 8,3 % 7,6 % 7,5 % 35-44,8 %,8 %,9 %,7 % 3, %,8 %,4 %,6 %,8 %,4 %,5 %,5 % ,6 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % 1,5 % , % 1,1 % 1, % 1,3 % 1, % 1,3 % 1, % 1, % 1, % 1,1 % 1, % 1, % 65-,5 %,6 %,6 %,6 %,7 %,6 %,6 %,7 %,6 %,7 %,6 %,6 % 17

18 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa 16, % 14, % 1, % 1, % 8, % 6, % 4, %, %, % Maakunnasta pois muuttaneiden osuudet eri ikäryhmissä vuonna 14, %-osuus ikäryhmästä Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Nuorimpien ikäluokkien muuttoalttius on suurinta myös muissa maakunnissa

19 Maakunnasta pois muuttaneet 15-4 vuotiaat maakunnittain vuonna 14, %-osuus ikäryhmästä Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto 16, % 14, % 13,6 % 13,7 % 1, % 1, % 11,1 % 1,7 % 1,8 % 1, % 1,9 % 1, % 8, % 8,5 % 7,6 % 9,4 % 8,4 % 9,8 % 8,8 % 7,7 % 7,8 % 6, % 4, % 4,7 % 6, % 4, %, %, % 19 Etelä-Savon 15-4-vuotiaiden poismuuttoalttius on Kainuun jälkeen maan korkeinta!

20 Muuttajien pääasiallinen toiminta Tulo- ja lähtömuuttajat voidaan jakaa pääasiallisen toiminnan tai työmarkkina-aseman perusteella työllisiin, työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin (opiskelijat, lapset, eläkeläiset, varusmiehet ja muut työvoimaan kuulumattomat). Työllisten tulo- ja lähtömuutot ovat tulorakenteen, keskimääräisten tulojen ja tulokertymän ohella tärkeimpiä muuttoliikkeen indikaattoreita. Työllisten muuttotaseen positiiviset ja negatiiviset seurausvaikutukset liittyvät kiinteästi alueen työmarkkinoiden muutosdynamiikkaan, työpaikkalisäykseen ja oletettuun työmarkkinapotentiaaliin uusien asukkaiden ja muuttajien näkökulmasta. Työllisten nettomuuttolukujen perusteella voidaan ennakoida muuttoliikkeen vaikutuksia kunnan tulevaan kehitykseen eri osa-alueilla. Työllisten muuttotase on toisin sanoen merkittävä alueen vetovoimaa ja potentiaalia kuvaava muuttuja. Kuntien kannalta optimaalisia muuttajia ovat sekä kuntataloudellisesta että myönteisten kerrannaisvaikutusten näkökulmasta työssä olevat (työlliset). Syy on varsinkin kuntataloudellisesta näkökulmasta yksinkertainen: yhden työllisen keskimääräiset tulot ovat noin neljä kertaa suuremmat kuin työvoiman ulkopuolella olevan tai työttömän työnhakijan. Jokaisen kunnan kannalta muuttajien rakenteen suhteen on optimaalinen tilanne, kun työlliset ovat yliedustettuja tulomuuttajissa ja työvoiman ulkopuolella olevat sekä työttömät työnhakijat taas lähtömuuttajissa.

21 Etelä-Savon lähtö- ja tulomuutto sekä nettomuutto 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Tuntematon Muut työvoiman ulkopuolella olevat Eläkeläiset Varusmiehet Opiskelija Lapsi (4) Työtön Työllinen Koko väestö LÄHTÖMUUTTAJAT 1-1 TULOMUUTTAJAT 1-1 NETTO Etelä-Savon muuttajien rakenne on työmarkkina-aseman mukaan tarkasteltuna haasteellinen, sillä työllisissä on viime vuodet syntynyt selvästi nettomuuttotappiota. Vuosien 1-1 aikana syntyi työllisissä muuttotappiota noin 86 henkilön verran. Kunnittain tarkasteltuna työllisissä syntyi vuosina 1-1 muuttovoittoa ainoastaan Hirvensalmella (+11) ja Mäntyharjussa (+11). Työttömien nettomuutto on maakunnassa ollut taas viime vuosina nollan tuntumassa (1-1: -5) Työllisten ohella Etelä-Savo kärsi vuosien 1-1 aikana suurta muuttotappiot opiskelijoiden ryhmässä (yht.n.-68). Etelä-Savo sai vuosina 1-1 muuttovoittoa ainoastaan eläkeläisistä (+197). Kunnittain tarkasteltuna suurimmat eläkeläisten muuttovoitot olivat Etunimi Savonlinnassa Sukunimi (+15) sekä Kangasniemellä (+45), Mikkelissä (+35) sekä Mäntyharjussa (+36).

22 MIKKELIN SEUTUKUNNAN NETTOMUUTTO PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 1-1, LÄHDE: TILASTOKESKUS, MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT Hirvensalmi (-4) Kangasniemi (-35) Mikkeli (-35) Mäntyharju (3) Pertunmaa (-73) Puumala (-55)

23 PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNNAN NETTOMUUTTO PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 1-1, LÄHDE: TILASTOKESKUS, MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT Joroinen (-97) Juva (67) Pieksämäki (-44) 3

24 SAVONLINNAN SEUTUKUNNAN NETTOMUUTTO MUUTTAJIEN PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 1-1 LÄHDE: TILASTOKESKUS, MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT Enonkoski (-61) Heinävesi (4) Rantasalmi (-6) Savonlinna (-333) Sulkava (-5) 4

25 Kuntien välisen muuton tulomuuttajat (%-osuus) pääasiallisen toiminnan mukaan Etelä- Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Työllinen Työtön Lapsi (4 v.) Opiskelija Varusmies Eläkeläinen Muu työvoimaan kuulumaton Tuntematon Sulkava (3) Savonlinnan seutukunta (5413) Rantasalmi (433) Heinävesi (463) Enonkoski (3) Savonlinnan seutukunta (6841) Pieksämäki (56) Juva (678) Joroinen (71) Pieksämäen seutukunta (3435) Puumala (9) Pertunmaa (39) Mäntyharju (818) Mikkeli (6888) Kangasniemi (6) Hirvensalmi (376) Mikkelin seutukunta (9161) ETELÄ-SAVON MAAKUNTA (19437) 4,7 % 4, % 38,1 % 37,4 % 4, % 39,9 % 39, % 4,1 % 39,9 % 39,5 % 41,9 % 39,3 % 38, % 44,1 % 4,4 % 4, % 43, % 41,4 % 13, % 11,6 % 13,6 % 16, % 1,6 % 1,6 %,9 % 1,5 % 15, % 15,5 % 11,8 % 11,1 % 16, % 11, % 1,5 % 14,7 % 13, % 13,9 % 8,3 % 16,5 % 11,4 % 11,1 %,6 % 11,3 % 1,7 % 9,6 % 18,5 % 11,5 % 1,9 % 1,1 % 13,7 % 16,8 % 11,1 % 18,5 % 1,8 % 11,4 % 1,8 % 14, % 16,4 % 1,5 % 1,9 % 7, % 11,4 % 3,6 % 17, % 13,6 % 9,6 % 9,5 % 1,7 % 9,8 % 11,8 % 14,6 % 5,9 % 18,8 % 7,7 %,4 %,8 % 1,3 %,3 % 8,4 % 16,3 % 1,9 % 11,4 % 13,1 % 1,4 % 1,6 % 19,5 % 11,1 % 1,8 % 11,4 % 19,3 % 11,4 % 5, % 4, % 7,4 % 6,5 % 7,8 % 4,7 % 6, % 4,9 % 5,3 % 5,6 % 5,7 % 3,8 % 6,6 % 3,7 % 4,4 % 5,4 % 4,1 % 4,6 % 5 % % 4 % 6 % 8 % 1 %

26 Kuntien välisen muuton lähtömuuttajat (%-osuus) pääasiallisen toiminnan mukaan Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Työllinen Työtön Lapsi (4 v.) Opiskelija Varusmies Eläkeläinen Muu työvoimaan kuulumaton Tuntematon Sulkava (37) 38, % 11, % 9, % 1,1 % 13,5 % Savonlinnan seutukunta (5746) 43, % 1, % 1,4 %,8 % 8,1 % Rantasalmi (493) 4,6 % 9,3 % 1,1 % 19,9 % 11,8 % Heinävesi (567) 36,9 % 1,3 % 9, % 19,9 % 15, % Enonkoski (91) 41,9 % 8,9 % 14,4 % 15,5 % 13,7 % Savonlinnan seutukunta (744) 4,3 % 1,1 % 1,4 %, % 9,3 % Pieksämäki (46) 4,3 % 1,4 % 1,6 % 19,5 % 11,4 % Juva (845) 4,8 % 1,3 % 1,4 % 19,4 % 9,7 % Joroinen (798) 41,7 % 1,5 % 15, % 19,7 % 7,5 % Pieksämäen seutukunta (413) 4,3 % 1,4 % 11,9 % 19,5 % 1,3 % Puumala (84) 47, % 5,3 % 4, % 18, % 19,4 % Pertunmaa (31) 34,3 % 1,6 % 18,3 % 16,7 % 14,4 % Mäntyharju (786) 38, % 1,8 % 9, % 19,3 % 16,7 % Mikkeli (693) 44,4 % 1, % 1, %,1 % 7,8 % Kangasniemi (655) 4,6 % 8, % 1,4 % 3,4 % 1,4 % Hirvensalmi (391) 36,8 % 14,1 % 14,3 % 16,4 % 16,1 % Mikkelin seutukunta (9351) 43,1 % 1, % 1,3 % 1,4 % 9,8 % ETELÄ-SAVON MAAKUNTA (878) 4,6 % 1, % 1,6 % 1, % 9,7 % 6 % % 4 % 6 % 8 % 1 %

27 Nettomuutto muuttajien pääasiallinen toiminnan mukaan 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Mäntyharju (3) Hirvensalmi (-4) Sulkava (-5) Mikkeli (-35) Kangasniemi (-35) Puumala (-55) Rantasalmi (-6) Enonkoski (-61) Pertunmaa (-73) Joroinen (-97) Heinävesi (4) Juva (67) Savonlinna (-333) Pieksämäki (-44) Pieksämäki Savonlinna Heinävesi (- Joroinen (- Pertunmaa Enonkoski (- Rantasalmi Puumala (- Kangasniemi Sulkava (- Hirvensalmi Mäntyharju Juva (67) Mikkeli (-35) (-44) (-333) 14) 97) (-73) 61) (-6) 55) (-35) 5) (-4) (3) Työllinen Työtön Lapsi (4 v.) Opiskelija Varusmies Eläkeläinen Muu 7 työvoimaan Etunimi kuulumaton Sukunimi Tuntematon

28 Muuttajat (netto) pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 1 Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Ahvenanmaa Lapin maakunta Kainuun maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjanmaan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Keski-Suomen maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Pohjois-Savon maakunta Etelä-Savon maakunta Etelä-Karjalan maakunta Kymenlaakson maakunta Päijät-Hämeen maakunta Pirkanmaan maakunta Kanta-Hämeen maakunta Satakunnan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Uudenmaan maakunta Työlliset Työttömät 4 -vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet Eläkeläiset Tuntematon Muut työvoiman ulkopuolella olevat

29 Etelä-Savon eläkeläisten muuttovoiton tarkastelua Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna Etelä-Savo on saanut viimevuosina muuttovoittoa pääasiassa eläkeläisistä. Vuosien 1-1 aikana maakunnasta muutti 6 ja maakuntaan muutti 3 eläkeläistä, nettomuuttoa kertyi siis kaikkiaan 197 henkilön verran. Määrällisesti eniten eläkeläisten muuttoja oli Etelä-Savon keskuskaupungeissa Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä sekä Mäntyharjulla, Kangasniemellä ja Juvalla Suurimmat nettomuuttovoitot eläkeläisistä syntyivät 1-1 Savonlinnassa (15), Kangasniemellä (45), Mikkelissä (43) Mäntyharjussa (36) sekä Juvalla (3). Maakunnittain vertailtuna eläkeläisten nettomuuton absoluuttinen lukumäärä sijoittuu maan keskivälin paikkeille. Jos taas tarkastellaan eläkeläismuuttajien suhteellisia osuuksia, huomataan että eläkeläisten osuudet sekä maakunnan kaikista tulo- että lähtömuuttajista ovat Etelä-Savossa maan korkeimmat: Tulomuuttajista eläkeläisten osuus vuosina 1-1 oli 11,4 prosenttia ja lähtömuuttajista vastaavasti 9,7 prosenttia. Eläkeläisten muuttojen osuus koko maan kuntien välisistä muutoista vastaavalla aikavälillä oli 6,4 prosenttia. Jos vertaillaan kaikkia Suomen kuntia eläkkeellä olevien tulomuuttajien prosenttiosuuksien suhteen, sijoittuu sadan ensimmäisen kunnan joukkoon jopa 9 eteläsavolaista kuntaa (v.1) Eläkeläismuuttajien osuuksia lähtömuuttajista tarkasteltaessa on top1 listalla taas neljä eteläsavolaista kuntaa. Eläkeläisten kunnittaisia nettomuuttovoittoja vertailta, sijoittuu top1 muuttovoittoisemman listalle 7 eteläsavolaista kuntaa. Ovatko eläkeläiset vain rasite kuntataloudelle vai myös potentiaalia? 9

30 Eläkeläisten tulo-, lähtö ja nettomuutto Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot ETELÄ-SAVON MAAKUNTA Kangasniemi Juva Joroinen Heinävesi Puumala Sulkava Rantasalmi Hirvensalmi Pertunmaa Enonkoski Enonkosk i Mikkeli Savonlinna Pieksämäki Mäntyharju Pertunm aa Hirvensal mi Rantasal mi Sulkava Puumala Heinävesi Joroinen Juva Kangasni emi Mäntyhar ju Pieksämä Savonlinn ki a Tulomuuttajat Lähtömuuttajat Netto Mikkeli ETELÄ- SAVON MAAKUN TA 3

31 Eläkeläisten nettomuutto Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot ETELÄ-SAVON MAAKUNTA Mikkelin seutukunta Savonlinna Savonlinnan seutukunta Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Juva Joroinen Pieksämäen seutukunta Sulkava Pertunmaa Puumala Enonkoski Rantasalmi Hirvensalmi Heinävesi Pieksämäki

32 Eläkeläisten nettomuutto maakunnittain 1-1, lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Pirkanmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Kanta-Hämeen maakunta Päijät-Hämeen maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Suomen maakunta Pohjois-Savon maakunta Etelä-Savon maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Kymenlaakson maakunta Etelä-Karjalan maakunta Ahvenanmaa Keski-Pohjanmaan maakunta Kainuun maakunta Satakunnan maakunta Pohjanmaan maakunta Lapin maakunta Uudenmaan maakunta

33 Eläkeläisten osuudet tulo- ja lähtömuuttajista 1-1 maakunnittain, lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Etelä-Savon maakunta Kymenlaakson maakunta Kainuun maakunta Päijät-Hämeen maakunta Kanta-Hämeen maakunta Etelä-Karjalan maakunta Satakunnan maakunta Pohjois-Savon maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Lapin maakunta Keski-Suomen maakunta Ahvenanmaa KOKO MAA Pirkanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjanmaan maakunta Uudenmaan maakunta 8,1 % 8,4 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 8, % 7,3 % 7,1 % 6,4 % 6,6 % 7, % 6, % 6,1 % 6,4 % 5,6 % 5, % 5,5 % 5,3 % 5,8 % 9,7 % 11,4 % Eläkeläisten osuus lähtömuuttajista 1-1 (%) Eläkeläisten osuus tulomuuttajista 1-1 (%), %, % 4, % 6, % 8, % 1, % 1, % 14, % 33

34 34,% 1,%,% 3,% 4,% 5,% 6,% Jämsä Pudasjärvi Pyhäjoki Lieksa Tervola Hämeenkoski Kauhava Kärsämäki Hanko Asikkala Alavus Geta Karijoki Vimpeli Forssa Lapinlahti Virolahti Karstula Joroinen Pieksämäki Halsua Harjavalta Pihtipudas Kinnula Suomussalmi Pyhäntä Tohmajärvi Suonenjoki Posio Leppävirta Paltamo Rantasalmi Viitasaari Saarijärvi Keuruu Parikkala Hirvensalmi Juankoski Mänttä-Vilppula Salo Kristiinankaupunki Rautjärvi Vehmaa Multia Pälkäne Heinävesi Juuka Lavia Luumäki Kemijärvi Oripää Savukoski Utajärvi Heinola Virrat Puolanka Polvijärvi Föglö Rautavaara Pielavesi Konnevesi Somero Punkalaidun Simo Kyyjärvi Rautalampi Kaavi Miehikkälä Ilomantsi Keitele Pertunmaa Mäntyharju Honkajoki Vaala Hyrynsalmi Enonkoski Padasjoki Ristijärvi Savitaipale Kemiönsaari Joutsa Juva Pelkosenniemi Kangasniemi Karvia Siikainen Rääkkylä Puumala Sysmä Kivijärvi Tuusniemi Kannonkoski Merikarvia Kuhmoinen Kaskinen Kustavi Kumlinge Brändö Kökar Luhanka Kunnat, joissa eläkeläisten osuus tulomuuttajista suurin(top1) vuonna 1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot

35 Joroinen Kemijärvi Miehikkälä Juuka Suonenjoki Kemiönsaari Somero Pyhtää Pyhäjärvi Föglö Ilomantsi Karvia Parikkala Eura Laitila Kangasniemi Paltamo Koski Tl Luumäki Kuortane Kuhmo Pukkila Pielavesi Pertunmaa Kitee Kiuruvesi Tervo Nurmes Rautjärvi Ruovesi Ylitornio Pyhäranta Pello Hämeenkoski Leppävirta Hanko Vaala Oripää Parkano Loviisa Kokemäki Uusikaupunki Merikarvia Jokioinen Heinävesi Juankoski Kökar Rantasalmi Ypäjä Pälkäne Salla Kustavi Tohmajärvi Enontekiö Karijoki Utsjoki Asikkala Sulkava Simo Humppila Sodankylä Hyrynsalmi Kaskinen Mänttä-Vilppula Kaavi Lestijärvi Sonkajärvi Joutsa Pelkosenniemi Korsnäs Virolahti Juupajoki Taivassalo Brändö Lumparland Kivijärvi Hankasalmi Mäntyharju Sysmä Posio Padasjoki Rautalampi Siikainen Ruokolahti Viitasaari Saltvik Multia Puolanka Hartola Tuusniemi Ristijärvi Luhanka Kannonkoski Rautavaara Puumala Hailuoto Pomarkku Lavia Sottunga Kumlinge Kunnat, joissa eläkeläisten osuus lähtömuuttajista suurin (top1) 1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot 3,% 5,%,% 15,% 1,% 5,%,% 35

36 Enonkoski Iitti Maaninka Padasjoki Pyhäjoki Tervola Vehmaa Alavieska Kannus Kolari Mäntyharju Seinäjoki Ilomantsi Lapua Kuusamo Pielavesi Eurajoki Kustavi Pöytyä Janakkala Sysmä Utajärvi Kristiinankaupunki Laukaa Uusikaarlepyy Imatra Konnevesi Pudasjärvi Saarijärvi Harjavalta Kuopio Juva Merikarvia Riihimäki Savitaipale Keuruu Paimio Sotkamo Ylivieska Kouvola Lempäälä Valkeakoski Virrat Kangasala Äänekoski Mikkeli Kempele Joensuu Hämeenlinna Järvenpää Turku Oulu Eläkeläisten nettomuutto kunnittain 1 (top1), Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot

37 Koulutusaste Koulutusasteittain tarkasteltuna olivat Etelä-Savon kuntien välisen muuton muuttajat vuosina 1-1 yleisimmin keski-asteen koulutuksen saaneet. Tässä ryhmässä syntyi myös syvimmät muuttotappiot (-95 hlöä) Nettomuutto oli negatiiviinen myös korkeasti koulutettujen muuttajien kohdalla ( -33) sekä ilman perusasteen koulutusta olevien kohdalla (167) Kunnittain tarkasteltuna keskiasteen koulutettujen nettomuutto oli jokaisessa kunnassa Mäntyharjua lukuun ottamatta negatiivinen vuosina 1-1. Korkeakoulutetuista nettomuuttovoittoa 1-1 saivat Hirvensalmi (16), Kangasniemi (3), Mäntyharju (1), Heinävesi (3) ja Rantasalmi (5) Kokonaan vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevista muuttovoittoa saivat 1-1 Etelä-Savon kunnista Mikkeli (7), Pieksämäki (14), Sulkava (5) ja Puumala (). Koulutettujen liikkuvuudella on olennainen merkitys alueen nykyisen ja erityisesti tulevan kilpailukyvyn näkökulmasta. Alueiden talouskasvu perustuu tuottavuuden kasvuun ja arvonlisäykseen, jossa taas inhimillisen pääoman kerryttämisellä ja hyödyntämisellä on keskeinen merkitys. Yksilötasolla ihmiset investoivat tulevaisuuteen muuttaessaan. Inhimillisen pääoman jakautumista voidaan tutkia niin alue- kuin yksilötasollakin 37

38 Etelä-Savon kuntienvälinen tulo- lähtö- ja nettomuutto koulutusasteen mukaan Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Korkea-aste Keskiaste Yhteensä Yhteensä Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Lähtömuutto Tulomuutto Nettomuutto

39 Kuntien välinen nettomuutto koulutusasteittain 1-1 Etelä-Savossa, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Sulkava (-5) Savonlinna (-333) Rantasalmi (-6) Heinävesi (4) Enonkoski (-61) Pieksämäki (-44) Juva (67) Joroinen (-97) Puumala (-55) Pertunmaa (-73) Mäntyharju (3) Mikkeli (-35) Kangasniemi (-35) Hirvensalmi (-4) HirvensKangas Mänty Pertun Pieksä EnonkoHeinäv Rantas Savonli Mikkeli PuumaJoroine Juva (- Sulkav almi (- niemi harju maa (- mäki (- ski (- esi (- almi (- nna (- (-35) la (-55) n (-97) 167) a (-5) 4) (-35) (3) 73) 44) 61) 14) 6) 333) Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Korkea-aste Keskiaste

40 Tulomuuttajien koulutusaste (%) Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Sulkava 45, %,9 % 34,1 % Savonlinna 5,6 % 18,6 % 3,8 % Rantasalmi 41,8 % 1,7 % 36,5 % Heinävesi 44,3 % 19,7 % 36,1 % Enonkoski 47,4 % 16,5 % 36,1 % Savonlinnan seutukunta 49,3 % 18,9 % 31,9 % Pieksämäki 44,6 % 17, % 38,4 % Juva 4,3 % 19,3 % 4,4 % Joroinen 4,1 % 14,8 % 43,1 % Pieksämäen seutukunta 43, % 17, % 39,8 % Puumala 44,5 %,7 % 3,8 % Pertunmaa 46,4 % 9, % 44,4 % Mäntyharju 41, % 19, % 39,6 % Mikkeli 49,1 %,1 % 8,8 % Kangasniemi 41,5 % 3,7 % 34,8 % Hirvensalmi 4,5 %,1 % 35,4 % Mikkelin seutukunta 47,4 % 1,6 % 3,9 % ETELÄ-SAVON MAAKUNTA 47,3 % 19,9 % 3,8 %, %, % 4, % 6, % 8, % 1, % 1, % Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 4

41 Lähtömuuttajien koulutusaste (%) Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Sulkava 48,6 % 1,4 % 3, % Savonlinna 5,9 % 19,6 % 9,5 % Rantasalmi 43,4 % 18,1 % 38,5 % Heinävesi 46,9 % 15,5 % 37,6 % Enonkoski 46, % 16,5 % 37,5 % Savonlinnan seutukunta 49,8 % 19, % 31,1 % Pieksämäki 49,1 % 19,3 % 31,5 % Juva 45,4 % 17,5 % 37, % Joroinen 45,9 % 14, % 4,1 % Pieksämäen seutukunta 47,7 % 17,9 % 34,3 % Puumala 5,8 % 1,5 % 5,7 % Pertunmaa 4,1 % 1,5 % 47,4 % Mäntyharju 41, % 17,3 % 41,7 % Mikkeli 49,1 % 3,3 % 7,6 % Kangasniemi 48,9 % 17,9 % 33,3 % Hirvensalmi 44,5 % 16,6 % 38,9 % Mikkelin seutukunta 48, % 1,7 % 3,3 % ETELÄ-SAVON MAAKUNTA 48,6 %,1 % 31,4 %, %, % 4, % 6, % 8, % 1, % 1, % Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 41

42 Työllisten muuttajien työnantajasektori ja toimiala Työnantajasektorit voidaan jakaa palkansaajien mukaan yksinkertaisesti julkiseen, yksityiseen ja muuhun sektoriin. Toimialasektorin määrittely perustuu Tilastokeskuksen viralliseen toimialaluokitukseen Etelä-Savo sai muuttotappiota kaikilta työnantajasektoreilta vuona 1-1. Syvin muuttotappio oli työllisistä palkansaajissa (-87). Julkisen sektorin palkansaajista muuttotappio oli 543 ja yksityisen sektorin palkansaajista - 86 henkilöä. Yrittäjistä muuttotappiota maakunnassa tuli -31 henkilön verran. Kiinnostavaa Etelä-Savon kuntien työnantajittaisessa tarkastelussa on, että yrittäjistä saatiin monessa kunnassa muuttovoittoa vuosien 1-1 aikana. Esimerkiksi Mikkelin seutukunnassa yrittäjistä kertyi muuttovoittoa Mikkelissä +5, Mäntyharjulla +5 ja Kangasniemellä +13. Työllisten muuttajien toimialoja tarkasteltaessa Etelä-Savon muuttajat työskentelivät yleisimmin joko sosiaali- ja terveyspalveluissa, kaupan alalla, hallinto- ja tukipalveluissa, teollisuudessa tai matkailussa. Eniten muuttotappiota Etelä-Savossa syntyi 1-1 hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (-5 hlöä), sosiaali- ja terveyspalveluissa (- hlöä), kaupanalalla (7 hlöä). Toimialoista muuttovoittoisia Etelä-Savossa olivat julkinen hallinto (+6 hlöä), teollisuus (+17), maa- metsä ja kalatalous (+14) ja koulutus (+14). 4

43 Etelä-Savon työllisten tulo-,lähtö- ja nettomuutto työnantajasektoreittain 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Lähtömuuttajat 1-1 Tulomuuttajat 1-1 Nettomuutto 1-1 Yksityinen sektori Julkinen sektori Yrittäjät Palkansaajat

44 hlöä 6 Mikkelin seutukunnan työllisten nettomuutto työnantajasektoreittain 1-1 (ilman siirtolaisuutta), Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Palkansaajat Yrittäjät Julkinen sektori Yksityinen sektori 44

45 hlöä 5 Pieksämäen seutukunnan työllisen nettomuutto työnanatajasektoreittain 1-1 (ilman siirtolaisuutta), Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Joroinen Juva Pieksämäki Palkansaajat Yrittäjät Julkinen sektori Yksityinen sektori 45

46 hlöä Savonlinnan seutukunnan työllisten nettomuutto työantajasektoreittain 1-1 (ilman siirtolaisuutta), Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Enonkoski Heinävesi Rantasalmi Savonlinna Sulkava Palkansaajat Yrittäjät Julkinen sektori Yksityinen sektori

47 Työllisten tulo-,lähtö- ja nettomuutto toimialoittain 1-1 Etelä-Savossa Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Kaivostoiminta ja louhinta Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Toimiala tuntematon Informaatio ja viestintä Taiteet, viihde ja virkistys Maatalous, metsätalous ja kalatalous Muu palvelutoiminta Kuljetus ja varastointi Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Koulutus Rakentaminen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Teollisuus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Lähtömuuttajat 1-1 Tulomuuttajat 1-1 Netto

48 Työllisten nettomuutto toimialoittain Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustiedot tietokanta Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen Teollisuus Maatalous, metsätalous ja kalatalous Koulutus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Muu palvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Kuljetus ja varastointi Taiteet, viihde ja virkistys Rakentaminen Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

49 Mikkelin seutukunta Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Hirvensalmi, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Teollisuus Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Ammatillinen, tieteellinen Rakentaminen Vesihuolto, viemäri- ja Maatalous, metsätalous ja Toimiala tuntematon Julkinen hallinto ja Kiinteistöalan toiminta Informaatio ja viestintä Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Muu palvelutoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja Rahoitus- ja Majoitus- ja Tukku- ja vähittäiskauppa; Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Kangasniemi, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Informaatio ja viestintä Muu palvelutoiminta Julkinen hallinto ja Rahoitus- ja Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Maatalous, metsätalous ja Toimiala tuntematon Vesihuolto, viemäri- ja Kiinteistöalan toiminta Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Taiteet, viihde ja virkistys Ammatillinen, tieteellinen Teollisuus Majoitus- ja Tukku- ja vähittäiskauppa; Hallinto- ja

50 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Mikkeli, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Koulutus Julkinen hallinto ja Maatalous, metsätalous Tukku- ja Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Sähkö-, kaasu- ja Teollisuus Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja Vesihuolto, viemäri- ja Kaivostoiminta ja louhinta Kiinteistöalan toiminta Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Majoitus- ja Ammatillinen, Hallinto- ja Terveys- ja Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Mäntyharju Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Muu palvelutoiminta Rakentaminen Terveys- ja sosiaalipalvelut Informaatio ja viestintä Koulutus Kiinteistöalan toiminta Majoitus- ja Julkinen hallinto ja Ammatillinen, tieteellinen Vesihuolto, viemäri- ja Teollisuus Maatalous, metsätalous ja Kuljetus ja varastointi Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Rahoitus- ja Taiteet, viihde ja virkistys Tukku- ja vähittäiskauppa; Hallinto- ja

51 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Pertunmaa Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Muu palvelutoiminta Vesihuolto, viemäri- ja Teollisuus Ammatillinen, tieteellinen ja Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Koulutus Hallinto- ja Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Julkinen hallinto ja Maatalous, metsätalous ja Kiinteistöalan toiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; Majoitus- ja Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Puumala Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Hallinto- ja Tukku- ja vähittäiskauppa; Kiinteistöalan toiminta Majoitus- ja Vesihuolto, viemäri- ja Sähkö-, kaasu- ja Ammatillinen, tieteellinen Rahoitus- ja Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja Muu palvelutoiminta Informaatio ja viestintä Julkinen hallinto ja Toimiala tuntematon Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Kuljetus ja varastointi Koulutus Rakentaminen Teollisuus

52 Pieksämäen seutukunta Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Juva, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden tasutatiedot Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Joroinen, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden tasutatiedot Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Sähkö-, kaasu- ja Toimiala tuntematon Vesihuolto, viemäri- ja Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja Informaatio ja viestintä Kaivostoiminta ja Tukku- ja -3 Maatalous, -3 Ammatillinen, -4 Majoitus- ja -4 Koulutus -5 Julkinen hallinto ja -5 Taiteet, viihde ja virkistys -6 Hallinto- ja -8 Muu palvelutoiminta -9 Teollisuus Terveys- ja Taiteet, viihde ja virkistys 8 Muu palvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Rakentaminen 1 Vesihuolto, viemäri- ja 1 Teollisuus 1 Sähkö-, kaasu- ja Toimiala tuntematon Informaatio ja viestintä Kaivostoiminta ja louhinta Julkinen hallinto ja - Rahoitus- ja - Koulutus -3 Kuljetus ja varastointi -5 Maatalous, metsätalous -5 Ammatillinen, -6 Tukku- ja 4 Terveys- ja 5 Majoitus- ja -1 Hallinto- ja Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Pieksämäki, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden tasutatiedot Kuljetus ja varastointi Koulutus Taiteet, viihde ja virkistys Sähkö-, kaasu- ja Vesihuolto, viemäri- ja Kaivostoiminta ja louhinta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Rakentaminen Ammatillinen, tieteellinen ja Maatalous, metsätalous ja Julkinen hallinto ja Toimiala tuntematon Informaatio ja viestintä Majoitus- ja Muu palvelutoiminta Teollisuus Hallinto- ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Tukku- ja vähittäiskauppa;

53 Savonlinnan seutukunta Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Enonkoski, Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Julkinen hallinto ja Kuljetus ja varastointi Taiteet, viihde ja virkistys Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Majoitus- ja Vesihuolto, viemäri- ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Kiinteistöalan toiminta Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Teollisuus Hallinto- ja Koulutus -6 Ammatillinen, tieteellinen ja -6 Rakentaminen -6 Maatalous, metsätalous ja -6 Tukku- ja vähittäiskauppa; Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Heinävesi Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Teollisuus Terveys- ja sosiaalipalvelut Kuljetus ja varastointi Maatalous, metsätalous ja Toimiala tuntematon Taiteet, viihde ja virkistys Ammatillinen, tieteellinen ja Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Vesihuolto, viemäri- ja Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Kaivostoiminta ja louhinta Rakentaminen Muu palvelutoiminta Julkinen hallinto ja Koulutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa;

54 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Rantasalmi, Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Koulutus Julkinen hallinto ja Rahoitus- ja vakuutustoiminta Muu palvelutoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Toimiala tuntematon Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja Kiinteistöalan toiminta Informaatio ja viestintä Vesihuolto, viemäri- ja Teollisuus Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Savonlinna Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Teollisuus Maatalous, metsätalous ja kalatalous Informaatio ja viestintä Muu palvelutoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Kiinteistöalan toiminta Vesihuolto, viemäri- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Ammatillinen, tieteellinen ja Rakentaminen Koulutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut

55 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Sulkava Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Terveys- ja sosiaalipalvelut Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kiinteistöalan toiminta Taiteet, viihde ja virkistys Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen Rahoitus- ja vakuutustoiminta Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja kalatalous Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Koulutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Teollisuus

56 56 Työllisten nettomuutto toimialoittain Mikkelin seutukunnassa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajeiden taustatiedot..hirvensalmi..kangasniemi..mikkeli..mäntyharju..pertunmaa..puumala Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus ja varastointi Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien Rakentaminen Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Teollisuus Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2015 Väestön ennakkotilasto 2015, maaliskuu Muuttovoitto ulkomailta ylläpiti väestönkasvua alkuvuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku kasvoi tammi-maaliskuun aikana

Lisätiedot

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla Väestö 2010 Väestörakenne 2009 Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa pienin yli 100 vuoteen Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 888 323 alle 15 vuotiasta henkilöä.

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Kuntien järjestämä jätteidenkuljetus Toimialue / kunta Yritys sekajäte joka 2. vko Tyhjennysmaksut biojäte

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot