Kunnanvaltuuston hyväksymä RYMÄTTYLÄ 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston 31.10.2002 hyväksymä RYMÄTTYLÄ 2010"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuuston hyväksymä RYMÄTTYLÄ 2010

2 R Y M Ä T T Y L Ä 2010 SISÄLTÖ 1. Saatesanat 2. Strategian lähtökohdat Alue ja sijainti Väestö ja elinkeinot Talous 3. Toiminta-ajatus 4. Rymättylä 2010 visio 5. Toiminnan painopisteet 6. Tavoitteet ja toiminta painopistealueittain 6.1 Asuinkuntapolitiikka Lähtökohdat Rymättylä 2010 Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet Elinkeinopolitiikka Lähtökohdat Rymättylä 2010 Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet Lasten ja nuorten hyvinvointi Lähtökohdat Rymättylä 2010 Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet Kunnan talous Rymättylä 2010 Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet

3 2 1 SAATESANAT Kuntien toimintaympäristö (kunnan toimintaan vaikuttavat muutostekijät) muuttuu pelottavan nopeasti. Väestörakenteiden muutokset, muuttoliike, aluerakenteen uudelleenmuotoutuminen, kuntien talouskehityksen eriytyminen, teknologian kehityksen tuomat mahdollisuudet, kansainvälistymisen nopea kasvu jne. vaikuttavat voimakkaasti, mutta eri tavoin kuntien toimintaedellytyksiin. Muutoksille on tyypillistä niiden heikko ennustettavuus, asioiden lisääntyvä monimutkaisuus ja kiihtyvä kilpailu osaavista ihmisistä, asukkaista ja yrityksistä. Muutosten seurauksena kunnat joutuvat tänä päivänä entistä tarkemmin miettimään mm. palvelutarpeitaan, toimintatapojaan ja niukkojen resurssien käyttöä. Meneillään olevaan muutokseen liittyy kunnan roolin muuttuminen perinteisestä palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi. Tämä merkitsee mm. sitä, että erilaisten järjestelmien ja hierarkioiden maailmasta siirrytään monimuotoisten verkostojen maailmaan eli tarve hakeutua monipuoliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa kasvaa ja korostuu. Rymättylän kunnan toimintaan vaikuttaa edellä mainituista muutostekijöistä ehkä eniten muutokset väestössä. Väestö ikääntyy, mikä tuo paineita yleisen yhdyskuntasuunnittelun lisäksi erityisesti vanhustenhuoltoon. Vaatimukset eri palvelu- ja hoitomuotoja kohtaan lisääntyvät ikärakennemuutosten myötä. Koska Rymättylälle on ominaista kaikkein korkeimpien ikäryhmien suuri kasvu, nykyiset resurssit eivät riitä kovinkaan pitkälle tulevaisuuteen. Vanhustenhuoltoon tarvitaan mm. tarkoituksenmukaisia tiloja ja uudenlaisia toimintatapoja. Vanhustenhuoltoon liittyviä asioita on tarkasteltu Rymättylän kunnan vanhustenhuollon ja terveyspalvelujen kehittämistä koskevassa raportissa ( ). Rymättylä on moneen kuntaan verrattuna mielenkiintoisessa asemassa siinä, että myös lapsimäärän kasvu aiheuttaa kunnalle paineita. Päivähoitoasiat ovat tällä hetkellä kunnossa ja uuden koulunkin rakentaminen alkanee pikapuoliin. Valtakunnallisten ennusmerkkien mukaan Rymättylässä on kuitenkin varauduttava jatkuvasti kasvussa oleviin nuoriso-ongelmiin, erityisesti nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen. Strategiassa on omaksi painopisteeksi asetettu lapsi- ja nuorisopolitiikka. Rymättylän kunnan strategian sisällön oleellinen osa on profiloituminen asuinkunnaksi. Tämä merkitsee sitä, että kunnan on hoidettava tinkimättömästi maapolitiikkaan, kaavoitukseen ja asuntotuotantoon liittyvät asiat. Lisäksi on huolehdittava luonnosta ja ympäristön siistiydestä sekä tarjottava hyvät peruspalvelut. Jotta työssäkäynti kunnan ulkopuolella (ja kunnassa) sujuu ongelmitta, on myös liikenneväylät saatava sellaiseen kuntoon, että asuinkunta-ajattelu on realistista. Tämä vaatii tehokasta edunvalvontaa tieviranomaisiin päin. Työpaikkaomavaraisuuden nosto ja kunnan taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen vaativat kunnalta aktiivista ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa. Kunnan strategiassa onkin elinkeinopolitiikka, mukaan lukien matkailu ja maaseutupolitiikka, otettu yhdeksi toiminnan painopistealueeksi.

4 3 Rymättylä panostaa strategiatyössään verkostoyhteyksiensä kehittämiseen, hyödyntää omat vahvuutensa ja osaamisensa sekä käyttää hyväksi jokaisen esille tulevan, vähäisenkin mahdollisuuden. Kunnan strategia on valmisteltu kunnan johtavien luottamushenkilöiden (valtuusto ja hallitus) ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Se on tehty toteutettavaksi. 2 STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Alue ja sijainti Väestö ja elinkeinot Rymättylän vuonna 1869 perustettu kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä keskellä Turun saaristoa. Naapurikuntia ovat Merimasku, Naantali, Turku, Parainen, Nauvo, Korppoo ja Velkua. Kunnalla on pohjoisessa Merimaskun kanssa maaraja, mutta muihin ilmansuuntiin kunnat erottelee toisistaan vesiraja. Rymättylän keskustasta on matkaa Turkuun 32 km ja Helsinkiin 204 km. Lähin merisatama on Röölässä (4 km), lentokenttä Ruskon kunnassa (40 km, Turun lentoasema) ja rautatieasema Naantalissa (19 km). Kunnan kokonaispinta-ala on 335 km 2, josta vesistöä on 186 km 2. Kunnan rantaviivan pituus on 590 km. Rymättyläläiselle maisemalle on tyypillistä meren lahdet, järvet ja jyrkkäpiirteinen mäkimaasto. Pääsaaren lisäksi kunnan suurimpia saaria ovat etelässä Airismaa, Aaslaluoto, Kramppi, Kuusinen, Vähämaisaari, Maisaari, Samsaari. Lännessä Pakinainen, Ruotsalainen, Sakoluoto, Korvenmaa ja Pähkinäinen. Suurten saarten lisäksi kuntaan kuluu noin 400 pienempää saarta. Kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua. Suomen keskustalla on 8, kansallisella kokoomuksella 7 ja sosialidemokraateilla 2 paikkaa. Rymättylän asukasluku oli 1954 henkeä jakautuen seuraavasti: 0-15 vuotiaita 20 %, vuotiaita 62 % yli 65 vuotiaita 18 %. Rymättylän väestöllinen huoltosuhde*) on toiseksi korkein Turun seutukunnassa. Rymättylän luku on 0,60 kun se Turun seutukunnassa keskimäärin on 0,47. ) Väestöllinen huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta on yhtä työikäistä (15-64 v)kohti. Kunnan alueella olevien työpaikkojen toimialarakenne v alkutuotanto 25.5 % jalostus 32,5 % palvelut 39,1 % toimiala tuntematon 2,9 %

5 4 Ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenteen kehitykselle on ollut ominaista maaja metsätalousväestön väheneminen ja palveluammateissa toimivien määrän voimakas lisääntyminen. Työttömyysaste on Rymättylässä noin 7.9 %. Tämä on alempi kuin maassa keskimäärin (12,6 % ) ja myös alempi kuin Turun työvoimapiirin kunnissa ( 11 %). Rymättylässä on loma-asuntoja Ympärivuotisia näistä on vajaa 700 kappaletta. Talous Kunnan taloudellinen tila on vakaa. Vuoden 2001 tilinpäätöksen mukaan vuosikate ylittää selvästi poistojen määrän ja on asukasta kohti laskettuna 268 euroa. Verotuloprosentti on ollut vuoden 2000 alusta lukien 17,75 %. Ennen korotusta veroprosentti oli yli 20 vuotta 17. Verojen osuus kunnan tuloista on 66.6 %. Valtionosuuksien osuus kunnan tuloista on 20.5 % ja toimintatuottojen 11.4 %. Kunnalla on velkaa asukasta kohti noin 14 euroa. Kassavaroja on euroa ja kassan riittävyys 27 päivää. 3 TOIMINTA-AJATUS Rymättylän saaristokunta tarjoaa puhtaan, merellisen ympäristön vakituiseen ja vapaaajan asumiseen, mahdollisuuden yrittämiseen sekä hyvät peruspalvelut kaikenikäisille asukkailleen. 4 RYMÄTTYLÄ 2010 VISIO Visio kertoo lyhyesti sen, millainen kunta Rymättylä on vuonna Se on valtuuston määrittelemä tavoitetila, jota kohti kunta kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan etenee. Rymättylä on vuonna 2010 viihtyisä asuinkunta, jossa on säilynyt puhdas luonto, saaristoluonnon omaleimaisuus ja perinteinen viljelymaisema. Kunnassa on kolme keskusta, kaupallis-hallinnollinen kuntakeskus, matkailullinen Röölä ja Poikon kylätaajama. Kuntakeskuksen yleisilme on viihtyisä ja palvelut monipuoliset. Röölä on kunnan matkailuvaltti, jonka saunat, savustamot, kaupat ja ravintolat ovat laajalti tunnettuja. Poikko on palveluvarustukseltaan kehittyvä asuinalue, jonka asukkaiden enemmistö käy työssä Turun seudulla. Kunnassa hallinto on motivoitu ja mitoitettu järkevästi olemassa oleviin tehtäviin nähden. Valtuuston ja hallituksen työskentelyssä noudatetaan osallistuvia työmenetelmiä ja lautakuntiin on valittu innostuneita, asiansa tuntevia jäseniä. Keskeisessä asemassa kunnan päätöksenteon valmistelussa on tulevaisuuslautakunta, joka on korvannut kuntasuunnittelutoimikunnan. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat läheisessä yhteistyössä ja vievät kunnan asioita eteenpäin yhdessä valmistelemaansa strategiaan sitoutuneina. Kuntalaisille on kehitetty erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon jo ennakolta. Kunta on hallinnossaan panostanut tietotekniikan hyväksikäyttöön ja avoimeen tiedottamiseen.

6 5 Kunnan taloutta on hoidettu suunnitelmallisesti. Kunnan veroprosentti on onnistuttu pitämään kohtuullisena ja vuosikate positiivisena. Verotuloja on kasvatettu hankkimalla uusia asukkaita ja luomalla työpaikkoja aktiivista tonttipolitiikkaa noudattaen ja kunnan asuinkunta -imagoa hyödyntäen. Velkaantumista ei ole päästetty ylittämään maan keskitasoa. Kunnan toiminta on koordinoitu talouden kanssa mm. niin, että kunnan rahoja ei ole sidottu pitkiksi ajoiksi kaava-alueisiin. Investointien ajoitus on kaikin puolin suunniteltu loppuun saakka ja niiden rahoitukseen on varauduttu ennakolta. Kunnan väestönkasvu on hallittua. Useat Rymättylän kesäasukkaat ovat muuttaneet vapaa-ajan asuntonsa ympärivuotisiksi ja osa kunnassa työssäkäyvistä on asettautunut asumaan kuntaan pysyvästi. Kunnan asuinkuntaimago on houkutellut kuntaan sopivasti uusia työikäisiä, lähiseuduilla ja etätyönä työtä tekeviä asukkaita. Kunnan lapsiluku on voimakkaassa kasvussa. Kunta kiinnittää erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin, jotka voivat hyvin sekä henkisesti että fyysisesti. Nuorten poismuutto Rymättylästä on jonkin verran vähentynyt. Kunta on varautunut vastaanottamaan paluumuuttajia suurten ikäluokkien eläkkeellesiirtymisen yhteydessä luomalla kotona asumista ja omatoimisuutta tukevan ikäihmisten vanhuuspolitiikan. Kunnan elinkeinoelämässä alkutuotannolla on merkittävämpi osuus kuin yleensä Suomen kunnissa. Rymättylä tunnetaan varhaisperunastaan, kalatuotteistaan ja koristekasveistaan. Jatkuvasti kasvava pieni ja keskisuuri yritystoiminta on alkutuotantoa jalostavaa ja erityisesti saaristoon soveltuvaa. Matkailu elinkeinona on kehittynyt merkittäväksi. Röölän satama-alue ja Aaslalle rakennettu elämysmatkailun keskus toimivat monipuolisina matkailutukikohtina, minkä lisäksi hyvin organisoitu ohjelmallinen maatilamatkailu on kysyttyä. Perinteiset kyläyhteisöt ovat saaneet lisää elinvoimaa. Eri ikäiset kyläläiset tukevat toisiaan. Jokaisella kylällä on oma kyläasiamiehensä, joka pitää yhteyttä kunnan kehityksestä vastuussa olevaan tulevaisuuslautakuntaan. 5 TOIMINNAN PAINOPISTEET Painopistealueet ovat kunnan strategiassa niitä toiminnallisia asiakokonaisuuksia, joihin kunta lähitulevaisuudessa panostaa sekä henkisiä että aineellisia voimavaroja. Rymättylän kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Rymättylän strategian tarkistamisen yhteydessä tarkastellaan erityisinä painopistealueina asuinkuntapolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kunnan taloutta. Vanhustenhuoltoa ei ole asetettu tässä omaksi painopistealueeksi vaan Rymättylän kunnanhallituksen hyväksymä vanhustenhuollon ja terveyspalvelujen kehittämisen raportti toimii omana strategiana kunnan strategian rinnalla. Ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita on sijoitettu soveltuvin osin kunnan muihin painopistealueisiin.

7 6 6 TAVOITTEET JA TOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN 6.1 Asuinkuntapolitiikka Lähtökohdat VAHVUUDET Tontteja on Saariston omaleimaisuus Kaupunkikeskusten läheisyys. Turvallinen maaseutuympäristö Väestö tuntee toisensa Koko kylä kasvattaa ja tukee/hoivaa/pitää Huolta Monipuolinen elinkeinorakenne Kesäpitäjä MAHDOLLISUUDET Teollisuustontit Kunnan sijainti Kesäpitäjä Väljät tontit Vuokratontit Kesäasuntoja talvikäyttöön Rymättylä 2010: Kunnassa on saatu aikaiseksi eri ikäisten asukkaiden asumisen, elämisen ja luonnon sopusointu. Rakentaminen tapahtuu kunnassa hyväksyttyihin yleiskaavoihin perustuen. Kunnan kiinteistöt ja yleiset alueet on hoidettu asianmukaisesti. Rymättylän julkisuuskuva on myönteinen ja kunnan markkinointi toimii tehokkaasti. Kunnassa on tarkoituksenmukaiset, laadukkaat peruspalvelut ja ne ovat lähellä käyttäjiä. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kunnan päätöksentekoon ja toimintaan lähidemokratian periaatteiden mukaisesti. Kunnan tiestö ja liikennejärjestelyt ovat kunnossa. Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet : - Hankitaan kunnalle raakamaata asemakaavoitusta varten. - Käytetään valtuustokausittain tarkistettuja osayleiskaavoja kunnan alueiden käytön yleisinä kehittämisvälineinä. Kuntakeskukset suunnitellaan detaljikaavoilla. - Kaavoitetaan ja rakennetaan ainoastaan hyvin ympäristöön sopeutuvia pientaloalueita. - Vaikutetaan aktiivisesti eri tahoihin kunnan tieyhteyksien parantamiseksi sekä kehitetään kunnan tieverkostoa ja parannetaan tiestön laatua tukemalla yksityistiekuntia kunnan tieavustuksilla. - Lisätään työntekijöitä vanhustenhuollon avopalveluihin ja kannustetaan yksityisen hoivapalvelun kehittymistä ja kiinnitetään huomiota vanhusten itsenäistä asumista tukeviin perusparannuksiin sekä kehitetään palveluasuntomuotoista asumista. - Turvataan riittävä erityisopetus omassa kunnassa sekä pidetään luokkakoot inhimillisinä ja huolehditaan siitä, että koulutilat ja opetusvälineet ovat riittävät sekä kehitetään kunnan kirjastoa monipalvelupisteenä kuntalaisten tapaamispaikaksi. - Määritellään peruspalvelut ja niiden laatukriteerit (sisältää myös liikenteen).

8 7 - Markkinoidaan kuntaa aktiivisesti asuinkuntana ja valmistellaan Tervetuloa rymättyläläiseksi paketti, joka sisältää mm. Rymättylässä tarjottavat palvelut (myös yksityiset). - Teetätetään viihtyvyyden lisäämiseksi yleisten alueiden osalta parannussuunnitelma ja toteutetaan suunnitelmaa välittömästi. - Valmistellaan laajat ympäristökysymykset yhdessä naapurikuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. 6.2 Elinkeinopolitiikka Lähtökohdat VAHVUUDET Ainutlaatuinen saaristo Omaleimaisuus Kaupunkien läheisyys Monipuolinen elinkeinorakenne Erikoisviljely Turvallinen elinympäristö MAHDOLLISUUDET Matkailun kehittäminen Maatalouden erikoistuminen Liikenneyhteyksien parantaminen Seutukunnallinen yhteistyö Kalastus, jalostus Asuinkuntapolitiikka Rahastokauden mahdollisuudet Rymättylä 2010: Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 75 prosenttia. Kunnan maaseutu saaristo-osineen on säilynyt elinvoimaisena. Rymättylä tunnetaan laajalti matkailupitäjänä ja erikoistuotteistaan. Liikenneyhteydet ovat kunnossa. Osa keskiasteen opinnon suorittaneista saa valmistuttuaan työpaikan Rymättylästä. Kunnalla on ajan tasalla oleva elinkeinopoliittinen ohjelma. Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet : - Parannetaan liikenneyhteyksiä (tehokas yhteistyö tieviranomaisiin päin). - Valmistellaan 2010-strategiaan perustuva elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa tarkastellaan mm. - kunnan markkinointia, - tonttitarjontaa, - yrittäjyyskasvatusta kouluissa, - seutukunnallista yhteistyötä ja verkostoitumista, - yritystoiminnana edellytyksiä, - saaristoon sopivan, ympäristöystävällisen pk-yritystoiminnan saamista kuntaan, - maatalouden ja kalastuselinkeinojen kehittämistä (mm.liitännäiselinkeinot/tuotteiden jatkojalostus/hoivapalvelut). - Kehitetään matkailua kiinnittämällä huomiota mm. - yhteismarkkinointiin osallistumiseen ja internetin hyödyntämiseen, - Röölän satama-alueen kehittämiseen (asemakaava, EU-tuet), - Kirkonkylän venesataman kehittämiseen (Kirkkolahden yleissuunnitelman päivittäminen/toteuttaminen), - Aaslan elämysmatkailun kehittämiseen,

9 8 - maatilamatkailun kehittämiseen. - Edistetään eri tukimuotojen hyödyntämistä ja yhteistyötahojen tunnetuksi tulemista 6.3 Lasten ja nuorten hyvinvointi Lähtökohdat VAHVUUDET Turvallinen ja hyvä elinympäristö yhteisön koko sopiva tunnettavuus Hyvä päivähoito ja tuettu kotihoito perhepäivähoito päiväkoti iltapäiväkerho kuntalisä; kotihoito ja yksityinen hoito Hyvä koulu Lasten monipuoliset harrastusmahdol- Lisuudet myös kirkonkylän ulkopuolella nuorisojärjestöt, muut järjestöt ja yhteisöt liikuntajärjestöt vapaa-aikatoimi Luonto; erilaiset elementit: vesi, metsä, Kalliot, väljää ja puhdasta Rymättyläläisillä nuorilla arvot kohdallaan MAHDOLLISUUDET Kaikki lasten ja nuorten asialle järjestöt; yhteistyö kunta; kaikki hallintokunnat ja viranhaltijat Kasvatus tulevaisuuteen projekti Vanhemmat rupeavat jälleen vanhemmiksi Yhteistyö kaikki kaikkien kanssa ja alueellinen yhteistyö muiden kuntien kanssa Kuntastrategia: lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan Kaavoitus Yrittäjyyskasvatus kouluissa Rymättylä 2010: Rymättyläläinen nuori on toista ihmistä kunnioittava, toisten omaisuutta ja omaa elinympäristöään arvostava ihminen. Rymättyläläiset lapset ja nuoret ovat aikuiseksi kasvaessaan muodostaneet kunnasta myönteisen asuinkuntakuvan. Kunnan perhekulttuurissa on omaksuttu aikaa lapselle periaate. Kunnan päivähoito toteutuu monipuolisena, eri vaihtoehtoja valinnanvapauksia sisältävänä. Kunta toimii lasten ja nuorten asioissa läheisessä yhteistyössä ns. kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa olemassa olevat resurssit tehokkaasti hyödyntäen. Kunnan nuorisolla on käytettävissä viihtyisä aikuisten valvoma nuorisotila. Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet : palkataan koulukuraattori/perhetyöntekijä tuetaan vanhemmuutta jatketaan Rymättylä-lisän myöntämistä

10 9 säilytetään monipuoliset päivähoitopalvelut ja huomioidaan erityislapset eri sukupolvien yhteistyötä kehitetään; päivähoitopappa, esikoulumummo, adoptoitu lapsenlapsi jne kehitetään ekologista ajattelua kunnassa järjestämällä esim. teemavuosia ehkäistään ilkivaltaa hoitamalla ympäristö hyvin otetaan luonto huomioon kaikessa toiminnassa järjestetään koululaisille iltapäivätoimintaa. luodaan toimiva suhde ala-asteen ja yläasteen välille saadaan osa seitsemännen luokan kursseista Rymättylään otetaan yläasteikäiset mukaan suunnitteluun luodaan nuorisolinkki nuorten ja päättäjien välille tehdään nuorten ja lasten kyselyjä ja haastatteluja tarpeen mukaan tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen välillä ja aloitetaan sosiaalitoimen, vapaa-aikatoimen ja koulutoimen yhteiset kuukausipalaverit tehdään liikennejärjestelyillä ja suunnittelulla liikkuminen turvalliseksi 6.4 Kunnan talous ja henkilöstö Rymättylä 2010: Vuosikate positiivinen. Verotusperusteet ovat maan keskimääräisessä tasossa. Velkaantumistaso on alle maan kaikkien kuntien keskiarvon. Maksuvalmius on hyvä. Investoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti. Kunnan henkilöstö on osaavaa ja työhönsä motivoitunutta. Henkilökunnan määrä on mitoitettu riittäväksi tuotettavien palvelujen määrään nähden. Kunta huolehtii henkilöstöstään. Toimenpiteet ja toimintaperiaatteet : - Tarkistetaan maksujen ja taksojen taso vuosittain. - Panostetaan verotulojen lisäämiseksi asuinkuntapolitiikkaan ja elinkeinojen kehittämiseen suunnitellulla tavalla. - Hyödynnetään kunta-alan uuden palkkausjärjestelmän uudistamisen aikana kertyneitä tietoja esimerkiksi koulutuksen suunnittelussa ja pelisääntöjen luomisessa. - Pidetään yllä henkilöstön osaamista tarpeellisella koulutuksella. - Mahdollistetaan työntekijöiden hakeutuminen koulutukseen, josta saa valmiuksia kehittää omaa työtään. - Huolehditaan siitä, että kunnan koko henkilöstö tulee työkykyä ylläpitävän toiminnan piiriin. - Kannustetaan henkilöstöä omatoimiseen fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitoon. - Suhtaudutaan henkilöstöön voimavarana, ei yksin menoeränä. - Selvitetään sektoreittain henkilömäärän riittävyys tuotettaviin palveluihin nähden.

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot