Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden 2009 2012 strategia"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden strategia

2 2 NAANTALIN KAUPUNKI Johdanto Naantalin kaupungin strategiatyö toteutetaan osana kuntaliitoksen muutosvalmennusprojektia. Strategiatyö on voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä jatkuvaa. Strategia-asiakirjan linjaukset ohjaavat kaupungin hallintokuntien muuta suunnitelma- ja ohjelmatyötä. Kaupungin arvot Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat ja haluttua muutosta toimintakulttuurissa edistävät arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat: Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tiedotetaan aktiivisesti ja selkeästi asioiden valmistelusta ja päätöksistä. Asiat hoidetaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Luottamus Luottamus on kaksisuuntaista jokainen seisoo sanojensa takana. Luottamus edellyttää, että jokainen osaa oman tehtävänsä. Luottamus on uskoa tulevaisuuteen. Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta. Yhteistyö syntyy luottamuksesta. Vastuullisuus Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuutta on tehdä, mitä on luvannut. Vastuullisuus on myös itseohjautuvuutta ja omasta osaamisesta huolehtimista. Selkeä organisaatio lisää vastuullisuutta. Uudistumiskyky Uusien tietojen ja taitojen saamisesta vastuu on itsellä. Uudistumiskyky on uusien toimintatapojen löytämistä. Uudistumiskyky edellyttää laajempaa keskustelua yli hallintokuntarajojen. Uudistumiskykyä lisää avoimuus palautteelle. Vanhan uudelleen arvioiminen luo tilaa uuden omaksumiselle. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuutta on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein.

3 3 NAANTALIN KAUPUNKI Naantalin kaupungin toiminta-ajatus Naantali paras paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä Kaupungin visio 2020 Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava, yhteistyökykyinen ja lisäarvoa Suomelle ja Turun seudulle tuottava toimija Turun kaupunkiseudulla. Naantali järjestää palvelut laadukkaasti, taloudellisesti, asukkaiden mielipiteitä kunnioittaen ja alueelliset näkökohdat huomioon ottaen. Naantalin perinteisten elinkeinojen vahvuutta täydentävät saariston monimuotoiset palvelut. Naantalissa kuntalaisilla on mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa aktiivisesti. Naantalin kaupunki on työyhteisönä innostava, joustava, kehittyvä ja panostaa henkilöstön osaamisen parantamiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Strategiset johtopäätökset, painopisteet ja mittarit Kunkin alaotsikon alle on kirjattu strategiset johtopäätökset. Taulukko-osion vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen on kirjattu strategiset päämäärät / painopisteet, keskimmäiseen sarakkeeseen painopistettä kuvaavat mittarit ja oikeanpuoleiseen sarakkeeseen toimenpiteet/tavoitteet valtuustokaudelle Tasapainoinen väestönkasvu Alueellisesti ja määrällisesti tasapainoisen väestönkasvun (keskimäärin asukkaan vuotuisen lisäyksen) saavuttaminen edellyttää strategisen yleiskaavan laatimista, asumisviihtyisyydestä ja peruspalveluista huolehtimista Asukasluvun hallittu kasvu asukasluvun kehitys keskimäärin as/vuosi Seudullisesti hyvä huoltosuhde huoltosuhde (alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä (15 64 v) kohti) parempi kuin seudulla keskimäärin Peruspalvelut päätöksentekokyky ja vahva yhteisöllisyys palvelustrategian laatiminen

4 4 NAANTALIN KAUPUNKI hallintorajat ylittävien toimintaprosessien kehittäminen ennalta ehkäisevät toimenpiteet Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Vanhuspalvelujen turvaaminen Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Turvallisuuden edistäminen Sähköinen asiointi kehittyy henkilökohtaiset tarpeet huomioiden hyvinvointisuunnitelman mittarit asiakastyytyväisyys, jonotusajat Maisema mallin antamat vertailutiedot sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärät jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus peruskoulun päättäneistä eri viranomaisten tilastot, turvallisuuskyselyt 1. hyvinvointikertomus laadittu, Naantalin vertailuluvut keskimäärin valtakunnan lukuja paremmat hyvä palvelutaso laitossijoitusten määrä laskee peruskoulun päättävät saavat jatkopaikan valtuuston hyväksymän turvallisuussuunnitelman toteuttaminen seudullisesti vertailukelpoiset palvelut Kestävä kehitys tavoitteena aktiivinen rooli ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi (energiantuotanto, rakentaminen) ekologisesti ennakoiva toiminta (merialueen tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen reagoiminen) Merialueen tilan paraneminen sisäsaaristossa Energiaa säästävien rakennustapojen ja tehokkaiden lämmitysmuotojen suosiminen valumavesien laatu jätevesijärjestelmien käyttöönotto hajaasutusalueella rakennusluvat ja kulutusarviot merialueen tilan koheneminen vuosittaiset selvitykset ja tarkastustoiminta ympäristöystävällisten ratkaisujen määrä lisääntyy Elinkeinopolitiikka aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoitetaan tavoitteena yritysten hyvät toimintaedellytykset työpaikkamäärän kasvun kautta turvataan keskimääräistä parempi työllisyys kaupunkiseudulla

5 5 NAANTALIN KAUPUNKI Hyvä työpaikkaomavaraisuus nouseva trendi työpaikkaomavaraisuus Työpaikkamäärän kasvu työpaikkojen määrä työpaikkaomavaraisuuden kasvun turvaava lisäys Aktiivinen yritystonttien määrä, yritystontteja tarvetta vastaavasti, elinkeinopolitiikka yrittäjätilaisuuksien yrittäjäkyselyissä hyvä arvosana määrä yrittäjien antama palaute Hyvä työllisyys työllisyystilastot työttömyysaste alle kaupunkiseudun keskimääräisen tason Kuntakeskusten kehittäminen ja kaupunkikuvasta huolehtiminen kaupungin keskustan kehittäminen sekä siihen perustuvien liikenneratkaisujen toteuttaminen historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen ja saaristomaiseman vaaliminen sekä saariston tuoman lisäarvon hyödyntäminen Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Joukkoliikenteen kehittäminen vakituisten asukkaiden määrä, työpaikat ja yritykset kesäasukkaiden huomiointi linjaston kattavuus määrä, nouseva trendi, vuosittaiset informaatiotapahtumat kaikki kaupungin osaalueet palvelun piirissä matkustajamäärä Kevyen liikenteen hyvä taso Työ- ja koulumatkat Kevyen liikenteen osuus suurempi kuin kaupunkiseudulla keskimäärin Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa (ml. täydennysrakentaminen ja historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen) rakennuslupien määrä, väestömäärän ja yhdyskuntarakenteen kehitys strategisen yleiskaavan mukainen tonttitarjonta Henkilöstö palvelutarvemuutoksen edellyttämän henkilöstömäärän ja palveluverkoston turvaaminen vahvan työnantajakuvan ja työyhteisön sosiaalisen pääoman turvaaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Tietotekniikan hyödyntäminen Henkilöstön hyvinvointi hallinnon osuus toiminnan kokonaismenoista Kunta 10 -mittarit organisaatiotarkastelu 2012 mennessä, välitarkastus 2010 keväällä etätyö on mahdollista kaikissa osissa kaupunkia, sähköinen esityslistajakelu käytössä kaikissa toimielimissä Naantali pysyy kärkisijoilla

6 6 NAANTALIN KAUPUNKI Talous kaupungin talouden turvaaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja väestönkasvulla (edellytysten luonti, verojen ja maksujen oikea taso) silta laman yli Toiminnan tuottavuuden parantaminen Toiminnan taloudellisuus kehittyy Tuloveroprosentti tarkoituksenmukaisen kilpailukykyisellä tasolla Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla Vuosikate kattaa investoinnit pitkällä tähtäimellä valtakunnalliset mittarit ministeriön valmistelussa Tilastokeskuksen kuntavertailut toiminnoittain Maisema mallin tapaiset vertailut veroprosentin suhde valtakunnalliseen ja seudulliseen keskiarvoon suhde yleiseen hinta- ja kustannuskehitykseen velan määrä asukasta kohti vuosikate suhteessa investointeihin palvelustrategian toteuttaminen alkaa asukas/asiakaskohtaiset kustannukset maan keskitasossa tarkastellaan taloussuunnitelma yhteydessä tarkastellaan taloussuunnitelma yhteydessä velan määrä alle maan keskiarvon Viestintä kaupungin viestinnän tehokkuudesta, sisällöllisestä kehittämisestä ja oikeaaikaisuudesta huolehtiminen Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Toimivat tietoliikenneyhteydet kansalais- ja järjestötoiminnan aktiivisuus, äänestysprosentti nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus avoin ja aktiivinen viestintä äänestysprosentti pysyy valtakunnan keskiarvon yläpuolella toimivat nuorisofoorumi ja lasten parlamentti etätyöskentely ja kehittyneet tietotekniikkapalvelut käytettävissä koko kaupungin alueella Alueyhteistyö kaupunki suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti seudulliseen yhteistyöhön hankkeisiin osallistumisesta päätetään kunkin hankkeen osalta erikseen Seutuyhteistyön kehittäminen hankkeiden määrä, toimivat rakenteet kaupunkiseutusuunnitelma etenee

7 7 NAANTALIN KAUPUNKI Muut strategiset asiakirjat Tämän asiakirjan ohella keskeisimpiä organisaation toimintaa ohjaavia strategisia asiakirjoja ovat: Palvelustrategia (mitä tuotetaan itse, mitä ostetaan ulkoa ja mitä toteutetaan yhteistyössä kuntien tai muiden yhteistyötahojen kanssa). Valmistelussa pyritään seudullisen palvelustrategian laatimiseen, ei päätöstä työn aloittamisesta. Henkilöstöstrategia, valmistellaan vuoden 2010 aikana Hyvinvointisuunnitelma, valmistelu vuonna 2010 Strateginen yleiskaava ja siihen tukeutuva maapoliittinen ohjelma yhdyskuntarakenteen laajentamiseksi ja uusien alueiden käyttöön saamiseksi, Valmistelu on aloitettu. Keskustan rakennemalli ja sitä täydentävät kehittämisohjelmat, valmistelussa Saaristo-ohjelma, kaupunginvaltuusto käsittelee vuonna 2009 Elinkeinopoliittinen ohjelma, päivitettävä Matkailustrategia, ei päätöstä Viestintästrategia, valmistellaan vuonna 2010 Turvallisuussuunnitelma, Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman vuosille

8 Tulevaisuuden Naantali Valtuustokauden strategia-asiakirjan liitteet 1-5

9 Turun kaupunkiseudun vaihtoehtoiset kehityskulut, liite 1 Kehityskulku Muuttujat Alue- ja kuntatalous Hallinto Elinkeinot Väestö/muuttoliike Asuminen Liikenne Kehittyvä talousalue kehityskulku Alueen osuus kansantuotteesta kasvaa ja osaltaan mahdollistaa palvelujen hyvät järjestämismahdollisuudet. V-S liiton asema ja merkitys vahvistuu. Seutuhallintoon luodaan toimivat rakenteet. Kuntien yhteistoiminta tiivistyy ja kuntaliitokset jatkuvat. Seudullinen palvelustrategia osana PARAS hankkeen jatkoa. Meriklusteri ja bioteknologia ovat kehityksen vetureina. Maakaasu tuodaan Turun seudulle. Logistiikkatoiminnot seudulla kehittyvät. Matkailuelinkeino kehittyy saaristossa. Väestö kasvaa Tilastokeskuksen ennusteiden mukaisesti. Muuttoliike Turun kehyskuntiin jatkuu ja nopeutuu. Vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Omakotiasuminen laajenee. Toisaalta väestön vanheneminen lisää laadukkaiden kerrostalo- ja palveluasuntojen kysyntää Henkilöautojen määrän kasvu hidastaa joukkoliikennepalvelujen kehittymistä. Hiipuva talousalue - kehityskulku Aluetalous supistuu, kuntien rahoitus yhä enemmän valtionosuuksien varassa. Kuntaliitoksia tapahtuu enemmän kuin kehittyvän talousalueen vaihtoehdossa. Seudullinen palvelustrategia osana PARAS hankkeen jatkoa. Suurteollisuus hiipuu, pienyritysten ja palvelualojen osuus kasvaa voimakkaasti. Väkiluvun kasvu hiipuu, mutta asukasluku ei vielä alene. Muuttoliike kehyskuntiin hidastuu. Työvoiman muutto maakunnan ulkopuolelle lisääntyy. Vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa. Pientalorakentaminen keskittyy Turun lähikuntiin. kyky tuottaa vaihtoehtoisen asumisen malleja heikkenee. Joukkoliikenteen merkitys kasvaa. Pikaraitiotien rakentaminen osana epätoivoista henkiinjäämistaistelua alkaa. Alue- ja yhdyskunta-rakenne Ympäristö Yhdyskuntarakenteen tiivistymistä hidastaa yhä kauemmas kehyskuntiin ulottuva omakotirakentaminen. Ympäristön ja Itämeren tilaa kohentavat toimet tehostuvat. Meriympäristön heikkeneminen hidastuu. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kerrostalorakentamisen ja vuokra-asuntotuotannon osuus kasvaa. Uusiin ympäristön tilaa parantaviin toimiin vähän mahdollisuuksia. Alueellisin toimin ympäristön tilaa ei juuri

10 Osaaminen Koulutus Kulttuuri Ilmastomuutosta hidastavia energiantuotantomuotoja lisätään. Osaamiseen panostetaan erityisesti bioteknologiassa ja muilla kasvualoilla. Maahanmuutto lisää ammattitaitoisen työvoiman määrää. Koulutukseen panostusta ja koulutusmääriä lisätään työvoimatarvetta vastaavasti. Kulttuuri kehittyy ja muodostaa yhden keskeisen vetovoimatekijän maakunnassa. Lisäpanostuksia tehdään sekä koulutukseen, tiloihin että rahalliseen tukeen. voida parantaa. Palvelualojen ja pienyrittäjyyden aloille suunnataan käytettävissä olevia resursseja. Perusosaaminen pyritään säilyttämään. Koulutuksen tasoparannuksiin ei ole mahdollisuutta, pyritään turvaamaan tulevaisuuden kasvualusta. Kulttuuri ei saa lisäresursseja, kehitys on vapaaehtoistyön varassa. Pienryhmien omaehtoinen toiminta on vilkasta.

11 Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät, liite 2 AVAINTEKIJÄT/LÄHTÖTILANNE 1. Väestörakenteen muutokset - asukasluku asukasluku v 2007/ > > 75 v 2007/ > Poliittiset muutosvoimat (EU:n taso, kansallinen taso, Turun kaupunkiseutu, Naantali) 3. Taloudelliset muutosvoimat 4. Ekologiset muutosvoimat 5. Muutokset arvomaailmassa 6. Verkostoituminen (yhteistyö ja kumppanuudet) MUUTOKSEN KUVAUS Väestön ikääntyminen Huoltosuhde heikkenee Lasten määrä ei vähene Väestön monikulttuuristuminen Muutokset EU:n tasolla (ohjaus lisääntyy) Paras hanke jatkuu (kaupunkiseudulla kuntajaon muutoksia) Seudullisissa verkostoissa tapahtuva palvelutoiminta lisääntyy Hallinnon uudistamis- ja tehokkuusvaatimus kasvaa Lähidemokratiaa kehitetään Taloudellinen taantuma Valtiolta tulevat velvoitteet eivät kasva Ilmastomuutos ja merialueen heikko kunto Päätösten perustaminen ekologisiin näkökulmiin Perinteinen omavastuuajattelu heikkenee Asiakkaiden valveutuminen kasvaa Palvelujen järjestäminen verkostoituneesti (valtio, kunnat, yritykset, 3. sektori, yhteisöt) VAIKUTUS TOIMINTAAN Paineet terveyden- ja vanhusten huollon järjestelmien kehittämiseen kasvavat Nuorten ikäluokkien palveluista ei vapaudu resursseja ikääntyneiden ihmisten palveluun Valmiuksia monikulttuuriseen palveluun on lisättävä Tasavahvojen yhteistoiminta lisääntyy. Poliittisen ohjausjärjestelmän haasteet lisääntyvät Uusia toimintatapoja otettava käyttöön. Saaristonäkökulma huomioitava toiminnan kehittämisessä Keskittyminen perustehtävien hoitoon Palveluiden kysyntä kasvaa Tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset korostuvat Painetta verotukseen ja maksuihin Yhdyskuntasuunnitteluun uusia vaatimuksia Liikenne- ja logistiikkasuunnitteluun vaatimuksia Sähköiset palvelut lisääntyvät Tuen ja erityispalvelujen kysyntä lisääntyy Ohjausjärjestelmät uudistettava

12 SWOT analyysi, liite 3 HEIKKOUDET - merialueen tilan heikkeneminen entisestään - sisäiset joukkoliikenne- ja tietotekniikkayhteydet - rajalliset yritystonttiresurssit - elinkeinorakenteen kapeus erityisesti yrityspalveluiden osalta - strategisen yleiskaavan puuttuminen - hallintokuntien välinen yhteistyö - ennaltaehkäisevän toiminnan puutteet ja ongelmat vaikuttavuuden mittaamisessa - heikot valmiudet monikulttuurisuuteen ja maahanmuuton hyödyntämiseen - Turun seudun yhteistyön heikkous, erityisesti kaupunkiseutu kokonaisuutena UHAT - heikkenevä huoltosuhde - syrjäytymisen lisääntyminen - turvallisuusuhat - byrokratisoituminen - kyvyttömyys vastata määrällisesti ja laadullisesti kasvavaan palvelukysyntään henkilöstön saatavuus - taloudellisten resurssien riittävyys ja taloudellinen kehitys, laman vaikutukset - riippuvuus suurteollisuudesta - ilmastonmuutoksesta aiheutuva energiapolitiikan muutos - kaupungin keskustan ja lähipalveluiden heikentyminen MAHDOLLISUUDET - hallittu väestönkasvu - kesäasukkaat - saariston ja saaristolaisuuden vahvistaminen - saaristokuntien yhteistyö elinkeinotoiminnassa ja matkailussa - vaihtoehtoiset ratkaisut palvelujen järjestämisessä - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevän työn hyödyntäminen - asiakaslähtöisyys - työnantajakuvan vetovoimaisuus työmarkkinoilla - ilmastonmuutoksen vaatima uusi teknologia ja joukkoliikenne - seudullinen yhteistyö ja verkostoituminen palvelutuotannossa yli kaikkien rajojen - maakunnallinen ja alueellinen edunvalvonta - uudistuneen kuntarakenteen hyödyntäminen VAHVUUDET - suurteollisuuteen ja matkailuun perustuva elinkeinorakenne - satama - Naantalin vahva imago, saaristo ja kulttuurihistoria - yhdessä - monimuotoiset asumisvaihtoehdot - eri alueiden omaleimaisuus ja erityispiirteet - pitkällä tähtäyksellä vahva tulo- ja veropohja - henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntijuus ja paikallistuntemus - selkeä organisaatio - toimivat kunnalliset palvelut - tehokas ja joustava päätöksenteko

13 Asiakasryhmittäiset muutokset palvelutarpeissa, liite 4 ASIAKASRYHMÄT NYKYISET PALVELUTARPEET MUUTOKSET PALVELUTARPEISSA JOHTOPÄÄTÖKSET/ VAADITTAVAT TOIMENPITEET Kuntalaiset - < 7 vuotta vuotta - työikäiset - ei työlliset - vanhukset Nykyinen palvelutarjonta ylittää osin kuntien mitoitukset ja on pääosin erittäin laadukasta Tehostetun tuen ja erityispalveluiden tarve lisääntyy Sähköinen asiointi ja palvelu lisääntyvät Elintasosairauksien lisääntyminen Infrastruktuurin ja liikkumismahdollisuuksien parantamistarve kasvaa alueen laajennuttua Turvallisuuden merkityksen korostuminen Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö/ saumattomat palveluketjut Kyky hyödyntää teknologista kehitystä korostuu Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Turvallisuussuunnittelusta huolehtiminen Ennaltaehkäisevän työn korostuminen varhainen puuttuminen -> Korjaavien palveluiden väheneminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittäminen Seudulliset yhteistyömuodot Strateginen yleiskaavoitus Yritykset - Naantalissa toimivat - sijoittumista harkitsevat - suurteollisuus - saariston yritykset - matkailu Infrastruktuurista ja tonttitarpeesta huolehtiminen Sujuvat lupakäytännöt Naantalin imagosta huolehtiminen Tonttivaranto on hupenemassa Keskustan elinvoiman vahvistaminen Saariston elinkeinotoiminnan palvelut Yrittäjäyhteistyön merkityksen korostuminen Keskustan rakennemalli Saaristomatkailun strategia ja aktiivinen hanketyö Aktiivisempi elinkeinopolitiikka Vahvaa edunvalvontaa ja hyvää yhteistyökykyä Viranomaiset Lain edellyttämä raportointi Sopimusperusteinen yhteistyö Yhteistoiminnalliset vaateet lisääntyvät Kohdennettu valtion ohjaus lisääntyy

14 Sisäinen toimintakyky, liite 5 TOIMIVUUS (kunta 10) JA HYVINVOINTI OSAAMINEN RESURSSIT (henkilöstö, järjestelmät, tilat ja laitteet) + (voimavara) - sosiaalinen pääoma korkealla tasolla - esimiestyö koetaan oikeudenmukaiseksi - päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi - kehityskeskustelun säilyttäminen voimavarana - vahva työnantajakuva - motivoitunut henkilökunta - organisaation toimivuus kuntaliitoksen jälkeen - kokemusta arvostetaan Osaamisen kehittämisen määrätietoisuus - koulutusmyönteisyys - valmiit yhteistyösuhteet - tutkintopohjaiset ohjelmat (esim. JET) Hyvä ammattiosaaminen Pitkien työurien tuoma paikallis- ja verkostotuntemus Saaristo-olosuhteiden tuntemus Yleisellä tasolla riittävät - henkilöstöresurssit - pätevyydet omaava henkilöstö - nykyaikaiset tietotekniset järjestelmät ja laitteet - tiloja on tarvetta vastaavasti - (kehitettävää) - sosiaalinen pääoma ei ole kasvanut - kehityskeskustelujen hyödyllisyyden vahvistaminen (toimialaerot!) - henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien puuttuminen - työnohjaukseen systematiikkaa - byrokraattiseksi koettujen toimintatapojen vähentäminen Tulevaisuuden vaatimukset osaamisen kehittämiselle - eläköitymisen kautta poistuvan osaamisen korvaaminen - sosiaalisten taitojen korostuminen - verkostotyöskentely - tiimeinä työskentely - tiedottamisen osaaminen Osaamisen hallinnan kehittäminen. Uusien palvelutarpeiden edellyttämä osaaminen Resurssien kehittäminen tulisi painottua - sähköisen asioinnin vaatimat tietotekniikan kehittämiskohteet - talouden- ja toiminnanohjausjärjest elmiin panostaminen - henkilöstön saatavuuden varmistaminen kriittisillä toimialueilla - resurssien suuntaaminen muutosta palvelevaksi

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto

NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 2 NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 Sisällys 1. TULEVAISUUSKUVA 2020... 3 2. KAUPUNGIN ARVOT... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 4 4. MENESTYSTEEMAT...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ALUEIDENKÄYTÖSTÄ Paula Qvick

AJANKOHTAISTA ALUEIDENKÄYTÖSTÄ Paula Qvick AJANKOHTAISTA ALUEIDENKÄYTÖSTÄ 13.4.2016 Paula Qvick Tilanne Päätöstä maakuntakaavan laadinnan aloittamisesta ei ole Tarkistustarvetta on: suot, puolustusvoimien alueet, maisemat Yleinen tarkistustarve:

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Vesangan kuntalaistilaisuus 30.1.2008 Rientolassa Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 1 Kuntajako Asukkaiden

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot