Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden 2009 2012 strategia"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden strategia

2 2 NAANTALIN KAUPUNKI Johdanto Naantalin kaupungin strategiatyö toteutetaan osana kuntaliitoksen muutosvalmennusprojektia. Strategiatyö on voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä jatkuvaa. Strategia-asiakirjan linjaukset ohjaavat kaupungin hallintokuntien muuta suunnitelma- ja ohjelmatyötä. Kaupungin arvot Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat ja haluttua muutosta toimintakulttuurissa edistävät arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat: Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tiedotetaan aktiivisesti ja selkeästi asioiden valmistelusta ja päätöksistä. Asiat hoidetaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Luottamus Luottamus on kaksisuuntaista jokainen seisoo sanojensa takana. Luottamus edellyttää, että jokainen osaa oman tehtävänsä. Luottamus on uskoa tulevaisuuteen. Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta. Yhteistyö syntyy luottamuksesta. Vastuullisuus Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuutta on tehdä, mitä on luvannut. Vastuullisuus on myös itseohjautuvuutta ja omasta osaamisesta huolehtimista. Selkeä organisaatio lisää vastuullisuutta. Uudistumiskyky Uusien tietojen ja taitojen saamisesta vastuu on itsellä. Uudistumiskyky on uusien toimintatapojen löytämistä. Uudistumiskyky edellyttää laajempaa keskustelua yli hallintokuntarajojen. Uudistumiskykyä lisää avoimuus palautteelle. Vanhan uudelleen arvioiminen luo tilaa uuden omaksumiselle. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuutta on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein.

3 3 NAANTALIN KAUPUNKI Naantalin kaupungin toiminta-ajatus Naantali paras paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä Kaupungin visio 2020 Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava, yhteistyökykyinen ja lisäarvoa Suomelle ja Turun seudulle tuottava toimija Turun kaupunkiseudulla. Naantali järjestää palvelut laadukkaasti, taloudellisesti, asukkaiden mielipiteitä kunnioittaen ja alueelliset näkökohdat huomioon ottaen. Naantalin perinteisten elinkeinojen vahvuutta täydentävät saariston monimuotoiset palvelut. Naantalissa kuntalaisilla on mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa aktiivisesti. Naantalin kaupunki on työyhteisönä innostava, joustava, kehittyvä ja panostaa henkilöstön osaamisen parantamiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Strategiset johtopäätökset, painopisteet ja mittarit Kunkin alaotsikon alle on kirjattu strategiset johtopäätökset. Taulukko-osion vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen on kirjattu strategiset päämäärät / painopisteet, keskimmäiseen sarakkeeseen painopistettä kuvaavat mittarit ja oikeanpuoleiseen sarakkeeseen toimenpiteet/tavoitteet valtuustokaudelle Tasapainoinen väestönkasvu Alueellisesti ja määrällisesti tasapainoisen väestönkasvun (keskimäärin asukkaan vuotuisen lisäyksen) saavuttaminen edellyttää strategisen yleiskaavan laatimista, asumisviihtyisyydestä ja peruspalveluista huolehtimista Asukasluvun hallittu kasvu asukasluvun kehitys keskimäärin as/vuosi Seudullisesti hyvä huoltosuhde huoltosuhde (alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä (15 64 v) kohti) parempi kuin seudulla keskimäärin Peruspalvelut päätöksentekokyky ja vahva yhteisöllisyys palvelustrategian laatiminen

4 4 NAANTALIN KAUPUNKI hallintorajat ylittävien toimintaprosessien kehittäminen ennalta ehkäisevät toimenpiteet Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Vanhuspalvelujen turvaaminen Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Turvallisuuden edistäminen Sähköinen asiointi kehittyy henkilökohtaiset tarpeet huomioiden hyvinvointisuunnitelman mittarit asiakastyytyväisyys, jonotusajat Maisema mallin antamat vertailutiedot sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärät jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus peruskoulun päättäneistä eri viranomaisten tilastot, turvallisuuskyselyt 1. hyvinvointikertomus laadittu, Naantalin vertailuluvut keskimäärin valtakunnan lukuja paremmat hyvä palvelutaso laitossijoitusten määrä laskee peruskoulun päättävät saavat jatkopaikan valtuuston hyväksymän turvallisuussuunnitelman toteuttaminen seudullisesti vertailukelpoiset palvelut Kestävä kehitys tavoitteena aktiivinen rooli ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi (energiantuotanto, rakentaminen) ekologisesti ennakoiva toiminta (merialueen tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen reagoiminen) Merialueen tilan paraneminen sisäsaaristossa Energiaa säästävien rakennustapojen ja tehokkaiden lämmitysmuotojen suosiminen valumavesien laatu jätevesijärjestelmien käyttöönotto hajaasutusalueella rakennusluvat ja kulutusarviot merialueen tilan koheneminen vuosittaiset selvitykset ja tarkastustoiminta ympäristöystävällisten ratkaisujen määrä lisääntyy Elinkeinopolitiikka aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoitetaan tavoitteena yritysten hyvät toimintaedellytykset työpaikkamäärän kasvun kautta turvataan keskimääräistä parempi työllisyys kaupunkiseudulla

5 5 NAANTALIN KAUPUNKI Hyvä työpaikkaomavaraisuus nouseva trendi työpaikkaomavaraisuus Työpaikkamäärän kasvu työpaikkojen määrä työpaikkaomavaraisuuden kasvun turvaava lisäys Aktiivinen yritystonttien määrä, yritystontteja tarvetta vastaavasti, elinkeinopolitiikka yrittäjätilaisuuksien yrittäjäkyselyissä hyvä arvosana määrä yrittäjien antama palaute Hyvä työllisyys työllisyystilastot työttömyysaste alle kaupunkiseudun keskimääräisen tason Kuntakeskusten kehittäminen ja kaupunkikuvasta huolehtiminen kaupungin keskustan kehittäminen sekä siihen perustuvien liikenneratkaisujen toteuttaminen historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen ja saaristomaiseman vaaliminen sekä saariston tuoman lisäarvon hyödyntäminen Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Joukkoliikenteen kehittäminen vakituisten asukkaiden määrä, työpaikat ja yritykset kesäasukkaiden huomiointi linjaston kattavuus määrä, nouseva trendi, vuosittaiset informaatiotapahtumat kaikki kaupungin osaalueet palvelun piirissä matkustajamäärä Kevyen liikenteen hyvä taso Työ- ja koulumatkat Kevyen liikenteen osuus suurempi kuin kaupunkiseudulla keskimäärin Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa (ml. täydennysrakentaminen ja historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen) rakennuslupien määrä, väestömäärän ja yhdyskuntarakenteen kehitys strategisen yleiskaavan mukainen tonttitarjonta Henkilöstö palvelutarvemuutoksen edellyttämän henkilöstömäärän ja palveluverkoston turvaaminen vahvan työnantajakuvan ja työyhteisön sosiaalisen pääoman turvaaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Tietotekniikan hyödyntäminen Henkilöstön hyvinvointi hallinnon osuus toiminnan kokonaismenoista Kunta 10 -mittarit organisaatiotarkastelu 2012 mennessä, välitarkastus 2010 keväällä etätyö on mahdollista kaikissa osissa kaupunkia, sähköinen esityslistajakelu käytössä kaikissa toimielimissä Naantali pysyy kärkisijoilla

6 6 NAANTALIN KAUPUNKI Talous kaupungin talouden turvaaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja väestönkasvulla (edellytysten luonti, verojen ja maksujen oikea taso) silta laman yli Toiminnan tuottavuuden parantaminen Toiminnan taloudellisuus kehittyy Tuloveroprosentti tarkoituksenmukaisen kilpailukykyisellä tasolla Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla Vuosikate kattaa investoinnit pitkällä tähtäimellä valtakunnalliset mittarit ministeriön valmistelussa Tilastokeskuksen kuntavertailut toiminnoittain Maisema mallin tapaiset vertailut veroprosentin suhde valtakunnalliseen ja seudulliseen keskiarvoon suhde yleiseen hinta- ja kustannuskehitykseen velan määrä asukasta kohti vuosikate suhteessa investointeihin palvelustrategian toteuttaminen alkaa asukas/asiakaskohtaiset kustannukset maan keskitasossa tarkastellaan taloussuunnitelma yhteydessä tarkastellaan taloussuunnitelma yhteydessä velan määrä alle maan keskiarvon Viestintä kaupungin viestinnän tehokkuudesta, sisällöllisestä kehittämisestä ja oikeaaikaisuudesta huolehtiminen Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Toimivat tietoliikenneyhteydet kansalais- ja järjestötoiminnan aktiivisuus, äänestysprosentti nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus avoin ja aktiivinen viestintä äänestysprosentti pysyy valtakunnan keskiarvon yläpuolella toimivat nuorisofoorumi ja lasten parlamentti etätyöskentely ja kehittyneet tietotekniikkapalvelut käytettävissä koko kaupungin alueella Alueyhteistyö kaupunki suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti seudulliseen yhteistyöhön hankkeisiin osallistumisesta päätetään kunkin hankkeen osalta erikseen Seutuyhteistyön kehittäminen hankkeiden määrä, toimivat rakenteet kaupunkiseutusuunnitelma etenee

7 7 NAANTALIN KAUPUNKI Muut strategiset asiakirjat Tämän asiakirjan ohella keskeisimpiä organisaation toimintaa ohjaavia strategisia asiakirjoja ovat: Palvelustrategia (mitä tuotetaan itse, mitä ostetaan ulkoa ja mitä toteutetaan yhteistyössä kuntien tai muiden yhteistyötahojen kanssa). Valmistelussa pyritään seudullisen palvelustrategian laatimiseen, ei päätöstä työn aloittamisesta. Henkilöstöstrategia, valmistellaan vuoden 2010 aikana Hyvinvointisuunnitelma, valmistelu vuonna 2010 Strateginen yleiskaava ja siihen tukeutuva maapoliittinen ohjelma yhdyskuntarakenteen laajentamiseksi ja uusien alueiden käyttöön saamiseksi, Valmistelu on aloitettu. Keskustan rakennemalli ja sitä täydentävät kehittämisohjelmat, valmistelussa Saaristo-ohjelma, kaupunginvaltuusto käsittelee vuonna 2009 Elinkeinopoliittinen ohjelma, päivitettävä Matkailustrategia, ei päätöstä Viestintästrategia, valmistellaan vuonna 2010 Turvallisuussuunnitelma, Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman vuosille

8 Tulevaisuuden Naantali Valtuustokauden strategia-asiakirjan liitteet 1-5

9 Turun kaupunkiseudun vaihtoehtoiset kehityskulut, liite 1 Kehityskulku Muuttujat Alue- ja kuntatalous Hallinto Elinkeinot Väestö/muuttoliike Asuminen Liikenne Kehittyvä talousalue kehityskulku Alueen osuus kansantuotteesta kasvaa ja osaltaan mahdollistaa palvelujen hyvät järjestämismahdollisuudet. V-S liiton asema ja merkitys vahvistuu. Seutuhallintoon luodaan toimivat rakenteet. Kuntien yhteistoiminta tiivistyy ja kuntaliitokset jatkuvat. Seudullinen palvelustrategia osana PARAS hankkeen jatkoa. Meriklusteri ja bioteknologia ovat kehityksen vetureina. Maakaasu tuodaan Turun seudulle. Logistiikkatoiminnot seudulla kehittyvät. Matkailuelinkeino kehittyy saaristossa. Väestö kasvaa Tilastokeskuksen ennusteiden mukaisesti. Muuttoliike Turun kehyskuntiin jatkuu ja nopeutuu. Vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Omakotiasuminen laajenee. Toisaalta väestön vanheneminen lisää laadukkaiden kerrostalo- ja palveluasuntojen kysyntää Henkilöautojen määrän kasvu hidastaa joukkoliikennepalvelujen kehittymistä. Hiipuva talousalue - kehityskulku Aluetalous supistuu, kuntien rahoitus yhä enemmän valtionosuuksien varassa. Kuntaliitoksia tapahtuu enemmän kuin kehittyvän talousalueen vaihtoehdossa. Seudullinen palvelustrategia osana PARAS hankkeen jatkoa. Suurteollisuus hiipuu, pienyritysten ja palvelualojen osuus kasvaa voimakkaasti. Väkiluvun kasvu hiipuu, mutta asukasluku ei vielä alene. Muuttoliike kehyskuntiin hidastuu. Työvoiman muutto maakunnan ulkopuolelle lisääntyy. Vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa. Pientalorakentaminen keskittyy Turun lähikuntiin. kyky tuottaa vaihtoehtoisen asumisen malleja heikkenee. Joukkoliikenteen merkitys kasvaa. Pikaraitiotien rakentaminen osana epätoivoista henkiinjäämistaistelua alkaa. Alue- ja yhdyskunta-rakenne Ympäristö Yhdyskuntarakenteen tiivistymistä hidastaa yhä kauemmas kehyskuntiin ulottuva omakotirakentaminen. Ympäristön ja Itämeren tilaa kohentavat toimet tehostuvat. Meriympäristön heikkeneminen hidastuu. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kerrostalorakentamisen ja vuokra-asuntotuotannon osuus kasvaa. Uusiin ympäristön tilaa parantaviin toimiin vähän mahdollisuuksia. Alueellisin toimin ympäristön tilaa ei juuri

10 Osaaminen Koulutus Kulttuuri Ilmastomuutosta hidastavia energiantuotantomuotoja lisätään. Osaamiseen panostetaan erityisesti bioteknologiassa ja muilla kasvualoilla. Maahanmuutto lisää ammattitaitoisen työvoiman määrää. Koulutukseen panostusta ja koulutusmääriä lisätään työvoimatarvetta vastaavasti. Kulttuuri kehittyy ja muodostaa yhden keskeisen vetovoimatekijän maakunnassa. Lisäpanostuksia tehdään sekä koulutukseen, tiloihin että rahalliseen tukeen. voida parantaa. Palvelualojen ja pienyrittäjyyden aloille suunnataan käytettävissä olevia resursseja. Perusosaaminen pyritään säilyttämään. Koulutuksen tasoparannuksiin ei ole mahdollisuutta, pyritään turvaamaan tulevaisuuden kasvualusta. Kulttuuri ei saa lisäresursseja, kehitys on vapaaehtoistyön varassa. Pienryhmien omaehtoinen toiminta on vilkasta.

11 Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät, liite 2 AVAINTEKIJÄT/LÄHTÖTILANNE 1. Väestörakenteen muutokset - asukasluku asukasluku v 2007/ > > 75 v 2007/ > Poliittiset muutosvoimat (EU:n taso, kansallinen taso, Turun kaupunkiseutu, Naantali) 3. Taloudelliset muutosvoimat 4. Ekologiset muutosvoimat 5. Muutokset arvomaailmassa 6. Verkostoituminen (yhteistyö ja kumppanuudet) MUUTOKSEN KUVAUS Väestön ikääntyminen Huoltosuhde heikkenee Lasten määrä ei vähene Väestön monikulttuuristuminen Muutokset EU:n tasolla (ohjaus lisääntyy) Paras hanke jatkuu (kaupunkiseudulla kuntajaon muutoksia) Seudullisissa verkostoissa tapahtuva palvelutoiminta lisääntyy Hallinnon uudistamis- ja tehokkuusvaatimus kasvaa Lähidemokratiaa kehitetään Taloudellinen taantuma Valtiolta tulevat velvoitteet eivät kasva Ilmastomuutos ja merialueen heikko kunto Päätösten perustaminen ekologisiin näkökulmiin Perinteinen omavastuuajattelu heikkenee Asiakkaiden valveutuminen kasvaa Palvelujen järjestäminen verkostoituneesti (valtio, kunnat, yritykset, 3. sektori, yhteisöt) VAIKUTUS TOIMINTAAN Paineet terveyden- ja vanhusten huollon järjestelmien kehittämiseen kasvavat Nuorten ikäluokkien palveluista ei vapaudu resursseja ikääntyneiden ihmisten palveluun Valmiuksia monikulttuuriseen palveluun on lisättävä Tasavahvojen yhteistoiminta lisääntyy. Poliittisen ohjausjärjestelmän haasteet lisääntyvät Uusia toimintatapoja otettava käyttöön. Saaristonäkökulma huomioitava toiminnan kehittämisessä Keskittyminen perustehtävien hoitoon Palveluiden kysyntä kasvaa Tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset korostuvat Painetta verotukseen ja maksuihin Yhdyskuntasuunnitteluun uusia vaatimuksia Liikenne- ja logistiikkasuunnitteluun vaatimuksia Sähköiset palvelut lisääntyvät Tuen ja erityispalvelujen kysyntä lisääntyy Ohjausjärjestelmät uudistettava

12 SWOT analyysi, liite 3 HEIKKOUDET - merialueen tilan heikkeneminen entisestään - sisäiset joukkoliikenne- ja tietotekniikkayhteydet - rajalliset yritystonttiresurssit - elinkeinorakenteen kapeus erityisesti yrityspalveluiden osalta - strategisen yleiskaavan puuttuminen - hallintokuntien välinen yhteistyö - ennaltaehkäisevän toiminnan puutteet ja ongelmat vaikuttavuuden mittaamisessa - heikot valmiudet monikulttuurisuuteen ja maahanmuuton hyödyntämiseen - Turun seudun yhteistyön heikkous, erityisesti kaupunkiseutu kokonaisuutena UHAT - heikkenevä huoltosuhde - syrjäytymisen lisääntyminen - turvallisuusuhat - byrokratisoituminen - kyvyttömyys vastata määrällisesti ja laadullisesti kasvavaan palvelukysyntään henkilöstön saatavuus - taloudellisten resurssien riittävyys ja taloudellinen kehitys, laman vaikutukset - riippuvuus suurteollisuudesta - ilmastonmuutoksesta aiheutuva energiapolitiikan muutos - kaupungin keskustan ja lähipalveluiden heikentyminen MAHDOLLISUUDET - hallittu väestönkasvu - kesäasukkaat - saariston ja saaristolaisuuden vahvistaminen - saaristokuntien yhteistyö elinkeinotoiminnassa ja matkailussa - vaihtoehtoiset ratkaisut palvelujen järjestämisessä - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevän työn hyödyntäminen - asiakaslähtöisyys - työnantajakuvan vetovoimaisuus työmarkkinoilla - ilmastonmuutoksen vaatima uusi teknologia ja joukkoliikenne - seudullinen yhteistyö ja verkostoituminen palvelutuotannossa yli kaikkien rajojen - maakunnallinen ja alueellinen edunvalvonta - uudistuneen kuntarakenteen hyödyntäminen VAHVUUDET - suurteollisuuteen ja matkailuun perustuva elinkeinorakenne - satama - Naantalin vahva imago, saaristo ja kulttuurihistoria - yhdessä - monimuotoiset asumisvaihtoehdot - eri alueiden omaleimaisuus ja erityispiirteet - pitkällä tähtäyksellä vahva tulo- ja veropohja - henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntijuus ja paikallistuntemus - selkeä organisaatio - toimivat kunnalliset palvelut - tehokas ja joustava päätöksenteko

13 Asiakasryhmittäiset muutokset palvelutarpeissa, liite 4 ASIAKASRYHMÄT NYKYISET PALVELUTARPEET MUUTOKSET PALVELUTARPEISSA JOHTOPÄÄTÖKSET/ VAADITTAVAT TOIMENPITEET Kuntalaiset - < 7 vuotta vuotta - työikäiset - ei työlliset - vanhukset Nykyinen palvelutarjonta ylittää osin kuntien mitoitukset ja on pääosin erittäin laadukasta Tehostetun tuen ja erityispalveluiden tarve lisääntyy Sähköinen asiointi ja palvelu lisääntyvät Elintasosairauksien lisääntyminen Infrastruktuurin ja liikkumismahdollisuuksien parantamistarve kasvaa alueen laajennuttua Turvallisuuden merkityksen korostuminen Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö/ saumattomat palveluketjut Kyky hyödyntää teknologista kehitystä korostuu Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Turvallisuussuunnittelusta huolehtiminen Ennaltaehkäisevän työn korostuminen varhainen puuttuminen -> Korjaavien palveluiden väheneminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittäminen Seudulliset yhteistyömuodot Strateginen yleiskaavoitus Yritykset - Naantalissa toimivat - sijoittumista harkitsevat - suurteollisuus - saariston yritykset - matkailu Infrastruktuurista ja tonttitarpeesta huolehtiminen Sujuvat lupakäytännöt Naantalin imagosta huolehtiminen Tonttivaranto on hupenemassa Keskustan elinvoiman vahvistaminen Saariston elinkeinotoiminnan palvelut Yrittäjäyhteistyön merkityksen korostuminen Keskustan rakennemalli Saaristomatkailun strategia ja aktiivinen hanketyö Aktiivisempi elinkeinopolitiikka Vahvaa edunvalvontaa ja hyvää yhteistyökykyä Viranomaiset Lain edellyttämä raportointi Sopimusperusteinen yhteistyö Yhteistoiminnalliset vaateet lisääntyvät Kohdennettu valtion ohjaus lisääntyy

14 Sisäinen toimintakyky, liite 5 TOIMIVUUS (kunta 10) JA HYVINVOINTI OSAAMINEN RESURSSIT (henkilöstö, järjestelmät, tilat ja laitteet) + (voimavara) - sosiaalinen pääoma korkealla tasolla - esimiestyö koetaan oikeudenmukaiseksi - päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi - kehityskeskustelun säilyttäminen voimavarana - vahva työnantajakuva - motivoitunut henkilökunta - organisaation toimivuus kuntaliitoksen jälkeen - kokemusta arvostetaan Osaamisen kehittämisen määrätietoisuus - koulutusmyönteisyys - valmiit yhteistyösuhteet - tutkintopohjaiset ohjelmat (esim. JET) Hyvä ammattiosaaminen Pitkien työurien tuoma paikallis- ja verkostotuntemus Saaristo-olosuhteiden tuntemus Yleisellä tasolla riittävät - henkilöstöresurssit - pätevyydet omaava henkilöstö - nykyaikaiset tietotekniset järjestelmät ja laitteet - tiloja on tarvetta vastaavasti - (kehitettävää) - sosiaalinen pääoma ei ole kasvanut - kehityskeskustelujen hyödyllisyyden vahvistaminen (toimialaerot!) - henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien puuttuminen - työnohjaukseen systematiikkaa - byrokraattiseksi koettujen toimintatapojen vähentäminen Tulevaisuuden vaatimukset osaamisen kehittämiselle - eläköitymisen kautta poistuvan osaamisen korvaaminen - sosiaalisten taitojen korostuminen - verkostotyöskentely - tiimeinä työskentely - tiedottamisen osaaminen Osaamisen hallinnan kehittäminen. Uusien palvelutarpeiden edellyttämä osaaminen Resurssien kehittäminen tulisi painottua - sähköisen asioinnin vaatimat tietotekniikan kehittämiskohteet - talouden- ja toiminnanohjausjärjest elmiin panostaminen - henkilöstön saatavuuden varmistaminen kriittisillä toimialueilla - resurssien suuntaaminen muutosta palvelevaksi

Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia

Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia Tulevaisuuden Naantali -valtuustokauden 2013-2016 strategia NAANTALIN KAUPUNKI 2 Johdanto Kaupungin arvot Tulevaisuuden Naantali, valtuustokauden 2013 2016 strategia on laadittu oloissa, joissa sekä kuntarakenteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

NAANTALIN STRATEGIATYÖ SAARISTOLAUTAKUNTA

NAANTALIN STRATEGIATYÖ SAARISTOLAUTAKUNTA NAANTALIN STRATEGIATYÖ Työskentelypohjat kevät 2009 SAARISTOLAUTAKUNTA Strategia- ja yhteenvetoanalyysit 1 (11) NAANTALIN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ ASIAKASRYHMITTÄISET

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Liite B2 / Koulutuslautakunta 24.3.2009 KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Kevät 2009 Koulutuslautakunta 24.3.2009 1 (8) NAANTALIN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto

NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 2 NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 Sisällys 1. TULEVAISUUSKUVA 2020... 3 2. KAUPUNGIN ARVOT... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 4 4. MENESTYSTEEMAT...

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 KYL TOIMII! 2016 palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Palvelustrategian tehtävä 4 2. Palvelustrategian arvot 5 3. Palveluvisio 2016 5 4. Palvelujen järjestäminen 6 5. Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Oulun Palvelumalli Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki

Oulun Palvelumalli Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki Oulun Palvelumalli 2020 Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki Kaupunkisuunnitteluseminaari18.10.2013 Kaupunkistrategia - Oulu2020 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Kilpailukykyisen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kehitysaallot

Jyväskylän kaupungin kehitysaallot Uuden aallon Jyväskylä Jyväskylän kaupungin kehitysaallot Jyväskylän kaupunkistrategia Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2010 Strategiaperusta yhdistymissopimus 18.2.2008 Jyväskylä - kilpailukykyinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi PETÄJÄVESI 2020 STRATEGIAKARTTA Petäjäveden kunnan johtamisen suuri periaate on tavoitteiden ja menestystekijöiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tuloskortteihin kirjoitettujen toimenpiteiden avulla.

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUNTATUTKIMUSHANKE KUNTASEMINAARI 1: YHTEENVETO

PIRKANMAAN KUNTATUTKIMUSHANKE KUNTASEMINAARI 1: YHTEENVETO PIRKANMAAN KUNTATUTKIMUSHANKE KUNTASEMINAARI 1: YHTEENVETO PAIKALLISEN JA ALUEELLISEN DEMOKRATIAN TOIMINTAMALLIT Keskittymisen problematiikka: päätösvallan keskittyminen valtakunnan tasolle ja pois kunnilta,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Toimintaympäristön haasteet ja kuntarakenne Seurantaryhmän kokous 4.3.2014 Matti Vatilo Tähtäin vuoteen 2030 ilmiöitä ja ongelmia Väkiluku kasvaa ja

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Aluekehityspäätös 2015-2018 Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Laki alueiden kehittämisestä (7/2014) VN päättää vuoden 2015 loppuun mennessä alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudeksi.

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi Valtuusto 9.6.2014 Vahvuudet - Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet - Monimuotoinen ja puhdas luonto - Erinomaiset liikuntamahdollisuudet - Laaja ja monipuolinen yritystoiminta - Hyvät kunnalliset palvelut

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Toimikuntien tehtävät

Toimikuntien tehtävät Toimikuntien tehtävät H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Yhdistymissopimuksen täsmentäminen (sopimuksen paalut + mahd. tarvittavat lisäpaalut) Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot