Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden 2009 2012 strategia"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden Naantali valtuustokauden strategia

2 2 NAANTALIN KAUPUNKI Johdanto Naantalin kaupungin strategiatyö toteutetaan osana kuntaliitoksen muutosvalmennusprojektia. Strategiatyö on voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä jatkuvaa. Strategia-asiakirjan linjaukset ohjaavat kaupungin hallintokuntien muuta suunnitelma- ja ohjelmatyötä. Kaupungin arvot Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat ja haluttua muutosta toimintakulttuurissa edistävät arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat: Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tiedotetaan aktiivisesti ja selkeästi asioiden valmistelusta ja päätöksistä. Asiat hoidetaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Luottamus Luottamus on kaksisuuntaista jokainen seisoo sanojensa takana. Luottamus edellyttää, että jokainen osaa oman tehtävänsä. Luottamus on uskoa tulevaisuuteen. Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta. Yhteistyö syntyy luottamuksesta. Vastuullisuus Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuutta on tehdä, mitä on luvannut. Vastuullisuus on myös itseohjautuvuutta ja omasta osaamisesta huolehtimista. Selkeä organisaatio lisää vastuullisuutta. Uudistumiskyky Uusien tietojen ja taitojen saamisesta vastuu on itsellä. Uudistumiskyky on uusien toimintatapojen löytämistä. Uudistumiskyky edellyttää laajempaa keskustelua yli hallintokuntarajojen. Uudistumiskykyä lisää avoimuus palautteelle. Vanhan uudelleen arvioiminen luo tilaa uuden omaksumiselle. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuutta on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein.

3 3 NAANTALIN KAUPUNKI Naantalin kaupungin toiminta-ajatus Naantali paras paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä Kaupungin visio 2020 Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava, yhteistyökykyinen ja lisäarvoa Suomelle ja Turun seudulle tuottava toimija Turun kaupunkiseudulla. Naantali järjestää palvelut laadukkaasti, taloudellisesti, asukkaiden mielipiteitä kunnioittaen ja alueelliset näkökohdat huomioon ottaen. Naantalin perinteisten elinkeinojen vahvuutta täydentävät saariston monimuotoiset palvelut. Naantalissa kuntalaisilla on mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa aktiivisesti. Naantalin kaupunki on työyhteisönä innostava, joustava, kehittyvä ja panostaa henkilöstön osaamisen parantamiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Strategiset johtopäätökset, painopisteet ja mittarit Kunkin alaotsikon alle on kirjattu strategiset johtopäätökset. Taulukko-osion vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen on kirjattu strategiset päämäärät / painopisteet, keskimmäiseen sarakkeeseen painopistettä kuvaavat mittarit ja oikeanpuoleiseen sarakkeeseen toimenpiteet/tavoitteet valtuustokaudelle Tasapainoinen väestönkasvu Alueellisesti ja määrällisesti tasapainoisen väestönkasvun (keskimäärin asukkaan vuotuisen lisäyksen) saavuttaminen edellyttää strategisen yleiskaavan laatimista, asumisviihtyisyydestä ja peruspalveluista huolehtimista Asukasluvun hallittu kasvu asukasluvun kehitys keskimäärin as/vuosi Seudullisesti hyvä huoltosuhde huoltosuhde (alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä (15 64 v) kohti) parempi kuin seudulla keskimäärin Peruspalvelut päätöksentekokyky ja vahva yhteisöllisyys palvelustrategian laatiminen

4 4 NAANTALIN KAUPUNKI hallintorajat ylittävien toimintaprosessien kehittäminen ennalta ehkäisevät toimenpiteet Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Vanhuspalvelujen turvaaminen Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Turvallisuuden edistäminen Sähköinen asiointi kehittyy henkilökohtaiset tarpeet huomioiden hyvinvointisuunnitelman mittarit asiakastyytyväisyys, jonotusajat Maisema mallin antamat vertailutiedot sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärät jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus peruskoulun päättäneistä eri viranomaisten tilastot, turvallisuuskyselyt 1. hyvinvointikertomus laadittu, Naantalin vertailuluvut keskimäärin valtakunnan lukuja paremmat hyvä palvelutaso laitossijoitusten määrä laskee peruskoulun päättävät saavat jatkopaikan valtuuston hyväksymän turvallisuussuunnitelman toteuttaminen seudullisesti vertailukelpoiset palvelut Kestävä kehitys tavoitteena aktiivinen rooli ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi (energiantuotanto, rakentaminen) ekologisesti ennakoiva toiminta (merialueen tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen reagoiminen) Merialueen tilan paraneminen sisäsaaristossa Energiaa säästävien rakennustapojen ja tehokkaiden lämmitysmuotojen suosiminen valumavesien laatu jätevesijärjestelmien käyttöönotto hajaasutusalueella rakennusluvat ja kulutusarviot merialueen tilan koheneminen vuosittaiset selvitykset ja tarkastustoiminta ympäristöystävällisten ratkaisujen määrä lisääntyy Elinkeinopolitiikka aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoitetaan tavoitteena yritysten hyvät toimintaedellytykset työpaikkamäärän kasvun kautta turvataan keskimääräistä parempi työllisyys kaupunkiseudulla

5 5 NAANTALIN KAUPUNKI Hyvä työpaikkaomavaraisuus nouseva trendi työpaikkaomavaraisuus Työpaikkamäärän kasvu työpaikkojen määrä työpaikkaomavaraisuuden kasvun turvaava lisäys Aktiivinen yritystonttien määrä, yritystontteja tarvetta vastaavasti, elinkeinopolitiikka yrittäjätilaisuuksien yrittäjäkyselyissä hyvä arvosana määrä yrittäjien antama palaute Hyvä työllisyys työllisyystilastot työttömyysaste alle kaupunkiseudun keskimääräisen tason Kuntakeskusten kehittäminen ja kaupunkikuvasta huolehtiminen kaupungin keskustan kehittäminen sekä siihen perustuvien liikenneratkaisujen toteuttaminen historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen ja saaristomaiseman vaaliminen sekä saariston tuoman lisäarvon hyödyntäminen Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Joukkoliikenteen kehittäminen vakituisten asukkaiden määrä, työpaikat ja yritykset kesäasukkaiden huomiointi linjaston kattavuus määrä, nouseva trendi, vuosittaiset informaatiotapahtumat kaikki kaupungin osaalueet palvelun piirissä matkustajamäärä Kevyen liikenteen hyvä taso Työ- ja koulumatkat Kevyen liikenteen osuus suurempi kuin kaupunkiseudulla keskimäärin Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa (ml. täydennysrakentaminen ja historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen) rakennuslupien määrä, väestömäärän ja yhdyskuntarakenteen kehitys strategisen yleiskaavan mukainen tonttitarjonta Henkilöstö palvelutarvemuutoksen edellyttämän henkilöstömäärän ja palveluverkoston turvaaminen vahvan työnantajakuvan ja työyhteisön sosiaalisen pääoman turvaaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Tietotekniikan hyödyntäminen Henkilöstön hyvinvointi hallinnon osuus toiminnan kokonaismenoista Kunta 10 -mittarit organisaatiotarkastelu 2012 mennessä, välitarkastus 2010 keväällä etätyö on mahdollista kaikissa osissa kaupunkia, sähköinen esityslistajakelu käytössä kaikissa toimielimissä Naantali pysyy kärkisijoilla

6 6 NAANTALIN KAUPUNKI Talous kaupungin talouden turvaaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja väestönkasvulla (edellytysten luonti, verojen ja maksujen oikea taso) silta laman yli Toiminnan tuottavuuden parantaminen Toiminnan taloudellisuus kehittyy Tuloveroprosentti tarkoituksenmukaisen kilpailukykyisellä tasolla Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla Vuosikate kattaa investoinnit pitkällä tähtäimellä valtakunnalliset mittarit ministeriön valmistelussa Tilastokeskuksen kuntavertailut toiminnoittain Maisema mallin tapaiset vertailut veroprosentin suhde valtakunnalliseen ja seudulliseen keskiarvoon suhde yleiseen hinta- ja kustannuskehitykseen velan määrä asukasta kohti vuosikate suhteessa investointeihin palvelustrategian toteuttaminen alkaa asukas/asiakaskohtaiset kustannukset maan keskitasossa tarkastellaan taloussuunnitelma yhteydessä tarkastellaan taloussuunnitelma yhteydessä velan määrä alle maan keskiarvon Viestintä kaupungin viestinnän tehokkuudesta, sisällöllisestä kehittämisestä ja oikeaaikaisuudesta huolehtiminen Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Toimivat tietoliikenneyhteydet kansalais- ja järjestötoiminnan aktiivisuus, äänestysprosentti nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus avoin ja aktiivinen viestintä äänestysprosentti pysyy valtakunnan keskiarvon yläpuolella toimivat nuorisofoorumi ja lasten parlamentti etätyöskentely ja kehittyneet tietotekniikkapalvelut käytettävissä koko kaupungin alueella Alueyhteistyö kaupunki suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti seudulliseen yhteistyöhön hankkeisiin osallistumisesta päätetään kunkin hankkeen osalta erikseen Seutuyhteistyön kehittäminen hankkeiden määrä, toimivat rakenteet kaupunkiseutusuunnitelma etenee

7 7 NAANTALIN KAUPUNKI Muut strategiset asiakirjat Tämän asiakirjan ohella keskeisimpiä organisaation toimintaa ohjaavia strategisia asiakirjoja ovat: Palvelustrategia (mitä tuotetaan itse, mitä ostetaan ulkoa ja mitä toteutetaan yhteistyössä kuntien tai muiden yhteistyötahojen kanssa). Valmistelussa pyritään seudullisen palvelustrategian laatimiseen, ei päätöstä työn aloittamisesta. Henkilöstöstrategia, valmistellaan vuoden 2010 aikana Hyvinvointisuunnitelma, valmistelu vuonna 2010 Strateginen yleiskaava ja siihen tukeutuva maapoliittinen ohjelma yhdyskuntarakenteen laajentamiseksi ja uusien alueiden käyttöön saamiseksi, Valmistelu on aloitettu. Keskustan rakennemalli ja sitä täydentävät kehittämisohjelmat, valmistelussa Saaristo-ohjelma, kaupunginvaltuusto käsittelee vuonna 2009 Elinkeinopoliittinen ohjelma, päivitettävä Matkailustrategia, ei päätöstä Viestintästrategia, valmistellaan vuonna 2010 Turvallisuussuunnitelma, Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman vuosille

8 Tulevaisuuden Naantali Valtuustokauden strategia-asiakirjan liitteet 1-5

9 Turun kaupunkiseudun vaihtoehtoiset kehityskulut, liite 1 Kehityskulku Muuttujat Alue- ja kuntatalous Hallinto Elinkeinot Väestö/muuttoliike Asuminen Liikenne Kehittyvä talousalue kehityskulku Alueen osuus kansantuotteesta kasvaa ja osaltaan mahdollistaa palvelujen hyvät järjestämismahdollisuudet. V-S liiton asema ja merkitys vahvistuu. Seutuhallintoon luodaan toimivat rakenteet. Kuntien yhteistoiminta tiivistyy ja kuntaliitokset jatkuvat. Seudullinen palvelustrategia osana PARAS hankkeen jatkoa. Meriklusteri ja bioteknologia ovat kehityksen vetureina. Maakaasu tuodaan Turun seudulle. Logistiikkatoiminnot seudulla kehittyvät. Matkailuelinkeino kehittyy saaristossa. Väestö kasvaa Tilastokeskuksen ennusteiden mukaisesti. Muuttoliike Turun kehyskuntiin jatkuu ja nopeutuu. Vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Omakotiasuminen laajenee. Toisaalta väestön vanheneminen lisää laadukkaiden kerrostalo- ja palveluasuntojen kysyntää Henkilöautojen määrän kasvu hidastaa joukkoliikennepalvelujen kehittymistä. Hiipuva talousalue - kehityskulku Aluetalous supistuu, kuntien rahoitus yhä enemmän valtionosuuksien varassa. Kuntaliitoksia tapahtuu enemmän kuin kehittyvän talousalueen vaihtoehdossa. Seudullinen palvelustrategia osana PARAS hankkeen jatkoa. Suurteollisuus hiipuu, pienyritysten ja palvelualojen osuus kasvaa voimakkaasti. Väkiluvun kasvu hiipuu, mutta asukasluku ei vielä alene. Muuttoliike kehyskuntiin hidastuu. Työvoiman muutto maakunnan ulkopuolelle lisääntyy. Vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa. Pientalorakentaminen keskittyy Turun lähikuntiin. kyky tuottaa vaihtoehtoisen asumisen malleja heikkenee. Joukkoliikenteen merkitys kasvaa. Pikaraitiotien rakentaminen osana epätoivoista henkiinjäämistaistelua alkaa. Alue- ja yhdyskunta-rakenne Ympäristö Yhdyskuntarakenteen tiivistymistä hidastaa yhä kauemmas kehyskuntiin ulottuva omakotirakentaminen. Ympäristön ja Itämeren tilaa kohentavat toimet tehostuvat. Meriympäristön heikkeneminen hidastuu. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kerrostalorakentamisen ja vuokra-asuntotuotannon osuus kasvaa. Uusiin ympäristön tilaa parantaviin toimiin vähän mahdollisuuksia. Alueellisin toimin ympäristön tilaa ei juuri

10 Osaaminen Koulutus Kulttuuri Ilmastomuutosta hidastavia energiantuotantomuotoja lisätään. Osaamiseen panostetaan erityisesti bioteknologiassa ja muilla kasvualoilla. Maahanmuutto lisää ammattitaitoisen työvoiman määrää. Koulutukseen panostusta ja koulutusmääriä lisätään työvoimatarvetta vastaavasti. Kulttuuri kehittyy ja muodostaa yhden keskeisen vetovoimatekijän maakunnassa. Lisäpanostuksia tehdään sekä koulutukseen, tiloihin että rahalliseen tukeen. voida parantaa. Palvelualojen ja pienyrittäjyyden aloille suunnataan käytettävissä olevia resursseja. Perusosaaminen pyritään säilyttämään. Koulutuksen tasoparannuksiin ei ole mahdollisuutta, pyritään turvaamaan tulevaisuuden kasvualusta. Kulttuuri ei saa lisäresursseja, kehitys on vapaaehtoistyön varassa. Pienryhmien omaehtoinen toiminta on vilkasta.

11 Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät, liite 2 AVAINTEKIJÄT/LÄHTÖTILANNE 1. Väestörakenteen muutokset - asukasluku asukasluku v 2007/ > > 75 v 2007/ > Poliittiset muutosvoimat (EU:n taso, kansallinen taso, Turun kaupunkiseutu, Naantali) 3. Taloudelliset muutosvoimat 4. Ekologiset muutosvoimat 5. Muutokset arvomaailmassa 6. Verkostoituminen (yhteistyö ja kumppanuudet) MUUTOKSEN KUVAUS Väestön ikääntyminen Huoltosuhde heikkenee Lasten määrä ei vähene Väestön monikulttuuristuminen Muutokset EU:n tasolla (ohjaus lisääntyy) Paras hanke jatkuu (kaupunkiseudulla kuntajaon muutoksia) Seudullisissa verkostoissa tapahtuva palvelutoiminta lisääntyy Hallinnon uudistamis- ja tehokkuusvaatimus kasvaa Lähidemokratiaa kehitetään Taloudellinen taantuma Valtiolta tulevat velvoitteet eivät kasva Ilmastomuutos ja merialueen heikko kunto Päätösten perustaminen ekologisiin näkökulmiin Perinteinen omavastuuajattelu heikkenee Asiakkaiden valveutuminen kasvaa Palvelujen järjestäminen verkostoituneesti (valtio, kunnat, yritykset, 3. sektori, yhteisöt) VAIKUTUS TOIMINTAAN Paineet terveyden- ja vanhusten huollon järjestelmien kehittämiseen kasvavat Nuorten ikäluokkien palveluista ei vapaudu resursseja ikääntyneiden ihmisten palveluun Valmiuksia monikulttuuriseen palveluun on lisättävä Tasavahvojen yhteistoiminta lisääntyy. Poliittisen ohjausjärjestelmän haasteet lisääntyvät Uusia toimintatapoja otettava käyttöön. Saaristonäkökulma huomioitava toiminnan kehittämisessä Keskittyminen perustehtävien hoitoon Palveluiden kysyntä kasvaa Tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset korostuvat Painetta verotukseen ja maksuihin Yhdyskuntasuunnitteluun uusia vaatimuksia Liikenne- ja logistiikkasuunnitteluun vaatimuksia Sähköiset palvelut lisääntyvät Tuen ja erityispalvelujen kysyntä lisääntyy Ohjausjärjestelmät uudistettava

12 SWOT analyysi, liite 3 HEIKKOUDET - merialueen tilan heikkeneminen entisestään - sisäiset joukkoliikenne- ja tietotekniikkayhteydet - rajalliset yritystonttiresurssit - elinkeinorakenteen kapeus erityisesti yrityspalveluiden osalta - strategisen yleiskaavan puuttuminen - hallintokuntien välinen yhteistyö - ennaltaehkäisevän toiminnan puutteet ja ongelmat vaikuttavuuden mittaamisessa - heikot valmiudet monikulttuurisuuteen ja maahanmuuton hyödyntämiseen - Turun seudun yhteistyön heikkous, erityisesti kaupunkiseutu kokonaisuutena UHAT - heikkenevä huoltosuhde - syrjäytymisen lisääntyminen - turvallisuusuhat - byrokratisoituminen - kyvyttömyys vastata määrällisesti ja laadullisesti kasvavaan palvelukysyntään henkilöstön saatavuus - taloudellisten resurssien riittävyys ja taloudellinen kehitys, laman vaikutukset - riippuvuus suurteollisuudesta - ilmastonmuutoksesta aiheutuva energiapolitiikan muutos - kaupungin keskustan ja lähipalveluiden heikentyminen MAHDOLLISUUDET - hallittu väestönkasvu - kesäasukkaat - saariston ja saaristolaisuuden vahvistaminen - saaristokuntien yhteistyö elinkeinotoiminnassa ja matkailussa - vaihtoehtoiset ratkaisut palvelujen järjestämisessä - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevän työn hyödyntäminen - asiakaslähtöisyys - työnantajakuvan vetovoimaisuus työmarkkinoilla - ilmastonmuutoksen vaatima uusi teknologia ja joukkoliikenne - seudullinen yhteistyö ja verkostoituminen palvelutuotannossa yli kaikkien rajojen - maakunnallinen ja alueellinen edunvalvonta - uudistuneen kuntarakenteen hyödyntäminen VAHVUUDET - suurteollisuuteen ja matkailuun perustuva elinkeinorakenne - satama - Naantalin vahva imago, saaristo ja kulttuurihistoria - yhdessä - monimuotoiset asumisvaihtoehdot - eri alueiden omaleimaisuus ja erityispiirteet - pitkällä tähtäyksellä vahva tulo- ja veropohja - henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntijuus ja paikallistuntemus - selkeä organisaatio - toimivat kunnalliset palvelut - tehokas ja joustava päätöksenteko

13 Asiakasryhmittäiset muutokset palvelutarpeissa, liite 4 ASIAKASRYHMÄT NYKYISET PALVELUTARPEET MUUTOKSET PALVELUTARPEISSA JOHTOPÄÄTÖKSET/ VAADITTAVAT TOIMENPITEET Kuntalaiset - < 7 vuotta vuotta - työikäiset - ei työlliset - vanhukset Nykyinen palvelutarjonta ylittää osin kuntien mitoitukset ja on pääosin erittäin laadukasta Tehostetun tuen ja erityispalveluiden tarve lisääntyy Sähköinen asiointi ja palvelu lisääntyvät Elintasosairauksien lisääntyminen Infrastruktuurin ja liikkumismahdollisuuksien parantamistarve kasvaa alueen laajennuttua Turvallisuuden merkityksen korostuminen Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö/ saumattomat palveluketjut Kyky hyödyntää teknologista kehitystä korostuu Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Turvallisuussuunnittelusta huolehtiminen Ennaltaehkäisevän työn korostuminen varhainen puuttuminen -> Korjaavien palveluiden väheneminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittäminen Seudulliset yhteistyömuodot Strateginen yleiskaavoitus Yritykset - Naantalissa toimivat - sijoittumista harkitsevat - suurteollisuus - saariston yritykset - matkailu Infrastruktuurista ja tonttitarpeesta huolehtiminen Sujuvat lupakäytännöt Naantalin imagosta huolehtiminen Tonttivaranto on hupenemassa Keskustan elinvoiman vahvistaminen Saariston elinkeinotoiminnan palvelut Yrittäjäyhteistyön merkityksen korostuminen Keskustan rakennemalli Saaristomatkailun strategia ja aktiivinen hanketyö Aktiivisempi elinkeinopolitiikka Vahvaa edunvalvontaa ja hyvää yhteistyökykyä Viranomaiset Lain edellyttämä raportointi Sopimusperusteinen yhteistyö Yhteistoiminnalliset vaateet lisääntyvät Kohdennettu valtion ohjaus lisääntyy

14 Sisäinen toimintakyky, liite 5 TOIMIVUUS (kunta 10) JA HYVINVOINTI OSAAMINEN RESURSSIT (henkilöstö, järjestelmät, tilat ja laitteet) + (voimavara) - sosiaalinen pääoma korkealla tasolla - esimiestyö koetaan oikeudenmukaiseksi - päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi - kehityskeskustelun säilyttäminen voimavarana - vahva työnantajakuva - motivoitunut henkilökunta - organisaation toimivuus kuntaliitoksen jälkeen - kokemusta arvostetaan Osaamisen kehittämisen määrätietoisuus - koulutusmyönteisyys - valmiit yhteistyösuhteet - tutkintopohjaiset ohjelmat (esim. JET) Hyvä ammattiosaaminen Pitkien työurien tuoma paikallis- ja verkostotuntemus Saaristo-olosuhteiden tuntemus Yleisellä tasolla riittävät - henkilöstöresurssit - pätevyydet omaava henkilöstö - nykyaikaiset tietotekniset järjestelmät ja laitteet - tiloja on tarvetta vastaavasti - (kehitettävää) - sosiaalinen pääoma ei ole kasvanut - kehityskeskustelujen hyödyllisyyden vahvistaminen (toimialaerot!) - henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien puuttuminen - työnohjaukseen systematiikkaa - byrokraattiseksi koettujen toimintatapojen vähentäminen Tulevaisuuden vaatimukset osaamisen kehittämiselle - eläköitymisen kautta poistuvan osaamisen korvaaminen - sosiaalisten taitojen korostuminen - verkostotyöskentely - tiimeinä työskentely - tiedottamisen osaaminen Osaamisen hallinnan kehittäminen. Uusien palvelutarpeiden edellyttämä osaaminen Resurssien kehittäminen tulisi painottua - sähköisen asioinnin vaatimat tietotekniikan kehittämiskohteet - talouden- ja toiminnanohjausjärjest elmiin panostaminen - henkilöstön saatavuuden varmistaminen kriittisillä toimialueilla - resurssien suuntaaminen muutosta palvelevaksi

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot