RUOKA JA YMPÄRISTÖ Mat och miljö Food and the Environment

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOKA JA YMPÄRISTÖ Mat och miljö Food and the Environment"

Transkriptio

1 RUOKA JA YMPÄRISTÖ Mat och miljö Food and the Environment Ruoka ja ympäristö ovat erittäin lähellä toisiaan. Runsas kolmasosa kaikista ympäristövaikutuksistamme aiheutuu kuluttamastamme ravinnosta. Ruoan tuotanto, valmistus, kuljettaminen, varastointi ja muut ruokaan liittyvät toimenpiteet astioiden pesuun ja ruoantähteiden hävittämiseen saakka aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Ruoantuotanto lähtee liikkeelle maanviljelystä, joka on yksi Suomen suurimmista vesistöjen kuormittajista. Ruoan kuljetus ja sen pitäminen kylmänä aiheuttavat lisäksi päästöjä ilmaan. Suuri osa tuottamistamme jätteistä liittyy usein ruokaan ja sen pakkaamiseen. Kiinnitäthän asiaan huomiota myös Palotarus leirillä! Liharuoka kuormittaa ympäristöä enemmän kuin kasviksista valmistettu. Kokonaisessa ateriassa ero tasoittuu, sillä lautanen pääsääntöisesti sisältää enemmän kasvikunnan tuotteita kuin lihaa. Lihaa voi täten syödä kohtuullisesti ympäristöä rasittamatta, sillä kestävässä ja tasapainoisessa maataloudessa tarvitaan sekä kotieläimiä, karjanlantaa että karjalle nurmen viljelyä. Lihan käytön voi myös korvata kanalla tai kalalla. Lihan syömistä merkittävämpi ympäristövaikutus on ruuan jääminen yli, koska tällöin sen tuottamisen ja valmistuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset menevät hukkaan. Muistathan siis syödä lautasen tyhjäksi! Mat och miljö står väldigt nära varandra. En dryg tredjedel av all miljöpåverkan beror på linsmedelförbrukningen. Produktionen, tillverkningen, tarnsporten, lagringen och andra åtgärder gällande mat, allt från disk till att bli av med matrester, förorsakar miljöpåverkan. Matproduktionen startar med jordbruket, som är ett av Finlands största belastare av vattendragen. Transporten och nerkylningen av maten förorsakar också utsläpp. Största delen av avfallet vi producerar hör ihop med mat eller förpackning av mat. Också överbliven mat förorsakar miljöpåverkan, för då har matproduktionens och tillverkningens miljöpåverkan skett i onödan. Du fäster väl uppmärksamhet på detta under Palotarus 2010 lägret! Förutom det tradionella jordbruket har man i Finland börjat odla allt mer ekologiska produkter. Ekologisk mat och ekologiska produkter är producerade så att man föredragit förnybara råvaror, återvunnit näringsämnen samt förminskat belastningen av miljön. Ekologiska produkter finns i många produktgrupper, men ursprungligen har de uppkommit inom jordbruket. Nu för tiden kan man förutom livsmedel, som ekologiska produkter köpa bl.a. garn, kläder och make-up. EU:s ekologiska logo är obligatorisk fr.o.m på alla förpackade ekologiska produkter. Logon säkerställer att produkten är producerad enligt stränga bestämmelser för ekologiska produkter. Luomuruoka Luomu on lyhenne sanasta luonnonmukainen. Luomutuotteita löytyy monista eri tuoteryhmistä, mutta se on lähtöisin elintarvikkeiden alkutuotannosta eli maanviljelystä. Nykyisin luomutuotteena voi ostaa elintarvikkeiden lisäksi lankaa, vaatteita sekä meikkejä. Luonnonmukainen ruoka tai muu tuote on tuotettu uusiutuvia raaka-aineita suosien, ravinteita kierrättäen ja ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta pienentäen. Kuormitusta on pienennetty lannoitteiden tai torjuntaaineiden käyttöä vähentämällä. Eläinten ja luonnon hyvinvointi otetaan myös luomutuotannossa huomioon, jolloin muun muassa eläinten hoitoon ja elinympäristöön kiinnitetään enemmän huomiota kuin tavanomaisessa karjataloudessa. Luonnonmukaisessa maataloudessa arvostetaan ympäristön omien toimintojen roolia tuholaisten ja tautien hallinnassa sekä kasvien että kotieläinten terveydenhuollossa. Siinä pidättäydytään käyttämästä synteettisiä torjunta-aineita, väkilannoitteita, kasvuhormoneja, antibiootteja ja GMO-tekniikkaa (geenimanipuloidut tuotteet). Niiden asemesta luomuviljelijät käyttävät monia menetelmiä, jotka vakauttavat ekosysteemejä ja vähentävät saastumista. Luonnonmukaisten tuotantotapojen vuoksi luomutuotteista löytyy vähemmän jäämiä näistä aineista. Näin ollen niistä valmistetaan puhdasta ja maistuvaa ruokaa, joka on hyvästä myös ympäristölle. Pakatuista luomutuotteista löytyy lähtien pakollinen EU:n luomulogo. Logo varmistaa, että tuote on tuotettu tiukkojen luomutuotteille annettujen säädösten mukaisesti. Food production and environment are combined in many ways. More than a third of all of our environmental influences are caused by our nutrition. The production, preparing, shipping, storing as well as other food-related procedures all the way to dishwashing and leftover disposing are all affecting our environment. Food production begins with farming which causes one of the biggest problems in lakes of Finland. Also the shipping and cooling of the food causes emissions to air and soil. Most of our solid waste is food or packaging related and when there are leftovers, there are effects on environment. It means that all the natural resources used in food production and preparing will go to waste. Remember to pay attention not to leave anything on your plate on Palotarus 2010 Camp in order to save our natural resources! In addition to traditional farming organic foods have started to get a foothold in Finnish agriculture. Organic stands for naturally made food which is produced in favour of renewable resources. It is cultivated with recycled nutrients in order to lower the stress of the environment when it comes to food production. There are a lot of organically made products but they all originate from farming. Nowadays you can buy for example string, clothes and make-up as well as organically made food. Since , a new EU logo for organic products was introduced in the European Union. Contrary to the existing EU organic logo, which can be used voluntarily, the use of the new logo is compulsory. The logo makes sure that the product has been produced under strict regulations given to organic products.

2

3 MAAPERÄ JA YMPÄRISTÖ Jordmånen och miljö Soil and the Environment Suomen maankamara koostuu peruskalliosta eli kallioperästä ja sitä peittävistä maalajeista eli maaperästä. Maapeite ei ole yhtenäinen, vaan kallioperä on paikoin paljastuneena. Maapeitteen paksuus voi olla jopa 100 m, mutta sen keskipaksuus on vain 8,5 m. Maaperään kuuluu kallioperää maalla ja vesistöjen pohjalla peittävä irtomaakerros, jonka pääosa koostuu murskautuneesta ja hienontuneesta kiviaineksesta eli kivennäismaalajeista. Niitä ovat mm. moreeni, sora, hiekka ja savi. Maaperään kuuluvat lisäksi eloperäisestä aineksesta syntyvät turve ja lieju sekä maaperässä oleva vesi. Maaperä on syntynyt geologisten prosessien - rapautumisen sekä mannerjäätikön, virtaavan veden ja tuulen toiminnan - tuloksena. Suomen maaperä on pääosin syntynyt viimeisimmän jääkauden aikana ja sen jälkeen. Mannerjäätikön sulaessa valtavat vesivirrat, jäätikköjoet, koversivat erilaisia uomia. Ne myös kerrostivat lajittelemaansa soraa ja hiekkaa jäätikön alle harjuiksi (esim. Punkaharju) ja sen eteen suistoiksi eli deltoiksi. Muun muassa Salpausselät ovat sarja vierekkäisiä reunadeltoja. Mannerjäätikön painon vaikutuksesta maankuori painui alaspäin. Jäätikön peräännyttyä kuori alkoi palautua aikaisempaan asemaansa aiheuttaen rannan siirtymistä meri- ja järvialueilla. Maankohoaminen oli aluksi nopeaa ja se jatkuu yhä. Suurimmillaan maankohoaminen on Merenkurkussa (n. 1m/ 100 vuotta) ja pienimmillään Kaakkois-Suomessa (alle 20 cm/ 100 vuotta). Yli puolet maamme pinta-alasta oli painunut niin syvälle, että mannerjäätikön sulaessa vesi peitti niitä. Nykyään alueet ovat kohonneet jopa yli 200 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle. Tämän ns. ylimmän rannan alapuolelle kerrostui seisovassa vedessä savea ja hiesua. Maankohoamisen vuoksi on syntynyt myös muinaisrantoja ja rantakerrostumia. Vedestä nousseella maalla joet kuluttivat ja kerrostivat hiekkaa ja hietaa jokivarsiin. Tuuli kuljetti ja kerrosti hiekkaa lentohiekkakinoksiksi eli dyyneiksi, joita esiintyy yleisesti jäätikköjokija rantakerrostumilla. Alavilla veden vaivaamilla mailla alkoi soistuminen ja turpeen muodostuminen pian alueen vapauduttua jään tai veden peitosta. Kallioilla alkoi hidas rapautuminen, joka jatkuu edelleen. Näin kallioperää peittävä maakerros vähitellen saavutti nykyiset piirteensä, joita tällä hetkellä ihminen muokkaa voimakkaasti luonnonvoimien ohella. Lähde: Geologian tutkimuskeskus Marken i Finland består av urberg m.a.o. bergrunden och olika jordarter, vilka bildar jordmånen. Berggrunden är inte täckt överallt. Jordtäcket kan vara t.o.m. 100 meter tjockt, men dess medeltjocklek är ca 8,5 meter. Till jordmånen hör ett skikt av lös jord, som täcker bergrunden på land och i botten av vattendragen. Jordskiktet består av krossad och finmalen stenmassa m.a.o. mineraljordarter. Dessa är bl.a. morän, grus, sand och lera. Till jordmånen hör torv och slam, som uppkommit av organiska ämnen samt vatten. Jordmånen har uppkommit till följd av geologiska prosesser vittring samt inverkan av kontinentalisen, rinnande vatten och vind. Jordmånen i Finland har uppkommit under och som följd av föregående istid. Då kontinentalisen smalt, urholkade de väldiga vattenmassorna jorden och ledde till uppkomsten av bl.a. flodfåror. Vattenmassorna samlade också sand och grus till åsar och deltan. Som följd av kontinentalisens massiva tyngd sjönk jordskorpan. När isen drog sig tillbaka, började jordskorpan så småningen återhämta sig med landhöjning som följd. Landhöjningen var till en början kraftig och den pågår fortfarande. Finland s soil consists of layers of soil which are formed above the bedrock. The layers don t, however, cover it everywhere. The thickness of soil layers can be over 100 meters but usually it is only 8,5 meters in medium. The layers of soil above our bedrock and water areas mainly consist of crushed and grinded rock material which is also known as mineral soil. For example moraine, gravel, sand and clay are mineral soils. In addition, the soil also consists of organic material such as turf and mud. Water is also present. The soil has formed as a result of geological processes such as erosion. Actions of continental glaciers, running water and wind form the soil as well. Finnish soil is mainly formed during the last ice age and it has continued its transformation since then. When the continental glacier melted huge streams of water hollowed channels out to the rock foundation and layered the gravel and sand into eskers (e.g. Punkaharju) and deltas (e.g. Salpausselkä region). By the pressure of the continental glacier the earth s crust drooped and as the glacier pulled back the crust started to normalize itself to its previous position. This normalization is still happening as the ground lifts itself up.

4 Kallio tai erittäin ohut maapeite Moreenia Soraa ja hiekkaa Savea ja silttiä Soraa, hiekkaa, silttiä Turvetta ja liejua

5 JÄTEVESI JA YMPÄRISTÖ Avfallsvatten och miljö Wastewater and the Environment Palotarus suurleirillä tuotetaan valtavia määriä jätevettä päivittäin. Suurin vedenkuluttaja on leirin suihkut. Minuutin oleskelu suihkussa kuluttaa noin 12 litraa vettä ja tuottaa saman verran jätevesiä. Mutta kuinka paljon kuluttavat kaikki alueen leiriläiset? Noin 2000 leiriläisen jokapäiväinen käynti suihkussa ainoastaan minuutin ajan synnyttää jätevettä jopa litraa! Tämä on siis lähes ämpärillistä päivässä! Jätevettä syntyy suihkujen lisäksi ruoan valmistuksessa sekä käsien ja astioiden pesussa. Jäteveden määrä ei ole kuitenkaan niin suuri kuin suihkuissa, mutta niitä tuotetaan silti jatkuvasti päivittäisten aterioiden valmistuksen ja astioiden pesun myötä. Mikä tekee jätevedestä ympäristölle haitallista? Vesi on luonnontuote. Se ei itsessään ole ympäristölle haitallista, mutta jäteveden sisältämät ainesosat ovat. Suihkuista, käsienpesusta ja ruoan valmistuksesta syntyviä jätevesiä kutsutaan harmaiksi jätevesiksi. Ne eivät siis sisällä wc-vesiä, joita yleisesti kutsutaan mustiksi jätevesiksi. Leirillä mustat jätevedet kerätään umpisäiliöihin ja ne kuljetetaan jätevedenpuhdistamoihin käsiteltäväksi. Harmaiden jätevesien käsittely on sen sijaan mahdollista leirialueella. Vattnet är en naturprodukt. I sig självt är vattnet inte skadligt för miljön, men avfallsvattnets komponenter är. Skadliga ämnen är bland annat näringsämnen, såsom fosfor och kväve, samt organiska ämnen som leder till syrebrist. Näringsämnen och organiska ämnen är nödvändiga i små mängder, men skadliga för miljön i för stora mängder. På Palotarus 2010 lägret uppkommer stora mängder avfallsvatten dagligen. Största vattenförbrukaren är lägrets duschar. En minut i duschen förbrukar ca 12 l vatten och producerar lika mycket avfallsvatten. Men hur mycket förbrukar alla lägerdeltagare? Ca 2000 lägerdeltagares en minuts dusch per dag producerar t.o.m liter avfallsvatten! Detta är nästan ämbar vatten per dag! Avfallsvatten uppkommer förutom av duschandet i samnd med matlagning samt handtvätt och disk. Avfallsvattenmängden i dessa fall är ändå inte så stor som i samband med duschandet. Avfallsvatten som uppkommer i samband med dusch, handtvätt och matlagning kallas för grått avfallsvatten. De innehåller m.a.o. inte wc-vatten, som i allmänhet kalls svart avfallsvatten. För att avfallsvattnen inte skall förorsaka skada för miljön, bör de hanteras med noggrannhet. Harmaiden jätevesien haitallisuutta ympäristölle kuvataan kolmella tekijällä: ravinteiden eli typen, fosforin ja orgaanisen (eloperäisen) aineen määrällä. Typpi on ravinne, jonka kemiallinen merkki on N. Se esiintyy jätevesissä yleensä ammoniumtyppenä (NH4), jota jätevesiin tulee esimerkiksi virtsasta ja ruoantähteistä. Harmaissa jätevesissä typpeä on melko vähän, mutta mustissa jätevesissä sitäkin enemmän. Typpi on tärkeä ravinne kaikille eliöille, mutta sen liiallinen määrä vesistöissä aiheuttaa rehevöitymistä. Maatalous, ja erityisesti lannoitteiden käyttö, on Suomen suurin typpipäästöjen aiheuttaja. Fosfori on typen tavoin ravinne, jonka kemiallinen merkki on P. Fosforia on jätevesissä pääasiallisesti fosfaatteina, joita käytetään paljon pesuaineissa ja lannoitteissa. Erityisesti suihku- ja käsienpesuvesien mukana vesistöihin kulkeutuu paljon fosforia. Typpi ja fosfori ovat tärkeitä ravinteita kaikille eliöille, mutta niiden liiallinen määrä vesistöissä aiheuttaa rehevöitymistä. Orgaanisen eli eloperäisen aineksen haitallisuus jätevesissä perustuu sen tapaan hajota vedessä kuluttaen samalla siinä olevaa happea. Mitä enemmän eloperäistä ainetta jätevesien kautta vesistöihin joutuu, sitä enemmän happea kuluu. Liiallinen hapenkulutus voi aiheuttaa järvien happikatoa, joka on erittäin haitallista järven asukkaille, kuten kaloille. Eloperäinen aines yhdessä ravinteiden, kuten typen ja fosforin, kanssa lisää vesistöjen rehevöitymistä. Eloperäistä ainetta joutuu harmaisiin jätevesiin esimerkiksi tiskaamisen aikana rasvoina ja ruoantähteinä. Jotta jätevesistä ei aiheudu ympäristölle haittaa, tulee ne käsitellä huolellisesti ennen luontoon päästämistä. Jätevesien käsittelystä voit lukea vesienkäsittely-taulusta, jonka löydät läheltä jätevesien käsittelyjärjestelmiä. Water is a natural product which isn t harmful to the environment by itself. In case of wastewater there are a lot of particles dissolved in it which can be harmful. These particles can be for example nutrients such as phosphorus and nitrogen or organic substances. Nutrients and organic substances are necessary in small amounts but harmful to the environment when there s too much. A massive amount of wastewater is produced every day on Palotarus 2010 Camp. The biggest consumers of water are the showers. When a person takes a shower for one minute he spends around 12 litres of water as well as produces the same amount of wastewater. But how much wastewater do all the participants on this camp produce in one day? Let s see When 2000 campers go to take a shower everyday and spend a minute there it produces wastewater as much as litres per day! It equals nearly to 2500 buckets per day! Wastewater is produced also in preparing food, washing dishes as well as washing one s hands. The amount of wastewater generated from these sources does not, however, equal the massive amounts spent when taking a shower. Wastewater generated from domestic activities such as showers, washing hands or preparing of food is called greywater. Greywater differs from water from the toilets which is called blackwater. In order to protect our environment both of these types of wastewater must be processed carefully.

6

7 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA YMPÄRISTÖ Hantering av avfallsvatten och miljö Wastewater Treatment and the Environment Leirillä syntyvien harmaiden jätevesien määrä on valtava. Suihkuissa, käsien- ja astianpesulinjastoilla sekä ruoanlaitossa syntyy kymmeniätuhansia litroja vettä päivässä. Nämä vedet on käsiteltävä ennen kuin ne johdetaan takaisin luontoon. Jätevesien käsittelyllä jätevesistä poistetaan ravinteita ja orgaanista ainesta, jotka vesistöihin päästessään aiheuttaisivat rehevöitymistä. Käsittelytavat voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: fysikaalisiin, biologisiin ja kemiallisiin menetelmiin. Jätevedenpuhdistamoissa käytetään kaikkia edellä mainittuja menetelmiä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Jäteveden fysikaalisilla käsittelymenetelmillä tarkoitetaan jäteveden suodattamista tai laskeuttamista, jolloin ympäristölle haitalliset aineet poistuvat vedestä. Fysikaalisia menetelmiä käytetään muun muassa kiinteiden aineiden, kuten ruoantähteiden, poistoon jätevesistä. biologiset käsittelymenetelmät perustuvat eloperäiseen toimintaan. Menetelmissä hyödynnetään luonnon omaa tapaa puhdistaa jätevettä pikkupöpöjen, mikrobien, avulla. Mikrobit käyttävät jätevedessä olevia ainesosia ravintonaan poistaen ne jätevedestä. Biologisilla menetelmillä vedestä voidaan poistaa myös ravinteita, kuten fosforia ja typpeä sekä myös orgaanista aineista. kemiallisissa käsittelymenetelmissä jäteveteen lisätään kemikaaleja, joilla poistetaan haitallisia ravinteita saostamalla niitä säiliön pohjaan. Kemikaali valitaan haitta-aineen mukaan. Kemialliset menetelmät perustuvat kemiallisiin reaktioihin vedessä ja ovat erittäin tehokas tapa ravinteiden poistamiseen. Avfallsvattenmängden, som uppstår på lägret, är väldig. I samband med duschandet, handtvätt och disk samt matlagning uppstår tiotalstusen litter avfallsvatten per dag. Dessa vatten bör behandlas innan de släpps ut i naturen. Under hanteringen av avfallsvatten elimineras näringsämnen och organiska ämnen, vilka skulle förorsaka övergödning, om de hamnade i vattendragen. För hantering av lägrets gråa avfallsvatten används jordfilterverk, som renar vattnet biologiskt och fysikaliskt. Filterverket är byggt i ett träram, som innehåller träflis och finfördelat filtersand. Vattnet, som skall behandlas, passerar de olika lagren i filtretverket. Hur fungerar systemet? 1. Avfallsvattnet samlas i en cistern. 2. Vattnet leds jämnt över filterverkplanen 3. Vattnet passerar filterverket levande mikrober eliminerar ur avfallsvattnet ämnen, som är skadliga för miljön 4. Vattnet leds till närmaste bäck växter, som lever i bäcken, använder sig av de återstående näringsämnena Palotarus suurleirin jätevesien käsittely on järjestetty ainoastaan harmaille jätevesille. Mustat jätevedet kerätään talteen ja toimitetaan alueen ulkopuolisille jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi. Leirillä käytettävät jätevesienkäsittelyjärjestelmät on tehty erityisesti Palotarus leirille. Käsittelyjärjestelmä Leirin jätevesien käsittelyyn käytetään maasuodattamoa, joka puhdistaa vettä biologisesti ja fysikaalisesti. Suodattamo on rakennettu puukehikon sisään ja se sisältää puuhaketta ja hienojakoista suodatinhiekkaa. Käsiteltävä vesi kulkeutuu suodattamon kerrosten läpi. Miten järjestelmä toimii? 1. Jätevesi kerätään säiliöön. 2. Vesi johdetaan tasaisesti suodattamokentän päälle. suurimmat kiintoaineet jäävät säiliöön 3. Vesi kulkeutuu kentän läpi ympäristölle haitalliset aineet poistuvat jätevedestä suodatusmateriaalissa elävien mikrobien toimesta 4. Vesi johdetaan läheiseen puroon vedessä kasvavat kasvit käyttävät jäteveteen jääneitä ravinteita hyödykseen 5. Käsitelty jätevesi kulkeutuu aikanaan maakerrosten läpi ja siitä syntyy uutta pohjavettä. A great amount of greywater is produced on Palotarus 2010 Camp. Tens of thousands of litres of wastewater is generated from showers, dishwashing lines and food preparing. This water must be processed before it can be led back to nature. Wastewater treatments aim to eliminate nutrients and organic matter which would cause euthropication on water systems. The wastewater treatment for greywater is based on soil filtration which cleans the water biologically and physically. The soil filtrating system is a wooden structure which consists of layers of wood chips and fine-grained sand. The filtrating system works when wastewater goes through all of the layers. How does the system work? 1. Wastewater is gathered into a container. 2. Water is led evenly through the filtration area. 3. Water goes through all layers of the filtration system a. Substances which are harmful to the environment are eliminated by micro-organisms which live in filtration material (especially in wood chips) 4. Water is led to a nearby stream a. Water plants use left-over nutrients to their growth Leirillä syntyvien harmaiden jätevesien määrä on valtava. Suihkuissa, käsien- ja astianpesulinjastoilla sekä ruoanlaitossa syntyy kymmeniätuhansia litroja vettä päivässä. Nämä vedet on käsiteltävä ennen kuin ne johdetaan takaisin luontoon. Jätevesien käsittelyllä jätevesistä poistetaan ravinteita ja orgaanista ainesta, jotka vesistöihin päästessään aiheuttaisivat rehevöitymistä. Oheisessa kuvassa on esitetty poikkileikkaus leirillä käytettävästä maasuodattamosta.

8 Hake/träflis/wood Hiekka/sand/sand Sora/grus/gravel

9 JUOMAVESI JA YMPÄRISTÖ Dricksvatten och miljö Drinking Water and the Environment Vesi on elintärkeä elementti. Kaikki elollinen rakentuu vedestä, myös ihminen. Tämän vuoksi ihmisen tulisi muistaa juoda kuumana kesäpäivänä kahdesta kolmeen litraa vettä. Juomakelpoista makeaa vettä on kuitenkin maapallolla erittäin vähän, sillä suurin osa maapallon vesistä on suolaista merivettä, joka ei sellaisenaan kelpaa juomavedeksi. Makea vesi on jakautunut jäätiköihin, järviin ja jokiin sekä maanalaiseen pohjaveteen. Veden kiertokulkua maapallolla on havainnollistettu oheisessa kuvassa. Vettä kulutetaan Suomessa noin 76 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä vastaa yli 700 eduskuntatalon kokoista vesialuetta tai yli uima-altaallista vuodessa. Keskimäärin yksi suomalainen kuluttaa noin 155 litraa puhdasta vettä vuorokaudessa. Suomessa juomavetenä käytetään pohja- ja pintavesiä. Pohjaveden laatu on yleensä pintavesiä huomattavasti parempi, jonka vuoksi niitä oidaan käyttää sellaisenaan juomavetenä. Tyypillinen pohjavedenottamo onkin tavallinen kaivo. Kuinka juomavetemme on syntynyt? Pohjavettä syntyy, kun maaperän päällä oleva vesi suotautuu maakerrosten läpi. Vesi kulkee maaperässä, kunnes se on tavoittaa vettä läpäisemättömän kerroksen, kuten kallioperän. Kulkeutuessaan vesi puhdistuu epäpuhtauksista, kuten bakteereista, ja samalla siihen liukenee useita hyödyllisiä suoloja. Maan alle varastoitunut pohjavesi pysyy maaperässä vallitsevan matalan lämpötilan vuoksi erittäin kylmänä. Pohjavettä saattaa ajoittain purkautua maan pinnalle myös itsestään muodostaen tällöin lähteen. Pohjavettä muodostuu Suomessa paljon enemmän kuin sitä käytetään, mutta sitä uhkaavat liikakäytön sijaan monet muut riskit. Pohjavettä voi pilata esimerkiksi teiden suolaus tai öljyvahingot, jotka voivat pohjaveteen päästessään estää juomaveden saannin miljoonilta suomalaisilta. Vattnet är ett livsviktigt element. Allt liv bygger sig på det. Därför bör människan komma ihåg att dricka två till tre liter vatten under en het sommardag. Drickbart sötvatten finns på jordklotet dock endast lite, ty största delen av jordklotets vatten är havsvatten, vilket som sådant är odrickbart. Sötvattnet indelas i glaciärer, insjöar samt underjordiskt grundvatten. Vattnets cirkulation på jordklotet har åskådliggjorts i bilden intill. I Finland förbrukas ca 76 miljoner kubikmeter vatten per år. Detta motsvarar över 700 vattenområden i storlek av riksdagshuset eller över fulla simbassänger per år. En finländare förbrukar i medeltal 155 liter rent vatten i dygnet. I Finland används grund- och ytvatten till dricksvatten. Grundvattnets kvalitet är i allmänhet bättre än ytvattnets och därför kan grundvattnet användas som sådant som dricksvatten. Den mest typiska grundvattenkällan är en vanlig brunn. Water is a vital element for all living things. That is why we should remember to drink two to three litres of water a day, especially on hot sunny days. There s not, however, a lot of drinkable freshwater on our planet because most of Earth s surface is covered by seawater (saline) which is not suitable for drinking as such. Freshwater, on the other hand, is naturally occurring in glaciers, lakes and rivers as well as underground as groundwater. In Finland, water is consumed around 76 million cubic meters per year. It matches the capacity of 700 Parliament houses or swimming pools per year! On average one Finn consumes around 155 litres of clean water per day. Groundwater and surface water are both used as drinking water in Finland. The quality of groundwater is usually significantly better and for which it can be used as such. Usually the most typical sources of groundwater are wells. Pintavesiä käytetään Suomessa juomavetenä lähes yhtä laajalti kuin pohjavettä. Esimerkiksi pääkaupunkiseutu käyttää juomavetenään Päijänne-järven vettä, joka johdetaan pääkaupunkiseudulle yli 70 kilometriä pitkässä tunnelissa. Pintaveden käyttö juomavetenä vaatii kuitenkin sen käsittelyn, jonka avulla siitä saadaan puhdistettua bakteereita ja muita haitallisia aineita pois. Puhdistuksen lisäksi käsiteltävään veteen lisätään samoja suoloja, joita pohjavesiin liukenee luonnostaan. Eräät pintaveden puhdistusvaiheet muistuttavatkin hyvin pitkälti luonnonmukaista pohjaveden puhdistamistapaa. Palotarus leirillä käytetään paljon pinta- että pohjavettä. Pintavettä käytetään muun muassa koulutuksissa sammutukseen, pohjavettä sen sijaan ruuassa ja juomissa. Pohjavedestä valtaosa otetaan tästä kaivosta. Kaivosta vesi johdetaan putkia pitkin käyttökohteisiin. Seuraa putkia niin löydät myös kohteet, joissa vettä kulutetaan!

10

11 ENERGIANKULUTUS JA YMPÄRISTÖ Energiförbrukning och miljö Energy Consumption and the Environment Arkisilla valinnoilla ja käyttötottumuksilla on mahdollista vaikuttaa energian ja materiaalien kulutukseen. Usein jo pienillä käyttötottumusten muutoksilla saadaan aikaan tuntuvia vaikutuksia ilman että joudutaan tinkimään totutusta. Energiankulutuksen kohteet voidaan jakaa kotona ja leirillä kolmeen osa-alueeseen: sähkönkulutukseen, lämmönkulutukseen ja vedenkulutukseen. Sähkönkulutus Kodin energiankulutuksesta kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Sähkönkulutusta aiheuttavat erityisesti valaistus, kylmälaitteet sekä kodin elektroniikka. Tiesitkö, että tallentavan digiboksin valmiustila kuluttaa yli kolmasosan samasta sähkömäärästä kuin laitteen käyttö? Tässä muutama vinkki sähkönkulutuksen vähentämiseen: Sammuta sähkölaitteet, jos et käytä niitä. Virransäästötila kuluttaa myös energiaa. Vaihda virtaa vievät hehkulamput jopa 15 kertaa pitkäikäisempiin ja energiasäästäväisempiin energiansäästölamppuihin Hanki energiatehokkaita laitteita. Turha laite kuluttaa turhaan energiaa. Irrota puhelimen laturi pistokkeesta latauksen päätyttyä. Tunnista ympäristömerkityt tuotteet. Merkit kuvaavat niiden energiatehokkuutta. Muista hankkiessasi uutta sähkölaitetta tarkastaa, että se on merkitty niillä. Mitkä asiat Palotarus 2010 leirillä kuluttavat sähköä? Lämmön- ja vedenkulutus Jopa puolet kodin energiasta kuluu lämmittämiseen. Suomen talvi on pitkä, joten lämmityskuluja syntyy väistämättä. Suurin osa lämmitykseen kuluvasta energiasta on sidoksissa vedenkulutukseen, sillä käyttöveden lämmitys aiheuttaa suurimman osan lämmönkulutuksesta. Mitä enemmän lämmintä vettä käytetään, sitä enemmän energiaa kuluu. Lämmönkulutusta saat aisoihin kiinnittämällä huomiota esimerkiksi huoneiden lämpötilaan (sopiva huonelämpötila on C) lämpöpattereiden ja huonekalujen sijoitukseen älä päästä lämpöä harakoille, tuuleta tehokkaasti tai jätä ikkunoita päiväkausiksi auki Mitkä asiat Palotarus 2010 leirillä kuluttavat lämpöenergiaa? Energiaa kuluu väistämättä, mutta kysymys kuuluukin, kuinka se voidaan tuottaa mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Muistathan, että uusiutuvat energia eivät kuormita ympäristöä samalla tavalla kuin uusiutumattomat. Tiesitkö, että Palotarus 2010 leirin sähkö on tuotettu vesivoimalla? Med vardagliga val och förbrukningsvanor kan man påverka konsumtionen av energi och material. Redan med små konsumtionsförändringar får man till stånd märkbar verkan utan man måste avstå från det man är van vid. Energiförbrukningen hemma och på lägret kan indelas tre grupper: - elkonsumtion, värmekonsumtion och vattenkonsumtion Elkonsumtion En tredjedel av energiförbrukningen hemma går åt till elapparatur och belysning. Speciellt belysningen, kylapparatur samt hemmets elektronik förorsakar elkonsumtion. Vad förorsakar elkonsumtion på Palotarus 2010 lägret? Värme- och vattenkonsumtion T.o.m. hälften av hemmets energi går åt till uppvärming. Vintern i Finland är lång, vilket ofrånkomligt leder till uppvärmningskostnader. En stor del av värme-energin är bunden till vattenkosnumtionen, ty uppvärmningen av konsumtionsvattnet förorsakar största värmekonsumtionen. Ju mer varmt vatten förbrukas, desto mer energi konsumeras. Energiförbrukningen är oöverkomlig, men frågan är hur den kan produceras med minsta möjliga miljöpåverkan. Visste du att el, som förbrukas på Palotarus 2010 lägret, ja producerats med vattenkraft? It is possible to have an impact on energy and material consumption by everyday choices. It only takes few changes in our behaviour to accomplish substantial effects without the need to bargain from what has been. The sources of energy consumption can be divided in three areas as well as on this camp as at home. The sources are electricity consumption, heat consumption and water consumption. Electricity consumption A third of our energy consumption at home is the result from electrical appliances and lighting. Electricity consumption is especially caused by lighting, refrigerators and home electronics. Which things consume a lot of electricity on Palotarus 2010 Camp? Heat and water consumption Almost half of energy consumption at home is the result from heating. Because the winter in Finland is fairly long, heating expenses are inevitable. The greatest part of energy consumption is caused by water consumption because it consumes a lot of energy to heat water. The more you use warm water, the more it will use energy. We need to produce energy because we use it a lot. The question is how can we produce it more environmentally friendly ways? Did you know that the energy used Palotarus 2010 Camp is produced by water power?

12

13 ILMASTO JA YMPÄRISTÖ Atmosfären och miljö The Atmosphere and the Environment Maapalloa ympäröi paksu ilmakehä, joka mahdollistaa elämän maapallolla. Ilmakehä muodostuu erilaisista kaasuista, joista yleisimmät ovat typpi ja happi. Happi on elintärkeä kaasu kaikelle elolliselle. Ilmakehä suojaa maapalloa auringon liialliselta säteilyltä, mutta samalla lämmittää sitä estäen maan pinnasta heijastuvan lämpöenergian karkaamisen takaisin avaruuteen. Ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi, koska se toimii samalla tavoin kuin lasi kasvihuoneen seinissä ja katossa. Kasvihuoneilmiö on luontaista. Ilman sitä maapallolla olisi jopa 30 astetta kylmempää kuin nyt. Ihmisen toiminta on kuitenkin voimistanut ja nopeuttanut luontaista kasvihuoneilmiötä aiheuttaen ilmaston jatkuvaa lämpenemistä. Haitallinen ilmiö perustuu siihen, että ihminen toiminnallaan vapauttaa ilmakehään sinne kuulumattomia kaasuja. Yksi merkittävimmistä ilmaston lämmittäjistä on hiilidioksidi, jota syntyy erityisesti kun poltetaan hiilipitoisia polttoaineita, kuten bensiiniä, öljyä tai kivihiiltä. Liikenne ja energiantuotanto ovat täten merkittävimpiä ihmisen toimia, joilla ilmaston lämpenemistä aiheutetaan. Mitä ilmaston lämpeneminen aiheuttaa? Ilmaston nopea lämpeneminen uhkaa ensisijaisesti napa-alueilla olevaa ikijäätä, sillä merivesien lämmetessä myös jäätiköt sulavat. Kun jään sulaa ja merivesi laajenee lämmetessään, myös veden pinnan oletetaan nousevan. Meriveden pinnannousu useilla kymmenillä senteillä ei kuulosta paljolta, mutta se riittää uhkaamaan useita runsaasti asutettuja rannikkoseutuja ympäri maailmaa. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös säähän. Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet, myrskyt ja niiden aiheuttamat tulvat sekä maanvyörymät lisääntyvät ja toisaalla kuumuus, kuivuus ja niiden aiheuttamat metsäpalot ja sadonmenetykset tulevat lisääntymään. Suomessa kesät voivat olla kuivempia ja kuumempia, mutta erityisesti talvisin sateiden määrä lisääntyy. Kuumat kesät ja leudot talvet parantavat myös hyönteisten määrien ja lajien lisääntymistä. Ilmaston lämpenemistä voi jokainen ehkäistä omilla toimillaan. Ilmastonmuutos, kuten moni muukin ympäristöongelma, on seurausta ihmisten liikakulutuksesta. Liikkuminen omalla autolla, turha sähkönkulutus ja tavaranpaljous lisäävät ilmakehää lämmittävien kaasujen määrää joko suoraan tai tavaroiden ja sähkön valmistamisen kautta. Pohdi omia kulutus- ja liikkumistottumuksia ja mieti miten voisit itse ehkäistä ilmaston lämpenemistä! Jordklotet omges av en tjock atmosfär, som möjliggör livet på jorden. Atmosfären består av olika gaser, av vilka de allmännaste är kväve och syre. Syre är en livsviktig gas för allt levande. Atmosfären skyddar jorden från solens överflödiga strålning, men samtidigt uppvärms jorden genom att hindra värmestrålningen att fly tillbaka till rymden. Fenomenet kallas växthusfenomen, i.o.m. att det fungerar på samma sätt som glaset i växthusets väggar och tak. Växthusfenomenet är ett naturligt fenomen. Utan det skulle det vara t.o.m. 30 grader kallare än nu. Människans handlande har emellertid effektiverat det naturliga växthusfenomenet och därmed förorsakat kontinuerlig uppvärmning av klimatet. Det skadliga fenomenet baserar sig på att människan med sitt handlande frigör gaser, som inte hör till atmosfären. Koldioxiden är den mest betydande uppvärmaren av klimatet. Koldioxid uppstår då man bränner kolinnehållande bränslen såsom bensin, olja eller stenkol. I människans handlande är trafiken och energiförbrukningen således de viktigaste förorsakarna av klimatförändringen. Uppvärmningen av klimatet hotar främst urisen på polarområdena, som följd av att havsvattnen uppvärms. Då isen smälter och havsvattnet uppvärms, utvidgas vattenmassorna och vattennivån antas stiga. Uppvärmningen av klimatet leder också till förändringar i väderleken. Earth is surrounded by a thick atmosphere which makes living on our planet possible. The atmosphere consists of different kind of gases. It is mainly composed of nitrogen and oxygen. Oxygen is a vital gas for all living creatures. The atmosphere protects planet Earth from too much radiation from the sun but at the same time it heats it up by preventing the reflective heat energy from the ground getting back to space. This phenomenon is called greenhouse effect because it works like glass walls and ceilings on greenhouses. The greenhouse effect is natural and without it, it would be 30 degrees colder than it is now. The actions of people has, however, strengthened and speeded the natural greenhouse effect up by causing global warming. This harmful phenomenon is based on the fact that our actions free such gases into the atmosphere that doesn t belong there. One of the most significant warmers of the climate is carbon dioxide which is formed especially when carbon-based fuels such as gasoline, oil or coal is burned. Traffic and energy production are thus the most significant ways to cause global warming. The global warming is primarily a threat to the ice on Polar Regions. As the seawater heats up the glaciers will melt down. As the ice melts and seawater expands as it gets warmer it is assumed that the sea level would rise as well. The phenomenon has also effect on the weather.

14

15 SAASTEET JA YMPÄRISTÖ Föroreningar och miljö Pollution and the Environment Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, säteilyn, melun päästämistä ympäristöön, josta aiheutuu haittaa joko ihmisten terveydelle tai luonnolle tai sen erilaisille toiminnoille. Aineita, jotka pilaavat ympäristöä kutsutaan usein ympäristömyrkyiksi. Vanha sanonta, määrä tekee myrkyn, pitää paikkansa myös ympäristömyrkkyjen osalta, sillä monet aineet voivat ympäristöön kertyessään aiheuttaa vakaviakin ongelmia kasveille tai eläimille. Maailmassa tunnetaan yli 10 miljoonaa erilaista kemikaalia, joista monet ovat ympäristölle erittäin haitallisia. Kemikaaleja käytetään teollisuudessa ja erilaisten tuotteiden valmistuksessa erittäin laajasti. Mitä laajemmin kemikaaleja käytetään, sitä todennäköisemmin sitä myös pääsee ympäristöön. Erityisen haitallisia aineita ympäristölle ovat raskasmetallit, kuten elohopea ja lyijy. Elohopeaa löytyy mm. akuista, loisteputkista sekä vanhoista kuumemittareista. Se kertyy ravintoketjussa ja on jo nyt heikentänyt mm. merikotkien lisääntymistä. Lyijyä on sen sijaan käytetty paljon polttoaineissa, jotka jo itsessään ovat ympäristölle erittäin haitallisia. Nykyisin polttoaineet ovat lyijyttömiä, mutta lyijyä pääsee ympäristöön vielä muun muassa autoissa olevien lyijyakkujen kautta. Akut tulee täten toimittaa käsiteltäväksi eikä jättää lojumaan ympäristöön. Henkilöauto on hyvä esimerkki tuotteesta, joka sisältää paljon ympäristölle haitallisia aineita ja voi väärin käsiteltynä aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja. Henkilöautossa on sisällään akku, joka sisältää lyijyä ja rikkihappoa, jotka molemmat ovat ympäristölle vaarallisia. Sen lisäksi autossa on useita muita nestemäisiä ongelmajätteitä, kuten polttoainetta, jotka voivat jo pienissä määrin pilata pohjavettä ja maaperää laajoiltakin alueilta. Moottori- ja vaihteistoöljyt ovat yhtä haitallisia eliöille. Näiden lisäksi autoista löytyy jäähdytys- ja lasinpesunesteitä, joissa molemmissa on ympäristölle vaarallisia aineita. Tulipalojen sammutukseen käytettävässä sammutusvaahdossa on käytetty ympäristölle haitallisia aineita. Sammutusvaahdot voivat sisältää vaahdosta riippuen orgaanisia fluoriyhdisteitä ja glykolia, jotka molemmat ovat haitallisia pohjavesiin tai maaperään joutuessaan. Koska fluoriyhdisteitä sisältävät sammutusvaahdot eivät hajoa luonnossa, biologisesti hajoavia sammutusvaahtoja on alettu kehittää viime vuosikymmeninä. Tulipaloissa vapautuu runsaasti ympäristölle haitallisia aineita, joista osa voi valua ympäristöön vaarattoman sammutusveden mukana. Tulipalon mahdollisimman nopealla sammuttamisella voidaan vähentää palon aikana vapautuvien haitallisten aineiden määrää. Palotarus suurleirillä kerätään erilleen kaikki leirillä syntyneet ongelmajätteet, jotka toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn. Paristot ovat myös ongelmajätettä, koska ne sisältävät sinkkiä, mangaania, litiumia ja nikkeliä. Vanhemmat paristot saattavat sisältää jopa lyijyä tai elohopeaa, mutta niiden käyttöä on nykyään merkittävästi rajoitettu. Muistathan toimittaa paristosi jätteenkeräyspisteissä sijaitsevaan punaiseen astiaan! Med förorening av miljön menas att ämnen, strålning eller buller släpps ut i miljön som följd av människans handlande. Utsläppen skadar endera människans hälsa, naturen eller dess olika funktioner. Ämnen, som förorenar miljön, kallas miljögifter. Man känner till över 10 miljoner olika kemikalier, av vilka många är extremt skadliga. Kemikalier används omfattande inom industrin och till produkttillverkning av olika slag. Ju mer omfattande användningen av kemikalier är, desto mer sannolikt sker utsläpp. Speciellt skadliga ämnen för miljön är tungmetaller, såsom kvicksilver och bly. Kvicksilver finns bl.a. i ackumulatorer, lysrör samt gamla febertermometrar. Kvicksilvret samlas i näringskedjan och har redan försämrat bl.a. havsörnens förökning. Bly används däremot omfattande i bränslen. Nuvarande bränslen är blyfria, men blyutsläpp förekommer bl.a. via bilarnas blyackumulatorer. Ackumulatorer bör därmed befordras för behandling. Allt problemavfall, som uppkommer, samlas På Palotarus 2010 lägret. Problemavfallet vidarebefordras för adekvat behandling. Du minns väl att hämta batterier, som du använt, till det röda kärlet, som finns vid uppsamlingsställena för avfall. Environmental pollution is the contamination of environment which has a harmful impact on our health or nature. Pollution can take the form of substances, radiation or noise. Substances which contaminate the environment are often called environmental toxins. There are over 10 million chemicals known to man from which several are extremely harmful. Chemicals are used widely on industry on manufacturing of a large range of products. The more widely chemicals are used, the more likely they will pollute. Heavy metals such as mercury and lead are especially harmful to the environment. Mercury can be found for example in batteries, fluorescent lamps and old thermometers. It builds up in food chain and has already weakened the reproduction of many animals such as sea eagles. Lead on the other hand has been used on fuels. The fuels we use nowadays are lead-free but lead can still do damage to the environment through leaded batteries which can be still found in cars. Therefore it is important to get all car batteries recycled! On Palotarus 2010 Camp all hazardous waste is recycled and delivered to a proper place for treatment. Remember to recycle your batteries to red garbage bins at recycling points!

16

17 ILMANLAATU JA YMPÄRISTÖ Luftkvalitet och miljö The Qualite of Air and the Environment Tiesitkö, että ihminen hengittää keskimäärin litraa ilmaa vuorokaudessa? Tällä ilmamäärällä täytettäisiin yli 800 ilmapalloa. Ilma kulkeutuu nenän ja suun kautta keuhkoihin, jossa ilman sisältämä happi siirtyy verenkiertoon. Happea ihminen tarvitsee tuottaakseen itselleen energiaa. Ilma sisältää paljon muutakin kuin happea ja ihminen hengittää näitä kaikkea sisäänsä happea saadakseen. Tiedätkö sinä mitä hengität? Ilman laatua pilaavat monet ilmansaasteet, joita emme silmillä voi havaita. Yleisimpiä ilmansaasteita ovat hiilimonoksidi eli häkä, typen ja rikin oksidit sekä hiukkaset. Lähes kaikki ilmansaasteet ovat seurausta palamisesta. Ilma on heikoimmillaan kaupungeissa, joissa liikenteen päästöt ja katupöly yhdessä teollisuuden päästöjen kanssa heikentävät sitä merkittävästi. Ilmansaasteet johtuvat lähes täysin ihmisen toiminnasta. Vaikka saasteita yritettäisiin kerätä, on se vaikeaa tai ajoittain jopa mahdotonta. Hiilimonoksidi eli häkä syntyy epätäydellisessä palamisessa, kun happea ei ole riittävästi läsnä. Häkä syrjäyttää keuhkoissa hapen ja voi aiheuttaa tukehtumisen. Häkää syntyy esimerkiksi, kun takassa palaa tuli ja sen ilmanottoaukot suljetaan liian aikaisin. Typen oksidit syntyvät hiilimonoksidin tavoin palamisessa ja ne nousevat kaasuna ilmaan. Ilmassa ne muuttuvat typpihapoksi ja satavat alas happamana sateena syövyttäen rakennuksia ja tuhoten kasveja. Typpi myös rehevöittää vesistöjä. Rikin oksidit haisevat pahalle. Rikkidioksidin haju on pistävä, kuten tulitikkua raapaistaessa. Rikin oksideja syntyy erityisesti öljyä poltettaessa ja ne aiheuttavat happosateita typen oksidien tavoin. Hiukkaset ovat ilman joukossa olevaa kiintoainetta. Näkyvää pölyäkin pienemmät hiukkaset kulkeutuvat ilman mukana keuhkoihin ja voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Mitä pienempi hiukkanen, sitä vaarallisempi se on ihmiselle. Hiukkasia syntyy palamisessa, mutta myös teiden pölyäminen on yksi hiukkaspäästöjen aiheuttaja. Ihmiset oireilevat huonosta ilmasta ja erityisesti astmaa sairastavat ovat herkkiä ilmanlaadun vaihteluille. Myös kasvit kärsivät huonosta ilmasta. Erityisesti havupuissa voi havaita huonon ilmanlaadun merkkejä harsuuntumisena eli puiden latvojen neulaskatona ja toisaalta hyvän ilmanlaadun merkkejä ovat naava ja jäkälät. Mikäli ilmanlaatu on huonoa, jäkälien sijaan puiden rungoilla kasvaa limaista viherlevää. Löydätkö näitä merkkejä Palotarus-alueelta? Visste du att människan andas i medeltal liter luft i dygnet? Med denna luftmängd skulle man fylla över 800 ballonger. Luften passerar via näsan och munnen till lungorna, i vilka luftens syre flyttas över till blodcirkulationen. Människan behöver syre för att producera energi åt sig. Luften innehåller mycket mer än syre och människan andas in allt detta för att få syre. Vet du vad du andas? Luften förorenas av många luftföroreningar, som vi inte ens kan observera. De allmännaste luftföroreningarna är kolmonoxid, kväve- och svaveloxider samt små partiklar. Så gott som alla luftföroreningar är följder av förbränning. Luften är som sämst i städer, vars trafikutsläpp och gatudamm tillsammans med industriutsläppen försämrar luften avsevärt. Luftföroreningarna är så gott som helt en följd av människans handlande. Trots att man försöker samla och rena föroreningarna, är det svårt och tidvis t.o.m. omöjligt. Kolmonoxid, m.a.o. os, uppkommer som följd av bristande förbränning, Orsaken är i allmänhet att det inte finns tillräckligt med syre för att förbränningen skall vara total. Kväveoxider uppkommer i samband med förbränning på samma sätt som kolmonoxid. Svaveloxider uppkommer främst vid förbränning av olja och de kan förorsaka sura regn, såsom kväveoxiderna gör. Partiklarna är fasta ämnen, som finns i luften. Partiklar, som är mindre än det synliga dammet, leds med luften till lungorna och kan förorsaka allvarliga hälsoskador. Ju mindre partikel desto farligare är den för människan. Partiklar uppstår i samband med förbränning, men också gatudammet är en viktig partikelförorsakare. Did you know that a human being breathes around litres of air on one day? That amount of air could fill up over 800 balloons. The air goes through your nose and mouth into your lungs where the oxygen gets transferred into your bloodstream. Oxygen is needed in order to produce energy. Besides oxygen, air contains a lot of different gases and particles that we breathe in along with it. So do you know exactly what you re inhaling? The quality of air is weakest in cities where there are a lot of traffic fumes, street dust and industrial emissions. Therefore it can be said that air pollution is almost entirely a consequence of our actions. Even if we would try to gather these pollutants in order to save our environment it would be very hard or sometimes even impossible to do so. There are lots of contaminants in the air which we can t detect with our own eyes. The most common are carbon dioxide, particles and the oxides of nitrogen and sulphur. Nearly all contaminants are born as the result from burning. Carbon dioxide is formed in imperfect combustion when there is not enough oxygen. The oxides of nitrogen are formed also in burning. The oxides of sulphur are formed especially when oil gets burned. They also cause acid rain like nitrogenous oxides. Particles are considered as solid matter on air. They are smaller than visible dust but they find their way into our lungs and cause us very severe health problems. The smaller the particle the more dangerous it is. Particles are formed like oxides and carbon dioxide as a result from burning. Street dust is also caused by particles.

18

19 ENERGIANTUOTANTO JA YMPÄRISTÖ Energiproduktion och miljö Energy Production and the Environment Energiaa tuotetaan hyvin monella eri tavalla. Sen tuottamisella tarkoitetaan luonnossa esiintyvän energian muuttamista hyötykäyttöön. Tällöin ihminen vapauttaa sekä luontoon sitoutunutta että vapaata energiaa omaan käyttöönsä. Muutosta kutsutaan energiantuotannoksi. Energialähteiksi sen sijaan kutsutaan niitä aineita ja ilmiöitä, joista ihminen saa energiaa käyttöönsä. Energiaa voidaan tuottaa esim. seuraavilla tavoilla: - polttamalla puuta, hiiltä, öljyä, kaasuja, yhdyskuntajätettä, lantaa, olkea sekä turvetta. - halkomalla atomiytimiä (ydinenergia) - valjastamalla veden liikkeet sähkön tuotantoon - valjastamalla tuulen liikkeet sähköntuotantoon - valjastamalla auringonsäteily sähkön sekä lämmön tuotantoon Muista että energia ei koskaan katoa, eikä sitä synny tyhjästä. Energian kokonaismäärä pysyy vakiona. Energiavaroja jaotellaan myös niiden uusiutuvuuden mukaan. Teoriassa kaikki energiavarat uusiutuvat, jotkin vain niin hitaasti että niiden voidaan katsoa olevan uusiutumattomia. Uusiutumattomat - Hiili, öljy, maakaasu, turve, uraani, fuusioenergia Uusiutuvat - Vesi, aurinko, tuuli, biomassa, geoterminen lämpö, maalämpö Uusiutuvilla energiavaroilla tarkoitetaan energiavaroja, joita syntyy jatkuvasti ja suhteellisen nopeasti. Biopolttoaineet, kuten puu, biokaasu ja kasveista saatavat polttoaineet, edustavat uusiutuvaa energiaa. Energia voi olla sitoutuneena biopolttoaineiden tavoin biomassaan tai suoraan hyödynnettävissä kuten tuuli- ja aurinkovoima. Toistaiseksi uusiutuvat energiavarat eivät kuitenkaan riitä kattamaan koko maailman energiatarvetta, mutta ne soveltuvat pienimuotoiseen ja hajautettuun energiantuotantoon. On kuitenkin selvää, että meidän on siirryttävä käyttämään paljon suuremmassa määrin uusiutuvia energialähteitä, sillä uusiutumattomat energiavarat ehtyvät tulevaisuudessa. Mihin sinä kulutat energiaa leirillä? Energi produceras på många olika sätt. Med energiproduktion menas vinning av energi, som finns i naturen. Människan frigör energi, som finns i naturen, för eget bruk. Förändringen kallas energiproduktion. Energikällor kallas ämnen och fenomen, av vilka människan får energi till sitt förfogande. Energi kan produceras på t.ex. följande sätt: - att bränna ved, kol, olja, gas, avfall, spillning, halm samt torv - att klyva atomkärnor (atomenergi) - att tygla vattnets rörelser till produktion av energi - att tygla luftens rörelser till produktion av energi - att tygla solenergi till produktion av energi och värme Kom ihåg att energin aldrig försvinner, och det uppkommer inte av tomma intet. Helhetsmängden energi är alltid konstant. Energireserverna indelas också enligt hur de förnyas. I teori är alla energireserver förnybara, endel förnyas bara så långsamt, att de räknas vara oförnybara. Oförnybara - kol, olja, jordgas, torv, uran, fusionsenergi Förnybara - vatten, sol, vind, biomassa, geotermisk värme, jordvärme Energy can be produced in many kind of ways. The production is based on transforming naturally occurring energy into utilisation by freeing naturally combined energy to use. The transformation is called energy production. Energy sources on the other hand are substances and phenomena from which a person gets his energy from. Energy can be produced by following ways: - by burning wood, carbon, oil, gases, municipal waste, manoeuvre, straw or turf - by splitting atoms (nuclear energy) - by using water power to electricity production - by using wind power to electricity production - by using solar power to electricity and heat production Remember that energy will never disappear nor it can t be created from nothing! The total amount is always constant. Energy sources can also be divided by their renewability. In theory, all energy sources renew themselves but some of them renew themselves so slowly that they can be considered as non-renewable. Non-renewable energy sources Carbon, oil, natural gases, turf, uranium, fusion energy Renewable energy sources Water energy, solar energy, wind energy, biomass, geothermic heat, geothermal heating Kuva 1. Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2008

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

9"11$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9"$-2-"-6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!"#$%&'(&)*("+$**,$"-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)"##*!"#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08

911$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9$-2--6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!#$%&'(&)*(+$**,$-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)##*!#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08 Kekki Tomi K., Kaunisto Tuija, Keinänen-Toivola Minna M., Luntamo Marja Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa Vesi-Instituutin julkaisuja 3 VESIJOHTOMATERIAALIEN VAURIOT JA KÄYTTÖIKÄ SUOMESSA

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU

KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU VOIMA & KÄYTTÖ KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU SISÄLLYS 1 / 13 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 Verotuksen on tuettava työn lisäämistä 4 Sähkön käyttö nousi marraskuussa ja kulutus

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan ELÄMÄÄ METSÄSSÄ - luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan Diplomityö Maiju Suomi 2013 Valvoja: Pekka Heikkinen Ohjaaja: Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala 12 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Tornionjoki. Torne älv

Tornionjoki. Torne älv A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t R e g i o n a l a m i l j ö p u b l i k a t i o n e r 95 Annukka Puro-Tahvanainen, Liisa Viitala, David Lundvall, Gunnar Brännström & Lisa Lundstedt

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea 2015 SUOMEN MAASEUTU Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Phalaris arundinacea Vielä 50-luvulla kaupunki oli synnin pesä ja maaseutu onnela. Kyse on mielikuvien valtataistelusta. Tiivistelmä

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki Kirjallisuuskatsaus Heta-Kaisa Koivupuro, Lotta Jalkanen, Juha-Matti Katajajuuri, Anu Reinikainen ja Kirsi Silvennoinen 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi

tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi 52 tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi Julkaisun on laatinut ranskaksi ja hollanniksi Belgian kuninkaallinen luonnontieteen tutkimuslaitos (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). Teos

Lisätiedot