KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:30"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:30 PAIKKA Taiteilijaresidenssi, Kuumaniemenkatu 5, Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Täyttölupa / Liikunnanohjaaja Poikkeamispäätös / Puumalainen Aila Poikkeamispäätös / Kuusisto Pirkko Poikkeamispäätös / Alaluusua Matias ja Tommi Valokuituverkon rakentaminen Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukainen kehityskeskustelu/kaupunginjohtajan palkka 346 Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:30 PAIKKA Taiteilijaresidenssi, Kuumaniemenkatu 5, Kemijärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Soppela Lea 16:00-19:30 puheenjohtaja Juujärvi Tuulikki Ojala Arto 16:00-19:30 I varapuheenjohtaja Ketonen Lasse Jaakkola Kauko 16:00-19:30 II varapuheenjohtaja Vermas Maija-Leena Aalto Pirkka 16:00-19:30 jäsen Lautamo Kristiina Kangas Esa 16:00-19:30 jäsen Sipovaara Kyösti Ojala Jukka 16:00-19:30 jäsen Kerkelä Mauno Perälä Tarja 16:00-19:30 jäsen Laurila Pirjo Pikkuvirta Sirkka 16:00-19:30 jäsen Meriläinen Eino Ruokamo Anita 16:00-19:17 jäsen Tohmola Teija MUU Niemelä Veikko 16:00-19:30 kv:n puheenjohtaja Sipovaara Kyösti 16:00-19:30 kv:n I varapuheenjohtaja Junttila Maarit 16:00-19:30 kv:n II varapuheenjohtaja Pikkarainen Juha 16:00-19:30 kv:n III varapuheenjohtaja Harju Markku 16:00-19:30 kv:n IV varapuheenjohtaja Rantanen Atte 16:00-19:30 esittelijä Säärelä Marjo 16:00-19:30 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Lea Soppela Pöytäkirjanpitäjä Marjo Säärelä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Kauko Jaakkola Pirkka Aalto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Tekninen palvelualue, Vapaudenkatu 8 B, Kemijärvi klo

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Ennen kokouksen alkua Upi Kärri esitteli kaupunginhallitukselle Taiteilijaresidenssin toimintaa. Hallitus kuuli myös Ilkka Iso-Heikoa valokuituverkon rakentamiseen liittyen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kauko Jaakkola ja Pirkka Aalto. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Jaakkola ja Pirkka Aalto.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 8/00.002/2016 KH Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Täyttölupa / Liikunnanohjaaja 32/02.022/2016 SL Hyvinvointipalvelualueen kulttuuri- ja vapaa-ajan yksikön liikuntapalveluista jää eläk keel le tämän vuoden loppupuolella ja ensi vuoden alkupuolella kaksi henkilöä, lii kun ta sih tee ri ja uinninopettaja. Liikuntapalveluiden tavoitteena on, että em. teh tävien hoitoon palkataan yksi henkilö, liikunnanohjaaja. Liikunnanohjaajan toimeen sisältyy seuraavia työtehtäviä: - liikuntapalveluiden ja -hankkeiden suunnittelua, toteuttamista ja toiminnan koor dinoin tia yhteistyössä kaupungin palvelualueiden, oppilaitosten, varhaiskasvatuksen, ur hei lu seu ro jen, Jäähalli Oy:n ja työyhteisöjen kanssa - liikunta- ja uimahallin toiminnasta vastaaminen - peruskoulujen, päiväkotien ja uimakoulujen uimaopetuksen suunnittelu, or ga nisoin ti ja opetus yhdessä uinninvalvoja-opettajien kanssa - kaupungin työhyvinvointiohjelman toteuttamista yhdessä muiden toimijoiden kanssa - kansalaisopiston liikuntakurssien suunnittelua ja toteuttamista Liikunnanohjaajan toimen pätevyysvaatimuksena on liikunnanohjaajatutkinto (AMK) tai muu vastaava tehtävään soveltuva liikunta-alan tutkinto. Liikunnanohjaajalla ei tu le olemaan esimiesasemaa. Tehtävä laitetaan samanaikaisesti myös sisäiseen hakuun ja tavoitteena on, että liikun nan oh jaa ja voi aloittaa työnsä lokakuussa Tämä noudattaa kaupungin hen ki lös tö suun ni tel maa, vain tehtävänimike ja osittain tehtävänkuvaus muuttuvat. Lii kun ta sih tee rin (eläke alkaa ) palkkaukseen on varattu määräraha tämän vuoden talousarvioon koko vuodeksi ja liikuntapalveluiden talousarvion to teuma osoittaa, että tämän vuoden määrärahat riittävät liikunnanohjaajan palk ka kustan nuk siin. Liikuntasihteeri jäi vapaalle työstään alkaen, minkä jälkeen nuorisosihteeri on hoitanut ja hoitaa toistaiseksi ko. virkaan liittyviä tehtäviä. (Liikuntasihteeri Kari Koskenranta, ) Hallinto- ja tukipalveluiden palvelualuejohtaja puoltaa täyttöluvan myöntämistä liikunnanohjaajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteiseen tehtävän alkaen. Tehtävä on henkilöstösuunnitelman mukainen ja tehtävänkuva vastaa kaupungin uudistettua organisaatiorakennetta. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Sivistyslautakunta pyytää kau pun gin hal li tuksel ta lupaa täyttää liikunnanohjaajan työsuhteinen tehtävä toistaiseksi alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus KH Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan liikunnanohjaajan työsuhteisen tehtävän täyttämiseen toistaiseksi alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Sivistyslautakuna

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Poikkeamispäätös / Puumalainen Aila KH Aila Puumalainen hakee poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 :n mu kaises ta kiel los ta ra kentaa rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaa vaa. Ra kennus paik ka si jait see tilalla Ranch-Reinikka , Luusuan Reinikansaarella (esityslistan liitekartta). Hakemuksen mukaan paikalle rakennettaisiin 86 kerrosneliömetrin kokoinen lomarakennus sekä 20 kerrosneliömetrin kokoinen saunarakennus. Naapurit on kuultu, ei tullut muistutuksia. Koska rakennuspaikka sijaitsee I -luokan pohjavesialueella, kaupunki pyysi Lapin ELY-keskukselta lausunnon. ELY:n mukaan (liite 1): - Poikkeamista ei saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa muun muassa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. - Jätevesien imeyttäminen maaperään ei pohjavesialueella ole mahdollista. - Alimmat kastuvat rakenteet tulee sijoittaa 1,5 metriä säännöstellyn ylärajan yläpuolelle ilman maan pengertämistä. Rannan mitoitusta ja maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista on ranta-alueiden poikkeamisissa arvioitava tarvittaessa tarkemmin emätilatarkastelun ja muunnetun rantaviivaperiaatteen kautta. Emätilatarkastelun lopputulosta on arvioitava päätöksessä sen pohjalta, jäisikö emätilalle vielä hakemuksen hyväksymisen jälkeen kaavoitusvaraa. Emätilatarkastelun ja muunnetun rantaviivaperiaatteen mukaisesti emätilan mitoitukseksi tulee 7,5 rakennusta rantaviivakilometrille ja teknisen palvelualueen maankäyttö katsoo ettei hanke aiheuta haittaa kaavoitukselle (emätilalla kuusi lohkotilaa, kolme niistä rakennettuja, muunnettua rantaviivaa 800 metriä). Reinikansaari on yksi Kemijärven kaupungin tärkeistä I luokan pohjavesialueista ja siellä sijaitsee vedenottamo. ELY -keskuksen lausunnon ja Kemijärven ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti alueella tulee käyttää umpisäiliötä jäteveden käsittelyyn, jolloin hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Asiasta on laadittu liitteen nro 2 mukainen päätösesitys. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (kaavoittaja Jemina Lahtela, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamishakemuksen liit teenä 2 olevan esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Tiedoksi: ELY/Ympäristö ja Luonnonvarat, PL 8060, Rovaniemi Hakija Rakennuslautakunta

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Poikkeamispäätös / Kuusisto Pirkko KH Pirkko Kuusisto hakee poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 :n mu kai sesta kiel los ta ra kentaa rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaa vaa. Ra ken nuspaik ka si jait see tilalla Vanhakartanonranta , Sipovaaran etelärannalla (esityslistan liitekartta). Hakemuksen mukaan paikalle rakennettaisiin 80 kerrosneliömetrin ja I kerroksinen lomarakennus. Naapurit on kuultu, ei tullut muistutuksia. Rannan mitoitusta ja maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista on ranta-alueiden poikkeamisissa arvioitava tarvittaessa tarkemmin emätilatarkastelun ja muunnetun rantaviivaperiaatteen kautta. Emätilatarkastelun lopputulosta on arvioitava päätöksessä sen pohjalta, jäisikö emätilalle vielä hakemuksen hyväksymisen jälkeen kaavoitusvaraa. Emätilatarkastelun ja muunnetun rantaviivaperiaatteen mukaisesti emätilan mitoitukseksi tulee 5 rakennusta rantaviivakilometrille (emätilasta 5 lohkotilaa kyseisellä rannalla, joista kaksi rakennettua, muunnettua rantaviivaa 1000 metriä). Kemijärvellä yleiskaavamitoituksena on 10 rakennuspaikkaa rantaviivakilometriä kohti. Yleiskaavan teko Sipovaaran etelärannalle on laitettu vireille ja maakuntakaavassa rakennuspaikka on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi rakennuspaikka kuuluu kunnan vesi- ja viemäriverkoston alueeseen ja rakennus tulee liittymäärn tähän verkostoon. Rakentaminen ei vaikeuta alueen tulevaa kaavoitusta taikka muutakaan maankäytön järjestämistä. Asiasta on laadittu liitteen nro 3 mukainen päätösesitys. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (kaavoittaja Jemina Lahtela, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamishakemuksen liit teenä 3 olevan esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: ELY/Ympäristö ja Luonnonvarat, PL 8060, Rovaniemi Hakija Rakennuslautakunta

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Poikkeamispäätös / Alaluusua Matias ja Tommi KH Matias ja Tommi Alaluusua hakevat poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 :n mu kai ses ta kiel los ta ra kentaa rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaavaa. Ra ken nus paik ka si jait see tilalla Vierelä , Luusuan Severijärven rannalla (esityslistan liitekartta). Hakemuksen mukaan paikalle rakennettaisiin 24 kerrosneliömetrin ja I½ kerroksinen lomarakennus sekä 20 kerrosneliömetrin saunarakennus. Naapurit on kuultu, ei tullut muistutuksia. Rannan mitoitusta ja maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista on ranta-alueiden poikkeamisissa arvioitava tarvittaessa tarkemmin emätilatarkastelun ja muunnetun rantaviivaperiaatteen kautta. Emätilatarkastelun lopputulosta on arvioitava päätöksessä sen pohjalta, jäisikö emätilalle vielä hakemuksen hyväksymisen jälkeen kaavoitusvaraa. Emätilatarkastelun ja muunnetun rantaviivaperiaatteen mukaan mitoitukseksi tulee 2,5 rakennusta rantaviivakilometrille. Hanke ei täten aiheuta haittaa kaavoitukselle (hakemuksen rakentamaton tila ainoa emätilasta lohkottu, muunnettua rantaviivaa 400 metriä). Asiasta on laadittu liitteen nro 4 mukainen päätösesitys. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (kaavoittaja Jemina Lahtela, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamishakemuksen liit teenä 4 olevan esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: ELY/Ympäristö ja Luonnonvarat, PL 8060, Rovaniemi Hakija Rakennuslautakunta

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Valokuituverkon rakentaminen 432/00.008/2016 KH Kemijärven Särkikankaalle on kesinä 2015 ja 2016 rakennettu Kemijärven kaupungin toimesta valokuituverkkoa. Runkoverkko rakennetaan silmukkamuotoon, jolloin valokuituyhteys tulee kahdesta suunnasta. Tarkoituksena on, että yhteys ei katkea kaikilta vaikka kaapeli jostakin katkeaisi. Runkoverkon rakentaminen on vielä joiltakin osin kesken; - Asematien loppuosa Veturitallin tiestä alkaen - Teollisuustie - Jänkätie - Jänkätie - vanha Pelkosenniementie - Pelkosenniementie särkilammentie - Särkilammentie Lepistön tie Yhteyksiä voidaan jo Särkikankaalle kuitenkin alkaa rakentaa kiinteistöihin, alkuvaiheessa Rovaniementien eteläpuolelle. Tämä muodostaa valokuiturakentamisen vaiheen 1. Rakentaminen toisessa vaiheessa rakennetaan yhteydet Särkikankaalla Rovaniementien pohjoispuolelle. Keskustan/Pöyliövaaran alueen rakentaminen toteutetaan kolmannessa vaiheessa. Kyläverkkojen rakentamisessa hyödynnetään hankerahoitusta. Tietoliikennepalvelu voidaan jo katsoa kuuluvan jokaisen asunnon peruspalveluihin sähkön, lämmön ja veden tapaan. Valokuitu nostaa kiinteistön arvoa. Kun kiinteistöön tulee valokuitu, lisää se kiinnostusta kiinteistöä myytäessä tai vuokratessa. Siksi olisikin perustelua, että kaupungin taloyhtiöt hankkisivat aktiivisesti valokuituyhteyksiä ja ottaisivat runkoverkon rakentamisen myötä valokuiden osaksi asunnon vuokraa/yhtiövastiketta. Liittymän hinta muodostuu valokuituverkon rakentamiseen tarvittavista investoinneista ja verkonrakentajan (jatkossa operaattorin) liiketoiminnallisesta kannattavuudesta. Jos verkonrakentajalla on käytettävissä Särkikankaalle rakennettu runkoverkko, liittymähinta on huomattavasti edullisempi kuin ilman sitä. Runkoverkosta kiinteistöön rakennettava valokuituyhteys on valitun rakentajan urakkaa. Ennen taloliittymien rakentamista alueella toteutetaan kysely kiinnostuksesta valokuituliittymää kohtaan kaupungin ja operaattorin toimesta. Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista toimia runkoverkon ylläpitäjänä, vaan hallintaoikeus ja ylläpitovelvollisuus tulisi siirtää vuokrasopimuksella operaattorille. Kaupunki varaa sopimuksessa tarpeellisen määrän kuituja omaan käyttöönsä. Runkoverkko vuokraaja sitoutuu täydentämään runkoverkkoa puuttuvilta osin niin, että verkon omistusoikeuden säilyy edelleen Kemijärven kaupungilla. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille kuvaus Kemijärven valokuituverkon rakentamisesta ja kartta runkoverkkorakentamisen vaiheistuksesta. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen siitä, että valokuituverkon rakentaminen toteutetaan vaiheistetusti

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus markkinaehtoisesti toimivan rakentajan/operaattorin kanssa tehtävän runkoverkon vuokrasopimuksen kautta. Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen siitä, että valokuituverkon rakentaminen toteutetaan vaiheistetusti markkinaehtoisesti toimivan rakentajan/operaattorin kanssa. Vaihtoehtoiset toimintamallit selvitetään. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille /04.041/2016 KH Valtuuston talousarvioseminaari pidettiin ja siellä esiteltiin talouden tunnuslukuja ja arviota vuoden 2016 tilanteesta määrärahojen käytön suhteen. Vuoden 2016 talousarvio laadittiin mahdollisimman realistisesti ottaen huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosten viivästymä ja siitä johtuvat kustannuserät. Verotulokehitys Kemijärven osalta on ollut positiivinen. Tähän kehitykseen vaikuttaa vuoden 2016 osalta suoraan valtuuston hyväksymät tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, joiden kautta kasvu on toteutunut. Valtionosuusuudistuksen vaikutukset ovat merkittävät Kemijärvelle, sillä vos-leikkaus näkyy suoraan tulopohjaa heikentävästi. Vuosittainen leikkaus on pelkästään tästä johtuvana n. 0,4 miljoonaa euroa ja lisäksi toteutuvat muut maan hallituksen päätösten mukaiset kuntiin kohdennetut leikkaustoimenpiteet lähes samansuuruisina. Menetystä kompensoi verotulojen tasaus, minkä vaikutus Kemijärvelle on 4,3 miljoonan euroa tänä vuonna. Valtuuston syyskuussa 2015 hyväksymän organisaatiorakenteen mukainen uudistus on viivästynyt uusien virkojen täyttöprosessin viivästyessä sekä palvelualueiden alarakewnteisen määrittelyn viivästyessä. Kaupungin alijäämä on kasvanut 5,24 miljoonaan euroon ja alijäämävuosia on jo neljä peräkkäistä. Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee taloussuunnittelukautta ja siten vuoden 2017 talousarviossa on pyrittävä vakauttamaan kehitystä ja lisäämään toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan tuottavuutta ja kustannussäästöjä. Vesi- ja viemärilaitoksen liiketoimintakaupalla taseeseen kertyneitä alijäämiä saadaan vähennettyä 4,3 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2016 on asetettu lisäsäästötavoitteita käyttötalousmäärärahojen osalta -2 % ja lisäksi henkilöstömenojen vähennystavoitteena on 0,45milj. euroa - 1,15 miljoonaa euroa (palkattomien vapaiden pitäminen ja henkilöstöjärjestelyt). Tavoitteena oli vuosille saada yhteensä 5 %:n leikkaus toimintakatteeseen, mutta sosiaali- ja terveysosaston menojen kehityksen vuoksi tämä tavoite jäänee toteutumatta. Alla olevassa taulukossa on tehty valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaisesti raamijako kolmelle palvelualueelle ja eritelty vielä hahmottamisen helpottamiseksi v rakenteen mukaisesti lasten-, nuorten ja perheiden pelvelujen osuus sekä yhteisten hyvinvointipalvelujen osuus erikseen (ent. sivistys- ja sote-palvelut). Hallinnon tukipalveluhenkilöstön henkilöstökustannukset on sisällytetty keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin henkilöstökustannusten osalta, mutta koska ao. henkilöstö työskentelee palvelualueiden yksiköissä, muut kustannukset toimintaan liittyen ao. yksiköissä.

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut -yksikkö on omana yksikkönään valtuuston toiveen mukaisesti. Keskitetyissä hallinto- ja tukipalveluissa on eriteltynä 0,4 miljoonan euron varaus ammatillisen koulutuksen kustannuksiin, josta on sovittu yhdistymissopimuksessa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Työllisyydenhoito määrärahavarauksineen on siirretty hyvinvointipalveluista keskitetyihin hallinto- ja tukipalveluihin. Vuosien tarkastelu on tässä vaiheesssa haastavaa valtakunnallisten rahoituslinjausten ja päätösten puuttuessa, siksitaloussuunnitteluvuosille on arvioitu määrärahatarve kaupungin nykytoimintojen mukaisesti. Kun päätökset valtionosuusmuutoksista ja sote-alueiden järjestämisestä rahoituksineen saadaan, voidaan osana talousarviovalmistelua korjata suunnitelmavuosien raami ao. linjauksia vastaavaksi. MIkäli kaupungin toiminnoille asetetaan lisässästötavoitteita tai valtakunnallisen valmistelun kautta tulee sellaista rahoitukseen oleellisesti vaikuttavia seikkoja, tuodaan tarkennettu raamijako hallituksen hyväksyttäväksi syys-lokakuussa, kun uusimmat verotulo- ja valtionosuustiedot ovat käytettävissä.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuodelle 2017 esitetään toimintakateraamiksi euroa. Tämä tarkoittaa vuodelle 2017 vuosikatteeksi 2,1 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen alijäämien kasvua. Investointeihin ei jää omaa rahoitusta, vaan kaikki investoinnit rahoitetaan lainalla ja saaduilla avustuksilla tai muilla tuilla. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2017 pohjaksi edellä esittelyn mukaisen toimintakateraamin keskitetyille hallinto- ja tukipalveluille, elinkeinopalvelut-yksikölle, hyvinvointipalveluille ja teknisille palveluille. Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2017 talousarviossa tavoitteena on nolla tulos. Tiedoksi: palvelualueet

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH Kuntien verotuloennusteet on päivitetty 9/2016 ottaen huomioon budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja tarkentuneet arviot kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin. Kuntien kunnallisverotulot pienenevät arviolta 330 miljoonaa euroa. Kemijärvellä tämä tarkoittaa kunnallisverotulon vähentymistä 0,66 miljoonalla eurolla. Verotulot v ovat ennusteen mukaan yhteensä 28,31 miljoonaa euroa aiemman 28,97 miljoonan euron sijaan. Kuntaliitto on julkaissut uudet laskelmat valtionosuuksista kunnittain. Laskelmiin on päivitetty perustoimeentulotuen kunnlta vähennettävä osuus ja verotulomenetysten kompensointi valtionosuuksissa. Kemijärven saama valtionosuus v on arviolta 25,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuslaskelma ei sisällä maahanmuuttajien kotouttamiseen myönnettävää laskennallista korvausta. Kunnallisverotulomenetys kmpensoidaan pääosin lomarahaleikkauksesta aiheutuvilla henkilöstömenosäästöillä. 30 % lomarahaleikkaus tarkoittaa kaupunkitasoisesti n. 0,4-0,45 miljoonana euron vähennystä henkilöstökuluissa. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2017 pohjaksi edellä esitetyn mukaisen toimintakateraamin keskitetyille hallinto- ja tukipalveluille, elinkeinopalvelut-yksikölle, hyvinvointipalveluille ja teknisille palveluille.

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: palvelualueet, talouspalvelut

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 307/04.041/2015 KH Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, )) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen KH Kemijärven kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen. Virkavaalista valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään (päätösnumero 16/0643/2) hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen. Kemijärven kaupungin hallintosäännön 7. luvun 72 :n mukaan ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai valinnan vahvistaa valitseva viranomainen. Kaupunginhallitus vahvistaa valtuuston ehdollisesti suorittaman valinnan. Atte Rantanen on hoitanut kaupunginjohtajan avointa virkaa alkaen. Vaalin vahvistaminen edellyttää hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämistä. Rantanen on toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan , joten virkavaali voidaan vahvistaa. (Hallintosihteeri Liisa Pauna, ) Päätösehdotus (kaupunginhallituksen puheenjohtaja): Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginvaltuuston suorittaman kaupunginjohtajan virkavaalin ja nimeää Atte Rantasen hoitamaan kaupunginjohtajan virkaa vakinaisena viranhaltijana alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukainen kehityskeskustelu/kaupunginjohtajan palkka 332/02.022/2014 KH Kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Atte Rantasen johtajasopimuksen Kaupunginjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain (365/1995) ja lähtien kuntalain (410/2015) mukaan. Kaupunginjohtajaa sitovat työssään kaupunginvaltuuston vahvistama strategia, johtosäännöt, hallintosääntö sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tekemät ohjauspäätökset. Johtajasopimuksessa on vahvistettu kaupunginjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet. Sopimuksessa todetaan: Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto käy kaupunginjohtajan kanssa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä luottamuksellisen kehityskeskustelun, jonka yhteydessä arvioidaan kaupunginjohtajan työskentelyn tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto tuo luottamuksellisesti kehityskeskustelun tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kehityskeskustelussa arvioidaan kaupunginjohtajan työn tuloksellisuutta, johtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palvelukykyisyyttä ja kaupungin kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Johtajasopimus liitteenä 10. Johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajan palkkauksen tasoa tarkastellaan vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi kehityskeskustelun yhteenveto. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (hallituksen puheenjohtaja): Kaupunginhallituksen toimiessa kaupunginjohtajan esimiehenä on perusteltua, että asia käsitellään hallintosäännön 13 :n 8 momentin mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Lea Soppela, Arto Ojala ja Kauko Jaakkola kävivät arviointi- ja tavoitekeskustelun kaupunginjohtajan kanssa Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun.

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohajan palkkaa ei koroteta, vaan asiaan palataan seuraavan kehityskeskustelun yhteydessä huhtikuussa Päätös: Kaupunginjohtaja Atte Rantanen ja palvelualuejohtaja Marjo Säärelä poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginahallituksen puheenjohtaja Lea Soppela. Muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjotajanpalkkaa korotetaan 200 e/kk alkaen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko klo Tiedoksi: Kaupunginjohtaja KH Kaupunginjohtaja Atte Rantanen on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut kaupunginhallitukselle luopuvansa palkankorotuksesta. Kirje oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätösehdotus (hallituksen puheenjohtaja): Kaupunginhallituksen toimiessa kaupunginjohtajan esimiehenä on perusteltua, että asia käsitellään hallintosäännön 13 :n 8 momentin mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kaupunginhallitus päättää perua päätöksensä kaupunginjohtajan palkankorotuksesta Päätös: Kaupunginjohtaja Atte Rantanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus keskeytti kokouksen klo väliseksi ajaksi. Pirkka Aalto esitti, että kaupunginjohtaja Atte Rantasen palkkaa nostetaan euroon. Aallon esitys kannattamattomana raukesi. Sirkka Pikkuvirta esitti, että kaupunginjohtajan palkkaa nostetaan 500 euroa huhtikuussa 2017 kehityskeskustelun jälkeen. Pikkuvirran esitys kannattamattomana raukesi. Tarja Perälä ja Anita Ruokamo kannattivat kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitystä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Anita Ruokamo poistui kokouksesta klo 19.17

23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tiedoksi: Kapunginjohtaja Palkanlaskenta / Taitoa

24 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat KH Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat Kun tal:n 51 :n ja kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaisia toimenpiteitä varten. Tekninen lautakunta Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: Sivistyslautakunta Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset: ; Viran/toimen täyttölupa Sairaala Lapponia terveyskeskuslääkäri määräaikaiseen tehtävään ajalle Päätös nähtävillä ; Viran/toimen täyttölupa määräaikaisena kotihoidon yksikköön kauppa-apumies ajalle ja sotaveteraanien viriketyöntekijä ajalle Päätös nähtävillä ; Viran/toimen täyttölupa yhteiset hyvinvointipalvelut/vammaisten palvelut. Täyttölupa myönnetään kahden hoitajan määräaikaiseen tehtävään ajalle Päätös nähtävillä ; Aran korkotukilainan ottaminen Kuumaniemen ryhmäkodin, Kuumaniemenkatu 2 -rakennushankkeeseen. Lainaa nostetaan euroa 41-vuoden takaisinmaksuajalla. Päätös nähtävillä ; Viran/toimen täyttölupa ruokapalveluun ravitsemustyöntekijä määräaikaisena ajalle Päätös nähtävillä ; Viran/toimen täyttölupa kirjastonjohtajan viransijaisuus ajalle Päätös nähtävillä ; Viran/toimen täyttölupa kulttuurisihteerin tehtävien hoitaminen osa-aikaisena (40 % työaika) ajalle Päätös nähtävillä ; Viran/toimen täyttölupa määräaikaisten tuntiopettajien rekrytoimiseen kansalaisopistoon lukuvuodelle Päätös nähtävillä (Johdon sihteeri Aune Kumpula )

25 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota lau takun tien ja muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä käsi teltä väk seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 91/07.073/2014 KH Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus Pöytäkirja lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille Pöytäkirja luettavissa: 16 Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto Pöytäkirja lähetetty sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallitukselle Pöytäkirja luettavissa: %2e6%2e2016%2013%3a00 Saapuneet kirjeet yms. Kuusamon kaupungin päätös LapIT Oy:n omistajapolitiikan ja osakassopimuksen uusiminen. Päätös nähtävillä kokouksessa. (Johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

28 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kaupunginhallitus Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 334, 335, 336, 343, 344, 346, 347, 348 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 337, 341, 342, 345 HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kemijärven kaupunginhallitus, Pl 5, Kemijärvi, Pykälät 337, 341, 342, 345 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015)

29 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Tuomioistuinmaksuja on korotettu alkaen. Maksut nousivat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia ja asioinnista tuli pääsääntöisesti maksullista. Aiemmin hallinto-oikeudessa ilmaiseksi käsitellyistä asioista muuttuivat maksullisiksi muun muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe-, jäte- ja terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaiset asiat muuttuivat maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita. Jatkossakaan maksuja ei peritä muun muassa yksityishenkilön vireille panemissa perustoimeentuloa tai sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa asioissa eikä lastensuojelulain mukaisissa asioissa. Maksua ei peritä myöskään, jos hallinto-oikeus (tai korkein hallinto-oikeus) muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa tuomioistuinmaksua. Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 euroa. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös :t Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Tarkastuslautakunta AIKA 13.12.2016 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:15

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 26.04.2017 klo 17:15-18:15 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-16:40

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-16:40 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 13.12.2016 klo 15:30-16:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 98 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-17:50

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-17:50 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 19.01.2017 klo 17:15-17:50 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-16:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-16:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 31.05.2016 klo 15:30-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 46 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot