KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025"

Transkriptio

1 KAAVASELOSTUS BS2.SLU Tark. Ohjausryhmä Tark. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025 Kaavaehdotus

2 KURIKAN KAUPUNKI 1 Esipuhe Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suurimmalla osalla suunnittelualuetta on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama oikeusvaikutteinen Kurikan Keskustan osayleiskaava. Lisäksi Luovankylän alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. Panttilan alueelle on vuonna 2000 laadittu osayleiskaavaluonnos. Kurikan kaupungin puolesta työtä on johtanut ja valvonut kaupunginhallituksen nimeämänä yleiskaavoituksen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja Margit Parkkamäki (pj.), kehittämispäällikkö Hannu Alanen, tekninen johtaja Matti Hiipakka (Keijo Kentala), kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen, kaupunginsihteeri Martti Seppi, toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi sekä luottamushenkilöt Tuomo Anttila teknisestä lautakunnasta ja Mauri Ilomäki ympäristölautakunnasta. Kaavoituksen alkuvaiheessa ympäristöjohtaja Seppo Kangas jääväsi itsensä kaavoituksen valmistelusta. Suunnittelukonsulttina on toiminut Pöyry Environment Oy ( lähtien Pöyry Finland Oy), jossa työ aloitettiin vuonna Pöyry Finland Oy:ssä tehtävän johdosta on vastannut osastopäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen ja projektisihteerinä on toiminut projektipäällikkö Juha- Matti Märijärvi. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tehty erillisselvityksinä maisemarakenne-, kulttuuriympäristö-, luonto- ja muinaismuistoselvitykset, meluselvitys sekä valtatien 3 ja kantatien 67 risteysaluetta koskeva aluevaraussuunnitelma. Seinäjoella 11. huhtikuuta 2012 Täydennykset 28. marraskuuta 2012 ja 11. joulukuuta 2012 Pöyry Finland Oy Liisa Märijärvi-Vanhanen Osastopäällikkö Kaupunki- ja aluesuunnittelu Juha-Matti Märijärvi Projektipäällikkö Yhteystiedot Kampusranta 9 C FI Seinäjoki Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus Puh Faksi

3 KURIKAN KAUPUNKI 2 Tiivistelmä Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava on laadittu tavoitteena ohjevuosi Suunnitelmassa esitetään periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavan selostus sisältää seitsemän suunnittelun eri vaiheita kuvaavaa osiota. Selostuksen liitemateriaali sisältää osallistumis- ja arviointisuunnitelman, neuvottelumuistioita sekä muuta yleiskaavaprosessin seuraamisessa auttavaa materiaalia. 1 Ohjelmaosaan on koottu yleiskaavatyön taustaa ja alkuvaihetta sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Työ aloitettiin vuonna 2007 tavoitteena oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen. Suunnittelualuetta laajennettiin vuoden 2010 alussa itäosasta siten, että siihen sisällytettiin Ilmajoki Kurikka tuulivoimapuistohankkeen Kurikan puoleinen osuus Meskaisvuoren alueella. Tuulivoimapuistohankkeesta on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. 2 Lähtökohtaosaan on koottu tiedot olemassa olleista ja kaavoitusta varten laadituista selvityksistä ja suunnitelmista. Osio sisältää tiivistetyn kuvauksen alueen suunnittelutilanteesta, luonnonympäristöstä, maisemasta ja rakennetusta ympäristöstä sekä ympäristön häiriötekijöistä. Suunnittelualueella sijaitseva Pitkämönluoma kuuluu Natura 2000-verkostoon. Liito-oravan elinpiirejä on havaittu useilla metsäalueilla. Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehtaan alue ovat valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä. Lisäksi suunnittelualueella on runsaasti muinaismuistolain suojelemia kohteita sekä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä ja kohteita. Kyrönjoen ja Luovankylän peltoalueet ovat maakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-alueita. Suunnittelualueella sijaitsee useita pohjavesialueita. Maatalousalueet sisältävät merkittäviä maatalouden eläintuotantoyksiköitä. Valtatie 3/kantatie 67 - liittymäalueen aluevaraussuunnitelmassa on esitetty eritasoliittymää nykyisestä liittymästä noin 700m etelään päin. Santavuoren alueelle on suunniteltu tuulivoimapuistoa. Merkittävimpien liikenneväylien ja tuulivoimapuiston lähistöllä esiintyy melua ja rautatien läheisyydessä myös tärinää. 3 Osayleiskaavan valmistelu-osiossa esitetään kaavan valmistelussa huomioidut tavoitteet, rakennemallitarkastelu sekä valmisteluvaiheessa nähtävillä olleen osayleiskaavaluonnoksen sisältö ja siitä saatu palaute. Osayleiskaavan tavoitteena on maankäytön kokonaisvaltaisen kehittämisen ohjaaminen ja asemakaavaprosessin helpottaminen. Tavoitteena on luoda edellytykset asumiselle, elinkeinoille ja virkistykselle samalla säilyttäen luonnon, kulttuuriympäristön ja -maiseman arvot. 4 Osayleiskaavaosassa selostetaan kaavan sisältö ja alueiden käyttö. Yleiskaava ei syrjäytä olemassa olevia asemakaavoja, mutta ohjaa asemakaavojen muuttamista. Laajimmat asemakaavoitettavat asumisen täydennysalueet sijoittuvat nykyistä rakennetta täydentäen keskustan etelä-, länsi- ja pohjoispuolelle, Kiven alueelle sekä joen itäpuolelle Huovintien pohjoispuolelle. Kaupallisten palveluiden laajentumisalueet sijoittuvat keskustan ja uuden eritasoliittymän välille. Teollisuuden laajentumisalueet painottuvat nykyisten teollisuusalueiden yhteyteen Ikariin ja Paulaharjuntien pohjoispuolelle. Valtatien 3 ja kantatien 67 uudet liittymäjärjestelyt edistävät asumisen ja liikeelämän laajentumista sekä liikenneturvallisuutta. Laajat peltoalueet säilytetään maatalouskäytössä. Panttilan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön luonne pyritään säilyttämään osoittamalla peltoalueet maatalouskäyttöön ja huomioimalla arvokas rakennuskanta rakentamisen ohjauksessa. Maatalousalueilla rakentamisen ohjaus tapahtuu yleiskaavalla ja rakennusjärjestyksellä. Santavuoren alueelle on esitetty tuulivoimaloita. 5 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna laadittujen suunnitelmien ja selvityksien aineistoa, viranomaisten lausuntoja sekä neuvotteluissa ja kuulemisvaiheessa saatuja kommentteja. 6 Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää ohjeita jatkosuunnittelulle. 7 Osayleiskaavan suunnitteluvaiheet ja hyväksyminen-osiossa esitetään lyhyesti kaavan suunnitteluvaiheet, sidosryhmätyöskentely, hallintokäsittelyt nähtävillä oloineen sekä hyväksymiseen liittyvät vaiheet.

4 KURIKAN KAUPUNKI 3 Käsittelyvaiheet Työneuvottelu Työneuvottelu Aluevaraussuunnitelman työkokous Arvoluokitusneuvottelu Aluevaraussuunnitelman työkokous Arvoluokitusneuvottelu Kaupunginhallitus, kaavoituksen ohjausryhmän valinta Työneuvottelu Ohjausryhmä Valtuustoseminaari (kaavoituksen aloitusvaiheen esittelytilaisuus) Yleisötilaisuus Viranomaisneuvottelu Työneuvottelu Ilmajoen Koskenkorvan osayleiskaavan viranomaisneuvottelu Ohjausryhmä Aluevaraussuunnitelman työkokous Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Kaupunginhallitus (kaavaluonnoksen käsittely) Yleisötilaisuus Kaavaluonnos yleisesti nähtävillä (MRL 62, MRA 30 ) Kaavan laatijan vastaanottotilaisuus (MRL 62, MRA 30 ) Ohjausryhmä 6 (luonnoksesta saadun palautteen käsittely) Viranomaistyöneuvottelu (rakennettu kulttuuriympäristö) Viranomaistyöneuvottelu (tieverkko ja liikenne) Työneuvottelu 5 (tuulivoima) Viranomaistyöneuvottelu (ELY-keskuksen kannanotot kaavaluonnokseen) Työneuvottelu Ohjausryhmä Viranomaistyöneuvottelu Ohjausryhmä Kaupunginhallitus Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä (MRA 19 ) Yleisötilaisuus Ohjausryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

5 KURIKAN KAUPUNKI 4 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä Käsittelyvaiheet 1 OHJELMA Yleiskaavatyön taustaa Suunnittelualue ja laatimispäätös Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12 2 LÄHTÖKOHDAT Selvitysmenetelmät Suunnittelutilanne Erillisselvitykset Muut suunnitelmat ja selvitykset Maanomistus Pohjakartat, ilmakuvat Luonnonympäristö Kulttuuriympäristö Väestö, elinkeinot ja palvelut Rakennettu ympäristö Rakentamista rajoittavat tekijät 58 3 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU Alustavat tavoitteet Tavoitteet osayleiskaavan valmisteluvaiheessa Valmisteluvaiheen sidosryhmätyöskentely Rakennemallitarkastelu Osayleiskaavaluonnos Mielipiteen kuuleminen kaavaluonnoksesta ja sidosryhmätyöskentely Täydennysselvityksistä johdetut tavoitteet 88 4 OSAYLEISKAAVA Merkittävimmät muutokset luonnosvaiheen jälkeen Mitoitus Alueiden käyttö osayleiskaavassa Erityispiirteet, kulttuurimaisema ja suojelukohteet Rakentamista rajoittavat tekijät Liikenne Tekninen huolto Yhteenveto YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Menettely Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen 109

6 KURIKAN KAUPUNKI Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön Vaikutukset yksilöönj ja yhteisöön OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteuttamisen vaiheittaisuus Jatkosuunnitelmat Seuranta ja jälkiarviointi OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET JA HYVÄKSYMINEN Suunnitteluvaiheet Sidosryhmätyöskentely Virallisen kaavaehdotuksen hallintokäsittely 119 Kuvat Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta Kuva 2. Suunnittelualue Kuva 3. Ote maakuntakaavasta Kuva 4. Ote Luovankylän osayleiskaavasta 1998 Kuva 5. Ote Keskustan osayleiskaavasta 1995 Kuva 6. Aluevaraussuunnitelman rakennemallivaihtoehdot Kuva 7. Ote aluevaraussuunnitelmasta Kuva 8. YVA:n hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 tuulivoimaloiden ja huoltoteiden sijoitus-suunnitelmat (Lähde: Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll 2011) Kuva 9. Maanomistus Kuva 10. Otteet Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmasta Kuva 11. Luontokohteet Kuva 12. Kurikan keskustan rakennuskannan ikärakenne Kuva 13. Maiseman arvot ja ongelmat (Maisemaselvitys 2008) Kuva 14. Kulttuuriympäristö Kuva 15. Asukasmäärät osa-alueittain Kuva 16. Elinkeinot, palvelut ja työpaikat Kuva 17. Tekniset verkostot Kuva 18. Nykyinen liikenneverkko Kuva 19. Liikenteen estevaikutus Kuva 20. Matkailu ja virkistys Kuva 21. Ote aluevaraussuunnitelman meluselvityksestä, päivämelualueet, ennuste vuodelle 2030 Kuva 22. Melu- ja tärinähäiriöalueet Kuva 23. Rakentamista rajoittavat tekijät Kuva 24. Kurikan Magneetti-ideasuunnitelma, kaupan alueet (JKMM Arkkitehdit Oy) Kuva 25. Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma (Santasalo Ky) Kuva 26. Pitkämön Keitaan kehittämissuunnitelma (Eriksson Arkkitehdit Oy) Kuva 27. Asemakaavan rakentamattomat alueet (Tilanne 12/2008) Kuva 28. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2009 (Ramboll) Kuva 29. Paikkojen identiteetit Kuva 30. Rakennemalli Kuva 31. Rakennemallin laajentumisalueet Kuva 32. Osayleiskaavaluonnos Kuva 33. Havainnekuva Tampereentien eteläpuolelta Myllykylästä. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 160 m. (Lähde: Tuulivoimapuiston YVA-selostus, Ramboll) Kuva 34. Maisema- ja kulttuuriympäristöanalyysi (Lähde:Tuulivoimapuiston YVA-selostus, Ramboll)

7 KURIKAN KAUPUNKI 6 Liitteet Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Lausunto tulvakorkeuksista Liite 3. Arvoluokitusneuvottelut 1 ja 2 Liite 4. Ohjausryhmä 1, Liite 5. Viranomaisneuvottelu 1, Liite 6. Ohjausryhmä 2, Liite 7. Ohjausryhmä 3, Liite 8. Ohjausryhmä 4, Liite 9. Työneuvottelu Liite 10. Työneuvottelu Liite 11. Viranomaistyöneuvottelu Liite 12. Kaavan laatijan vastineet Liiteraportit 1 Maisemaselvitys, Pöyry Luontoselvitys, Pöyry Kulttuuriympäristöselvitys, Kurikan kaupunki ja Pöyry Liikennemeluselvitys, Pöyry Arkeologinen inventointi, K-P:n ArkeologiaPalvelu Kaupallinen selvitys, Santasalo Lepakkoselvitys, Pöyry Liito-oravaselvitys, Pöyry Luontoselvitys osayleiskaavan laajennusalueelta, Pöyry Tuulivoimapuiston lepakkokartoitus, Biologitoimisto Vihervaara Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll Vt 3 ja kt 67 parantaminen Kurikan kohdalla, Aluevaraussuunnitelma, Ramboll Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuiston YVA-selostus, Ramboll 2010

8 KURIKAN KAUPUNKI 7 1 OHJELMA 1.1 YLEISKAAVATYÖN TAUSTAA Kurikan kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan liiton alueella Länsi-Suomen läänissä. Se kuuluu yhdessä Ilmajoen, Jalasjärven, Kauhavan, Lapuan ja Seinäjoen kanssa Seinäjoen seutuun. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2009 alussa Jurvan yhdistyttyä Kurikkaan. Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta Etäisyydet Kurikan keskustasta ovat: Seinäjoelle Vaasaan Poriin 32 km 76 km 177 km Tampereelle Jyväskylään Helsinkiin 170 km 208 km 346 km Osayleiskaava laaditaan Kurikan keskustan ja Panttilan alueelle. Kurikan keskustan alueella on voimassa vuonna 1995 vahvistettu oikeusvaikutteinen Keskustan osayleiskaava ja Luovankylän alueella kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. Panttilan alueelle (Panttila Antila Sahankylä) on laadittu vuonna 2000 osayleiskaavaluonnos.

9 KURIKAN KAUPUNKI SUUNNITTELUALUE JA LAATIMISPÄÄTÖS Alustava suunnittelualue Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava-alue käsittää Kurikan keskustan lähiympäristöineen sekä Panttilan ja Tuiskulankylän alueen. Etelässä suunnittelualueeseen sisältyy Pitkämön virkistysalueen pohjoisosa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kuntarajaan. Kuva 2. Suunnittelualue

10 KURIKAN KAUPUNKI Suunnittelualueen tarkistus Luonnosvaiheessa tuli tarpeelliseksi tarkentaa suunnittelualueen rajausta. Suunnittelualuetta laajennettiin vuoden 2010 alussa itäosasta siten, että siihen sisällytettiin Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistohankkeen Kurikan puoleinen osuus Meskaisvuoren alueella. Tuulivoimapuistosta laadittiin kaavaprosessin aikana ympäristölain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelualueen laajennusalueeseen sisältyy tuulivoimapuiston hankealue sekä YVA-ohjelmassa lähivaikutusten tarkastelualueeksi määritelty alue tarvittavine lisäalueineen Luovankylän suuntaan. Suunnittelualueen laajuus on noin 6000 ha (kuva 2). Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ilmajoen Koskenkorvan alueeseen, jossa on käynnissä samanaikaisesti osayleiskaavahanke. 1.3 YLEISKAAVAAN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 ). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. Se on ennen kaikkea kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline. Lähde: Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 ). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 ). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava - oleellisimmat oikeusvaikutukset Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen (MRL 38 ja 128 ). Kaavoituspäätöksen yhteydessä tai yleiskaavassa voidaan myös nimetä yksi tai useampi alue enintään 10 vuoden ajaksi kehittämisalueeksi (MRL 110 ja 111 ). Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelutarvealue, jolla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 ). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 ). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42 ). Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa (MRL 39 ). Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai julkisyhteisö lunasta aluetta tai suorita

11 KURIKAN KAUPUNKI 10 haitasta kohtuullista korvausta (MRL ehdollinen rakentamisrajoitus 43 ). Lunastus- tai korvausvelvollisuus voi koskea maa- ja metsätaloutta varten osoitettua aluetta vain, jos kaavassa on asetettu sen käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia (MRL 101 ). Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä antaa erilaisia rakentamis- ja toimenpiderajoituksia (MRL 43 ): - yleiskaava-alueella tai sen osalla ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus) - maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus) - rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta kielletään käyttämästä enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten (määräaikainen rakentamisrajoitus). Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 ). Rakennuksen tai sen osan purkaminen voidaan määrätä yleiskaava-alueella luvanvaraiseksi (127 ). Ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai on muutoin tarpeellinen kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 ). Kyläalueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, voidaan oikeusvaikutteissa yleiskaavassa erityisesti määrätä yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena siten, että rakennuslupa voidaan myöntää ilman suunnittelutarveharkintaa, kun rakentaminen koskee enintään kaksiasuntoista asuinrakennusta. (MRL 44 ). Määräys on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. MRL 72 :ssä määrätään suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kehittämisalueita koskevia säännöksiä (MRL ) Kehittämisalueeksi voidaan nimetä rakennettu alue, jonka uudistamista, suojelemista, elinympäristön parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai muuta yleistä tarvetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kehittämisalueeksi voidaan nimetä myös rakentamaton alue, milloin sen rakentaminen on asuntotai elinkeinopoliittisista syistä tarpeen ja sen toteuttaminen maanomistuksen pirstoutuneisuudesta, kiinteistöjaotuksen hajanaisuudesta tai muusta vastaavasta syystä edellyttää erityisiä kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteitä. Kehittämisalueilla voidaan sen estämättä, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, päättää sovellettaviksi seuraavia erityisjärjestelyjä: 1) alueen toteuttamisvastuu 84 ja 90 :ssä tarkoitetuilta osin osoitetaan alueen kehittämistä varten muodostetun yhteisön tehtäväksi; 2) asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa tehdään alueen toteuttamisesta kertyvien hyötyjen ja kustannusten jakamiseksi kunnan ja kiinteistönomistajien kesken kiinteistöjärjestely, siten kuin siitä erikseen säädetään, milloin jakamiseen tämän lain säännöksistä poikkeavalla tavalla on olosuhteista johtuen erityistä syytä; 3) kunnalla on oikeus periä maanomistajalta hyötyyn suhteutettu kohtuullinen kehittämismaksu, jos alueen kehittämistoimenpiteistä koituu maanomistajalle erityistä hyötyä, joka on epäsuhteessa hänen suorittamiinsa kustannuksiin; 4) kunnalla on etuosto-oikeus etuostolain (608/1977) 5 :n 1 momentissa asetetusta pintaalarajoituksesta riippumatta; sekä 5) alueelle suunnataan erityisiä tukitoimia sen mukaan kuin niistä valtion tukitoimien osalta asianomaisen viranomaisen kanssa erikseen sovitaan.

12 KURIKAN KAUPUNKI 11 Kaavoituspäätöksestä tai kaavasta tulee ilmetä, mitä erityisjärjestelyjä kehittämisalueella sovelletaan ja perusteet niiden soveltamiselle. Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka koskee tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn mahdollistamista yleiskaavan perusteella, on tullut voimaan Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b ). Jos 77 a :n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan sekä -ajan (77 c ). Vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentamista koskevat erityiset säännökset Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskeva MRL:n muutos on tullut voimaan Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Sovelletaan neljän vuoden kuluttua myös paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan (MRL 71 a ). Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset yleiskaavalle (MRL 71 b ). 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu (MRL 71 c ). Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiseen (MRL 71 d ). Ei ilman asemakaavaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle Muu lainsäädäntö Kaavoitus on yhteen sovittavaa suunnittelua, jossa osoitetaan alueita myös sellaisiin tarkoituksiin, joista on voimassa erityislakeja. Keskeisimmät lait ovat seuraavat: Luonnonsuojelu - luonnonsuojelulaki (1096/1996) Kulttuuriympäristö - laki rakennusperinnön suojelusta (2010/498) - valtion omistamien rakennusten suojeluasetus (480/1985) - kirkollisen rakennusten suojelu (kirkkolaki 1054/1993) - muinaismuistolaki (295/1963)

13 KURIKAN KAUPUNKI 12 Muu ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelulaki (86/2000) Yleiset tiet ja rautatiet - maantielaki (503/2005) - ratalaki (110/2007) Muu lainsäädäntö - metsälaki (1093/1996) - asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1234/2010) - maa-aineslaki (555/1981) - vesilaki (587/2011) - ulkoilulaki (606/1973) - maastoliikennelaki (1710/1995) - lunastuslaki (603/1977) - sähkömarkkinalaki (386/1995) - kaivoslaki (621/2011) - jätelaki (1072/1993) - kemikaalilaki (744/1989) - ilmailulaki (1194/2009) Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla alueilla. Lisäksi on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa taikka muussa laissa säädetään. 1.4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu alustavasti vuonna 2009 tiedotustilaisuuksien ja viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty vuonna 2010 Ilmajoen-Kurikan tuulivoimahankkeen osalta. Suunnittelualuetta on laajennettu käsittämään hankkeen lähivaikutusten tarkastelualue sekä vähäinen laajennus Luovankylän suuntaan. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

14 KURIKAN KAUPUNKI 13 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYSMENETELMÄT Suunnitelman lähtökohdat on koottu olemassa olevista aineistoista sekä kaavoitusta varten laadituista suunnitelmista ja selvityksistä. Lähtökohta-aineistoa on täydennetty kaavaprosessin kuluessa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen valmistuneiden selvitysten tiedot on esitetty eriteltyinä. Täydennysselvitysten perusteella tehdyt tarkistukset kaavan tavoitteisiin on esitetty kaavaselostuksen kohdassa SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 :n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset tavoitteet huomioidaan rinnakkain MRL 39 :ssa yleiskaavalle asetettujen sisältövaatimusten kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntien kaavoitukseen. Kunnissa yleiskaava on keskeisin väline valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisessä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Näistä Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet sisältävät alueellisesti kohdennettuja tavoitteita, jotka eivät koske Kurikan keskustan ja Panttilan yleiskaavoitusta Vahvistettu maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Ote maakuntakaavasta kuvassa 3. Alue- ja yhdyskuntarakenne (suunnittelumääräys kursiivilla) Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alue c Kurikan keskustaajama on merkitty seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueena merkittyä aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa. Taajamatoimintojen alue a Panttilan alue on merkitty taajamatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Panttilan taajama-alue sijoittuu Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki kasvuvyöhykkeelle, jossa tulee varautua asutuksen kasvun ja

15 KURIKAN KAUPUNKI 14 muun maankäytön yhteen sovittamiseen. Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Taajamatoimintojen alue Keskustan ja Panttilan alue on osoitettu taajamatoimintojen alueena. Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Teollisuustoimintojen alue t Kurikan keskustaan Paulaharjuntien varteen ja Ikarin alueelle valtatien 3 varteen on osoitettu teollisuuden kohdemerkintä (t). Teollisuuden kehittämisen kohdealue tk Valtatien 3 varteen Ikarin alueelle on osoitettu puusepän- ja metalliteollisuuteen erikoistuvan kehittämisen kohdealue (tk). Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti olemassa olevia alueita laajentaen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä siten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toiminnalliset vaatimukset turvataan. Kulttuuriympäristö ja -maisema (suunnittelumääräys kursiivilla) Maaseudun kehittämisen kohdealue mk-2 Panttila kuuluu maakuntakaavassa Ilmajoki-Huissi-Panttilan maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-2), joka sisältää kohdeselostuksen mukaan intensiivistä maataloustuotantoa, asutusta ja kulttuurimaisemaa. Suunnittelualueen itäosa kuuluu Luovankylän maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-2), joka on kohdeselostuksen mukaan kulttuurimaisemaa. Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoaukeiden säilyttämistä viljelykäytössä ja kulttuurimaiseman kehittämisedellytyksiä sekä maatilataloutta ja sen liitännäiselinkeinoja. Alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Asutuksen sijoittumista tulee ohjata olemassa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Uudet tielinjaukset on sovitettava alueen kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirteisiin. Matkailun vetovoima-alue mv Suunnittelualue kuuluu itäosia lukuun ottamatta Kyrönjokilaakson matkailun vetovoima-alueeseen, joka on kohdeselostuksen mukaan jokilaakson ja maiseman muodostama kokonaisuus. Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytännöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde Kurikassa on kolme valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta, joista Kurikan kirkko ja Panttilan kylä sijaitsevat suunnittelualueella. Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue Suunnittelualueen eteläosa kuuluu Kauhajokilaakson, pohjoisosa Kyrönjokilaakson ja itäosa Luovankylän maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Lisäksi Kurikan kirkon ympäristö on maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue. (ks. lisää selostuksen kohdasta 2.8.5) Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisilta ja ympäristökeskukselta lausunto.

16 KURIKAN KAUPUNKI 15 Kuva 3. Ote maakuntakaavasta Virkistysalue v-1 Suunnittelualueella sijaitseva Pitkämö on merkitty maakuntakaavassa virkistysaluemerkinnällä. Alue on tarkoitettu virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, jonne voidaan sijoittaa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy kuntakaavoituksen yhteydessä. Natura 2000-verkostoon kuuluva alue Natura 2000-verkostoon kuuluu suunnittelualueella sijaitseva Pitkämönluoma, FI Pohjavesialue Suunnittelualueella, Panttilan länsipuolella, sijaitsee Kylänvuoren pohjavesialue ja suunnittelualueen itäosassa Meskaisvuoren pohjavesialue. Osa Kuusistonloukon pohjavesialueesta sijoittuu suunnittelualueen länsiosaan. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat myös Myllykylän ja Niileskallion pohjavesialueet. Kalliokiviainesten ottamisalue Suunnittelualueella, Ikarin eteläpuolella, sijaitsee Uuramenkallion kalliokiviainesten ottamisalue. Yhteysverkot Koko maakuntakaavaa koskien on annettu yleinen suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. Liikenne Valtatie 3 kuuluu Via Finlandiaan ja TEN-verkostoon. Valtatielle 3 on merkitty ohjeellinen uusi tielinjaus Koskenkorvalta ja Panttilan risteyksestä Ikarin alueelle.

17 KURIKAN KAUPUNKI 16 Valtatielle 3 ja kantatielle 67 on merkitty merkittävästi parannettava tieosuus Kurikasta Koskenkorvalle. Merkinnällä mahdollistetaan lähitulevaisuudessa ko. yhteysvälin merkittävät parannukset, mahdolliset Saaren ja Koskenkorvan eritasoliittymät sekä vt 3/ kt 67 -liittymä, lisäkaistat ja kevyen liikenteen ratkaisut verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Ohjeellinen eritasoliittymä Ikarin teollisuusalueelle ja ohjeellisen uuden tielinjauksen yhteyteen on merkitty ohjeelliset eritasoliittymät. Perusparannettava rata Seinäjoki Kaskinen yhteysvälille on osoitettu perusparannettava rata. Perusparannus edistää yhteysvälin liikenteen jatkumista ja sen kehittämistä. Matkakeskus / julkisen liikenteen vaihtopaikka Kurikan keskustaan on osoitettu maakuntakaavassa julkisen liikenteen vaihtopaikka (linjaautoasema). Seinäjoen matkakeskuksen ja muiden julkisen liikenteen vaihtopaikkojen aluevaurauksissa sekä liikennejärjestelmäsuunnittelussa on otettava huomioon niiden laajeneminen valtakunnalliseksi ja maakunnalliseksi verkostoksi. Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti Ohjeellisia moottorikelkkailun runkoreittejä on merkitty Kurikka Ilmajoki Ylistaro välille sekä Kurikan ja Kauhajoen välille. Lisäksi suunnittelualueen läpi kulkee reitti Peräseinäjoki Jalasjärvi Kurikka Jurva. Ulkoilureitti Ohjeellisia ulkoilureittejä on merkitty Kurikan keskustasta Ilmajoen Huissiin, Jurvan Säläisjärvelle, Teuvan Lomaopintolaan sekä Pitkämön alueelta Seinäjoen Jouppilanvuorelle ja Kyrkösjärvelle. Vesihuolto Vt 3:n suuntaisesti kulkee seudullisesti merkittävä syöttövesijohto (vj) Kurikasta Jalasjärvelle ja Peräseinäjoelle ja Kt 67:n suuntaisesti suunnittelualueen läpi seudullisesti merkittävä syöttövesijohto (vj) Kauhajoelta Seinäjoelle. Ohjeellinen tietoliikenneverkko tl Maakuntakaavassa on esitetty ohjeellisia tietoliikenneverkkoyhteyksiä Kurikasta Jalasjärven, Kauhajoen, Jurvan ja Ilmajoen suuntaan Maakuntakaavan uudistaminen Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen käynnistämällä vaihemaakuntakaavojen laatimisen vuonna Uusien vaihemaakuntakaavojen teemoina ovat tuulivoima ja kaupan palveluverkko, liikenne ja soiden käyttötarkoitukset, yhdyskuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja luontoympäristöt, virkistys ja maaperä. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Kaavan sisältö täsmentyy valmistelun kuluessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käsitellä useassa vaihekaavassa. Kaavaprosessi on virallisesti käynnistynyt kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittamisella. Vaihekaava 1. Tuulivoima I vaihekaavan tavoitteena on osoittaa Etelä Pohjanmaalle maakuntatasoinen ratkaisu alueelle parhaiten soveltuvista tuulivoiman tuotantoalueista. Kaavoituksen pohjaksi on laadittu tuulivoimaselvitys, jonka tarkoituksena on löytää sellaiset alueet, joilla on voimaloiden perustamiselle suotuisat tuuliolosuhteet sekä yhteensovittamisen tarve tuulivoimarakentamisen ja muun alueidenkäytön välillä on vähäinen. Muut vaihekaavoja varten valmistuneet selvitykset - Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys, Loppuraportti. Liikenneviraston julkaisu B:42, Sito Oy Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko selvitys. E-P:n liitto, FCG Oy 2011

18 KURIKAN KAUPUNKI Osayleiskaavat Suurimmalla osalla suunnittelualueesta on voimassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama oikeusvaikutteinen Keskustan osayleiskaava. Yleiskaavassa on asumiseen varattu alueita pääosin keskustaan ja sen pohjois- ja itäpuolisille lievealueille sekä Jyllin alueelle. Teollisuudelle on varattu alueita keskustaan sekä Paulaharjun ja Ikarin Uuramenmäen alueille. Palvelualueita on varattu keskustan lisäksi valtatien 3 ja kantatien 67 risteysalueen ympäristöön Kurikankylään. Ote Keskustan osayleiskaavasta on esitetty kuvassa 5. Suunnittelualueen itäosassa on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. Osayleiskaavassa Meskaiskylään on osoitettu asumista. Teollisuudelle on osoitettu alue valtatien 3 eteläpuolelle Kuparikallion Konilakson alueelle. Muutoin suunnittelualueelle on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousaluetta. Ote Luovankylän osayleiskaavasta on esitetty kuvassa 4. Panttilan alueelle (Panttila Antila Sahankylä) on laadittu vuonna 2000 osayleiskaavaluonnos, joka ei ole ollut valtuustokäsittelyssä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosistaan valmisteilla olevaan Ilmajoen Koskenkorvan osayleiskaavaan. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä helmi-maaliskuussa Kuva 4. Ote Luovankylän osayleiskaavasta 1998

19 KURIKAN KAUPUNKI 18 Kuva 5. Ote Keskustan osayleiskaavasta Asemakaavat Keskustaajaman alueella on voimassa Keskustan asemakaava, jota on laadittu eri vaiheissa. Myös Panttilan keskeiset alueet on asemakaavoitettu ja Miedossa sekä Ikarin alueella on laadittu asemakaavoja Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys ja osayleiskaava säätelevät yhdessä asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Vesihuollon kehittämissuunnitelmat Kurikan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa on päivitetty kuntaliitoksen jälkeen ja suunnitelma (Ramboll) on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot joulukuussa Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma, jossa on päivitetty myös Kurikan tietoja, on valmistunut vuonna 2009 (Pöyry). Ks. kohta tekninen verkosto ja tavoitteet kohta

20 KURIKAN KAUPUNKI Vt 3 ja kt 67 parantaminen Kurikan kohdalla, Aluevaraussuunnitelma 2010 ELY-keskus, Kurikan kaupunki ja Ramboll Finland Oy ovat laatineet valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäalueen aluevaraussuunnitelman, joka palvelee myös osayleiskaavoitusta. Aluevaraussuunnitelma perustuu Tiehallinnon vuonna 2005 laatimaan Valtatien 3 kehittämissuunnitelmaan, jossa on esitetty Kurikan kohdalle eritasoliittymä sekä tie- ja liittymäjärjestelyjä. Kaavoitustyötä aloitettaessa on päädytty siihen, ettei uusia radikaaleja tieverkkoratkaisuja tarvita, vaan suunnitelma kohdistetaan valtatien ja kantatien liittymäratkaisun laatimiseen. Aluevaraussuunnitelma on valmistunut vuonna Aluevaraussuunnitelmassa oli mukana neljä erilaista eritasoliittymävaihtoehtoa ja maankäytön rakennemallia. Vaihtoehdoissa 1 3 eritasoliittymä on sijoitettu noin 700 metriä etelään nykyisestä valtatien ja kantatien tasoliittymästä ja vaihtoehdossa 4 nykyisen liittymän kohdalle. Vaihtoehtojen vaikutuksia selvitettiin liikenteen, liikenneturvallisuuden, maankäytön ja ympäristön sekä teiden rakentamiskustannusten osalta. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Kuva 6. Aluevaraussuunnitelman rakennemallivaihtoehdot Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1, jonka liikenteelliset ja maankäytölliset mahdollisuudet koettiin parhaimmiksi. Aluevaraussuunnitelmaa laadittaessa todettiin liikenteen toimivuustarkastelun tuloksena, että kantatie 67 on hyvin ruuhkautumisherkkä Kurikan keskustasta valtatielle 3 johtavalla osuudella. Em. syystä aiemmin keskusteluissa esiintynyttä tasoliittymävaihtoehtoa ei pidetty välityskyvyltään riittävänä, joten aluevaraussuunnitelma on laadittu eritasoliittymäratkaisuna.

21 KURIKAN KAUPUNKI 20 Suunnitelmassa ei esitetä merkittäviä uusia tielinjausvaihtoehtoja. Kantatielle 67 on esitetty kaksi kiertoliittymää. Sisäinen liikenne on erotettu valtatien ja kantatien liikenteestä. Kurikankyläntien liittymä valtatiehen poistuu ja Ikarin teollisuusalueen valtatieliittymä kanavoidaan. Suunnitelmassa arvioidut liikennemelualueet esitetään kuvassa 21. Kuva 7. Ote aluevaraussuunnitelmasta Seinäjoki-Kaskinen-radan perusparannus, Ratasuunnittelu Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannusta koskeva ratasuunnitelma on osayleiskaavaehdotusta laadittaessa ollut Liikenneviraston hyväksymiskäsittelyssä. Osayleiskaavaa valmisteltaessa on käytettävissä ollut ratasuunnitelmaluonnos (Liikennevirasto, Pöyry Finland Oy). Ratasuunnitteluun liittyvän tärinäselvityksen on laatinut Geomatti Oy Rata on tarkoitus parantaa nykyisellä paikallaan. Kiskotuksen laadun ja radan kunnon takia kuormatuille tavarajunille on nykyisin annettu suurelta osin nopeusrajoitus km/h. Nopeustavoitteena koko rataosalla on 80 km/h akselipainolla 225 kn. Yksittäisiä paikallisia tätä alhaisempia nopeusrajoituksia sallitaan, mikäli rakentamiskustannukset ja maankäyttö- ja ympäristötavoitteiden toteuttaminen saavutettavaan hyötyyn verrattuna muutoin muodostuisivat kohtuuttomiksi. Perusparantamistoimenpiteet pitävät sisällään mm. päällysrakenteen uusimisen, ratarakenteen parantamisen, tasoristeyksien poistamisia ja parantamisia. Kurikan osalla rata-alueen maaperä on suurelta osin pehmeikköä ja radan parantamiseksi on ehdotettu pohjanvahvistuksia, jotka toteutettaisiin lähinnä vastapenkerein ja ojien siirroin. Suunnitelman mukaan poistuvat tasoristeykset on esitetty kuvassa 19. Rautatielle perustetaan 30 metrin etäisyydelle radan keskilinjasta ulottuva suoja-alue, joka jää maanomistajan omistukseen. Suoja-alueella sallittavia toimenpiteitä rajoitetaan ja ne edellyttävät Liikenneviraston lupaa. Asemakaava-alueen ulkopuolella suoja-alueelle ei saa rakentaa. Ratasuunnitelman mukaan rautatieliikenteen aiheuttamista ympäristöhäiriöistä merkitystä saattaa olla tärinällä. Suunnitelman mukaan tärinän vaimentamiseksi mahdollisia toimenpiteitä ovat esim. nopeusrajoitukset. Rakenteellisia toimenpiteitä ei tehdä. Rautatien melu- ja tärinävaikutuksista lisää kohdassa

22 KURIKAN KAUPUNKI Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistohanke EPV Tuulivoima Oy suunnittelee Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuiston rakentamista Santavuoren Meskaisvuoren alueelle. Tuulivoimapuiston hankealue on valittu yhtiön teknistaloudellisten selvitysten ja arvioiden perusteella yhteistyössä maitaan vuokranneiden maanomistajien kanssa. Alueelle on katsottu olevan hyvät edellytykset tuulivoimatuotantoon sekä hyväksyttävyyden että teknis taloudellisten seikkojen kannalta. Suunnitellun tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetiksi on esitetty MW. Voimaloista kolme sijoittuisi Kurikan alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on valmistunut vuonna 2010 (Ramboll). Tuulivoimapuiston YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen lausuntoon, joka valmistui osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. YVA-selvitysten lisäksi on laadittu täydennysselvityksiä lepakoista, liito-oravista, linnustosta ja luontoarvoista. YVA-selostuksessa ja täydennysselvityksissä esitetyt tiedot on raportoitu kaavaan vaikuttavilta osin kaavaselostuksen lähtökohtaosiossa. Yhteysviranomaisen lausuntoa on esitelty kohdassa Hankevaihtoehdot Vaihtoehto 0 (VE 0): YVA-asetuksen edellyttämä vaihtoehto, hankkeen toteuttamatta jättäminen, Ilmajoen Kurikan suunnittelualueelle ei sijoiteta maatuulipuistoa. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla tuotantotavalla. VE 0 toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa otetaan huomioon ympäristöön nykyisin vaikuttavat prosessit. Hankevaihtoehto 1 (VE 1): Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistoalueelle toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan kaikkiaan 20 tuulivoimalaa teholtaan 2 5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeudet ovat 120, 140 ja 160 metriä. Hankevaihtoehto 2 (VE 2): Tuulivoimapuistoalueelle toteutetaan päivitetyn hankesuunnitelman mukaan kaikkiaan 16 tuulivoimalaa. Kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW. Voimaloiden tehot ja napakorkeudet ovat samat, kuin vaihtoehdossa 1. Kurikan puolella sijaitsee molemmissa vaihtoehdoissa kolme voimalaa, joiden sijoituksessa on vähäisiä eroja. Ilmajoen puolella vaihtoehdot eroavat toisistaan merkittävämmin. Kuva 8. YVA:n hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 tuulivoimaloiden ja huoltoteiden sijoitussuunnitelmat (Lähde: Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll 2011)

23 KURIKAN KAUPUNKI ERILLISSELVITYKSET Osayleiskaavaa varten laadittujen selvitysten tiedot on viety tiivistettynä selostukseen. Alueen nykytilannetta ja ominaisuuksia kuvaavat tiedot lähtötieto-osioon ja maankäyttöä koskevat suositukset kaavan tavoitteisiin. Osayleiskaavaa varten on laadittu seuraavat erillisselvitykset: 1. Maisemaselvitys, Pöyry 2008 Maisemaselvityksessä on annettu maisemalliset maankäytön suositukset ottaen huomioon maisemarakenteen, -kuvan ja kulttuurihistorian tyypillisimmät piirteet ja merkittävimmät kohteet. 2. Luontoselvitys, Pöyry 2008 Luontoselvityksessä pyrittiin kartoittamaan alueelta metsälaissa, vesilaissa ja luonnonsuojelulaissa sekä EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä huomioitavat arvot sekä muut maankäytön suunnittelua mahdollisesti rajoittavat ja ohjaavat luontoarvot. 3. Kulttuuriympäristöselvitys, Kurikan kaupunki ja Pöyry 2009 Kulttuuriympäristöselvityksessä suunnittelualuetta on käsitelty kuutena osa-alueena (Keskusta, Panttila, Tuiskula, Jyllintaipaleen alue, Lusa Pitkämö sekä Kurikankylä). Selvityksessä esitetään osa-alueiden historia ja asema kokonaisuudessa sekä arvioidaan niiden nykytilaa ja kehittämisen lähtökohtia. Lisäksi esitetään merkittävimmät rakennetun ympäristön kokonaisuudet ja kohteet. 4. Liikennemeluselvitys, Pöyry 2009 Meluselvityksessä on laskettu suunnittelualueen nykyisen tieverkon mukaisten yleisten teiden melualueet vuodelle 2030 ennustetuilla liikennemäärillä. Valtatien 3 ja kantatien 67 parantamistoimenpiteiden meluvaikutukset on selvitetty aluevaraussuunnitelman yhteydessä. 5. Arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Oy 2010 Arkeologisessa inventoinnissa selvitettiin suunnittelualueen tunnettujen kivikautisten asuinpaikkojen laajuuksia ja rajoja sekä etsittiin uusia esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäänteitä. Selvitys kattaa koko suunnittelualueen. Osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen valmistuneet selvitykset 6. Kaupallinen selvitys, Santasalo Ky 2011 Kaupallisessa selvityksessä on tarkasteltu kaupan sijoittumista keskustaan ja keskustan ulkopuolelle, vaikutusalueen markkinatilannetta, ostovoimaa ja liiketilatarpeita. Lisäksi on arvioitu kaavan vaikutuksia kaupan toimintaedellytyksiin, alueen palveluverkkoon ja sen toimivuuteen. 7. Lepakkoselvitys, Pöyry 2011 Lepakkoselvityksessä on tutkittu, esiintyykö suunnittelualueella lepakoita. Maastokäyntien, ilmakuvatulkinnan ja elinympäristön tulkinnan avulla on kartoitettu lepakkojen kannalta potentiaalisimmat saalistus-, päiväpiilo- ja talvehtimisalueet sekä alueet, joilta lepakot tulisi asemakaavavaiheessa selvittää tarkemmin. Alueen laajuudesta ja myöhäisestä ajankohdasta johtuen kattavaa maastoinventointia ei voitu tehdä, minkä johdosta selvitystä on pidettävä suuntaa-antavana. 8. Liito-oravaselvitys, Pöyry 2011 Liito-oravaselvityksessä kartoitettiin alueella sijaitsevat liito-oravaesiintymät ja niiden väliset kulkuyhteydet. Selvitysalue kattaa koko suunnittelualueen lukuun ottamatta Natura-alueita ja tuulivoimala-aluetta, josta on laadittu erillinen selvitys tuulivoimalahankkeen yhteydessä. 9. Luontoselvitys osayleiskaavan laajennusalueelta, Pöyry 2011 Luontoselvityksen täydennysselvitys käsittelee tuulivoimapuiston johdosta mukaan otettua laajennusaluetta lukuun ottamatta varsinaista tuulivoimaloiden hankealuetta, jolta on laadittu erillinen selvitys tuulivoimalahankkeen yhteydessä. 10. Tuulivoimapuiston lepakkokartoitus, Biologitoimisto Vihervaara Oy 2011 Tuulivoimalahankealueelta laaditun lepakkokartoituksen mukaan hankealueella ruokaili kesän 2011 aikana vain hyvin niukasti lepakoita. Kurikan puolelta lepakkoja ei havaittu. 11. Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll 2011 Tuulivoimapuiston luontoselvitysten täydennysraportissa esitetään hankevaihtoehdon 2 mukaisten tuulivoimaloiden rakentamisalueiden sekä 110 kv liityntävoimajohdon luontotyypit ja

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lellavan teollisuusalue, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LELLAVAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5015 JA 5016, ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI Asemakaava biojalostamoa varten ja teollisuusalueen asemakaavan muutos OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.6.2014 4.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004, MRL 7

RISTIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004, MRL 7 LIITE 5 / Khall 11.1.2005 Erillisliite Kvalt 26.1.2005 RISTIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004, MRL 7 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Ylihärmän taajama, korttelit 81 ja 82 asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAUHAVAN KAUPUNKI. Ylihärmän taajama, korttelit 81 ja 82 asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.01.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI Ylihärmän taajama, asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kauhavan kaupunki, Kaavoitus- ja mittaustoimisto SUUNNITTELUN KOHDE 1. Suunnitelman

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot