KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025"

Transkriptio

1 KAAVASELOSTUS BS2.SLU Tark. Ohjausryhmä Tark. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025 Kaavaehdotus

2 KURIKAN KAUPUNKI 1 Esipuhe Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suurimmalla osalla suunnittelualuetta on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama oikeusvaikutteinen Kurikan Keskustan osayleiskaava. Lisäksi Luovankylän alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. Panttilan alueelle on vuonna 2000 laadittu osayleiskaavaluonnos. Kurikan kaupungin puolesta työtä on johtanut ja valvonut kaupunginhallituksen nimeämänä yleiskaavoituksen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja Margit Parkkamäki (pj.), kehittämispäällikkö Hannu Alanen, tekninen johtaja Matti Hiipakka (Keijo Kentala), kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen, kaupunginsihteeri Martti Seppi, toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi sekä luottamushenkilöt Tuomo Anttila teknisestä lautakunnasta ja Mauri Ilomäki ympäristölautakunnasta. Kaavoituksen alkuvaiheessa ympäristöjohtaja Seppo Kangas jääväsi itsensä kaavoituksen valmistelusta. Suunnittelukonsulttina on toiminut Pöyry Environment Oy ( lähtien Pöyry Finland Oy), jossa työ aloitettiin vuonna Pöyry Finland Oy:ssä tehtävän johdosta on vastannut osastopäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen ja projektisihteerinä on toiminut projektipäällikkö Juha- Matti Märijärvi. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tehty erillisselvityksinä maisemarakenne-, kulttuuriympäristö-, luonto- ja muinaismuistoselvitykset, meluselvitys sekä valtatien 3 ja kantatien 67 risteysaluetta koskeva aluevaraussuunnitelma. Seinäjoella 11. huhtikuuta 2012 Täydennykset 28. marraskuuta 2012 ja 11. joulukuuta 2012 Pöyry Finland Oy Liisa Märijärvi-Vanhanen Osastopäällikkö Kaupunki- ja aluesuunnittelu Juha-Matti Märijärvi Projektipäällikkö Yhteystiedot Kampusranta 9 C FI Seinäjoki Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus Puh Faksi

3 KURIKAN KAUPUNKI 2 Tiivistelmä Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava on laadittu tavoitteena ohjevuosi Suunnitelmassa esitetään periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavan selostus sisältää seitsemän suunnittelun eri vaiheita kuvaavaa osiota. Selostuksen liitemateriaali sisältää osallistumis- ja arviointisuunnitelman, neuvottelumuistioita sekä muuta yleiskaavaprosessin seuraamisessa auttavaa materiaalia. 1 Ohjelmaosaan on koottu yleiskaavatyön taustaa ja alkuvaihetta sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Työ aloitettiin vuonna 2007 tavoitteena oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen. Suunnittelualuetta laajennettiin vuoden 2010 alussa itäosasta siten, että siihen sisällytettiin Ilmajoki Kurikka tuulivoimapuistohankkeen Kurikan puoleinen osuus Meskaisvuoren alueella. Tuulivoimapuistohankkeesta on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. 2 Lähtökohtaosaan on koottu tiedot olemassa olleista ja kaavoitusta varten laadituista selvityksistä ja suunnitelmista. Osio sisältää tiivistetyn kuvauksen alueen suunnittelutilanteesta, luonnonympäristöstä, maisemasta ja rakennetusta ympäristöstä sekä ympäristön häiriötekijöistä. Suunnittelualueella sijaitseva Pitkämönluoma kuuluu Natura 2000-verkostoon. Liito-oravan elinpiirejä on havaittu useilla metsäalueilla. Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehtaan alue ovat valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä. Lisäksi suunnittelualueella on runsaasti muinaismuistolain suojelemia kohteita sekä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä ja kohteita. Kyrönjoen ja Luovankylän peltoalueet ovat maakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-alueita. Suunnittelualueella sijaitsee useita pohjavesialueita. Maatalousalueet sisältävät merkittäviä maatalouden eläintuotantoyksiköitä. Valtatie 3/kantatie 67 - liittymäalueen aluevaraussuunnitelmassa on esitetty eritasoliittymää nykyisestä liittymästä noin 700m etelään päin. Santavuoren alueelle on suunniteltu tuulivoimapuistoa. Merkittävimpien liikenneväylien ja tuulivoimapuiston lähistöllä esiintyy melua ja rautatien läheisyydessä myös tärinää. 3 Osayleiskaavan valmistelu-osiossa esitetään kaavan valmistelussa huomioidut tavoitteet, rakennemallitarkastelu sekä valmisteluvaiheessa nähtävillä olleen osayleiskaavaluonnoksen sisältö ja siitä saatu palaute. Osayleiskaavan tavoitteena on maankäytön kokonaisvaltaisen kehittämisen ohjaaminen ja asemakaavaprosessin helpottaminen. Tavoitteena on luoda edellytykset asumiselle, elinkeinoille ja virkistykselle samalla säilyttäen luonnon, kulttuuriympäristön ja -maiseman arvot. 4 Osayleiskaavaosassa selostetaan kaavan sisältö ja alueiden käyttö. Yleiskaava ei syrjäytä olemassa olevia asemakaavoja, mutta ohjaa asemakaavojen muuttamista. Laajimmat asemakaavoitettavat asumisen täydennysalueet sijoittuvat nykyistä rakennetta täydentäen keskustan etelä-, länsi- ja pohjoispuolelle, Kiven alueelle sekä joen itäpuolelle Huovintien pohjoispuolelle. Kaupallisten palveluiden laajentumisalueet sijoittuvat keskustan ja uuden eritasoliittymän välille. Teollisuuden laajentumisalueet painottuvat nykyisten teollisuusalueiden yhteyteen Ikariin ja Paulaharjuntien pohjoispuolelle. Valtatien 3 ja kantatien 67 uudet liittymäjärjestelyt edistävät asumisen ja liikeelämän laajentumista sekä liikenneturvallisuutta. Laajat peltoalueet säilytetään maatalouskäytössä. Panttilan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön luonne pyritään säilyttämään osoittamalla peltoalueet maatalouskäyttöön ja huomioimalla arvokas rakennuskanta rakentamisen ohjauksessa. Maatalousalueilla rakentamisen ohjaus tapahtuu yleiskaavalla ja rakennusjärjestyksellä. Santavuoren alueelle on esitetty tuulivoimaloita. 5 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna laadittujen suunnitelmien ja selvityksien aineistoa, viranomaisten lausuntoja sekä neuvotteluissa ja kuulemisvaiheessa saatuja kommentteja. 6 Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää ohjeita jatkosuunnittelulle. 7 Osayleiskaavan suunnitteluvaiheet ja hyväksyminen-osiossa esitetään lyhyesti kaavan suunnitteluvaiheet, sidosryhmätyöskentely, hallintokäsittelyt nähtävillä oloineen sekä hyväksymiseen liittyvät vaiheet.

4 KURIKAN KAUPUNKI 3 Käsittelyvaiheet Työneuvottelu Työneuvottelu Aluevaraussuunnitelman työkokous Arvoluokitusneuvottelu Aluevaraussuunnitelman työkokous Arvoluokitusneuvottelu Kaupunginhallitus, kaavoituksen ohjausryhmän valinta Työneuvottelu Ohjausryhmä Valtuustoseminaari (kaavoituksen aloitusvaiheen esittelytilaisuus) Yleisötilaisuus Viranomaisneuvottelu Työneuvottelu Ilmajoen Koskenkorvan osayleiskaavan viranomaisneuvottelu Ohjausryhmä Aluevaraussuunnitelman työkokous Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Kaupunginhallitus (kaavaluonnoksen käsittely) Yleisötilaisuus Kaavaluonnos yleisesti nähtävillä (MRL 62, MRA 30 ) Kaavan laatijan vastaanottotilaisuus (MRL 62, MRA 30 ) Ohjausryhmä 6 (luonnoksesta saadun palautteen käsittely) Viranomaistyöneuvottelu (rakennettu kulttuuriympäristö) Viranomaistyöneuvottelu (tieverkko ja liikenne) Työneuvottelu 5 (tuulivoima) Viranomaistyöneuvottelu (ELY-keskuksen kannanotot kaavaluonnokseen) Työneuvottelu Ohjausryhmä Viranomaistyöneuvottelu Ohjausryhmä Kaupunginhallitus Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä (MRA 19 ) Yleisötilaisuus Ohjausryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

5 KURIKAN KAUPUNKI 4 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä Käsittelyvaiheet 1 OHJELMA Yleiskaavatyön taustaa Suunnittelualue ja laatimispäätös Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12 2 LÄHTÖKOHDAT Selvitysmenetelmät Suunnittelutilanne Erillisselvitykset Muut suunnitelmat ja selvitykset Maanomistus Pohjakartat, ilmakuvat Luonnonympäristö Kulttuuriympäristö Väestö, elinkeinot ja palvelut Rakennettu ympäristö Rakentamista rajoittavat tekijät 58 3 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU Alustavat tavoitteet Tavoitteet osayleiskaavan valmisteluvaiheessa Valmisteluvaiheen sidosryhmätyöskentely Rakennemallitarkastelu Osayleiskaavaluonnos Mielipiteen kuuleminen kaavaluonnoksesta ja sidosryhmätyöskentely Täydennysselvityksistä johdetut tavoitteet 88 4 OSAYLEISKAAVA Merkittävimmät muutokset luonnosvaiheen jälkeen Mitoitus Alueiden käyttö osayleiskaavassa Erityispiirteet, kulttuurimaisema ja suojelukohteet Rakentamista rajoittavat tekijät Liikenne Tekninen huolto Yhteenveto YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Menettely Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen 109

6 KURIKAN KAUPUNKI Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön Vaikutukset yksilöönj ja yhteisöön OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteuttamisen vaiheittaisuus Jatkosuunnitelmat Seuranta ja jälkiarviointi OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET JA HYVÄKSYMINEN Suunnitteluvaiheet Sidosryhmätyöskentely Virallisen kaavaehdotuksen hallintokäsittely 119 Kuvat Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta Kuva 2. Suunnittelualue Kuva 3. Ote maakuntakaavasta Kuva 4. Ote Luovankylän osayleiskaavasta 1998 Kuva 5. Ote Keskustan osayleiskaavasta 1995 Kuva 6. Aluevaraussuunnitelman rakennemallivaihtoehdot Kuva 7. Ote aluevaraussuunnitelmasta Kuva 8. YVA:n hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 tuulivoimaloiden ja huoltoteiden sijoitus-suunnitelmat (Lähde: Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll 2011) Kuva 9. Maanomistus Kuva 10. Otteet Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmasta Kuva 11. Luontokohteet Kuva 12. Kurikan keskustan rakennuskannan ikärakenne Kuva 13. Maiseman arvot ja ongelmat (Maisemaselvitys 2008) Kuva 14. Kulttuuriympäristö Kuva 15. Asukasmäärät osa-alueittain Kuva 16. Elinkeinot, palvelut ja työpaikat Kuva 17. Tekniset verkostot Kuva 18. Nykyinen liikenneverkko Kuva 19. Liikenteen estevaikutus Kuva 20. Matkailu ja virkistys Kuva 21. Ote aluevaraussuunnitelman meluselvityksestä, päivämelualueet, ennuste vuodelle 2030 Kuva 22. Melu- ja tärinähäiriöalueet Kuva 23. Rakentamista rajoittavat tekijät Kuva 24. Kurikan Magneetti-ideasuunnitelma, kaupan alueet (JKMM Arkkitehdit Oy) Kuva 25. Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma (Santasalo Ky) Kuva 26. Pitkämön Keitaan kehittämissuunnitelma (Eriksson Arkkitehdit Oy) Kuva 27. Asemakaavan rakentamattomat alueet (Tilanne 12/2008) Kuva 28. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2009 (Ramboll) Kuva 29. Paikkojen identiteetit Kuva 30. Rakennemalli Kuva 31. Rakennemallin laajentumisalueet Kuva 32. Osayleiskaavaluonnos Kuva 33. Havainnekuva Tampereentien eteläpuolelta Myllykylästä. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 160 m. (Lähde: Tuulivoimapuiston YVA-selostus, Ramboll) Kuva 34. Maisema- ja kulttuuriympäristöanalyysi (Lähde:Tuulivoimapuiston YVA-selostus, Ramboll)

7 KURIKAN KAUPUNKI 6 Liitteet Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Lausunto tulvakorkeuksista Liite 3. Arvoluokitusneuvottelut 1 ja 2 Liite 4. Ohjausryhmä 1, Liite 5. Viranomaisneuvottelu 1, Liite 6. Ohjausryhmä 2, Liite 7. Ohjausryhmä 3, Liite 8. Ohjausryhmä 4, Liite 9. Työneuvottelu Liite 10. Työneuvottelu Liite 11. Viranomaistyöneuvottelu Liite 12. Kaavan laatijan vastineet Liiteraportit 1 Maisemaselvitys, Pöyry Luontoselvitys, Pöyry Kulttuuriympäristöselvitys, Kurikan kaupunki ja Pöyry Liikennemeluselvitys, Pöyry Arkeologinen inventointi, K-P:n ArkeologiaPalvelu Kaupallinen selvitys, Santasalo Lepakkoselvitys, Pöyry Liito-oravaselvitys, Pöyry Luontoselvitys osayleiskaavan laajennusalueelta, Pöyry Tuulivoimapuiston lepakkokartoitus, Biologitoimisto Vihervaara Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll Vt 3 ja kt 67 parantaminen Kurikan kohdalla, Aluevaraussuunnitelma, Ramboll Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuiston YVA-selostus, Ramboll 2010

8 KURIKAN KAUPUNKI 7 1 OHJELMA 1.1 YLEISKAAVATYÖN TAUSTAA Kurikan kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan liiton alueella Länsi-Suomen läänissä. Se kuuluu yhdessä Ilmajoen, Jalasjärven, Kauhavan, Lapuan ja Seinäjoen kanssa Seinäjoen seutuun. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2009 alussa Jurvan yhdistyttyä Kurikkaan. Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta Etäisyydet Kurikan keskustasta ovat: Seinäjoelle Vaasaan Poriin 32 km 76 km 177 km Tampereelle Jyväskylään Helsinkiin 170 km 208 km 346 km Osayleiskaava laaditaan Kurikan keskustan ja Panttilan alueelle. Kurikan keskustan alueella on voimassa vuonna 1995 vahvistettu oikeusvaikutteinen Keskustan osayleiskaava ja Luovankylän alueella kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. Panttilan alueelle (Panttila Antila Sahankylä) on laadittu vuonna 2000 osayleiskaavaluonnos.

9 KURIKAN KAUPUNKI SUUNNITTELUALUE JA LAATIMISPÄÄTÖS Alustava suunnittelualue Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava-alue käsittää Kurikan keskustan lähiympäristöineen sekä Panttilan ja Tuiskulankylän alueen. Etelässä suunnittelualueeseen sisältyy Pitkämön virkistysalueen pohjoisosa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kuntarajaan. Kuva 2. Suunnittelualue

10 KURIKAN KAUPUNKI Suunnittelualueen tarkistus Luonnosvaiheessa tuli tarpeelliseksi tarkentaa suunnittelualueen rajausta. Suunnittelualuetta laajennettiin vuoden 2010 alussa itäosasta siten, että siihen sisällytettiin Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistohankkeen Kurikan puoleinen osuus Meskaisvuoren alueella. Tuulivoimapuistosta laadittiin kaavaprosessin aikana ympäristölain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelualueen laajennusalueeseen sisältyy tuulivoimapuiston hankealue sekä YVA-ohjelmassa lähivaikutusten tarkastelualueeksi määritelty alue tarvittavine lisäalueineen Luovankylän suuntaan. Suunnittelualueen laajuus on noin 6000 ha (kuva 2). Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ilmajoen Koskenkorvan alueeseen, jossa on käynnissä samanaikaisesti osayleiskaavahanke. 1.3 YLEISKAAVAAN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 ). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. Se on ennen kaikkea kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline. Lähde: Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 ). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 ). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava - oleellisimmat oikeusvaikutukset Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen (MRL 38 ja 128 ). Kaavoituspäätöksen yhteydessä tai yleiskaavassa voidaan myös nimetä yksi tai useampi alue enintään 10 vuoden ajaksi kehittämisalueeksi (MRL 110 ja 111 ). Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelutarvealue, jolla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 ). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 ). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42 ). Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa (MRL 39 ). Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai julkisyhteisö lunasta aluetta tai suorita

11 KURIKAN KAUPUNKI 10 haitasta kohtuullista korvausta (MRL ehdollinen rakentamisrajoitus 43 ). Lunastus- tai korvausvelvollisuus voi koskea maa- ja metsätaloutta varten osoitettua aluetta vain, jos kaavassa on asetettu sen käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia (MRL 101 ). Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä antaa erilaisia rakentamis- ja toimenpiderajoituksia (MRL 43 ): - yleiskaava-alueella tai sen osalla ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus) - maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus) - rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta kielletään käyttämästä enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten (määräaikainen rakentamisrajoitus). Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 ). Rakennuksen tai sen osan purkaminen voidaan määrätä yleiskaava-alueella luvanvaraiseksi (127 ). Ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai on muutoin tarpeellinen kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 ). Kyläalueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, voidaan oikeusvaikutteissa yleiskaavassa erityisesti määrätä yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena siten, että rakennuslupa voidaan myöntää ilman suunnittelutarveharkintaa, kun rakentaminen koskee enintään kaksiasuntoista asuinrakennusta. (MRL 44 ). Määräys on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. MRL 72 :ssä määrätään suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kehittämisalueita koskevia säännöksiä (MRL ) Kehittämisalueeksi voidaan nimetä rakennettu alue, jonka uudistamista, suojelemista, elinympäristön parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai muuta yleistä tarvetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kehittämisalueeksi voidaan nimetä myös rakentamaton alue, milloin sen rakentaminen on asuntotai elinkeinopoliittisista syistä tarpeen ja sen toteuttaminen maanomistuksen pirstoutuneisuudesta, kiinteistöjaotuksen hajanaisuudesta tai muusta vastaavasta syystä edellyttää erityisiä kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteitä. Kehittämisalueilla voidaan sen estämättä, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, päättää sovellettaviksi seuraavia erityisjärjestelyjä: 1) alueen toteuttamisvastuu 84 ja 90 :ssä tarkoitetuilta osin osoitetaan alueen kehittämistä varten muodostetun yhteisön tehtäväksi; 2) asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa tehdään alueen toteuttamisesta kertyvien hyötyjen ja kustannusten jakamiseksi kunnan ja kiinteistönomistajien kesken kiinteistöjärjestely, siten kuin siitä erikseen säädetään, milloin jakamiseen tämän lain säännöksistä poikkeavalla tavalla on olosuhteista johtuen erityistä syytä; 3) kunnalla on oikeus periä maanomistajalta hyötyyn suhteutettu kohtuullinen kehittämismaksu, jos alueen kehittämistoimenpiteistä koituu maanomistajalle erityistä hyötyä, joka on epäsuhteessa hänen suorittamiinsa kustannuksiin; 4) kunnalla on etuosto-oikeus etuostolain (608/1977) 5 :n 1 momentissa asetetusta pintaalarajoituksesta riippumatta; sekä 5) alueelle suunnataan erityisiä tukitoimia sen mukaan kuin niistä valtion tukitoimien osalta asianomaisen viranomaisen kanssa erikseen sovitaan.

12 KURIKAN KAUPUNKI 11 Kaavoituspäätöksestä tai kaavasta tulee ilmetä, mitä erityisjärjestelyjä kehittämisalueella sovelletaan ja perusteet niiden soveltamiselle. Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka koskee tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn mahdollistamista yleiskaavan perusteella, on tullut voimaan Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b ). Jos 77 a :n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan sekä -ajan (77 c ). Vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentamista koskevat erityiset säännökset Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskeva MRL:n muutos on tullut voimaan Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Sovelletaan neljän vuoden kuluttua myös paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan (MRL 71 a ). Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset yleiskaavalle (MRL 71 b ). 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu (MRL 71 c ). Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiseen (MRL 71 d ). Ei ilman asemakaavaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle Muu lainsäädäntö Kaavoitus on yhteen sovittavaa suunnittelua, jossa osoitetaan alueita myös sellaisiin tarkoituksiin, joista on voimassa erityislakeja. Keskeisimmät lait ovat seuraavat: Luonnonsuojelu - luonnonsuojelulaki (1096/1996) Kulttuuriympäristö - laki rakennusperinnön suojelusta (2010/498) - valtion omistamien rakennusten suojeluasetus (480/1985) - kirkollisen rakennusten suojelu (kirkkolaki 1054/1993) - muinaismuistolaki (295/1963)

13 KURIKAN KAUPUNKI 12 Muu ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelulaki (86/2000) Yleiset tiet ja rautatiet - maantielaki (503/2005) - ratalaki (110/2007) Muu lainsäädäntö - metsälaki (1093/1996) - asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1234/2010) - maa-aineslaki (555/1981) - vesilaki (587/2011) - ulkoilulaki (606/1973) - maastoliikennelaki (1710/1995) - lunastuslaki (603/1977) - sähkömarkkinalaki (386/1995) - kaivoslaki (621/2011) - jätelaki (1072/1993) - kemikaalilaki (744/1989) - ilmailulaki (1194/2009) Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla alueilla. Lisäksi on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa taikka muussa laissa säädetään. 1.4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu alustavasti vuonna 2009 tiedotustilaisuuksien ja viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty vuonna 2010 Ilmajoen-Kurikan tuulivoimahankkeen osalta. Suunnittelualuetta on laajennettu käsittämään hankkeen lähivaikutusten tarkastelualue sekä vähäinen laajennus Luovankylän suuntaan. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

14 KURIKAN KAUPUNKI 13 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYSMENETELMÄT Suunnitelman lähtökohdat on koottu olemassa olevista aineistoista sekä kaavoitusta varten laadituista suunnitelmista ja selvityksistä. Lähtökohta-aineistoa on täydennetty kaavaprosessin kuluessa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen valmistuneiden selvitysten tiedot on esitetty eriteltyinä. Täydennysselvitysten perusteella tehdyt tarkistukset kaavan tavoitteisiin on esitetty kaavaselostuksen kohdassa SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 :n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset tavoitteet huomioidaan rinnakkain MRL 39 :ssa yleiskaavalle asetettujen sisältövaatimusten kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntien kaavoitukseen. Kunnissa yleiskaava on keskeisin väline valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisessä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Näistä Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet sisältävät alueellisesti kohdennettuja tavoitteita, jotka eivät koske Kurikan keskustan ja Panttilan yleiskaavoitusta Vahvistettu maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Ote maakuntakaavasta kuvassa 3. Alue- ja yhdyskuntarakenne (suunnittelumääräys kursiivilla) Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alue c Kurikan keskustaajama on merkitty seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueena merkittyä aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa. Taajamatoimintojen alue a Panttilan alue on merkitty taajamatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Panttilan taajama-alue sijoittuu Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki kasvuvyöhykkeelle, jossa tulee varautua asutuksen kasvun ja

15 KURIKAN KAUPUNKI 14 muun maankäytön yhteen sovittamiseen. Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Taajamatoimintojen alue Keskustan ja Panttilan alue on osoitettu taajamatoimintojen alueena. Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Teollisuustoimintojen alue t Kurikan keskustaan Paulaharjuntien varteen ja Ikarin alueelle valtatien 3 varteen on osoitettu teollisuuden kohdemerkintä (t). Teollisuuden kehittämisen kohdealue tk Valtatien 3 varteen Ikarin alueelle on osoitettu puusepän- ja metalliteollisuuteen erikoistuvan kehittämisen kohdealue (tk). Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti olemassa olevia alueita laajentaen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä siten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toiminnalliset vaatimukset turvataan. Kulttuuriympäristö ja -maisema (suunnittelumääräys kursiivilla) Maaseudun kehittämisen kohdealue mk-2 Panttila kuuluu maakuntakaavassa Ilmajoki-Huissi-Panttilan maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-2), joka sisältää kohdeselostuksen mukaan intensiivistä maataloustuotantoa, asutusta ja kulttuurimaisemaa. Suunnittelualueen itäosa kuuluu Luovankylän maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-2), joka on kohdeselostuksen mukaan kulttuurimaisemaa. Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoaukeiden säilyttämistä viljelykäytössä ja kulttuurimaiseman kehittämisedellytyksiä sekä maatilataloutta ja sen liitännäiselinkeinoja. Alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Asutuksen sijoittumista tulee ohjata olemassa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Uudet tielinjaukset on sovitettava alueen kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirteisiin. Matkailun vetovoima-alue mv Suunnittelualue kuuluu itäosia lukuun ottamatta Kyrönjokilaakson matkailun vetovoima-alueeseen, joka on kohdeselostuksen mukaan jokilaakson ja maiseman muodostama kokonaisuus. Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytännöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde Kurikassa on kolme valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta, joista Kurikan kirkko ja Panttilan kylä sijaitsevat suunnittelualueella. Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue Suunnittelualueen eteläosa kuuluu Kauhajokilaakson, pohjoisosa Kyrönjokilaakson ja itäosa Luovankylän maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Lisäksi Kurikan kirkon ympäristö on maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue. (ks. lisää selostuksen kohdasta 2.8.5) Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisilta ja ympäristökeskukselta lausunto.

16 KURIKAN KAUPUNKI 15 Kuva 3. Ote maakuntakaavasta Virkistysalue v-1 Suunnittelualueella sijaitseva Pitkämö on merkitty maakuntakaavassa virkistysaluemerkinnällä. Alue on tarkoitettu virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, jonne voidaan sijoittaa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy kuntakaavoituksen yhteydessä. Natura 2000-verkostoon kuuluva alue Natura 2000-verkostoon kuuluu suunnittelualueella sijaitseva Pitkämönluoma, FI Pohjavesialue Suunnittelualueella, Panttilan länsipuolella, sijaitsee Kylänvuoren pohjavesialue ja suunnittelualueen itäosassa Meskaisvuoren pohjavesialue. Osa Kuusistonloukon pohjavesialueesta sijoittuu suunnittelualueen länsiosaan. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat myös Myllykylän ja Niileskallion pohjavesialueet. Kalliokiviainesten ottamisalue Suunnittelualueella, Ikarin eteläpuolella, sijaitsee Uuramenkallion kalliokiviainesten ottamisalue. Yhteysverkot Koko maakuntakaavaa koskien on annettu yleinen suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. Liikenne Valtatie 3 kuuluu Via Finlandiaan ja TEN-verkostoon. Valtatielle 3 on merkitty ohjeellinen uusi tielinjaus Koskenkorvalta ja Panttilan risteyksestä Ikarin alueelle.

17 KURIKAN KAUPUNKI 16 Valtatielle 3 ja kantatielle 67 on merkitty merkittävästi parannettava tieosuus Kurikasta Koskenkorvalle. Merkinnällä mahdollistetaan lähitulevaisuudessa ko. yhteysvälin merkittävät parannukset, mahdolliset Saaren ja Koskenkorvan eritasoliittymät sekä vt 3/ kt 67 -liittymä, lisäkaistat ja kevyen liikenteen ratkaisut verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Ohjeellinen eritasoliittymä Ikarin teollisuusalueelle ja ohjeellisen uuden tielinjauksen yhteyteen on merkitty ohjeelliset eritasoliittymät. Perusparannettava rata Seinäjoki Kaskinen yhteysvälille on osoitettu perusparannettava rata. Perusparannus edistää yhteysvälin liikenteen jatkumista ja sen kehittämistä. Matkakeskus / julkisen liikenteen vaihtopaikka Kurikan keskustaan on osoitettu maakuntakaavassa julkisen liikenteen vaihtopaikka (linjaautoasema). Seinäjoen matkakeskuksen ja muiden julkisen liikenteen vaihtopaikkojen aluevaurauksissa sekä liikennejärjestelmäsuunnittelussa on otettava huomioon niiden laajeneminen valtakunnalliseksi ja maakunnalliseksi verkostoksi. Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti Ohjeellisia moottorikelkkailun runkoreittejä on merkitty Kurikka Ilmajoki Ylistaro välille sekä Kurikan ja Kauhajoen välille. Lisäksi suunnittelualueen läpi kulkee reitti Peräseinäjoki Jalasjärvi Kurikka Jurva. Ulkoilureitti Ohjeellisia ulkoilureittejä on merkitty Kurikan keskustasta Ilmajoen Huissiin, Jurvan Säläisjärvelle, Teuvan Lomaopintolaan sekä Pitkämön alueelta Seinäjoen Jouppilanvuorelle ja Kyrkösjärvelle. Vesihuolto Vt 3:n suuntaisesti kulkee seudullisesti merkittävä syöttövesijohto (vj) Kurikasta Jalasjärvelle ja Peräseinäjoelle ja Kt 67:n suuntaisesti suunnittelualueen läpi seudullisesti merkittävä syöttövesijohto (vj) Kauhajoelta Seinäjoelle. Ohjeellinen tietoliikenneverkko tl Maakuntakaavassa on esitetty ohjeellisia tietoliikenneverkkoyhteyksiä Kurikasta Jalasjärven, Kauhajoen, Jurvan ja Ilmajoen suuntaan Maakuntakaavan uudistaminen Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen käynnistämällä vaihemaakuntakaavojen laatimisen vuonna Uusien vaihemaakuntakaavojen teemoina ovat tuulivoima ja kaupan palveluverkko, liikenne ja soiden käyttötarkoitukset, yhdyskuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja luontoympäristöt, virkistys ja maaperä. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Kaavan sisältö täsmentyy valmistelun kuluessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käsitellä useassa vaihekaavassa. Kaavaprosessi on virallisesti käynnistynyt kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittamisella. Vaihekaava 1. Tuulivoima I vaihekaavan tavoitteena on osoittaa Etelä Pohjanmaalle maakuntatasoinen ratkaisu alueelle parhaiten soveltuvista tuulivoiman tuotantoalueista. Kaavoituksen pohjaksi on laadittu tuulivoimaselvitys, jonka tarkoituksena on löytää sellaiset alueet, joilla on voimaloiden perustamiselle suotuisat tuuliolosuhteet sekä yhteensovittamisen tarve tuulivoimarakentamisen ja muun alueidenkäytön välillä on vähäinen. Muut vaihekaavoja varten valmistuneet selvitykset - Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys, Loppuraportti. Liikenneviraston julkaisu B:42, Sito Oy Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko selvitys. E-P:n liitto, FCG Oy 2011

18 KURIKAN KAUPUNKI Osayleiskaavat Suurimmalla osalla suunnittelualueesta on voimassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama oikeusvaikutteinen Keskustan osayleiskaava. Yleiskaavassa on asumiseen varattu alueita pääosin keskustaan ja sen pohjois- ja itäpuolisille lievealueille sekä Jyllin alueelle. Teollisuudelle on varattu alueita keskustaan sekä Paulaharjun ja Ikarin Uuramenmäen alueille. Palvelualueita on varattu keskustan lisäksi valtatien 3 ja kantatien 67 risteysalueen ympäristöön Kurikankylään. Ote Keskustan osayleiskaavasta on esitetty kuvassa 5. Suunnittelualueen itäosassa on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Luovankylän osayleiskaava. Osayleiskaavassa Meskaiskylään on osoitettu asumista. Teollisuudelle on osoitettu alue valtatien 3 eteläpuolelle Kuparikallion Konilakson alueelle. Muutoin suunnittelualueelle on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousaluetta. Ote Luovankylän osayleiskaavasta on esitetty kuvassa 4. Panttilan alueelle (Panttila Antila Sahankylä) on laadittu vuonna 2000 osayleiskaavaluonnos, joka ei ole ollut valtuustokäsittelyssä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosistaan valmisteilla olevaan Ilmajoen Koskenkorvan osayleiskaavaan. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä helmi-maaliskuussa Kuva 4. Ote Luovankylän osayleiskaavasta 1998

19 KURIKAN KAUPUNKI 18 Kuva 5. Ote Keskustan osayleiskaavasta Asemakaavat Keskustaajaman alueella on voimassa Keskustan asemakaava, jota on laadittu eri vaiheissa. Myös Panttilan keskeiset alueet on asemakaavoitettu ja Miedossa sekä Ikarin alueella on laadittu asemakaavoja Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys ja osayleiskaava säätelevät yhdessä asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Vesihuollon kehittämissuunnitelmat Kurikan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa on päivitetty kuntaliitoksen jälkeen ja suunnitelma (Ramboll) on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot joulukuussa Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma, jossa on päivitetty myös Kurikan tietoja, on valmistunut vuonna 2009 (Pöyry). Ks. kohta tekninen verkosto ja tavoitteet kohta

20 KURIKAN KAUPUNKI Vt 3 ja kt 67 parantaminen Kurikan kohdalla, Aluevaraussuunnitelma 2010 ELY-keskus, Kurikan kaupunki ja Ramboll Finland Oy ovat laatineet valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäalueen aluevaraussuunnitelman, joka palvelee myös osayleiskaavoitusta. Aluevaraussuunnitelma perustuu Tiehallinnon vuonna 2005 laatimaan Valtatien 3 kehittämissuunnitelmaan, jossa on esitetty Kurikan kohdalle eritasoliittymä sekä tie- ja liittymäjärjestelyjä. Kaavoitustyötä aloitettaessa on päädytty siihen, ettei uusia radikaaleja tieverkkoratkaisuja tarvita, vaan suunnitelma kohdistetaan valtatien ja kantatien liittymäratkaisun laatimiseen. Aluevaraussuunnitelma on valmistunut vuonna Aluevaraussuunnitelmassa oli mukana neljä erilaista eritasoliittymävaihtoehtoa ja maankäytön rakennemallia. Vaihtoehdoissa 1 3 eritasoliittymä on sijoitettu noin 700 metriä etelään nykyisestä valtatien ja kantatien tasoliittymästä ja vaihtoehdossa 4 nykyisen liittymän kohdalle. Vaihtoehtojen vaikutuksia selvitettiin liikenteen, liikenneturvallisuuden, maankäytön ja ympäristön sekä teiden rakentamiskustannusten osalta. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Kuva 6. Aluevaraussuunnitelman rakennemallivaihtoehdot Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1, jonka liikenteelliset ja maankäytölliset mahdollisuudet koettiin parhaimmiksi. Aluevaraussuunnitelmaa laadittaessa todettiin liikenteen toimivuustarkastelun tuloksena, että kantatie 67 on hyvin ruuhkautumisherkkä Kurikan keskustasta valtatielle 3 johtavalla osuudella. Em. syystä aiemmin keskusteluissa esiintynyttä tasoliittymävaihtoehtoa ei pidetty välityskyvyltään riittävänä, joten aluevaraussuunnitelma on laadittu eritasoliittymäratkaisuna.

21 KURIKAN KAUPUNKI 20 Suunnitelmassa ei esitetä merkittäviä uusia tielinjausvaihtoehtoja. Kantatielle 67 on esitetty kaksi kiertoliittymää. Sisäinen liikenne on erotettu valtatien ja kantatien liikenteestä. Kurikankyläntien liittymä valtatiehen poistuu ja Ikarin teollisuusalueen valtatieliittymä kanavoidaan. Suunnitelmassa arvioidut liikennemelualueet esitetään kuvassa 21. Kuva 7. Ote aluevaraussuunnitelmasta Seinäjoki-Kaskinen-radan perusparannus, Ratasuunnittelu Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannusta koskeva ratasuunnitelma on osayleiskaavaehdotusta laadittaessa ollut Liikenneviraston hyväksymiskäsittelyssä. Osayleiskaavaa valmisteltaessa on käytettävissä ollut ratasuunnitelmaluonnos (Liikennevirasto, Pöyry Finland Oy). Ratasuunnitteluun liittyvän tärinäselvityksen on laatinut Geomatti Oy Rata on tarkoitus parantaa nykyisellä paikallaan. Kiskotuksen laadun ja radan kunnon takia kuormatuille tavarajunille on nykyisin annettu suurelta osin nopeusrajoitus km/h. Nopeustavoitteena koko rataosalla on 80 km/h akselipainolla 225 kn. Yksittäisiä paikallisia tätä alhaisempia nopeusrajoituksia sallitaan, mikäli rakentamiskustannukset ja maankäyttö- ja ympäristötavoitteiden toteuttaminen saavutettavaan hyötyyn verrattuna muutoin muodostuisivat kohtuuttomiksi. Perusparantamistoimenpiteet pitävät sisällään mm. päällysrakenteen uusimisen, ratarakenteen parantamisen, tasoristeyksien poistamisia ja parantamisia. Kurikan osalla rata-alueen maaperä on suurelta osin pehmeikköä ja radan parantamiseksi on ehdotettu pohjanvahvistuksia, jotka toteutettaisiin lähinnä vastapenkerein ja ojien siirroin. Suunnitelman mukaan poistuvat tasoristeykset on esitetty kuvassa 19. Rautatielle perustetaan 30 metrin etäisyydelle radan keskilinjasta ulottuva suoja-alue, joka jää maanomistajan omistukseen. Suoja-alueella sallittavia toimenpiteitä rajoitetaan ja ne edellyttävät Liikenneviraston lupaa. Asemakaava-alueen ulkopuolella suoja-alueelle ei saa rakentaa. Ratasuunnitelman mukaan rautatieliikenteen aiheuttamista ympäristöhäiriöistä merkitystä saattaa olla tärinällä. Suunnitelman mukaan tärinän vaimentamiseksi mahdollisia toimenpiteitä ovat esim. nopeusrajoitukset. Rakenteellisia toimenpiteitä ei tehdä. Rautatien melu- ja tärinävaikutuksista lisää kohdassa

22 KURIKAN KAUPUNKI Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistohanke EPV Tuulivoima Oy suunnittelee Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuiston rakentamista Santavuoren Meskaisvuoren alueelle. Tuulivoimapuiston hankealue on valittu yhtiön teknistaloudellisten selvitysten ja arvioiden perusteella yhteistyössä maitaan vuokranneiden maanomistajien kanssa. Alueelle on katsottu olevan hyvät edellytykset tuulivoimatuotantoon sekä hyväksyttävyyden että teknis taloudellisten seikkojen kannalta. Suunnitellun tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetiksi on esitetty MW. Voimaloista kolme sijoittuisi Kurikan alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on valmistunut vuonna 2010 (Ramboll). Tuulivoimapuiston YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen lausuntoon, joka valmistui osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. YVA-selvitysten lisäksi on laadittu täydennysselvityksiä lepakoista, liito-oravista, linnustosta ja luontoarvoista. YVA-selostuksessa ja täydennysselvityksissä esitetyt tiedot on raportoitu kaavaan vaikuttavilta osin kaavaselostuksen lähtökohtaosiossa. Yhteysviranomaisen lausuntoa on esitelty kohdassa Hankevaihtoehdot Vaihtoehto 0 (VE 0): YVA-asetuksen edellyttämä vaihtoehto, hankkeen toteuttamatta jättäminen, Ilmajoen Kurikan suunnittelualueelle ei sijoiteta maatuulipuistoa. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla tuotantotavalla. VE 0 toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa otetaan huomioon ympäristöön nykyisin vaikuttavat prosessit. Hankevaihtoehto 1 (VE 1): Ilmajoen Kurikan tuulivoimapuistoalueelle toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan kaikkiaan 20 tuulivoimalaa teholtaan 2 5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeudet ovat 120, 140 ja 160 metriä. Hankevaihtoehto 2 (VE 2): Tuulivoimapuistoalueelle toteutetaan päivitetyn hankesuunnitelman mukaan kaikkiaan 16 tuulivoimalaa. Kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW. Voimaloiden tehot ja napakorkeudet ovat samat, kuin vaihtoehdossa 1. Kurikan puolella sijaitsee molemmissa vaihtoehdoissa kolme voimalaa, joiden sijoituksessa on vähäisiä eroja. Ilmajoen puolella vaihtoehdot eroavat toisistaan merkittävämmin. Kuva 8. YVA:n hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 tuulivoimaloiden ja huoltoteiden sijoitussuunnitelmat (Lähde: Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll 2011)

23 KURIKAN KAUPUNKI ERILLISSELVITYKSET Osayleiskaavaa varten laadittujen selvitysten tiedot on viety tiivistettynä selostukseen. Alueen nykytilannetta ja ominaisuuksia kuvaavat tiedot lähtötieto-osioon ja maankäyttöä koskevat suositukset kaavan tavoitteisiin. Osayleiskaavaa varten on laadittu seuraavat erillisselvitykset: 1. Maisemaselvitys, Pöyry 2008 Maisemaselvityksessä on annettu maisemalliset maankäytön suositukset ottaen huomioon maisemarakenteen, -kuvan ja kulttuurihistorian tyypillisimmät piirteet ja merkittävimmät kohteet. 2. Luontoselvitys, Pöyry 2008 Luontoselvityksessä pyrittiin kartoittamaan alueelta metsälaissa, vesilaissa ja luonnonsuojelulaissa sekä EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä huomioitavat arvot sekä muut maankäytön suunnittelua mahdollisesti rajoittavat ja ohjaavat luontoarvot. 3. Kulttuuriympäristöselvitys, Kurikan kaupunki ja Pöyry 2009 Kulttuuriympäristöselvityksessä suunnittelualuetta on käsitelty kuutena osa-alueena (Keskusta, Panttila, Tuiskula, Jyllintaipaleen alue, Lusa Pitkämö sekä Kurikankylä). Selvityksessä esitetään osa-alueiden historia ja asema kokonaisuudessa sekä arvioidaan niiden nykytilaa ja kehittämisen lähtökohtia. Lisäksi esitetään merkittävimmät rakennetun ympäristön kokonaisuudet ja kohteet. 4. Liikennemeluselvitys, Pöyry 2009 Meluselvityksessä on laskettu suunnittelualueen nykyisen tieverkon mukaisten yleisten teiden melualueet vuodelle 2030 ennustetuilla liikennemäärillä. Valtatien 3 ja kantatien 67 parantamistoimenpiteiden meluvaikutukset on selvitetty aluevaraussuunnitelman yhteydessä. 5. Arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Oy 2010 Arkeologisessa inventoinnissa selvitettiin suunnittelualueen tunnettujen kivikautisten asuinpaikkojen laajuuksia ja rajoja sekä etsittiin uusia esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäänteitä. Selvitys kattaa koko suunnittelualueen. Osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen valmistuneet selvitykset 6. Kaupallinen selvitys, Santasalo Ky 2011 Kaupallisessa selvityksessä on tarkasteltu kaupan sijoittumista keskustaan ja keskustan ulkopuolelle, vaikutusalueen markkinatilannetta, ostovoimaa ja liiketilatarpeita. Lisäksi on arvioitu kaavan vaikutuksia kaupan toimintaedellytyksiin, alueen palveluverkkoon ja sen toimivuuteen. 7. Lepakkoselvitys, Pöyry 2011 Lepakkoselvityksessä on tutkittu, esiintyykö suunnittelualueella lepakoita. Maastokäyntien, ilmakuvatulkinnan ja elinympäristön tulkinnan avulla on kartoitettu lepakkojen kannalta potentiaalisimmat saalistus-, päiväpiilo- ja talvehtimisalueet sekä alueet, joilta lepakot tulisi asemakaavavaiheessa selvittää tarkemmin. Alueen laajuudesta ja myöhäisestä ajankohdasta johtuen kattavaa maastoinventointia ei voitu tehdä, minkä johdosta selvitystä on pidettävä suuntaa-antavana. 8. Liito-oravaselvitys, Pöyry 2011 Liito-oravaselvityksessä kartoitettiin alueella sijaitsevat liito-oravaesiintymät ja niiden väliset kulkuyhteydet. Selvitysalue kattaa koko suunnittelualueen lukuun ottamatta Natura-alueita ja tuulivoimala-aluetta, josta on laadittu erillinen selvitys tuulivoimalahankkeen yhteydessä. 9. Luontoselvitys osayleiskaavan laajennusalueelta, Pöyry 2011 Luontoselvityksen täydennysselvitys käsittelee tuulivoimapuiston johdosta mukaan otettua laajennusaluetta lukuun ottamatta varsinaista tuulivoimaloiden hankealuetta, jolta on laadittu erillinen selvitys tuulivoimalahankkeen yhteydessä. 10. Tuulivoimapuiston lepakkokartoitus, Biologitoimisto Vihervaara Oy 2011 Tuulivoimalahankealueelta laaditun lepakkokartoituksen mukaan hankealueella ruokaili kesän 2011 aikana vain hyvin niukasti lepakoita. Kurikan puolelta lepakkoja ei havaittu. 11. Tuulivoimapuiston täydentävät luontoselvitykset, Ramboll 2011 Tuulivoimapuiston luontoselvitysten täydennysraportissa esitetään hankevaihtoehdon 2 mukaisten tuulivoimaloiden rakentamisalueiden sekä 110 kv liityntävoimajohdon luontotyypit ja

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Kaavaselostus Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2012 Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 3 2 Tiivistelmä 6 3 Lähtökohdat 9 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 9

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakortteli

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lellavan teollisuusalue, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LELLAVAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5015 JA 5016, ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI Asemakaava biojalostamoa varten ja teollisuusalueen asemakaavan muutos OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.6.2014 4.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Ylihärmän taajama, korttelit 81 ja 82 asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAUHAVAN KAUPUNKI. Ylihärmän taajama, korttelit 81 ja 82 asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.01.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI Ylihärmän taajama, asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kauhavan kaupunki, Kaavoitus- ja mittaustoimisto SUUNNITTELUN KOHDE 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot